Nøgletalsoversigt 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nøgletalsoversigt 2015"

Transkript

1 Rødovre Kommune Økonomi og Personaleforvaltningen Nøgletalsoversigt 2015 juli 2015

2 Indhold Hvor forskellige er kommunerne betingelser og rammevilkår... 5 Samlet udgiftsbehov pr. borger i Socioøkonomisk udgiftsbehov... 6 Socioøkonomiske udgiftsfaktorer... 7 Aldersbestemt udgiftsbehov... 9 Kommunens borgere fordelt på alder Antal indbyggere pr Likviditet og gæld Likviditet pr. indbygger (NYE TAL) Langfristet gæld pr. indbygger (NYE TAL) Teknik og Miljø Bruttodriftsudgift til teknisk service pr. indbygger (NYE TAL) Bruttodriftsudgift til renovation pr. indbygger (NYE TAL) Nettodriftsudgift i kr. til vejvæsen pr. km vej (NYE TAL) Nettodriftsudgift til natur og miljø pr. indbygger (NYE TAL) Dagtilbud Børnepasning i alt, kr. pr. 0-5 årig (NYE TAL) Bruttodriftsudgift til børnepasning pr årig (NYE TAL) Bruttodriftsudgift til SFO pr. barn (NYE TAL) Årlig forældrebetaling for dagtilbud pr. år, 2015 (NYE TAL) Pladser i dagtilbud pr. 0-2 og 3-5 årig, 2014 (NYT NØGLETAL) Procentandel uddannede pædagoger i daginstitutioner (NYE TAL) Procentandel uddannede pædagoger i SFO og klubber Undervisning Undervisningsudgifter (netto) pr årig (NYE TAL) Elever pr. lærer i folkeskolen (NYE TAL) Gennemsnitlig skolestørrelse (NYE TAL) Gennemsnitlig klassekvotient (NYE TAL) Kultur og Fritid Biblioteksudgifter (netto) pr. indbygger (NYE TAL) Bruttodriftsudgift til kultur pr. indbygger (NYE TAL) Nettodriftsudgift til sport og fritid pr. indbygger (NYE TAL) Sundhed Nettodriftsudgift pr. indbygger til sundhed (NYE 2013-TAL) Nettodriftsudgift til tandpleje pr årig (NYE TAL) Nettodriftsudgift til sundhedstjeneste pr årig (NYE TAL) Det specialiserede socialområde Nettodriftsudgift pr årig til børn og unge med særlige behov (NYE TAL) Nettodriftsudgift pr årig til voksne med særlige behov (NYE TAL) Ældreområdet Ældreudgifter (netto) pr. 65+-årig (NYE TAL) Ældreudgifter (netto) pr. ældrepoint (NYE TAL) Overførsler Udgift til forsørgelse mv. (netto) pr årig (NYE TAL) Administration Administrative udgifter pr. indbygger (NYE TAL) Administrative udgifter som procentandel af samlede driftsudgifter (NYT NØGLETAL) Antal årsværk til ledelse og administration pr borgere (NYE TAL) Administrative udgifter til jobcenter pr. indbygger (NYT NØGLETAL)

3 Om nøgletalsoversigten Denne oversigt indeholder en række nøgletal for de væsentligste områder i Rødovre Kommune. Målet er at skabe et overblik over udgiftsniveauet i Rødovre Kommune sammenlignet med udvalgte kommuner. Det skal understreges, at nøgletal sjældent kan stå alene, og at der kan være flere forhold, der afgør om en kommune har et givet udgiftsniveau. Men oversigten kan give et fingerpeg om, hvilke områder, det kan være relevant at undersøge nærmere eller inddrage i politiske drøftelser. Der er brugt samme gruppe kommuner som sammenligningsgrundlag i alle nøgletallene kaldet referencegruppen i oversigten. Valget af sammenligningskommuner er baseret på erfaringerne fra de såkaldte ECOnøgletal, som bygger på en inddeling af landets kommuner i ni grupper, alt efter sammenhængen mellem ressourcespres og udgiftsbehov på de enkelte serviceområder. Valg af sammenligningskommuner og anvendelsen af ECO-nøgletallene er beskrevet i detaljer i dette link: Referencegruppen i denne nøgletalsoversigt er udvalgt ud fra hvor hyppigt den enkelte kommune optræder sammen med Rødovre Kommune i ECO-nøgletallene, og kommuner som optræder i færre end halvdelen af udgiftsområderne er frasorteret. Ud fra denne metode består referencegruppen af følgende 11 kommuner: Albertslund Brøndby Frederiksberg Frederikssund Glostrup Gribskov Herlev Hvidovre Ishøj København Tårnby Dette er altså kommuner, som Rødovre Kommune bør kunne sammenligne sig med ud fra overordnede sociale og demografiske forhold. Nøgletallet for hele denne referencegruppe er udregnet som er et simpelt gennemsnit for at undgå at meget store kommuner vægter uforholdsmæssigt meget i sammenligningen. Ud over referencegruppen er nøgletal for Region Hovedstaden og for hele Danmark med i oversigten (som vægtede gennemsnit). Nøgletallene bygger på regnskabstal for 2013 og 2014 samt budgettal for Nøgletallet viser nettodriftsudgifter, hvis der ikke står andet. Dvs. at indtægter fra f.eks. brugerbetaling og salg af pladser er trukket fra udgifterne. I sammenligning af nøgletallene må der tages forbehold for, at der kan være forskellig konteringspraksis i kommunerne. Der er samme forbehold ved budgettal, og kommunernes overvejelser ved budgetlægningen kan påvirke sammenligningsgrundlaget. 3

4 Siden sidste udgave af nøgletallene (august 2014) er der i øvrigt sket følgende ændringer: En række nøgletal er udgået ud fra en vurdering af væsentlighed: - Detaljerede nøgletal på det specialiserede socialområde (oversigten indeholder fortsat overordnede nøgletal for børn og unge samt voksne med særlige behov) - Nøgletal for personlige tillæg til pensionister - Nøgletal for gennemsnitlig institutionsstørrelse på dagtilbudsområdet Nøgletallet for indvandrere og efterkommere i folkeskolen er udgået grundet manglende valide/aktuelle data. Nøgletallet for pladser i dagpleje pr. 100 børn er udvidet, så det nu omfatter alle dagtilbud. Der er tilføjet nye nøgletal for administrative udgifter - Administrative udgifter som andel af samlede driftsudgifter - Administrative udgifter til jobcenter Grundlaget for en række nøgletal er i øvrigt ændret, så de bygger på tal fra Danmarks Statistik frem for Økonomi og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal. Det giver mulighed for fremadrettet at beregne de pågældende nøgletal tidligere. Kort om ordvalget i oversigten Under de enkelte nøgletal er der en kort kommentar om Rødovres placering i forhold til gennemsnittet i referencegruppen. Der er tilstræbt en konsekvent sprogbrug, baseret på følgende spilleregler: Under gennemsnittet - Rødovre ligger mindst 5 procent under gennemsnittet i det seneste budget/regnskabsår Betydeligt under gennemsnit Rødovre ligger mindst 10 procent under gennemsnittet i det seneste budget/regnskabsår Tæt på gennemsnittet Rødovres nøgletal afviger mindre end 5 procent fra gennemsnittet i alle årene Over gennemsnittet Rødovre ligger mindst 5 procent over gennemsnittet i det seneste budget/regnskabsår Betydeligt over gennemsnit Rødovre ligger mindst 10 procent over gennemsnittet i det seneste budget/regnskabsår Økonomi- og Personaleforvaltningen Juli

5 Hvor forskellige er kommunerne betingelser og rammevilkår Dette afsnit er en sammenligning af baggrundsvilkår i kommunerne. Baggrundsvilkårene sætter rammerne for de områder, som bliver gennemgået i resten af nøgletalsoversigten. Det kan altid diskuteres, hvilke forhold, der har betydning for udgiftsniveauet på forskellige serviceområder. Vi har valgt at vise de samme faktorer, som Økonomi- og Indenrigsministeriet bruger i den generelle udligning mellem kommunerne. På grund af Folketingsvalget er Økonomi og Indenrigsministeriets udsendelse af strukturelle nøgletal for 2016 forsinket. Nedenstående er derfor baseret på ministeriets nøgletal for 2015 (udsendt juni 2014). Det er en række socioøkonomiske faktorer og en aldersopdeling af borgerne. Faktorerne giver et samlet billede af udgiftsbehovet i den enkelte kommune, som har stor betydning for kommunens indtægter: Samlet udgiftsbehov pr. borger i 2015 Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunal udligning og generelle tilskud 2015 Ovenstående figur viser det samlede udgiftsbehov i Rødovre i forhold til kommunerne i referencegruppen. Udgiftsbehovet pr. borger i Rødovre er kr. i Det gennemsnitlige udgiftsbehov i referencegruppen er kr. Det gennemsnitlige udgiftsbehov for kommunerne i hovedstadsregionen er kr., og på landsplan er det gennemsnitlige udgiftsbehov kr. pr. borger. 5

6 Socioøkonomisk udgiftsbehov Det samlede udgiftsbehov er sammensat af et socioøkonomisk udgiftsbehov og et aldersbestemt udgiftsbehov. Figuren viser det socioøkonomiske udgiftsbehov, der er en sammenvejning af de faktorer, som Økonomi- og Indenrigsministeriet bruger i deres modeller. Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunal udligning og generelle tilskud 2015 Det socioøkonomiske udgiftsbehov i Rødovre er kr. i Gennemsnittet for referencegruppen er kr., og kr. i hovedstadsregionen. Landsgennemsnittet er på kr. pr. indbygger. De enkelte socioøkonomiske faktorer er vist i de næste tre tabeller. Faktorerne er: årige udenfor beskæftigelse over 5 pct årige uden erhvervsuddannelse Udlejede beboelseslejligheder Psykiatriske patienter Familier i bestemte boligtyper Antal børn i familier med lav uddannelse Antal enlige over 65 år Antal personer med lav indkomst Antal handicappede Antal indvandrere og efterkommere Antal årige i arbejde med færdigheder på grundniveau Årlig nedgang i befolkningstal Børn af enlige forsørgere Børn der har flyttet kommune mindst tre gange 6

7 Socioøkonomiske udgiftsfaktorer For at kunne sammenligne kommunerne, er den enkelte faktor sat i forhold til kommunens andel af antallet af indbyggere i Danmark. F.eks. har Rødovre relativt set en mindre andel af årige udenfor beskæftigelse end gennemsnittet på landsplan (0,95 hvor landsgennemsnittet er 1). Tabellerne skal læses sådan, at store tal i den enkelte kategori giver større tilskud til kommunen fordi det også betyder sandsynlighed for større udgiftsbehov i kommunen årige udenfor beskæftigelse årige uden erhvervsuddannelse Udlejede beboelseslejligheder Psykiatriske patienter Rødovre 0,99 1,13 1,52 1,15 Referencegruppe 1,05 1,18 1,21 1,09 Region Hovedstaden 1,03 1,08 1,10 1,04 Hele Landet 1,00 1,00 1,00 1,00 Albertslund 1,36 1,36 1,26 1,12 Brøndby 1,06 0,98 1,29 0,95 Frederiksberg 1,33 1,45 1,26 1,13 Frederikssund 1,33 1,48 1,70 1,19 Glostrup 0,70 0,80 0,68 0,95 Gribskov 0,90 1,16 1,47 1,41 Herlev 0,75 0,84 0,43 0,96 Hvidovre 0,93 1,02 1,60 1,15 Ishøj 0,96 1,14 1,24 1,09 København 1,44 1,76 1,30 1,11 Tårnby 0,81 1,02 1,09 0,91 Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunal udligning og generelle tilskud 2015 Socioøkonomiske udgiftsfaktorer 2 Familier i bestemte boligtyper Antal børn i familier med lav uddannelse Antal enlige over 65 år Antal personer med lav indkomst Antal handicappede Rødovre 1,94 1,24 1,22 1,17 0,94 Referencegruppe 1,63 1,27 1,03 1,18 0,95 Region Hovedstaden 1,15 1,00 1,00 1,28 0,84 Hele Landet 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Albertslund 1,12 1,10 0,82 2,07 0,79 Brøndby 0,59 0,61 1,20 1,31 0,79 Frederiksberg 2,03 1,86 0,84 1,71 1,03 Frederikssund 2,74 1,95 1,11 1,50 1,24 Glostrup 0,95 0,78 1,03 0,60 0,74 Gribskov 1,85 1,12 1,18 0,88 0,99 Herlev 0,95 0,83 1,15 0,58 0,77 Hvidovre 2,32 1,06 1,06 0,86 1,01 Ishøj 1,74 1,19 1,03 1,04 1,02 København 2,02 2,48 0,84 1,57 1,30 Tårnby 1,60 1,04 1,07 0,91 0,76 Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunal udligning og generelle tilskud

8 Socioøkonomiske udgiftsfaktorer 3 Antal indvandrere og efterkommere årige i arbejde med færdigheder på grundniveau Børn der har flyttet kommune mindst 3 gange Årlig nedgang i befolkningstal Børn af enlige forsørgere Rødovre 1,83 1,08 0,00 1,18 1,08 Referencegruppe 1,98 1,03 0,00 1,14 1,11 Region Hovedstaden 1,59 0,94 0,21 1,07 0,95 Hele Landet 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Albertslund 2,05 1,06 0,00 1,12 0,59 Brøndby 1,31 0,83 0,00 1,01 0,88 Frederiksberg 3,22 0,93 0,00 1,23 1,16 Frederikssund 3,43 1,05 0,00 1,12 1,11 Glostrup 0,60 1,01 0,00 1,14 1,29 Gribskov 1,68 1,17 0,00 1,11 0,91 Herlev 0,43 0,96 0,00 0,97 1,49 Hvidovre 1,90 1,00 0,00 1,34 1,28 Ishøj 1,86 1,10 0,00 1,17 1,06 København 4,26 1,04 0,00 1,23 1,38 Tårnby 1,07 1,18 0,00 1,15 1,07 Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunal udligning og generelle tilskud

9 Aldersbestemt udgiftsbehov Ud over det socioøkonomiske udgiftsbehov beregner staten også et aldersbestemt udgiftsbehov, der tager udgangspunkt i at udgifter til især pasning, undervisning og de sociale områder afhænger af borgernes alderssammensætning. Hvis kommunen f.eks. har mange unge og ældre, vil det aldersbestemte udgiftsbehov være højt. Aldersbestemt udgiftsbehov pr. indbygger i 2015 Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunal udligning og generelle tilskud 2015 Rødovre har et aldersbestemt udgiftsbehov på kr. i Det gennemsnitlige udgiftsbehov i referencegruppen er kr., og udgiftsbehovet i hovedstadsregionen er kr. Det aldersbestemte udgiftsbehov på landsplan er kr. 9

10 Kommunens borgere fordelt på alder Befolkningen i kommunerne har følgende procentvise fordeling: 0-6 år år Rødovre 8,5 11,3 3,3 6,1 12,2 7,0 32,9 9,6 6,4 2,7 Referencegruppe 8,1 11,6 3,5 6,6 12,7 6,9 32,8 10,7 5,2 1,9 Region Hovedstaden 8,1 11,1 3,4 7,3 14,6 7,1 31,8 9,8 4,8 1,9 Hele Landet 7,6 11,8 3,8 6,7 11,8 6,3 33,4 11,0 5,4 2,1 Albertslund 8,2 13,2 4,3 7,8 11,5 6,6 31,4 11,2 4,8 1,0 Brøndby 8,1 11,6 3,7 6,2 11,9 6,4 33,3 10,5 6,2 2,1 Frederiksberg 8,6 8,2 2,4 8,6 19,6 8,2 27,8 9,6 4,7 2,3 Frederikssund 6,7 13,5 3,9 4,3 7,4 5,6 36,9 13,7 6,2 1,8 Glostrup 8,4 10,7 3,3 6,5 12,7 6,9 32,7 10,1 6,1 2,5 Gribskov 6,1 12,8 4,0 3,7 6,4 5,0 37,7 15,8 6,6 1,9 Herlev 8,8 12,2 3,7 6,0 10,7 6,8 33,6 9,8 5,8 2,5 Hvidovre 8,6 12,0 3,7 6,8 12,2 7,1 32,7 9,5 5,3 2,2 Ishøj 9,1 12,4 4,1 7,0 13,2 6,9 32,0 10,6 3,7 1,1 København 8,7 8,1 2,5 10,9 23,9 8,6 26,8 6,3 2,7 1,3 Tårnby 8,3 12,4 3,5 5,1 9,9 7,3 35,3 10,5 5,4 2,5 Kilde: Danmarks Statistik I forhold til referencegruppen har Rødovre en relativ stor andel 0-6 årige og ældre over 75 år. Til gengæld er aldersgrupperne i intervallet fra 7-34 år samt ældre mellem år relativt små i Rødovre. Antal indbyggere pr Antal indbyggere Rødovre Referencegruppe Region Hovedstaden Hele Landet Albertslund Brøndby Frederiksberg Frederikssund Glostrup Gribskov Herlev Hvidovre Ishøj København Tårnby Kilde: Danmarks Statistik Tabellen viser antal indbyggere i kommunerne. 10

11 Likviditet og gæld Likviditet pr. indbygger (NYE TAL) Rødovre Referencegruppe Hovedstaden Hele landet Albertslund Brøndby Frederiksberg Frederikssund Glostrup Gribskov Herlev Hvidovre Ishøj København Tårnby Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal Nøgletallet viser kommunens gennemsnitlige likviditet målt over de seneste 365 dage. Rødovre Kommunes likviditet er betydeligt under gennemsnittet for referencegruppen. Langfristet gæld pr. indbygger (NYE TAL) Rødovre Referencegruppe Region Hovedstaden Hele Landet Albertslund Brøndby Frederiksberg Frederikssund Glostrup Gribskov Herlev Hvidovre Ishøj København Tårnby Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal. Nøgletallet opdateres medio Rødovre Kommunes gæld er over gennemsnittet for referencegruppen 11

12 Teknik og Miljø Bruttodriftsudgift til teknisk service pr. indbygger (NYE TAL) Rødovre Referencegruppe Hovedstaden Hele landet Albertslund Brøndby Frederiksberg Frederikssund Glostrup Gribskov Herlev Hvidovre Ishøj København Tårnby Kilde: Danmarks Statistik Teknisk Service dækker jordforsyning, faste ejendomme, fritidsområder, fritidsfaciliteter, kirkegårde, naturfredning, vandløbsvæsen, øvrige miljøforanstaltninger, naturbeskyttelse, redningsberedskab, kollektiv trafik, havne samt vejvæsen. Rødovres udgifter til teknisk service pr. indbygger er betydeligt over gennemsnittet for referencegruppen. Bruttodriftsudgift til renovation pr. indbygger (NYE TAL) Rødovre Referencegruppe Region Hovedstaden Hele landet Albertslund Brøndby Frederiksberg Frederikssund Glostrup Gribskov Herlev Hvidovre Ishøj København Tårnby Kilde: Danmarks Statistik. Grundet manglende budgettering indgår Glostrup ikke i gennemsnittet i Renovationsområdet omfatter restaffald, storskrald, diverse andre affaldstyper og genbrugsstationer Rødovres budgetterede udgifter til renovation er tæt på gennemsnittet for referencegruppen. I 2014 var de faktiske udgifter dog betydeligt over gennemsnittet. 12

13 Nettodriftsudgift i kr. til vejvæsen pr. km vej (NYE TAL) Rødovre Referencegruppen Region Hovedstaden Hele landet Albertslund Brøndby Frederiksberg Frederikssund Glostrup Gribskov Herlev Hvidovre Ishøj København Tårnby Kilde: Vejsektoren.dk, Danmarks Statistik (data vedr. antal km vej er pr ) Området vejvæsen er vedligeholdelse af veje, belægninger, snerydning, følgeudgifter til vejanlæg og diverse fællesudgifter. Kommunernes parkeringsindtægter indgår ikke længere i nøgletallet. Kommunerne konterer drifts og anlægsudgifter på vejområdet forskelligt. Desuden kan der være forskellig praksis i forhold til at kontere indtægter. Ovenstående nøgletal omfatter kun driftsudgifter. De budgetterede udgifter til vejvæsen pr. km. vej i Rødovre er betydeligt under gennemsnittet for referencegruppen. I 2014 var de faktiske udgifter i Rødovre dog over gennemsnittet. Nettodriftsudgift til natur og miljø pr. indbygger (NYE TAL) Rødovre Referencegruppe Region Hovedstaden Hele landet Albertslund Brøndby Frederiksberg Frederikssund Glostrup Gribskov Herlev Hvidovre Ishøj København Tårnby Kilde: Danmarks Statistik. Ishøj har netto indtægter på natur og miljøområdet sandsynligvis på grund af kontering af opgaver løst for Vallensbæk Kommune. Ishøj indgår derfor ikke i gennemsnittet. Natur og miljøområdet dækker vedligeholdelse af vandløb, jordforurening og andre miljøforanstaltninger, miljøtilsyn og andre former for planlægning og undersøgelser på miljøområdet. Rødovres udgifter til natur og miljø er betydeligt over gennemsnittet for referencegruppen muligvis grundet konteringsforskelle mellem kommunerne, jf. note under tabellen. 13

14 Dagtilbud Børnepasning i alt, kr. pr. 0-5 årig (NYE TAL) Rødovre Sammenligningsgruppe Region Hovedstaden Hele landet Kilde: ECO-nøgletallene Opgørelsen er baseret på ECO-nøgletallene, hvor Rødovre Kommune sammenlignes med Vallensbæk, Hvidovre, Glostrup, Herlev og Ballerup. Gruppen af sammenligningskommuner er ikke identisk med den referencegruppe, der er anvendt for de øvrige nøgletal. ECO-nøgletallene for de enkelte kommuner i sammenligningsgruppen er ikke tilgængelige. Nøgletallet viser nettodriftsudgifter for daginstitutioner, dagpleje, fælles udgifter, åbne pædagogiske tilbud, tilskud til private ordninger og udgifter til sprogstimulering. Bruttodriftsudgift til børnepasning pr årig (NYE TAL) Rødovre Referencegruppe Region Hovedstaden Hele landet Albertslund Brøndby Frederiksberg Frederikssund Glostrup Gribskov Herlev Hvidovre Ishøj København Tårnby Kilde: Danmarks Statistik Bruttodriftsudgifterne omfatter dagpleje, vuggestuer, børnehaver, integrerede daginstitutioner, fritidshjem, skolefritidsordninger, åbne pædagogiske tilbud og legesteder. Det samlede udgiftsniveau på børnepasningsområdet i Rødovre er tæt på gennemsnittet for referencegruppen. 14

15 Bruttodriftsudgift til SFO pr. barn (NYE TAL) Rødovre Referencegruppe Region Hovedstaden Hele Landet Albertslund Brøndby Frederiksberg Frederikssund Glostrup Gribskov Herlev Ishøj København Tårnby Kilde: Danmarks Statistik. Tal for 2015 forventes offentliggjort i marts Hvidovres nøgletal indgår ikke i opgørelsen på grund af fejl i data. Udgiften pr. barn i SFO i Rødovre er betydeligt over gennemsnittet for referencegruppen. Årlig forældrebetaling for dagtilbud pr. år, 2015 (NYE TAL) Kommunal dagpleje Vuggestuer Børnehave SFO (6-9 år) SFO (10-13 år) Ungdomsklubber (14-18 år) Rødovre Referencegruppe Region Hovedstaden Hele landet Albertslund Brøndby Frederiksberg Frederikssund Glostrup Gribskov Herlev Hvidovre Ishøj København Tårnby Kilde: Danmarks Statistik. Taksterne er ekskl. betaling for eventuelle (frivillige) madordninger og andre tilkøbsydelser. Rødovre Kommunes dagplejetakster er lavere end gennemsnittet for referencegruppen. Børnehavetaksten er betydeligt lavere end referencegruppens gennemsnit. Til gengæld er SFO-taksterne i Rødovre betydeligt over gennemsnittet i referencegruppen. 15

16 Pladser i dagtilbud pr. 0-2 og 3-5 årig, 2014 (NYT NØGLETAL) Dagpleje pr. 0-2 årig Daginstitution pr. 0-2 år Daginstitution pr. 3-5 år Rødovre 20,7 48,8 98,8 Referencegruppe 12,5 52,1 91,8 Region Hovedstaden 7,7 55,5 89,9 Hele Landet 25,9 36,6 90,7 Albertslund 9,3 52,2 97,1 Brøndby 7,5 45,7 97,2 Frederiksberg 1,9 62,5 94,1 Frederikssund 27,0 39,3 96,6 Glostrup 8,0 53,1 90,1 Gribskov 25,1 46,4 91,2 Herlev 12,9 53,8 82,9 Hvidovre 10,5 52,8 92,2 Ishøj 8,7 57,2 86,7 København 4,2 56,0 92,5 Tårnby 22,8 53,9 89,0 Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal. Daginstitutionspladser omfatter vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner. Rødovre har relativt mange pladser i dagpleje i forhold til gennemsnittet for referencegruppen. Det opvejes delvist af færre vuggestuepladser. Rødovre har også relativt mange pladser for børn i børnehavealderen. Procentandel uddannede pædagoger i daginstitutioner (NYE TAL) Rødovre Referencegruppe Region Hovedstaden Hele landet Albertslund Brøndby Frederiksberg Frederikssund Glostrup Gribskov Herlev Hvidovre Ishøj København Tårnby Kilde: Danmarks Statistik. Omfatter personaleårsværk i vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner. Tal for 2015 forventes offentliggjort i slutningen af april Opgørelsen sammenholder antallet af pædagoger med det samlede pædagogiske personale i daginstitutioner. Andelen af uddannede pædagoger i Rødovre er tæt på gennemsnittet for referencegruppen. 16

17 Procentandel uddannede pædagoger i SFO og klubber Rødovre Referencegruppe Region Hovedstaden Hele landet Albertslund Brøndby Frederiksberg Frederikssund Glostrup Gribskov Herlev Hvidovre Ishøj København Tårnby Kilde: Danmarks Statistik. Omfatter personaleårsværk i SFOer og klubber. Tal for 2015 forventes offentliggjort i slutningen af april Opgørelsen sammenholder antallet af pædagoger med det samlede pædagogiske personale i SFO og klubber. Andelen af uddannede pædagoger i Rødovre er betydeligt over gennemsnittet for referencegruppen. 17

18 Undervisning Undervisningsudgifter (netto) pr årig (NYE TAL) Rødovre Referencegruppe Hovedstaden Hele landet Albertslund Brøndby Frederiksberg Frederikssund Glostrup Gribskov Herlev Hvidovre Ishøj København Tårnby Kilde: Danmarks Statistik Undervisningsudgifterne omfatter udgifter til folkeskoler, fællesudgifter, udgifter til syge- og hjemmeundervisning, PPR, specialundervisning og specialskoler, privatskoler og efterskoler. Udgiftsniveauet i Rødovre er tæt på gennemsnittet af referencegruppen. Elever pr. lærer i folkeskolen (NYE TAL) 2010/ / /2013 Rødovre 11,0 11,5 10,8 Referencegruppe 10,8 11,1 11,1 Hovedstaden 11,5 12,0 12,0 Hele landet 11,6 12,2 12,2 Albertslund 10,1 10,8 10,6 Brøndby 10,0 9,7 10,2 Frederiksberg 12,1 12,4 12,2 Frederikssund 11,6 11,6 11,9 Glostrup 10,2 10,6 10,6 Gribskov 10,6 11,4 11,4 Herlev 11,3 11,2 11,2 Hvidovre 10,5 10,8 9,8 Ishøj 9,1 10,0 9,9 København 12,5 12,9 13,0 Tårnby 11,2 11,2 11,2 Kilde: Undervisningsministeriet (UNI-C Statistik & Analyse). Elev/lærer-ratioen er beregnet ved at sammenholde antallet af lærerårsværk med antallet af elever. Lærerårsværkene afspejler den planlagte arbejdstid pr. 5. september. Tallene er inklusiv elever i specialundervisning og specialklasser der har en væsentlig lavere elev/lærer ratio. Efterskoler, specialskoler og dagbehandlingshjem er ikke med i opgørelserne. Elev/lærer ratioen i Rødovre Kommune er tæt på gennemsnittet for referencekommunerne 18

19 Gennemsnitlig skolestørrelse (NYE TAL) Rødovre Referencegruppe Hovedstaden Hele landet Albertslund Brøndby Frederiksberg Frederikssund Glostrup Gribskov Herlev Hvidovre Ishøj København Tårnby Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal. Opgørelsen er beregnet ud fra antal normalklasseelever fra børnehaveklasse til 10. klasse og antal folkeskoler i kommunen. Glostrup har ændret skolestruktur, så alle folkeskoler i kommunen er samlet. Derfor indgår Glostrup ikke i gennemsnittet for referencegruppen. Den gennemsnitlige skolestørrelse i Rødovre er tæt på referencegruppens gennemsnit. Gennemsnitlig klassekvotient (NYE TAL) Rødovre 22,6 22,7 22,6 Referencegruppe 21,8 21,8 22,0 Hovedstaden 22,3 22,3 22,4 Hele landet 21,5 21,6 21,7 Albertslund 22,4 22,3 23,5 Brøndby 21,0 20,6 20,4 Frederiksberg 22,2 22,3 22,4 Frederikssund 21,7 21,8 21,9 Glostrup 21,8 21,8 21,9 Gribskov 22,8 23,2 22,0 Herlev 21,9 22,1 21,9 Hvidovre 22,0 22,5 22,6 Ishøj 21,3 21,2 21,1 København 22,6 22,1 22,2 Tårnby 20,6 20,1 21,8 Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal. Antal elever og antal normalklasser fra børnehaveklasse til 10. klasse. Den gennemsnitlige klassekvotient i Rødovre er tæt på gennemsnittet for referencegruppen. 19

20 Kultur og Fritid Biblioteksudgifter (netto) pr. indbygger (NYE TAL) Rødovre Referencegruppe Hovedstaden Hele landet Albertslund Brøndby Frederiksberg Frederikssund Glostrup Gribskov Herlev Hvidovre Ishøj København Tårnby Kilde: Danmarks Statistik Opgørelsen er baseret på nettodriftsudgifter på biblioteksområdet for at korrigere for central biblioteksvirksomhed og for kommuner med driftsoverenskomst med andre kommuner. Biblioteksudgifterne pr. indbygger er under gennemsnittet for referencegruppen. Bruttodriftsudgift til kultur pr. indbygger (NYE TAL) Rødovre Referencegruppe Region Hovedstaden Hele landet Albertslund Brøndby Frederiksberg Frederikssund Glostrup Gribskov Herlev Hvidovre Ishøj København Tårnby Kilde: Danmarks Statistik Opgørelsen omfatter bruttodriftsudgifter til museer, biografer, teatre, musikarrangementer og andre kulturelle opgaver. Rødovre kulturudgifter pr. indbygger er betydeligt over gennemsnittet for referencegruppen i Dog er udgifterne i budget 2015 tæt på gennemsnittet. 20

21 Nettodriftsudgift til sport og fritid pr. indbygger (NYE TAL) Rødovre Referencegruppe Region Hovedstaden Hele landet Albertslund Brøndby Frederiksberg Frederikssund Glostrup Gribskov Herlev Hvidovre Ishøj København Tårnby Kilde: Danmarks Statistik Opgørelsen omfatter udgifter til fritidsområder og fritidsfaciliteter, herunder idrætsanlæg, udgifter til idrætsfaciliteter, som primært anvendes i idrætsundervisningen, samt udgifter til folkeoplysning, bl.a. tilskud til foreninger og klubber samt ungdomsskolevirksomhed. Opgørelsen viser nettodriftsudgifter, dvs. fraregnet brugerbetaling og andre indtægter. Udgifterne til sport og fritid pr. indbygger i Rødovre er over gennemsnittet for referencegruppen. 21

NØGLETAL ET OVERBLIK K4 KOMMUNERNE. 29. juli 2015 [1]

NØGLETAL ET OVERBLIK K4 KOMMUNERNE. 29. juli 2015 [1] NØGLETAL ET OVERBLIK K4 KOMMUNERNE 29. juli 2015 [1] Indhold 1. Indledning... 3 2. Overblik over rapportens aktivitetsområder... 5 3. Overordnede nøgletal... 9 4. Dagtilbud... 14 5. Folkeskoler... 17 6.

Læs mere

Benchmarking samarbejde Nøgletal

Benchmarking samarbejde Nøgletal Benchmarking samarbejde udarbejdet af: Gladsaxe, Høje-Taastrup, Helsingør, Greve og Roskilde kommuner November 2004 lene er udarbejdet af en tværgående arbejdsgruppe bestående af: Marcello Castrone, Gladsaxe

Læs mere

Nøgletalsrapport 2010

Nøgletalsrapport 2010 Nøgletalsrapport 2010 En sammenligning af nøgletal for serviceniveau og ressourceindsats i Gentofte, Gladsaxe, Greve, Helsingør, Hillerød og Høje Taastrup kommuner. Rapporten er udarbejdet af en tværgående

Læs mere

Budget 2012 2015. Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. Økonomicentret

Budget 2012 2015. Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. Økonomicentret Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Budget 2012 2015 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

Nøgletalsscreening af Esbjerg Kommunes økonomiske situation, økonomiske balance og udgiftspolitik

Nøgletalsscreening af Esbjerg Kommunes økonomiske situation, økonomiske balance og udgiftspolitik Kurt Houlberg, Marianne Schøler Kollin, Eli Nørgaard og Bo Panduro Nøgletalsscreening af Esbjerg Kommunes økonomiske situation, økonomiske balance og udgiftspolitik Nøgletalsscreening af Esbjerg Kommunes

Læs mere

Fredensborg Kommune. Validering af nøgletal. Juni 2011 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK

Fredensborg Kommune. Validering af nøgletal. Juni 2011 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Fredensborg INDLEVELSE SKABER Kommune UDVIKLING Validering af nøgletal Fredensborg Kommune Validering af nøgletal Juni 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3

Læs mere

Benchmarkinganalyse 2013

Benchmarkinganalyse 2013 Benchmarkinganalyse 2013 - på udvalgte serviceområder Benchmarkinganalyse august 2013 Side 1 af 52 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 2. KONKLUSION OG ANBEFALINGER... 4 3. AFGRÆNSNING, METODE OG FORBEHOLD...

Læs mere

Økonomiske nøgletal 2009-2014. Juni 2014 cshan/komhr

Økonomiske nøgletal 2009-2014. Juni 2014 cshan/komhr Økonomiske nøgletal 2009-2014 Juni 2014 cshan/komhr Indhold Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Resultatet af det skattefinansierede område... 7 Overskud på driften... 7 Muligheder for at ændre driftsresultatet...

Læs mere

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2012

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2012 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 239222 Brevid. 1716438 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2012 20. august

Læs mere

1 6-by Nøgletal 2013

1 6-by Nøgletal 2013 1 6-by Nøgletal 2013 2 6-by Nøgletal 2013 Indholdsfortegnelse 4 Sammendrag 8 Socioøkonomiske nøgletal 13 De kommunale regnskaber og budgetter 19 Natur og miljø 21 Vejområdet 23 Kollektiv trafik 27 Skoleområdet

Læs mere

1 6-by Nøgletal 2013

1 6-by Nøgletal 2013 1 6-by Nøgletal 2013 2 6-by Nøgletal 2013 Indholdsfortegnelse 4 Sammendrag 8 Socioøkonomiske nøgletal 13 De kommunale regnskaber og budgetter 19 Natur og miljø 21 Vejområdet 23 Kollektiv trafik 27 Skoleområdet

Læs mere

VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015

VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015 1 VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015 SAMT BUDGETOVERSLAG FOR ÅRENE 2016-2018 2 3 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 5 Sammendrag af budget... 9 Resultatsopgørelse... 21 Generelle bemærkninger...

Læs mere

1 6-by Nøgletal 2015. Revideret 8. juni 2015

1 6-by Nøgletal 2015. Revideret 8. juni 2015 1 6-by Nøgletal 2015 Revideret 8. juni 2015 2 6-by Nøgletal 2015 Indholdsfortegnelse 4 Sammendrag 5 Socioøkonomiske nøgletal 10 De kommunale regnskaber og budgetter 16 Vejområdet 18 Kollektiv trafik 22

Læs mere

Forord... 1. Resumé af budgettet... 3. Resultatopgørelse 2013-16... 7

Forord... 1. Resumé af budgettet... 3. Resultatopgørelse 2013-16... 7 Budget 2013-2016 INDHOLD Forord... 1 Resumé af budgettet... 3 Resultatopgørelse 2013-16... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 12 3. Driftsvirksomhed... 12 4. Anlægsvirksomhed...

Læs mere

Faxe Kommune. Projekt Find 50 mio. kr. Hovedrapport. En 360 scanning af kommunens økonomiske potentiale

Faxe Kommune. Projekt Find 50 mio. kr. Hovedrapport. En 360 scanning af kommunens økonomiske potentiale Faxe Kommune Projekt Find 50 mio. kr. Hovedrapport En 360 scanning af kommunens økonomiske potentiale PwC s kompetencecenter for regioner og kommuner PwC s kompetencecenter for regioner og kommuner løser

Læs mere

Opgaver og finansiering Juni 2014. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

Opgaver og finansiering Juni 2014. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Kommuner og Regioner Opgaver og finansiering Juni 2014 Kommuner og Regioner - Opgaver og finansiering Juni 2014 Opgaver og finansiering Juni 2014 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer

Læs mere

Hørsholm Kommune Bilag 2 Nøgletalsanalyse vedr. fordele og ulemper ved kommunesammenlægning

Hørsholm Kommune Bilag 2 Nøgletalsanalyse vedr. fordele og ulemper ved kommunesammenlægning Hørsholm Kommune Bilag 2 Nøgletalsanalyse vedr. fordele og ulemper ved kommunesammenlægning Indholdsfortegnelse 1. Indledning og datagrundlag... 3 Datagrundlag... 3 Hvad man kan bruge og ikke bruge nøgletal

Læs mere

Mål og Perspektiver. Budget 2015-2018

Mål og Perspektiver. Budget 2015-2018 Mål og Perspektiver Budget 215-218 Mål og perspektiver er en nytænkning af de tidligere perspektivnotater. Med udgangspunkt i de strategiske drøftelser fra budgetseminaret i april er formålet med Mål og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. Indledning... 3. A. Regnskabsopgørelse... 5. B. Hovedoversigt... 11

Indholdsfortegnelse. 0. Indledning... 3. A. Regnskabsopgørelse... 5. B. Hovedoversigt... 11 Årsregnskab 2009 Indholdsfortegnelse 0. Indledning... 3 A. Regnskabsopgørelse... 5 B. Hovedoversigt... 11 C. Regnskabsoversigt Teknik- og Miljøudvalget... 21 Skole- og Uddannelsesudvalget... 23 Kultur-

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 7 Kommunens årsberetning... 8 Anvendt regnskabspraksis... 16 Regnskabsopgørelse...

Læs mere

Jesper Wittrup, Kurt Houlberg, Anne Line Tenney Jordan og Peter Bogetoft. Kommunale serviceniveauer og produktivitet

Jesper Wittrup, Kurt Houlberg, Anne Line Tenney Jordan og Peter Bogetoft. Kommunale serviceniveauer og produktivitet Jesper Wittrup, Kurt Houlberg, Anne Line Tenney Jordan og Peter Bogetoft Kommunale serviceniveauer og produktivitet Publikationen Kommunale serviceniveauer og produktivitet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Økonomisk balance. Odder kommunes økonomiske udfordringer 2011 2014 - finansiering og serviceniveau. Direktionen Marts 2010 727-2009-894763

Økonomisk balance. Odder kommunes økonomiske udfordringer 2011 2014 - finansiering og serviceniveau. Direktionen Marts 2010 727-2009-894763 Økonomisk balance Odder kommunes økonomiske udfordringer 2011 2014 - finansiering og serviceniveau Direktionen Marts 2010 727-2009-894763 Indholdsfortegnelse: Resume: udfordringens omfang.... 1 1. økonomiskøn

Læs mere

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner 7. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 6 Projektets fremgangsmåde og tilrettelæggelse 7 Læsevejledning 7 1.

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Camilla Dalsgaard, Katrine Nøhr og Anne Line Tenney Jordan. Personale og børn i kommunernes dagtilbud

Camilla Dalsgaard, Katrine Nøhr og Anne Line Tenney Jordan. Personale og børn i kommunernes dagtilbud Camilla Dalsgaard, Katrine Nøhr og Anne Line Tenney Jordan Personale og børn i kommunernes dagtilbud En undersøgelse af perioden 2007-2012 Personale og børn i kommunernes dagtilbud En undersøgelse af perioden

Læs mere

Validering af nøgletal samt inspiration til udgiftstilpasning i Esbjerg Kommune Ældreområdet, voksen-handicapområdet samt kultur- og fritidsområdet

Validering af nøgletal samt inspiration til udgiftstilpasning i Esbjerg Kommune Ældreområdet, voksen-handicapområdet samt kultur- og fritidsområdet Bo Panduro og Carsten V. Frandsen Validering af nøgletal samt inspiration til udgiftstilpasning i Esbjerg Kommune Ældreområdet, voksen-handicapområdet samt kultur- og fritidsområdet Validering af nøgletal

Læs mere

Undersøgelse af betydningen af socioøkonomiske faktorer for kommunernes udgifter til dagpasning, skole og ældre

Undersøgelse af betydningen af socioøkonomiske faktorer for kommunernes udgifter til dagpasning, skole og ældre COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Undersøgelse af betydningen af socioøkonomiske faktorer for kommunernes udgifter til dagpasning, skole og ældre

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

Østjysk rapport om udligning og tilskud

Østjysk rapport om udligning og tilskud Østjysk rapport om udligning og tilskud 28. Februar 2010 Favrskov kommune Hedensted kommune Odder kommune Silkeborg kommune Skanderborg kommune Syddjurs kommune 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere