Torsdag den Demokrati - hvad er det for noget?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Torsdag den 27.10.2011. Demokrati - hvad er det for noget?"

Transkript

1 Tranegårdskolen rdskolen 6.B Torsdag den Demokrati - hvad er det for noget?

2 Det næste par timer Hvad laver politikerne? Forskellen på demokrati i gamle dage og i dag Hvem spørger man om forskellige ting? Hvad laver man i en kommune, i en region og i Folketinget? Hvad er en vision og en drøm? Hvordan bliver man politiker?...og masser af spørgsmål fra jer!

3 Præsentation 48 år, bor i Jyllinge ved Roskilde Fjord Far til Caroline på 13 år og Julie på 20 år Uddannelse og erhvervsmæssig baggrund Sproglig student, handelsuddannet Fona, Canon, Xerox, Europa-Parlamentet, Spænd-beton, BordingPurup, Merkantildata-koncernen, Lindskov Management, Waterfront Communications Bestyrelsesposter Bestyrelsesformand Jyllingehallen a.m.b.a. Bestyrelsesformand Cura Pleje A/S Bestyrelsesmedlem FOF Ved Køge Bugt Bestyrelsesmedlem Copenhagen Climate Network, Byrådsmedlem i Roskilde kommune Næstformand Kultur- & Idrætsudvalget Næstformand Beskæftigelses- & Integrationsudvalget Næstformand Borgerdialogudvalget ( 17.4) Næstformand Komitéen for Sundhedsoplysning (KL-repr) Styrelsesmedlem Franz Schubert-selskabet Byrådets repræsentant i Zealand Business Connection Byrådets repræsentant i Kulturregion Sjælland Medlem af Citroën-klubben og aktiv i Natteravnene

4 Kender I dem her? Hvad laver de?

5 Lad os lige få styr på Hvad hedder den kommune jeres skole ligger i? Hvad hedder den region, jeres kommune ligger i? Hvad hedder borgmesteren her i kommunen? Hvad hedder statsministeren i Danmark? Kender I en dansk EU-kommissær? Kender I et medlem af Europa-parlamentet? Kender I nogle folketingsmedlemmer? Hvis man skal søge om at få nogle ting lavet om på skolen, hvem skal man så foreslå det til?

6 Demokratisk historie Kongeligt enevælde Adelen Landstinget og Folketinget Lygtetændingsforeningerne Bylaugene Andelsbevægelsen Sygekassen

7 Engagement gennem krydser Gundsø/Roskilde KV FV 92, EP 55, Kilde: KMDValg.dk

8 Engagement gennem krydser År Stemmeprocent , , , , , , , , , , , , ,1 Overenskomstforhandlinger på LO/DA området.

9 Kommunalreformer i nyere tid Hvad er en reform? Reform 1: Før 1970 var Danmark inddelt i 86 købstadskommuner og ca sognekommuner, som lå i 25 amtsrådskredse. De blev sammenlagt til 275 kommuner i 14 amter. Reform 2: I 2007 blev 14 amter til 5 regioner. 271 kommuner blev til 98. Ved I, hvorfor man lavede om på kommunerne og opgaverne?

10 Verden omkring os Sidste 20 år Den globale landsby Internettet Transportmuligheder Økonomisk vækst Hvad med Indflydelse? Engagement? Demokratiets vilkår?

11 Demokratiets opbygning Politikere Forvaltning FN NATO - WHO EU Folketing Regionsråd Byråd Foreninger bestyrelser Elevråd Borger

12 Verden

13 Europa

14 Danmark

15 Statens ansvar Politi, forsvar og retsvæsen Udenrigstjeneste og udviklingsbistand Overordnet planlægning på sundhedsområdet Uddannelser og forskning, bortset fra folkeskolen og specialundervisning Aktivering af forsikrede ledige, i fælles jobcentre med kommunerne, arbejdsløshedsforsikring, arbejdstilsyn samt overordnet beskæftigelsespolitik Skatteligning og inddragelse af gæld til det offentlige Det sociale område: National videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO) Det overordnede vejnet og statsbanerne Overordnede natur-, miljø- og planlægningsopgaver Visse kulturelle foranstaltninger Erhvervsøkonomiske tilskud Modtagelse af asylansøgere

16 De 5 regioners ansvar Sygehusvæsenet, herunder sygehusene, psykiatrien samt sygesikringen, herunder privatpraktiserende læger og speciallæger Regional udvikling, blandt andet vedrørende natur og miljø, erhverv, turisme, beskæftigelse, uddannelse og kultur samt udvikling i regionernes udkantsområder og landdistrikter. Sekretariatsbetjening af de regionale vækstfora. Jordforurening Råstofkortlægning og -planlægning Drift af en række institutioner for udsatte grupper og grupper med særlige behov på social- og specialundervisningsområdet Oprettelse af trafikselskaber i hele Danmark

17 Regionernes finansiering Sundhed Takstfinansierede opgaver på social- og specialundervisningsområdet Øvrige opgaver

18 De 98 kommuners ansvar Det sociale område: Det samlede finansierings-, forsyningsog myndighedsansvar Børnepasning Folkeskolen, herunder al specialundervisning og specialpædagogisk bistand til småbørn Specialundervisning for voksne Ældrepleje Sundhedsområdet: Forebyggelse, pleje og genoptræning der ikke foregår under indlæggelse, behandling af alkohol- og stofmisbrug, hjemmesygeplejen, den kommunale tandpleje, specialtandplejen og socialpsykiatri Aktivering og beskæftigelsesprojekter for ikke-forsikrede ledige i fælles jobcentre med staten (10 pilot-kommuner løser opgaven vedr. forsikrede ledige på statens vegne) Integrationsindsatsen og sprogundervisning af indvandrere Borgerbetjening på skatte- og inddrivelsesområdet i samspil med de statslige skattecentre Forsyningsvirksomhed og redningsberedskab Natur, miljø og planlægning: Blandt andet konkrete myndighedsopgaver og borgerrettede opgaver, udarbejdelse af kommuneplaner, spildevandsplaner, affaldsplaner og vandforsyningsplaner Lokal erhvervsservice og turismefremme Deltagelse i regionale trafikselskaber Det lokale vejnet Biblioteker, musikskoler, lokale sportsfaciliteter og andre kulturelle områder

19 Eksempel på kommunalt ansvar formuleret i politiske emne-planer

20 Kommunernes indtægter Skatter (indkomstskat, ejendomsskat og en andel af selskabsskatten) Drifts- og anlægsindtægter (blandt andet fra forsyningsvirksomheder, daginstitutioner, og salg af grunde) Refusioner (fra staten især på det sociale område) Generelle tilskud (f.eks. statens generelle tilskud til kommunerne bloktilskuddet - som ikke er øremærket til et bestemt udgiftsområde) Låntagning (begrænses af de kommunale låneregler)

21 Udligningssystemet Der er stor forskel i de danske kommuners skattegrundlag, ligesom kommunerne ofte har en meget forskellig alders-sammensætning og social struktur. Hvis den enkelte kommune skulle finansiere sine udgifter selv, ville der derfor blive meget store forskelle i serviceniveau og skattetryk mellem kommunerne. Udligningssystemets opgave er at sikre, at det samme service-niveau medfører en ensartet skatteprocent uanset befolkningens indkomst og kommunernes befolkningssammensætning. Lidt forenklet sagt betyder tilskuds- og udligningssystemet, at der overføres penge fra de rige kommuner til de mindre rige kommuner. Udligningen er ikke fuldstændig kun en del af forskellen mellem rige og fattige kommuner udlignes.

22 Kommunale udgifter i procent af bruttonationalproduktet

23 Kommunale udgifter i procent af samlede offentlige udgifter

24 Kommunalt udvalgsstyre: Gentofte

25 Roskilde byråd Hvor mange mandater skal der til for at have flertal?

26 Magistratsstyre Magistratsstyre er en styreform, som i Danmark er forbeholdt de største bykommuner, og som indebærer, at kommunen i det daglige ledes politisk og administrativt af en magistrat. Magistraten er et kollektivt organ, hvis medlemmer vælges af et flertal i kommunalbestyrelsen. En magistrat består af borgmesteren samt en række rådmænd, eventuelt suppleret med et antal menige medlemmer af kommunalbestyrelsen. Magistraten fungerer således som den udøvende magt i kommunen. Dens opgaver er bl.a. forberedelse af sager til forelæggelse for kommunalbestyrelsen, ligesom den varetager de koordinerende funktioner, der i udvalgsstyrede kommuner er placeret i Økonomiudvalget. Magistratsstyret er kendt helt tilbage til Københavns købstadsprivilegier fra København, Odense og Aalborg afskaffede alle magistratsstyret pr. 1. januar 1998 til fordel for det såkaldte mellemformstyre med delt administrativ ledelse således, at det i dag kun er Århus og til dels Frederiksberg, der anvender magistratsstyret. Normalt indebærer magistratsstyre, at rådmændene formelt eller uformelt har en arbejdsdeling, så de fungerer som politisk valgte chefer for hver deres forvaltning. Denne udformning kendes bl.a. fra Belgien og Holland. I Norges hovedstad, Oslo, har man reformeret magistratsstyret og baserer det nu på flertalsvalg, således at den største koalition af partier alene sætter sig på det administrative apparat. Man har desuden tilført et parlamentarisk element, som betyder, at den lokale 'regering' kan væltes, såfremt der ikke længere er flertal for den. Den form for magistratsstyre, som fandtes i København, Odense og Aalborg, og som stadig findes i Århus, er ikke karakteriseret ved en kollektiv ledelse, idet rådmændene egenhændigt forestod den umiddelbare forvaltning af deres fagområder. De stående udvalg i kommunen har i magistratsstyret ofte en udelukkende rådgivende funktion; de har ikke beslutningskompetence som i kommuner med udvalgsstyre. Muligheden for at afskaffe magistratsstyret blev givet i 1993, hvor kommunerne fik lov at indføre udvalgsløst styre og mellemformstyre. Desuden har man i København, Århus, Odense, Aalborg og på Frederiksberg tillige mulighed for at etablere udvalgsstyre delt administrativ ledelse - ligesom man kan kombinere melleformstyret med den delte administrative ledelse, som København, Odense og Aalborg gør det.

27 Magistratsstyre: Aarhus

28 Mellemformstyre: Odense

29 Forskellen på folkevalgte og ansatte Borgerne / vælgerne Kommunalbestyrelsen Borgmesteren Kommunaldirektøren Lederne Medarbejderne

30 Vision: Man on the Moon "I believe that this nation should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the Earth. Pres. Kennedy, May 25, 1961 Neil Armstrong and Buzz Aldrin set up a U.S. flag on the moon July 21, 1969

31 Vision a PC on every desk and in every home Bill Gates and Paul Allen founders of Microsoft Corp. - in 1975

32 Strukturreformen -en politisk vision

33 Formål Eksempel på kommunalt visionsgrundlag Retningsgivende for sammenlægningsarbejdet De tre byråds bidrag til Sammenlægningsudvalgets videre arbejde IKKE forpligtigende for Sammenlægningsudvalget Den konkrete implementering ligger i Sammenlægningsudvalget De tre byråds første fælles skridt Processen Visionsgrundlaget blev udarbejdet på fælles byrådsseminar i marts 2005 Høring frem til 17. maj Endnu et fælles byrådsseminar (i maj) Vedtaget i de tre byråd før sommerferien 2005

34 Politisk mål med Strukturreformen: Fremtidssikring af den offentlige sektor Målet med reformen er at fastholde og videreudvikle en demokratisk styret offentlig sektor, hvor der er etableret et solidt fundament for en fortsat udvikling af det danske velfærdssamfund. Vi skal derfor fremtidssikre den decentrale offentlige sektor, som er et særkende for Danmark, ved at skabe bæredygtige enheder med et klart ansvar for at levere velfærdsydelser af høj kvalitet til danskerne. Fremtidens større kommuner giver muligheder for en bedre opgaveløsning, hvor flere velfærdsopgaver kan løses i kommunerne. Med flere opgaver placeret lokalt skal demokratiet styrkes, idet flere politiske beslutninger træffes lokalt. (Uddrag af Aftale om strukturreform indgået mellem regeringen og Dansk Folkeparti)

35 Politisk mål med Strukturreformen: Demokratiet skal styrkes Med flere opgaver placeret lokalt skal demokratiet styrkes, idet flere politiske beslutninger træffes lokalt. Der skal arbejdes for at brede demokratiet ud, så borgerne inddrages aktivt i beslutningerne. Fremtidens kommuner skal finde nye former for inddragelse af borgere og brugere i de lokale beslutninger. (Uddrag af Aftale om strukturreform indgået mellem regeringen og Dansk Folkeparti) Der skal være mellem 25 og 31 medlemmer af kommunalbestyrelserne i de sammenlagte kommuner. Der skal være tale om et ulige antal.

36 Vejen til den nye struktur

37 Indbyggertal i kommuner i udvalgte europæiske lande

38 Antal indbyggere i kommunerne før og efter strukturreformen i 2006

39 Frikvarter

40 Hvordan bliver man politiker?

41 Den politiske hånd Mod til at vælge Troværdighed Holdning Tillid Indsigt

42 Hvem har ret?

43 Eksempler på henvendelser til politikere "Forpulede aber - I snotforvirrede aber, burde holde kæft, i viser jo bare, at i ikke aner hvad der foregår i virkelighedens verden, radikale med i regering, nej i hører til på en anden planet/abeplanet". "HJÆLP!!!JEG ER OFFER FOR PERSONFORFØLGELSE FRA TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN". Hvis ikke I vil gøre noget ved sagen inden for 24 timer, vil vi gå til medierne. KLUBSAGEN ER EN OMMER! Jeg er vælger og I politikere er til for borgerne! At min søn skal gå i en anden klub end den vi havde regnet med er helt uacceptabelt og vi forlanger, at I tager sagen op igen. Men I tænker jo bare på jer selv og jeres fede honorarer og store middage. Imens kan vi andre bare leve med jeres tåbelige beslutninger. Det husker vi til næste valg! Få mere inspiration på

44 Politik er ikke kun modstandere Det er også netværk og venskaber

45 Spørgsmål & svar

46 Tak for i dag

Randers Kommune. Tandplejens strukturændringer over tid. Hvorfor? Hvordan er det gået?

Randers Kommune. Tandplejens strukturændringer over tid. Hvorfor? Hvordan er det gået? Randers Kommune Tandplejens strukturændringer over tid. Hvorfor? Hvordan er det gået? eller : Frit efter Shakespeare: -To do or not to do - - go(od) or no go(od) - 2 Randers Kommune - Tandplejens struktur

Læs mere

KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT

KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet 1. økonomiske kontor Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72 26 90 01 E-post: im@im.dk Hjemmeside:

Læs mere

Opgaver og finansiering Juni 2014. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

Opgaver og finansiering Juni 2014. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Kommuner og Regioner Opgaver og finansiering Juni 2014 Kommuner og Regioner - Opgaver og finansiering Juni 2014 Opgaver og finansiering Juni 2014 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer

Læs mere

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Publikationen kan bestilles hos: Schultz Boghandel E-mail: schultz@schultz.dk Tlf.nr.: 43 22 72 88 / 43 22 73 06 Publikation Omslag: Manipulation.as Foto:

Læs mere

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk kommunalreformen de politiske aftaler Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Publikationen kan bestilles hos: Schultz Boghandel E-mail: schultz@schultz.dk Tlf.nr.: 43 22 72 88 / 43 22 73 06 Publikation

Læs mere

Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004. Det nye Danmark. en enkel offentlig sektor tæt på borgeren

Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004. Det nye Danmark. en enkel offentlig sektor tæt på borgeren Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren Regeringen April 2004 1 Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information

Læs mere

Det offentlige Danmark

Det offentlige Danmark KAPITEL 4 Det offentlige Danmark Det offentlige system 23 Socialpolitikkens udvikling 24 Første bølge: 1890 erne 25 Anden bølge: Mellemkrigstiden 25 Tredje bølge: 1960 erne 26 Fjerde bølge: 1990 erne 26

Læs mere

Status for kommunalreformens gennemførelse 2009

Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 1 Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 Udgivet af: KL, Danske Regioner og Indenrigs- og Socialministeriet Udgivet april 2009 Oplag: 2.000 Tryk:

Læs mere

DEN NØDVENDIGE VIDEN. To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner

DEN NØDVENDIGE VIDEN. To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner DEN NØDVENDIGE VIDEN To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner Forord Danmark skal i de kommende år besvare en række spørgsmål, der får afgørende indflydelse på fremtidens

Læs mere

BUDGET- OG DEBATAVIS FOR BORGERNE I VIBORG AMT DECEMBER 2003

BUDGET- OG DEBATAVIS FOR BORGERNE I VIBORG AMT DECEMBER 2003 REGIONALT BUDGET- OG DEBATAVIS FOR BORGERNE I VIBORG AMT DECEMBER 2003 BJERRINGBRO FJENDS HANSTHOLM HVORSLEV KARUP KJELLERUP MORSØ MØLDRUP SALLINGSUND SKIVE SPØTTRUP SUNDSØRE SYDTHY THISTED TJELE VIBORG

Læs mere

Temapolitisk program

Temapolitisk program Temapolitisk program Indhold Indledning 3 Den danske model 5 Regionalpolitik 8 Demokrati og foreningsliv 13 Miljø 18 Sundhed og forebyggelse 20 Prostitution 25 Medlemmerne af arbejdsprogramudvalget: Henrik

Læs mere

RADIKAL POLITIK. 30. juni 2005 DET NYE DANMARKSKORT

RADIKAL POLITIK. 30. juni 2005 DET NYE DANMARKSKORT RADIKAL POLITIK 6 30. juni 2005 DET NYE DANMARKSKORT FORMANDEN SKRIVER Frihedsbreve? Ja, tak! HVORFOR NU DET? Er sådan et stykke papir med teksten Jeg er sgu min egen, som Kumbels kat sagde, ikke bare

Læs mere

RAPPORT VEDRØRENDE BEDRE GRUNDLAG FOR FOREBYGGELSESINDSATSEN I KOMMUNERNE

RAPPORT VEDRØRENDE BEDRE GRUNDLAG FOR FOREBYGGELSESINDSATSEN I KOMMUNERNE RAPPORT VEDRØRENDE BEDRE GRUNDLAG FOR FOREBYGGELSESINDSATSEN I KOMMUNERNE - MAJ 2008 KL Danske Regioner Finansministeriet Sundhedsstyrelsen Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 1 Kolofon Rapport vedrørende

Læs mere

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Afrapportering fra udvalget om evaluering af kommunalreformen 1 Kolofon Nyt kapitel Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Udgiver: Økonomi og Indenrigsministeriet

Læs mere

Kommunale styreformer - erfaringer fra ind- og udland. Rikke Berg

Kommunale styreformer - erfaringer fra ind- og udland. Rikke Berg Kommunale styreformer - erfaringer fra ind- og udland Rikke Berg Politologiske Skrifter Nr. 5/2004 Forord Denne rapport er udarbejdet på baggrund af henholdsvis to konferencer og en engelsk antologi omhandlende

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

PÅ VEJ MOD EN KVALITETSREFORM

PÅ VEJ MOD EN KVALITETSREFORM PÅ VEJ MOD EN KVALITETSREFORM DEBATPJECE OM UDFORDRINGERNE REGERINGEN NOVEMBER 2006 Indhold Kvalitetsreform med mennesker i centrum s. 5 Udgangspunkt: Veludbygget offentlig service s. 13 Fremtidens udfordring:

Læs mere

1. møde. (1) Tirsdag den 5. oktober 2004 (R 1) 1. Der er tradition for, at kongehuset gæster Folketinget

1. møde. (1) Tirsdag den 5. oktober 2004 (R 1) 1. Der er tradition for, at kongehuset gæster Folketinget Fttm001.fm Page 1 Friday, October 8, 2004 4:21 PM (1) Tirsdag den 5. oktober 2004 (R 1) 1 1. møde Tirsdag den 5. oktober 2004 kl. 12.00 Aldersformanden (Svend Auken): Velkommen til det nye folketingsår.

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder Indhold De nye opgaver Kommunen kan og skal gøre en forskel Folkesygdomme skal forebygges Borgerne skal have tilbud Sundhed er skævt fordelt Sundhed går på

Læs mere

FTF-politik vedr. frivilligt socialt arbejde

FTF-politik vedr. frivilligt socialt arbejde FU - 26.9.2011 - Dagsordenspunkt: 3 01-0650 - JEHØ - Bilag: 2 FTF-politik vedr. frivilligt socialt arbejde Det indstilles, at forretningsudvalget tilslutter sig forslag til FTF-politik vedr. frivilligt

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Regionsdannelsens betydning for sundhedsområdet i Danmark med specielt fokus på sygehusenes finansiering

Regionsdannelsens betydning for sundhedsområdet i Danmark med specielt fokus på sygehusenes finansiering Regionsdannelsens betydning for sundhedsområdet i Danmark med specielt fokus på sygehusenes finansiering Bente Ege Master of Public Health MPH 2007:20 Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Regionsdannelsens

Læs mere

Hvidbog. Danmark på Vippen 2015. Et Danmark i balance er et rigere Danmark

Hvidbog. Danmark på Vippen 2015. Et Danmark i balance er et rigere Danmark Hvidbog Danmark på Vippen 2015 Et Danmark i balance er et rigere Danmark Hvidbog Danmark på Vippen 2015 Et Danmark i balance er et rigere Danmark Hvidbog: Et Danmark i balance er et rigere Danmark Udgiver:

Læs mere

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Enhedslisten De rød-grønne 19. marts

Læs mere

Medborger i Danmark. En håndbog for nye borgere om det danske samfund

Medborger i Danmark. En håndbog for nye borgere om det danske samfund Medborger i Danmark En håndbog for nye borgere om det danske samfund Hvordan bruges denne bog? Denne bog er en generel orientering om det danske samfund, og hvad det vil sige at være ny medborger i Danmark.

Læs mere

Danske vælgere 1971-2011

Danske vælgere 1971-2011 Danske vælgere 1971-11 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm, Maja Smidstrup og Katrine Kramb Det danske valgprojekt 2. udgave, februar 13 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune 2013-2018 En Liberal Vision for Vejen Kommune Version 3.0, af januar 2013 Liberal Alliance Vejen 2013-2018 Vejen Kommune- En erhvervskommune i særklasse Vejen kommune er en af Danmarks bedste kommuner:

Læs mere

Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaards tale til Danske Regioners. generalforsamling den 23. april 2015, Centralværkstedet i Aarhus.

Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaards tale til Danske Regioners. generalforsamling den 23. april 2015, Centralværkstedet i Aarhus. Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaards tale til Danske Regioners generalforsamling den 23. april 2015, Centralværkstedet i Aarhus. Det talte ord gælder. Tusind tak for invitationen til at tale

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere