Social- og Seniorudvalget & Sundhedsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Social- og Seniorudvalget & Sundhedsudvalget"

Transkript

1 Råderumsforslag Social- og Seniorudvalget Råderumsforslag, Drifts- og Anlægsønsker Budget NR Pol. Forslag Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 SSU 1 42 Social og psykiatri Reduceret serviceniveau på botilbuddene Rosen, Bolero og Gutfeldtshave som alle er en del af Socialpsykiatrisk Center Åstedet SSU 2 42 Social og psykiatri Lukning af eller reduceret bemanding på værestedet på Socialpsykiatrisk Center Åstedet SSU 3 42 Social og psykiatri Reduceret serviceniveau på botilbuddene Solskin og Højmosevænge SSU 4 41 Ældre, sundhed Personalereduktion og reduktion i serviceniveau på de tre plejecentre i Hørsholm kommune SSU 5 41 Ældre, sundhed Aktivitetscentret Sophielund omdannes til et brugerstyret center eller aktiviteterne reduceres SSU 6 41 Ældre, sundhed Brugerbetaling/medlemskontingent og/eller forhøjet træningskontingent på selvtræning på Aktivitetscentret Sophielund SSU 7 41 Ældre, sundhed Ny frekvens af rengøringsindsats. Hver 3. uge eller hver 4 uge Social- og Seniorudvalget Råderumsforslag i alt: Råderumsforslag Sundhedsudvalget NR Pol. Forslag Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 SU 1 52 Børn og unges sundhed Serviceforringelser i den almene børne- og ungdomstandpleje samt på tandreguleringen SU 2 51 Sundhed Ændring i serviceniveau på genoptræning (specielt genoptræning efter serviceloven) SU 3 51 Sundhed Reduktion af Sundhedsudvalgets puljemidler Sundhedsudvalget Råderumsforslag i alt: Social- og Seniorudvalget/Sundhedsudvalget Råderumsforslag i alt: Social- og Seniorudvalget og Sundhedsudvalget

2 Driftsønsker Social- og Seniorudvalget Råderumsforslag, Drifts- og Anlægsønsker Budget NR Pol. Forslag Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 SSU 1 42 Social og psykiatri Opnormering af botilbuddet Gutfeldtshave SSU 2 42 Social og psykiatri Ændret finansiering af værestedet på Åstedet SSU 3 41 Ældre, sundhed Hjemtagelse og tomgangshusleje ved overtagelse af pladser på Ørbæksvej SSU 4 41 Ældre, sundhed App - kliniske retningslinjer SSU 5 41 Ældre, sundhed Finansiering af liggende transport samt forplejning ved indlæggelse på akutplads SSU 6 41 Ældre, sundhed Indsats for ensomme ældre SSU 7 41 Ældre, sundhed Afsættelse af midler til ekstern rådgiver Social- og Seniorudvalget Driftsønsker i alt: Social- og Seniorudvalget/Sundhedsudvalget Driftsønsker i alt: Anlægsønsker Social- og Seniorudvalget NR Pol. Forslag Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 SSU 1 42 Social og psykiatri Etablering af ventilationsanlæg i Bofællesskabet Bolero (inkl. afledt drift) SSU 2 42 Social og psykiatri Etablering af kontor på 2. sal i bofællesskabet Solskin ssu 3 41 Ældre og sundhed Analyse om- og udbygningsmuligheder på Breelteparken Social- og Seniorudvalget Anlægsønsker i alt: Anlægsønsker Sundhedsudvalget NR Pol. Forslag Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 SU 1 52 Børn og unges sundhed Solafskærmning ved tandklinikken på Vallerød skole Sundhedsudvalget Anlægsønsker i alt: Social- og Seniorudvalget/Sundhedsudvalget Anlægsønsker i alt: Social- og Seniorudvalget og Sundhedsudvalget

3 Forslag, Ønsket politisk råderum Administrationens råderumsforslag -7,5 mio. kr. -9,3 mio. kr. Råderum: SSU: SSU 1: Reduceret serviceniveau på botilbuddene Rosen, Bolero og Gutfeldtshave som alle er en del af Socialpsykiatrisk Center Åstedet SSU 2: Lukning af eller reduceret bemanding på værestedet Socialpsykiatrisk Center Åstedet SSU 3: Reduceret serviceniveau på botilbuddene Solskin og Højmosevænge SSU 4: Personalereduktion og reduktion i serviceniveau på de tre plejecentre i Hørsholm kommune SSU 5: Aktivitetscentret Sophielund omdannes til et brugerstyret center eller aktiviteterne reduceres SSU 6: Brugerbetaling/medlemskontingent og/eller forhøjet træningskontingent på selvtræning på Aktivitetscentret Sophielund SSU 7: Ny frekvens på rengøringsindsats - hver 3. uge eller hver 4. uge SU: SU 1: Serviceforringelser i den almene børne- og ungdomstandpleje samt på tandreguleringen SU 2: Ændring i serviceniveau på genoptræning (specielt genoptræning efter serviceloven) SU 3: Reduktion af Sundhedsudvalgets puljemidler Driftsønsker: SSU: SSU 1: Opnormering af botilbuddet Gutfeldtshave SSU 2: Ændret finansiering af værestedet Åstedet SSU 3: Hjemtagelse og tomgangshusleje ved overtagelse af pladser på Ørbæksvej SSU 4: App kliniske retningslinjer SSU 5: Finansiering af liggende transport samt forplejning ved indlæggelse på akutplads SSU 6: Indsats for ensomme ældre SSU 7: Afsættelse af midler til ekstern rådgiver Anlægsønsker: SSU: SSU 1: Etablering af ventilationsanlæg i Bofællesskabet Bolero (indeholder afledt drift) SSU 2: Etablering af kontor på 2. sal i bofællesskabet Solskin SSU 3: Analyse af om- og udbygningsmuligheder på Breelteparken SU: SU 1: Solafskærmning ved tandklinikken på Vallerød skolen 1

4 Råderumsforslag Tema: Reduceret bemanding på botilbud under Socialpsykiatrisk Center Åstedet Politikområde: 42 Social og psykiatri NR: SSU 1 Titel: Reduceret serviceniveau på botilbuddene Rosen, Bolero og Gutfeldtshave som alle er en del af Socialpsykiatrisk Center Åstedet Nærmere beskrivelse af forslaget: Den nuværende personalenormering på botilbuddene på Socialpsykiatrisk Center Åstedet er 0,5 personaleenhed per beboer i et botilbud. I dette servicereducerende råderumsforslag ændres normeringen til 0,45 per beboer. Der er i beregningerne taget hensyn til andelen af Hørsholm-borgere på botilbuddene, da botilbuddene er takstfinansierede. Forudsætninger for realisering af forslaget: Ingen. Konsekvenser for borgerne: Personalebesparelsen vil betyde, at tilstedeværelsen af personale i dagtimer vil ændres. Borgerne vil derfor opleve, at det bliver sværere at komme i kontakt med personalet. Konsekvenser for personale: Det forventes, at reduktionen kan effektueres gennem mindre vikardækning, ændring af vagtplaner samt eventuelt nedsættelse af arbejdstiden for en til to medarbejdere. Netto budgetreduktion (-):

5 Tema: Reduceret service på værestedet Åstedet Model A. Politikområde: 42 Social og psykiatri NR: SSU 2 a & b Titel: Lukning af værestedet på Socialpsykiatrisk Center Åstedet Nærmere beskrivelse af forslaget: Værestedet Åstedet er et uvisiteret tilbud for borgere med sindslidelser i Hørsholm og Fredensborg kommuner. Værestedet har kontakt til ca. 90 borgere. Det daglige fremmøde varierer typisk fra borgere. Råderumsforslaget går på enten en lukning af værestedet eller en reduktion af service. A. Lukning af værestedet. Lukkes værestedet, er det vurderingen, at der skal omlægges arbejdsgange, således at nogle af værestedets brugere får støtte-kontaktpersonordninger i eget hjem. Det er vurderingen, at arbejdet kan håndteres af en deltids støttekontaktperson-medarbejder. Bruttobesparelsen ved at nedlægge værestedet vil være 1,45 mio. kr., og dette er fratrukket udgiften ved det øgede behov for støttekontaktperson-ordninger. B. Reduceret service. Hvis værestedet reduceres med en halv stilling, svarende til ti procent af værestedets bemanding, vil det frigøre et råderum på ca. -0,2 mio. kr. Forudsætninger for realisering af forslaget: Forslag A om lukning bør koordineres med Fredensborg Kommune forud for eventuel politisk beslutning. Forslag B vedrørende reduceret service bør sendes i høring i Fredensborg Kommune, såfremt det politisk vedtages. Forslaget vedrørende lukning udelukker budgetønsket SSU/SU 2 Ændret finansiering af Værestedet Åstedet. Fra 1. januar 2015 foreslås det (under budgetønsker), at finansieringen af værestedet finansieres 60 procent af Hørsholm Kommune og 40 procent af Fredensborg Kommune. I 2014 har Social- og Sundhedsudvalget besluttet, at værestedet finansieres med 55 % af Hørsholm og 45 % af Fredensborg Kommune. Konsekvenser for borgerne: A, Lukning. Lukkes værestedet skal der omlægges arbejdsgange, således at nogle af værestedets brugere i stedet får støtte-kontaktpersonordninger i eget hjem. B, Reduceret service. Reduceres servicen på værestedet, vil åbningstiden reduceres svarende til fx at holde lukket hver lørdag. 3

6 Konsekvenser for personale: Lukning: Opsigelse af fem medarbejdere. Reduceret service. Reduktion med en halv medarbejder. Netto budgetreduktion (-): Forslag A, Lukning Forslag B, Reduceret service

7 Tema: Reduceret bemanding på botilbuddene Solskin og Højmose Vænge Politikområde: 42 Social og psykiatri NR: SSU 3 Titel: Reduceret serviceniveau på botilbuddene Solskin og Højmosevænge Nærmere beskrivelse af forslaget: Den nuværende personalenormering på botilbuddene Solskin og Højmosevænge er 0,5 personaleenhed per beboer i et botilbud. I dette råderumsforslag ændres normeringen til 0,45 per beboer. Der er i beregningerne taget hensyn til andelen af Hørsholm-borgere på botilbuddene, da botilbuddene er takstfinansierede. Forudsætninger for realisering af forslaget: Ingen. Konsekvenser for borgerne: Personalebesparelsen vil betyde, at det ikke i samme omfang som nu er muligt at have flere personaler på arbejde, når beboerne vender hjem fra aktiviteter i løbet af dagen. Konkret kan reduktionen for Solskin udmøntes ved, at der kun er én person på arbejde, når beboerne kommer hjem fra deres aktivitet, eller ved tilbud om færre ferier, aktiviteter, hjemmedage med beboerne eller lignende. For Højmosevænge kan det udmøntes ved, at der i perioder ikke kan være bemanding om aftenen eller om morgenen. Konsekvenser for personale: Det forventes, at reduktionen kan effektueres gennem mindre vikardækning, ændring af vagtplaner samt eventuelt nedsættelse af arbejdstiden for en til to medarbejdere. Netto budgetreduktion (-):

8 Tema: Reduktion af serviceniveau på plejecentre Titel: Politikområde: 41 Ældre, sundhed NR: SSU 4 a & b Personalereduktion og reduktion i serviceniveau på de tre plejecentre i Hørsholm kommune Nærmere beskrivelse af forslaget: Efter analyse af udgifter på kommunens plejecentre, er der fundet mulighed for at nedjustere den nuværende driftsudgift til plejeboligerne svarende til en reduktion på enten kr. eller kr. i den gennemsnitlige pris per plads, svarende til 1,4 mio. kr. eller 2,8 mio. kr. Budgetreduktion kan ikke gennemføres uden ændringer i serviceniveauet. Det vil dog bero på en konkret vurdering på det enkelte plejecenter, i hvor høj grad reduktionen skal opnås ved ændring i serviceniveau og i hvor høj grad reduktionen skal opnås ved effektiviseringer. Forslaget kan besluttes i enten model A Begrænset eller model B Udvidet. Forslag A Begrænset Personalereduktion svarende til: 1,6 stilling på Louiselund 1,1 stilling på Sophienlund 0,9 stilling på Breelteparken Budget og personalekonsekvenser af reduceret serviceniveau på plejecentre, model A: Budget-reduktion Antal stillinger Reduktion i gennemsnitspris per plads Ny gennemsnitspris for de kommunale plejeboliger Louiselund , Sophielund , Breelteparken , I alt ,6 Forslag B Udvidet Personalereduktion svarende til: 3,2 stillinger på Louiselund 2,1 stillinger på Sophielund 1,8 stillinger Breelteparken Budget og personalekonsekvenser af reduceret serviceniveau på plejecentre, model B: 6

9 Budget-reduktion Antal stillinger Reduktion i gennemsnitspris per plads Ny gennemsnitspris for de kommunale plejeboliger Louiselund , Sophielund , Breelteparken , I alt ,1 Forudsætninger for realisering af forslaget: Ingen Konsekvenser for borgerne: Forslag A Begrænset Forslaget vil betyde, at der gennemsnitligt vil være 1 times mindre hjælp til rådighed pr. borger pr. uge Basal pleje og praktiske opgaver vil altid blive prioriteret som de væsentlige ydelser for plejepersonalet Der arbejdes dog stadig med den rehabiliterende tilgang, og de personaleressourcer der er tilført fra ældrepuljen vil kunne støtte op om dette. Der er tilført: o 1 fysioterapeut på 37 timer på Breelteparken og Sophielund og 1½ (55.5 time) på Louiselund o 1 socialpædagog på både Breelteparken, Louiselund og Sophielund Forslag B Udvidet Forslaget vil betyde, at der gennemsnitligt vil være 2 timers mindre hjælp pr. borger pr. uge Basal pleje og praktiske opgaver vil altid blive prioriteret som de væsentlige ydelser for plejepersonalet Der arbejdes dog stadig med den rehabiliterende tilgang og de personaleressourcer der er tilført fra ældrepuljen vil kunne støtte op om dette. Der er tilført: o 1 fysioterapeut på 37 timer på Breelteparken og Sophielund og 1½ (55.5 time) på Louiselund o 1 socialpædagog på både Breelteparken, Louiselund og Sophielund Konsekvenser for personale: Forslag A Begrænset. Da der hele tiden er vakante stillinger vil reduktionen kunne håndteres af den vej. Budgetreduktionen er mindre, end budgettet der er tilført fra ældrepuljen. Bemærk dog at reduktionen vedrører plejepersonalet, mens ældrepuljen tilfører midler til fysioterapeut og socialpædagog. Forslag B Udvidet. Reduktionen kan klares som ved model A. I denne model er budgetreduktionen større, end hvad der er tilført fra ældrepuljen. Reduktionen vedrører 7

10 plejepersonalet, mens ældrepuljen tilfører midler til fysioterapeut og socialpædagog. Netto budgetreduktion (-): Forslag A Begrænset Forslag B Udvidet

11 Tema: Aktivitetscentret Sophielund Politikområde: 41 Ældre, sundhed NR: SSU 5 a & b Titel: Aktivitetscentret Sophielund omdannes til et brugerstyret center eller aktiviteterne reduceres Nærmere beskrivelse af forslaget: Forslaget vedrører serviceændringer på Aktivitetscenter Sophielund. Forslag A går på at omdanne aktivitetscentret til et brugerstyret center. Forslag B går på at reducere aktiviteterne på centret. Forslag A, Brugerstyret center. Aktivitetscentret omdannes til et brugerstyret center, hvor der er ansat en daglig leder. Der vælges en bestyrelse, som driver centret med den daglige leder samt frivillige. Personalet skal opsiges, og der vil være opsigelsesvarsel. Budgettet vil blive reduceret til alene at indeholde lønudgifter til leder samt udgifter til rengøring og ejendomsdrift. Udgifter til aktiviteter finansieres af de indtægter, der kommer ind ved salg af produkter samt salg fra café. Forslag B, Reduktion af aktiviteter. Personalereduktion svarende til 1 aktivitetsmedarbejderstilling (30 timer), svarende til nedgang fra fire til tre aktivitetsmedarbejdere. Forudsætninger for realisering af forslaget: Forslag A, Brugerstyret center. Der skal vælges en bestyrelse. Maden fra Breelteparken skal leveres til borgernes hjem i stedet for på centret. Konsekvenser for borgerne: Forslag A, brugerstyret center. Til sammenligning har Aktivitetscentret Selmersbo været brugerstyret siden 2010 og erfaringerne her har været positive, dog er det primært de ressourcestærke borgere, der benytter sig af tilbud på Selmersbo. En omlægning af Aktivitetscentret Sophielund vil ramme alle målgrupper af borgere, dog vil især målgruppen af svage borgere få svært ved at benytte centret, herunder indtage deres hovedmåltid her, da der ikke længere i samme omfang vil være mulighed for at få støtte til måltider og aktiviteter. Der vil ikke være omsorg, som i dag, hvor personalet kan hjælpe med f.eks. at spise og toiletbesøg, da man ikke kan forlange at en frivillig skal hjælpe med disse ydelser. Nedgangen i aktiviteter for disse borgere kan betyde, at disse bliver mere isolerede. Aktiviteter, herunder holdtræning, vil alene være styret af frivillige, hvilket kan påvirke mængden og kvaliteten af aktiviteterne. Forslag B, Reduktion af aktiviteter. Der vil være en reduktion i aktiviteter. Herunder hverdagsaktiviteter målrettet de svage borgere, f.eks. støtte til spise og ringegruppen. Det vil være nødvendigt at nedlægge TiTo gruppen, (samværsgruppe for af hjemmeboende borger med 9

12 en let demensdiagnose 2 dage om ugen) på grund af den manglende personaleressource. Konsekvenser for personale: Forslag A, Brugerstyret center. Centret er normeret med 6,0 personaleenheder. Personalet skal have et opsigelsesvarsel, hvorfor det fulde råderum først realiseres i Forslag B, Reduktion i aktiviteter. Nuværende medarbejdere afskediges. Det vil være svært at udnytte de nye faciliteter i tilbygningen optimalt, da aktivitetsmedarbejderne samtidig fungerer som holdtrænere på motionsholdene. Netto budgetreduktion (-): Forslag A, Brugerstyret center Forslag B, Reduktion i aktiviteter

13 Tema: Aktivitetscentret Sophielund Politikområde: 41 Ældre, sundhed SSU 6 a & b Titel: Brugerbetaling/ medlemskontingent og eller forhøjet træningskontingent på selvtræning på Aktivitetscentret Sophielund Nærmere beskrivelse af forslaget: Det foreslås, at der opkræves et medlemskontingent for alle brugere af Aktivitetscentret på 600 kr. om året. Kontingentet skal opkræves to gange årligt at Aktivitetscentret. Derudover hæves kontingent for fritræning fra 50 kr. om måneden til 120 kr. om måneden (samme pris som på Louiselund). Dette svarer til en stigning på 70 kr. om måneden. Brugerbetalingen skal indgå i driften af centret, og den nuværende ramme kan dermed reduceres. Beregningen for råderummet tager udgangspunk i et brugergrundlag på 450 årlige medlemskaber og 100 kontingenter til fritræning om måneden. Hertil vurderes det, at en gruppe brugere vil ophøre med at komme på aktivitetscentret pga. medlemskontingentet. Her er indregnet et frafald på 20 % på medlemsskabet. Som det fremgår i opstillede budgetreduktion, er et alternativt råderum alene at opregulere træningskontingentet på selvtræning, således at kontingentet svarer til Louiselunds pris. Det forventes, at tilbygningen og dermed nye træningsfaciliteter vil være klar til primo 2015, hvor råderummet effektueres. Forudsætninger for realisering af forslaget: Råderumsforslaget kan ikke besluttes samtidig med råderumsforslag 6 vedrørende omdannelse af Aktivitetscenter Sophielund til et brugerstyret center. Råderumsforslaget kan dog kombineres med råderumsforslaget vedrørende reduktion af aktiviteter på Sophielund. Konsekvenser for borgerne: Færre borgere vil benytte centret og færre borgere vil fritræne.. Det kan dermed, på sigt, få konsekvenser for borgernes fysiske og psykiske/ sociale funktionsniveau. Konsekvenser for personale: Administrationsomkostningerne kan indeholdes i den nuværende normering. Netto budgetreduktion (-): Pol. område: A) Både indførelse af medlemskontingent og regulering af træningskontingent 11

14 B) Alene regulering af træningskontingent

15 Tema: Reduktion i serviceniveau på rengøringsindsats Politikområde: 41 Ældre, sundhed Nr.: SSU 7 a & b Titel: Ny frekvens på rengøringsindsats - hver 3. uge eller hver 4. uge Nærmere beskrivelse af forslaget: Det foreslås, at rengøringsindsats ændres fra at være hver anden uge til enten: A: at ydes 17 gange årligt, svarende til hver 3. uge. B: at ydes 13 gange årligt, svarende til hver 4. uge. I dag er der ca. 800 borgere, der modtager rengøring af hjemmeplejen eller en af de godkendte privatleverandører (frit valgs leverandører) hver 14. dag. Serviceniveauet er i dag, at hjælpen ydes 24 gange årligt fordelt med rengøring hver anden uge med undtagelse af 2 uger til påske og 2 uger til jul. Enkelte borgere (omkring 1 %) visiteres til hyppigere rengøring på grund af dårlig hygiejne m.v. Der er kalkuleret med at disse borgere der modtager rengøring oftere, vil fortsætte sådan, uanset om model A eller B vælges.. Benchmark og baggrund: 3 ugers rengøring Nabokommunerne Rudersdal, Gribskov, Allerød, Fredensborg, Helsingør, Halsnæs og Frederikssund kommuner har alle rengøring hver 2. uge. Flere kommuner, der har en rengøringsfrekvens på hver 3. uge har gennem ældrepuljen søgt midler til at ændre dette til hver 2. uge (Thisted, Egedal, Norddjurs, Odsherred, Silkeborg, Slagelse). Flere kommuner har som hovedregel rengøring hver 3. uge, herunder Århus, Guldborgsund, Vesthimmerland, Ikast-Brande og Holbæk kommune. 4 ugers rengøring Statsforvaltningen udtalte 6. januar 2012, at Hørsholm kommunes beslutning om en rengøringsfrekvens på hver fjerde uge ikke var lovlig, mens den Sociale Ankestyrelse efterfølgende kom med den diametrale modsatte melding. Den Sociale Ankestyrelses afgørelse understreger, at et kommunalt serviceniveau på rengøring hver fjerde uge ikke er i strid med serviceloven. Administrationen kan alene finde politiske drøftelser på indførsel af en rengøringsfrekvens, der hedder hver 4. uge, og ingen beslutninger på denne frekvens, hvoraf det kan sluttes, at ingen kommuner har dette serviceniveau. 13

16 Forudsætninger for realisering af forslaget: 3 ugers rengøring. Det er en forudsætning for dette forslag, at tøjvask udbydes til en privat leverandør. Alternativt skal ydelsen tøjvask ligeledes ændres til hver 3 uge. 4 ugers rengøring. Det kan blive nødvendigt, at opretholde rengøring hver 14. dag eller 3. uge hos enkelte borgere. Antallet har ikke været muligt at beregne, og er derfor ikke fratrukket råderumsforslaget. Konsekvenser for borgerne: Serviceændringen vil få konsekvenser for samtlige borgere, der modtager rengøringsindsatser. De borgere, der har brug for daglig eller ugentlig rengøring fastholdes i den nuværende indsats. Borgerne vil i endnu højere grad end i dag først kunne tilbydes bad over middag og ikke om morgenen som det er tilfældet i dag. Konsekvenser for personale: Reduktionen af personale vil betyde at der skal ske afskedigelser, da de ressourcer, der reduceres med, er større end omsætningen i personalet i hjemmeplejen. Serviceændringen vil kunne få konsekvenser for personalets arbejdstid, idet flere vil skulle arbejde deltid, for at imødekomme tilstrækkelige ressourcer i formiddagstimerne. Netto budgetreduktion (-): 3 ugers rengøring ugers rengøring

17 Tema: Tandplejen Politikområde: 52 Børn og unges sundhed NR: SU 1 a & b Titel: Serviceforringelser i den almene børne- og ungdomstandpleje samt på tandreguleringen Nærmere beskrivelse af forslaget: Forslaget indebærer servicereduktion for både den almene børne- og ungdomstandpleje samt på tandreguleringen. Råderumsforslaget kan vælges i to versioner, A Udvidet, B Begrænset A Udvidet I børne- og ungdomstandplejen øges intervallerne for indkaldelse fra 15 til 22 måneder for lavrisikogruppen, der udgør ca. 85 % af børne- og ungepopulationen. Det første indkald til tandpleje i småbørnsgruppen ændres fra den nuværende aldersgrænse på 15 måneder til en ny aldersgrænse på 36 måneder. Med hensyn til tandreguleringen øges ventetiden på igangsættelse fra de nuværende tre måneder til fem måneder. Herudover vil der være øget ventetid på at få en konsultationstid, hvis der fx er problemer med bøjlen. Samlet set giver forslaget et råderum på kr. svarende til nednormering af tandplejen med en stilling. B Begrænset I børne- og ungdomstandplejen øges intervallerne for indkaldelse fra 15 til 18 måneder for lavrisikogruppen, der udgør ca. 85 % af børne- og ungepopulationen. Samlet set giver forslaget et råderum på kr. svarende til en nednormering af tandplejen med 0,2 tandlægestilling. Forudsætninger for realisering af forslaget: Ingen. Konsekvenser for borgerne: Forslag A Udvidet. Serviceforringelsen i den almene børne- og ungdomstandpleje vil betyde, at der kommer flere nødbehandlinger, da overvågningen falder. Herudover skal der ændres på åbningstiderne i to af da andre filialklinikker, hvilket kan have den konsekvens, at en del af patientgruppen får ændret stamklinik. Med hensyn til tandreguleringen vil der være øget ventetid på at komme til samt længere ventetid på at få løst akutte tandproblemer. Forslag B Begrænset. Ved at øge indkaldelsesintervallet for lavrisikogruppen vil der forventeligt komme flere nødbehandlinger, da overvågningen falder. 15

18 Konsekvenser for personale: Forslag A Udvidet. Reduktion af personalenormeringen i tandplejen med én stilling, der vil blive fordelt på forskellige personalekategorier. Forslag B Begrænset. Alle tandlæger er for nuværende på deltid og en yderligere reduktion af en eller flere af stillingerne vil gøre dem mindre attraktive. Netto budgetreduktion (-): A Udvidet B Begrænset

19 Tema: Ændring i serviceniveau på genoptræning Politikområde: 51 Sundhed Nr. SU 2 Titel: Ændring i serviceniveau på genoptræning (specielt genoptræning efter serviceloven) Nærmere beskrivelse af forslaget: Reduktion af genoptræningstilbud til ældre borgere, ved personalereduktion af terapeut i teamet af trænende terapeuter på Louiselund. Der er på nuværende tidspunkt 20 trænende terapeuter med gennemsnitlig ansættelsesnorm på 33 timer pr. uge. Der ud over er der medio 2014 ansat en terapeut på 37 timer til at varetage træning af borgere med demensdiagnose. Forudsætninger for realisering af forslaget: Reduktion af normeringen af de trænende terapeuter. Konsekvenser for borgerne: Ved reduktion af en trænende terapeut vil der ske serviceforringelser primært for de ældre borgere, der i dag modtager genoptræningsydelser efter servicelovens 86. Det drejer sig om ældre borgere, der har været udsat for funktionsnedsættelse uden forudgående hospitalsindlæggelse f.eks. efter lungebetændelse eller fald. Reduktionen af en trænende terapeut vil betyde, at teamet af trænende terapeuter bliver reduceret svarende til 3,5 timer pr. dag i direkte borgertid. Det svarer enten til to genoptræningshold a 8 borgere pr dag dvs. i alt 80 borgere pr. uge, eller 15 individuelle træningsgange om ugen. Da der inden for Sundhedsloven er krav om, at en borger med genoptræningsplan maksimalt må vente fem dage før den første konktakt, vil sundhedslovsgenoptræningen altid blive prioriteret højere end servicelovsgenoptræningen. En reduktion vil derfor betyde at borgere, der venter på træning efter Serviceloven vil komme til at vente længere. Dette kan på sigt have indflydelse på borgernes funktionsniveau og øvrige behov for kompenserende indsatser, herunder forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser. I forbindelse med udmøntning af Ældrepuljen blev det besluttet i Kommunalbestyrelsen, at ansætte en terapeut med særligt fokus på træning af borgere med demensdiagnose. Konsekvenser for personale: Reduktionen vil betyde afskedigelse af en terapeut. 17

20 Medio 2014 er der ansat en terapeut til at varetage træning af borgere med en demensdiagnose (Ældrepulje). Netto budgetreduktion (-):

21 Tema: Reduktion af Sundhedsudvalgets puljemidler Titel: Politikområde 51 Sundhed NR: SU 3 Reduktion af Sundhedsudvalgets puljemidler Nærmere beskrivelse af forslaget: Sundhedsudvalgets puljemidler udgør kr. årligt og bruges til at opretholde igangværende projekter og initiativer og igangsætte nye tiltag på sundhedsområdet. Ved dette forslag reduceres puljemidlerne med kr. i 2015 og frem. På trods af reduktionen, kan der stadig kan igangsættes nye initiativer på sundhedsområdet, og allerede igangværende projekter/initiativer kan fortsætte. Forudsætninger for realisering af forslaget: Ingen Konsekvenser for borgerne: Ved en reduktion i Sundhedsudvalgets puljemidler reduceres mulighederne for at kunne igangsætte nye projekter og tiltag på sundhedsområdet. Dette vil have indflydelse på hvilke tilbud, kommunens borger fremadrettet kan tilbydes. Konsekvenser for personale: Ingen Netto budgetreduktion (-):

22 Driftsønsker: Tema: Opnormering af botilbuddet Gutfeldtshave fra seks til syv boliger. Titel: Opnormering af botilbuddet Gutfeldtshave Politikområde: 42 Social og psykiatri NR: SSU 1 Nærmere beskrivelse af forslaget: Botilbuddet Gutfeldsthave for sindslidende er løbende blevet opnormeret siden etableringen i 2010 i takt med en stigning i antallet af beboere. Aktuelt er der syv beboere, og budgetønsket går på en opnormering svarende til, at der kommer personale til de 7 beboere, der aktuelt er. Forudsætninger for realisering af forslaget: Ingen Ved vedtagelse af råderumsforslag vedrørende reduktion i normeringen per plads på botilbudet Gutfeldtshave SSU/SU 1 vil opnormeringen koste mindre. Konsekvenser for borgerne: Øget tilgængelighed af personale. Konsekvenser for personale: Større faglig tilfredsstillelse i opgaveløsningen. Budgetmæssige konsekvenser:

23 Tema: Ændret finansiering af værestedet på Åstedet Titel: Ændret finansiering af værestedet på Åstedet Politikområde: 42 Social og psykiatri NR: SSU 2 Nærmere beskrivelse af forslaget: Værestedet for sindslidende beliggende på Gutfeldtsvej finansieres i 2014 med 55 procent af Hørsholm Kommune og 45 procent af Fredensborg Kommune. På baggrund af Social- og Seniorudvalgets beslutning i januar måned skal denne finansieringsstruktur ændres per første januar 2015, så forholdet bliver 60/40, hvor Hørsholm Kommune betaler de 60 procent. Den ændrede byrdefordeling svarer til den reelle brug af værestedet. Med dette budgetønske søges om budgetmidler til ændringen i finansieringsstrukturen. Forudsætninger for realisering af forslaget: Hvis råderumsforslag vedrørende lukning af værestedet på Åstedet SSU/SU 2a vedtages er budgetønsket ikke relevant. Konsekvenser for borgerne: Ingen. Konsekvenser for personale: Ingen. Budgetmæssige konsekvenser:

Notat Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015

Notat Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015 Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015 Status og disponering af ældrepuljen 2015 Baggrund Der er i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til et varigt

Læs mere

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04 Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret Udvalg: SSU/Center for Sundhed & Pleje Område: Flere områder Funktion:

Læs mere

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret Udvalg: SSU/Center for Sundhed & Pleje Område: Flere områder Funktion:

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Sundhedsloven 2015 Indledning Fredensborg kommune tilbyder forebyggende og behandlende tandpleje til borgere, der på grund af

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2013

Serviceprofil for Tandplejen 2013 Serviceprofil for Tandplejen 2013 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Forebyggende tandpleje og information

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning

Kvalitetsstandard for genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for genoptræning Sundhedsloven 140 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen Social- og Seniorudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 14/10246 Journalnr.: Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 23.06.2014 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Helle Skude Mulighed

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen:

Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen: Kvalitetsstandard: Specialtandpleje Målgruppe Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen: Borgere

Læs mere

Status på ældrepuljen

Status på ældrepuljen på ældrepuljen NOTAT 30. juni 2015 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Journal nr. Sagsbehandler SLNIE 1.1 Styrkelse af rehabiliteringsindsatsen Der er ansat 3 ergoterapeuter til at styrke

Læs mere

Den gode genoptræning

Den gode genoptræning Den gode genoptræning Den gode genoptræning Hvad er god genoptræning? Ældre Sagen, Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Danske Handicaporganisationer har formuleret en række forslag til indholdet

Læs mere

Tandpleje til børn og unge

Tandpleje til børn og unge Tandpleje til børn og unge Sundhedsloven 127-134 Kvalitetsstandard Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 4. maj 2010 Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap Tandpleje til børn og unge 1. Overordnede

Læs mere

Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11

Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11 Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11 Tiltag 9: Tilpasning af puljen til frivilligt socialt arbejde Frederiksberg Kommune støtter det frivillige sociale arbejde ved at udbyde en pulje,

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelser ældreområdet, Hørsholm Kommune 2012 - Spørgeskemaundersøgelse i hjemmeplejen og på plejehjem. TNS 28. november 2012 58543

Tilfredshedsundersøgelser ældreområdet, Hørsholm Kommune 2012 - Spørgeskemaundersøgelse i hjemmeplejen og på plejehjem. TNS 28. november 2012 58543 Tilfredshedsundersøgelser ældreområdet, Hørsholm Kommune 2012 - Spørgeskemaundersøgelse i hjemmeplejen og på plejehjem Contents 2 Baggrund og formål med undersøgelsen Baggrund og formål At få indblik i

Læs mere

Ældrepuljen Hvad går pengene til i BRK?

Ældrepuljen Hvad går pengene til i BRK? Ældrepuljen Hvad går pengene til i BRK? 11. november 2014, journalnr.27.00.00ø34-0006 Puljen til permanent løft af indsatsen på det kommunale ældreområde den såkaldte Ældrepulje har til formål at løfte

Læs mere

Strategi for velfærdsteknologi

Strategi for velfærdsteknologi Strategi for velfærdsteknologi 1. Baggrund Hørsholm Kommune ønsker, også i fremtiden, at levere den samme kvalitet i de forskellige indsatser på sundheds- og omsorgsområdet. Samtidig vil kommunen give

Læs mere

Genoptræning & vedligeholdende træning

Genoptræning & vedligeholdende træning Kvalitetsstandarder 2014 Genoptræning & vedligeholdende træning - servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Kære borger I gør

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010.

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Kvalitetsstandard for Ambulant Genoptræning Syddjurs Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 Lovgrundlag Kommunal

Læs mere

Referat Stormøde 13. April Kl. 16.00-18.00

Referat Stormøde 13. April Kl. 16.00-18.00 Til: Beboere, pårørende og samarbejdspartnere Dato: 15. april 2015 Tlf. dir.: 4477 1980 Fax. dir.: 4477 1981 E-mail: dwax@balk.dk Kontakt: Malene Svalling Referat Stormøde 13. April Kl. 16.00-18.00 1.

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 11. august 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

Besparelser på ældreområdet

Besparelser på ældreområdet Besparelser på ældreområdet Materiale til byrådets budgetseminar den 4.- 5. september 2008 Besparelser på ældreområdet. Materiale til budgetseminar 2008 Side 2 af 19 SUNDHEDS- OG VELFÆRDSUDVALGET Analyser

Læs mere

Mål og Rammer. Aktivitetscentre og Aktivitetshuse i Herning Kommune

Mål og Rammer. Aktivitetscentre og Aktivitetshuse i Herning Kommune Mål og Rammer Aktivitetscentre og Aktivitetshuse i Herning Kommune Januar 2012 Godkendt i Social- og sundhedsudvalget den 17. december 2008 Revideret i Social- og sundhedsudvalget den 16. juni 2009 Administrativ

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Mandag 17.11.2008 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Ny økonomistyringsmodel for hjemmeplejen 3 Uanmeldt tilsyn med bofællesskaber

Læs mere

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp Hvilken hjælp kan du få som borger i Roskilde Kommune? Roskilde Kommune har fokus på hverdagsliv, borgerinddragelse og sundhedsfremme i den hjælp, vi tilbyder.

Læs mere

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig Sorø Kommune Kvalitetsstandard Pleje- og ældrebolig 1 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 3 Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 Værdigrundlag... 3 Boformer... 4 Lovgrundlag... 4 Sagsgang

Læs mere

Kommentarer fra administrationen

Kommentarer fra administrationen vedr. eventuelt udbud på visiteret indkøb af dagligvarer Høringssvar Område Vest Vi har følgende kommentarer til model 1: Set ud fra et borgerperspektiv er vores holdning, at der ved dette udbud vil kunne

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Notat om nyt Sundhedscenter.

Notat om nyt Sundhedscenter. Notat om nyt Sundhedscenter. Center for Sundhed og Omsorg 16/2 2012, Erik Petersen Overordnet Egedal Kommune står over for en stor investering i et Sundhedscenter. Dette Sundhedscenter skal ses som en

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Kvalitetsstandarder for

Kvalitetsstandarder for Bilag 2. Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning for borgere over 65 år i Københavns Kommune 86 i Lov om Social Service 2007 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Socialudvalget, den 6. juni 2013 Lovgrundlag Indenrigs- og Sundhedsministeriet har med bekendtgørelse nr. 727 af 15. juni 2007

Læs mere

Den Gode Genoptræning

Den Gode Genoptræning Den Gode Genoptræning Den Gode Genoptræning Ældre Sagen, Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Danske Handicaporganisationer har igen i fællesskab i efteråret 2012 undersøgt det kommunale

Læs mere

Rubrik. u Tandpleje til børn og unge. urubindsatskatalog. Godkendt af byrådet

Rubrik. u Tandpleje til børn og unge. urubindsatskatalog. Godkendt af byrådet Rubrik u Tandpleje til børn og unge urubindsatskatalog Godkendt af byrådet 20. marts 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Arbejdsgange... 4 2.1 Arbejdsgange: Småbørn (0-4 år)... 4 2.2 Arbejdsgange:

Læs mere

Ansøgning pulje til løft af ældreområdet

Ansøgning pulje til løft af ældreområdet Ansøgning pulje til løft af ældreområdet Indledning Frederikssund Kommune har på baggrund af inspirationsmaterialet fra ansøgningspuljens anvendelsesområder og med inspiration fra Ældrekommissionens og

Læs mere

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Projektoplæg SÆ-udvalget den 9. august 2010 Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Formålet med projektet Syddjurs træner for en bedre fremtid er grundlæggende

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Rammeaftalen 2011 Bilag: - Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning på voksen Hørsholm

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Mulige investeringer i det nære sundhedsvæsen De udfordringer, vi som kommune står overfor, når det kommer til udviklingen af det nære sundhedsvæsen, kan overordnet inddeles i tre grupper: 1) Udviklingen

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Page 1 of 5 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Psykiatri Birkevangen Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Socialpsykiatrisk

Læs mere

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til?

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Serviceinformation Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Visitationsafdelingen Sundhed og Omsorg Ønsker du at søge om støtte til personlig pleje,

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Forebyggelse og sundhedsfremme side 1

Forebyggelse og sundhedsfremme side 1 Forebyggelse og sundhedsfremme side 1 Indhold 4.85 Kommunal tandpleje... 2 4.88 Sundhedsfremme og forebyggelse... 5 4.89 Sundhedstjenesten... 7 5.33 Forebyggende hjemmebesøg... 9 5.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner...

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE 2015 Kvalitetsstandard for genoptræning efter sygehusindlæggelse Lovgrundlag Hvad er formålet med genoptræningen Hvem kan få træningstilbud Sundhedsloven 140 Formålet med

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Børne- og Familieudvalget Nr. Børne- og Familieudvalget (1.000 kr.) 2012 2013-> BFU Politikområde 1: Dagtilbud 1.2 Hæve dagpleje pædagogernes tilsynsforpligtelse 416 416 A til 26 dagplejer 1.5 Spare nyindkøb

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er

Læs mere

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Kontakt oplysninger Leder: Trine Gisselmann Andersen Tlf.: 65 15 17 31 E-mail: tgi@kerteminde.dk Klinisk

Læs mere

Dagsorden. 1. Tidsplan for budgetproceduren 2. Lidt tal om Skive 3. Regnskab 2014 4. Udgiftsniveau i forhold til andre kommuner 5. Besparelsesforslag

Dagsorden. 1. Tidsplan for budgetproceduren 2. Lidt tal om Skive 3. Regnskab 2014 4. Udgiftsniveau i forhold til andre kommuner 5. Besparelsesforslag Dagsorden 1. Tidsplan for budgetproceduren 2. Lidt tal om Skive 3. Regnskab 2014 4. Udgiftsniveau i forhold til andre kommuner 5. Besparelsesforslag 1. Tidsplan for proceduren Budgetprocedure & tidsplan

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Mandag 19.12.2011 kl. 15:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Tilsyn med Hørsholm Kommunes bofællesskaber 2011 3 Kvalitetsstandard for

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD BESKRIVELSE Børne- og Familieafdeling Bellisvej 2 8766 Nørre-Snede Tlf.: 9960 4000 AF TANDPLEJENS TILBUD August 2009 Indholdsfortegnelse 1. Almen forebyggende og behandlende tandpleje til unge Side 3 2.

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Kommunale Tandpleje Søndre Skoles Tandklinik Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 25 33 Grenå, den 21. januar 2011 Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Baggrunden for dette notat er, at

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering 01-01-2015 31-01-2016 Politisk udvalg: Sundhedsudvalg type: Aftaleenhed Tandplejen, Sundhedsplejen og børne ergo-og fysioterapi leverer sundhedsydelser til borgere

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 4. juni 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

2011 Vallensbæk Kommune. Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune

2011 Vallensbæk Kommune. Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune 2011 Vallensbæk Kommune Kvalitetsstandard for genoptræning Ishøj Kommune 1 Politiske målsætninger Formålet med Træningscentrene er at tilbyde fagprofessionel genoptræning til dig, der har brug for hjælp

Læs mere

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE KØRSEL - HVEM SKAL KØRE Kørselstype Praktiserende læge og speciallæge Leverandør af befordring Der er fri befordring af pensionister der ellers opfylder betingelserne for transporten til og fra egen læge,

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.: 9628 4700 Vagtstuen: 9628 4727 Fax: 9628 4710 Web: www.bytoften.dk Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob

Læs mere

Ældre- og plejeboliger i Fredensborg Kommune

Ældre- og plejeboliger i Fredensborg Kommune Ældre- og plejeboliger i Fredensborg Kommune Ældre- og plejeboliger Ældre og handicappede borgere kan visiteres igennem visitationen til følgende boligtyper ældrebolig og plejebolig. Ældrebolig tilbydes

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Vedrørende Hjemmehjælpskommissionens rapport Fremtidens hjemmehjælp ældres ressourcer i centrum for en sammenhængende indsats.

Vedrørende Hjemmehjælpskommissionens rapport Fremtidens hjemmehjælp ældres ressourcer i centrum for en sammenhængende indsats. Social og integrationsministeriet, Holmens Kanal 22 1060 København K København, den 14. august 2013 Vedrørende Hjemmehjælpskommissionens rapport Fremtidens hjemmehjælp ældres ressourcer i centrum for en

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Kvalitetsstandard for specialtandpleje

Kvalitetsstandard for specialtandpleje Kvalitetsstandard for specialtandpleje Indholdsfortegnelse Formål med ydelsen... 4 Hvem kan modtage specialtandpleje... 4 Visitation... 5 Beskrivelse af ydelsen... 5 Transport... 6 Organisering... 6 Kvalitetskrav

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger KVALITETSSTANDARD FOR Boliger 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om almene boliger 54. Lov om Retssikkerhed 9 c stk. 2. Modtager af indsatsområderne. Borgere som ønsker et boligskift, kan efter ansøgning

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2 Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2: LOVGIVNING OM TANDPLEJE TIL BØRN OG UNGE I bilag 3 findes uddrag af Sundhedsloven (målrettet tandplejen) Kommunal tandpleje Lov om tandpleje, har

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør.

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. 2015 Indledning I Fredensborg

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget Adresse: Byparkvej 87 Postnummer: 2600 Telefonnr.til afd./ stedet: 45 11 70 65 Telefaxnr.: 45 11 70 99 Hjemmeside: Lederen Navn og titel:

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere