Forslag til Lokalplan 201. for en ny skole på Grundtvigsvej samt forslag til tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til Lokalplan 201. for en ny skole på Grundtvigsvej samt forslag til tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013"

Transkript

1 Forslag til Lokalplan 201 for en ny skole på Grundtvigsvej samt forslag til tillæg nr. 9 til Kommuneplan

2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens geografiske område. En lokalplan fastlægger de konkrete bestemmelser for realiseringen af de rammer, der er fastlagt i kommuneplanen. Der er efter en lokalplans vedtagelse ikke pligt til at gennemføre de forhold, som lokalplanen beskriver, men alle ændringer af de eksisterende forhold skal ske i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Det vil sige, at en lokalplan regulerer alene fremtidige forhold og ændringer. Lokalplanen består af to dele; en redegørelsesdel og en bestemmelsesdel. Redegørelsen indeholder en gennemgang af planens baggrund, mål og indhold. Den beskriver lokalplanområdets eksisterende forhold kommuneplanen og den øvrige planlægning. Bestemmelsesdelen udgør den juridiske del af planen. Her opsummeres lokalplanens indhold i bestemmelser, som er gældende for alle ejendomme i lokalplanområdet. Kommunalbestyrelsen skal påse at bestemmelserne overholdes og skal sørge for at ulovlige forhold lovliggøres. Offentlig fremlæggelse Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt på Frederiksberg Kommunes biblioteker og på Rådhuset fra den 28. april 2015 til den 23. juni 2015 og kan endvidere ses på Indsigelser, synspunkter og ændringsforslag kan sendes til Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen, Frederiksberg Kommune og til inden den 23. juni Frederiksberg Kommune By- og Miljøområdet Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen Rådhuset 2000 Frederiksberg Tlf Kommunalbestyrelsen vil herefter behandle de modtagne kommentarer og vurdere, om der skal ske ændringer i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen. Web: Marts

3 Forslag til lokalplan nr. 201 for en ny skole på Grundtvigsvej INDHOLD REDEGØRELSE... 5 Indledning... 5 Det eksisterende område... 5 Baggrunden for lokalplanen... 7 Lokalplanens indhold... 9 Klima- og Miljøforhold Forhold til anden planlægning BESTEMMELSER Lokalplanens formål Områdets afgrænsning Områdets anvendelse Vej-, sti og parkeringsforhold Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Klima- og miljøforhold Transformerstationer og andre forsyningsanlæg Grundejerforening Ophævelser af lokalplan og servitutter Forudsætninger for ibrugtagning Retsvirkninger Vedtagelse BILAG Tillæg til kommuneplan

4 Skoledistrikt 2014 for den nye skole på Grundtvigsvej 4

5 REDEGØRELSE INDLEDNING Kommunalbestyrelsen har vedtaget at offentliggøre dette forslag til lokalplan 201. KU FREDERIKSBERG CAMPUS Grundtvigs Sidevej Grundtvigsvej Acaciavej Henrik Steffens Vej Gammel Kongevej Lokalplanområdet markeret med grøn og det omgivende kvarter DET EKSISTERENDE OMRÅDE Stedets karakter Grundtvigsvej 9-11 og Henrik Steffens Vej 8-12 på matrikel 50by med tilstødende vejarealer, ligger i et tæt boligområde umiddelbart nord for Gammel Kongevej. Området er præget af boligkarréer og større villaer og fremtræder som et hyggeligt og helstøbt område. Grundtvigsvej og Henrik Steffens Vej er forholdsvis rolige veje på trods af, at de ligger centralt på Frederiksberg og i umiddelbar nærhed til Gammel Kongevej, som er en af Frederiksbergs mest intense strøggader. Nord for grunden ligger KU Frederiksberg Campus, der med de mange pavillonbygninger i gul tegl og områdets afgrænsning 5

6 opleves som en lille by i byen. Her kan man gå på opdagelse i forskellige haver og parkanlæg og der er en spændende alsidig blanding af gammelt og nyt. Hvor Frederiksberg Campus har et grønt præg, ser man også i det bymæssige nærområde mange større træer både langs vejene og i de private haver og gårdanlæg. Byrum Henrik Steffens Vej er en stille sidevej til det pulserende liv på Gl. Kongevej. Vejen har butikker i stuetage eller kælder i den del af gaden, der vender mod Gl. Kongevej. Mod Grundtvigsvej har vejen primært boliger i stueetagen. Den har et udpræget grønt præg med flere ældre og store vingevalnød plantet i gadens vestside. Vejen er domineret af bilparkering i især den sydlige ende. I lokalplanområdet snævrer vejen ind og opleves mere fredsommelig. Foto fra skolegården hvor der påtænkes at etablere boldbur. Grundtvigsvej er i dag en vej med parkering i begge sider og uden cykelstier. Den opleves som en rolig vej med lettere trafik. Den er præget af forkelligt byggeri med både store villaer og karrebebyggelse i 5 etager. Kulturmiljø Lokalplanområdet er en del af det i kommuneplan 2013 udpegede kulturmiljøområde for Det Biovidenskabelige Fakultet KU Frederiksberg Campus (tidl. Den Kongelige Veterinær og Landbohøjskole). Området omfatter også Kvarteret mellem Falkoner Allé, Den Grønne Sti og Gammel Kongevej. Grundtvigsvej og Bianco Lunos Allé er anlagt i 1850 erne på udstykningerne efter landstedet Christianshvile, ejet af hofbogtrykker Bianco Luno. Centralt i lokalplanområdet lå det store mejeri Pasteur. Mejeriet ejede hele området mellem Grundtvigsvej Henrik Steffens Vej Gammel Kongevej og Bianco Lunos Allé. De fleste af bygningerne blev med tiden revet ned, og i 1906 flyttede chokoladefabrikken Globus ind på adressen Grundtvigsvej 9-11 og overtog mejeriets tidligere bygninger. Chokoladefabrikkens hovedbygning husede indtil for kort tid siden Frøbelseminariet. Bebyggelse Den eksisterende bebyggelse er bygget over flere perioder, hvor mejeribygningen står som den ældste. Senere udvidede mejeriet mod Grundtvigsvej med en bygning i 2 etager. Da Chokoladeog Konfektfabrikken Globus A/S flyttede ind blev også den resterende del af facadestrækningen mod Grundtvigsvej udbygget med en fin rødstensbygning i samme stil som den eksisterende bygning, dog med en etage yderligere. Således står byggeriet i dag som et samlet kompleks. Bygningen er 32 fag lang, 2-3 etager høj og har et markant facadeudtryk med en tæt fast vinduesrytme. Vinduerne er dog blevet ændret med tiden, men et G / GLOBUS af støbejern over vinduerne vidner om den oprindelige anvendelse. Eksisterende gårdrum Det eksisterende trappeanlæg i gården, der flyttes væk fra facaden så gårdrummet bliver bedre anvendeligt Hjørnet ved Grundtvigsvej og Henrik Steffens Vej, der som byrum skal anlægges som mere tilgængeligt og invitere til ophold Eksisterende tagterrasse beliggende på gymnastiksal 6

7 Fra midten af 70 erne holdt Frøbelseminariet til i bygningerne. De er siden flyttet til Carlsberg Byen og blevet en del af UCC (University City Campus). Bevaringsværdige bygninger og beplantning Lokalplanområdet omfatter bevaringsværdig bebyggelse. Det gamle mejeri og chokoladefabrikken er udpeget som bevaringsværdige i Kommuneplan De bevaringsværdige bygninger må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændres uden kommunalbestyrelsens tilladelse. Indvendige ombygninger, som ikke ændrer bebyggelsens ydre karakter er undtaget. Der er foretaget en SAVE-vurdering af fabriksbygningen, der er vurderet til middelværdi 4. I Frederiksberg Kommune er der foretaget en registrering af alle bygninger opført før 1940, og de enkelte bygninger er klassificeret efter deres bevaringsværdi. Udpegningen af bevaringsværdige bygninger i Kommuneplan 2013 tager udgangspunkt i denne registrering og udpegede bevaringsværdige bygninger i gældende lokalplaner. Bevaringsværdig bygning Optaget i Kommuneplan F Fredet Høj bevaringsværdi Middel bevaringsværdi Lav bevaringsværdi Den bevaringsværdige bygning er vist på kortbilag 2. Træer, der er over 25 år gamle, må ikke fældes eller beskæres uden kommunalbestyrelsens tilladelse. Der er udpeget bevaringsværdige træer i lokalplanen på Henrik Steffens Vej. SAVE- analyse skala Den bevaringsværdige bebyggelse har en middelbevaringsværdi på 4 og er optaget i Kommuneplanen 2013 BAGGRUNDEN FOR LOKALPLANEN Baggrund for lokalplanen Baggrunden for etableringen af skolen er et helt konkret behov for kapacitetsudvidelse for at kunne rumme de børn, som Frederiksberg Kommune har pligt til at tilbyde en skoleplads til. Den demografiske vækst er i den østlige ende af kommunen, og det er derfor hensigtsmæssigt at det er her der placeres en ny skole. Det fremgår af Kommuneplan 2013, at træer, der er over 25 år gamle, på såvel offentligt som privat areal ikke må fældes eller beskæres uden kommunalbestyrelsens tilladelse. Derudover fremgår det, at værdifulde privatejede træer eller beplantningsstrukturer skal sikres bevaret i lokalplaner. Grundtvigsvej blev den konkrete placering som skoleforligskredsen støttede op om og dermed blev skoleprojektet på Grundtvigsvej en del af skoleforliget Frederiksberg Kommune erhvervede i 2012 ejendommen mhp. på at etablere en ny skole. Den markante facade og tidligere fabriksbygning ved Grundtvigsvej. Grundtvigsvej foran skolen hvor den nye hovedindgang og byrumstrappen etableres. 7

8 GRUNDTVIGSVEJ ophold fortov shared space kørefelt (biler + cykler), 4 meter rampe eksist. træ plint trappe indgang cykel-p transformerstation cykel-p cykel-p altaner udeskole trappe indgang terrasse trappe containergård, 24 containere kørefelt (biler + cykler), 4 meter eksist. haver terrasse legeplads - Månelandskab trappe hegn hydrauliske pullerter port brandvej skolegård eksist. skur vendeplads multibane eksist. træ eksist.p HENRIK STEFFENS VEJ llustrationen er en landskabsplan der viser hvordan de mange forskellige funktioner placeres på en hensigtsmæssig måde i skolegård og gaderum. Opholdsarealerne optimeres ved at udnytte tage til ophold, ved at placere bilparkering i kælder og integrere cykelparkering i gaderummet. Der arbejdes med opholdszoner i gaderum og aktiviteter i skolegård. Derudover arbejdes der med træbeplantning i udvalgte zoner. Udnyttelsen af gadearealer og skolegård skal ses som et bidrag til skolen såvel som til lokalområdet. Opstalt af det foreslåede skolebyggeri mod Henrik Steffens Vej. Byggeriet sammenbygges med eksisterende nabobygninger. Materialitet, husets størrelse og disponering indpasses i forhold til gadens rum og udtryk. 8

9 Skolen kommer til at huse ca. 750 elever samt ansatte fordelt på 3 spor fra 0. til 9. klasse. Det kræver en udvidelse af lokalplanområdets eksisterende bygningsmasse samt et særligt fokus på håndtering af udearealer, parkering og trafik. Et projekt af den størrelse udløser krav om lokalplan. Lokalplanen fastlægger mål og bestemmelser indenfor lokalplanafgrænsningen. LOKALPLANENS INDHOLD Formål med lokalplanen er at muliggøre en nybygning, at sikre den bevaringsværdige bebyggelse samt at udarbejde en samlet plan for skolens opholdsarealer. Lokalplanen muliggør ny bebyggelse langs Henrik Steffens Vej og muliggør udvidelse af den eksisterende bebyggelse med karnapper, placeret mod gårdsiden. Opholdsarealer for skolen sikres ved en hensigtsmæssig disponering af cykel- og bilparkering, fuld udnyttelse af skolegård og af dele af gadens rum, samt brug af flere tagflader til ophold. Der sikres tryg og sikker færdsel foran skolen ved særlige trafikale tiltag. Projektet bidrager til lokalområdet med en offentlig tilgængelig parkeringskælder, multisale disponible for fritidsbrugere, en åben skolegård for børn og voksne samt øget trafiksikkerhed. Skolens placering tæt ved KU Frederiksberg Campus gør det muligt for lærere og elever at benytte de grønne nærområder. Som konsekvens af den ny skolereforms krav om 45 minutters bevægelse hver dag og øget variation i undervisningen er der samtidig foretaget en screening af området indenfor 500 m eller hvad der svarer til ca. 6 min. gang ift. til byrum og grønne rekreative områder. Der er ligger flere muligheder for at bruge byens rum til udfoldelse bl.a. ved Kejserinde Dagmars Plads og Rosenhaven og Nyvejs grønne stribe. Kejserinde Dagmars Plads Landbohøjskolens Have Grundtvigsvej Plads SKOLE 500 m 6 min Rosenhaven Gl. Kongevej Nyvej Frederiksberg Have Muligheder for aktivitet indenfor 6 min. gang fra skolen.. 9

10 PROJEKTETS UDFORMNING Lokalplanforslaget omfatter en samlet løsning for projektområdet, herunder er et ønske om at opføre en tilbygning på ca m2. Bygningerne skal tilsammen danne rammerne om en moderne skole for områdets skolebørn og fritidsbrugere. Arkitektur Ombygningen af den gamle fabriksbygning udføres med respekt for de arkitektoniske kvaliteter, der særligt præger bygningerne mod Grundtvigsvej. Ligeledes sikres en god overgang mellem nyt og gammelt. En ny hovedindgang mod Grundtvigsvej byder velkommen og bliver den primære adgang for børn, forældre, personale og gæster. Den nye bygning på Henrik Steffens Vej spænder fra den eksisterende skolebygning til nabogavlen og udfylder mellemrum- Illustrationen viser projektet set fra Henrik Steffens Vej og hvordan det indpasser sig i gadebilledet i forhold til materialer, åbenhed, størrelse og indgange. 10

11 met i karréen med et tilpasset byggeri i 4 etager med tagterrasse. Nybygningen flugter med de øvrige facader og tilpasses de eksisterende forhold i højde og dybde. Bygningen skaber en veldefineret skolegård med offentlig adgang gennem port fra Henrik Steffens Vej. Mod skolegården opsættes mindre karnapper på den eksisterende bygnings sydfacade. Karnapperne tænkes indrettet som køkkener ligesom der, med overliggende altaner, vil blive direkte kontakt til det fri og til livet i skolegården fra alle etager. Indretning Den eksisterende bygning vil komme til at huse rene skolefunktioner som klasseværelser og en stor multianvendelig sal med direkte adgang fra forhal ved den nye hovedindgang mod Grundtvigsvej. Det nye byggeri vil, udover skolefunktioner, indeholde en skoletandpleje og to multisale. På taget af den ny tilbygning etableres tagterrasse for ophold og undervisning i samspil med faglokaler og en mindre tagbygning til teknik. Tagterrassen indhegnes med et højt værn, så skolens elever frit vil kunne bruge arealet uden fare. Opholdsarealet er friholdt fra naboejendommen mod syd og indrettet således at ophold her ikke vil forstyrre bygningens naboer. Adgang Stueetagen har niveaufri adgang til en multisal via skolegården sal samt tagterrasse har fælles adgang via trappe- og elevator, placeret i bygningens sydlige ende med adgang fra gade. Salene og tandklinikken vil være er åbne for brugerarrangementer udenfor skolens åbningstid. Der etableres offentlig adgang til parkeringskælderen via trappe og elevator fra terræn. Opstalt af facaden mod skolegården for det nye skolebyggeri. Der er store vinduesåbninger stueetagen der sikrer gennemkig til skolegården. Skolegården er åben for folk i området. 11

12 Der bliver visuel forbindelse fra Henrik Steffens Vej til skolegården gennem gymnastiksalen i stuetagen. Materialer Den nye skolebygning er en moderne fortolkning af den stedstypiske karréejendom i rødt murværk. Der bygges i få enkle materialer i tråd med omgivelserne. Bygningen forholder sig til de omkringliggende bygningers proportionering og kvalitet. Nybygningen er en teglbygning med transparente partier, der åbner op for skolens liv og samtidig giver indblik og inviterer ind i skolegården. Stueetagen opføres i murværk med en særlig bearbejdning med relief i glaseret tegl eller anden fremtrædende markering, der både har en høj stoflighed og samtidig en høj tolerance overfor intensiv brug, graffiti m.m. En større del af stueetagen består af glaspartier der sikrer indblik og lys til mulitisalen. 1. og 2. sal er i tegl med vinduer, der spænder fra gulv til loft, sat på højformat for at understrege facadens lethed. Vinduerne placeres tilbage i vindueshullerne, og teglen trækkes med ind i lysningen. Eksempel på glaseret tegl som kan bruges i dele af stueetagens facade. 3. sal udformes med større glaspartier der, udover at give lys, ind- og udkig, er med til at forme bygningen så naboejendommenes højdeforskelle indarbejdes i den nye facade og skaber en overgang til tagetagen. Den enkelte etage markeres og understreges af slanke bånd i fiberbeton i bygningens længde - som de eksisterende bygningers sandstensbånd. Tagbygningen har en let beklædning i metal. Beklædningen Eksempel på et forbandt med stor stoflighed og dybdevirkning som kan bruges i dele af stueetagens facade. Facadeillustration af den eksisterende facade i skolegården og snit gennem nybygning på Henrik Steffens Vej. Nye karnapper med indbygget altaner opsættes som en integreret del af den nye bygnings design. 12

13 fremstår med et samlet udtryk for tagetagens forskellige elementer. Karnapper og altaner udformes i samme udtryk og materialeholdning som nybygningens tagetage, for at danne sammenhæng mellem gammel og nyt. Der bygges generelt i få naturfarver tilpasset omgivelserne. Murværk opføres i rødlige naturfarver. Karnapper, værn og tagbygning fremstår samlet i naturfarve. Gesimsbånd er i lys kontrast til murværket. Opholdsarealer Den bærende idé for udearealerne er at skabe en sammenhængende plads omkring skolen. Gennem materialer, inventar og design skal pladsen danne en samlende karakter for skolens udearealer, hvor muligheder for leg og ophold optimeres. Pladsen består af forskellige zoner: En skolegård samt for- og vejarealer, der inddrages og bliver en del af pladsen. Som konsekvens af den ny skolereform, hvor kravene til aktivitetsmuligheder i løbet af skoledagen er øget, er behovet for nye og flere arealer til ophold og aktiviteter tilsvarende steget. Samtidig er størrelsen på skolegårdens udearealer begrænset i forhold til antallet af elever og lærere der planlægges for. Derfor udnyttes nærliggende vejarealer som supplement til skolens egen matrikel. Som følge heraf omlægges vejarealet på Grundtvigsvej til shared space, mens vejarealet på Henrik Steffens Vej omlægges til fleksareal hvilket vil være et godt bidrag Visualisering af shared space, nyt indgangsparti og byrumstrappen på Grundtvigsvej foran skolen. 13

14 til at sikre børn og unge i skolen et øget opholdsareal. Ophold og aktivitet Skolegården etableres med lege- og aktivitetsredskaber, der henvender sig til forskellige aldersgrupper, mens pladsen i gaderummene anlægges, så det indbyder til ophold og mindre støjende aktiviteter. Skolens hovedindgang sker i kælderplan. Der etableres derfor en ankomsttrappe på Grundtvigsvej hvori der integreres en handicapvenlig rampe. Trappen etableres med varierede trinhøjder og vil blive gadens og skolens nye, store møbel. Det er her man mødes, drikker sin kaffe, hygger og iagttager byens liv. Forbindelser Skolegården samt de nye byrum bliver åbne for offentligheden. Selve skolen etableres med flere adgange til de nye udearealer, så udendørs leg, bevægelse og ophold bliver en nem og naturlig del af elevernes skoledag. Den nye hovedindgang på Grundtvigsvej, får en direkte tilknytning til KU Frederiksberg Campus gennem porten overfor skolens hovedindgang. Shared Space Shared Space på Grundtvigsvej handler om at vej- og fortovsarealerne omlægges, så de trafikale funktioner nedtones. Der frigives rum for det sociale liv med interaktion mellem mennesker, og mulighederne for ophold og leg i byrummet optimeres. Det er intentionen at skabe et multifunktionelt byrum, hvor alle trafikantgrupper og byrumsfunktioner er sidestillede. Byrummets brugere er skolens elever såvel som det er kvarterets beboere. Fleksareal Et fleksareal er et areal, i dette tilfælde et stykke vej, der som navnet antyder, har en fleksibel anvendelse over tid. Konkret betyder det, at arealet ud for skolen på Henrik Steffens Vej, i skolens åbningstid, lukkes helt for kørende trafik, og i andre perioder er åben for trafik. Skolegården Skolegården indrettes så den henvender sig til forskellige aldersgrupper. Centralt ligger skolegårdens nye legeplads der henvender sig til de mindste elever. Til de halvstore børn indrettes en multibane, hvor der kan spilles bold og leges. Multibanen placeres bagerst i skolegården, så støjen fra boldspil generer mindst muligt i forhold til undervisningen og naboer. For de halvstore børn etableres også et aktivitetsområde til crossfit og lign. Til de største børn og unge tænkes skolens terrasser og trappeanlæg, både i skolegården og mod Grundtvigsvej som ideelle opholdssteder. Beplantning Etablering af ny parkeringskælder betyder, at flere af de eksisterende træer i skolegården må fældes. Til gengæld plantes nye træer i både skolegård og på Grundtvigsvej. I skolegården plantes middelstore, blomstrende træer, fx Fuglekirsebær. Blomstring og stærke efterårsfarver vil tydeligt fortælle om års- plint rampe hovedindgang trappe snit/opstalt 1:200 Forslag til udformning af trappeanlæg til hovedindgang ved Grundtvigsvej. Trappeanlægget udformes som et byrumselement, der både indeholder mulighed for ophold beplantning, rampe samt trapper. 14

15 tidernes skiften. Ud for skolen på Grundtvigsvej plantes Tretorn, der er et større og letløvet træ, der vil tillade lys at trænge igennem. På hjørnet af Henrik Steffens Vej/Grundtvigsvej plantes Vingevalnød, så det danner en sammenhæng til de eksisterende Vingevalnød, der står på Henrik Steffens Vej i dag. Lys Ud over at lys skal få skolen til at fungere på mørke tidspunkter af døgnet, skal lyset have en identitetsskabende rolle. Det kan være lys indarbejdet i plinten langs den store trappe, særlig effektskabende lys i flader eller up-light ved træer. Belægninger Farvesammensætning og mønstre vil give området sin egen karakter og præsenterer skolen på en indbydende og særegen måde. Området anlægges med asfalt. Asfalten overfladebehandles i varierende felter, der fx. danner mønstre. Kombinationen af en behandlet og ubehandlet flade vil give fladen et karakteristisk udtryk og appellere til folk om at her sker noget særligt. Det varierede visuelle udtryk vil have en trafikdæmpende effekt samt skabe mønstre, der indbyder til leg. I skolegården anvendes også asfalt i sammenhæng med fladerne i fleksarealet. Ved legeredskaber etableres faldunderlag f.eks. form af gummiasfalt. Trapper udføres i beton. Belægninger kan brydes af beplantningsbede og regnsvandsopsamlende og forsinkende elementer i tråd med skybrudsplanens hensigter. Eksempel på et fleksareal hvor gaden er lukket i skolens åbningstid. Et nærliggende eksempel på Shared Space ud for Den Classenske Legatskole i Vester Voldgade. Byrummet bruges meget af de ældre klasser. Det er indrettet med opholdsmuligheder og aktiviteter. Vejen er ensrettet og der er etableret safezoner og markeret kørespor for biler. SIGNATURFORKLARING GRUNDTVIGSVEJ GRUNDTVIGSVEJ SKOLE Skolegård SKOLE Skolegård GRUNDTVIGSVEJ GRUNDTVIGSVEJ Pladsen SIGNATURFORKLARING på Grundtvigsvej Pladsen på Grundtvigsvej Ind- og udgange Visuel forbindelse Ind- og udgange Hovedindgang til skolen Visuel forbindelse Hovedindgang til skolen HENRIK STEFFENS VEJ HENRIK STEFFENS VEJ Illustrationen viser adgang og visuelle forbindelser 15

16 Marts 9 GRU GRU NDT VIGS VEJ VIGS VEJ VIGS VEJ GRU NDT IK STE GRU NDT VIGS VEJ Marts 9 VE J NDT VEJ Skyggediagram d kl Skyggediagram d kl GRU VIGS HENR HENR HENR Marts 12 IK STE IK STE FFEN S VE J FFEN S VE J NDT FFEN S VE J GRU HENR IK STEFF ENS V EJ NDT VEJ Marts 12 GRU VIGS NDT VEJ VIGS GRU NDT VEJ NDT VIGS VEJ VEJ VEJ FFES IK STE Skyggediagram d kl GRU NDT VIGS VEJ HENR HENR IK STE Marts 15 IK STE FFEN S VEJ FFEN S VEJ FFEN IK STE Juni 12 HENR Marts 12 VIGS S VEJ Skyggediagram d kl HENR HENR Marts 15 GRU IK STE IK STE FFEN FFEN S VEJ S VEJ NDT HENR GRU HENR IK STE FFES Juni 9 VIGS VIGS VEJ GRU NDT GRU NDT VIGS VEJ December 9 GRU NDT Skyggediagram d kl GR VIGS VEJ Skyggediagram d kl GRU HENR IK STE FFEN Juni 15 GRU VIGS GRU VIGS J NS VE VEJ J NDT HENR HENR 16 December 12 IK STE FFEN IK STE Skolegården ligger hensigtsmæssigt placeret ift. solorienterin- S VEJ FFEN S VEJ NDT NS VE December 9 VEJ S VEJ S VEJ IK STE FFEN Diagrammerne viser at det primært er bebyggelsen overfor skolen på Henrik Steffens Vej, der bliver generet af skyggedanneldecember 12 se. Omkring jævndøgn er der skyggegener i morgentimerne og tidlig formiddag på dele af facaden. Men grundet nybygningens GRU N VIGS orientering nord/syd er bygningensdtfacade fri af skygger resten VEJ GRU NDT af dagen.vigsvej HENR Juni 12 VIGS S VEJ NDT HENR IK STE FFEN S VEJ HENR IK STE FFEN IK STE Ny bebyggelses skyggevirkning Juni 15 Der er udarbejdet skyggediagrammer på forskelligt udvalgte tidspunkter for den kommende bebyggelse. Skyggediagrammer GRU NDT VIGS og vintersolhverv kl. 9, 12 er udarbejdet for jævndøgn, sommervej og 15. HENR Marts 15 Juni 12 SVEJ FFEN S VEJ UND T VIG VEJ HENR IK STE HENR IK STE FFES Juni 9 VIGS FFEN VEJ NDT S VEJ GRU VEJ

17 Juni 12 GRUNDTVIGSVEJ GRUNDTVIGSVEJ GRUNDTVIGSVEJ Juni 15 HENRIK STEFFENS VEJ Nybygning Lokalplanområde Juni 15 HENRIK STEFFENS VEJ Skyggediagram d kl HENRIK STEFFENS VEJ December 12 December 15 Skyggediagram d kl HENRIK STEFFENS VEJ December 15 gen. På næsten alle tidspunkter er gården fri af bygningernes skygge, eller man kan finde større områder der er skyggefri. Fx. er tagterrassen på nybygningen et sted der på alle tidspunkter, mens solen står på himlen, får direkte sol uden skygger. Derudover er terrassen i skolegården et godt alternativ hvis der er lidt skygger i selve skolegården. Opholdsområdet omkring trappeanlæg på Grundtvigsvej ligger i skygge en stor del af dagen. Om morgenen når man møder i skole, vil solen dog være fri af bygningerne og trappeanlæg. en varm sommerdag kan trappeanlægget også være et sted at søge skygge, når de fleste andre opholdsarealer ligger badet i sol. Henrik Steffens Vej har en del sol midt på dagen omkring spisefrikvarteret og primært i gadens vestside. Det vurderes samlet, at den nye bebyggelse giver nogle, men ikke væsentlige skyggegener for bygningen på Henrik Steffens Vej. Dette begrundes i det korte tidsrum, der er skyggegener på dele af facaden og at skyggegenerne er fra morgen til tidlig formiddag. Det vurderes samtidig at skolens gårdrum, gaderum og terrasser supplerer hinanden på en hensigtsmæssig måde ift. til både at tilbyde sol og skygge på forskellige tidspunkter af dagen. 17

18 Trafik og parkering Skolen på Grundtvigsvej afstedkommer flere trafikmæssige tiltag, der har fokus på at skabe øget sikkerhed for skolebørnene og gode parkerings- og afsætningsmuligheder for ansatte, forældre og beboere i nærområdet. Grundtvigsvej forventes ensrettes i vestlig retning, fra Bülowsvej til Falkoner Allé, for at gøre plads til cykelbaner og evt. parkeringsbane og for at øge trafiksikkerheden foran skolen og sikkerheden for cyklister på Grundtvigsvej generelt. Der etableres derudover lyskryds ved Henrik Steffens Vej / Gl. Kongevej. Lyskrydset erstatter det eksisterende fodgængersignal umiddelbart øst for Henrik Steffens Vej. Lysreguleringen etableres for at sikre god fremkommelighed for trafikken ind og ud ad Henrik Steffens Vej, da kørslen til og fra den kommende parkeringskælder primært vil ske denne vej, ligesom det er med til at sikre de lettere trafikanters, herunder elever til skolen, adgang til og fra området. Der etableres shared space og fleksareal på vejene indenfor lokalplanområdet for at sikre optimale forhold for skolens brugere, fodgængere og bevægelseshæmmede, hvad angår sikkerhed, tryghed og tilgængelighed i skolens åbningstid. Henrik Steffens Vej foreslås lukket af ud for skolen i skolens åbningstid for at sikre gode og trygge opholdsarealer. Der etableres vendeplads og adgang til parkeringskælder hele døgnet Vendeplads Vendeplads Grundtvigsvej Grundtvigsvej SKOLE SKOLE Skolegård Skolegård SIGNATURFORKLARING Dobbeltrettet trafik SIGNATURFORKLARING Ensretning Dobbeltrettet for biler trafik Kørebane Ensretning for biler Fleksareal, Kørebanekørebanen lukkes i skoletid Indkørsel forbudt i skolens åbningstid Fleksareal, kørebanen lukkes i skoletid Port, Indkørsel offentlig forbudt forbindelse i skolens for åbningstid fodgængere, brandvej Indgang Port, offentlig til p-kælder forbindelse for fodgængere, brandvej Plads på KU Frederiksberg Campus Indgang til p-kælder Direkte Plads på forbindelse KU Frederiksberg til KU Frederiksberg Campus Campus Henrik Steffens Vej Direkte forbindelse til KU Frederiksberg Campus Henrik Steffens Vej Gl. Kongevej Gl. Kongevej Trafikdiagram, der viser lokalplanområdets forventede trafikafvikling omkring skolen. Som følge af beslutningen om at etablere cykelbaner på hele Grundtvigsvej forventes det at vejen ensrettes mod vestlig retning. 18

19 Etablering og udbygning af skolen vurderes at ville give anledning til en mertrafik på Henrik Steffens Vej på ekstra 300 ture pr. hverdag. Den nuværende hverdags døgn trafik er 416. På Grundtvigsvej vurderes en mertrafik på 210 ture pr. hverdag mod den eksisterende hverdags døgn trafik på Trafikken forventes dog halveret (ca. 1050) når Grundtvigsvej ensrettes og en stor del af den gennemkørende trafik flyttes over på andre veje, primært Gl. Kongevej. Ændringen vurderes lokalt at kunne mærkes i skolens åbningstid og særligt omkring kl. 8, men samlet set vurderes området stadig efter bymæssige forhold, - at fremstå trafikalt fredeligt i forhold til mængden af biltrafik. Parkering Kravet til antal parkeringspladser i tilknytning til skoler kan fastsættes på baggrund af en konkret vurdering. Et trafikrådgivningsfirma har foretaget en konkret vurdering af hvor mange parkeringspladser, der er behov for i forbindelse med etablering af skolen på Grundtvigsvej. Med baggrund i Frederiksberg Kommunes Skolevejsanalyse fra 2010 og erfaringstal fra andre skoler på Frederiksberg er det vurderet, at der er behov for 22 parkeringspladser til personale og gæster samt 8-10 afsætningspladser ( Kys og Kør ). Der vurderes ud fra samme forudsætning, at der skal etableres 250 cykelparkeringspladser. Lokalplanen understøtter Frederiksberg Kommunes Parkeringsaftale fra 2014 ved at der etableres en ny offentlig parkeringskælder under skolen på Grundtvigsvej med plads til 60 biler. Lokalplanen udlægger således 22 parkeringspladser tilknyttet skolen heraf 2 handicapparkeringspladser på terræn og yderligere 38 offentlige pladser. Kys og Kør etableres udenfor skolens helt nære område uden for lokalplanområdet. Afsætning lige ud for skolen vurderes at være for usikkert og utrygt. I forbindelse med etableringen af shared space og cykelparkering nedlægges 31 parkeringspladser. De vil blive genetableret i den nye offentlige parkeringskælder. De 22 parkeringspladser til skolen dobbeltudnyttes således at skolens brugere og beboere i området vil kunne bruge pladserne på forskellige tidspunkter af døgnet. Der tilføres i alt 7 pladser til området, men på grund af dobbeltudnyttelse tilføres reelt 29 pladser. Der etableres 215 cykelparkeringspladser og anvises 35 pladser, så der i alt kan etableres 250 cykel parkeringspladser indenfor lokalplanområdet. Hovedparten placeres på Henrik Steffens Vej, mens et mindre antal pladser etableres langs facaden mod Grundtvigsvej. Derved sikres fortsat gode parkeringsforhold i nærområdet, ligesom betingelserne for at sikre nok opholdsareal for skolens elever og ansatte sikres. 19

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 179. for en institution på Frederiksvej

Lokalplan 179. for en institution på Frederiksvej Lokalplan 179 for en institution på Frederiksvej 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens geografiske område. En lokalplan fastlægger

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Lokalplan nr. 103 for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Februar 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen udlægger området

Læs mere

Retningslinjer for altaner og tagterrasser

Retningslinjer for altaner og tagterrasser BILAG 1 Retningslinjer for altaner og tagterrasser Lys og luft til alle Københavns Kommune ønsker at fremme mulighederne for at etablere altaner og tagterrasser i eksisterende bygninger og tilstræber,

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Ny gade- og fortovsbelægning skal følge principperne for belægning vist på Bilag B og udføres enten i brosten, chaussésten, betonfliser, bordursten, teglklinker, pigsten eller asfalt. Eksisterende brostensbelægning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er ansøgt om tilladelse til ombygning og udvidelse af

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 123 Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 2000 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge Lokalplan nr. 10.07 Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge fra den 23. juli til den 19. september 2014. Plan Juli 2014 Baggrund Lokalplanens indhold Borgerinddragelse Kommuneplan 2013-2025 Eksisterende

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende.

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. STUDIEBOLIGER Teglholmsgade, København Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. BESKRIVELSE Projektet omfatter 100 studieboliger som udbydes som ejerboliger. Bygningen placeres i det udlagte

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

Notat. Lokalplan nr. 942 Marselisborg Gymnasium. Planlægning og Byggeri. Den 24. oktober 2012. Bilag 4 - Besvarelse af synspunkter og idéer

Notat. Lokalplan nr. 942 Marselisborg Gymnasium. Planlægning og Byggeri. Den 24. oktober 2012. Bilag 4 - Besvarelse af synspunkter og idéer Notat Emne: Lokalplan nr. 942 Marselisborg Gymnasium Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 24. oktober 2012 Bilag 4 - Besvarelse af synspunkter og idéer Byplanafdelingen Kalkværksvej

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.23 Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....3

Læs mere

For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej.

For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej. Lokalplan GL 80.2 For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej. Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og formål side 2 Lokalplanens område side 2 Lokalplanens indhold side

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Indledning: Afdeling Byg oplever ofte i kontakten med sommerhusejere, der i en eller anden anledning har et ærinde hos bygningsmyndigheden, at der findes vidt

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNGVEJ I RGKØBG UDARBEJDET AF: SKALA ARKITEKTER A/S ALLÉGADE 2 8700 HORSENS FOR: BOKA HOLDG A/S TELEHØJEN 6 5220 ODENSE HOVEDIDÉ OG DISPONERG: Dette prospekt

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Byggebestemmelser / Vurderinger

Byggebestemmelser / Vurderinger Byggebestemmelser / Vurderinger 1. Ved ændringer af bebyggelser samt nybyggeri, skal der indhentes en byggetilladelse hos vurderingsudvalget i kontorvagten, medbringende en skitsetegning over byggeriet.

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5.

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1 Jørgen Madsen Emma Gads Vej 6 Jørgen

Læs mere

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder Forvaltningens vurdering af projektet, matrikel 586b, Viborg Markjorder Projektforslag Region Midt har fremsendt skitseprojekt med enten A. 4 rækkehuse i 2 etager på hver ca. 170 m² - bebyggelsesprocent

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse...3 Lokalplanens område og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3 Naturbeskyttelsesloven... 4 Forhold til anden planlægning... 4

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Lp 01-010-0007 Del af karréen Kongensgade, Englandsgade, Borgergade og Jernbanegade

Tillæg nr. 1 til Lp 01-010-0007 Del af karréen Kongensgade, Englandsgade, Borgergade og Jernbanegade Lokalplan nr. 01-010-0011 Esbjerg, Indre By Tillæg nr. 1 til Lp 01-010-0007 Del af karréen Kongensgade, Englandsgade, Borgergade og Jernbanegade Marts 2014 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

Lokalplan 35. Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk SUNDEVED KOMMUNE. Kommuneplanområde nr. 7.07. E

Lokalplan 35. Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk SUNDEVED KOMMUNE. Kommuneplanområde nr. 7.07. E Lokalplan 35 Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk Kommuneplanområde nr. 7.07. E Udarbejdet i januar 2004 af Priebe Rådgivende ingeniørfirma og Sundeved kommune - Teknisk Forvaltning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C.

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. april 2015 Etagebyggeri i Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen, 8000 Aarhus C.

Læs mere

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991.

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. Haslev Kommune Lokalplan nr. 27 For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 27 FOR ET OMRÅDE MELLEM JERNBANEGADE OG RÅDHUSSTRÆDE. Denne redegørelse har til

Læs mere

Humleby's lokalplan Københavns Kommune

Humleby's lokalplan Københavns Kommune Humleby's lokalplan Københavns Kommune Lokalplan nr. 268 Lokalplan for området begrænset af Vesterfælledvej, nordskellet af ejendommen matr.nr.225 Udenbys Vester Kvarter, København, nord og vestskellet

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. maj 2004 Steen Nielsen 8940 2647 Endelig

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

NCC Bolig Farum - Delområde 5

NCC Bolig Farum - Delområde 5 Skitseforslag Perspektiv fra adgangsvej 12. juni 2012 1 1.0 Hoveddisposi on Målet er at skabe en tæt og velfungerede boligbebyggelse, som følger lokalplanen og indpasser sig naturligt på den kileformede

Læs mere

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 128 For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold...................... 2.. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD LOKALPLAN 05-046 KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD REDEGØRELSE Lokalplanens formål Lokalplanen skal åbne mulighed for, at den vestlige del af lokalplanområdet kan anvendes til kursuscenter

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

Lokalplan nr. F108. For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg

Lokalplan nr. F108. For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg Lokalplan nr. F108 For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 3 INDLEDNING 3 KLAGEVEJLEDNING 3 BORGERMØDE 3 LOKALPLANOMRÅDET 4 LOKALPLANENS BAGGRUND

Læs mere

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7 ZZZ.01 Niras Test Indholdsfortegnelse Formål 1 Bestemmelser 2 1 Formål 3 2 Område 4 3 Områdets anvendelse 5 4 Udstykninger 6 5 Veje, stier og parkering 7 6 Bebyggelsens omfang og placering 8 7 Bebyggelsens

Læs mere

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER:

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER: LOUALPLAN NR. I20 EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 ANMELDER: STØVRING KOMMUNE / HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning Albertslund Kommune Lokalplan nr.13.5 for Falck Securitas ejendommene ved Roskildevej. Hvad er en lokalplan Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning samt

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

Indstilling. Randersvej 69 Påbygning af 2 etager på sidebygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Randersvej 69 Påbygning af 2 etager på sidebygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 5. december 2011 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er søgt om tilladelse til at ombygge ejendommen Randersvej

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ LOKALPLAN 156 for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000 GENTOFTE KIRKEGÅRD H.A.CLAUSENS VEJ WILH.SCHMIDTS VEJ ADOLPHSVEJ GENTOFTEGADE GENTOFTE SØ INDHOLDELSFORTEGNELSE

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1,

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1, Sølyst Sølyst... 1 T.5.5.2 Illustrationsplan... 2 T.5.5.2 Rammeområder... 3 T.5.5.2.B1, Sølyst... 5 T.5.5.2.H1, Sølyst... 7 T.5.5.2.H2, Sølyst... 9 T.5.5.2.I1, Sølyst...11 T.5.5.2.R1, Sølyst... 13 Sølyst

Læs mere

FREDERIKSSUNDSVEJ 129a+b, HØJENHALD 2-14 OG SVENSKELEJREN 9

FREDERIKSSUNDSVEJ 129a+b, HØJENHALD 2-14 OG SVENSKELEJREN 9 BILAG 4 BESLUTNING FÆLLES GÅRDHAVE Svenskelejrenkarréen FREDERIKSSUNDSVEJ 129a+b, HØJENHALD 2-14 OG SVENSKELEJREN 9 Borgerrepræsentationen har xx.xx.2015 godkendt Teknikog Miljøforvaltningens byfornyelsesbeslutning

Læs mere

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 Sønderborg Kommune LOKALPLAN LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk I ndholdsfortegnelse [

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere