AAB - HORSENS VESTERPORT BRANDSTRATEGI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AAB - HORSENS VESTERPORT BRANDSTRATEGI"

Transkript

1 Til Bygningsmyndighederne Dokumenttype Brandstrategirapport Dato december 2015 Bygherre Arbejdernes Andelsboligforening af 1938 Horsens Afdeling Vesterport AAB - HORSENS VESTERPORT BRANDSTRATEGI

2 Revision 0 Dato Udarbejdet af TRBJ Kontrolleret af CHRS Godkendt af KEGH Beskrivelse Brandstrategi for ombyggede og renoverede boliger i Arbejdernes Andelsboligforening af 1938, Vesterport i Horsens Ref LF TRBJ Page 1 of 21

3 CONTENTS 1. Indledning Brandteknisk dokumentation 3 Byggetilladelse for tagrenovering: Løvenørnsgade ombygning af tag Byggeriets parter Underskrift af bygherre Læsevejledning 4 2. Beskrivelse af projektet Bygningsbeskrivelse, anvendelseskategori og personbelastning Generelt Anvendelseskategorier Eksisterende forhold Gældende for alle renoverede lejligheder Ombyggede lejligheder 8 3. Lovmæssigt grundlag Lovgrundlag for byggeriet Brandstrategi Anvendelseskategorier Hovedprincipper for brandsikring Afvigelser fra Eksempelsamlingen Specifikation af bygningens brandsikring Afstandsforhold Brandmæssig opdeling Brandsektioner Brandceller Trapperum og elevatorskakte Flugtvejsforhold og redning Disponering af flugtveje og redningsåbninger Redningsberedskabets indsatsmuligheder Tilkørselsforhold Adgangsveje Redningsforhold Røgudluftning Bærende konstruktioner, isoleringsmaterialer og beklædninger Bærende konstruktioner Isoleringsmaterialer Indvendige beklædninger (vægge og lofter) Gulvbelægninger Udvendige beklædninger Tagdækninger Altaner Brandtekniske installationer Komfortventilation 21 Page 2 of 21

4 1. INDLEDNING Denne brandstrategirapport er en del af ansøgningen om byggetilladelse for byggeriet boligkarren Vesterport beliggende Vesterport i Horsens, som hører under AAB i Horsens matr. nr og Formålet med brandstrategirapporten er dels at indgå i byggesagen men også at beskrive brandtekniske specifikationer/kriterier for den videre projektering af bygningens brandtekniske foranstaltninger. Rapporten omhandler ikke projekter for installationer og bygningsdele. Dokumentation for hvorledes kriterierne opfyldes fremgår af dokumentationsmaterialet for selve projekteringen af den enkelte brandsikringsforanstaltning eller i form at dokumentation fra producenten af byggevaren. Brandsikringen af bygningen foretages med udgangspunkt i personsikkerheden for personer, der opholder sig i bygningen og for redningsberedskabet i tilfælde af brand. Der foretages ikke en speciel vurdering af værdisikringen. Grundlæggende forudsættes det, at bygningen anvendes til boligformål og mindre butikker/liberal erhverv i stueplan ud mod Kongensgade. Ved bestemmelse af brandsikringen er der ikke taget højde for påsat brand og terror. Der er heller ikke forudsat oplag i bygningen af brandfarlige væsker, trykflasker, fyrværkeri eller andre eksplosiver. Ændres der på ovenstående forudsætninger er brandstrategirapporten ikke længere dækkende. Brandstrategirapporten beskriver kort de overordnede rammer for drift, kontrol og vedligehold (DKV) af de brandtekniske foranstaltninger, men anviser ikke specifikationer for den daglige drift. Hvor dette er nødvendigt, udarbejdes en selvstændig DKV-plan. 1.1 Brandteknisk dokumentation Brandstrategirapporten udgør sammen med etageplanerne og situationsplanen den brandtekniske dokumentation for ansøgningen om byggetilladelse for byggeriet, samt grundlaget for det videre design af bygningens brandtekniske foranstaltninger. Brandteknisk dokumentation er lavet med baggrund i følgende dokument: VESTERPORT ALMENE BOLIGER I HORSENS DISPOSITIONSFORSLAG, Byggetilladelse for tagrenovering: Løvenørnsgade ombygning af tag 1.2 Byggeriets parter Nedenstående tabel 1 angiver en oversigt over byggeriets parter. Tabel 1, oversigt over byggeriets parter Part Bygherre Arkitekt Byggemyndighed Brandmyndighed Ingeniør Brandrådgiver Navn Arbejdernes Andelsboligforening af Horsens Ginneruparkitekter A/S Horsens Kommune Horsens Kommune Rambøll A/S Rambøll A/S Page 3 of 21

5 1.3 Underskrift af bygherre Bygherre er bekendt med forudsætninger og rammer for nærværende brandstrategi. Dato: Arbejdernes Andelsboligforening af Horsens 1.4 Læsevejledning I de efterfølgende afsnit beskrives: I afsnit 2 beskrivelse i hovedtræk hvorledes bygningen er udført. For yderligere detaljer henvises til arkitektens projekt. i afsnit 3 er lovgrundlaget beskrevet, i afsnit 4 er brandstrategien beskrevet, i afsnit 5 beskrives hvordan brandsikringen af bygningen udføres. Dette afsnit angiver grundlaget for den videre projektering af brandsikringsforanstaltningerne, og i afsnit 6 er forhold relateret til drift og vedligehold af bygningen angivet og dermed også kriterier der evt. kan videreføres i DKV-planen. Page 4 of 21

6 2. BESKRIVELSE AF PROJEKTET 2.1 Bygningsbeskrivelse, anvendelseskategori og personbelastning Generelt Boligkarren er i 6 etager (Kælder, stue, 1 sal, 2 sal, 3 sal og tagetage + mindre tag rum) og opført i I tidens løb er der udført forskellige renoveringsarbejder på boligkarren, heriblandt altanrenovering i 1980 og tagrenovering i Gulv i øverste etage (tagetage) er ca. 13m over terræn i gårdside og 12,4m over terræn i gadeside. Boligkarren er opført efter de samme principper, men der er registreret anvendt forskellige materialer i bebyggelsen, heriblandt forskellige etagedæk opbygninger. Boligkarren omfatter før renoveringen 210 lejligheder. Efter renoveringen reduceres antallet af lejligheder til 179. Udover lejligheder er der 4 butikker og 2 kontorlejemål. Erhvervslejemål er ikke en del af brandstrategien og forbliver i udgangspunkt uændret. Kælder anvendes til opmagasinering for beboerne i bebyggelsen, samt vaskeri og cykelparkering. Figur 1, Oversigtsfoto. Vesterport angivet med rødt Anvendelseskategorier Lejlighederne i stue, 1. sal, 2. sal, 3. sal og tagetagen anvendes til beboelse og kan henføres til anvendelseskategori 4. Anvendelseskategori 4 omfatter bygningsafsnit til natophold, hvor de personer, som opholder sig i bygningsafsnittet har kendskab til bygningsafsnittets flugtveje, og er i stand til ved egen hjælp at bringe sig i sikkerhed. Kælder under blokkene anvendes til vaskerier, depotrum, teknikrum mv. Kælderrum kan henføres til anvendelseskategori 1. Page 5 of 21

7 Anvendelseskategori 1 omfatter bygningsafsnit til dagophold, hvor de personer, som opholder sig i bygningsafsnittet alle har kendskab til bygningsafsnittets flugtveje, og er i stand til ved egen hjælp at bringe sig i sikkerhed. Erhvervslejemål i stuen anvendes til let erhverv/kontor og kan henføres til anvendelseskategori 2. Erhvervslejemål er ikke omfattet af ombygningen og behandles ikke i denne brandstrategi. Anvendelseskategori 2 omfatter bygningsafsnit til dagophold, hvor der er få personer i hvert enkelt rum og de personer som opholder sig i bygningsafsnittet ikke nødvendigvis har kendskab til bygningsafsnittet flugtveje, men kan bringe sig i sikkerhed ved egen hjælp Eksisterende forhold Boligkarren er fuldmuret i tegl med massive ydervægge og indervægge med varierende tykkelser. Etagedæk er udført som træbjælkelag og bauma-dæk (Varierende i karren). Bauma-dæk er en kombination af hule teglblokke og beton. Dæk over 3. sal ligger ca. 12,4 meter over terræn i gade og ca. 13 meter over terræn i gård. Trappen i trappeopgangen er udført som insitu støbt betontrappe med mellemreposer mellem hver etage. Trappen går fra kælder til tagetagen. Altaner ligger af på ydervægge eller er bygget sammen med etagedæk. Spærkonstruktion er opbygget af træbjælkespær. Der udføres overordnet tre principper: Ombyggede lejligheder til tilgængelighed (blå) og renoverede lejligheder i større omfang (rød) og renoverede lejligheder i mindre omfang (gul). Figur 2, Oversigt over typer Ombyggede lejligheder defineres som lejligheder hvor lejlighederne nyindrettes og der etableres elevator, således at selvhjulpne kørestolsbrugere kan bo og komme rundt i boligen. Page 6 of 21

8 Renoverede lejligheder i større omfang defineres som lejligheder, der nyindrettes og hvor installationer, køkkener og badeværelser renoveres og udskiftes. Renoverede lejligheder i mindre omfang defineres som lejligheder, hvor indretningen i lejlighederne indretningen ændres i mindre omfang og hvor installationer, køkkener og badeværelser renoveres og udskiftes. Ved alle lejligheder udskiftes altanerne på facaden ud mod offentlig vej og mod det indvendige gårdrum. Figur 3, Snit Gældende for alle renoverede lejligheder I området hvor der er eksisterende badeværelse og hvor nyt placeres, fjernes etagedæk og alle indvendige vægge. I dette område opføres nye dæk me C-profiler etageadskiller og ny bærende vægge, suppleret med nødvendige søjler og bjælker i stål, af hensyn til de statiske forhold i bebyggelsen. Se Figur 4. Lodrette lejlighedsskel ændres ikke ved de renoverede lejligheder angivet med gult på Figur 2. Ved lejligheder angivet med rødt på Figur 2 ændres enkelte lodrette lejlighedsskel, for at give en bedre indretning og størrelse af lejlighederne. Page 7 of 21

9 Figur 4, Eksempel på område ved renoveret lejlighed, som fjernes og opbygges på ny Der etableres nye skakte op gennem lejlighederne for føring af el, vand, varme og ventilation. I hver lejlighed placeres et decentralt ventilationsanlæg, som servicerer én lejlighed. Ventilationsanlæg i taglejlighed placeres i tagrummet. Facaden ud mod gaden efterisoleres, hvor der afsluttes med en ny ½ stens tegl. Facaden ud mod gården efterisoleres, hvor der afsluttes med puds/let plade. Altaner mod gade udføres i fiberbeton, med bagvedliggende gemt stålkonstruktion. Altaner mod gård udføres som en kombination af træ plader og en synlig bærende stålkonstruktion. Lejlighedsindretningen for røde renoverede lejligheder ændres Ombyggede lejligheder Der udføres de samme arbejder, som angivet i pkt for renoverede lejligheder, dog med følgende tilføjelser: Elevator etableres ved at inddrage en del af lejligheden til højre og venstre, alt afhængig af elevatorens placering. Se område markeret med grønt på Figur 5. Lodrette lejlighedsskel ændres flere steder, da lejligheder slås sammen og to opgange sløjes. Lejlighedsindretningen ændres. Page 8 of 21

10 Figur 5, Ombygget opgang Page 9 of 21

11 3. LOVMÆSSIGT GRUNDLAG 3.1 Lovgrundlag for byggeriet Følgende danner lovmæssigt grundlag for byggeriet: Bygningsreglementet 2010 [BR 10, 2010]. Som vejledninger knyttet til lovgivningen benyttes: Som vejledningstekst til Bygningsreglementets kap. 5 om brand, benyttes Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2012, [EKS, 2012] og Information om brandteknisk dimensionering, [INF, 2004]. Page 10 of 21

12 4. BRANDSTRATEGI 4.1 Anvendelseskategorier Bygningens afsnit placeres i anvendelseskategorier som beskrevet i punkt Hovedprincipper for brandsikring Evakueringsstrategien tilrettelægges så personerne i bygningen kan evakuere ved egen hjælp. Da der er tale om en bygning med natophold, installeres der røgalarm i boligerne, hvorved varslingstiden reduceres, således at personer der opholder sig i bygningen kan evakuere ved egen hjælp, inden der opstår kritiske forhold i bygningens flugtveje. Såfremt det ikke er muligt at evakuere via bygningens flugtveje, er det muligt at blive i lejlighed og afvente redning via redningsåbninger. Bygningens flugtveje udgøres af udgange direkte til det fri via flugtvejstrapper, der giver adgang til terræn i det fri. Der udlægges trapper, som betjener alle etager og som fungerer både som flugtveje og som indsatsveje for beredskabet. Det sikres at en brand ikke kan sprede sig til andre brandmæssige enheder ved at underopdele bygningen i brandmæssige enheder. Der opdeles i væsentlig omfang i brandsektioner og brandceller. Brandsektioner opdeles vandret i etageadskillelse og lodret ved trapper og skakter. Hver lejlighed udgør en selvstændig brandcelle. Bygningens bærende konstruktioner vil have en brandmodstandsevne, der sikrer bygningens stabilitet på forsvarlig vis. Redningsberedskabet har indsats via døre og trapperum. Der er befæstet kørevej på gård og gade side således at der kan køres helt frem til indgangene i bygningen. Røgudluftning foretages via oplukkelige sidelys vinduer i trappe og erstatningsluft via døre. Der er i det følgende nærmere redegjort for de brandsikringsmæssige tiltag i bygningerne. Der henvises i øvrigt til brandplanerne. 4.3 Afvigelser fra Eksempelsamlingen Nedenfor er oplistet hvor projektet afviger fra Eksempelsamlingen, samt argumenteret for disse afvigelser: Etageadskillelser Eksempelsamlingens anvisning: Jf. Eksempelsamlingen Tabel 3.1 skal etageadskillelser i nye bygninger i anvendelseskategori 1-6, der har gulv i øverste etage over 12m fra terræn, udføres som R 120 A2-s1,d0. Gulv i øverste etage (tagetage) ligger ca. 13m over terræn i gårdside og 12,4m over terræn i gadeside. Konsekvens: Brandkravet i BR10 kap. 5.3 stk. 1 forskriver at de bærende konstruktioner skal udføres så personer i eller ved bygingen kan bringe sig i sikkerhed på terræn i det fri eller et sikkert sted i bygningen, og så redningsberedskabet har mulighed for redning af personer samt slukningsarbejde. Ved bygninger med gulv i øverste etage på mere end 12 m over terræn kan en evakuering og indsats blive længerevarende, hvorfor konstruktioner udføres med en højere brandmodstandsevne. Vurdering/tiltag: Eksisterende etageadskillelser er udført som træbjælkelag og bauma-dæk (Varierende i karren). Page 11 of 21

13 Det forudsættes at de bærende og afstivende konstruktioner er godkendt på opførelsestidspunktet og de eksisterende etagedæk, der ikke nedbrydes i forbindelse med ombygningen, bibeholdes uændret. Nye bærende konstruktioner ønskes udført som R 60 A2,s1,d0 [BS- konstruktioner 60], hvilket modsvarer brandmodstandsevnen for de eksisterende konstruktioner i tid. At bygningen har gulv i øverste tage, der er mere end 12 m over terræn, skyldes at man har valgt at have en høj kælder, der gør at gulvkoten i stueetagen ud mod gadeplanet er hævet over terræn. Antallet af etager og areal af lejligheder modsvarer et tilsvarende byggeri med gulvkote i stueetagen i terræn, hvilket normalt kræver konstruktioner med en brandmodstandsevne på 60 minutter iht. Eksempelsamlingen. Herudover er antallet af lejligheder pr. repos kun to og ikke fire, hvilket vurderes at være bedre i forhold til brandvæsnets indsats. Det vurderes på den baggrund at konstruktionerne svarer til eksemplet i Eksempelsamlingen og at sikkerheden for personer og redningsberedskabets mulighed for redning og slukning opfylder sikkerhedsniveauet i BR10. Page 12 of 21

14 5. SPECIFIKATION AF BYGNINGENS BRANDSIKRING Brandsikringen af bygningen udføres på følgende vis: 5.1 Afstandsforhold Iht. BR10 kapitel stk. 1 skal bygninger placeres i en sådan afstand fra nabo-skel, vej eller sti eller skal udføres på en sådan måde, at der ikke er risiko for brandspredning til bygninger på anden grund. Som det ses af vedlagte situationsplan vil der overalt være mindst 5 meter til nærmeste nabobygning, kravet anses derfor for opfyldt idet facadebeklædning udføres som klasse K 1 10 B-s1,d0 (klasse 1 beklædning). 5.2 Brandmæssig opdeling Brandsektioner Den brandmæssige opdeling af bygningen udføres iht. Eksempelsamlingens anvisninger, så det sikres, at samtlige sektioner i anvendelseskategori 4 ikke overstiger 600 m 2. Bygningsmassen sektioneres vandret for hver etage, dog med undtagelse af bygningens trapper. Lejligheder der vandret hører til samme trapperum etableres i samme brandsektion. Kældre er selvstændige brandsektioner der ikke overstiger 2000m². Butikker i stueplan behandles ikke i denne brandstrategi, men forventes bibeholdt i egne/egen brandsektioner. Brandsektioneringen udføres som (R)EI 60 A2, s1-d0 [BS 60] og døre iht. Eksempelsamlingen. Døre fra trappeopgang til lejligheder udføres som EI 2 30 (BD-dør 30-M). Døre mellem øvrige brandsektioner (kælder) udføres som mindst EI 2 60 C [BD-60] med overflader som lever op til A2 s1, d0. Ved sammenbygning af en brandsektionsvæg med en ydervæg det ikke er ubrændbar, klasse A2, s1-d0, føres brandsektionsvæggen igennem ydervæggen til den indvendige side af den udvendige beklædning. Der etableres nye brandkarmerstatning som angivet på figur 7 med følgende løsninger for: 1) Der er sikret mod brandsmitte i tag med 1 m ikke bærende brandkamserstatning EI 60 [BD 60] på hver side af brandsektionsvæggen. Page 13 of 21

15 Figur 7, Tagetage, oversigt med angivelser af brandkarmserstatninger Page 14 of 21

16 Figur 8, 1-3sal, oversigt med angivelser af brandsektionsadskillelser Stueplan udføres efter samme princip som angivet i figur 8 dog med hensyn til brandsektioner i erhvervslejemål. Gennemføringer i brandsektionsvægge lukkes tæt med et til formålet godkendt produkt, således at sektionsvæggens brandmæssige egenskaber ikke forringes Brandceller Følgende typer rum indrettes som selvstændige brandceller: Lejligheder Kælderrum Tagrum Teknikrum Brandceller udføres med adskillelser som EI 60 [BD 60]. Døre iht. Eksempelsamlingen Trapperum og elevatorskakte Trapperum der indgår i flugtvejssystemet udføres som selvstændige brandsektioner med vægge som (R)EI 60 A2, s1-d0 [BS 60] og døre som EI 2 30 C [BD-dør 30], dog E 30-C mod beskyttede flugtvejsgange. Elevatorer placeres samme i brandsektion som trappe med vægge som (R)EI 60 A2, s1-d0 [BS 60]. Dørene til elevatoren udføres af ubrændbare materialer. Der etableres ikke brandkamme eller brandkamserstatning omkring brandsektioner for trapper eller elevatorskakte. Page 15 of 21

17 Figur9: Plan tagetage, T = Trappeopgang. Alle trapper går til kælder. Lysningsbredde mellem trappeløb er over 200 mm. 5.3 Flugtvejsforhold og redning Disponering af flugtveje og redningsåbninger Den primære flugtvej fra beboelsesetagerne (stue til tagetage) er via trappeopgangene. I hver lejlighed, der er en selvstændig brandcelle, vil der være en redningsåbning i form af enten altan eller vindue, der kan nås af redningsberedskabets stiger. Flugtvej fra kælderrum er via trappeopgange til gade eller ved brug af bagudgang til gården. Page 16 of 21

18 Figur 10: Udsnit af kælder I forbindelse med renovering, ændres der ikke på de etager som trappeopgangene servicerer. Alle trappeopgange går fra kælder til tagetage med undtagelse af opgang AG08 og LG50 som nedlægges. Herefter tilgås kælder fra gårdside. Redningsmulighederne i tagetagen vil være de samme efter renoveringen, som før renoveringen. Redningsmuligheder/flugtveje ved butikkerne beliggende i stueetagen i Kongensgade, vil være de samme før og efter renoveringen. Page 17 of 21

19 Figur 11: Oversigt over brandredningsaltaner, 1-3 sal 5.4 Redningsberedskabets indsatsmuligheder Tilkørselsforhold Der er befæstet kørevej for redningsberedskabets kørertøjer i gårdrum og ligeledes på gadeside via offentlige veje. Adgang til gårdrum vil være uændret før og efter renoveringen. Page 18 of 21

20 Figur 12: Oversigt over redningsforhold Adgangsveje Flugtvejene fra bygningerne er tillige adgangsveje for redningsberedskabet Redningsforhold Der etableres redningsåbninger fra alle lejligheder Røgudluftning Røgudluftning fra trapper sker ved anvendelse af oplukkelige vinduer i trapperummet. Røgudluftning fra øvrige rum i bygningen sker som naturlig udluftning via vinduer og døre til det fri fra alle rum. Page 19 of 21

21 5.5 Bærende konstruktioner, isoleringsmaterialer og beklædninger Bærende konstruktioner De bærende konstruktioner udføres med brandmodstandsevne som angivet i Tabel 2, se i øvrigt 4.3. Det sikres desuden, at alle dele (konstruktionselementer og samlinger) der indgår i det statiske system har den nødvendige brandmodstandsevne til at sikre, at systemets stabilitet/understøtningsforhold som minimum svarer til brandmodstandsevnen af det enkelte element. Tabel 2, brandmodstandsevne for bærende konstruktioner Bygningsdel Bærende konstruktioner til og med gulv i øverste etage. Bærende konstruktioner der bærer brandkamserstatningen i tag i samt bærende konstruktioner der understøtter brandcelleadskillelser Øvrige bærende konstruktioner i bygningens øverste etage Brandkrav R 60 A2, s1-d0 [BS 60] R 60 [BD 60] R 30 [BD 30] Isoleringsmaterialer Alle isoleringsmaterialer udføres som mindst A2,s1-d0 [ubrændbar] Indvendige beklædninger (vægge og lofter) Indvendige vægge i boliger udføres som mindst klasse K 1 10 D,s2-d2 [klasse 2 beklædning]. Indvendige lofter i boliger udføres som mindst klasse K 1 10 B,s1-d0 [klasse 1 beklædning]. Indvendige vægge og lofter i trapperum udføres som mindst klasse K 1 10 B,s1-d0 [klasse 1 beklædning] Gulvbelægninger Alle gulvbelægninger udføres som mindst klasse D fl -s1 [klasse G gulvbelægning] Udvendige beklædninger Alle udvendige vægbeklædninger udføres som mindst klasse K 1 10 B,s1-d0 [klasse 1 beklædning] Tagdækninger Alle tagdækninger er udføres som mindst klasse B ROOF (t2) [klasse T tagdækning] Altaner Mod gadeside: Eksisterende altaner udskiftes med nye fiberbeton/højstyrkebeton altaner (Tung konstruktion). Mellem eksisterende mur og ny facademur placeres stålkonstruktion til bæring af altaner. Altaner (Beton): R 60 A2-s1, d0 [BS-bygingsdel 60] Stålkonstruktion: R 60 A2-s2, d0 [BS-bygningsdel 60] Page 20 of 21

22 Mod gårdside: Eksisterende altaner udskiftes med nye let opbygning. (egenvægt max 100kg/m 2 ). Mellem eksisterende mur og ny facade placeres stålkonstruktion til bæring af altaner. I forkant at altaner monteres stålsøjler. Altaner (let): ubrændbart material. Stålkonstruktion (I facade): R 60 A2-s1, d0 [BS-bygingsdel 60] Stålkonstruktion (I front): Ingen statisk virkning i brand. Ingen brandkrav.) 5.6 Brandtekniske installationer Boliger dækkes af røgalarmer tilsluttet boligens 230V forsyning og backup batteri. 5.7 Komfortventilation Brandsikringen af komfortventilationen udføres efter reglerne i DS 428, 4. udgave. Page 21 of 21

Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1. Vejledning Udarbejdelse af Brandteknisk dokumentation

Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1. Vejledning Udarbejdelse af Brandteknisk dokumentation Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1. Vejledning Udarbejdelse af Brandteknisk dokumentation Indholdsfortegnelse Formål... 2 Brandteknisk dokumentation indhold:... 2 Indledning... 2 Lovgivning:... 2 Lovhjemmel...

Læs mere

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Dok. nr. 3176-005 Dato: 07.05.2014 RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse side 1.1 Beskrivelse af projektet... 2 1.2 Anvendelseskategorier... 2 1.3 Flugtvejs-

Læs mere

Myndigheds dokumentation Brand og statik forhold ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Myndigheds dokumentation Brand og statik forhold ETAGEBOLIGER BORGERGADE Myndigheds dokumentation Brand og statik forhold Indhold INDLEDNING... 2 BYGNINGSBESKRIVELSE... 2 BRANDSEKTIONER... 4 BRANDCELLEVÆGGE... 4 BYGNINGENS INDRETNING... 4 BYGNINGSDEL KLASSER... 4 BYGNINGENS

Læs mere

Fordelingsgangene 1.05 og 2.06 udføres med udgang direkte til terræn i det fri. Fordelingsgang 1.05 udføres med udgang via multirum benævnt 0.01.

Fordelingsgangene 1.05 og 2.06 udføres med udgang direkte til terræn i det fri. Fordelingsgang 1.05 udføres med udgang via multirum benævnt 0.01. William Tolstrup - Arkitekt Ap isegårdsvej 4, Lov 4700 Næstved William Tolstrup 2010-03-30 Jour.: D30912543-8 ag: E10044-2 Init.: L/WJ E-mail: lvr@dbi-net.dk Dir.tlf.: 20 21 89 01 Hald ø Lejren enovering

Læs mere

C. LA COURS SKOLE NY SKOLEBYGNING. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse

C. LA COURS SKOLE NY SKOLEBYGNING. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse C. LA COURS SKOLE NY SKOLEBYGNING Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse Revision : Revisionsdato : Dato : 19.06.2015 Sagsnr. : 15.03.072 Udarbejdet

Læs mere

REDEGØRELSE FOR BRANDFORHOLD

REDEGØRELSE FOR BRANDFORHOLD REDEGØRELSE FOR BRANDFORHOLD LANDVEJEN 84; 8543 HORNSLET SAG: 1451 Udført af: CONSULT-ING Rådgivende ingeniørfirma Bjørnkærvej 7 8471 Sabro den 31.07.2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning Side 1 2. Bygningens

Læs mere

Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet

Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet BRANDTEKNISK DOKUMENTATION Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet Akademiingeniør Svend Poulsen A/S Industriparken 7, Valsgaard 9500 Hobro Tlf. 9851 0866 Rådgiver : Akademiingeniør Svend Poulsen A/S Side

Læs mere

BOGENSHOLM - SYDLÆNGEN PROVSTSKOVVEJ 2A, EBELTOFT. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse

BOGENSHOLM - SYDLÆNGEN PROVSTSKOVVEJ 2A, EBELTOFT. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse BOGENSHOLM - SYDLÆNGEN PROVSTSKOVVEJ 2A, EBELTOFT Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse Revision : Vestlige del ændres til Erhvervsformål Revisionsdato : 03.06.2016 Revision

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Erhvervs- og Byggestyrelsen Erhvervs- og Byggestyrelsen Vejledning om brandsikring af fritliggende enfamiliehuse, helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse, sommerhuse og campinghytter samt dertil hørende småbygninger 22. december

Læs mere

INDRETNING AF LEJLIGHEDER VORUP BOULEVARD 33, 8940 RANDERS SV

INDRETNING AF LEJLIGHEDER VORUP BOULEVARD 33, 8940 RANDERS SV INDRETNING AF LEJLIGHEDER VORUP BOULEVARD 33, 8940 RANDERS SV Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse Revision : Revisionsdato : Dato : 30.10.2017 Sagsnr. : 16.11.209 Udarbejdet

Læs mere

INDRETNING AF LEJLIGHEDER VORUP BOULEVARD 33, 8940 RANDERS SV

INDRETNING AF LEJLIGHEDER VORUP BOULEVARD 33, 8940 RANDERS SV INDRETNING AF LEJLIGHEDER VORUP BOULEVARD 33, 8940 RANDERS SV Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse REVISION A 06.04.2018 Revision : A Revisionsdato : 06.04.2018 Dato : 30.10.2017

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

Indretning af faste arbejdsplader i transportable konstruktioner henføres til anvendelseskategori 1.

Indretning af faste arbejdsplader i transportable konstruktioner henføres til anvendelseskategori 1. Notat Version: 1 Init.: AVE E-mail: ave@dbi-net.dk Dir.tlf.: 61220663 Antal sider: 6 Indretning af faste arbejdspladser i transportable konstruktioner, opsat i forbindelse med udførelse af byggearbejde

Læs mere

Nørregadeforbindelsen

Nørregadeforbindelsen Brandstrategi T Nørregadeforbindelsen Brand strå teg i Version 1 08-12-2010 BSCEEID Nørregadeforbindelsen Brandstrategi Ref. 10696018 LDOOOlO-l-TONC Version 1 Dato 08-12-2010 Udarbejdet af TONC Kontrolleret

Læs mere

Har du styr på brand...? rambøll arkitektur landskab og proces

Har du styr på brand...? rambøll arkitektur landskab og proces Har du styr på brand...? Hvem er jeg? Hans Bang Munkholt Bygningskonstruktør 2006 Fire Protection Manager CFPA Ansættelser: KPF Arkitekter, WITRAZ & Rambøll Arbejdsområder: Brandteknisk rådgiver Projektering

Læs mere

Notat. A. Enggaard A/S DLG TÅRNET Overordnet brandstrategi INDHOLD. 1 Indledning Bygningsbeskrivelse... 2

Notat. A. Enggaard A/S DLG TÅRNET Overordnet brandstrategi INDHOLD. 1 Indledning Bygningsbeskrivelse... 2 Notat A. Enggaard A/S DLG TÅRNET Overordnet brandstrategi 27. juni 2016 Projekt nr. 217465 Dokument nr. 1220210666 Version 1 Udarbejdet af HHi Kontrolleret af Godkendt af INDHOLD 1 Indledning... 2 2 Bygningsbeskrivelse...

Læs mere

Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri

Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri TILLÆG 1 TIL EKSEMPELSAMLINGEN OM BRANDSIKRING AF BYGGERI 1 Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri Til side 9, forord, sidste afsnit ændres meget høje bygninger, hvor der er mere end

Læs mere

RANDERS KOMMUNE RUSMIDDELCENTER RANDERS BYGNING A. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse

RANDERS KOMMUNE RUSMIDDELCENTER RANDERS BYGNING A. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse RANDERS KOMMUNE RUSMIDDELCENTER RANDERS BYGNING A Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse Revision : Revisionsdato : Dato : 11.12.2015 Sagsnr. : 15.08.160 Udarbejdet af : Niels

Læs mere

Ved granskning af brand ift. KUBUS projektet vil der blive brugt Træ 66 og brandeksempelsamlingen.

Ved granskning af brand ift. KUBUS projektet vil der blive brugt Træ 66 og brandeksempelsamlingen. Granskning af brand Ved granskning af brand ift. KUBUS projektet vil der blive brugt Træ 66 og brandeksempelsamlingen. Træ 66 Generelt Kilde Hvad står der? Er det taget med i projektet? s. 4 Afstand til

Læs mere

Branddokumentation. Børnehaven Troldebo

Branddokumentation. Børnehaven Troldebo Branddokumentation Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

Brandteknisk analyse ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Brandteknisk analyse ETAGEBOLIGER BORGERGADE Indhold BESKRIVELSE AF BYGGERIET... 2 ANVENDELSESKATEGORIER I BYGGERIET... 2 BRANDTEKNISK KLASSIFIKATION AF KONSTRUKTIONER... 3 BS-KONSTRUKTIONER... 3 BS-60 OG BS-120... 3 BD-KONSTRUKTIONER... 3 BD-30

Læs mere

Brandteknisk dokumentation

Brandteknisk dokumentation Dokument A.X.02 - REVISION A 12. december 2011 1. Indledning Brandteknisk dokumentation Byggeriet omfatter opførelsen af en ny friskole i Ugelbølle. Bygningen opføres i 2 etager med et samlet bruttoetageareal

Læs mere

og at de tilstødende bygværkers funktion og tilstand ikke forringes under og efter udførelsen.

og at de tilstødende bygværkers funktion og tilstand ikke forringes under og efter udførelsen. BYGNINGSREGLEMENT 2018 KAPITEL 28 141 og at de tilstødende bygværkers funktion og tilstand ikke forringes under og efter udførelsen. 496 Dokumentation for de bærende konstruktioner for bygværker, som er

Læs mere

Brandteknisk dokumentation UCH Tilbygning

Brandteknisk dokumentation UCH Tilbygning Brandteknisk dokumentation UCH Tilbygning Lars Anton Pedersen Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Bygningens udformning... 3 1.2. Byggemetode og materialevalg... 3 1.3. Personbelastning... 3 2. Bygningens

Læs mere

NØRBÆK EFTERSKOLE OMBYGNING OG UDBYGNING Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse

NØRBÆK EFTERSKOLE OMBYGNING OG UDBYGNING Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse NØRBÆK EFTERSKOLE OMBYGNING OG UDBYGNING 2017 Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse Revision : Revisionsdato : Dato : 01.09.2017 Sagsnr. : 17.06.134 Udarbejdet af : Niels

Læs mere

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI Uddannelsestilbud på DBI DFPB Side1 Brandteknisk diplomuddannelse CFPA The European Confederation of Fire Protection Associations Kursus 2004 (5 x 3 dage) Modul 1. Modul 2. Modul 3. Modul 4. Modul 5. Passiv

Læs mere

RENOVERING OG OMBYGINNG AF AFDELING 2 UFFESVEJ 20 TIL 26

RENOVERING OG OMBYGINNG AF AFDELING 2 UFFESVEJ 20 TIL 26 RENOVERING OG OMBYGINNG AF AFDELING 2 UFFESVEJ 20 TIL 26 ARBEJDS OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE BRANDSTRATEGI RAPPORT Totalrådgiver/ingeniør Ingeniør ne Sivlandvænget 27B 5260 Odense S T +45 7518 0111 www.ingenior-ne.dk.dk

Læs mere

Alabu Bolig, afd. 10 PRÆKVALIFIKATION. Brandstrategi. Renovering og ombygning af boliger Peter Freuchens Vej Dato:

Alabu Bolig, afd. 10 PRÆKVALIFIKATION. Brandstrategi. Renovering og ombygning af boliger Peter Freuchens Vej Dato: Alabu Bolig, afd. 10 Renovering og ombygning af boliger Peter Freuchens Vej 1 39. PRÆKVALIFIKATION Brandstrategi Dato: 18.11.2016 Dato rev: Arkitektfirmaet NORD as Kjellerupsgade 22 9000 Aalborg Tlf.:

Læs mere

7. semester speciale. Brandteknisk dokumentation Vedr. opførelse af fritidshjem, Børneby Ellekær.

7. semester speciale. Brandteknisk dokumentation Vedr. opførelse af fritidshjem, Børneby Ellekær. 7. semester speciale Brandteknisk dokumentation Vedr. opførelse af fritidshjem, Børneby Ellekær. Bygningskonstruktøruddannelsen VIA University College, Aarhus Forfatter: Lasse Lyng Pedersen Vejleder: Henning

Læs mere

Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer

Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer Brian Vestergård Jensen, DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 1 / BR 08 Historik Bygningsreglement 1995 Tillæg 1-15, heraf Tillæg 8 og 14 (nye

Læs mere

Nærværende notat indeholder redegørelse af en brandteknisk gennemgang for bygningen på Roskildevej 53-55, 2000 Frederiksberg.

Nærværende notat indeholder redegørelse af en brandteknisk gennemgang for bygningen på Roskildevej 53-55, 2000 Frederiksberg. 6 Notat Version: 1 Init.: MBT/MOJ E-mail: MBT@dbi-net.dk Dir.tlf.: 27 57 75 06 Antal sider: 7 Notat vedr.: Brandteknisk gennemgang af E/F Azaleaparken Efter henvendelse fra Keld Hansens ved E/F Azaleaparken,

Læs mere

Eksempelsamling. 2. udgave 2016. Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri. Trafik- og Byggestyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S

Eksempelsamling. 2. udgave 2016. Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri. Trafik- og Byggestyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S beskriver formålet med at gennemføre forskellige brandsikkerhedsforanstaltninger, og hvordan dette formål kan opnås i praksis. Eksempelsamlingen dækker først og fremmest det mere traditionelle byggeri.

Læs mere

Brandteknisk redegørelse vedr.: Ny tribune bygning ved Helsingør Stadion

Brandteknisk redegørelse vedr.: Ny tribune bygning ved Helsingør Stadion Brandteknisk redegørelse vedr.: Ny tribune bygning ved Helsingør Stadion Dato : 1. november 2017 Version: : 4A Projektnummer : RE31659003 Projektadresse : Helsingør Stadion Helsingør Udarbejdet af : Mikael

Læs mere

Dette notat tager udgangspunkt i de byggepladsskure, der traditionelt anvendes i Danmark.

Dette notat tager udgangspunkt i de byggepladsskure, der traditionelt anvendes i Danmark. Projektnummer: E30884-001 - 04. september 2015 Notat Version: 1 Init.: AVE E-mail: ave@dbi-net.dk Dir.tlf.: 61220663 Antal sider: 5 Overnatning i transportable konstruktioner, opsat i forbindelse med udførelse

Læs mere

5.5.2 Brand- og røgspredning i den bygning, hvor branden opstår eller til bygninger på samme grund

5.5.2 Brand- og røgspredning i den bygning, hvor branden opstår eller til bygninger på samme grund Page 1 of 18 Bygningsreglementet (http://www.ebst.dk/bygningsreglementet.dk/br10_00/0/42)» 5. Brandforhold (http://www.ebst.dk/bygningsreglementet.dk/br10_00_id76/0/42) 5. Brandforhold 5.1 Generelt 5.2

Læs mere

Præ-accepterede løsninger. Etageboligbyggeri

Præ-accepterede løsninger. Etageboligbyggeri Præ-accepterede løsninger Etageboligbyggeri Delvejledning til Bygningsreglementet om brandsikring af traditionelt etageboligbyggeri Delvejledning: Etageboligbyggeri 1 INTRODUKTION / FORORD... 4 1.1 Formål...

Læs mere

Brandtætning af Vvs-installationer

Brandtætning af Vvs-installationer Brandtætning af Vvs-installationer Udarbejdet af: Se Esben Pretzmann og Ole Thestrup lukke huller Se mere på www.brandsikker.dk 1 Selv en stor brand kan komme igennem et lille hul Branden udvikler sig

Læs mere

Brandteknisk dokumentation

Brandteknisk dokumentation JOHAN FUNN Brandteknisk dokumentation Afgangsspeciale på bygningskonstruktøruddannelsen TITELBLAD TEKNISK-MEKANTIL HØJSKOLE SPECIALE TITEL: Brandteknisk dokumentation (Brand) VEJLEDE: Torben Clausen FOFATTE:

Læs mere

5. Bygningsreglement 2015 (Brandforhold af )

5. Bygningsreglement 2015 (Brandforhold af ) MØLLER & ROSENØRN Byggerådgivning Logistik Arkitektgruppe 5. Bygningsreglement 2015 (Brandforhold af 01.01.2016) 5.1 Generelt 5.2 Flugtveje og redningsforhold 5.3 Konstruktive forhold 5.4 Brandtekniske

Læs mere

Præ-accepterede løsninger. Kontorbygninger

Præ-accepterede løsninger. Kontorbygninger Præ-accepterede løsninger Kontorbygninger Version: 04-06-2018 Delvejledning til Bygningsreglementet om brandsikring af traditionelle kontorbygninger Delvejledning: Kontorbygninger 1 INTRODUKTION / FORORD...

Læs mere

Bilag 2 til Bygningsreglementets vejledning til kap. 5 Brand. Præ-accepterede løsninger for brandsikring af bygningsafsnit med etageboligbyggeri

Bilag 2 til Bygningsreglementets vejledning til kap. 5 Brand. Præ-accepterede løsninger for brandsikring af bygningsafsnit med etageboligbyggeri Bilag 2 til Bygningsreglementets vejledning til kap. 5 Brand Præ-accepterede løsninger for brandsikring af bygningsafsnit med etageboligbyggeri Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen Version: 20-12-2018 Bilag

Læs mere

Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold. September 2008

Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold. September 2008 VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold September 2008 I overensstemmelse med: Bygningsreglement 2008 Tekniske forskrifter Indholdsfortegnelse Indledning Generelt

Læs mere

Facadeelement A/S Bøgekildevej 10 8361 Hasselager, Aarhus. Brandstrategi for produktionshal og administrationsbygning.

Facadeelement A/S Bøgekildevej 10 8361 Hasselager, Aarhus. Brandstrategi for produktionshal og administrationsbygning. Facadeelement A/S 8361 Hasselager, Aarhus for produktionshal og administrationsbygning. Indhold 1. Formål... 4 2. Beskrivelse af projekt... 4 3. Hovedprincipper for brandsikring af udstillingslokaler...

Læs mere

Træ som brandgodt byggemateriale. InnoByg gå-hjem møde

Træ som brandgodt byggemateriale. InnoByg gå-hjem møde Træ som brandgodt byggemateriale InnoByg gå-hjem møde Træ som byggemateriale Træ har gennem alle tider været et brandgodt byggemateriale: Hvorfor er brandreglerne Typiske spørgsmål: Hvorfor bygger vi ikke

Læs mere

Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri

Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri TILLÆG TIL EKSEMPELSAMLINGEN OM BRANDSIKRING AF BYGGERI 1 Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri På side 9, forord, sidste afsnit ændres meget høje bygninger, hvor der er mere end 22

Læs mere

Præ-accepterede løsninger. For bygninger med forsamlingslokaler, butikker mm.

Præ-accepterede løsninger. For bygninger med forsamlingslokaler, butikker mm. Præ-accepterede løsninger For bygninger med forsamlingslokaler, butikker mm. Side 2 af 85 Version: 04-06-2018 Delvejledning til Bygningsreglementet om brandsikring af traditionelt byggeri for forsamlingslokaler,

Læs mere

Bilag 3 til Bygningsreglementets vejledning til kap. 5 Brand. Præ-accepterede løsninger for brandsikring af bygningsafsnit med kontorer mv.

Bilag 3 til Bygningsreglementets vejledning til kap. 5 Brand. Præ-accepterede løsninger for brandsikring af bygningsafsnit med kontorer mv. Bilag 3 til Bygningsreglementets vejledning til kap. 5 Brand Præ-accepterede løsninger for brandsikring af bygningsafsnit med kontorer mv. Side 1 af 85 Version: 06-12-2018 Bilag 3 til Bygningsreglementets

Læs mere

Frederiksborgcentret - træningsafsnit

Frederiksborgcentret - træningsafsnit Bilag 04-1 Side 1 Frederiksborgcentret A/S Frederiksborgcentret - træningsafsnit Rev. 1 Juli 2015 Udgivelsesdato : 12. november 2014, Rev. 1: 14. juli 2015 Projekt nr. : 16.7000.01 Udarbejdet : Gitte Reng

Læs mere

Brandteknisk Byggesagsbehandling

Brandteknisk Byggesagsbehandling 2013 Brandteknisk Byggesagsbehandling Vejen Kommune Andst Skole & Børnecenter 7. Semester speciale Bygningskonstruktøruddannelsen VIA University College, Horsens Vejleder: 25 10 2013 Ove Bjerregaard Broch

Læs mere

VEJLEDNING. Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold. Januar 2006

VEJLEDNING. Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold. Januar 2006 VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold Januar 2006 I overensstemmelse med: Bygningsreglement 1995 Tekniske forskrifter Indholdsfortegnelse Indledning Generelt Brandkam

Læs mere

Landbrugets Byggeblade

Landbrugets Byggeblade Landbrugets Byggeblade Love og vedtægter mv. Love og vedtægter vedr. byggeri Brandkrav til jordbrugserhvervets avls- og driftsbygninger Bygninger Teknik Miljø Arkivnr. 95.02-01 Udgivet 01.02.2008 Revideret

Læs mere

Speciale i Brandteknisk Byggesagsbehandling

Speciale i Brandteknisk Byggesagsbehandling Speciale i Brandteknisk Byggesagsbehandling Damhavens Skole, Vejle Udført af Kasper Dybdal Terney Hansen 7. semester, 16/05-2010, Bygningskonstruktøruddannelsen Vejleder: Ove Bjerregaard Borch VIA University

Læs mere

Præ-accepterede løsninger. Undervisningsbygninger. Side 1 af 79

Præ-accepterede løsninger. Undervisningsbygninger. Side 1 af 79 Præ-accepterede løsninger Undervisningsbygninger Side 1 af 79 Version: 04-06-2018 Delvejledning til bygningsreglementet om brandsikring af traditionelle undervisningsbygninger Delvejledning: Undervisningsbygninger

Læs mere

TITELBLAD DATO/UNDERSKRIFT: 04/04-2014 STUDIENUMMER: 179716 OPLAG: 1 TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE

TITELBLAD DATO/UNDERSKRIFT: 04/04-2014 STUDIENUMMER: 179716 OPLAG: 1 TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE TITELBLAD RAPPORT TITEL: Brandteknisk dokumentation VEJLEDER: Torben Clausen FORFATTER: Dan Knudsgaard DATO/UNDERSKRIFT: 04/04-2014 STUDIENUMMER: OPLAG: 1 SIDETAL (à 2400 anslag):

Læs mere

Ombygning af Slotsgade 3, 2. sal Slotsgade Randers C

Ombygning af Slotsgade 3, 2. sal Slotsgade Randers C Ombygning af Slotsgade 3, 2. sal Slotsgade 3 8900 Randers C Brandteknisk redegørelse 2. udgave September 2018 Udgivelsesdato : September 2018 Vores reference : 15044.03 Udarbejdet af : Søren Christian

Læs mere

NÅR BAGTRAPPEN SKAL NEDLÆGGES

NÅR BAGTRAPPEN SKAL NEDLÆGGES NÅR BAGTRAPPEN SKAL NEDLÆGGES RETNINGSLINJER Byggeri, Teknik og Miljø Aarhus Kommune 2017 1 Bor I i en ejendom, hvor I ønsker at nedlægge bagtrappen for eksempel for at få plads til badeværelser er brandsikring

Læs mere

Brandtætning af el-installationer

Brandtætning af el-installationer Brandtætning af el-installationer Udarbejdet af: Se Esben Pretzmann og Ole Thestrup lukke huller Se mere på www.brandsikker.dk 1 Selv en stor brand kan komme igennem et lille hul Branden udvikler sig i

Læs mere

Præ-accepterede løsninger. Bygninger med hoteller, kollegier mv.

Præ-accepterede løsninger. Bygninger med hoteller, kollegier mv. Præ-accepterede løsninger Bygninger med hoteller, kollegier mv. Delvejledning til bygningsreglementet om brandsikring af traditionelt byggeri med hotel, kollegie mv. Version: 25-06-2018 Delvejledning:

Læs mere

Luftsluser. Åben luftsluse Varm luftsluse. Sikkerhedstrappe Luftsluse (Røgudluftning kontra Brandventilation)

Luftsluser. Åben luftsluse Varm luftsluse. Sikkerhedstrappe Luftsluse (Røgudluftning kontra Brandventilation) Luftsluser Åben luftsluse Varm luftsluse Sikkerhedstrappe Luftsluse (Røgudluftning kontra Brandventilation) What to do! Mulige løsninger iht. Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2012 2. udgave 2016

Læs mere

BRANDNOTAT. Udkast til hovedprincipper for brandsikring. 1. Formål. 2. Projektet

BRANDNOTAT. Udkast til hovedprincipper for brandsikring. 1. Formål. 2. Projektet BRANDNOTAT Projekt Lillerupparken Plejeboliger og offentlige faciliteter Notat nr. 01, rev. 7 Dato 2016-09-23 Til Fra Kontrol Kopi til Syddjurs Kommune Agnete Banner Pedersen (AGPE), Christina Söderlind

Læs mere

Version: Bygningsreglementets vejledning til kap 5 - Brand. Kapitel 2: Evakuering og redning af personer

Version: Bygningsreglementets vejledning til kap 5 - Brand. Kapitel 2: Evakuering og redning af personer Version: 25-02-2019 Bygningsreglementets vejledning til kap 5 - Brand Kapitel 2: Evakuering og redning af personer 2.1.0 Generelt... 2 2.1.1 Strategi for evakuering... 3 2.2.0 Tiltag til at gøre opmærksom

Læs mere

Bilag 4 til Bygningsreglementets vejledning til kap. 5 Brand

Bilag 4 til Bygningsreglementets vejledning til kap. 5 Brand Bilag 4 til Bygningsreglementets vejledning til kap. 5 Brand Præ-accepterede løsninger for brandsikring af bygningsafsnit med forsamlingslokaler, butikker mv. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Version:

Læs mere

Nye regler om højlagre. FKB-temadage 2013

Nye regler om højlagre. FKB-temadage 2013 Nye regler om højlagre FKB-temadage 2013 Arbejdsgruppen vedr. fremtidig regulering af højlagre 2009 Arbejdsgruppens anbefalinger 2010 Ændrede regler angående højlagre Oprettelse af en følgegruppe, som

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 305 OG 306, BJERRINGBRO ANDELSBOLIGFORENING

RENOVERING AF AFDELING 305 OG 306, BJERRINGBRO ANDELSBOLIGFORENING RENOVERING AF AFDELING 305 OG 306, BJERRINGBRO ANDELSBOLIGFORENING DISPOSITIONSFORSLAG 09.03.2015 - REV. 16.06.2016 BOLIGSTRUKTUR AFDELING 305 Renoveringen af afdeling 305 er omfattende. På boligetagerne

Læs mere

Præ-accepterede løsninger. Bygninger i anvendelseskategori 6. Side 1 af 73

Præ-accepterede løsninger. Bygninger i anvendelseskategori 6. Side 1 af 73 Præ-accepterede løsninger Bygninger i anvendelseskategori 6 Side 1 af 73 Version: 25-06-2018 Delvejledning til Bygningsreglementet om brandsikring af traditionelle bygninger i anvendelseskategori 6 Delvejledning:

Læs mere

Vejledning om brandsikring af højhusbyggeri

Vejledning om brandsikring af højhusbyggeri 2013 Vejledning om brandsikring af højhusbyggeri Denne vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns brand- og byggemyndigheder og omfatter principper og inspiration

Læs mere

BRANDSTRATEGI I EN STØRRE SAMMENHÆNG. v/ Brian Vestergård Jensen, afd. leder Brandrådgivning 5. oktober 2017

BRANDSTRATEGI I EN STØRRE SAMMENHÆNG. v/ Brian Vestergård Jensen, afd. leder Brandrådgivning 5. oktober 2017 BRANDSTRATEGI I EN STØRRE SAMMENHÆNG v/ Brian Vestergård Jensen, afd. leder Brandrådgivning 5. oktober 2017 HVEM ER DBI? DBI er Danmarks førende videncenter for brandsikkerhed og sikring. Vi kombinerer

Læs mere

Overnatning i skurvogne på byggepladser

Overnatning i skurvogne på byggepladser Overnatning i skurvogne på byggepladser Når der er behov for at indrette skure (skurby) til egentlig beboelse med overnatning, kommer spørgsmålet om brandsikkerhed på banen. Hvordan skal man gøre? Lovgivning

Læs mere

Bilag 7 til Bygningsreglementets vejledning til kap. 5 Brand

Bilag 7 til Bygningsreglementets vejledning til kap. 5 Brand Bilag 7 til Bygningsreglementets vejledning til kap. 5 Brand Præ-accepterede løsninger for brandsikring af bygningsafsnit, hvor personer ikke kan bringe sig i sikkerhed ved egen hjælp Trafik-, Bygge- og

Læs mere

Brandkompendium for installatøruddannelsen

Brandkompendium for installatøruddannelsen Brandkompendium for installatøruddannelsen Resume: Brandkompendium for installatøruddannelsen er en tilegnelse af viden og færdighed i udarbejdelse af Brandteknisk Rapport for de studerendes byggeprojekter

Læs mere

VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold

VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold I overensstemmelse med: Bygningsreglement 1995 Tekniske forskrifter Indholdsfortegnelse Generelt Brandkam og brandkamserstatning.

Læs mere

Speciale i Brandteknisk Byggesagsbehandling

Speciale i Brandteknisk Byggesagsbehandling Speciale i Brandteknisk Byggesagsbehandling Af Torsted skole Udført af Bygningskonstruktør studerende Palle Thøisen 7. Semester, foråret 2011 VIA University College, Horsens TITELBLAD TEKNISK-MERKANTIL

Læs mere

1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI. < 2, 5 m. 1200,0 m². 10,0 m. Brandsikring af småhuse

1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI. < 2, 5 m. 1200,0 m². 10,0 m. Brandsikring af småhuse 1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI < 2, 5 m 1200,0 m² 10,0 m Brandsikring af småhuse Signaturforklaring REI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60] REI 60 [BD-bygningsdel 60] REI 30 [BD-bygningsdel 30]

Læs mere

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri beskriver formålet med at gennemføre forskellige brandsikkerhedsforanstaltninger, og hvordan dette formål kan opnås i praksis. Eksempelsamlingen dækker først og fremmest det mere traditionelle byggeri.

Læs mere

Brandsikring af byggeri. 3. udgave, 1. oplag April 2012 Udgivet af DBI. Anvendelseskategori 1. Anvendelseskategori 2. Anvendelseskategori 3

Brandsikring af byggeri. 3. udgave, 1. oplag April 2012 Udgivet af DBI. Anvendelseskategori 1. Anvendelseskategori 2. Anvendelseskategori 3 3. udgave, 1. oplag April 2012 Udgivet af DBI IND UST RIA/S SKO LE Anvendelseskategori 1 Anvendelseskategori 2 CEN TER Anvendelseskategori 3 Anvendelseskategori 4 HO T EL Anvendelseskategori 5 HOS PITA

Læs mere

IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS

IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS D.A.I. Horsens Sags nr.: 196-04, 5. November 2015 Kristina Rytter, Arkitekt MAA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. 2. reviderede udgave 2016 med tillæg af 1. juli

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. 2. reviderede udgave 2016 med tillæg af 1. juli Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2. reviderede udgave 2016 med tillæg af 1. juli Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2012 2. reviderede udgave 2016, 1. oplag Publikationen kan bestilles

Læs mere

Dan Smed Per Bo Austin Hans Dyrby Kloch. Lynge Hus, gennemgang den 10. december 2018

Dan Smed Per Bo Austin Hans Dyrby Kloch. Lynge Hus, gennemgang den 10. december 2018 Dan Smed Per Bo Austin Hans Dyrby Kloch Falck Assistance Nordic A/S Brand - DK Meterbuen 14-16 2740 Skovlunde CVR 38049372 : +45 7011 3344 WWW.FALCKTEKNIK.DK : + 45 24 65 20 33 Mail : gerner.nielsen@falck.dk

Læs mere

BMC-lagrene er testede iht. EN13501-2 til REI 120 og er udført af materialer klasse A2-s1,d0.

BMC-lagrene er testede iht. EN13501-2 til REI 120 og er udført af materialer klasse A2-s1,d0. Denios ApS Dannevirkevej 6 7000 Fredericia Henrik Ohm 2012-02-22 Sag: RE12042 Init.: MSJ/CSH E-mail: msj@dbi-net.dk Dir.tlf.: 61201361 Vedr.: Anvendelse af brandsikre lagre Efter henvendelse fra Henrik

Læs mere

RANDERS LILLE SKOLE UDVIDELSE. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse

RANDERS LILLE SKOLE UDVIDELSE. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse RANDERS LILLE SKOLE UDVIDELSE Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse Revision : Revisionsdato : Dato : 20.10.2015 Sagsnr. : 15.05.111 Udarbejdet af : Niels Callø Carstensen

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold. September 2012

Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold. September 2012 VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold September 2012 I overensstemmelse med: Bygningsreglement 2012 Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2012 Tekniske forskrifter

Læs mere

BR18 - BRANDKRAV OG VEJLEDNINGER. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Center for byggeri Ersün Züfer

BR18 - BRANDKRAV OG VEJLEDNINGER. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Center for byggeri Ersün Züfer BR18 - BRANDKRAV OG VEJLEDNINGER Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Center for byggeri Ersün Züfer BR18 OG VEJLEDNINGER SIDEN 1. JULI 2018 GÆLDER KUN BR18 OVERGANG MED TEKNISK BYGGESAGSBEHANDLING OG CERTIFICERINGSORDNING

Læs mere

Bygningsreglementets funktionskrav

Bygningsreglementets funktionskrav Bygningsreglementets funktionskrav Brandtekniske begreber Baggrunden for bygningsreglementets funktionsskrav Brandtekniske begreber Ofte støder I på underlige koder i de forskellige brandtekniske vejledninger,

Læs mere

RÅDGIVNING. Svanekøkkenet - Århus. Brandsikringsbeskrivelse inklusive brandstrategi

RÅDGIVNING. Svanekøkkenet - Århus. Brandsikringsbeskrivelse inklusive brandstrategi RÅDGIVNING Svanekøkkenet - Århus Brandsikringsbeskrivelse inklusive brandstrategi Svanekøkkenet - Århus Brandsikringsbeskrivelse inklusive brandstrategi Sags nr. RE06081 Revision nr. 1 Dato 26.06.2006

Læs mere

STATISK DOKUMENTATION B PROJEKTDOKUMENTATION B1. STATISK PROJEKTERINGSRAPPORT

STATISK DOKUMENTATION B PROJEKTDOKUMENTATION B1. STATISK PROJEKTERINGSRAPPORT Bygherre: AAB HORSENS Projekt navn: Dato: 2015-12-17 STATISK DOKUMENTATION B PROJEKTDOKUMENTATION B1. STATISK PROJEKTERINGSRAPPORT B PROJEKTDOKUMENTATION B1. STATISK PROJEKTERINGSRAPPORT Status: Projektnavn:

Læs mere

Ud over at kunne glæde sig over at stråtage er smukke, er der i dag tre nye forhold, man kan glæde sig over i forbindelse med stråtage.

Ud over at kunne glæde sig over at stråtage er smukke, er der i dag tre nye forhold, man kan glæde sig over i forbindelse med stråtage. Til den ansvarlige for kommunens byggesagsbehandling 23. juni 2016 Orientering om nye muligheder for byggeri med stråtag Smukke stråtage af god kvalitet og med lang levetid Ud over at kunne glæde sig over

Læs mere

Ud over kapitel 5, så indeholder følgende kapitler krav, der vedrører brandsikringsforhold:

Ud over kapitel 5, så indeholder følgende kapitler krav, der vedrører brandsikringsforhold: Version: 11.12.2018 Bygningsreglements vejledning til kap 5 - Brand INTRODUKTION 0.1.0. Regulering af brandsikkerhed i byggeri Den overordnede ramme for reguleringen af byggeri er byggeloven. Byggeloven

Læs mere

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Beredskabsstyrelsen 17. september 2007 BRS sagsnr.: 2007/000863 BRS sagsnr.: 2007/000863 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 2 2. VILKÅR

Læs mere

Facadeløsning med polystyren og puds

Facadeløsning med polystyren og puds APRIL 2013 STYROLIT Facadeløsning med polystyren og puds BRANDTEKNISK RAPPORT ADRESSE COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2013 STYROLIT Facadeløsning

Læs mere

D. 12.10.2015. Hermed ansøges på ejer og bygherres vegne om tilladelse til ombygning af Møllens Annex til midlertidigt opholdssted for flygtninge.

D. 12.10.2015. Hermed ansøges på ejer og bygherres vegne om tilladelse til ombygning af Møllens Annex til midlertidigt opholdssted for flygtninge. Ballerup Kommune Miljø og Teknik, Byggesagsafd. Hold-an Vej 7 Store Kongensgade 40 G DK 1264 København K Tlf: 33 13 81 11 Fax: 33 93 20 95 E-mail: mail@box25arkitekter.dk D. 12.10.2015 ANDRAGENDE Vedr.:

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

BRANDTEKNISK DOKUMENTATION

BRANDTEKNISK DOKUMENTATION Speciale 7. Sem Brandteknisk dokumentation 7. Semester speciale forår 2013 Bygningskonstruktøruddannelsen Vejleder: Christian Vrist VIA University College, Campus Holstebro 16.04.2013 Klasse: BKHO71P-S13

Læs mere

Netværk for bindingsværk

Netværk for bindingsværk Brandsikring i teori og praksis Netværk for bindingsværk Træ i dansk byggetradition er det brandsikkert? Skal brandsikring vurderes, er der 3 vigtige begreber vi skal kende Reaktion på brandgenskaber brandbeskyttelsesevne

Læs mere

Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995

Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995 1 Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995 Erhvervs- og Boligstyrelsen Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995 3 I Bygningsreglementet, der trådte i kraft den 1. april 1995, med tillæg 1, der trådte i kraft den

Læs mere

AB Solbjerg. Forslag til udnyttelse af tagetage marts 2004. Rådgivende Ingeniører F.R.I. i samarbejde med Thomas Kullegaard AS Arkitekter

AB Solbjerg. Forslag til udnyttelse af tagetage marts 2004. Rådgivende Ingeniører F.R.I. i samarbejde med Thomas Kullegaard AS Arkitekter AB Solbjerg Forslag til udnyttelse af tagetage marts 2004 Rådgivende Ingeniører F.R.I. i samarbejde med Thomas Kullegaard AS Arkitekter Notat Forord Andelsboligforeningen Solbjerg står i nær fremtid overfor

Læs mere

TRADITION MØDER DOKUMENTATION. Af teknik udvalget

TRADITION MØDER DOKUMENTATION. Af teknik udvalget 1 TRADITION MØDER DOKUMENTATION Af teknik udvalget PROBLEMSTILLING. Brandbeskyttelse af stålkonstruktion til R 60 ( BD 60) Tradition Dokumentation Anvendelse af 3 lag beklædning med samlet tykkelse på

Læs mere

Ledelse- og Kommunikation Brandteknisk dokumentation

Ledelse- og Kommunikation Brandteknisk dokumentation Ledelse- og Kommunikation Brandteknisk dokumentation Lars Bækgaard 4. semester valgdel Bygningskonstruktøruddannelsen Vejleder: Henning Baunsgaard Hansen Via University College Århus Dato: 04-11--2013

Læs mere

Beklædnings klasser. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/006 8. udgave Januar 2014. Telefax 45 76 33 20

Beklædnings klasser. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/006 8. udgave Januar 2014. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/006 8. udgave Januar 2014 Beklædnings klasser MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

3.2.2. Projektering / Specialvægge / Gyproc Brandsektionsvægge. Gyproc Brandsektionsvægge. Lovgivning

3.2.2. Projektering / Specialvægge / Gyproc Brandsektionsvægge. Gyproc Brandsektionsvægge. Lovgivning Projektering / Specialvægge / Lovgivning Det fremgår af BR 200, kapitel 5.. at en bygning skal opdeles i enheder, så områder med forskellig personrisiko og/eller brandrisiko udgør selvstændige brandmæssige

Læs mere