Social- og Sundhedsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Social- og Sundhedsudvalget"

Transkript

1 24. oktober 2013 Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Møde: 24. oktober 2013 kl. 17:00 Sted: Sundhedscentret Side 1 af 10

2 Pkt. Side Åbne dagsordenspunkter 105 Meddelelser Nøgletal Indførelse af ny digital understøttelse til socialfaglig sagsbehandling i Familiecentret Handleguide ved overgreb Etablering af socialtilsyn på det specialiserede socialområde Afrapportering af Brug for Alle Centralisering af Tandplejen Lukkede dagsordenspunkter Side 2 af 10

3 105. J.nr A Nana Angell Hald Meddelelser Beslutning - Ældre- og Handicappriserne uddeles d Der afholdes valgmøde på Kærbo d arrangeret af en borger. - Formanden har afholdt møde med repræsentanten for Høje Taastrup gymnasium vedrørende 'ulighed i sundhed'. - Kløverengen har fået afslag på ansøgning om metodeudviklingsprojekt J.nr P Nana Angell Hald Nøgletal Nøgletal på børneområdet pr. 30. september Nøgletal på beskæftigelsesområdet pr. 31. august Nøgletal på det specialiserede voksenområde Dels de halvårlige nøgletal på det specialiserede voksenområde og dels notat om benchmarkingundersøgelse i Region Hovedstaden. Beslutning Til efterretning. Sagsstammer_borneomradet okt Nøgletal Nøgletal på det voksenspec. socialområde_september2013 Benchmarkingundersøgelse på det voksenspecialiserede socialområde2013 Side 3 af 10

4 107. J.nr I Flemming Bøchmann Andersen Indførelse af ny digital understøttelse til socialfaglig sagsbehandling i Familiecentret Resumé På Social og Sundhedsudvalgets møder den 16. juni og 15. november 2012, henholdsvis punkt 54 og 103, blev det besluttet, at den socialfaglige model Integrated Childrens System (ICS) skal indføres i løbet af Indførelsen af ICS er første skridt på vej mod en ny digital understøttelse af den socialfaglige sagsbehandling i Familiecentret. Som det fremgår af tidsplanen fra mødet i Social- og Sundhedsudvalget den 15. november, er alle rådgivere, familieplejekonsulenter og enkelte nøglemedarbejdere nu fuldt uddannede. Fagmodellen bliver benyttet i den faglige sparring og i samarbejdet med eksterne opholdssteder. ICS er som fagmodel og som skemaer indarbejdet i det eksisterende IT system (KMD sag). I månederne august, september og oktober arbejder rådgivere m.fl. på at blive fortrolige med den nye arbejdsmodel. Til understøttelsen er der blandt medarbejderne udpeget fem superbrugere. Der vil i november blive gennemført en evaluering af processen med at indføre ICS. Efter evalueringen vil ledelsen og superbrugere i Familiecentret foretage erfaringsudveksling med tre kommuner, der arbejder i IT systemer, der understøtter det socialfaglige arbejde. Socialstyrelsen har i 2013 udbudt midler til de kommuner, der har indgået aftale om brug af ICS, men som endnu ikke har implementeret et understøttende IT system. Ishøj Kommune er kommet i betragtning til denne pulje. Èt af kriterierne for puljemidlerne er, at der skal gennemføres en faglig udvælgelse med brug af ekstern konsulent. Til dette er der indgået aftale med KLK. De tre systemer som bruges og er kendte er SBSYS (sagsbehandlingssystem), EKJ (elektronisk klientjournalsystem) og DUBU (digitalisering udsatte børn og unge) lever angiveligt op til Socialstyrelsens krav til IT systemer på det specialiserede børn og unge område. Der er for alle tre systemer fordele og ulemper. Fordele og ulemper vil i den socialfaglige vurdering blive stillet op mod hinanden. Der vil efterfølgende blive lagt op til endelig politisk beslutning primo 2014, som det tidligere er besluttet i Social- og Sundhedsudvalget. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse 21. Økonomi Ingen indvirkning i denne første fase af udvælgelsen. Forslag til beslutning: Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning. Side 4 af 10

5 Beslutning Tiltrådt. ICS Tidsplan september 2013.pdf 108. J.nr A Flemming Bøchmann Andersen Handleguide ved overgreb Resumé Der er udarbejdet en kort pjece, der forklarer de nødvendige handlinger i overgrebssager. I forbindelse med Overgrebspakken er det blevet et krav, at en sådan guide skal være politisk vedtaget. For at sikre den rette og rettidige indsats omkring børn eller unge, der har været udsat for eller hvor der er mistanke om overgreb i form af seksuelle overgreb eller vold, er der udarbejdet en handleguide. Handleguiden skal kort og præcist guide medarbejdere og ledere i daginstitutioner, skoler mm. samt trænere og ledere i klubber, hvis der er mistanke om overgreb. Pjecen er opbygget ud fra såvel straffelovens bestemmelser som ud fra servicelovens bestemmelser. Pjecen er handleorienteret og kortfattet, så den til enhver tid, kan benyttes - også i en akut og presset situation. Ved at følge handleanvisningerne kan det barn eller den unge, der er i problemer hurtigst muligt få den rette undersøgelse og støtte og en evt. politiefterforskning kan iværksættes. Lovgrundlag Lov om social service 19 stk.5. Økonomi Der er ingen afledte økonomiske konsekvenser. Forslag til beslutning: Social- og Sundhedsudvalget vedtager at handleguiden offentliggøres. Side 5 af 10

6 Beslutning Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at handleguiden offentliggøres. Handleguide overgreb 109. J.nr K Flemming Bøchmann Andersen Etablering af socialtilsyn på det specialiserede socialområde Resumé På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 18. april 2013 blev de nye regler om socialtilsyn fremlagt. I den sammenhæng blev det besluttet, at der skulle gives en fornyet status. Status siden april måned er, at Frederiksberg Kommune har fået besat den ledelsesmæssige del af Socialtilsynet. Der har været en fortsat proces med orientering til og dialog med samtlige kommuner under Socialtilsyn Frederiksberg. Der er 1302 plejefamilier og 656 opholds- og bosteder, som det nye socialtilsyn skal føre generelt tilsyn med. Der er berammet ansatte til at varetage opgaven. Det personrettede tilsyn fastholdes i den enkelte kommune. Socialtilsynet vil stå klar til at overtage de udpegede opgaver pr. 1. januar I løbet af 2014 og 2015 vil samtlige anbringelses- og bosteder blive godkendt igen. Der vil i de første måneder være specielt fokus på steder, hvor den hidtidige tilsynskommune har gjort opmærksom på, at der kan være eller kan opstå problemer. Socialstyrelsen har i samarbejde med de fem socialtilsyn i landet udarbejdet en kvalitetsmodel, så samtlige tilbud bliver vurderet ud fra en ensartet model. Der vil blive udarbejdet en årsrapport fra hvert enkelt tilbud. Disse vil blive offentliggjort på Tilbudsportalen. Indholdet i årsrapporterne samles i en årsrapport for Socialtilsynet, som vil blive behandlet i KKR regi. Takstberegningen er foretaget som en fast betaling fra hver enkel kommune og som en takst for det enkelte opholds- eller bosted. Der er udarbejdet takstblad for Indvirkningen på takster på de enkelte opholds- og bosteder er ikke indregnet for Der kan således opstå økonomiske udfordringer, når de nye tilsynstakster slår igennem på taksterne for de enkelte opholds- og bosteder. Principper for takstfastsættelsen i de kommende år vil blive drøftet i KKR regi. Side 6 af 10

7 Socialtilsynet har været til dialogmøde i Ishøj Kommune, hvor de særlige forhold der gør sig gældende her, er blevet gennemgået. Her var der fokus på samtlige institutioner, der er beliggende i Ishøj og i Vallensbæk. Derudover var fokus på konstruktionen med det forpligtende samarbejde. Der bliver afholdt møde med samtlige institutioner og plejefamilier i Ishøj og Vallensbæk den 7. november På mødet vil Socialtilsynet forklare om det dialogbaserede tilsyn og om den udarbejdede kvalitetsmodel. Der er gennemført den nødvendige procedure for den ene medarbejder der virksomhedsoverdrages fra Familiecentret. Kontrakten med den private udbyder, der indtil 1. januar forestår tilsynet i Borger- og Socialservice, er opsagt. Lovgrundlag Lov om socialtilsyn. Økonomi Der er kun minimal økonomisk forskel på det tidligere tilsyns udgifter samt midler i det øgede bloktilskud og den nye model. Denne forskel kan håndteres inden for det vedtagne budget. Forslag til beslutning: Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning Tiltrådt. Beregning af takster - socialtilsyn Notat vedrørende principper for takstberegning og dimensioneringsforudsætninger for de fem socialtil 110. J.nr A Linne Stampe Mogensen Afrapportering af Brug for Alle Resumé Projekt Brug for Alle er et beskæftigelsesrettet projekt, som skal bringe de svageste kontanthjælpsmodtagere tættere på arbejdsmarkedet gennem en helhedsorienteret og tværfaglig indsats. Projektet er en forløber for Førtidspensionsreformen, og tankerne bag er således meget ens. Projektet varede fra august juli 2013, og målgruppen i Ishøj og Vallensbæk var på 182 personer. Side 7 af 10

8 Projekt Brug for Alle er afsluttet. Borger- og Socialservice samt Vallensbæk Jobcenter har derfor udarbejdet en evaluering af projektet og dets resultater, som herved fremlægges til godkendelse. Af evalueringen fremgår det, at 4 af de 5 kommunale mål er indfriet. Mål og resultater er som følger: 1) 15 % færre borgere i målgruppen, som fortsat er i matchgruppe 3: Ved afslutning af projektet var gruppen reduceret med 27 % og 7 borgere var rykket helt til matchgruppe 1. Målet blev således klart indfriet 2) 5 % af målgruppen kommer i ordinær beskæftigelse eller påbegynder uddannelse: 2 % af målgruppen er i startet i job eller uddannelse. Men hele 16,5 % har været selvforsørgende i en peiode på 4 uger eller mere. Vi anser målet som delvist indfriet. 3) 30 % af de unge under 30 år er påbegyndt uddannelse eller praktikforløb: 33 % af målgruppen er påbegyndt uddannelse eller praktikforløb. Målet er indfriet. 4) 80 % af målgruppen deltager på mødet i det tværgående team: 75 % af målgruppen deltog på mødet i det tværgående team. Målet er ikke indfriet. 5) Medlemmerne af det tværgående team oplever forbedret samarbejde på tværs: De medlemmer, der deltog jævnligt i teamet, er alle enige om, at samarbejdet er forbedret. Målet er indfriet. Herudover skal det nævnes, at 44,5% af målgruppen har modtaget et beskæftigelsesrettet tilbud som en del af projektet. Borger- og Socialservice og Vallensbæk Jobcenter er tilfredse med resultaterne i projektet. Evalueringen er vedhæftet. Forslag til beslutning: Social- og Sundhedsudvalget godkender evalueringen af Brug for Alle. Beslutning Tiltrådt. Sagen oversendes til Byrådet som efterretningssag. Afrapportering for Ishøj og Vallensbæk - SSU Side 8 af 10

9 111. J.nr P Nina Dyrby Fabricius Centralisering af Tandplejen 2014 Tandplejens centralisering er nu gennemført sådan, at al tandbehandling fremover foregår på Strandgårdsskolen. Oprindeligt var det planen at beholde klinikker på andre skoler som serviceklinikker, men det er med budget 2014 besluttet, at disse klinikker skal nedlægges. Det er Tandplejens forslag, at serviceklinikkerne nedlægges med det samme i stedet for at vente til Se vedlagte notat. Forslag til beslutning: Social- og Sundhedsudvalget godkender at nedlægge serviceklinikkerne allerede pr. 1/ Beslutning Tiltrådt. Centralisering af Tandplejen 2014 Side 9 af 10

10 Underskrifter Niels Borre Merete Amdisen Ebbe Rosenberg Charlotte Majbritt Jørgensen Jørn Hjøllund Larsen Side 10 af 10

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål UDKAST Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål 1. Formålet med denne lov er at sikre, at borgerne gives en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med tilbuddene efter lov om social service.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 21. august 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. december 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. december 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 1. december 2014 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Årsplan for dialogtemaer om

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 21. januar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Protokol 07-10-2014 kl. 08:15 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Anne Jeremiassen (I) var fraværende. Henrik Brade Johansen (B) var fraværende. Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende.

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN 2013 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 30-08-2013 Tidspunkt: 10:00 Sted: Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat Handicaprådet : Mandag den 19. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis Glerfoss

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre Visitationschef Annette Larsen deltager i punkt 2. Sekr. chef Jan Winther deltager i punkt 3, 4 og 5. Mathilde

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Onsdag den 05-12-2007. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Onsdag den 05-12-2007. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 18:20. Fraværende: Børge Olsen deltog i mødet fra kl. 15.30 til kl. 17.30 Gert Jensen deltog

Læs mere

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN 1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN Vejen til uddannelse og beskæftigelse 2 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN INDHOLD 0. Indledning 4 1. Hvorfor - Vejen til uddannelse og beskæftigelse? 5 2. Guide

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune 2014 Side 75 B60 Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalgets overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse.

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/4235 Orientering om legater og legatregnskaber...1. 3. 14/20818 Drøftelse af tildelingsudvalg for 18 midler...

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/4235 Orientering om legater og legatregnskaber...1. 3. 14/20818 Drøftelse af tildelingsudvalg for 18 midler... Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 3. september 2014 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/4235 Orientering om legater

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune 2015 Side 75 B60 Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalgets overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse.

Læs mere

Før an følg med følg op

Før an følg med følg op Før an følg med følg op Projektets formål I Haderslev Kommune har vi de seneste år været meget optaget af at implementere en stor omorganisering af hele Børne- og Familieområdet, den såkaldte Haderslevreform.

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Mødedato: Tirsdag den 1. september 2015 Mødetidspunkt 12:00 : Sluttidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Søren Gytz Olesen, Ove Kent

Læs mere

Kommunale eksempler vedr. godkendelse og tilsyn for opholdssteder (del af værktøjskassen)

Kommunale eksempler vedr. godkendelse og tilsyn for opholdssteder (del af værktøjskassen) Kommunale eksempler vedr. godkendelse og tilsyn for opholdssteder (del af værktøjskassen) Godkendelse Kommuner Ballerup Kommune Kontakt: Linda Korthsen, 4477 2946, lik@balk.dk Billund Kommune Kontakt:

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. juni 2011 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Rødt Mødelokale Annette Møller Sjøbeck, Helle Adelborg, Ivan Fogtmann, Kenneth

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 29. april 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Beredskab - Risikobaseret dimensionering 2 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden 12-03-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 6. maj 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobs 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen, Ingvard Ladefoged, Søren Laulund,

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 13. januar 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:05 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Kirsten Overgaard (formand), Helle Mandrup Tønnesen

Læs mere