Referat fra bestyrelsesmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra bestyrelsesmøde"

Transkript

1 Referat fra bestyrelsesmøde Sted: IKAS, mødelokale 2 Dato: 18. januar 2011 Tid: Kl Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Olof Palmes Allé 13, 1. th Aarhus N T: Deltagere Else Smith (formand) Lone Christiansen Vagn Nielsen Jens Elkjær (næstformand) Peter K. Petersen (suppl.) Tina Svendsen (suppl.) Lone de Neergaard Svend Hartling Birthe Søndergaard Fra IKAS Jesper Gad Christensen Carsten Engel Referent Trille B. Johansen Afbud: Sanne Nørgaard Erling Friis Poulsen Pkt. 335/11 Pkt. 336/11 Meddelelser ved bestyrelsesformanden Påbud fra Arbejdstilsynet om udvendig solafskærmning Pkt. 337/11 Konsekvenser af ny bruttoavanceaftale for apoteker Pkt. 338/11 Pkt. 339/11 Status vedrørende ISQua akkreditering af IKAS Statusrapport fra akkrediteringsnævnet Pkt. 340/11 Fratagelse af akkrediteringsstatus under særlige omstændigheder Pkt. 341/11 Pkt. 342/11 Pkt. 343/11 Pkt. 344/11 Offentliggørelse af akkrediteringsstatus og akkrediteringsrapport Ny overenskomst mellem regionerne og PLO konsekvenser for DDKM Akkreditering på det præhospitale område Drøftelse af den fremtidige strategi Pkt. 345/11 Pilottest og efterfølgende færdigredigering af de kommunale akkrediteringsstandarder Pkt. 346/11 Medfiniansiering af EU-projekt: Joint Action on Patient Safety and Quality of Health Care Pkt. 347/11 Budgetopfølgning 2010 Pkt. 348/11 Budget 2011 samt overslagsårene Pkt. 349/11 Pkt. 350/11 Gensidig orientering Eventuelt Den Danske Kvalitetsmodel

2 Bilagsoversigt: Bilag til pkt. 336/11 side 2 af 24 Brev fra Arbejdstilsynet om påbud om opsætning af udvendig solafskærmning Bilag til pkt. 339/11 Kvartalsrapport fra akkrediteringsnævnet - 3. kvartal 2010 Bilag til pkt. 342/11 Bilag til pkt. 343/11 Bilag til pkt. 344/11 Bilag til pkt. 345/11 Bilag til pkt. 346/11 Bilag 1 - Plan for udarbejdelse af et sæt organisatoriske indikatorer til almen praksis, udarbejdet af IKAS og DAK-E dateret 20. oktober 2010 Bilag 2 - Uddrag fra Forhandlingsaften af mellem RLTN og PLO: Bilag D-1 Kvalitetsmodel for almen praksis Bilag 1 - Akkrediteringsstandarder for det præhospitale område Bilag 2 - Pilottestrapport Bilag 3 - Uddrag af indledningen til præhospitalsstandarderne afsnit med beskrivelse af akkrediteringsmodellen Bilag 4 - Kommissorium for det rådgivende udvalg for sygehuse Bilag 1 - Oplæg til strategidrøftelse for det kommunale område Bilag 2 - Overvejelser vedrørende IKAS' strategi for de kommende år Bilag 1 - Pilottestrapport - Pilottest af 1. version til det kommunale sundhedsvæsen - oktober 2010 Bilag 2-1. version af akkrediteringsstandarder for det kommunale sundhedsvæsen Bilag 3 - Oversigt over indhold af masterudgaven Bilag 4 - Oversigt over indhold i de tre fagspecifikke standardpakker Bilag 1 - Skrivelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet af 10. november 2010 Bilag 2 - Concept Outline of the Joint Action on Patient safety and Quality of Health Care, Dec Bilag til pkt. 347/11 Bilag 1 - Forventet regnskab 2010 og budgetrevision pr Bilag 2 - Noter til forventet regnskab 2010 Bilag til pkt. 348/11 Budgetforslag 2011 samt overslagsårene

3 Punkt 335/11: side 3 af 24 Meddelelser ved bestyrelsesformanden Bestyrelsesformanden er ikke længere konstitueret, men udnævnt til administrerende direktør i Sundhedsstyrelsen og derfor permanent formand for IKAS' bestyrelse. Lone de Neergaard går på pension og efterfølger til bestyrelsen udnævnes herefter.

4 Punkt 336/11: side 4 af 24 Påbud fra Arbejdstilsynet om udvendig solafskærmning Efter uanmeldt besøg af Arbejdstilsynet i sommeren 2010 blev der iværksat temperaturmålinger på udvalgte kontorer i en forudbestemt periode. Som resultat af dette har IKAS efterfølgende fået et påbud om at opsætte udvendig solafskærmning. Efter forhandlinger med udlejer har IKAS accepteret et tilbud om, at udlejer opsætter markiser mod at den årlige husleje forhøjes svarende til 12% - ca. kr af udgifterne. Til orientering Brev fra Arbejdstilsynet om påbud Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5 Punkt 337/11: side 5 af 24 Konsekvenser af ny bruttoavanceaftale for apoteker Danmarks Apotekerforening og Indenrigs- og Sundhedsministeriet har indgået en ny bruttoavanceaftale gældende for perioden I denne aftale er apotekernes deltagelse i DDKM gjort obligatorisk fra den 1. januar I bruttoavanceaftalen er der mellem Danmarks Apotekerforening og Indenrigs- og Sundhedsministeriet aftalt en implementeringsperiode for apotekernes deltagelse i DDKM fra I aftalen for er der skrevet ind, at anden akkrediteringsrunde startes efter implementeringsperioden er slut og i forbindelse med næste bruttoavanceaftales start den 1. januar Dette medfører, at de 23 apoteker, der blev akkrediteret i 2009 reakkrediteres i foråret 2013 og ikke som planlagt i efteråret Apoteker, der blev akkrediteret i 2. halvår af 2009 får således forlænget deres akkrediteringsstatus med op til et halvt år. Årsagen til dette ønske er, at disse apoteker således vil blive akkrediteret efter 2. version af akkrediteringsstandarder for apoteker. Dette medfører, at IKAS' bestyrelse skal træffe en beslutning om, at de pågældende 23 apoteker får forlænget deres akkrediteringsstatus med op til 6 måneder. Som konsekvens heraf ønskes 2. version af akkrediteringsstandarder frigivet pr. 1. juli 2012 og ikke som tidligere vedtaget i IKAS' bestyrelse den 1. december Dermed kommer 2. version til at være den version, apotekerne akkrediteres efter pr. 1. januar 2013, hvor implementeringsperioden er afsluttet. Dermed akkrediteres alle apoteker i implementeringsperioden efter 1. version og dermed bliver alle apoteker vurderet efter de samme krav ved den første akkreditering. Dette medfører, at IKAS bestyrelse skal træffe en beslutning om udsættelse af frigivelse af 2. version i et halvt år. Det indstilles at bestyrelsen beslutter følgende: at 2. version af akkrediteringsstandarder for apoteker først frigives 1. juli 2011 at de 23 apoteker, der får udsat deres anden eksterne survey til 1. halvår af 2013 får forlænget deres nuværende akkrediteringsstatus med op til 6 måneder Ingen Bestyrelsen tilsluttede sig indstillingen. Det bemærkes, at 2. version af akkrediteringsstandarder for apoteker først frigives 1. juli 2012 og ikke 2011, som det fremgår i indstillingen.

6 Punkt 338/11: side 6 af 24 Status vedrørende ISQua akkreditering af IKAS Som led i akkrediteringen af DDKM ifølge ISQua s standarder pågår for tiden følgende: Apoteksstandarderne er fremsendt til ISQua og er under vurdering her Selvevalueringen af surveyoruddannelsesprogrammet er fremsendt til ISQua og er under vurdering her Selvevalueringen af IKAS som akkrediteringsorganisation er fremsendt før jul. Der gennemføres ekstern survey fra den januar Der deltager tre surveyors fra hhv. NIAZ (Holland), JCI og American Association of Blood Banks (efterfølgende ændret til surveyor fra Accreditation Canada). Som led i den eksterne survey ønskes det, at et par bestyrelsesmedlemmer kan deltage i et interview af ca. 1½-2 timers varighed. Til orientering Ingen Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Det blev aftalt, at Lone de Neergaard og Jens Elkjær deltager i interview som led i den eksterne survey via telefon/skype.

7 Punkt 339/11: side 7 af 24 Kvartalsrapport fra akkrediteringsnævnet Ifølge akkrediteringsnævnets vedtægter ( 10 stk. 2) orienteres bestyrelsen kvartalsvis om akkrediteringsnævnets afgørelser og indkomne indsigelser. Vedlagte kvartalsrapport dækker perioden fra 1. juli 2010 til og med 30. september Til orientering Kvartalsrapport fra akkrediteringsnævnet - 3. kvartal 2010 Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Det er aftalt, at formandskabet for akkrediteringsnævnet deltager i næste bestyrelsesmøde.

8 Punkt 340/11: side 8 af 24 Fratagelse af akkrediteringsstatus under særlige omstændigheder På bestyrelsesmødet den 25. februar 2010, pkt. 315/10, drøftedes følgende forslag til regler vedrørende fratagelse af akkrediteringsstatus: En institution kan fratages sin akkrediteringsstatus, hvis 1. institutionen fravælger ekstern survey uden gyldig grund (ikke tale om force majeure) 2. institutionen groft misligholder arbejdet med DDKM, således at patienters sikkerhed og lovfæstede rettigheder ikke tilgodeses. Dette skal konstateres ved en fokuseret resurvey gennemført på baggrund af anmodning fra akkrediteringsnævnet Muligheden for at fratage en institution akkrediteringsstatus indebærer ikke, at IKAS eller akkrediteringsnævnet har pligt til at udøve tilsyn eller følge op på kvaliteten i de akkrediterede institutioner. Hensigten er alene at give akkrediteringsnævnet en mulighed for at reagere, hvis der fremkommer oplysninger, der rejser berettiget tvivl om institutionens evne til at sikre patienters sikkerhed og lovfæstede rettigheder. Bestyrelsen tilsluttede sig til punkt 1, men anmodede om en genforelæggelse for så vidt angår punkt 2 med en præcisering af, hvorledes en proces om fratagelse af akkrediteringsstatus initieres. IKAS foreslår, at en proces kan indledes ved, at IKAS' direktør eller akkrediteringsnævnets formand forelægger bestyrelsen en begrundet anmodning om, at der gennemføres fokuseret resurvey. Anmodningen skal præcisere hvad der giver anledning til at formode, at arbejdet med DDKM groft misligholdes hvilke standarder, der ønskes vurderet Bestyrelsen beslutter på denne baggrund, om der skal gennemføres resurvey efter de almindelige principper for dette. Til beslutning Ingen Bestyrelsen konstaterede, at bestyrelsen har kompetencen til - i de helt ekstraordinære tilfælde, hvor man måtte finde, at en akkreditering ikke kan opretholdes - at foranledige et fokuseret resurvey iværksat. I givet fald vil en sådan sag blive afgjort på grundlag af en konkret vurdering efter bestyrelsens nærmere beslutning.

9 side 9 af 24 Punkt 341/11: Offentliggørelse af akkrediteringsstatus og akkrediteringsrapport Bestyrelsen har senest drøftet offentliggørelse på mødet den 25. februar 2010, pkt. 314/10, hvor det besluttedes, at offentliggørelse sker på med mulighed for at tilgå resultaterne fra IKAS hjemmeside. Dette er effektueret. For sygehusenes vedkommende er der mulighed for at downloade surveyrapporten, mens det for apotekernes vedkommende udelukkende er den gældende akkrediteringsstatus, der på nuværende tidspunkt offentliggøres. Ifølge bestyrelsens beslutning den 25. februar 2010 skulle den konkrete beslutning om offentliggørelse af resultater fra akkreditering af apoteker drøftes særskilt af bestyrelsesformanden og IKAS med Danmarks Apotekerforening. I disse drøftelser har Danmarks Apotekerforening givet udtryk for et antal hensyn, som man finder afgørende i forbindelse med offentliggørelse. Konklusionen er, at DA finder, at kun den aktuelle akkrediteringsstatus skal offentliggøres, så længe der er tale om en implementeringsperiode (altså frem til 2012, når DDKM i henhold til bruttoavanceaftalen går i drift som obligatorisk på området). DA finder, at når DDKM overgår til drift, og alle involverede parter har fundet fælles fodslag, kan det måske være hensigtsmæssigt at ændre praksis vedrørende offentliggørelse. I takt med, at IKAS opsamler erfaring med offentliggørelse af rapporter på sygehusområdet, har der vist sig en konkret problemstilling, som skal afklares. I nogle tilfælde gennemføres der flere vurderinger i samme akkrediteringsrunde. Dette er tilfældet, når en institution har været genstand for resurvey efter en oprindelig indstilling om ikke akkrediteret, eller når der sker opfølgning efter en tildeling af akkrediteret med bemærkninger. Spørgsmålet er, hvorledes dette skal afspejles ved offentliggørelsen af rapporter. Der er principielt to muligheder: 1. Efter den anden runde flettes rapporterne, således at der offentliggøres en ny rapport, hvori der for hver standard kun fremgår den seneste vurdering 2. Den oprindelige rapport suppleres med en tillægsrapport, som indeholder vurderingerne af de standarder, der har været genstand for resurvey/fokuseret genbesøg/indsendelse af dokumentation IKAS vurderer, at der efter hver afgørelse i akkrediteringsnævnet bør offentliggøres en akkrediteringsstatus og en akkrediteringsrapport, som begrunder den pågældende beslutning om tildeling af status. Dette betyder: For en institution, der oprindeligt var indstillet til ikke akkrediteret, men som efter resurvey har opnået status som akkrediteret eller akkrediteret med bemærkninger offentliggøres: Den tildelte status En flettet rapport Den oprindelige vurdering af de standarder, der har været genstand for resurvey, offentliggøres ikke, men vil være underkastet aktindsigt, hvis nogen ønsker dette.

10 side 10 af 24 For en institution, som har opnået akkrediteret med bemærkninger, og som ved den efterfølgende opfølgning har ændret status til akkrediteret bliver meddelelsen om den oprindelige akkrediteringsstatus stående, med link til den oprindelige rapport, men der offentliggøres tillige Den nye tildelte status En ny rapport, som indeholder vurderingen af de standarder, der har været genstand for opfølgning Bestyrelsen drøfter sin holdning til offentliggørelse på apoteksområdet. Offentliggørelse i tilfælde, hvor der har været flere vurderinger i samme akkrediteringsrunde, sker som beskrevet. Ingen Der offentliggøres én samlet rapport, der indeholder nuværende status, således at man ikke skal sammenligne flere forskellige rapporter. Dette gælder såvel sygehus- som apoteksområdet, inklusiv rapporter fra allerede gennemførte surveys.

11 Punkt 342/11: side 11 af 24 Ny overenskomst mellem regionerne og PLO - konsekvenser for DDKM Der er den 21. december 2010 indgået ny overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og PLO for de næste to år. Overenskomsten forudsætter, at der kan indgås aftale mellem overenskomstens parter og IKAS om i denne overenskomstperiode at udvikle og pilotteste en kvalitetsmodel for almen praksis på grundlag af DDKM. Parterne tilstræber, at et koncept for dette udviklingsarbejde kan godkendes af IKAS bestyrelse i september Det er herefter planen, at implementering af modellen skal indgå i forhandlingerne om næste overenskomstfornyelse. Det er aftalt, at færdiggørelsen af en kvalitetsmodel for almen praksis samt pilottest af modellen søges finansieret af IKAS. I overenskomsten forudsættes det, at modellen inddrager erfaringerne og resultaterne fra det arbejde, der pt. pågår vedrørende udvikling af kvalitetsstandarder for almen praksis. Bestyrelsen har senest den 25. februar 2010, pkt. 313/10, drøftet samarbejde mellem IKAS og DAK-E om udvikling af kvalitetsstandarder for almen praksis. Det på dette møde forelagte notat vedrørende kvalitetsudvikling er efterfølgende udmøntet i plan for udarbejdelse af et sæt organisatoriske standarder og indikatorer til almen praksis ved IKAS og DAK-E (vedlægges som bilag). Planen er godkendt i KIF s bestyrelse den 24. september Planen indebærer at der nedsættes en temagruppe, som udarbejder et antal akkrediteringsstandarder til brug for almen praksis. Sættet omfatter organisatoriske standarder og generelle forløbsstandarder. Der udvikles ikke indikatorer for klinisk kvalitet eller for patientevaluering, idet det forudsættes, at den endelige DDKM for almen praksis vil omfatte allerede udviklede og anvendte indikatorer af denne type. Arbejdet tager udgangspunkt i en bruttoliste over standardtemaer, som er udarbejdet af IKAS og DAK-E på grundlag af en gennemgang af eksisterende relevante standardsæt; bruttolisten er struktureret omkring de temaer, der i øvrigt indgår i DDKM. Standarderne udvikles i en modificeret version af grundskabelonen for DDKM-standarder, hvor trin 1 og 2 er slået sammen til ét trin ( Proces ), mens trin 3 og 4 er slået sammen til et andet trin ( Kvalitetsudvikling ) at standarderne kvalificeres gennem en bred høringsproces, der omfatter en Delphi proces At resultatet af arbejdet er et sæt standarder, som vil kunne indgå i en endelig DDKM for almen praksis Planen skal ses som et skridt på vejen til en endelig DDKM for almen praksis. Derfor indgår en pilottest ikke i planen, idet det forudsættes, at indhold og form for pilottest som led i implementering af DDKM for almen praksis aftales på et senere tidspunkt. IKAS stiller sekretariatsbistand til rådighed og aflønner to DAK-E-medarbejdere som konsulenter for projektet med kr Dette er indarbejdet i budget DAK-E afholder mødeudgifter for temagruppen og udgifter vedrørende it-spørgeskema til brug for høringsprocessen (i alt kr ).

12 side 12 af 24 Det indstilles, at bestyrelsen tilslutter sig, at IKAS deltager i udviklingsarbejdet som beskrevet, og at IKAS i øvrigt indgår i forhandlingerne med overenskomstparterne med henblik på at få beskrevet et koncept for udviklingen af en kvalitetsmodel for almen praksis, der kan forelægges for bestyrelsen senest i september Bilag 1 - Plan for udarbejdelse af et sæt organisatoriske indikatorer til almen praksis, udarbejdet af IKAS og DAK-E dateret 20. oktober 2010 Bilag 2 - Uddrag fra Forhandlingsaften af mellem RLTN og PLO: Bilag D-1 Kvalitetsmodel for almen praksis Bestyrelsen tilslutter sig, at IKAS deltager i udviklingsarbejdet som beskrevet. Den allerede igangsatte proces vedrørende udvikling af organisatoriske standarder fortsætter. Herefter forestår IKAS processen vedrørende udvikling af en samlet model.

13 Punkt 343/11: side 13 af 24 Akkreditering på det præhospitale område Bestyrelsen drøftede den 12. august 2010, pkt. 331/10, akkreditering på det præhospitale område. IKAS forelægger nu som opfølgning på bestyrelsens beslutninger et sæt pilottestede akkrediteringsstandarder til endelig godkendelse (bilag 1) en præcisering af akkrediteringsmodellen et forslag til endelig tidsplan IKAS præsenterer endvidere principper for en økonomimodel plan for etablering af et surveyorkorps til det præhospitale område forslag om etablering af et rådgivende udvalg på præhospitalsområdet Akkrediteringsstandarder Resultaterne af pilottesten er beskrevet i en særskilt rapport (bilag 2). I pilottesten er bl.a. undersøgt, om de enkelte organisationer klart forstår, hvilke dele af standarderne, der adresserer dem (jf. beskrivelsen af akkrediteringsmodellen i næste afsnit). Dette kan ikke i alle tilfælde fastsættes eksplicit i standarderne, da det bl.a. vil afhænge den opgave- og ansvarsfordeling, som den enkelte region fastsætter i sine kontrakter og aftaler. I pilottesten er påpeget et antal standarder, hvor en omformulering har været nødvendig for at opnå den tilstrækkelige klarhed. Pilottesten har derudover medført mindre justeringer i et antal standarder, uden at det principielle indhold er ændret. Pilottesten har endvidere ført til en forenkling af det oprindelige journalauditkoncept. Den endelig version af standarderne er udarbejdet sammen med styregruppen. Efter færdigredaktionen har IKAS fundet, at begrebet journalaudit bør ændres til patientforløbsaudit for at understrege, at det er det samlede præhospitale patientforløb, der skal auditeres; ikke den skriftlige dokumentation i sig selv, som kan være fragmenteret, hvis flere aktører har været involveret. Præcisering af akkrediteringsmodellen I indledningsafsnittet til akkrediteringsstandarderne er beskrevet en model for akkreditering (vedlægges som bilag 3), hvor grundprincippet er regionen tildeles en akkrediteringsstatus, som afspejler kvaliteten i det samlede regionale præhospitalsystem, inkl. de dele, som varetages gennem eksterne kontrakter (fx ambulanceentreprenører) hver af ambulanceentreprenørerne vurderes på kvaliteten i de opgaver, de selv løser, herunder deres bidrag til kvalitetsudvikling i det regionale præhospitalsystem, og tildeles en akkrediteringsstatus, der afspejler denne vurdering vurderingerne sker på grundlag af én ekstern survey, hvor hele det regionale præhospitalsystem gennemgås af samme hold surveyors IKAS evaluerer alle sine produkter og ydelser. Som en del af evalueringen af den præhospitale del af DDKM skal man specielt evaluere intentionen om, at modellen skal fremme et helhedssyn på præhos

14 side 14 af 24 pitalsområdet. Ved udformningen af evalueringsmetoden af dette aspekt inddrages national og/eller international rådgivning. Forslag til endelig tidsplan Bestyrelsesmøde januar 2011: Endelig godkendelse af standarder efter pilottest Godkendelse af principper for økonomimodel Herefter overdragelse af standarderne til aktørerne på præhospitalsområdet Herefter opstart af support fra IKAS i form af rådgivning, uddannelse af akkrediteringskoordinatorer og adgang til TAK Bestyrelsesmøde marts 2011: Godkendelse af endelig økonomimodel IKAS udvælger efter indstilling fra de involverede parter på det præhospitale område 10 surveyorkandidater. Surveyorne udvælges blandt følgende grupper: ledere fra ambulanceentreprenør ambulancelæger sygehuspersonale med ledelses- eller forløbsansvar for skadestuer/akutmodtagelser eller tilsvarende ledere fra vagtcentraler/amk ledere fra det regionale præhospitalsystem seniore ledere fra sygehusvæsenet med særlig indsigt i organisatoriske forhold, fx sygehusdirektører I tillæg til dette udvælges et antal sygehussurveyors med særlige forudsætninger for at kunne forstå det præhospitale område. Dermed sikres, at der kan sammensættes surveyorteams til det præhospitale område, som både har den fornødne indsigt i området og den fornødne erfaring i at gennemføre surveys. Et surveyorkorps, der udelukkende rekrutteres med henblik på surveys på det præhospitale område ville have svært ved at opnå og opretholde den fornødne surveyerfaring. Maj-juni 2011: Surveyorkursus med deltagelse af ovennævnte 10 præhospitalsmedarbejdere (i kurset deltager endvidere et antal kommunale medarbejdere og et antal apoteksmedarbejdere). Kurset indgår i budget 2011 December 2011: Survey i Region Hovedstaden. Dermed kan Hovedstadens ambulanceentreprenører opfylde deres kontraktmæssige forpligtelse om akkreditering inden for 3 år efter indgåelse af kontrakten, ligesom betingelserne i udbudsmaterialet respekteres. Surveyteamet består dels af et antal af de uddannede præhospitalsmedarbejdere (jf. ovenfor), dels af et antal sygehussurveyors, der sikrer den fornødne erfaring med surveymetoden. De pågældende sygehussurveyors har forinden modtaget introduktion til de præhospitale standarder og de særlige forhold på det præhospitale område. Akkrediteringsnævnes tildeling af status afventer i dette specielle tilfælde ikke kalibrering på tværs af sektoren

15 side 15 af 24 Januar - april 2012: På baggrund af erfaringerne fra survey i Region Hovedstaden vurderes, om surveymetoden skal justeres inden de næste surveys September - december 2012: Survey i de øvrige fire regioner. Herefter behandling af de fire rapporter i akkrediteringsnævnet Principper for økonomimodel IKAS anbefaler en økonomimodel baseret på følgende principper: Regionernes deltagelse er dækket af grundbevillingen til IKAS De private ambulanceentreprenører betaler o Et fast årsabonnement, som dækker alle former for support o En taxameterydelse efter gennemførelse af ekstern survey, hvor hver organisation betaler en forholdsvis andel af surveyudgifterne Forslag om etablering af et rådgivende udvalg på præhospitalsområdet IKAS anbefaler, at der i lighed med de andre sektorer nedsættes et rådgivende udvalg på præhospitalsområdet. Kommissoriet foreslås svarende til kommissoriet for det rådgivende udvalg for sygehuse (vedlægges som bilag 4). Udvalget sammensættes, analogt til sygehusudvalget, på følgende måde: En repræsentant fra hver af de fem regioner En repræsentant fra Danske Regioner Tre repræsentanter fra ambulanceentreprenørerne Relevante medarbejdere fra IKAS Akkrediteringsstandarderne godkendes og overdrages herefter af IKAS til implementering i det præhospitale område Akkreditering gennemføres efter de beskrevne principper og den beskrevne tidsplan IKAS udvælger og uddanner surveyors som beskrevet IKAS forelægger en konkret økonomimodel på bestyrelsesmødet i marts 2011 IKAS etablerer et rådgivende udvalg på præhospitalsområdet Bilag 1 - Akkrediteringsstandarder for det præhospitale område Bilag 2 - Pilottestrapport Bilag 3 - Uddrag af indledningen til præhospitalsstandarderne afsnit med beskrivelse af akkrediteringsmodellen Bilag 4 - Kommissorium for det rådgivende udvalg for sygehuse Bestyrelsen tilsluttede sig indstillingen med den bemærkning, at der i det rådgivende udvalg skal deltage repræsentanter fra alle de implicerede ambulanceentreprenører og ikke kun tre repræsentanter.

16 Punkt 344/11: side 16 af 24 Drøftelse af den fremtidige strategi Som aftalt på bestyrelsesmødet den 12. august 2010 vedlægges to oplæg vedrørende den fremtidige strategi - et oplæg vedrørende et konkret forslag til revidering af indsatsen på det kommunale område og et notat, der tager sigte på at lægge op til en mere generel diskussion. Til drøftelse og konkret stillingtagen for så vidt angår forslaget angående det kommunale område. Bilag 1 - Oplæg til strategidrøftelse for det kommunale område Bilag 2 - Overvejelser vedrørende IKAS' strategi for de kommende år Bestyrelsen understregede nødvendigheden af at fastholde fokus på IKAS' hovedopgave som akkrediteringsorganisation og tilkendegav ønsket om hurtigt at kunne få udvidet modellen til også at omfatte de praktiserende professioner. På det kommunale område tilsluttede bestyrelsen sig det forelagte strategioplæg. Man fandt det ønskværdigt også at inddrage rusmiddelområdet, og KL's repræsentant påtog sig at søge opbakning hertil blandt interesserede kommuner. Derimod ønsker man ikke for nærværende at udvide modellen til også at omfatte ernæringsområdet. Vedrørende sundhedsaftalerne understreges det, at DDKM ikke er styrende i forhold hertil, men at standarderne skal ses som et værktøj, der kan understøtte parternes realisering af sundhedsaftalerne. Der var tilslutning til, at IKAS arbejder videre med mulighederne for at etablere et projekt om tværsektoriel akkreditering, fx på kronikerområdet. Der var tilslutning til tankerne om, at IKAS fremover skal arbejde på at etablere samarbejdsrelationer med henblik på at sikre, at de data, der opsamles via DDKM kan gøres til genstand for forskning, der tager sigte på at kunne bruges til praktisk kvalitetsforbedring. Tilsvarende var der tilslutning til, at IKAS involverer sig i arbejdet med at skabe et evidensbaseret grundlag for akkreditering. IKAS fremlægger til et senere bestyrelsesmøde et forslag til en egentlig strategi på dette felt, eksempelvis omfattende forslag til et relevant Ph.d-forløb. Bestyrelsen var enig i, at det bør undersøges, hvorvidt et samarbejde med Norge (i forlængelse af det gennemføre projekt i Sydnorge) eller andre internationale samarbejdspartnere kunne medvirke til at styrke DDKM og herunder eventuelt skabe et bredere rekrutteringsgrundlag for surveyors. Formålet er dog ikke at gennemføre egentlige akkrediteringsforretninger i udlandet. Bestyrelsen var enig, i at det er en vigtig opgave for IKAS at målrette rådgivning i forhold til kundernes behov, herunder at tilbyde relevante kurser, snarere end at lægge hovedvægten på et ensartet koncept.

17 side 17 af 24 Bestyrelsen understregede, at det er vigtigt, at surveyorne understøttes i varetagelsen af deres opgaver, men at det er af afgørende betydning, at surveyorne under alle forhold er ansvarlige for udførelsen af survey og af vurderingen af de fund, der måtte blive gjort. Det må således ikke kunne betvivles, at det er surveyornes selvstændige vurderinger, der forelægges for akkrediteringsnævnet. Bestyrelsen konstaterede, at proceduren på sigt skal underkastes en egentlig evaluering, og at man ikke på nuværende tidspunkt ønsker, at der etableres en surveymanagerfunktion.

18 Punkt 345/11: side 18 af 24 Pilottest og efterfølgende færdigredigering af de kommunale akkrediteringsstandarder Bestyrelsen tiltrådte på sit møde den 25. februar 2010, pkt. 317/10, at de kommunale akkrediteringsstandarder blev sendt i pilottest. Akkrediteringsstandarderne har været pilottestet i perioden fra den 25. januar til og med den 28. maj 2010 i følgende 10 kommuner: Esbjerg, Faaborg-Midtfyn, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, København, Sorø, Viborg, Aalborg og Århus. Formålet med pilottesten var: at teste forståeligheden af akkrediteringsstandarderne at teste målbarheden af akkrediteringsstandarderne at vurdere forståeligheden og anvendeligheden af indledning og bilagsdel i 1. version samt Vejledning til gennemførelse af audit i det kommunale sundhedsvæsen at vurdere, om standarderne inden for de enkelte temaer er dækkende for arbejdet med kommunens sundhedsydelser at teste sammensætningen af standardsæt for fagspecifikke områder i kommunen Ydermere blev opbygning og gennemførelsen af pilottesten samt rådgivningen fra IKAS i forbindelse med hele pilottesten evalueret til brug i fremtidige pilottestforløb. Konklusioner fra pilottesten Alt i alt er pilottesten forløbet tilfredsstillende både set fra testkommunernes og IKAS synsvinkel. Pilottesten har været et godt og lærerigt forløb for alle deltagere. Brugen af workshops til indsamling af data har været velfungerende for både testkommunerne og IKAS. Testkommunerne har ligeledes været godt tilfreds med rådgivning fra IKAS og det skriftlige materiale, der er anvendt gennem hele pilottesten. Samtlige testkommuner har testet de organisatoriske temaer samt de seks første generelle temaer. De resterende generelle temaer og alle de specifikke temaer er blevet testet i fire til otte testkommuner. Pilottesten var opbygget således, at der blev testet 4 standardpakker svarende til områderne: Tandpleje, sundhedspleje, sygepleje og genoptræning, der alle indeholdt såvel organisatoriske, generelle og specifikke temaer. IKAS har fået meget god respons på disse målrettede standardpakker. Ingen kommuners rusmiddelområder ønskede at deltage i pilottesten, hvorfor temaet Rusmiddelområdet ikke blev pilottestet. Af de 55 akkrediteringsstandarder, der blev pilottestet, er 51 standarder vurderet til i høj grad at være anvendelige i det daglige arbejde, mens de resterende fire standarder er vurderet anvendelige. På baggrund af respondenternes besvarelser, er 15 akkrediteringsstandarder vurderet til at kræve større principielle ændringer, 35 standarder til at kræve mindre principielle ændringer, mens de resterende 5 alene fordrer sproglige justeringer. Samtlige journalauditindikatorer vurderes til at kunne besvares med journalen som eneste datakilde. Herudover er der et ønske om udbygning af de specifikke standarder. Generelt gav testkommunerne udtryk for, at organisatoriske temaer som f.eks. Ledelse og Kvalitetsog risikostyring var svære at forstå og sætte ind i en decentral kommunal kontekst. Indledningen og bilag 1 og 2 var anvendelige og forståelige. Den samlede pilottestrapport er vedlagt som bilag 1.

19 Redigering på baggrund af pilottest Nedenfor gives et oprids af resultatet af redigering på baggrund af pilottesten. side 19 af 24 Generelle kommentarer til redigeringen af standardmaterialet Standardsættet er reduceret fra 58 til 52 standarder. Standarden vedrørende kvalitet og risikostyring er blevet til 2 standarder. 4 standarder vedrørende politikker, ledelsesgrundlag og virksomhedsgrundlag er sammenlagt i 1 standard. 3 standarder vedrørende genoptræning indgår ikke i 1. version af kommunale akkrediteringsstandarder Akkrediteringsstandarderne i den redigerede version lever ikke op til ISQua kravene, idet det er vurderet, at netop ISQua kravene bevirkede, at mange fandt standarderne ikke passede i den kommunale kontekst og med stort overlap til områder, hvor det enkelte sundhedsområde i forvejen er underlagt kommunens overordnede ledelse, hvor man decentralt ingen indflydelse har på disse områder. ISQua kravene kan indskrives i en næste version, hvor kommunerne har større erfaring i at arbejde med akkrediteringsstandarder Standarder vedrørende politikker er blevet samlet i én standard, idet det ikke giver mening, at der lokalt skal udarbejdes politikker på områder, hvor kommunen i forvejen har en politik eller et grundlæggende dokument, man skal arbejde efter. I stedet handler en standard nu om, at man skal vise, hvorledes man arbejder med kommunens overordnede politikker/styrende dokumenter Grundet manglende interesse (trods utallige opfordringer) for at pilotteste standarderne vedrørende rusmiddelområdet har IKAS valgt ikke at redigere yderligere i disse standarder. Standarderne vil komme til at indgå i den samlede masterudgave for kommuner. De vil således være tilgængelige for kommuner, der ønsker at arbejde med disse standarder Pilottesten viste klart, at de udviklede standarder på genoptræningsområdet ikke er dækkende for de kommunale træningsydelser og at standarderne i deres nuværende form ikke gav et kvalitetsløft. Derfor skal disse standarder gennemgå en nyudvikling med involvering af fagpersoner med henblik på, at sættet bliver dækkende for genoptræningsopgaverne. IKAS har ikke på nuværende tidspunkt fået nok kommuner til at deltage i dette udviklingsarbejde, hvorfor standardsættet vedrørende genoptræning ikke er klar til udgivelse før 2. kvartal af 2011, hvor bestyrelsen vil få disse forelagt Det anbefales, at der ikke behøver at gå 3 år før de kommunale akkrediteringsstandarder revideres. Tidspunktet kan i stedet baseres på erfaringer fra kommuner, der arbejder med DDKM samt udefra kommende krav. Skal dog senest revideres efter 3 år De reviderede akkrediteringsstandarder: 1. version af akkrediteringsstandarder for det kommunale sundhedsvæsen er vedlagt som bilag 2. Opdeling af standarder i fagspecifikke standardpakker Standarderne er opdelt i standardpakker, der er målrettet fire fagspecifikke områder inden for: Sygepleje, tandpleje, forebyggende sundhedsydelser til børn og unge samt genoptrænings (genoptræningsstandarderne er endnu ikke færdigudviklede). Standardpakkerne er sammensat af såvel organisatoriske, generelle og specifikke temaer, således at det vil være muligt at kunne blive akkrediteret på disse enkeltstående standardpakker. Dette har den fordel, at en kommune målrettet kan vælge at implementere akkrediteringsstandarderne i enkelte sundhedsområder. På denne måde er det IKAS' oplevelse, at DDKM vil blive mere spiselig for kommunerne, idet det herved er en mere overskuelig og afgrænset opgave at arbejde med DDKM. Endelig har IKAS via pilottesten erfaret, at det ligeledes er de rene sundhedsområder, der efterspørger DDKM. En kommune vil således få mulighed for at få akkrediteret sine sundhedsydelser inden for de 4 sundhedsfagspecifikke områder.

20 Publicering af DDKM for kommuner Der vil blive udarbejdet en masterudgave, hvor samtlige akkrediteringsstandarder for kommuner vil fremgå. Her ud over vil der blive udarbejdet specifikke udgaver inden for områderne sundhedspleje, tandpleje, sygepleje og genoptræning. Se oversigten over indhold af disse i bilag 2 og 4. side 20 af 24 Det er IKAS' helt klare opfattelse, at det er vigtigt at få de første tre standardpakker ud at virke, hvorfor vi indstiller, at disse frigives nu og standardpakken vedrørende genoptræning frigives efterfølgende. IKAS oplever en stigende interesse for anvendelsen af standarder udviklet til kommunerne. En spørgeskemaundersøgelse foretaget i oktober 2010 viser, at 47 kommuner arbejder i større eller mindre grad med IKAS' kommunale akkrediteringsstandarder og 29 lader sig inspirere af disse, bl.a. når der udvikles nye retningsgivende dokumenter i kommunen. Det videre arbejde IKAS vil, med medvirken af fagpersoner inden for træningsområdet, færdigudvikle et standardsæt inden for træningsområdet. Herudover vil der blive udarbejdet et kommunalt akkrediteringskoncept til alle fire sundhedsspecifikke områder. Det kommunale rådgivningsudvalg vil blive involveret i dette arbejde. Bestyrelsen vil blive præsenteret for det på det næstkommende bestyrelsesmøde. Det indstilles, at bestyrelsen tager pilottestrapporten til efterretning og godkender masterudgaven og de tre standardsæt vedrørende forebyggende sundhedsydelser til børn og unge, tandpleje og sygepleje til implementering hos de kommuner, der måtte ønske dette samt, at tidspunktet for revision af disse akkrediteringsstandarder ikke nødvendigvis afventer 3 år. Bilag 1 - Pilottestrapport - Pilottest af 1. version til det kommunale sundhedsvæsen - oktober 2010 Bilag 2-1. version af akkrediteringsstandarder for det kommunale sundhedsvæsen Bilag 3 - Oversigt over indhold af masterudgaven Bilag 4 - Oversigt over indhold i de tre fagspecifikke standardpakker Indstillingen blev godkendt, jf. drøftelserne om strategien på det kommunale område under pkt. 344/11.

Bilag til pkt. 329/10 Bilag 1 - Forventet regnskab 2010 og budgetrevision pr. 30.06.2010 Bilag 2 - Noter til forventet regnskab 2010

Bilag til pkt. 329/10 Bilag 1 - Forventet regnskab 2010 og budgetrevision pr. 30.06.2010 Bilag 2 - Noter til forventet regnskab 2010 R E F E R A T Bestyrelsesmøde Sted: IKAS, mødelokale 1 Dato: 12. august 2010 Tid: Kl. 9.15-12.00 Deltagere Fra IKAS Else Smith (konst. formand) Jesper Gad Christensen Jens Elkjær (næstformand) Carsten

Læs mere

Bilag til pkt. 170/09 Udkast til principnotat vedrørende akkrediteringsnævn af 20. januar 2009

Bilag til pkt. 170/09 Udkast til principnotat vedrørende akkrediteringsnævn af 20. januar 2009 R E F E R A T Bestyrelsesmøde Sted: IKAS Dato: 28. januar 2009 Tid: Kl. 9.00 Deltagere Jesper Fisker (formand) Jens Elkjær (næstformand) Lone Christiansen Lone de Neergaard Vagn Nielsen Erling Friis Poulsen

Læs mere

Hvordan kan akkreditering bidrage til kvalitetsudvikling? Erfaringer fra sygehusvæsenet

Hvordan kan akkreditering bidrage til kvalitetsudvikling? Erfaringer fra sygehusvæsenet Hvordan kan akkreditering bidrage til kvalitetsudvikling? Erfaringer fra sygehusvæsenet Ekspertmøde om kvalitet i ældreomsorgen Stockholm, 30.september 2013 Carsten Engel, vicedirektør, IKAS, Danmark 1

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde Sted: Bondestuen, Aalborg Kongres & Kultur Center Europa Plads 4, 9000 Aalborg Dato: 15. april 2011 Tid: Kl. 9.30-12.00 Deltagere Fra IKAS Else Smith (formand) Jesper Gad Christensen

Læs mere

R E F E R A T. Bestyrelsesmøde. Sted: IKAS, mødelokale 1 Dato: 4. december 2009 Tid: Kl. 9.00-12.30

R E F E R A T. Bestyrelsesmøde. Sted: IKAS, mødelokale 1 Dato: 4. december 2009 Tid: Kl. 9.00-12.30 R E F E R A T Bestyrelsesmøde Sted: IKAS, mødelokale 1 Dato: 4. december 2009 Tid: Kl. 9.00-12.30 Deltagere Jesper Fisker (formand) Jens Elkjær (næstformand) Vagn Nielsen Lisbeth Nielsen (suppleant) Lotte

Læs mere

Akkrediteringsstandarder for sygehuse

Akkrediteringsstandarder for sygehuse Akkrediteringsstandarder for sygehuse 2.version August 2012 Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Forord Hermed foreligger 2. version af Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) for sygehuse,

Læs mere

Jesper Poulsen, ledende overlæge, Gentofte Hospital, formand Ida Götke, sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland,

Jesper Poulsen, ledende overlæge, Gentofte Hospital, formand Ida Götke, sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland, REFERAT Mødetitel: Akkrediteringsnævn Mødedato/-tid: 23. april 2014 kl. 9.00 Akkrediteringsnævnet Olof Palmes Allé 13, 1. th. 8200 Aarhus N www.ikas.dk T: 8745 0050 Sted: Videomøde Nævnssekretær: Inge

Læs mere

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM)

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Nedenstående indehold sendes til IKAS 8. februar 2012 via elektronisk skabelon 1. Danske Patienters kommentarer til Forståelighed

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

KVALITETSMODEL BILAG 2

KVALITETSMODEL BILAG 2 KVALITETSMODEL BILAG 2 Eksisterende kvalitets- og akkrediteringsmodeller i kommunerne samt aktuelle forslag og aftaler om kommende modeller Der er i dag flere kvalitets- og akkrediteringsmodeller i drift

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Februar 2010. Akkrediteringsstandarder for det kommunale sundhedsvæsen. Pilottestversion

Februar 2010. Akkrediteringsstandarder for det kommunale sundhedsvæsen. Pilottestversion Februar 2010 Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for det kommunale sundhedsvæsen Pilottestversion Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 5 Indledning... 6 Introduktion til

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Ruth Nykjær, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Angela Kühl Jensen Marianne Dietz Pedersen Anne-Mette Holm Sørensen Afbud: Christian

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

Erfaringer med akkreditering i Danmark

Erfaringer med akkreditering i Danmark Erfaringer med akkreditering i Danmark Notat KREVI Akkreditering vinder i disse år frem som styringsredskab inden for både den regionale og kommunale sektor. Kommunerne er i gang med som forsøg at udvikle

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland.

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Baggrund Den 17. marts 2009 vedtog Folketinget en udvidelse af Sundhedsloven, herunder en udvidelse af patientsikkerhedsordningen,

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen VIA. Møde 2007-5

Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen VIA. Møde 2007-5 Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen VIA Møde 2007-5 Mødet afholdes: Mandag den 29. oktober, kl. 16.00 til 18.00, på Jydsk Pædagog-Seminarium, lokale U104, Skejbyvej 29, 8240 Risskov.

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske standarder Indledning I denne manual introduceres det koncept, som er udviklet til kvalitetsovervågning

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden 2008 Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen ved Sygehus Nord 1 Kommissorium

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde 26. juni 2007 kl. 9.30 IKAS, Olof Palmes Allé 13, 1.th. Mødelokale 1 Deltagere: Jesper Fisker (formand) Jens Elkjær (næstformand) Lone de Neergaard Erling Friis Poulsen Vinni

Læs mere

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER R E F E R A T Emne 1. 2. møde i nationalt udvalg for nationale kliniske retningslinjer Mødedato Onsdag den 30. januar 2012, kl. 13-16 Sted, mødelokale

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 16. maj 2012 en GODKENDELSER: 1. Godkendelse af dagsordenen Indstilling Bestyrelsen godkender dagsordenen. 2. Godkendelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug)

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) 28. marts kl. 17.30-19.00 i Vognmagergade 8 Tilstede: Knud Henning Andersen, Ingo Østerskov, Jens Christensen, Camilla Woller Nielsen,

Læs mere

Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6

Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6 Mødeindkaldelse 5. november 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: 11. november 2008 Tid: 16.00 18.30 Sted: Deltagere: Afbud: Referent: Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden J.nr. /4-1613-20/1 P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden Projektejer Søren Brostrøm Projektleder Bjørn Ursin Knudsen Startdato Januar 2012 Slutdato

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel. I Almen Praksis

Den Danske Kvalitetsmodel. I Almen Praksis Den Danske Kvalitetsmodel I Almen Praksis 1 Formål med DDKM i almen praksis? At give sparring til almen praksis om udvikling af kvaliteten og patientsikkerheden i praksis Måle kvaliteten og sikre, at den

Læs mere

Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik

Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik REFERAT Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik 26. januar 2015 kl. 14.00-16.00 Slagelse Sygehus, Foredragssalen, indgang 9. Deltagere Kommuner: Susanne Johansen, Vibeke Bastrup, Pia Munk Lundgren,

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Kirsa Ahlebæk Nils Pedersen Michael Dam Steen Colberg Jensen Karen Bladt

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Den Administrative Styregruppe 24-04-2015 13:00. Torben Laurén Niels-Peter Møller. Mette Riegels

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Den Administrative Styregruppe 24-04-2015 13:00. Torben Laurén Niels-Peter Møller. Mette Riegels DAGSORDEN Den Administrative Styregruppe Den Administrative Styregruppe MØDETIDSPUNKT 24-04-2015 13:00 MØDESTED H2 MEDLEMMER Christian Worm Torben Laurén Niels-Peter Møller Katja Kayser Mette Riegels Sven

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om pris, kvalitet

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

2. Bemærkninger til referat fra bestyrelsesmødet d.14.marts 2013. 3. Siden sidst ved KGJ og VH, orienteringspunkter. Herunder lukket sager.

2. Bemærkninger til referat fra bestyrelsesmødet d.14.marts 2013. 3. Siden sidst ved KGJ og VH, orienteringspunkter. Herunder lukket sager. Valdemar Haumand, referat nr.23, side 1 d.29.maj 2013 Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter. Referat dagsorden bestyrelsesmøde d.28.5.2013, kl.14.00. Mødet blev afholdt i Grenaa Idrætscenters

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Deltagere Morten Kerrn-Jespersen, Marianne Karstensen, Søren Eriksen, Rasmus Jensen, Karen Vejby, Katja Salomon Johansen, Erik Aabjerg Friis, Christine Fribert

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde 1 Forretningsordenens hjemmel og formål Forretningsordenen er fastsat af bestyrelsen, og er kun gældende

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

c) Kontrakt med Kerstin Bergendal om lån af legepladsskulptur udløber den 31. maj 2007 og kunstværket tilbageleveres

c) Kontrakt med Kerstin Bergendal om lån af legepladsskulptur udløber den 31. maj 2007 og kunstværket tilbageleveres Møde i den 29.05.2007, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser2 2... Konstituering af formand i ferien. 2 3... Institutionernes udviklingsplaner3 4... Musikfest 2007 - endelig

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010 Forretningsorden Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening Godkendt den 02. september 2010 C:\Users\sb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\WD98V9XV\2010 09 06 Bestyrelsens

Læs mere

Bestyrelsesmøde 1.12.2010 kl. 16.30-18.30 (Der bliver serveret et stykke smørrebrød)

Bestyrelsesmøde 1.12.2010 kl. 16.30-18.30 (Der bliver serveret et stykke smørrebrød) MG Maribo Gymnasium Bestyrelsesmøde 1.12.2010 kl. 16.3018.30 (Der bliver serveret et stykke smørrebrød) Afbud: Henrik Andreasen, Tine Clausen, Theis Jensen 2b Deltagere: Hans Stige, Vibeke Grave, Hans

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Social- og sundhedsassistentelev Charlotte Wulff Hansen, elevrepræsentant Sygeplejestuderende Lene Storm, repræsentant fra de sygeplejestuderende

Social- og sundhedsassistentelev Charlotte Wulff Hansen, elevrepræsentant Sygeplejestuderende Lene Storm, repræsentant fra de sygeplejestuderende Til bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Ullasvej 6 3700 Rønne TLF.36982900 Fax 36982909 bhsund@bhsund.dk www.bhsund.dk CVR 29547807 Dato 24. marts

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet:

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet: Emne for mødet: Formål med mødet: Forbered inden mødet: Medbring: Til stede: Beboerrepræsentanter: Anne-Dorthe Tuemose (næstformand) Inga Pedersen Kajus Nielsen Personalerepræsentanter: Grethe Hansen Tina

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Ref. af bestyrelsesmøde Mandag 3.10.2011 Kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Tine Clausen, Theis Jensen, Erik Carter, Ellen Sørensen, Leise Buhl Jensen, Henrik Andreasen, Vibeke Grave,

Læs mere

KONKLUSIONER. Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard, Nivå

KONKLUSIONER. Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard, Nivå Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKLUSIONER Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard,

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen)

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen) Dagsorden Mødedato: Torsdag den 26. juni 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 21.november 2011.

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 21.november 2011. Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 21.november 2011. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Mette Johansen, Peter Johansen, Marcus Munch. Fraværende: Line Reffelt Jørgensen (barsel),

Læs mere

Her følger en kort præsentation af hovedbudskaber fra NordKAP`s Præentationsmøder afholdt den 10 + 12.3 Bogen er tilsendt de enkelte klinikken -

Her følger en kort præsentation af hovedbudskaber fra NordKAP`s Præentationsmøder afholdt den 10 + 12.3 Bogen er tilsendt de enkelte klinikken - Her følger en kort præsentation af hovedbudskaber fra NordKAP`s Præentationsmøder afholdt den 10 + 12.3 Bogen er tilsendt de enkelte klinikken - flere papirudgaver kan købes os IKAS. Kan også downloades

Læs mere

Referat til bestyrelsesmødet på SOPU d. 24. februar 2014

Referat til bestyrelsesmødet på SOPU d. 24. februar 2014 Referat til bestyrelsesmødet på SOPU d. 24. februar 2014 Kl. 15.00 til 19.00, Vognmagergade 8, 1120 København K, lokale s. 26 (forkortet) Deltagere: Knud Henning Andersen, Ingo Østerskov, Tina Græsted,

Læs mere

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet.

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet. Mødeindkaldelse 18. juni 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: Tirsdag den 24. juni Tid: 16.00 18.00 Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt Jørgensen, Grete

Læs mere

Referat af møde i anerkendelsesudvalget

Referat af møde i anerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i anerkendelsesudvalget Torsdag 20. marts 2014, kl. 12.00-15.00 29. april 2014 Til stede

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 21. september kl. 10-12 Kragerup Gods Indkaldt til mødet 1. Formand Per B. Christensen, direktør i Børne og kulturforvaltningen i Næstved kommune 2. Næstformand

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

VEDTÆGTER. for Konditorlauget (Københavns Konditorlaug) 1. Formål

VEDTÆGTER. for Konditorlauget (Københavns Konditorlaug) 1. Formål Lett Advokatfirma Adv. Flemming Kragh Hansen J.nr. 274279-KLY VEDTÆGTER for Konditorlauget (Københavns Konditorlaug) 1. Formål 1.1 Konditorlaugets formål er primært at fungere som brancheforening for konditorfaget

Læs mere

Beslutningsprotokol fra åben dagsorden

Beslutningsprotokol fra åben dagsorden sprotokol fra åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 24. oktober 2008 kl. 12:30 Regionshuset, Mødelokale A1, Skottenborg, 8800 Viborg Der var afbud fra Torben Nørregaard, hvorfor suppleant

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Arbejdsgruppe vedr. implementering af patientsikkerhed primærsektoren - Afrapportering af gruppens arbejde

Arbejdsgruppe vedr. implementering af patientsikkerhed primærsektoren - Afrapportering af gruppens arbejde Arbejdsgruppe vedr. implementering af patientsikkerhed primærsektoren - Afrapportering af gruppens arbejde Juni 2010 Nedsættelse og kommissorium Arbejdsgruppen blev nedsat i midten af 2009 på foranledning

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering 01-01-2015 31-01-2016 Politisk udvalg: Sundhedsudvalg type: Aftaleenhed Tandplejen, Sundhedsplejen og børne ergo-og fysioterapi leverer sundhedsydelser til borgere

Læs mere

Bestyrelsens indstillinger til generalforsamlingen 2015 (fuldstændige forslag)

Bestyrelsens indstillinger til generalforsamlingen 2015 (fuldstændige forslag) Bestyrelsens indstillinger til generalforsamlingen 2015 (fuldstændige forslag) Ad dagsordenens pkt. 1 - valg af dirigent Bestyrelsen indstiller: Advokat Lisa Reinholt, LB Forsikring A/S Ad dagsordenens

Læs mere

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Årsmøde for visitatorer 12.-13. November 2012 Svendborg Kvalitetskonsulent Hospitalsenheden Vest Regionshospitalerne Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere