Nøgletalsoversigt 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nøgletalsoversigt 2015"

Transkript

1 Rødovre Kommune Økonomi og Personaleforvaltningen Nøgletalsoversigt 2015 juli 2015

2 Indhold Hvor forskellige er kommunerne betingelser og rammevilkår... 5 Samlet udgiftsbehov pr. borger i Socioøkonomisk udgiftsbehov... 6 Socioøkonomiske udgiftsfaktorer... 7 Aldersbestemt udgiftsbehov... 9 Kommunens borgere fordelt på alder Antal indbyggere pr Likviditet og gæld Likviditet pr. indbygger (NYE TAL) Langfristet gæld pr. indbygger (NYE TAL) Teknik og Miljø Bruttodriftsudgift til teknisk service pr. indbygger (NYE TAL) Bruttodriftsudgift til renovation pr. indbygger (NYE TAL) Nettodriftsudgift i kr. til vejvæsen pr. km vej (NYE TAL) Nettodriftsudgift til natur og miljø pr. indbygger (NYE TAL) Dagtilbud Børnepasning i alt, kr. pr. 0-5 årig (NYE TAL) Bruttodriftsudgift til børnepasning pr årig (NYE TAL) Bruttodriftsudgift til SFO pr. barn (NYE TAL) Årlig forældrebetaling for dagtilbud pr. år, 2015 (NYE TAL) Pladser i dagtilbud pr. 0-2 og 3-5 årig, 2014 (NYT NØGLETAL) Procentandel uddannede pædagoger i daginstitutioner (NYE TAL) Procentandel uddannede pædagoger i SFO og klubber Undervisning Undervisningsudgifter (netto) pr årig (NYE TAL) Elever pr. lærer i folkeskolen (NYE TAL) Gennemsnitlig skolestørrelse (NYE TAL) Gennemsnitlig klassekvotient (NYE TAL) Kultur og Fritid Biblioteksudgifter (netto) pr. indbygger (NYE TAL) Bruttodriftsudgift til kultur pr. indbygger (NYE TAL) Nettodriftsudgift til sport og fritid pr. indbygger (NYE TAL) Sundhed Nettodriftsudgift pr. indbygger til sundhed (NYE 2013-TAL) Nettodriftsudgift til tandpleje pr årig (NYE TAL) Nettodriftsudgift til sundhedstjeneste pr årig (NYE TAL) Det specialiserede socialområde Nettodriftsudgift pr årig til børn og unge med særlige behov (NYE TAL) Nettodriftsudgift pr årig til voksne med særlige behov (NYE TAL) Ældreområdet Ældreudgifter (netto) pr. 65+-årig (NYE TAL) Ældreudgifter (netto) pr. ældrepoint (NYE TAL) Overførsler Udgift til forsørgelse mv. (netto) pr årig (NYE TAL) Administration Administrative udgifter pr. indbygger (NYE TAL) Administrative udgifter som procentandel af samlede driftsudgifter (NYT NØGLETAL) Antal årsværk til ledelse og administration pr borgere (NYE TAL) Administrative udgifter til jobcenter pr. indbygger (NYT NØGLETAL)

3 Om nøgletalsoversigten Denne oversigt indeholder en række nøgletal for de væsentligste områder i Rødovre Kommune. Målet er at skabe et overblik over udgiftsniveauet i Rødovre Kommune sammenlignet med udvalgte kommuner. Det skal understreges, at nøgletal sjældent kan stå alene, og at der kan være flere forhold, der afgør om en kommune har et givet udgiftsniveau. Men oversigten kan give et fingerpeg om, hvilke områder, det kan være relevant at undersøge nærmere eller inddrage i politiske drøftelser. Der er brugt samme gruppe kommuner som sammenligningsgrundlag i alle nøgletallene kaldet referencegruppen i oversigten. Valget af sammenligningskommuner er baseret på erfaringerne fra de såkaldte ECOnøgletal, som bygger på en inddeling af landets kommuner i ni grupper, alt efter sammenhængen mellem ressourcespres og udgiftsbehov på de enkelte serviceområder. Valg af sammenligningskommuner og anvendelsen af ECO-nøgletallene er beskrevet i detaljer i dette link: Referencegruppen i denne nøgletalsoversigt er udvalgt ud fra hvor hyppigt den enkelte kommune optræder sammen med Rødovre Kommune i ECO-nøgletallene, og kommuner som optræder i færre end halvdelen af udgiftsområderne er frasorteret. Ud fra denne metode består referencegruppen af følgende 11 kommuner: Albertslund Brøndby Frederiksberg Frederikssund Glostrup Gribskov Herlev Hvidovre Ishøj København Tårnby Dette er altså kommuner, som Rødovre Kommune bør kunne sammenligne sig med ud fra overordnede sociale og demografiske forhold. Nøgletallet for hele denne referencegruppe er udregnet som er et simpelt gennemsnit for at undgå at meget store kommuner vægter uforholdsmæssigt meget i sammenligningen. Ud over referencegruppen er nøgletal for Region Hovedstaden og for hele Danmark med i oversigten (som vægtede gennemsnit). Nøgletallene bygger på regnskabstal for 2013 og 2014 samt budgettal for Nøgletallet viser nettodriftsudgifter, hvis der ikke står andet. Dvs. at indtægter fra f.eks. brugerbetaling og salg af pladser er trukket fra udgifterne. I sammenligning af nøgletallene må der tages forbehold for, at der kan være forskellig konteringspraksis i kommunerne. Der er samme forbehold ved budgettal, og kommunernes overvejelser ved budgetlægningen kan påvirke sammenligningsgrundlaget. 3

4 Siden sidste udgave af nøgletallene (august 2014) er der i øvrigt sket følgende ændringer: En række nøgletal er udgået ud fra en vurdering af væsentlighed: - Detaljerede nøgletal på det specialiserede socialområde (oversigten indeholder fortsat overordnede nøgletal for børn og unge samt voksne med særlige behov) - Nøgletal for personlige tillæg til pensionister - Nøgletal for gennemsnitlig institutionsstørrelse på dagtilbudsområdet Nøgletallet for indvandrere og efterkommere i folkeskolen er udgået grundet manglende valide/aktuelle data. Nøgletallet for pladser i dagpleje pr. 100 børn er udvidet, så det nu omfatter alle dagtilbud. Der er tilføjet nye nøgletal for administrative udgifter - Administrative udgifter som andel af samlede driftsudgifter - Administrative udgifter til jobcenter Grundlaget for en række nøgletal er i øvrigt ændret, så de bygger på tal fra Danmarks Statistik frem for Økonomi og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal. Det giver mulighed for fremadrettet at beregne de pågældende nøgletal tidligere. Kort om ordvalget i oversigten Under de enkelte nøgletal er der en kort kommentar om Rødovres placering i forhold til gennemsnittet i referencegruppen. Der er tilstræbt en konsekvent sprogbrug, baseret på følgende spilleregler: Under gennemsnittet - Rødovre ligger mindst 5 procent under gennemsnittet i det seneste budget/regnskabsår Betydeligt under gennemsnit Rødovre ligger mindst 10 procent under gennemsnittet i det seneste budget/regnskabsår Tæt på gennemsnittet Rødovres nøgletal afviger mindre end 5 procent fra gennemsnittet i alle årene Over gennemsnittet Rødovre ligger mindst 5 procent over gennemsnittet i det seneste budget/regnskabsår Betydeligt over gennemsnit Rødovre ligger mindst 10 procent over gennemsnittet i det seneste budget/regnskabsår Økonomi- og Personaleforvaltningen Juli

5 Hvor forskellige er kommunerne betingelser og rammevilkår Dette afsnit er en sammenligning af baggrundsvilkår i kommunerne. Baggrundsvilkårene sætter rammerne for de områder, som bliver gennemgået i resten af nøgletalsoversigten. Det kan altid diskuteres, hvilke forhold, der har betydning for udgiftsniveauet på forskellige serviceområder. Vi har valgt at vise de samme faktorer, som Økonomi- og Indenrigsministeriet bruger i den generelle udligning mellem kommunerne. På grund af Folketingsvalget er Økonomi og Indenrigsministeriets udsendelse af strukturelle nøgletal for 2016 forsinket. Nedenstående er derfor baseret på ministeriets nøgletal for 2015 (udsendt juni 2014). Det er en række socioøkonomiske faktorer og en aldersopdeling af borgerne. Faktorerne giver et samlet billede af udgiftsbehovet i den enkelte kommune, som har stor betydning for kommunens indtægter: Samlet udgiftsbehov pr. borger i 2015 Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunal udligning og generelle tilskud 2015 Ovenstående figur viser det samlede udgiftsbehov i Rødovre i forhold til kommunerne i referencegruppen. Udgiftsbehovet pr. borger i Rødovre er kr. i Det gennemsnitlige udgiftsbehov i referencegruppen er kr. Det gennemsnitlige udgiftsbehov for kommunerne i hovedstadsregionen er kr., og på landsplan er det gennemsnitlige udgiftsbehov kr. pr. borger. 5

6 Socioøkonomisk udgiftsbehov Det samlede udgiftsbehov er sammensat af et socioøkonomisk udgiftsbehov og et aldersbestemt udgiftsbehov. Figuren viser det socioøkonomiske udgiftsbehov, der er en sammenvejning af de faktorer, som Økonomi- og Indenrigsministeriet bruger i deres modeller. Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunal udligning og generelle tilskud 2015 Det socioøkonomiske udgiftsbehov i Rødovre er kr. i Gennemsnittet for referencegruppen er kr., og kr. i hovedstadsregionen. Landsgennemsnittet er på kr. pr. indbygger. De enkelte socioøkonomiske faktorer er vist i de næste tre tabeller. Faktorerne er: årige udenfor beskæftigelse over 5 pct årige uden erhvervsuddannelse Udlejede beboelseslejligheder Psykiatriske patienter Familier i bestemte boligtyper Antal børn i familier med lav uddannelse Antal enlige over 65 år Antal personer med lav indkomst Antal handicappede Antal indvandrere og efterkommere Antal årige i arbejde med færdigheder på grundniveau Årlig nedgang i befolkningstal Børn af enlige forsørgere Børn der har flyttet kommune mindst tre gange 6

7 Socioøkonomiske udgiftsfaktorer For at kunne sammenligne kommunerne, er den enkelte faktor sat i forhold til kommunens andel af antallet af indbyggere i Danmark. F.eks. har Rødovre relativt set en mindre andel af årige udenfor beskæftigelse end gennemsnittet på landsplan (0,95 hvor landsgennemsnittet er 1). Tabellerne skal læses sådan, at store tal i den enkelte kategori giver større tilskud til kommunen fordi det også betyder sandsynlighed for større udgiftsbehov i kommunen årige udenfor beskæftigelse årige uden erhvervsuddannelse Udlejede beboelseslejligheder Psykiatriske patienter Rødovre 0,99 1,13 1,52 1,15 Referencegruppe 1,05 1,18 1,21 1,09 Region Hovedstaden 1,03 1,08 1,10 1,04 Hele Landet 1,00 1,00 1,00 1,00 Albertslund 1,36 1,36 1,26 1,12 Brøndby 1,06 0,98 1,29 0,95 Frederiksberg 1,33 1,45 1,26 1,13 Frederikssund 1,33 1,48 1,70 1,19 Glostrup 0,70 0,80 0,68 0,95 Gribskov 0,90 1,16 1,47 1,41 Herlev 0,75 0,84 0,43 0,96 Hvidovre 0,93 1,02 1,60 1,15 Ishøj 0,96 1,14 1,24 1,09 København 1,44 1,76 1,30 1,11 Tårnby 0,81 1,02 1,09 0,91 Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunal udligning og generelle tilskud 2015 Socioøkonomiske udgiftsfaktorer 2 Familier i bestemte boligtyper Antal børn i familier med lav uddannelse Antal enlige over 65 år Antal personer med lav indkomst Antal handicappede Rødovre 1,94 1,24 1,22 1,17 0,94 Referencegruppe 1,63 1,27 1,03 1,18 0,95 Region Hovedstaden 1,15 1,00 1,00 1,28 0,84 Hele Landet 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Albertslund 1,12 1,10 0,82 2,07 0,79 Brøndby 0,59 0,61 1,20 1,31 0,79 Frederiksberg 2,03 1,86 0,84 1,71 1,03 Frederikssund 2,74 1,95 1,11 1,50 1,24 Glostrup 0,95 0,78 1,03 0,60 0,74 Gribskov 1,85 1,12 1,18 0,88 0,99 Herlev 0,95 0,83 1,15 0,58 0,77 Hvidovre 2,32 1,06 1,06 0,86 1,01 Ishøj 1,74 1,19 1,03 1,04 1,02 København 2,02 2,48 0,84 1,57 1,30 Tårnby 1,60 1,04 1,07 0,91 0,76 Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunal udligning og generelle tilskud

8 Socioøkonomiske udgiftsfaktorer 3 Antal indvandrere og efterkommere årige i arbejde med færdigheder på grundniveau Børn der har flyttet kommune mindst 3 gange Årlig nedgang i befolkningstal Børn af enlige forsørgere Rødovre 1,83 1,08 0,00 1,18 1,08 Referencegruppe 1,98 1,03 0,00 1,14 1,11 Region Hovedstaden 1,59 0,94 0,21 1,07 0,95 Hele Landet 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Albertslund 2,05 1,06 0,00 1,12 0,59 Brøndby 1,31 0,83 0,00 1,01 0,88 Frederiksberg 3,22 0,93 0,00 1,23 1,16 Frederikssund 3,43 1,05 0,00 1,12 1,11 Glostrup 0,60 1,01 0,00 1,14 1,29 Gribskov 1,68 1,17 0,00 1,11 0,91 Herlev 0,43 0,96 0,00 0,97 1,49 Hvidovre 1,90 1,00 0,00 1,34 1,28 Ishøj 1,86 1,10 0,00 1,17 1,06 København 4,26 1,04 0,00 1,23 1,38 Tårnby 1,07 1,18 0,00 1,15 1,07 Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunal udligning og generelle tilskud

9 Aldersbestemt udgiftsbehov Ud over det socioøkonomiske udgiftsbehov beregner staten også et aldersbestemt udgiftsbehov, der tager udgangspunkt i at udgifter til især pasning, undervisning og de sociale områder afhænger af borgernes alderssammensætning. Hvis kommunen f.eks. har mange unge og ældre, vil det aldersbestemte udgiftsbehov være højt. Aldersbestemt udgiftsbehov pr. indbygger i 2015 Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunal udligning og generelle tilskud 2015 Rødovre har et aldersbestemt udgiftsbehov på kr. i Det gennemsnitlige udgiftsbehov i referencegruppen er kr., og udgiftsbehovet i hovedstadsregionen er kr. Det aldersbestemte udgiftsbehov på landsplan er kr. 9

10 Kommunens borgere fordelt på alder Befolkningen i kommunerne har følgende procentvise fordeling: 0-6 år år Rødovre 8,5 11,3 3,3 6,1 12,2 7,0 32,9 9,6 6,4 2,7 Referencegruppe 8,1 11,6 3,5 6,6 12,7 6,9 32,8 10,7 5,2 1,9 Region Hovedstaden 8,1 11,1 3,4 7,3 14,6 7,1 31,8 9,8 4,8 1,9 Hele Landet 7,6 11,8 3,8 6,7 11,8 6,3 33,4 11,0 5,4 2,1 Albertslund 8,2 13,2 4,3 7,8 11,5 6,6 31,4 11,2 4,8 1,0 Brøndby 8,1 11,6 3,7 6,2 11,9 6,4 33,3 10,5 6,2 2,1 Frederiksberg 8,6 8,2 2,4 8,6 19,6 8,2 27,8 9,6 4,7 2,3 Frederikssund 6,7 13,5 3,9 4,3 7,4 5,6 36,9 13,7 6,2 1,8 Glostrup 8,4 10,7 3,3 6,5 12,7 6,9 32,7 10,1 6,1 2,5 Gribskov 6,1 12,8 4,0 3,7 6,4 5,0 37,7 15,8 6,6 1,9 Herlev 8,8 12,2 3,7 6,0 10,7 6,8 33,6 9,8 5,8 2,5 Hvidovre 8,6 12,0 3,7 6,8 12,2 7,1 32,7 9,5 5,3 2,2 Ishøj 9,1 12,4 4,1 7,0 13,2 6,9 32,0 10,6 3,7 1,1 København 8,7 8,1 2,5 10,9 23,9 8,6 26,8 6,3 2,7 1,3 Tårnby 8,3 12,4 3,5 5,1 9,9 7,3 35,3 10,5 5,4 2,5 Kilde: Danmarks Statistik I forhold til referencegruppen har Rødovre en relativ stor andel 0-6 årige og ældre over 75 år. Til gengæld er aldersgrupperne i intervallet fra 7-34 år samt ældre mellem år relativt små i Rødovre. Antal indbyggere pr Antal indbyggere Rødovre Referencegruppe Region Hovedstaden Hele Landet Albertslund Brøndby Frederiksberg Frederikssund Glostrup Gribskov Herlev Hvidovre Ishøj København Tårnby Kilde: Danmarks Statistik Tabellen viser antal indbyggere i kommunerne. 10

11 Likviditet og gæld Likviditet pr. indbygger (NYE TAL) Rødovre Referencegruppe Hovedstaden Hele landet Albertslund Brøndby Frederiksberg Frederikssund Glostrup Gribskov Herlev Hvidovre Ishøj København Tårnby Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal Nøgletallet viser kommunens gennemsnitlige likviditet målt over de seneste 365 dage. Rødovre Kommunes likviditet er betydeligt under gennemsnittet for referencegruppen. Langfristet gæld pr. indbygger (NYE TAL) Rødovre Referencegruppe Region Hovedstaden Hele Landet Albertslund Brøndby Frederiksberg Frederikssund Glostrup Gribskov Herlev Hvidovre Ishøj København Tårnby Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal. Nøgletallet opdateres medio Rødovre Kommunes gæld er over gennemsnittet for referencegruppen 11

12 Teknik og Miljø Bruttodriftsudgift til teknisk service pr. indbygger (NYE TAL) Rødovre Referencegruppe Hovedstaden Hele landet Albertslund Brøndby Frederiksberg Frederikssund Glostrup Gribskov Herlev Hvidovre Ishøj København Tårnby Kilde: Danmarks Statistik Teknisk Service dækker jordforsyning, faste ejendomme, fritidsområder, fritidsfaciliteter, kirkegårde, naturfredning, vandløbsvæsen, øvrige miljøforanstaltninger, naturbeskyttelse, redningsberedskab, kollektiv trafik, havne samt vejvæsen. Rødovres udgifter til teknisk service pr. indbygger er betydeligt over gennemsnittet for referencegruppen. Bruttodriftsudgift til renovation pr. indbygger (NYE TAL) Rødovre Referencegruppe Region Hovedstaden Hele landet Albertslund Brøndby Frederiksberg Frederikssund Glostrup Gribskov Herlev Hvidovre Ishøj København Tårnby Kilde: Danmarks Statistik. Grundet manglende budgettering indgår Glostrup ikke i gennemsnittet i Renovationsområdet omfatter restaffald, storskrald, diverse andre affaldstyper og genbrugsstationer Rødovres budgetterede udgifter til renovation er tæt på gennemsnittet for referencegruppen. I 2014 var de faktiske udgifter dog betydeligt over gennemsnittet. 12

13 Nettodriftsudgift i kr. til vejvæsen pr. km vej (NYE TAL) Rødovre Referencegruppen Region Hovedstaden Hele landet Albertslund Brøndby Frederiksberg Frederikssund Glostrup Gribskov Herlev Hvidovre Ishøj København Tårnby Kilde: Vejsektoren.dk, Danmarks Statistik (data vedr. antal km vej er pr ) Området vejvæsen er vedligeholdelse af veje, belægninger, snerydning, følgeudgifter til vejanlæg og diverse fællesudgifter. Kommunernes parkeringsindtægter indgår ikke længere i nøgletallet. Kommunerne konterer drifts og anlægsudgifter på vejområdet forskelligt. Desuden kan der være forskellig praksis i forhold til at kontere indtægter. Ovenstående nøgletal omfatter kun driftsudgifter. De budgetterede udgifter til vejvæsen pr. km. vej i Rødovre er betydeligt under gennemsnittet for referencegruppen. I 2014 var de faktiske udgifter i Rødovre dog over gennemsnittet. Nettodriftsudgift til natur og miljø pr. indbygger (NYE TAL) Rødovre Referencegruppe Region Hovedstaden Hele landet Albertslund Brøndby Frederiksberg Frederikssund Glostrup Gribskov Herlev Hvidovre Ishøj København Tårnby Kilde: Danmarks Statistik. Ishøj har netto indtægter på natur og miljøområdet sandsynligvis på grund af kontering af opgaver løst for Vallensbæk Kommune. Ishøj indgår derfor ikke i gennemsnittet. Natur og miljøområdet dækker vedligeholdelse af vandløb, jordforurening og andre miljøforanstaltninger, miljøtilsyn og andre former for planlægning og undersøgelser på miljøområdet. Rødovres udgifter til natur og miljø er betydeligt over gennemsnittet for referencegruppen muligvis grundet konteringsforskelle mellem kommunerne, jf. note under tabellen. 13

14 Dagtilbud Børnepasning i alt, kr. pr. 0-5 årig (NYE TAL) Rødovre Sammenligningsgruppe Region Hovedstaden Hele landet Kilde: ECO-nøgletallene Opgørelsen er baseret på ECO-nøgletallene, hvor Rødovre Kommune sammenlignes med Vallensbæk, Hvidovre, Glostrup, Herlev og Ballerup. Gruppen af sammenligningskommuner er ikke identisk med den referencegruppe, der er anvendt for de øvrige nøgletal. ECO-nøgletallene for de enkelte kommuner i sammenligningsgruppen er ikke tilgængelige. Nøgletallet viser nettodriftsudgifter for daginstitutioner, dagpleje, fælles udgifter, åbne pædagogiske tilbud, tilskud til private ordninger og udgifter til sprogstimulering. Bruttodriftsudgift til børnepasning pr årig (NYE TAL) Rødovre Referencegruppe Region Hovedstaden Hele landet Albertslund Brøndby Frederiksberg Frederikssund Glostrup Gribskov Herlev Hvidovre Ishøj København Tårnby Kilde: Danmarks Statistik Bruttodriftsudgifterne omfatter dagpleje, vuggestuer, børnehaver, integrerede daginstitutioner, fritidshjem, skolefritidsordninger, åbne pædagogiske tilbud og legesteder. Det samlede udgiftsniveau på børnepasningsområdet i Rødovre er tæt på gennemsnittet for referencegruppen. 14

15 Bruttodriftsudgift til SFO pr. barn (NYE TAL) Rødovre Referencegruppe Region Hovedstaden Hele Landet Albertslund Brøndby Frederiksberg Frederikssund Glostrup Gribskov Herlev Ishøj København Tårnby Kilde: Danmarks Statistik. Tal for 2015 forventes offentliggjort i marts Hvidovres nøgletal indgår ikke i opgørelsen på grund af fejl i data. Udgiften pr. barn i SFO i Rødovre er betydeligt over gennemsnittet for referencegruppen. Årlig forældrebetaling for dagtilbud pr. år, 2015 (NYE TAL) Kommunal dagpleje Vuggestuer Børnehave SFO (6-9 år) SFO (10-13 år) Ungdomsklubber (14-18 år) Rødovre Referencegruppe Region Hovedstaden Hele landet Albertslund Brøndby Frederiksberg Frederikssund Glostrup Gribskov Herlev Hvidovre Ishøj København Tårnby Kilde: Danmarks Statistik. Taksterne er ekskl. betaling for eventuelle (frivillige) madordninger og andre tilkøbsydelser. Rødovre Kommunes dagplejetakster er lavere end gennemsnittet for referencegruppen. Børnehavetaksten er betydeligt lavere end referencegruppens gennemsnit. Til gengæld er SFO-taksterne i Rødovre betydeligt over gennemsnittet i referencegruppen. 15

16 Pladser i dagtilbud pr. 0-2 og 3-5 årig, 2014 (NYT NØGLETAL) Dagpleje pr. 0-2 årig Daginstitution pr. 0-2 år Daginstitution pr. 3-5 år Rødovre 20,7 48,8 98,8 Referencegruppe 12,5 52,1 91,8 Region Hovedstaden 7,7 55,5 89,9 Hele Landet 25,9 36,6 90,7 Albertslund 9,3 52,2 97,1 Brøndby 7,5 45,7 97,2 Frederiksberg 1,9 62,5 94,1 Frederikssund 27,0 39,3 96,6 Glostrup 8,0 53,1 90,1 Gribskov 25,1 46,4 91,2 Herlev 12,9 53,8 82,9 Hvidovre 10,5 52,8 92,2 Ishøj 8,7 57,2 86,7 København 4,2 56,0 92,5 Tårnby 22,8 53,9 89,0 Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal. Daginstitutionspladser omfatter vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner. Rødovre har relativt mange pladser i dagpleje i forhold til gennemsnittet for referencegruppen. Det opvejes delvist af færre vuggestuepladser. Rødovre har også relativt mange pladser for børn i børnehavealderen. Procentandel uddannede pædagoger i daginstitutioner (NYE TAL) Rødovre Referencegruppe Region Hovedstaden Hele landet Albertslund Brøndby Frederiksberg Frederikssund Glostrup Gribskov Herlev Hvidovre Ishøj København Tårnby Kilde: Danmarks Statistik. Omfatter personaleårsværk i vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner. Tal for 2015 forventes offentliggjort i slutningen af april Opgørelsen sammenholder antallet af pædagoger med det samlede pædagogiske personale i daginstitutioner. Andelen af uddannede pædagoger i Rødovre er tæt på gennemsnittet for referencegruppen. 16

17 Procentandel uddannede pædagoger i SFO og klubber Rødovre Referencegruppe Region Hovedstaden Hele landet Albertslund Brøndby Frederiksberg Frederikssund Glostrup Gribskov Herlev Hvidovre Ishøj København Tårnby Kilde: Danmarks Statistik. Omfatter personaleårsværk i SFOer og klubber. Tal for 2015 forventes offentliggjort i slutningen af april Opgørelsen sammenholder antallet af pædagoger med det samlede pædagogiske personale i SFO og klubber. Andelen af uddannede pædagoger i Rødovre er betydeligt over gennemsnittet for referencegruppen. 17

18 Undervisning Undervisningsudgifter (netto) pr årig (NYE TAL) Rødovre Referencegruppe Hovedstaden Hele landet Albertslund Brøndby Frederiksberg Frederikssund Glostrup Gribskov Herlev Hvidovre Ishøj København Tårnby Kilde: Danmarks Statistik Undervisningsudgifterne omfatter udgifter til folkeskoler, fællesudgifter, udgifter til syge- og hjemmeundervisning, PPR, specialundervisning og specialskoler, privatskoler og efterskoler. Udgiftsniveauet i Rødovre er tæt på gennemsnittet af referencegruppen. Elever pr. lærer i folkeskolen (NYE TAL) 2010/ / /2013 Rødovre 11,0 11,5 10,8 Referencegruppe 10,8 11,1 11,1 Hovedstaden 11,5 12,0 12,0 Hele landet 11,6 12,2 12,2 Albertslund 10,1 10,8 10,6 Brøndby 10,0 9,7 10,2 Frederiksberg 12,1 12,4 12,2 Frederikssund 11,6 11,6 11,9 Glostrup 10,2 10,6 10,6 Gribskov 10,6 11,4 11,4 Herlev 11,3 11,2 11,2 Hvidovre 10,5 10,8 9,8 Ishøj 9,1 10,0 9,9 København 12,5 12,9 13,0 Tårnby 11,2 11,2 11,2 Kilde: Undervisningsministeriet (UNI-C Statistik & Analyse). Elev/lærer-ratioen er beregnet ved at sammenholde antallet af lærerårsværk med antallet af elever. Lærerårsværkene afspejler den planlagte arbejdstid pr. 5. september. Tallene er inklusiv elever i specialundervisning og specialklasser der har en væsentlig lavere elev/lærer ratio. Efterskoler, specialskoler og dagbehandlingshjem er ikke med i opgørelserne. Elev/lærer ratioen i Rødovre Kommune er tæt på gennemsnittet for referencekommunerne 18

19 Gennemsnitlig skolestørrelse (NYE TAL) Rødovre Referencegruppe Hovedstaden Hele landet Albertslund Brøndby Frederiksberg Frederikssund Glostrup Gribskov Herlev Hvidovre Ishøj København Tårnby Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal. Opgørelsen er beregnet ud fra antal normalklasseelever fra børnehaveklasse til 10. klasse og antal folkeskoler i kommunen. Glostrup har ændret skolestruktur, så alle folkeskoler i kommunen er samlet. Derfor indgår Glostrup ikke i gennemsnittet for referencegruppen. Den gennemsnitlige skolestørrelse i Rødovre er tæt på referencegruppens gennemsnit. Gennemsnitlig klassekvotient (NYE TAL) Rødovre 22,6 22,7 22,6 Referencegruppe 21,8 21,8 22,0 Hovedstaden 22,3 22,3 22,4 Hele landet 21,5 21,6 21,7 Albertslund 22,4 22,3 23,5 Brøndby 21,0 20,6 20,4 Frederiksberg 22,2 22,3 22,4 Frederikssund 21,7 21,8 21,9 Glostrup 21,8 21,8 21,9 Gribskov 22,8 23,2 22,0 Herlev 21,9 22,1 21,9 Hvidovre 22,0 22,5 22,6 Ishøj 21,3 21,2 21,1 København 22,6 22,1 22,2 Tårnby 20,6 20,1 21,8 Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal. Antal elever og antal normalklasser fra børnehaveklasse til 10. klasse. Den gennemsnitlige klassekvotient i Rødovre er tæt på gennemsnittet for referencegruppen. 19

20 Kultur og Fritid Biblioteksudgifter (netto) pr. indbygger (NYE TAL) Rødovre Referencegruppe Hovedstaden Hele landet Albertslund Brøndby Frederiksberg Frederikssund Glostrup Gribskov Herlev Hvidovre Ishøj København Tårnby Kilde: Danmarks Statistik Opgørelsen er baseret på nettodriftsudgifter på biblioteksområdet for at korrigere for central biblioteksvirksomhed og for kommuner med driftsoverenskomst med andre kommuner. Biblioteksudgifterne pr. indbygger er under gennemsnittet for referencegruppen. Bruttodriftsudgift til kultur pr. indbygger (NYE TAL) Rødovre Referencegruppe Region Hovedstaden Hele landet Albertslund Brøndby Frederiksberg Frederikssund Glostrup Gribskov Herlev Hvidovre Ishøj København Tårnby Kilde: Danmarks Statistik Opgørelsen omfatter bruttodriftsudgifter til museer, biografer, teatre, musikarrangementer og andre kulturelle opgaver. Rødovre kulturudgifter pr. indbygger er betydeligt over gennemsnittet for referencegruppen i Dog er udgifterne i budget 2015 tæt på gennemsnittet. 20

21 Nettodriftsudgift til sport og fritid pr. indbygger (NYE TAL) Rødovre Referencegruppe Region Hovedstaden Hele landet Albertslund Brøndby Frederiksberg Frederikssund Glostrup Gribskov Herlev Hvidovre Ishøj København Tårnby Kilde: Danmarks Statistik Opgørelsen omfatter udgifter til fritidsområder og fritidsfaciliteter, herunder idrætsanlæg, udgifter til idrætsfaciliteter, som primært anvendes i idrætsundervisningen, samt udgifter til folkeoplysning, bl.a. tilskud til foreninger og klubber samt ungdomsskolevirksomhed. Opgørelsen viser nettodriftsudgifter, dvs. fraregnet brugerbetaling og andre indtægter. Udgifterne til sport og fritid pr. indbygger i Rødovre er over gennemsnittet for referencegruppen. 21

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark

NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 82794 Brevid. 1633292 Ref. MARTINFE Dir. tlf. 46 31 31 52 martinfe@roskilde.dk 7. marts 2013 NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark

Læs mere

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2012

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2012 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 239222 Brevid. 1716438 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2012 20. august

Læs mere

NØGLETALSFORKLARINGER TIL ØNSK-MODELLEN

NØGLETALSFORKLARINGER TIL ØNSK-MODELLEN NØGLETALSFORKLARINGER TIL ØNSK-MODELLEN 1. Geografi Bymæssig bebyggelse 2003 Andel af kommunens indbyggere, der bor i byområde (mindst 200 indbyggere). Areal Kommunens geografiske størrelse i km 2 Befolkningstæthed

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal BESKATNING OG UDLIGNING 2011 2012 2013 Udskrivningsprocent Syddjurs Kommune 25,4 25,3 25,7 Norddjurs Kommune 24,6 25,1 25,1 Favrskov Kommune 25,7 25,7

Læs mere

NOTAT 2 Bornholms Regionskommune Kultur, Fritid, Styring og koordinering Helsevej 4, 1 3700 Rønne CVR: 26 69 63 48

NOTAT 2 Bornholms Regionskommune Kultur, Fritid, Styring og koordinering Helsevej 4, 1 3700 Rønne CVR: 26 69 63 48 NOTAT 2 Bornholms Regionskommune Kultur, Fritid, Styring og koordinering Helsevej 4, 1 3700 Rønne CVR: 26 69 63 48 6. oktober 2014 Sammenligning af nøgletal på skole- og ældreområdet i 6 kommuner. Som

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

NØGLETAL ET OVERBLIK K4 KOMMUNERNE. 29. juli 2015 [1]

NØGLETAL ET OVERBLIK K4 KOMMUNERNE. 29. juli 2015 [1] NØGLETAL ET OVERBLIK K4 KOMMUNERNE 29. juli 2015 [1] Indhold 1. Indledning... 3 2. Overblik over rapportens aktivitetsområder... 5 3. Overordnede nøgletal... 9 4. Dagtilbud... 14 5. Folkeskoler... 17 6.

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået

Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået Notat 12. marts 2010 Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået Dansk Byggeri har sammenlignet kommunernes budgetter og regnskaber på de områder, der handler om vedligeholdelse, renovering og byggeri

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Nøgletalsrapport 2010

Nøgletalsrapport 2010 Nøgletalsrapport 2010 En sammenligning af nøgletal for serviceniveau og ressourceindsats i Gentofte, Gladsaxe, Greve, Helsingør, Hillerød og Høje Taastrup kommuner. Rapporten er udarbejdet af en tværgående

Læs mere

NØGLETAL 2008 HOLSTEBRO HORSENS SILKEBORG RANDERS HERNING VIBORG SKIVE

NØGLETAL 2008 HOLSTEBRO HORSENS SILKEBORG RANDERS HERNING VIBORG SKIVE NØGLETAL 28 HERNING HOLSTEBRO HORSENS RANDERS SILKEBORG SKIVE VIBORG MAJ 28 Nøgletal 28 Forord For første gang udsender Herning, Holstebro, Horsens, Randers, Silkeborg, Skive og Viborg sammen en nøgletalspublikation

Læs mere

Benchmarking samarbejde Nøgletal

Benchmarking samarbejde Nøgletal Benchmarking samarbejde udarbejdet af: Gladsaxe, Høje-Taastrup, Helsingør, Greve og Roskilde kommuner November 2004 lene er udarbejdet af en tværgående arbejdsgruppe bestående af: Marcello Castrone, Gladsaxe

Læs mere

Underrubrik eller dato

Underrubrik eller dato gladsaxe.dk Underrubrik eller dato Gladsaxe i tal 2014 Takster og skatter Befolkning Ydelser og afgifter Ydelser pr. 1.1.2014 Kr. Børnetilskud (pr. kvartal) Ordinært 1.319 Ekstra 1.345 Særligt stk. 2 6.744

Læs mere

Fredensborg Kommune. Validering af nøgletal. Juni 2011 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK

Fredensborg Kommune. Validering af nøgletal. Juni 2011 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Fredensborg INDLEVELSE SKABER Kommune UDVIKLING Validering af nøgletal Fredensborg Kommune Validering af nøgletal Juni 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3

Læs mere

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen 9. august 2004 Af Søren Jakobsen GRUNDSKOLEN Det gennemsnitlige tilskud pr. elev på grundskoleniveauet er faldet med 1,6 procent eller med 750 kr. fra 2001 til 2004 i gennemsnit (2004 prisniveau). Den

Læs mere

Økonomiske nøgletal 2009-2014. Juni 2014 cshan/komhr

Økonomiske nøgletal 2009-2014. Juni 2014 cshan/komhr Økonomiske nøgletal 2009-2014 Juni 2014 cshan/komhr Indhold Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Resultatet af det skattefinansierede område... 7 Overskud på driften... 7 Muligheder for at ændre driftsresultatet...

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 12 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 776.335.822 010 Skole- og klubområdet 464.958.697 03 Undervisning og kultur 445.347.634 22 Folkeskolen m.m. 428.748.442 01 260.629.003 001780 FORSIKRINGER

Læs mere

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne Talbog Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op Tryk på for at få adgang til bogmærkerne 5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side

Læs mere

FREDERIKSBERG 26,6 PCT. Konkurrenceudsættelse i Frederiksberg Kommune

FREDERIKSBERG 26,6 PCT. Konkurrenceudsættelse i Frederiksberg Kommune FREDERIKSBERG 68,4 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,3 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Ulige levevilkår i de danske kommuner

Ulige levevilkår i de danske kommuner Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo

Læs mere

Notat. Dato: 2. november 2010 Sagsnr.: 201001525-71. Benchmarkanalyse voksenhandicap

Notat. Dato: 2. november 2010 Sagsnr.: 201001525-71. Benchmarkanalyse voksenhandicap Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5030 Fax +45 8888 5501 Dato: 2. november 2010 Sagsnr.: 201001525-71

Læs mere

NOTAT. Økonomi og statistik på dagtilbudsområdet

NOTAT. Økonomi og statistik på dagtilbudsområdet Pædagogisk Medhjælper Forbund NOTAT Økonomi og statistik på dagtilbudsområdet Den 30. april 2003 Udarbejdet april 2003 af arbejdsgruppe med repræsentanter fra: BUPL, Sekretariatet PMF, Faglig afdeling

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 12 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Randers Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Randers Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Randers Kommune Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKAL RAPPORT: RANDERS KOMMUNE... 3 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE OM ANALYSEN Fokus på de unge mellem 15-17 år, som ikke er i gang med en uddannelse baseret på kvantitativ data Hvad er sandsynligheden for at de ender i jobcentret

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE

Læs mere

Temperaturmåling på den aktuelle økonomi. 28. april 2010, Morten Mandøe, KL s styrings- og effektiviseringsprogram

Temperaturmåling på den aktuelle økonomi. 28. april 2010, Morten Mandøe, KL s styrings- og effektiviseringsprogram Temperaturmåling på den aktuelle økonomi 28. april 2010, Morten Mandøe, KL s styrings- og effektiviseringsprogram 08-02-2011 Hovedtemaer i økonomiforhandlingerne Servicerammen og dens konsekvenser Hvad

Læs mere

Benchmarkinganalyse 2013

Benchmarkinganalyse 2013 Benchmarkinganalyse 2013 - på udvalgte serviceområder Benchmarkinganalyse august 2013 Side 1 af 52 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 2. KONKLUSION OG ANBEFALINGER... 4 3. AFGRÆNSNING, METODE OG FORBEHOLD...

Læs mere

Institutionsprofil for Erhvervscenter Espelunden

Institutionsprofil for Erhvervscenter Espelunden Institutionsprofil for Erhvervscenter Espelunden Beskyttet beskæftigelse samt afklaring & vejledning November 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning... 2 1. Beskrivelse af Erhvervscenter Espelunden...

Læs mere

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 FaaborgMidtfyn Kommune Smnl. gruppen Region Syddanmark Hele landet Regnskab 2014 Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig 60.272 63.748 64.407 69.833 Folkeskolen, kr.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS 26 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om kommunal medfinansiering 1. Indledning og sammenfatning Hvidovre Kommune har i regi af ERFA-gruppe om kommunal medfinansiering på sundhedsområdet udarbejdet

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne September 2013 Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne i Region Hovedstaden Kun halvdelen af virksomhederne i Region Hovedstaden vil anbefale den kommune, de selv bor i til andre virksomheder.

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2013 Marts 2014 Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED

Læs mere

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats Politikområde 01-04 Niveautype P2 P3 F1 Kontotekst 20 Børne- og kulturudvalg 01 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 10 Fælles formål 11 Dagpleje 13 Børnehaver 17 Særlige dagtilbud og særlige

Læs mere

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 64.761 37.614 50.713 23.279 T1 I 12.622 12.622 12.622 12.622 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.822 12.622 12.622 12.622

Læs mere

HORSENS. 85,7 MIO. KR. Så meget kan Horsens Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

HORSENS. 85,7 MIO. KR. Så meget kan Horsens Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: HORSENS 85,7 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,7 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

Institutionsprofil for Rødovre Ungdomspension

Institutionsprofil for Rødovre Ungdomspension Institutionsprofil for Rødovre Ungdomspension September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Rødovre Ungdomspension...4 2. Kapacitet og belægning...5 3. Personale og økonomi...6

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Aalborg Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Aalborg Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Aalborg Kommune Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKAL RAPPORT: AALBORG KOMMUNE... 3 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

Institutionsprofil for Jonstrupvang Bebyggelsen

Institutionsprofil for Jonstrupvang Bebyggelsen Institutionsprofil for Jonstrupvang Bebyggelsen September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Jonstrupvang-Bebyggelsen...4 2. Kapacitet og belægning...5 3. Personale og økonomi...6

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HJÆLPEMIDDELOMRÅDET I MIDDELFART KOMMUNE SET I FORHOLD TIL KL S BENCHMARK PÅ OMRÅDET SOCIALFORVALTNINGEN FEBRUAR 2011

ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HJÆLPEMIDDELOMRÅDET I MIDDELFART KOMMUNE SET I FORHOLD TIL KL S BENCHMARK PÅ OMRÅDET SOCIALFORVALTNINGEN FEBRUAR 2011 ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HJÆLPEMIDDELOMRÅDET I MIDDELFART KOMMUNE SET I FORHOLD TIL KL S BENCHMARK PÅ OMRÅDET SOCIALFORVALTNINGEN FEBRUAR 2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. OVERSIGT OVER HJÆLPEMIDDELOMRÅDET

Læs mere

Elev/lærer ratio i grundskolen 2009/2010

Elev/lærer ratio i grundskolen 2009/2010 Elev/lærer ratio i grundskolen 2009/2010 Af Anne Mette Byg Hornbek Elev/lærer ratioen er større i frie grundskoler (12,6) end i folkeskoler (11,2) for skoleåret 2009/2010. I folkeskolen har ratioen stort

Læs mere

NOTAT. Regionale nøgletal. Introduktion I dette notat præsenteres sammenligninger af nøgletal indenfor økonomi og kvalitet på regionalt niveau.

NOTAT. Regionale nøgletal. Introduktion I dette notat præsenteres sammenligninger af nøgletal indenfor økonomi og kvalitet på regionalt niveau. NOTAT Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Sekretariat & Budget Skottenborg 26 8800 Viborg Tlf. 87 28 50 00 www.regionmidtjylland.dk Regionale nøgletal Introduktion I dette notat præsenteres sammenligninger

Læs mere

De kommunale og regionale regnskaber 2013. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

De kommunale og regionale regnskaber 2013. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. De kommunale og regionale regnskaber 2013 De kommunale og regionale regnskaber 2013 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Henvendelse om publikationen kan ske til: Økonomi-

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl.

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015,

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Nøgletalsscreening af Esbjerg Kommunes økonomiske situation, økonomiske balance og udgiftspolitik

Nøgletalsscreening af Esbjerg Kommunes økonomiske situation, økonomiske balance og udgiftspolitik Kurt Houlberg, Marianne Schøler Kollin, Eli Nørgaard og Bo Panduro Nøgletalsscreening af Esbjerg Kommunes økonomiske situation, økonomiske balance og udgiftspolitik Nøgletalsscreening af Esbjerg Kommunes

Læs mere

Baggrundsnotat om hovedstadsudligning. 30. september 2014

Baggrundsnotat om hovedstadsudligning. 30. september 2014 Baggrundsnotat om hovedstadsudligning Side 1 af 9 30. september 2014 Hvorfor afskaffe eller reducere hovedstadsudligningen? Der er et antal hovedbegrundelser for at afskaffe hovedstadsudligningen. Nogle

Læs mere

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns.

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns. Faktabeskrivelse Området varetages af Center for Børn og Forebyggelse, som har følgende afdelinger: Børne- og familierådgivningen (BOF), specialinstitutionerne, Sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Social og Sundhed Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 HJÆLPEMIDDELOMRÅDETS

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Bilag 2 administrative nøgletal

Bilag 2 administrative nøgletal Økonomiforvaltningen Administrationsanalysen Bilag 2 administrative nøgletal Dato: 17. januar 2006/CB Nøgletal for administration og styring af udvikling i udgifterne Nøgletal for kommunens administrationsudgifter

Læs mere

Fokus Privat. Her er det billigst i hovedstadsområdet. Danske Analyse. 21. november 2001. Privatøkonomi

Fokus Privat. Her er det billigst i hovedstadsområdet. Danske Analyse. 21. november 2001. Privatøkonomi Danske Analyse Fokus Privat 21. november 2001 Privatøkonomi Steen Bocian +45 33 44 21 53 steen.bocian@danskebank.dk Jacob Nielsen +45 33 44 21 57 jacob.nielsen@danskebank.dk Her er det billigst i hovedstadsområdet

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Det bedste til de mindste. Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet

Det bedste til de mindste. Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet Det bedste til de mindste Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet 01 Lad forældrene vælge det bedste til deres børn Liberal Alliance vil indføre et fritvalgsbevis og fuld

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KØBENHAVN Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Det kommunale regnskab. Indenrigsministeriet. Juni 1998

Det kommunale regnskab. Indenrigsministeriet. Juni 1998 Det kommunale regnskab 1997 Indenrigsministeriet Juni 1998 Det kommunale regnskab 1997 Udgiver: Tryk: Indenrigministeriet Christiansborg Slotsplads 1 1218 København K Tlf.: 33 92 33 80 Fax: 33 11 12 39

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.1 - side 1 9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner 9.1.1 Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner (Økonomi- og Indenrigsministeriets

Læs mere

Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere

Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere Indvandrere med ikke-vestlig baggrund er sygemeldt længere og oftere end deres etnisk danske kolleger. Og når de raskmeldes,

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Elevtal for grundskolen 2009/2010

Elevtal for grundskolen 2009/2010 Elevtal for grundskolen 29/21 Af Alexander Uldall Kølving Elevtallet har været faldende i perioden 26/7 til 29/1. For skoleåret 29/1 var der sammenlagt 715.833 elever i den danske grundskole, og sammenlagt

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

Budget 2012 2015. Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. Økonomicentret

Budget 2012 2015. Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. Økonomicentret Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Budget 2012 2015 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK INDHOLD FORORD...2 DATAGRUNDLAG...3 HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK...5 DEL 1. HUSLEJEN...7 DEL 2. DE ALMENE BOLIGAFDELINGERS UDGIFTER - BUDGET... 24 DEL 3. DE ALMENE

Læs mere

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner området indeholder pasningstilbud til vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidsklubber og privat institutioner samt socialpædagogiske fritidsforanstaltninger. Der gives desuden tilskud

Læs mere

Analyse af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet

Analyse af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet Analyse af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet Finansieringsudvalget Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Kommunal medfinansiering fra 2007... 3 1.1 Udligningsaftale... 3 1.2 Omlægning med virkning

Læs mere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 13. maj 2011 J.nr. : Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Afkortningen af dagpengepengeperioden

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse SOLRØD Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Antal kommuner med merforbrug på service En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Den 4. maj 2011 Morten Mandøe, KL s økonomiske sekretariat Program Forhandlinger om en budgetlov Indhold

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 2. februar 2000 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2000/1561-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ febraur.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse FREDERIKSBERG Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde

Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde RESUME Det sociale velfærdsområde er en bred betegnelse, der dækker over en lang række sociale opgaver som i Danmark løses både

Læs mere