ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset Århus C

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C"

Transkript

1 ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. november 2003 via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: G Ref.: CL Udbud af tjenesteydelser, herunder udbud af advokatbistand 1. Resume Advokatbistand er blot en kategori af tjenesteydelser, hvor øget konkurrenceudsætning kan medvirke til at sikre den rigtige og bedste kompetence til den billigste pris. En del tjenesteydelser udbydes allerede, herunder finansielle tjenesteydelser, udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver, konkurrenceudsætning af advokatbistand på enkeltstående opgaver. Med henblik på at skabe et overblik over dels de tjenesteydelsesområder, der allerede udbydes, dels de tjenesteydelsesområder, der med fordel kan udbydes for derved at skabe øget konkurrence, foreslås der nedsat en tværmagistratslig arbejdsgruppe, der skal afdække dette område samt forestå udbud af de identificerede tjenesteydelseskategorier i samarbejde med magistratsafdelingerne. Det foreslås, at den tværmagistratslige arbejdsgruppe bemyndiges til at gennemføre et EU udbud for Århus Kommunes advokatydelser med henblik på pr. 1. juni 2004 at indgå rammeaftaler med de advokatfirmaer, der afgiver de økonomisk mest fordelagtige tilbud. 1

2 2. Tidligere beslutninger Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe stillede den 23. april 2003 forslag til byrådsbeslutning om, at Århus Byråd beslutter, at anvendelse af advokatbistand sker på baggrund af gennemført udbud om indgåelse af rammeaftaler. Århus Byråd besluttede den 7. maj 2003 at fremsende forslaget til Borgmesterens Afdeling til udtalelse. 3. Beskrivelse af indstillingen Baggrund Advokatbistand er blot en kategori af tjenesteydelser, hvor øget konkurrenceudsætning kan medvirke til at sikre den rigtige og bedste kompetence til den billigste pris. Tjenesteydelsesområdet dækker mange forskelligartede kategorier af tjenesteydelser, hvoraf blandt andet kan nævnes: Tjenesteydelser knyttet til bygge- og anlægsarbejder, såsom bygherrerådgivning, arkitekt- og ingeniørrådgivning Liberale erhverv, herunder blandt andet advokater, ejendomsmæglere og revisorer Management og konsulentbistand Markeds- og opinionsundersøgelser Reklame Uddannelsesforløb En del af disse tjenesteydelser udbydes allerede. Eksempelvis kan nævnes udbud af Århus Kommunes finansielle tjenesteydelser, udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver, 2

3 konkurrenceudsætning af advokatbistand på enkeltstående opgaver. Afdækning af konkurrenceudsætningen Det foreslås, at der nedsættes en tværmagistratslig arbejdsgruppe under Juridisk Afdelings formandskab bestående af 2 medlemmer fra hver magistratsafdeling. Arbejdsgruppen bemyndiges til at afdække, om der er yderligere tjenesteydelsesområder, der med fordel kan udbydes for derved at skabe øget konkurrence. Formålet er at skabe et overblik over dels de tjenesteydelsesområder, der allerede udbydes, dels de tjenesteydelsesområder, der med fordel kan udbydes i fællesskab for derved at skabe øget konkurrence. Den tværmagistratslige arbejdsgruppe tager herefter initiativ til gennemførelse af de pågældende udbud, enten ved nedsættelse af arbejdsgrupper eller ved ad hoc deltagelse af repræsentanter fra de enkelte magistratsafdelinger i den tværmagistratslige arbejdsgruppe, således at magistratsafdelingers erfaringer afspejles i udbudsmaterialet og de efterfølgende aftaler. Den tværmagistratslige arbejdsgruppes kommissorium omfatter ikke tjenesteydelsesudbud, der alene berører en enkelt magistratsafdeling. Udbudene koordineres med Indkøbskommissionen. Standardmateriale og vejledninger Den tværmagistratslige arbejdsgruppe vil i forbindelse med de enkelte udbud afdække, i hvilket omfang der findes standardiseret udbudsmateriale på fx. internettet inden for de enkelte tjenesteydelsesområder med henblik på at samle disse links i en videndatabase. Formålet er at forenkle og lette arbejdet med udbud af tjenesteydelsesopgaver ved at gøre standardmateriale let tilgængeligt for alle. I det omfang, det tilgængelige standardmateriale ikke er velegnet, eller der ikke eksisterer standardmateriale, vil den tværmagistratslige arbejdsgruppe forestå udarbejdelsen af et egnet 3

4 standardmateriale med tilhørende vejledning i brugen heraf, og at dette standardmateriale ligeledes samles i en for Århus Kommune fælles videndatabase. Standardiseret udbudsmateriale kan være: - standardudbudsmateriale til brug ved specifikke tjenesteydelsesudbud - vejledning til udbudsmaterialet omfattende også proceduren efter tilbudsmodtagelse - standardiserede tilbudsindhentningsskemaer for specifikke områder - evalueringsprocedurer - vejledning i kontraktstyring Udbud af Advokatydelser Det foreslås, at den tværmagistratslige arbejdsgruppe bemyndiges til at gennemføre et EU udbud for Århus Kommunes advokatydelser med henblik på pr. 1. juni 2004 at indgå rammeaftaler med de advokatfirmaer, der afgiver de økonomisk mest fordelagtige tilbud. Rammeaftaler har karakter af standing offers, hvor de enkelte advokatkontorer forpligter sig til at sælge sine ydelser til forud aftalt pris og på de aftalte vilkår. Rammeaftaler forudsættes indgået med flere advokatkontorer, og de forhindrer ikke, at magistratsafdelingerne i enkelte særligt begrundede tilfælde kan vælge en advokat, der ikke er omfattet af rammeaftalerne, for eksempel fordi den efterspurgte kompetence ikke findes under rammeaftalerne, eller der skal gennemføres et større projekt, hvor det er mere hensigtsmæssigt, at udbyde advokatydelsen på projektet særskilt. Der er således i første omgang tale om ikke-obligatoriske aftaler grundet advokatydelsens særlige karakter. Det samme vil være gældende for de tjenesteydelsesaftaler af tilsvarende særlig karakter, som vil blive indgået efter den tværmagistratslige arbejdsgruppes forudgående udbud. I lighed med Århus Kommunes generelle indkøbspolitik tilstræbes dog på sigt, at aftalerne gøres obligatoriske i det omfang den tværmagistratslige arbejdsgruppe i samarbejde med de berørte magistratsafdelinger vurderer, at dette vil være hensigtsmæssigt. Advokatydelsen er en kompleks ydelse, hvor den enkelte advokat i stigende omfang er specialist inden for enkelte områder, og hvor kun få er generalister. Udbudet skal medvirke til 4

5 at afdække de enkelte kontorers kompetencer og dermed medvirke til, at der opnås større sikkerhed for, at den valgte advokat er den rigtige til opgaven dvs. at advokaten allerede besidder den for opgaven nødvendige kompetence. For eksempel vil man kunne forestille sig, at en højt specialiseret advokat vil beregne sig en høj timepris, hvor en mindre specialiseret advokat vil beregne sig en lavere timepris. Ved valg af advokat vil der således være mulighed for at vurdere, hvor høj grad af ekspertise, der er behov for til den enkelte sag (tilstrækkelighedsprincippet). Advokatbranchen har til dato kun i meget begrænset omfang været karakteriseret af priskonkurrence, dog har Århus Kommune senest konkurrenceudsat advokatydelsen i forbindelse med en udbudsopgave. Udbudet vil medvirke til konkurrence på advokaternes timepris, og de efterfølgende rammeaftaler vil sikre at ydelsen leveres til den på forhånd aftalte timepris. Samtidig vil rammeaftalerne medvirke til, at advokatydelsen altid leveres på kendte vilkår både for så vidt angår små opgaver og større opgaver af mere projektorienteret karakter. Det foreslås, at den tværmagistratslig arbejdsgruppe bemyndiges til at forestå gennemførelsen af advokatudbudet og indgå rammeaftaler med de advokatkontorer, der afgiver de for Århus Kommune økonomisk mest fordelagtige tilbud. Evaluering Med henblik på at vurdere resultatet af afdækningen af hvilke yderligere områder, der med fordel kan konkurrenceudsættes samt de efterfølgende udbudsrunder foreslås det, at den tværmagistratslige arbejdsgruppe udarbejder en evalueringsrapport til forelæggelse for Magistraten medio Økonomiske konsekvenser Det forventes, at der gennem udbud vil kunne skabes øget konkurrence såvel inden for advokatbistand til Århus Kommune som på tjenesteydelsesområdet generelt. En øget konkurrence forventes at medføre lavere priser og mere kvalitet til prisen inden for de enkelte områder. 5. Konsekvenser i forhold til mål 5

6 Indstillingen har ikke selvstændige konsekvenser i forhold til mål. Afdækningen af konkurrenceudsætningen inden for tjenesteydelser og de efterfølgende udbud, herunder udbud af advokatydelser stemmer dog overens med det i Århus Kommunes indkøbspolitik beskrevne mål og tidligere vedtagne retningslinier for udbud og udlicitering - bedst mulig anvendelse af de kommunale midler. 6. Beslutningspunkter Borgmesterens Afdeling indstiller, 1. at Borgmesterens Afdeling bemyndiges til at nedsætte en tværmagistratslig arbejdsgruppe, der skal forstå udbud af tjenesteydelser, som beskrevet i indstillingen. 1. at den tværmagistratslige arbejdsgruppe udarbejder en evalueringsrapport til forelæggelse for Magistraten medio 2005 indeholdende blandt andet en status over de identificerede tjenesteydelseskategorier samt planlagte og gennemførte udbud. Bilagsfortegnelse: Ingen / Louise Gade Poul-Erik Jensen 6

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 27. April 2005 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940 2246 Jour. nr.: Ref.: BGS/MAAK

Læs mere

Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013

Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013 Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013 Vejen Kommune 1 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune, Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 24. maj 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2280/8940 2285 Jour. nr.: M0/2003/00973

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik

Indkøbs- og udbudspolitik Indkøbs- og udbudspolitik Maj 2012 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser... 3 2.1 Lovgivning... 3 2.2 Indkøb med en kontraktsum større end 1.489.820 kr.... 4 2.3 Indkøb med en kontraktsum

Læs mere

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling April 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definition af udbud og udlicitering... 3 1.2

Læs mere

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune Risikostyringspolitik (Bygnings- og tingsskade) for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Juridisk Kontor juni 2005 Indhold Indhold... 2 1. Formål... 2 1.1. Sikring frem

Læs mere

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES Indkøbs- og udbudspolitik 2015 BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 2 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser...

Læs mere

SKI's rammeaftaler inden for videnrådgivning 20 anbefalinger til forbedringer

SKI's rammeaftaler inden for videnrådgivning 20 anbefalinger til forbedringer Den 16. juni 2011 kna SKI's rammeaftaler inden for videnrådgivning 20 anbefalinger til forbedringer Resumé SKI s rammeaftaler egner sig ikke til køb af videnrådgivning, fordi videnrådgivning kræver tilpasning

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Juni 2011 1 Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøbere Juni 2011 UDBUDSRÅDET Udbudsrådet

Læs mere

11. Indkøbspolitik 2011-2014 (2010-183334)

11. Indkøbspolitik 2011-2014 (2010-183334) 11. Indkøbspolitik 2011-2014 (2010-183334) Forslaget til ny indkøbspolitik skal sikre implementering af en ny og mere fleksibel tilrettelæggelse af indkøbsområdet med fortsat fokus på økonomisk effektivisering

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05

Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05 Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05 Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

Udbudsmateriale. Århus Kommune 2007/S 159-198789. Juridisk Afdeling. Udbud af advokatydelser

Udbudsmateriale. Århus Kommune 2007/S 159-198789. Juridisk Afdeling. Udbud af advokatydelser Udbudsmateriale 2007/S 159-198789 Århus Kommune Juridisk Afdeling Udbud af advokatydelser Udbudsmateriale 24. september 2007 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Juridisk Afdeling Århus Kommune, Juridisk

Læs mere

Indstilling. Styrket lederuddannelse i Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Styrket lederuddannelse i Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. april 2009 Styrket lederuddannelse i Århus Kommune 1. Resume Denne indstilling igangsætter Den Offentlige Lederuddannelse (herefter

Læs mere

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune.

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Projekt Indkøb Dok. Nr. 306-2010-192320 Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Baggrund Odsherred kommune forvalter med sine ca. 33.000 indbyggere et indkøbsbudget på over 400 mill kr. årligt. Odsherred

Læs mere

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget.

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget. Indledning Denne politik udstikker de overordnede rammer og mål for alle udbud og indkøb i Ringsted Kommune. Politikken revideres mindst én gang i hver byrådsperiode. Hvert år fremlægges der en udbudsstrategi

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

Evaluering af Århus Kommunes indkøbspolitik og indførelsen af e-handel

Evaluering af Århus Kommunes indkøbspolitik og indførelsen af e-handel Bilag 1. Evaluering af Århus Kommunes indkøbspolitik og indførelsen af e-handel - udarbejdet på baggrund af de hidtidige erfaringer siden vedtagelsen af indstillingerne vedr. indførelse af e-handel i Århus

Læs mere

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Retningsliniernes formål... 3 2. Organisering... 3 3. Krav til leverandører... 3 4. Brugerinvolvering... 4 5. Indkøbsprocessen... 4

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Retningslinjer for indkøb af bygge- og anlægsydelser

Retningslinjer for indkøb af bygge- og anlægsydelser Retningslinjer for indkøb af bygge- og anlægsydelser - en del af Slagelse kommunes indkøbspolitik Drift og Anlæg teknik@slagelse.dk 14. marts 2011 Slagelse Kommune vil med sin styring og fordeling af indkøb

Læs mere

Fremtidig struktur for Filmby Århus og tilskudsordning til Den vestdanske Filmpulje.

Fremtidig struktur for Filmby Århus og tilskudsordning til Den vestdanske Filmpulje. ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. oktober 2004 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Udbudspolitik Tiltrådt af Byrådet den 31. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Solrød Kommunes udbudspolitik... 2 2. Politiske mål... 2 3. Delegation

Læs mere

Vejledning Udbud trin for trin

Vejledning Udbud trin for trin Vejledning Udbud trin for trin v Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Trin 1: Planlægning... 6 1.1 Intern organisering... 7 1.1.1 Nødvendige kompetencer...

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til Kommunaløkonomisk Forum 2013. 2 Reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet er ved at blive ændret. Kommunalbestyrelsen

Læs mere