Dialogbaseret miljøsamarbejde, regionale miljønetværk organiseret i Key2Green og nye tilsynstrukturer efter kommunalreformen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dialogbaseret miljøsamarbejde, regionale miljønetværk organiseret i Key2Green og nye tilsynstrukturer efter kommunalreformen."

Transkript

1 Dialogbaseret miljøsamarbejde, regionale miljønetværk organiseret i Key2Green og nye tilsynstrukturer efter kommunalreformen Key2Green Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr

2 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling. Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.

3 Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 7 SUMMARY AND CONCLUSIONS 11 1 HOVEDRAPPORT PROJEKTETS FORMÅL PROJEKTETS AKTIVITETER PROJEKTETS PLANLAGTE RESULTATER 16 2 AKTIVITETER FORMIDLING AF ERFARINGER OG VÆRKTØJER FORNYELSE AF Fælles workshop Støtte til udvikling af nye netværk 18 3 RESULTATER FORMIDLING AF ERFARINGER OG VÆRKTØJER Statens Miljøcenter Odense den 25. juni Statens Miljøcenter Roskilde den 21. september Statens Miljøcenter Århus den 3. december Fornyelse af Fælles Workshop Konklusion på samarbejdsrelationer Handlingsplan Støtte til udvikling af netværk 25 Bilag A Programmer for tre faglige arrangementer Bilag B Handlingsplan for Key2Green

4 4

5 Forord I denne rapport beskrives projektet Fastholdelse og videreudvikling af det dialogbaserede miljøsamarbejde mellem de regionale miljønetværk organiseret i Key2Green og de nye tilsynsstrukturer efter kommunalreformen, som de regionale miljønetværk og Key2Green gennemførte i perioden 12. december 2006 til 08. august 2008, og projektets resultater. Følgende regionale miljønetværk har medvirket i projektet: Green Network Grønt Netværk Sønderjylland København Miljønetværk Miljøforum Midtjylland MiljøForum Fyn Miljøforum Nordjylland Miljønetværk Syd MILSAM Netværk for grøn erhvervsudvikling Storstrøm Fredericia august

6 6

7 Sammenfatning og konklusioner Forankring af det dialogbaserede miljøsamarbejde i stat og kommune efter strukturreformen? Hensigten med projektet Fastholdelse og videreudvikling af det dialogbaserede miljøsamarbejde mellem de regionale miljønetværk organiseret i Key2Green og de nye tilsynsstrukturer efter kommunalreformen, var at belyse mulighederne for at fortsætte det frivillige dialogbaserede samarbejde efter strukturreformen. Projektet har tydeliggjort de organisatoriske forskelle mellem de regionale miljønetværk, og den afgørende betydning en solid kommunal forankring har for det dialogbaserede miljøsamarbejde. Projektet har også belyst, at trods meget stor velvilje, så har de nyetablerede statslige miljøcentre med ansvar for industritilsyn, været meget pressede ressourcemæssigt. Der har derfor reelt kun været meget begrænsede ressourcer til at indgå i det dialogbaserede miljøsamarbejde på lokalt plan. Dette gælder også delvist i kommunerne, som også er belastede ressourcemæssigt. Baggrund og formål I forbindelse med den strukturreform, som bl.a. betød at amterne blev nedlagt ved udgangen af 2006, blev tilsynet med en række virksomheder overdraget fra amterne til de nye statslige miljøcentre. En række af disse virksomheder, havde som medlemmer af regionale miljønetværk, gennem en årrække opbygget erfaringer med det dialogbaserede tilsynsarbejde. For at fastholde og videreføre de erfaringer og samarbejdsrelationer med det dialogbaserede samarbejde, der gennem årene var udviklet mellem virksomhederne og myndighederne, gennemførte Key2Green og de regionale miljønetværk i perioden marts 2007 til august 2008, projektet Fastholdelse og videreudvikling af det dialogbaserede miljøsamarbejde mellem de regionale miljønetværk organiseret i Key2Green og de nye tilsynsstrukturer efter kommunalreformen, med støtte fra Miljøstyrelsen. Der blev formuleret fire formål for projektet: 1. At belyse mulighederne i det frivillige, dialogbaserede miljøsamarbejde i de nye strukturer, i et samarbejde med de regionale miljønetværk. 2. At formidle erfaringerne med de konkrete netværks værktøjer og metoder til ledere og medarbejdere i de 3 statslige miljøcentre med ansvar for industritilsyn i form af en række faglige arrangementer og via Key2Greens hjemmeside. 7

8 3. På baggrund af erfaringerne med ovenstående og en generel kortlægning af det nye institutionelle landkort efter kommunalreformen, identificere udviklingsbehov i forhold til faglige emner og i forhold til mulige nye netværkssamarbejdspartnere. 4. At støtte etablering af nye netværk, og videreudvikling af eksisterende netværk. Det sidste kan komme på tale, hvor miljønetværkets nuværende geografiske dækning ændrer sig radikalt på grund af strukturreformen og de nye regioner. Projektet Under projektet blev en række faglige arrangementer forberedt og gennemført i samarbejde med medarbejdere fra de tre statslige Miljøcentre med ansvar for industritilsyn, nemlig Roskilde, Odense og Århus. En opsamlende workshop blev afholdt og Key2Greens hjemmeside blev gennemgribende opdateret. Hovedkonklusioner I løbet af projektet Fastholdelse og videreudvikling af det dialogbaserede miljøsamarbejde mellem de regionale miljønetværk organiseret i Key2Green og de nye tilsynsstrukturer efter kommunalreformen, gennemførte de regionale miljønetværk 3 faglige arrangementer i samarbejde med de tre statslige miljøcentre, med ansvar for industritilsyn, Roskilde, Odense og Århus. Hensigten var at belyse mulighederne for at fortsætte det frivillige dialogbaserede samarbejde efter strukturreformen. I løbet af projektet blev det klart, at i fem af de ni eksisterende regionale miljønetværk, var det dialogbaserede miljøsamarbejde mellem virksomheder og kommunerne, så solidt forankret i medlemskommunerne, at samarbejdet er fortsat, og i to tilfælde (Københavns Miljønetværk og Green Network) ligefrem styrket. I de fire netværk i Region Syddanmark er miljøredegørelsesarbejdet solidt forankret især mellem virksomhederne og kommunernes miljøafdelinger. Her er det dels lykkedes at etablere et samarbejde med Miljøcenter Odense, dels gennem Region Syddanmark at sikre betydelige midler til det fortsatte samarbejde. Tre ud af de øvrige regionale miljønetværk eksisterer fortsat, men på et usikkert grundlag, og med betydeligt færre ressourcer til rådighed end de fem ovennævnte netværk. Et sidste netværk, MILSAM, er et rent kommunal netværk, og fortsætter uændret. Projektet har tydeliggjort de organisatoriske forskelle mellem de regionale miljønetværk, og ikke mindst den afgørende betydning en solid kommunal forankring har for det dialogbaserede miljøsamarbejde. Udfordringen for de enkelte netværk i forhold til at fastholde eller udvikle den kommunale forankring, bliver ikke mindre af, at den kommunale verden, ifølge sagens natur, også har været stærkt påvirket af strukturreformen. Projektet har også belyst, at trods meget stor velvilje, så har de nyetablerede statslige miljøcentre også været meget pressede ressourcemæssigt, og der har kun været meget begrænsede ressourcer til rådighed for det dialogbaserede samarbejde udover det absolut nødvendige for at kunne fortsætte med 8

9 miljøredegørelseskonceptet. De organisatoriske forskelle mellem landsdelenes netværk har dog også haft en ret afgørende betydning for muligheden for at etablere samarbejde med det enkelte statslige miljøcenter med det bedste match imellem Miljøcenter Odense og de fire netværk i Region Syddanmark. Hvor det dialogbaserede miljøsamarbejde mellem virksomheder og myndigheder således tidligere i væsentlig grad var båret af både amter og kommuner, er det i dag i praksis båret af kommuner såvel økonomisk som handlingsunderstøttende. Det har medført en større spredning i de lokale miljønetværks styrke og organisering, og samlet set svækket et landsdækkende tilbud om privat-offentligt miljøsamarbejde. De private parter oplever således med enkelte regionale undtagelser - i disse år en svækkelse af tilbuddet om det dialogbaserede miljøsamarbejde, hvilket skaber undren og frustration i en tid hvor både markedet og den danske regering opfordrer til bæredygtig og ansvarlig produktion. 9

10 10

11 Summary and Conclusions Anchoring of the dialogue-based environmental collaboration between the state and municipal bodies after the structural reform? The purpose of the Maintenance and Further Development of the Dialogue- Based Environmental Collaboration between the Regional Environmental Networks Organised under Key2Green and the New Inspection Structures after the Municipal Reform project was to highlight the opportunities for continuing the voluntary dialogue-based collaboration after the structural reform. The project has elucidated the organisational differences between the regional environmental networks and the crucial significance of solid municipal anchoring for dialogue-based environmental collaboration. The project has also elucidated that despite considerable good will, the resources of the newly established environmental centres with responsibility for conducting industry inspections are significantly stretched. Consequently, there have realistically been only very limited resources available to invest into dialogue-based environmental collaboration on a local level. This also applies, in part, to the municipalities whose resources are stretched, as well. Background and objectives In connection with the structural reform, which, among other things, meant that the counties were dissolved by the end of 2006, the responsibility for inspection of a number of companies was transferred from the counties to the new state environmental centres. A number of these companies had for many years, as members of the regional environmental network, accumulated experience from dialogue-based inspection work. To maintain and further develop these experiences and cooperative relationships through the dialogue-based collaboration that was developed over the years between the companies and the authorities, Key2Green implemented together with the regional environmental network a project called Maintenance and Further Development of the Dialogue-Based Environmental Collaboration between the Regional Environmental Networks Organised under Key2Green and the New Inspection Structures after the Municipal Reform with support from the Danish Environmental Protection Agency in the period from March 2007 to August Four objectives were formulated for the project: 1. To highlight the opportunities for voluntary, dialogue-based environmental collaboration in the new structures in cooperation with the regional environmental networks. 2. To communicate experiences with the tools and methods of the individual networks to the leaders and employees in the 3 state environmental centres with responsibility for conducting industry inspections, in the form of a series of arrangements and via Key2Green s website. 3. Based on the experience with the above and a general analysis of the 11

12 new institutional map after the municipal reform, to identify a need for development with regard to professional areas and possible new network cooperation partners. 4. To support the establishment of new networks and to further develop the existing networks. The latter can become relevant when the environmental network s current geographical coverage changes radically as a result of the structural reform and the new regions. The project During the course of the project, a number of professional arrangements were prepared and carried out in cooperation with the employees from the three state environmental centres responsible for conducting industry inspections, namely Roskilde, Odense and Aarhus. A follow-up workshop was held and Key2Green s website was thoroughly updated. Principal conclusions In the course of the Maintenance and Further Development of the Dialogue- Based Environmental Collaboration between the Regional Environmental Networks Organised under Key2Green and the New Inspection Structures after the Municipal Reform project, the regional networks carried out 3 professional arrangements in cooperation with the three state environmental centres with responsibility for conducting industry inspections, Roskilde, Odense and Aarhus. The purpose was to elucidate the opportunities for continuing the voluntary dialogue-based collaboration after the structure reform. During the course of the project, it became evident that in five of the nine existing regional networks, dialogue-based environmental collaboration between companies and municipalities appeared so solidly anchored in the member municipalities that the collaboration has continued and in two cases (Copenhagen Environmental Network and Green Network), it has actually been strengthened. In the four networks in Region Syddanmark (Region of Southern Denmark), the environmental reporting work is solidly anchored, especially between the companies and the environmental departments in the municipalities. A collaboration with Miljøcenter Odense (Odense Environmental Centre) was successfully established and significant resources to continue the collaboration were secured through Region Syddanmark (Region of Southern Denmark). Three of the other regional environmental networks still exist, but on an uncertain basis, and with significantly fewer resources available than the five networks mentioned above. The final network, MILSAM, is a purely municipal network, and continues unchanged. The project has highlighted the organisational differences between the regional environmental networks and, in particular, the decisive significance of solid municipal anchoring for dialogue-based environmental collaboration. The challenge to the individual networks with regard to maintaining and developing the municipal anchoring will not diminish as a result of the significant influence of the structural reform on that the municipal world. 12

13 The project has also illustrated that despite considerable good will, the resources of the newly established state environmental centres have also been under considerable pressure, and there have only been very limited resources available for dialogue-based collaboration apart from the absolute essentials to continue with the environmental reporting concept. The organisational differences between the provincial networks have, however, also had quite decisive significance for the possibility to establish cooperation with the individual state environmental centre with the best match being between Miljøcenter Odense (Odense Environmental Centre) and the four networks in Region Syddanmark (Region of Southern Denmark). Whereas dialogue-based environmental collaboration between companies and the authorities previously used to be supported to a considerable degree by both counties and municipalities, it is in practice supported only by municipalities nowadays both economically and in terms of support for activities. This has led to greater diffusion of the power and organisation of the local environmental networks and has largely weakened the nationwide offer for private public environmental collaboration. Accordingly, the private sector experiences with a few local exceptions that the offer for dialogue-based environmental collaboration will be weakened in the coming years, which will generate confusion and frustration, at a time when the Danish government is encouraging sustainable and responsible production. 13

14 14

15 1 Hovedrapport I forbindelse med den strukturreform, som bl.a. betød at amterne blev nedlagt med udgangen af 2006, blev tilsynet med en række virksomheder overdraget fra amterne til de nye statslige miljøcentre. En række af disse virksomheder havde som medlemmer af regionale miljønetværk gennem en årrække opbygget erfaringer med det dialogbaserede tilsynsarbejde. For at fastholde og videreføre de erfaringer og samarbejdsrelationer med det dialogbaserede samarbejde, der gennem årene var udviklet mellem virksomhederne og myndighederne, gennemførte Key2Green og de regionale miljønetværk i perioden marts 2007 til august 2008, projektet Fastholdelse og videreudvikling af det dialogbaserede miljøsamarbejde mellem de regionale miljønetværk organiseret i Key2Green og de nye tilsynsstrukturer efter kommunalreformen, med støtte fra Miljøstyrelsen. 1.2 Projektets formål Der blev formuleret fire formål for projektet: 5. At belyse mulighederne i det frivillige, dialogbaserede miljøsamarbejde i de nye strukturer, i et samarbejde med de regionale miljønetværk 6. At formidle erfaringerne med de konkrete netværks værktøjer og metoder til ledere og medarbejdere i de 3 statslige miljøcentre med ansvar for industritilsyn i form af en række faglige arrangementer og via Key2Greens hjemmeside 7. På baggrund af erfaringerne med ovenstående og en generel kortlægning af det nye institutionelle landkort efter kommunalreformen, identificere udviklingsbehov i forhold til faglige emner og i forhold til mulige nye netværkssamarbejdspartnere. 8. At støtte etablering af nye netværk, og videreudvikling af eksisterende netværk. Det sidste kan komme på tale, hvor miljønetværkets nuværende geografiske dækning ændrer sig radikalt på grund af strukturreformen og de nye regioner 1.2 Projektets aktiviteter For at understøtte projektets formål, blev følgende aktiviteter planlagt: 1. Formidling af erfaringer og anvendte metoder i det dialogbaserede miljøtilsyn i netværk til medarbejdere og ledere ved de tre miljøcentre. Tidsplanen for dette afpasses naturligvis at de tre miljøcentre skal etableres og finde deres nye hverdag 2. Formidling af erfaringer og med miljøredegørelseskonceptet, hvad er fordelene ved tilgangen og kravene til tilsynsmedarbejderne? 15

16 Formidlingen understøttes af en introduktion til de underliggende metoder og hjælpeværktøjer 3. Formidling af erfaringer med KEMIguiden og vækstgrupper i kemikaliestyring i lyset af REACH. Hvordan kan KEMIguiden bruges til at kvalificere tilsynsarbejdet inden for kemikalieområdet og hvordan inspireres virksomheder til at indføre en kemikaliestyring der forbereder virksomheden på REACH? 4. Formidlingen suppleres af en fornyelse af Key2Greens hjemmeside, der dels afspejler de ændrede strukturer, dels gør det nemmere for nye netværkskolleger at finde metoder og værktøjer. Fornyelsen forholder sig til miljøstyrelsen nye hjemmeside, så der i videst muligt omfang ikke er overlap, og således at Key2Greens hjemmeside holder fokus på netværksredskaber og metoder 5. Der afholdes en fælles workshop på tværs af de regionale miljønetværk, der samler op på responsen på de tre faglige arrangementer, med det formål at lave et forslag til en handlingsplan for videreførelse af de dialogbaserede miljøtilsyn i de nye strukturer. Som forberedelse til workshoppen inviteres centrale interessenter til at give forslag til nye udviklingsområder og samarbejdsflader 6. Støtte til udvikling af nye netværk, vil dels proaktivt finde sted på baggrund af evt. identificerede muligheder i forbindelse med udarbejdelse af ovennævnte handlingsplan, dels reaktivt på baggrund af konkrete henvendelser om assistance. Støtten vil tage udgangspunkt i rekvirentens konkrete ønsker, men vil typisk kunne bestå af gennemgang af erfaringer, metoder og værktøjer, dels dialog om organisatoriske og praktiske spørgsmål eller inspiration til afvikling af de første faglige arrangementer 1.2 Projektets planlagte resultater Projektets planlagte resultater var følgende: 1. Der er afholdt mindst 3 faglige arrangementer med deltagelse af bl.a. ledere og medarbejdere fra de statslige miljøcentre og med deltagelse af faglige ressourcepersoner fra de regionale miljønetværk 2. Key2Greens hjemmeside er fornyet, så den afspejler de nye strukturer og det er blevet lettere for brugerne at finde de relevante netværksmetoder og værktøjer 3. Der er afholdt en fælles workshop der resulterer i en handlingsplan der samler op på resultaterne af formidling af erfaringer og værktøjer. Handlingsplanen peger også på evt. udviklingsbehov og mulige nye netværks partnere. Endelig identificerer handlingsplanen også evt. muligheder for pro-aktiv støtte til nye netværk under dannelse 16

17 2 Aktiviteter I det følgende kapital gennemgås projektets aktiviteter. 2.1 Formidling af erfaringer og værktøjer Formidlingen vedrørende erfaringer og værktøjer omfatter aktiviteterne 1, 2 og 3. De konkrete aktiviteter lå inden for den ramme, som blev aftalt på et indledende møde med to af de tre de nyudnævnte direktører fra de tre nye statslige miljøcentre med industritilsyn, d.v.s. Roskilde, Odense og Århus, som fandt sted allerede i I region Syd og region Sjælland, blev den overordnede ramme for formidlingen af erfaringer og værktøjer, nærmere præciseret i et samarbejde mellem de enkelte miljøcentre, og de miljønetværk, der har medlemmer i det område der tilsynsmæssigt dækkes af henholdsvis Miljøcenter Odense og Miljøcenter Roskilde. I forhold til region Midtjylland og Miljøcenter Århus, spillede Key2Green en større rolle, fordi ønsket fra Miljøcenter Århus var et møde med fokus på Key2Greens kemikaliestyringsarbejde og KEMIguiden. Af hensyn til de nyetablerede Miljøcentre, blev møder først afholdt i anden halvdel af Møderne fandt sted som følger: Miljøcenter Odense Miljøcenter Roskilde Miljøcenter Århus Formidlingen af værktøjer og erfaringer, tog således sit afsæt i de lokale netværk og de konkrete ønsker fra de tre involverede miljøcentre. Indholdet af de enkelte møder blev dermed temmelig forskelligt, hvilket fremgår af programmerne for de tre faglige arrangementer. 2.2 Fornyelse af Med henblik på at gøre det nemmere og mere synligt for alle med interesse for netværksarbejdet, blev Key2Greens hjemmeside i løbet af foråret 2008 gennemgribende fornyet Fælles workshop Den 11. december 2007, blev der afholdt en fælles workshop, med deltagelse af koordinatorer og Key2Greens rådsmedlemmer. Hovedformålet med workshoppen var dels at gøre status over de enkelte netværkssituation efter strukturreformen, de første erfaringer med samarbejde med de nye samarbejdsmuligheder i forhold til de statslige miljøcentre og regionerne, samt identificere den fremtidige kurs. 17

18 Støtte til udvikling af nye netværk Det var forudset at der i kølvandet på strukturreformen ville opstå oplagte muligheder for at danne nye netværk, enten aktivt eller proaktivt. Evt. støtte skulle tage form af et skræddersyet tilbud om gennemgang af de metoder og værktøjer som eksisterende netværk benytter sig af. 18

19 3 Resultater I det følgende kapitel gennemgås projektets resultater 3.1. Formidling af erfaringer og værktøjer De tre møder der blev holdt med de tre statslige miljøcentre, Roskilde, Odense og Århus, var hovedsageligt arrangeret med udgangspunkt dels i de ønsker som de forskellige centre havde tilkendegivet, dels med udgangspunkt i det som de respektive miljønetværk ønskede at formidle, og netværkenes forskellige karakter. De konkrete programmer er vedlagt som (Bilag A) Statens Miljøcenter Odense den 25. juni 2007 Her deltog i alt 4 miljønetværk (Green Network, MiljøForum Fyn, Miljønetværk Syd og Grønt Netværk Sønderjylland), sammen med ansatte fra Statens Miljøcenter Odense. Der deltog også en privat medlems virksomhed. Fokus var på værdien af redegørelsesarbejdet hvad får myndighederne ud af det og hvad får virksomhederne ud af det? De fire netværk i region Syd Danmark blev introduceret, og en virksomhed præsenterede sine meget positive erfaringer med redegørelsesarbejdet. Endelig blev netværkenes fælles kriterier for vurdering af en redegørelse gennemgået her med fokus på relationen mellem de grønne regnskaber og redegørelseskonceptet. Det blev således søgt illustreret at det for den enkelte sagsbehandler ikke behøver betyde dobbeltarbejde, at forholde sig til en miljøredegørelse. Mødet havde bl.a. den effekt at Miljøcenter Odense overfor de fire syddanske netværk erklærede at, Miljøcenter Odense gerne vil komme med udtalelser til miljøredegørelser, men at de ikke kan komme med differentierede udtalelser til de enkelte netværk. I forhold til det mere vidtgående engagement i redegørelsesarbejdet som amterne tidligere bidrog med, vil Miljøcenter Odense begrænse sig til at forholde sig til redegørelserne på følgende punkter: Om kravene til det grønne regnskab er opfyldt En erklæring fra sagsbehandler om hvorvidt Miljøcenter Odense ser eller ikke ser noget til hinder for at netværkene uddeler diplom til virksomheden En erklæring om hvorvidt der er nogen uafklarede udestående med Miljøcenter Odense Herudover har Miljøcenter Odenses direktør engageret sig i bestyrelserne for flere af netværkene i region Syd, hvilket opleves som yderst positivt, og der er deltagelse på kontorchefniveau i koordinationsgruppe i et enkelt netværk. 19

20 Statens Miljøcenter Roskilde den 21. september 2007 I dette møde deltog interesserede kommunale sagsbehandlere fra en række sjællandske kommuner samt enkelte medarbejdere fra Roskilde Miljøcenter, og de tre netværk Københavns Miljønetværk, Netværk for grøn erhvervsudvikling i Storstrøm og MILSAM. Mødet havde fokus på hvordan netværkssamarbejdet kan reducere mængden af tungt tilsynsarbejde, og også her præsenterede en virksomhed sine positive erfaringer med netværksarbejdet. Fokus var specielt på den fordel miljøsagsbehandlerne kunne have af at arbejde med KEMIguiden i deres miljøsagsarbejde, og i forhold til at komme i dialog med virksomhederne. Mødet afspejlede i høj grad hvor forskellige netværkene er både på landsplan og ikke mindst på Sjælland: Københavns Miljønetværk er solidt forankret i Københavns Kommune, er kommet godt igennem strukturreformen, og nyder ikke mindst stor politisk opbakning fra Miljøborgmester Klaus Bondam. Københavns Miljønetværk har et begrænset antal virksomheder (6-7), der mister kommunen som tilsynsmyndigheder, og får Miljøcenter Roskilde som myndighed. Netværk for grøn erhvervsudvikling i Storstrøm, er blevet hårdt ramt af strukturreformen. Fra at have 1-1½ årsværk forankret hos 1-3 medarbejdere i amtet, har netværket ca. 0,10 årsværk forankret i Næstved Kommune. Netværket har introduceret miljøredegørelsesarbejdet med succes, men det har været en ny øvelse, som endnu ikke er fuldstændig forankret heller ikke hos medlemsvirksomhederne. Næstved Kommune er imidlertid fast besluttet på at forsøge at videreføre netværkssamarbejdet. Dette vanskeliggøres dog i høj grad af, at det konkret afhænger af en person, som også er ansat som sagsbehandler i teknik og miljø, og derfor indgår i det almindelige tilsynsarbejde og de forpligtelser, dette indebærer. Med andre ord; det kan være vanskeligt at skaffe tid og ressourcer til at genetablere netværket, når man er kollega i en afdeling, hvor der generelt er store sagsmængder der skal behandles. Nuværende fokus i netværket er den fortsatte brug af KEMIguiden, som redskab til dialog med virksomhederne, og at bevare den tætte tilknytning til de øvrige netværk. Den bedste måde at støtte Næstved Kommune i sine bestræbelser på, at få genetableret netværket, ville være f.eks at frikøbe personressourcer, til at arbejde koncentreret med genetableringen af netværket i en periode. MILSAM er en 3. type netværk, der består udelukkende af kommunale sagsbehandlere i det tidligere Frederiksborg Amt. MILSAM er især gået ind i miljønetværkssamarbejdet, p.g.a. MILSAMs interesse for kemikaliestyring, og behovet for at udvikle værktøjer der kan lette samarbejdet mellem sagsbehandlere og virksomheder, f.eks i forbindelse med spildevandsgodkendelser. På denne meget forskelligartede baggrund, er det ikke lykkedes at skabe noget konkret samarbejde med Roskilde Miljøcenter. Til gengæld er den interesse der blevet udvist fra de sjællandske kommuners side, det der bygges videre på i samarbejdet med Københavns Miljønetværk og Steen og Strøm. Dette beskrives nærmere under støtte til dannelsen af netværk. 20

21 Statens Miljøcenter Århus den 3. december 2007 Det tog lang tid, før Statens Miljøcenter Århus var parat til at engagere sig i et fælles fagligt arrangement. Først mod årets slutning lykkedes det. Mødet blev forberedt i et samarbejde mellem de involverede netværk; Miljøforum Nordjylland, Miljøforum Midtjylland og Green Network. I selve mødet deltog medarbejdere ved Statens Miljøcenter, Miljøforum Nordjylland, Miljøforum Midtjylland, Miljønetværk Syd. Statens Miljøcenter Århus havde ønsket et møde med fokus på kemikaliestyring for viderekomne. For at imødekomme dette ønske, deltog tovholder på Key2Greens KEMIguide, Sonja Knudsen fra Miljønetværk Syd, Esbjerg Kommune og Lise Emmy Møller, projektansat i Key2Green med speciale i REACH, i mødet. Det var et fagligt meget tilfredsstillende møde, som også nåede at introducere den strategiske miljødialog som metode. Samarbejdet har dog ikke udviklet sig videre herfra. På forespørgslen om interesse for et projekt om substitution af uønskede stoffer i industrispildevand, har Miljøcenter Århus tilkendegivet, at de ikke har ressourcer til at indgå i yderligere samarbejde. Men også i forhold til Miljøcenter Århus, spiller den noget sammensatte gruppe af netværk en stor rolle, i forhold til at skabe grundlag for et systematisk samarbejde med statens miljøcentre. Miljøforum Nordjylland er et nyetableret netværk, som er funderet i regionen og væksthus Nordjylland og Ålborg Universitet. Netværket har endnu ikke erfaring med miljøredegørelser, men har tæt samarbejde med en række nordjydske kommuner bl.a. Ålborg kommune, som kunne betyde at der på sigt etableres et samarbejde om miljøredegørelser. Miljøforum Midtjylland er meget påvirket af kommunalreformen, og har ikke længere et sekretariat. Derimod har netværket en meget hårdt arbejdende bestyrelse. En række kommuner deltager, men dog kun med begrænsede ressourcer i form af personale og økonomi. Netværket har tidligere gennemført et projekt med henblik på at introducere redegørelseskonceptet, men det er dog ikke lykkedes at få konceptet forankret. Green Network har medlemmer, der har fået Miljøcenter Århus, som tilsynsmyndighed. Miljøcenter Århus har tilkendegivet at også Miljøcenter Århus vil kommentere på miljøredegørelser på samme måde som Miljøcenter Odense. Green Network har rent faktisk mistet et mangeårigt medlem, som oplevede at statens miljøcenter i Århus ikke ønskede at engagere sig i en fremadrette dialog med virksomheden, og ikke i praksis var indstillet på at forholde sig til virksomhedens redegørelsesarbejde, Fornyelse af På baggrund af den workshop, der blev afholdt d. 11. december 2007, blev revisionen af Key2Greens hjemmeside gennemført med fokus på det der blandt netværkene opfattes, som Key2Greens kernekompetencer: 21

Er du klædt på til et bedre miljø?

Er du klædt på til et bedre miljø? Er du klædt på til et bedre miljø? MiljøForum Fyn - ellers er det om at komme ud af fjerene! 2 MiljøForum Fyn Miljø og klima står højt på den globale dagsorden, fordi det er blevet tydeligt, at måden,

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Velkommen til KEMIguiden - miljønetværkenes værktøj til kemikaliestyring

Velkommen til KEMIguiden - miljønetværkenes værktøj til kemikaliestyring Velkommen til KEMIguiden - miljønetværkenes værktøj til kemikaliestyring 1 Hvem ejer KEMIguiden? Key2Green har rettighederne over KEMIguiden Der er 8 netværk, der pt. er tilsluttet KEMIguiden Green Network

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

Kemiguiden - også et værktøj for sagsbehandlere

Kemiguiden - også et værktøj for sagsbehandlere Kemiguiden - også et værktøj for sagsbehandlere Susanne Prior Drønen, miljøsagsbehandler Fredensborg Kommune Repræsentant for MILSAM (netværk for sagsbehandlere i kommunerne i tidligere Frederiksborg Amt)

Læs mere

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Mandag den 29. august 2011. Klokken: 15.00 17.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. 5. Mødet slut kl.: 16.

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Mandag den 29. august 2011. Klokken: 15.00 17.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. 5. Mødet slut kl.: 16. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN MILJØ - OG KLIMAUDVALGET Mandag den 29. august 2011 Klokken: 15.00 17.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 5 Mødet slut kl.: 16.15 Medlemmer: Lars Gaardhøj

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

HVAD ER GREEN NETWORK?

HVAD ER GREEN NETWORK? 1 GREEN NETWORK 2 1 HVAD ER GREEN NETWORK? Et samarbejde mellem offentlige myndigheder og private virksomheder Samarbejdet handler om bæredygtighed Samarbejdet er frivilligt og gensidigt forpligtende Kodeordet

Læs mere

at koble medlemmernes erfaringer med foreningens erfaringer på miljøområdet til gavn for både miljøet og foreningens medlemmer.

at koble medlemmernes erfaringer med foreningens erfaringer på miljøområdet til gavn for både miljøet og foreningens medlemmer. VEDTÆGTER FOR GREENET Esbjerg d. 1. august 2013 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er GREENET. Foreningens hjemsted er Esbjerg Kommune. 2. Formål Formålet med GREENET er på almennyttig og non-profit

Læs mere

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse 4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse Indledning I det følgende skitseres planerne for kompetenceplatformens organisering i Region Midtjylland. Kompetenceplatformen er et initiativ, som skal

Læs mere

Forord. Mie Andresen Chef for Socialtilsyn Hovedstaden

Forord. Mie Andresen Chef for Socialtilsyn Hovedstaden Forord Socialtilsyn Hovedstaden blev som følge af Lov om Socialtilsyn etableret og sat i drift i 2014. Socialtilsyn Hovedstaden godkender og fører det driftsorienterede tilsyn med generelt godkendte plejefamilier

Læs mere

Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (udarbejdelse af grønt regnskab).

Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (udarbejdelse af grønt regnskab). Sagsnr. 17.10-00-1103 Vores ref. MLK/lni Deres ref. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Den 14. august 2000 Att. Charlotte Thy, Industrikontoret Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag

Læs mere

IMPEL Det europæiske netværk for miljøtilsynsarbejdet

IMPEL Det europæiske netværk for miljøtilsynsarbejdet IMPEL Det europæiske netværk for miljøtilsynsarbejdet Steen Fogde Miljøchef i Helsingør Kommune siden 2001 Medlem af bestyrelsen i FMK 1991 til 2000 FMK s internationale kontaktperson fra 1996 Deltager

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 200831. januar 2011 Journalnummer: 13376211708 Kontraktens parter Region

Læs mere

1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet

1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet 1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet Afdæk og fastlæg, hvad der driver projektet Identificer langsigtede virksomhedsmål Fastlæg implementeringens centrale leverancer Prioriter og planlæg delmål

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

GudenåSamarbejdernes fremtidige indhold og struktur

GudenåSamarbejdernes fremtidige indhold og struktur Punkt 6 fra Gudenåkomitéens møde 6. marts 2015: GudenåSamarbejdernes fremtidige indhold og struktur Baggrund Det blev på sidste mødet i Gudenå komiteen den 5. december 2014 konstateret, at der var opbakning

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

3. Nordiske bæredygtighedskonference Odense den september 2008

3. Nordiske bæredygtighedskonference Odense den september 2008 Mandag VISIONER! 11.00 Velkomst ved Odenses Borgmester Klimaudfordringen og behovet for handling. 11.15 Den svenske miljøminister Betydningen af handling i lokale partnerskaber. 11.40 Keynote speaker!

Læs mere

Status på 21 forretningsplaner igangsat af UdviklingsRåd Sønderjylland juni 2006

Status på 21 forretningsplaner igangsat af UdviklingsRåd Sønderjylland juni 2006 Turisme Status over forretningsplaner. Her ses en oversigt over status for forretningsplanerne inden for turismeområdet. Handlinger: Rød = ej gennemført Gul = igangværende Grøn = gennemført sion NR 1.

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

HANDLINGSPLAN North Denmark-Brussels. North Denmark-Brussels. North Denmark-Brussels North Denmark-Brussels

HANDLINGSPLAN North Denmark-Brussels. North Denmark-Brussels. North Denmark-Brussels North Denmark-Brussels HANDLINGSPLAN 2017-2018 orth Denmark-Brussels orth Denmark-Brussels Handlingsplan 2017-2018 Handlingsplanen for 2017-2018 omsætter strategien for Norddanmarks EU-kontor til konkrete indsatser, som skal

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen , Velkommen Dagsorden 1. Velkomst og præsentation. Offshore Center Danmark ved Allan Christensen 2. Historik og nøgletal. Fiskeri- og Søfartsmuseet ved Morten Hahn-Petersen 3. SMV og offshore. Syddansk

Læs mere

Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities.

Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities. Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities. Rapid Urbanization! Between 2014 and 2050 India is projected to add 404 million urban dwellers and China

Læs mere

Samarbejdsprojekt mellem Bikubenfonden og KL/kommunerne om tidlig opsporing og støtte til udsatte børn og familier i dagtilbud

Samarbejdsprojekt mellem Bikubenfonden og KL/kommunerne om tidlig opsporing og støtte til udsatte børn og familier i dagtilbud P R O J EKTBESKRIVELSE Samarbejdsprojekt mellem Bikubenfonden og KL/kommunerne om tidlig opsporing og støtte til udsatte børn og familier i dagtilbud Baggrund Dagtilbuddene spiller en afgørende rolle i

Læs mere

Jette Fugl, KUBIS, Mette Bechmann, CBS, Thomas Vibjerg Hansen, AUB og Jens Dam, SDU

Jette Fugl, KUBIS, Mette Bechmann, CBS, Thomas Vibjerg Hansen, AUB og Jens Dam, SDU ANSØGER KUBIS OG CBS ØKONOMISK / JURIDISK ANSVARLIG KUBIS v Hans Kristian Mikkelsen PROJEKTBESKRIVELSE OG TIDSPLAN 19. TITEL (100 tegn) Levende læring Udvikling af biblioteksfaglig digitale læringsobjekter

Læs mere

Ansøgningsvejledning

Ansøgningsvejledning September 2016 Ansøgningsvejledning Landdistrikter landet over står midt i den største omstilling i nyere tid. Befolkningstilvæksten til de større byer er accelereret, og det har efterladt især de mindre

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Grænseflader. Nationalt. Workindenmark Expat in Denmark. Lokalt. Regionalt Work-live-stay. Best Brains. Esbjerg Welcome to Esbjerg.

Grænseflader. Nationalt. Workindenmark Expat in Denmark. Lokalt. Regionalt Work-live-stay. Best Brains. Esbjerg Welcome to Esbjerg. Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 20. december 2012 Sagsbehandler Lærke Østergaard Støchkel Telefon direkte 76 16 10 18 Sagsid 2012-24438 Grænseflader Lokalt, regionalt og nationalt samarbejde Der arbejdes

Læs mere

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge kræver langsigtede strategier

Læs mere

Formål med Sund By Netværket

Formål med Sund By Netværket Formål med Sund By Netværket Sund By Netværket er et netværk for kommuner og regioner som politisk har besluttet at indgå i et forpligtende samarbejde for at styrke og udvikle det lokale sundhedsfremmende

Læs mere

Introduktion til redskaber

Introduktion til redskaber December 2007 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Projekt "Sammenhængende Børnepolitik"...1 Lovgrundlag...2 Vejledning til redskabssamlingen...3 Hvordan bruges redskabssamlingen?...3 Læsevejledning...4

Læs mere

Agenda 21 og klima Teknik- og Miljøforvaltningen juli 2009

Agenda 21 og klima Teknik- og Miljøforvaltningen juli 2009 Agenda 21 og klima Teknik- og Miljøforvaltningen juli 2009 Kolofon Titel Agenda 21 og klima - overordnet handlingsplan Udgivet af Jammerbugt Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen Udgivelsesdato 25. juli

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten 3.0 - borgernær energirådgivning og information Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten har siden 2005 ydet uafhængig og uvildig energirådgivning og information til danske energiforbrugere.

Læs mere

Underleverandørnetværk og Konsortiedannelse

Underleverandørnetværk og Konsortiedannelse Underleverandørnetværk og Konsortiedannelse - vejen til attraktive eksportmarkeder og øget vækst Direktør Morten Basse Jensen, Offshoreenergy.dk - Renewables Underleverandørnetværk og konsortiedannelse,

Læs mere

Agenda 21 - fra proces til resultater

Agenda 21 - fra proces til resultater Agenda 21 - fra proces til resultater Nyt samarbejde Danske kommuner er i gang med at omsætte lokal Agenda 21 i handling, det er en stor udfordring for mange. Vi er tre rådgivende organisationer, som har

Læs mere

Evaluering af OPI i praksis

Evaluering af OPI i praksis Evaluering af OPI i praksis Oplæg på workshop om evaluering og effektvurdering af OPI projekter Odense, 11. april 2012 v/stefan Brendstrup, Partner, ph.d. Mit erfaringsgrundlag Eksempler på gennemførte

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Agenda Semco Maritime forretningen Vækst via internationalisering Fremtidig vækststrategi Konsekvenser

Læs mere

Bilag 1 360 grader rundt om Green Cities samarbejdet

Bilag 1 360 grader rundt om Green Cities samarbejdet Bilag 1 360 grader rundt om Green Cities samarbejdet Indledning I Kommuneplan 2009 har Byrådet besluttet, at der skal handles på klimaområdet. Handling kan primært ske ved CO 2 reduktion og tilpasning

Læs mere

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg.

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. Vedtægter for Business Region North Denmark (BRN) 1 Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. 2 Formål

Læs mere

MEAMIDT INNOVATIONSNETVÆRK 17. JUNI Intro til Danmarks klynger og Innovationsnetværk Pitch runde 2 tre Innovationsnetværk på podiet

MEAMIDT INNOVATIONSNETVÆRK 17. JUNI Intro til Danmarks klynger og Innovationsnetværk Pitch runde 2 tre Innovationsnetværk på podiet MEAMIDT INNOVATIONSNETVÆRK 17. JUNI 2015 Intro til Danmarks klynger og Innovationsnetværk Pitch runde 1 tre Innovationsnetværk på podiet Pitch runde 2 tre Innovationsnetværk på podiet Virksomhedscase Frokost

Læs mere

- OG HVORDAN KLYNGER KAN BRUGES SOM ERHVERVSPOLITISK REDSKAB

- OG HVORDAN KLYNGER KAN BRUGES SOM ERHVERVSPOLITISK REDSKAB INTRODUKTION TIL KLYNGELANDSKABET I DANMARK - OG HVORDAN KLYNGER KAN BRUGES SOM ERHVERVSPOLITISK REDSKAB Kommunernes Landsforening Oktober/november 2017 SLIDE NR. 1 CLUSTER EXCELLENCE DENMARK Skal udvikle

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk SAMARBEJDSAFTALE et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner miljokommunerne.dk Forord Green Cities er et visionært og forpligtende samarbejde mellem kommuner, der arbejder for bæredygtighed og gør en

Læs mere

11. Tilskudssager ved annoncering: Fødevarer og oplevelser Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2900113

11. Tilskudssager ved annoncering: Fødevarer og oplevelser Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2900113 11. Tilskudssager ved annoncering: Fødevarer og oplevelser Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2900113 Resume Vækstforum Sjælland vedtog den 4. september 2015 at indkalde ansøgninger til indsatser under

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2014. Socialtilsyn Hovedstaden

Kommunikationsstrategi 2014. Socialtilsyn Hovedstaden Kommunikationsstrategi 2014 Socialtilsyn Hovedstaden Forord Socialtilsyn Hovedstaden etableres som følge af Lov om Socialtilsyn, der træder i kraft den 1. januar 2014. Socialtilsyn Hovedstaden godkender

Læs mere

KONSULENTFIRMAET IVAN BACH

KONSULENTFIRMAET IVAN BACH VELKOMMEN TIL KONSULENTFIRMAET IVAN BACH RESULTAT INDSATS - KOMPETENCE 1 Idegrundlaget for Konsulentfirmaet Ivan Bach: Konsulentfirmaet Ivan Bach henvender sig til mindre - og mellemstore handels- og produktionsvirksomheder

Læs mere

Strategi for etablering af Socialøkonomiske virksomheder i Silkeborg Kommune 2015-2020 - Vejen til mere rummelighed, livskvalitet og vækst

Strategi for etablering af Socialøkonomiske virksomheder i Silkeborg Kommune 2015-2020 - Vejen til mere rummelighed, livskvalitet og vækst Strategi for etablering af Socialøkonomiske virksomheder i Silkeborg Kommune 2015-2020 - Vejen til mere rummelighed, livskvalitet og vækst Forestil dig en virksomhed, der tjener penge på almindelige markedsvilkår

Læs mere

ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE

ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE EFFEKTIVISER COLLABORATION SYGEHUSE ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE PROGRAM Præsentation af Working Virtual Sådan arbejder vi Præsentation af VS14 Hvordan står det til? Et par eksempler

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Mål og strategiplan for Kompetenceudvikling 2013 2014

Mål og strategiplan for Kompetenceudvikling 2013 2014 Mål og strategiplan for Kompetenceudvikling 2013 2014 Indledning og baggrund Juli 2014 KLIKOVAND Projektet 2012 2014 gennemføres på grundlag af kontrakten dateret 25. april 2012 mellem Region Hovedstaden

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP Januar 2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Kommissorium... 3 Vidensdeling... 3 Faglig udvikling... 3 Netværksgruppens medlemmer... 4 Netværksgruppens arbejde i

Læs mere

Bygningskulturarv som ressource i fremtidens landdistrikter

Bygningskulturarv som ressource i fremtidens landdistrikter Bygningskulturarv som ressource i fremtidens landdistrikter 26. Bygningskultur 2015 samler aktørerne Bag Bygningskultur 2015 står Kulturstyrelsen og Realdania og med til at sikre et koordineret løft for

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Fra Science-kommune-projekt til et naturfagsløft for alle kommuner

Fra Science-kommune-projekt til et naturfagsløft for alle kommuner 94 Kommentarer Fra Science-kommune-projekt til et naturfagsløft for alle kommuner Lene Beck Mikkelsen, NTS-centeret, Alsion, Marianne Hald, NTS-centeret Nordjylland Artiklen Hvad kan vi lære af Science-kommune-projektet

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

Referat. 7. august 2015. Bestyrelse 2-2015 Væksthus Hovedstadsregionen

Referat. 7. august 2015. Bestyrelse 2-2015 Væksthus Hovedstadsregionen Referat 7. august 2015 Bestyrelse 2-2015 Væksthus Hovedstadsregionen Dato: Tirsdag den 23. juni Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Deltagere:

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt J.nr. j.nr.. 09-105958 Dato : 16. juni 2009 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 421 af 10. juni 2009. (Alm.

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere

Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011

Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011 Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011 Ansøgning om netværksdeltagelse i 2011 & tilmelding til HELE dagen Som et led i kompetenceudviklingsindsatsen udbyder Herning Bibliotekerne endnu engang en række netværk.

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Forandringsteori for Frivilligcentre

Forandringsteori for Frivilligcentre Dokumentation af workshop d. 24. april om: Forandringsteori for Frivilligcentre Formålet med dagen Formålet med workshoppen var, med afsæt i de beslutninger der blev truffet på FriSe s generalforsamling

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Grønt regnskab for kontorarbejde. - om www.greenoffice.dk. Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse

Grønt regnskab for kontorarbejde. - om www.greenoffice.dk. Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse Grønt regnskab for kontorarbejde - om www.greenoffice.dk Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse Projektet Grønt regnskab for kontorarbejde består dels af en screening af miljøbelastningen ved kontorarbejde, dels

Læs mere

Center for Indsatser til Børn og Unge har de seneste 2 år været gennem flere organisationsændringer.

Center for Indsatser til Børn og Unge har de seneste 2 år været gennem flere organisationsændringer. Center for Indsatser til Børn og Unge har de seneste 2 år været gennem flere organisationsændringer. Nu er tiden kommet til at sætte fælles retning for centrets samlede enheder. Center for Indsatser til

Læs mere

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 PROGRAM Frau Karin Tischer Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder samt udarbejdelse

Læs mere

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 31. marts 2009

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 31. marts 2009 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 31. marts 2009 Sag nr. 1 Emne: Handleplan Agenda 21 Bilag: 2 Implementering af strategien for bæredygtig udvikling Indlæg afholdt på

Læs mere

Bæredygtige byer -Hvordan?

Bæredygtige byer -Hvordan? Stockholm 9 april 2008 Bæredygtige byer -Hvordan? Steen Christiansen Formand for Miljø- og Planudvalget Albertslund Kommune, Danmark Stockholm 9 april 2008 Bæredygtige byer -Hvordan? Byen Baggrund Miljøet

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Afrapportering til GeoSjælland. Arbejdsgruppen "Analyser ved hjælp af GIS og tilgængelige data"

Afrapportering til GeoSjælland. Arbejdsgruppen Analyser ved hjælp af GIS og tilgængelige data Afrapportering til GeoSjælland Arbejdsgruppen "Analyser ved hjælp af GIS og tilgængelige data" 2012 Arbejdsgruppe: Søren Breddam, Mark Percy Hansen/Niels Kjøller, Laila Nissen og Aimée Pedersen Sekretær:

Læs mere

Nøgleord: Vellykket implementering Telemedicin og velfærdsteknologi På tværs af sektorer

Nøgleord: Vellykket implementering Telemedicin og velfærdsteknologi På tværs af sektorer Workshop Implementering på tværs af sektorer vores erfaringer og fif! Lea Nørgaard Bek, Center for Telemedicin Anders Horst Petersen, Nære Sundhedstilbud Nøgleord og agenda Nøgleord: Vellykket implementering

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

Notat fra fællesmødet mellem bestyrelse og koordinationsgruppen den 21. august fra kl. 10 12.

Notat fra fællesmødet mellem bestyrelse og koordinationsgruppen den 21. august fra kl. 10 12. Notat fra fællesmødet mellem bestyrelse og koordinationsgruppen den 21. august fra kl. 10 12. Fra bestyrelsen: Tilstede: Torben Lambertsen, Torben Kjær Andersen, Henrik Bay, Jesper Brødsgaard John Snedker,

Læs mere

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan.

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Lovgivning vedr. erhvervsgrunduddannelserne Den 15. august 2007 trådte en ny lov vedr. erhvervsgrunduddannelserne (EGU) i kraft

Læs mere

Danmarks Biblioteksforenings Repræsentantskabsmøde

Danmarks Biblioteksforenings Repræsentantskabsmøde Danmarks Biblioteksforenings Repræsentantskabsmøde 04.11.2015 Indkaldelse og dagsorden TID: fredag den 18. november kl. 11.00 15.00 MØDESTED: Børnenes Bibliotek, Hans Jensensvej 6, 7190 Billund. På årets

Læs mere

ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND. v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima

ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND. v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima AGENDA Præsentation ELENA teknisk bistand betalt af EU Erfaringer fra Region Sjælland og 12 kommuner Forundersøgelse ELENA-ansøgning

Læs mere