Forord. Trivselspaletten ny inspiration til et kreativt arbejde med trivsel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord. Trivselspaletten ny inspiration til et kreativt arbejde med trivsel"

Transkript

1 Trivselspaletten ny inspiration til et kreativt arbejde med trivsel Forord Ti kommunale arbejdspladser har med støtte fra KL og KTO afprøvet nye metoder til at opnå bedre trivsel. Det er disse metoder, der er beskrevet her på farvekortene. Metoderne bidrager alle med noget nyt og alternativt og kan inspirere på tværs af fagområder og typer af arbejdspladser. Farvekortene beskriver aktiviteter, resultater og erfaringer fra hver enkel metode og giver dig et overblik over, hvordan I kan anvende metoderne til at forbedre trivslen. Selv om metoderne viser stor variation og forskellighed i, hvordan man tænker trivsel, er der en række fællestræk i forhold til forankring og gennemførelse af de forskellige trivselsindsatser. Det handler om ejerskab på arbejdspladsen, gennemsigtighed i forhold til processen og god kommunikation om baggrund, formål og indsats. Endelig er ledelsens evne til at sætte opgaven og rammerne for medarbejdernes udførelse af arbejdet i centrum et væsentligt kriterium for succes. Tag farvekortene med dig eller læg dem til fælles inspiration for personalet og find i fællesskab ud af hvilken aktivitet I ønsker at lade jer inspirere af. For hver metode er der oplysninger om, hvor I kan få mere viden om den konkrete indsats. Vi håber, at metodekortene kan inspirere jer til at tænke trivsel på en ny og kreativ måde og sætte gang i nye trivselsindsatser. God læse- og arbejdslyst.

2 Have fun - make money Have fun - make money Indflydelse på eget arbejde i form af kreativitet og personlig udfoldelse De skæve indslag har givet anledning til positiv med borgerne. Der er kommet mere kreativitet i opgaveløsningen, og folk taler om de malede blomster på vejen og sommerfuglene i gågaden. Udgangspunktet for projektet Viva Parkuwai er ønsket om en kultur, hvor kreativitet og personlig udfoldelse er omdrejningspunktet, når de almindelige driftsopgaver skal løses. Ideerne er løbende blevet dokumenteret på: Vi vil sætte medarbejdernes resourcer fri, og vi vil skabe en kultur, hvor der er plads til det pudsige, det finurlige og det opsigtsvækkende i opgaveløsningen. Lederne skal gå forrest med det gode eksempel og skabe klarhed over projektets formål. Skab opmærksomhed om projektet for at legitimere en alternativ anvendelse af ressourcerne. Indfør forskellige konkurrenceelementer for at holde gryden i kog. Rammerne blev fastlagt på et opstartsmøde for alle medarbejdere, hvor budskabet om tillid og større frihedsgrader blev rullet ud. Der blev afholdt tre bootcamps, hvor medarbejderne fik mulighed for at udfolde deres kreativitet. På den måde fik de ideen om at skabe Park & Vej Frederikshavn Kommune Steen Heftholm noget ekstraordinært ud af noget ordinært ind under huden. Noget som de tog med i det daglige arbejde ved eksempelvis at lave en skraldespand om til en affaldsbasketkurv, etablere lommeparker og opsætte bænkesæt i megastørrelse.

3 Fokus på de langtidsfriske Fokus på de langtidsfriske Fokus på de langtidsfriske medarbejdere Anerkendelsen og opmærksomheden har fået de langtidsfriske til at vokse yderligere. Samtidig har lederne fået et mere nuanceret billede af, hvilke faktorer der er vigtige for forskellige typer af medarbejdere. Vi har længe kæmpet med et højt sygefravær. Vores sygefravær er faldet, men ikke tilstrækkeligt. Derfor er vi gået nye veje og har sat fokus på de langtidsfriske, der sjældent er syge og som stortrives med opgaverne og jobbet. I flere tilfælde har det haft en positiv indvirkning på arbejdspladskulturen og sygefraværet. Formålet har været, at lederne skulle blive klogere på, hvad der motiverer og demotiverer deres langtidsfriske medarbejdere. Fastlæg jeres definition af en langtidsfrisk medarbejder. Det kan være vanskeligt at skulle fremhæve bestemte personer, så det er vigtigt, at man italesætter de langtidsfriske uden at negligere de resterende medarbejdere. Det er vigtigt, at det er den nærmeste leder, der har samtalen med den langtidsfriske. Vi fik indledningsvist en introduktion til begrebet langtidsfriske medarbejdere. På seks workshops er ledere og medarbejdere i MEDudvalg blevet uddannet i at spotte og støtte op om langtidsfrisk adfærd og trivsel. Sundhed- og Omsorg Københavns Kommune Birgit Hjermov Samtidig er lederne blevet opmærksomme på de overfriske, som lever op til definitionen på langtidsfrisk, men som kan være i risikozonen for at blive overbelastede. Lederne har haft trivselssamtaler med medarbejdere, som lever op til deres egen definition af langtidsfriske.

4 Når skaden er sket Når skaden er sket Bedre kollegial støtte efter fysisk og/eller verbal krænkelse Der er kommet mere tryghed, og vi har fundet ud af, at vi i højere grad kan være der for hinanden. Vi har lært hinanden bedre at kende, er blevet mere opmærksomme og bedre til at tackle de svære situationer. Efter flere kurser i konflikthåndtering var der en oplevelse af, at det desværre ikke var tilstrækkeligt. He Man-kulturen er blevet nedbrudt. Vi besluttede derfor at have fokus på kollegial støtte og omsorg, så vi kunne blive bedre til at være der for en kollega, når skaden er sket. Vi skulle lære at stå sammen, spørge ind og have tillid til hinanden. Skab tillid og kom tættere på kollegaer ved at fortælle en pinlig eller en sjov historie om dig selv i plenum. Afstem forventninger og spilleregler, inden I går i gang. Lav en konkret handlingsplan for psykisk førstehjælp, så alle ved, hvad de kan/skal gøre, når skaden er sket. Projektet startede med et 2½-dags seminar og efterfulgt af et 1-dagsseminar med en ekstern konsulent. Overskriften for seminarerne var: Kontakt Frederiksberg Parkering Poul Eldrup Hvad gør vi, når skaden er sket? Vi kom igennem samarbejdsøvelser og udfordringer, hvor vi skulle lære at stå sammen og være mere åbne over for hinanden, så vi kunne få en ændret arbejdskultur, hvor det er mere legitimt at tale om episoderne.

5 Hver bevægelse tæller Hver bevægelse tæller Fysiske øvelser i fællesskab færre fysiske gener og mindre stress Deltagerne har fået øget styrke i nakke og skuldre, der er kommet stærkere sociale bånd mellem medarbejdere og en øget fysisk aktivitet. Vi har også fået ændret kulturen på arbejdspladsen, så det nu er ok at lave øvelser i arbejdstiden. Vi vil forebygge klassiske nakkeog skuldergener hos medarbejdere. Vi vil sætte ind med en tidligere indsats, som er struktureret og realistisk i det daglige arbejde. Der er skabt øget opmærksomhed på mulighederne for bevægelse i arbejdstiden eksempelvis ved brug af hæve- sænkeborde Hensigten er, at alle medarbejdere og ledere får det bedre fysisk og psykisk, hvis de arbejder med deres fysiske form og skaber et fællesskab herom. Gør det enkelt, så øvelserne kan laves uden supervision. Vær realistisk, da selv en lille indsats kan gøre en mærkbar forskel. Der skal være et fællesskab og faste tidspunkter til træning, så det bliver ok med korte pauser til fysiske øvelser. Vi begyndte med at sikre et fagligt fundament via et samarbejde med Institut for Idræt ved Københavns Universitet. Herefter fik vi tilsagn til ideen, tidsperspektivet og deltagelse fra lederne, og vi holdt et fællesmøde for alle medarbejdere. Næste skridt var en introduktion af konceptet i de forskel- Børn og Forebyggelse Gentofte Kommune Morten Sivertsen lige afdelinger og en fysisk test af medarbejderne. Vi introducerede øvelser, elastikker, skridttæller og træningsdagbog. Der har været fysiske eftertests, og medarbejderne har fået et træningskatalog med øvelser, så de kan fortsætte træningen.

6 En god begyndelse En god begyndelse Netværk for medarbejderrepræsentanter øget sparring og videndeling De tillidsvalgte har fået værktøjer, så de bedre kan støtte deres kollegaer og den enkelte, når der opstår problemer på arbejdspladsen. De oplever nu, at blive taget mere alvorligt som tillidsvalgte, ligesom opgaven er tydeligere for både leder og kollegaer. Vi ønskede at forankre trivselsarbejdet lokalt og bredt. Derfor er de tillidsvalgte blevet uddannet til trivselsambassadører, der kan gennemføre kollegiale samtaler om trivsel og sundhed. Netværkerne har givet et fast sparringsforum, der understøtte trivselsarbejdet. Vi har dannet et netværk for tillidsvalgte, der skal knytte dem tættere sammen og give et forum for sparring og refleksion omkring deres rolle som trivselsambassadører. Sæt ledere og tillidsvalgte sammen for at opnå den største effekt. Gør evt. mødedeltagelsen obligatorisk for at sikre maksimal udbredelse og deltagelse samt tydeliggørelse af, at netværkene har en værdi for samarbejdet mellem ledelse og tillidsvalgte. Netværkene blev skudt i gang med et halvdagsseminar, hvor der var oplæg og workshops for de tillidsvalgte. Det blev efterfulgt af et møde med rolleafklaring. Gribskov Kommune Julie Appelt Honoré Nu afholdes der fyraftensmøder for de tillidsvalgte samt ledere, hvor fællesinformation, samar- bejde, konkrete problemstillinger og temaer er på dagsordenen.

7 Anerkendende kommunikation Anerkendende kommunikation Anerkende kommunikation Nu taler vi til hinanden i stedet for om hinanden. Vi har fået en større indsigt i kollegaers frustrationer og oplevelser i hverdagen og tillid til at turde sige tingene. Vi ville forbedre dialogen både i forhold til kollegaer og patienter for at skabe et bedre arbejdsmiljø. Der er kommet større respekt for hinandens faglighed, og kommunikationen leder og medarbejdere imellem er blevet styrket. Udgangspunktet var, at vi ville se på, hvordan vi kan flytte os fra moraliserende sundhedsformidling til deltagende sundhedspædagogik. Vi ville have større brugertilfredshed og et bedre arbejdsklima gennem fokus på anerkendende kommunikation. Fasthold fokus og en konstant indsats ved fx at have emnet som et fast punkt på personalemøderne. Tag udgangspunkt i hverdagens eksempler, og husker på, at refleksion over egen praksis er et godt udgangspunkt for udvikling. Det er vigtigt at tale proces og faglighed frem for enkeltpersoner. Der blev afholdt et internatkursus med to erhvervspsykologer, hvor vi tog udgangspunkt i hverdagssituationer ved hjælp af videoanalyser af arbejdssituationer. Hillerød Tandpleje Kirsten Dynes Møller Analyserne gav mulighed for at vurdere, hvordan kommunikationen fungerer. Seks måneder senere blev der fulgt op med fokus på refleksion og forandringer.

8 Få energi til trivsel Få energi til trivsel Større bevidsthed om energi og energigivere Medarbejderne oplever, at de har fået mere energi i hverdagen. De har fået en større bevidsthed om egne mentale ressourcer, og der er kommet fokus på de personlige udfordringer i forhold til, hvornår man har gjort sit arbejde godt nok. Medarbejderes tilfredshed og trivsel påvirkes af deres oplevelse af fremskridt og resultater. Vi satte derfor fokus på medarbejdernes energiregnskab igennem træningsforløbet Full Engagement. Man har lært at bryde uhensigtsmæssige vaner og arbejde med sig selv. Det er samtidig blevet normen at fokusere på det positive i hverdagen. Det hjælper medarbejdere til at opnå vedvarende engagement og redskaber til at forvalte deres energi positivt. Vær konkret og realistisk i forhold til dine mål små skridt kan også bryde vaner. Få evt. hjælp til at bryde konkrete vaner ved at indgå en forpligtende aftale med en kollega. Selv om udgangspunktet er individuelt, er det en god ide at sætte tid af til en fælles handlingsplan. Arbejdspres opleves forskelligt, og vejene til energi og engagement er forskellige. Derfor var projektet designet til at tage udgangspunkt i den enkeltes situation, og man vidste ikke på forhånd, hvilke fokusområder, der skulle arbejdes med. Vinderød Skole Halsnæs Kommune Anne Marie Andersen Ved hjælp af interviews og workshops fik alle kendskab til deres egne energikilder og vaner, der udfordrer energien. Man har lavet små teams, hvor deltagerne er ansvarlige for at følge op på hinanden i forhold til de nye energigivende rutiner.

9 Trivselsstafetten Trivselsstafetten Ubred viden og ideer om trivselsaktiviteter gennem en forpligtende stafet Der er kommet fokus på trivselsarbejdet som et særligt indsatsområde, og erfaringer er blevet spredt som ringe i vandet gennem nyhedsbreve. På den måde har andre arbejdspladser kunne lade sig inspirere. Der er fx blevet lavet stresspoli- I en stor organisation med mange forskellige arbejdspladser, er det svært at formidle indsigt i og inspiration fra de mange forskellige trivelsesindsatser. tikker, taget initiativ til en sundhedsuge, hvor der bl.a. var zumba på programmet. Det er trivselsstafetten med til at lave om på, idet stafetten forankres lokalt. Trivselsstafetten øger opmærksomheden på, hvordan andre arbejder med trivsel. Udgangspunktet er, at trivsel ikke kan defineres centralt. Brug nyhedsbreve, så aktiviteter og resultater bliver formidlet bredt. Der skal være metodefrihed og forskellighed i arbejdet med trivsel. Lav to stafetter simultant, så du skaber større volumen og sikrer metodespredning i projektet. Trivselsstafetten udbreder viden og ideer om trivsel ved at komme rundt på de forskellige arbejdspladser. Når en arbejdsplads har stafetten, sætter de gang i trivselsaktiviteter og formidler dem i et nyhedsbrev. Sundhed og Ældre Randers Kommune Nils Høgel Det hele begyndte med et kick-off arrangement, hvor der var fokus på rammerne for projektet. Herefter modtog de første arbejdspladser stafetten og igangsatte aktiviteter, og stafetten blev sendt videre til en ny arbejdsplads.

10 Kend din arbejdsstil Kend din arbejdsstil Fælles sprog om arbejdsstile bedre forståelse for hinanden Kortlægningen har givet større forståelse for kollegaers måder at gøre tingene på, bedre mødetilrettelæggelse og større åbenhed. Arbejdsgange bliver nu i højere grad tilrettelagt efter profiler og ønsker, og der er bedre muligheder for at arbejde strategisk med Vi ville gerne blive bedre til at bringe hinandens ressourcer i spil. Det centrale spørgsmål var, hvordan trivslen i kommunen kunne fastholdes og udvikles i en tid med forandringer og krav om innovation og effektivitet. sammensætningen af personalegrupper. Medarbejderne har fået et redskab til at åbne op for dialogen igennem et fælles sprog om arbejdsstile. Projektet skulle øge bevidstheden om de handlemuligheder, der findes, når du kender din egen og andres arbejdsstile. Husk at trivsel er individuelt bestemt, og den rette proces skal tage hensyn til personlige ønsker og præferencer. Der skal desuden være mulighed for ekstern sparring og bistand. Endelig er det afgørende at lave en tidsplan og holde opfølgningsmøder, så der kan fastholdes momentum. Projektet bestod af et fællesarrangement med rammesætning og workshop. Vejle Kommune Lars Henrik Nielsen I den efterfølgende lokale proces kortlagde vi medarbejdernes og ledernes arbejdsstile, så der blev skabt et fælles sprog samt målrettede initiativer. Her var resultaterne fra arbejdsstilene en vigtig byggesten, der hjalp med at sætte fokus på de stærke sider.

11 Teamorganisering Teamorganisering Teamorganisering skaber ansvar og ejerskab til arbejdsopgaver Medarbejderne har fået mere indflydelse på eget arbejde, og det har styrket engagementet. De stille medarbejdere er vokset, og den daglige arbejdsfordeling er nu forankret hos medarbejderne. Vi havde et arbejdsmiljø, der var præget af travlhed og til tider frustration over usikkerhedsfaktorer. Det gik ud over produktionsflowet, og der blev ikke taget tilstrækkeligt ansvar for specifikke arbejdsområder. Vikarbudgettet er blevet mindre og maden bedre. Vi iværksatte et leanforløb med fokus på teamorganisering, frigørelse af tid til udvikling og forbedring af de sociale-, faglig- og organisatoriske kompetencer. Inddrag medarbejderne i alle faser af forløbet. Overvej at indføre en regel om, at alle skal komme med input til daglige arbejde. Koordinatorrollen går på skift for at øge ejerskabet. Husk at mange små ændringer forandrer produktionen og hverdagen. På baggrund af et leanforløb blev alle medarbejdere organiseret i teams. Dermed fik alle mulighed for at tage ansvar for et afgrænset arbejdsområde, og det sikrede en løbende kompetenceudvikling. Odense Madservice Jette Eggers Der er blevet indført en koordinatorrolle for hvert team, som er ansvarlig for fordelingen af arbejdsopgaver og mødeledelse.

12 Om projektet KL og KTO har fokus på trivsel, fordi det er et væsentligt element i skabelsen af attraktive arbejdspladser. Farvekortene er et resultat af projekt Veje til trivsel, som er finansieret med OK-08 midler. KL og KTO ønskede med projektet at støtte afprøvningen af nye metoder, som kan øge trivslen. Ansøgerne havde mulighed for at søge op til kr. Flere end 500 valgte at søge. Projekterne spændte over alt fra massagestole til vandreture i Mols Bjerge. Der er givet støtte til ti projekter som afprøver nye metoder i jagten på bedre trivsel. I udvælgelsen af projekterne er der lagt vægt på: Nye og alternative metoder, at ideer og erfaringer skal kunne bruges af andre samt spredning over geografi, fagområder og typer af arbejdspladser. Vi har valgt at formidle de ti trivselsprojekter som farvekort for at illustrere nuancerne og mangfoldigheden i vejene til trivsel. For overskuelighedens skyld er det alene de væsentligste bevæggrunde, aktiviteter, resultater og erfaringer, der fremhæves.

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

Vejen til en sundere arbejdsplads

Vejen til en sundere arbejdsplads dialogv SUND ARBEJDSPLADS DIALOGVÆRKTØJ Vejen til en SUND ARBEJDSPLADS sundere arbejdsplads Indhold 3 Udvikling af en sund arbejdsplads 5 Kom godt i gang med dialogværktøjet 7 Tjekliste Kom godt i gang

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Forvent det utænkelige

Forvent det utænkelige Forvent det utænkelige en fortælling om Jonstrupvangs værdiproces Forvent det utænkelige er blevet til på baggrund af kvalitative fokusgruppeinterview med tre medarbejdere, seks gruppe- og afdelings ledere

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Personalepleje gør en forskel

Personalepleje gør en forskel Fastholdelse og rekruttering P E R S O N A L E P L E J E G Ø R E N F O R S K E L Personalepleje gør en forskel ideer til, hvordan man fastholder social- og sundhedspersonalet Personalepleje gør en forskel

Læs mere

FOREBYGGELSE OG Social Kapital - en fælles bevægelse

FOREBYGGELSE OG Social Kapital - en fælles bevægelse FOREBYGGELSE OG S U N D H E D S F R E M M E Social Kapital - en fælles bevægelse Gennemført af Gentofte Kommune, Forebyggelse og Sundhedsfremme i perioden april 2011 september 2013 Udarbejdet af: Forebyggelse

Læs mere

Den Sociale Kapital på efterskole

Den Sociale Kapital på efterskole Evalueringsrapport Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Efteråret 2011 Et projekt støttet af Forebyggelsesfonden Susanne Lindeløv og Louise Okon Willie, Akantus Evaluering

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Nye veje til den gode forflytning i hjemmeplejen

Nye veje til den gode forflytning i hjemmeplejen U D V I K L I N G O G F O R S K N I N G I A R B E J D SL I V ALEC TIA P E O P L E Nye veje til den gode forflytning i hjemmeplejen - et projekt om arbejdspladskultur og forflytning i hjemmeplejen i henholdsvis

Læs mere

Trivsel i lederrollen

Trivsel i lederrollen TEMA Psykisk arbejdsmiljø Idehæfte: Trivsel i lederrollen Ideer, metoder og erfaringer Hvordan ledere i social- og sundhedssektoren kan arbejde konkret med deres eget psykiske arbejdsmiljø Idehæfte til

Læs mere

Medindflydelse i århus

Medindflydelse i århus MAGASINET særtillæg 2009 4 GodE råd der gør MED-arbejdet effektivt 7 TIllæG Medindflydelse i århus En vigtig MED-spiller 4 Hjerte og hjerne kommer i spil 16 Nye karriereveje med coach 18 MAGASINET særtillæg

Læs mere

Trivsel i folkekirken

Trivsel i folkekirken Trivsel i folkekirken Fokus på psykisk arbejdsmiljø og trivsel I disse år er der stor fokus på det psykiske arbejdsmiljø og trivsel. I Regeringens 2010 handlingsplan er et af fokusområderne et bedre psykisk

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: KULTURPROFIL 2014 2 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Hvem er vi?... 4 Herning Kommunale Tandplejes vision... 5 Vinderkultur og stort engagement... 7 Vi nyder vore triumfer... 8 Et godt værktøj til det

Læs mere

Tekst: Hans Hvenegaard, TeamArbejdsliv Eva Thoft, Grontmij Lise Keller, BAR SoSu Tage Søndergaard Kristensen, Task-Consult

Tekst: Hans Hvenegaard, TeamArbejdsliv Eva Thoft, Grontmij Lise Keller, BAR SoSu Tage Søndergaard Kristensen, Task-Consult Tekst: Hans Hvenegaard, TeamArbejdsliv Eva Thoft, Grontmij Lise Keller, BAR SoSu Tage Søndergaard Kristensen, Task-Consult Følgende styregruppe har været nedsat af BAR SoSu og fulgt projektet: Charlotte

Læs mere

En kur mod sygefravær?

En kur mod sygefravær? En kur mod sygefravær? Helhedsorienterede indsatser for et lavere sygefravær Erfaringer fra fire udvalgte kommuner Indhold Forord... 3 En kur mod sygefravær?... 4 De fire udvalgte kommuner... 10 Fundamentet

Læs mere

Gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø Gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø Videncenter for Arbejdsmiljø er en del af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Gode trivselsprocesser 1. udgave,

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Bedre arbejdsmiljø i daginstitutioner

Bedre arbejdsmiljø i daginstitutioner Bedre arbejdsmiljø i daginstitutioner Bedre arbejdsmiljø i daginstitutioner Denne rapport er skrevet til fremtidige rekvirenter, beslutningstagere, undervisere samt konsulenter i fagforeninger og kommuner,

Læs mere

Systematisk udvikling af team. - erfaringer fra projekt Send teamet til hovedeftersyn i Centralkøkkenet på Rigshospitalet

Systematisk udvikling af team. - erfaringer fra projekt Send teamet til hovedeftersyn i Centralkøkkenet på Rigshospitalet Systematisk udvikling af team - erfaringer fra projekt Send til hovedeftersyn i Centralkøkkenet på Rigshospitalet Hans Hvenegaard og Inger-Marie Wiegman April 2007 Systematisk udvikling af team - erfaringer

Læs mere