Forslag til Lokalplan 201. for en ny skole på Grundtvigsvej samt forslag til tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til Lokalplan 201. for en ny skole på Grundtvigsvej samt forslag til tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013"

Transkript

1 Forslag til Lokalplan 201 for en ny skole på Grundtvigsvej samt forslag til tillæg nr. 9 til Kommuneplan

2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens geografiske område. En lokalplan fastlægger de konkrete bestemmelser for realiseringen af de rammer, der er fastlagt i kommuneplanen. Der er efter en lokalplans vedtagelse ikke pligt til at gennemføre de forhold, som lokalplanen beskriver, men alle ændringer af de eksisterende forhold skal ske i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Det vil sige, at en lokalplan regulerer alene fremtidige forhold og ændringer. Lokalplanen består af to dele; en redegørelsesdel og en bestemmelsesdel. Redegørelsen indeholder en gennemgang af planens baggrund, mål og indhold. Den beskriver lokalplanområdets eksisterende forhold kommuneplanen og den øvrige planlægning. Bestemmelsesdelen udgør den juridiske del af planen. Her opsummeres lokalplanens indhold i bestemmelser, som er gældende for alle ejendomme i lokalplanområdet. Kommunalbestyrelsen skal påse at bestemmelserne overholdes og skal sørge for at ulovlige forhold lovliggøres. Offentlig fremlæggelse Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt på Frederiksberg Kommunes biblioteker og på Rådhuset fra den 28. april 2015 til den 23. juni 2015 og kan endvidere ses på Indsigelser, synspunkter og ændringsforslag kan sendes til Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen, Frederiksberg Kommune og til inden den 23. juni Frederiksberg Kommune By- og Miljøområdet Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen Rådhuset 2000 Frederiksberg Tlf Kommunalbestyrelsen vil herefter behandle de modtagne kommentarer og vurdere, om der skal ske ændringer i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen. Web: Marts

3 Forslag til lokalplan nr. 201 for en ny skole på Grundtvigsvej INDHOLD REDEGØRELSE... 5 Indledning... 5 Det eksisterende område... 5 Baggrunden for lokalplanen... 7 Lokalplanens indhold... 9 Klima- og Miljøforhold Forhold til anden planlægning BESTEMMELSER Lokalplanens formål Områdets afgrænsning Områdets anvendelse Vej-, sti og parkeringsforhold Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Klima- og miljøforhold Transformerstationer og andre forsyningsanlæg Grundejerforening Ophævelser af lokalplan og servitutter Forudsætninger for ibrugtagning Retsvirkninger Vedtagelse BILAG Tillæg til kommuneplan

4 Skoledistrikt 2014 for den nye skole på Grundtvigsvej 4

5 REDEGØRELSE INDLEDNING Kommunalbestyrelsen har vedtaget at offentliggøre dette forslag til lokalplan 201. KU FREDERIKSBERG CAMPUS Grundtvigs Sidevej Grundtvigsvej Acaciavej Henrik Steffens Vej Gammel Kongevej Lokalplanområdet markeret med grøn og det omgivende kvarter DET EKSISTERENDE OMRÅDE Stedets karakter Grundtvigsvej 9-11 og Henrik Steffens Vej 8-12 på matrikel 50by med tilstødende vejarealer, ligger i et tæt boligområde umiddelbart nord for Gammel Kongevej. Området er præget af boligkarréer og større villaer og fremtræder som et hyggeligt og helstøbt område. Grundtvigsvej og Henrik Steffens Vej er forholdsvis rolige veje på trods af, at de ligger centralt på Frederiksberg og i umiddelbar nærhed til Gammel Kongevej, som er en af Frederiksbergs mest intense strøggader. Nord for grunden ligger KU Frederiksberg Campus, der med de mange pavillonbygninger i gul tegl og områdets afgrænsning 5

6 opleves som en lille by i byen. Her kan man gå på opdagelse i forskellige haver og parkanlæg og der er en spændende alsidig blanding af gammelt og nyt. Hvor Frederiksberg Campus har et grønt præg, ser man også i det bymæssige nærområde mange større træer både langs vejene og i de private haver og gårdanlæg. Byrum Henrik Steffens Vej er en stille sidevej til det pulserende liv på Gl. Kongevej. Vejen har butikker i stuetage eller kælder i den del af gaden, der vender mod Gl. Kongevej. Mod Grundtvigsvej har vejen primært boliger i stueetagen. Den har et udpræget grønt præg med flere ældre og store vingevalnød plantet i gadens vestside. Vejen er domineret af bilparkering i især den sydlige ende. I lokalplanområdet snævrer vejen ind og opleves mere fredsommelig. Foto fra skolegården hvor der påtænkes at etablere boldbur. Grundtvigsvej er i dag en vej med parkering i begge sider og uden cykelstier. Den opleves som en rolig vej med lettere trafik. Den er præget af forkelligt byggeri med både store villaer og karrebebyggelse i 5 etager. Kulturmiljø Lokalplanområdet er en del af det i kommuneplan 2013 udpegede kulturmiljøområde for Det Biovidenskabelige Fakultet KU Frederiksberg Campus (tidl. Den Kongelige Veterinær og Landbohøjskole). Området omfatter også Kvarteret mellem Falkoner Allé, Den Grønne Sti og Gammel Kongevej. Grundtvigsvej og Bianco Lunos Allé er anlagt i 1850 erne på udstykningerne efter landstedet Christianshvile, ejet af hofbogtrykker Bianco Luno. Centralt i lokalplanområdet lå det store mejeri Pasteur. Mejeriet ejede hele området mellem Grundtvigsvej Henrik Steffens Vej Gammel Kongevej og Bianco Lunos Allé. De fleste af bygningerne blev med tiden revet ned, og i 1906 flyttede chokoladefabrikken Globus ind på adressen Grundtvigsvej 9-11 og overtog mejeriets tidligere bygninger. Chokoladefabrikkens hovedbygning husede indtil for kort tid siden Frøbelseminariet. Bebyggelse Den eksisterende bebyggelse er bygget over flere perioder, hvor mejeribygningen står som den ældste. Senere udvidede mejeriet mod Grundtvigsvej med en bygning i 2 etager. Da Chokoladeog Konfektfabrikken Globus A/S flyttede ind blev også den resterende del af facadestrækningen mod Grundtvigsvej udbygget med en fin rødstensbygning i samme stil som den eksisterende bygning, dog med en etage yderligere. Således står byggeriet i dag som et samlet kompleks. Bygningen er 32 fag lang, 2-3 etager høj og har et markant facadeudtryk med en tæt fast vinduesrytme. Vinduerne er dog blevet ændret med tiden, men et G / GLOBUS af støbejern over vinduerne vidner om den oprindelige anvendelse. Eksisterende gårdrum Det eksisterende trappeanlæg i gården, der flyttes væk fra facaden så gårdrummet bliver bedre anvendeligt Hjørnet ved Grundtvigsvej og Henrik Steffens Vej, der som byrum skal anlægges som mere tilgængeligt og invitere til ophold Eksisterende tagterrasse beliggende på gymnastiksal 6

7 Fra midten af 70 erne holdt Frøbelseminariet til i bygningerne. De er siden flyttet til Carlsberg Byen og blevet en del af UCC (University City Campus). Bevaringsværdige bygninger og beplantning Lokalplanområdet omfatter bevaringsværdig bebyggelse. Det gamle mejeri og chokoladefabrikken er udpeget som bevaringsværdige i Kommuneplan De bevaringsværdige bygninger må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændres uden kommunalbestyrelsens tilladelse. Indvendige ombygninger, som ikke ændrer bebyggelsens ydre karakter er undtaget. Der er foretaget en SAVE-vurdering af fabriksbygningen, der er vurderet til middelværdi 4. I Frederiksberg Kommune er der foretaget en registrering af alle bygninger opført før 1940, og de enkelte bygninger er klassificeret efter deres bevaringsværdi. Udpegningen af bevaringsværdige bygninger i Kommuneplan 2013 tager udgangspunkt i denne registrering og udpegede bevaringsværdige bygninger i gældende lokalplaner. Bevaringsværdig bygning Optaget i Kommuneplan F Fredet Høj bevaringsværdi Middel bevaringsværdi Lav bevaringsværdi Den bevaringsværdige bygning er vist på kortbilag 2. Træer, der er over 25 år gamle, må ikke fældes eller beskæres uden kommunalbestyrelsens tilladelse. Der er udpeget bevaringsværdige træer i lokalplanen på Henrik Steffens Vej. SAVE- analyse skala Den bevaringsværdige bebyggelse har en middelbevaringsværdi på 4 og er optaget i Kommuneplanen 2013 BAGGRUNDEN FOR LOKALPLANEN Baggrund for lokalplanen Baggrunden for etableringen af skolen er et helt konkret behov for kapacitetsudvidelse for at kunne rumme de børn, som Frederiksberg Kommune har pligt til at tilbyde en skoleplads til. Den demografiske vækst er i den østlige ende af kommunen, og det er derfor hensigtsmæssigt at det er her der placeres en ny skole. Det fremgår af Kommuneplan 2013, at træer, der er over 25 år gamle, på såvel offentligt som privat areal ikke må fældes eller beskæres uden kommunalbestyrelsens tilladelse. Derudover fremgår det, at værdifulde privatejede træer eller beplantningsstrukturer skal sikres bevaret i lokalplaner. Grundtvigsvej blev den konkrete placering som skoleforligskredsen støttede op om og dermed blev skoleprojektet på Grundtvigsvej en del af skoleforliget Frederiksberg Kommune erhvervede i 2012 ejendommen mhp. på at etablere en ny skole. Den markante facade og tidligere fabriksbygning ved Grundtvigsvej. Grundtvigsvej foran skolen hvor den nye hovedindgang og byrumstrappen etableres. 7

8 GRUNDTVIGSVEJ ophold fortov shared space kørefelt (biler + cykler), 4 meter rampe eksist. træ plint trappe indgang cykel-p transformerstation cykel-p cykel-p altaner udeskole trappe indgang terrasse trappe containergård, 24 containere kørefelt (biler + cykler), 4 meter eksist. haver terrasse legeplads - Månelandskab trappe hegn hydrauliske pullerter port brandvej skolegård eksist. skur vendeplads multibane eksist. træ eksist.p HENRIK STEFFENS VEJ llustrationen er en landskabsplan der viser hvordan de mange forskellige funktioner placeres på en hensigtsmæssig måde i skolegård og gaderum. Opholdsarealerne optimeres ved at udnytte tage til ophold, ved at placere bilparkering i kælder og integrere cykelparkering i gaderummet. Der arbejdes med opholdszoner i gaderum og aktiviteter i skolegård. Derudover arbejdes der med træbeplantning i udvalgte zoner. Udnyttelsen af gadearealer og skolegård skal ses som et bidrag til skolen såvel som til lokalområdet. Opstalt af det foreslåede skolebyggeri mod Henrik Steffens Vej. Byggeriet sammenbygges med eksisterende nabobygninger. Materialitet, husets størrelse og disponering indpasses i forhold til gadens rum og udtryk. 8

9 Skolen kommer til at huse ca. 750 elever samt ansatte fordelt på 3 spor fra 0. til 9. klasse. Det kræver en udvidelse af lokalplanområdets eksisterende bygningsmasse samt et særligt fokus på håndtering af udearealer, parkering og trafik. Et projekt af den størrelse udløser krav om lokalplan. Lokalplanen fastlægger mål og bestemmelser indenfor lokalplanafgrænsningen. LOKALPLANENS INDHOLD Formål med lokalplanen er at muliggøre en nybygning, at sikre den bevaringsværdige bebyggelse samt at udarbejde en samlet plan for skolens opholdsarealer. Lokalplanen muliggør ny bebyggelse langs Henrik Steffens Vej og muliggør udvidelse af den eksisterende bebyggelse med karnapper, placeret mod gårdsiden. Opholdsarealer for skolen sikres ved en hensigtsmæssig disponering af cykel- og bilparkering, fuld udnyttelse af skolegård og af dele af gadens rum, samt brug af flere tagflader til ophold. Der sikres tryg og sikker færdsel foran skolen ved særlige trafikale tiltag. Projektet bidrager til lokalområdet med en offentlig tilgængelig parkeringskælder, multisale disponible for fritidsbrugere, en åben skolegård for børn og voksne samt øget trafiksikkerhed. Skolens placering tæt ved KU Frederiksberg Campus gør det muligt for lærere og elever at benytte de grønne nærområder. Som konsekvens af den ny skolereforms krav om 45 minutters bevægelse hver dag og øget variation i undervisningen er der samtidig foretaget en screening af området indenfor 500 m eller hvad der svarer til ca. 6 min. gang ift. til byrum og grønne rekreative områder. Der er ligger flere muligheder for at bruge byens rum til udfoldelse bl.a. ved Kejserinde Dagmars Plads og Rosenhaven og Nyvejs grønne stribe. Kejserinde Dagmars Plads Landbohøjskolens Have Grundtvigsvej Plads SKOLE 500 m 6 min Rosenhaven Gl. Kongevej Nyvej Frederiksberg Have Muligheder for aktivitet indenfor 6 min. gang fra skolen.. 9

10 PROJEKTETS UDFORMNING Lokalplanforslaget omfatter en samlet løsning for projektområdet, herunder er et ønske om at opføre en tilbygning på ca m2. Bygningerne skal tilsammen danne rammerne om en moderne skole for områdets skolebørn og fritidsbrugere. Arkitektur Ombygningen af den gamle fabriksbygning udføres med respekt for de arkitektoniske kvaliteter, der særligt præger bygningerne mod Grundtvigsvej. Ligeledes sikres en god overgang mellem nyt og gammelt. En ny hovedindgang mod Grundtvigsvej byder velkommen og bliver den primære adgang for børn, forældre, personale og gæster. Den nye bygning på Henrik Steffens Vej spænder fra den eksisterende skolebygning til nabogavlen og udfylder mellemrum- Illustrationen viser projektet set fra Henrik Steffens Vej og hvordan det indpasser sig i gadebilledet i forhold til materialer, åbenhed, størrelse og indgange. 10

11 met i karréen med et tilpasset byggeri i 4 etager med tagterrasse. Nybygningen flugter med de øvrige facader og tilpasses de eksisterende forhold i højde og dybde. Bygningen skaber en veldefineret skolegård med offentlig adgang gennem port fra Henrik Steffens Vej. Mod skolegården opsættes mindre karnapper på den eksisterende bygnings sydfacade. Karnapperne tænkes indrettet som køkkener ligesom der, med overliggende altaner, vil blive direkte kontakt til det fri og til livet i skolegården fra alle etager. Indretning Den eksisterende bygning vil komme til at huse rene skolefunktioner som klasseværelser og en stor multianvendelig sal med direkte adgang fra forhal ved den nye hovedindgang mod Grundtvigsvej. Det nye byggeri vil, udover skolefunktioner, indeholde en skoletandpleje og to multisale. På taget af den ny tilbygning etableres tagterrasse for ophold og undervisning i samspil med faglokaler og en mindre tagbygning til teknik. Tagterrassen indhegnes med et højt værn, så skolens elever frit vil kunne bruge arealet uden fare. Opholdsarealet er friholdt fra naboejendommen mod syd og indrettet således at ophold her ikke vil forstyrre bygningens naboer. Adgang Stueetagen har niveaufri adgang til en multisal via skolegården sal samt tagterrasse har fælles adgang via trappe- og elevator, placeret i bygningens sydlige ende med adgang fra gade. Salene og tandklinikken vil være er åbne for brugerarrangementer udenfor skolens åbningstid. Der etableres offentlig adgang til parkeringskælderen via trappe og elevator fra terræn. Opstalt af facaden mod skolegården for det nye skolebyggeri. Der er store vinduesåbninger stueetagen der sikrer gennemkig til skolegården. Skolegården er åben for folk i området. 11

12 Der bliver visuel forbindelse fra Henrik Steffens Vej til skolegården gennem gymnastiksalen i stuetagen. Materialer Den nye skolebygning er en moderne fortolkning af den stedstypiske karréejendom i rødt murværk. Der bygges i få enkle materialer i tråd med omgivelserne. Bygningen forholder sig til de omkringliggende bygningers proportionering og kvalitet. Nybygningen er en teglbygning med transparente partier, der åbner op for skolens liv og samtidig giver indblik og inviterer ind i skolegården. Stueetagen opføres i murværk med en særlig bearbejdning med relief i glaseret tegl eller anden fremtrædende markering, der både har en høj stoflighed og samtidig en høj tolerance overfor intensiv brug, graffiti m.m. En større del af stueetagen består af glaspartier der sikrer indblik og lys til mulitisalen. 1. og 2. sal er i tegl med vinduer, der spænder fra gulv til loft, sat på højformat for at understrege facadens lethed. Vinduerne placeres tilbage i vindueshullerne, og teglen trækkes med ind i lysningen. Eksempel på glaseret tegl som kan bruges i dele af stueetagens facade. 3. sal udformes med større glaspartier der, udover at give lys, ind- og udkig, er med til at forme bygningen så naboejendommenes højdeforskelle indarbejdes i den nye facade og skaber en overgang til tagetagen. Den enkelte etage markeres og understreges af slanke bånd i fiberbeton i bygningens længde - som de eksisterende bygningers sandstensbånd. Tagbygningen har en let beklædning i metal. Beklædningen Eksempel på et forbandt med stor stoflighed og dybdevirkning som kan bruges i dele af stueetagens facade. Facadeillustration af den eksisterende facade i skolegården og snit gennem nybygning på Henrik Steffens Vej. Nye karnapper med indbygget altaner opsættes som en integreret del af den nye bygnings design. 12

13 fremstår med et samlet udtryk for tagetagens forskellige elementer. Karnapper og altaner udformes i samme udtryk og materialeholdning som nybygningens tagetage, for at danne sammenhæng mellem gammel og nyt. Der bygges generelt i få naturfarver tilpasset omgivelserne. Murværk opføres i rødlige naturfarver. Karnapper, værn og tagbygning fremstår samlet i naturfarve. Gesimsbånd er i lys kontrast til murværket. Opholdsarealer Den bærende idé for udearealerne er at skabe en sammenhængende plads omkring skolen. Gennem materialer, inventar og design skal pladsen danne en samlende karakter for skolens udearealer, hvor muligheder for leg og ophold optimeres. Pladsen består af forskellige zoner: En skolegård samt for- og vejarealer, der inddrages og bliver en del af pladsen. Som konsekvens af den ny skolereform, hvor kravene til aktivitetsmuligheder i løbet af skoledagen er øget, er behovet for nye og flere arealer til ophold og aktiviteter tilsvarende steget. Samtidig er størrelsen på skolegårdens udearealer begrænset i forhold til antallet af elever og lærere der planlægges for. Derfor udnyttes nærliggende vejarealer som supplement til skolens egen matrikel. Som følge heraf omlægges vejarealet på Grundtvigsvej til shared space, mens vejarealet på Henrik Steffens Vej omlægges til fleksareal hvilket vil være et godt bidrag Visualisering af shared space, nyt indgangsparti og byrumstrappen på Grundtvigsvej foran skolen. 13

14 til at sikre børn og unge i skolen et øget opholdsareal. Ophold og aktivitet Skolegården etableres med lege- og aktivitetsredskaber, der henvender sig til forskellige aldersgrupper, mens pladsen i gaderummene anlægges, så det indbyder til ophold og mindre støjende aktiviteter. Skolens hovedindgang sker i kælderplan. Der etableres derfor en ankomsttrappe på Grundtvigsvej hvori der integreres en handicapvenlig rampe. Trappen etableres med varierede trinhøjder og vil blive gadens og skolens nye, store møbel. Det er her man mødes, drikker sin kaffe, hygger og iagttager byens liv. Forbindelser Skolegården samt de nye byrum bliver åbne for offentligheden. Selve skolen etableres med flere adgange til de nye udearealer, så udendørs leg, bevægelse og ophold bliver en nem og naturlig del af elevernes skoledag. Den nye hovedindgang på Grundtvigsvej, får en direkte tilknytning til KU Frederiksberg Campus gennem porten overfor skolens hovedindgang. Shared Space Shared Space på Grundtvigsvej handler om at vej- og fortovsarealerne omlægges, så de trafikale funktioner nedtones. Der frigives rum for det sociale liv med interaktion mellem mennesker, og mulighederne for ophold og leg i byrummet optimeres. Det er intentionen at skabe et multifunktionelt byrum, hvor alle trafikantgrupper og byrumsfunktioner er sidestillede. Byrummets brugere er skolens elever såvel som det er kvarterets beboere. Fleksareal Et fleksareal er et areal, i dette tilfælde et stykke vej, der som navnet antyder, har en fleksibel anvendelse over tid. Konkret betyder det, at arealet ud for skolen på Henrik Steffens Vej, i skolens åbningstid, lukkes helt for kørende trafik, og i andre perioder er åben for trafik. Skolegården Skolegården indrettes så den henvender sig til forskellige aldersgrupper. Centralt ligger skolegårdens nye legeplads der henvender sig til de mindste elever. Til de halvstore børn indrettes en multibane, hvor der kan spilles bold og leges. Multibanen placeres bagerst i skolegården, så støjen fra boldspil generer mindst muligt i forhold til undervisningen og naboer. For de halvstore børn etableres også et aktivitetsområde til crossfit og lign. Til de største børn og unge tænkes skolens terrasser og trappeanlæg, både i skolegården og mod Grundtvigsvej som ideelle opholdssteder. Beplantning Etablering af ny parkeringskælder betyder, at flere af de eksisterende træer i skolegården må fældes. Til gengæld plantes nye træer i både skolegård og på Grundtvigsvej. I skolegården plantes middelstore, blomstrende træer, fx Fuglekirsebær. Blomstring og stærke efterårsfarver vil tydeligt fortælle om års- plint rampe hovedindgang trappe snit/opstalt 1:200 Forslag til udformning af trappeanlæg til hovedindgang ved Grundtvigsvej. Trappeanlægget udformes som et byrumselement, der både indeholder mulighed for ophold beplantning, rampe samt trapper. 14

15 tidernes skiften. Ud for skolen på Grundtvigsvej plantes Tretorn, der er et større og letløvet træ, der vil tillade lys at trænge igennem. På hjørnet af Henrik Steffens Vej/Grundtvigsvej plantes Vingevalnød, så det danner en sammenhæng til de eksisterende Vingevalnød, der står på Henrik Steffens Vej i dag. Lys Ud over at lys skal få skolen til at fungere på mørke tidspunkter af døgnet, skal lyset have en identitetsskabende rolle. Det kan være lys indarbejdet i plinten langs den store trappe, særlig effektskabende lys i flader eller up-light ved træer. Belægninger Farvesammensætning og mønstre vil give området sin egen karakter og præsenterer skolen på en indbydende og særegen måde. Området anlægges med asfalt. Asfalten overfladebehandles i varierende felter, der fx. danner mønstre. Kombinationen af en behandlet og ubehandlet flade vil give fladen et karakteristisk udtryk og appellere til folk om at her sker noget særligt. Det varierede visuelle udtryk vil have en trafikdæmpende effekt samt skabe mønstre, der indbyder til leg. I skolegården anvendes også asfalt i sammenhæng med fladerne i fleksarealet. Ved legeredskaber etableres faldunderlag f.eks. form af gummiasfalt. Trapper udføres i beton. Belægninger kan brydes af beplantningsbede og regnsvandsopsamlende og forsinkende elementer i tråd med skybrudsplanens hensigter. Eksempel på et fleksareal hvor gaden er lukket i skolens åbningstid. Et nærliggende eksempel på Shared Space ud for Den Classenske Legatskole i Vester Voldgade. Byrummet bruges meget af de ældre klasser. Det er indrettet med opholdsmuligheder og aktiviteter. Vejen er ensrettet og der er etableret safezoner og markeret kørespor for biler. SIGNATURFORKLARING GRUNDTVIGSVEJ GRUNDTVIGSVEJ SKOLE Skolegård SKOLE Skolegård GRUNDTVIGSVEJ GRUNDTVIGSVEJ Pladsen SIGNATURFORKLARING på Grundtvigsvej Pladsen på Grundtvigsvej Ind- og udgange Visuel forbindelse Ind- og udgange Hovedindgang til skolen Visuel forbindelse Hovedindgang til skolen HENRIK STEFFENS VEJ HENRIK STEFFENS VEJ Illustrationen viser adgang og visuelle forbindelser 15

16 Marts 9 GRU GRU NDT VIGS VEJ VIGS VEJ VIGS VEJ GRU NDT IK STE GRU NDT VIGS VEJ Marts 9 VE J NDT VEJ Skyggediagram d kl Skyggediagram d kl GRU VIGS HENR HENR HENR Marts 12 IK STE IK STE FFEN S VE J FFEN S VE J NDT FFEN S VE J GRU HENR IK STEFF ENS V EJ NDT VEJ Marts 12 GRU VIGS NDT VEJ VIGS GRU NDT VEJ NDT VIGS VEJ VEJ VEJ FFES IK STE Skyggediagram d kl GRU NDT VIGS VEJ HENR HENR IK STE Marts 15 IK STE FFEN S VEJ FFEN S VEJ FFEN IK STE Juni 12 HENR Marts 12 VIGS S VEJ Skyggediagram d kl HENR HENR Marts 15 GRU IK STE IK STE FFEN FFEN S VEJ S VEJ NDT HENR GRU HENR IK STE FFES Juni 9 VIGS VIGS VEJ GRU NDT GRU NDT VIGS VEJ December 9 GRU NDT Skyggediagram d kl GR VIGS VEJ Skyggediagram d kl GRU HENR IK STE FFEN Juni 15 GRU VIGS GRU VIGS J NS VE VEJ J NDT HENR HENR 16 December 12 IK STE FFEN IK STE Skolegården ligger hensigtsmæssigt placeret ift. solorienterin- S VEJ FFEN S VEJ NDT NS VE December 9 VEJ S VEJ S VEJ IK STE FFEN Diagrammerne viser at det primært er bebyggelsen overfor skolen på Henrik Steffens Vej, der bliver generet af skyggedanneldecember 12 se. Omkring jævndøgn er der skyggegener i morgentimerne og tidlig formiddag på dele af facaden. Men grundet nybygningens GRU N VIGS orientering nord/syd er bygningensdtfacade fri af skygger resten VEJ GRU NDT af dagen.vigsvej HENR Juni 12 VIGS S VEJ NDT HENR IK STE FFEN S VEJ HENR IK STE FFEN IK STE Ny bebyggelses skyggevirkning Juni 15 Der er udarbejdet skyggediagrammer på forskelligt udvalgte tidspunkter for den kommende bebyggelse. Skyggediagrammer GRU NDT VIGS og vintersolhverv kl. 9, 12 er udarbejdet for jævndøgn, sommervej og 15. HENR Marts 15 Juni 12 SVEJ FFEN S VEJ UND T VIG VEJ HENR IK STE HENR IK STE FFES Juni 9 VIGS FFEN VEJ NDT S VEJ GRU VEJ

17 Juni 12 GRUNDTVIGSVEJ GRUNDTVIGSVEJ GRUNDTVIGSVEJ Juni 15 HENRIK STEFFENS VEJ Nybygning Lokalplanområde Juni 15 HENRIK STEFFENS VEJ Skyggediagram d kl HENRIK STEFFENS VEJ December 12 December 15 Skyggediagram d kl HENRIK STEFFENS VEJ December 15 gen. På næsten alle tidspunkter er gården fri af bygningernes skygge, eller man kan finde større områder der er skyggefri. Fx. er tagterrassen på nybygningen et sted der på alle tidspunkter, mens solen står på himlen, får direkte sol uden skygger. Derudover er terrassen i skolegården et godt alternativ hvis der er lidt skygger i selve skolegården. Opholdsområdet omkring trappeanlæg på Grundtvigsvej ligger i skygge en stor del af dagen. Om morgenen når man møder i skole, vil solen dog være fri af bygningerne og trappeanlæg. en varm sommerdag kan trappeanlægget også være et sted at søge skygge, når de fleste andre opholdsarealer ligger badet i sol. Henrik Steffens Vej har en del sol midt på dagen omkring spisefrikvarteret og primært i gadens vestside. Det vurderes samlet, at den nye bebyggelse giver nogle, men ikke væsentlige skyggegener for bygningen på Henrik Steffens Vej. Dette begrundes i det korte tidsrum, der er skyggegener på dele af facaden og at skyggegenerne er fra morgen til tidlig formiddag. Det vurderes samtidig at skolens gårdrum, gaderum og terrasser supplerer hinanden på en hensigtsmæssig måde ift. til både at tilbyde sol og skygge på forskellige tidspunkter af dagen. 17

18 Trafik og parkering Skolen på Grundtvigsvej afstedkommer flere trafikmæssige tiltag, der har fokus på at skabe øget sikkerhed for skolebørnene og gode parkerings- og afsætningsmuligheder for ansatte, forældre og beboere i nærområdet. Grundtvigsvej forventes ensrettes i vestlig retning, fra Bülowsvej til Falkoner Allé, for at gøre plads til cykelbaner og evt. parkeringsbane og for at øge trafiksikkerheden foran skolen og sikkerheden for cyklister på Grundtvigsvej generelt. Der etableres derudover lyskryds ved Henrik Steffens Vej / Gl. Kongevej. Lyskrydset erstatter det eksisterende fodgængersignal umiddelbart øst for Henrik Steffens Vej. Lysreguleringen etableres for at sikre god fremkommelighed for trafikken ind og ud ad Henrik Steffens Vej, da kørslen til og fra den kommende parkeringskælder primært vil ske denne vej, ligesom det er med til at sikre de lettere trafikanters, herunder elever til skolen, adgang til og fra området. Der etableres shared space og fleksareal på vejene indenfor lokalplanområdet for at sikre optimale forhold for skolens brugere, fodgængere og bevægelseshæmmede, hvad angår sikkerhed, tryghed og tilgængelighed i skolens åbningstid. Henrik Steffens Vej foreslås lukket af ud for skolen i skolens åbningstid for at sikre gode og trygge opholdsarealer. Der etableres vendeplads og adgang til parkeringskælder hele døgnet Vendeplads Vendeplads Grundtvigsvej Grundtvigsvej SKOLE SKOLE Skolegård Skolegård SIGNATURFORKLARING Dobbeltrettet trafik SIGNATURFORKLARING Ensretning Dobbeltrettet for biler trafik Kørebane Ensretning for biler Fleksareal, Kørebanekørebanen lukkes i skoletid Indkørsel forbudt i skolens åbningstid Fleksareal, kørebanen lukkes i skoletid Port, Indkørsel offentlig forbudt forbindelse i skolens for åbningstid fodgængere, brandvej Indgang Port, offentlig til p-kælder forbindelse for fodgængere, brandvej Plads på KU Frederiksberg Campus Indgang til p-kælder Direkte Plads på forbindelse KU Frederiksberg til KU Frederiksberg Campus Campus Henrik Steffens Vej Direkte forbindelse til KU Frederiksberg Campus Henrik Steffens Vej Gl. Kongevej Gl. Kongevej Trafikdiagram, der viser lokalplanområdets forventede trafikafvikling omkring skolen. Som følge af beslutningen om at etablere cykelbaner på hele Grundtvigsvej forventes det at vejen ensrettes mod vestlig retning. 18

19 Etablering og udbygning af skolen vurderes at ville give anledning til en mertrafik på Henrik Steffens Vej på ekstra 300 ture pr. hverdag. Den nuværende hverdags døgn trafik er 416. På Grundtvigsvej vurderes en mertrafik på 210 ture pr. hverdag mod den eksisterende hverdags døgn trafik på Trafikken forventes dog halveret (ca. 1050) når Grundtvigsvej ensrettes og en stor del af den gennemkørende trafik flyttes over på andre veje, primært Gl. Kongevej. Ændringen vurderes lokalt at kunne mærkes i skolens åbningstid og særligt omkring kl. 8, men samlet set vurderes området stadig efter bymæssige forhold, - at fremstå trafikalt fredeligt i forhold til mængden af biltrafik. Parkering Kravet til antal parkeringspladser i tilknytning til skoler kan fastsættes på baggrund af en konkret vurdering. Et trafikrådgivningsfirma har foretaget en konkret vurdering af hvor mange parkeringspladser, der er behov for i forbindelse med etablering af skolen på Grundtvigsvej. Med baggrund i Frederiksberg Kommunes Skolevejsanalyse fra 2010 og erfaringstal fra andre skoler på Frederiksberg er det vurderet, at der er behov for 22 parkeringspladser til personale og gæster samt 8-10 afsætningspladser ( Kys og Kør ). Der vurderes ud fra samme forudsætning, at der skal etableres 250 cykelparkeringspladser. Lokalplanen understøtter Frederiksberg Kommunes Parkeringsaftale fra 2014 ved at der etableres en ny offentlig parkeringskælder under skolen på Grundtvigsvej med plads til 60 biler. Lokalplanen udlægger således 22 parkeringspladser tilknyttet skolen heraf 2 handicapparkeringspladser på terræn og yderligere 38 offentlige pladser. Kys og Kør etableres udenfor skolens helt nære område uden for lokalplanområdet. Afsætning lige ud for skolen vurderes at være for usikkert og utrygt. I forbindelse med etableringen af shared space og cykelparkering nedlægges 31 parkeringspladser. De vil blive genetableret i den nye offentlige parkeringskælder. De 22 parkeringspladser til skolen dobbeltudnyttes således at skolens brugere og beboere i området vil kunne bruge pladserne på forskellige tidspunkter af døgnet. Der tilføres i alt 7 pladser til området, men på grund af dobbeltudnyttelse tilføres reelt 29 pladser. Der etableres 215 cykelparkeringspladser og anvises 35 pladser, så der i alt kan etableres 250 cykel parkeringspladser indenfor lokalplanområdet. Hovedparten placeres på Henrik Steffens Vej, mens et mindre antal pladser etableres langs facaden mod Grundtvigsvej. Derved sikres fortsat gode parkeringsforhold i nærområdet, ligesom betingelserne for at sikre nok opholdsareal for skolens elever og ansatte sikres. 19

Lokalplan 201. for en ny skole på Grundtvigsvej. KU Frederiksberg Campus. Grundtvigsvej. Henrik Steffens Vej

Lokalplan 201. for en ny skole på Grundtvigsvej. KU Frederiksberg Campus. Grundtvigsvej. Henrik Steffens Vej Lokalplan 201 for en ny skole på Grundtvigsvej KU Frederiksberg Campus Grundtvigsvej Henrik Steffens Vej 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v.

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I NDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lokalplan nr. 58. for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej

Lokalplan nr. 58. for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej Lokalplan nr. 58 for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej Juli 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for opførelse af en bebyggelse

Læs mere

Lokalplan nr. 88. for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej

Lokalplan nr. 88. for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej Lokalplan nr. 88 for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej December 1994 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre

Læs mere

Lokalplan nr for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej

Lokalplan nr for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej Lokalplan nr. 118 for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej April 2001 INDLEDNING 1. Lokalplanens baggrund Lokalplanen udlægger området mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens

Læs mere

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej Lokalplan nr. 80 for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej September 1993 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at ændre den gældende lokalplan nr. 67, som udlægger hele området

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej)

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Lokalplan nr. 74 for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Oktober 1991 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området (Skolen på Duevej) til undervisningsformål

Læs mere

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 9 Forslag til ændringer På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen 5 præcisering af fordeling

Læs mere

Lokalplan 203. Udvidelse af Torsted Skole

Lokalplan 203. Udvidelse af Torsted Skole Lokalplan 203 Udvidelse af Torsted Skole TEKNISK FORVALTNING JANUAR 2006 Lokalplan 203 Indhold Indhold Redegørelse Formål med lokalplanen 4 Fremtidige forhold 4 Tekniske forhold 6 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Lokalplan nr. 89 for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Januar 1995 1 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen går ud på at erstatte den gældende lokalplan nr. 52 med tillæg, som åbner

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89 Lokalplan nr. 134 for Holger Danskes Vej 87-89 2004 Lokalplan nr. 134 er udarbejdet af Frederiksberg Kommune Teknisk Direktorat Projekt- og Planafdelingen Rådhuset 2000 Frederiksberg Tlf. 3821 4071 E-mail:

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4-0306 PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I ndhold BESKRIVELSE AF LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

BÜLOWSVEJ 10 - NYE BOLIGER. Bülowsvej 10, Frederiksberg

BÜLOWSVEJ 10 - NYE BOLIGER. Bülowsvej 10, Frederiksberg BÜLOWSVEJ 10 - NYE BOLIGER INDLEDNING I det Frederiksbergske villakvarter omkring den sydlige del af Bülowsvej er det ønsket at nedrive en eksisterende gammel erhvervsbygning som er nedslidt og som arkitektonisk

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Trøjborgvej ny etageboligbebyggelse

Trøjborgvej ny etageboligbebyggelse Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 19. februar 2016 Trøjborgvej 72-74 ny etageboligbebyggelse Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune ønsker at ændre plangrundlaget for Trøjborgvej

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan nr for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej

Lokalplan nr for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej Lokalplan nr. 120 for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej Oktober 2001 INDLEDNING Lokalplanen gør det muligt for Frederiksberg Forsyning at opføre ny bebyggelse til administration

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os.

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Heidi Friis Jerichausgade 32 1777 København V Matr.nr. 878 Udenbys Vester Kvt. 26-10-2015 Sagsnr. 2015-0241563 Dokumentnr. 2015-0241563-2

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Lokalplan nr. 71. for et område ved hjørnet af Thorvaldsensvej og Hostrupsvej

Lokalplan nr. 71. for et område ved hjørnet af Thorvaldsensvej og Hostrupsvej Lokalplan nr. 71 for et område ved hjørnet af Thorvaldsensvej og Hostrupsvej Februar 1991 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området til offentlige formål i form af Den

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Lokalplanens bestemmelser. Lokalplanens kort og tegninger. Redegørelsen. Lokalplanens indhold kort fortalt

Lokalplanens bestemmelser. Lokalplanens kort og tegninger. Redegørelsen. Lokalplanens indhold kort fortalt Lokalplanens bestemmelser Lokalplanens kort og tegninger Redegørelsen Lokalplanens indhold kort fortalt Forslag til Lokalplan 131 Lokalplanbestemmelser Vedtagelsespåtegning Lokalplanens kort 1 2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge LOKALPLAN 5-13.1 Brugsen i Herfølge KØGE KOMMUNE 1990 LOKALPLAN 5-13.1 BRUGSEN I HERFØLGE INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side Lokalplanens baggrund 3 - formål - - indhold 3 Forhold til ekst. planer 4

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej Lokalplan nr. 59 for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej August 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området langs Roskildevej til erhvervsbebyggelse

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Lokalplan nr. 99 for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Marts 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området til boligformål i form af villabebyggelse.

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan nr. 121. for et område ved Asgårdsvej 3

Lokalplan nr. 121. for et område ved Asgårdsvej 3 Lokalplan nr. 121 for et område ved Asgårdsvej 3 Oktober 2001 INDLEDNING Lokalplanen gør det muligt for Betty Nansen Teatret at opføre en ny bygning med plads til tidssvarende værkstedsfunktioner og øverum.

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 101. for et område ved Emil Chr. Hansens Vej (Skolen på La Cours Vej)

Lokalplan nr. 101. for et område ved Emil Chr. Hansens Vej (Skolen på La Cours Vej) Lokalplan nr. 101 for et område ved Emil Chr. Hansens Vej (Skolen på La Cours Vej) September 1998 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området (Skolen på La Cours Vej) til offentlige

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. 339. Rødkilde Skole. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vanløse

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. 339. Rødkilde Skole. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vanløse KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 339 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Skole Vanløse Bevaring, udbygning m.v. Offentlige formål Juni 2001 Københavns Kommune Planorientering

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 NR. 73 For et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards Hotel i Videbæk Videbæk Kommune Lokalplan nr. 73 for et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

Lokalplan nr. 3.25. for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 3.25. for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 3.25 for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....5 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have Lokalplan nr. 106 for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have November 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området mellem Virginiavej, Andebakkesti og

Læs mere

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 12. januar 2017 Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er beliggende på den tidligere ingeniørhøjskoles arealer

Læs mere

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-9407 for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanforslaget omfatter et ældre centerområde med gode muligheder

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

Orientering indstilling til politiske udvalg vedr. Skolen på Grundtvigsvej/ Frøbelseminariet

Orientering indstilling til politiske udvalg vedr. Skolen på Grundtvigsvej/ Frøbelseminariet Orientering indstilling til politiske udvalg vedr. Skolen på Grundtvigsvej/ Frøbelseminariet Orientering udbuds- og planproces for Skolen på Grundtvigsvej Frederiksberg 09.10.2013 Baggrund Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Velkommen til borgermøde. Krøyers Plads, Jessens Mole blandet bolig og erhverv. Offentlig høring fra den 8. marts til den 3.

Velkommen til borgermøde. Krøyers Plads, Jessens Mole blandet bolig og erhverv. Offentlig høring fra den 8. marts til den 3. Velkommen til borgermøde Krøyers Plads, Jessens Mole 7-9 - blandet bolig og erhverv Offentlig høring fra den 8. marts til den 3. maj 2016 Program Velkomst ved udvalgsformand Henrik Nielsen Gennemgang af

Læs mere

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING JUNI 2005 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanens formål 4 Lokalplanområdet i dag 5 Forhold til anden planlægning

Læs mere

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem LOKALPLAN 205 for Kløckershave og Salem GENTOFTE KOMMUNE Gentoftegade INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 205 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Hedehusene DDO, COWI. Lokalplan Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej

Hedehusene DDO, COWI. Lokalplan Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej Reerslevvej Brandhøjgårdsvej DDO, COWI Lokalplan 4.16.7 Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej Hedehusene Lokalplan 4.16.7 Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej 2 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 4.16.7 Indhold: Redegørelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

"rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL

rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL "rn ROSKILDE KOMMUNE i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 231 for ungdomsboliger på Himmelev Bygade 27, REDEGØRELSE FOR

Læs mere

Lokalplan nr. 133. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002. Nyborg Friskole

Lokalplan nr. 133. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002. Nyborg Friskole Lokalplan nr. 133 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002 Nyborg Friskole 1 Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund... 4 Lokalplanens indhold... 5 Forhold til anden planlægning...

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003 Lokalplan nr. 104 - Furcentret December 2003 SUNDSØRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 - Furcentret. Indhold Lokalplanens baggrund...side 3 Lokalplanområdet...side 3 Lokalplanens indhold...side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 142. for et område ved Hortensiavej

Lokalplan nr. 142. for et område ved Hortensiavej Lokalplan nr. 4 for et område ved Hortensiavej Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens geografiske område. En lokalplan fastlægger

Læs mere

Lokalplan nr for Roskildevej 53-55

Lokalplan nr for Roskildevej 53-55 Lokalplan nr. 148 for Roskildevej 53-55 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens geografiske område. En lokalplan fastlægger de

Læs mere

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST NUUP KOMMUNEA FORVALTNINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ FEBRUAR 2000 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, stier, veje o.s.v.

Læs mere

Lokalplan nr. 149. for Holger Danskes Vej 32-40

Lokalplan nr. 149. for Holger Danskes Vej 32-40 Lokalplan nr. 149 for Holger Danskes Vej 32-40 Kong Holg er D ansk e s Ve j Geor gs V ej Lokalplan nr. 149 er udarbejdet af Frederiksberg Kommune Teknisk Direktorat Plan- og Miljøafdelingen Rådhuset 2000

Læs mere

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Debat om Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale område

Læs mere

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Cederfeldsgade, Aarup

Cederfeldsgade, Aarup Cederfeldsgade, Aarup Vurderingskriterier Arkitektonisk kvalitet Vurdering Projektet rummer ikke særlige arkitektoniske kvaliteter, der kan fremhæves, og der er ikke tale om en særlig arkitektur, hvor

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Lokalplan 179. for en institution på Frederiksvej

Lokalplan 179. for en institution på Frederiksvej Lokalplan 179 for en institution på Frederiksvej 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens geografiske område. En lokalplan fastlægger

Læs mere

Lokalplan nr. 6. Beskyttede boliger Brønsholmsdalsparken. Vedtagelsesdato: 15. marts Ikrafttrædelsesdato: 7. juni 1978.

Lokalplan nr. 6. Beskyttede boliger Brønsholmsdalsparken. Vedtagelsesdato: 15. marts Ikrafttrædelsesdato: 7. juni 1978. Lokalplan nr. 6 Beskyttede boliger Brønsholmsdalsparken Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 15. marts 1978 Ikrafttrædelsesdato: 7. juni 1978 \ x ' / BESKYTTEDE BOLIGER BRØNSHOLMSDALSPARKEN

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE. Lokalplan nr. 374. Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro. (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen)

HOLSTEBRO KOMMUNE. Lokalplan nr. 374. Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro. (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen) HOLSTEBRO KOMMUNE Lokalplan nr. 374 Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen) Offentligt bekendtgjort den 29. januar 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune Skole. fritidsinstitution. socialt servicecenter. tandklinik m. m Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form.

Læs mere

Indsigelser og bemærkninger

Indsigelser og bemærkninger 1 Helge Sølgaard Henriksholm Allé 20 2950 Vedbæk Vedbæk Grundejerforening støtter indsigelsen ved formand Hans Jeremiassen Indsigelsen er primært rettet mod den østlige tæt- lav bebyggelse bestående af

Læs mere

Kommuneplan Rammer for lokalplanlægningen - Ændringsskema

Kommuneplan Rammer for lokalplanlægningen - Ændringsskema Kommuneplan 2017 - Rammer for lokalplanlægningen - Ændringsskema Generelle rammer: Kommuneplan 2013 Kommuneplan 2017 1. Boliger Boliger generelt Boliger - Boliger generelt (side 6) Boligstørrelsen for

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan 320. for et område i Skovshoved By

Lokalplan 320. for et område i Skovshoved By Lokalplan 320 for et område i Skovshoved By ! INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 320 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN

Læs mere

Lokalplan 61 og kommuneplantillæg 6 - for en ny boligetage på en forretningsejendom i Dragørcentret

Lokalplan 61 og kommuneplantillæg 6 - for en ny boligetage på en forretningsejendom i Dragørcentret DRAGØR KOMMUNE Lokalplan 61 og kommuneplantillæg 6 - for en ny boligetage på en forretningsejendom i Dragørcentret 1 2 INDHOLD REDEGØRELSE Lokalplanen baggrund side 5 Planens indhold Planens forhold til

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

Lokalplan nr. 147. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007. Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej

Lokalplan nr. 147. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007. Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej Lokalplan nr. 147 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007 Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...4 Forhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere