DSB's færgedrift mellem Kalundborg og Århus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DSB's færgedrift mellem Kalundborg og Århus"

Transkript

1 DSB's færgedrift mellem Kalundborg og Århus Redegørelse I fra den af trafikministeren den 29. september 1993 nedsatte arbejdsgruppe Trafikministeriet, marts 1994 Betænkning nr. 1263

2 DSB's færgedrift mellem Kalundborg og Århus Betænkning nr Udsendt af Trafikministeriet, marts 1994 Trykt hos Schultz Grafisk A/S Oplag: 2000 ex. ISBN

3 Indholdsfortegnelse 1.0. Indledning og sammenfattende kommentarer Arbejdsgruppens kommissorium Grundlaget for arbejdsgruppens arbejde Sammenfatning Indledende overvejelser om budgetforbedringer Forberedelse af 1990-finansloven Vedtagelse af finansloven for Aftale om rammer for DSB Forberedelse af færgesalg og overvejelser om erstatningstonnage Fra rokadeløsning til færgesalg og erstatningstonnage DSB anmodes om at indlede forhandlinger om salg og indsættelse af erstatningstonnage Salg af Peder Paars og Niels Klim Skærpede krav til erstatningstonnage Forhandlinger med Mercandia DSB gennemgår beregningerne igen Færgesalgsloven Fortsatte forhandlinger med Mercandia Forberedelse af indchartring af erstatningstonnage Økonomiberegningerne i forbindelse med færgesalgsloven Ombygningsomkostninger Reservation til 200 passagerer uden bil Havneombygninger Konkurrence fra ny Mercandia-rute Fra færgesalgslovens vedtagelse til indgåelse af samarbejdsaftaler 92 3

4 4.1. DSB modtager tilbud fra Blæsbjerg DSB anmoder om at kunne disponere efter utraditionelle metoder Fornyet besigtigelse af Nordic Hunter og indgåelse af samarbejdsaftale Besigtigelse af Boyana og indgåelse af samarbejdsaftale Samarbejdsaftalerne Registrering af samarbejdsaftaler og købsoptioner Hjemmelsgrundlaget for indgåelse af charteraftaler Indledning Færgesalgsloven Reglerne vedrørende leasing Rammer for DSB Finansministeriets akter Redegørelse for DSB's dispositioner på bevillingslovene Forberedelse af ombygning af Nordic Hunter/Ask og Boyana/Urd Indledning Havneombygninger Forberedelse af Nordic Hunter til hospitalsskib Orientering af trafikministeren oktober Spørgsmål fra Folketingets trafikudvalg Valg af ombygningsværft og orientering af trafikministeren herom Spørgsmål til trafikministeren i forlængelse af værftskontraktens indgåelse Kapacitetsproblemer på Storebælt Ikrafttrædelse af samarbejdsaftalen vedrørende M/S Boyana senere M/S Aktiv Marine senere Urd Betaling af charterhyre for Urd Ombygning af færger og landanlæg Grundlaget for ombygnignsarbejdet på færgerne Tilrettelæggelse af ombygningsarbejdet på færgerne Arbejdets udførelse Indsættelse af færgerne Ombygning af landanlæg Orientering af minister og Folketing 159 4

5 6.7. Analyser foretaget af Knud E. Hansen A/S DSB's handlingsplan samt færdiggørelse af uafsluttede værftsarbejder Økonomiske forhold forbundet med færgeskiftets forløb DSB's redegørelse af 13. august Efteråret 1991: Fra augustredegørelse til decemberredegørelse Spørgsmål fra Folketingets trafikudvalg Status for Århus-Kalundborg overfarten Rammeaftalen og Århus-Kalundborg overfarten Fortsatte spørgsmål fra finansudvalget Ændring af sejlplanen Spørgsmål i forlængelse af august-redegørelsen Spørgsmål til trafikministeren som følge af pressens omtale Foreløbigt resultat af konsulenternes undersøgelser DSB's 2. redegørelse november/december Fortsat drift i Ombygning til øget tværskibskraft Overfartens økonomi Rigsrevisors beretning Styrmandsrapporten Overvejelser om ændret besejling DSB's nye redegørelse Rigsrevisors notat af 18. maj Økonomien i ruten Forespørgselsdabat 5. november Finansiering af samarbejdsaftalerne Politi- og retssager vedrørende Ask og Urd Straffesag mod Blæsbjerg Udeståender med DORA/Seabow værftet Forholdet til bankerne 211 5

6 BILAGSFORTEGNELSE Bilag 1: Pressemeddelelse. Udredningsarbejde vedrørende DSB 213 Formandsskifte 215 Bilag 2: Notat vedr. kapitalværdiberegninger 217 Bilag 3A: Betragtninger vedrørende ombygningsprojekt for Mercandia (KEH 90072) 229 Bilag 3B: Referat af møde med Stig Joensen, KEH 239 Bilag 3C: Ombygningsprojekt Århus/Kalundborg 241 Bilag 3D: Referat af møde med Jens Stephensen, tidl. Århus Flydedok 243 Bilag 3E: Referat af møde med Svend E. Hansen, tidl. Mercandia 245 Bilag 4: Søfartsstyrelsen om klasseinspektioner 247 Bilag 5: Samarbejdsaftale - Urd 249 Bilag 6A: Undersøgelsesudvalget om DSB. Leasingbestemmelsen 268 Bilag 6B: Køb eller leasing af færgerne Ask og Urd?

7 Kapitel 1 Indledning og sammenfattende kommentarer 1.1. Arbejdsgruppens kommissorium Statsrevisorerne afgav den 30. august 1993»Beretning om DSB's færgedispositioner efter beslutningen om den faste forbindelse over Storebælt«til Folketinget. Statsrevisorerne har henstillet, at trafikministeren og finansministeren afgiver en redegørelse til beretningen. Med udgangspunkt heri besluttede trafikministeren den 29. september 1993 at gennemføre et udredningsarbejde vedrørende forskellige spørgsmål indenfor DSB. Der blev herefter nedsat en arbejdsgruppe, der fik til opgave at redegøre for de bevillingsmæssige og forretningsmæssige forhold vedrørende: 1. DSB's færgedrift mellem Kalundborg og Århus 2. DSB's økonomistyringssystem 3. Igangværende større anlægsinvesteringer og materialanskaffelser omfattende transmissionssystem, elektrificering, sikringsanlæg, ATC og rangerlokomotiver. Denne redegørelse er arbejdsgruppens delredegørelse om DSB's færgedrift mellem Kalundborg og Århus. Det forudsættes, at arbejdsgruppens redegørelse kan indgå i grundlaget for udarbejdelse af redegørelse til statsrevisorerne. Nils Bernstein, departementschef i landbrugsministeriet, blev udpeget som formand for arbejdsgruppen. 7

8 Arbejdsgruppens øvrige medlemmer har været direktør Erik Elsborg, DSB, kontorchef Kurt Bligaard Pedersen, finansministeriet og planlægningschef Kurt Lykstoft Larsen, trafikministeriet. Arbejdsgruppens sekretariat for denne redegørelse har været følgende: Kontorchef Erling Christensen, trafikministeriet (sekretariatsformand), kontorchef Leif Kepp, DSB, fuldmægtig Susanne Hejlesen, DSB, fuldmægtig Troels Schmitto, finansministeriet, fuldmægtig Søren Hyldstrup Larsen, trafikministeriet, specialkonsulent Anne Jøker, trafikministeriet. Arbejdsgruppen har endvidere inddraget ekstern bistand. Trafikministeren har tilkendegivet, at redegørelsen vil blive offentliggjort Grundlaget for arbejdsgruppens arbejde I en pressemeddelelse fra trafikministeren den 6. oktober 1993 meddelte trafikministeren, at arbejdsgruppen alene skulle udføre et arbejde, der helt kan sammenlignes med sædvanlige departementale opgaver:»arbejdsgruppen er derfor ikke og kan på ingen måde sammenlignes med en undersøgelsesret, idet der ikke i forbindelse med gruppens arbejde kan foretages afhøringer af ansatte i DSB, ligesom arbejdsgruppen ikke har til opgave at placere et ansvar på konkrete personer«. På denne baggrund har arbejdsgruppen baseret redegørelsen for det faktiske hændelsesløb på de sagsakter, der findes i DSB, trafikministeriet og finansministeriet, og kun i meget begrænset omfang på nye dokumenter udarbejdet til arbejdsgruppen. Herudover har arbejdsgruppen til brug for vurderingen af det forelagte materiale inddraget ekstern juridisk sagkundskab på søfartsområdet samt på det skibstekniske område. DSB, trafikministeriet og finansministeriet er blevet anmodet om at tilvejebringe alle relevante sagsakter til arbejdsgruppen. Afgræns- 8

9 ningen heraf har været drøftet undervejs - og arbejdsgruppen har modtaget kopier af et stort arkivmateriale, ligesom der har været lejlighed til at gennemgå supplerende materiale. Under arbejdsgruppens arbejde er arkivmateriale modtaget løbende, og det er indtrykket, at en del af materialet stammer fra personlige dokumentsamlinger. Arbejdsgruppens medlemmer fra DSB, trafikministeriet og finansministeriet har tilkendegivet, at efter deres bedste vurdering er alt eksisterende materiale, der er relevant for den gennemgang af det faktiske hændelsesforløb, som arbejdsgruppen har foretaget, tilvejebragt for arbejdsgruppen. I kommissorium for arbejdsgruppen af 29. september 1993 er det forudsat, at arbejdsgruppen skal redegøre for de bevillingsmæssige og forretningsmæssige forhold vedrørende DSB's færgedrift mellem Kalundborg og Århus. Arbejdsgruppen har ikke skelnet skarpt mellem bevillingsmæssige og forretningsmæssige forhold, da de samme elementer ofte vil indgå i både en bevillingsmæssig og forretningsmæssig bedømmelse. Arbejdsgruppen har fortrinsvis beskæftiget sig med de økonomisk og tekniske forhold, mens f.eks. markedsmæssige og personalemæssige forhold kun i meget begrænset udstrækning er inddraget. Arbejdsgruppen har valgt at koncentrere redegørelsen om begivenhedsforløbet fra årsskiftet 1989/90 til sommeren 1991, idet det er arbejdsgruppens opfattelse, at det var i den periode de centrale begivenheder fandt sted. Arbejdsgruppens redegørelse for tiden før og efter denne periode er medtaget for at afrunde billedet. Arbejdsgruppen henviser i øvrigt til Rigsrevisionens redegørelser nr. 8/90 og nr. 6/92. Arbejdsgruppen har valgt at lægge hovedvægten på beskrivelsen af det kronologiske begivenhedsforløb, da dette kan bidrage til at øge forståelsen af forløbet. Denne fremstilling er inden for de enkelte tidsperioder suppleret med tematiske beskrivelser. Herved kan forekomme en del gentagelser. Arbejdsgruppen har i hovedsagen valgt at lade begivenhederne tale for sig selv, og har herudover på centrale punkter knyttet en række kommentarer hertil. 9

10 I kapitel 10 i redegørelsen er omtalt en række sager, som er udsprunget af DSB's chartring af Ask og Urd, og som er blevet eller kan tænkes at blive indbragt for domstolene. Dette kapitel er udarbejdet af DSB. Arbejdsgruppen har valgt kun kortfattet at omtale forhold, som indgår i disse sager Sammenfatning Indledende overvejelser På finanslovsforslaget for 1990 blev på DSB's område i sommeren 1989 optaget en budgetreguleringskonto på -450 mio. kr., idet regeringen ønskede at undersøge mulighederne for salg af færgerne Peder Paars og Niels Klim på Kalundborg-Århus overfarten samtidig med indsættelse af mindre erstatningstonnage, evt. i samarbejde med andre rederier. De 450 mio. kr. var det forventede resultat af færgesalget. I regeringens beslutning indgik, at de store færgers kapacitet ikke svarede til overfartens behov. På den ene side blev passagerkapaciteten dårligt udnyttet, og på den anden side var der behov for større lastbilkapacitet. Det var opfattelsen, at senest samtidig med åbningen af den faste vejforbindelse over Storebælt i 1996, ville baggrunden for sejlads med de store færger bortfalde. Som alternativ til lukning overvejedes det at videreføre overfarten med mindre færger evt. i et samarbejde med private rederier. I løbet af efteråret blev andre muligheder end salg undersøgt, idet DSB foretrak en løsning, som flyttede de to store Århus-Kalundborg færger til Storebælt samtidig med indsættelse af Storebæltsfærgerne Kraka og Heimdal på Århus-Kalundborg overfarten - den såkaldte»rokadeløsning«. Regeringens overvejelser mundede ud i fastholdelse af færgesalget, og provenuet indgik i finanslovforliget for 1990 og beløbet bidrog herved til en samlet post på 2,8 mia. kr. som resultat af privatiseringer og salg af statslige aktiver, hvor 1,8 mia. kr. skulle anvendes til nedsættelse af statsgælden. Finanslovsforslaget for 1990 giver for så vidt angår færgesalget ikke arbejdsgruppen anledning til bemærkninger. Usikkerheden vedrørende salgsprovenu for Peder Paars og Niels Klim samt omkostningerne i forbindelse med indchartring af erstatningstonnage gjorde det velbegrundet at fastholde budgetreguleringskontoen på

11 mio. kr. uændret. Med vedtagelsen af finansloven for 1990 var der ikke givet endeligt grønt lys for færgesalget. Der var alene tale om en principbeslutning. Et salg skulle i givet fald forelægges særskilt for bevillingsmyndighederne. Arbejdsgruppen er opmærksom på, at der i Folketinget - både i efteråret 1989 og i foråret var en indgående debat om, hvorvidt det var en fornuftig forretningsmæssig disposition at sælge færgerne Peder Paars og Niels Klim. Arbejdsgruppen afstår på denne baggrund fra at kommentere dette spørgsmål nærmere. Arbejdsgruppen har gennemgået det beslutningsgrundlag, som af DSB blev udarbejdet i efteråret 1989 til brug for den politiske principbeslutning. Det er arbejdsgruppens vurdering, at de af DSB opstillede kapitalværdiberegninger er et egnet redskab til sådanne beslutninger. Ifølge sagens natur er flere af de elementer, som indgår i disse beregninger, behæftet med betydelig usikkerhed.det er arbejdsgruppens vurdering, at beslutningsgrundlaget frem til årsskiftet 1989/90 stort set afspejlede den viden, som på daværende tidspunkt var til stede i DSB, og at der ikke var anledning til at søge en højere grad af præcision opnået. DSB lagde ikke skjul på, at man som udgangspunkt foretrak det såkaldte»rokade-alternativ«ud fra hensynet til betjeningen af trafikken på ÅrhusKalundborg overfarten og Storebælts overfarten. Dette udgangspunkt anvendtes til at opgøre, hvor høj salgsprisen for Peder Paars og Niels Klim skulle være for at opveje fordelene ved rokadealternativet. Arbejdsgruppen er herudover opmærksom på, at det eventuelle salgsprovenu (likviditetsvirkningen) fra færgesalget blev tillagt selvstændig værdi i forbindelse med vedtagelsen af finansloven for Arbejdsgruppen har i lyset af de senere begivenheder, hvor tidsfaktoren spillede en væsentlig rolle, overvejet, om DSB burde have bragt forberedelserne til indchartring af erstatningstonnage længere frem end tilfældet var. I betragtning af, at der med vedtagelsen af finansloven for 1990 alene blev truffet principbeslutning om færgesalget - og formentlig kun under forudsætning af en tilfredsstillende salgspris, finder arbejdsgruppen ikke, at DSB kunne forventes at have bragt forberedelserne vedrørende erstatningstonnage længere 11

12 frem end tilfældet var - nemlig en afsøgning af markedet for egnet tonnage. Færgesalg og forberedelse af erstatningsfærger Trafikministeren anmodede i januar 1990 DSB om at indlede forhandlinger med Maerskbroker om salg af Peder Paars og Niels Klim for mindst 800 mio. kr. og om senest samtidig med oplæg til salg af færgerne at få oplæg til alternativ besejling. Den første afsøgning af markedet viste, at en pris på 800 mio. kr. var uopnåelig. Kun to købere viste egentlig interesse for køb af færgerne. En bearbejdning af markedet bekræftede det første indtryk. Efter intensive forhandlinger nåede man i begyndelsen af april 1990 frem til en samlet salgspris på 740 mio. kr. til Stena Line. Salgsaftalen blev indgået under forbehold for de bevilgende myndigheders godkendelse. I mellemtiden havde DSB indledt drøftelser med Mercandia Rederierne om indchartring af erstatningstonnage. Interessen samlede sig om to ro-ro færger (roll on-roll off) af Heimdaltypen, som DSB i forvejen havde chartret tre af til henholdsvis Storebælt og Østersøen. Det blev skønnet, at med en ombygning, svarende til de tidligere indchartrede færger, ville de to færger kunne chartres på en 8-årig kontrakt til 26 mio. kr. pr. færge årligt med en ombygningspris på 115 mio. kr. pr. færge. Under politiske drøftelser i forbindelse med salget af færgerne stilledes det krav, at erstatningsfærgerne skulle kunne fastholde overfartstiden på 3 timer og medtage 600 passagerer. Dette krav blev anslået til at øge ombygningsomkostningerne til 130 mio. kr. pr. færge og charterhyren til mio. kr. om året. Den 3. maj 1990 fremsatte trafikministeren lovforslag om salg af færgerne Peder Paars og Niels Klim. Lovforslaget blev vedtaget den l.juni Et af de mest centrale elementer i hele hændelsesforløbet var beslutningen om at sælge Peder Paars og Niels Klim uden samtidig at have tilvejebragt erstatningstonnage. Trafikministerens brev til DSB i januar 1990 indeholdt en forudsætning om, at disse beslut- 12

13 ninger skulle kunne tages samtidig. Overfor trafikminsteren og finansministeren samt Kristelig Folkeparti pegedes på Mercandiafærgerne som en mulighed, ligesom der antydedes andre muligheder. Der blev ikke hejst faresignaler mod adskillelse af de to beslutninger. Der ses ikke af akterne, at der i DSB på dette tidspunkt var bekymring for at adskille de to beslutninger. I en redegørelsen af 6. april 1990, som sendtes til MF Flemming Kofod-Svendsen siges det:»idet der skal ske fortsat besejling af Århus-Kalundborg overfarten, har spørgsmålet om tidspunktet for aflevering af færgerne til køber ikke været uden betydning. Det er med køber derfor aftalt, at DSB kan vente med at levere færgerne indtil køreplanskiftet i maj Det vil give tilstrækkelig tid til at foretage ombygninger af indchartret tonnage og at gennemføre de nødvendige tilpasninger af havne- og landanlæg i Århus og Kalundborg. Herved kan et færgeskift ske uden afbrydelse af sejladsen og uden synderlige ulemper for publikum.«efter alt at dømme opnåede DSB en efter omstændighederne god salgspris for Peder Paars og Niels Klim. Hvis der skulle sælges, skulle der slås til i begyndelsen af april 1990, hvor der reelt kun var een køber tilbage i det realistiske prisleje. Arbejdsgruppen har overvejet, om DSB kunne have tilrettelagt beslutningsprocessen således, at Folketingets beslutning om salg af færgerne var sket med viden om de faktiske vilkår for indchartring af færger inklusiv ombygning, idet salgskontrakten rummede mulighed for at afbryde handelen frem til den 15. maj 1990, såfremt DSB ikke forinden havde fundet egnet erstatningstonnage. Der var tale om ombygning af en færgetype (Heimdal-typen), som tidligere havde været ombygget på danske værfter. Bortset fra usikkerheden vedrørende motorarrangementet, var specifikationerne i det store og hele kendte i forvejen. Såfremt opretningen af specifikationerne var påbegyndt i begyndelsen af april 1990, må det antages at have været inden for mulighedernes rækkevidde - selv med en tilbudsfrist på 3 uger til værfterne - at have haft værfternes ombygningstilbud inden den 15. maj 1990, således at Folketinget havde haft dette grundlag for beslutningen om salget af færgerne. 13

14 Usikkerheden vedrørende motorarrangementet kunne have været indarbejdet i specifikationerne som alternative løsninger, som senere måtte bero på modelafprøvning, således som det også skete i den senere udbudsforretning. Ifølge kontrakten med Stena Line skulle den politiske beslutning træffes inden den 31. maj Fristen blev efterfølgende udskudt til den 2. juni Ud over at beslutningsgrundlaget ville have været sikrere, havde man teoretisk set haft mulighed for at undgå at bringe sig i en åbenlys tvangssituation, som alle potentielt interesserede, værfter, mæglere, redere osv. kunne konstatere, nemlig at DSB havde solgt de eksisterende færger på Kalundborg-Århus ruten til levering et år senere uden sikkerhed for erstatningstonnage, samtidig med at det politisk var besluttet, at ruten fortsat skulle besejles i mindst 6 år endnu. Arbejdsgruppen er opmærksom på, at Folketingets trafikudvalg i forbindelse med lovforslagets behandling blev orienteret om, at der endnu ikke var indgået kontrakt eller aftale om indchartring af erstatningstonnage. Den 1. juni 1990 udsendte Mercandia udbudsmateriale til fire danske værfter med anmodning om at afgive tilbud senest den 27. juni. Et af værfterne, Svendborg Værft, havde allerede forinden meddelt, at det ikke havde mulighed for at medvirke, og i løbet af juni meddelte de øvrige danske værfter, at de heller ikke så sig i stand til at afgive tilbud på grund af ordresituationen. Efter fortsatte forhandlinger fremsendte Mercandia et revideret tilbud den 6. juli Ombygningsprisen androg 170 mio. kr. pr. skib og den årlige charterhyre 36 mio. kr. pr. skib ved en charterperiode på 8 år, såfremt ombygningen skete på et dansk værft, og 39,1 mio. kr. såfremt ombygningen skulle ske på udenlandsk værft. Mercandia sendte den 13. juli 1990 et endeligt tilbud til DSB, hvorefter ombygningsprisen androg 170 mio. kr. og charterhyren 44 mio. kr. ved en charterperiode på 6 år. Samtidig blev der tilbudt en købsoption på 160 mio. kr. efter 8 års chartring. En gennemgang af akterne samt indhentning af yderligere oplysninger bekræfter et prisoverslag på omkring 130 mio. kr. pr. færge som anført under færgesalgslovens behandling i Folketinget. 14

15 Dette udgiftsoverslag må imidlertid betragtes som den kalkulerede ombygningspris under normale omstændigheder, d.v.s. hvor et større antal danske og udenlandske værfter indbydes til at afgive tilbud. Der er ikke i prisoverslaget søgt taget højde for en ekstraordinær konkurrencesituation, hvor reelt kun tre danske værfter (kunne) indbydes til at afgive tilbud, og hvor to værfter samtidig skulle deltage i arbejdet, for at opgaven kunne løses indenfor tidsfristen. Den fg. trafikministers kommentar til ombygningsomkostningerne blev efterlyst under 2. behandlingen af færgesalgsloven den 29. maj 1990 på baggrund af oplysninger i pressen om en ombygningspris ikke på 260 mio. kr., men på 290 mio. kr. Ministeren svarede hertil, at disse oplysninger var forkerte. Der blev i svaret, som var baseret på et notat fra DSB, ikke taget højde for den for DSB uheldige konkurrencesituation på værftsområdet. En mindre kategorisk besvarelse af spørgsmålet om ombygningsudgifterne havde på baggrund heraf nok været på sin plads. Hensynet til ikke selvstændigt at påvirke tilbudsafgivningen gennem besvarelsen af spørgsmålet ses ikke af akterne at have indgået i overvejelserne. Hvad angår kapitalværdiberegningerne, som lå til grund for de økonomiske overslag i færgesalgsloven, er disse ifølge sagens natur behæftet med usikkerhed. At der var tale om skøn blev nævnt af trafikministeren under Folketingets behandling af færgesalgsloven. Ved arbejdsgruppens gennemgang af de økonomiske overslag, er der peget på en række forhold, som på daværende tidspunkt overvejedes i DSB, og som ville have påvirket kapitalværdigevinsten ved færgesalget negativt, hvis de havde været medregnet. Det gælder ombygningsomkostninger i lyset af værftssituationen, reservation til togpassagerer og havneombygninger samt forventet konkurrence fra en ny Kattegatrute. Det ses ikke af akterne, hvorvidt trafikministeren var orienteret herom. I slutningen af juni 1990 stod det DSB klart, at Mercandia-færgerne ikke kunne ombygges og chartres til en pris, der svarede til det, der var forudsat i færgesalgsloven. Det var derfor nødvendigt at finde anden erstatningstonnage. 15

16 Forhandlinger med Blæsbjerg I midten af juni modtog DSB tilbud fra Marine Projects K/S ved Niels Blæsbjerg om at bareboatchartre det kombinerede last- og passagerskib Nordic Hunter. Skibet kunne ikke chartres af de daværende ejere, men Blæsbjerg tilbød at købe skibet og udleje det til DSB. Skibet blev beset i Bremerhaven, og blev fundet særdeles velegnet til Kalundborg-Århus overfarten, men skulle dog ombygges til, at kunne medtage flere passagerer. Blæsbjerg var fleksibel. DSB kunne selv stå for ombygningen og finansieringen heraf, eller det Blæsbjerg-selskab, som købte og udchartrede skibet, kunne stå for ombygningen. I sidstnævnte tilfælde kunne ombygningsomkostningerne indregnes i charterhyren. DSB rettede henvendelse til finansministeriet, og bad om tilslutning til at»kunne disponere efter utraditionelle metoder«herunder ved eventuelt selv at købe skibet gennem det DSB-ejede aktieselskab, Dampskibsselskabet Øresund, DSØ, som herefter kunne udchartre det til DSB. En anden fremgangsmåde kunne være, at DSB chartrede båden på en 8-årig kontrakt, d.v.s. længere end til 1996, hvilket kunne nødvendiggøre en viderechartring efter Finansministeriet fastlagde i begyndelsen af juli følgende strategi: DSB burde først og fremmest gå videre med undersøgelserne af Mercandia-færgerne og evt. andre chartringsmuligheder. DSB skulle samtidig have tilslutning til at forhandle med mægler om køb af Nordic Hunter, dels for at presse Mercandia, og dels for at vurdere om det i alt var en billigere løsning. Et køb af en ny færge burde i givet fald finansieres direkte over finansloven uden fordyrende mellemled. Det blev samtidig understreget, at der uanset valg afløsning skulle sikres den fornødne tid til politisk accept. Der foreligger ikke akter, som viser hvorledes og i hvilket omfang finansministeriets holdning blev meddelt DSB. Køb af erstatningsfærger synes ikke i den følgende periode at have indgået i DSB's overvejelser. 16

17 Den 25. juli 1990 underskrev DSB en samarbejdsaftale med Blæsbjerg om chartring og ombygning af Nordic Hunter, senere Ask. Købet skulle ske gennem et af Blæsbjerg til formålet oprettet selskab, som også skulle finansiere ombygningen. Charterhyren skulle betales straks fra selskabets erhvervelse af skibet, og baseres på en forventet ombygningspris på 60 mio. kr. Charternyren skulle fastsættes således, at denne over 8 år kunne forrente og afdrage gælden til 35% af anskaffelsesværdien. DSB kunne herefter købe skibet til 35% af den oprindelige anskaffelsespris. Udnyttede DSB ikke denne købsoption, skulle DSB i givet fald kompensere Blæsbjerg med et beløb på op til 10% af anskaffelsesværdien, såfremt skibet blev solgt til en pris, som var lavere end 35% af anskaffelsesprisen. Finansministeriet gav ifølge akterne tilslutning til indgåelse af en samarbejdsaftale, hvilket skete uden forelæggelse for Folketingets finansudvalg. Den 4. september 1990 indgik DSB en lignende samarbejdsaftale med Blæsbjerg om søsterskibet Boyana, det senere Urd. Gennemgang af klasseinspektioner DSB befandt sig i sommeren 1990 i en situation, hvor man blev nødsaget til at acceptere færger, som man vidste - i hvertfald for Ask's vedkommende - havde haft alvorlige motorproblemer. I DSB's akter findes en inspektions-rapport vedrørende m.v. Serdica (senere Nordic Hunter/Ask) dateret den 14. februar 1990, udarbejdet af Aalmar Surveys Ltd., London, for Hornet Shipping Co., Stockholm. Rapporten er udarbejdet på basis af Lloyd's Register of Shipping og Bureau Veritas. Ifølge det oplyste blev rapporten udleveret til DSB under besigtigelse af skibet den 19. juni Af rapporten fremgår det utvetydigt, at der i skibets 8-årige levetid havde været ikke så få problemer (»quite a few problems«) med hovedmaskineriet. I konklusionen siges (frit oversat):»hovedmaskinerne synes at have haft flere problemer end gennemsnittet, idet styrbords hovedmotor tre gange er eksploderet i krumtaphuset siden idriftssættelse, mens begge maskiner i et 17

18 stort antal tilfælde har haft korrosion og revner i cylinderdækslerne, hvilket stadigt er uløst«herudover rapporteres der om en lang række andre reparationer, bl.a. efter ildebrande i maskinrummet. Det oplyses endvidere, at klassifikationsselskabet ikke har udestående krav til maskineriet. Rapporten omtaler ingen alvorlige skader på skibsskroget. Der findes ifølge DSB ikke akter i forbindelse med indchartringen, hvori rapporten er kommenteret. Det bemærkes, at Ask i 1993 havde et alvorligt maskinhaveri i bagbords hovedmotor. DSB valgte at udskifte begge hovedmotorer for ca. 22 mio. kr. Chartingen af Nordic Hunter/Ask skete med viden om hyppige (uløste) motorproblemer, heraf flere alvorlige. Dispositionen synes at illustrere det tidspres, hvorunder DSB befandt sig med hensyn til indchartring af erstatningstonnage. Bevillingshjemmel Budgetvejledning 1985, som var gældende i 1990, da charteraftalerne blev indgået, indeholder følgende bestemmelse vedrørende leasing (pkt ):»Aftaler om leasing, hvor leasingperioden er kortere end formuegodets forventede økonomiske eller driftsmæssige levetid, kan indgås selv om leasingperioden strækker sig udover finansåret. Aftaler om leasing, hvor leasingperioden svarer til formuegodets forventede økonomiske eller driftsmæssige levetid, kan ikke indgås. Anskaffelse af formuegodet skal i sådanne tilfælde ske ved køb, eventuelt som anlægsudgift.«som udgangspunkt kan det således konstateres, at der i Budgetvejledningen er hjemmel til at indgå charteraftaler uden forudgående særskilt forelæggelse for finansudvalget. Imidlertid gælder det for alle statsinstitutioner, herunder DSB, at de skal disponere økonomisk forsvarligt. Det vil sige, hvis det entydigt kunne kalkuleres i 1990, at det isoleret set ville være en bedre 18

19 forretning for staten at købe de pågældende skibe fremfor at indgå i det leasingarrangement, som Blæsbjerg tilbød, da burde undertegnelse af leasingarrangementet først ske efter finansudvalgets godkendelse. Det samme er gældende, såfremt det fra starten var klart, at det ville være økonomisk fordelagtigt at udnytte købsoptionen ved charterperiodens udløb. Arbejdsgruppen finder ikke, at det sidste forhold gjorde sig gældende i Der er to elementer i charteraftalerne, som medfører merudgifter ved leasing fremfor køb. For det første må det antages, at staten kan låne til en lavere rente end Blæsbjerg. For det andet indebar samarbejdsaftalen med Blæsbjerg, at DSB skulle betale 1,8 mio. kr. pr. færge pr. år i kommission. Kun hvis summen af disse merudgifter er lavere end den kalkulerede risiko ved at eje færgerne, er det en bedre forretning for staten at lease frem for at købe i det konkrete tilfælde. Risikoen ved at eje færgerne, sammenlignet med leasing, består først og fremmest i usikkerheden vedrørende færgernes salgspris efter 8 år, når charterperioden er udløbet. DSB har forpligtet sig til at betale op til 10% af færgernes anskaffelsespris til Blæsbjerg, såfremt markedsprisen i 1998 er mindre end 35% af anskaffelsesprisen. Hvis markedsprisen i 1998 er mindre end 25% af den oprindelige købspris, dvs. mindre end 65,25 mio. kr., så spares»leaseren«, DSB, for dette tab, som maximalt kan blive 65,25 mio. kr., hvis markedsprisen for færgerne er 0. Forskelsrenten i 1990 mellem finansiering ved statslig låneoptagelse og den merrente, der kunne beregnes ved en lånesammensætning som forudsat i leasingarrangementet finansieret ved privat låneoptagelse, kan opgøres til 0,26%-point. På denne baggrund kan det kalkuleres, at kun såfremt den samlede salgspris af færgerne i 1998 er mindre end 10 mio. kr. vil leasing være et økonomisk fornuftigt alternativ til køb. Denne størrelsesorden skal sammenholdes med, at der er tale om to færger anskaffet for 261 mio. kr. ialt, og som i 1990 forventedes ombygget for tilsammen 120 mio. kr. Lægges hertil, at færgerne gennem 8 års perioden 19

20 under alle omstændigheder vil blive vedligeholdt til passagerfart efter DSB-standard, er konklusionen, at uanset en ubestemt risiko for fald i markedsprisen på færger, viser overslaget, at køb af færgerne måtte forventes i 1990 at være billigere for staten end leasing. Ifølge de foreliggende akter blev sådanne kalkulationer ikke foretaget, og tilvejebringelse af hjemmel til et direkte køb indgik ifølge det oplyste ikke i DSB's overvejelser i Erik Eisborg og Kurt Lykstoft Larsen er af den opfattelse, at DSB måtte opfatte situationen således, at køb af færgerne til overfarten til erstatning for de netop solgte færger i stedet for chartring ikke var aktuelt, jf. formålet med færgesalgsloven. DSB havde efter de almindeligt gældende bevillingsregler adgang til at afholde udgifter til chartring af færger. Henvisningen til færgesalgsloven på ændringsforslag til finanslovsforslaget for 1991 og forslag til tillægsbevillingslov for 1990 var derfor overflødig og i øvrigt misvisende, da færgesalgsloven ikke kan give denne hjemmel. Finansministeriets bevillingsmæssige behandling af sagen forekommer usikker. Arbejdsgruppen er opmærksom på, at finansministeriet ifølge akterne sikrede sig Kristeligt Folkepartis politiske accept af dispositionen. Det er dog ikke klart, på hvilket grundlag dette skete. Registrering Spørgsmålet om registrering i Skibsregistret af DSB's rettigheder blev ifølge det oplyste ikke gjort til genstand for en nærmere vurdering og rådgivning i forbindelse med indgåelsen af samarbejdsaftalerne. Det er imidlertid arbejdsgruppens opfattelse, at uanset det var DSB's advokats vurdering, at der ikke har foreligget nogen reel risiko for en fortrængelse af DSB's rettigheder, burde en forsigtig fovaltning af statens økonomiske interesser - ihvertfald efter gennemførelse af handlingsplan I og II - have ført til en registrering af DSB's rettigheder i samarbejdsaftalerne. Orientering af trafikministeren oktober 1990 I forbindelse med udarbejdelsen af ændringsforslag til finanslovsforslaget for 1991, udarbejdede DSB den 8. oktober 1990 et internt fortroligt notat om revurdering af færgesalgsøkonomien. Der er ta- 20

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne November 2007 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Trafikministeriets

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. SKATTEMINISTERIET Statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S Statsrevisorerne har ved brev af 17. februar fremsendt statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S.

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse.

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Kendelse af 22. februar 1996. 95-68.864. Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Lov om registrerede revisorer 1, stk. 2, nr. 5 og stk. 4. (Mads

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2007 RN D202/07

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2007 RN D202/07 RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2007 RN D202/07 Faktuelt notat til Statsrevisorerne om DSB s drift af jernbanestrækningen mellem København og Ystad I. Indledning 1. På mødet den 24. januar 2007 anmodede

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 16. januar 2002 RN D401/02

RIGSREVISIONEN København, den 16. januar 2002 RN D401/02 RIGSREVISIONEN København, den 16. januar 2002 RN D401/02 Udvidet notat til statsrevisorerne om Udenrigsministeriets køb af et satellitkommunikationssystem betegnet GlobalKom I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 25/2013 om ændringen af støtten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008 K E N D E L S E Elindco Byggefirma A/S (advokat Ole Bernt Hasling, Roskilde) mod Universitets-

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/2010 om

Læs mere

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 29. januar 2010. Cirkulære om salg af statens faste ejendomme. 25. januar 2010. Nr. 7.

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 29. januar 2010. Cirkulære om salg af statens faste ejendomme. 25. januar 2010. Nr. 7. Ministerialtidende 2010 Udgivet den 29. januar 2010 25. januar 2010. Nr. 7. Cirkulære om salg af statens faste ejendomme Offentligt udbud 1. Salg af fast ejendom fra staten skal ske i overensstemmelse

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 Kontrakt mellem Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 og Ringsted Kommune Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted CVR-nr.: 18 95 79 81 i henhold til bekendtgørelse nr. 1431 af

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-88.443

Klagenævnet for Udbud 96-88.443 Klagenævnet for Udbud 96-88.443 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 9. oktober 1996 K E N D E L S E Elinstallatørernes Landsforening ELFO og Dansk VVS (advokat Peter Gjørtler) mod Københavns

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs fusion af inddrivelsesområdet (beretning nr.

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling.

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Kendelse af 10. august 1995. 95-1.650. En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Aktieselskabslovens

Læs mere

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014.

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014. Aktstykke nr. 19 Folketinget 2013-14 Bilag Afgjort den 21. november 2013 19 Finansministeriet. København, den 12. november 2013. a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 196-2012 HH og NN mod Ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9780 Løkken og Ejendomsmæglerfirmaet Bredvig Søndergade 27 9780 Løkken afsagt sålydende Kendelse Ved klage

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014.

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15 Afgjort den 20. november 2014 30 Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse August 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om satsningen på ph.d.-uddannelse (beretning nr. 7/2010) 12.

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede. 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Bengtson & Frydendall A/S Strandvejen 132 A 2900 Hellerup Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes de indklagede, at skødets tinglysning blev

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Kjær Svalevej 31 3630 Jægerspris Nævnet har modtaget klagen den 27. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget og som følge heraf skal betale erstatning til klagerne.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget og som følge heraf skal betale erstatning til klagerne. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Jan Rasmussen Skomagergade 21 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 K E N D E L S E Tensid Danmark ApS (advokat Nicolai A. Clausen, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel Statsrevisorerne 2005-06 Beretning nr. 17 Rigsrevisors fortsatte notat af 13. august 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel August 2012 RIGSREVISORS

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2005 RN A107/05

RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2005 RN A107/05 RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2005 RN A107/05 Notat (nr. 2) til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/04 om løntilskudsordningen

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede havde krav på betaling af salær for gennemgang af skøde og refusionsopgørelse.

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede havde krav på betaling af salær for gennemgang af skøde og refusionsopgørelse. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE (Klager) ctr. EDC Mæglerne Søndersø ApS Odensevej 16 5471 Søndersø Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde, herunder ikke

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012 September 2012 Nyhedsbrev Rettens tilsidesættelse af et pengeinstituts pant Ved en dom af 21. juni 2012 tilsidesatte Sø- og Handelsretten et pant efter selskabslovgivningen, stillet af et pantsættende

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald City A/S v/advokat Thomas Dall Jensen Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 24. januar

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 K E N D E L S E Eurofins Miljø A/S (advokat Henrik Holtse, Århus) mod Aalborg Kommune (advokat

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

OPFORDRING TIL TILBUD

OPFORDRING TIL TILBUD OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Evaluering af strukturreformen Januar 2014 [1] 1. Generelt Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender (ANNN) opfordrer hermed til afgivelse af tilbud på deleelementer af

Læs mere

k01 pz /bilag 149 Justitsministeriet.

k01 pz /bilag 149 Justitsministeriet. 1 /bilag Justitsministeriet. København, den 18. maj 2009. 149 a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte digitaliseringen af tinglysningen, idet der er indgået en tillægsaftale

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse.

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 205-363082 Det er ikke tilladt at gengive

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 6. februar 2012 Sagsnr. 2009-004115 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0077 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. DanBolig Horsens A/S Løvenørnsgade 3 8700 Horsens

Klagerne. J.nr. 2012-0077 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. DanBolig Horsens A/S Løvenørnsgade 3 8700 Horsens 1 København, den 11. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Horsens A/S Løvenørnsgade 3 8700 Horsens Ifølge retsbogsudskrift af 16. april 2012 fra Retten i Horsens blev den mellem parterne verserende

Læs mere

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet 1 af 6 2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen Dyekjær-Hansen)

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde. 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S Labæk 10 4300 Holbæk Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 4210720001 Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 5 Hovedområde: BSS /Jura Eksamensdato: 17. august 2015

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser Sådan laver du et miniudbud Håndværkerydelser Miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms, eller hvis du skal have

Læs mere

KENDELSE. Klager fik i forbindelse med underskrivelse af formidlingsaftale udleveret salgsbudget dateret 17. oktober 2006.

KENDELSE. Klager fik i forbindelse med underskrivelse af formidlingsaftale udleveret salgsbudget dateret 17. oktober 2006. 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Norvig Gl. Kongevej 124 1850 Frederiksberg C Nævnet har modtaget klagen den 2. februar 2009. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav betaling af salær og dokumentationsomkostninger,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 K E N D E L S E Berotech A/S (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Provas Haderslev Spildevand A/S (advokat Lars

Læs mere

KENDELSE. Den 22. januar 2007 købte klager en ny ejendom gennem indklagede.

KENDELSE. Den 22. januar 2007 købte klager en ny ejendom gennem indklagede. 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet DanBolig Frederikshavn ApS Parallelvej 5 9900 Frederikshavn Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet fejlagtige

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

RAMMEAFTALER: EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER (KØB OG LEASING) SPØRGSMÅL OG SVAR (01)

RAMMEAFTALER: EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER (KØB OG LEASING) SPØRGSMÅL OG SVAR (01) 16/07/2015 RAMMEAFTALER: EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER (KØB OG LEASING) SPØRGSMÅL OG SVAR (01) Dette dokument indeholder de modtagne spørgsmål, samt Københavns Kommunes ("Ordregivers") svar derpå. Bemærk:

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 106 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i 5 sager i beretning om revisionen af statsregnskabet for 2003 (beretning nr. 15/03)

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14. Afgjort den 4. juni 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014.

Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14. Afgjort den 4. juni 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14 Afgjort den 4. juni 2014 111 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. Siesbye Kapsch ApS Gothersgade 43 1123 København K

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. Siesbye Kapsch ApS Gothersgade 43 1123 København K 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. Siesbye Kapsch ApS Gothersgade 43 1123 København K Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet fejlagtige oplysninger i forbindelse med klagers afgivelse

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere November 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om udbetaling

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 2:714-38/96-23.234 (Carsten Haubek, Tage M. Iversen, Viggo Olesen) 2. april 1996 K E N D E L S E

Klagenævnet for Udbud 2:714-38/96-23.234 (Carsten Haubek, Tage M. Iversen, Viggo Olesen) 2. april 1996 K E N D E L S E Klagenævnet for Udbud 2:714-38/96-23.234 (Carsten Haubek, Tage M. Iversen, Viggo Olesen) 2. april 1996 K E N D E L S E Esbjerg Oilfield Services A/S (advokat Jørgen Brammer) mod Svendborg Kommune (advokat

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere