Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014"

Transkript

1 Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet oktober 2010 Kulturministeriets videregående uddannelser har med afsæt i de to seneste politiske fireårige aftaler dækkende perioderne samt været inde i en meget gunstig udvikling. Der er i perioden sket en nødvendig modernisering af uddannelserne samt en løbende tilpasning af en række af uddannelserne til de europæiske aftaler om uddannelsesstruktur og -udvikling (Bolognaaftalen). Dette er sket i lighed med de øvrige videregående uddannelser i Danmark. På den baggrund ønsker Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, SF, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne med flerårsaftalen for Kulturministeriets videregående uddannelser , at skabe en ramme, der både økonomisk og indholdsmæssigt sikrer stabilitet og forsat udvikling af uddannelserne. Udviklingen af Kulturministeriets uddannelser skal ske i overensstemmelse med regeringens ambition om, at de danske videregående uddannelser skal være i verdensklasse og kunne leve op til internationale standarder på de fagområder, uddannelserne dækker. Uddannelsesinstitutionernes uddannelsestilbud, forskningen, det kunstneriske udviklingsarbejde men også den kunstneriske profil er blevet et konkurrenceparameter, hvor der måles efter internationale standarder. Den internationale kvalitet og en fortsat øget omverdensopmærksomhed skal således sikres på alle uddannelsesinstitutionernes aktivitetsområder. Den politiske aftale udmøntes i rammeaftaler mellem Kulturministeriet og uddannelsesinstitutionerne. Aftalerne vil have fokus på institutionernes samfundsmæssige mål og effekter og vil sikre ledelsen store frihedsgrader i valget af de strategier og handlingsplaner, der på den enkelte institution lægges til grund for at opnå de udpegede mål og effekter. Aftalen indeholder følgende indsatsområder: 1. Bæredygtige uddannelsesmiljøer 2. Uddannelse i verdensklasse 3. Forskning, innovation og kunstnerisk udvikling 4. Arbejdsmarked og beskæftigelse Dok. nr

2 Side 2 1. Bæredygtige uddannelsesmiljøer Med aftale af 12. maj 2009 besluttede partierne bag flerårsaftalen at fusionere blandt andet en række konservatorier samt at iværksætte en samlokalisering af Danmarks Designskole og Kunstakademiets Arkitektskole på Holmen. Samlokaliseringen forventes endeligt implementeret primo I forlængelse heraf iværksættes en fusion af Danmarks Designskole og Kunstakademiets Arkitektskole. Det forudsættes, at den fusionerede institution fortsat udbyder såvel arkitektuddannelse som designuddannelse. Den fusionerede institution der senest etableres pr. 1. januar 2012 ledes af en bestyrelse udpeget af kulturministeren. Bestyrelsen ansætter rektor. For at skabe ensartede ledelsesforhold på alle arkitekt- og designskoler under Kulturministeriet etableres der tilsvarende en bestyrelse til at lede Arkitektskolen Aarhus. Bestyrelsen udpeges af kulturministeren og bestyrelsen ansætter rektor. Ministeren drøfter sammensætningen af bestyrelserne med aftaleparterne. Kulturministeren udarbejder regler, der sikrer, at bestyrelsens sammensætning afspejler institutionens samlede opgaver. Bestyrelsen sammensættes af et flertal af udefrakommende medlemmer samt af repræsentanter for ansatte og studerende. Bestyrelsen skal fremme institutionens strategiske virke og have indsigt i uddannelse, forskning, videnformidling samt de ansættelsesområder og erhverv, som institutionen uddanner til. De udefrakommende medlemmer skal desuden tilsammen repræsentere erfaring med ledelse, organisation og økonomi. Styrelsesreglerne på Kunstakademiets Billedkunstskoler og Kunstakademiets Konservatorskole, hvorefter rektor som hovedregel vælges kollegialt, ændres, så rektor fremover ansættes af kulturministeren. På de to institutioner justeres skolerådenes beføjelser svarende til de regler, der er gældende på øvrige uddannelsesinstitutioner, hvor rektor ansættes af kulturministeren. Alle ændringer af styrelsesreglerne gennemføres senest pr. 1. januar 2012, idet der etableres overgangsordninger for rektorer ansat eller valgt under de eksisterende styrelsesregler. 2. Uddannelser i verdensklasse Akkrediteringen af uddannelserne på de første 6 af Kulturministeriets videregående uddannelsesinstitutioner er gennemført i Akkrediteringen af de øvrige uddannelser gennemføres inden udgangen af Akkrediteringen udgør en grundlæggende kvalitetssikring af uddannelserne efter internationale standarder. Parallelt med akkrediteringerne skal uddannelsesinstitutionerne fortsat udvikle interne og fælles kvalitetssikringssystemer, der fastholder de

3 Side 3 enkelte fagområders fokus på kvalitetsudvikling på internationalt niveau af uddannelsesudbuddet, forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed. Indplaceringen i den nationale kvalifikationsramme af en række af de mindre uddannelsesområder inden for musik, scenekunst, film, kunsthåndværk og forfatteruddannelsen udestår og skal derfor afklares i aftaleperioden. Der iværksættes som opfølgning på teaterudvalgets rapport en udredning af uddannelsesstrukturen og arbejdsdelingen mellem uddannelsesinstitutionerne på hele det scenekunstneriske uddannelsesområde. Følgende institutioner og uddannelser vil indgå i udredningen: Statens Teaterskole, Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole, Skuespillerskolen ved Aarhus Teater, Dramatikeruddannelsen ved Aarhus Teater, Det Danske Musicalakademi i Fredericia samt Odsherred Teaterskole. Udvalget kan i udredningen inddrage nationale og internationale erfaringer med alternative scenekunstuddannelser eksempelvis med vægt på mere fysiske eller tværkunstneriske former for teaterudtryk, herunder artistområdet. Udredningen udarbejdes af et af kulturministeren nedsat udvalg, der skal give anbefalinger om fremtidig organisering af området herunder en struktur for efter- og videreuddannelsen til gavn for beskæftigelsen, bredden i uddannelsesudbuddet og den faglige udvikling af scenekunsten. På baggrund af udredningen tager kulturministeren, efter drøftelse med aftaleparterne, stilling til en hensigtsmæssig samlet uddannelsesstruktur og dimensionering på scenekunstområdet. Udredningen om det scenekunstneriske uddannelsesområde forventes afsluttet april Odsherred Teaterskole vil i perioden modtage et statstilskud til efteruddannelse inden for børne- og ungdomsteater, som svarer til det tilskud, som skolen hidtil har fået af Kulturministeriet. 3. Forskning, kunstnerisk udvikling og innovation Der skal i løbet af aftaleperioden skabes tværgående strukturer for forskeruddannelse og forskningsmiljøer, der sikrer, at de mindre forskningsmiljøer støttes i deres forskningsaktiviteter. Ligeledes skal der udvikles strukturer, der sikrer tværfagligt samarbejde inden for kunstnerisk udvikling og forskning, specielt hvor dette styrker institutionernes interaktion med erhvervet. Kulturministeriet færdiggør i 2011 en redegørelse om kunstnerisk udviklingsvirksomhed, der skal belyse status og pege på fremadrettede strategier for dette særlige videnfelt på de kunstneriske uddannelser. Resultaterne af udredningsarbejdet indarbejdes i relevant omfang i regelsæt og rammeaftaler med uddannelsesinstitutionerne.

4 Side 4 Dimittendernes kompetencer inden for innovation og entreprenørskab skal afdækkes og styrkes. Hensigten er, at disse uddannelses kompetencer skal inddrages i uddannelsernes udviklingsstrategier og aktiveres over for erhvervene. 4. Arbejdsmarkedet og beskæftigelse Beskæftigelsessituationen på Kulturministeriets videregående uddannelser skal forsat følges tæt, med henblik på at uddannelser samt efter- og videreuddannelse tilpasses samfundets behov. Institutionerne skal løbende tilpasse sig ændrede forhold på arbejdsmarkedet og bringe kunstneriske kompetencer i spil i nye erhvervssammenhænge. Derfor skal der skabes mere fleksible rammer for efter- og videreuddannelsesmuligheder på den enkelte institution samt koordinering af fælles udbud på tværs af uddannelsesinstitutionerne. Strukturerne og indsatsen på området skal udvikles med respekt for den type arbejdsmarked, som Kulturministeriets uddannelser sigter mod. Uddannelsesinstitutionerne skal søge at etablere nye alliancer med andre videnproducerende institutioner på tværs af ministerområderne. Institutionerne skal afsøge muligheder for udvidede samarbejder med universiteterne og det private erhvervsliv for at optimere uddannelsesudbuddet og muligheden for afsætning af færdiguddannede. Aftaleparterne lægger desuden vægt på, at samarbejdet mellem The Animation Workshop i Viborg og Kulturministeriets uddannelser forsat udvikles. Den økonomiske ramme Den samlede økonomiske ramme for Kulturministeriets uddannelser for perioden fremgår af FFL2011 og forudsættes at finansiere et aktivitetsniveau antal finansårsstuderende pr. år i aftaleperioden, svarende til niveauet i Kulturministeriet vil iværksætte udviklingen af forslag til en transparent takstmodel, der i vid udstrækning vil være sammenlignelig med og hvile på samme indbyggede hensyn som Undervisningsministeriet og Videnskabsministeriets bevillingsmodeller. Takstmodellen vil tage hensyn til institutionernes særlige huslejeudgifter. I forbindelse med arbejdet belyses fordele og ulemper ved evt. overgang til selveje, samt hvorvidt Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner skal kunne hjemtage patenter i lighed med universiteterne. Udredningsarbejdet afsluttes 1. juli Der foretages i aftaleperioden en udligning af økonomien vedrørende uddannelse og forskning mellem Danmarks Designskole og Designskolen Kolding samt mellem Kunstakademiets Arkitektskole og Arkitektskolen Aarhus. Designskolen Kolding vil gradvist i aftaleperioden blive kompenseret for den årlige momsudgift på 2,6 mio. kr. Danmarks Designskole og Designskolen Kolding tilføres hvert år i aftaleperioden et beløb svarende til en bevillingsforøgelse på kr. pr. finansårsstuderende. Dermed løf-

5 Side 5 tes designuddannelsernes bevilling med i alt kr. pr. finansårsstuderende i aftaleperioden. Bevillingsforøgelserne sker inden for den samlede afsatte økonomiske ramme. Aftalen udmøntes i rammeaftaler mellem Kulturministeriet og uddannelsesinstitutionerne. Området vil være omfattet af generelle tværgående effektiviseringsinitiativer, besparelser og lignende. S, SF og R indgår aftalen inden for den anførte økonomiske ramme, men bemærker, at partierne ikke kan tilslutte sig regeringens generelle økonomiske politik.

RESULTATKONTRAKT. Designskolen Kolding 2003-2006

RESULTATKONTRAKT. Designskolen Kolding 2003-2006 M I N I S T E R I E T RESULTATKONTRAKT Designskolen Kolding 2003-2006 1. Indledning Denne kontrakt er en rammeaftale mellem Kulturministeriet og Designskolen Kolding om væsentlige målsætninger og resultatkrav

Læs mere

Forslag. Lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede

Forslag. Lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede Lovforslag nr. L 94 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. december 2009 af videnskabsministeren (Helge Sander) Forslag til Lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede 1. Universiteter, professionshøjskoler,

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelsen i design ved Danmarks Designskole

Bachelor- og kandidatuddannelsen i design ved Danmarks Designskole Bachelor- og kandidatuddannelsen i design ved Danmarks Designskole Akkreditering af eksisterende uddannelser på Kulturministeriets område Indstilling til Akkrediteringsrådet Juli 2010 Journalnummer 2009-0189

Læs mere

KUNSTNERISK UDVIKLINGSVIRKSOMHED

KUNSTNERISK UDVIKLINGSVIRKSOMHED JANUAR 2012 1 KUNSTNERISK UDVIKLINGSVIRKSOMHED KUNSTNERISK UDVIKLINGSVIRKSOMHED UDREDNING OM VIDENSGRUNDLAGET PÅ DE VIDEREGÅENDE KUNSTNERISKE UDDANNELSER WWW.KUM.DK 2 Kunstnerisk udviklingsvirksomhed Kunstnerisk

Læs mere

Årsrapport 2014 for Statens Scenekunstskole

Årsrapport 2014 for Statens Scenekunstskole Årsrapport 2014 for Statens Scenekunstskole Dok. nr. 1996343 Side 2 Indhold Oversigt over tabeller, noter og bilag... 3 1. Påtegning af det samlede regnskab... 4 2. Beretning... 5 2.1. Præsentation af

Læs mere

Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt. 2014

Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt. 2014 Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 7349 Ledelsessekretariatet UH 25. oktober 2014 Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt.

Læs mere

Universiteternes kvalitetsarbejde

Universiteternes kvalitetsarbejde Universiteternes kvalitetsarbejde Universiteternes kvalitetsarbejde Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon: 3395 1200 Fax: 3395 1300 November 2009 ISBN: 87-90797-41-8

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011 Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse Maj 2011 BERETNING OM SATSNINGEN PÅ PH.D.- UDDANNELSE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 7 A. Baggrund...

Læs mere

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i drama-og teaterpædagogik Masteruddannelsen i drama-

Læs mere

Danmarks strategi for livslang læring -

Danmarks strategi for livslang læring - Udkast Danmarks strategi for livslang læring - Uddannelse og livslang opkvalificering for alle Regeringens redegørelse til EU-kommissionen Januar 2007 Redegørelsen er udarbejdet af Undervisningsministeriet

Læs mere

Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum

Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum 9. januar 2013 Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum Som et led i udmøntningen af den aftale,

Læs mere

Fremtiden for arkitektur og design Baggrundsrapport om de videregående kunstneriske uddannelser

Fremtiden for arkitektur og design Baggrundsrapport om de videregående kunstneriske uddannelser Fremtiden for arkitektur og design Baggrundsrapport om de videregående kunstneriske uddannelser Udgivet af Omslag Foto Udvalget for fremtidssikring af de videregående kunstneriske uddannelser under Uddannelses-

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv

Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv 1 Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv 2. Udgave, 26. september 2011 Forfattere: Line Gry Knudsen (seniorkonsulent) Magnus Balslev Jensen (konsulent) Rapporten er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6 Museumsfællesskab i Midt- og Vestsjælland 11. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6 Vision... 6 Mission... 6 3.1 Betydningen

Læs mere

Moderne dans i Danmark. visioner og anbefalinger til en fremtidig politik for moderne dans

Moderne dans i Danmark. visioner og anbefalinger til en fremtidig politik for moderne dans Moderne dans i Danmark visioner og anbefalinger til en fremtidig politik for moderne dans Indhold Indledning 03 Den moderne dans fødekæde 08 Den moderne dans økonomi 10 Uddannelse 16 Produktion 23 Formidling

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelsen i arkitektur ved Arkitektskolen

Bachelor- og kandidatuddannelsen i arkitektur ved Arkitektskolen Bachelor- og kandidatuddannelsen i arkitektur ved Arkitektskolen Aarhus Akkreditering af eksisterende uddannelser på Kulturministeriets område Indstilling til Akkrediteringsrådet September 2010 revideret

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere

Stillings- og personprofil. International Chef

Stillings- og personprofil. International Chef Stillings- og personprofil International Chef Orientering til: Dokumentdato: 7. maj 2015 Dokumentansvarlig: CHJ Senest revideret: 18. maj 2015 Senest revideret af: Sagsnr.: CHJ Stillingsopslag, funktionsbeskrivelse

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen Februar 2008 Indholdsfortegnelse FORORD 1. INTRODUKTION... 3 2. RESUMÉ...

Læs mere

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune 1 Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Den samlede økonomi i reformen... 5 3. Ressourcetildelingsmodellerne...

Læs mere

digitaliseringsstrategi 2012 2015 Kulturministeriets digitaliseringsstrategi

digitaliseringsstrategi 2012 2015 Kulturministeriets digitaliseringsstrategi digitaliseringsstrategi 2012 2015 Kulturministeriets digitaliseringsstrategi 2012 2015 digitaliseringsstrategi 2012 2015 Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens

Læs mere

Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser

Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser Rådets beretning for 2009 Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser Rådets beretning for 2009 Undervisningsministeriet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

Designskolen i Kolding Att. Rektor Elsebeth Gerner Nielsen. Sendt pr. e-mail: egn@dskd.dk dk@designskolenkolding.dk

Designskolen i Kolding Att. Rektor Elsebeth Gerner Nielsen. Sendt pr. e-mail: egn@dskd.dk dk@designskolenkolding.dk Designskolen i Kolding Att. Rektor Elsebeth Gerner Nielsen Sendt pr. e-mail: egn@dskd.dk dk@designskolenkolding.dk Akkreditering af eksisterende grunduddannelse (kommende bacheloruddannelse) i design Akkrediteringsrådet

Læs mere

to skridt frem og to skridt tilbage?

to skridt frem og to skridt tilbage? Videncentre i professionshøjskoler to skridt frem og to skridt tilbage? side 9 Af: Jørgen Thorslund, Prorektor UC Lillebælt I denne artikel vil jeg forbinde nogle tråde fra etableringen af videncentre

Læs mere

Dagsorden for møde den 17. december 2014

Dagsorden for møde den 17. december 2014 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 7807 Ledelsessekretariatet

Læs mere