Retshjælpen i nød? En analyse af udviklingen siden 2007 og dens konsekvenser Juni Danske Advokater og Advokatsamfundet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retshjælpen i nød? En analyse af udviklingen siden 2007 og dens konsekvenser Juni 2012. Danske Advokater og Advokatsamfundet"

Transkript

1 En analyse af udviklingen siden 2007 og dens konsekvenser Juni 2012 Danske Advokater og Advokatsamfundet

2 Forfattere: Katrine Ellersgaard Nielsen Frederik Harhoff Claus Kastberg Nielsen Thomas Westergaard-Kabelmann

3 Indholdsfortegnelse Forord 4 1 Sammenfatning 5 2 Retshjælpssystemet og dets udvikling siden 2007 et overblik 10 3 Retshjælpen i nød? Hvem er berettiget til retshjælp og hvem bruger retshjælp? Hvad er retshjælp og hvad nytte gør den? Retshjælpen er faldet kraftigt siden Årsager til og konsekvenser af faldet i retshjælp Retshjælpen i nød? 44 4 Adgangen til domstolene sværere for de svage 48 5 Det kan være dyrt at spare på retshjælpen 54 6 Epilog 58 Litteraturliste 60

4 Retshjælp i nød? Oversigt over figurer Figur 1 Retshjælpssystemet består af retshjælp, fri proces og retshjælpsforsikring 10 Figur 2 Borgerens vej gennem retssystemet før og efter Figur 3 Socioøkonomisk profil for borgere berettiget til retshjælp, Figur 4 Aldersfordelingen for brugerne af retshjælpsinstitutioner, Figur 5 Sagstyper i Århus Retshjælp i Figur 6 Sagstyper i Københavns Retshjælp i Figur 7 Udgifter til retshjælp, (mio. kr. pr. år) 26 Figur 8 Udviklingen i udgifter til advokatretshjælp og retshjælpsinstitutioner, Figur 9 Trin 2 og 3 sager ved advokatretshjælp og retshjælpsinstitutioner (skøn) 28 Figur 10 Den socioøkonomiske profil i København og resten af landet 32 Figur 11 Udviklingen i civile sager med sagsgenstand under kr. og småsagsprocessen, Figur 12 Andel advokater som yder rådgivning i retshjælpssystemet 42 Figur 13 Støttede advokatvagter, udgifter og antal siden ultimo Figur 14 Socioøkonomisk profil for borgere berettiget til retshjælp, 2005 og Figur 15 Fri proces, hvor mindst én af parterne har haft fri proces, antal afsluttede sager og samlede udgifter, Figur 16 Antal anmeldte retshjælpsforsikringssager og skøn over andel fri proces sager, Figur 17 Fri proces hos Civilstyrelsen, sagsforløb, afgørelser, bevillinger og bevillingsprocenter,

5 Retshjælp i nød? Figur 18 Fri proces sager, samlet og fra Civilstyrelsen,

6 Forord Retsplejelovens regler om offentlig advokatretshjælp blev ændret med virkning fra den 1. januar Formålet med lovændringerne var at modernisere og forenkle retsplejelovens regler om retshjælp, der skal opfylde behovet for en landsdækkende, velkvalificeret og lettilgængelig retshjælp. Siden lovændringen er udgifterne til advokatretshjælp imidlertid faldet med ca. 75 procent. Ganske vist betød lovændringen, at advokatretshjælp ikke længere gives i en række situationer. Det er således intentionen, at vejledning hos forvaltningsmyndigheder og private klage- og ankenævn skal erstatte retshjælp. Derudover er det forventningen, at retternes vejledning i forbindelse med småsagprocessen, der blev indført 1. januar 2008, har mindsket behovet for retshjælp. Så et fald i udgifterne er ikke nødvendigvis et problem. Men udgiftsfaldets størrelse og den kendsgerning, at retshjælpsinstitutionerne, der yder samme form for retshjælp som advokater, har haft en stigning på knapt 60 procent i udgifterne, giver anledning til bekymring. Blandt andet fordi retshjælpsinstitutionerne oplever et behov for retshjælp netop i forbindelse småsagsprocessen, forvaltningssager og sager, der angår eller er under behandling af private klage- eller ankenævn. Altså de situationer, hvor der ikke længere gives retshjælp efter lovændringen i Dertil kommer, at advokater siden lovændringen i stigende omfang ikke ønsker at yde advokatretshjælp. Mindre end hver femte advokat ønsker at yde advokatretshjælp. Der er derfor forhold, som taler for, at retshjælp måske ikke i tilstrækkelig grad er til rådighed i de situationer, hvor der behov for den og i det omfang, der behov for den. Der er med andre ord forhold, som vækker bekymring om et udækket behov for retshjælp. På denne baggrund har Danske Advokater og Advokatsamfundet bedt Copenhagen Economics om at foretage en analyse af retshjælpens udvikling siden 2007 og dens konsekvenser. 4

7 Kapitel 1 Sammenfatning Der er i Danmark en lang tradition for, at det offentlige hjælper borgere med begrænsede økonomiske midler, hvis de bliver part i en tvist, der kræver juridisk assistance. Det er den offentlige retshjælp og fri proces 1, der varetager denne hjælp. Retshjælpen hjælper især borgere med at løse deres tvister, før de kommer i en retssal, mens fri proces hjælper borgere, når tvisten når en retssal. Retshjælpen formidles af advokatvagter og privatpraktiserende advokater over det meste af landet og i de større byer også af retshjælpskontorer 2. Formålet er at skabe lighed for loven uanset borgernes økonomiske muligheder, og dermed undgå en situation, hvor retssikkerheden er forbeholdt den økonomisk privilegerede del af befolkningen. Retsplejerådet skriver således, at den offentlige retshjælp skal sikre lavindkomstgrupper en gratis eller billig adgang til grundlæggende rådgivning og bistand med hensyn til juridiske spørgsmål 3, således at den økonomiske og psykiske belastning af parterne minimeres, men uden at tvistløsningens kvalitet på uacceptabel måde forringes. 4. Imidlertid har omfanget af retshjælp og fri proces nået et historisk lavt niveau. Udgifterne til retshjælp er faldet med mere end 40 procent siden 2007 og nåede i 2011 ned på blot ca. 18 millioner kroner. I samme periode er antallet af afsluttede sager med fri proces faldet med mere end 60 procent 5. Faldet i retshjælp har endvidere medført en væsentlig forskydning mellem de forskellige former for retshjælp. Retshjælp ved advokater er faldet med over 75 procent, mens retshjælpsinstitutionernes tilsvarende rådgivning er steget med over 30 procent. Forskydningen skal ses i lyset af, at de forskellige former for retshjælp supplerer hinanden, og at alle former derfor er nødvendige for, at der kan gives en fuld og dækkende retshjælp 6. De markante ændringer falder sammen med nogle ændringer i retsplejeloven pr. 1. januar og indførelsen af den advokatløse småsagsproces fra den 1. januar Det åbenlyse spørgsmål er, om faldet i udgifter til den offentlige retshjælp og i antallet af sager med fri proces er et udtryk for en mere hensigtsmæssig og effektiv sikring af retssikkerheden for borgere med begrænsede økonomiske midler, eller om der er tale om en 1 Formålet med fri proces er også at sikre borgere en ret til at kunne gennemføre principielle sager uden, at det økonomisk skal komme dem til skade. Det er ikke klart, hvor stor en del af sagerne, der opfylder dette formål. 2 Advokatvagter og retshjælpskontorer kaldes under ét for retshjælpsinstitutioner. 3 Reform af den civile retspleje III, Betænkning nr. 1436, Retsplejerådet, 2004, afsnit 2.2.3, s. 330 midt. 4 Id., s. 331 nederst. 5 Samtidig er omkostningerne til fri proces dog steget med mere end 25 procent. 6 Reform af den civile retspleje III, Betænkning nr. 1436, Retsplejerådet, 2004, s Lov nr. 554 af 24. juni 2005 om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Sagsomkostninger, retshjælp og fri proces): https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Politi- og domstolsreform), herunder indførsel af en særlig proces for behandlingen af civile sager om mindre krav ( småsagsprocessen ): https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=

8 reduktion af retssikkerheden for de samme borgere og dermed om en reel underminering af lighed for loven? Derfor: Er retshjælpen i nød, eller er den mere vital og effektiv end nogen sinde? Der er grund til at tro, at den offentlige retshjælp på nogle måder kan være blevet mere enkel at administrere i forhold til, hvornår der gives retshjælp og hvor meget retshjælp, der gives. Men der er også grund til tro, at den har efterladt borgere med begrænsede økonomiske midler i en situation, hvor deres mulighed for at få juridisk assistance er blevet betydelig mere begrænset. Det gælder især den del af befolkningen, der bor i de landområder og mindre byer, hvor privatpraktiserende advokater traditionelt har varetaget retshjælpen. Dele af den offentlige retshjælp er derfor klart i nød. Retshjælpen i nød? Men hvorfor er udgifterne til retshjælp faldet markant, og hvorfor er de privatpraktiserende advokaters rolle blevet marginal? Indledningsvis kan det konstateres, at behovet for retshjælp ikke er blevet mindre, end det har været tidligere. Den befolkningsgruppe, der har adgang til retshjælp, er størrelsesog sammensætningsmæssigt den samme, og der er ingen umiddelbare tegn på, at det danske samfund er blevet mindre konfliktfyldt end tidligere. Tværtimod tyder 30 procent øget søgning til retshjælpsinstitutionerne siden lovændringerne på det modsatte. Men der kan være andre grunde til faldet i retshjælp. For det første, at der efter lovændringerne i 2007 ikke længere ydes retshjælp til sager, som angår eller som er under behandling af en forvaltningsmyndighed eller et privat klage- eller ankenævn. For mange borgere vil dette ikke nødvendigvis være et problem, da de kan få rådgivning af embedsmænd hos de samme myndigheder og i de samme nævns sekretariater, hvilket vil være tilstrækkeligt. Men for de svage borgere viser erfaringer fra retshjælpen, at uvildig juridisk bistand ved behandling af forvaltningssager og sager, der angår klage- eller ankenævn, er nødvendig. Når denne bistand ikke længere er til rådighed, falder udgifterne til retshjælp. Dette er en tilsigtet følge af lovændringen, men den giver ulighed for loven, idet svagere borgere uden denne bistand får et udækket behov for retshjælp, der kan resultere i et retstab. For det andet, at der efter indførsel af den såkaldte småsagsproces pr. 1. januar 2008 ikke længere gives retshjælp til de mindre materielle tvister 9. I dag henvises til småsagsprocessen, hvor borgerne uden involvering af advokater får vejledning fra dommere og dommerfuldmægtige til at løse deres tvist. Dette stiller krav til borgerne om først at undersøge, om der er en sag, dernæst at udfylde en stævning, samt møde op i retten og føre deres sag. Dette er for svagere borgere ofte en uoverstigelig kompetencemæssig og psykisk barriere. Uden rådgivning og bistand er småsagsprocessen derfor ikke en mulighed for svagere borgere, og småsagsprocessen bidrager derfor modsat intentionen til øget ulighed for 9 Hvor sagens genstand har en værdi under kroner. 6

9 loven. Dette giver i lighed med forvaltningsmyndigheder og private klage- eller ankenævn et udækket behov for retshjælp, der kan resultere i et retstab. For det tredje er der sket lovgivningsmæssige og administrative ændringer, der har gjort det mindre attraktivt og mere besværligt for privatpraktiserende advokater at tilbyde retshjælp. Dels finder advokaterne, at de økonomiske rammevilkår er utilstrækkelige og dels, at den administration, der er forbundet med ordningerne, er tung og i nogle tilfælde forbundet med tvister i forhold til de involverede myndigheder eller forsikringsselskaber 10. Retshjælpen er i underskud og ulige fordelt På det foreliggende grundlag kan det konkluderes, at faldet i udgifterne til retshjælp kan forklares af tre faktorer. For det første de tilsigtede følger af lovændringen; nemlig at afskære retshjælp i sager, der angår eller er under behandling af en forvaltningsmyndighed eller et privat klage- eller ankenævn. For det andet indførslen af småsagsprocessen og for det tredje en utilsigtet følge af lovændringen; nemlig at advokaterne er blevet mere forbeholdne over for at yde retshjælp grundet manglende økonomisk rentabilitet og administrative byrder. Da erfaringer samtidig dokumenterer, at vejledning og rådgivning ved private klage- og ankenævn, forvaltningsmyndigheder og småsagsprocesser ikke kan erstatte behovet for retshjælp, medfører faldet i udgifterne et udækket behov for retshjælp. At der eksisterer et behov for retshjælp, mærker retshjælpsinstitutionerne. De har oplevet en kraftig stigning i antallet af henvendelser siden 2007, og har i videst mulige omfang forsøgt at imødekomme efterspørgslen. Også i de sager, hvor advokatretshjælp er blevet afskåret ved lovændringen. At retshjælpsinstitutioner hjælper, hvor advokatretshjælp er skåret væk, bevirker, at det udækkede behov for retshjælp geografisk set er ulige fordelt. Der er et betydeligt større udækket behov for retshjælp, når det skal dækkes ved advokatretshjælp, end når det dækkes ved retshjælpsinstitutioner. Dette gælder både i udbuddet af retshjælp og i kvaliteten. Adgangen til domstolene sværere for de svage Samtidig med faldet i retshjælp er antallet af sager med fri proces faldet drastisk. Hvorfor det? Noget af det skyldes, at der er sket en række omlægninger, der har konsekvenser for antallet af sager med fri proces. For det første er borgernes retshjælpsforsikring fra 2007 formelt trådt ind foran bevilling af fri proces. Materielt er det uden betydning, da praksis reelt ikke er ændret. Alligevel har det medført et fald i antallet af registrerede fri processager. Før var det nødvendigt at søge om fri proces, før man kunne anvende sin retshjælpsforsikring. I dag søger man først fri proces, når retshjælpsforsikringen viser sig ikke at kunne bruges. Det har givet et kunstigt fald i antallet af fri proces sager, der blot afspejler, at sagerne nu kun ligger som retshjælpsforsikringssager. 10 Advokaters syn på Offentlig retshjælp ved advokat, Fri proces og Retshjælpsforsikring, SFI på vegne af Danske Advoka- ter og Advokatsamfundet, 2011, s. 5. 7

10 For det andet har indførsel af den forenklede inkassoproces i 2005 betydet en nedgang i antallet af civile sager, der rejses, og dermed også i den andel der kan føre til ansøgninger om fri proces. Disse omlægninger kan dog kun delvist forklare faldet i fri proces. Resten af faldet i fri proces skal sandsynligvis henføres til, at myndighederne modtager færre ansøgninger end tidligere. Færre ansøgninger er en mulig forklaring, idet antallet af advokatvagter er reduceret med ca. 20 procent siden 2007 samtidig med, at det er under hver femte advokat, der ønsker at yde bistand til at ansøge om en fri proces. Borgerne kan derfor være mere uoplyste om deres rettigheder i dag end i De ved ikke, at de kan søge om fri proces, og hvis de finder ud af det, er det svært at finde advokater, der yder assistance til at udfylde en ansøgning om fri proces. Dermed kan faldet i fri proces yderligere være med til at forstærke det udækkede behov hos de svage borgere. Det kan være dyrt at spare på retshjælpen Når retshjælp er i underskud kan borgere opleve et retstab. Men samfundet som helhed kan også opleve et tab. Først og fremmest et direkte tab i form af øgede udgifter, men der kan også være et afledt tab som følge af, at borgere mister tiltro til deres retssikkerhed og måske tillægger sig en uhensigtsmæssig og skadelig adfærd. I forvaltningssager er vejledning fra forvaltningsmyndigheder ikke nødvendigvis den billigste løsning for samfundet. Erfaringer viser, at borgere ofte ikke har tillid til, at sagsbehandlere er uvildige. Dette kan medføre en adfærdsændring, der både kan give et retstab for borgeren, men også besværlig, langvarig og dyr sagsbehandling for forvaltningsmyndigheden. Givet retshjælpens gavnlige virkning på forløbet af forvaltningssager kan der derfor sættes spørgsmålstegn ved det samfundsøkonomisk hensigtsmæssige i at lade forvaltningsmyndigheder være de eneste, der rådgiver borgerne i forbindelse med behandling af forvaltningssager. Brug af retshjælp åbner muligheden for at reducere både et muligt retstab og det offentliges udgifter. Småsagsprocessen er ikke altid nem eller billig at anvende for almindelige borgere og virksomheder. For svage borgere er den oftest umulig. Årsagen skal i mange situationer henføres til, at vejledningspligten hos retterne ikke er tilstrækkelig. Retshjælp vil kunne screene sagerne, så der kommer færre henvendelser til retterne, og retshjælp kan bistå borgere med processen og det praktiske såsom udfyldelse af stævningsblanketten. Det vil give adgang til småsagsprocessen for flere borgere end i dag. Der kan derfor sættes spørgsmålstegn ved det samfundsøkonomisk set hensigtsmæssige i at lade dommere og dommerfuldmægtige have en vejledningspligt, der koster retterne mange ressourcer, når denne vejledning alligevel ikke er tilstrækkelig. Generelt viser erfaringer fra retshjælpsinstitutioner og advokater, at retshjælp på trin 2 og 3 løser mange af borgernes problemer. Med faldet i retshjælp siden 2007, er disse muligheder blevet reduceret for borgere, der tjener under retshjælpens indtægtsgrænse. For borgere, som tjener over indtægtsgrænsen, er der imidlertid ingen bistand. At de tjener over indtægtsgrænsen, er dog ikke nødvendigvis ensbetydende med, at de har råd til at gå en til advokat, hvis der opstår et problem. 8

11 For disse borgere vil der kun være retshjælpsforsikringen, og den dækker kun ved retstvister. Så borgerne kan kun håbe, at problemet udvikler sig til en retstvist, så retshjælpsforsikringen kan træde i kraft. Da udgifterne til en gennemsnitlig retssag er ca. 6 gange højere end til maksimal retshjælp, er det ud fra et samfundsøkonomisk perspektiv dog ikke hensigtsmæssigt, at der i dag er så få muligheder for borgere til at få løst deres problemer tidligt gennem enten juridisk rådgivning eller forligsmæssig bistand. Forbedringer har ikke været til fordel de svage borgere Småsagsprocessen og nemmere og udvidet adgang til de mange klage- og ankenævn må i mange henseender betegnes som klare forbedringer for mange borgere. Der er kommet bedre muligheder for at få tvister behandlet, blanketter er blevet mere overskuelige og lette at forstå og udfylde, ligesom borgere i højere grad har indflydelse i forvaltningssager. Men for svagere borgere er det ikke nødvendigvis en forbedring, at de i højere grad end tidligere forventes at varetage egne interesser. I småsagsprocessen og ved de mange klage- og ankenævn er der øgede krav til borgerens færdigheder i forhold til at skaffe sig information, til selv at kunne downloade og udfylde blanketter/processkrifter, til selv at varetage skriftlig kommunikation og til selv at føre ordet under forhandlingerne. Dette vil for svagere borgere besværliggøre og i mange tilfælde reelt umuliggøre adgangen til klage- og ankenævn og domstolene, ligesom disse borgere er stillet relativt ringere i forvaltningssagerne. Med afskaffelse af advokatretshjælp i disse situationer er der derfor kommet en ulighed i access to justice mellem ressourcestærke og svagere borgere. 9

12 Kapitel 2 Retshjælpssystemet og dets udvikling siden 2007 et overblik I Danmark består retshjælpssystemet af retshjælp, fri proces og retshjælpsforsikring. Retshjælp skal sikre juridisk rådgivning og bistand til lavindkomstgrupper, mens fri proces og retshjælpsforsikring skal sikre, at borgerne har lige muligheder for at føre en retssag, jf. Figur 1 nedenfor. Figur 1 Retshjælpssystemet består af retshjælp, fri proces og retshjælpsforsikring Retshjælp Fri proces og retshjælpsforsikring Formål: Henvendelse: Finansiering: Juridisk rådgivning og bistand til indgåelse af forlig Advokatvagter, advokatretshjælp og retshjælpsinstitutioner Staten og borgeren Formål: Henvendelse: Finansiering: Bistand til løsning af retstvister Advokatretshjælp, retshjælpsinstitutioner, Civilstyrelsen og forsikringsselskaber Staten og forsikringsselskaber Kilde: Copenhagen Economics Målgruppen for retshjælpen er svagtstillede borgere. Nogle af disse borgere er også svagt stillede fysisk og/eller psykisk, men det er deres økonomiske situation, der er indgangen til at få retshjælp. Målgruppen består især af personer uden uddannelse, uden arbejde eller på offentlig forsørgelse. Når disse borgere får behov for juridisk rådgivning eller bistand, er det meningen, at retshjælpen skal opfylde dette behov. Retshjælp ydes af advokatvagter, advokatretshjælp og retshjælpsinstitutioner, og disse tre ordninger supplerer hinanden. Advokatvagter yder mundtlig rådgivning, der har til formål at give et juridisk overblik og besvare konkrete spørgsmål. Advokatretshjælp yder egentlig sagsbehandling som korrespondance, afholdelse af møder med modparten eller udfærdigelse af enkelte skriftlige henvendelser af sædvanlig art samt rådgivning i forbindelse med forligsforhandlinger. Retshjælpsinstitutionerne yder alle tre former for rådgivning. Inden ændringerne af retsplejeloven 1. januar 2007 gjorde det ikke i samme grad som i dag en forskel, om en borger med behov for retshjælp fik det dækket ved en retshjælpsinstitution eller ved advokatretshjælp. Ganske vist var og er retshjælpsinstitutioner helt gratis for borgerne, mens der er en mindre brugerbetaling ved advokatretshjælp. Men for 10

13 mange af de samme sagstyper ville borgeren både ved retshjælpsinstitutionen og advokatretshjælp få juridisk bistand til at gå videre i systemet. Eksempelvis ved at forberede en sag til retten, at søge fri proces, at forsøge at opnå en forligsmæssig løsning eller ved at give bistand i forbindelse med sager, der angår eller er under behandling af en forvaltningsmyndighed eller et privat klage- eller ankenævn, jf. øverste del af Figur 2 nedenfor. Figur 2 Borgerens vej gennem retssystemet før og efter 2007 Uden for større byer Advokatretshjælp Forvaltningsmyndighed eller klage- og ankenævn Fri proces Retshjælpsforsikring Forlig I større byer Retshjælpsinstitution Uden for større byer Advokatretshjælp Småsagsproces Forvaltningsmyndighed eller klage- og ankenævn Fri proces Retshjælpsforsikring Forlig I større byer Retshjælpsinstitution Note: Kilde: Retshjælp gives til flere typer sager, end der er angivet i figuren. Disse er udeladt af hensyn formidlingen. Copenhagen Economics Men fra 1. januar 2007 trådte en række ændringer af retsplejelovens regler om offentlig advokatretshjælp i kraft 11. De betød en række begrænsninger i advokatretshjælpen. Advo- 11 Lov nr. 554 af 24. juni 2005 om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Sagsomkostninger, retshjælp og fri proces): https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=

14 katretshjælp gives nu ikke længere til sager, der angår eller er under behandling af en forvaltningsmyndighed eller et privat klage- eller ankenævn, jf. stiplet linje fra Advokatretshjælp til Forvaltningsmyndighed eller klage- og ankenævn efter 1. januar 2007 i Figur 2 ovenfor. Linjen er stiplet, fordi der kan gives advokatretshjælp til at klage over en forvaltningsmyndigheds afgørelse. Derudover ydes der nu kun retshjælp, hvis det på forhånd er klart, at sagen kan afsluttes inden for retshjælpens beløbsmæssige rammer. Vederlaget må således ikke længere udgøre en slags starthjælp i de tilfælde, hvor advokatsalæret er højere end retshjælpens beløbsmæssige rammer, jf. Boks 1 nedenfor. Boks 1 Ændringerne af retshjælpen pr. 1. januar 2007 Den 1. januar 2007 trådte en række ændringer af retshjælpen og fri proces i kraft. Det skete på baggrund af lov nr. 554 af 24/06/2005 om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Sagsomkostninger, retshjælp og fri proces). I denne boks vises udvalgte dele af lov nr. 554, samt bekendtgørelse nr af 09/12/ Retshjælpen: Enklere og mere enstrenget regelsæt Retshjælpen er nu opbygget omkring et enklere og mere enstrenget regelsæt, hvor der opereres med tre trin for retshjælp: 1) Helt grundlæggende mundtlig rådgivning (trin 1), 2) rådgivning ud over helt grundlæggende mundtlig rådgivning (trin 2) og 3) rådgivning i forbindelse med forligsforhandlinger (trin 3). Retshjælp kun hvis sagen kan løses inden for advokatvederlaget Retshjælpen skal nu udgøre den fulde betaling af advokatens salær for bistanden til klienten, og retshjælpen må ikke udgøre et tilskud. Trin 3 forudsætter således, at advokaten med rimelighed skønner, at der er udsigt til, at sagen vil kunne afsluttes forligsmæssigt. Tidligere var der blandt retterne forskellig praksis om, hvorvidt sagen skulle kunne løses inden for rammerne af retshjælpen. Et af formålene med lovændringen var at forenkle retternes praksis på dette område, jf. 5, stk. 8. Retshjælp ikke længere muligt i en række situationer Med lovændringerne er det ikke længere muligt at få retshjælp i forbindelse med sager, der angår eller er under behandling af en forvaltningsmyndighed eller et privat klage- eller ankenævn. Tidligere er der givet retshjælp til at indgive en klage til et klage- eller ankenævn og til den løbende korrespondance med disse instanser, jf. 5, stk. 5. Administration og dokumentation Der er indført en række krav til dokumentation af klienternes indkomst, samt procedurer for udbetaling af advokatvederlaget, jf. 4 og 9. Kilde: Udover de begrænsninger, der kom med lovændringerne, gives der heller ikke advokatretshjælp i forbindelse med småsagsprocessen. Småsagsprocessen blev indført 1. januar 2008, og er en erstatning for civile sager med sagsgenstand under kr. Ved småsagsprocessen er det meningen, at borgerne selv skal kunne føre sagen med vejledning fra retten, og da rettens vejledningspligt skønnes tilstrækkelig, gives der ikke advokatretshjælp. Hos retshjælpsinstitutionerne gives derimod i videst muligt omfang retshjælp som inden Det vil sige, at retshjælpsinstitutioner yder bistand til sager, der angår eller er un- 12 For en fuld beskrivelse af loven se: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=2120. For baggrund og formål se: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=

15 der behandling af en forvaltningsmyndighed eller private klage- eller ankenævn, samt ved småsagsprocessen, jf. nederste del af Figur 2 ovenfor. Det har betydet en forskydning mellem retshjælpsinstitutioner og advokatretshjælp og en geografisk ulighed i adgangen til retshjælp. Hvis borgeren har adgang til en retshjælpsinstitution, som typisk ligger i de større byer, er der ikke samme begrænsning i retshjælp som for borgere uden for de større byer, der søger advokatretshjælp. Denne geografiske ulighed i adgangen til retshjælp er blevet yderligere forstærket af, at mindre end hver femte advokat vil påtage sig at yde advokatretshjælp. Dette skyldes, at størstedelen af advokaterne mener, at lovændringerne har betydet mere administration og lavere honorering i forbindelse med advokatretshjælp. For borgere uden for retshjælpsinstitutionernes rækkevidde, er der således efter 2007 både sket begrænsninger i den retshjælp, de tilbydes, og samtidig er det blevet sværere at finde en advokat i de situationer, hvor de faktisk er berettigede til retshjælp. Denne ulighed bekræftes af, at udgifterne til advokatretshjælp er faldet med 76 procent, mens udgifterne til retshjælpsinstitutioner er steget med 56 procent. Den skæve udvikling er eksempelvis illustreret i Århus Retshjælp. Institutionen har oplevet en stigning i antallet af henvendelser på 59 procent siden 2007, hvilket ikke mindst skyldes et reduceret udbud af advokatretshjælp i Århus-området: Anvendelsen af ordningen om retshjælp ved advokat er faldet markant faktisk med 85 % i perioden (tal fra Domstolsstyrelsen). Det har vist sig vanskeligt at henvise vores klienter til denne ordning, da advokaterne p.t. stort set ikke anvender denne. Hertil kommer lukningen af advokatvagten i Aarhus. Retshjælpen er hovedaftager af de borgere, der hidtil har søgt advokat under ordningen om retshjælp ved advokat samt advokatvagten. Da disse meget væsentlige brikker i det samlede retshjælpsudbud i øjeblikket savnes, efterlader dette et stort ekstra pres på retshjælpen. Århus Retshjælps årsberetning 2011 Denne udvikling vækker bekymring for, om retshjælpen i dag er tilstrækkelig dækkende både geografisk og i de typer af sager, der ydes retshjælp til. Samtidig med udviklingen i retshjælpen er der sket forandringer andre steder i retshjælpssystemet siden Med lovændringerne skete der nemlig også ændringer i borgernes muligheder for at føre en retssag, idet arbejdsfordelingen mellem fri proces og retshjælpsforsikringen blev ændret, jf. Boks 2 nedenfor. 13

16 Boks 2 Ændringerne af retshjælpen og fri proces pr. 1. januar 2007 Den 1. januar 2007 trådte en række ændringer af retshjælpen og fri proces i kraft. Det skete på baggrund af lov nr. 554 af 24/06/2005 om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Sagsomkostninger, retshjælp og fri proces). I denne boks vises udvalgte dele af lov nr. 554, samt bekendtgørelse nr af 09/12/ Fri proces: Fri proces og retshjælpsforsikringen yderligere adskilt Fri proces og retshjælpsforsikring bliver med lovændringen yderligere adskilt, således at der fremover ikke skal gives fri proces, hvis ansøgeren har en retshjælpsforsikring, der dækker den konkrete sag. Det offentlige vil således ikke længere skulle behandle ansøgninger om fri proces i tilfælde, hvor det offentlige alligevel ikke skal betale udgifterne, eftersom ansøgeren har en retshjælpsforsikring, der dækker udgifter ved sagen. Det er i disse tilfælde forsikringsselskaberne, der afgør, om en borger er berettiget til fri proces, og det er forsikringsselskaberne, der fastlægger advokaternes honorar. Kilde: Hvis borgeren har en retshjælpsforsikring, er det nu denne, der skal bruges frem for fri proces. Dette gælder, uanset om borgeren opfylder de økonomiske betingelser for fri proces eller ej. Trods retshjælpsforsikringens mere fremtrædende rolle er der dog stadig et stort behov for fri proces, idet denne skal være dækning for de svagtstillede borgere, der ikke har en retshjælpsforsikring, og i de situationer, hvor retshjælpsforsikringen ikke dækker. Det er derfor bekymrende, at antallet af fri proces sager siden 2007 er faldet med ca sager, hvilket svarer til mere end en halvering. Noget af dette fald kan forklares med, at sagerne er overgået til retshjælpsforsikringen. Men en tredjedel og op til over halvdelen af faldet har ingen entydige forklaringer. Situationen i dag er derfor, at både retshjælp og fri proces, der begge er målrettet svage borgere, er faldet kraftigt siden lovændringerne 1. januar For en fuld beskrivelse af loven se: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=2120. For baggrund og formål se: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=

RETSHJÆLPSORDNINGER I DANMARK

RETSHJÆLPSORDNINGER I DANMARK RAPPORT RETSHJÆLPSORDNINGER I DANMARK Projektperiode: November 2001 Marts 2002 Projektnr.: 30831 Kunde: Advokatsamfundet Kronprinsessegade 28 1306 K Rapporteringsmåned: Marts 2002 Indhold Kapitel 1 Indledning.......

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 903 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 903 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 903 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 6. oktober 2016 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2008 Afgivet af Civilstyrelsen i april 2008 - 2 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er

Læs mere

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen.

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen. Side 1 af 5 Domstolsstyrelsen Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten Denne blanket kan bruges, hvis du vil anlægge en sag ved byretten eller Sø- og Handelsretten. Rubrik 1-5, og 7 skal udfyldes

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2015 Afgivet af Civilstyrelsen i maj 2015 Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Side 1 af 5 Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du er blevet sagsøgt, og sagen er omfattet af reglerne om mindre krav (småsager). Småsager er

Læs mere

RAPPORT OM RETSHJÆLP 2016

RAPPORT OM RETSHJÆLP 2016 RAPPORT OM RETSHJÆLP 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 INDLEDNING 3 1.1 Arbejdsgruppens nedsættelse og kommissorium 3 1.2 Arbejdsgruppens sammensætning og arbejde 4 1.3 Sammenfatning af arbejdsgruppens

Læs mere

Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager Side 1 af 6 Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du vil anlægge en sag ved byretten, og sagen er omfattet af reglerne om sager om mindre krav (småsager).

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2009 Afgivet af Civilstyrelsen i april 2009 - 2 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 85 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 85 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 85 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 8. december 2016 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene.

Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene. FRI PROCES Hvad er fri proces? Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene. Hos fører vi mange retssager, hvor klienten har

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2011 Afgivet af Civilstyrelsen i maj 2011 - 2 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er

Læs mere

Folketingets ombudsmand

Folketingets ombudsmand Folketingets ombudsmand Det kan man klage over Det kan man ikke klage over Klageprocedure Klageafgørelse Folketingets Ombudsmand er en uvildig (uafhængig) instans, og ombudsmanden vælges af Folketinget

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2016 Afgivet af Civilstyrelsen i maj 2016 Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager og retsplejeloven om omkostningsdækning

Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager og retsplejeloven om omkostningsdækning Folketinget Att.: medlemmerne af Erhvervsudvalget Christiansborg 1240 København K cc. medlemmerne af Retsudvalget 8. januar 2010 Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2012 Afgivet af Civilstyrelsen i maj 2012 - 2 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2011

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2011 Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 301 Offentligt Redegørelse om om omkostningsgodtgørelse i 2011 1. Baggrunden for redegørelsen Efter skatteforvaltningslovens 59 afgiver skatteministeren årligt

Læs mere

sådan går du til domstolene

sådan går du til domstolene sådan går du til domstolene afgørelser fra klage- og ankenævn krav på under 50.000 kr Du har fået ret i klage- eller ankenævnet, men den erhvervsdrivende følger ikke afgørelsen. Nu kan du overveje, om

Læs mere

Forsetty Advokathjælp

Forsetty Advokathjælp Forsetty Advokathjælp Vilkår af 1. november 2014 1. Almindelige vilkår 1.1 Hvem er dækket af Advokathjælp Advokathjælpen gælder for den person, som er har (i) modtaget Advokathjælpsbevis, (ii) har købt

Læs mere

Retsmægling. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Retsmægling. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Retsmægling Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget har med en lovændring fra februar 2008 vedtaget en landsdækkende ordning om retsmægling ved domstolene. Der er næppe tvivl om,

Læs mere

Vejledning om fri proces

Vejledning om fri proces Rigsombudsmanden på Færøerne Vejledning om fri proces Amtmansbrekkan 6, 100 Tórshavn, Telefon 20 12 00 Yderligere information kan findes på Rigsombuddets hjemmeside: www.rigsombudsmanden.fo Hvad er fri

Læs mere

Sådan går du til domstolene. Krav på under 50.000 kr. når den erhvervsdrivende ikke følger afgørelsen fra et klage- eller ankenævn

Sådan går du til domstolene. Krav på under 50.000 kr. når den erhvervsdrivende ikke følger afgørelsen fra et klage- eller ankenævn Sådan går du til domstolene Krav på under 50.000 kr. når den erhvervsdrivende ikke følger afgørelsen fra et klage- eller ankenævn SIDE 2 SÅDAN GÅR DU TIL DOMSTOLENE - KRAV PÅ UNDER 50.000 KR. Du kan gå

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN)

RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN) RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN) 1. Indledning Ved lov nr. 520 af 6. juni 2006 om ændring af retsplejeloven (Revision af regler om advokaters virksomhed) er

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på www.karnovgroup.dk. Astrid Mavrogenis. Fri proces. Retshjælp

Læs mere om udgivelsen på www.karnovgroup.dk. Astrid Mavrogenis. Fri proces. Retshjælp Astrid Mavrogenis Fri proces Retshjælp Forord Kapitel 1 Indledning 19 1.1. Oversigt over fri procesreglernes systematik 19 1.2. Området for fri proces 21 Kapitel 2 Visse forvaltningsretlige problemstillinger

Læs mere

REDEGØRELSE OM RETSHJÆLP VED ADVOKAT MV. Afgivet af Retsplejerådet. Retsplejerådet. Dok.: Slotsholmsgade København K.

REDEGØRELSE OM RETSHJÆLP VED ADVOKAT MV. Afgivet af Retsplejerådet. Retsplejerådet. Dok.: Slotsholmsgade København K. Retsplejerådet Dok.: 472809 REDEGØRELSE OM RETSHJÆLP VED ADVOKAT MV. Afgivet af Retsplejerådet Slotsholmsgade 10 1216 København K. Telefon 7226 8400 Telefax 3393 3510 www.justitsministeriet.dk jm@jm.dk

Læs mere

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2014

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2014 Notat 5. november 2015 J.nr. 15-1589483 Proces og Administration HW Redegørelse om om omkostningsgodtgørelse i 2014 1. Baggrunden for redegørelsen Efter skatteforvaltningslovens 59 afgiver skatteministeren

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2016

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2016 Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 221 Offentligt Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2016 1. Baggrunden for redegørelsen Efter skatteforvaltningslovens 59 afgiver skatteministeren årligt

Læs mere

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS KOMMUNE Singler i København Indholdsfortegnelse 1. Singlernes by 2. Singlers boligforhold 3. Singlers indkomst og brug af kommunale ydelser 4. Singlers socioøkonomiske status 5. Singlers uddannelse

Læs mere

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2013

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2013 Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 228 Offentligt 26. juni 2014 J.nr.14-2198204 SKAT, Jura, Proces og administration Redegørelse om om omkostningsgodtgørelse i 2013 1. Baggrunden for redegørelsen.

Læs mere

BORGER VS FORVALTNING

BORGER VS FORVALTNING BORGER VS FORVALTNING 8 ADVOKATEN 01 10 / 2 0 1 45 T E M A E T E R S K R E V E T AF HANNE HAUERSLEV FOTO: SIF MEINCKE FORVALT- NINGENS SKØN TIL SERVICE- EFTERSYN Forvaltningens afgørelse om hjemmehjælp,

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.68 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering... 3 5.69 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering... 4 5.70

Læs mere

Forsørgelsesgrundlaget

Forsørgelsesgrundlaget Forsørgelsesgrundlaget for mennesker med udviklingshæmning En surveyundersøgelse blandt Landsforeningen LEVs medlemmer August 2017 Turid Christensen Thomas Holberg Landsforeningen LEV 1 Baggrund for undersøgelsen

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 Sag 90/2016 L (advokat Karoly Laszlo Nemeth, beskikket) mod Anders Aage Schau Danneskiold Lassen (advokat Lotte Eskesen) I tidligere instanser er

Læs mere

Nyhedsbrev. Proces. Fri proces. 1. Aktualitet

Nyhedsbrev. Proces. Fri proces. 1. Aktualitet Nyhedsbrev Proces Fri proces 1. Aktualitet I den senere tid har en række sager, der har fået stor mediebevågenhed, skabt debat om principperne for bevilling af fri proces. Adgangen til fri proces er reguleret

Læs mere

Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold

Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold ANALYSE Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold Af Bodil Helbech Hansen Formålet med denne analyse er at undersøge forskelle i hvor mange borgere, der går

Læs mere

Nye regler om syn og skøn og om brug af erklæringer fra partsudpegede ekspertvidner

Nye regler om syn og skøn og om brug af erklæringer fra partsudpegede ekspertvidner 28 Nye regler om syn og skøn og om brug af erklæringer fra partsudpegede ekspertvidner Ved Partner, Claus Berg 29 Program 1. Væsentlige nye ændringer i retsplejelovens regler om syn og skøn reglerne får

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 30. marts 2009 af Jarl Quitzau og chefanalytiker Jonas Schytz Juul Direkte tlf.: 33 55 77 22 / 30 29 11 07 Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 Med vedtagelsen af VK-regeringens og Dansk Folkepartis

Læs mere

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE 9. august 2004 Af Søren Jakobsen VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE Det gennemsnitlige tilskud til deltagere i voksen- og efteruddannelse er faldet med 15 procent eller 8.300 kr. fra 2001 til 2004. Faldet er først

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

danskere uden økonomisk sikkerhedsnet

danskere uden økonomisk sikkerhedsnet 17. februar 2009 Specialkonsulent Mie Dalskov Direkte tlf. 33 55 77 20 Mobil tlf. 42 42 90 18 Direktør Lars Andersen Direkte tlf. 33 55 77 17 Mobil tlf. 40 25 18 34 Resumé: 275.000 danskere uden økonomisk

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 249 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 249 Offentligt Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 249 Offentligt Den Sociale Retshjælp Lige adgang til kvalificeret retshjælp - hvilke udfordringer er der ved den nuværende retshjælp, og hvordan forbedrer vi den

Læs mere

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet Arbejdsmarked: let af marginaliserede er steget markant siden 29 Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet let af marginaliserede steg med 5.3 fra 4. kvartal 211 til 1. kvartal 212.

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN)

RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN) RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN) 1. Indledning Ved lov nr. 520 af 6. juni 2006 om ændring af retsplejeloven (Revision af regler om advokaters virksomhed) er

Læs mere

FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION

FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION 1. november 23 Af Peter Spliid Resumé: FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION Pensionisternes økonomiske situation bliver ofte alene bedømt udfra folkepensionen og tillægsydelser som boligstøtte, tilskud

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede).

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede). København, den 12. januar 2010 J. nr. 2009-01-0663 MRY/LOV 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede).

Læs mere

Forord. Anita Plesner Björk

Forord. Anita Plesner Björk Forord Forord Forord I 2013 fandt der 18.858 skilsmisser sted i Danmark. I 2014 var tallet steget til 19.387. Det er det højeste antal skilsmisser, der nogensinde har været i Danmark på et år. Tallet er

Læs mere

2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag.

2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. 2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2010-740-0479 Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016 Sag 23/2016 A (advokat Brian Pihl Pedersen) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Trine Schmidt Nielsson) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten

Læs mere

16. juni Af Peter Spliid. Resumé:

16. juni Af Peter Spliid. Resumé: 16. juni 2003 Af Peter Spliid Resumé: HØJERE PENSIONSALDER Et af tidens hede debatemner er den tidlige tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Baggrunden for interessen for dette emne er, at vi i de kommende

Læs mere

Entreprisedagen Oplæg om sagkyndig bevisførelse

Entreprisedagen Oplæg om sagkyndig bevisførelse 1 Entreprisedagen Oplæg om sagkyndig bevisførelse 4. oktober 2017 Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus, Bech-Bruun 2 Program 1. Væsentlige nye ændringer i retsplejelovens regler om syn og skøn reglerne

Læs mere

Salæret i fri proces sager

Salæret i fri proces sager Salæret i fri proces sager Advokatsalærer i sager hvor borgere har fri proces mod staten Advokatrådet April 2004 Resume Når en borger får fri proces til at føre retssag mod staten, er det staten, der betaler

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

Stor gevinst ved at hindre nedslidning

Stor gevinst ved at hindre nedslidning 21 217 219 221 223 22 227 229 231 233 23 237 239 241 243 24 247 249 21 23 2 27 29 Flere gode år på arbejdsmarkedet 23. december 216 Stor gevinst ved at hindre nedslidning Den kommende stigning i pensionsalderen

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster Organisation for erhvervslivet August 21 Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster AF CHEFKONSULENT THOMAS QVORTRUP CHRISTENSEN, TQCH@DI.DK Mere end 3. danskere er på førtidspension, fleksjob

Læs mere

1) De vigtigste elementer i den rådgivning og bistand, I kan forvente at få fra mig.

1) De vigtigste elementer i den rådgivning og bistand, I kan forvente at få fra mig. Navn (her indskrives Deres navn / firmanavn) Adresse (her indskrives den adresse vi kan kontakte Dem på) Telefon (her indskrives kontakttelefonnummer) e-mail (her indskrives den mailadresse vi kan skrive

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 12. juni 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 12. juni 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 12. juni 2012 Sag 345/2011 Foreningen "Watzerath Parken c/o Flemming Johnsen (advokat Lars Kjeldsen) mod Global Wind Power A/S, Global Wind Power Invest A/S og Global

Læs mere

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01 TotalErhverv Retshjælpsforsikring Forsikringsvilkår TE-RE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækker forsikringen 2. Hvad dækkes 3. Hvad dækkes ikke 4. Forsikringen dækker følgende omkostninger

Læs mere

sådan går du til domstolene

sådan går du til domstolene sådan går du til domstolene afgørelser fra klage- og ankenævn krav på over 50.000 kr Du har fået ret i klage- eller ankenævnet, men den erhvervsdrivende følger ikke afgørelsen. Nu kan du overveje, om du

Læs mere

repræsentantskabsmøde 25.03.09

repræsentantskabsmøde 25.03.09 Procedering af advokatsalær i civile sager Danske Advokaters repræsentantskabsmøde 25.03.09 Af advokat Karsten Høj Hvem er jeg? - Medejer af Elmer & Partnere, der beskæftiger sig med ansættelses-/arbejdsret

Læs mere

ERFARINGER MED FRIT SYGEHUSVALG I DANMARK

ERFARINGER MED FRIT SYGEHUSVALG I DANMARK 9. januar 2002 Af Martin Windelin - Direkte telefon: 33 55 77 20 Resumé: ERFARINGER MED FRIT SYGEHUSVALG I DANMARK Selvom der fra og med 1993 har været frit valg mellem offentlige sygehuse, viser opgørelser

Læs mere

Nye regler og muligheder på fraværsområdet. hvordan fungerer de i praksis?

Nye regler og muligheder på fraværsområdet. hvordan fungerer de i praksis? Nye regler og muligheder på fraværsområdet hvordan fungerer de i praksis? Oktober 2010 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 3 4-ugers samtalen... 5 Kendskab og anvendelse... 5 Erfaringer og holdninger...

Læs mere

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE-

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE- NYE SYGEDAGPENGE- REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER JANUAR 2015 Du bliver sygemeldt Hvis du bliver syg og ikke er i stand til at gå på arbejde, får du en kompensation for den løn,

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over advokat B, og advokat B har modklaget over advokat A.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over advokat B, og advokat B har modklaget over advokat A. København, den 6. maj 2014 Sagsnr. 2013 1581/8KR/CBW 6. og 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over advokat B, og advokat B har modklaget

Læs mere

Tabel 1. Antal overførselsmodtagere i løbet af et år (ikke fuldtidspersoner), fordelt på ydelser,

Tabel 1. Antal overførselsmodtagere i løbet af et år (ikke fuldtidspersoner), fordelt på ydelser, 3½ mio. danskere, der er fyldt 18 år, mindst 1 overførselsindkomst fra det offentlige i løbet af året. Det svarer til ca. 77 pct. af alle 4½ mio. voksne danskere. I opgørelsen måles ikke helårse, men i

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 8. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 8. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 8. december 2015 Sag 179/2015 A (advokat Charlotte Løfberg) mod Jyske Finans A/S (advokat Tanja Lykke Stougaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

1. GENERELT. (Sæt kryds i de relevante firkanter)

1. GENERELT. (Sæt kryds i de relevante firkanter) 1. GENERELT 1.1 Har kommunen fastsat vejledende retningslinjer for tildelingen af personlige tillæg efter 17, stk. 2? Ja Nej Hvis ja: Hvilke af nedenstående vejledende retningslinjer anvender kommunen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 Sag 172/2014 L (advokat Henrik B. Jensen) mod U (advokat Simon Langvardt Müller) I tidligere instanser er afsagt beslutning af Boligretten i København

Læs mere

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2015

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2015 Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 218 Offentligt Notat 10. juni 2016 J.nr. 16-0058199 Civil og Straffeproces HW Redegørelse om om omkostningsgodtgørelse i 2015 1. Baggrunden for redegørelsen Efter

Læs mere

Restgruppen defineret ud fra pensionsindbetalingerne

Restgruppen defineret ud fra pensionsindbetalingerne 9. JUNI 215 Restgruppen defineret ud fra pensionsindbetalingerne AF SØS NIELSEN, PETER FOXMAN OG ANDREAS ØSTERGAARD NIELSEN Resume I debatten om restgruppen, der sparer for lidt op til pension, er der

Læs mere

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Den 17/12-2008 J.nr. 85A-VL-008-07 72A-ØL-009-08 Notat om afgørelser om sagsomkostninger i civile sager. 1. Dette notat erstatter notat af 17. juni 2005 om afgørelser,

Læs mere

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr - 1 Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/11 2013, jr. nr. 12-0192110 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten har ved en

Læs mere

MENS VI VENTER (PÅ AFGØRELSER I ARBEJDSSKADESAGER) ARBEJDSSKADE

MENS VI VENTER (PÅ AFGØRELSER I ARBEJDSSKADESAGER) ARBEJDSSKADE MENS VI VENTER (PÅ AFGØRELSER I SAGER) KARSTEN HØJ Advokat og Partner hos Elmer Advokater Bestyrelsesmedlem hos brancheorganisationen Danske Advokater Over 25 års erfaring med behandling af alle typer

Læs mere

Den danske retshjælpsmodel - er der lige adgang til hjælp?

Den danske retshjælpsmodel - er der lige adgang til hjælp? til hjælp? Sammenfatning og indholdsfortegnelse Den danske retsstatsmodel skal bl.a. sikre, at myndigheder ikke overskrider deres beføjelser over for borgerne, ligesom den skal sikre, at der er lighed

Læs mere

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Notat Sygefravær i virksomhederne Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Sygefravær koster hvert år erhvervslivet milliarder, og derfor arbejder mange virksomheder målrettet imod at få sygefraværet ned blandt

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Når målgruppen er alle lejere, er det alene boligorganisationerne, der kan implementere forslaget evt. efter aftale med kommunen.

Når målgruppen er alle lejere, er det alene boligorganisationerne, der kan implementere forslaget evt. efter aftale med kommunen. Tema Forslag Formål Afsnit Boligstøtte til I tilfælde af restance, bliver borgeren overføres den mindre og dermed mere direkte til udlejer, overskuelig frem for til lejer 3.1.1 Umiddelbart gennemførligt/

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Tema 4. Forskellen på rig og fattig er stigende

Tema 4. Forskellen på rig og fattig er stigende Tema 1 Det danske klassesamfund i dag Tema 4 Forskellen på rig og fattig er stigende Siden 1985 er der sket en forskydning mellem klasserne. I 1985 tjente en person fra overklassen i gennemsnit 1,66 gange

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 3. Klager over afgørelser truffet i 2013...

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

Forord. København, juni Thomas Lund Kristensen. Konstitueret direktør

Forord. København, juni Thomas Lund Kristensen. Konstitueret direktør Arbejdsskadestatistik 2015 Forord Arbejdsskadestatistik 2015 er en statistisk opgørelse, som følger udviklingen i Arbejdsskadestyrelsens sagsafvikling fra 2009 til 2015. I arbejdsskadestatistikken bliver

Læs mere

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension Til kommuner, mfl. UDKAST Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har desuden klaget over indklagedes salær på kr. inkl. moms.

K E N D E L S E. Klager har desuden klaget over indklagedes salær på kr. inkl. moms. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2014-569/HCH 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede, der bistod

Læs mere

Ufaglærtes fravær fra arbejdsmarkedet koster millioner

Ufaglærtes fravær fra arbejdsmarkedet koster millioner Ufaglærtes fravær fra arbejdsmarkedet koster millioner Ufaglærte mister en stor del af deres livsindkomst på grund af fravær fra arbejdsmarkedet. I gennemsnit er ufaglærte fraværende i en tredjedel af

Læs mere

Sådan går du til domstolene. Krav på over 50.000 kr. når den erhvervsdrivende ikke følger afgørelsen fra et klage- eller ankenævn

Sådan går du til domstolene. Krav på over 50.000 kr. når den erhvervsdrivende ikke følger afgørelsen fra et klage- eller ankenævn Sådan går du til domstolene Krav på over 50.000 kr. når den erhvervsdrivende ikke følger afgørelsen fra et klage- eller ankenævn SIDE 2 SÅDAN GÅR DU TIL DOMSTOLENE - KRAV PÅ OVER 50.000 KR. Du kan gå til

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2005-152-0421 Dok.: MHH40258 Besvarelse af spørgsmål nr. S 822 fra medlem af Folketinget Christine Antorini (S). Spørgsmål:

Læs mere

Analyse 25. juni 2014

Analyse 25. juni 2014 25. juni 2014 Gensidig forsørgerpligt mindsker gevinsten ved arbejde for ugifte par Af Kristian Thor Jakobsen og Katrine Marie Tofthøj Kontanthjælpsreformen, der blev indført den 1. januar 2014, har betydet

Læs mere

Ledigheden falder, men fraværet fra arbejde stiger

Ledigheden falder, men fraværet fra arbejde stiger 19. oktober 2007 Ledigheden falder, men fraværet fra arbejde stiger Forebyggelsesfonden er en tiltrængt fornyelse i indsatsen for at undgå, at så mange forlader arbejdsmarkedet før pensionsalderen. Ledigheden

Læs mere

Henvendelse vedrørende den nye lejelov

Henvendelse vedrørende den nye lejelov Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2014-15 (2. samling) UUI Alm.del Bilag 4 Offentligt AARHUS Henvendelse vedrørende den nye lejelov Aarhus, den 22.6.2015 Den nye lejelov, som træder i kraft pr.

Læs mere

Unge på kontanthjælp er slået flere år tilbage

Unge på kontanthjælp er slået flere år tilbage Unge på kontanthjælp er slået flere år tilbage Siden krisen brød ud, er antallet af unge kontanthjælpsmodtagere steget med 16.2 fuldtidspersoner. I januar 211 var således ca. 44. unge under 3 år på kontanthjælp.

Læs mere

Demografiske forskydninger udfordrer - også boligmarkedet

Demografiske forskydninger udfordrer - også boligmarkedet Demografiske forskydninger udfordrer - også boligmarkedet Af Jan Christensen, jnc@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at anskueliggøre, hvordan udbuddet af ejerboliger i landdistrikterne længere væk

Læs mere