D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst."

Transkript

1 D O M afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B Grundejerforeningen Helmklit v/formand Kenn Hansen (advokat Ole Laursen, Aarhus) mod Hilda Pedersen (advokat Kjeld Skov, Herning) Retten i Holstebro har den 9. januar 2013 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS 3-315/2012). Påstande For landsretten har appellanten, Grundejerforeningen Helmklit v/formand Kenn Hansen, nedlagt følgende påstande: Principalt: Indstævnte, Hilda Pedersen, dømmes til sådan som det også gælder for den del af hendes ejendom, der er matrikuleret som matr. nr. 30 ap, Sdr. Nissum Mark, Sdr. Nissum 1. at anerkende, at det nuværende matr. nr. 30 dp, Sdr. Nissum Mark, Sdr. Nissum, siden 1976 har været udlagt til og fungeret som fællesareal for bl.a. de sommerhuse, der i 1975 er udstykket som selvstændige sommerhusejendomme fra den daværende ejendom matr. nr. 30 a, Sdr. Nissum Mark, Sdr.

2 - 2 - Nissum. 2. Som konsekvens heraf skal Hilda Pedersen indtil udstykning eller anden anvendelse tillades af myndighederne (kommunen) tåle, at det fremover alene er Grundejerforeningen Helmklit, der kan og skal passe arealet, uagtet dette ikke er overdraget til grundejerforeningen. 3. Endelig tilpligtes Hilda Pedersen at fjerne de træer og buske, hun har ladet plante siden denne sags anlæg ved byretten og retablere området, så det kommer til at se ud som før beplantningsarbejdet blev påbegyndt. Subsidiært: Hilda Pedersen dømmes til sådan som det også gælder for den del af hendes ejendom, der er matrikuleret som matr. nr. 30 ap, Sdr. Nissum Mark, Sdr. Nissum 1. at anerkende, at de dele af ejendommen matr. nr. 30 dp, Sdr. Nissum Mark, Sdr. Nissum, der er udlagt som vej og stier mv., er udlagt som betjeningsveje og stier for bl.a. de sommerhuse, der i 1975 er udstykket som selvstændige sommerhusejendomme fra den daværende ejendom matr. nr. 30 a, Sdr. Nissum Mark, Sdr. Nissum. 2. Som konsekvens heraf skal Hilda Pedersen fremtidigt tåle, at det fremover alene er Grundejerforeningen Helmklit, der kan og skal passe arealerne, uagtet disse ikke er selvstændigt matrikuleret og overdraget til grundejerforeningen. Hilda Pedersen har påstået dommen stadfæstet. Forklaringer Kenn Hansen, Jørgen Jensen og Søren Halvor Jensen har afgivet supplerende forklaring for landsretten. Der er endvidere afgivet forklaring af Frode Visholm Thomsen. Kenn Hansen har supplerende forklaret, at det omstridte areal er opmålt til 180 x 45 m. I foråret 2012 blev området beplantet med 3 ½ rækker pil og rød el, og på arealet er der i øvrigt græs og selvsåede træer. Der er 1 m mellem trærækkerne. Tidligere var det et rekreativt område med bord og bænke. Der har også været græsstier, der blev slået, og som var en fortsættelse af stierne mellem sommerhusene. Grundejerforeningen vil gerne have, at arealet skal se pænt ud.

3 - 3 - For så vidt angår det tilsvarende areal på det tidligere matr. nr. 22 a, har grundejerforeningen lavet en aftale med ejeren om, at arealet benyttes som fællesareal, mod at grundejerforeningen vedligeholder det. Veje og øvrige fællesarealer på matr. nr. 30 dp bliver vedligeholdt af grundejerforeningen. Jørgen Jensen har supplerende forklaret, at de købte landbrugsejendommen uden mægler. De betaler ejendomsskat af arealet, der er landbrugsjord. Der har tidligere været meter høje grantræer i skellet til arealet, som er blevet fældet uden hans viden. Nogle af de træer, som han har plantet, er blevet rykket op med rode, og nogle har fået Round-up. Det er ikke lykkedes at få en dialog med naboerne. Han vil tilbyde naboerne, at der kan tinglyses en deklaration om fremtidig beplantning, som sikrer, at naboerne kan få udsigt over fjorden. Endvidere er han indstillet på at placere de nye bebyggelser, således at det ikke hindrer naboernes udsigt. Han har ingen interesser i de veje og stier i området, som ligger mellem sommerhusene. Han har tilbudt, at grundejerforeningen kan anvende matr. nr. 30 ap som rekreativt område, men det er grundejerforeningen ikke interesseret i. Da de købte landbrugsejendommen, fik han at vide, at det omstridte areal var landbrugsjord. I 2001 købte de sommerhuset beliggende Helmklit 209, og de fik i den forbindelse at vide, at de skulle være med i grundejerforeningen. De har plantet et læhegn bestående af pil som ikke er energipil og el. Søren Halvor Jensen har supplerende forklaret, at der var marker i området, da arealet blev udstykket. På nordsiden af arealet var der træer. Han er kommet i området gange om året siden I efteråret 1976 blev der randplantet omkring grundene. Han købte ejendommen i 1987 og bebyggede den i De træer, som grundejerne plantede på deres egen grund, er løbende fældet og udskiftet. Han begyndte selv at fælde træerne omkring 1998 og de efterfølgende 5 6 år. Han og de

4 - 4 - øvrige beboere i området har benyttet stierne og det omstridte fællesareal. Der var to bænke på arealet. På et grundejerforeningsmøde for en del år siden blev det besluttet, at arealet af hensyn til dyrelivet ikke skulle slås, og der blev derfor alene slået græs på stierne. I dag er der pløjet en stribe, hvori der er plantet et læhegn tæt på de tilstødende grunde. Frode Visholm Thomsen har forklaret, at han ejer ejendommen beliggende Helmklit 218, der var udstykket fra matr. nr. 22 a. Han købte grunden omkring 1979/80. Dengang fik han udleveret en deklaration med tilhørende kort. Han spurgte nærmere ind til de strimler jord, som ikke var udstykket, og han fik at vide, at de var en del af fællesarealet. Siden 2012 har han været medlem af grundejerforeningens bestyrelse. Grundejerforeningen har med grundejer Børge Mikkelsen lavet en lejeaftale om fællesarealet i nærheden af vidnets grund. Da han købte ejendommen, var der trampestier over det omstridte areal. Der var ikke træer i det omstridte areal. Procedure Parterne har i det væsentlige gentaget deres anbringender for byretten også for så vidt angår den subsidiære påstand og har procederet i overensstemmelse hermed. Hilda Pedersen har yderligere gjort gældende, at grundejerforeningens subsidiære påstand er for uklar til, at den kan blive taget under påkendelse. Landsrettens begrundelse og resultat Af de grunde, som byretten har anført, tiltræder landsretten, at Grundejerforeningen Helmklit ikke har godtgjort, at matr. nr. 30 dp er udlagt til fællesareal for de parceller, der er udstykket fra matr. nr. 30 a. Landsretten er således enig i, at Hilda Pedersen skal frifindes for den principale påstand. Der er ikke i forbindelse med sagen udarbejdet rids, andet kortmateriale eller foretaget en beskrivelse af de dele af ejendommen, som er omtalt i den subsidiære påstand. Der er heller ikke en nærmere angivelse af de ejendomme, som efter påstanden benytter arealerne

5 - 5 - som betjeningsveje og stier. Som følge heraf er der heller ikke grundlag for at tage grundejerforeningens subsidiære påstand til følge. Landsretten stadfæster herefter byrettens dom. Efter sagens udfald sammenholdt med parternes påstande skal Grundejerforeningen Helmklit betale sagsomkostninger for landsretten til Hilda Pedersen med kr. Beløbet omfatter udgifter til advokatbistand og er inkl. moms, da Hilda Pedersen ikke er momsregistreret. Landsretten har ved fastsættelsen af beløbet lagt vægt på sagens omfang og forløb. T h i k e n d e s f o r r e t: Byrettens dom stadfæstes. Grundejerforeningen Helmklit skal betale sagens omkostninger for landsretten til Hilda Pedersen med kr. De idømte sagsomkostninger skal betales inden 14 dage og forrentes efter rentelovens 8 a. Hanne Kildal Stig Glent-Madsen Mette Vinding (kst.) Udskriften udstedes uden betaling. Udskriftens rigtighed bekræftes. Vestre Landsret, Viborg den 10. februar 2014 Finn Nielsen sektionsleder

D O M. afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst.

D O M. afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst. D O M afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst.)) i ankesag V.L. B 2830 13 Nordvestjysk Elforsyning Amba (advokat

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B312500D - HJS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 5. december 2011 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Anne Thalbitzer, Hedegaard Madsen og Anette Voigt Arnsted (kst.)). 2. afd.

Læs mere

D O M. A under konkurs, ved kuratorerne advokat Boris Frederiksen og advokat Christian B. Elmer (advokat Morten Plannthin, København)

D O M. A under konkurs, ved kuratorerne advokat Boris Frederiksen og advokat Christian B. Elmer (advokat Morten Plannthin, København) D O M afsagt den 7. oktober 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Poul Hansen, Stig Glent-Madsen og Trine Riise (kst.)) i ankesag V.L. B 2089 13 A under konkurs, ved kuratorerne advokat Boris

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1236008 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 29. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, B. Tegldal og Nanna Bille (kst.)). 20. afd. nr. B-1236-14: Snogebæk

Læs mere

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B Advokatfirmaet Vilh. Skouenborgs Eftf. Advokat Jens Duus Vejlands Allé 21-23 2300 København S Sendt pr. mail: jd@advoduus.dk Advokataktieselskab GammeltorvG 1457 København K Tel.

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B3983007 - HEJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 25. oktober 2013 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, Linde Jensen og Lotte Virkelyst Johansen (kst.)). 19. afd.

Læs mere

D O M. Afsagt den 17. januar 2014 af Østre Landsrets 4. afdeling (landsdommerne Michael Dorn, Karen Hald og Sune Dalgaard-Nielsen (kst.)).

D O M. Afsagt den 17. januar 2014 af Østre Landsrets 4. afdeling (landsdommerne Michael Dorn, Karen Hald og Sune Dalgaard-Nielsen (kst.)). D O M Afsagt den 17. januar 2014 af Østre Landsrets 4. afdeling (landsdommerne Michael Dorn, Karen Hald og Sune Dalgaard-Nielsen (kst.)). 4. afd. nr. B-830-13: Atradius, Filial af Atradius Credit Insurance

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B248900B - JRH UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 4. november 2014 af Østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Lone Kerrn-Jespersen, Rosenløv og Bo Bjerregaard (kst.)). 14. afd. nr.

Læs mere

Bilag 4 Højesterets dom U.1971.40H

Bilag 4 Højesterets dom U.1971.40H Bilag 4 Højesterets dom H. D. 17. november 1970 i sag II 273/1969 Osted Fjernvarmeværk A.m.b.a. (hrs. Tjur) mod gravemester Kjeld Larsen (hrs. Jørgen Pedersen e. o.). Ejer, som havde ladet sit hus tilslutte

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B156300C - LS UDSKRIFT F ØSTRE LNDSRETS DOMBOG D O M fsagt den 13. februar 2014 af Østre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Gitte Rubæk Pedersen, Bloch ndersen, og Malou Kragh Halling (kst.)). 12. afd.

Læs mere

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET 2 2 JAN. 20Dli Advokat Lars Alexander Barke Vester Farimagsgade 19 Dansk Handel & Service 1506 København V J. nr. 11844-0018 UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET ..",.,. ""'""'" ;",i,;"ic". D O M afsagt

Læs mere

D O M. Afsagt den 24. juni 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Henrik Bitsch og Anne Birgitte Fisker).

D O M. Afsagt den 24. juni 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Henrik Bitsch og Anne Birgitte Fisker). D O M Afsagt den 24. juni 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Henrik Bitsch og Anne Birgitte Fisker). 17. afd. nr. B-2146-13: B (advokat Eva Tofteberg Persson) mod A (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012 Sag 311/2009 (1. afdeling) Flemming Koch (advokat Kim Pedersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET D O M afsagt den 11 april 2003 af Vestre Landsrets 10 afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Lars E Andersen og Ulrik Jensen) i ankesag B-1133-02 Strømmen Grundejerforening

Læs mere

Ikke pligt til at betale tilslutningsbidrag til spildevandsselskab ved udstykning af parceller.

Ikke pligt til at betale tilslutningsbidrag til spildevandsselskab ved udstykning af parceller. Ikke pligt til at betale tilslutningsbidrag til spildevandsselskab ved udstykning af parceller. Forvaltningsret 2.1 - Veje og vand 2.2. Anpartsselskabet B købte i 1999 et areal af kommune K og betalte

Læs mere

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse.

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Aftaler 4 og 7. Kommune H havde i 2003 solgt en erhvervsbyggegrund

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 Sag 87/2012 (2. afdeling) A/B København og Omegn (advokat Anne Louise Husen) mod Københavns Kommune (advokat Bjarne Becher Jensen) Biintervenienter til støtte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 Sag 302/2011 (2. afdeling) Jeudan V A/S (advokat Christian Alsøe) mod Ejerforeningen matr.nr. 669 Sankt Annæ Vester Kvarter (advokat Erik Kjær-Hansen)

Læs mere

(advokat Henning Bolt Jørgensen, København). Retten i Tønder har den 17. januar 2001 afsagt dom i 1. in-stans (BS 1-399/2000).

(advokat Henning Bolt Jørgensen, København). Retten i Tønder har den 17. januar 2001 afsagt dom i 1. in-stans (BS 1-399/2000). D O M afsagt den 22. februar 2002 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Fabrin, Inger Nørgaard og Annette Dellgren) i ankesag B-0247-01 S (advokat Stefan Poul Hansen, Tønder) mod Bredebro Andelsvandværk

Læs mere

MODTAG ET 22 MRS. 2013. Advokat Brian W. Lassen Havnegade 19, St. 6700 Esbjerg. J. nr. 17128 UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET

MODTAG ET 22 MRS. 2013. Advokat Brian W. Lassen Havnegade 19, St. 6700 Esbjerg. J. nr. 17128 UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET MODTAG ET 22 MRS. 2013 Advokat Brian W. Lassen Havnegade 19, St. 6700 Esbjerg J. nr. 17128 UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 21. marts 2013 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Danmarks Private Vandværker Solrød Center 22 C 2680 Solrød Strand

Danmarks Private Vandværker Solrød Center 22 C 2680 Solrød Strand Danmarks Private Vandværker Solrød Center 22 C 2680 Solrød Strand Rørbæk Vandværk I henhold til aftale fremsender jeg vedlagt kopi af Højesteret dom af 22.4.1976 i sagen Rudbjerg Kommune - P. Med venlig

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. maj 2015 UDSKRIFT F HØJESTERETS DOMOG HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. maj 2015 Sag 296/2013 (1. afdeling) Gregers Juel (advokat Karsten Thomas Henriksen) mod Natur- og Miljøklagenævnet (Kammeradvokaten ved

Læs mere

D O M V.L. B 1499 13. A (advokat Lars Vindfeldt Skals, Hinnerup) mod B (advokat Ole Spiermann, København)

D O M V.L. B 1499 13. A (advokat Lars Vindfeldt Skals, Hinnerup) mod B (advokat Ole Spiermann, København) D O M afsagt den 11. juli 2014 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Nikolaj Aarø-Hansen, Olav D. Larsen og Malene Værum Westmark (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 1499 13 A (advokat Lars Vindfeldt Skals,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011 Sag 154/2009 (1. afdeling) A (advokat Birthe Valentin) mod If Skadeforsikring (advokat Anne Mette Seest) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM B 1727003 - AJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 28. oktober 2014 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, Steen Mejer og Bo Bjerregaard (kst.)). 18. afd. nr. B-1727-13:

Læs mere

TBB2013.350. (Hovedresumé) Ø.L.D. 14. marts 2013 i anke 19. afd. B-3807-12. Side 1910 1915 U.2013.1910Ø

TBB2013.350. (Hovedresumé) Ø.L.D. 14. marts 2013 i anke 19. afd. B-3807-12. Side 1910 1915 U.2013.1910Ø Side 1910 1915 U.2013.1910Ø Andelsboligforening var berettiget til at slette medlem af sin venteliste for boligsøgende, hvorved medlemmet mistede sin anciennitet til et lejemål hos boligforeningen. TBB2013.350

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 Sag 233/2008 (1. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Trine Binett Jørgensen) mod [Virksomheden] B ved C (advokat Henrik Kleis) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. marts 2009

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. marts 2009 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. marts 2009 Sag 221/2007 (2. afdeling) Task I/S ved Jesper Balle (advokat Anders Aagaard) mod Knud Holscher Industriel Design A/S (advokat Ingrid Brix Jensen) I tidligere

Læs mere