Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus"

Transkript

1 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt: Kl

2 2 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åben dagsorden 26 Mål for indsatsen for de årige frem mod Orientering om kompetencegruppen Tandpleje 5 28 Orientering- månedsopfølgning februar Anlægsbevilling til etablering af elektronisk adgangskontrol på skolerne 7 30 Kommissorium for udvikling af specialtilbud i Hedensted Kommune 9 31 Kapacitetsfordeling mellem dagplejepladser og vuggestuepladser Udmøntning af ekstra pædagogiske personaleressourcer i dagtilbud Styrelsesvedtægt i Dagplejen Til orientering - åbent møde 17 Tillægspunkter 35 Integrationsindsats Hedensted Kommune 18

3 P Mål for indsatsen for de årige frem mod 2018 Beslutningstema Der skal tages stilling til fastsættelse af 3 mål for indsatsen for de årige frem mod Sagsfremstilling "Det enkelte menneske lærer, således barnet eller den unge bliver klar til uddannelse eller job". "Det enkelte menneske kommer i job eller uddannelse sådan, at man kan klare sig selv økonomisk". Således har Byrådet defineret kerneopgaverne for henholdsvis Læring og Beskæftigelse. Der arbejdes ihærdigt med kerneopgaverne i bl.a. skoler, Ungeindsats, UU, Ungdomsskole og familier, men for mange unge har for svært ved at blive klar til eller at komme i uddannelse eller job. Den seneste Kvalitetsrapport for folkeskolen i Hedensted kommune viser således, at 16 % af de unge i 9. klasse får under 2 i gennemsnit i både dansk og matematik ved 9. klasses afgangsprøve, således at de ikke umiddelbart opfylder adgangskravet til erhvervsuddannelserne. Og tidligere undersøgelser i Hedensted Kommune viser, at 57 % af de, der "debuterer" på kontanthjælp som 18-årige, 5 år efter er på en form for offentlig forsørgelse og derved ikke kan klare sig selv økonomisk. Der er således behov for, at vi bliver bedre på disse områder. Styregruppen for Ungeindsatsen, der blev nedsat af Byrådet i efteråret 2014, har haft fokus herpå i sit hidtidige arbejde og med henblik på at styrke og målrette indsatsen foreslås, at der fastsættes følgende mål for indsatsen for de årige frem mod 2018: 89 % af eleverne i 9. klasse har minimum 2 i gennemsnit i både dansk og matematik ved afgangsprøven i I 2018 er målsætningen 93 %. Antallet af unge mellem 18 og 30 år på offentlig forsørgelse reduceres med 10 % hvert år frem mod I 2016 er 91 % af en årgang i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter afslutningen af 9. klasse (aktuelt tal 87 %) I 2018 er målsætningen 93 %. Det evalueres i 2018, om målene er nået. Styregruppen for Ungeindsatsen vil igangsætte og koordinere tiltag der gør, at vi opfylder de 3 mål i 2018 herunder tilrettelægge en proces, der implementerer de 3 mål blandt ledere og ansatte i skoler, Ungeindsats, UU og Ungdomsskole.

4 4 Kommunikation Skoleledelser og bestyrelser, UU, Ungeindsats, Ungdomsskolen og andre aktører informeres om de 3 mål for indsatsen for de årige frem mod Administrationen indstiller, at de 3 foreslåede mål for indsatsen for de årige frem mod 2018 godkendes. Beslutning Anbefales godkendt og oversendes til Byrådets behandling.

5 G Orientering om kompetencegruppen Tandpleje Sagsfremstilling I forbindelse med de politiske og administrative organisationsændringer blev kompetencegruppen Tandpleje flyttet fra Udvalget Social og Omsorg til. I den forbindelse besluttede udvalget at få en præsentation af de nye kompetencegrupper. Leder af Tandplejen Grethe Marcussen og souschef Jørn Christiansen vil på mødet præsentere tandplejens arbejdsområder, organisering, tandsundheden ved børn i Hedensted Kommune og tandplejens bidrag til børns læring. Administrationen indstiller, at Udvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning Til efterretning.

6 A Orientering- månedsopfølgning februar 2015 Beslutningstema Månedsopfølgning februar måned budget Hvordan forventes regnskab 2015 at holde i forhold til budgettet. Beslutning Til efterretning. Bilag Månedsopfølgning februar pdf

7 G Anlægsbevilling til etablering af elektronisk adgangskontrol på skolerne Beslutningstema Der skal tages stilling til en anlægsbevilling på 1,7 mio. kroner til etablering af elektronisk adgangskontrol på skolerne. Økonomi I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2015 besluttedes følgende: "Der afsættes 32,8 mio. kroner til skolerenoveringer i 2015, 34 mio. kroner i 2016 og 35 mio. kroner i Investeringerne retter sig mod Hedensted, Rask Mølle og Lindved skoler samt nye låsesystemer og vuggestueafdeling i "Stjernevejskvarteret". I budgetfasen blev fremlagt et anlægsbudget på 1,7 mio. kroner til etablering af elektronisk adgangskontrol (låsesystemer) på skolerne. Etableringen af den elektroniske adgangskontrol vil give en årlig driftsbesparelse på ca. 1 mio. kroner, der er indarbejdet i budget 2015 og efterfølgende år. Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter. Sagsfremstilling En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for "Læring i Skolen", Fritid og Fællesskab, skoleledelser og tekniske serviceledere har siden efteråret 2014 arbejdet med at konkretisere forslaget om etableringen af den elektroniske adgangskontrol. Gruppen har besøgt de involverede skoler og i en dialog med de stedlige ledelser og tekniske serviceledere er der udarbejdet forslag om, hvordan adgangskontrollen etableres på den enkelte skole. På baggrund heraf er der indhentet tilbud på de beskrevne løsninger, og arbejdet er nu parat til at blive iværksat, hvorfor der søges om en anlægsbevilling på de budgetterede 1,7 mio. kroner hertil. Arbejdet forventes udført inden skolernes sommerferie, således den elektroniske adgangskontrol er etableret med virkning fra det kommende skoleårs start.

8 8 Kommunikation Skoler og fritidsbrugere informeres om beslutningen. Administrationen indstiller, at der meddeles en anlægsbevilling på 1,7 mio. kroner, som finansieres af det i investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb. Beslutning Anbefales godkendt.

9 G Kommissorium for udvikling af specialtilbud i Hedensted Kommune Beslutningstema Der skal tilvejebringes et beslutningsgrundlag for at træffe afgørelse om Hedensted Kommunes fremtidige specialtilbud, der forventes at modsvare de konkrete behov i en længere årrække. Sagsfremstilling Det aktuelle ønske og behov for at se nærmere på Hedensted kommunes specialklasseafdelinger hænger sammen med de ændringer, der er sket på området, siden Byrådet har besluttet at iværksætte "Udviklingsplan for specialundervisningsområdet". Der er færre segregerede elever, og det er i højere grad end tidligere børn med adfærds- og/eller opmærksomhedsvanskeligheder. Endvidere viser resultaterne for de segregerede elever, at den videre færd gennem ungdomsuddannelsessystemet er problematisk. Den politiske og administrative bevågenhed og erkendelse af udfordringer på området er grundlaget for følgende kommissorium fra arbejdet: Styregruppen for specialundervisning leder en proces, der frem mod oktober/november arbejder med at udforske og undersøge specialundervisningsområdet. Styregruppen bør: 1. Involvere interessenter i at stille spørgsmål til undersøgelse 2. Nedsætte relevante arbejdsgrupper (Specialafdelingsledere, forældre, skoleledere, familie- /handicapindsats, ungeindsats/uu-vejledere og lign.) 3. Se på tilbud og løsninger, der vedrører overgange til og fra folkeskole a) Dagtilbud (herunder minigrupper) b) Ungdomsuddannelser 4. Beskrive personalets kompetencer i de nuværende specialtilbud 5. Indsamle nyeste undersøgelser, forskningsresultater og viden på området Hvad forventes processen at munde ud i? 1. Beskrive god læringspraksis i specialklasser med fokus på læsning og matematik 2. Beskrive den forventede udvikling i elevtal og elevgrupper på området 3. Beskrive sammenhæng og overgang til ungdomsuddannelse 4. Beskrive sammenhæng og overgang fra dagtilbud 5. Beskrive relevante samarbejdsrum til familieafdeling/sagsbehandlere og ungeindsats/uuvejledere 6. Beskrive fremtidige scenarier og modeller a) Decentrale b) Centrale 7. Beskrive nye forenklede modeller for normering og takster 8. Erfaringer fra: a) Andre kommuner b) Andre lande 9. Anbefalinger der kan medvirke til at forfølge de nationale mål, således at en højere andel af

10 10 specialklasseeleverne bliver klar til uddannelse og job. Den hidtidige styregruppe for specialundervisningsområdet med repræsentanter fra Læring i Skolen, PPR, skoleledelser samt BUPL og DLF er tovholder i processen. Kommunikation Skoleledelser, bestyrelser samt de i kommunalt værende samarbejdsparter informeres om kommissoriet og den proces der iværksættes. Administrationen indstiller, at at kommissoriet godkendes der iværksættes en proces som ovenfor beskrevet. Beslutning Godkendt.

11 G Kapacitetsfordeling mellem dagplejepladser og vuggestuepladser Beslutningstema skal tage stilling til, hvorvidt der skal ske en anden kapacitetsfordeling mellem dagplejepladser og vuggestuepladser. Nuværende fordeling er 75% dagplejepladser og 25% vuggestuepladser. Historik Forudsætningerne for den nuværende politiske beslutning om fordeling af dagplejepladser og vuggestuepladser er ændret væsentligt, da der i dag er en langt større efterspørgsel efter vuggestuepladser fra forældre end der kan tilgodeses inden for de 25%. Vedhæftede bilag indeholder beskrivelse af udvikling i fødselstal, udvikling i fordeling mellem dagplejepladser og vuggestuepladser, fordeling af vuggestuepladser og mulig max. kapacitet på institutioner, fordeling af dagplejepladser og vuggestuepladser på skoledistrikt og fire modeller for fordeling mellem dagplejepladser og vuggestuepladser. Hvoraf den ene model er lige den nuværende fordeling. Bilaget indeholder ligeledes en tidsplan for den politiske behandling, hvis der skal ske ændring i forhold til den nuværende fordeling. Der var den 12. jan. dialogmøde mellem dagplejen og, og der har været afholdt sektor MED-udvalgsmøde for daginstitutionerne og dagplejen. besluttede den 2. februar 2015: Model 3 med mulighed for etablering af vuggestuepladser inden for de 38 % nye områder sendes i høring jvf. den udarbejdede tidsplan. Kasper Glyngø deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Sagsfremstilling 2. behandling af kapacitetsfordeling mellem dagplejepladser og vuggestuepladser Udvalgets indstilling fra mødet den 2. februar 2015 har været i høring ved forældrebestyrelser og MED-udvalg ved dagplejen og daginstitutioner og Sektor MED for dagplejen og Sektor MED for daginstitutioner. Der er indkommet 21 høringssvar. Overordnet kan høringssvarene fra daginstitutionerne samles til at pege på model 3 eller 4 i oplægget med begrundelse i at kunne imødekomme forældreønsker om vuggestuepladser. Sektor MED daginstitutioner bakker op om daginstitutionernes høringssvar, men bemærker, at der ikke anbefales oprettelse af vuggestuegrupper under 12 børn. Høringssvar fra dagplejen påpeger nogle konsekvenser for dagplejen i de enkelte distrikter ved at flytte den nuværende fordelingsprocent med 75% dagpleje til en lavere procentandel. Sektor MED dagplejen bakker op om de afgivne høringssvar fra dagplejen.

12 12 Administrationen indstiller, at indstiller en fremtidig kapacitetsfordeling mellem dagplejepladser og vuggestuepladser til Udvalget for politisk Koordination og Politik og Byrådet. Beslutning Med udgangspunkt i forældreønsker og høringssvar indstiller udvalget for Læring til byrådet, at kommunen fortsat har et kommunalt dagplejetilbud og et vuggestuetilbud under følgende forudsætninger: Forældreønsker om pasningstilbud tilgodeses primært i skoledistriktet eller sekundært nærmeste nabodistrikt. Hvilket bevirker, at der oprettes de fornødne pladser af både vuggestue -og dagplejepladser. Oprettelse af nye vuggestuepladser kræver dog min. 6 børn og godkendelse af udvalget for læring. Og oprettelse af nye dagplejepladser kræver 3 børn. Det generelle princip er derfor, at man frit kan vælge det pasningstilbud som ønskes. Kapaciteten planlægges under hensyn til en balance mellem forældreønsker og planlægning af driften i pasningstilbudene, herunder hensynet til de ansatte i dagplejen og vuggestuerne. I distrikter med faldende 0-2 års børnetal tages i fordelingen af børn højde for, at antallet af vuggestuebørn ikke overstiger normeringen, når der er ledig kapacitet i dagplejen og omvendt. At vi anerkender, at forældre der ønsker vuggestueplads kan blive nødt til at vælge pasning udenfor skoledistriktet. At alle vuggestuer skal, hvis muligt, have en bæredygtig størrelse i forhold til økonomi og indtag af børn. Såfremt fordelingen af børn vanskeliggør dette, kan det komme på tale at lukke en vuggestue midlertidig/permanent eller foretage andre strukturelle tilpasninger. At alle skoledistrikter har gæstepasningsmulighed enten ved hjælp af gæstepladser ved de faste dagplejere, gæstedagplejehuse eller i de intrigerede institutioner. Dog kan der ved fuld kapacitetudnyttelse af gæstepladser være nødvendigt at henvise til andre distrikter. At samarbejdet mellem vores daginstitutioner og dagplejen i de enkelte områder struktureres så pasning af vores børn er et fælles anliggende for alle vores aktører på 0-2 års området. Der udarbejdes en metode til udvikling af dette samarbejde. At alle skoledistrikter altid har minimum 9 pladser til pasning af børn i alderen 0-2 år At udvalget fortsat holder fokus på områder, hvor der viser sig udfordringer. Udvalget ønsker samtidig også at forældre fortsat har mulighed for at vælge privat dagpasser/privat vuggestue eller at passe deres børn hjemme med tilskud. Således at det samlede udbud af pasningsmuligheder i Hedensted kommune understøtter byrådets ønske om at tiltrække børnefamilier til kommunen.

13 13 Kasper Glyngø deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Bilag Oplæg til politisk drøftelse af kapacitetsfordelingen mellem vuggest Høringssvar fra Sektorudvalg Dagplejen Høringssvar fra Sektorudvalg Daginstitutioner Høringssvar

14 G Udmøntning af ekstra pædagogiske personaleressourcer i dagtilbud Beslutningstema Udvalget skal tage stilling til udmøntning af ekstra pædagogiske personaleressourcer efter en socio-økonomisk fordelingsmodel. Sagsfremstilling I finanslovsforhandlingerne blev afsat ekstra 250 mio. kr. til ekstra pædagogiske personaleressourcer i dagtilbud. Hedensted Kommunes andel udgør kr. Ansøgningsfristen var den 18/2-2015, hvor Hedensted Kommune søgte om andelen på kr. til: 1. Ressourcepædagoger i daginstitutioner med særlig fokus på inklusion og sprog kr. 2. Forældrekurser for forældre med børn fra 0-3 år kr. 3. Ekstra personaleressourcer til daginstitutioner fordelt efter socio-økonomisk fordelingsmodel - 1 mio. kr. Læring i dagtilbud har arbejdet efter en model, der også bruges i Læring i Skolen. Modellen er baseret på 4 parametre med en vægtet procentdel: Forældrenes uddannelsesniveau (25%), indkomst, (10%), tilknytning til arbejdsmarkedet (40%) og enlig forsørger (25%). Der vil hvert år pr. 1. januar blive udtrukket tal fra Danmarks Statistik som beregningsgrundlag. Ideen er at fordele den ene mio. kr. på de 10 mest socio-økonomisk belastede institutioner, da en fordeling af 1 mio. kr. på alle institutioner vil "udvande" tildelingen til alle, og mange vil få en meget lille ekstra tildeling, der reelt set ikke vil have nogen betydning i hverdagen. Modellen er gennemgået for daginstitutionslederne. Modellen med de konkrete beløb vil blive gennemgået på mødet. Der eftersendes et bilag til punktet. Administrationen indstiller, at godkender at puljen på 1 mio. kr. til socio-økonomisk fordeling tildeles efter ovenstående model, hvor de 10 mest belastede institutioner modtager ekstra pædagogiske personaleressourcer. Beslutning Godkendt, dog således at de ekstra pædagogiske personaleresurser tildeles de 7 institutioner med den højeste socio-økonomiske faktor.

15 15 Bilag Bilag - Udmøntning af ekstra pædagogiske personaleressourcer i dagtilbud

16 A Styrelsesvedtægt i Dagplejen Beslutningstema i forbindelse med sammenlægning af Dagplejen Øst og Dagplejen Vest er der behov for én fælles styrelsesvedtægt. Økonomi Ingen bemærkninger. Sagsfremstilling Forældrebestyrelsen har med udgangspunkt i de nuværende to ens styrelsesvedtægter drøftet sagen på møde den 16. februar Forældrebestyrelsens indstilling er at videreføre den nuværende standard for styrelsesvedtægt med følgende ændringer: At der fremover vælges 8 forældrerepræsentanter (hidtil 6 i hver Dagplejeinstitution) og 3 suppleanter herfor. At der vælges 4 medarbejderrepræsentanter (hidtil 3 i hver Dagplejeinstitution) og 2 suppleanter herfor. At medarbejderrepræsentanterne vælges for 2 år ad gangen (hidtil 1 år) samt at de 4 medarbejderrepræsentanter vælges forskudt med 2 i lige år og 2 i ulige år. Ændringsforslag står med rød og i kursiv i det vedhæftede eksemplar af styrelsesvedtægten. Kommunikation Dagplejens medarbejdere og forældrebestyrelse skal orienteres om udvalgets beslutning. Administrationen indstiller, at forældrebestyrelsens indstilling godkendes. Beslutning Godkendt. Bilag Styrelsesvedtægt

17 A Til orientering - åbent møde Beslutningstema 1. Invitation til KL's konference: Lokal Uddannelsespolitik - campus, erhvervsuddannelser, vækst og beskæftigelse den 19. maj 2015 på Odense Congress Center. Invitation er vedhæftet. 2. Status på overordnede målsætninger for digitalisering på børne- og undervisningsområdet. Et eksemplar er vedhæftet. 3. Undervisningsministeriets notat om kvalitetstilsynet med folkeskolen. Et eksemplar er vedhæftet. 4. KL's invitation til tredje politiske møde om folkeskolen den 29. april 2015 på Frederiksberg. Invitation og program er vedhæftet. 5. Et eksemplar af Skolebestyrelsen nr. 2/15 er vedhæftet. Beslutning Til efterretning. Bilag Invitation til konference Status på overordnede målsætninger for digitalisering på børne- og undervisningsområdet Kvalitetstilsynet med folkeskolen KL's invitation til tredje politiske møde om folkeskolen Skolebestyrelsen nr. 2 i 2015

18 G Integrationsindsats Hedensted Kommune Sagsfremstilling Temagruppen Flygtninge i Hedensted Kommune afholdt første møde den 25. marts. Gruppen drøftede status for integrationsindsatsen samt det videre arbejde på området. Referat samt kommissorie for gruppen er vedlagt. Der var enighed i gruppen om, at det primære mål for integrationsindsatsen er at få flygtningene hurtigt ud på arbejdsmarkedet. Primært i ordinær beskæftigelse, såfremt dette ikke kan lade sig gøre skal der arbejdes for job med løntilskud, praktikplads eller nyttejob - som beskrevet på vedhæftede bilag - beskæftigelsestrappen. Den øvrige integrationsindsats skal støtte op om dette mål, hvilket betyder, at danskundervisningen skal tilpasses således at dette kan ske sideløbende med arbejde. Med det nye fokus på at få flygtningene hurtigt ud på arbejdsmarkedet, bør flygtningene så vidt muligt boligplaceres i nærheden af arbejdspladsen. Skal der arbejdes på såvel hurtig indkøring på arbejdsmarkedet og korrekt boligplacering, er det vigtigt med en tidlig afklaring af de flygtninge kommune modtager. Idet kommunen som minimum en måned inden modtagelsen kender identiteten på de flygtninge der kommer, vil det være oplagt, at anvende denne tid til at tage kontakt til de pågældende i asylcentrene, for at få afklaret hvor de kan få beskæftigelse og hvor de vil kunne boligplaceres. Sekretariatet udarbejder til det næste temagruppemøde et oplæg til en handlingsplan for flygtningeindsatsen. Temagruppen skal drøfte handlingsplanen, hvorefter udvalgene for hhv. Fritid og Fællesskab, Beskæftigelse og Læring skal tage endelig stilling til handlingsplanen. Administrationen indstiller, at at der udarbejdes en handlingsplan der sikrer at de flygtninge der kommer til Hedensted Kommune inden for en meget kort tidsfrist på timer, er indplaceret på beskæftigelsesstigen, udvalgene for Fritid og Fællesskab, Beskæftigelse og Læring, fremover har et fælles punkt på udvalgsmøderne om integrationsindsatsen i Hedensted Kommune. Beslutning Indstilling godkendt. Bilag Beskæftigelsesindsats-trappen

19 19 Flytgninge - Temagruppe Marts 2015 Temagruppe - flygtninge

20 20 Bilag Månedsopfølgning februar pdf Oplæg til politisk drøftelse af kapacitetsfordelingen mellem vuggest Høringssvar fra Sektorudvalg Dagplejen Høringssvar fra Sektorudvalg Daginstitutioner Høringssvar Bilag - Udmøntning af ekstra pædagogiske personaleressourcer i dagtilbud Styrelsesvedtægt Invitation til konference Status på overordnede målsætninger for digitalisering på børne- og undervisningsområdet Kvalitetstilsynet med folkeskolen KL's invitation til tredje politiske møde om folkeskolen Skolebestyrelsen nr. 2 i 2015 Beskæftigelsesindsats-trappen Flytgninge - Temagruppe Marts 2015 Temagruppe - flygtninge

21 21 Underskrifter Kasper Glyngø Jeppe Mouritsen Lars Poulsen Peter Sebastian Petersen

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 11. august 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Svend Gønge-skolen, Sværdborgvej 7, Lundby Møde med skolebestyrelsen i tidsrummet

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 19. marts 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:40 Mødested: Mødelokale 4, Bytoften Deltagere: Karl Haahr, Keld Jacobsen,

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård 1 of 18 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5 Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00-12.00 Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5 Deltagere:, Jørn Juhl Nielsen, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten Sørensen,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre Visitationschef Annette Larsen deltager i punkt 2. Sekr. chef Jan Winther deltager i punkt 3, 4 og 5. Mathilde

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Auning Skole Sdr. Fælledvej 4 i Auning Dato: Onsdag den 25. marts 2015 Start kl.: 15:15 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A)

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. januar 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. januar 2015 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. januar 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering -

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. juni 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. juni 2015 Referat tirsdag den 2. juni 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering - juni 2015...2 3. BU - Ændring af navn på Børnehaven Bøgen...3

Læs mere

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat. Byrådssalen Juelsminde Rådhus

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat. Byrådssalen Juelsminde Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Byrådssalen Juelsminde Rådhus Deltagere:, Henrik Alleslev, Lars Poulsen, Hans Kristian Bundgaard-Skibby, Lene Tingleff, Kasper Glyngø, Ole Vind, Daniel Toft Jakobsen,

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 12. august 2015 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger TAMU, Præstegårdsvej 18, Vordingborg John Pawlik, Kurt

Læs mere

Anna-Lise Vestergaard, Berit Kjølhede, Jørgen Haugaard, Morten Engaard, Ole Priess, Peder Chr. Kirkegaard, Peder Christensen

Anna-Lise Vestergaard, Berit Kjølhede, Jørgen Haugaard, Morten Engaard, Ole Priess, Peder Chr. Kirkegaard, Peder Christensen ÅBENT REFERAT BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET Mødedato: 15. april 2009 Mødested: Torvegade 10 (3. sal), Skive Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 16:00 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Berit Kjølhede, Jørgen

Læs mere

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune 1 Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Den samlede økonomi i reformen... 5 3. Ressourcetildelingsmodellerne...

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Referat Børne- og Familieudvalget 07.09.2012 kl. 12:00 Hotel Søparken Jammerbugt Kommune Børne- og Familieudvalget 07.09.2012 Punkter på åbent møde: 77. Ungestrategi for Jammerbugt Kommune herunder høringssvar

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 05-11-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 05-11-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 05-11-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen, Hanne Klit

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT REBILD KOMMUNE BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup 17. januar 2007 Fraværende: Ingen Møde slut kl. Administrationsbygningen i Terndrup, mødelokale 2 REFERAT

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Skolebyggeri Allerslev,

Læs mere

Søren P. Rasmussen Simon Pihl Sørensen Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Jakob Engel-Schmidt. Birgitte Hannibal

Søren P. Rasmussen Simon Pihl Sørensen Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Jakob Engel-Schmidt. Birgitte Hannibal Kommunalbestyrelsen Protokol 22-01-2015 kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødesal Medlemmer Sofia Osmani Søren P. Rasmussen Simon Pihl Sørensen Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Jakob Engel-Schmidt

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193

Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, 27-11-2013 Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 27. november 2013 Mødested: KompetenceCenter

Læs mere

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1 Referat Børne- og Undervisningsudvalget Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1 Medlemmer Sadik Topcu (ST) A Kisser Franciska Lehnert (KFL)

Læs mere

Per L. Laursen forlod mødet kl. 18.55 efter behandling af pkt. 37. Jette Rask forlod mødet kl. 20.00 under pkt. 44. Mødet sluttede kl. 20.05.

Per L. Laursen forlod mødet kl. 18.55 efter behandling af pkt. 37. Jette Rask forlod mødet kl. 20.00 under pkt. 44. Mødet sluttede kl. 20.05. Referat af mødet i Udvalget for Børn og Familie den 12. april 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Per L. Laursen forlod mødet kl. 18.55 efter behandling af pkt. 37. Jette

Læs mere

Åbent referat. Fra. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent referat. Fra. Udvalget for Børn og Undervisning Varde Kommune Åbent referat Fra Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 18. november 2014 Mødetidspunkt: 14:30-17:50 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan Mødelokale v/kantinen

Læs mere