Social- og Seniorudvalget & Sundhedsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Social- og Seniorudvalget & Sundhedsudvalget"

Transkript

1 Råderumsforslag Social- og Seniorudvalget Råderumsforslag, Drifts- og Anlægsønsker Budget NR Pol. Forslag Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 SSU 1 42 Social og psykiatri Reduceret serviceniveau på botilbuddene Rosen, Bolero og Gutfeldtshave som alle er en del af Socialpsykiatrisk Center Åstedet SSU 2 42 Social og psykiatri Lukning af eller reduceret bemanding på værestedet på Socialpsykiatrisk Center Åstedet SSU 3 42 Social og psykiatri Reduceret serviceniveau på botilbuddene Solskin og Højmosevænge SSU 4 41 Ældre, sundhed Personalereduktion og reduktion i serviceniveau på de tre plejecentre i Hørsholm kommune SSU 5 41 Ældre, sundhed Aktivitetscentret Sophielund omdannes til et brugerstyret center eller aktiviteterne reduceres SSU 6 41 Ældre, sundhed Brugerbetaling/medlemskontingent og/eller forhøjet træningskontingent på selvtræning på Aktivitetscentret Sophielund SSU 7 41 Ældre, sundhed Ny frekvens af rengøringsindsats. Hver 3. uge eller hver 4 uge Social- og Seniorudvalget Råderumsforslag i alt: Råderumsforslag Sundhedsudvalget NR Pol. Forslag Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 SU 1 52 Børn og unges sundhed Serviceforringelser i den almene børne- og ungdomstandpleje samt på tandreguleringen SU 2 51 Sundhed Ændring i serviceniveau på genoptræning (specielt genoptræning efter serviceloven) SU 3 51 Sundhed Reduktion af Sundhedsudvalgets puljemidler Sundhedsudvalget Råderumsforslag i alt: Social- og Seniorudvalget/Sundhedsudvalget Råderumsforslag i alt: Social- og Seniorudvalget og Sundhedsudvalget

2 Driftsønsker Social- og Seniorudvalget Råderumsforslag, Drifts- og Anlægsønsker Budget NR Pol. Forslag Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 SSU 1 42 Social og psykiatri Opnormering af botilbuddet Gutfeldtshave SSU 2 42 Social og psykiatri Ændret finansiering af værestedet på Åstedet SSU 3 41 Ældre, sundhed Hjemtagelse og tomgangshusleje ved overtagelse af pladser på Ørbæksvej SSU 4 41 Ældre, sundhed App - kliniske retningslinjer SSU 5 41 Ældre, sundhed Finansiering af liggende transport samt forplejning ved indlæggelse på akutplads SSU 6 41 Ældre, sundhed Indsats for ensomme ældre SSU 7 41 Ældre, sundhed Afsættelse af midler til ekstern rådgiver Social- og Seniorudvalget Driftsønsker i alt: Social- og Seniorudvalget/Sundhedsudvalget Driftsønsker i alt: Anlægsønsker Social- og Seniorudvalget NR Pol. Forslag Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 SSU 1 42 Social og psykiatri Etablering af ventilationsanlæg i Bofællesskabet Bolero (inkl. afledt drift) SSU 2 42 Social og psykiatri Etablering af kontor på 2. sal i bofællesskabet Solskin ssu 3 41 Ældre og sundhed Analyse om- og udbygningsmuligheder på Breelteparken Social- og Seniorudvalget Anlægsønsker i alt: Anlægsønsker Sundhedsudvalget NR Pol. Forslag Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 SU 1 52 Børn og unges sundhed Solafskærmning ved tandklinikken på Vallerød skole Sundhedsudvalget Anlægsønsker i alt: Social- og Seniorudvalget/Sundhedsudvalget Anlægsønsker i alt: Social- og Seniorudvalget og Sundhedsudvalget

3 Forslag, Ønsket politisk råderum Administrationens råderumsforslag -7,5 mio. kr. -9,3 mio. kr. Råderum: SSU: SSU 1: Reduceret serviceniveau på botilbuddene Rosen, Bolero og Gutfeldtshave som alle er en del af Socialpsykiatrisk Center Åstedet SSU 2: Lukning af eller reduceret bemanding på værestedet Socialpsykiatrisk Center Åstedet SSU 3: Reduceret serviceniveau på botilbuddene Solskin og Højmosevænge SSU 4: Personalereduktion og reduktion i serviceniveau på de tre plejecentre i Hørsholm kommune SSU 5: Aktivitetscentret Sophielund omdannes til et brugerstyret center eller aktiviteterne reduceres SSU 6: Brugerbetaling/medlemskontingent og/eller forhøjet træningskontingent på selvtræning på Aktivitetscentret Sophielund SSU 7: Ny frekvens på rengøringsindsats - hver 3. uge eller hver 4. uge SU: SU 1: Serviceforringelser i den almene børne- og ungdomstandpleje samt på tandreguleringen SU 2: Ændring i serviceniveau på genoptræning (specielt genoptræning efter serviceloven) SU 3: Reduktion af Sundhedsudvalgets puljemidler Driftsønsker: SSU: SSU 1: Opnormering af botilbuddet Gutfeldtshave SSU 2: Ændret finansiering af værestedet Åstedet SSU 3: Hjemtagelse og tomgangshusleje ved overtagelse af pladser på Ørbæksvej SSU 4: App kliniske retningslinjer SSU 5: Finansiering af liggende transport samt forplejning ved indlæggelse på akutplads SSU 6: Indsats for ensomme ældre SSU 7: Afsættelse af midler til ekstern rådgiver Anlægsønsker: SSU: SSU 1: Etablering af ventilationsanlæg i Bofællesskabet Bolero (indeholder afledt drift) SSU 2: Etablering af kontor på 2. sal i bofællesskabet Solskin SSU 3: Analyse af om- og udbygningsmuligheder på Breelteparken SU: SU 1: Solafskærmning ved tandklinikken på Vallerød skolen 1

4 Råderumsforslag Tema: Reduceret bemanding på botilbud under Socialpsykiatrisk Center Åstedet Politikområde: 42 Social og psykiatri NR: SSU 1 Titel: Reduceret serviceniveau på botilbuddene Rosen, Bolero og Gutfeldtshave som alle er en del af Socialpsykiatrisk Center Åstedet Nærmere beskrivelse af forslaget: Den nuværende personalenormering på botilbuddene på Socialpsykiatrisk Center Åstedet er 0,5 personaleenhed per beboer i et botilbud. I dette servicereducerende råderumsforslag ændres normeringen til 0,45 per beboer. Der er i beregningerne taget hensyn til andelen af Hørsholm-borgere på botilbuddene, da botilbuddene er takstfinansierede. Forudsætninger for realisering af forslaget: Ingen. Konsekvenser for borgerne: Personalebesparelsen vil betyde, at tilstedeværelsen af personale i dagtimer vil ændres. Borgerne vil derfor opleve, at det bliver sværere at komme i kontakt med personalet. Konsekvenser for personale: Det forventes, at reduktionen kan effektueres gennem mindre vikardækning, ændring af vagtplaner samt eventuelt nedsættelse af arbejdstiden for en til to medarbejdere. Netto budgetreduktion (-):

5 Tema: Reduceret service på værestedet Åstedet Model A. Politikområde: 42 Social og psykiatri NR: SSU 2 a & b Titel: Lukning af værestedet på Socialpsykiatrisk Center Åstedet Nærmere beskrivelse af forslaget: Værestedet Åstedet er et uvisiteret tilbud for borgere med sindslidelser i Hørsholm og Fredensborg kommuner. Værestedet har kontakt til ca. 90 borgere. Det daglige fremmøde varierer typisk fra borgere. Råderumsforslaget går på enten en lukning af værestedet eller en reduktion af service. A. Lukning af værestedet. Lukkes værestedet, er det vurderingen, at der skal omlægges arbejdsgange, således at nogle af værestedets brugere får støtte-kontaktpersonordninger i eget hjem. Det er vurderingen, at arbejdet kan håndteres af en deltids støttekontaktperson-medarbejder. Bruttobesparelsen ved at nedlægge værestedet vil være 1,45 mio. kr., og dette er fratrukket udgiften ved det øgede behov for støttekontaktperson-ordninger. B. Reduceret service. Hvis værestedet reduceres med en halv stilling, svarende til ti procent af værestedets bemanding, vil det frigøre et råderum på ca. -0,2 mio. kr. Forudsætninger for realisering af forslaget: Forslag A om lukning bør koordineres med Fredensborg Kommune forud for eventuel politisk beslutning. Forslag B vedrørende reduceret service bør sendes i høring i Fredensborg Kommune, såfremt det politisk vedtages. Forslaget vedrørende lukning udelukker budgetønsket SSU/SU 2 Ændret finansiering af Værestedet Åstedet. Fra 1. januar 2015 foreslås det (under budgetønsker), at finansieringen af værestedet finansieres 60 procent af Hørsholm Kommune og 40 procent af Fredensborg Kommune. I 2014 har Social- og Sundhedsudvalget besluttet, at værestedet finansieres med 55 % af Hørsholm og 45 % af Fredensborg Kommune. Konsekvenser for borgerne: A, Lukning. Lukkes værestedet skal der omlægges arbejdsgange, således at nogle af værestedets brugere i stedet får støtte-kontaktpersonordninger i eget hjem. B, Reduceret service. Reduceres servicen på værestedet, vil åbningstiden reduceres svarende til fx at holde lukket hver lørdag. 3

6 Konsekvenser for personale: Lukning: Opsigelse af fem medarbejdere. Reduceret service. Reduktion med en halv medarbejder. Netto budgetreduktion (-): Forslag A, Lukning Forslag B, Reduceret service

7 Tema: Reduceret bemanding på botilbuddene Solskin og Højmose Vænge Politikområde: 42 Social og psykiatri NR: SSU 3 Titel: Reduceret serviceniveau på botilbuddene Solskin og Højmosevænge Nærmere beskrivelse af forslaget: Den nuværende personalenormering på botilbuddene Solskin og Højmosevænge er 0,5 personaleenhed per beboer i et botilbud. I dette råderumsforslag ændres normeringen til 0,45 per beboer. Der er i beregningerne taget hensyn til andelen af Hørsholm-borgere på botilbuddene, da botilbuddene er takstfinansierede. Forudsætninger for realisering af forslaget: Ingen. Konsekvenser for borgerne: Personalebesparelsen vil betyde, at det ikke i samme omfang som nu er muligt at have flere personaler på arbejde, når beboerne vender hjem fra aktiviteter i løbet af dagen. Konkret kan reduktionen for Solskin udmøntes ved, at der kun er én person på arbejde, når beboerne kommer hjem fra deres aktivitet, eller ved tilbud om færre ferier, aktiviteter, hjemmedage med beboerne eller lignende. For Højmosevænge kan det udmøntes ved, at der i perioder ikke kan være bemanding om aftenen eller om morgenen. Konsekvenser for personale: Det forventes, at reduktionen kan effektueres gennem mindre vikardækning, ændring af vagtplaner samt eventuelt nedsættelse af arbejdstiden for en til to medarbejdere. Netto budgetreduktion (-):

8 Tema: Reduktion af serviceniveau på plejecentre Titel: Politikområde: 41 Ældre, sundhed NR: SSU 4 a & b Personalereduktion og reduktion i serviceniveau på de tre plejecentre i Hørsholm kommune Nærmere beskrivelse af forslaget: Efter analyse af udgifter på kommunens plejecentre, er der fundet mulighed for at nedjustere den nuværende driftsudgift til plejeboligerne svarende til en reduktion på enten kr. eller kr. i den gennemsnitlige pris per plads, svarende til 1,4 mio. kr. eller 2,8 mio. kr. Budgetreduktion kan ikke gennemføres uden ændringer i serviceniveauet. Det vil dog bero på en konkret vurdering på det enkelte plejecenter, i hvor høj grad reduktionen skal opnås ved ændring i serviceniveau og i hvor høj grad reduktionen skal opnås ved effektiviseringer. Forslaget kan besluttes i enten model A Begrænset eller model B Udvidet. Forslag A Begrænset Personalereduktion svarende til: 1,6 stilling på Louiselund 1,1 stilling på Sophienlund 0,9 stilling på Breelteparken Budget og personalekonsekvenser af reduceret serviceniveau på plejecentre, model A: Budget-reduktion Antal stillinger Reduktion i gennemsnitspris per plads Ny gennemsnitspris for de kommunale plejeboliger Louiselund , Sophielund , Breelteparken , I alt ,6 Forslag B Udvidet Personalereduktion svarende til: 3,2 stillinger på Louiselund 2,1 stillinger på Sophielund 1,8 stillinger Breelteparken Budget og personalekonsekvenser af reduceret serviceniveau på plejecentre, model B: 6

9 Budget-reduktion Antal stillinger Reduktion i gennemsnitspris per plads Ny gennemsnitspris for de kommunale plejeboliger Louiselund , Sophielund , Breelteparken , I alt ,1 Forudsætninger for realisering af forslaget: Ingen Konsekvenser for borgerne: Forslag A Begrænset Forslaget vil betyde, at der gennemsnitligt vil være 1 times mindre hjælp til rådighed pr. borger pr. uge Basal pleje og praktiske opgaver vil altid blive prioriteret som de væsentlige ydelser for plejepersonalet Der arbejdes dog stadig med den rehabiliterende tilgang, og de personaleressourcer der er tilført fra ældrepuljen vil kunne støtte op om dette. Der er tilført: o 1 fysioterapeut på 37 timer på Breelteparken og Sophielund og 1½ (55.5 time) på Louiselund o 1 socialpædagog på både Breelteparken, Louiselund og Sophielund Forslag B Udvidet Forslaget vil betyde, at der gennemsnitligt vil være 2 timers mindre hjælp pr. borger pr. uge Basal pleje og praktiske opgaver vil altid blive prioriteret som de væsentlige ydelser for plejepersonalet Der arbejdes dog stadig med den rehabiliterende tilgang og de personaleressourcer der er tilført fra ældrepuljen vil kunne støtte op om dette. Der er tilført: o 1 fysioterapeut på 37 timer på Breelteparken og Sophielund og 1½ (55.5 time) på Louiselund o 1 socialpædagog på både Breelteparken, Louiselund og Sophielund Konsekvenser for personale: Forslag A Begrænset. Da der hele tiden er vakante stillinger vil reduktionen kunne håndteres af den vej. Budgetreduktionen er mindre, end budgettet der er tilført fra ældrepuljen. Bemærk dog at reduktionen vedrører plejepersonalet, mens ældrepuljen tilfører midler til fysioterapeut og socialpædagog. Forslag B Udvidet. Reduktionen kan klares som ved model A. I denne model er budgetreduktionen større, end hvad der er tilført fra ældrepuljen. Reduktionen vedrører 7

10 plejepersonalet, mens ældrepuljen tilfører midler til fysioterapeut og socialpædagog. Netto budgetreduktion (-): Forslag A Begrænset Forslag B Udvidet

11 Tema: Aktivitetscentret Sophielund Politikområde: 41 Ældre, sundhed NR: SSU 5 a & b Titel: Aktivitetscentret Sophielund omdannes til et brugerstyret center eller aktiviteterne reduceres Nærmere beskrivelse af forslaget: Forslaget vedrører serviceændringer på Aktivitetscenter Sophielund. Forslag A går på at omdanne aktivitetscentret til et brugerstyret center. Forslag B går på at reducere aktiviteterne på centret. Forslag A, Brugerstyret center. Aktivitetscentret omdannes til et brugerstyret center, hvor der er ansat en daglig leder. Der vælges en bestyrelse, som driver centret med den daglige leder samt frivillige. Personalet skal opsiges, og der vil være opsigelsesvarsel. Budgettet vil blive reduceret til alene at indeholde lønudgifter til leder samt udgifter til rengøring og ejendomsdrift. Udgifter til aktiviteter finansieres af de indtægter, der kommer ind ved salg af produkter samt salg fra café. Forslag B, Reduktion af aktiviteter. Personalereduktion svarende til 1 aktivitetsmedarbejderstilling (30 timer), svarende til nedgang fra fire til tre aktivitetsmedarbejdere. Forudsætninger for realisering af forslaget: Forslag A, Brugerstyret center. Der skal vælges en bestyrelse. Maden fra Breelteparken skal leveres til borgernes hjem i stedet for på centret. Konsekvenser for borgerne: Forslag A, brugerstyret center. Til sammenligning har Aktivitetscentret Selmersbo været brugerstyret siden 2010 og erfaringerne her har været positive, dog er det primært de ressourcestærke borgere, der benytter sig af tilbud på Selmersbo. En omlægning af Aktivitetscentret Sophielund vil ramme alle målgrupper af borgere, dog vil især målgruppen af svage borgere få svært ved at benytte centret, herunder indtage deres hovedmåltid her, da der ikke længere i samme omfang vil være mulighed for at få støtte til måltider og aktiviteter. Der vil ikke være omsorg, som i dag, hvor personalet kan hjælpe med f.eks. at spise og toiletbesøg, da man ikke kan forlange at en frivillig skal hjælpe med disse ydelser. Nedgangen i aktiviteter for disse borgere kan betyde, at disse bliver mere isolerede. Aktiviteter, herunder holdtræning, vil alene være styret af frivillige, hvilket kan påvirke mængden og kvaliteten af aktiviteterne. Forslag B, Reduktion af aktiviteter. Der vil være en reduktion i aktiviteter. Herunder hverdagsaktiviteter målrettet de svage borgere, f.eks. støtte til spise og ringegruppen. Det vil være nødvendigt at nedlægge TiTo gruppen, (samværsgruppe for af hjemmeboende borger med 9

12 en let demensdiagnose 2 dage om ugen) på grund af den manglende personaleressource. Konsekvenser for personale: Forslag A, Brugerstyret center. Centret er normeret med 6,0 personaleenheder. Personalet skal have et opsigelsesvarsel, hvorfor det fulde råderum først realiseres i Forslag B, Reduktion i aktiviteter. Nuværende medarbejdere afskediges. Det vil være svært at udnytte de nye faciliteter i tilbygningen optimalt, da aktivitetsmedarbejderne samtidig fungerer som holdtrænere på motionsholdene. Netto budgetreduktion (-): Forslag A, Brugerstyret center Forslag B, Reduktion i aktiviteter

13 Tema: Aktivitetscentret Sophielund Politikområde: 41 Ældre, sundhed SSU 6 a & b Titel: Brugerbetaling/ medlemskontingent og eller forhøjet træningskontingent på selvtræning på Aktivitetscentret Sophielund Nærmere beskrivelse af forslaget: Det foreslås, at der opkræves et medlemskontingent for alle brugere af Aktivitetscentret på 600 kr. om året. Kontingentet skal opkræves to gange årligt at Aktivitetscentret. Derudover hæves kontingent for fritræning fra 50 kr. om måneden til 120 kr. om måneden (samme pris som på Louiselund). Dette svarer til en stigning på 70 kr. om måneden. Brugerbetalingen skal indgå i driften af centret, og den nuværende ramme kan dermed reduceres. Beregningen for råderummet tager udgangspunk i et brugergrundlag på 450 årlige medlemskaber og 100 kontingenter til fritræning om måneden. Hertil vurderes det, at en gruppe brugere vil ophøre med at komme på aktivitetscentret pga. medlemskontingentet. Her er indregnet et frafald på 20 % på medlemsskabet. Som det fremgår i opstillede budgetreduktion, er et alternativt råderum alene at opregulere træningskontingentet på selvtræning, således at kontingentet svarer til Louiselunds pris. Det forventes, at tilbygningen og dermed nye træningsfaciliteter vil være klar til primo 2015, hvor råderummet effektueres. Forudsætninger for realisering af forslaget: Råderumsforslaget kan ikke besluttes samtidig med råderumsforslag 6 vedrørende omdannelse af Aktivitetscenter Sophielund til et brugerstyret center. Råderumsforslaget kan dog kombineres med råderumsforslaget vedrørende reduktion af aktiviteter på Sophielund. Konsekvenser for borgerne: Færre borgere vil benytte centret og færre borgere vil fritræne.. Det kan dermed, på sigt, få konsekvenser for borgernes fysiske og psykiske/ sociale funktionsniveau. Konsekvenser for personale: Administrationsomkostningerne kan indeholdes i den nuværende normering. Netto budgetreduktion (-): Pol. område: A) Både indførelse af medlemskontingent og regulering af træningskontingent 11

14 B) Alene regulering af træningskontingent

15 Tema: Reduktion i serviceniveau på rengøringsindsats Politikområde: 41 Ældre, sundhed Nr.: SSU 7 a & b Titel: Ny frekvens på rengøringsindsats - hver 3. uge eller hver 4. uge Nærmere beskrivelse af forslaget: Det foreslås, at rengøringsindsats ændres fra at være hver anden uge til enten: A: at ydes 17 gange årligt, svarende til hver 3. uge. B: at ydes 13 gange årligt, svarende til hver 4. uge. I dag er der ca. 800 borgere, der modtager rengøring af hjemmeplejen eller en af de godkendte privatleverandører (frit valgs leverandører) hver 14. dag. Serviceniveauet er i dag, at hjælpen ydes 24 gange årligt fordelt med rengøring hver anden uge med undtagelse af 2 uger til påske og 2 uger til jul. Enkelte borgere (omkring 1 %) visiteres til hyppigere rengøring på grund af dårlig hygiejne m.v. Der er kalkuleret med at disse borgere der modtager rengøring oftere, vil fortsætte sådan, uanset om model A eller B vælges.. Benchmark og baggrund: 3 ugers rengøring Nabokommunerne Rudersdal, Gribskov, Allerød, Fredensborg, Helsingør, Halsnæs og Frederikssund kommuner har alle rengøring hver 2. uge. Flere kommuner, der har en rengøringsfrekvens på hver 3. uge har gennem ældrepuljen søgt midler til at ændre dette til hver 2. uge (Thisted, Egedal, Norddjurs, Odsherred, Silkeborg, Slagelse). Flere kommuner har som hovedregel rengøring hver 3. uge, herunder Århus, Guldborgsund, Vesthimmerland, Ikast-Brande og Holbæk kommune. 4 ugers rengøring Statsforvaltningen udtalte 6. januar 2012, at Hørsholm kommunes beslutning om en rengøringsfrekvens på hver fjerde uge ikke var lovlig, mens den Sociale Ankestyrelse efterfølgende kom med den diametrale modsatte melding. Den Sociale Ankestyrelses afgørelse understreger, at et kommunalt serviceniveau på rengøring hver fjerde uge ikke er i strid med serviceloven. Administrationen kan alene finde politiske drøftelser på indførsel af en rengøringsfrekvens, der hedder hver 4. uge, og ingen beslutninger på denne frekvens, hvoraf det kan sluttes, at ingen kommuner har dette serviceniveau. 13

16 Forudsætninger for realisering af forslaget: 3 ugers rengøring. Det er en forudsætning for dette forslag, at tøjvask udbydes til en privat leverandør. Alternativt skal ydelsen tøjvask ligeledes ændres til hver 3 uge. 4 ugers rengøring. Det kan blive nødvendigt, at opretholde rengøring hver 14. dag eller 3. uge hos enkelte borgere. Antallet har ikke været muligt at beregne, og er derfor ikke fratrukket råderumsforslaget. Konsekvenser for borgerne: Serviceændringen vil få konsekvenser for samtlige borgere, der modtager rengøringsindsatser. De borgere, der har brug for daglig eller ugentlig rengøring fastholdes i den nuværende indsats. Borgerne vil i endnu højere grad end i dag først kunne tilbydes bad over middag og ikke om morgenen som det er tilfældet i dag. Konsekvenser for personale: Reduktionen af personale vil betyde at der skal ske afskedigelser, da de ressourcer, der reduceres med, er større end omsætningen i personalet i hjemmeplejen. Serviceændringen vil kunne få konsekvenser for personalets arbejdstid, idet flere vil skulle arbejde deltid, for at imødekomme tilstrækkelige ressourcer i formiddagstimerne. Netto budgetreduktion (-): 3 ugers rengøring ugers rengøring

17 Tema: Tandplejen Politikområde: 52 Børn og unges sundhed NR: SU 1 a & b Titel: Serviceforringelser i den almene børne- og ungdomstandpleje samt på tandreguleringen Nærmere beskrivelse af forslaget: Forslaget indebærer servicereduktion for både den almene børne- og ungdomstandpleje samt på tandreguleringen. Råderumsforslaget kan vælges i to versioner, A Udvidet, B Begrænset A Udvidet I børne- og ungdomstandplejen øges intervallerne for indkaldelse fra 15 til 22 måneder for lavrisikogruppen, der udgør ca. 85 % af børne- og ungepopulationen. Det første indkald til tandpleje i småbørnsgruppen ændres fra den nuværende aldersgrænse på 15 måneder til en ny aldersgrænse på 36 måneder. Med hensyn til tandreguleringen øges ventetiden på igangsættelse fra de nuværende tre måneder til fem måneder. Herudover vil der være øget ventetid på at få en konsultationstid, hvis der fx er problemer med bøjlen. Samlet set giver forslaget et råderum på kr. svarende til nednormering af tandplejen med en stilling. B Begrænset I børne- og ungdomstandplejen øges intervallerne for indkaldelse fra 15 til 18 måneder for lavrisikogruppen, der udgør ca. 85 % af børne- og ungepopulationen. Samlet set giver forslaget et råderum på kr. svarende til en nednormering af tandplejen med 0,2 tandlægestilling. Forudsætninger for realisering af forslaget: Ingen. Konsekvenser for borgerne: Forslag A Udvidet. Serviceforringelsen i den almene børne- og ungdomstandpleje vil betyde, at der kommer flere nødbehandlinger, da overvågningen falder. Herudover skal der ændres på åbningstiderne i to af da andre filialklinikker, hvilket kan have den konsekvens, at en del af patientgruppen får ændret stamklinik. Med hensyn til tandreguleringen vil der være øget ventetid på at komme til samt længere ventetid på at få løst akutte tandproblemer. Forslag B Begrænset. Ved at øge indkaldelsesintervallet for lavrisikogruppen vil der forventeligt komme flere nødbehandlinger, da overvågningen falder. 15

18 Konsekvenser for personale: Forslag A Udvidet. Reduktion af personalenormeringen i tandplejen med én stilling, der vil blive fordelt på forskellige personalekategorier. Forslag B Begrænset. Alle tandlæger er for nuværende på deltid og en yderligere reduktion af en eller flere af stillingerne vil gøre dem mindre attraktive. Netto budgetreduktion (-): A Udvidet B Begrænset

19 Tema: Ændring i serviceniveau på genoptræning Politikområde: 51 Sundhed Nr. SU 2 Titel: Ændring i serviceniveau på genoptræning (specielt genoptræning efter serviceloven) Nærmere beskrivelse af forslaget: Reduktion af genoptræningstilbud til ældre borgere, ved personalereduktion af terapeut i teamet af trænende terapeuter på Louiselund. Der er på nuværende tidspunkt 20 trænende terapeuter med gennemsnitlig ansættelsesnorm på 33 timer pr. uge. Der ud over er der medio 2014 ansat en terapeut på 37 timer til at varetage træning af borgere med demensdiagnose. Forudsætninger for realisering af forslaget: Reduktion af normeringen af de trænende terapeuter. Konsekvenser for borgerne: Ved reduktion af en trænende terapeut vil der ske serviceforringelser primært for de ældre borgere, der i dag modtager genoptræningsydelser efter servicelovens 86. Det drejer sig om ældre borgere, der har været udsat for funktionsnedsættelse uden forudgående hospitalsindlæggelse f.eks. efter lungebetændelse eller fald. Reduktionen af en trænende terapeut vil betyde, at teamet af trænende terapeuter bliver reduceret svarende til 3,5 timer pr. dag i direkte borgertid. Det svarer enten til to genoptræningshold a 8 borgere pr dag dvs. i alt 80 borgere pr. uge, eller 15 individuelle træningsgange om ugen. Da der inden for Sundhedsloven er krav om, at en borger med genoptræningsplan maksimalt må vente fem dage før den første konktakt, vil sundhedslovsgenoptræningen altid blive prioriteret højere end servicelovsgenoptræningen. En reduktion vil derfor betyde at borgere, der venter på træning efter Serviceloven vil komme til at vente længere. Dette kan på sigt have indflydelse på borgernes funktionsniveau og øvrige behov for kompenserende indsatser, herunder forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser. I forbindelse med udmøntning af Ældrepuljen blev det besluttet i Kommunalbestyrelsen, at ansætte en terapeut med særligt fokus på træning af borgere med demensdiagnose. Konsekvenser for personale: Reduktionen vil betyde afskedigelse af en terapeut. 17

20 Medio 2014 er der ansat en terapeut til at varetage træning af borgere med en demensdiagnose (Ældrepulje). Netto budgetreduktion (-):

21 Tema: Reduktion af Sundhedsudvalgets puljemidler Titel: Politikområde 51 Sundhed NR: SU 3 Reduktion af Sundhedsudvalgets puljemidler Nærmere beskrivelse af forslaget: Sundhedsudvalgets puljemidler udgør kr. årligt og bruges til at opretholde igangværende projekter og initiativer og igangsætte nye tiltag på sundhedsområdet. Ved dette forslag reduceres puljemidlerne med kr. i 2015 og frem. På trods af reduktionen, kan der stadig kan igangsættes nye initiativer på sundhedsområdet, og allerede igangværende projekter/initiativer kan fortsætte. Forudsætninger for realisering af forslaget: Ingen Konsekvenser for borgerne: Ved en reduktion i Sundhedsudvalgets puljemidler reduceres mulighederne for at kunne igangsætte nye projekter og tiltag på sundhedsområdet. Dette vil have indflydelse på hvilke tilbud, kommunens borger fremadrettet kan tilbydes. Konsekvenser for personale: Ingen Netto budgetreduktion (-):

22 Driftsønsker: Tema: Opnormering af botilbuddet Gutfeldtshave fra seks til syv boliger. Titel: Opnormering af botilbuddet Gutfeldtshave Politikområde: 42 Social og psykiatri NR: SSU 1 Nærmere beskrivelse af forslaget: Botilbuddet Gutfeldsthave for sindslidende er løbende blevet opnormeret siden etableringen i 2010 i takt med en stigning i antallet af beboere. Aktuelt er der syv beboere, og budgetønsket går på en opnormering svarende til, at der kommer personale til de 7 beboere, der aktuelt er. Forudsætninger for realisering af forslaget: Ingen Ved vedtagelse af råderumsforslag vedrørende reduktion i normeringen per plads på botilbudet Gutfeldtshave SSU/SU 1 vil opnormeringen koste mindre. Konsekvenser for borgerne: Øget tilgængelighed af personale. Konsekvenser for personale: Større faglig tilfredsstillelse i opgaveløsningen. Budgetmæssige konsekvenser:

23 Tema: Ændret finansiering af værestedet på Åstedet Titel: Ændret finansiering af værestedet på Åstedet Politikområde: 42 Social og psykiatri NR: SSU 2 Nærmere beskrivelse af forslaget: Værestedet for sindslidende beliggende på Gutfeldtsvej finansieres i 2014 med 55 procent af Hørsholm Kommune og 45 procent af Fredensborg Kommune. På baggrund af Social- og Seniorudvalgets beslutning i januar måned skal denne finansieringsstruktur ændres per første januar 2015, så forholdet bliver 60/40, hvor Hørsholm Kommune betaler de 60 procent. Den ændrede byrdefordeling svarer til den reelle brug af værestedet. Med dette budgetønske søges om budgetmidler til ændringen i finansieringsstrukturen. Forudsætninger for realisering af forslaget: Hvis råderumsforslag vedrørende lukning af værestedet på Åstedet SSU/SU 2a vedtages er budgetønsket ikke relevant. Konsekvenser for borgerne: Ingen. Konsekvenser for personale: Ingen. Budgetmæssige konsekvenser:

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 03-02-2014 kl. 15:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 10-06-2015 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Dorthe la Cour Søren P. Rasmussen Curt Købsted Henrik Brade Johansen

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Thyge Nielsen,

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen Socialudvalget Referat Dato 05. august 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Præstø Multicenter, Rosagervej, Præstø Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen,

Læs mere

Sundheds- og ældreudvalg

Sundheds- og ældreudvalg Sundheds- og ældreudvalg Høringssvar - Sundheds og ældreudvalgets område Nr. Afsender 3 Lars Høvenhof(tandplejen) 4 Ansatte Svaleparken 13 Regionspsykiatrien, Randers 19 MED udvalget Kristrup - Assentoft

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden 12-03-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen

Læs mere

SPECIELLE BEMÆRKNINGER DRIFTBUDGET 2013-2016 SUNDHEDSUDVALGET

SPECIELLE BEMÆRKNINGER DRIFTBUDGET 2013-2016 SUNDHEDSUDVALGET INDHOLDSFORTEGNELSE Specielle bemærkninger Side/Farve Bind? Sundhedsudvalget - serviceområde???? 1 - Sundhedsudvalget Politikområder (serviceområde) Beløb Sundhed & Forebyggelse 133.119 Visitation & Rehabilitering

Læs mere

Sorø Kommune Kommune. Notat. Sorø Kommunes Handlekatalog 2010

Sorø Kommune Kommune. Notat. Sorø Kommunes Handlekatalog 2010 Notat Sorø Kommune Kommune Stabscenter Økonomi, Personale og Udvikling J.nr. 340-2010-21001 Den 19. august 2010 Sorø Kommunes Handlekatalog 2010 Med udgangspunkt i Sorø Kommunes effektiviseringsstrategi

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Budgettering,

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Hanne Klit,

Læs mere

Syddjurs Kommune Perspektivnotater til budget 2011 12. august 2010. Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2

Syddjurs Kommune Perspektivnotater til budget 2011 12. august 2010. Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2 Indholdsfortegnelse Perspektivnotater til budget 2011 Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2 Familieområdet... 2 Skoleområdet, drift... 5 Skoleområdet, anlæg... 10 Ungdomsskolen...

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Børne- og Familieudvalget Nr. Børne- og Familieudvalget (1.000 kr.) 2015 2016-> Politikområde 1: Dagtilbud 1.3 Ændre finansieringen af PAU eleverne 200 200 Fælles med pol.2 - N 1.4 Ændre normering fra

Læs mere

Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune

Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune 1. Baggrund 6. juni 2013 I efteråret 2012 præsenterede Socialudvalget dets overordnede strategi for udviklingen af fremtidens boliger

Læs mere

Politikområde 4: Sociale ydelser

Politikområde 4: Sociale ydelser Politikområde 4: Sociale ydelser Budget 2012-2015 Politikområde 4: Sociale ydelser Politikområde 4 Sociale ydelser hører under Socialudvalget. Politikområdet omfatter udbetaling af overførselsindkomster

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. maj 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. maj 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. maj 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Formålspapir

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3. SSÆ - Kvalitetsstandard for Nattevagt,

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Sundhed og Handicap. Området Sundhed og Handicap udgør 15,8 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter opdelt på følgende områder:

Sundhed og Handicap. Området Sundhed og Handicap udgør 15,8 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter opdelt på følgende områder: Sundhed og Handicap Området Sundhed og Handicap udgør 15,8 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter opdelt på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Transport, infrastruktur, kollektiv

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3.

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

Ældreboligplan for Randers Kommune 2013-17

Ældreboligplan for Randers Kommune 2013-17 Ældreboligplan for Randers Kommune 2013-17 Sundhed og Ældre december 2012 Indhold Indledning... 4 1. Udfordringer på ældreboligområdet... 5 1.1 Borgeren... 5 1.1.1 Demografi... 5 1.1.2 Bevarer funktionsevnen

Læs mere

1,5 2,4 2,4 50.52.T3. Plejecenter Lindehaven omdannes til rehabiliteringscenter 50.52.T4. Udviklingsstrategi for fremtidens ældreområde I alt

1,5 2,4 2,4 50.52.T3. Plejecenter Lindehaven omdannes til rehabiliteringscenter 50.52.T4. Udviklingsstrategi for fremtidens ældreområde I alt Oversigt over spareforslag på ÆLDREOMRÅDET Besparelse i mio. kr. 2013 2014 2015 2016 Temaer: 50.52.T1. Velfærdsteknologi på ældre og handicapområdet 0,3 0,3 1,0 1,0 50.52.T2. Fremtidige eff.potentialer

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 29. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 29. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 29. november 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 52 Offentligt. Møde med Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg 21.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 52 Offentligt. Møde med Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg 21. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 52 Offentligt Møde med Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg 21. oktober 2014 1 1. Tandpleje til socialt udsatte et muligt alternativ...

Læs mere

Budgetoplæg 2011 Beredskabskatalog 2011-2014

Budgetoplæg 2011 Beredskabskatalog 2011-2014 Budgetoplæg 2011 Beredskabskatalog 2011-2014 Version, 9. juli 2010. 1 Forord Skive Kommunes økonomi er i lighed med landets andre kommuner under pres og set i lyset af udmeldingerne fra KL og regeringen

Læs mere

Åbent Referat. til. Ældrerådet

Åbent Referat. til. Ældrerådet Åbent Referat til Ældrerådet Mødedato: Onsdag den 24. september 2014 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Borgercenter Varde, Mødelokale 2 Deltagere: Fraværende: Referent: Edna Jessen, Anne-Marie Søndergaard,

Læs mere

Emne: Revision af HOPP 2020 forslag til faglige tilpasninger og gennemførelse af hospitals- og psykiatriplan 2020 - somatik

Emne: Revision af HOPP 2020 forslag til faglige tilpasninger og gennemførelse af hospitals- og psykiatriplan 2020 - somatik REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 27. marts 2012 Sag nr. 1 Emne: Revision af HOPP 2020 forslag til faglige tilpasninger og gennemførelse af hospitals- og psykiatriplan 2020 - somatik 2 bilag

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 3.1 Fælleskommunale ønsker til praksisplan...2 Bilag 1: Fælles kommunale ønsker til praksisplan...2 3.3 Forslag til fælleskommunale målsætninger

Læs mere