Dialogbaseret miljøsamarbejde, regionale miljønetværk organiseret i Key2Green og nye tilsynstrukturer efter kommunalreformen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dialogbaseret miljøsamarbejde, regionale miljønetværk organiseret i Key2Green og nye tilsynstrukturer efter kommunalreformen."

Transkript

1 Dialogbaseret miljøsamarbejde, regionale miljønetværk organiseret i Key2Green og nye tilsynstrukturer efter kommunalreformen Key2Green Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr

2 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling. Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.

3 Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 7 SUMMARY AND CONCLUSIONS 11 1 HOVEDRAPPORT PROJEKTETS FORMÅL PROJEKTETS AKTIVITETER PROJEKTETS PLANLAGTE RESULTATER 16 2 AKTIVITETER FORMIDLING AF ERFARINGER OG VÆRKTØJER FORNYELSE AF Fælles workshop Støtte til udvikling af nye netværk 18 3 RESULTATER FORMIDLING AF ERFARINGER OG VÆRKTØJER Statens Miljøcenter Odense den 25. juni Statens Miljøcenter Roskilde den 21. september Statens Miljøcenter Århus den 3. december Fornyelse af Fælles Workshop Konklusion på samarbejdsrelationer Handlingsplan Støtte til udvikling af netværk 25 Bilag A Programmer for tre faglige arrangementer Bilag B Handlingsplan for Key2Green

4 4

5 Forord I denne rapport beskrives projektet Fastholdelse og videreudvikling af det dialogbaserede miljøsamarbejde mellem de regionale miljønetværk organiseret i Key2Green og de nye tilsynsstrukturer efter kommunalreformen, som de regionale miljønetværk og Key2Green gennemførte i perioden 12. december 2006 til 08. august 2008, og projektets resultater. Følgende regionale miljønetværk har medvirket i projektet: Green Network Grønt Netværk Sønderjylland København Miljønetværk Miljøforum Midtjylland MiljøForum Fyn Miljøforum Nordjylland Miljønetværk Syd MILSAM Netværk for grøn erhvervsudvikling Storstrøm Fredericia august

6 6

7 Sammenfatning og konklusioner Forankring af det dialogbaserede miljøsamarbejde i stat og kommune efter strukturreformen? Hensigten med projektet Fastholdelse og videreudvikling af det dialogbaserede miljøsamarbejde mellem de regionale miljønetværk organiseret i Key2Green og de nye tilsynsstrukturer efter kommunalreformen, var at belyse mulighederne for at fortsætte det frivillige dialogbaserede samarbejde efter strukturreformen. Projektet har tydeliggjort de organisatoriske forskelle mellem de regionale miljønetværk, og den afgørende betydning en solid kommunal forankring har for det dialogbaserede miljøsamarbejde. Projektet har også belyst, at trods meget stor velvilje, så har de nyetablerede statslige miljøcentre med ansvar for industritilsyn, været meget pressede ressourcemæssigt. Der har derfor reelt kun været meget begrænsede ressourcer til at indgå i det dialogbaserede miljøsamarbejde på lokalt plan. Dette gælder også delvist i kommunerne, som også er belastede ressourcemæssigt. Baggrund og formål I forbindelse med den strukturreform, som bl.a. betød at amterne blev nedlagt ved udgangen af 2006, blev tilsynet med en række virksomheder overdraget fra amterne til de nye statslige miljøcentre. En række af disse virksomheder, havde som medlemmer af regionale miljønetværk, gennem en årrække opbygget erfaringer med det dialogbaserede tilsynsarbejde. For at fastholde og videreføre de erfaringer og samarbejdsrelationer med det dialogbaserede samarbejde, der gennem årene var udviklet mellem virksomhederne og myndighederne, gennemførte Key2Green og de regionale miljønetværk i perioden marts 2007 til august 2008, projektet Fastholdelse og videreudvikling af det dialogbaserede miljøsamarbejde mellem de regionale miljønetværk organiseret i Key2Green og de nye tilsynsstrukturer efter kommunalreformen, med støtte fra Miljøstyrelsen. Der blev formuleret fire formål for projektet: 1. At belyse mulighederne i det frivillige, dialogbaserede miljøsamarbejde i de nye strukturer, i et samarbejde med de regionale miljønetværk. 2. At formidle erfaringerne med de konkrete netværks værktøjer og metoder til ledere og medarbejdere i de 3 statslige miljøcentre med ansvar for industritilsyn i form af en række faglige arrangementer og via Key2Greens hjemmeside. 7

8 3. På baggrund af erfaringerne med ovenstående og en generel kortlægning af det nye institutionelle landkort efter kommunalreformen, identificere udviklingsbehov i forhold til faglige emner og i forhold til mulige nye netværkssamarbejdspartnere. 4. At støtte etablering af nye netværk, og videreudvikling af eksisterende netværk. Det sidste kan komme på tale, hvor miljønetværkets nuværende geografiske dækning ændrer sig radikalt på grund af strukturreformen og de nye regioner. Projektet Under projektet blev en række faglige arrangementer forberedt og gennemført i samarbejde med medarbejdere fra de tre statslige Miljøcentre med ansvar for industritilsyn, nemlig Roskilde, Odense og Århus. En opsamlende workshop blev afholdt og Key2Greens hjemmeside blev gennemgribende opdateret. Hovedkonklusioner I løbet af projektet Fastholdelse og videreudvikling af det dialogbaserede miljøsamarbejde mellem de regionale miljønetværk organiseret i Key2Green og de nye tilsynsstrukturer efter kommunalreformen, gennemførte de regionale miljønetværk 3 faglige arrangementer i samarbejde med de tre statslige miljøcentre, med ansvar for industritilsyn, Roskilde, Odense og Århus. Hensigten var at belyse mulighederne for at fortsætte det frivillige dialogbaserede samarbejde efter strukturreformen. I løbet af projektet blev det klart, at i fem af de ni eksisterende regionale miljønetværk, var det dialogbaserede miljøsamarbejde mellem virksomheder og kommunerne, så solidt forankret i medlemskommunerne, at samarbejdet er fortsat, og i to tilfælde (Københavns Miljønetværk og Green Network) ligefrem styrket. I de fire netværk i Region Syddanmark er miljøredegørelsesarbejdet solidt forankret især mellem virksomhederne og kommunernes miljøafdelinger. Her er det dels lykkedes at etablere et samarbejde med Miljøcenter Odense, dels gennem Region Syddanmark at sikre betydelige midler til det fortsatte samarbejde. Tre ud af de øvrige regionale miljønetværk eksisterer fortsat, men på et usikkert grundlag, og med betydeligt færre ressourcer til rådighed end de fem ovennævnte netværk. Et sidste netværk, MILSAM, er et rent kommunal netværk, og fortsætter uændret. Projektet har tydeliggjort de organisatoriske forskelle mellem de regionale miljønetværk, og ikke mindst den afgørende betydning en solid kommunal forankring har for det dialogbaserede miljøsamarbejde. Udfordringen for de enkelte netværk i forhold til at fastholde eller udvikle den kommunale forankring, bliver ikke mindre af, at den kommunale verden, ifølge sagens natur, også har været stærkt påvirket af strukturreformen. Projektet har også belyst, at trods meget stor velvilje, så har de nyetablerede statslige miljøcentre også været meget pressede ressourcemæssigt, og der har kun været meget begrænsede ressourcer til rådighed for det dialogbaserede samarbejde udover det absolut nødvendige for at kunne fortsætte med 8

9 miljøredegørelseskonceptet. De organisatoriske forskelle mellem landsdelenes netværk har dog også haft en ret afgørende betydning for muligheden for at etablere samarbejde med det enkelte statslige miljøcenter med det bedste match imellem Miljøcenter Odense og de fire netværk i Region Syddanmark. Hvor det dialogbaserede miljøsamarbejde mellem virksomheder og myndigheder således tidligere i væsentlig grad var båret af både amter og kommuner, er det i dag i praksis båret af kommuner såvel økonomisk som handlingsunderstøttende. Det har medført en større spredning i de lokale miljønetværks styrke og organisering, og samlet set svækket et landsdækkende tilbud om privat-offentligt miljøsamarbejde. De private parter oplever således med enkelte regionale undtagelser - i disse år en svækkelse af tilbuddet om det dialogbaserede miljøsamarbejde, hvilket skaber undren og frustration i en tid hvor både markedet og den danske regering opfordrer til bæredygtig og ansvarlig produktion. 9

10 10

11 Summary and Conclusions Anchoring of the dialogue-based environmental collaboration between the state and municipal bodies after the structural reform? The purpose of the Maintenance and Further Development of the Dialogue- Based Environmental Collaboration between the Regional Environmental Networks Organised under Key2Green and the New Inspection Structures after the Municipal Reform project was to highlight the opportunities for continuing the voluntary dialogue-based collaboration after the structural reform. The project has elucidated the organisational differences between the regional environmental networks and the crucial significance of solid municipal anchoring for dialogue-based environmental collaboration. The project has also elucidated that despite considerable good will, the resources of the newly established environmental centres with responsibility for conducting industry inspections are significantly stretched. Consequently, there have realistically been only very limited resources available to invest into dialogue-based environmental collaboration on a local level. This also applies, in part, to the municipalities whose resources are stretched, as well. Background and objectives In connection with the structural reform, which, among other things, meant that the counties were dissolved by the end of 2006, the responsibility for inspection of a number of companies was transferred from the counties to the new state environmental centres. A number of these companies had for many years, as members of the regional environmental network, accumulated experience from dialogue-based inspection work. To maintain and further develop these experiences and cooperative relationships through the dialogue-based collaboration that was developed over the years between the companies and the authorities, Key2Green implemented together with the regional environmental network a project called Maintenance and Further Development of the Dialogue-Based Environmental Collaboration between the Regional Environmental Networks Organised under Key2Green and the New Inspection Structures after the Municipal Reform with support from the Danish Environmental Protection Agency in the period from March 2007 to August Four objectives were formulated for the project: 1. To highlight the opportunities for voluntary, dialogue-based environmental collaboration in the new structures in cooperation with the regional environmental networks. 2. To communicate experiences with the tools and methods of the individual networks to the leaders and employees in the 3 state environmental centres with responsibility for conducting industry inspections, in the form of a series of arrangements and via Key2Green s website. 3. Based on the experience with the above and a general analysis of the 11

12 new institutional map after the municipal reform, to identify a need for development with regard to professional areas and possible new network cooperation partners. 4. To support the establishment of new networks and to further develop the existing networks. The latter can become relevant when the environmental network s current geographical coverage changes radically as a result of the structural reform and the new regions. The project During the course of the project, a number of professional arrangements were prepared and carried out in cooperation with the employees from the three state environmental centres responsible for conducting industry inspections, namely Roskilde, Odense and Aarhus. A follow-up workshop was held and Key2Green s website was thoroughly updated. Principal conclusions In the course of the Maintenance and Further Development of the Dialogue- Based Environmental Collaboration between the Regional Environmental Networks Organised under Key2Green and the New Inspection Structures after the Municipal Reform project, the regional networks carried out 3 professional arrangements in cooperation with the three state environmental centres with responsibility for conducting industry inspections, Roskilde, Odense and Aarhus. The purpose was to elucidate the opportunities for continuing the voluntary dialogue-based collaboration after the structure reform. During the course of the project, it became evident that in five of the nine existing regional networks, dialogue-based environmental collaboration between companies and municipalities appeared so solidly anchored in the member municipalities that the collaboration has continued and in two cases (Copenhagen Environmental Network and Green Network), it has actually been strengthened. In the four networks in Region Syddanmark (Region of Southern Denmark), the environmental reporting work is solidly anchored, especially between the companies and the environmental departments in the municipalities. A collaboration with Miljøcenter Odense (Odense Environmental Centre) was successfully established and significant resources to continue the collaboration were secured through Region Syddanmark (Region of Southern Denmark). Three of the other regional environmental networks still exist, but on an uncertain basis, and with significantly fewer resources available than the five networks mentioned above. The final network, MILSAM, is a purely municipal network, and continues unchanged. The project has highlighted the organisational differences between the regional environmental networks and, in particular, the decisive significance of solid municipal anchoring for dialogue-based environmental collaboration. The challenge to the individual networks with regard to maintaining and developing the municipal anchoring will not diminish as a result of the significant influence of the structural reform on that the municipal world. 12

13 The project has also illustrated that despite considerable good will, the resources of the newly established state environmental centres have also been under considerable pressure, and there have only been very limited resources available for dialogue-based collaboration apart from the absolute essentials to continue with the environmental reporting concept. The organisational differences between the provincial networks have, however, also had quite decisive significance for the possibility to establish cooperation with the individual state environmental centre with the best match being between Miljøcenter Odense (Odense Environmental Centre) and the four networks in Region Syddanmark (Region of Southern Denmark). Whereas dialogue-based environmental collaboration between companies and the authorities previously used to be supported to a considerable degree by both counties and municipalities, it is in practice supported only by municipalities nowadays both economically and in terms of support for activities. This has led to greater diffusion of the power and organisation of the local environmental networks and has largely weakened the nationwide offer for private public environmental collaboration. Accordingly, the private sector experiences with a few local exceptions that the offer for dialogue-based environmental collaboration will be weakened in the coming years, which will generate confusion and frustration, at a time when the Danish government is encouraging sustainable and responsible production. 13

14 14

15 1 Hovedrapport I forbindelse med den strukturreform, som bl.a. betød at amterne blev nedlagt med udgangen af 2006, blev tilsynet med en række virksomheder overdraget fra amterne til de nye statslige miljøcentre. En række af disse virksomheder havde som medlemmer af regionale miljønetværk gennem en årrække opbygget erfaringer med det dialogbaserede tilsynsarbejde. For at fastholde og videreføre de erfaringer og samarbejdsrelationer med det dialogbaserede samarbejde, der gennem årene var udviklet mellem virksomhederne og myndighederne, gennemførte Key2Green og de regionale miljønetværk i perioden marts 2007 til august 2008, projektet Fastholdelse og videreudvikling af det dialogbaserede miljøsamarbejde mellem de regionale miljønetværk organiseret i Key2Green og de nye tilsynsstrukturer efter kommunalreformen, med støtte fra Miljøstyrelsen. 1.2 Projektets formål Der blev formuleret fire formål for projektet: 5. At belyse mulighederne i det frivillige, dialogbaserede miljøsamarbejde i de nye strukturer, i et samarbejde med de regionale miljønetværk 6. At formidle erfaringerne med de konkrete netværks værktøjer og metoder til ledere og medarbejdere i de 3 statslige miljøcentre med ansvar for industritilsyn i form af en række faglige arrangementer og via Key2Greens hjemmeside 7. På baggrund af erfaringerne med ovenstående og en generel kortlægning af det nye institutionelle landkort efter kommunalreformen, identificere udviklingsbehov i forhold til faglige emner og i forhold til mulige nye netværkssamarbejdspartnere. 8. At støtte etablering af nye netværk, og videreudvikling af eksisterende netværk. Det sidste kan komme på tale, hvor miljønetværkets nuværende geografiske dækning ændrer sig radikalt på grund af strukturreformen og de nye regioner 1.2 Projektets aktiviteter For at understøtte projektets formål, blev følgende aktiviteter planlagt: 1. Formidling af erfaringer og anvendte metoder i det dialogbaserede miljøtilsyn i netværk til medarbejdere og ledere ved de tre miljøcentre. Tidsplanen for dette afpasses naturligvis at de tre miljøcentre skal etableres og finde deres nye hverdag 2. Formidling af erfaringer og med miljøredegørelseskonceptet, hvad er fordelene ved tilgangen og kravene til tilsynsmedarbejderne? 15

16 Formidlingen understøttes af en introduktion til de underliggende metoder og hjælpeværktøjer 3. Formidling af erfaringer med KEMIguiden og vækstgrupper i kemikaliestyring i lyset af REACH. Hvordan kan KEMIguiden bruges til at kvalificere tilsynsarbejdet inden for kemikalieområdet og hvordan inspireres virksomheder til at indføre en kemikaliestyring der forbereder virksomheden på REACH? 4. Formidlingen suppleres af en fornyelse af Key2Greens hjemmeside, der dels afspejler de ændrede strukturer, dels gør det nemmere for nye netværkskolleger at finde metoder og værktøjer. Fornyelsen forholder sig til miljøstyrelsen nye hjemmeside, så der i videst muligt omfang ikke er overlap, og således at Key2Greens hjemmeside holder fokus på netværksredskaber og metoder 5. Der afholdes en fælles workshop på tværs af de regionale miljønetværk, der samler op på responsen på de tre faglige arrangementer, med det formål at lave et forslag til en handlingsplan for videreførelse af de dialogbaserede miljøtilsyn i de nye strukturer. Som forberedelse til workshoppen inviteres centrale interessenter til at give forslag til nye udviklingsområder og samarbejdsflader 6. Støtte til udvikling af nye netværk, vil dels proaktivt finde sted på baggrund af evt. identificerede muligheder i forbindelse med udarbejdelse af ovennævnte handlingsplan, dels reaktivt på baggrund af konkrete henvendelser om assistance. Støtten vil tage udgangspunkt i rekvirentens konkrete ønsker, men vil typisk kunne bestå af gennemgang af erfaringer, metoder og værktøjer, dels dialog om organisatoriske og praktiske spørgsmål eller inspiration til afvikling af de første faglige arrangementer 1.2 Projektets planlagte resultater Projektets planlagte resultater var følgende: 1. Der er afholdt mindst 3 faglige arrangementer med deltagelse af bl.a. ledere og medarbejdere fra de statslige miljøcentre og med deltagelse af faglige ressourcepersoner fra de regionale miljønetværk 2. Key2Greens hjemmeside er fornyet, så den afspejler de nye strukturer og det er blevet lettere for brugerne at finde de relevante netværksmetoder og værktøjer 3. Der er afholdt en fælles workshop der resulterer i en handlingsplan der samler op på resultaterne af formidling af erfaringer og værktøjer. Handlingsplanen peger også på evt. udviklingsbehov og mulige nye netværks partnere. Endelig identificerer handlingsplanen også evt. muligheder for pro-aktiv støtte til nye netværk under dannelse 16

17 2 Aktiviteter I det følgende kapital gennemgås projektets aktiviteter. 2.1 Formidling af erfaringer og værktøjer Formidlingen vedrørende erfaringer og værktøjer omfatter aktiviteterne 1, 2 og 3. De konkrete aktiviteter lå inden for den ramme, som blev aftalt på et indledende møde med to af de tre de nyudnævnte direktører fra de tre nye statslige miljøcentre med industritilsyn, d.v.s. Roskilde, Odense og Århus, som fandt sted allerede i I region Syd og region Sjælland, blev den overordnede ramme for formidlingen af erfaringer og værktøjer, nærmere præciseret i et samarbejde mellem de enkelte miljøcentre, og de miljønetværk, der har medlemmer i det område der tilsynsmæssigt dækkes af henholdsvis Miljøcenter Odense og Miljøcenter Roskilde. I forhold til region Midtjylland og Miljøcenter Århus, spillede Key2Green en større rolle, fordi ønsket fra Miljøcenter Århus var et møde med fokus på Key2Greens kemikaliestyringsarbejde og KEMIguiden. Af hensyn til de nyetablerede Miljøcentre, blev møder først afholdt i anden halvdel af Møderne fandt sted som følger: Miljøcenter Odense Miljøcenter Roskilde Miljøcenter Århus Formidlingen af værktøjer og erfaringer, tog således sit afsæt i de lokale netværk og de konkrete ønsker fra de tre involverede miljøcentre. Indholdet af de enkelte møder blev dermed temmelig forskelligt, hvilket fremgår af programmerne for de tre faglige arrangementer. 2.2 Fornyelse af Med henblik på at gøre det nemmere og mere synligt for alle med interesse for netværksarbejdet, blev Key2Greens hjemmeside i løbet af foråret 2008 gennemgribende fornyet Fælles workshop Den 11. december 2007, blev der afholdt en fælles workshop, med deltagelse af koordinatorer og Key2Greens rådsmedlemmer. Hovedformålet med workshoppen var dels at gøre status over de enkelte netværkssituation efter strukturreformen, de første erfaringer med samarbejde med de nye samarbejdsmuligheder i forhold til de statslige miljøcentre og regionerne, samt identificere den fremtidige kurs. 17

18 Støtte til udvikling af nye netværk Det var forudset at der i kølvandet på strukturreformen ville opstå oplagte muligheder for at danne nye netværk, enten aktivt eller proaktivt. Evt. støtte skulle tage form af et skræddersyet tilbud om gennemgang af de metoder og værktøjer som eksisterende netværk benytter sig af. 18

19 3 Resultater I det følgende kapitel gennemgås projektets resultater 3.1. Formidling af erfaringer og værktøjer De tre møder der blev holdt med de tre statslige miljøcentre, Roskilde, Odense og Århus, var hovedsageligt arrangeret med udgangspunkt dels i de ønsker som de forskellige centre havde tilkendegivet, dels med udgangspunkt i det som de respektive miljønetværk ønskede at formidle, og netværkenes forskellige karakter. De konkrete programmer er vedlagt som (Bilag A) Statens Miljøcenter Odense den 25. juni 2007 Her deltog i alt 4 miljønetværk (Green Network, MiljøForum Fyn, Miljønetværk Syd og Grønt Netværk Sønderjylland), sammen med ansatte fra Statens Miljøcenter Odense. Der deltog også en privat medlems virksomhed. Fokus var på værdien af redegørelsesarbejdet hvad får myndighederne ud af det og hvad får virksomhederne ud af det? De fire netværk i region Syd Danmark blev introduceret, og en virksomhed præsenterede sine meget positive erfaringer med redegørelsesarbejdet. Endelig blev netværkenes fælles kriterier for vurdering af en redegørelse gennemgået her med fokus på relationen mellem de grønne regnskaber og redegørelseskonceptet. Det blev således søgt illustreret at det for den enkelte sagsbehandler ikke behøver betyde dobbeltarbejde, at forholde sig til en miljøredegørelse. Mødet havde bl.a. den effekt at Miljøcenter Odense overfor de fire syddanske netværk erklærede at, Miljøcenter Odense gerne vil komme med udtalelser til miljøredegørelser, men at de ikke kan komme med differentierede udtalelser til de enkelte netværk. I forhold til det mere vidtgående engagement i redegørelsesarbejdet som amterne tidligere bidrog med, vil Miljøcenter Odense begrænse sig til at forholde sig til redegørelserne på følgende punkter: Om kravene til det grønne regnskab er opfyldt En erklæring fra sagsbehandler om hvorvidt Miljøcenter Odense ser eller ikke ser noget til hinder for at netværkene uddeler diplom til virksomheden En erklæring om hvorvidt der er nogen uafklarede udestående med Miljøcenter Odense Herudover har Miljøcenter Odenses direktør engageret sig i bestyrelserne for flere af netværkene i region Syd, hvilket opleves som yderst positivt, og der er deltagelse på kontorchefniveau i koordinationsgruppe i et enkelt netværk. 19

20 Statens Miljøcenter Roskilde den 21. september 2007 I dette møde deltog interesserede kommunale sagsbehandlere fra en række sjællandske kommuner samt enkelte medarbejdere fra Roskilde Miljøcenter, og de tre netværk Københavns Miljønetværk, Netværk for grøn erhvervsudvikling i Storstrøm og MILSAM. Mødet havde fokus på hvordan netværkssamarbejdet kan reducere mængden af tungt tilsynsarbejde, og også her præsenterede en virksomhed sine positive erfaringer med netværksarbejdet. Fokus var specielt på den fordel miljøsagsbehandlerne kunne have af at arbejde med KEMIguiden i deres miljøsagsarbejde, og i forhold til at komme i dialog med virksomhederne. Mødet afspejlede i høj grad hvor forskellige netværkene er både på landsplan og ikke mindst på Sjælland: Københavns Miljønetværk er solidt forankret i Københavns Kommune, er kommet godt igennem strukturreformen, og nyder ikke mindst stor politisk opbakning fra Miljøborgmester Klaus Bondam. Københavns Miljønetværk har et begrænset antal virksomheder (6-7), der mister kommunen som tilsynsmyndigheder, og får Miljøcenter Roskilde som myndighed. Netværk for grøn erhvervsudvikling i Storstrøm, er blevet hårdt ramt af strukturreformen. Fra at have 1-1½ årsværk forankret hos 1-3 medarbejdere i amtet, har netværket ca. 0,10 årsværk forankret i Næstved Kommune. Netværket har introduceret miljøredegørelsesarbejdet med succes, men det har været en ny øvelse, som endnu ikke er fuldstændig forankret heller ikke hos medlemsvirksomhederne. Næstved Kommune er imidlertid fast besluttet på at forsøge at videreføre netværkssamarbejdet. Dette vanskeliggøres dog i høj grad af, at det konkret afhænger af en person, som også er ansat som sagsbehandler i teknik og miljø, og derfor indgår i det almindelige tilsynsarbejde og de forpligtelser, dette indebærer. Med andre ord; det kan være vanskeligt at skaffe tid og ressourcer til at genetablere netværket, når man er kollega i en afdeling, hvor der generelt er store sagsmængder der skal behandles. Nuværende fokus i netværket er den fortsatte brug af KEMIguiden, som redskab til dialog med virksomhederne, og at bevare den tætte tilknytning til de øvrige netværk. Den bedste måde at støtte Næstved Kommune i sine bestræbelser på, at få genetableret netværket, ville være f.eks at frikøbe personressourcer, til at arbejde koncentreret med genetableringen af netværket i en periode. MILSAM er en 3. type netværk, der består udelukkende af kommunale sagsbehandlere i det tidligere Frederiksborg Amt. MILSAM er især gået ind i miljønetværkssamarbejdet, p.g.a. MILSAMs interesse for kemikaliestyring, og behovet for at udvikle værktøjer der kan lette samarbejdet mellem sagsbehandlere og virksomheder, f.eks i forbindelse med spildevandsgodkendelser. På denne meget forskelligartede baggrund, er det ikke lykkedes at skabe noget konkret samarbejde med Roskilde Miljøcenter. Til gengæld er den interesse der blevet udvist fra de sjællandske kommuners side, det der bygges videre på i samarbejdet med Københavns Miljønetværk og Steen og Strøm. Dette beskrives nærmere under støtte til dannelsen af netværk. 20

21 Statens Miljøcenter Århus den 3. december 2007 Det tog lang tid, før Statens Miljøcenter Århus var parat til at engagere sig i et fælles fagligt arrangement. Først mod årets slutning lykkedes det. Mødet blev forberedt i et samarbejde mellem de involverede netværk; Miljøforum Nordjylland, Miljøforum Midtjylland og Green Network. I selve mødet deltog medarbejdere ved Statens Miljøcenter, Miljøforum Nordjylland, Miljøforum Midtjylland, Miljønetværk Syd. Statens Miljøcenter Århus havde ønsket et møde med fokus på kemikaliestyring for viderekomne. For at imødekomme dette ønske, deltog tovholder på Key2Greens KEMIguide, Sonja Knudsen fra Miljønetværk Syd, Esbjerg Kommune og Lise Emmy Møller, projektansat i Key2Green med speciale i REACH, i mødet. Det var et fagligt meget tilfredsstillende møde, som også nåede at introducere den strategiske miljødialog som metode. Samarbejdet har dog ikke udviklet sig videre herfra. På forespørgslen om interesse for et projekt om substitution af uønskede stoffer i industrispildevand, har Miljøcenter Århus tilkendegivet, at de ikke har ressourcer til at indgå i yderligere samarbejde. Men også i forhold til Miljøcenter Århus, spiller den noget sammensatte gruppe af netværk en stor rolle, i forhold til at skabe grundlag for et systematisk samarbejde med statens miljøcentre. Miljøforum Nordjylland er et nyetableret netværk, som er funderet i regionen og væksthus Nordjylland og Ålborg Universitet. Netværket har endnu ikke erfaring med miljøredegørelser, men har tæt samarbejde med en række nordjydske kommuner bl.a. Ålborg kommune, som kunne betyde at der på sigt etableres et samarbejde om miljøredegørelser. Miljøforum Midtjylland er meget påvirket af kommunalreformen, og har ikke længere et sekretariat. Derimod har netværket en meget hårdt arbejdende bestyrelse. En række kommuner deltager, men dog kun med begrænsede ressourcer i form af personale og økonomi. Netværket har tidligere gennemført et projekt med henblik på at introducere redegørelseskonceptet, men det er dog ikke lykkedes at få konceptet forankret. Green Network har medlemmer, der har fået Miljøcenter Århus, som tilsynsmyndighed. Miljøcenter Århus har tilkendegivet at også Miljøcenter Århus vil kommentere på miljøredegørelser på samme måde som Miljøcenter Odense. Green Network har rent faktisk mistet et mangeårigt medlem, som oplevede at statens miljøcenter i Århus ikke ønskede at engagere sig i en fremadrette dialog med virksomheden, og ikke i praksis var indstillet på at forholde sig til virksomhedens redegørelsesarbejde, Fornyelse af På baggrund af den workshop, der blev afholdt d. 11. december 2007, blev revisionen af Key2Greens hjemmeside gennemført med fokus på det der blandt netværkene opfattes, som Key2Greens kernekompetencer: 21

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk SAMARBEJDSAFTALE et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner miljokommunerne.dk Forord Green Cities er et visionært og forpligtende samarbejde mellem kommuner, der arbejder for bæredygtighed og gør en

Læs mere

Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse

Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse www.pwc.dk Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse Orienteringsmøde med borgmestre, økonomiudvalg, selskabsbestyrelser og direktører 5. Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1.

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten 3.0 - borgernær energirådgivning og information Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten har siden 2005 ydet uafhængig og uvildig energirådgivning og information til danske energiforbrugere.

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Koordinering af SEP med COM ManagEnergy 18-03-2014

Koordinering af SEP med COM ManagEnergy 18-03-2014 Koordinering af SEP med COM ManagEnergy 18-03-2014 1 Er der synergier mellem SEP og SEAP? - og kan vi udnytte disse synergier? 2 Definitionen på SEAP (COM) og SEP (ENS) SEP (ENS) Den strategiske energiplan

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010

Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010 Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010 Frivilligcenter Hillerøds handleplan for 2009/2010 præsenterer de strategiske målsætninger og indsatsområder, som FcH vil prioritere i 2010. Handleplanen

Læs mere

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 Hvad sker der i Danmark? Hans Jørgen Larsen NVF - IKT sommermøde juni 2017 på Gotland. Beretning fra DK NVF IKT status fra Danmark Fokusere på aktiviteter

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP Januar 2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Kommissorium... 3 Vidensdeling... 3 Faglig udvikling... 3 Netværksgruppens medlemmer... 4 Netværksgruppens arbejde i

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse om Spillet skal udvikles som en del af projektet, et projekt støttet af Vækstforum Syddanmark og EU's regionalfond. Projektet Energi

Læs mere

Grønt regnskab for kontorarbejde. - om www.greenoffice.dk. Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse

Grønt regnskab for kontorarbejde. - om www.greenoffice.dk. Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse Grønt regnskab for kontorarbejde - om www.greenoffice.dk Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse Projektet Grønt regnskab for kontorarbejde består dels af en screening af miljøbelastningen ved kontorarbejde, dels

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt J.nr. j.nr.. 09-105958 Dato : 16. juni 2009 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 421 af 10. juni 2009. (Alm.

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2014. Socialtilsyn Hovedstaden

Kommunikationsstrategi 2014. Socialtilsyn Hovedstaden Kommunikationsstrategi 2014 Socialtilsyn Hovedstaden Forord Socialtilsyn Hovedstaden etableres som følge af Lov om Socialtilsyn, der træder i kraft den 1. januar 2014. Socialtilsyn Hovedstaden godkender

Læs mere

Network Code Development

Network Code Development Network Code Development Møde hos Energinet.dk 7. februar 2012 ENTSO-E Network Code - høringsmøde Tidsplan 10.00 10:20 Velkomst og introduktion v/peter Jørgensen 10:20 10.40 Baggrund, proces og jura v/johannes

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND. v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima

ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND. v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima AGENDA Præsentation ELENA teknisk bistand betalt af EU Erfaringer fra Region Sjælland og 12 kommuner Forundersøgelse ELENA-ansøgning

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16 13. marts 2014 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16 Indhold Indledning... 2 Formål... 2 Strategiske fokusområder for kommunikation... 2 Principper for kommunikationen... 3 Målgrupper... 5 Ansvar og organisering...

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

MR s casesamling 2011

MR s casesamling 2011 MR s casesamling 2011 Ny strategi for politi og anklagemyndighed Core-team A/S Kunde: Politi og anklagemyndighed v/rigspolitiet 29 Core-team A/S Anker Nielsen, Managing Partner Indstillende kunde Politi

Læs mere

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 1 BESKRIVELSE AF OPGAVEN Opgaven omfatter følgende aktivitetstyper: 1. Vejledning og problemafklaring af iværksættere og virksomheder

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi...

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi... Pixibog business casen kort fortalt... 2 1: Projektbasis... 3 1.1: Projektidentifikation...3 1.2: Projektansvarlige...3 2: Leverancen... 4 2.1: Mål og rammer...4 2.2: Fremgangsmåde...5 2.3: Risikoanalyse

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Manual. Udarbejdelse af Miljøredegørelse

Manual. Udarbejdelse af Miljøredegørelse Manual Udarbejdelse af Miljøredegørelse 2 FORORD I 2006 udgav Key2Green den første manual for miljøredegørelser. Manualen er anvendt hos mange virksomheder over hele landet. Udviklingen har gjort, at manualen

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland SIP-socialpsykiatri Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland - Dokumentation af indsats og resultater -UDKAST- 2 SIP-socialpsykiatri Det Sociale

Læs mere

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation.

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation. Projekt strategi og innovation - Resumé Projektets titel: Udvikling af model til implementering af vedtagne strategier og arbejde med innovation i aftenskolen Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi

Læs mere

Status for gennemførelsen af vejledningsreformen

Status for gennemførelsen af vejledningsreformen Status for gennemførelsen af vejledningsreformen Steffen Jensen E-post: Stjen1@uvm.dk Tlf. 3392 5135 Nationale mål I Vejledningen skal bidrage til, at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig

Læs mere

Velkommen. More.Creative infomøde!

Velkommen. More.Creative infomøde! Velkommen More.Creative infomøde! Agenda Velkomst Hvorfor More.Creative? Formål med mødet Om More.Creative Q&A Mulighed for projektsparring Hvorfor More.Creative? De kreative erhverv rummer et stort potentiale

Læs mere

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen , Velkommen Dagsorden 1. Velkomst og præsentation. Offshore Center Danmark ved Allan Christensen 2. Historik og nøgletal. Fiskeri- og Søfartsmuseet ved Morten Hahn-Petersen 3. SMV og offshore. Syddansk

Læs mere

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Tilskud via Lokale aktionsgrupper i landdistrikter og fiskeriområder - Status og forventninger Rønne, Bornholm 19. november 2012 Oversigt Introduktion til

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

Afrapportering til GeoSjælland. Arbejdsgruppen "Analyser ved hjælp af GIS og tilgængelige data"

Afrapportering til GeoSjælland. Arbejdsgruppen Analyser ved hjælp af GIS og tilgængelige data Afrapportering til GeoSjælland Arbejdsgruppen "Analyser ved hjælp af GIS og tilgængelige data" 2012 Arbejdsgruppe: Søren Breddam, Mark Percy Hansen/Niels Kjøller, Laila Nissen og Aimée Pedersen Sekretær:

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere

NOTAT. J.nr. MST-131-00145 Ref. libec Den 30.6.2015

NOTAT. J.nr. MST-131-00145 Ref. libec Den 30.6.2015 NOTAT J.nr. MST-131-00145 Ref. libec Den 30.6.2015 Kravspecifikation styrket indsats for miljøledelse i små og mellemstore virksomheder med fokus på strategisk miljøarbejde og øget ressourceeffektivitet

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012

Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012 Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012 FORORD I Fredericia Kommune er der en stolt tradition for at udvikle og arbejde med projekter, der profilerer Fredericia, som en kommune i front på miljøområdet

Læs mere

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014 SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER 23. april 2014 PROGRAM Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder

Læs mere

Dialogbaseret planlægning perspektiver og metoder

Dialogbaseret planlægning perspektiver og metoder Dialogbaseret planlægning perspektiver og metoder Lone Kristensen og Jørgen Primdahl Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet Hvorfor nye plantilgange? Behov for nye opdaterede

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Forankringsmetode - Hvordan skal vi forankre?

Forankringsmetode - Hvordan skal vi forankre? Har I behov for bedre styring, ledelse og fremdrift? Arbejder I systematisk med en forankringsstrategi? Har I nok fokus på lokal bæredygtighed? Har I værktøjerne til at mobilisere de frivillige? Gør I

Læs mere

Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet:

Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet: N OTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag 1: Greater CoPENHAGEN Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet: Sekretariatet for Greater CoPENHAGEN er i øjeblikket i gang med at følge op på kortlægningen

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

Breddeidrætten producerer social kapital

Breddeidrætten producerer social kapital Breddeidrætten producerer social kapital Mogens Kirkeby International Sport and Culture Association www.isca isca-web.org info@isca isca-web.org internationale erfaringer med at inddrage idrætten i løsningen

Læs mere

Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (udarbejdelse af grønt regnskab).

Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (udarbejdelse af grønt regnskab). Sagsnr. 17.10-00-1103 Vores ref. MLK/lni Deres ref. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Den 14. august 2000 Att. Charlotte Thy, Industrikontoret Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag

Læs mere

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge kræver langsigtede strategier

Læs mere

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Indledning I 2010 udgav Styrelsen for Bibliotek og Medier rapporten Folkebibliotekerne i vidensamfundet (FIVS). Rapporten præsenterer

Læs mere

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 19.12.2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Erhvervspolitikkens opbygning... 4 Kommunale rammevilkår Den fælles platform...

Læs mere

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere: Rikke Lindskov

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

Direktionen Business Region North Denmark Referat

Direktionen Business Region North Denmark Referat Direktionen Business Region North Denmark Referat Tirsdag d. 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Mødedeltagere Deltagere: Carsten Sand Nielsen Niels Højgaard Søren Steensen Johan

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Renere Produkter. Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase. J.nr.: M 126-0790. Forfatter(e):

Renere Produkter. Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase. J.nr.: M 126-0790. Forfatter(e): Renere Produkter J.nr.: M 126-0790 Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase m.v. Forfatter(e): Svend V. Pedersen, Teknologisk Institut 3 Indhold FORORD 6 SAMMENFATNING OG

Læs mere

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Regeringens strategi Virksomheder V V Æ V Æ K V Æ K S V Æ K S T 2015 Virksomhedernes udfordringer Fald i Industrieksporten på +16% fra jan 2008

Læs mere

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 1. Vision Visionen for DJURS Wind Power er udviklet på baggrund af opnåede erfaringer, tillige med forventningerne til markedet indenfor energi

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

NOCA Årsberetning 2013

NOCA Årsberetning 2013 NOCA Årsberetning 2013 Formand i NOCA, Lars Malmberg, Senior Vice President, Danske Bank, beretter om NOCA-året 2013 NOCAs Generalforsamling, torsdag d. 10. april 2014 INDLEDNING Året 2013 i NOCA var endnu

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge For skive Kommune har projektet Genbyg Skive, som er støttet af Region Midtjyllands projekt Rethink Business, været startskuddet

Læs mere

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Den gode proces Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Vejen til den gode proces Klimatruslen og usikkerhed om den fremtidige forsyningssikkerhed

Læs mere

b. Bemyndiger Udvikling Fyns bestyrelse til at igangsætte implementeringen af Udvikling Fyn fra 1/7 2011

b. Bemyndiger Udvikling Fyns bestyrelse til at igangsætte implementeringen af Udvikling Fyn fra 1/7 2011 Arbejdsgrundlag for Udvikling Fyn SAGSRESUMÉ Hermed fremsendes arbejdsgrundlag for Udvikling Fyn til de 10 fynske kommunalbestyrelser. Arbejdsgrundlaget præsenterer en enstrenget organisering af erhvervs-

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere