Klagenævnet for Udbud J.nr.: /

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/"

Transkript

1 Klagenævnet for Udbud J.nr.: / (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik Steffensen, Århus) mod Århus Kommune (advokat Tina Braad, Århus) Den 18. april 2005 afsagde Klagenævnet kendelse vedrørende klagepunkterne 1-6 i sagen. Klagenævnet besluttede efter modtagelsen af klagen at udskyde behandlingen af klagerens påstande 7 og 8 om erstatning, indtil Klagenævnet havde taget stilling til de øvrige påstande. Denne kendelse vedrører erstatningspåstandene. Spørgsmålet om erstatning har været behandlet på et møde den 19. september Klageren har nedlagt følgende påstande: Påstand 7 Indklagede tilpligtes til klageren at betale kr., subsidiært et mindre beløb, med procesrente fra den 11. oktober 2004 samt sagens omkostninger. Påstand 8 (subsidiær i forhold til påstand 7) Indklagede tilpligtes til klageren at betale ,50 kr., subsidiært et mindre beløb, med procesrente fra den 11. oktober 2004, samt sagens omkostninger.

2 Klageren har opgjort sit krav i påstand 7 med henvisning til et internt bilag,»vestergårdsskolen Prisberegning«, der er fremlagt i sagen. Bilaget viser de enkelte poster i klagerens tilbud og er opbygget, så tilbudets priser der anføres at være inklusiv dækningsbidrag kan sammenlignes med klagerens angivelige kostpris, der anføres at være uden dækningsbidrag. I bilaget anføres afslutningsvis, at klagerens forventede dækningsbidrag i forbindelse med byggesagen udgjorde kr. 2. Klageren har opgjort sit krav i påstand 8 således: a. Udgift til afgivelse af tilbud ,00 kr. b. Klagerens udgifter i form af arbejdstimer i forbindelse med sag nr [klagesagen], 97 timer á kr. 350 til direktør Jens Nielsen ,00 kr. c. Afholdte advokatomkostninger ,00 kr. d. Skønnede omkostninger til sagens afslutning ,00 kr. I alt med fradrag af tilkendte omkostninger Moms, 25% heraf hvortil kommer transport, direktør Jens Nielsen København tur/retur, togbilletter I alt ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,50 kr ,50 kr ,00 kr ,50 kr. Ad erstatningsgrundlaget: Ved kendelsen af 18. april 2005 konstaterede Klagenævnet, at indklagede under licitationen har overtrådt Tilbudsloven således: Ad påstand 1: Indklagede har handlet i strid med Tilbudslovens 12, stk. 1, og gennemsigtighedsprincippet ved ikke som begrundelse for at annullere licitationen vedrørende murerentreprisen for modernisering og

3 genopretning af Vestergårdskolen at anføre, at ingen af de bydende havde afgivet tilbud, der lå inden for indklagedes økonomiske rammer for entreprisen, uagtet dette var indklagedes begrundelse for at annullere licitationen. 3. Ad påstand 2: Indklagede har handlet i strid med Tilbudslovens 6, stk. 1, ved at annullere licitationen vedrørende murerentreprisen for modernisering og genopretning af Vestergårdskolen, uagtet der ikke var en saglig begrundelse herfor, idet moderniseringen ville kunne gennemføres inden for de foreliggende rammer. Ad påstand 3: Indklagede har handlet i strid med Tilbudslovens 6, stk. 1, og 12, stk. 1, ved at annullere murerentreprisen for modernisering og genopretning af Vestergårdskolen, da den anførte begrundelse ikke var saglig, idet det blev anført, at annullationen var begrundet i»forhold i billigste bydendes bud«. Klageren har gjort gældende, at indklagede ved de pågældende overtrædelser har handlet på en sådan måde, at indklagede efter de almindelige erstatningsregler er erstatningsansvarlig over for klageren. Klageren har nærmere anført, at indklagede på væsentlige punkter groft har overtrådt licitationsreglerne, idet indklagede ikke har angivet en korrekt begrundelse for beslutningen om annullation af licitationen, men i stedet har givet en usaglig begrundelse. Indklagede har foretaget en ulovlig annullation af licitationen. Indklagede har gjort gældende, at de pågældende overtrædelser ikke indebærer, at indklagede efter de almindelige erstatningsregler er erstatningsansvarlig over for klageren. Indklagede har nærmere anført, at indklagede ikke har begået ansvarspådragende fejl i forbindelse med licitationen. Indklagedes annullation af licitationen var begrundet i indklagedes fejlfortolkning af reglerne om regnefejl og i den forbindelse indklagedes opfattelse af, at licitationen ikke uden en reduktion af entreprisens omfang kunne gennemføres inden for de økonomiske rammer, som indklagede havde til rådighed. Beslutningen om at an-

4 nullere licitationen blev truffet på et tidspunkt, hvor indklagede var underlagt meget stramme økonomiske rammer, og hvor reglerne for den enkelte skoles mulighed for selv at bidrage med finansieringen af vedligeholdelsesarbejder og investeringer var under revision. Under disse omstændigheder er indklagedes overtrædelser ikke ansvarspådragende. 4. Indklagede har endvidere gjort gældende, at der ikke er årsagsforbindelse mellem de konstaterede overtrædelser af Tilbudsloven og klagerens påståede tab. En tilbudsgiver risikerer under enhver licitation, at udbyderen annullerer den. Det kan lægges til grund, at indklagede såfremt indklagede ikke havde valgt at annullere licitationen - ville have valgt at tildele kontrakten til Murerfirmaet Baarup ApS. Klageren er derfor ikke berettiget til positiv opfyldelsesinteresse. Klageren er heller ikke berettiget til at få erstattet den negative kontraktinteresse. Klageren har nemlig ikke bevist, at klageren ikke ville have afgivet tilbud, såfremt man havde vidst, at licitationen ville blive annulleret. Det følger klart af det forhold, at klageren til trods for, at klageren var af den opfattelse, at indklagedes annullation af den første licitation var ulovlig valgte at afgive tilbud under den anden licitation. Endelig blev klagerens mulighed for at få murerentreprisen i realiteten forbedret ved indklagedes annullation af den første licitation, idet indklagede med fuldt kendskab til størrelsen af de øvrige tilbudsgiveres tilbud fik mulighed for at revidere sit tilbud. Ad erstatningskravet: Klageren har vedrørende påstand 7 gjort gældende, at klageren, hvis indklagede ikke havde handlet i strid med licitationsreglerne og ansvarspådragende, ville have fået kontrakten om murerentreprisen vedrørende Vestergårdskolen, eller at det i hvert fald er overvejende sandsynligt, at klageren ville have fået kontrakten. Indklagede har nemlig ikke løftet sin bevisbyrde for, at det var muligt at fastholde Murerfirmaet Baarup ApS på det afgivne tilbud, og klageren ville være lavestbydende, hvis det ikke var tilfældet. Klageren har derfor krav på en erstatning, der svarer til positiv opfyldelsesinteresse. Klageren har vedrørende den subsidiære påstand 8 gjort gældende, at klageren i hvert fald har krav på at få dækket sit tab i forbindelse med de forgæves afholdte udgifter forårsaget af, at virksomheden afgav tilbud under en licitation, der efterfølgende blev annulleret i strid med Tilbudsloven. Klage-

5 ren har således i hvert fald krav på en erstatning, der svarer til negativ kontraktinteresse. Indklagede har begået grove overtrædelser af Tilbudsloven, og klageren har derfor haft behov for advokatbistand i usædvanligt omfang, således at hovedreglen om, at udgifter til sådan bistand dækkes af de tilkendte omkostninger, ikke bør følges fuldt ud. Deltagelse i den anden licitation har krævet omkostninger, idet alt skulle omkalkuleres for at sikre rigtigheden af tilbudet. 5. Indklagede har vedrørende påstand 7 gjort gældende, at klageren ikke har ført bevis for, at klageren, hvis de pågældende overtrædelser ikke var begået, ville have fået kontrakten, eller at dette var overvejende sandsynligt. Der er derfor ikke er grundlag for at fastsætte erstatningen som positiv opfyldelsesinteresse. Indklagede har nærmere anført, at klagerens tilbud var mere end 2 mio. kr. dyrere end lavestbydendes. Tilbudet fra Murerfirmaet Baarup ApS ville således selv efter en prissætning af forbeholdene i denne tilbudsgivers tilbud være betydeligt billigere end klagerens. Det kan derfor som anført lægges til grund, at klageren ikke ville have fået kontrakten. Dertil kommer, at klagerens opgørelse af den mistede fortjeneste svarer til et dækningsbidrag på mere end 40%, det vil sige langt over det sædvanlige i branchen. Opgørelsen af klagerens udgifter er helt udokumenteret og den mistede fortjeneste udregnet på grundlag af ekstraarbejder i et hypotetisk omfang. Dertil kommer, at der ikke er taget højde for»sparet risiko«, og at klageren ikke har godtgjort at have opfyldt sin tabsbegrænsningspligt. Indklagede har vedrørende den subsidiære påstand 8 gjort gældende, at klageren har kunnet gøre brug af sit første tilbud ved udarbejdelsen af sit andet tilbud. Det kan konstateres, at klageren ved sit andet tilbud alene har ændret på ganske få poster. Klagerens udgifter til udarbejdelse af tilbud er udokumenterede og bygger ikke på opgørelse af timeforbrug eller lignende. Der kan ikke gives selvstændig erstatning vedrørende udgifter til at føre sagen for Klagenævnet.

6 6. Klagenævnet udtaler: Som anført af indklagede løber tilbudsgivere til enhver tid den risiko, at udbyderen annullerer licitationen. Såfremt annullationen er sagligt begrundet, handler udbyderen ikke herved ansvarspådragende over for tilbudsgiverne. Som fastslået i Klagenævnets kendelse af 18. april 2005 har indklagede imidlertid overtrådt Tilbudslovens 6, stk. 1, ved som anført ad påstand 2 at annullere licitationen vedrørende murerentreprisen for modernisering og genopretning af Vestergårdskolen, uagtet der ikke var en saglig begrundelse herfor. Indklagede har derved handlet ansvarspådragende over for klageren. De interne forhold, som indklagede har forklaret sin overtrædelse med, kan ikke føre til andet resultat. Det bemærkes i øvrigt, at der som beskrevet i Klagenævnets kendelse, herunder i bygningskonstruktør Lars Kodbøl Jørgensens gengivne forklaring og ad påstand 2, er begået en række grove overtrædelser og ikke blot enkelte fejlskøn. Der er ikke grundlag for at fastslå eller anse det for sandsynliggjort, at klageren såfremt indklagede havde gennemført licitationen uden at begå de fastslåede overtrædelser ville være blevet tildelt kontrakten. Tildelingskriteriet var»det laveste bud«, og klagerens tilbud lå over tilbudet fra Murerfirmaet Baarup ApS, som indklagede ikke var forpligtet til at undlade at tage i betragtning. Klagerens tab på grund af indklagedes overtrædelse kan derfor ikke opgøres som den positive opfyldelsesinteresse. Indklagede har gjort gældende, at det ikke kan anses for bevist, at klageren ville have undladt at afgive tilbud, hvis klageren vidste, at licitationen ville blive annulleret, og at klageren derfor heller ikke er berettiget til erstatning af den negative kontraktinteresse. Et sådant synspunkt kan i sagens natur ikke tiltrædes. Der kan heller ikke - som betingelse for erstatning i form af negativ kontraktinteresse - stilles krav om, at en tilbudsgiver i den beskrevne situation afgiver tilbud under en eventuel ny licitation. Det forhold, at klageren i denne sag har afgivet tilbud også under den fornyede licitation har imidlertid indflydelse på udmålingen af den erstatning, der tilkommer klageren, idet erstatningen må opgøres som de udgifter, der er forbundet med afgivelsen af dette tilbud.

7 I mangel af præcise oplysninger om omfanget af klagerens arbejde i forbindelse med udarbejdelsen af det fornyede tilbud, der i vidt omfang må antages at have bygget på klagerens første tilbud, fastsætter Klagenævnet beløbet skønsmæssigt til kr. med renter som påstået. 7. Erstatning for udgift til advokatbistand under Klagenævnssagen må efter fast praksis anses for dækket af det tilkendte omkostningsbeløb, og Klagenævnet har ikke mulighed for at forhøje det beløb, der blev tilkendt ved kendelsen af 18. april Herefter bestemmes: Indklagede, Århus Kommune, skal til klageren, Løgten murer- og entreprenørforretning A/S, betale kr. med procesrente fra den 11. oktober Indklagede skal i yderligere sagsomkostninger til klageren betale kr. Beløbene skal betales inden 8 uger efter, at denne afgørelse er meddelt indklagede. Indklagedes indbringelse af denne kendelse for domstolene inden 8 uger efter, at afgørelsen er meddelt parterne, har opsættende virkning, jf. lov om Klagenævnet for Udbud 8, stk. 2. Kirsten Thorup Genpartens rigtighed bekræftes. Joan Bach kontorfuldmægtig

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 4. september 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 4. september 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 4. september 2012 K E N D E L S E Kjæhr og Trillingsgaard A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod Kerteminde

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026575 (Mette Langborg, Mogens Hansen) 16. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026575 (Mette Langborg, Mogens Hansen) 16. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026575 (Mette Langborg, Mogens Hansen) 16. januar 2013 K E N D E L S E Byggefirmaet Brdr. Pedersen A/S (advokat Carsten Lang-Jensen, København) mod Guldborgsund Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037195 (Katja Høegh, Erik Bøgward Christiansen) 29. oktober 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037195 (Katja Høegh, Erik Bøgward Christiansen) 29. oktober 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037195 (Katja Høegh, Erik Bøgward Christiansen) 29. oktober 2014 (Erstatningsdel) K E N D E L S E HHM A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Aarhus) mod Direktoratet for

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035454 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 4. november 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035454 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 4. november 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035454 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 4. november 2014 K E N D E L S E HSHansen A/S (advokat Rune Hamborg, København) mod Bygningsstyrelsen (Kammeradvokaten v/advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.813 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 12. oktober 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.813 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 12. oktober 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.813 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 12. oktober 2004 K E N D E L S E Køster Entreprise A/S (advokat Henning Bill, København) mod Morsø Kommune (advokat Erik

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033718 (Mette Langborg, Allan Åge Christensen) 22. oktober 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033718 (Mette Langborg, Allan Åge Christensen) 22. oktober 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033718 (Mette Langborg, Allan Åge Christensen) 22. oktober 2013 K E N D E L S E Kristiansen & Co., Hadsund ApS (advokat Poul Thorup, Aalborg) mod Mariagerfjord Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-203.024 (Erik Kjærgaard, Jens Fejø, Niels Sørensen) 30. november 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-203.024 (Erik Kjærgaard, Jens Fejø, Niels Sørensen) 30. november 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-203.024 (Erik Kjærgaard, Jens Fejø, Niels Sørensen) 30. november 2004 K E N D E L S E Murermester Finn F. Hansen (advokat Henning Levin, København) mod Boligselskabet Vendersbo

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-108.785 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Wayne Jensen) 16. december 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-108.785 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Wayne Jensen) 16. december 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-108.785 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Wayne Jensen) 16. december 2003 K E N D E L S E Bilhuset Randers A/S, Jydsk Automobil Centrum A/S og Nellemann Randers A/S (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021254 (Nikolaj Aarø-Hansen, Thomas Grønkær, Niels Henriksen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021254 (Nikolaj Aarø-Hansen, Thomas Grønkær, Niels Henriksen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021254 (Nikolaj Aarø-Hansen, Thomas Grønkær, Niels Henriksen) 12. november 2010 K E N D E L S E Icopal Entreprise A/S (advokat Jeppe Svenning, Århus) mod Næstved Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2007-0013669 (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen og Trine H. Garde) 14. december 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2007-0013669 (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen og Trine H. Garde) 14. december 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr. 2007-0013669 (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen og Trine H. Garde) 14. december 2007 K E N D E L S E Akupunktør og massør Thomas Borgå (advokat Ole Lund, Skive) mod Skive Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 K E N D E L S E Elite Miljø A/S (advokat Poul Nick Bronstein, København) mod Odense Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0015364 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 14. maj 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0015364 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 14. maj 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0015364 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 14. maj 2008 K E N D E L S E Trans-Lift ApS (advokat Per Dalskov, København) mod DSB (advokat Anders Birkelund

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015 K E N D E L S E Annelise Küseler (advokat Henrik Holtse, København) mod Morsø Kommune (selv) Morsø Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034475 (Mette Langborg, Henrik Fausing) 10. september 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034475 (Mette Langborg, Henrik Fausing) 10. september 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034475 (Mette Langborg, Henrik Fausing) 10. september 2013 K E N D E L S E Hsl Flytning A/S (selv) mod Helsingør Kommune (advokat Andreas Christensen og advokat Martin

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8097 (Mette Langborg, Sidse Buch) 3. november 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8097 (Mette Langborg, Sidse Buch) 3. november 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8097 (Mette Langborg, Sidse Buch) 3. november 2014 K E N D E L S E Smart Home ApS (advokat Brian Sørensen, Aarhus) mod Københavns Kommune (advokat Martin Stæhr, Hellerup)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 7. august 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 7. august 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 7. august 2003 K E N D E L S E KAS Transport ved Kim Schrøder (advokat Torben Høholt Jensen, Århus) mod Århus

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-204.364 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 9. marts 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-204.364 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 9. marts 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-204.364 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 9. marts 2004 K E N D E L S E Georg Berg A/S (advokat Peter Stig Jakobsen, København) mod Køge Kommune (advokat Kirsten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-7621 (Poul Holm, Henrik Fausing) 20. februar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-7621 (Poul Holm, Henrik Fausing) 20. februar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-7621 (Poul Holm, Henrik Fausing) 20. februar 2015 K E N D E L S E Michael Wulff A/S og Philips Danmark A/S (advokat Kåre Wanscher, København) mod Rebild Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014883 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 12. februar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014883 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 12. februar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014883 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 12. februar 2008 K E N D E L S E Rengøringsgrossisten ved Ingelise Mortensen (advokat H.P.Grønborg-Pedersen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10064 (Mette Langborg, Stephan Falsner) 12. marts 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10064 (Mette Langborg, Stephan Falsner) 12. marts 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10064 (Mette Langborg, Stephan Falsner) 12. marts 2015 K E N D E L S E B & V Køleteknik ApS (advokat Hans Henrik Banke, Odense) mod Syddansk Universitet (selv) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 25. maj 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 25. maj 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 25. maj 2011 K E N D E L S E Kjæhr og Trillingsgaard A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod Kerteminde

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014 K E N D E L S E Mermaid A/S (selv) mod Midttrafik (advokat Svend Bjerregaard, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 104-183938

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008 K E N D E L S E Brøndum A/S (Advokatfirmaet Bender, von Haller og Dragsted ved cand. merc. jur.

Læs mere

Kontrakt havde ikke klar grænseoverskridende interesse klage afvist

Kontrakt havde ikke klar grænseoverskridende interesse klage afvist Resumeer af samtlige, offentliggjorte kendelser fra Klagenævnet for Udbud Perioden 1. december 2014-31. december 2014 Resumeer og kommentarer er skrevet af Jacob Georg Naur og Pernille Aagaard Truelsen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037936 (Mette Langborg, Katja Høegh) 29. juli 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037936 (Mette Langborg, Katja Høegh) 29. juli 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037936 (Mette Langborg, Katja Høegh) 29. juli 2014 K E N D E L S E TEAM OPP v/deas A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Region Midtjylland (advokat Tina Braad, Aarhus)

Læs mere

Nye regler for offentlige udbud i Grønland

Nye regler for offentlige udbud i Grønland Nye regler for offentlige udbud i Grønland Af formanden for det grønlandske klagenævn for udbud, Thomas Trier Hansen, dommeren ved Retten i Grønland Ved årsskiftet 2009/2010 trådte Inatsisartutlov nr.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017601 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Gorm K. Elikofer) 26. august 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017601 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Gorm K. Elikofer) 26. august 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017601 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Gorm K. Elikofer) 26. august 2009 K E N D E L S E Barslund A/S (advokat Anders Drachmann, Helsingør) mod Københavns Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10439 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde) 18. august 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10439 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde) 18. august 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10439 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde) 18. august 2015 K E N D E L S E BabySam A/S (advokat Anders Nørgaard Jensen, København) mod Jysk Fællesindkøb ved Viborg

Læs mere

Som advokat for i alt 1.104 sagsøgere. (samlet benævnt "sagsøgerne") Overgade 45 7000 Fredericia. DONG Energy Power Holding A/S Kraftværksvej 53

Som advokat for i alt 1.104 sagsøgere. (samlet benævnt sagsøgerne) Overgade 45 7000 Fredericia. DONG Energy Power Holding A/S Kraftværksvej 53 BECH~BF4UUI'l Henrik Holtse Advokat Bilag 3.500-3.644 J.nr. 020879-0056 hholmla T +45 72 27 34 82 hhotwbechbruun.com REPLIK 2. november 2009 Sø- og Handelsrettens sag U-0010-07 Som advokat for i alt 1.104

Læs mere

Oplæg i Dansk Forening for Udbudsret 24. januar 2008 Klagenævnets praksis i 2007

Oplæg i Dansk Forening for Udbudsret 24. januar 2008 Klagenævnets praksis i 2007 Oplæg i Dansk Forening for Udbudsret 24. januar 2008 Klagenævnets praksis i 2007 Side 1 4 hovedtemaer Erstatning Evalueringsmodeller Opsættende virkning Klagenævnets kompetence Side 2 Erstatning KLFU -

Læs mere