Undervisningsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsudvalget"

Transkript

1 Undervisningsudvalget

2

3 , Undervisningsudvalget Nummer Beskrivelse SER/OVF UU01 Fælles skolestruktur Tre Falke SER -1,0-1,8-3,0-3,5 Skolen og Skolen på La Cours Vej (eller anden skole) UU02 Justering af teknisk SER -1,9-4,5-4,5-4,5 klassedannelse UU03 Afslutning af særligt pædagogisk SER -0,3-0,6-0,6-0,6 forløb/erstattet af folkeskolereformen UU04 Digital lektiehjælp, udfasning som SER -0,4-0,4-0,4-0,4 følge af manglende efterspørgsel UU05 Budgettilpasning af ressourcer til SER -0,3-0,8-0,8-0,8 mediecentre UU06 Justering af antal lejrskoledage SER -0,1-0,3-0,3-0,3 UU07 Souschefstillinger SFO og Klub SER -3,0-4,0-4,0-4,0 UU08 Særlig pædagogisk fritidstilbud i SER -1,3-1,3-1,3-1,3 skoleferien for børn i klub og SFO UU09 Regulering af takster på SFO og SER -3,9-4,0-4,1-4,1 klub UU10 Specialundervisning SER 0,0 0,0 0,0 0,0 Undervisningsudvalget i alt SER -12,2-17,8-19,0-19,5 Tekniske forslag, der indgår i 2. finansielle orientering, bilag 4 Nr.* Forslag SER FR: Indtægtsbudget til køb af pladser SER -0,2-0,2-0,2-0,2 2. FR: Modtagerklasser (flygtninge) SER 2,7 2,7 0,0 0,0 5 Budgettilpasning vedrørende SER -0,1-0,1-0,1-0,1 skolekolonier til faktisk forbrug 6 Tilslutning til aftale om SER -0,2-0,2-0,2-0,2 mellemkommunale betalinger Undervisningsudvalget i alt SER 2,2 2,2-0,5-0,5 * Henviser til nummereringen i bilag 4 i 2. finansielle orientering Demografi Aktivitet SER Undervisning SER 0,4-6,3-12,6-8,5 Tandplejen SER -0,7-1,0-1,2-0,8 Ungdomsuddannelse SER -0,1-0,1-0,1 0,1 Unge SER -0,3-0,1-0,5 0,8 Demografi, Undervisningsudvalget i alt SER -0,7-7,5-14,4-8,4

4 Forslag, der indgår i digitaliseringsplan 2016 Forslag SER/OVF Øget digitalisering indenfor SER 0,0 0,0-0,3-1,0 Undervisningsudvalget Undervisningsudvalget i alt SER 0,0 0,0-0,3-1,0

5 Nr. UU01 Fælles skolestruktur Tre Falke Skolen og Skolen på La Cours Vej (eller anden skole) Spor: Effektiv drift Udvalg:Undervisningsudvalget Område:BUO Angiv aktivitet: Undervisning SER/OVF: Serviceudgift Økonomi Budget på området kr. (2016 pl) Oprindeligt budget på aktiviteten (netto, dvs. U + I) Effektivisering kr. (2016 pl) (-)=budgetforbedring I: Effektivisering II: Investering (Drift) III: Investering (Anlæg)* Sum(I+II)= effekt (Drift) *Anlægsinvesteringer, der er nødvendige for at realisere effektiviseringen skal indarbejdes i anlægsplanen under Investering i effektivisering. Indhold i forslaget Med forslaget sker en omlægning af skolestrukturen, således at Skolen på la Cours Vej og Tre Falke Skolen samorganiseres til én samlet skole med en indskolings- og mellemtrinsafdeling samt en overbygningsafdeling. Hermed bliver strukturen for skolen reelt samme model som Skolen på Nyelandsvej (opdelt på Nyelandsvej og Lollandsvej fra sommeren 2016). Når udskolingseleverne fra Skolen på la Cours Vej fortsætter deres skolegang på Tre Falke Skolen, bliver der dels bedre rammer for indskoling og mellemtrin (herunder 1. majperioden), dels bedre rammer for læsekompetencecenteret (specialklasse) på skolen, dels plads til meroptag, hvis dette skulle blive relevant i de kommende år. Dvs. at der reserveres ledig plads til evt. udsving i befolkningsudviklingen. Tre Falke Skolen er for øjeblikket kommunens overbygningsskole, som modtager elever fra alle kommunens skoler. Da der overflytter relativt få elever fra hver skole til Tre Falke Skolen, sker der ikke en samtidig reduktion i antallet af klasser på den afgivende skole, men der oprettes hvert år ekstra klasser på Tre Falke Skolen. Det er således med den nuværende

6 model en relativt dyr løsning. Nr. UU01 Forslaget indebærer, at Tre Falke Skolen fremadrettet fungerer som overbygningsskole for én af kommunens folkeskoler, Skolen på la Cours Vej, og derudover tilbyder ledige pladser til elever fra andre folkeskoler. Hvis klasserne fra La Cours Vej flyttes til Tre Falke Skolen, vil der være plads til mellem 4 og 8 elever fra andre skoler pr. udskolingsklasse på Tre Falke. Det vil sige, at der vil være plads til 8-16 elever på 7. klassetrin, 8-16 elever på 8. klassetrin og 8-16 elever på 9. klassetrin. Hermed vil klassekvotienten blive på elever pr. klasse (aktuelt er klassekvotienten på Tre Falke gennemsnitligt på 24 elever pr. klasse). Dermed vil der være plads til mellem ¼ og ½ af de elever, som hidtil er blevet optaget på Tre Falke Skolen, fra skoler på Frederiksberg. Der henvises i øvrigt til, at der fortsat vil være frit skolevalg for kommunens øvrige elever, som måtte ønske et andet skoletilbud fra 7. klasse. 10. klasse bliver ikke påvirket af ovenstående, da Tre Falke fortsat vil være kommunens 10. klassestilbud for alle skoler. Der er årligt 2-3 klasser pr. årgang på Skolen på la Cours Vej (7.-9. årgang). Der er årligt 2 klasser pr. årgang på Tre Falke Skolen ( Årgang) samt klasser. Hvis modellen gennemføres, vil der årligt ske en effektivisering svarende til ca. 2 klasser pr. årgang (7.-9. årgang). Den årlige udgift til klasserne på Tre Falke Skolen, excl. ungegrupperne, er: 11,6 lærerstilling á 469 t.kr. = t.kr. 0,5 pædagogstilling á 407 t.kr. = 195 t.kr. I alt t.kr. Herfra fratrækkes den årlige indtægt ved salg af pladser i klasse til andre kommuner, som er på gennemsnitligt 2,454 mio. kr. Provenu er dermed (5.622 t.kr t.kr. ) = t.kr. Hertil kan forventes oprettelse af én ekstra klasse på kommunens øvrige skoler, svarende til 1,4 lærerstilling og 0,1 pædagogstilling, i alt 697 t.kr. Udover effektiviseringen svarende til 5 skoleklasser årligt (minus 6 klasser plus oprettelse af én ekstra klasse) vil der også kunne ske reduktioner i udgifter til administration og ledelse, når grundskole og overbygningsskole samdrifter administration og økonomi. Konkret forventes en besparelse på t.kr. på administration og ledelse når modellen er fuldt indfaset, svarende til ca. 2 årsværk. Der er forudsat en indfasningsperiode over 3 skoleår, således at der reduceres med ét klassetrin med forventelig 2 klasser pr. skoleår. Forslaget har fuld virkning fra og med skoleåret 2018/19. Alternativt til Skolen på la Cours Vej vil være en anden af kommunens skoler. En mulighed er den nye skole på Grundtvigsvej: på Grundtvigsvej etableres så alene en grundskole fra (eller 7.) klasse, hvorfra eleverne så overføres til Tre Falke Skolen. Dette vil give mulighed for et større optag på Grundtvigsvej (hvortil der er stor søgning) og aflaste de andre skoler i den østlige del af kommunen, som alle er presset på kapacitet. Til gengæld vil det betyde, at eleverne i udskolingen, fra 7. klasse, får relativt langt (2,8 km.) til deres skole.

7 Nr. UU01 Personalemæssige konsekvenser Såfremt forslaget vedtages, forventes der en samlet reduktion i personale på 14,1 årsværk når forslaget er fuldt indfaset i skoleåret 2018/19. Heraf forventes reduceret 11,6 lærerårsværk, 0,5 pædagogårsværk og 2 administrative årsværk. Hertil kommer investeringen i årsværk ved oprettelse af én ekstra klasse på de øvrige skoler, i alt 1,5 årsværk når fuldt indfaset i 2018/19. Nettoeffekten for kommunen er -12,6 årsværk. Investering i årsværk (+) 0,2 0,7 1,2 1,5 Reduktion i årsværk (-) -3,0-7,0-11,7-14,1 Nettoeffekt for kommunen* -2,8-6,3-10,5-12,6 *Der medtages kun medarbejdere, der er ansat med Frederiksberg kommune som arbejdsplads. Det skal gerne angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner. Sammenhæng til andre forslag Ingen

8

9 Nr. UU02 Justering af teknisk klassedannelse Spor: Effektiv drift Udvalg:Undervisningsudvalget Område:BUO Angiv aktivitet: Undervisning SER/OVF: Serviceudgift Økonomi Budget på området kr. (2016 pl) dvs. U + I) Skoler dvs. U + I) SFO Effektivisering kr. (2016 pl) (-)=budgetforbedring I: Effektivisering Skoler I: Effektivisering SFO II: Investering (Drift) III: Investering (Anlæg)* Sum(I+II)= effekt (Drift) *Anlægsinvesteringer, der er nødvendige for at realisere effektiviseringen skal indarbejdes i anlægsplanen under Investering i effektivisering. Indhold i forslaget Undervisningstimetildelingen til den enkelte skole foretages for et skoleår ad gangen på grundlag af det kendte elevtal omkring 1. marts og en beregning af antal klasser på op til 26 elever, jf. Bilag til Styrelsesvedtægt for Frederiksberg Skolevæsen. Modellen betyder, at skolerne får budget til det antal klasser på op til 26 elever, der forventes at være i det kommende skoleår, på baggrund af elevtallet i marts. De seneste tre år har elevtallet i marts været væsentligt højere end det faktiske elevtal ved skoleårets start. Det skyldes, at elever fraflytter, flytter skole, tager på efterskole mv. Nogle skoler får således tildelt budget til flere klasser, end det faktiske antal klasser ved skoleårets start. Forslaget indebærer, at undervisningstimetildelingen sker på grundlag af en beregning af antal klasser på op til 27 elever på baggrund af det kendte elevtal for klassetrin. Med forslaget vil det tildelte antal klasser i højere grad svare til det faktiske klassetal.

10 Nr. UU02 Ændringen er af teknisk karakter, idet skolerne allerede nu kan oprette klasser op til kvotient 28. Den faktiske gennemsnitlige klassekvotient har de seneste to år ligget på henholdsvis 22 og 23 elever pr. klasse. Ændringen medfører ikke nødvendigvis, at klassekvotienten bliver højere i de enkelte klasser men medfører, at den enkelte skoles økonomiske råderum/frirum begrænses lidt. For den gennemsnitlige skole vil ændringen medføre, at skolens budget reduceres med knap kr. svarende til knap en stilling. Effektiviseringen er beregnet som et gennemsnit af ressourceudmeldingerne de foregående skoleår. Beregningerne viser, at der i gennemsnit ville have været meldt ressourcer ud svarende til 7 klasser færre ved en teknisk klassedannelse på 27 elever fra klassetrin. Det kan nævnes, at den tekniske klassedannelse i andre kommuner typisk sker på grundlag af en beregning af antal klasser på op til 28 elever. Personalemæssige konsekvenser En reduktion på 7 klasser pr. år vil medføre en reduceret normering til skolerne og SFO erne på i alt 10,2 årsværk, heraf 8,9 lærerårsværk og 1,3 pædagogårsværk. Investering i årsværk (+) -4,3-10,2-10,2-10,2 Reduktion i årsværk (-) Nettoeffekt for kommunen* -4,3-10,2-10,2-10,2 *Der medtages kun medarbejdere, der er ansat med Frederiksberg kommune som arbejdsplads. Det skal gerne angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner. Sammenhæng til andre forslag Ingen

11 Nr. UU03 Afslutning af særligt pædagogisk forløb/erstattet af folkeskolereformen Spor: Borgeren i centrum Udvalg:Undervisningsudvalget Område:BUO Angiv aktivitet: Undervisning SER/OVF: Serviceudgift Økonomi Budget på området kr. (2016 pl) dvs. U + I) Effektivisering kr. (2016 pl) (-)=budgetforbedring I: Effektivisering II: Investering (Drift) III: Investering (Anlæg)* Sum(I+II)= effekt (Drift) *Anlægsinvesteringer, der er nødvendige for at realisere effektiviseringen skal indarbejdes i anlægsplanen under Investering i effektivisering. Indhold i forslaget 9 af kommunens 10 folkeskoler tildeles pt. 112,5 undervisningstimer pr. år til særlige pædagogiske tiltag (kurser/forløb) målrettet elever med faglige huller. Midlerne bruges for øjeblikket meget forskelligt på skolerne. Dels til støttetimer/enkeltmandsundervisning og dels til særlige kurser/forløb for mindre grupper af elever i og udenfor den almindelige undervisning. Det er ikke muligt at opgøre en konkret effekt af indsatsen i form af højere karaktergennemsnit eller mindre specialundervisning i øvrigt. Forslaget indebærer, at denne tildeling fjernes, idet initiativer indenfor rammerne af skolereformen er målrettet samme udfordring. Indenfor rammerne af skolereformen erstattes den tidligere indsats nu af mere systematiske indsatser for alle elever: Målstyret undervisning og løbende, systematisk feedback hvilket forventes at give en bedre progression i elevernes læring. Tid til faglig fordybelse/træning/lektier indarbejdet i skoledagen - således at de bogligt svageste elever får hjælp til træningsopgaver og faglig forståelse som del af

12 Nr. UU03 skoledagen, og således at de stærkere elever udfordres. Understøttende undervisning med forskellige læringsaktiviteter og former således at eleverne stimuleres til læring på mange måder og opnår højere motivation for skolearbejdet. En mere varieret skoledag med mere bevægelse hvilket erfaringsmæssigt vil øge motivationen hos især de svageste elever. De to A.P. Møller-finansierede udviklningsprojekter ( Læring, der ses for klasse samt Tidlig literacy og tidlig numeracy for indskolingen) vil endvidere bidrage med systematiske indsatser omkring læringsmål, læringsprogression, evaluering m.v. samt særlig fokus på udvikling af undervisning og aktiviteter der understøtter elevernes læring i tidlig dansk og tidlig matematik. Hermed får alle elever et bedre fundament for udviklingen af de faglige kompetencer. Personalemæssige konsekvenser Såfremt forslaget vedtages, vil den samlede lærernormering blive reduceret med 0,56 årsværk i 2016 og 1,35 årsværk fra 2017 og frem. Investering i årsværk (+) Reduktion i årsværk (-) -0,56-1,35-1,35-1,35 Nettoeffekt for kommunen* -0,56-1,35-1,35-1,35 *Der medtages kun medarbejdere, der er ansat med Frederiksberg kommune som arbejdsplads. Det skal gerne angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner. Sammenhæng til andre forslag Ingen

13 Nr. UU04 Digital lektiehjælp, udfasning som følge af manglende efterspørgsel Spor: Borgeren i centrum Udvalg:Undervisningsudvalget Område:BUO Angiv aktivitet: Undervisning SER/OVF: Serviceudgift Økonomi Budget på området kr. (2016 pl) dvs. U + I) Effektivisering kr. (2016 pl) (-)=budgetforbedring I: Effektivisering II: Investering (Drift) III: Investering (Anlæg)* Sum(I+II)= effekt (Drift) *Anlægsinvesteringer, der er nødvendige for at realisere effektiviseringen skal indarbejdes i anlægsplanen under Investering i effektivisering. Indhold i forslaget Frederiksberg Kommune har i 1½ år haft samarbejde med Lektier Online (Århus Statsbibliotek), som driver et lektiehjælpstilbud via et call-center på biblioteket på Danas Plads. Hjælpen gives af studerende og tilbydes i en særlig åbningstid. Erfaringerne med tilbuddet er, at det er meget få elever, som konkret udnytter muligheden. I stedet foretrækker de at bruge deres egne lærere på skolen. Hertil kommer at lektier/træning efter næste folketingsvalg, jf. skolereformen, vil ske i forbindelse med den almindelige undervisning og ikke i særlige lektie-moduler placeret i slutningen af dagen. Herved forsvinder fundamentet for det særlige lektietilbud hos Lektier Online. Lektier Online er finansieret af midler, der tidligere blev tildelt skolerne til lektiestøtte på skolen. Der er som følge af skolereformen nu afsat midler til den understøttende undervisning, hvor lektier/træning forventes at ske. Model A: Lektier Online nedlægges og hele beløbet indgår i effektiviseringen. (425 t.kr.) Model B: Lektier Online nedlægges og 50% af besparelsen tilføres skolerne til støtte for lektiearbejde, 50% indgår i effektiviseringen (dvs. 212 t.kr.).

14 Nr. UU04 Personalemæssige konsekvenser Forslaget har ingen personalemæssig konsekvens. Investering i årsværk (+) Reduktion i årsværk (-) Nettoeffekt for kommunen* *Der medtages kun medarbejdere, der er ansat med Frederiksberg kommune som arbejdsplads. Det skal gerne angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner. Sammenhæng til andre forslag Ingen

15 Nr. UU05 Budgettilpasning af ressourcer til mediecentre Spor: Effektiv drift Udvalg:Undervisningsudvalget Område:BUO Angiv aktivitet: Undervisning SER/OVF: Serviceudgift Økonomi Budget på området kr. (2016 pl) dvs. U + I) Skoler dvs. U + I) Specialundervisning Effektivisering kr. (2016 pl) (-)=budgetforbedring I: Effektivisering Skoler I: Effektivisering Specialundervisning II: Investering (Drift) III: Investering (Anlæg)* Sum(I+II)= effekt (Drift) *Anlægsinvesteringer, der er nødvendige for at realisere effektiviseringen skal indarbejdes i anlægsplanen under Investering i effektivisering. Indhold i forslaget Hver skole tildeles pt timer pr. år til mediecentre og dermed til arbejdstimer hos lærere i mediecenteret, som understøtter dels skolebibliotekets drift, dels medarbejdernes brug af it. Som følge af budget 2015 er der ansat 5 it-skolebetjente, som servicerer skoler, sfo er og klubber på it-området, hvormed mediecentervejlederne ikke længere skal bruge tid på den tekniske support. Desuden vil omlægningen til skolen i skyen (alle programmer tilgås via internettet) betyde, at der bliver færre opgaver i forhold til at installere programmer og understøtte disse. Forslaget indebærer, at tildelingen til Mediecentre reduceres med ca. 1/5, fra 1275 til 1000 timer pr. skole, svarende til de færre opgaver. Den samlede effektivisering skønnes at være 821 t.kr. pr. år for skoler og specialskoler.

16 Nr. UU05 Personalemæssige konsekvenser Vedtagelse af forslaget medfører en reduktion i normeringen af lærere på i alt 1,7 årsværk, heraf 1,6 årsværk i folkeskolen og 0,1 årsværk i specialskolerne. Investering i årsværk (+) Reduktion i årsværk (-) -0,7-1,7-1,7-1,7 Nettoeffekt for kommunen* -0,7-1,7-1,7-1,7 *Der medtages kun medarbejdere, der er ansat med Frederiksberg kommune som arbejdsplads. Det skal gerne angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner. Sammenhæng til andre forslag Ingen

17 Nr. UU06 Justering af antal lejrskoledage Spor: Borgeren i centrum Udvalg:Undervisningsudvalget Område:BUO Angiv aktivitet: Undervisning SER/OVF: Serviceudgift Økonomi Budget på området kr. (2016 pl) dvs. U + I) Skoler dvs. U + I) Specialundervisning Effektivisering kr. (2016 pl) (-)=budgetforbedring I: Effektivisering - Skoler I: Effektivisering Specialskoler II: Investering (Drift) III: Investering (Anlæg)* Sum(I+II)= effekt (Drift) *Anlægsinvesteringer, der er nødvendige for at realisere effektiviseringen skal indarbejdes i anlægsplanen under Investering i effektivisering. Indhold i forslaget Hver skole tildeles pt. ressourcer til 12 lejrskoledage om året. Skolerne normeres med 2 lærere à 7 timer i 4 dage til 5. klassetrin, 5 dage til 7. klassetrin og 3 dage til 9. klassetrin. Hensigten med lejrskoler har historisk set været at sikre, at eleverne oplevede andre miljøer, oplevede undervisning i praksisrummet, fik sammenhængende tid til sociale aktiviteter samt fik mulighed for at arbejde selvstændigt/projektorienteret. Disse hensyn er i vid udstrækning opfyldt på anden vis indenfor rammerne af folkeskolereformen. På landsplan er der typisk 1-2 lejrskoleophold for eleverne i folkeskolen frem for de 3, som er normen på Frederiksberg. Det forslås, at antal lejrskoledage reduceres fra 12 til 10 dage om året, med 3 dage på 5. klassetrin, 4 dage på 7. klassetrin og 3 dage til 9. klassetrin, idet skolerne fortsat selv bestemmer hvor og hvordan dagene konkret anvendes.

18 Nr. UU06 I budget 2015 blev det vedtaget, at lejrskoledage i specialskoler skal være på niveau med tildeling til folkeskolerne, altså 12 dage. Den samlede effektivisering ved at reducere 2 lejrskoledage i folkeskolen og specialskolen skønnes at være 273 t.kr. pr. år. Det forudsættes, at der i årene fremover oprettes tilsvarende mange 5. og 7. klasser. Antallet af lejrskoledage er ikke fastsat i folkeskoleloven. Der vurderes ikke at være læringsmæssig effekter af at reducere antallet af lejrskoledage. Eleverne vil fortsat modtage samme mængde undervisning, og der er indenfor rammerne af sfo og klub rige muligheder for ekskursioner og ture, hvor de sociale aktiviteter kan udfoldes. Personalemæssige konsekvenser Ved at reducere antallet af lejrskoledage vil den samlede lærernormering blive reduceret med ca. 0,6 årsværk. Hhv. 0,5 lærerårsværk i folkeskolen og 0,1 årsværk i Specialskolen. Investering i årsværk (+) Reduktion i årsværk (-) -0,2-0,6-0,6-0,6 Nettoeffekt for kommunen* -0,2-0,6-0,6-0,6 *Der medtages kun medarbejdere, der er ansat med Frederiksberg kommune som arbejdsplads. Det skal gerne angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner. Sammenhæng til andre forslag Såfremt forslagene om Klassedannelse med Kvotient 27 og forslaget om Fælles skolestruktur Tre Falke skolen og skolen på La Cours Vej vedtages, er reduceres effekten til i alt: Såfremt begge forslag vedtages: Effektivisering kr Årsværk -0,2-0,5-0,5-0,5

19 Nr. UU07 Souschefstillinger SFO og Klub Spor: Effektiv drift Udvalg:Undervisningsudvalget Område:BUO Angiv aktivitet: Undervisning & Unge SER/OVF: Serviceudgift Økonomi Budget på området kr. (2016 pl) dvs. U + I) SFO dvs. U + I) Klub Effektivisering kr. (2016 pl) (-)=budgetforbedring I: Effektivisering II: Investering (Drift) III: Investering (Anlæg)* Sum(I+II)= effekt (Drift) *Anlægsinvesteringer, der er nødvendige for at realisere effektiviseringen skal indarbejdes i anlægsplanen under Investering i effektivisering. Indhold i forslaget Skolerne er pt. normeret med en ledelse bestående af: Skoleleder, to pædagogiske ledere (undervisning), to pædagogiske ledere (fritid), en administrativ leder samt to halvtids-souschefer til henholdsvis SFO og Klub. Forslaget indebærer, at de to halvtidslederstillinger som souschef i SFO og Klub nedlægges, og at institutionerne i stedet tilføres hver kr. til finansiering af forskellige former for projektledelses- og koordinatoransvar hos udvalgte medarbejdere i SFO og klub. Med den foreslåede ændring vil normeringen til personaleledelse for henholdsvis undervisningsdel og fritidsdel blive mere ensartet, ligesom det tydeliggøres, at skolens ledelse er en helhed, som har ansvar for både undervisning og fritid set i sammenhæng. Normeringen til selve det pædagogiske arbejde med børnene i SFO og klub forbliver uændret.

20 Nr. UU07 Effektiviseringen vil udgøre 4 mio. kr. pr. år. Af hensyn til varsling vil effektiviseringen først have effekt pr. 1. april i det første år, svarende til en effektivisering på 3 mio. kr. i Af hensyn til skolernes planlægning kan forslaget alternativt indføres med virkning fra skoleårets begyndelse, det vil sige pr. august 2016, svarende til en effektivisering på 1,67 mio. kr. i Herefter vil effektiviseringen udgøre 4 mio. kr. årligt. Personalemæssige konsekvenser Såfremt nedlæggelsen af halvtidslederstillingerne som souschef i SFO og Klub vedtages, vil der med effekt fra 1. april 2016 frigøres 5,0 stillinger stigende til 7,5 i overslagsårene. Investering i årsværk (+) Reduktion i årsværk (-) -5,0-7,5-7,5-7,5 Nettoeffekt for kommunen* -5,0-7,5-7,5-7,5 Selvejende institution -0,3-0,5-0,5-0,5 *Der medtages kun medarbejdere, der er ansat med Frederiksberg kommune som arbejdsplads. Det skal gerne angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner. Sammenhæng til andre forslag Forslaget om effektivisering af klubdrift Klub Huset omfatter også klub souschef, der således er indregnet i begge forslag. Forslaget har ligeledes sammenhæng til forslaget om takster for SFO og klub.

21 Nr. UU08 Særlig pædagogisk fritidstilbud i skoleferien for børn i klub og SFO Spor: Borgeren i centrum Udvalg:Undervisningsudvalget Område:BUO Angiv aktivitet: Undervisning & Unge SER/OVF: Serviceudgift Økonomi Budget på området kr. (2016 pl) dvs. U + I) SFO dvs. U + I) Klub Effektivisering kr. (2016 pl) (-)=budgetforbedring I: Effektivisering - SFO I: Effektivisering - Klub II: Investering (Drift) III: Investering (Anlæg)* Sum(I+II)= effekt (Drift) *Anlægsinvesteringer, der er nødvendige for at realisere effektiviseringen skal indarbejdes i anlægsplanen under Investering i effektivisering. Indhold i forslaget Erfaringen er, at børn der går i SFO og klub bruger tilbuddet betydeligt mindre i sommerferien. Der er derfor indført et fælles tilbud for alle børn i uge 29 og 30 i 2015, hvor der tilbydes pædagogiske aktiviteter i én SFO og én klub i kommunen. Det er muligt at udvide den ordning med en til to uger i sommerferien. Det anbefales, at ordningen indføres i de uger, hvor der erfaringsmæssigt er færrest børn. Den nuværende ordning vil i forhold til sommerferiens placering ligge i uge 28 og 29 i Den ekstra uge vil skulle ligge i uge 30. I fald der ønskes yderligere en uge, vil den skulle ligge i uge 27. Udvides ordningen med én uge (til tre uger i alt) vil det fortsat være muligt for en familie kun at benytte egen institution, hvis man planlægger sommerferien herefter. Det vil tilsvarende være muligt at afvikle personalets sommerferie i denne periode. Af hensyn til familiernes planlægning kan perioden med fordel koordineres mellem SFO og klub.

22 Nr. UU08 En variant af ovenstående vil være, at der for børn i klasse (klub-børn) etableres et tæt samarbejde med det lokale foreningsliv, således at aktiviteterne i videst mulige omfang sker indenfor rammerne af disse. Det vil sige som del af sommerferie-web-avisens aktiviteter, som del af fodboldklubbens fodboldskole osv. Det vil i så tilfælde være nødvendigt at aflønne foreninger for at stille instruktører til rådighed. Aktiviteter ud af huset kræver også tilstrækkelig normering af pædagoger, ligesom der skal være ressourcer til samarbejde, og der må også forventes ekstra omkostninger til renholdelse af idrætsanlæg og evt. indkøb af rekvisitter. Det forudsættes, at aktiviteter foregår i kommunale anlæg uden lejeomkostninger. Der afsættes derfor 250 t.kr. til en uges aktiviteter. For børn i klubalderen (4.-7. klasse) gælder særligt, at der for de fleste børn ikke er tale om et pasningstilbud, men primært et aktivitetstilbud på linje med andre fritidstilbud. Man kan derfor vælge at omlægge yderligere ressourcer i sommerferien fra åbningstid i alle klubber til særlige aktivitetstilbud i samarbejde med foreninger. Erfaringerne viser, at foreningsaktiviteter ikke fuldt ud kan erstatte et kommunalt fritidstilbud. Klubpædagoger vil derfor havde det pædagogiske ansvar, mens foreningerne har hovedansvaret for aktiviteterne. Det bedste samarbejde sker når pædagoger kan understøtte den brede deltagelse fra klubbens medlemmer, mens den eksterne partner kan facilitere aktiviteterne. Aktiviteterne kan i mindre omfang udvides til også at omfatte børn fra SFO. SFO: Ved at reducere åbningstiden en uge i sommerperioden med konsekvens for 8 ud af 9 SFO er og medregne afledte personaleudgifter (vikarer, uddannelse, dagpenge og regnskabsføring) giver dette en samlet reduktion på 551 t.kr. Klub: Ved at reducere åbningstiden en uge i sommerperioden med konsekvens for 8 ud af 9 klubber og medregne afledte personaleudgifter (vikarer, uddannelse, dagpenge og regnskabsføring) giver dette en samlet reduktion på 490 t.kr. Ved at reducere åbningstiden med yderligere en uge i sommerperioden hvor der samtidig er et særligt ferietilbud i samarbejde med foreninger, kan der opnås yderligere en besparelse på 240 t.kr. Model 1: En uges ekstra fælles pædagogisk tilbud i sommerferien giver effektivisering på 1,04 mio. kr. Model 2: En uges aktivitetstilbud i sommerferien for børn i klub i samarbejde med foreninger der erstatter åbningstid i klub giver en effektivisering på 240 t.kr. Model 3 (model 1 og 2): En uges ekstra sommer-sfo og to ugers ekstra sommer-klub, hvoraf der i en uge er aktivitetstilbud i samarbejde med foreninger. Forslaget giver en samlet effektivisering på 1,28 mio. kr. De foreslåede modeller tager udgangspunkt i, at der skal være kvalitetsfulde tilbud i ferieperioden, hvilket kræver et vist antal børn og medarbejdere. Det kan opnås ved at samle parterne i én SFO og én klub. Effekten heraf vil være et bredere og bedre udbud af aktiviteter, og for det enkelte barn en større gruppe af voksne og børn af forholde sig til/lege med. Såfremt tiltaget med samarbejder med foreningslivet realiseres, vil effekten forventeligt være, at børn og medarbejdere får et tæt kendskab til foreningslivet og dermed får incitament til at blive brugere heraf resten af året. Det vil dermed give foreningerne et rekrutteringsgrundlag, ligesom det vil give dem mulighed for at skabe et attraktivt sommerjob for foreningens

23 Nr. UU08 instruktører. Tiltaget vil desuden understøtte intentionerne i skolereformen om den åbne skole (samarbejde med foreninger m.v.). Personalemæssige konsekvenser Såfremt en ekstra uges fælles pædagogisk tilbud i SFO og to uges aktivitetstilbud i klub, hvor den ene uge i klub erstattes af et tilbud i samarbejde med foreninger, vedtages, vil der ske en samlet personalereduktion på de to områder med 6,54 stillinger, fordelt med 3,34 på SFO og 3,2 på klub. Investering i årsværk (+) Reduktion i årsværk (-) -6,54-6,54-6,54-6,54 Nettoeffekt for kommunen* -6,54-6,54-6,54-6,54 *Der medtages kun medarbejdere, der er ansat med Frederiksberg kommune som arbejdsplads. Det skal gerne angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner. Sammenhæng til andre forslag Forslaget har sammenhæng til forslaget om takster for SFO og klub.

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Det grafiske overblik

Det grafiske overblik Folkeskolereformen Det grafiske overblik Hovedelementer i folkeskoleforliget En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning: 0.-3.klasse: 30 timer om ugen (28)

Læs mere

Folkeskolereform. Sektorudvalg. www.ballerup.dk

Folkeskolereform. Sektorudvalg. www.ballerup.dk Folkeskolereform Sektorudvalg www.ballerup.dk Folkeskolereformen Folkeskolereformen Den 13. juni 2013 blev regeringen, DF, V og K enige om en folkeskolereform. Reformen træder i kraft med skoleåret 14/15,

Læs mere

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform FOLKESKOLEREFORMEN www.aarhus.dk/skolereform DET OVERORDNEDE FORMÅL MED REFORMEN Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016 Velfærdssekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2115211 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: notat SBUs budget 27. maj 2015 Notatet viser Skole- og Børneudvalgets budget og oplister

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Politikermøder august 2013. Velkommen

Politikermøder august 2013. Velkommen Politikermøder august 2013 Velkommen Nye rammer for lokal skolepolitik En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning Stærkere politisk målstyring Flere forskellige

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Alternativ Ø (Det solidariske alternativ)

Alternativ Ø (Det solidariske alternativ) Alternativ Ø (Det solidariske alternativ) Ø. Fem skoler med overbygning- 4 fødeskoler, 1. Kort beskrivelse af alternativ Ø Alternativ Ø er baseret på et bærende princip om, at der skal være skoler over

Læs mere

- et informationsbrev fra ledelsen.

- et informationsbrev fra ledelsen. MÆLKEVEJEN SOMMER 2014. - et informationsbrev fra ledelsen. Efter et dejligt og solrigt forår er det nu sommerferietid. Foråret har været en travl tid for både børn og voksne på skolen, så noget af det

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Din og min nye skole

Din og min nye skole Din og min nye skole Folkeskolereformen i Mariagerfjord Kommune Læring i centrum Når klokken ringer ind til en ny skoledag den 11. august 2014, så bliver det til en ny, mere spændende og alsidig skoledag.

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.310 5.10 Dagpleje og integrerede institutioner -3.074-4.002-5.228-5.228

Læs mere

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK 1. Formål Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold

Læs mere

Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator

Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator Skolebibliotekskoordinator Folkeskoler - budget overslagsår DER MÅ IKKE KONTERES Projekter med kommunal finansiering Personale

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE Vejledningens indhold Denne vejledning er en samlende ramme for faglig fordybelse og lektiehjælp på fritidshjem

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat juni 2015 Dette notat præsenterer kort rammerne for lektiehjælp og faglig fordybelse, aktuelle opmærksomhedspunkter for kommuner og skoler samt udvalgte hovedresultater

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk Sådan bliver dit barns skoledag En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning gladsaxe.dk Efter sommerferien møder eleverne ind til en ny og anderledes skoledag med flere stimer, mere

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Kære forældre. Om skolefusionen

Kære forældre. Om skolefusionen Kære forældre Tusind tak for den flotte opbakning vi har fået her i opstarten af det nye skolerår til alle de nye tiltag, der er sat i værk, og der har været rigtig meget at skulle forholde sig til både

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015

Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015 Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015 Dette notat præsenterer kort rammerne for lektiehjælp og faglig fordybelse, aktuelle opmærksomhedspunkter for kommuner og skoler

Læs mere

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Kommunernes omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen Gennemført i april-maj 2015 Besvarelse fra 98 kommuner Temaer i undersøgelsen:

Læs mere

Skolereform 2014 - Økonomi

Skolereform 2014 - Økonomi Skolereform 2014 - Økonomi Undervisningstimetal Før og efter reform Forudsætninger for oprindeligt budget 2014 Undervisning SFO Klub Forældrebetaling Budgetramme 2014 Skolereform Ændringsforslag til budgetrammen

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Biblioteksledermøde for Region Midt. Skolereformen

Biblioteksledermøde for Region Midt. Skolereformen Biblioteksledermøde for Region Midt Skolereformen Målene for Folkeskolen De nationale mål er Måltal Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Resume af hovedresultater fra Evaluering af Fokus på folkeskolen

Resume af hovedresultater fra Evaluering af Fokus på folkeskolen NOTAT 31. marts 2014 Resume af hovedresultater fra Evaluering af Fokus på folkeskolen - med analyser og vurderinger udarbejdet af Vordingborg Kommune, og samlet notat udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning. Att: Ann Tina Langgaard. Vedr.: Høring skoleudvikling i Varde Kommune frem mod 2020

Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning. Att: Ann Tina Langgaard. Vedr.: Høring skoleudvikling i Varde Kommune frem mod 2020 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Att: Ann Tina Langgaard Blåvandshuk Skole Skolevænget 12 6840 Oksbøl Tlf. 79 94 73 99 www.blaahuk.dk 20. april 2009 cokr Direkte tlf Mobil mail: cokr@varde.dk

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 Kære forældre til elever på Høje Kolstrup Skole! Skolebestyrelsen afgiver hvert forår en årsberetning om året der gik i skolebestyrelsen, hvor forældrene informeres

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 indsæt SKOLENAVN side 2/9 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af

Læs mere

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID Folkeskolereformen i Gentofte Kommune - til dig, der har barn eller ung i vores folkeskoler FOLKESKOLEREFORMEN I GENTOFTE Når børn og unge til august begynder på et

Læs mere

Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE?

Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE? Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE? SKOLEREFORM 2014 UVM Sønderborg Augustenborg Kommune Skole SKOLEREFORM 2014 Folkeskolen skal udfordre alle elever,

Læs mere

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Foto: Thomas Mikkel Jensen Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Information om målene for folkeskolerne i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Folkeskolereformen betyder, at dit barns skoledag vil blive

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen supplerer den almindelige folkeskoledrift. Bevillingen har til formål at understøtte og udvikle undervisningen

Læs mere

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Fakta... 2 Mål... 2 Modeller... 3 Model 1... 3 Model 2... 4 Model 3... 5 Model 4...

Læs mere

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1:

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Indhold: Kan anvendelsen af vikarer optimeres således, at der kan opnås en besparelse? Mulighed for bedre

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN

FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN 2 Forord FORORD Folkeskolen er midt i en stor omstilling. Et af reformens centrale elementer

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Skrillingeskolen delrapport 2

Skrillingeskolen delrapport 2 Skrillingeskolen delrapport 2 1 Opsummering af rapportens anbefalinger Afsættet for denne rapport er fokus på Skrillingeskolens opgave ind i og for det samlede skoleområde. Skoleområdet bør ses som en

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 KL juli 2013 Indhold 1. Reformens nye rammer og budget 2014... 2 2. Udgangspunkt for en ny skoledag... 8 3. Realiseringen af en

Læs mere

Muligheder og vilkår for lokal indflydelse og forhandling af folkeskolereformen

Muligheder og vilkår for lokal indflydelse og forhandling af folkeskolereformen Muligheder og vilkår for lokal indflydelse og forhandling af folkeskolereformen -med fokus på skoleniveauet KICK-OFF TIL SKOLEREFORMEN Leder/TR-møde d.11.12.13. 2 historier fra Jylland Hjørring-modellen

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform Hyldgård 17-03-2014 Ny folkeskolereform Oplæg 23-05-2013 Skolerne er i fuld gang med at lave en masterplan for et nyt læringshus Undervisning i skole og leg i SFO Læring i undervisning og fritid Ny folkeskolereform

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 9/2013 Dannet den: Mandag den 09-09-2013 Mødedato: Mandag den 09-09-2013 Mødetidspunkt: 18:30-19:00

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 9/2013 Dannet den: Mandag den 09-09-2013 Mødedato: Mandag den 09-09-2013 Mødetidspunkt: 18:30-19:00 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 9/2013 Dannet den: Mandag den 09-09-2013 Mødedato: Mandag den 09-09-2013 Mødetidspunkt: 18:30-19:00 Mødested: Harhoff Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Britta Nielsen

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse NÆSTVED KOMMUNE Casebeskrivelse 70 Overblik Region: Sjælland Kommunestørrelse: 81.163 Socioøkonomisk indeks: Middel Antal folkeskoler: 17 Antal elever: Total: 10505 Heraf kommunale folkeskoler: 8858 Gennemsnitlig

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013) Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af repræsentant til bestyrelsen for Historisk Værksted i Giver 10 Åben - Meddelelser

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform 1. Gennemgang af forslag om ny skolestruktur i Køge Kommune 2. Gennemgang af hovedoverskrifterne i folkeskolereformen 3. Kommunal proces 4. Proces på

Læs mere

Status for inklusion i skolerne i Stevns Kommune

Status for inklusion i skolerne i Stevns Kommune Status for inklusion i skolerne i Stevns Kommune Som opfølgning på inklusionsstrategien fra 2012, gøres der i nærværende rapport overordnet status for inklusionen i Stevnsskolerne. Der er ikke indarbejdet

Læs mere

Principper på Gribskolen

Principper på Gribskolen Principper på Gribskolen Indholdsfortegnelse Principper... 3 Undervisniningens organisering... 3 Princip for sen klassedannelse ved skolestart... 3 Ved skolestart tilstræbes det at danne homogene klasser.

Læs mere

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk SKOLER OG INSTITUTIONER NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 9. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 3339 E-mail: jsw@balk.dk Kontakt: Janne Schwaner ÆNDRING I SØGEMØNSTERET

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Munkebjergskolen juni 2014 Alle elever

Læs mere

Elevtalsprognose 2012/2013-2022/2023

Elevtalsprognose 2012/2013-2022/2023 sprognose 2012/2013-2022/2023 Indhold Indhold...1 Forord...3 1. Forudsætninger for elev- og klassetalsprognose...4 1.1. Skolestruktur...5 1.2. Overbygningselever... 2. Resultater af prognosen... 2.1.

Læs mere

Kritisk gennemgang af økonomisk grundlag, EY rapporten: vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers kommune

Kritisk gennemgang af økonomisk grundlag, EY rapporten: vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers kommune Kritisk gennemgang af økonomisk grundlag, EY rapporten: vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers kommune Økonomien er opdelt i 2 dele: Personaleomkostninger som følge

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN Ansager Skole / 96631-13 VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN SKOLEÅRET 2012-2013 KVALITETSRAPPORT for Ansager Skole Østergade 17 6823 Ansager Skoleleder Birthe Christensen Rubrik 1: Kort beskrivelse af skolen Vejledning:

Læs mere

Skolereform har tre overordnede formål:

Skolereform har tre overordnede formål: Skolereform har tre overordnede formål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan. Mål: Flere dygtige elever i dansk og matematik 2. Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl.

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. Referat af skolebestyrelsesmøde Dato: 18/6 2014 Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. 19) Afbud fra: Peter, Flemming Tilstede: Sted: Ellekildeskolen Punkter til

Læs mere

De samme regler gælder ledelse, når antallet af ledige stillinger tillader det. Erfaringsmæssigt er det dog vanskeligere at omplacere ledere.

De samme regler gælder ledelse, når antallet af ledige stillinger tillader det. Erfaringsmæssigt er det dog vanskeligere at omplacere ledere. Notat vedr. personalemæssige konsekvenser NOTAT HovedMed og Byrådet har i forbindelse med den igangværende drøftelse af Direktionens sparekatalog for 2011 spurgt til de mulige personalemæssige konsekvenser

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Borgermøde 9. juni 2015

Borgermøde 9. juni 2015 1 Borgermøde 9. juni 2015 Udvikling af Børne- og skoleområdet Side 1 2 Børnetal - 2020/2021 Almenklasser 2011-2012 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 Toppedalskolen 223 185 186

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune 1 Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Den samlede økonomi i reformen... 5 3. Ressourcetildelingsmodellerne...

Læs mere

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 250209 Brevid. 1825639 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform 8. januar 2014 Folkeskolereformens

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

Der er tale om en stor omstillingsproces, som involverer mange kommunale aktører, og som kommunalbestyrelsen skal stå i spidsen for.

Der er tale om en stor omstillingsproces, som involverer mange kommunale aktører, og som kommunalbestyrelsen skal stå i spidsen for. En ny folkeskole 2 Forord Danmark har en god folkeskole, men den kan gøres bedre. Alle børn skal lære mere uanset social baggrund. Målet er ikke at gøre mere af det samme. Målet er at skabe en skole til

Læs mere

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld.

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld. Økonomi Elevtal Afgangsprøver NOTAT Baggrund Byrådet tiltrådte 8. februar 2011 - under punktet Struktur for dagtilbud og skoler - indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget om at: 1. at distriktsmodellen

Læs mere

VELKOMMEN TIL FYRAFTENSMØDE 17. JUNI 2014. Information om tilrettelæggelse af lektiecafe på Petersmindeskolen.

VELKOMMEN TIL FYRAFTENSMØDE 17. JUNI 2014. Information om tilrettelæggelse af lektiecafe på Petersmindeskolen. VELKOMMEN TIL FYRAFTENSMØDE 17. JUNI 2014 Information om tilrettelæggelse af lektiecafe på Petersmindeskolen. Baggrund for etablering af lektiecafe I perioden til næste folketingsvalg skal skolerne tilbyde

Læs mere

Begynder med skoleåret 14/15

Begynder med skoleåret 14/15 FREMTIDENS Begynder med skoleåret 14/15 Fremtiden Baggrund Kære forældre Hermed en orientering om de nye vigtige tiltag, som igangsættes efter sommerferien 2014. Grundskolereformen Som I sikkert alle ved,

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

Skolens SFO nu og i fremtiden

Skolens SFO nu og i fremtiden Skolens SFO nu og i fremtiden 1) Fakta om folkeskolereformen 2) SFOens udfordringer lovgivning og økonomi 3) Fra SFO til pædagoger i skolen Proces om Skolens overvejelse i forbindelse med inkorporering

Læs mere

Proces- og projektplan Skolereform, Egedal Kommune

Proces- og projektplan Skolereform, Egedal Kommune Proces- og projektplan Skolereform, Egedal Kommune Forberedelsen og implementeringen af folkeskolereformen vil involvere samtlige skoler, SFO er og klubber Politisk spor: drøftelser i udvalg og kommunalbestyrelse,

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere