Kommunal service og produktivitet. Individuel rapport Middelby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunal service og produktivitet. Individuel rapport Middelby"

Transkript

1 Kommunal service og produktivitet Individuel rapport Middelby August 2013

2 Individuel Rapport - Middelby 1(42) Resumé Denne rapport indeholder en række oplysninger om serviceniveau og produktivitet i Middelby Kommune. Rapporten sammenholder den kommunale aktivitet i Middelby med den tilsvarende aktivitet i en række andre kommuner, som er sammenlignelige med Middelby. Rapporten sammenholder dels de totale kommunale aktiviteter og dels gennemføres en række delanalyser af de forskellige kommunale sektorer. I særlig grad forfines analyserne af dagtilbud, skole og ældre-områderne, fordi data her vurderes at være relativt bedre end på andre områder. Rapporten bygger på de data og modeller, som er indsamlet og udviklet i forbindelse med et projekt for Produktivitetskommisionen i forsommeren Den generelle rapport til Produktivitetskommisionen kan hentes på kommuners-service-og-produktivitet/. Data vedrører som udgangspunkt den tre-årige periode fra Hermed undgås det, at særlige begivenheder i et enkelt år får for stor betydning for resultaterne. Analysen omfatter alle danske kommuner bortset fra de fire små ø-kommuner, Ærø, Fanø, Samsø og Læsø, som på en række områder er atypiske. Det er imidlertid ikke alle tilbageværende 94 kommuner, som naturligt er sammenlignelige med Middelby. Vi har derfor afgrænset sammenligningsgruppen til kun at omfatte kommuner, som socioøkonomisk minder mest om Middelby. Vi finder, at Middelby udfra det kriterium kun kan sammenlignes med 70 andre kommuner. I de mere specifikke analyser afgrænses sammenligningsgruppen yderligere. Blandt de 70 kommuner, som socioøkonomisk minder mest om Middelby, har vi i de forskellige delanalyser fundet de andre kommuner, som i særlig grad kan tjene som forbillede for Middelby. Relevant forbillede er i den forbindelse kommuner, som (alene eller tilsammen) har været i stand til at levere højre service til lavere omkostninger. Analyserne tyder bl.a. på, at Middelby uden at reducere det nuværende serviceniveau og alene ved at imitere, hvad andre kommuner har gjort, kan spare 42 mio. kr indenfor dagtilbudsområdet, 63 mio. kr indenfor folkeskole- og sfo-området, og 63 mio. kr indenfor ældreområdet. Det samlede besparelsespotentiale for Middelby på de tre hovedområder er således 168 mio. kr. Hvis dette potentiale skal realiseres, er det typisk nødvendigt at lære af forskellige kommuner indenfor de tre områder. Et mere konservativt bud på mulige besparelser fremkommer ved at antage, at vi ikke kan kombinere forskellige kommuners praksis på de forskellige områder. Analysen viser i dette tilfælde et samlet besparelsespotentiale for Middelby på 98 mio. kr. I denne mere forsigtige analyse har vi antaget, at man skal sammenligne hele kommuner, og at man derfor også skal lære af de samme kommuner indenfor alle områder. Serviceniveauerne i Middelby er ligeledes beregnet. Vi finder i den forbindelse, at Middelby i forhold til de andre kommuner i sammenligningsgruppen har højere serviceniveau end 52 % af kommunerne indenfor dagtilbud, højere serviceniveau end 37 % af kommunerne indenfor skole og sfo, højere serviceniveau end 44 % af kommunerne indenfor ældreområdet, højere serviceniveau end 44 % af kommunerne indenfor det spec. socialområde, højere serviceniveau end 66 % af kommunerne indenfor sundhed og forebyggelse, højere serviceniveau end 68 % af kommunerne indenfor kultur og fritid, højere serviceniveau end 56 % af kommunerne indenfor vejvæsen og højrere serviceniveau end 45 % af kommunerne indenfor arbejdsmarkedsforanstaltninger. Betragtet som en samlet kommune finder vi, at Middelby har højere serviceniveau end 56 % af de 70 andre kommuner, som indgår sammenligningsgruppen

3 Individuel Rapport - Middelby 2(42) I rapporten gives der en uddybning af disse og en række andre resultater. Det beskrives således i detaljer, hvordan serviceindikatorerne for Middelby ser ud i forhold til andre kommuner, og det beskrives hvilken vægtning der stiller Middelby i det bedst mulige lys. Det diskuteres også, hvorledes besparelsepotentialerne i Middelby ser ud i forhold til besparelsespotentialerne i andre kommuner.

4 Individuel Rapport - Middelby 3(42) 1 Indledning 1.1 Indhold Denne rapport analyserer serviceniveauet og produktiviteten i Middelby baseret på data fra alle danske kommuner i perioden Data vedrørende 2012 foreligger endnu ikke, men der er ikke grund til at forvente, at en inddragelse af et ekstra år væsentligt vil ændre konklusionerne i denne rapport. Tilsvarende har brugen af tre års data den fordel, at periodemæssige afgrænsinger mv ikke forventes at spille en betydende rolle. Serviceniveau er et spørgsmål om de ydelser, som kommunens borgere modtager. Jo flere ydelser jo højere service. Da de danske kommuner leverer mange forskellige services, har vi brugt en lang række indikatorer. Når vi opgør serviceniveuet indenfor et givet område eller for kommunen som helhed, skal disse indikatorer sammenvejes. Vi bruger i den forbindelse en særlig teknik, benefit-of-the-doubt teknikken, som gør at alle kommuner stilles i bedst mulige lys. Vi tillader nemlig forskellige kommuner at bruge forskellige sammenvejninger. Iopgørelsenafserviceniveautagesderikkehensyntildeomkostninger,detteserviceniveau påfører borgerne. Produktiviteten inddrager imidlertid omkostningerne og stiller dem iforholdtildenleveredeservice.johøjreserviceniveauenkommunekanopretholdefor given omkostninger, eller jo billigere den kan tilvejebringe et givet serviceniveau, jo mere produktiv er kommunen. En kommune kan således godt at have et højt serviceniveau og alligevel have en lav produktivitet. En kommune kan tilsvarende have et lavt serviceniveau og være meget produktiv. En sådan kommune er billig at drive. Den leverer ikke høj service, og den service der ydes, leveres e ektivt. Iforbindelsemedanalyserneafsåvelserviceniveausomproduktivitetskelnervimellem sektorspecifikke analyser og totale kommune analyser. I den først ses der alene på serviceniveau og ressourceforbrug indenfor et afgrænset område, fx ældreområdet, mens der i den sidste ses på hele kommunens omkostningsniveau og servicepallet. Rent fremstillingsmæssigt gennemgås først den anvendte sammenligninggruppe i Afsnit 2. I Afsnit 3 gennemgås serviceindikatorerne. De beregnede serviceniveauer diskuteres i Afsnit 4. Til slut behandles produktivitetsberegningerne i Afsnit Bag rapporten Denne individuelle rapport bygger som nævnt på et større udredningsprojekt omkring service og produktivitet i danske kommuner. Analysen er gennemført ved brug af den såkaldte Data Envelopment Analyses (DEA) teknik. DEA blev oprindeligt foreslået for omkring 30 år siden, og er siden da blevet en utrolig populær benchmarkingmetode. Det skyldes primært, at den identificerer bedste praksis (best practice) præstationer ved brug af et minimum af forhåndsantagelser (ex ante antagelser) om den underliggende omkostnings- og produktionsstruktur, og at den ikke kræver priser til sammenvejning af input eller output. Der henvises til den generelle rapport, Kommunale serviceniveauer og produktivitet, KORA 2013, for en nærmere gennemgang af data, de overordene resultater, og de metoder, der er anvendt til at vurdere serviceniveau og produktivitet i de danske kommuner. Rapporten kan hentes på kommuners-serviceog-produktivitet/. De bagvedliggende metoder er desuden nærmere beskrevet i fx Bogetoft, P., Performance Benchmarking, Measuring and Managing Performance, Springer New York 2013, og Bogetoft, P. and Otto, L., Benchmarking with DEA; SFA, and R, Springer New

5 Individuel Rapport - Middelby 4(42) York, Andre analyser Idennerapportharvibestræbtospåatfremtagederesultater,somMiddelbyiførsteomgang kan have interesse i. Det er imidlertid muligt at anvende de bagvedliggende modeller til en række supplerende analyser. Vi kan fx relativt nemt beregne, hvilke muligheder der er for at reducere omkostningerne eller forøge serviceniveauet, hvis Middelby finder det relevant at sammenligne med andre kommuner end de kommuner, som vi her sammenligner med. Det kan fx være relevant, hvis det skønnes muligt at lære af kommuner, som afviger mere rent socioøkonomisk, eller hvis Middelby allerede indgår i særlige erfaringsnetværk, og det derfor i første omgang er relevant at trække på dette. Vi har fx forberedt rapporter som den foreliggende, hvor vi i stedet for kun at sammenligne med en sociøkonmisk lignende gruppe sammenligner med alle de øvrige 93 kommuner. Dette kan fx være relevant, hvis Middelby leder efter større eller lettere realiserbare forbedringspotentialer og er villig til at undersøge de driftsmæssige procedurer i en bredere kreds af kommuner. Hvis vi udbreder sammenligningsgrundlaget til alle alle de øvrige kommuner finder vi fx, at Middelby uden at reducere det nuværende serviceniveau og alene ved at imitere, hvad andre kommuner har gjort, kan spare 42 mio. kr indenfor dagtilbudsområdet, 65 mio. kr indenfor folkeskole- og sfo-området, og 85 mio. kr indenfor ældreområdet. Det samlede besparelsespotentiale for Middelby på de tre hovedområder er således 192 mio. kr. Tilsvarende ændres det konservative bud på mulige besparelser, hvor vi antager, at vi kun kan sammenligne med hele kommuner, til 137 mio. kr. Vi kan også beregne, hvor stor en del af besparelserne som knytter sig til en uheldig kommunestørrelse, ligesom vi kan komme med et bud på, hvad der kan opnås ved forskellige mellemkommunale samarbejder. Vi har i denne rapport valgt de vægtninger af de forskellige servicedimensioner, som stiller hver enkelt kommune i bedst muligt lys. De vægte, som stiller Middelby i bedst muligt lys, vil fremgå af det følgende. Hvis det skønnes, at disse ikke afspejler den politisk ønskede vægtning, så kan der gennemføres tilsvarende beregninger med andre vægte. I så fald vil besparelsespotentialerne typisk blive større, og de kommuner, man skal lære af, vil også ofte ændre sig. Modelapparatet tillader os tilsvarende at analysere, hvorledes samspillet er mellem en række servicedimensionener, herunder hvilke muligheder Middelby har for at forbedre service på nogle områder og sænke service på andre områder, uden at det belaster budgettet yderligere. Hvis der er interesse for sådanne analyser, kan der ske henvendelse til Projektleder Jesper Wittrup på 1.4 Begrænset kopiering Denne rapport er udarbejdet med henblik på begrænset cirkulation. Hvis rapporten ønskes delt med andre, som ikke er direkte ansat i den betalende organisation, skal der indhentes eksplicit tilladelse hos KORA.

6 Individuel Rapport - Middelby 5(42) 2 Sammenligningsgrupper Analyserne i denne rapport er grundlæggende sammenlignende analyser, hvor Middelby i alle tilfælde sammenlignes med et antal andre kommuner. Det er naturligvis vigtigt, hvem man sammenligner med. Vi skelner i den forbindelse mellem tre niveauer. Man kan sammenligne Middelby med alle landets kommuner (bortset fra de fire små ø-kommuner Ærø, Fanø, Samsø, Læsø.) Dette er den store sammenligningsgruppe. Når vi anvender denne sammenligningsgruppe, fremstår serviceniveau og produktivitet i Middelby typisk lavere, fordi vi altid måler i forhold til de bedste i sammenligningsgruppen og en stor sammenligningsgruppe gør, at man konkurrerer med mange. Det betyder samtidigt, at der er større muligheder for at finde forbedringspotentialer, når Middelby sammenlignes med alle kommuner. Det er imidlertid ikke alle 94 kommuner, som naturligt er sammenlignelige med Middelby. Vi har derfor også afgrænset sammenligningsgruppen til kun at omfatte kommuner, som socioøkonomisk minder mest om Middelby Kommune 1.Kommunerneidennesammenligningsgruppe fremgår af Tabel 1 nedenfor. Den omfatter 71 kommuner. Det er i den forbindelse interessant at bemærke, at de danske kommuner i gennemsnit har 54 kommuner i deres (socioøkonomiske) sammenligningsgruppe. Jo større denne gruppe er, jo flere kan man sammenligne med, og jo lavere vil kommunens produktivitet og serviceniveau se ud, fordi der sammenlignes med de bedste i den pågældende gruppe. Der opstår altså en vis bias i resultaterne alene af den grund, at forskellige kommuner har et forskelligt antal sociøkonomisk sammenlignelige kommuner. Kommuner med store sammenligningsgrupper behandles hårdere end kommuner med små sammenligningsgrupper. Når vi viser, hvorledes Middelby ligger i forhold til landets øvrige kommuner har vi derfor valgt også et vise placeringen i forhold til de andre kommuner, i den samme gruppe. Dette korrigerer i vid udstrækning for en eventuel bias. 2 Indenfor sammenligningsgruppe vil der i alle de specifikke analyser være en lille håndfuld kommuner, som i særligt grad klarer det godt i forhold til Middelby. Erfaringen fra lignende analyser er, at disse specifikke kommuner i særlig grad kan tjene som forbillede for kommunen. Tilsammen er disse specifkke forbilleder i stand til at levere højere service til lavere omkostninger, og der kan derfor være grund til at undersøge nærmere, hvad disse kommuner har gjort anderledes. Denne rapport redegør for vurderingen af Middelby, når der sammenlignes med de andre kommuner i sammenligningsgruppen. Der kan laves en tilsvarende rapport, hvor Middelby sammenlignes med alle kommuner såvel som rapporter, hvor der sammenlignes med andre grupper af kommuner, som det måtte findes særlig interessant at sammenligne med. 1 Den socioøkonomiske gruppe for Middelby omfatter de kommuner, som kun afviger en såkaldt standardafvigelser fra Middelby på den socioøkonomiske skala 2 Der er andre mere tekniske muligheder for at bias-korrigere, men disse er ikke en del af denne rapport. Det er dog vores vurdering, at bias-forskelle ikke er et overvældende problem for de 79 kommuner, som har over 25 kommuner i sammenligningsgruppen. For de øvrige kommuner kan det være relevant at lave supplerende beregner af bias e ekten.

7 Individuel Rapport - Middelby 6(42) Kommuner Kommuner (fortsat) Frederiksberg Haderslev Gladsaxe Billund Glostrup Sønderborg Hvidovre Tønder Høje-Taastrup Esbjerg Lyngby-Taarbæk Varde Tårnby Vejen Furesø Aabenraa Fredensborg Fredericia Helsingør Horsens Frederikssund Kolding Greve Vejle Køge Herning Halsnæs Holstebro Roskilde Lemvig Gribskov Struer Odsherred Syddjurs Holbæk Norddjurs Faxe Randers Kalundborg Silkeborg Ringsted Aarhus Slagelse Ikast-Brande Stevns Ringkøbing-Skjern Sorø Morsø Næstved Skive Guldborgsund Thisted Vordingborg Viborg Bornholm Brønderslev Middelfart Frederikshavn Assens Vesthimmerland Faaborg-Midtfyn Mariagerfjord Kerteminde Jammerbugt Nyborg Aalborg Odense Hjørring Svendborg Middelby Nordfyn Tabel 1: Sammenligningsgruppen

8 Individuel Rapport - Middelby 7(42) 3 Indikatorer Vi har, som beskrevet i den generelle rapport til Produktivitetskommisionen, gennemgået de tilgængelige data vedr. kommunernes output. Vi har i den forbindelse identificeret 47 indikatorer, der hver især bidrager til at kaste lys over den konkrete service, kommunerne leverer til borgerne. Det er eksempelvis indikatorer for de faglige resultater folkeskolerne opnår (kontrolleret for elevernes sociale karakteristika), for personalenormeringer i dagtilbud, for omfanget af hjemmehjælpstimer, biblioteksudlån og vejkvalitet. Indikatorerne er udvalgt således, at de kun omfatter indikatorer, hvor det står klart, at der er en efterspørgsel fra borgerne, der indebærer, at der kan gives en fornuftig tolkning af, hvorvidt en given værdi kan opfattes som udtryk for en højere eller lavere grad af service. Indikatorer med tvivlsom datakvalitet er fravalgt. Alle indikatorer er opstillet, så store værdier er udtryk for øget service. Alt andet lige er det altså attraktivt med høje indikatorværdier. Den nærmere definition og begrundelse for de valgte indikatorer fremgår af den generelle rapport. Simple forklaringer på indikatorerne er givet i Tabel i Appendix. Tabel 2-9 viser, hvilke værdier vi har anvendt for Middelby. Tabellen viser også de gennemsnitlige værdier i sammenligningsgruppen. Den sidste søjle i disse tabeller, Placering,fortællerforhverindikator,hvorstor en andel af kommunerne i sammenligningsgruppen, der har lavere indikatorværdier end Middelby 3. Placeringen eraltsåetudtrykfor,hvorstorendelafsammenligningsgruppen Middelby udkonkurrerer på den pågældende servicedimension. En høj Placering er udtryk for, at Middelby leverer høj service i forhold til de andre kommuner. En kommune med generelt høje værdier i denne søjle vil derfor også i almindelighed have et højt samlet serviceniveau. IFig.1-6erfordelingenafde47indikatorervistsomsøjle-diagrammer. Hverkommune er repræsenteret ved en søjle, og højden på søjlen svarer til kommunens serviceindikator. Kommunerne er sorteret efter størrelsen på indikatoren. Kommuner med små værdier ligger til venstre og kommuner med store værdier ligger til højre. Den søjle, som repræsenterer Middelby, er i alle tilfælde markeret med rød. De andre kommuner i sammenligningsgruppen er vist some blå søjler. Et højt serviceniveau relativt til andre kommuner svarer i disse figurer til at ligge relativt langt til højre. Den såkaldte Placering i Tabel 2-9 er den andel af kommunerne, som ligger til venstre for den røde søjle. 3 I lidt mere tekniske termer kaldes dette tal også kommunens fraktil i den den empiriske fordeling af indikatoren

9 Individuel Rapport - Middelby 8(42) Middelby Gen. Gruppe Placering Ansatte per 100 børn i dagplejen Ansatte per 100 børn i daginstitutionerne Andel pædagogisk udd. dagtilbud Procentdel raske dage dagtilbud Tabel 2: Indikatorer for dagtilbud (4) Middelby Gen. Gruppe Placering Klasser per 100 elever Lærere per 100 elever Planlagte undervisningstimer per barn Andel timer afholdt som planlagt Procentdel raskedage folkeskolen Ansatte per 100 børn i sfo mv Andel pædagogisk udd. i sfo mv Undervisningse ekt i humanistiske fag Undervisningse ekt i naturvidenskabelige fag Specialundervisningsudgifter Tabel 3: Indikatorer for skole og sfo (10) Middelby Gen. Gruppe Placering Indskrevne 65+ i alt per Personale pr Modtagere af varig hjemmehjælp pr Visiterede hjemmehjælpstimer pr. uge pr. modtager Gennemførte forebyggende hjemmebesøg pr /genindlæggelser vedr. forebyggelige diagnoser pr Hurtig adgang til plejebolig Tabel 4: Indikatorer for ældreområdet (7)

10 Individuel Rapport - Middelby 9(42) Middelby Gen. Gruppe Placering Udgifter til foreb. tiltag ifht forv. udgifter Udgifter til anbringelser ifht forv. Udgifter Udgifter til botilbud pr. modtager Modtagere af botilbud pr årige Tabel 5: Indikatorer for spec. socialområde (4) Middelby Gen. Gruppe Placering Sundhedspersonale pr årige Medarbejdere i tandplejen pr årige Akademikerandel i sundheds- og tandplejen Procentdel indskrevne i omsorgstandpleje Børns tandsundhed Hurtig adgang til genoptræning Tabel 6: Indikatorer for sundhed og forebyggelse (6) Middelby Gen. Gruppe Placering Bestand af bøger pr. indbygger Bestand af andre materialer pr. indbygger Udlån af bøger pr. indbygger Udlån af andre materialer pr. indbygger Aktive lånere pr. 100 indbyggere Faglige biblioteksmedarbejdere pr indbygger Akademikerandel af bibliotekspersonalet Hovedbibliotekets åbningstimer pr. uge Downloads pr. indbygger Udgifter til anden kultur og fritid pr. indbygger Tabel 7: Indikatorer for kultur og fritid (10) Middelby Gen. Gruppe Placering Vejvedligeholdelsesstandard Vejlængde ift. den forventede vejlængde Tabel 8: Indikatorer for vejvæsen (2) Middelby Gen. Gruppe Placering Indsats modtagere af arbejdsløshedsdagpenge Indsats modtagere af kontanthjælp Indsats modtagere af sygedagpenge Indsats modtagere af permanente ydelser Tabel 9: Indikatorer for arbejdsmarkedsforanstaltninger (4)

11 Individuel Rapport - Middelby 10(42) Ansatte per 100 børn i dagplejen Ansatte per 100 børn i daginstitutionerne Andel pædagogisk udd. dagtilbud Procentdel raske dage dagtilbud Klasser per 100 elever Lærere per 100 elever Planlagte undervisningstimer per barn Andel timer afholdt som planlagt Figur 1: Indikatorer, Del 1:6

12 Individuel Rapport - Middelby 11(42) Procentdel raskedage folkeskolen Ansatte per 100 børn i sfo mv Andel pædagogisk udd. i sfo mv Undervisningseffekt i humanistiske fag Undervisningseffekt i naturvidenskabelige fag Specialundervisningsudgifter Indskrevne 65+ i alt per Personale pr Figur 2: Indikatorer, Del 2:6

13 Individuel Rapport - Middelby 12(42) Modtagere af varig hjemmehjælp pr Visiterede hjemmehjælpstimer pr. uge pr. modtager Gennemførte forebyggende hjemmebesøg pr /genindlæggelser vedr. forebyggelige diagnoser pr Hurtig adgang til plejebolig Udgifter til foreb. tiltag ifht forv. udgifter Udgifter til anbringelser ifht forv. Udgifter Udgifter til botilbud pr. modtager Figur 3: Indikatorer, Del 3:6

14 Individuel Rapport - Middelby 13(42) Modtagere af botilbud pr årige Sundhedspersonale pr årige Medarbejdere i tandplejen pr årige Akademikerandel i sundheds og tandplejen Procentdel indskrevne i omsorgstandpleje Børns tandsundhed Hurtig adgang til genoptræning Bestand af bøger pr. indbygger Figur 4: Indikatorer, Del 4:6

15 Individuel Rapport - Middelby 14(42) Bestand af andre materialer pr. indbygger Udlån af bøger pr. indbygger Udlån af andre materialer pr. indbygger Aktive lånere pr. 100 indbyggere Faglige biblioteksmedarbejdere pr indbygger Akademikerandel af bibliotekspersonalet Hovedbibliotekets åbningstimer pr. uge Downloads pr. indbygger Figur 5: Indikatorer, Del 5:6

16 Individuel Rapport - Middelby 15(42) Udgifter til anden kultur og fritid pr. indbygger Vejvedligeholdelsesstandard Vejlængde ift. den forventede vejlængde Indsats modtagere af arbejdsløshedsdagpenge Indsats modtagere af kontanthjælp Indsats modtagere af sygedagpenge Indsats modtagere af permanente ydelser Figur 6: Indikatorer, Del 6:6

17 Individuel Rapport - Middelby 16(42) Mulighederne for at beskrive servicen i kommunerne varierer med sektoren, og der findes omkostningstunge sektorer, hvor indikatorerne er relativt svagere end i andre sektorer. På sigt er det ønskeligt at udvikle og måle på flere indikatorer for på denne måde at forbedre mulighederne for at benchmarke og lære af hinanden. På især tre områder dagtilbud, folkeskole og sfo og ældreområdet findes der relativt gode indikatorer, og vil vi i produktivitetsanalysen lægge særlig vægt på disse områder. Det er i den forbindelse værd at bemærke, at disse tre områder budgetmæssigt udgør ca. halvdelen af de fleste kommuners budget. En mere præcis beskrivelse af udgiftsfordelingen i Middelby såvel som i den socioøkonomiske gruppe fremgår af Tabel 10 nedenfor. Middelby Gen. Gruppe Udgifter til dagtilbudsområde Udgifter til folkeskole, sfo og fritidshjem Udgifter til ældreområdet Udgifter til det specialiserede socialområde Udgifter til sundhedsområdet Udgifter til kulturområdet Udgifter til vejområdet Udgifter til arbejdsmarkedsområdet Residualudgifter Tabel 10: Udgiftsfordelingen i pct.

18 Individuel Rapport - Middelby 17(42) 4 Serviceniveauer Alle de forskellige serviceindikatorer skal vægtes sammen for at give et samlet billede af kommunens serviceniveau. Dette gælder både, når vi vil vurdere serviceniveauet i de forskellige sektorer, som jo alle er repræsenteret ved flere forskellige indikatorer, og serviceniveauet ikommunensomhelhed,hvoralle47indikatorerskalvægtessammen. Sammenvægtningsmetoden er relativ teknisk, men hovedprincippet er simpelt. Vi anlægger en benefit-of-the-doubt synsvinkel. Vi søger med vægtningen at stille den enkelte kommune i det bedst mulige lys. Hvis en kommune således giver skolebørnene mange undervisningstimer, men til gengæld også har mange elever i klasserne, så gives indikatoren for antal undervisningstimer en høj betydningsvægt for denne kommune, mens indikatoren for klassekvotient gives en lav vægt. Hermed respekterer metoden, at det ikke er muligt præcist at værdisætte de enkelte serviceydelser, og at de kommunale prioriteringer varierer. Vi har anvendt denne tilgang på såvel de enkelte kommunale sektorer som på kommunen som helhed. Vi får på denne måde otte sektorspecifikke serviceniveauer og ét generelt serviceniveau for hele kommunen. Vi har, som beskrevet i den generelle rapport, lagt visse bånd på, hvor meget de forskellige indikatorer kan vægte. På det enkelte område er den generelle regel, at med n indikatorer på området kan den enkelte indikator minimalt vægte med 1 og maksimalt 2n med 2 andele af områdets samlede vægt. For et område med ti indikatorer kan hver indikator således udgøre mellem 5 pct. og 20 pct. af områdets samlede vægt. Der er ud fra n en kvalitativ vurdering foretaget nogle få afvigelser fra denne generelle regel; fx tillader vi målene for undervisningse ekter at vægte dobbelt, idet der bag disse ligger meget omfattende registerbaserede analyser, hvorfor deres kvalitet er særlig høj. Udover denne regel har vi bundet vægt-summerne mellem de forskellige områder til at afspejle omkostningsandele. Man kan altså ikke tillade sig at vægte dagtilbudsindikatorerne med tilsammen mindre vægt end den andel af budgettet, som anvendes på dagtilbud. Ideen bag denne begrænsing er, at budgetandelene må formodes at afspejle den kommunale prioritering. Ved at indføre vægtrestriktioner ved konstruktionen af indekset for serviceniveauet sikres således, at væsentlige faktorer, som spiller ind i helhedsbilledet af kommunens serviceniveau, ikke ignoreres helt. Samtidig sikres der dog en vis fleksibilitet ved at fastsætte intervaller for vægtningen i stedet for faste vægte, således at DEA-metodens fordele fortsat udnyttes, og kommunerne har mulighed for at blive krediteret i indekset for de områder, hvor de leverer et højt serviceniveau. Selv når de enkelte kommuners serviceniveauer på denne vis sættes i det bedst mulige lys, fremgår det af vore beregninger, at nogle kommuner har et generelt lavere serviceniveau end andre. Der er afhængigt af valg af beregningsmodel et antal kommuner, der med indbyrdes forskellige prioriteringer af serviceområderne definerer den højeste generelle kommunale service. I forhold til disse har de øvrige kommuner, uanset hvordan serviceindikatorerne vægtes, en lavere service. 4.1 Analyse af de tre hovedområder ITabel11-18visesdeserviceniveauer,vipådennemådeharberegnetforMiddelby.I hver tabel vises også det gennemsnitlige serviceniveau i sammenligningsgruppen. Endeligt viser den sidste søjle som tidligere placeringen i forhold til de andre kommuner. Placeringen ligger mellem 0 og 100. En høj placering betyder, at Middelby i den pågældende sektor leverer højere service end mange af de andre kommuner.

19 Individuel Rapport - Middelby 18(42) Itabellerneharviogsåmedtagetdevægte,somsætterMiddelbyidetbedtmuligelys. Vægtene summer til 100 og kan altså opfattes som den procentvise vægt, der lægges på en given indikator. Placering angives også i dette tilfælde, men her kan man ikke som tidligere sige, om en høj placering alt andet lige er attraktivt. Placeringen viser simpelthen den andel af de andre kommuner, som lægger mindre vægt på indikatoren. En høj placering her er derfor et udtryk for, at Middelby skal prioritere indikatoren højt for at få det beregnede serviceniveau. Vægtene er jo bestemt, så de stiller Middelby i det bedst mulige lys.

20 Individuel Rapport - Middelby 19(42) Middelby Gen. Gruppe Placering Serviceniveau dagtilbud Vægt ansatte per 100 børn i dagplejen Vægt ansatte per 100 børn i daginstitutionerne Vægt andel pædagogisk udd. dagtilbud Vægt procentdel raske dage dagtilbud Tabel 11: Serviceniveau dagtilbud Middelby Gen. Gruppe Placering Serviceniveau folkeskole og sfo Vægt klasser per 100 elever Vægt lærere per 100 elever Vægt planlagte undervisningstimer per barn Vægt andel timer afholdt som planlagt Vægt procentdel raskedage folkeskolen Vægt ansatte per 100 børn i sfo mv Vægt andel pædagogisk udd. i sfo mv Vægt undervisningse ekt i humanistiske fag Vægt undervisningse ekt i naturvidensakbelige fag Vægt specialundervisningsudgifter Tabel 12: Serviceniveau skole og sfo Middelby Gen. Gruppe Placering Serviceniveau ældreområdet Vægt indskrevne 65+ i alt per Vægt personale pr Vægt modtagere af varig hjemmehjælp pr Vægt visiterede hjemmehjælpstimer pr. uge pr. modtager Vægt gennemførte forebyggende hjemmebesøg pr Vægt 1/genindlæggelser vedr. forebyggelige diagnoser pr Vægt hurtig adgang til plejebolig Tabel 13: Serviceniveau ældreområdet

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 FaaborgMidtfyn Kommune Smnl. gruppen Region Syddanmark Hele landet Regnskab 2014 Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig 60.272 63.748 64.407 69.833 Folkeskolen, kr.

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Ulige levevilkår i de danske kommuner

Ulige levevilkår i de danske kommuner Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Rundt omkring i de danske kommuner vokser børn op under ganske forskellige vilkår. Vi tegner i denne analyse et Danmarkskort over børnenes opvækstvilkår

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 12 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS 26 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået

Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået Notat 12. marts 2010 Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået Dansk Byggeri har sammenlignet kommunernes budgetter og regnskaber på de områder, der handler om vedligeholdelse, renovering og byggeri

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver - dele - hjælp - møder - medlemshvervning - arrangere - deltage - oprette F JAfd. J.nr. KOP til Aarhus den 23. september 2013 Forslag til Repræsentantskabsmødet &-9. november 2013 Fremsat af Hovedbestyrelsen

Læs mere

NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark

NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 82794 Brevid. 1633292 Ref. MARTINFE Dir. tlf. 46 31 31 52 martinfe@roskilde.dk 7. marts 2013 NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark

Læs mere

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Notat Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Virksomheder skal betale et affaldsgebyr til dækning af de kommunale administrative udgifter i forbindelse med håndtering af erhvervsaffald. De beløb, virksomheder

Læs mere

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Formålet med dette katalog er at samle de offentlige investeringer i turismen og dermed skabe en oversigt over, hvad der investeres i turismen fra offentlig

Læs mere

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 162 5 Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 163 164 Sammenfatning Befolkningsforskydningerne og den demografiske udvikling slår også igennem på dagtilbuds- og folkeskoleområdet, og den viser sig i

Læs mere

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite BibZoom.dk BIBZOOM.DK MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER - AUGUST 211 BIBZOOM.DK STATSBIBLIOTEKET VICTOR ALBECKS VEJ 1 8 AARHUS C Brug af websitet BibZoom.dk Besøg på BibZoom.dk Brugere Tidsforbrug pr. besøg

Læs mere

Middellevetid i kommuner og bydele

Middellevetid i kommuner og bydele i kommuner og bydele Betydningen af rygning og alkohol Mette Bjerrum Koch Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, Januar 2014 UDARBEJDET FOR SUNDHEDSSTYRELSEN

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Boligsalget er højere i København end før krisen

Boligsalget er højere i København end før krisen NR. 7 OKTOBER 2013 Boligsalget er højere i København end før krisen Huspriserne toppede i 2007, og det samlede handelstal har sidenhen været markant lavere end før krisen. Beregninger fra Realkreditforeningen

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 18. maj 2014 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2009 Forord Når Projekt børnepasning med denne rapport offentliggør oversigten over åbningstider og lukkedage i landets mange daginstitutioner, må vi konstatere

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Stor variation i de kommunale affaldsordninger

Stor variation i de kommunale affaldsordninger En ny organisering af affaldssektoren betyder, at der etableres en tilmeldeordning i kommunerne, hvor virksomhederne kan tilmelde sig, hvis de ønsker at bruge den kommunale genbrugsplads. Selvom kommunerne

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014 opdateret d. 9. august 0 LØNTABEL Gældende fra. august 0 til. marts 04 Denne løntabel indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole

Læs mere

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Bilag 3 KL Side 1 Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Parterne er enige om, at med protokollatet styrkes de kommunale

Læs mere

Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal

Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 13. november 2013 Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal Ejendomsbeskatningen

Læs mere

Vores alder har betydning for vores realkreditlån

Vores alder har betydning for vores realkreditlån 28. april 2014 Vores alder har betydning for vores realkreditlån Vi har dykket ned i vores låneportefølje til boligejerne, og har via en gennemgang af mere end 425.000 lån sat fokus på den typiske danske

Læs mere

Direktører løber med lønposen

Direktører løber med lønposen Direktører løber med lønposen Løngabet mellem lønmodtagere og direktører er øget radikalt siden 2003. 3F ernes gennemsnitlige timeløn er steget med 0,5 pct. i perioden 2003 til 2012, hvorimod højtlønnede

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Blå bloks forslag om adgangskrav til gymnasierne kan let få den konsekvens, at gymnasier på Vestegnen, Sydsjælland, Lolland-Falster og i Nordjylland må

Læs mere

Fokus på forsyning Produktionsomkostninger og -struktur

Fokus på forsyning Produktionsomkostninger og -struktur Produktionsomkostninger og -struktur Metodenotat: I notatet beskrives data og beregningsmetoder brugt i analysen. Det beskrives, hvilke selskaber, der indgår i analysen og hvilke omkostningsfaktorer, der

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed

Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed Ulighed er mange ting, men ofte når emnet diskuteres er fokus på den socioøkonomiske ulighed. Mest grundlæggende er den økonomiske ulighed. Den måles

Læs mere

HORSENS. 85,7 MIO. KR. Så meget kan Horsens Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

HORSENS. 85,7 MIO. KR. Så meget kan Horsens Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: HORSENS 85,7 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,7 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

Vejledning i omklassificering af landområder

Vejledning i omklassificering af landområder Vejledning i omklassificering af landområder Juni 2013 Kapitel 1 Indledning Hver drikkevands- og spildevandsforsyning har til brug for udarbejdelsen af den reguleringsmæssige åbningsbalance inddelt forsyningens

Læs mere

FREDERIKSBERG 26,6 PCT. Konkurrenceudsættelse i Frederiksberg Kommune

FREDERIKSBERG 26,6 PCT. Konkurrenceudsættelse i Frederiksberg Kommune FREDERIKSBERG 68,4 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,3 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Er sygdomsbehandlingen tilstrækkelig målrettet? Sundhedssystemets rolle - Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Oplæg for Arbejdsmarkedskommissionen den 10. juni 2008

Læs mere

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet 22. juli 2013 Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet Gennem de senere år har der til tider kørt en ophedet debat omkring, at kravene til danskernes økonomi ved boligkøb har været for strikse,

Læs mere

Lukkedage... 19. Afrunding... 21 Bilag 1:... 22 Bilag 2:... 25

Lukkedage... 19. Afrunding... 21 Bilag 1:... 22 Bilag 2:... 25 Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2012 3 Forord... 5 Undersøgelsen... 6 Projekt Børnepasning... 6 Hovedresultater fra årets undersøgelse... 7 Generelle åbningstider... 7 Udvidede åbningstider

Læs mere

Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. abf@abf-rep.dk

Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. abf@abf-rep.dk NOTAT Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00032 Ref. masor Den 27. juni 2014 Høringsliste Høringspart

Læs mere

Kommunen er medejer af

Kommunen er medejer af Kommune Albertslund Kommune Allerød Kommune Assens Kommune Ballerup Kommune Billund Kommune Bornholm Regionskommune Brøndby Kommune Brønderslev Kommune Kommunen er medejer af Albertslund Varmeforsyning

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 26. juli 2012 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

Der er derfor behov for viden på nogle centrale områder om, hvordan status er i kommunerne, hvad I har fokus på, og hvilke udfordringer I oplever.

Der er derfor behov for viden på nogle centrale områder om, hvordan status er i kommunerne, hvad I har fokus på, og hvilke udfordringer I oplever. Side 1 af 13 U11R-KN3M-LFVK U11R-KN3M-LFVK Kære Kommune Der er fortsat stor interesse om folkeskolereformens implementering. I KL er vi meget optagede af at følge reformimplementeringen, og ikke mindst

Læs mere

For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice

For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice En ny undersøgelse fra Dansk Erhverv viser, at 68 kommuner ikke har oprettet én central indgang for erhvervslivet. På tide at kommunerne tager deres ansvar

Læs mere

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Der tages forbehold for evt. fejl. LØNTABEL Gældende. august 0 -. marts 04 Version.0 - udarbejdet den 4. juni 0 Udgivet af Lilleskolerne i samarbejde

Læs mere

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Notat Dato 21. maj 2015 MEB Side 1 af 3 DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Dansk Socialrådgiverforening (DS) har foretaget en undersøgelse af kommunernes sociale investeringer.

Læs mere

Integrationsrådet. Referat

Integrationsrådet. Referat Integrationsrådet Referat Dato: 26. august 2009 Lokale: AOF Tidspunkt: Kl. 19:00-22:00 Bodil Thomsen Carsten Jespersgaard Diana Kringelbach Henning Jørgensen Margit Jensen Sonja Kristensen Svend Erik Trudslev

Læs mere

Implementering af familierådgivningsordningen 109 stk. 4 i kommunerne

Implementering af familierådgivningsordningen 109 stk. 4 i kommunerne Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 80 Offentligt Implementering af familierådgivningsordningen 109 stk. 4 i kommunerne Opfølgning på 24 kommuner Status november 2013 Socialstyrelsen Edisonsvej 18,

Læs mere

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2012

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2012 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 239222 Brevid. 1716438 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2012 20. august

Læs mere

Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007

Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007 Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007 Sund By Netværket 2008 1 Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007 Sund By Netværket 2008 Udarbejdet af Kristine Böhm Nielsen

Læs mere

Jesper Wittrup, Kurt Houlberg, Anne Line Tenney Jordan og Peter Bogetoft. Kommunale serviceniveauer og produktivitet

Jesper Wittrup, Kurt Houlberg, Anne Line Tenney Jordan og Peter Bogetoft. Kommunale serviceniveauer og produktivitet Jesper Wittrup, Kurt Houlberg, Anne Line Tenney Jordan og Peter Bogetoft Kommunale serviceniveauer og produktivitet Publikationen Kommunale serviceniveauer og produktivitet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Analyse af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet

Analyse af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet Analyse af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet Finansieringsudvalget Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Kommunal medfinansiering fra 2007... 3 1.1 Udligningsaftale... 3 1.2 Omlægning med virkning

Læs mere

Produktivitet, arbejdspladser og mobilitet

Produktivitet, arbejdspladser og mobilitet 92 3 Produktivitet, arbejdspladser og mobilitet 93 94 Sammenfatning Danmark er en lille åben økonomi uden store naturressourcer og med høje mindstelønninger. Det er forhold, der stiller store krav til

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet 5. maj 2015 Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet Den gradvise bedring på boligmarkedet sætter sine tydelige aftryk på boligejernes friværdier. Siden stabiliseringen på boligmarkedet

Læs mere

Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig. Udgave 2013. cvr.nr. 51 14 88 19

Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig. Udgave 2013. cvr.nr. 51 14 88 19 Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig Udgave 2013 cvr.nr. 51 14 88 19 KAPITEL I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabets navn er Købstædernes Forsikring, gensidig. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Redningsberedskabets Statistik 2013

Redningsberedskabets Statistik 2013 Redningsberedskabets Statistik 2013 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk Sagsnr.: 2013/029057 Udgivet: Juni 2013

Læs mere

FOKUSPUNKTER. DA-bidrag til de lokale beskæftigelsesplaner 2014

FOKUSPUNKTER. DA-bidrag til de lokale beskæftigelsesplaner 2014 FOKUSPUNKTER DA-bidrag til de lokale beskæftigelsesplaner 2014 Fokuspunkter DA-bidrag til de lokale beskæftigelsesplaner 2014 Dansk Arbejdsgiverforening Redaktionen er afsluttet marts 2013 Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Ungdomspolitikker og ungeindragelse i kommunerne

Ungdomspolitikker og ungeindragelse i kommunerne e. Redegørelse Ungdomspolitikker og ungeindragelse i kommunerne Af Christina Faber, konsulent og Michael Hedelund, chefkonsulent DUF Dansk Ungdoms Fællesråd Uddrag fra: Demokrati for fremtiden Valgretskommissionens

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Notat. Dato: 2. november 2010 Sagsnr.: 201001525-71. Benchmarkanalyse voksenhandicap

Notat. Dato: 2. november 2010 Sagsnr.: 201001525-71. Benchmarkanalyse voksenhandicap Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5030 Fax +45 8888 5501 Dato: 2. november 2010 Sagsnr.: 201001525-71

Læs mere