DSB's færgedrift mellem Kalundborg og Århus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DSB's færgedrift mellem Kalundborg og Århus"

Transkript

1 DSB's færgedrift mellem Kalundborg og Århus Redegørelse I fra den af trafikministeren den 29. september 1993 nedsatte arbejdsgruppe Trafikministeriet, marts 1994 Betænkning nr. 1263

2 DSB's færgedrift mellem Kalundborg og Århus Betænkning nr Udsendt af Trafikministeriet, marts 1994 Trykt hos Schultz Grafisk A/S Oplag: 2000 ex. ISBN

3 Indholdsfortegnelse 1.0. Indledning og sammenfattende kommentarer Arbejdsgruppens kommissorium Grundlaget for arbejdsgruppens arbejde Sammenfatning Indledende overvejelser om budgetforbedringer Forberedelse af 1990-finansloven Vedtagelse af finansloven for Aftale om rammer for DSB Forberedelse af færgesalg og overvejelser om erstatningstonnage Fra rokadeløsning til færgesalg og erstatningstonnage DSB anmodes om at indlede forhandlinger om salg og indsættelse af erstatningstonnage Salg af Peder Paars og Niels Klim Skærpede krav til erstatningstonnage Forhandlinger med Mercandia DSB gennemgår beregningerne igen Færgesalgsloven Fortsatte forhandlinger med Mercandia Forberedelse af indchartring af erstatningstonnage Økonomiberegningerne i forbindelse med færgesalgsloven Ombygningsomkostninger Reservation til 200 passagerer uden bil Havneombygninger Konkurrence fra ny Mercandia-rute Fra færgesalgslovens vedtagelse til indgåelse af samarbejdsaftaler 92 3

4 4.1. DSB modtager tilbud fra Blæsbjerg DSB anmoder om at kunne disponere efter utraditionelle metoder Fornyet besigtigelse af Nordic Hunter og indgåelse af samarbejdsaftale Besigtigelse af Boyana og indgåelse af samarbejdsaftale Samarbejdsaftalerne Registrering af samarbejdsaftaler og købsoptioner Hjemmelsgrundlaget for indgåelse af charteraftaler Indledning Færgesalgsloven Reglerne vedrørende leasing Rammer for DSB Finansministeriets akter Redegørelse for DSB's dispositioner på bevillingslovene Forberedelse af ombygning af Nordic Hunter/Ask og Boyana/Urd Indledning Havneombygninger Forberedelse af Nordic Hunter til hospitalsskib Orientering af trafikministeren oktober Spørgsmål fra Folketingets trafikudvalg Valg af ombygningsværft og orientering af trafikministeren herom Spørgsmål til trafikministeren i forlængelse af værftskontraktens indgåelse Kapacitetsproblemer på Storebælt Ikrafttrædelse af samarbejdsaftalen vedrørende M/S Boyana senere M/S Aktiv Marine senere Urd Betaling af charterhyre for Urd Ombygning af færger og landanlæg Grundlaget for ombygnignsarbejdet på færgerne Tilrettelæggelse af ombygningsarbejdet på færgerne Arbejdets udførelse Indsættelse af færgerne Ombygning af landanlæg Orientering af minister og Folketing 159 4

5 6.7. Analyser foretaget af Knud E. Hansen A/S DSB's handlingsplan samt færdiggørelse af uafsluttede værftsarbejder Økonomiske forhold forbundet med færgeskiftets forløb DSB's redegørelse af 13. august Efteråret 1991: Fra augustredegørelse til decemberredegørelse Spørgsmål fra Folketingets trafikudvalg Status for Århus-Kalundborg overfarten Rammeaftalen og Århus-Kalundborg overfarten Fortsatte spørgsmål fra finansudvalget Ændring af sejlplanen Spørgsmål i forlængelse af august-redegørelsen Spørgsmål til trafikministeren som følge af pressens omtale Foreløbigt resultat af konsulenternes undersøgelser DSB's 2. redegørelse november/december Fortsat drift i Ombygning til øget tværskibskraft Overfartens økonomi Rigsrevisors beretning Styrmandsrapporten Overvejelser om ændret besejling DSB's nye redegørelse Rigsrevisors notat af 18. maj Økonomien i ruten Forespørgselsdabat 5. november Finansiering af samarbejdsaftalerne Politi- og retssager vedrørende Ask og Urd Straffesag mod Blæsbjerg Udeståender med DORA/Seabow værftet Forholdet til bankerne 211 5

6 BILAGSFORTEGNELSE Bilag 1: Pressemeddelelse. Udredningsarbejde vedrørende DSB 213 Formandsskifte 215 Bilag 2: Notat vedr. kapitalværdiberegninger 217 Bilag 3A: Betragtninger vedrørende ombygningsprojekt for Mercandia (KEH 90072) 229 Bilag 3B: Referat af møde med Stig Joensen, KEH 239 Bilag 3C: Ombygningsprojekt Århus/Kalundborg 241 Bilag 3D: Referat af møde med Jens Stephensen, tidl. Århus Flydedok 243 Bilag 3E: Referat af møde med Svend E. Hansen, tidl. Mercandia 245 Bilag 4: Søfartsstyrelsen om klasseinspektioner 247 Bilag 5: Samarbejdsaftale - Urd 249 Bilag 6A: Undersøgelsesudvalget om DSB. Leasingbestemmelsen 268 Bilag 6B: Køb eller leasing af færgerne Ask og Urd?

7 Kapitel 1 Indledning og sammenfattende kommentarer 1.1. Arbejdsgruppens kommissorium Statsrevisorerne afgav den 30. august 1993»Beretning om DSB's færgedispositioner efter beslutningen om den faste forbindelse over Storebælt«til Folketinget. Statsrevisorerne har henstillet, at trafikministeren og finansministeren afgiver en redegørelse til beretningen. Med udgangspunkt heri besluttede trafikministeren den 29. september 1993 at gennemføre et udredningsarbejde vedrørende forskellige spørgsmål indenfor DSB. Der blev herefter nedsat en arbejdsgruppe, der fik til opgave at redegøre for de bevillingsmæssige og forretningsmæssige forhold vedrørende: 1. DSB's færgedrift mellem Kalundborg og Århus 2. DSB's økonomistyringssystem 3. Igangværende større anlægsinvesteringer og materialanskaffelser omfattende transmissionssystem, elektrificering, sikringsanlæg, ATC og rangerlokomotiver. Denne redegørelse er arbejdsgruppens delredegørelse om DSB's færgedrift mellem Kalundborg og Århus. Det forudsættes, at arbejdsgruppens redegørelse kan indgå i grundlaget for udarbejdelse af redegørelse til statsrevisorerne. Nils Bernstein, departementschef i landbrugsministeriet, blev udpeget som formand for arbejdsgruppen. 7

8 Arbejdsgruppens øvrige medlemmer har været direktør Erik Elsborg, DSB, kontorchef Kurt Bligaard Pedersen, finansministeriet og planlægningschef Kurt Lykstoft Larsen, trafikministeriet. Arbejdsgruppens sekretariat for denne redegørelse har været følgende: Kontorchef Erling Christensen, trafikministeriet (sekretariatsformand), kontorchef Leif Kepp, DSB, fuldmægtig Susanne Hejlesen, DSB, fuldmægtig Troels Schmitto, finansministeriet, fuldmægtig Søren Hyldstrup Larsen, trafikministeriet, specialkonsulent Anne Jøker, trafikministeriet. Arbejdsgruppen har endvidere inddraget ekstern bistand. Trafikministeren har tilkendegivet, at redegørelsen vil blive offentliggjort Grundlaget for arbejdsgruppens arbejde I en pressemeddelelse fra trafikministeren den 6. oktober 1993 meddelte trafikministeren, at arbejdsgruppen alene skulle udføre et arbejde, der helt kan sammenlignes med sædvanlige departementale opgaver:»arbejdsgruppen er derfor ikke og kan på ingen måde sammenlignes med en undersøgelsesret, idet der ikke i forbindelse med gruppens arbejde kan foretages afhøringer af ansatte i DSB, ligesom arbejdsgruppen ikke har til opgave at placere et ansvar på konkrete personer«. På denne baggrund har arbejdsgruppen baseret redegørelsen for det faktiske hændelsesløb på de sagsakter, der findes i DSB, trafikministeriet og finansministeriet, og kun i meget begrænset omfang på nye dokumenter udarbejdet til arbejdsgruppen. Herudover har arbejdsgruppen til brug for vurderingen af det forelagte materiale inddraget ekstern juridisk sagkundskab på søfartsområdet samt på det skibstekniske område. DSB, trafikministeriet og finansministeriet er blevet anmodet om at tilvejebringe alle relevante sagsakter til arbejdsgruppen. Afgræns- 8

9 ningen heraf har været drøftet undervejs - og arbejdsgruppen har modtaget kopier af et stort arkivmateriale, ligesom der har været lejlighed til at gennemgå supplerende materiale. Under arbejdsgruppens arbejde er arkivmateriale modtaget løbende, og det er indtrykket, at en del af materialet stammer fra personlige dokumentsamlinger. Arbejdsgruppens medlemmer fra DSB, trafikministeriet og finansministeriet har tilkendegivet, at efter deres bedste vurdering er alt eksisterende materiale, der er relevant for den gennemgang af det faktiske hændelsesforløb, som arbejdsgruppen har foretaget, tilvejebragt for arbejdsgruppen. I kommissorium for arbejdsgruppen af 29. september 1993 er det forudsat, at arbejdsgruppen skal redegøre for de bevillingsmæssige og forretningsmæssige forhold vedrørende DSB's færgedrift mellem Kalundborg og Århus. Arbejdsgruppen har ikke skelnet skarpt mellem bevillingsmæssige og forretningsmæssige forhold, da de samme elementer ofte vil indgå i både en bevillingsmæssig og forretningsmæssig bedømmelse. Arbejdsgruppen har fortrinsvis beskæftiget sig med de økonomisk og tekniske forhold, mens f.eks. markedsmæssige og personalemæssige forhold kun i meget begrænset udstrækning er inddraget. Arbejdsgruppen har valgt at koncentrere redegørelsen om begivenhedsforløbet fra årsskiftet 1989/90 til sommeren 1991, idet det er arbejdsgruppens opfattelse, at det var i den periode de centrale begivenheder fandt sted. Arbejdsgruppens redegørelse for tiden før og efter denne periode er medtaget for at afrunde billedet. Arbejdsgruppen henviser i øvrigt til Rigsrevisionens redegørelser nr. 8/90 og nr. 6/92. Arbejdsgruppen har valgt at lægge hovedvægten på beskrivelsen af det kronologiske begivenhedsforløb, da dette kan bidrage til at øge forståelsen af forløbet. Denne fremstilling er inden for de enkelte tidsperioder suppleret med tematiske beskrivelser. Herved kan forekomme en del gentagelser. Arbejdsgruppen har i hovedsagen valgt at lade begivenhederne tale for sig selv, og har herudover på centrale punkter knyttet en række kommentarer hertil. 9

10 I kapitel 10 i redegørelsen er omtalt en række sager, som er udsprunget af DSB's chartring af Ask og Urd, og som er blevet eller kan tænkes at blive indbragt for domstolene. Dette kapitel er udarbejdet af DSB. Arbejdsgruppen har valgt kun kortfattet at omtale forhold, som indgår i disse sager Sammenfatning Indledende overvejelser På finanslovsforslaget for 1990 blev på DSB's område i sommeren 1989 optaget en budgetreguleringskonto på -450 mio. kr., idet regeringen ønskede at undersøge mulighederne for salg af færgerne Peder Paars og Niels Klim på Kalundborg-Århus overfarten samtidig med indsættelse af mindre erstatningstonnage, evt. i samarbejde med andre rederier. De 450 mio. kr. var det forventede resultat af færgesalget. I regeringens beslutning indgik, at de store færgers kapacitet ikke svarede til overfartens behov. På den ene side blev passagerkapaciteten dårligt udnyttet, og på den anden side var der behov for større lastbilkapacitet. Det var opfattelsen, at senest samtidig med åbningen af den faste vejforbindelse over Storebælt i 1996, ville baggrunden for sejlads med de store færger bortfalde. Som alternativ til lukning overvejedes det at videreføre overfarten med mindre færger evt. i et samarbejde med private rederier. I løbet af efteråret blev andre muligheder end salg undersøgt, idet DSB foretrak en løsning, som flyttede de to store Århus-Kalundborg færger til Storebælt samtidig med indsættelse af Storebæltsfærgerne Kraka og Heimdal på Århus-Kalundborg overfarten - den såkaldte»rokadeløsning«. Regeringens overvejelser mundede ud i fastholdelse af færgesalget, og provenuet indgik i finanslovforliget for 1990 og beløbet bidrog herved til en samlet post på 2,8 mia. kr. som resultat af privatiseringer og salg af statslige aktiver, hvor 1,8 mia. kr. skulle anvendes til nedsættelse af statsgælden. Finanslovsforslaget for 1990 giver for så vidt angår færgesalget ikke arbejdsgruppen anledning til bemærkninger. Usikkerheden vedrørende salgsprovenu for Peder Paars og Niels Klim samt omkostningerne i forbindelse med indchartring af erstatningstonnage gjorde det velbegrundet at fastholde budgetreguleringskontoen på

11 mio. kr. uændret. Med vedtagelsen af finansloven for 1990 var der ikke givet endeligt grønt lys for færgesalget. Der var alene tale om en principbeslutning. Et salg skulle i givet fald forelægges særskilt for bevillingsmyndighederne. Arbejdsgruppen er opmærksom på, at der i Folketinget - både i efteråret 1989 og i foråret var en indgående debat om, hvorvidt det var en fornuftig forretningsmæssig disposition at sælge færgerne Peder Paars og Niels Klim. Arbejdsgruppen afstår på denne baggrund fra at kommentere dette spørgsmål nærmere. Arbejdsgruppen har gennemgået det beslutningsgrundlag, som af DSB blev udarbejdet i efteråret 1989 til brug for den politiske principbeslutning. Det er arbejdsgruppens vurdering, at de af DSB opstillede kapitalværdiberegninger er et egnet redskab til sådanne beslutninger. Ifølge sagens natur er flere af de elementer, som indgår i disse beregninger, behæftet med betydelig usikkerhed.det er arbejdsgruppens vurdering, at beslutningsgrundlaget frem til årsskiftet 1989/90 stort set afspejlede den viden, som på daværende tidspunkt var til stede i DSB, og at der ikke var anledning til at søge en højere grad af præcision opnået. DSB lagde ikke skjul på, at man som udgangspunkt foretrak det såkaldte»rokade-alternativ«ud fra hensynet til betjeningen af trafikken på ÅrhusKalundborg overfarten og Storebælts overfarten. Dette udgangspunkt anvendtes til at opgøre, hvor høj salgsprisen for Peder Paars og Niels Klim skulle være for at opveje fordelene ved rokadealternativet. Arbejdsgruppen er herudover opmærksom på, at det eventuelle salgsprovenu (likviditetsvirkningen) fra færgesalget blev tillagt selvstændig værdi i forbindelse med vedtagelsen af finansloven for Arbejdsgruppen har i lyset af de senere begivenheder, hvor tidsfaktoren spillede en væsentlig rolle, overvejet, om DSB burde have bragt forberedelserne til indchartring af erstatningstonnage længere frem end tilfældet var. I betragtning af, at der med vedtagelsen af finansloven for 1990 alene blev truffet principbeslutning om færgesalget - og formentlig kun under forudsætning af en tilfredsstillende salgspris, finder arbejdsgruppen ikke, at DSB kunne forventes at have bragt forberedelserne vedrørende erstatningstonnage længere 11

12 frem end tilfældet var - nemlig en afsøgning af markedet for egnet tonnage. Færgesalg og forberedelse af erstatningsfærger Trafikministeren anmodede i januar 1990 DSB om at indlede forhandlinger med Maerskbroker om salg af Peder Paars og Niels Klim for mindst 800 mio. kr. og om senest samtidig med oplæg til salg af færgerne at få oplæg til alternativ besejling. Den første afsøgning af markedet viste, at en pris på 800 mio. kr. var uopnåelig. Kun to købere viste egentlig interesse for køb af færgerne. En bearbejdning af markedet bekræftede det første indtryk. Efter intensive forhandlinger nåede man i begyndelsen af april 1990 frem til en samlet salgspris på 740 mio. kr. til Stena Line. Salgsaftalen blev indgået under forbehold for de bevilgende myndigheders godkendelse. I mellemtiden havde DSB indledt drøftelser med Mercandia Rederierne om indchartring af erstatningstonnage. Interessen samlede sig om to ro-ro færger (roll on-roll off) af Heimdaltypen, som DSB i forvejen havde chartret tre af til henholdsvis Storebælt og Østersøen. Det blev skønnet, at med en ombygning, svarende til de tidligere indchartrede færger, ville de to færger kunne chartres på en 8-årig kontrakt til 26 mio. kr. pr. færge årligt med en ombygningspris på 115 mio. kr. pr. færge. Under politiske drøftelser i forbindelse med salget af færgerne stilledes det krav, at erstatningsfærgerne skulle kunne fastholde overfartstiden på 3 timer og medtage 600 passagerer. Dette krav blev anslået til at øge ombygningsomkostningerne til 130 mio. kr. pr. færge og charterhyren til mio. kr. om året. Den 3. maj 1990 fremsatte trafikministeren lovforslag om salg af færgerne Peder Paars og Niels Klim. Lovforslaget blev vedtaget den l.juni Et af de mest centrale elementer i hele hændelsesforløbet var beslutningen om at sælge Peder Paars og Niels Klim uden samtidig at have tilvejebragt erstatningstonnage. Trafikministerens brev til DSB i januar 1990 indeholdt en forudsætning om, at disse beslut- 12

13 ninger skulle kunne tages samtidig. Overfor trafikminsteren og finansministeren samt Kristelig Folkeparti pegedes på Mercandiafærgerne som en mulighed, ligesom der antydedes andre muligheder. Der blev ikke hejst faresignaler mod adskillelse af de to beslutninger. Der ses ikke af akterne, at der i DSB på dette tidspunkt var bekymring for at adskille de to beslutninger. I en redegørelsen af 6. april 1990, som sendtes til MF Flemming Kofod-Svendsen siges det:»idet der skal ske fortsat besejling af Århus-Kalundborg overfarten, har spørgsmålet om tidspunktet for aflevering af færgerne til køber ikke været uden betydning. Det er med køber derfor aftalt, at DSB kan vente med at levere færgerne indtil køreplanskiftet i maj Det vil give tilstrækkelig tid til at foretage ombygninger af indchartret tonnage og at gennemføre de nødvendige tilpasninger af havne- og landanlæg i Århus og Kalundborg. Herved kan et færgeskift ske uden afbrydelse af sejladsen og uden synderlige ulemper for publikum.«efter alt at dømme opnåede DSB en efter omstændighederne god salgspris for Peder Paars og Niels Klim. Hvis der skulle sælges, skulle der slås til i begyndelsen af april 1990, hvor der reelt kun var een køber tilbage i det realistiske prisleje. Arbejdsgruppen har overvejet, om DSB kunne have tilrettelagt beslutningsprocessen således, at Folketingets beslutning om salg af færgerne var sket med viden om de faktiske vilkår for indchartring af færger inklusiv ombygning, idet salgskontrakten rummede mulighed for at afbryde handelen frem til den 15. maj 1990, såfremt DSB ikke forinden havde fundet egnet erstatningstonnage. Der var tale om ombygning af en færgetype (Heimdal-typen), som tidligere havde været ombygget på danske værfter. Bortset fra usikkerheden vedrørende motorarrangementet, var specifikationerne i det store og hele kendte i forvejen. Såfremt opretningen af specifikationerne var påbegyndt i begyndelsen af april 1990, må det antages at have været inden for mulighedernes rækkevidde - selv med en tilbudsfrist på 3 uger til værfterne - at have haft værfternes ombygningstilbud inden den 15. maj 1990, således at Folketinget havde haft dette grundlag for beslutningen om salget af færgerne. 13

14 Usikkerheden vedrørende motorarrangementet kunne have været indarbejdet i specifikationerne som alternative løsninger, som senere måtte bero på modelafprøvning, således som det også skete i den senere udbudsforretning. Ifølge kontrakten med Stena Line skulle den politiske beslutning træffes inden den 31. maj Fristen blev efterfølgende udskudt til den 2. juni Ud over at beslutningsgrundlaget ville have været sikrere, havde man teoretisk set haft mulighed for at undgå at bringe sig i en åbenlys tvangssituation, som alle potentielt interesserede, værfter, mæglere, redere osv. kunne konstatere, nemlig at DSB havde solgt de eksisterende færger på Kalundborg-Århus ruten til levering et år senere uden sikkerhed for erstatningstonnage, samtidig med at det politisk var besluttet, at ruten fortsat skulle besejles i mindst 6 år endnu. Arbejdsgruppen er opmærksom på, at Folketingets trafikudvalg i forbindelse med lovforslagets behandling blev orienteret om, at der endnu ikke var indgået kontrakt eller aftale om indchartring af erstatningstonnage. Den 1. juni 1990 udsendte Mercandia udbudsmateriale til fire danske værfter med anmodning om at afgive tilbud senest den 27. juni. Et af værfterne, Svendborg Værft, havde allerede forinden meddelt, at det ikke havde mulighed for at medvirke, og i løbet af juni meddelte de øvrige danske værfter, at de heller ikke så sig i stand til at afgive tilbud på grund af ordresituationen. Efter fortsatte forhandlinger fremsendte Mercandia et revideret tilbud den 6. juli Ombygningsprisen androg 170 mio. kr. pr. skib og den årlige charterhyre 36 mio. kr. pr. skib ved en charterperiode på 8 år, såfremt ombygningen skete på et dansk værft, og 39,1 mio. kr. såfremt ombygningen skulle ske på udenlandsk værft. Mercandia sendte den 13. juli 1990 et endeligt tilbud til DSB, hvorefter ombygningsprisen androg 170 mio. kr. og charterhyren 44 mio. kr. ved en charterperiode på 6 år. Samtidig blev der tilbudt en købsoption på 160 mio. kr. efter 8 års chartring. En gennemgang af akterne samt indhentning af yderligere oplysninger bekræfter et prisoverslag på omkring 130 mio. kr. pr. færge som anført under færgesalgslovens behandling i Folketinget. 14

15 Dette udgiftsoverslag må imidlertid betragtes som den kalkulerede ombygningspris under normale omstændigheder, d.v.s. hvor et større antal danske og udenlandske værfter indbydes til at afgive tilbud. Der er ikke i prisoverslaget søgt taget højde for en ekstraordinær konkurrencesituation, hvor reelt kun tre danske værfter (kunne) indbydes til at afgive tilbud, og hvor to værfter samtidig skulle deltage i arbejdet, for at opgaven kunne løses indenfor tidsfristen. Den fg. trafikministers kommentar til ombygningsomkostningerne blev efterlyst under 2. behandlingen af færgesalgsloven den 29. maj 1990 på baggrund af oplysninger i pressen om en ombygningspris ikke på 260 mio. kr., men på 290 mio. kr. Ministeren svarede hertil, at disse oplysninger var forkerte. Der blev i svaret, som var baseret på et notat fra DSB, ikke taget højde for den for DSB uheldige konkurrencesituation på værftsområdet. En mindre kategorisk besvarelse af spørgsmålet om ombygningsudgifterne havde på baggrund heraf nok været på sin plads. Hensynet til ikke selvstændigt at påvirke tilbudsafgivningen gennem besvarelsen af spørgsmålet ses ikke af akterne at have indgået i overvejelserne. Hvad angår kapitalværdiberegningerne, som lå til grund for de økonomiske overslag i færgesalgsloven, er disse ifølge sagens natur behæftet med usikkerhed. At der var tale om skøn blev nævnt af trafikministeren under Folketingets behandling af færgesalgsloven. Ved arbejdsgruppens gennemgang af de økonomiske overslag, er der peget på en række forhold, som på daværende tidspunkt overvejedes i DSB, og som ville have påvirket kapitalværdigevinsten ved færgesalget negativt, hvis de havde været medregnet. Det gælder ombygningsomkostninger i lyset af værftssituationen, reservation til togpassagerer og havneombygninger samt forventet konkurrence fra en ny Kattegatrute. Det ses ikke af akterne, hvorvidt trafikministeren var orienteret herom. I slutningen af juni 1990 stod det DSB klart, at Mercandia-færgerne ikke kunne ombygges og chartres til en pris, der svarede til det, der var forudsat i færgesalgsloven. Det var derfor nødvendigt at finde anden erstatningstonnage. 15

16 Forhandlinger med Blæsbjerg I midten af juni modtog DSB tilbud fra Marine Projects K/S ved Niels Blæsbjerg om at bareboatchartre det kombinerede last- og passagerskib Nordic Hunter. Skibet kunne ikke chartres af de daværende ejere, men Blæsbjerg tilbød at købe skibet og udleje det til DSB. Skibet blev beset i Bremerhaven, og blev fundet særdeles velegnet til Kalundborg-Århus overfarten, men skulle dog ombygges til, at kunne medtage flere passagerer. Blæsbjerg var fleksibel. DSB kunne selv stå for ombygningen og finansieringen heraf, eller det Blæsbjerg-selskab, som købte og udchartrede skibet, kunne stå for ombygningen. I sidstnævnte tilfælde kunne ombygningsomkostningerne indregnes i charterhyren. DSB rettede henvendelse til finansministeriet, og bad om tilslutning til at»kunne disponere efter utraditionelle metoder«herunder ved eventuelt selv at købe skibet gennem det DSB-ejede aktieselskab, Dampskibsselskabet Øresund, DSØ, som herefter kunne udchartre det til DSB. En anden fremgangsmåde kunne være, at DSB chartrede båden på en 8-årig kontrakt, d.v.s. længere end til 1996, hvilket kunne nødvendiggøre en viderechartring efter Finansministeriet fastlagde i begyndelsen af juli følgende strategi: DSB burde først og fremmest gå videre med undersøgelserne af Mercandia-færgerne og evt. andre chartringsmuligheder. DSB skulle samtidig have tilslutning til at forhandle med mægler om køb af Nordic Hunter, dels for at presse Mercandia, og dels for at vurdere om det i alt var en billigere løsning. Et køb af en ny færge burde i givet fald finansieres direkte over finansloven uden fordyrende mellemled. Det blev samtidig understreget, at der uanset valg afløsning skulle sikres den fornødne tid til politisk accept. Der foreligger ikke akter, som viser hvorledes og i hvilket omfang finansministeriets holdning blev meddelt DSB. Køb af erstatningsfærger synes ikke i den følgende periode at have indgået i DSB's overvejelser. 16

17 Den 25. juli 1990 underskrev DSB en samarbejdsaftale med Blæsbjerg om chartring og ombygning af Nordic Hunter, senere Ask. Købet skulle ske gennem et af Blæsbjerg til formålet oprettet selskab, som også skulle finansiere ombygningen. Charterhyren skulle betales straks fra selskabets erhvervelse af skibet, og baseres på en forventet ombygningspris på 60 mio. kr. Charternyren skulle fastsættes således, at denne over 8 år kunne forrente og afdrage gælden til 35% af anskaffelsesværdien. DSB kunne herefter købe skibet til 35% af den oprindelige anskaffelsespris. Udnyttede DSB ikke denne købsoption, skulle DSB i givet fald kompensere Blæsbjerg med et beløb på op til 10% af anskaffelsesværdien, såfremt skibet blev solgt til en pris, som var lavere end 35% af anskaffelsesprisen. Finansministeriet gav ifølge akterne tilslutning til indgåelse af en samarbejdsaftale, hvilket skete uden forelæggelse for Folketingets finansudvalg. Den 4. september 1990 indgik DSB en lignende samarbejdsaftale med Blæsbjerg om søsterskibet Boyana, det senere Urd. Gennemgang af klasseinspektioner DSB befandt sig i sommeren 1990 i en situation, hvor man blev nødsaget til at acceptere færger, som man vidste - i hvertfald for Ask's vedkommende - havde haft alvorlige motorproblemer. I DSB's akter findes en inspektions-rapport vedrørende m.v. Serdica (senere Nordic Hunter/Ask) dateret den 14. februar 1990, udarbejdet af Aalmar Surveys Ltd., London, for Hornet Shipping Co., Stockholm. Rapporten er udarbejdet på basis af Lloyd's Register of Shipping og Bureau Veritas. Ifølge det oplyste blev rapporten udleveret til DSB under besigtigelse af skibet den 19. juni Af rapporten fremgår det utvetydigt, at der i skibets 8-årige levetid havde været ikke så få problemer (»quite a few problems«) med hovedmaskineriet. I konklusionen siges (frit oversat):»hovedmaskinerne synes at have haft flere problemer end gennemsnittet, idet styrbords hovedmotor tre gange er eksploderet i krumtaphuset siden idriftssættelse, mens begge maskiner i et 17

18 stort antal tilfælde har haft korrosion og revner i cylinderdækslerne, hvilket stadigt er uløst«herudover rapporteres der om en lang række andre reparationer, bl.a. efter ildebrande i maskinrummet. Det oplyses endvidere, at klassifikationsselskabet ikke har udestående krav til maskineriet. Rapporten omtaler ingen alvorlige skader på skibsskroget. Der findes ifølge DSB ikke akter i forbindelse med indchartringen, hvori rapporten er kommenteret. Det bemærkes, at Ask i 1993 havde et alvorligt maskinhaveri i bagbords hovedmotor. DSB valgte at udskifte begge hovedmotorer for ca. 22 mio. kr. Chartingen af Nordic Hunter/Ask skete med viden om hyppige (uløste) motorproblemer, heraf flere alvorlige. Dispositionen synes at illustrere det tidspres, hvorunder DSB befandt sig med hensyn til indchartring af erstatningstonnage. Bevillingshjemmel Budgetvejledning 1985, som var gældende i 1990, da charteraftalerne blev indgået, indeholder følgende bestemmelse vedrørende leasing (pkt ):»Aftaler om leasing, hvor leasingperioden er kortere end formuegodets forventede økonomiske eller driftsmæssige levetid, kan indgås selv om leasingperioden strækker sig udover finansåret. Aftaler om leasing, hvor leasingperioden svarer til formuegodets forventede økonomiske eller driftsmæssige levetid, kan ikke indgås. Anskaffelse af formuegodet skal i sådanne tilfælde ske ved køb, eventuelt som anlægsudgift.«som udgangspunkt kan det således konstateres, at der i Budgetvejledningen er hjemmel til at indgå charteraftaler uden forudgående særskilt forelæggelse for finansudvalget. Imidlertid gælder det for alle statsinstitutioner, herunder DSB, at de skal disponere økonomisk forsvarligt. Det vil sige, hvis det entydigt kunne kalkuleres i 1990, at det isoleret set ville være en bedre 18

19 forretning for staten at købe de pågældende skibe fremfor at indgå i det leasingarrangement, som Blæsbjerg tilbød, da burde undertegnelse af leasingarrangementet først ske efter finansudvalgets godkendelse. Det samme er gældende, såfremt det fra starten var klart, at det ville være økonomisk fordelagtigt at udnytte købsoptionen ved charterperiodens udløb. Arbejdsgruppen finder ikke, at det sidste forhold gjorde sig gældende i Der er to elementer i charteraftalerne, som medfører merudgifter ved leasing fremfor køb. For det første må det antages, at staten kan låne til en lavere rente end Blæsbjerg. For det andet indebar samarbejdsaftalen med Blæsbjerg, at DSB skulle betale 1,8 mio. kr. pr. færge pr. år i kommission. Kun hvis summen af disse merudgifter er lavere end den kalkulerede risiko ved at eje færgerne, er det en bedre forretning for staten at lease frem for at købe i det konkrete tilfælde. Risikoen ved at eje færgerne, sammenlignet med leasing, består først og fremmest i usikkerheden vedrørende færgernes salgspris efter 8 år, når charterperioden er udløbet. DSB har forpligtet sig til at betale op til 10% af færgernes anskaffelsespris til Blæsbjerg, såfremt markedsprisen i 1998 er mindre end 35% af anskaffelsesprisen. Hvis markedsprisen i 1998 er mindre end 25% af den oprindelige købspris, dvs. mindre end 65,25 mio. kr., så spares»leaseren«, DSB, for dette tab, som maximalt kan blive 65,25 mio. kr., hvis markedsprisen for færgerne er 0. Forskelsrenten i 1990 mellem finansiering ved statslig låneoptagelse og den merrente, der kunne beregnes ved en lånesammensætning som forudsat i leasingarrangementet finansieret ved privat låneoptagelse, kan opgøres til 0,26%-point. På denne baggrund kan det kalkuleres, at kun såfremt den samlede salgspris af færgerne i 1998 er mindre end 10 mio. kr. vil leasing være et økonomisk fornuftigt alternativ til køb. Denne størrelsesorden skal sammenholdes med, at der er tale om to færger anskaffet for 261 mio. kr. ialt, og som i 1990 forventedes ombygget for tilsammen 120 mio. kr. Lægges hertil, at færgerne gennem 8 års perioden 19

20 under alle omstændigheder vil blive vedligeholdt til passagerfart efter DSB-standard, er konklusionen, at uanset en ubestemt risiko for fald i markedsprisen på færger, viser overslaget, at køb af færgerne måtte forventes i 1990 at være billigere for staten end leasing. Ifølge de foreliggende akter blev sådanne kalkulationer ikke foretaget, og tilvejebringelse af hjemmel til et direkte køb indgik ifølge det oplyste ikke i DSB's overvejelser i Erik Eisborg og Kurt Lykstoft Larsen er af den opfattelse, at DSB måtte opfatte situationen således, at køb af færgerne til overfarten til erstatning for de netop solgte færger i stedet for chartring ikke var aktuelt, jf. formålet med færgesalgsloven. DSB havde efter de almindeligt gældende bevillingsregler adgang til at afholde udgifter til chartring af færger. Henvisningen til færgesalgsloven på ændringsforslag til finanslovsforslaget for 1991 og forslag til tillægsbevillingslov for 1990 var derfor overflødig og i øvrigt misvisende, da færgesalgsloven ikke kan give denne hjemmel. Finansministeriets bevillingsmæssige behandling af sagen forekommer usikker. Arbejdsgruppen er opmærksom på, at finansministeriet ifølge akterne sikrede sig Kristeligt Folkepartis politiske accept af dispositionen. Det er dog ikke klart, på hvilket grundlag dette skete. Registrering Spørgsmålet om registrering i Skibsregistret af DSB's rettigheder blev ifølge det oplyste ikke gjort til genstand for en nærmere vurdering og rådgivning i forbindelse med indgåelsen af samarbejdsaftalerne. Det er imidlertid arbejdsgruppens opfattelse, at uanset det var DSB's advokats vurdering, at der ikke har foreligget nogen reel risiko for en fortrængelse af DSB's rettigheder, burde en forsigtig fovaltning af statens økonomiske interesser - ihvertfald efter gennemførelse af handlingsplan I og II - have ført til en registrering af DSB's rettigheder i samarbejdsaftalerne. Orientering af trafikministeren oktober 1990 I forbindelse med udarbejdelsen af ændringsforslag til finanslovsforslaget for 1991, udarbejdede DSB den 8. oktober 1990 et internt fortroligt notat om revurdering af færgesalgsøkonomien. Der er ta- 20

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05)

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\533876\dokumenter\akt084.fm 01-02-05 10:57:13 k02 TN 1 Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) 84 Trafikministeriet. København,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne November 2007 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Trafikministeriets

Læs mere

O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\559276\dokumenter\akt162.fm 15-06-07 12:42:20 k02 pz

O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\559276\dokumenter\akt162.fm 15-06-07 12:42:20 k02 pz 1 Kulturministeriet. København, den 12. juni 2007. 162 a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at overføre 11 mio. kr. fra det overskydende licensprovenu fra 2006 til 21.11.01 Kulturministeriets

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret. Oktober 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret. Oktober 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret Oktober 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Bygnings- og Boligregistret (beretning nr.

Læs mere

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg 1240 København K. Redegørelse til statsrevisorerne vedr. beretning 3/06 om anskaffelse af IC4-tog

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg 1240 København K. Redegørelse til statsrevisorerne vedr. beretning 3/06 om anskaffelse af IC4-tog Udkast MINISTEREN Statsrevisoratet Christiansborg 1240 København K Dato 1. marts 2007 J. nr. 013-000041 Deres ref. Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon 33 92 33 55 Redegørelse til statsrevisorerne

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 15. juni 2016 blev der i sag 319 2015-7960 AA mod BB [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomhed KBH Mæglerne [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 2. juli 2015 har AA indbragt BB og

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. SKATTEMINISTERIET Statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S Statsrevisorerne har ved brev af 17. februar fremsendt statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets håndtering af kontrakten med ARRIVA. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets håndtering af kontrakten med ARRIVA. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets håndtering af kontrakten med ARRIVA April 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Trafikministeriets

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 25/2013 om ændringen af støtten

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [X] på vegne af [klager]v/[y] klaget over [indklagede], [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [X] på vegne af [klager]v/[y] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 9. januar 2015 Sagsnr. 2014-2819/HCH 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [X] på vegne af [klager]v/[y] klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagens tema: [X] har

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. maj 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Kaas & Marksø ApS v/ Advokatfirmaet Erritzøe Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 15. september 2010. Klagen angår

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om status på byggeriet af Cityringen. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om status på byggeriet af Cityringen. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om status på byggeriet af Cityringen November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 18/2013 om status på byggeriet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om modkøb ved køb af forsvarsmateriel hos udenlandske leverandører. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om modkøb ved køb af forsvarsmateriel hos udenlandske leverandører. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om modkøb ved køb af forsvarsmateriel hos udenlandske leverandører December 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om modkøb ved køb af forsvarsmateriel

Læs mere

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma 2016-48312 Dato: 07-10-2016 Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Fredericia Kommune har den 14. juni 2016 videresendt XX s klage over afslag på

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Tilbuddet om udskiftning af motorer til forsvarets EH-101 helikoptere

Tilbuddet om udskiftning af motorer til forsvarets EH-101 helikoptere Forsvarsudvalget 2012-13 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 309 Offentligt Samråd den 6. juni 2013 Taleseddel til FOU samrådsspørgsmål Ø vedrørende valg af flyoperatør til transport til Afghanistan

Læs mere

FOB Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision

FOB Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision FOB 05.299 Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision DR gav en journalist afslag på aktindsigt i en rapport udarbejdet af et revisionsfirma der udførte DR's interne revision.

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 2. december 2005 RN A608/05

RIGSREVISIONEN København, den 2. december 2005 RN A608/05 RIGSREVISIONEN København, den 2. december 2005 RN A608/05 Faktuelt notat til statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en undersøgelse af DSB s anskaffelse af IC4-tog Indledning 1. På statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin. April 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin. April 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin April 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indkøb af sygehusmedicin (beretning nr.13/2011)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/2010 om

Læs mere

1. Indledning. 1.1 Baggrund

1. Indledning. 1.1 Baggrund Advokatpartnerselskab Finn Overgaard ESC 2014 LETT S BEMÆRKNINGER TIL ERHVERVSSTYRELSENS A GTERSKRIVELSE II Advokat Anne Wissing Advokat 1. Indledning J.nr. 296483-7-ALK 1.1 Baggrund 26. august 2016 1.1.1

Læs mere

Hele denne rokade af færger kræver en række godkendelser fra TRM. DFAS skal således anmode TRM om at godkende følgende forhold:

Hele denne rokade af færger kræver en række godkendelser fra TRM. DFAS skal således anmode TRM om at godkende følgende forhold: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F DK-1220 København K Att.: Kontorchef David Klæsøe-Lund 14. januar 2014 Pr. e-mail Vedr. Forespørgsel om indsættelse af på færgeruten Bøjden- Fynshav Kære David,

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 Kontrakt mellem Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 og Ringsted Kommune Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted CVR-nr.: 18 95 79 81 i henhold til bekendtgørelse nr. 1431 af

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A605/06. Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A605/06. Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A605/06 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 1/05 om 7 sager (om Banedanmark)

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 25. marts 2004 RN B201/04

RIGSREVISIONEN København, den 25. marts 2004 RN B201/04 RIGSREVISIONEN København, den 25. marts 2004 RN B201/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Trafikministeriets valg af operatør på jernbanestrækninger i Midt- og Vestjylland

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Ved skrivelse af 6. maj 1998 traf Finanstilsynet afgørelse vedrørende begæringen om aktindsigt, idet man bl.a. anførte:

Ved skrivelse af 6. maj 1998 traf Finanstilsynet afgørelse vedrørende begæringen om aktindsigt, idet man bl.a. anførte: Kendelse af 13. april 1999. 98-97.064 og 98-140.221. Aktindsigt nægtet. Bank- og sparekasselovens 50. (Suzanne Helsteen, Connie Leth og Vagn Joensen) Tidligere direktør i A-bank K har ved skrivelser af

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0141 UL/bib. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0141 UL/bib. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 17. januar 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jesper Struckmann Frederiksborggade 24 3600 Frederikssund Nævnet har modtaget klagen den 11. juli 2011. Klagen angår bl.a.

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede havde krav på betaling af salær for gennemgang af skøde og refusionsopgørelse.

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede havde krav på betaling af salær for gennemgang af skøde og refusionsopgørelse. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE (Klager) ctr. EDC Mæglerne Søndersø ApS Odensevej 16 5471 Søndersø Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde, herunder ikke

Læs mere

Besvarelse af samrådsspørgsmål W, X, Y og Z vedr. færgebetjeningen af Bornholm. Samrådsspørgsmål W:

Besvarelse af samrådsspørgsmål W, X, Y og Z vedr. færgebetjeningen af Bornholm. Samrådsspørgsmål W: Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 418 Offentligt TALEMANUSKRIPT Besvarelse af samrådsspørgsmål W, X, Y og Z vedr. færgebetjeningen af Bornholm Side 1 af 16 Samrådsspørgsmål

Læs mere

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv.

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. Derudover bemærkes det, at nogle af de hensyn, som i forbindelse med sin vurdering af spørgsmålet om meroffentlighed

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. Oktober 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. Oktober 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel Oktober 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Forsvarets procedurer for anskaffelse

Læs mere

NOTAT OM NORDDJURS KOMMUNES MULIGHED FOR AT BENYTTE FINANSMINISTERIETS RAMMEKONTRAKT OM DATAKOMMUNIKATION

NOTAT OM NORDDJURS KOMMUNES MULIGHED FOR AT BENYTTE FINANSMINISTERIETS RAMMEKONTRAKT OM DATAKOMMUNIKATION Sagsnr. 25024-1 NOTAT OM NORDDJURS KOMMUNES MULIGHED FOR AT BENYTTE FINANSMINISTERIETS RAMMEKONTRAKT OM DATAKOMMUNIKATION 1. Indledning Norddjurs Kommune (herefter benævnt Kommunen ) har bedt Bender von

Læs mere

Aktstykke nr. 107 Folketinget 2009-10. Afgjort den 24. marts 2010. Finansministeriet. København, den 8. marts 2010.

Aktstykke nr. 107 Folketinget 2009-10. Afgjort den 24. marts 2010. Finansministeriet. København, den 8. marts 2010. Aktstykke nr. 107 Folketinget 2009-10 Afgjort den 24. marts 2010 107 Finansministeriet. København, den 8. marts 2010. a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at Finansministeriet:

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald City A/S v/advokat Thomas Dall Jensen Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 24. januar

Læs mere

RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Ørestads- og Metroprojektet (nr. 2) (beretning nr. 3/04) 30. januar 2008 RN A601/08 I. Indledning 1. Jeg oplyste i mit notat til

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014 2014-29 Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Transportministeriet havde givet afslag på aktindsigt i to dokumenter (to forelæggelsessider

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 27. februar 2004 RN B305/04

RIGSREVISIONEN København, den 27. februar 2004 RN B305/04 RIGSREVISIONEN København, den 27. februar 2004 RN B305/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Statens Luftfartsvæsens gebyrer (beretning nr. 4/01) I. Indledning 1. I mit notat

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg. Oktober 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg. Oktober 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg Oktober 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets indkøb af større materiel. Maj 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets indkøb af større materiel. Maj 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets indkøb af større materiel Maj 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 2:714-33/ juni 1996 (Carsten Haubek, Tage M. Iversen og Flemming Lethan) K E N D E L S E

Klagenævnet for Udbud 2:714-33/ juni 1996 (Carsten Haubek, Tage M. Iversen og Flemming Lethan) K E N D E L S E Klagenævnet for Udbud 2:714-33/96-23.231 7. juni 1996 (Carsten Haubek, Tage M. Iversen og Flemming Lethan) K E N D E L S E Det Danske Handelskammer (selv) mod Horsens Kommune (selv) Den 10. august 1994

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38 Offentligt Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2 Offentligt j.nr. 06-014656 Dato : 21. november 2006 Til Folketingets Finansudvalg Hermed fremsendes statusrapport

Læs mere

Efter regning: Der er indgået aftale om betaling efter regning, hvilket betyder, at ved

Efter regning: Der er indgået aftale om betaling efter regning, hvilket betyder, at ved 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klager ctr. Nybolig Jan Milvertz Slagelse A/S Rosengade 11 4200 Slagelse Nævnet har modtaget klagen den 30. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt aktstykke N. Fortroligheden ophævet ved ministerens skrivelse af 19.

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt aktstykke N. Fortroligheden ophævet ved ministerens skrivelse af 19. 1 Afgjort den 17. august 2006. Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt aktstykke N. Fortroligheden ophævet ved ministerens skrivelse af 19. oktober 2006 13 Trafik- og Energiministeriet.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. marts 2010 blev der i sag 96-2009 KK mod ejendomsmægler MM og Ejendomsmæglervirksomheden DD under konkurs afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. juli 2009 har advokat BB på vegne af KK indbragt

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING DATO: 04.05.2015 Sags nr. 2014-0252832 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Minibusser

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

KENDELSE. EDC Kaj Klinkby Ejendomsmægleranpartsselskabet EDC Vejle Nørretorvet 12 7100 Vejle

KENDELSE. EDC Kaj Klinkby Ejendomsmægleranpartsselskabet EDC Vejle Nørretorvet 12 7100 Vejle 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Kaj Klinkby Ejendomsmægleranpartsselskabet EDC Vejle Nørretorvet 12 7100 Vejle Nævnet har modtaget klagen den 10. oktober 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk:

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk: Resume: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at der ikke er grundlag for at rejse en tilsynssag vedrørende kommunens salg af en ejendom, idet der ikke er grundlag for at antage, at kommunen ved salget

Læs mere

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 20. februar 2015 Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Justitsministeriet på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem ministerier og

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede. 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Bengtson & Frydendall A/S Strandvejen 132 A 2900 Hellerup Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes de indklagede, at skødets tinglysning blev

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført

Læs mere

Nedenfor følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.

Nedenfor følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. 2014-205519 Statsforvaltningens udtalelse til to borgere Dato: 06-07-2016 Sagen vedrørende Middelfart Kommunes salg af ejendommene B og A, 5500 Middelfart Statsforvaltningen har i forlængelse af vores

Læs mere

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Henstillet til justitsministeriet at tage en sag vedrørende bortfald af opholdsog arbejdstilladelse op til fornyet overvejelse, idet det efter min opfattelse var

Læs mere

1 181 Trafikministeriet. København, den 21. maj 2002. a. Trafikministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at ændre beløbsgrænsen for DSB s investeringer, jf. 12, stk. 1, i lov om den

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. April 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. April 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel April 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2013 om

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 3 af 25. marts 2010 (Aktstykke. Spørgsmål: Ministeren bedes oversende talepapir til samråd d.d. om aktstykket.

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 3 af 25. marts 2010 (Aktstykke. Spørgsmål: Ministeren bedes oversende talepapir til samråd d.d. om aktstykket. Finansudvalget 2009-10 Aktstk. 107 Svar på Spørgsmål 3 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 13. april 2010 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 3 af 25. marts 2010 (Aktstykke

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin. November 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin. November 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin November 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indkøb af sygehusmedicin (beretning nr. 13/2011) 21. oktober

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets virksomhed. Februar 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets virksomhed. Februar 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets virksomhed Februar 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Finanstilsynets virksomhed (beretning nr. 17/04)

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup Jagtvej 76 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 21. december 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-88.443

Klagenævnet for Udbud 96-88.443 Klagenævnet for Udbud 96-88.443 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 9. oktober 1996 K E N D E L S E Elinstallatørernes Landsforening ELFO og Dansk VVS (advokat Peter Gjørtler) mod Københavns

Læs mere

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET 1 Disse regler for mediation gælder, når parterne har aftalt, at mediationen skal foregå efter Regler for mediation ved Voldgiftsinstituttet. Mediation efter

Læs mere

Nærværende redegørelse blev tiltrådt af DRs bestyrelse på møde den 13. marts 2007.

Nærværende redegørelse blev tiltrådt af DRs bestyrelse på møde den 13. marts 2007. Kulturministeriet 13. marts 2007 Overholdelse af public service-kontrakten samt mulige konsekvenser af DR Byen for programvirksomheden DR oplyste den 7. februar 2007, at DR nu måtte konstatere, at det

Læs mere

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Henstillet til justitsministeriet at undergive en sag, hvori der var meddelt afslag på aktindsigt i en ambassadeindberetning, en fornyet behandling med henblik

Læs mere

Totaludgiften til IT-Universitetet udgør hermed 428,1 mio. kr. (indeks 172,9).

Totaludgiften til IT-Universitetet udgør hermed 428,1 mio. kr. (indeks 172,9). Aktstykke nr. 80 Folketinget 2009-10 Afgjort den 22. oktober 2003 80 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 13. oktober 2009. a. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

Læs mere

Opførelsen af Køge Park udbydes som én samlet totalentreprisekontrakt, jf. nedenfor.

Opførelsen af Køge Park udbydes som én samlet totalentreprisekontrakt, jf. nedenfor. Advokatpartnerselskab Henrik Puggaard Advokat J.nr. 289785-3-1-GTH BILAG 9 TIL GRUNDKØBSAFTALEN Regler for gennemførelse af udbud af totalentreprisekontrakt 1. Udbudsforpligtelsen Til opfyldelse af Grundkøbsaftalens

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DSB s anskaffelse og færdiggørelse af IC4- og IC2-tog. Oktober 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DSB s anskaffelse og færdiggørelse af IC4- og IC2-tog. Oktober 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DSB s anskaffelse og færdiggørelse af IC4- og IC2-tog Oktober 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i 2009 Marts 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusenes økonomi i 2009 (beretning nr. 2/2010)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

k01 pz /bilag 149 Justitsministeriet.

k01 pz /bilag 149 Justitsministeriet. 1 /bilag Justitsministeriet. København, den 18. maj 2009. 149 a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte digitaliseringen af tinglysningen, idet der er indgået en tillægsaftale

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem 10-12- 2007 Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem har i brev af 3. juli 2006 rettet henvendelse

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav betaling af salær og dokumentationsomkostninger,

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Syddanmarks afslag på aktindsigt Du har den 20. september 2016, som journalist for et nyhedsmedie anmodet

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2005-792-0027 Dok.: JEH40009 Besvarelse af spørgsmål nr. 19 og 20 stillet den 3. marts 2005 af Folketingets Retsudvalg (REU alm.

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Finn Jørgensen Kongegade 6 5800 Nyborg Nævnet har modtaget klagen den 5. august 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2005 RN A204/05

RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2005 RN A204/05 RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2005 RN A204/05 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Udenrigsministeriets privatsektor programmer i udviklingslande (beretning nr. 8/02)

Læs mere