Referat fra bestyrelsesmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra bestyrelsesmøde"

Transkript

1 Referat fra bestyrelsesmøde Sted: IKAS, mødelokale 2 Dato: 18. januar 2011 Tid: Kl Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Olof Palmes Allé 13, 1. th Aarhus N T: Deltagere Else Smith (formand) Lone Christiansen Vagn Nielsen Jens Elkjær (næstformand) Peter K. Petersen (suppl.) Tina Svendsen (suppl.) Lone de Neergaard Svend Hartling Birthe Søndergaard Fra IKAS Jesper Gad Christensen Carsten Engel Referent Trille B. Johansen Afbud: Sanne Nørgaard Erling Friis Poulsen Pkt. 335/11 Pkt. 336/11 Meddelelser ved bestyrelsesformanden Påbud fra Arbejdstilsynet om udvendig solafskærmning Pkt. 337/11 Konsekvenser af ny bruttoavanceaftale for apoteker Pkt. 338/11 Pkt. 339/11 Status vedrørende ISQua akkreditering af IKAS Statusrapport fra akkrediteringsnævnet Pkt. 340/11 Fratagelse af akkrediteringsstatus under særlige omstændigheder Pkt. 341/11 Pkt. 342/11 Pkt. 343/11 Pkt. 344/11 Offentliggørelse af akkrediteringsstatus og akkrediteringsrapport Ny overenskomst mellem regionerne og PLO konsekvenser for DDKM Akkreditering på det præhospitale område Drøftelse af den fremtidige strategi Pkt. 345/11 Pilottest og efterfølgende færdigredigering af de kommunale akkrediteringsstandarder Pkt. 346/11 Medfiniansiering af EU-projekt: Joint Action on Patient Safety and Quality of Health Care Pkt. 347/11 Budgetopfølgning 2010 Pkt. 348/11 Budget 2011 samt overslagsårene Pkt. 349/11 Pkt. 350/11 Gensidig orientering Eventuelt Den Danske Kvalitetsmodel

2 Bilagsoversigt: Bilag til pkt. 336/11 side 2 af 24 Brev fra Arbejdstilsynet om påbud om opsætning af udvendig solafskærmning Bilag til pkt. 339/11 Kvartalsrapport fra akkrediteringsnævnet - 3. kvartal 2010 Bilag til pkt. 342/11 Bilag til pkt. 343/11 Bilag til pkt. 344/11 Bilag til pkt. 345/11 Bilag til pkt. 346/11 Bilag 1 - Plan for udarbejdelse af et sæt organisatoriske indikatorer til almen praksis, udarbejdet af IKAS og DAK-E dateret 20. oktober 2010 Bilag 2 - Uddrag fra Forhandlingsaften af mellem RLTN og PLO: Bilag D-1 Kvalitetsmodel for almen praksis Bilag 1 - Akkrediteringsstandarder for det præhospitale område Bilag 2 - Pilottestrapport Bilag 3 - Uddrag af indledningen til præhospitalsstandarderne afsnit med beskrivelse af akkrediteringsmodellen Bilag 4 - Kommissorium for det rådgivende udvalg for sygehuse Bilag 1 - Oplæg til strategidrøftelse for det kommunale område Bilag 2 - Overvejelser vedrørende IKAS' strategi for de kommende år Bilag 1 - Pilottestrapport - Pilottest af 1. version til det kommunale sundhedsvæsen - oktober 2010 Bilag 2-1. version af akkrediteringsstandarder for det kommunale sundhedsvæsen Bilag 3 - Oversigt over indhold af masterudgaven Bilag 4 - Oversigt over indhold i de tre fagspecifikke standardpakker Bilag 1 - Skrivelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet af 10. november 2010 Bilag 2 - Concept Outline of the Joint Action on Patient safety and Quality of Health Care, Dec Bilag til pkt. 347/11 Bilag 1 - Forventet regnskab 2010 og budgetrevision pr Bilag 2 - Noter til forventet regnskab 2010 Bilag til pkt. 348/11 Budgetforslag 2011 samt overslagsårene

3 Punkt 335/11: side 3 af 24 Meddelelser ved bestyrelsesformanden Bestyrelsesformanden er ikke længere konstitueret, men udnævnt til administrerende direktør i Sundhedsstyrelsen og derfor permanent formand for IKAS' bestyrelse. Lone de Neergaard går på pension og efterfølger til bestyrelsen udnævnes herefter.

4 Punkt 336/11: side 4 af 24 Påbud fra Arbejdstilsynet om udvendig solafskærmning Efter uanmeldt besøg af Arbejdstilsynet i sommeren 2010 blev der iværksat temperaturmålinger på udvalgte kontorer i en forudbestemt periode. Som resultat af dette har IKAS efterfølgende fået et påbud om at opsætte udvendig solafskærmning. Efter forhandlinger med udlejer har IKAS accepteret et tilbud om, at udlejer opsætter markiser mod at den årlige husleje forhøjes svarende til 12% - ca. kr af udgifterne. Til orientering Brev fra Arbejdstilsynet om påbud Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5 Punkt 337/11: side 5 af 24 Konsekvenser af ny bruttoavanceaftale for apoteker Danmarks Apotekerforening og Indenrigs- og Sundhedsministeriet har indgået en ny bruttoavanceaftale gældende for perioden I denne aftale er apotekernes deltagelse i DDKM gjort obligatorisk fra den 1. januar I bruttoavanceaftalen er der mellem Danmarks Apotekerforening og Indenrigs- og Sundhedsministeriet aftalt en implementeringsperiode for apotekernes deltagelse i DDKM fra I aftalen for er der skrevet ind, at anden akkrediteringsrunde startes efter implementeringsperioden er slut og i forbindelse med næste bruttoavanceaftales start den 1. januar Dette medfører, at de 23 apoteker, der blev akkrediteret i 2009 reakkrediteres i foråret 2013 og ikke som planlagt i efteråret Apoteker, der blev akkrediteret i 2. halvår af 2009 får således forlænget deres akkrediteringsstatus med op til et halvt år. Årsagen til dette ønske er, at disse apoteker således vil blive akkrediteret efter 2. version af akkrediteringsstandarder for apoteker. Dette medfører, at IKAS' bestyrelse skal træffe en beslutning om, at de pågældende 23 apoteker får forlænget deres akkrediteringsstatus med op til 6 måneder. Som konsekvens heraf ønskes 2. version af akkrediteringsstandarder frigivet pr. 1. juli 2012 og ikke som tidligere vedtaget i IKAS' bestyrelse den 1. december Dermed kommer 2. version til at være den version, apotekerne akkrediteres efter pr. 1. januar 2013, hvor implementeringsperioden er afsluttet. Dermed akkrediteres alle apoteker i implementeringsperioden efter 1. version og dermed bliver alle apoteker vurderet efter de samme krav ved den første akkreditering. Dette medfører, at IKAS bestyrelse skal træffe en beslutning om udsættelse af frigivelse af 2. version i et halvt år. Det indstilles at bestyrelsen beslutter følgende: at 2. version af akkrediteringsstandarder for apoteker først frigives 1. juli 2011 at de 23 apoteker, der får udsat deres anden eksterne survey til 1. halvår af 2013 får forlænget deres nuværende akkrediteringsstatus med op til 6 måneder Ingen Bestyrelsen tilsluttede sig indstillingen. Det bemærkes, at 2. version af akkrediteringsstandarder for apoteker først frigives 1. juli 2012 og ikke 2011, som det fremgår i indstillingen.

6 Punkt 338/11: side 6 af 24 Status vedrørende ISQua akkreditering af IKAS Som led i akkrediteringen af DDKM ifølge ISQua s standarder pågår for tiden følgende: Apoteksstandarderne er fremsendt til ISQua og er under vurdering her Selvevalueringen af surveyoruddannelsesprogrammet er fremsendt til ISQua og er under vurdering her Selvevalueringen af IKAS som akkrediteringsorganisation er fremsendt før jul. Der gennemføres ekstern survey fra den januar Der deltager tre surveyors fra hhv. NIAZ (Holland), JCI og American Association of Blood Banks (efterfølgende ændret til surveyor fra Accreditation Canada). Som led i den eksterne survey ønskes det, at et par bestyrelsesmedlemmer kan deltage i et interview af ca. 1½-2 timers varighed. Til orientering Ingen Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Det blev aftalt, at Lone de Neergaard og Jens Elkjær deltager i interview som led i den eksterne survey via telefon/skype.

7 Punkt 339/11: side 7 af 24 Kvartalsrapport fra akkrediteringsnævnet Ifølge akkrediteringsnævnets vedtægter ( 10 stk. 2) orienteres bestyrelsen kvartalsvis om akkrediteringsnævnets afgørelser og indkomne indsigelser. Vedlagte kvartalsrapport dækker perioden fra 1. juli 2010 til og med 30. september Til orientering Kvartalsrapport fra akkrediteringsnævnet - 3. kvartal 2010 Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Det er aftalt, at formandskabet for akkrediteringsnævnet deltager i næste bestyrelsesmøde.

8 Punkt 340/11: side 8 af 24 Fratagelse af akkrediteringsstatus under særlige omstændigheder På bestyrelsesmødet den 25. februar 2010, pkt. 315/10, drøftedes følgende forslag til regler vedrørende fratagelse af akkrediteringsstatus: En institution kan fratages sin akkrediteringsstatus, hvis 1. institutionen fravælger ekstern survey uden gyldig grund (ikke tale om force majeure) 2. institutionen groft misligholder arbejdet med DDKM, således at patienters sikkerhed og lovfæstede rettigheder ikke tilgodeses. Dette skal konstateres ved en fokuseret resurvey gennemført på baggrund af anmodning fra akkrediteringsnævnet Muligheden for at fratage en institution akkrediteringsstatus indebærer ikke, at IKAS eller akkrediteringsnævnet har pligt til at udøve tilsyn eller følge op på kvaliteten i de akkrediterede institutioner. Hensigten er alene at give akkrediteringsnævnet en mulighed for at reagere, hvis der fremkommer oplysninger, der rejser berettiget tvivl om institutionens evne til at sikre patienters sikkerhed og lovfæstede rettigheder. Bestyrelsen tilsluttede sig til punkt 1, men anmodede om en genforelæggelse for så vidt angår punkt 2 med en præcisering af, hvorledes en proces om fratagelse af akkrediteringsstatus initieres. IKAS foreslår, at en proces kan indledes ved, at IKAS' direktør eller akkrediteringsnævnets formand forelægger bestyrelsen en begrundet anmodning om, at der gennemføres fokuseret resurvey. Anmodningen skal præcisere hvad der giver anledning til at formode, at arbejdet med DDKM groft misligholdes hvilke standarder, der ønskes vurderet Bestyrelsen beslutter på denne baggrund, om der skal gennemføres resurvey efter de almindelige principper for dette. Til beslutning Ingen Bestyrelsen konstaterede, at bestyrelsen har kompetencen til - i de helt ekstraordinære tilfælde, hvor man måtte finde, at en akkreditering ikke kan opretholdes - at foranledige et fokuseret resurvey iværksat. I givet fald vil en sådan sag blive afgjort på grundlag af en konkret vurdering efter bestyrelsens nærmere beslutning.

9 side 9 af 24 Punkt 341/11: Offentliggørelse af akkrediteringsstatus og akkrediteringsrapport Bestyrelsen har senest drøftet offentliggørelse på mødet den 25. februar 2010, pkt. 314/10, hvor det besluttedes, at offentliggørelse sker på med mulighed for at tilgå resultaterne fra IKAS hjemmeside. Dette er effektueret. For sygehusenes vedkommende er der mulighed for at downloade surveyrapporten, mens det for apotekernes vedkommende udelukkende er den gældende akkrediteringsstatus, der på nuværende tidspunkt offentliggøres. Ifølge bestyrelsens beslutning den 25. februar 2010 skulle den konkrete beslutning om offentliggørelse af resultater fra akkreditering af apoteker drøftes særskilt af bestyrelsesformanden og IKAS med Danmarks Apotekerforening. I disse drøftelser har Danmarks Apotekerforening givet udtryk for et antal hensyn, som man finder afgørende i forbindelse med offentliggørelse. Konklusionen er, at DA finder, at kun den aktuelle akkrediteringsstatus skal offentliggøres, så længe der er tale om en implementeringsperiode (altså frem til 2012, når DDKM i henhold til bruttoavanceaftalen går i drift som obligatorisk på området). DA finder, at når DDKM overgår til drift, og alle involverede parter har fundet fælles fodslag, kan det måske være hensigtsmæssigt at ændre praksis vedrørende offentliggørelse. I takt med, at IKAS opsamler erfaring med offentliggørelse af rapporter på sygehusområdet, har der vist sig en konkret problemstilling, som skal afklares. I nogle tilfælde gennemføres der flere vurderinger i samme akkrediteringsrunde. Dette er tilfældet, når en institution har været genstand for resurvey efter en oprindelig indstilling om ikke akkrediteret, eller når der sker opfølgning efter en tildeling af akkrediteret med bemærkninger. Spørgsmålet er, hvorledes dette skal afspejles ved offentliggørelsen af rapporter. Der er principielt to muligheder: 1. Efter den anden runde flettes rapporterne, således at der offentliggøres en ny rapport, hvori der for hver standard kun fremgår den seneste vurdering 2. Den oprindelige rapport suppleres med en tillægsrapport, som indeholder vurderingerne af de standarder, der har været genstand for resurvey/fokuseret genbesøg/indsendelse af dokumentation IKAS vurderer, at der efter hver afgørelse i akkrediteringsnævnet bør offentliggøres en akkrediteringsstatus og en akkrediteringsrapport, som begrunder den pågældende beslutning om tildeling af status. Dette betyder: For en institution, der oprindeligt var indstillet til ikke akkrediteret, men som efter resurvey har opnået status som akkrediteret eller akkrediteret med bemærkninger offentliggøres: Den tildelte status En flettet rapport Den oprindelige vurdering af de standarder, der har været genstand for resurvey, offentliggøres ikke, men vil være underkastet aktindsigt, hvis nogen ønsker dette.

10 side 10 af 24 For en institution, som har opnået akkrediteret med bemærkninger, og som ved den efterfølgende opfølgning har ændret status til akkrediteret bliver meddelelsen om den oprindelige akkrediteringsstatus stående, med link til den oprindelige rapport, men der offentliggøres tillige Den nye tildelte status En ny rapport, som indeholder vurderingen af de standarder, der har været genstand for opfølgning Bestyrelsen drøfter sin holdning til offentliggørelse på apoteksområdet. Offentliggørelse i tilfælde, hvor der har været flere vurderinger i samme akkrediteringsrunde, sker som beskrevet. Ingen Der offentliggøres én samlet rapport, der indeholder nuværende status, således at man ikke skal sammenligne flere forskellige rapporter. Dette gælder såvel sygehus- som apoteksområdet, inklusiv rapporter fra allerede gennemførte surveys.

11 Punkt 342/11: side 11 af 24 Ny overenskomst mellem regionerne og PLO - konsekvenser for DDKM Der er den 21. december 2010 indgået ny overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og PLO for de næste to år. Overenskomsten forudsætter, at der kan indgås aftale mellem overenskomstens parter og IKAS om i denne overenskomstperiode at udvikle og pilotteste en kvalitetsmodel for almen praksis på grundlag af DDKM. Parterne tilstræber, at et koncept for dette udviklingsarbejde kan godkendes af IKAS bestyrelse i september Det er herefter planen, at implementering af modellen skal indgå i forhandlingerne om næste overenskomstfornyelse. Det er aftalt, at færdiggørelsen af en kvalitetsmodel for almen praksis samt pilottest af modellen søges finansieret af IKAS. I overenskomsten forudsættes det, at modellen inddrager erfaringerne og resultaterne fra det arbejde, der pt. pågår vedrørende udvikling af kvalitetsstandarder for almen praksis. Bestyrelsen har senest den 25. februar 2010, pkt. 313/10, drøftet samarbejde mellem IKAS og DAK-E om udvikling af kvalitetsstandarder for almen praksis. Det på dette møde forelagte notat vedrørende kvalitetsudvikling er efterfølgende udmøntet i plan for udarbejdelse af et sæt organisatoriske standarder og indikatorer til almen praksis ved IKAS og DAK-E (vedlægges som bilag). Planen er godkendt i KIF s bestyrelse den 24. september Planen indebærer at der nedsættes en temagruppe, som udarbejder et antal akkrediteringsstandarder til brug for almen praksis. Sættet omfatter organisatoriske standarder og generelle forløbsstandarder. Der udvikles ikke indikatorer for klinisk kvalitet eller for patientevaluering, idet det forudsættes, at den endelige DDKM for almen praksis vil omfatte allerede udviklede og anvendte indikatorer af denne type. Arbejdet tager udgangspunkt i en bruttoliste over standardtemaer, som er udarbejdet af IKAS og DAK-E på grundlag af en gennemgang af eksisterende relevante standardsæt; bruttolisten er struktureret omkring de temaer, der i øvrigt indgår i DDKM. Standarderne udvikles i en modificeret version af grundskabelonen for DDKM-standarder, hvor trin 1 og 2 er slået sammen til ét trin ( Proces ), mens trin 3 og 4 er slået sammen til et andet trin ( Kvalitetsudvikling ) at standarderne kvalificeres gennem en bred høringsproces, der omfatter en Delphi proces At resultatet af arbejdet er et sæt standarder, som vil kunne indgå i en endelig DDKM for almen praksis Planen skal ses som et skridt på vejen til en endelig DDKM for almen praksis. Derfor indgår en pilottest ikke i planen, idet det forudsættes, at indhold og form for pilottest som led i implementering af DDKM for almen praksis aftales på et senere tidspunkt. IKAS stiller sekretariatsbistand til rådighed og aflønner to DAK-E-medarbejdere som konsulenter for projektet med kr Dette er indarbejdet i budget DAK-E afholder mødeudgifter for temagruppen og udgifter vedrørende it-spørgeskema til brug for høringsprocessen (i alt kr ).

12 side 12 af 24 Det indstilles, at bestyrelsen tilslutter sig, at IKAS deltager i udviklingsarbejdet som beskrevet, og at IKAS i øvrigt indgår i forhandlingerne med overenskomstparterne med henblik på at få beskrevet et koncept for udviklingen af en kvalitetsmodel for almen praksis, der kan forelægges for bestyrelsen senest i september Bilag 1 - Plan for udarbejdelse af et sæt organisatoriske indikatorer til almen praksis, udarbejdet af IKAS og DAK-E dateret 20. oktober 2010 Bilag 2 - Uddrag fra Forhandlingsaften af mellem RLTN og PLO: Bilag D-1 Kvalitetsmodel for almen praksis Bestyrelsen tilslutter sig, at IKAS deltager i udviklingsarbejdet som beskrevet. Den allerede igangsatte proces vedrørende udvikling af organisatoriske standarder fortsætter. Herefter forestår IKAS processen vedrørende udvikling af en samlet model.

13 Punkt 343/11: side 13 af 24 Akkreditering på det præhospitale område Bestyrelsen drøftede den 12. august 2010, pkt. 331/10, akkreditering på det præhospitale område. IKAS forelægger nu som opfølgning på bestyrelsens beslutninger et sæt pilottestede akkrediteringsstandarder til endelig godkendelse (bilag 1) en præcisering af akkrediteringsmodellen et forslag til endelig tidsplan IKAS præsenterer endvidere principper for en økonomimodel plan for etablering af et surveyorkorps til det præhospitale område forslag om etablering af et rådgivende udvalg på præhospitalsområdet Akkrediteringsstandarder Resultaterne af pilottesten er beskrevet i en særskilt rapport (bilag 2). I pilottesten er bl.a. undersøgt, om de enkelte organisationer klart forstår, hvilke dele af standarderne, der adresserer dem (jf. beskrivelsen af akkrediteringsmodellen i næste afsnit). Dette kan ikke i alle tilfælde fastsættes eksplicit i standarderne, da det bl.a. vil afhænge den opgave- og ansvarsfordeling, som den enkelte region fastsætter i sine kontrakter og aftaler. I pilottesten er påpeget et antal standarder, hvor en omformulering har været nødvendig for at opnå den tilstrækkelige klarhed. Pilottesten har derudover medført mindre justeringer i et antal standarder, uden at det principielle indhold er ændret. Pilottesten har endvidere ført til en forenkling af det oprindelige journalauditkoncept. Den endelig version af standarderne er udarbejdet sammen med styregruppen. Efter færdigredaktionen har IKAS fundet, at begrebet journalaudit bør ændres til patientforløbsaudit for at understrege, at det er det samlede præhospitale patientforløb, der skal auditeres; ikke den skriftlige dokumentation i sig selv, som kan være fragmenteret, hvis flere aktører har været involveret. Præcisering af akkrediteringsmodellen I indledningsafsnittet til akkrediteringsstandarderne er beskrevet en model for akkreditering (vedlægges som bilag 3), hvor grundprincippet er regionen tildeles en akkrediteringsstatus, som afspejler kvaliteten i det samlede regionale præhospitalsystem, inkl. de dele, som varetages gennem eksterne kontrakter (fx ambulanceentreprenører) hver af ambulanceentreprenørerne vurderes på kvaliteten i de opgaver, de selv løser, herunder deres bidrag til kvalitetsudvikling i det regionale præhospitalsystem, og tildeles en akkrediteringsstatus, der afspejler denne vurdering vurderingerne sker på grundlag af én ekstern survey, hvor hele det regionale præhospitalsystem gennemgås af samme hold surveyors IKAS evaluerer alle sine produkter og ydelser. Som en del af evalueringen af den præhospitale del af DDKM skal man specielt evaluere intentionen om, at modellen skal fremme et helhedssyn på præhos

14 side 14 af 24 pitalsområdet. Ved udformningen af evalueringsmetoden af dette aspekt inddrages national og/eller international rådgivning. Forslag til endelig tidsplan Bestyrelsesmøde januar 2011: Endelig godkendelse af standarder efter pilottest Godkendelse af principper for økonomimodel Herefter overdragelse af standarderne til aktørerne på præhospitalsområdet Herefter opstart af support fra IKAS i form af rådgivning, uddannelse af akkrediteringskoordinatorer og adgang til TAK Bestyrelsesmøde marts 2011: Godkendelse af endelig økonomimodel IKAS udvælger efter indstilling fra de involverede parter på det præhospitale område 10 surveyorkandidater. Surveyorne udvælges blandt følgende grupper: ledere fra ambulanceentreprenør ambulancelæger sygehuspersonale med ledelses- eller forløbsansvar for skadestuer/akutmodtagelser eller tilsvarende ledere fra vagtcentraler/amk ledere fra det regionale præhospitalsystem seniore ledere fra sygehusvæsenet med særlig indsigt i organisatoriske forhold, fx sygehusdirektører I tillæg til dette udvælges et antal sygehussurveyors med særlige forudsætninger for at kunne forstå det præhospitale område. Dermed sikres, at der kan sammensættes surveyorteams til det præhospitale område, som både har den fornødne indsigt i området og den fornødne erfaring i at gennemføre surveys. Et surveyorkorps, der udelukkende rekrutteres med henblik på surveys på det præhospitale område ville have svært ved at opnå og opretholde den fornødne surveyerfaring. Maj-juni 2011: Surveyorkursus med deltagelse af ovennævnte 10 præhospitalsmedarbejdere (i kurset deltager endvidere et antal kommunale medarbejdere og et antal apoteksmedarbejdere). Kurset indgår i budget 2011 December 2011: Survey i Region Hovedstaden. Dermed kan Hovedstadens ambulanceentreprenører opfylde deres kontraktmæssige forpligtelse om akkreditering inden for 3 år efter indgåelse af kontrakten, ligesom betingelserne i udbudsmaterialet respekteres. Surveyteamet består dels af et antal af de uddannede præhospitalsmedarbejdere (jf. ovenfor), dels af et antal sygehussurveyors, der sikrer den fornødne erfaring med surveymetoden. De pågældende sygehussurveyors har forinden modtaget introduktion til de præhospitale standarder og de særlige forhold på det præhospitale område. Akkrediteringsnævnes tildeling af status afventer i dette specielle tilfælde ikke kalibrering på tværs af sektoren

15 side 15 af 24 Januar - april 2012: På baggrund af erfaringerne fra survey i Region Hovedstaden vurderes, om surveymetoden skal justeres inden de næste surveys September - december 2012: Survey i de øvrige fire regioner. Herefter behandling af de fire rapporter i akkrediteringsnævnet Principper for økonomimodel IKAS anbefaler en økonomimodel baseret på følgende principper: Regionernes deltagelse er dækket af grundbevillingen til IKAS De private ambulanceentreprenører betaler o Et fast årsabonnement, som dækker alle former for support o En taxameterydelse efter gennemførelse af ekstern survey, hvor hver organisation betaler en forholdsvis andel af surveyudgifterne Forslag om etablering af et rådgivende udvalg på præhospitalsområdet IKAS anbefaler, at der i lighed med de andre sektorer nedsættes et rådgivende udvalg på præhospitalsområdet. Kommissoriet foreslås svarende til kommissoriet for det rådgivende udvalg for sygehuse (vedlægges som bilag 4). Udvalget sammensættes, analogt til sygehusudvalget, på følgende måde: En repræsentant fra hver af de fem regioner En repræsentant fra Danske Regioner Tre repræsentanter fra ambulanceentreprenørerne Relevante medarbejdere fra IKAS Akkrediteringsstandarderne godkendes og overdrages herefter af IKAS til implementering i det præhospitale område Akkreditering gennemføres efter de beskrevne principper og den beskrevne tidsplan IKAS udvælger og uddanner surveyors som beskrevet IKAS forelægger en konkret økonomimodel på bestyrelsesmødet i marts 2011 IKAS etablerer et rådgivende udvalg på præhospitalsområdet Bilag 1 - Akkrediteringsstandarder for det præhospitale område Bilag 2 - Pilottestrapport Bilag 3 - Uddrag af indledningen til præhospitalsstandarderne afsnit med beskrivelse af akkrediteringsmodellen Bilag 4 - Kommissorium for det rådgivende udvalg for sygehuse Bestyrelsen tilsluttede sig indstillingen med den bemærkning, at der i det rådgivende udvalg skal deltage repræsentanter fra alle de implicerede ambulanceentreprenører og ikke kun tre repræsentanter.

16 Punkt 344/11: side 16 af 24 Drøftelse af den fremtidige strategi Som aftalt på bestyrelsesmødet den 12. august 2010 vedlægges to oplæg vedrørende den fremtidige strategi - et oplæg vedrørende et konkret forslag til revidering af indsatsen på det kommunale område og et notat, der tager sigte på at lægge op til en mere generel diskussion. Til drøftelse og konkret stillingtagen for så vidt angår forslaget angående det kommunale område. Bilag 1 - Oplæg til strategidrøftelse for det kommunale område Bilag 2 - Overvejelser vedrørende IKAS' strategi for de kommende år Bestyrelsen understregede nødvendigheden af at fastholde fokus på IKAS' hovedopgave som akkrediteringsorganisation og tilkendegav ønsket om hurtigt at kunne få udvidet modellen til også at omfatte de praktiserende professioner. På det kommunale område tilsluttede bestyrelsen sig det forelagte strategioplæg. Man fandt det ønskværdigt også at inddrage rusmiddelområdet, og KL's repræsentant påtog sig at søge opbakning hertil blandt interesserede kommuner. Derimod ønsker man ikke for nærværende at udvide modellen til også at omfatte ernæringsområdet. Vedrørende sundhedsaftalerne understreges det, at DDKM ikke er styrende i forhold hertil, men at standarderne skal ses som et værktøj, der kan understøtte parternes realisering af sundhedsaftalerne. Der var tilslutning til, at IKAS arbejder videre med mulighederne for at etablere et projekt om tværsektoriel akkreditering, fx på kronikerområdet. Der var tilslutning til tankerne om, at IKAS fremover skal arbejde på at etablere samarbejdsrelationer med henblik på at sikre, at de data, der opsamles via DDKM kan gøres til genstand for forskning, der tager sigte på at kunne bruges til praktisk kvalitetsforbedring. Tilsvarende var der tilslutning til, at IKAS involverer sig i arbejdet med at skabe et evidensbaseret grundlag for akkreditering. IKAS fremlægger til et senere bestyrelsesmøde et forslag til en egentlig strategi på dette felt, eksempelvis omfattende forslag til et relevant Ph.d-forløb. Bestyrelsen var enig i, at det bør undersøges, hvorvidt et samarbejde med Norge (i forlængelse af det gennemføre projekt i Sydnorge) eller andre internationale samarbejdspartnere kunne medvirke til at styrke DDKM og herunder eventuelt skabe et bredere rekrutteringsgrundlag for surveyors. Formålet er dog ikke at gennemføre egentlige akkrediteringsforretninger i udlandet. Bestyrelsen var enig, i at det er en vigtig opgave for IKAS at målrette rådgivning i forhold til kundernes behov, herunder at tilbyde relevante kurser, snarere end at lægge hovedvægten på et ensartet koncept.

17 side 17 af 24 Bestyrelsen understregede, at det er vigtigt, at surveyorne understøttes i varetagelsen af deres opgaver, men at det er af afgørende betydning, at surveyorne under alle forhold er ansvarlige for udførelsen af survey og af vurderingen af de fund, der måtte blive gjort. Det må således ikke kunne betvivles, at det er surveyornes selvstændige vurderinger, der forelægges for akkrediteringsnævnet. Bestyrelsen konstaterede, at proceduren på sigt skal underkastes en egentlig evaluering, og at man ikke på nuværende tidspunkt ønsker, at der etableres en surveymanagerfunktion.

18 Punkt 345/11: side 18 af 24 Pilottest og efterfølgende færdigredigering af de kommunale akkrediteringsstandarder Bestyrelsen tiltrådte på sit møde den 25. februar 2010, pkt. 317/10, at de kommunale akkrediteringsstandarder blev sendt i pilottest. Akkrediteringsstandarderne har været pilottestet i perioden fra den 25. januar til og med den 28. maj 2010 i følgende 10 kommuner: Esbjerg, Faaborg-Midtfyn, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, København, Sorø, Viborg, Aalborg og Århus. Formålet med pilottesten var: at teste forståeligheden af akkrediteringsstandarderne at teste målbarheden af akkrediteringsstandarderne at vurdere forståeligheden og anvendeligheden af indledning og bilagsdel i 1. version samt Vejledning til gennemførelse af audit i det kommunale sundhedsvæsen at vurdere, om standarderne inden for de enkelte temaer er dækkende for arbejdet med kommunens sundhedsydelser at teste sammensætningen af standardsæt for fagspecifikke områder i kommunen Ydermere blev opbygning og gennemførelsen af pilottesten samt rådgivningen fra IKAS i forbindelse med hele pilottesten evalueret til brug i fremtidige pilottestforløb. Konklusioner fra pilottesten Alt i alt er pilottesten forløbet tilfredsstillende både set fra testkommunernes og IKAS synsvinkel. Pilottesten har været et godt og lærerigt forløb for alle deltagere. Brugen af workshops til indsamling af data har været velfungerende for både testkommunerne og IKAS. Testkommunerne har ligeledes været godt tilfreds med rådgivning fra IKAS og det skriftlige materiale, der er anvendt gennem hele pilottesten. Samtlige testkommuner har testet de organisatoriske temaer samt de seks første generelle temaer. De resterende generelle temaer og alle de specifikke temaer er blevet testet i fire til otte testkommuner. Pilottesten var opbygget således, at der blev testet 4 standardpakker svarende til områderne: Tandpleje, sundhedspleje, sygepleje og genoptræning, der alle indeholdt såvel organisatoriske, generelle og specifikke temaer. IKAS har fået meget god respons på disse målrettede standardpakker. Ingen kommuners rusmiddelområder ønskede at deltage i pilottesten, hvorfor temaet Rusmiddelområdet ikke blev pilottestet. Af de 55 akkrediteringsstandarder, der blev pilottestet, er 51 standarder vurderet til i høj grad at være anvendelige i det daglige arbejde, mens de resterende fire standarder er vurderet anvendelige. På baggrund af respondenternes besvarelser, er 15 akkrediteringsstandarder vurderet til at kræve større principielle ændringer, 35 standarder til at kræve mindre principielle ændringer, mens de resterende 5 alene fordrer sproglige justeringer. Samtlige journalauditindikatorer vurderes til at kunne besvares med journalen som eneste datakilde. Herudover er der et ønske om udbygning af de specifikke standarder. Generelt gav testkommunerne udtryk for, at organisatoriske temaer som f.eks. Ledelse og Kvalitetsog risikostyring var svære at forstå og sætte ind i en decentral kommunal kontekst. Indledningen og bilag 1 og 2 var anvendelige og forståelige. Den samlede pilottestrapport er vedlagt som bilag 1.

19 Redigering på baggrund af pilottest Nedenfor gives et oprids af resultatet af redigering på baggrund af pilottesten. side 19 af 24 Generelle kommentarer til redigeringen af standardmaterialet Standardsættet er reduceret fra 58 til 52 standarder. Standarden vedrørende kvalitet og risikostyring er blevet til 2 standarder. 4 standarder vedrørende politikker, ledelsesgrundlag og virksomhedsgrundlag er sammenlagt i 1 standard. 3 standarder vedrørende genoptræning indgår ikke i 1. version af kommunale akkrediteringsstandarder Akkrediteringsstandarderne i den redigerede version lever ikke op til ISQua kravene, idet det er vurderet, at netop ISQua kravene bevirkede, at mange fandt standarderne ikke passede i den kommunale kontekst og med stort overlap til områder, hvor det enkelte sundhedsområde i forvejen er underlagt kommunens overordnede ledelse, hvor man decentralt ingen indflydelse har på disse områder. ISQua kravene kan indskrives i en næste version, hvor kommunerne har større erfaring i at arbejde med akkrediteringsstandarder Standarder vedrørende politikker er blevet samlet i én standard, idet det ikke giver mening, at der lokalt skal udarbejdes politikker på områder, hvor kommunen i forvejen har en politik eller et grundlæggende dokument, man skal arbejde efter. I stedet handler en standard nu om, at man skal vise, hvorledes man arbejder med kommunens overordnede politikker/styrende dokumenter Grundet manglende interesse (trods utallige opfordringer) for at pilotteste standarderne vedrørende rusmiddelområdet har IKAS valgt ikke at redigere yderligere i disse standarder. Standarderne vil komme til at indgå i den samlede masterudgave for kommuner. De vil således være tilgængelige for kommuner, der ønsker at arbejde med disse standarder Pilottesten viste klart, at de udviklede standarder på genoptræningsområdet ikke er dækkende for de kommunale træningsydelser og at standarderne i deres nuværende form ikke gav et kvalitetsløft. Derfor skal disse standarder gennemgå en nyudvikling med involvering af fagpersoner med henblik på, at sættet bliver dækkende for genoptræningsopgaverne. IKAS har ikke på nuværende tidspunkt fået nok kommuner til at deltage i dette udviklingsarbejde, hvorfor standardsættet vedrørende genoptræning ikke er klar til udgivelse før 2. kvartal af 2011, hvor bestyrelsen vil få disse forelagt Det anbefales, at der ikke behøver at gå 3 år før de kommunale akkrediteringsstandarder revideres. Tidspunktet kan i stedet baseres på erfaringer fra kommuner, der arbejder med DDKM samt udefra kommende krav. Skal dog senest revideres efter 3 år De reviderede akkrediteringsstandarder: 1. version af akkrediteringsstandarder for det kommunale sundhedsvæsen er vedlagt som bilag 2. Opdeling af standarder i fagspecifikke standardpakker Standarderne er opdelt i standardpakker, der er målrettet fire fagspecifikke områder inden for: Sygepleje, tandpleje, forebyggende sundhedsydelser til børn og unge samt genoptrænings (genoptræningsstandarderne er endnu ikke færdigudviklede). Standardpakkerne er sammensat af såvel organisatoriske, generelle og specifikke temaer, således at det vil være muligt at kunne blive akkrediteret på disse enkeltstående standardpakker. Dette har den fordel, at en kommune målrettet kan vælge at implementere akkrediteringsstandarderne i enkelte sundhedsområder. På denne måde er det IKAS' oplevelse, at DDKM vil blive mere spiselig for kommunerne, idet det herved er en mere overskuelig og afgrænset opgave at arbejde med DDKM. Endelig har IKAS via pilottesten erfaret, at det ligeledes er de rene sundhedsområder, der efterspørger DDKM. En kommune vil således få mulighed for at få akkrediteret sine sundhedsydelser inden for de 4 sundhedsfagspecifikke områder.

20 Publicering af DDKM for kommuner Der vil blive udarbejdet en masterudgave, hvor samtlige akkrediteringsstandarder for kommuner vil fremgå. Her ud over vil der blive udarbejdet specifikke udgaver inden for områderne sundhedspleje, tandpleje, sygepleje og genoptræning. Se oversigten over indhold af disse i bilag 2 og 4. side 20 af 24 Det er IKAS' helt klare opfattelse, at det er vigtigt at få de første tre standardpakker ud at virke, hvorfor vi indstiller, at disse frigives nu og standardpakken vedrørende genoptræning frigives efterfølgende. IKAS oplever en stigende interesse for anvendelsen af standarder udviklet til kommunerne. En spørgeskemaundersøgelse foretaget i oktober 2010 viser, at 47 kommuner arbejder i større eller mindre grad med IKAS' kommunale akkrediteringsstandarder og 29 lader sig inspirere af disse, bl.a. når der udvikles nye retningsgivende dokumenter i kommunen. Det videre arbejde IKAS vil, med medvirken af fagpersoner inden for træningsområdet, færdigudvikle et standardsæt inden for træningsområdet. Herudover vil der blive udarbejdet et kommunalt akkrediteringskoncept til alle fire sundhedsspecifikke områder. Det kommunale rådgivningsudvalg vil blive involveret i dette arbejde. Bestyrelsen vil blive præsenteret for det på det næstkommende bestyrelsesmøde. Det indstilles, at bestyrelsen tager pilottestrapporten til efterretning og godkender masterudgaven og de tre standardsæt vedrørende forebyggende sundhedsydelser til børn og unge, tandpleje og sygepleje til implementering hos de kommuner, der måtte ønske dette samt, at tidspunktet for revision af disse akkrediteringsstandarder ikke nødvendigvis afventer 3 år. Bilag 1 - Pilottestrapport - Pilottest af 1. version til det kommunale sundhedsvæsen - oktober 2010 Bilag 2-1. version af akkrediteringsstandarder for det kommunale sundhedsvæsen Bilag 3 - Oversigt over indhold af masterudgaven Bilag 4 - Oversigt over indhold i de tre fagspecifikke standardpakker Indstillingen blev godkendt, jf. drøftelserne om strategien på det kommunale område under pkt. 344/11.

Bilag til pkt. 329/10 Bilag 1 - Forventet regnskab 2010 og budgetrevision pr. 30.06.2010 Bilag 2 - Noter til forventet regnskab 2010

Bilag til pkt. 329/10 Bilag 1 - Forventet regnskab 2010 og budgetrevision pr. 30.06.2010 Bilag 2 - Noter til forventet regnskab 2010 R E F E R A T Bestyrelsesmøde Sted: IKAS, mødelokale 1 Dato: 12. august 2010 Tid: Kl. 9.15-12.00 Deltagere Fra IKAS Else Smith (konst. formand) Jesper Gad Christensen Jens Elkjær (næstformand) Carsten

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde Sted: IKAS, mødelokale 2 Dato: 18. januar 2011 Tid: Kl. 9.15-12.30 Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Olof Palmes Allé 13, 1. th. 8200 Aarhus N www.ikas.dk

Læs mere

Bilag til pkt. 170/09 Udkast til principnotat vedrørende akkrediteringsnævn af 20. januar 2009

Bilag til pkt. 170/09 Udkast til principnotat vedrørende akkrediteringsnævn af 20. januar 2009 R E F E R A T Bestyrelsesmøde Sted: IKAS Dato: 28. januar 2009 Tid: Kl. 9.00 Deltagere Jesper Fisker (formand) Jens Elkjær (næstformand) Lone Christiansen Lone de Neergaard Vagn Nielsen Erling Friis Poulsen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde Sted: IKAS, Olof Palmes Allé 13, 1. th., 8200 Aarhus N / Via video fra Dampfærgevej 27-29, 2100 København Ø Dato: 21. juni 2016 Tid: Kl. 9.15-11.00 Deltagere Vagn Nielsen (formand)

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde Sted: IKAS, Olof Palmes Allé 13, 1. th., 8200 Aarhus N / Via video fra Dampfærgevej 27-29, 2100 København Ø Dato: 29. november 2016 Tid: 9.15-11.00 Deltagere Vagn Nielsen (formand)

Læs mere

Orientering om forløbet af overdragelse af sygehusstandarder til offentlige og private hospitaler

Orientering om forløbet af overdragelse af sygehusstandarder til offentlige og private hospitaler R E F E R A T Ekstraordinært bestyrelsesmøde Sted: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10, Mødelokale 1107 Dato: 19. august 2009 Tid: Kl. 10.00-11.30 Deltagere Jesper Fisker (formand)

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde Sted: Mødet afholdes som videomøde Dato: 3. juni 2013 Tid: Kl. 13.00-14.00 Deltagere Fra IKAS Vagn Nielsen(formand) Jesper Gad Christensen Jens Elkjær (næstformand) Carsten

Læs mere

R E F E R A T. Bestyrelsesmøde. Sted: IKAS, mødelokale 2 Dato: 25. februar 2010 Tid: Kl

R E F E R A T. Bestyrelsesmøde. Sted: IKAS, mødelokale 2 Dato: 25. februar 2010 Tid: Kl R E F E R A T Bestyrelsesmøde Sted: IKAS, mødelokale 2 Dato: 25. februar 2010 Tid: Kl. 9.15-12.30 Deltagere Fra IKAS Jesper Fisker (formand) Karsten Hundborg Jens Elkjær (næstformand) Carsten Engel Lisbeth

Læs mere

Det private hospital og 2. version af Den Danske Kvalitetsmodel, DDKM. IKAS, Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet

Det private hospital og 2. version af Den Danske Kvalitetsmodel, DDKM. IKAS, Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Det private hospital og 2. version af Den Danske Kvalitetsmodel, DDKM IKAS, Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Hvad er Den Danske Kvalitetsmodel, DDKM? DDKM er et kvalitetsudviklingssystem.

Læs mere

1. Akkrediter ingsnæv nets tildeling af akkrediteringsstatus i forhold t il pilottest af akkrediteringsstandarder for speciallægepraksis

1. Akkrediter ingsnæv nets tildeling af akkrediteringsstatus i forhold t il pilottest af akkrediteringsstandarder for speciallægepraksis Hudklinikken ved Marmorkirken Frederiksgade 9, 2. tv. 1265 København K Akkrediteringsnævnet Olof Palmes Allé 13, 1. th. 8200 Aarhus N T: 8745 0050 8. maj 2014 Vores ref.: TBJ 1. Akkrediter ingsnæv nets

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde 13. november 2007 kl. 9.30-11.30 Mødet slutter med frokost (Mødet slutter 11.30, så der er mulighed for at nå fly fra Tirstrup med afgang kl. 12.40 til Kastrup) IKAS, Olof Palmes

Læs mere

24. september 2015. Copyright IKAS 1. Den Danske Kvalitetsmodel. Formål med kurset. Dagens program

24. september 2015. Copyright IKAS 1. Den Danske Kvalitetsmodel. Formål med kurset. Dagens program Den Danske Kvalitetsmodel 1 Formål med kurset At introducere jer til DDKM og akkrediteringsprocessen 2 Dagens program Velkomst Præsentation af deltagere Introduktion til IKAS og DDKM Akkrediteringsstandarderne

Læs mere

Ikke fuldt afklarede sager Pkt. 1/15 Sygehussag MR Scanning Aalborg (MR Scanning Aarhus og MR Scanning Parken)

Ikke fuldt afklarede sager Pkt. 1/15 Sygehussag MR Scanning Aalborg (MR Scanning Aarhus og MR Scanning Parken) REFERAT Mødetitel: Akkrediteringsnævn Mødedato/-tid: Onsdag den 10. juni 2015 kl. 9.00 Akkrediteringsnævnet Olof Palmes Allé 13, 1. th. 8200 Aarhus N www.ikas.dk T: 8745 0050 Sted: Videomøde Nævnssekretær:

Læs mere

Vurderingsprincipper i DDKM af 2015 for det færøske sundhedsvæsen og Sørlandet sykehuss HF, Klinikk for psykisk helse

Vurderingsprincipper i DDKM af 2015 for det færøske sundhedsvæsen og Sørlandet sykehuss HF, Klinikk for psykisk helse Vurderingsprincipper i DDKM af 2015 for det færøske sundhedsvæsen og Sørlandet sykehuss HF, Klinikk for psykisk helse Vejledning til surveyors og akkrediteringsnævn Institut for Kvalitet og Akkreditering

Læs mere

REFERAT. Mødetitel: Akkrediteringsnævn. Ikke fuldt afklarede sager. Smerteteam. Afklarede sager

REFERAT. Mødetitel: Akkrediteringsnævn. Ikke fuldt afklarede sager. Smerteteam. Afklarede sager REFERAT Mødetitel: Akkrediteringsnævn Mødedato/-tid: Onsdag den 3. december 2014 kl. 9 Akkrediteringsnævnet Olof Palmes Allé 13, 1. th. 8200 Aarhus N www.ikas.dk T: 8745 0050 Sted: Videomøde Nævnssekretær:

Læs mere

DSKS årsmøde 9. januar 2009 Den Danske Kvalitetsmodel v. Anne Mette Villadsen, områdeleder,ikas

DSKS årsmøde 9. januar 2009 Den Danske Kvalitetsmodel v. Anne Mette Villadsen, områdeleder,ikas 1 2 DSKS årsmøde 9. januar 2009 Den Danske Kvalitetsmodel v. Anne Mette Villadsen, områdeleder,ikas 3 Formål med workshoppen Introducere til DDKM i kommunerne Kvalitetsudvikling At skabe et grundlag for,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde Sted: IKAS, mødelokale 1 Dato: 13. marts 2014 Tid: Kl. 9.00-12.00 Deltagere Vagn Nielsen(formand) Bent Wulff Jakobsen Fra IKAS Jesper Gad Christensen Carsten Engel Institut

Læs mere

NSH Konference Patientsikkerhed og kvalitet Oslo, 20. april Den Danske Kvalitetsmodel Direktør Karsten Hundborg IKAS.

NSH Konference Patientsikkerhed og kvalitet Oslo, 20. april Den Danske Kvalitetsmodel Direktør Karsten Hundborg IKAS. 1 2 NSH Konference Patientsikkerhed og kvalitet Oslo, 20. april 2009 Den Danske Kvalitetsmodel Direktør Karsten Hundborg IKAS. Den Danske Kvalitetsmodel en unik model en unik mulighed 3 Den Danske Kvalitetsmodel,

Læs mere

Hvordan kan akkreditering bidrage til kvalitetsudvikling? Erfaringer fra sygehusvæsenet

Hvordan kan akkreditering bidrage til kvalitetsudvikling? Erfaringer fra sygehusvæsenet Hvordan kan akkreditering bidrage til kvalitetsudvikling? Erfaringer fra sygehusvæsenet Ekspertmøde om kvalitet i ældreomsorgen Stockholm, 30.september 2013 Carsten Engel, vicedirektør, IKAS, Danmark 1

Læs mere

Jesper Poulsen, ledende overlæge, Gentofte Hospital, formand Ida Götke, sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland,

Jesper Poulsen, ledende overlæge, Gentofte Hospital, formand Ida Götke, sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland, REFERAT Mødetitel: Akkrediteringsnævn Mødedato/-tid: Onsdag den 29. oktober 2014 kl. 10 Akkrediteringsnævnet Olof Palmes Allé 13, 1. th. 8200 Aarhus N www.ikas.dk T: 8745 0050 Sted: IKAS Olof Palmes Allé

Læs mere

Jesper Poulsen, ledende overlæge, Gentofte Hospital, formand Ida Götke, sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland,

Jesper Poulsen, ledende overlæge, Gentofte Hospital, formand Ida Götke, sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland, REFERAT Mødetitel: Akkrediteringsnævn Mødedato/-tid: Onsdag den 16. september 2015 kl. 9.00 Akkrediteringsnævnet Olof Palmes Allé 13, 1. th. 8200 Aarhus N www.ikas.dk T: 8745 0050 Sted: Videomøde Nævnssekretær:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde Sted: IKAS, Olof Palmes Allé 13, mødelokale 2 Dato: 14. marts 2013 Tid: Kl. 9.00-12.00 Deltagere Vagn Nielsen(formand) Bodil Bjerg (suppl.) Jens Elkjær (næstformand) Birthe

Læs mere

Jesper Poulsen, ledende overlæge, Gentofte Hospital, formand Ida Götke, sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland,

Jesper Poulsen, ledende overlæge, Gentofte Hospital, formand Ida Götke, sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland, REFERAT Mødetitel: Akkrediteringsnævn Mødedato/-tid: Fredag den 9. januar 2015, kl. 10.00 Akkrediteringsnævnet Olof Palmes Allé 13, 1. th. 8200 Aarhus N www.ikas.dk T: 8745 0050 Sted: IKAS Olof Palmes

Læs mere

Vurderingsprincipper i DDKM af 2014 for almen praksis

Vurderingsprincipper i DDKM af 2014 for almen praksis Vurderingsprincipper i DDKM af 2014 for almen praksis Vejledning for surveyors og Akkrediteringsnævn Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet 1. Indledning... 3 1.1 Målet med vurderingen...

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel

Den Danske Kvalitetsmodel Den Danske Kvalitetsmodel Malmø 24.4.14 Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet 1 Chefkonsulent Henrik Kousholt IKAS Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet udvikler,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune Regionsrådet Region Hovedstaden j.nr. 7-203-05-79/25 modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde Sted: Bondestuen, Aalborg Kongres & Kultur Center Europa Plads 4, 9000 Aalborg Dato: 15. april 2011 Tid: Kl. 9.30-12.00 Deltagere Fra IKAS Else Smith (formand) Jesper Gad Christensen

Læs mere

Pernille Slebsager Jesper Poulsen - deltager i pkt. 199/09-202/09 Vinni Breuning Lotte Fonnesbæk

Pernille Slebsager Jesper Poulsen - deltager i pkt. 199/09-202/09 Vinni Breuning Lotte Fonnesbæk R E F E R A T Bestyrelsesmøde Sted: Sundhedsstyrelsen, mødelokale 501 Dato: 22. september 2009 Tid: Kl. 9.00 Deltagere Fra IKAS Jesper Fisker (formand) Karsten Hundborg Jens Elkjær (næstformand) Carsten

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Jesper Poulsen, ledende overlæge, Gentofte Hospital, formand Ida Götke, sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland,

Jesper Poulsen, ledende overlæge, Gentofte Hospital, formand Ida Götke, sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland, REFERAT Mødetitel: Akkrediteringsnævn Mødedato/-tid: Onsdag den 6. maj 2015 kl. 9.00 Akkrediteringsnævnet Olof Palmes Allé 13, 1. th. 8200 Aarhus N www.ikas.dk T: 8745 0050 Sted: Videomøde Nævnssekretær:

Læs mere

Jesper Poulsen, ledende overlæge, Gentofte Hospital, formand Ida Götke, sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland,

Jesper Poulsen, ledende overlæge, Gentofte Hospital, formand Ida Götke, sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland, REFERAT Mødetitel: Akkrediteringsnævn Mødedato/-tid: Onsdag den 24. juni 2015, kl. 9.00 Akkrediteringsnævnet Olof Palmes Allé 13, 1. th. 8200 Aarhus N www.ikas.dk T: 8745 0050 Sted: Videomøde Nævnssekretær:

Læs mere

Jesper Poulsen, ledende overlæge, Gentofte Hospital, formand Ida Götke, sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland,

Jesper Poulsen, ledende overlæge, Gentofte Hospital, formand Ida Götke, sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland, REFERAT Mødetitel: Akkrediteringsnævn Mødedato/-tid: Onsdag den 11-11-2015 kl. 9.00 Akkrediteringsnævnet Olof Palmes Allé 13, 1. th. 8200 Aarhus N www.ikas.dk T: 8745 0050 Sted: Videomøde Nævnssekretær:

Læs mere

REFERAT. Mødetitel: Akkrediteringsnævn. Ikke fuldt afklarede sager: Afklarede sager

REFERAT. Mødetitel: Akkrediteringsnævn. Ikke fuldt afklarede sager: Afklarede sager REFERAT Mødetitel: Akkrediteringsnævn Mødedato/-tid: Den 21. oktober 2013, kl. 10.00 Akkrediteringsnævnet Olof Palmes Allé 13, 1. th. 8200 Aarhus N www.ikas.dk T: 8745 0050 Sted: Referent: Deltagere: IKAS

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde Sted: IKAS, mødelokale 1 Dato: 22. september 2011 Tid: Kl. 9.15-12.00 Deltagere Fra IKAS Else Smith (formand) Jesper Gad Christensen Lone Christiansen Carsten Engel Vagn Nielsen

Læs mere

Ida Götke, sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland, Jette Dam-Hansen, praktiserende læge, Lægerne Skt.

Ida Götke, sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland, Jette Dam-Hansen, praktiserende læge, Lægerne Skt. REFERAT Mødetitel: Akkrediteringsnævn Mødedato/-tid: Onsdag den 14. oktober 2015 kl. 9.00 Akkrediteringsnævnet Olof Palmes Allé 13, 1. th. 8200 Aarhus N www.ikas.dk T: 8745 0050 Sted: Videomøde Nævnssekretær:

Læs mere

Jesper Poulsen, ledende overlæge, Gentofte Hospital, formand Ida Götke, sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland,

Jesper Poulsen, ledende overlæge, Gentofte Hospital, formand Ida Götke, sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland, REFERAT Mødetitel: Akkrediteringsnævn Mødedato/-tid: 19. februar 2014 Akkrediteringsnævnet Olof Palmes Allé 13, 1. th. 8200 Aarhus N www.ikas.dk T: 8745 0050 Sted: Næv nssekretær: Referent: Deltagere:

Læs mere

1. april Copyright IKAS 1. Den Danske Kvalitetsmodel. Hvem er vi? Kort præsentation af deltagere. Simon Schytte-Hansen. Lone Staun Poulsen

1. april Copyright IKAS 1. Den Danske Kvalitetsmodel. Hvem er vi? Kort præsentation af deltagere. Simon Schytte-Hansen. Lone Staun Poulsen Den Danske Kvalitetsmodel 1 Hvem er vi? Simon Schytte-Hansen Lone Staun Poulsen 2 Kort præsentation af deltagere Navn Apotek Hvad er din funktion og erfaring på apoteket i forhold til kvalitetsarbejdet?

Læs mere

REFERAT. Mødetitel: Akkrediteringsnævn. Ikke fuldt afklarede sager Pkt. 1/15 Sygehussag - Allergiklinikken i Slagelse

REFERAT. Mødetitel: Akkrediteringsnævn. Ikke fuldt afklarede sager Pkt. 1/15 Sygehussag - Allergiklinikken i Slagelse REFERAT Mødetitel: Akkrediteringsnævn Mødedato/-tid: Onsdag den 4. marts 2015, kl. 9.00 Akkrediteringsnævnet Olof Palmes Allé 13, 1. th. 8200 Aarhus N www.ikas.dk T: 8745 0050 Sted: Videomøde Nævnssekretær:

Læs mere

REFERAT. Mødetitel: Akkrediteringsnævn. Ikke fuldt afklarede sager. Afklarede sager. Apotek

REFERAT. Mødetitel: Akkrediteringsnævn. Ikke fuldt afklarede sager. Afklarede sager. Apotek REFERAT Mødetitel: Akkrediteringsnævn Mødedato/-tid: Onsdag den 5. november 2014 kl. 9 Akkrediteringsnævnet Olof Palmes Allé 13, 1. th. 8200 Aarhus N www.ikas.dk T: 8745 0050 Sted: IKAS Olof Palmes Allé

Læs mere

Notat vedrørende forelæggelse af revisionsgruppens anbefalinger vedrørende akkrediteringsstandarder

Notat vedrørende forelæggelse af revisionsgruppens anbefalinger vedrørende akkrediteringsstandarder Notat vedrørende forelæggelse af revisionsgruppens anbefalinger vedrørende akkrediteringsstandarder mv. Bestyrelsen besluttede i sit møde den 26. juni 2007, pkt. 94/07, at nedsætte en revisionsgruppe til

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune. Regionsrådet Region Sjælland

Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune. Regionsrådet Region Sjælland Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune Regionsrådet Region Sjælland modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Sjælland og kommunalbestyrelsen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde Sted: IKAS, Olof Palmes Allé 13, 1.th., 8200 Aarhus N Dato: 6. april 2016 Tid: Kl. 9.15-11.00 Deltagere Vagn Nielsen (formand) Christian Boel Anne-Sofie Fanøe Andersen (suppl.)

Læs mere

REFERAT. Mødetitel: Akkrediteringsnævn

REFERAT. Mødetitel: Akkrediteringsnævn REFERAT Mødetitel: Akkrediteringsnævn Mødedato/-tid: Onsdag den 1. juli 2015 kl. 9.00 Akkrediteringsnævnet Olof Palmes Allé 13, 1. th. 8200 Aarhus N www.ikas.dk T: 8745 0050 Sted: Videomøde Nævnssekretær:

Læs mere

Jesper Poulsen, ledende overlæge, Gentofte Hospital, formand Ida Götke, sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland,

Jesper Poulsen, ledende overlæge, Gentofte Hospital, formand Ida Götke, sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland, REFERAT Mødetitel: Akkrediteringsnævn Mødedato/-tid: Onsdag den 02.12.2015 kl. 9.00 Akkrediteringsnævnet Olof Palmes Allé 13, 1. th. 8200 Aarhus N www.ikas.dk T: 8745 0050 Sted: Videomøde Nævnssekretær:

Læs mere

REFERAT. Mødetitel: Akkrediteringsnævn. Ikke fuldt afklarede sager Pkt. 1/15 Apotekssag - Bogense Apotek

REFERAT. Mødetitel: Akkrediteringsnævn. Ikke fuldt afklarede sager Pkt. 1/15 Apotekssag - Bogense Apotek REFERAT Mødetitel: Akkrediteringsnævn Mødedato/-tid: Onsdag den 15. april kl. 10.00 Akkrediteringsnævnet Olof Palmes Allé 13, 1. th. 8200 Aarhus N www.ikas.dk T: 8745 0050 Sted: IKAS Olof Palmes Allé 13,

Læs mere

Jesper Poulsen, ledende overlæge, Gentofte Hospital, formand Ida Götke, sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland,

Jesper Poulsen, ledende overlæge, Gentofte Hospital, formand Ida Götke, sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland, REFERAT Mødetitel: Akkrediteringsnævn Mødedato/-tid: Torsdag den 07.01.2016 kl. 9.00 Akkrediteringsnævnet Olof Palmes Allé 13, 1. th. 8200 Aarhus N www.ikas.dk T: 8745 0050 Sted: Videomøde Nævnssekretær:

Læs mere

DDKM og IKAS. Året 2012 i akkrediteringer, begivenheder og tal

DDKM og IKAS. Året 2012 i akkrediteringer, begivenheder og tal DDKM og IKAS Året 2012 i akkrediteringer, begivenheder og tal 1 DDKM og IKAS Den Danske Kvalitetsmodel, DDKM, er det nationale kvalitetssystem for alle offentligt finansierede sundhedsydelser. DDKM er

Læs mere

Mette Clausen, souschef, Frederiksberg Dalgas Boulevard Apotek

Mette Clausen, souschef, Frederiksberg Dalgas Boulevard Apotek REFERAT Mødetitel: Akkrediteringsnævn Akkrediteringsnævnet Olof Palmes Allé 13, 1. th. 8200 Aarhus N www.ikas.dk T: 8745 0050 Sted: Webex møde Nævnssekretær: Mette Grove Hjort Andersen, it konsulent Referent:

Læs mere

Jesper Poulsen, ledende overlæge, Gentofte Hospital, formand Ida Götke, sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland,

Jesper Poulsen, ledende overlæge, Gentofte Hospital, formand Ida Götke, sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland, REFERAT Mødetitel: Akkrediteringsnævn Mødedato/-tid: Onsdag den 30.09.2015 kl. 9.00 Akkrediteringsnævnet Olof Palmes Allé 13, 1. th. 8200 Aarhus N www.ikas.dk T: 8745 0050 Sted: Videomøde Nævnssekretær:

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel. I Almen Praksis. Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet 1

Den Danske Kvalitetsmodel. I Almen Praksis. Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet 1 Den Danske Kvalitetsmodel I Almen Praksis 1 Hvad siger overenskomsten? Ved overenskomsten af 1. september 2014 fremgår, at almen praksis skal indgå i og akkrediteres efter DDKM. Det er ét ydernummer og

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde 26. marts 2008 kl. 10.00-13.00 Mødet slutter med frokost IKAS, Olof Palmes Allé 13, 1.th. 8200 Århus N Deltagere: Jesper Fisker (formand) Jens Elkjær (næstformand) Vagn Nielsen

Læs mere

Vurderingsprincipper i DDKM af 2016 for privathospitaler

Vurderingsprincipper i DDKM af 2016 for privathospitaler Vurderingsprincipper i DDKM af 2016 for privathospitaler Vejledning til surveyors og akkrediteringsnævn Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.

Læs mere

Skal I akkrediteres? Januar 2015

Skal I akkrediteres? Januar 2015 Skal I akkrediteres? Januar 2015 Skal I akkrediteres? I Rudersdal Kommune er RusmiddelRådgivning pilotprojekt for akkreditering som kvalitetsmodel. Pjecen er en kort introduktion til akkreditering som

Læs mere

Mødeform: Nævnssekretær: Referent: Deltagere, Akkrediteringsnævnet: Deltagere, IKAS: Afbud: Videomøde

Mødeform: Nævnssekretær: Referent: Deltagere, Akkrediteringsnævnet: Deltagere, IKAS: Afbud: Videomøde Akkrediteringsnævnet Olof Palmes Allé 13, 1.th. DK - 8200 Aarhus N Telefon +45 8745 0050 Referat, nævnsmøde nr. 24, den 24-08-2016 09:00 Mødeform: Videomøde Nævnssekretær: Inge Gjerlev Poulsen, Nævnssekretær,

Læs mere

R E F E R A T. Bestyrelsesmøde. Sted: IKAS, mødelokale 1 Dato: 4. december 2009 Tid: Kl. 9.00-12.30

R E F E R A T. Bestyrelsesmøde. Sted: IKAS, mødelokale 1 Dato: 4. december 2009 Tid: Kl. 9.00-12.30 R E F E R A T Bestyrelsesmøde Sted: IKAS, mødelokale 1 Dato: 4. december 2009 Tid: Kl. 9.00-12.30 Deltagere Jesper Fisker (formand) Jens Elkjær (næstformand) Vagn Nielsen Lisbeth Nielsen (suppleant) Lotte

Læs mere

Jesper Poulsen, ledende overlæge, Gentofte Hospital, formand Ida Götke, sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland,

Jesper Poulsen, ledende overlæge, Gentofte Hospital, formand Ida Götke, sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland, REFERAT Mødetitel: Akkrediteringsnævn Mødedato/-tid: Onsdag den 1. oktober 2014 kl. 9 Akkrediteringsnævnet Olof Palmes Allé 13, 1. th. 8200 Aarhus N www.ikas.dk T: 8745 0050 Sted: Videomøde Nævnssekretær:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde Sted: IKAS Dato: 19. marts 2015 Tid: Kl. 9.00 - kl. 12.00 Deltagere Vagn Nielsen(formand) Jens Elkjær (næstformand) Bent Wulff Jakobsen Fra IKAS Jesper Gad Christensen Carsten

Læs mere

IKAS. 4. december 2009

IKAS. 4. december 2009 IKAS 4. december 2009 aw@danskepatienter.dk Høringssvar vedr. akkrediteringsstandarder for det kommunale sundhedsvæsen 3. fase Høringssvaret er afsendt via en elektronisk skabelon på IKAS hjemmeside. Indholdets

Læs mere

Ida Götke, sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland,

Ida Götke, sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland, REFERAT Mødetitel: Akkrediteringsnævn Mødedato/-tid: 26. marts 2014, kl. 10.00 Akkrediteringsnævnet Olof Palmes Allé 13, 1. th. 8200 Aarhus N www.ikas.dk T: 8745 0050 Sted: Webex-møde Nævnssekretær: Inge

Læs mere

Vurderingsprincipper i DDKM af 2015 for det færøske sundhedsvæsen og Sørlandet sykehuss HF, Klinikk for psykisk helse

Vurderingsprincipper i DDKM af 2015 for det færøske sundhedsvæsen og Sørlandet sykehuss HF, Klinikk for psykisk helse Vurderingsprincipper i DDKM af 2015 for det færøske sundhedsvæsen og Sørlandet sykehuss HF, Klinikk for psykisk helse Vejledning til surveyors og akkrediteringsnævn Institut for Kvalitet og Akkreditering

Læs mere

Jørn Jepsen, ledende overlæge, Sygehus Lillebælt Henrik Nielsen, speciallæge i kardiologi og intern medicin, Holte

Jørn Jepsen, ledende overlæge, Sygehus Lillebælt Henrik Nielsen, speciallæge i kardiologi og intern medicin, Holte REFERAT Mødetitel: Akkrediteringsnævn Mødedato/-tid: Onsdag den 25.11.2015, kl. 9.00 Akkrediteringsnævnet Olof Palmes Allé 13, 1. th. 8200 Aarhus N www.ikas.dk T: 8745 0050 Sted: Videomøde Nævnssekretær:

Læs mere

Årsrapport: 2014 i tal og resultater April 2015. Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet

Årsrapport: 2014 i tal og resultater April 2015. Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Årsrapport: 2014 i tal og resultater April 2015 Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Forord: Et år med nytænkning 2014 blev for IKAS et år med nye initiativer og nye metoder. Den største

Læs mere

Ida Götke, sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland, Team, opfølgningssag

Ida Götke, sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland, Team, opfølgningssag REFERAT Mødetitel: Akkrediteringsnævn Mødedato/-tid: Onsdag den 25. februar 2015 kl. 9.00 Akkrediteringsnævnet Olof Palmes Allé 13, 1. th. 8200 Aarhus N www.ikas.dk T: 8745 0050 Sted: Videomøde Nævnssekretær:

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Ida Götke, sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland,

Ida Götke, sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland, REFERAT Mødetitel: Akkrediteringsnævn Mødedato/-tid: Onsdag den 13.01.2016 Akkrediteringsnævnet Olof Palmes Allé 13, 1. th. 8200 Aarhus N www.ikas.dk T: 8745 0050 Sted: Videomøde Nævnssekretær: Referent:

Læs mere

Ida Götke, sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland,

Ida Götke, sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland, REFERAT Mødetitel: Akkrediteringsnævn Mødedato/-tid: Onsdag den 15. oktober 2014 kl. 9 Akkrediteringsnævnet Olof Palmes Allé 13, 1. th. 8200 Aarhus N www.ikas.dk T: 8745 0050 Sted: IKAS Olof Palmes Allé

Læs mere

Der er vedlagt et skema med de krav, de private sygehuse og klinikker stilles over for.

Der er vedlagt et skema med de krav, de private sygehuse og klinikker stilles over for. N O T A T Bilag 1 til henvendelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet om Danske Regioners initiativer vedrørende kvalitetskrav i aftalerne med private sygehuse og klinikker Kvalitets- og dokumentationskrav

Læs mere

Jesper Poulsen, ledende overlæge, Gentofte Hospital, formand Ida Götke, sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland,

Jesper Poulsen, ledende overlæge, Gentofte Hospital, formand Ida Götke, sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland, REFERAT Mødetitel: Akkrediteringsnævn Mødedato/-tid: Onsdag den 20. maj 2015 kl. 9.00 Akkrediteringsnævnet Olof Palmes Allé 13, 1. th. 8200 Aarhus N www.ikas.dk T: 8745 0050 Sted: Videomøde Nævnssekretær:

Læs mere

Marianne Kallesen, apoteker, Aarhus Viby Apotek Jesper Skov, speciallæge i oftalmologi, Øjenklinikken, Fredericia

Marianne Kallesen, apoteker, Aarhus Viby Apotek Jesper Skov, speciallæge i oftalmologi, Øjenklinikken, Fredericia REFERAT Mødetitel: Akkrediteringsnævn Mødedato/-tid: Onsdag den 16.12.2015 kl. 9.00 Akkrediteringsnævnet Olof Palmes Allé 13, 1. th. 8200 Aarhus N www.ikas.dk T: 8745 0050 Sted: Videomøde Nævnssekretær:

Læs mere

Lægehuset i Mørkøv. har opnået følgende status: Akkrediteret

Lægehuset i Mørkøv. har opnået følgende status: Akkrediteret Lægehuset i Mørkøv har opnået følgende status: Akkrediteret efter 1. version af DDKM for Almen praksis og lever hermed op til det nationale niveau for kvalitet på de områder, der er omfattet af Den Danske

Læs mere

begrebet akkreditering

begrebet akkreditering En definition påp begrebet akkreditering Procedure, hvor et anerkendt organ vurderer, hvorvidt en aktivitet, tet, ydelse eller organisation lever op til et sæt s t af fælles f standarder. Ved akkreditering

Læs mere

Ida Götke, sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland,

Ida Götke, sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland, REFERAT Mødetitel: Akkrediteringsnævn Mødedato/-tid: Onsdag den 17. december 2014 kl. 9 Akkrediteringsnævnet Olof Palmes Allé 13, 1. th. 8200 Aarhus N www.ikas.dk T: 8745 0050 Sted: Videomøde Nævnssekretær:

Læs mere

Ida Götke, sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland,

Ida Götke, sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland, REFERAT Mødetitel: Akkrediteringsnævn Mødedato/-tid: Onsdag den 3. juni 2015 kl. 9.00 Akkrediteringsnævnet Olof Palmes Allé 13, 1. th. 8200 Aarhus N www.ikas.dk T: 8745 0050 Sted: Videomøde Nævnssekretær:

Læs mere

REFERAT. Mødetitel: Akkrediteringsnævn. Ikke fuldt afklarede sager

REFERAT. Mødetitel: Akkrediteringsnævn. Ikke fuldt afklarede sager REFERAT Mødetitel: Akkrediteringsnævn Mødedato/-tid: Onsdag den 7. maj 2014 kl. 9 Akkrediteringsnævnet Olof Palmes Allé 13, 1. th. 8200 Aarhus N www.ikas.dk T: 8745 0050 Sted: IKAS Olof Palmes Allé 13,

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel og kommunale sundhedsydelser

Den Danske Kvalitetsmodel og kommunale sundhedsydelser www.kk.dk Den Danske Kvalitetsmodel og kommunale sundhedsydelser Disposition Behov for kvalitetsmonitorering DDKM status og indhold DDKM og akkrediteringsstandarder for kommunale sundhedsydelser DDKM og

Læs mere

Mødeform: Nævnssekretær: Referent: Deltagere, Akkrediteringsnævnet: Deltagere, IKAS: Afbud: Fysisk møde Aarhus

Mødeform: Nævnssekretær: Referent: Deltagere, Akkrediteringsnævnet: Deltagere, IKAS: Afbud: Fysisk møde Aarhus Akkrediteringsnævnet Olof Palmes Allé 13, 1.th. DK - 8200 Aarhus N Telefon +45 8745 0050 Referat, nævnsmøde nr. 17, den 08-06-2016 10:00 Mødeform: Fysisk møde Aarhus Nævnssekretær: Inge Gjerlev Poulsen,

Læs mere

Jesper Poulsen, ledende overlæge, Gentofte Hospital, formand

Jesper Poulsen, ledende overlæge, Gentofte Hospital, formand REFERAT Mødetitel: Akkrediteringsnævn Mødedato/-tid: Onsdag den 18. marts 2015 kl. 9.00 Akkrediteringsnævnet Olof Palmes Allé 13, 1. th. 8200 Aarhus N www.ikas.dk T: 8745 0050 Sted: Videomøde Nævnssekretær:

Læs mere

Tanker om og status på Den Danske KvalitetsModel

Tanker om og status på Den Danske KvalitetsModel Tanker om og status på Den Danske KvalitetsModel fra Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Af Carsten Engel, Birgitte Randrup Krog, Hanne Østerby, Marianne Eberhardt, Lone Flarup og

Læs mere

Jesper Poulsen, ledende overlæge, Gentofte Hospital, formand Ida Götke, sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland,

Jesper Poulsen, ledende overlæge, Gentofte Hospital, formand Ida Götke, sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland, REFERAT Mødetitel: Akkrediteringsnævn Mødedato/-tid: 15. januar 2014 kl. 10.00 Akkrediteringsnævnet Olof Palmes Allé 13, 1. th. 8200 Aarhus N www.ikas.dk T: 8745 0050 Sted: IKAS Olof Palmes Allé 13, 1.

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

Høringsrapport. Akkrediteringsstandarder for det præhospitale område 2. version. Marts 2014. Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet

Høringsrapport. Akkrediteringsstandarder for det præhospitale område 2. version. Marts 2014. Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Høringsrapport Akkrediteringsstandarder for det præhospitale område 2. version Marts 2014 Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Indholdsfortegnelse 1. Generelt om høringsmaterialet og

Læs mere

Marianne Kallesen, apoteker, Aarhus Viby Apotek. Heidi Lindgren, apoteker, København Husum Apotek

Marianne Kallesen, apoteker, Aarhus Viby Apotek. Heidi Lindgren, apoteker, København Husum Apotek REFERAT Mødetitel: Akkrediteringsnævn Mødedato/-tid: Onsdag den 20.01.2016 kl. 9.00 Akkrediteringsnævnet Olof Palmes Allé 13, 1. th. 8200 Aarhus N www.ikas.dk T: 8745 0050 Sted: Videomøde Nævnssekretær:

Læs mere

07-01-2016. Til Sundheds- og Omsorgsudvalget. Sagsnr. 2015-0289116 Dokumentnr. 2015-0289116-1

07-01-2016. Til Sundheds- og Omsorgsudvalget. Sagsnr. 2015-0289116 Dokumentnr. 2015-0289116-1 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget Sundheds og Omsorgsforvaltningens kommentarer til medlemsforslag om Akkreditering

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR SUNDHED Torsdag den 20. september 2007 Kl. 18.00 21.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 7 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel. Akkrediteringsstandarder for det præhospitale område 1. version

Den Danske Kvalitetsmodel. Akkrediteringsstandarder for det præhospitale område 1. version Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for det præhospitale område 1. version Forord Hermed foreligger den 1. version (version 2009) af Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) for det præhospitale

Læs mere

Organisationsændringer for apoteker

Organisationsændringer for apoteker Organisationsændringer for apoteker Indledning Her kan du læse om hvilke organisationsændringer, der har indflydelse på akkrediteringsprocessen, samt hvilke konsekvenser de kan have. Overordnet om organisationsændringer

Læs mere

Mødeform: Nævnssekretær: Referent: Deltagere, Akkrediteringsnævnet: Deltagere, IKAS: Afbud: Videomøde

Mødeform: Nævnssekretær: Referent: Deltagere, Akkrediteringsnævnet: Deltagere, IKAS: Afbud: Videomøde Akkrediteringsnævnet Olof Palmes Allé 13, 1.th. DK - 8200 Aarhus N Telefon +45 8745 0050 Referat, nævnsmøde nr. 29, den 02-11-2016 09:00 Mødeform: Videomøde Nævnssekretær: Tina Nygaard Madsen, Kvalitetskonsulent,

Læs mere

Vurderingsprincipper i DDKM af 2015 for kommuner Vejledning til surveyors og Akkrediteringsnævnet November 2015

Vurderingsprincipper i DDKM af 2015 for kommuner Vejledning til surveyors og Akkrediteringsnævnet November 2015 Vurderingsprincipper i DDKM af 2015 for kommuner Vejledning til surveyors og Akkrediteringsnævnet November 2015 Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Kommuner: Vurderingsprincipper kortfattet

Læs mere

Mødeform: Nævnssekretær: Referent: Deltagere, Akkrediteringsnævnet: Deltagere, IKAS: Afbud: Fysisk møde Aarhus

Mødeform: Nævnssekretær: Referent: Deltagere, Akkrediteringsnævnet: Deltagere, IKAS: Afbud: Fysisk møde Aarhus Akkrediteringsnævnet Olof Palmes Allé 13, 1.th. DK - 8200 Aarhus N Telefon +45 8745 0050 Referat, nævnsmøde nr. 17, den 17-05-2017 10:00 Mødeform: Fysisk møde Aarhus Nævnssekretær: Inge Gjerlev Poulsen,

Læs mere

Jesper Poulsen, ledende overlæge, Gentofte Hospital, formand Ida Götke, sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland,

Jesper Poulsen, ledende overlæge, Gentofte Hospital, formand Ida Götke, sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland, REFERAT Mødetitel: Akkrediteringsnævn Mødedato/-tid: Onsdag den 12. november 2014, kl. 9.00 Akkrediteringsnævnet Olof Palmes Allé 13, 1. th. 8200 Aarhus N www.ikas.dk T: 8745 0050 Sted: IKAS Olof Palmes

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM)

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Nedenstående indehold sendes til IKAS 8. februar 2012 via elektronisk skabelon 1. Danske Patienters kommentarer til Forståelighed

Læs mere

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 bem Kommissorier for Sundhedsstyrelsens følgegruppe og arbejdsgrupper vedrørende øget faglighed i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen jf. opfølgningen

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 16. september 2015, kl. 13.45-16.00. For referat: Janus Pill Christensen Sted: Videokonference via LifeSize. Deltagere: Martin B. Josefsen, Bente Andersen,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Tandplejen, Vallerødskolen, Stadionallé 12 Torsdag 26.06.2014 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 SU, Budget 2015-2018: Rådrumforslag,

Læs mere

Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker

Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker. 2 Formål Foreningens formål er at sikre, at

Læs mere

København Steno Apotek

København Steno Apotek Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 09-01-2015 København Steno Apotek Standardsæt for Apotek Standardversion: 2 Standardudgave: 1 Gyldig fra: 26-08-2014 Gyldig til: 20-10-2017 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere