Undervisningsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsudvalget"

Transkript

1 Undervisningsudvalget

2

3 , Undervisningsudvalget Nummer Beskrivelse SER/OVF UU01 Fælles skolestruktur Tre Falke SER -1,0-1,8-3,0-3,5 Skolen og Skolen på La Cours Vej (eller anden skole) UU02 Justering af teknisk SER -1,9-4,5-4,5-4,5 klassedannelse UU03 Afslutning af særligt pædagogisk SER -0,3-0,6-0,6-0,6 forløb/erstattet af folkeskolereformen UU04 Digital lektiehjælp, udfasning som SER -0,4-0,4-0,4-0,4 følge af manglende efterspørgsel UU05 Budgettilpasning af ressourcer til SER -0,3-0,8-0,8-0,8 mediecentre UU06 Justering af antal lejrskoledage SER -0,1-0,3-0,3-0,3 UU07 Souschefstillinger SFO og Klub SER -3,0-4,0-4,0-4,0 UU08 Særlig pædagogisk fritidstilbud i SER -1,3-1,3-1,3-1,3 skoleferien for børn i klub og SFO UU09 Regulering af takster på SFO og SER -3,9-4,0-4,1-4,1 klub UU10 Specialundervisning SER 0,0 0,0 0,0 0,0 Undervisningsudvalget i alt SER -12,2-17,8-19,0-19,5 Tekniske forslag, der indgår i 2. finansielle orientering, bilag 4 Nr.* Forslag SER FR: Indtægtsbudget til køb af pladser SER -0,2-0,2-0,2-0,2 2. FR: Modtagerklasser (flygtninge) SER 2,7 2,7 0,0 0,0 5 Budgettilpasning vedrørende SER -0,1-0,1-0,1-0,1 skolekolonier til faktisk forbrug 6 Tilslutning til aftale om SER -0,2-0,2-0,2-0,2 mellemkommunale betalinger Undervisningsudvalget i alt SER 2,2 2,2-0,5-0,5 * Henviser til nummereringen i bilag 4 i 2. finansielle orientering Demografi Aktivitet SER Undervisning SER 0,4-6,3-12,6-8,5 Tandplejen SER -0,7-1,0-1,2-0,8 Ungdomsuddannelse SER -0,1-0,1-0,1 0,1 Unge SER -0,3-0,1-0,5 0,8 Demografi, Undervisningsudvalget i alt SER -0,7-7,5-14,4-8,4

4 Forslag, der indgår i digitaliseringsplan 2016 Forslag SER/OVF Øget digitalisering indenfor SER 0,0 0,0-0,3-1,0 Undervisningsudvalget Undervisningsudvalget i alt SER 0,0 0,0-0,3-1,0

5 Nr. UU01 Fælles skolestruktur Tre Falke Skolen og Skolen på La Cours Vej (eller anden skole) Spor: Effektiv drift Udvalg:Undervisningsudvalget Område:BUO Angiv aktivitet: Undervisning SER/OVF: Serviceudgift Økonomi Budget på området kr. (2016 pl) Oprindeligt budget på aktiviteten (netto, dvs. U + I) Effektivisering kr. (2016 pl) (-)=budgetforbedring I: Effektivisering II: Investering (Drift) III: Investering (Anlæg)* Sum(I+II)= effekt (Drift) *Anlægsinvesteringer, der er nødvendige for at realisere effektiviseringen skal indarbejdes i anlægsplanen under Investering i effektivisering. Indhold i forslaget Med forslaget sker en omlægning af skolestrukturen, således at Skolen på la Cours Vej og Tre Falke Skolen samorganiseres til én samlet skole med en indskolings- og mellemtrinsafdeling samt en overbygningsafdeling. Hermed bliver strukturen for skolen reelt samme model som Skolen på Nyelandsvej (opdelt på Nyelandsvej og Lollandsvej fra sommeren 2016). Når udskolingseleverne fra Skolen på la Cours Vej fortsætter deres skolegang på Tre Falke Skolen, bliver der dels bedre rammer for indskoling og mellemtrin (herunder 1. majperioden), dels bedre rammer for læsekompetencecenteret (specialklasse) på skolen, dels plads til meroptag, hvis dette skulle blive relevant i de kommende år. Dvs. at der reserveres ledig plads til evt. udsving i befolkningsudviklingen. Tre Falke Skolen er for øjeblikket kommunens overbygningsskole, som modtager elever fra alle kommunens skoler. Da der overflytter relativt få elever fra hver skole til Tre Falke Skolen, sker der ikke en samtidig reduktion i antallet af klasser på den afgivende skole, men der oprettes hvert år ekstra klasser på Tre Falke Skolen. Det er således med den nuværende

6 model en relativt dyr løsning. Nr. UU01 Forslaget indebærer, at Tre Falke Skolen fremadrettet fungerer som overbygningsskole for én af kommunens folkeskoler, Skolen på la Cours Vej, og derudover tilbyder ledige pladser til elever fra andre folkeskoler. Hvis klasserne fra La Cours Vej flyttes til Tre Falke Skolen, vil der være plads til mellem 4 og 8 elever fra andre skoler pr. udskolingsklasse på Tre Falke. Det vil sige, at der vil være plads til 8-16 elever på 7. klassetrin, 8-16 elever på 8. klassetrin og 8-16 elever på 9. klassetrin. Hermed vil klassekvotienten blive på elever pr. klasse (aktuelt er klassekvotienten på Tre Falke gennemsnitligt på 24 elever pr. klasse). Dermed vil der være plads til mellem ¼ og ½ af de elever, som hidtil er blevet optaget på Tre Falke Skolen, fra skoler på Frederiksberg. Der henvises i øvrigt til, at der fortsat vil være frit skolevalg for kommunens øvrige elever, som måtte ønske et andet skoletilbud fra 7. klasse. 10. klasse bliver ikke påvirket af ovenstående, da Tre Falke fortsat vil være kommunens 10. klassestilbud for alle skoler. Der er årligt 2-3 klasser pr. årgang på Skolen på la Cours Vej (7.-9. årgang). Der er årligt 2 klasser pr. årgang på Tre Falke Skolen ( Årgang) samt klasser. Hvis modellen gennemføres, vil der årligt ske en effektivisering svarende til ca. 2 klasser pr. årgang (7.-9. årgang). Den årlige udgift til klasserne på Tre Falke Skolen, excl. ungegrupperne, er: 11,6 lærerstilling á 469 t.kr. = t.kr. 0,5 pædagogstilling á 407 t.kr. = 195 t.kr. I alt t.kr. Herfra fratrækkes den årlige indtægt ved salg af pladser i klasse til andre kommuner, som er på gennemsnitligt 2,454 mio. kr. Provenu er dermed (5.622 t.kr t.kr. ) = t.kr. Hertil kan forventes oprettelse af én ekstra klasse på kommunens øvrige skoler, svarende til 1,4 lærerstilling og 0,1 pædagogstilling, i alt 697 t.kr. Udover effektiviseringen svarende til 5 skoleklasser årligt (minus 6 klasser plus oprettelse af én ekstra klasse) vil der også kunne ske reduktioner i udgifter til administration og ledelse, når grundskole og overbygningsskole samdrifter administration og økonomi. Konkret forventes en besparelse på t.kr. på administration og ledelse når modellen er fuldt indfaset, svarende til ca. 2 årsværk. Der er forudsat en indfasningsperiode over 3 skoleår, således at der reduceres med ét klassetrin med forventelig 2 klasser pr. skoleår. Forslaget har fuld virkning fra og med skoleåret 2018/19. Alternativt til Skolen på la Cours Vej vil være en anden af kommunens skoler. En mulighed er den nye skole på Grundtvigsvej: på Grundtvigsvej etableres så alene en grundskole fra (eller 7.) klasse, hvorfra eleverne så overføres til Tre Falke Skolen. Dette vil give mulighed for et større optag på Grundtvigsvej (hvortil der er stor søgning) og aflaste de andre skoler i den østlige del af kommunen, som alle er presset på kapacitet. Til gengæld vil det betyde, at eleverne i udskolingen, fra 7. klasse, får relativt langt (2,8 km.) til deres skole.

7 Nr. UU01 Personalemæssige konsekvenser Såfremt forslaget vedtages, forventes der en samlet reduktion i personale på 14,1 årsværk når forslaget er fuldt indfaset i skoleåret 2018/19. Heraf forventes reduceret 11,6 lærerårsværk, 0,5 pædagogårsværk og 2 administrative årsværk. Hertil kommer investeringen i årsværk ved oprettelse af én ekstra klasse på de øvrige skoler, i alt 1,5 årsværk når fuldt indfaset i 2018/19. Nettoeffekten for kommunen er -12,6 årsværk. Investering i årsværk (+) 0,2 0,7 1,2 1,5 Reduktion i årsværk (-) -3,0-7,0-11,7-14,1 Nettoeffekt for kommunen* -2,8-6,3-10,5-12,6 *Der medtages kun medarbejdere, der er ansat med Frederiksberg kommune som arbejdsplads. Det skal gerne angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner. Sammenhæng til andre forslag Ingen

8

9 Nr. UU02 Justering af teknisk klassedannelse Spor: Effektiv drift Udvalg:Undervisningsudvalget Område:BUO Angiv aktivitet: Undervisning SER/OVF: Serviceudgift Økonomi Budget på området kr. (2016 pl) dvs. U + I) Skoler dvs. U + I) SFO Effektivisering kr. (2016 pl) (-)=budgetforbedring I: Effektivisering Skoler I: Effektivisering SFO II: Investering (Drift) III: Investering (Anlæg)* Sum(I+II)= effekt (Drift) *Anlægsinvesteringer, der er nødvendige for at realisere effektiviseringen skal indarbejdes i anlægsplanen under Investering i effektivisering. Indhold i forslaget Undervisningstimetildelingen til den enkelte skole foretages for et skoleår ad gangen på grundlag af det kendte elevtal omkring 1. marts og en beregning af antal klasser på op til 26 elever, jf. Bilag til Styrelsesvedtægt for Frederiksberg Skolevæsen. Modellen betyder, at skolerne får budget til det antal klasser på op til 26 elever, der forventes at være i det kommende skoleår, på baggrund af elevtallet i marts. De seneste tre år har elevtallet i marts været væsentligt højere end det faktiske elevtal ved skoleårets start. Det skyldes, at elever fraflytter, flytter skole, tager på efterskole mv. Nogle skoler får således tildelt budget til flere klasser, end det faktiske antal klasser ved skoleårets start. Forslaget indebærer, at undervisningstimetildelingen sker på grundlag af en beregning af antal klasser på op til 27 elever på baggrund af det kendte elevtal for klassetrin. Med forslaget vil det tildelte antal klasser i højere grad svare til det faktiske klassetal.

10 Nr. UU02 Ændringen er af teknisk karakter, idet skolerne allerede nu kan oprette klasser op til kvotient 28. Den faktiske gennemsnitlige klassekvotient har de seneste to år ligget på henholdsvis 22 og 23 elever pr. klasse. Ændringen medfører ikke nødvendigvis, at klassekvotienten bliver højere i de enkelte klasser men medfører, at den enkelte skoles økonomiske råderum/frirum begrænses lidt. For den gennemsnitlige skole vil ændringen medføre, at skolens budget reduceres med knap kr. svarende til knap en stilling. Effektiviseringen er beregnet som et gennemsnit af ressourceudmeldingerne de foregående skoleår. Beregningerne viser, at der i gennemsnit ville have været meldt ressourcer ud svarende til 7 klasser færre ved en teknisk klassedannelse på 27 elever fra klassetrin. Det kan nævnes, at den tekniske klassedannelse i andre kommuner typisk sker på grundlag af en beregning af antal klasser på op til 28 elever. Personalemæssige konsekvenser En reduktion på 7 klasser pr. år vil medføre en reduceret normering til skolerne og SFO erne på i alt 10,2 årsværk, heraf 8,9 lærerårsværk og 1,3 pædagogårsværk. Investering i årsværk (+) -4,3-10,2-10,2-10,2 Reduktion i årsværk (-) Nettoeffekt for kommunen* -4,3-10,2-10,2-10,2 *Der medtages kun medarbejdere, der er ansat med Frederiksberg kommune som arbejdsplads. Det skal gerne angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner. Sammenhæng til andre forslag Ingen

11 Nr. UU03 Afslutning af særligt pædagogisk forløb/erstattet af folkeskolereformen Spor: Borgeren i centrum Udvalg:Undervisningsudvalget Område:BUO Angiv aktivitet: Undervisning SER/OVF: Serviceudgift Økonomi Budget på området kr. (2016 pl) dvs. U + I) Effektivisering kr. (2016 pl) (-)=budgetforbedring I: Effektivisering II: Investering (Drift) III: Investering (Anlæg)* Sum(I+II)= effekt (Drift) *Anlægsinvesteringer, der er nødvendige for at realisere effektiviseringen skal indarbejdes i anlægsplanen under Investering i effektivisering. Indhold i forslaget 9 af kommunens 10 folkeskoler tildeles pt. 112,5 undervisningstimer pr. år til særlige pædagogiske tiltag (kurser/forløb) målrettet elever med faglige huller. Midlerne bruges for øjeblikket meget forskelligt på skolerne. Dels til støttetimer/enkeltmandsundervisning og dels til særlige kurser/forløb for mindre grupper af elever i og udenfor den almindelige undervisning. Det er ikke muligt at opgøre en konkret effekt af indsatsen i form af højere karaktergennemsnit eller mindre specialundervisning i øvrigt. Forslaget indebærer, at denne tildeling fjernes, idet initiativer indenfor rammerne af skolereformen er målrettet samme udfordring. Indenfor rammerne af skolereformen erstattes den tidligere indsats nu af mere systematiske indsatser for alle elever: Målstyret undervisning og løbende, systematisk feedback hvilket forventes at give en bedre progression i elevernes læring. Tid til faglig fordybelse/træning/lektier indarbejdet i skoledagen - således at de bogligt svageste elever får hjælp til træningsopgaver og faglig forståelse som del af

12 Nr. UU03 skoledagen, og således at de stærkere elever udfordres. Understøttende undervisning med forskellige læringsaktiviteter og former således at eleverne stimuleres til læring på mange måder og opnår højere motivation for skolearbejdet. En mere varieret skoledag med mere bevægelse hvilket erfaringsmæssigt vil øge motivationen hos især de svageste elever. De to A.P. Møller-finansierede udviklningsprojekter ( Læring, der ses for klasse samt Tidlig literacy og tidlig numeracy for indskolingen) vil endvidere bidrage med systematiske indsatser omkring læringsmål, læringsprogression, evaluering m.v. samt særlig fokus på udvikling af undervisning og aktiviteter der understøtter elevernes læring i tidlig dansk og tidlig matematik. Hermed får alle elever et bedre fundament for udviklingen af de faglige kompetencer. Personalemæssige konsekvenser Såfremt forslaget vedtages, vil den samlede lærernormering blive reduceret med 0,56 årsværk i 2016 og 1,35 årsværk fra 2017 og frem. Investering i årsværk (+) Reduktion i årsværk (-) -0,56-1,35-1,35-1,35 Nettoeffekt for kommunen* -0,56-1,35-1,35-1,35 *Der medtages kun medarbejdere, der er ansat med Frederiksberg kommune som arbejdsplads. Det skal gerne angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner. Sammenhæng til andre forslag Ingen

13 Nr. UU04 Digital lektiehjælp, udfasning som følge af manglende efterspørgsel Spor: Borgeren i centrum Udvalg:Undervisningsudvalget Område:BUO Angiv aktivitet: Undervisning SER/OVF: Serviceudgift Økonomi Budget på området kr. (2016 pl) dvs. U + I) Effektivisering kr. (2016 pl) (-)=budgetforbedring I: Effektivisering II: Investering (Drift) III: Investering (Anlæg)* Sum(I+II)= effekt (Drift) *Anlægsinvesteringer, der er nødvendige for at realisere effektiviseringen skal indarbejdes i anlægsplanen under Investering i effektivisering. Indhold i forslaget Frederiksberg Kommune har i 1½ år haft samarbejde med Lektier Online (Århus Statsbibliotek), som driver et lektiehjælpstilbud via et call-center på biblioteket på Danas Plads. Hjælpen gives af studerende og tilbydes i en særlig åbningstid. Erfaringerne med tilbuddet er, at det er meget få elever, som konkret udnytter muligheden. I stedet foretrækker de at bruge deres egne lærere på skolen. Hertil kommer at lektier/træning efter næste folketingsvalg, jf. skolereformen, vil ske i forbindelse med den almindelige undervisning og ikke i særlige lektie-moduler placeret i slutningen af dagen. Herved forsvinder fundamentet for det særlige lektietilbud hos Lektier Online. Lektier Online er finansieret af midler, der tidligere blev tildelt skolerne til lektiestøtte på skolen. Der er som følge af skolereformen nu afsat midler til den understøttende undervisning, hvor lektier/træning forventes at ske. Model A: Lektier Online nedlægges og hele beløbet indgår i effektiviseringen. (425 t.kr.) Model B: Lektier Online nedlægges og 50% af besparelsen tilføres skolerne til støtte for lektiearbejde, 50% indgår i effektiviseringen (dvs. 212 t.kr.).

14 Nr. UU04 Personalemæssige konsekvenser Forslaget har ingen personalemæssig konsekvens. Investering i årsværk (+) Reduktion i årsværk (-) Nettoeffekt for kommunen* *Der medtages kun medarbejdere, der er ansat med Frederiksberg kommune som arbejdsplads. Det skal gerne angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner. Sammenhæng til andre forslag Ingen

15 Nr. UU05 Budgettilpasning af ressourcer til mediecentre Spor: Effektiv drift Udvalg:Undervisningsudvalget Område:BUO Angiv aktivitet: Undervisning SER/OVF: Serviceudgift Økonomi Budget på området kr. (2016 pl) dvs. U + I) Skoler dvs. U + I) Specialundervisning Effektivisering kr. (2016 pl) (-)=budgetforbedring I: Effektivisering Skoler I: Effektivisering Specialundervisning II: Investering (Drift) III: Investering (Anlæg)* Sum(I+II)= effekt (Drift) *Anlægsinvesteringer, der er nødvendige for at realisere effektiviseringen skal indarbejdes i anlægsplanen under Investering i effektivisering. Indhold i forslaget Hver skole tildeles pt timer pr. år til mediecentre og dermed til arbejdstimer hos lærere i mediecenteret, som understøtter dels skolebibliotekets drift, dels medarbejdernes brug af it. Som følge af budget 2015 er der ansat 5 it-skolebetjente, som servicerer skoler, sfo er og klubber på it-området, hvormed mediecentervejlederne ikke længere skal bruge tid på den tekniske support. Desuden vil omlægningen til skolen i skyen (alle programmer tilgås via internettet) betyde, at der bliver færre opgaver i forhold til at installere programmer og understøtte disse. Forslaget indebærer, at tildelingen til Mediecentre reduceres med ca. 1/5, fra 1275 til 1000 timer pr. skole, svarende til de færre opgaver. Den samlede effektivisering skønnes at være 821 t.kr. pr. år for skoler og specialskoler.

16 Nr. UU05 Personalemæssige konsekvenser Vedtagelse af forslaget medfører en reduktion i normeringen af lærere på i alt 1,7 årsværk, heraf 1,6 årsværk i folkeskolen og 0,1 årsværk i specialskolerne. Investering i årsværk (+) Reduktion i årsværk (-) -0,7-1,7-1,7-1,7 Nettoeffekt for kommunen* -0,7-1,7-1,7-1,7 *Der medtages kun medarbejdere, der er ansat med Frederiksberg kommune som arbejdsplads. Det skal gerne angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner. Sammenhæng til andre forslag Ingen

17 Nr. UU06 Justering af antal lejrskoledage Spor: Borgeren i centrum Udvalg:Undervisningsudvalget Område:BUO Angiv aktivitet: Undervisning SER/OVF: Serviceudgift Økonomi Budget på området kr. (2016 pl) dvs. U + I) Skoler dvs. U + I) Specialundervisning Effektivisering kr. (2016 pl) (-)=budgetforbedring I: Effektivisering - Skoler I: Effektivisering Specialskoler II: Investering (Drift) III: Investering (Anlæg)* Sum(I+II)= effekt (Drift) *Anlægsinvesteringer, der er nødvendige for at realisere effektiviseringen skal indarbejdes i anlægsplanen under Investering i effektivisering. Indhold i forslaget Hver skole tildeles pt. ressourcer til 12 lejrskoledage om året. Skolerne normeres med 2 lærere à 7 timer i 4 dage til 5. klassetrin, 5 dage til 7. klassetrin og 3 dage til 9. klassetrin. Hensigten med lejrskoler har historisk set været at sikre, at eleverne oplevede andre miljøer, oplevede undervisning i praksisrummet, fik sammenhængende tid til sociale aktiviteter samt fik mulighed for at arbejde selvstændigt/projektorienteret. Disse hensyn er i vid udstrækning opfyldt på anden vis indenfor rammerne af folkeskolereformen. På landsplan er der typisk 1-2 lejrskoleophold for eleverne i folkeskolen frem for de 3, som er normen på Frederiksberg. Det forslås, at antal lejrskoledage reduceres fra 12 til 10 dage om året, med 3 dage på 5. klassetrin, 4 dage på 7. klassetrin og 3 dage til 9. klassetrin, idet skolerne fortsat selv bestemmer hvor og hvordan dagene konkret anvendes.

18 Nr. UU06 I budget 2015 blev det vedtaget, at lejrskoledage i specialskoler skal være på niveau med tildeling til folkeskolerne, altså 12 dage. Den samlede effektivisering ved at reducere 2 lejrskoledage i folkeskolen og specialskolen skønnes at være 273 t.kr. pr. år. Det forudsættes, at der i årene fremover oprettes tilsvarende mange 5. og 7. klasser. Antallet af lejrskoledage er ikke fastsat i folkeskoleloven. Der vurderes ikke at være læringsmæssig effekter af at reducere antallet af lejrskoledage. Eleverne vil fortsat modtage samme mængde undervisning, og der er indenfor rammerne af sfo og klub rige muligheder for ekskursioner og ture, hvor de sociale aktiviteter kan udfoldes. Personalemæssige konsekvenser Ved at reducere antallet af lejrskoledage vil den samlede lærernormering blive reduceret med ca. 0,6 årsværk. Hhv. 0,5 lærerårsværk i folkeskolen og 0,1 årsværk i Specialskolen. Investering i årsværk (+) Reduktion i årsværk (-) -0,2-0,6-0,6-0,6 Nettoeffekt for kommunen* -0,2-0,6-0,6-0,6 *Der medtages kun medarbejdere, der er ansat med Frederiksberg kommune som arbejdsplads. Det skal gerne angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner. Sammenhæng til andre forslag Såfremt forslagene om Klassedannelse med Kvotient 27 og forslaget om Fælles skolestruktur Tre Falke skolen og skolen på La Cours Vej vedtages, er reduceres effekten til i alt: Såfremt begge forslag vedtages: Effektivisering kr Årsværk -0,2-0,5-0,5-0,5

19 Nr. UU07 Souschefstillinger SFO og Klub Spor: Effektiv drift Udvalg:Undervisningsudvalget Område:BUO Angiv aktivitet: Undervisning & Unge SER/OVF: Serviceudgift Økonomi Budget på området kr. (2016 pl) dvs. U + I) SFO dvs. U + I) Klub Effektivisering kr. (2016 pl) (-)=budgetforbedring I: Effektivisering II: Investering (Drift) III: Investering (Anlæg)* Sum(I+II)= effekt (Drift) *Anlægsinvesteringer, der er nødvendige for at realisere effektiviseringen skal indarbejdes i anlægsplanen under Investering i effektivisering. Indhold i forslaget Skolerne er pt. normeret med en ledelse bestående af: Skoleleder, to pædagogiske ledere (undervisning), to pædagogiske ledere (fritid), en administrativ leder samt to halvtids-souschefer til henholdsvis SFO og Klub. Forslaget indebærer, at de to halvtidslederstillinger som souschef i SFO og Klub nedlægges, og at institutionerne i stedet tilføres hver kr. til finansiering af forskellige former for projektledelses- og koordinatoransvar hos udvalgte medarbejdere i SFO og klub. Med den foreslåede ændring vil normeringen til personaleledelse for henholdsvis undervisningsdel og fritidsdel blive mere ensartet, ligesom det tydeliggøres, at skolens ledelse er en helhed, som har ansvar for både undervisning og fritid set i sammenhæng. Normeringen til selve det pædagogiske arbejde med børnene i SFO og klub forbliver uændret.

20 Nr. UU07 Effektiviseringen vil udgøre 4 mio. kr. pr. år. Af hensyn til varsling vil effektiviseringen først have effekt pr. 1. april i det første år, svarende til en effektivisering på 3 mio. kr. i Af hensyn til skolernes planlægning kan forslaget alternativt indføres med virkning fra skoleårets begyndelse, det vil sige pr. august 2016, svarende til en effektivisering på 1,67 mio. kr. i Herefter vil effektiviseringen udgøre 4 mio. kr. årligt. Personalemæssige konsekvenser Såfremt nedlæggelsen af halvtidslederstillingerne som souschef i SFO og Klub vedtages, vil der med effekt fra 1. april 2016 frigøres 5,0 stillinger stigende til 7,5 i overslagsårene. Investering i årsværk (+) Reduktion i årsværk (-) -5,0-7,5-7,5-7,5 Nettoeffekt for kommunen* -5,0-7,5-7,5-7,5 Selvejende institution -0,3-0,5-0,5-0,5 *Der medtages kun medarbejdere, der er ansat med Frederiksberg kommune som arbejdsplads. Det skal gerne angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner. Sammenhæng til andre forslag Forslaget om effektivisering af klubdrift Klub Huset omfatter også klub souschef, der således er indregnet i begge forslag. Forslaget har ligeledes sammenhæng til forslaget om takster for SFO og klub.

21 Nr. UU08 Særlig pædagogisk fritidstilbud i skoleferien for børn i klub og SFO Spor: Borgeren i centrum Udvalg:Undervisningsudvalget Område:BUO Angiv aktivitet: Undervisning & Unge SER/OVF: Serviceudgift Økonomi Budget på området kr. (2016 pl) dvs. U + I) SFO dvs. U + I) Klub Effektivisering kr. (2016 pl) (-)=budgetforbedring I: Effektivisering - SFO I: Effektivisering - Klub II: Investering (Drift) III: Investering (Anlæg)* Sum(I+II)= effekt (Drift) *Anlægsinvesteringer, der er nødvendige for at realisere effektiviseringen skal indarbejdes i anlægsplanen under Investering i effektivisering. Indhold i forslaget Erfaringen er, at børn der går i SFO og klub bruger tilbuddet betydeligt mindre i sommerferien. Der er derfor indført et fælles tilbud for alle børn i uge 29 og 30 i 2015, hvor der tilbydes pædagogiske aktiviteter i én SFO og én klub i kommunen. Det er muligt at udvide den ordning med en til to uger i sommerferien. Det anbefales, at ordningen indføres i de uger, hvor der erfaringsmæssigt er færrest børn. Den nuværende ordning vil i forhold til sommerferiens placering ligge i uge 28 og 29 i Den ekstra uge vil skulle ligge i uge 30. I fald der ønskes yderligere en uge, vil den skulle ligge i uge 27. Udvides ordningen med én uge (til tre uger i alt) vil det fortsat være muligt for en familie kun at benytte egen institution, hvis man planlægger sommerferien herefter. Det vil tilsvarende være muligt at afvikle personalets sommerferie i denne periode. Af hensyn til familiernes planlægning kan perioden med fordel koordineres mellem SFO og klub.

22 Nr. UU08 En variant af ovenstående vil være, at der for børn i klasse (klub-børn) etableres et tæt samarbejde med det lokale foreningsliv, således at aktiviteterne i videst mulige omfang sker indenfor rammerne af disse. Det vil sige som del af sommerferie-web-avisens aktiviteter, som del af fodboldklubbens fodboldskole osv. Det vil i så tilfælde være nødvendigt at aflønne foreninger for at stille instruktører til rådighed. Aktiviteter ud af huset kræver også tilstrækkelig normering af pædagoger, ligesom der skal være ressourcer til samarbejde, og der må også forventes ekstra omkostninger til renholdelse af idrætsanlæg og evt. indkøb af rekvisitter. Det forudsættes, at aktiviteter foregår i kommunale anlæg uden lejeomkostninger. Der afsættes derfor 250 t.kr. til en uges aktiviteter. For børn i klubalderen (4.-7. klasse) gælder særligt, at der for de fleste børn ikke er tale om et pasningstilbud, men primært et aktivitetstilbud på linje med andre fritidstilbud. Man kan derfor vælge at omlægge yderligere ressourcer i sommerferien fra åbningstid i alle klubber til særlige aktivitetstilbud i samarbejde med foreninger. Erfaringerne viser, at foreningsaktiviteter ikke fuldt ud kan erstatte et kommunalt fritidstilbud. Klubpædagoger vil derfor havde det pædagogiske ansvar, mens foreningerne har hovedansvaret for aktiviteterne. Det bedste samarbejde sker når pædagoger kan understøtte den brede deltagelse fra klubbens medlemmer, mens den eksterne partner kan facilitere aktiviteterne. Aktiviteterne kan i mindre omfang udvides til også at omfatte børn fra SFO. SFO: Ved at reducere åbningstiden en uge i sommerperioden med konsekvens for 8 ud af 9 SFO er og medregne afledte personaleudgifter (vikarer, uddannelse, dagpenge og regnskabsføring) giver dette en samlet reduktion på 551 t.kr. Klub: Ved at reducere åbningstiden en uge i sommerperioden med konsekvens for 8 ud af 9 klubber og medregne afledte personaleudgifter (vikarer, uddannelse, dagpenge og regnskabsføring) giver dette en samlet reduktion på 490 t.kr. Ved at reducere åbningstiden med yderligere en uge i sommerperioden hvor der samtidig er et særligt ferietilbud i samarbejde med foreninger, kan der opnås yderligere en besparelse på 240 t.kr. Model 1: En uges ekstra fælles pædagogisk tilbud i sommerferien giver effektivisering på 1,04 mio. kr. Model 2: En uges aktivitetstilbud i sommerferien for børn i klub i samarbejde med foreninger der erstatter åbningstid i klub giver en effektivisering på 240 t.kr. Model 3 (model 1 og 2): En uges ekstra sommer-sfo og to ugers ekstra sommer-klub, hvoraf der i en uge er aktivitetstilbud i samarbejde med foreninger. Forslaget giver en samlet effektivisering på 1,28 mio. kr. De foreslåede modeller tager udgangspunkt i, at der skal være kvalitetsfulde tilbud i ferieperioden, hvilket kræver et vist antal børn og medarbejdere. Det kan opnås ved at samle parterne i én SFO og én klub. Effekten heraf vil være et bredere og bedre udbud af aktiviteter, og for det enkelte barn en større gruppe af voksne og børn af forholde sig til/lege med. Såfremt tiltaget med samarbejder med foreningslivet realiseres, vil effekten forventeligt være, at børn og medarbejdere får et tæt kendskab til foreningslivet og dermed får incitament til at blive brugere heraf resten af året. Det vil dermed give foreningerne et rekrutteringsgrundlag, ligesom det vil give dem mulighed for at skabe et attraktivt sommerjob for foreningens

23 Nr. UU08 instruktører. Tiltaget vil desuden understøtte intentionerne i skolereformen om den åbne skole (samarbejde med foreninger m.v.). Personalemæssige konsekvenser Såfremt en ekstra uges fælles pædagogisk tilbud i SFO og to uges aktivitetstilbud i klub, hvor den ene uge i klub erstattes af et tilbud i samarbejde med foreninger, vedtages, vil der ske en samlet personalereduktion på de to områder med 6,54 stillinger, fordelt med 3,34 på SFO og 3,2 på klub. Investering i årsværk (+) Reduktion i årsværk (-) -6,54-6,54-6,54-6,54 Nettoeffekt for kommunen* -6,54-6,54-6,54-6,54 *Der medtages kun medarbejdere, der er ansat med Frederiksberg kommune som arbejdsplads. Det skal gerne angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner. Sammenhæng til andre forslag Forslaget har sammenhæng til forslaget om takster for SFO og klub.

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Undervisningsudvalget (inkl. modposter

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør OPDATERET NOTAT 2. juni 2014 Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 I forhold til det oprindelige udkast til notat om økonomien i folkeskolereformen

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre:

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Ressourcetildelingsmodel - folkeskolen Byrådet Dato: 23. januar 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Tildelingsmodellen i Solrød Kommune er baseret

Læs mere

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Effektiviseringsforslag, Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Nummer Beskrivelse SER/OVF 2016 2017 2018 2019 AUU01 Vækst og jobskabelse på Frederiksberg - løntilskudsordningen

Læs mere

Økonomien i folkeskolereformen.

Økonomien i folkeskolereformen. Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Bilag 3 Fremtidens Folkeskole i Helsingør Kommune 14. oktober 2013 Økonomien i folkeskolereformen. Resume og sammenfatning I tabel 1 nedenfor

Læs mere

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra:

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Notat Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Ny folkeskolereform 2014 Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Et væsentligt element i den nye folkeskolereform er den udvidede skoledag, hvor understøttende

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 13. september 2013 KKN Dok.nr. 119505-13 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Den nye folkeskolereform medfører, at der fastsættes et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

I - 1. behandling - Organisering af kommunens fritidstilbud i forlængelse af Folkeskolereformen - ISU

I - 1. behandling - Organisering af kommunens fritidstilbud i forlængelse af Folkeskolereformen - ISU I - 1. behandling - Organisering af kommunens fritidstilbud i forlængelse af Folkeskolereformen - ISU Sagstype: Åben Type: Institutions- og Skoleudvalget - I Sagsnr.: 14/6716 Baggrund Som en del af implementering

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Forslag til justeret ressourcetildeling som følge af folkeskolereform

Forslag til justeret ressourcetildeling som følge af folkeskolereform Notatark Sagsnr. 17.00.00-P17-2-13 Sagsbehandler Per Lunding 27.11.2013 Forslag til justeret ressourcetildeling som følge af folkeskolereform I forbindelse med Byrådets beslutning om budget 2014 og implementering

Læs mere

Skolereform baggrundsbilag

Skolereform baggrundsbilag Skolereform baggrundsbilag Bemærk! Nedenstående indstillinger er udarbejdet ud fra 1. behandling af lovforslaget omkring ny skolereform. Skolereformens intention Det fremgår af udspillet, at regeringen

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune 1 Indledning Byrådet besluttede på deres møde d. 9. februar 2012 en ny organisering af Faxe Kommunes skolevæsen. Den nye organisering af Faxe Kommunes

Læs mere

Nummer Beskrivelse SER/OVF SER -1,2-1,2-1,2-1,2 misbrugsbehandling med fokus på effekt Socialudvalget i alt SER -1,2-1,2-1,2-1,2

Nummer Beskrivelse SER/OVF SER -1,2-1,2-1,2-1,2 misbrugsbehandling med fokus på effekt Socialudvalget i alt SER -1,2-1,2-1,2-1,2 Socialudvalget Effektiviseringsforslag, Socialudvalget Nummer Beskrivelse SER/OVF 2016 2017 2018 2019 SU01 Omlægning af ydelser i SER -1,2-1,2-1,2-1,2 misbrugsbehandling med fokus på effekt Socialudvalget

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

Undervisningsudvalget

Undervisningsudvalget Undervisningsudvalget Undervisningsudvalget Aktiviteter Undervisningsudvalget har ansvaret for folkeskolen på Frederiksberg herunder SFO, klubber og Ungdomsskolen samt rådgivning og specialiserede tilbud

Læs mere

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER Faktabeskrivelse Center for Børn og Læring består af to serviceområder: SO 10 Dagtilbud for børn SO 12 Folke- og ungdomsskoler Den strukturelle beskrivelse af de to områder er opdelt efter serviceområde.

Læs mere

Folkeskolereform. Sektorudvalg. www.ballerup.dk

Folkeskolereform. Sektorudvalg. www.ballerup.dk Folkeskolereform Sektorudvalg www.ballerup.dk Folkeskolereformen Folkeskolereformen Den 13. juni 2013 blev regeringen, DF, V og K enige om en folkeskolereform. Reformen træder i kraft med skoleåret 14/15,

Læs mere

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian

Læs mere

Høringssvar vedr. afdækningskatalog for budget 2016

Høringssvar vedr. afdækningskatalog for budget 2016 Høringssvar vedr. afdækningskatalog for budget 2016 Skolebestyrelsen og MED-udvalget ved Hjallerup Skole Inden Skolebestyrelsen og MED-udvalget afgiver høringssvar til de enkelte forslag, vil vi gerne

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Det grafiske overblik

Det grafiske overblik Folkeskolereformen Det grafiske overblik Hovedelementer i folkeskoleforliget En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning: 0.-3.klasse: 30 timer om ugen (28)

Læs mere

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort

Læs mere

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 239826 Brevid. 1721274 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 14. august 2013 Med

Læs mere

Byrådscentret Organisering af kommunens fritidstilbud - i forlængelse af Folkeskolereformen (bilag til ISU-sag, juni 2014)

Byrådscentret Organisering af kommunens fritidstilbud - i forlængelse af Folkeskolereformen (bilag til ISU-sag, juni 2014) NOTAT Byrådscentret 28-05-2014 Organisering af kommunens fritidstilbud - i forlængelse af Folkeskolereformen (bilag til ISU-sag, juni 2014) Baggrund Som en del af implementeringen af den nye Folkeskolelov

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

SKOLE- OG BØRNEUDVALGET

SKOLE- OG BØRNEUDVALGET SKOLE- OG BØRNEUDVALGET OPGAVER OG ØKONOMI Skole- og Børneudvalget består af følgende delområder: Daginstitutioner og dagpleje Folkeskoler og ungdomsskole Inklusionscenter og specialundervisning Skolefritidsordninger

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 - Indenfor vedtaget serviceniveau Fællespulje - Børneudvalget 3.900 3.01 Provenu

Læs mere

I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU

I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU Sagstype: Åben Type: Institutions- og Skolecentret I Sagsnr.: 13/21062 Baggrund 01-08-14 træder den nye Folkeskolelov

Læs mere

Baggrund Til budget 2011 blev det vedtaget at foretage en besparelse på koloni-/lejrskoledrift. I teksten hedder det:

Baggrund Til budget 2011 blev det vedtaget at foretage en besparelse på koloni-/lejrskoledrift. I teksten hedder det: Notat 02-05-2011 Sagsbeh: HPA Sagsnr.: 2011-7144 Dokumentnr.: 2011-52902 Børne- og Ungeområdet Effektivisering af kolonidrift Baggrund Til budget 2011 blev det vedtaget at foretage en besparelse på koloni-/lejrskoledrift.

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Handleforslag på Skoleudvalgets område

Handleforslag på Skoleudvalgets område SU 1 Ledelsesstruktur Funktion Skoleområdet Det anbefales at serviceharmonisere ledelsesstrukturen på skolerne i ny Køge Kommune (side 10-11) som vedtaget i Køge Kommune, således at skoleledelsen på en

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

12. Uddannelsespolitik

12. Uddannelsespolitik 2. Uddannelsespolitik ( i kr..000) 20 202 203 204 Overslagsår 0 - fremskrevet 34.67 34.66 34.69 34.69 Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Fordeling af lederlønspulje SFO og Ungdomsskolen 23

Læs mere

Folkeskolereformen. Skolen i morgen Ledelse. Økonomi. Proces. Oplæg budgetkonference 29. august 2013

Folkeskolereformen. Skolen i morgen Ledelse. Økonomi. Proces. Oplæg budgetkonference 29. august 2013 Folkeskolereformen Skolen i morgen Ledelse Økonomi Oplæg budgetkonference 29. august 2013 Proces Skoleledelse Hvad sker her i efteråret Alle landets skoleledere 3 dages kursus: Folkeskolereformen

Læs mere

Takst-tabel 2013/ /15. Undervisning. Skolefritidsordninger. Bemærkninger til budget Folkeskolereformen

Takst-tabel 2013/ /15. Undervisning. Skolefritidsordninger. Bemærkninger til budget Folkeskolereformen Bemærkninger til budget 2014 Folkeskolereformen Som følge af folkeskolereformen er der sket en ajourføring af den model, der blev besluttet i Børne-, Unge og Familieudvalget den 19.3.2012 til beregningen

Læs mere

#Spørgsmål og svar om den nye skole

#Spørgsmål og svar om den nye skole #Spørgsmål og svar om den nye skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? (3/7-2014) Alle elever får en

Læs mere

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 20-11-2013 Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum Folkeskolereformen er en læringsreform. Den har fokus

Læs mere

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor.

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor. Politikområde Undervisning - Oversigt Frihedsgrader og bindinger Politikområdet undervisning består af følgende delområder: Inden for selvforvaltningen 1. Skoler - almen undervisning (391 mio. kr.) - specialundervisning,

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG TIL FOLKESKOLEREFORMEN I DRAGØR

ÆNDRINGSFORSLAG TIL FOLKESKOLEREFORMEN I DRAGØR 5. februar 2015 HØRINGSSVAR ÆNDRINGSFORSLAG TIL FOLKESKOLEREFORMEN I DRAGØR Folkeskolereformen er en meget omfattende forandringsproces med store konsekvenser for både medarbejdere, børn og forældre på

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform FOLKESKOLEREFORMEN www.aarhus.dk/skolereform DET OVERORDNEDE FORMÅL MED REFORMEN Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT Spørgsmål Til spørgsmålet vedr. 10. klasse spørger vi til sammenlægning med Kattegatskolen, vil også gerne have belyst konsekvenserne ved en sammenlægning med Ung Norddjurs.

Læs mere

Bevilling 13 Undervisning

Bevilling 13 Undervisning Bevilling 13 Undervisning Beskrivelse Bevilling Undervisning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter normal- og specialundervisning, modtageundervisning, skolefritidsordninger og ungdomsskole

Læs mere

Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation. Silkeborg Kommunes udgifter til folkeskolen pr. elev.

Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation. Silkeborg Kommunes udgifter til folkeskolen pr. elev. Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation Indledning: Silkeborg Lærerforening udsender igen i år en Budgetinformation til lokale politikere, skolebestyrelser, lærere og andre interesserede i forbindelse

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.310 5.10 Dagpleje og integrerede institutioner -3.074-4.002-5.228-5.228

Læs mere

UDVALGET FOR BØRN OG UNGE REDUKTIONSBLOKKE Oprettet:19.maj 2009 Rev.:20.maj 2009

UDVALGET FOR BØRN OG UNGE REDUKTIONSBLOKKE Oprettet:19.maj 2009 Rev.:20.maj 2009 3.01 Skoler 1.000 kr. 2010 2011 2012 2013 1. Pædagogisk Central - omorganis. -200-200 -200-200 2. Omlægning til takstfinansiering Sejladsprojekt -80-185 -185-185 Naturskolen -475-1.140-1.140-1.140 Færdelssskolen

Læs mere

Risbjergskolen. Høring vedrørende budget 2017 Børne- og Undervisningsudvalget

Risbjergskolen. Høring vedrørende budget 2017 Børne- og Undervisningsudvalget Risbjergskolen Risbjergskolen Risbjergvej 10-20 2650 Hvidovre Tlf: 3678 3997 www.risbjergskolen.hvidovre.dk Dato: 18.8.2016 Høring vedrørende budget 2017 Børne- og Undervisningsudvalget Hvidovre Kommune

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling:

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling: NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Rammefortælling: Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre Skolerne i Køge Kommune vil se anderledes ud fra 1. august

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat juni 2015 Dette notat præsenterer kort rammerne for lektiehjælp og faglig fordybelse, aktuelle opmærksomhedspunkter for kommuner og skoler samt udvalgte hovedresultater

Læs mere

Notat. Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Notat. Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen Notat Modtager(e): Børne- og udvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen Baggrund Den nuværende ressourcetildelingsmodel er fra 2011. I 2013 blev ressourcetildelingsmodellerne for dagtilbud, og SFO

Læs mere

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Ekstraordinært åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Jesper Würtzen (A) - næstformand Doris Børger (A)

Læs mere

Budget for Højvangskolen 2014

Budget for Højvangskolen 2014 Budget for Højvangskolen 2014 Skolens samlede økonomiske situation er som bekendt udfordret af tidligere års merforbrug i forhold til det udmeldte budget. Derfor blev der i januar nedsat en økonomisk taskforce

Læs mere

På denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016.

På denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT 29-10-2015 Bilag 2 - Status på økonomien i 2016 Baggrund og konklusion Med Børne- og Ungdomsudvalgets 2. behandling af budgetforslag

Læs mere

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato Bilag 6 Fra Børn og Unge Dato 10-06-2014 Budgettildeling til FU-områderne Det politiske forlig og de deraf følgende ændringer på FU-området er budgetneutralt, hvilket betyder at den samlede ramme er uændret.

Læs mere

Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger

Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger 1. Baggrund og indhold I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2013-16 vedtog direktionen, at der skulle

Læs mere

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Udvalg Børne- og Skoleudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen D. 22. oktober 2014, Børne- og ungesekretariatet Baggrund Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2015 at iværksætte en proces med henblik på at

Læs mere

Alternativ Ø (Det solidariske alternativ)

Alternativ Ø (Det solidariske alternativ) Alternativ Ø (Det solidariske alternativ) Ø. Fem skoler med overbygning- 4 fødeskoler, 1. Kort beskrivelse af alternativ Ø Alternativ Ø er baseret på et bærende princip om, at der skal være skoler over

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Formålet med en decentral visitation er at øge den lokale handlekompetence i det pædagogiske arbejde.

Formålet med en decentral visitation er at øge den lokale handlekompetence i det pædagogiske arbejde. 1 NOTAT om Decentral visitation Af Anbefaling 10 fremgår, at Familie- og Kulturudvalget forelægger model/modeller for, hvordan en decentral visitationsmodel til særlige ydelser og tilbud med lokal visitation

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 Kære forældre til elever på Høje Kolstrup Skole! Skolebestyrelsen afgiver hvert forår en årsberetning om året der gik i skolebestyrelsen, hvor forældrene informeres

Læs mere

Mere undervisning i dansk og matematik

Mere undervisning i dansk og matematik Mere undervisning i dansk og matematik Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører mere undervisning i dansk og matematik: 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne

Læs mere

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.]

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.] Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014 Nr. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.] ANLÆG: 1 Tandplejen indkøb af Digitale røgtenapparater 800 2 Pulje til It- hardware på 0-16 års området 1.500

Læs mere

Høringsperioden er nu ovre og der er indkommet 18 svar fra MED-organisationer, bestyrelser og faglige organisationer.

Høringsperioden er nu ovre og der er indkommet 18 svar fra MED-organisationer, bestyrelser og faglige organisationer. 215. Folkeskolereform, efter høring Sagsnr: 17.01.00-G01-3-13 Sagsansvarlig: Jens Zachariasen Sagsfremstilling Uddannelsesudvalget og Børne- og Familieudvalget behandlede på deres møder d. 22. oktober

Læs mere

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder)

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder) Center for Børn og Undervisning 3. april 2013 Analyse af det fremtidige IT-behov på skoleområdet Efter indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget samt Økonomi- og Planudvalget behandlede Byrådet den

Læs mere

302 Børnepasning OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

302 Børnepasning OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Dagpleje for de 0 2 årige Vuggestuer for de 0 2 årige Børnehave eller Landsbyordning for de 3 5 årige Skolefritidsordninger for bh.kl. 3. klasse Udvidet skolefritidsordning

Læs mere

Indhold 1. Indledning... 2

Indhold 1. Indledning... 2 Notat Sagsnr.: 2012/0000931 Dato: 26. februar 2013 Titel: Udlægningsmodel for midler til specialtilbud Sagsbehandler: Claus-Uno Hauritz Skolekonsulent Indhold 1. Indledning... 2 2. Udlægning af midler

Læs mere

Folkeskolereformen på Højboskolen. Tirsdag den 6. maj 2014

Folkeskolereformen på Højboskolen. Tirsdag den 6. maj 2014 Folkeskolereformen på Højboskolen Tirsdag den 6. maj 2014 Første spadestik Højboskolen -version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal løftes med

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter 0-4.630 0 0 0 13 Laurids Skausgade 12 Tekniske tilretninger Der er ikke længere ansat en sevicemedarbejder til varetagelse af div.opgaver. -167 3 01 Folkeskolen

Læs mere

Organisering af fritidsdelen i Frederikssund Kommune i relation til skolereformen. Beskrivelse af forslag

Organisering af fritidsdelen i Frederikssund Kommune i relation til skolereformen. Beskrivelse af forslag 23. januar 2014 Model 1 Samarbejds- og partnerskabsmodel. Modellen betyder en uændret organisering af fritidsområdet. Der indgås forpligtende samarbejds- og partnerskabsaftaler i forhold til blandt andet

Læs mere

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Ændr. udover vedtaget serviceniveau Pasningsordninger for børn

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de

Læs mere

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154.

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154. Bilag 1 til Masterplan for specialundervisningen i 2015-2018: Økonomisk redegørelse Denne masterplan vedrører kun den del af det indsatsstyrede område for specialundervisning. Den økonomiske masterplan

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

2013-09-13. Skolereform

2013-09-13. Skolereform 2013-09-13 Skolereform 27.9.2013 Budget til skolereform Beløb til skolereformen, i 1000 kr. 2014 2015 2016 2017 Ø01 - DUT kompensation til den nye skolereform 1.500 3.000 3.000 3.000 Ø02 - Ekstraordinært

Læs mere

De nye fritidstilbud. En ny folkeskole

De nye fritidstilbud. En ny folkeskole De nye fritidstilbud En ny folkeskole 2 De nye fritidstilbud De nye fritidstilbud Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende dag Målet med folkeskoleremen er, at alle elever skal blive så

Læs mere

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG. På nuværende tidspunkt har Faxe Kommune følgende fritidstilbud til børn i skolealderen:

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG. På nuværende tidspunkt har Faxe Kommune følgende fritidstilbud til børn i skolealderen: Lb. Nr. UDD-OM-01 Lukning af SFO og Klubber Område: SFO II Funktion: 3.22.05 På nuværende tidspunkt har Faxe Kommune følgende fritidstilbud til børn i skolealderen: Klassetrin Alder Elever i egne SFO Type

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

I skoleåret er der kr. til fordeling kr. i efteråret 2015 og til foråret 2016.

I skoleåret er der kr. til fordeling kr. i efteråret 2015 og til foråret 2016. NOTAT Indkaldelse af ansøgninger til forsøgs- og udviklingspuljen 4. marts 2015 Sagsbehandler: Dok.nr.: 2015/0002140-2 Skoleafdelingen Undervisningsudvalget råder over en særlig forsøgs- og udviklingspulje,

Læs mere

Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014

Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014 Til alle kommunalbestyrelser Undervisningsministeriet Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014 Folkeskolereformen

Læs mere

Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven.

Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven. Udvalget for Børn Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven. Politikområde 5 Almene dagtilbud,

Læs mere

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Børn og Unge 20. november 2013 Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Det er vigtigt, at der er en klar defineret lokalpolitisk ramme for implementering af den nye

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00.

Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 43 Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00. Medlemmer: Formand Nikolaj Bührmann (F),

Læs mere

3.3.9 Område 6B: Dalum, Hjallese, Højby, Skt. Klemens, Sanderum, Tingløkke, Højme, Rasmus Rask og specialskole (Bækholm) Plan for området

3.3.9 Område 6B: Dalum, Hjallese, Højby, Skt. Klemens, Sanderum, Tingløkke, Højme, Rasmus Rask og specialskole (Bækholm) Plan for området 3.3.9 Område 6B: Dalum, Hjallese, Højby, Skt. Klemens, Sanderum, Tingløkke, Højme, Rasmus Rask og specialskole (Bækholm) Plan for området Efter Før Dette forslag er et alternativ til forslag 6A. Planen

Læs mere

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 2. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Uddannelsesudvalget. Drift. Uddannelse i alt Område/1.000 kr.

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Uddannelsesudvalget. Drift. Uddannelse i alt Område/1.000 kr. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2014 til 2015 Afvigelse

Læs mere

Oplæg til ny tildelingsmodel 1. december 2015. 1 Indledning... 2. 2 Det politiske udgangspunkt... 3. 3 Tidsplan for arbejdet... 4

Oplæg til ny tildelingsmodel 1. december 2015. 1 Indledning... 2. 2 Det politiske udgangspunkt... 3. 3 Tidsplan for arbejdet... 4 Indhold 1 Indledning... 2 2 Det politiske udgangspunkt... 3 3 Tidsplan for arbejdet... 4 4 Rammerne for arbejdet... 5 4.1 Skolerne... 5 4.2 Skoleområdets økonomi 2016-2019... 6 5 Økonomi i ny model...

Læs mere

Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud

Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud Budgetforslag 2016 Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud Børn og forældre efterspørger mere fleksibilitet, længere åbningstid og mere aktive dag-, fritids- og klubtilbud. Børne- og Ungdomsudvalget ønsker,

Læs mere

Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger. 003.00.01 Skoleområdet -375-1.500-1.500-1.500

Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger. 003.00.01 Skoleområdet -375-1.500-1.500-1.500 BUDGET 2016-19 UDVALGET for BØRN OG UNGE REDUKTIONSBLOKKE Afsnit: Side: Oprettet:11.03.15 Rev.:28.04.15 1000 kr. DRIFT Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger 003.00.01 Skoleområdet -375-1.500-1.500-1.500

Læs mere

Undervisning i fagene

Undervisning i fagene Undervisning i fagene Almindelige bemærkninger til lovændringer der vedrører undervisning i fagene 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne for 1.-9. klassetrin foreslås

Læs mere

Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177

Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177 Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177 Sagsfremstilling Sag nr. 178 Finansiering af folkeskolereformen blev udsat på mødet i Børneudvalget den 28. oktober. Sagen fremlægges nu med et supplement

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse

Lektiehjælp og faglig fordybelse Punkt 5. Lektiehjælp og faglig fordybelse 2015-056033 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, status på lektiehjælp og faglig fordybelse. Beslutning: Til orientering. Skoleudvalget

Læs mere

Undervisnings- og Børneudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016

Undervisnings- og Børneudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016 Undervisnings- og Børneudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016 Politikområde 6: SUNDHEDSFREMME og FOREBYGGELSE Sundhedspolitik (tværgående) Sundhedsplejen tilbud til småbørnsfamilier Sundhedsplejen

Læs mere

Kriseplan for folkeskolen i Albertslund

Kriseplan for folkeskolen i Albertslund Kriseplan for folkeskolen i Albertslund Baggrund Folkeskolen i Albertslund har det ikke godt. Trivselsmålingerne viser, at mange af vores børn trives rigtig dårligt i vores skoler - resultaterne er ringere

Læs mere