Udvikling af fiskerisektoren og akvakultursektoren - opfølgning på Vækstpartnerskabsaftalen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvikling af fiskerisektoren og akvakultursektoren - opfølgning på Vækstpartnerskabsaftalen"

Transkript

1 Strategisk emne Udvikling af fiskerisektoren og akvakultursektoren - opfølgning på Vækstpartnerskabsaftalen Resumé Med udgangspunkt i Vækstforum Nordjylland og Regeringens Vækstpartnerskabsaftale om udvikling af fiskerisektoren og akvakultursektoren samt de Vestdanske Regioners Samarbejdsaftale er der gennemført et udviklingsarbejde med etablering af faglige netværksfora, udarbejdelse af to indsatskataloger og model for koordination. Der gives en status på arbejdet under Vækstpartnerskabsaftalen med tilhørende implementeringsplan, tilknytning af ressourcer til sektorudvikling samt fortsat samarbejde. Nærværende notat præsenteres for både Vækstforum Nordjylland og Vækstforum Midtjylland som del af det Vestdanske Regioners fødevaresamarbejde, der vedrører fiskeri- og akvakultursektorne. 1. Status for arbejdet med Vækstpartnerskabsaftalen om fiskerisektoren og akvakultursektoren Nordjylland og Midtjylland har en naturlig styrkeposition indenfor fiskerisektoren og akvakultursektoren og interesse i fortsat udvikling af disse erhvervsområder. Tilsammen er de to regioner hjemhavn for størstedelen af fiskeritonnagen, modtager hovedparten af landinger i Danmark, hjemsted for store dele af dansk akvakulturproduktion og den største del af de danske fiskeforarbejdende og eksporterende virksomheder. Dertil kommer, at F&U miljøer samt virksomheder i alle dele af værdikæderne med relation til fiskeri- og akvakultursektorerne i stort omfang er lokaliseret i de to regioner. Vækstforum Nordjylland og Regeringen har derfor indgået en Vækstpartnerskabsaftale om udvikling af fiskerisektoren og akvakultursektoren. Samtidig har de Vestdanske Regioner indgået samarbejdsaftale for fødevaresektoren, hvor Region Nordjylland og Region Midtjylland samarbejder tæt om udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren. På det grundlag er der gennemført et udviklingsarbejde med følgende fokus; Etablering af faglige udviklingsfora Udarbejdelse af indsatskataloger for sektorudvikling Etablering af model for koordinering og finansiering Faglige udviklingsfora Med udgangspunktet i en række regionale og nationale rammetiltag, bl.a. Vækstplan Fødevarer, National Akvakulturstrategi, sektorplaner og de regionale erhvervsstrategier, er der gennemført en målrettet proces for at skabe en sammenhængende udvikling af akvakultursektoren og fiskerisektoren. Fundamentet fremadrettet er etablering af to fagligt orienterede udviklingsnetværk for henholdsvis fiskerisektoren og for akvakultursektoren, kaldet faglige udviklingsfora. Udviklingsforløbet har bestået af to parallelle processer for akvakultursektoren og for fiskerisektoren. Der er afholdt en række workshops gennem for hver sektor for at identificere udfordringer og udviklingsmuligheder. Processerne har inddraget virksomheds-, organisations- og F&U repræsentanter for hele værdikæden for de to sektorer samt ildsjæle. Hensigten er at skabe national sammenhæng mellem strategiske målsætninger, taktiske

2 indsatsområder og konkrete projekter og aktiviteter, der kan igangsættes i en synergi mellem de forskellige aktører. Målsætninger for udviklingsprocesserne er; Udvikle fiskerisektoren og akvakultursektoren ud fra en samlet værdikædebetragtning Skabe synergi og samspil regionalt og nationalt i udviklingsaktiviteter Skabe koordination og samspil i finansiering af udviklingsaktiviteter Skabe platform for løbende fagligt udviklingsfokus gennem værdikæden De to udviklingsfora er grundlaget for faglig udvikling, validering og inspiration de kommende år. Indsatskataloger for sektorudvikling Resultatet af processen er 2 indsatskataloger for henholdsvis akvakultursektoren og fiskerisektoren med i alt 9 faglige indsatsområder, indenfor hvilke der foreslås en række konkrete projektmuligheder, der kan igangsættes på kort og længere sigt. Herunder også identificerede virkemidler, finansieringsmuligheder og relevante aktører for udvikling og implementering. For indsatsområderne er der indledningsvis identificeret over 100 potentielle udviklingsprojekter, herunder en række temaer, der går på tværs af sektorerne og med bred aktørinddragelse. Med indsatskatalogerne er der skabt grundlag for faglige prioriteringer af projektaktiviteter, en nationalt dækkende koordination og synergi samt tilhørende relevante finansieringskilder som grundlag for implementering. Model for koordinering og finansiering Til at understøtte de fagligt orienterede fora med tilhørende indsatskataloger er der identificeret en model for koordination og samspil. Det drejer sig om at sikre en faglig koordination og synergi mellem hvad der igangsættes regionalt og nationalt i erhvervsfremmesystemet. Desuden drejer det sig om at sikre sammenhæng mellem de finansieringsrammer, som eksisterer regionalt og nationalt. Endelig giver det blik for internationale finansieringsmuligheder. De organisatoriske og finansielle rammer for implementering af indsatserne for fiskerisektoren og akvakultursektoren er; a. Faglige netværksfora for fagligt fokus og koordination b. Regionale rammer, fokuseringer og finansieringsmuligheder c. Fødevareministeriets rammer, fokuseringer og finansieringsmuligheder d. Andre udviklingstiltag og finansieringsmuligheder for fiskeri- og akvakultursektoren Finansieringsramme Finansiering af projekter kan eksempelvis ske under de gældende programmer og ordninger i Regioner og Fødevareministeriet. De primære er Den Europæiske Hav- og FiskeriFond (EHFF) og Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under NaturErhvervstyrelsen. Styrelsen for Forskning og Innovation har med Innovationsfonden mulighed for at støtte fødevarevirksomhederne, ligesom Foodnetwork er støttet af Innovationsnetværk-Danmark programmet. Endelig er der internationale støttemuligheder som f.eks. Nordisk Ministerråd, EU Interreg og EU Horizon Regionalt kan medfinansieres fra regionale udviklingsmidler samt EU strukturfondsmidler. Tidshorisont De 2 udviklingsfora løber over 4 år fra Herefter overvejes model for fremtidig indsats. For model om samarbejde om sektorudvikling, se bilag 1 2. Fremgangsmåde for implementering af sektorudvikling Med udgangspunkt i de faglige udfordringer, som erhvervet oplever under de givne Side 2 af 11

3 rammevilkår, og som er identificeret i indsatskatalogerne, gennemføres en række trin for at komme i mål med en sammenhængende sektorudvikling. Det indebærer; a) Politisk behandling i Vækstforum Nordjylland og Vækstforum Midtjylland b) Møde med Fødevareministeren c) Samarbejdsaftale mellem Fødevareministeriet og Regionerne d) Faglig koordination og projektudvikling e) Offentlig synliggørelse af samlet indsats f) Opstartsportefølje af projekter g) Løbende implementering af indsatskataloger For fremgangsmåde for implementering af sektorudvikling, se bilag 2 3. Ressource til faglig koordination og projektudvikling Der afsættes koordinerede regionale udviklingsmidler fra Vækstforum for Region Nordjylland og Vækstforum for Region Midtjylland til dedikeret at give et løft til virksomhederne i værdikæder tilknyttet til disse sektorer. Den samstemte indsats skal tilknyttes eksisterende erhvervsfremmemiljøer og initiativer i de to regioner, og kommer med specifik faglighed og hjælp til virksomheder i de to sektorer. Formålet er at tilbyde facilitering, matchmaking og fundraising med henblik på at understøtte projektidéer og aktørkredse indenfor temaerne i indsatskatalogerne. Administrationen i Region Nordjylland og Region Midtjylland er under afklaring af krav til: Hvilke organisatoriske tilknytninger, herunder eksisterende erhvervsfremmeaktører og tilbud, der som minimum bør indgå i samarbejdet Hvilke faglige kompetencer og ressourcer samt F&U miljøer involveres Hvilke former for konsulentydelser kan indkøbes til at assistere Samlet budget fra Vækstforum Nordjylland og Vækstforum Midtjylland til dette arbejde er 1 mio. kr. fordelt ligeligt mellem de to Vækstfora over en periode på 2 år. 4. Det videre arbejde for Vækstpartnerskabsaftalen for sektorudvikling de kommende år Med det foreliggende resultat ud fra Vækstpartnerskabsaftalen 2015 for Region Nordjylland er fundamentet skabt for sektorudvikling de kommende år. Der er behov for at videreføre dette i konkrete implementeringsaktiviteter og vedligeholdelse af de faglige fora. Der bør derfor arbejdes på videreførelse af fortsat udvikling af fiskerisektoren og akvakultursektoren gennem forstærket vækstpartnerskabsaftale. Indstilling Det indstilles, at Vækstforum diskuterer og godkender status for det udviklingsarbejde, som ligger til grund for udvikling af de for Nordjylland, Midtjylland og Danmark vigtige sektorer indenfor fiskeri og akvakultur. Det indstilles ligeledes, at Vækstforum giver accept af den fremgangsmåde, der er beskrevet for implementering af sektorudvikling fremadrettet, som grundlag for en sammenhængende udvikling af fiskeri- og akvakultursektorerne de kommende år. Det indstilles ligeledes, at Vækstforum allokerer kr. til brug for forprojekt om faglig koordination og projektudvikling til støtte af de faglige aktørers arbejde i 2016 og Det indstilles ligeledes, at for Nordjylland beslutter Vækstforum Nordjylland, at der arbejdes videre på at styrke grundlaget for sektorudvikling gennem fortsat Vækstpartnerskab i forlængelse af gældende Vækstpartnerskabsaftale. Side 3 af 11

4 Side 4 af 11

5 Bilag: Bilag 1: Model for samarbejde om sektorudvikling Bilag 2; Fremgangsmåde for implementering af sektorudvikling Bilag 3; Budget for faglig ressource til koordination og projektudvikling Side 5 af 11

6 Bilag 1; Model for samarbejde om sektorudvikling Beskrivelse Nordjylland og Midtjylland har en naturlig styrkeposition indenfor fiskerisektoren og akvakultursektoren og interesse i fortsat udvikling af disse erhvervsområder. Vækstforum Nordjylland og Regeringen har derfor indgået en Vækstpartnerskabsaftale om udvikling af Fiskerisektoren og Akvakultursektoren. Samtidig har de Vestdanske Regioner indgået samarbejdsaftale for Fødevaresektoren, hvor Region Nordjylland og Region Midtjylland samarbejder tæt om udvikling af Fiskeri- og Akvakultursektoren. På det grundlag er der gennemført et udviklingsarbejde med følgende fokus. Etablering af Faglige udviklingsfora Identificering af Indsatskataloger for sektorudvikling Etablering af model for koordinering og finansiering nationalt Faglige udviklingsfora Med udgangspunktet i en række regionale og nationale rammetiltag, bl.a. Vækstplan Fødevarer, Nationale Akvakulturstrategi, sektorplaner og de Regionale Erhvervsstrategier, er der gennemført en målrettet proces for at skabe en sammenhængende udvikling af Akvakultursektoren og Fiskerisektoren. Fundamentet er etablering af to fagligt orienterede udviklingsnetværk for henholdsvis Fiskerisektoren og for Akvakultursektoren. Udviklingsforløbet har bestået af to parallelle processer for Akvakultursektoren og for Fiskerisektoren. Der er afholdt en række workshops gennem for hver sektor for at identificere udfordringer og udviklingsmuligheder. Processerne har inddraget repræsentanter for hele værdikæden for de to sektorer samt ildsjæle. Hensigten er at skabe national sammenhæng mellem strategiske målsætninger, taktiske indsatser og konkrete projekter og aktiviteter, der kan igangsættes i en synergi mellem de forskellige aktører. Målsætninger for udviklingsprocesserne er; Udvikle Fiskerisektoren og Akvakultursektoren ud fra en helhedsbetragtning Skabe synergi og samspil regionalt og nationalt i udviklingsaktiviteter Skabe koordination og samspil i finansiering af udviklingsaktiviteter Skabe platform for løbende fagligt udviklingsfokus gennem værdikæden De to udviklingsfora er grundlaget for fagligt udvikling de kommende år. Indsatskataloger for sektorudvikling Resultatet af processen er 2 Indsatskataloger for henholdsvis Akvakultursektoren og Fiskerisektoren, der giver et overblik over indsatsområder og konkrete projekter, der kan igangsættes på kort og længere sigt. Herunder også identificerede virkemidler, finansiering og relevante aktører for udvikling og implementering. Udviklingsprocessen for fiskerisektoren og Akvakultursektoren har resulteret i følgende fokusområder. Side 6 af 11

7 For indsatsområderne er der indledningsvis identificeret over 100 potentielle udviklingsprojekter. Dermed er grundlaget skabt for faglige prioriteringer af projektaktiviteter, en nationalt dækkende koordination og synergi og tilhørende relevante finansieringskilder som grundlag for implementering. Indsatskatalog for Akvakultursektoren Indsatskatalog for Fiskerisektoren Model for koordinering og finansiering nationalt Til at understøtte de fagligt orienterede fora med tilhørende indsatskataloger er der identificeret en model for koordination og samspil. Det drejer sig om at sikre en faglig koordination og synergi mellem hvad der igangsættes regionalt og nationalt i erhvervsfremmesystemet. Desuden drejer det sig om at sikre sammenhæng mellem de finansieringsrammer, som eksisterer regionalt og nationalt. De organisatoriske og finansielle rammer for implementering af indsatserne for Fiskerisektoren og Akvakultursektoren er; a. Faglige netværksfora for fagligt fokus og koordination b. Regionale rammer, fokuseringer og finansieringer c. Fødevareministeriets rammer, fokuseringer og finansieringer d. andre udviklingstiltag og finansieringsmuligheder for fiskeri- og akvakultursektoren For at sikre en sammenhængende udvikling af Fiskerisektoren og Akvakultursektoren er det afgørende, at der sikres faglig og administrativ koordination og samspil. Det indebærer: Samspil mellem de faglige indsatser som igangsættes hos Regioner og hos NaturErhvervstyrelsen Administrativt samspil og koordination mellem Vækstsekretariater og NaturErhvervstyrelsen Koordination og samspil mellem EHFF, GUDP og de Regionale udviklingsmidler De faglige Forum for AkvakulturVækst og Forum for FiskerisektorVækst består af repræsentanter for hele værdikæden i forlængelse af udviklingsprocessen. De to fora afholder udviklingsmøde minimum 2 gange årligt for at afstemme status og konkrete initiativer fremadrettet. Region Nordjylland afsætter personressourcer til at varetage mødeafvikling, koordination, løbende dialog med værdikædens aktører, bidrage til projektidentificering, -konkretisering og forberedelse, sammenhængskraft samt samspil med relevante netværk og rammer. Region Midtjylland understøtter dette arbejde og bidrager til synergi og samspil med fødevareindsatsen i Region Midtjylland samt øvrige netværk og rammer. Fødevareministeriet ved NaturErhvervstyrelsen bidrager til koordination og samspil med de nationale udviklingsprogrammer. Primært Det Europæiske Hav- og Fiskeriforskningsprogram Side 7 af 11

8 samt Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram. Dertil kommer samspil med internationale udviklingsrammer. Finansieringsramme Finansiering af projekter kan eksempelvis ske under de gældende programmer og puljer i Regioner og Fødevareministeriet. Eksempel på finansieringsrammerne er vist i det følgende. EHFF midlerne er det primære for sektorudvikling. Disse understøttes af de Regionale finansieringsindsatser, således at der opnås en sammenhængende sektorudvikling. De enkelte finansieringsrammer opererer adskilt ud fra gældende ansøgningskriterier, men med hensigt om en faglig og finansieringsmæssig synergi og samspil Den konkrete projektudvikling og ansøgningsproces afhænger af de åbne finansieringsordninger og ordninger i pipeline som illustreret nedenfor. Flow for sammenhængende sektorudvikling Tidshorisont De 2 udviklingsfora forløber for 4 år fra Herefter overvejes model for fremtidig indsats. Side 8 af 11

9 Bilag 2; Fremgangsmåde for implementering af sektorudvikling Med udgangspunkt i de faglige udfordringer, som erhvervet oplever under de givne rammevilkår, og som er identificeret i Indsatskatalogerne, gennemføres en række trin for at komme i mål med en sammenhængende sektorudvikling Det indebærer; 1. Politisk behandling i Vækstforum Nordjylland og Vækstform Midtjylland 2. Møde med Fødevareministeren 3. Samarbejdsaftale mellem Fødevareministeriet og Regionerne 4. Faglig koordination og projektudvikling 5. Offentlig synliggørelse af samlet indsats 6. Opstartsportefølje af projekter 7. Løbende implementering af Indsatskataloger Ad 1. Politisk behandling i Vækstforum Nordjylland og Vækstforum Midt Med udgangspunkt i Vækstpartnerskabsaftalen mellem Regeringen og Vækstforum Nordjylland og De Vestdanske Regioners Fødevaresamarbejde, gennemføres en politisk behandling af resultaterne af udviklingsprocessen. De faglige Indsatskataloger for AkvakulturVækst og FiskerisektorVækst, sammen med Koordinationsmodel præsenteres for Vækstforum i Nordjylland og Midtjylland. Samtidig præsenteres proces for implementering af sammenhængende sektorudvikling. Ad 2. Møde med Fødevareministeren Med udgangspunkt i Vækstpartnerskabsaftalen og Det Vestdanske Fødevaresamarbejde arbejdes der for afholdelse af møde mellem Fødevareministeren og Regionsformændene for Region Nordjylland og Region Midtjylland for at drøfte sektorudvikling med udgangspunkt i arbejdet omkring Vækstpartnerskabsaftalen og Fødevareministeriets Blå Vækst. Herunder synergi og samspil. Det arbejde foregår parallelt med præsentation i Vækstforum. Ad 3. Samarbejdsaftale mellem Fødevareministeriet og Regionerne Med udgangspunkt i drøftelserne på møde mellem Fødevareministeren og Regionsformændene for Region Nordjylland og Region Midtjylland udformes en hensigtserklæring om samarbejde som grundlag for fælles sammenhængende sektorudvikling de kommende år. Ad 4. Faglig koordination og projektudvikling Det vil som udgangspunkt være de faglige aktører, som initierer og forbereder konkrete projekter og aktiviteter til finansiering under de givne finansieringsrammer. Denne projektudviklingsfase og koordinering understøttes af; a. De centrale F&U miljøer og erhvervsfremmeaktører, som indgår i de faglige udviklingsfora. Disse er i forvejen centrale omkring sektorudvikling og vil kunne bidrage til sammenhængende udviklingsaktiviteter b. Faglig koordinationsressource mellem regionerne, der assisterer i udviklingsprocesserne. c. Region Nordjylland personressourcer til at understøtte de faglige fora og løbende sparring om udviklingspotentialer. Side 9 af 11

10 Ad 6. Offentlig synliggørelse af samlet indsats Der gennemføres en synliggørelse af det brede samarbejde, som det grundlæggende fundamentet. Herunder resultater og perspektiver for udvikling af de to sektorer. Der kan indgå følgende: Politisk offentliggørelse af samarbejdsaftalen / Hensigtserklæring Fødevare- og miljøministeren Regionrådsformand Ulla Astman Regionrådsformand Bent Hansen (Erhvervs- og Vækstministeren) Evt. konference med faglig fokus indeholdende; Faglige oplæg ved oplægsholdere vedrørende hovedindsatser / opstartsprojekter Udfordringer Udviklingsperspektiver Løsningsmuligheder Bred deltagelse fra hele værdikæden for Akvakultur og Fiskerisektor Ad 7. Opstartsportefølje af projekter Med udgangspunkt i forarbejdet, beslutningerne i Vækstfora og de indgåede aftaler tages initiativ til en portefølje af opstartsaktiviteter og projekter. Der tages afsæt i de gældende finansieringsrammer og ordninger. Aktørkredsen omkring opstartsprojekterne aktiveres for at konkretisere projektindhold med tilhørende arbejdspakker og budget. Ad 8. Løbende implementering af Indsatskataloger Indledningsvis implementeres opstartsprojekter. Derefter startes på udfoldelse af de kortsigtede projekter identificeret i Indsatskatalogerne for AkvakulturVækst og FiskerisektorVækst i løbende dialog i de to etablerede fora. Side 10 af 11

11 Bilag 3; Budget for udviklingsressource Udgifter 1) Ansøgt Indstillet støttegrundlag Støttegrundlag Lønomkostning Nordjylland ressource Lønomkostning Midtjylland ressource Udlæg Nordjylland aktiviteter Udlæg Midtjylland aktiviteter Revision Total Finansiering Ansøgt Indstillet støttegrundlag Støttegrundlag Vækstforum Nordjylland (Regionale Udviklingsmidler) 2) Vækstforum Midtjylland Total kr. 1) Budgetperiode er for 2 år 2) Der opereres med 100% finansiering fra Vækstfora Side 11 af 11

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

Rammer for handlingsplanen

Rammer for handlingsplanen Strategisk fokus for samarbejder Rammer for handlingsplanen Der er fire filtre, som alle skal være opfyldt for at et samarbejde kan udvikles. Hvis dette er opfyldt, kan et samarbejde påbegyndes, og her

Læs mere

GudenåSamarbejdernes fremtidige indhold og struktur

GudenåSamarbejdernes fremtidige indhold og struktur Punkt 6 fra Gudenåkomitéens møde 6. marts 2015: GudenåSamarbejdernes fremtidige indhold og struktur Baggrund Det blev på sidste mødet i Gudenå komiteen den 5. december 2014 konstateret, at der var opbakning

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

Model for internationaliseringsstrategi

Model for internationaliseringsstrategi Model for internationaliseringsstrategi Detaljering af den internationale strategi Ambition, fokusområder og implementeringsplan for internationalisering Indhold 1. Forord 2. Mission og vision på det internationale

Læs mere

Referat: Tovholdergruppen for Erhverv og Jobskabelse

Referat: Tovholdergruppen for Erhverv og Jobskabelse Referat: Tovholdergruppen for Erhverv og Jobskabelse Mandag d. 4 februar 2015 Business Park Nord Østre Alle 6 9530 Støvring 04.02.15 1 Deltagere Anders Daugberg Stryhn Rebild Kommune Marianne M. Gade Brønderslev

Læs mere

GUDP Handlingsplan 2017

GUDP Handlingsplan 2017 GUDP Handlingsplan 2017 Indledning Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) præsenterer hermed sin Handlingsplan 2017. Handlingsplanen sætter rammerne for GUDP s indsats i 2017, herunder ansøgningsfrister

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

Informationsmøde. Annoncering efter operatør til Udviklingsprogram for bioøkonomien i Region Midtjylland. 5. september

Informationsmøde. Annoncering efter operatør til Udviklingsprogram for bioøkonomien i Region Midtjylland. 5. september Informationsmøde Annoncering efter operatør til Udviklingsprogram for bioøkonomien i Region Midtjylland 5. september 2016 www.regionmidtjylland.dk Informationsmøde Program 1. Kort om bioøkonomiprogram

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Ansøgning: Tillægsbevilling til Innovationsnetværket Offshoreenergy

Ansøgning: Tillægsbevilling til Innovationsnetværket Offshoreenergy Ansøgning: Tillægsbevilling til Innovationsnetværket Offshoreenergy Sagsnr.: 18/4943 RESUMÉ Indstilling: A: Tilsagn Projektpræsentation Innovationsnetværk Offshoreenergy.dk 2014-2018 - forlængelse Forretningsområde

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Ansøgningens samlede scoreprocent er opgjort til 90 og yderområdeprocenten til 51

Ansøgningens samlede scoreprocent er opgjort til 90 og yderområdeprocenten til 51 1. BrainsBusiness ICT North Denmark RESUMÉ Stamdata Journalnummer: Ansøger: Indsatsområde: Fokusområde: 2012-148114 Aalborg Kommune Stærke Erhvervssamarbejder Klynger Formål og effekt BrainsBusiness -

Læs mere

Regionshuset Referat fra fødevarerådets 16. møde, den 1. februar Oplæg om FoodNetwork- Fødevaresektorens Innovations- netværk

Regionshuset Referat fra fødevarerådets 16. møde, den 1. februar Oplæg om FoodNetwork- Fødevaresektorens Innovations- netværk Regionshuset Viborg Vækstforums Fødevareråd Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra fødevarerådets 16. møde, den 1. februar 2013

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET Den 13. november 2012 MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET SAG NR. 1 BEVILLING AF ERHVERVSFREMMEMIDLER TIL ERHVERVSPROJEKTER ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at regionsrådet efter indstilling fra Vækstforum bevilger

Læs mere

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014 SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER 23. april 2014 PROGRAM Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder

Læs mere

Udkast. Til. Oplæg Om. Globaliseringens udfordringer. For. Region Midtjylland

Udkast. Til. Oplæg Om. Globaliseringens udfordringer. For. Region Midtjylland Udkast Til Oplæg Om Globaliseringens udfordringer For Region Midtjylland Baggrund og rationale for oplægget: Globaliseringen rummer udfordringer og nye muligheder for nationer, regioner og lokale myndigheder

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale i yderkommunerne i Region Midtjylland. 1. Baggrund

Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale i yderkommunerne i Region Midtjylland. 1. Baggrund Regionshuset Viborg Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale

Læs mere

I aftalerne har regeringen og de regionale vækstfora sat en række fælles mål og oplistet områder, som parterne er enige om at gøre en særlig indsats

I aftalerne har regeringen og de regionale vækstfora sat en række fælles mål og oplistet områder, som parterne er enige om at gøre en særlig indsats 20. april 2010 Bilag 9c Status på arbejdet med regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 2007-09. 1. Baggrund Regeringen og de regionale vækstfora indgik i juni 2007 regionale partnerskabsaftaler

Læs mere

Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram (GUDP) præsenterer hermed sin Handlingsplan 2016.

Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram (GUDP) præsenterer hermed sin Handlingsplan 2016. HANDLINGSPLAN 2016 INDLEDNING Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram (GUDP) præsenterer hermed sin Handlingsplan 2016. Handlingsplanen sætter rammerne for GUDP s indsats i 2016, herunder ansøgningsfrister

Læs mere

INNOVATIONDANMARK. Aftale for strategisk samarbejde mellem Rådet for Teknologi og Innovation, Videnskabsministeriet og de regionale vækstfora

INNOVATIONDANMARK. Aftale for strategisk samarbejde mellem Rådet for Teknologi og Innovation, Videnskabsministeriet og de regionale vækstfora INNOVATIONDANMARK Aftale for strategisk samarbejde mellem Rådet for Teknologi og Innovation, Videnskabsministeriet og de regionale vækstfora Rådet for Teknologi og Innovation < Strategisk samarbejdsaftale

Læs mere

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer NOTAT Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer Dette notat beskriver en model for den fremtidige organisatoriske forankring af forløbsprogrammerne i regionen. Der er i dag ikke en ensartet organisering

Læs mere

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Fremtidige indsatser målrettet industrien Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Regeringens vækstpakke 2014 Danmark helt ud af krisen Eksempler på initiativer: Vækstprogram for små og mellemstore

Læs mere

Platform for strategisk samarbejde mellem RTI og regionerne

Platform for strategisk samarbejde mellem RTI og regionerne 29. APRIL 2008 Platform for strategisk samarbejde mellem RTI og regionerne 1. Sammenfatning Dette oplæg er udarbejdet som opfølgning på Rundbordssamtale 2007 mellem Rådet for Teknologi og Innovation (RTI)

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai

Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai Der søges en offentlig institution eller offentlig juridisk enhed til at udvikle og drive et Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai inden for

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Samarbejde om virksomheders deltagelse i erhvervsfremmeaktiviteter på tværs af regionsgrænser

Samarbejde om virksomheders deltagelse i erhvervsfremmeaktiviteter på tværs af regionsgrænser Samarbejde om virksomheders deltagelse i erhvervsfremmeaktiviteter på tværs af regionsgrænser 1. Baggrund for samarbejdsaftalen De tre vestdanske vækstfora for Region Syddanmark, Region Midtjylland og

Læs mere

Vækstforum NOTAT. Grøn Vækst Hovedindhold og sammenhænge til den regionale udvikling

Vækstforum NOTAT. Grøn Vækst Hovedindhold og sammenhænge til den regionale udvikling Regionshuset Viborg Vækstforum Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk NOTAT Grøn Vækst Hovedindhold og sammenhænge til

Læs mere

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager hele

Læs mere

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed I regi af sundhedsaftalen har kommunerne, regionen og almen praksis opbygget en samarbejdsorganisation, der har kunnet løse en række

Læs mere

Ønske: Ny fagligt stærk, dedikeret og effektiv lægemiddelmyndighed

Ønske: Ny fagligt stærk, dedikeret og effektiv lægemiddelmyndighed NOTAT 15. april 2015 Ønske: Ny fagligt stærk, dedikeret og effektiv lægemiddelmyndighed Både patienterne og lægemiddelindustrien har brug for en selvstændig, fagligt stærk og effektiv lægemiddelmyndighed

Læs mere

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. november 2016 Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor 2017-2020 Det midtjyske EU-kontors bestyrelse har vedtaget

Læs mere

Resume af høringssvar i forbindelse med det danske regionalfondsprogram for perioden og den strategiske miljøkonsekvensvurdering.

Resume af høringssvar i forbindelse med det danske regionalfondsprogram for perioden og den strategiske miljøkonsekvensvurdering. 2. april 2014 J.nr. 13/03858 /erst Resume af høringssvar i forbindelse med det danske regionalfondsprogram for perioden 2014-2020 og den strategiske miljøkonsekvensvurdering. Udkast til nationalt program

Læs mere

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 PROGRAM Frau Karin Tischer Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder samt udarbejdelse

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse fredag den kl. 10:30

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse fredag den kl. 10:30 Medlemmerne af Danske Regioners bestyrelse m.fl. 11042013 Sagsnr. 13/582 Annette Budtz Jørgensen Tel.: 3529 8263 Email: abj@regioner.dk Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse fredag den 05042013

Læs mere

Notat. Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland

Notat. Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland Notat Direktionen Journalnr: 88.20.08-P20-1-14 Ref.: Lars Peter Schou Dato: 13-02-2014 Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland De nordjyske kommuner er med forbehold for politisk

Læs mere

OPSLAG. EU-DK-Hjemtag. Side 1/6

OPSLAG. EU-DK-Hjemtag. Side 1/6 OPSLAG EU-DK-Hjemtag 2016 Side 1/6 1.1 EU-DK-Hjemtag formål Formålet med EU-DK-Hjemtag er at styrke dansk forskning og innovation ved at fremme deltagelse i og øge dansk hjemtag fra Horizon 2020 jf. finansloven

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Vækstforum Sjælland, Det regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland, VEU-Center Øst og Øerne og VEU- Center Vestsjælland 1

Samarbejdsaftale mellem Vækstforum Sjælland, Det regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland, VEU-Center Øst og Øerne og VEU- Center Vestsjælland 1 Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland Samarbejdsaftale mellem Vækstforum Sjælland, Det regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland, VEU-Center Øst og Øerne og VEU- Center Vestsjælland 1 1. Baggrund Denne samarbejdsaftale

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Fra regional styrkeposition til nationalt klyngeinitiativ

Fra regional styrkeposition til nationalt klyngeinitiativ Fra regional styrkeposition til nationalt klyngeinitiativ Svensk RegLab besøg, Agro Food Park, 3. september 2014 Chefkonsulent Lars Haahr Jensen www.regionmidtjylland.dk Menu Case: Agro Food Park og Danish

Læs mere

Et rigt og udviklende kulturliv

Et rigt og udviklende kulturliv Et rigt og udviklende kulturliv Kulturpolitik for Region Midtjylland 2016 SAM SPIL VIKLING VÆRK SYN TALENT OG NET KREATIVITET Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Ny kulturpolitik for Region

Læs mere

Alle fire projekter har søgt om forlængelse i perioden 1.jan til og med 31. dec. 2015

Alle fire projekter har søgt om forlængelse i perioden 1.jan til og med 31. dec. 2015 1. Genbehandling - Ansøgning om forlængelse af ungeindsats i 2015 RESUMÉ Vækstforum vedtog på sit møde d.19. juni at give eksisterende rammeprogrammer mulighed for at kunne finansieres frem til udgangen

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Turisme Business Region North Denmark

Turisme Business Region North Denmark Turisme Business Region North Denmark 2. september 2016 Baggrund for fælles indsats for turismen i Nordjylland Med vedtagelse af vækstplan for turisme i Danmark og ny national organisering af turismefremme

Læs mere

Regional udvikling - landdistrikter, erhverv

Regional udvikling - landdistrikter, erhverv Regional udvikling - landdistrikter, erhverv Mulighedernes landdistrikter 6. november 2007, Anders Debel, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Regional udvikling landdistrikter, erhverv Stort fokus

Læs mere

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND FOKUSERET VÆKSTDAGSORDEN Resultater fra fase 1: Kortlægning Fokuseret Vækstdagsorden FÆLLESMÆNGDEN Opsummering af fælles styrker og synergimuligheder 2 Fokuseret Vækstdagsorden Fælles styrker og udfordringer

Læs mere

Væksten i Thy - det regionale perspektiv. Morten Lemvigh, kontorchef Region Nordjylland

Væksten i Thy - det regionale perspektiv. Morten Lemvigh, kontorchef Region Nordjylland Væksten i Thy - det regionale perspektiv Morten Lemvigh, kontorchef Region Nordjylland Disposition Generelle og globale tendenser Væksten i Region Nordjylland Væksten i Thy Vækstforums tilbud Eksempler

Læs mere

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg.

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. Vedtægter for Business Region North Denmark (BRN) 1 Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. 2 Formål

Læs mere

Vækstforum. Ansøgning: Team Vækst Danmark. 1. december Sagsnr.: 15/ SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A

Vækstforum. Ansøgning: Team Vækst Danmark. 1. december Sagsnr.: 15/ SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A Vækstforum 1. december 2015 Ansøgning: Team Vækst Danmark Sagsnr.: 15/39035 SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A Indstilling: Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

Læs mere

Notat Regional UdviklingsPlan Forslag til initiativområder

Notat Regional UdviklingsPlan Forslag til initiativområder Område: Regional Udvikling Afdeling: Strategi og analyse Journal nr.: 10/1155 Dato: 5. januar 2011 Udarbejdet af: Birger Christensen E mail: Birger.Christensen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631900 Notat

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri Program for Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri 20. August 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund/rationale... 3 2. Formål og Mål... 6 3. Det

Læs mere

11. Team Vækst Danmark

11. Team Vækst Danmark Brevid 2883336 11. Team Vækst Danmark Åbent Vækstforum Sjælland 2772740 Brevid: Resume Annoncering vedr. Team Vækst Danmark blev igangsat 1. juli 2015. Der foreligger nu en ansøgning fra Region Midtjylland

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Cross Media-satsningen: opgaver, organisering og økonomi. 1. Baggrund. 2. Formål med erhvervssatsningen på Cross Media

Cross Media-satsningen: opgaver, organisering og økonomi. 1. Baggrund. 2. Formål med erhvervssatsningen på Cross Media Regionshuset Viborg Cross Media-satsningen: opgaver, organisering og økonomi Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dette

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

BRN Att. Sekretariatsleder Carsten Sand Nielsen. Skagen, den 24. oktober Kære Carsten Sand Nielsen. Med venlig hilsen

BRN Att. Sekretariatsleder Carsten Sand Nielsen. Skagen, den 24. oktober Kære Carsten Sand Nielsen. Med venlig hilsen BRN Att. Sekretariatsleder Carsten Sand Nielsen Skagen, den 24. oktober 2016 Kære Carsten Sand Nielsen På vegne af bestyrelsen for Fonden Visit Nordjylland fremsender jeg hermed en officiel anmodning til

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Analyse af fiskerihavnens erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet

Analyse af fiskerihavnens erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Analyse af fiskerihavnens erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Udarbejdet af GEMBA Seafood Consulting til Danske Havne 26. April 2007 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BAGGRUND...

Læs mere

Genbehandling: Analyser af rammevilkår for maritim vækst i Skagen

Genbehandling: Analyser af rammevilkår for maritim vækst i Skagen Genbehandling: Analyser af rammevilkår for maritim vækst i Skagen RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2012-000246 Skagen Havn Stærke erhvervssamarbejder Klynger (Det maritime

Læs mere

Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan

Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan 1. Arbejdsmiljørådets mission og vision Arbejdsmiljørådet vil frem mod 2020 både styrke og synliggøre partsindsatsen som et helt centralt element i den samlede

Læs mere

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Kommunerne er hver dag i berøring med virksomheder i hele Danmark og hjælper virksomhederne med at finde arbejdskraft, sørger for at infrastrukturen

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Uddannelsesråd Lolland-Falster

Uddannelsesråd Lolland-Falster STRATEGI Uddannelsesråd Lolland-Falster UDDANNELSESRÅD LOLLAND-FALSTER 2016 INDLEDNING Uddannelse og uddannelsesinstitutioner har afgørende betydning for landsdelen; De understøtter erhvervslivets adgang

Læs mere

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Indlæg v. Hans Henrik Bruhn, Nordjysk FødevareErhverv Projekt Fødevareindsatsen - et unikt

Læs mere

. Udmøntning af midler til grøn satsning 2014

. Udmøntning af midler til grøn satsning 2014 . Udmøntning af midler til grøn satsning 2014 Forretningsudvalget Brevid: 2374669 Resume Der fremlægges aktiviteter, som udmønter Regionsrådets midler til grøn Sagsfremstilling Der er i regionens budget

Læs mere

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen 1. Baggrund Udviklingen i sundhedsvæsnet stiller nye krav til almen praksis, hospitalerne og kommunerne

Læs mere

Direktionen vedtog at arbejde videre med innovation inden for tre overordnede perspektiver:

Direktionen vedtog at arbejde videre med innovation inden for tre overordnede perspektiver: Vedrørende: Oplæg til rammer for arbejdet med innovation i 2013 Sagsnavn: Innovation i Randers Kommune Sagsnummer: 00.01.00-P22-4-12 Skrevet af: Rasmus Bak-Møller E-mail: rbm@randers.dk Forvaltning: Politik,

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

INFORMATIONSMØDE 2014. Introduktion til GUDP v. Mette Leiholt, GUDP-sekretariatet

INFORMATIONSMØDE 2014. Introduktion til GUDP v. Mette Leiholt, GUDP-sekretariatet INFORMATIONSMØDE 2014 Introduktion til GUDP v. Mette Leiholt, GUDP-sekretariatet PROGRAMMET Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) støtter: bæredygtighed og vækst tæt samarbejde mellem forskning

Læs mere

Udspil vedr. erhvervsfremme:

Udspil vedr. erhvervsfremme: Udspil vedr. erhvervsfremme: Forenkling af klynge- og netværksindsatsen på fødevareområdet December 2017 1 Problemet Regeringens eftersyn af erhvervsfremme og en regional analyse af fødevarelandskabet

Læs mere

Input til KKR Nordjylland vedr. Vækstpartnerskabsaftale - Vækstforum Nordjylland og Regering

Input til KKR Nordjylland vedr. Vækstpartnerskabsaftale - Vækstforum Nordjylland og Regering Input til KKR Nordjylland vedr. Vækstpartnerskabsaftale - Vækstforum Nordjylland og Regering - KKR Møde i Rebild d. 25.1.2013 v/ NES Formand og Erhvervsdirektør Torben Ladefoged Mariagerfjord Erhvervsråd

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Godkendelse af Sundhedsaftalen

Godkendelse af Sundhedsaftalen Punkt 10. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Forvaltningerne indstiller, at Familie- og Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Ældre- og Handicapudvalget og Sundheds- og Kulturudvalget

Læs mere

Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen.

Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen. Punkt 9. Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen. 2014-12345. Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalget, orientering om de centrale udviklingspuljer Fælles Skoleudvikling

Læs mere

Indkaldelse. HB-møde d. 26. juni Dagsorden. 1. Referater til underskrift. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering

Indkaldelse. HB-møde d. 26. juni Dagsorden. 1. Referater til underskrift. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering Indkaldelse HB-møde d. 26. juni 2013 Dagsorden 1. Referater til underskrift Referat til underskrift fra HBM d. 14. maj 2013 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Strategiplan 2014 2.2 Samarbejde mellem

Læs mere

GUDP Handlingsplan 2018

GUDP Handlingsplan 2018 GUDP Handlingsplan 2018 1 INDLEDNING Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) præsenterer hermed sin handlingsplan for 2018. Handlingsplanen sætter rammen for GUDP s indsats i 2018, herunder ansøgningsrunder

Læs mere

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom)

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Dato: 26. november 2013 Brevid: 2208309 Tværsektorielle indsatser i 2014 Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Baggrund Optimal håndtering af multisygdom er

Læs mere

Midtvejsevaluering, forlængelse af og merbevilling til. innovationsmiljøet Future Food Innovation

Midtvejsevaluering, forlængelse af og merbevilling til. innovationsmiljøet Future Food Innovation Midtvejsevaluering, forlængelse af og merbevilling til innovationsmiljøet Future Food Innovation Feb. 2013/GB Indledning Som led i Vækstforums strategiske indsats for at skabe gode vilkår for innovation

Læs mere