Horne Land. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 47

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Horne Land. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 47"

Transkript

1 Horne Land Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 47

2 Fra registreringspunktet set mod syd. Fra registreringspunktet set mod nord. Udsigt fra den sydlige kyststrækning ud over Øhavet. 2

3 Nøglekarakter Bølget til bakket opdyrket moræne med dødispræg og spredtliggende gårde. Husmandssteder og huse langs vejene samt hegn og sporadisk bevoksede diger og stengærder. Landskabstype Moræne med stedvis dødispræg. Bogstavkode: Agda (Morænelandskab fra sidste istid, moræneler, moderat kompleksitet mht. jord og terræn) Blandet landbrug natur / klasse 3 Geografisk lokalisering og afgrænsning Horneland ligger som en ca. 35 km 2 stor halvø umiddelbart vest for Fåborg. Geomorfologi Geomorfologisk er området dannet som morænelandskab under sidste istid og efterfølgende delvist påvirket af dødis. Muligvis er den højestliggende og mest kuperede del af halvøen formet af isranden af Lillebæltsgletscheren. På den nordvestvendte kyststrækning af halvøen samt på halvøens sydligste spids, findes marine forlande i form af oddedannelser. To af oddedannelserne findes på den nordvestvendte kyst henholdsvis øst og vest for Bøjden. Den tredje oddedannelse findes syd for Dyreborg. Alle tre odder har i højere eller mindre grad afsnøret nor. Jordtype Den dominerende jordtype i området er moræneler, som dækker over halvdelen af det samlede areal. Herudover findes smeltevandssand på omkring en kvart af områdets areal. Denne jordtype er hovedsageligt koncentreret i områdets højestliggende og mest kuperede dele. Små områder med ferskvandsdannelser findes på den centrale del af halvøen. I tilknytning til oddedannelserne består jordtypen af marint sand og ler. Terræn Halvøens højeste punkt Mormis Høj med en højde på 60 m.o.h. ligger centralt på halvøen syd for landsbyen Horne. Denne høj er del af en samling af mindre bakker, som tilsammen udgør den højestliggende og centrale del af halvøen med en udstrækning på ca. 2 2 km. Herfra falder terrænet jævnt ned mod kyststrækningen. Terrænhældninger på 6-12 er dog hyppige på den sydlige side af den centrale højtliggende del af halvøen. Kompleksitet Omkring en fjerdedel af jordtypen udgøres af smeltevandssand, hvilket betinger moderat kompleksitet mht. jordbundsforhold. Terrænhældninger på 6-12 er, som Landskabskarakteren Landskabskarakteren er især betinget af det bølgede til bakkede morænelandskab skrånende ned mod kysterne. Gårdene ligger tilbagetrukket fra vejene og husmandssteder ligger langs vejene og landsbyerne ligger spredt i området. Bakker og mindre skovområder afgrænser landskabsrummene, der opdeles i mindre transparente landskabsrum af hegn, stengærder og sporadisk bevoksede diger. I den nordlige del af karakterområdet strukturerer hegnene landskabet, der følger land skabets relief ned mod kysten og skalaen er middel. I den sydlige del er der flere småskove og skalaen er mindre og stedvis middel. Strukturen er præget af flader og linier i form af hhv. marker og skove samt hegn og diger. Ved gennemkørsel af området fornemmes den niveaudeling der skabes i landskabet mellem de lavereliggende kystområder der omkranser Horne Land, og det midterste storbakkede højland, hvor landskabet når op i 60 m.o.h. Den bakkede halvø bevirker, at muligheden for at se langt findes mange steder og kystnærheden fornemmes i store dele af området. Bakkerne i området danner skiftevis mindre lukkede landskabsrum og udkik over landskaberne og kysten. Landskabskarakteren har især sin kulturhistoriske oprindelse i tiden omkring udskiftningen, hvor de nuværende strukturer i jordbrugslandskabet blev grundlagt. Desuden rummer karakterområdets tre marine forland med oddedannelser og tilknyttende nor, særlige visuelle oplevelsesmuligheder. Området fremtræder sammensat med et middel mønster og opleves middel roligt og afdæmpet. Tilstanden og de visuelle forhold i området betinges af såvel de skrånende landskaber ned mod kysten samt de overvejende velholdte landskabselementer. Landskabselementerne fremstår i med varierende grad af vedligeholdelse og området er generelt ikke forstyrret af tekniske anlæg. beskrevet ovenfor, hyppige på sydsiden af halvøen, hvilket ligeledes betinger at området klassificeres som moderat komplekst mht. terræn. Hydrologi Der forekommer ingen markante hydrologiske forekomster i området. 3

4 Arealanvendelse Bevoksningsstruktur Bevoksningen i området domineres af mindre skovområder, enkelte frugt- og juletræsplantager samt småbeplantninger i forbindelse med fritidshusbebyggelsen. Skovområderne dominerer særligt den sydlige del af karakterområdet. Levende hegn, især langs vejene, samt sporadisk bevoksede diger og stengærde afgrænser markfelterne. Dyrkningsform Intensiv jordbrugsdrift er den dominerende dyrkningsform, men også enkelte deltidsbedrifter forekommer som mindre gårde og husmandssteder langs vejene. Plantagerne er små og består hovedsalig af kirsebærtræer. I den sydlige del forekommer mindre brug med dyrehold. Bebyggelsesmønster Bebyggelsen i området er karakteriseret ved mange større gårde placeret midt på markerne tilbagetrukket fra vejene samt husmandsbebyggelse og enkelte nyere huse langs vejene. De større gårde bærer præg af at indgå i fuldtidslandbrug, mens dele af de mindre gårde og husmandssteder er overgået til beboelse uden tilknytning til jordbruget. Området er ligeledes præget af fritidshusområder, med større samlinger af sommerhuse omkring Ny Dyreborg, Egsmarken, Sønder Hjørne og i området omkring Bøjden. Bjerne og Bøjden udgår sammen med kirkebyen Horne, områdets landsbyer. Hvedholm Slot er områdets eneste hovedgård. Hovedgården er af typen kystskovgård, med hovedbygning fra 1751 og linde allé op til slottet. Tekniske anlæg Højt placeret i den centrale del af området er der opstillet 9 vindmøller fordelt på mindre klynger. Området rummer et forgrenet netværk af veje og biveje. En gennemskærer området fra syd-vest til nordøst. Ligeledes findes en lille højspændingsledning i den sydlige del af karakterområdet. Kulturhistoriske mønstre og anlæg Hovedgådsmiljøet lokalt omkring Hvedholm Slot fremstår med høj oprindelse. Drejet fiskerleje, der består af en række ældre bevarede fiskerhuse, hvoraf nogle er simple og grænser til badehuse, ligger langs dæmningen ud til Knolden i det sydøstlige hjørne. Drejet er udpeget som kulturmiljø af stor interesse. Området er tomt for huse på de høje målebordsblade og Fåborg Museum vurderer at husene på selve Knolden er fra 1880erne. Dyreborg Havn skal også kursorisk nævnes, da havnen besidder oprindelig kystkulturhistorisk karakter med en del mindre fiskerfartøjer. Af andre særlige kulturmiljøer skal Bøjdens tre havne nævnes, der alle er udpeget som særlige interesseområder. Bøjden færgehavn, hvorfra der er færgerute til Fynshav, ligger yderst mod vest. Området besøges ligeledes grundet naturområdet umiddelbart nord for broen og er et relikt fra færgetidens Danmark. Karakteristisk for hele området er ligeledes de mange stengærder, hvoraf mange er frilagte som resultat af et kommunalt tiltag. Fordelt i området findes fortidsminder i form af gravhøje og dysser. Landskabskarakterens oprindelse Landskabskarakteren har primært sin kulturhistoriske oprindelse i tiden omkring udskiftningen med en tidsdybde på op mod 200 år. Dette har resulteret i bevarelsen af et jordbrugslandskab med mange middelstore markfelter afgrænset af hhv. bevoksede diger, hegn og stengærder. Rumlige og visuelle forhold Skovområderne og de transparente diger, stengærder og hegnsstrukturer danner de overordnede landskabsrum og området fremstår med middel stedvist lille skala. I den sydlige del af karakterområdet, hvor de fleste mindre skove findes, er skalaen overvejende lille. I den nordlige del hvor de mere markante hegn strukturerer landskabet, der følger landskabets relief ned mod kysten, er landskabet af middel skala. Strukturen i hele området præges af flader og linier i form af hhv. marker, skove, af hegn, diger og stengærder. Digernes orientering er overvejende vinkelret på kysten og opdeler således dyrkningsarealerne i rektangulære felter. Særligt markant fornemmes dette i den nordlige del af karakterområdet, hvor de velafgrænsede overvejende rektangulære markfelter skråner ned mod havet. Dele af kyststrækningen er præget af nytilkomne fritidshuse, placeret på skråninger ned til vandet. Enkelte hegn og diger er sløjfede med sammenlægninger af markfelter til følge. Plantagedrift er ligeledes etableret flere steder i den sydlige del af området, men samlet set fremstår området med en middel til høj grad af oprindelse. I store dele af området er den skrånende moræne ned til kysterne markant, og terrænet betinger derved, at der mange steder er udsigter og kig ud over kysten og det syddanske øhav.. Ved gennemkørsel af området fornemmes den niveaudeling der skabes i landskabet mellem de lavereliggende kystområder der omkranser Horne Land, og det midterste storbakkede højland, hvor landskabet når op i 60 m.o.h. De 3 nor, der ligger i forbindelse med de omkransende marine forlande, har oplevelsesmuligheder i form af kystmiljøer i funktion og synsindtryk fra de kystnære marine miljøer. Knolden i det sydøstlige hjørne skabet med sin højde, ligeledes udsigter ud over Øhavet. Højt beliggende og centralt placeret i området fremstår Horne kirke som et landmark. Visuelt markant er ligeledes Hvedholm slot 4

5 og det tilknyttede hovedgårdsmiljø der er synligt i den østlige del af området. Med de mange forskellige landskabselementer og områder fremtræder området sammensat. Der findes ingen større trafikårer eller anlæg i området og støjniveauet er afdæmpet. Som beskrevet findes vindmøller centralt i området, som er den eneste form for visuel uro i området. Da antallet er begrænset, karakteriseres området som visuelt middel roligt. Landskabskarakteren afspejler til dels stadig landskabet som det blev udformet under udskiftningen. Skovområder, landsbyer, gårde og husmandssteder har stort set bibeholdt størrelse og udformning. En stor del af hegnene er forsvundet, således er markfelterne blevet lidt større og mere åbne. Sammen med de nytilkomne fritidshuse har dette medført, at mønstrene fra udskiftningstiden enkelte steder er blevet udvisket. Den funktionsmæssige sammenhæng mellem natur- og kulturgrundlag er kun delvist reduceret, idet hovedparten af gårdene er i funktion mens flere husmandssteder nu fungerer som ren beboelse uden tegn på tilknytning til landbruget. Enkelte bebyggelser er opført langs vejene mellem Horne og Bøjden samt mellem Horne og Dyreborg. og vurderes at være fra omkring år Bebyggelserne er omkranset af småbevoksninger, og er derfor ikke markante i landskabet. Etableringen af mindre frugtplantager i den sydlige del bevirker sammen med de mange nyere fritidshuse og tilhørende småbeplantninger, at funktionen lokalt er forandret enkelte steder i den sydlige del. Landskabselementerne skov, levende hegn, stengærde, dyrkede arealer og bebyggelse fremstår generelt velholdte. Bebyggelsen er ligeledes vedligeholdt, skovene plejede og de levende hegn relativt intakte. Enkelte stengærde, der er et kendetegn for Horne Land trænger til pleje, men helhedsindtrykket er alligevel ad området fremstår vedligeholdt. Med undtagelse af føromtalte vindmøller, er området generelt friholdt for større forstyrrende tekniske anlæg. Landskabskarakterens nøglefunktioner og udviklingstendenser Funktioner til opretholdelse/styrkelse/genopretning af landskabskarakteren Til opretholdelse af landskabskarakteren er det vigtigt at bevare den intensive landbrugsdrift og bibeholde de rumdannende elementer i form af skovene, hegn, stengærder og de transparente diger. Netop de blotlagte stengærder er særligt karakteristiske for netop Horne Land. For at bevare det vide udsyn bør etablering af større tekniske anlæg, anlæggelse af ny bebyggelse samt høj bevoksning undlades, særligt på de kystnære arealer. Krat og småbeplantninger bør undgås på og omkring de tre nor, hvor det vil sløre de oplevelsesrige marine oddedannelser. Planmæssige og retlige forhold I henhold til Regionplan 2005 er følgende forhold, som har indflydelse på landskabskarakteren, fundet. Fredede områder > ½ ha Almindinger Noret er fredet Hornenæs Skov og Bøjden Næs i det SV-lige hjørne er fredet Særlige beskyttelsomr./land, kulturhistorie Området omkring Dyreborg og Dyreborg Skov Sinebjerg Skov Særlige biologiske interesseområder Almindingen Nor, Knoldsand Nor, Alne Nor. Dyreborg Skov, Sinebjerg Skov, Duereds Vænge. Noret Fugle Reservat er udpeget af DOF. Råstof område 9 områder af varierende størrelse er udpeget som råstofområder nordvest for Horne. Vindmøller Forslag til tre vindmøller to længst mod vest og én centralt i området. Byudvikling et byudviklingsområde er foreslået i den sydlige del af Horne Landskabskvalitetsvurdering Landskabskarakteren Landskabskarakteren er især betinget af det bølgede til bakkede højtliggende morænelandskab med indslag af dødisrelief, skrånende ned mod kysterne. Gårde og husmandssteder udgør sammen med spredte landsbyer områdets bebyggelsesmønstre. Bakker og mindre skovområder afgrænser landskabsrummene, der igen underopdeles i mindre rum, af hegn og sporadisk bevoksede diger. Halvøen præges af nærheden til kysten. Vurdering af karakterstyrke Karakteristisk Hele karakterområdet. De karakteristika som er typiske for landskabskarakteren fremstår generelt tydeligt i karakterområdet. På trods af en mindre skalaforskel mellem den nordlige og sydlige del fremtræder karakterstyrken ret ensartet i området. De 5

6 intensivt dyrkede buede flader, spredte gårde og husmandssteder langs vejene afspejler landskabskarakterens kulturhistoriske ophav samt relationen mellem naturgrundlag og kulturbetingede mønstre. Landskabskarakteren vurderes som karakteristisk. Vurdering af visuelle oplevelsesmuligheder Områder med særlige visuelle oplevelsesmuligheder De tre Nor Områdets tre marine forlande med tilknyttede afsnørede nor, besidder særlige rumlige forhold og samspillet mellem det marine miljø, oddedannelserne og tilhørende kystkulturmiljøer gør, at områderne fremstår som særlige visuelle oplevelsesmuligheder. Områder med visuelle oplevelsesmuligheder De kystnære strøg hvor der ikke er bevoksning Langs kysten, i de områder hvor der ikke er beplantet, skaber den skrånende moræne udsigter over Øhavet.. Kyststrækningens udsigter, der flere steder strækker sig 2-3 km ind i landet, gør at det kystnære strøg fremstår med visuelle oplevelsesmuligheder. Vurdering af tilstand Intaktheden af landskabskarakteren Hele karakterområdet. Landskabskarakteren har især sin kulturhistoriske oprindelse i tiden omkring udskiftningen, hvor det nuværende jordbrugslandskab blev udformet. I takt med den gradvise intensivering af landbruget og sammenlægning af markfelter er flere af hegnene og digerne fjernet og landskabet er blevet mere åbent særligt i den nordlige del af karakterområdet. Bebyggelsen fremstår overvejende gennemrenoveret og består bl.a. af ældre bindingsværkshuse og yngre bebyggelse fra omkring år Flere af husmandsstederne og de mindre gårde, særligt de der er kystnært beliggende, har mistet deres funktionelle tilknytning til landbruget, og er overgået til beboelse. Naturgrundlaget betinger dog stadig, at den primære arealanvendelse er jordbrug i omdrift og bebyggelsen har omtrent den samme størrelse og beliggenhed som i tiden omkring udskiftningen. Landsbystrukturerne i Bøjden og Dyreborg har ændret karakter med tilkomst af fritidshusbebyggelsen, der flere steder har ændret karakteren af de kystnære områder. Samlet set vurderes intaktheden som middel. Den vedligeholdelsesmæssige tilstand af nøglekarakteristika og oplevelsesmuligheder Hele karakterområdet. Bevarelsen af det intensivt drevne landbrug, bebyggelser og bebyggelsesstruktur samt den gode vedligeholdelse af disse elementer, har medført, at størstedelen af nøglekarakteristikaene samlet set fremstår velholdt. Tilstanden af oplevelsesmulighederne: Hvedholm Slot, de tre nor og udsigtsmulighederne i området er ligeledes god. Skovområderne, de levende hegn og stengærde er overvejende velplejede og den samlede vedligeholdelsesmæssige tilstand af nøglekarakteristika og oplevelsesmuligheder karakteriseres deraf som god. Graden af uforstyrrethed Hele karakterområdet. Landskabskarakteren og de særlige oplevelsesmæssige muligheder er generelt uforstyrret af tekniske anlæg. Karakterområdet fremstår overvejende uforstyrret. Samlet vurdering af tilstanden af Horne Land I det både nøglekarakteristika og visuelle oplevelsesværdier fremstår relativt intakte og i god vedligeholdelsesmæssig tilstand, samt at områdets fremtræden er uforstyrret af elementer uden tilknytning til nøglekarakteristika, vurderes det samlede tilstand af Horne Land som god. Sårbarhedsvurdering Sårbarheden af landskabskarakteren er generelt høj idet de karaktergivende landskabselementer, i form af mindre skovområder, hegn, stengærder, bevoksede diger og dyrkede marker, vanskeligt kan regenereres. Forhold vedrørende intakthed og udsigtsmuligheder betinger en vis sårbarhed i dele af området. Områdets synsindtryk gør at det stedvist er sårbart over for tiltag der ændrer de rumlige og udsigtsmæssige forhold i området. Disse forhold findes dog over så store arealer, at mindre forandringer fa Horne Land ikke afgørende vil ændre områdets karakter. Landskabskarakteren vurderes at være relativt sårbar over for ændringer i bebyggelsesmønster og byrande. Landsbyerne Bøjden og Dyreborg har bevaret træk af deres oprindelige struktur og flere af områdets kystmiljøer er ligeledes i funktion. Ved eventuel udbygning af disse landsbyer og ændringer af kystkulturen, vil landskabskarakterens kulturhistoriske intakthed mindskes. Udsigterne ud over Øhavet og dermed de visuelle oplevelsesmuligheder, som knytter sig til store dele af de kystnære arealer, er sårbar overfor etablering af markante landskabselementer som f.eks. beplantning eller større tekniske anlæg. 6

7 Etableringen af fritidshusbebyggelsen har bevirket, at kystområderne har ændret karakter og området vurderes som sårbart overfor yderligere sommerhuse eller campingpladser. Pga. homogeniteten i landskabskarakteren for hele karakterområdet og på baggrund af skalaen og tidsdybden af de landskabskaraktergivende elementer, vurderes landskabskarakteren som relativt sårbar. Med de mange synsindtryk fra Øhavet og de tilstødende karakterområder, er området ligeledes sårbart overfor visuelle ændringer, som fx etablering af tekniske anlæg, i de tilstødende områder. Kapacitetsvurdering På baggrund af sårbarhedsvurderingen er områdets kapacitet i forhold til Regionplan 2005 vurderet. De planlægningsmæssige temaer, der vurderes at have indflydelse på landskabskarakteren er først og fremmest råstofgravning. De udpegede områder ligger i tilknytning til hovedvejen mellem Horne og Bøjden, hvorfra der flere steder er kik til vandet og ud over landskaberne. Etablering af råstofområder her, vurderes at påvirke karakteren i betydelig grad. På baggrund af de rumlige forhold i området vurderes etablering af nye vindmøller at påvirke karakteren af området. Er der tale om udskiftning af ældre møller med nye er placeringerne af stor betydning i dette område. Den planlagte byudvikling af Horne vurderes ikke at have større landskabsmæssig betydning. Registreringspunkt: UTM 32U / Besigtelsesdato: Niveau: Regionalt - Fyn Besigtelsesteam: MNS/ESF 7

8 Vurdering af karakter Nældemose Gammel Stenderup Ø Håstrup Ny Stenderup Faldsled Helnæs Helnæs By Tornehøj Diernæs Horne Land Bjerne Egsmarken Katte Dyreborg Avernak By 0 2,5 5 kilometer Avernakø Særligt karakteristisk Karakteristisk Karaktersvagt Kontrasterende Byflade 8

9 Forekomsten og styrken af visuelle oplevelsesmuligheder Nældemose Håstrup Gammel Stenderup Ny Stenderup Ø Helnæs Helnæs By Faldsled Tornehøj Diernæs Horne Land Bjerne Egsmarken Katte Dyreborg Avernak By 0 2,5 5 kilometer Avernakø Særlige visuelle oplevelser Visuelle oplevelser Byflade 9

10 Vurdering af tilstand Nældemose Gammel Stenderup Ø Håstrup Ny Stenderup Faldsled Helnæs Helnæs By Tornehøj Diernæs Horne Land Bjerne Egsmarken Katte Dyreborg Avernak By 0 2,5 5 Avernakø kilometer God tilstand Middel tilstand Dårlig tilstand Byflade 10

11 Vurdering af sårbarhed Nældemose Gammel Stenderup Ø Håstrup Ny Stenderup Faldsled Helnæs Helnæs By Tornehøj Diernæs Horne Land Bjerne Egsmarken Katte Dyreborg Avernak By 0 2,5 5 kilometer Avernakø Sårbart område Byflade Udgivet af Fyns Amt 2006 Grundmateriale: Kort- og Matrikelstyrelsen 1992 KD

Korinth Dødislandskab. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 45

Korinth Dødislandskab. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 45 Korinth Dødislandskab Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 45 Fra registreringspunkt set mod nordøst. Fra registreringspunkt set mod øst. Fra registreringspunkt set mod sydøst. 2 Nøglekarakter

Læs mere

Thurø Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31

Thurø Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31 Thurø Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Registreringspunkt. Sammensat jordbrugslandskab, med skrånende terræn, og rransparente hegn med varierende

Læs mere

Øksendrup Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 21

Øksendrup Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 21 Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 21 Levende hegn langs bivejene er karakteristisk for området. Fra registreringspunktet set mod syd. Fra registreringspunktet set mod nordvest.

Læs mere

Syltemade Ådal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 16

Syltemade Ådal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 16 Syltemade Ådal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 16 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Syltemade Ådal set fra registreringspunktet på den vestlige skråning. Nøglekarakter Smal smeltevandsdal

Læs mere

Vester Skerninge Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 29

Vester Skerninge Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 29 Vester Skerninge Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 29 Registreringspunktet, åbne markflader afgrænset af lange lige hegn i området syd for Vester Skerninge, vest for Sønder

Læs mere

Gudbjerg Morænebakke. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 20

Gudbjerg Morænebakke. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 20 Morænebakke Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 20 Fra registreringspunktet set mod nord. Bakkelandskabet set fra registreringspunktet. Områdets karakteristiske tætte hegn langs vejene.

Læs mere

Faaborg Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 44

Faaborg Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 44 Faaborg Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 44 Fra registreringspunkt set mod nord. Fra registreringspunktet set mod syd. Fra registreringspunktet set mod øst. Udsigt over

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 45 KORINTH DØDISLANDSKAB Korinth Dødislandskab ligger nordøst for Faaborg i den sydøstlige del af Faaborg-Midtfyn Kommune. Området afgrænses mod vest af Svanninge Bakker og

Læs mere

Synebjerg Bakker. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 49

Synebjerg Bakker. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 49 Synebjerg Bakker Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 49 Fra registreringspunktet set mod øst. Fra registreringspunktet set mod nordøst. Fra registreringspunktet set mod syd. 2 Nøglekarakter

Læs mere

m. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Karakterområdets grænse ikke endeligt fastlagt.

m. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Karakterområdets grænse ikke endeligt fastlagt. Højtliggende dyrket flade Højtliggende dyrket flade 12 Højtliggende dyrket flade ikke endeligt fastlagt Grænse Nøglekarakter Store dyrkede flader inddelt af levende hegn. I landskabet ses også enkelte

Læs mere

Skovby Landsby. Skovby Landsby

Skovby Landsby. Skovby Landsby KARAKTEROMRÅDER Skovby Landsby Skovby ligger på Syd Als i det gamle Lysabild sogn. Syd Als er bl.a. kendetegnet ved, at de lavt liggende områder langs kysten er ubeboede, de yderste landsbyer ligger nemlig

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 22 SALLINGE DØDIS- OG ÅSLANDSKAB Sallinge dødis- og åslandskab ligger i den vestlige del af Faaborg- Midtfyn Kommune. Området strækker sig fra kommunens vestlige grænse ved

Læs mere

Nakkebølle Fjordområde. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 06

Nakkebølle Fjordområde. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 06 Nakkebølle Fjordområde Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 06 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Panoramaudsyn over lavbundsarealerne, som er tidligere inddæmmet fjordbund, set fra registreringspunktet

Læs mere

Kværndrup Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 119

Kværndrup Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 119 Kværndrup Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 119 Fotos fra registreringspunkt. Foto af bebyggelse. 2 Nøglekarakter Tætte hegn, opdyrket flad til let bølget moræneflade, mange

Læs mere

For deltaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For deltaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 38 VEJLE-EGESKOV MORÆNEFLADE Vejle-Egeskov Moræneflade strækker sig på tværs af kommunens centrale dele fra Kværndrup i sydøst, op forbi Ringe og til Vejle og Nørre Lyndelse

Læs mere

Dongs Bakker. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 18

Dongs Bakker. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 18 Dongs Bakker Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 18 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Fra registreringspunktet set mod syd. Udsigt fra Højbjerg A Udsigt fra Højbjerg B 2 Nøglekarakter Store

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 101 Bjørnø Bjørnø ligger i den vestlige del af det Sydfynske Øhav i en afstand fra kysten af Fyn og Faaborg på omkring 2,5km. Øen ligger i de indre dele af Øhavet med Horne

Læs mere

Søgård Mark og Kværs Løkke. Søgård Mark og Kværs Løkke. 1. Landskabskarakterbeskrivelse

Søgård Mark og Kværs Løkke. Søgård Mark og Kværs Løkke. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Nøglekarakter Åbent fladt dyrket landskab med udflyttergårde, enkelte linjeformede levende hegn samt mindre bevoksninger. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Området er beliggende

Læs mere

Billede mangler. Hvidkilde Tunneldal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 04

Billede mangler. Hvidkilde Tunneldal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 04 Billede mangler Hvidkilde Tunneldal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 04 Hvidkilde Tunneldal LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Registreringspunkt 1, Hvidkilde Sø fra nordsiden. Hvidkilde

Læs mere

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse Karakterområdets placering. 28 Karakterområdets grænse Nøglekarakter: Åbent, fladt og drænet kystnært område med strandvolde og vindmøller. I området findes der også sommerhusområde og badestrand. Det

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen AGERØ

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen AGERØ Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen AGERØ Agerø Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Agerø ligger ud for sydkysten af Mors og forbindes til

Læs mere

Kastel Å Tunneldal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 39

Kastel Å Tunneldal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 39 Kastel Å Tunneldal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 39 Fra registreringspunkt set ned set ned gennem dalen med modstående dalside. Fra registreringspunktet med kirke i baggrunden t.h.

Læs mere

Lundeborg Smeltevandsdal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 07

Lundeborg Smeltevandsdal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 07 Smeltevandsdal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 07 Smeltevandsdal LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Fotos fra registreringspunktet. Skovområderne og høje tætte hegn på det bølgende og skrånende

Læs mere

Hesselager Smeltevandsdal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 17

Hesselager Smeltevandsdal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 17 Hesselager Smeltevandsdal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 17 Fra registreringspunkt mod nordvest. Fra registreringspunkt mod vest. Billede af husdyrhold i dalstrøget. 2 Nøglekarakter

Læs mere

LANDSAKBSKARAKTEROMRÅDE NR. 141 ODENSE SMELTEVANDSDAL Odense Smeltevandsdal ligger ved den nordvestlige grænse af Faaborg Midtfyn Kommune.

LANDSAKBSKARAKTEROMRÅDE NR. 141 ODENSE SMELTEVANDSDAL Odense Smeltevandsdal ligger ved den nordvestlige grænse af Faaborg Midtfyn Kommune. LANDSAKBSKARAKTEROMRÅDE NR. 141 ODENSE SMELTEVANDSDAL Odense Smeltevandsdal ligger ved den nordvestlige grænse af Faaborg Midtfyn Kommune. Kommunegrænsen gennemskærer selve dalstrøget i nordøst/sydvestgående

Læs mere

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 5 Tuse Næs Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Område 6 Favrbjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 6 Favrbjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 6 Favrbjerg Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Kongshøj Å Tunneldalssystem. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 03

Kongshøj Å Tunneldalssystem. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 03 Kongshøj Å Tunneldalssystem Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 03 Kongshøj Å Tunneldalssystem LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Foto fra registreringspunkt over Kongshøj Å Tunneldalssystem

Læs mere

Ullerslev Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 40

Ullerslev Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 40 Ullerslev Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 40 Registreringspunkt 1 i den nordlige del af karakterområdet. Fotostandpunkt syd for Bremerskov, retning mod sydvest. Registreringspunkt

Læs mere

Svanninge Bakker De fynske alper. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 13

Svanninge Bakker De fynske alper. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 13 Svanninge Bakker De fynske alper Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 13 Svanninge Bakker 2 Svanninge Bakker Nøglekarakter Bakket terræn, tætte hegn, spredtliggende gårde og husmandsbebyggelse,

Læs mere

Ullerslev Issø. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 27

Ullerslev Issø. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 27 Issø Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 27 Fra registreringspunktet. Fra registreringspunktet. Nøglekarakter Fladt til let bølget terræn præget af vådbundsområder som veksler mellem

Læs mere

Landskabskarakterområde 12, Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Sømarke

Landskabskarakterområde 12, Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Sømarke Landskabskarakterområde 12, Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Sømarke Foto 1: Den nordlige del af karakterområdet set fra Strivelsehøj mod øst. Foto 2: Den sydlige del af karakterområdet set fra

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 06 NAKKEBØLLE FJORDOMRÅDE Nakkebølle Fjordområde er et tidligere kunstigt tørlagt fjordområde, som nu er naturgenoprettet. Området ligger ved den sydøstlige grænse af Faaborg-Midtfyn

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 103 Avernakø Avernakø er en del af det Sydfynske Øhav og dækker et areal på omkring 5km 2. Øen ligger med en afstand til kysten af Fyn på 4-4,5km. Mod nord/nordvest ligger Bjørnø,

Læs mere

Morsø Kommune

Morsø Kommune LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Beskrivelse En lille ø, hvor terrænet skråner jævnt ud mod kysterne fra en central akse, langs hvilken øens smågårde ligger som perler på en snor. Fra denne akse strækker fragmenteret

Læs mere

Billede mangler. Egense Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 59

Billede mangler. Egense Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 59 Billede mangler Egense Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 59 Egense Moræneflade set fra registreringspunktet mod øst. Det kontrasterende delområde Egense Ås set fra nord.

Læs mere

Hindsholm Morænefl ade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 53

Hindsholm Morænefl ade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 53 Hindsholm Morænefl ade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 53 Registreringspunkt 2: Åbent til transparent afgrænset moræneflade nord for Tårup, set mod øst. I baggrund til venstre ses

Læs mere

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 12 HÅSTRUP MORÆNEFALDE Håstrup Moræneflade ligger langs kysten ud mod Helnæs bugt og strækker sig fra den nordvestlige

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 12 HÅSTRUP MORÆNEFALDE Håstrup Moræneflade ligger langs kysten ud mod Helnæs bugt og strækker sig fra den nordvestlige LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 12 HÅSTRUP MORÆNEFALDE Håstrup Moræneflade ligger langs kysten ud mod Helnæs bugt og strækker sig fra den nordvestlige rand af Faaborg til hovedgården Damsbo mod nordvest, som

Læs mere

Svindinge Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 19

Svindinge Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 19 Svindinge Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 19 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Fra registreringspunktet. Fra registreringspunktet. Nøglekarakter Store sammenhængende skove,

Læs mere

Landskabskarakterområde 3, Hegnede Bakke og kystlandskabet ud mod Stege Bugt

Landskabskarakterområde 3, Hegnede Bakke og kystlandskabet ud mod Stege Bugt Landskabskarakterområde 3, Hegnede Bakke og kystlandskabet ud mod Stege Bugt Foto 1: Ulvshalevej løber langs overgangen mellem den let skrånende landbrugsflade og rørsumparealerne ud mod Stege Bugt. Til

Læs mere

Bovense-Kertinge Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 23

Bovense-Kertinge Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 23 Bovense-Kertinge Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 23 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Fra registreringspunktet. Nøglekarakter Landbrugsland i fladt til jævnt bølget terræn

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 102 Lyø Lyø ligger i den sydvestlige del af Det Sydfynske Øhav ud for Horne Land. Øens vestlige og sydlige kyster ligger ud mod Lillebælt mens dens østlige og nordlige kyster

Læs mere

Hindsholm Nord/Fyns Hoved

Hindsholm Nord/Fyns Hoved Hindsholm Nord/Fyns Hoved Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 56 Hindsholm Nord med Fyns Hoved Registreringspunkt 1, Bogensø: Udsyn mod nordvest over havet med megen bevoksning om-kring

Læs mere

Rumlig visuel analyse i Landskabskaraktermetoden

Rumlig visuel analyse i Landskabskaraktermetoden Rumlig visuel analyse i Landskabskaraktermetoden Kolding 19.01.2010 Vibeke Nellemann 1 Rumlig visuel analyse, feltarbejde Feltarbejde Feltarbejde Foreløbige karakterområder 2 Formål og anvendelsesmuligheder

Læs mere

Håstrup Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 12

Håstrup Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 12 Håstrup Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 12 Håstrup Moræneflade set fra registreringspunktet mod nordøst. Håstrup Moræneflade, sydligt kontrasterende delområde med udkik

Læs mere

Bregninge Bakke. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 33

Bregninge Bakke. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 33 Bregninge Bakke Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 33 Registreringspunktet nord for Bjernemark, fotoretning sydøst. Bregninge Bakke med Bregninge Kirke set fra sydvest. Bregninge Bakke

Læs mere

Kuperet skovnært landskab

Kuperet skovnært landskab Nøglekarakter Nørreskov Skovnært bakkeland med afvekslende terræn og bebyggelse som spredte punkter i landskabet. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Østerholm Beliggenhed og afgrænsning Området er beliggende

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen MIDTMORS SYD

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen MIDTMORS SYD Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen MIDTMORS SYD Midtmors syd Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Området Midtmors Syd ligger i den centrale

Læs mere

Egebjerg Bakker. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 15

Egebjerg Bakker. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 15 Egebjerg Bakker Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 15 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Registreringspunkt 1, sydskråningen af Egebjerg Bakker. Fotostandpunkt nord for Skovmark, fotoretning

Læs mere

Område 36 Ordrup. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 36 Ordrup. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 36 Ordrup Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Tekniske anlæg Rumlig

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SYDVEST MORS

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SYDVEST MORS Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SYDVEST MORS Sydvest Mors Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Landskabskarakterområdet Sydvestmors omfatter

Læs mere

Område 8 Lammefjorden

Område 8 Lammefjorden Område 8 Lammefjorden Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske

Læs mere

Område 11 Gislinge. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 11 Gislinge. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 11 Gislinge Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Bølget landbrugsflade med tunneldal og dalstrøg

Bølget landbrugsflade med tunneldal og dalstrøg KARAKTEROMRÅDER Ullerup Landsby Ullerup Skov Blans Slagteri Avnbøl Sned Ullerup Ullerup ligger nordvest for Sønderborg. Landskabet omkring Ullerup kan betegnes som det bløde og bakkede landskab på fastlandet,

Læs mere

Morsø Kommune www.morsoe.dk

Morsø Kommune www.morsoe.dk LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Beskrivelse Lavtliggende og let bølget landbrugsflade med intensivt dyrkede marker, opdelt i et middelskalalandskab af fragmenterede levende hegn, enkelte store gårde, middelstore

Læs mere

Vejle-Egeskov Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 38

Vejle-Egeskov Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 38 Vejle-Egeskov Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 38 Billedet er taget fra registreringspunktet sydøst for Heden, og viser intensivt dyrkede landbrugsflader, som inddeles

Læs mere

5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab

5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab UDKAST TIL LANDSKABSANALYSE AF FAXE KOMMUNE 1 5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab BESKRIVELSE Nøglekarakter Bølget morænelandskab med overvejende herregårdspræg, enkelte landsbyer og større infrastruktur

Læs mere

Gislev Smeltevandsdal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 43

Gislev Smeltevandsdal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 43 Gislev Smeltevandsdal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 43 Foto fra registreringspunkt. Foto fra Registreringspunkt. Øst for Ringe. Vest for Ryslinge. 2 Ekstensivt udnyttet areal Nøglekarakter

Læs mere

LANDSKABSKARAKTERANALYSE

LANDSKABSKARAKTERANALYSE LANDSKABSKARAKTERANALYSE JULI 2013 LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 4 - VENØ BUGT KYSTLANDSKAB INDHOLD Landskabskarakteranalyse 3 Landskabets nøglekarakter Beliggenhed og afgrænsning Geologi Kyst Anvendelse og

Læs mere

Område 9 Svinninge Vejle

Område 9 Svinninge Vejle Område 9 Svinninge Vejle Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Tekniske anlæg

Læs mere

Københavns Universitet. Kommuneplanlægning for fremtidens landbrugsbyggeri Nellemann, Vibeke; Karlsen, Eva Birch; Kyhn, Martin. Publication date: 2008

Københavns Universitet. Kommuneplanlægning for fremtidens landbrugsbyggeri Nellemann, Vibeke; Karlsen, Eva Birch; Kyhn, Martin. Publication date: 2008 university of copenhagen Københavns Universitet Kommuneplanlægning for fremtidens landbrugsbyggeri Nellemann, Vibeke; Karlsen, Eva Birch; Kyhn, Martin Publication date: 2008 Document Version Forlagets

Læs mere

Område 24 Vedebjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 24 Vedebjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 2 Vedebjerg Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder Tekniske

Læs mere

1 Teestrup issølandskab med morænebakker

1 Teestrup issølandskab med morænebakker LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 23 1 Teestrup issølandskab med morænebakker Nøglekarakter Issølandskab med et jævnt stigende og faldende terræn, øst-vestgående morænebakker, adskillige åer samt intensivt

Læs mere

Landskabskarakterområde 9. Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Elmelunde

Landskabskarakterområde 9. Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Elmelunde Landskabskarakterområde 9. Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Elmelunde Foto 1: Selje røn allé langs Nordfeltvej. I horisonten skimtes Elmelunde Kirke. Terrænforhold, bevoksede diger, spredt bebyggelse

Læs mere

Område 30 Maglesø. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 30 Maglesø. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 30 Maglesø Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse og vurdering. Tybrind Hovedgårdslandskab

Landskabskarakterbeskrivelse og vurdering. Tybrind Hovedgårdslandskab 30.09.08 Landskabskarakterbeskrivelse og vurdering Tybrind Hovedgårdslandskab Forord I forbindelse med ansøgning om etablering af en svineproduktion er der opstået et konkret behov for vurdering af de

Læs mere

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 6 - GØRLØSE/SIGERSLEV LANDBRUGSLANDSKAB

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 6 - GØRLØSE/SIGERSLEV LANDBRUGSLANDSKAB LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 6 - GØRLØSE/SIGERSLEV LANDBRUGSLANDSKAB HILLERØD KOMMUNE LANDSKABSKARAKTER Karakterområdet er et højtliggende landbrugslandskab som fremstår åbent og let bølget med mellemstore

Læs mere

Landskabskarakterområde 5, Jordbrugslandskab i fladt til let bølget terræn omkring Ullemarke

Landskabskarakterområde 5, Jordbrugslandskab i fladt til let bølget terræn omkring Ullemarke Landskabskarakterområde 5, Jordbrugslandskab i fladt til let bølget terræn omkring Ullemarke Foto 1: Storskala jordbrugslandskab nord for Keldby. Foto 2: Varieret middel- til storskala jordbrugslandskab

Læs mere

Landskabskarakterområde 14. Åben landbrugsflade langs sydkysten af Høje Møn

Landskabskarakterområde 14. Åben landbrugsflade langs sydkysten af Høje Møn Landskabskarakterområde 14. Åben landbrugsflade langs sydkysten af Høje Møn Foto 1: Udsigt over karakterområdets østlige del fra Gurkebakke. Nøglekarakter Enkelt middel til storskala jordbrugslandskab

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SKALLERUP-SOLBJERG

Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SKALLERUP-SOLBJERG Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SKALLERUP-SOLBJERG Skallerup-Solbjerg Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Skallerup-Solbjergområdet ligger

Læs mere

10 Kobanke bakkeparti og skovklædte landbrugslandskab

10 Kobanke bakkeparti og skovklædte landbrugslandskab 178 LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 10 Kobanke bakkeparti og skovklædte landbrugslandskab Nøglekarakter Stærkt kuperet og skovklædt landskab med en del spredt bebyggelse, store veje og landbrugsarealer

Læs mere

LANDSKABSKARAKTERANALYSE

LANDSKABSKARAKTERANALYSE LANDSKABSKARAKTERANALYSE JUNI 2013 LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 3 - FOUSING - VEJRUM - HJERM LANDBRUGSFLADE INDHOLD Landskabskarakteranalyse 3 Landskabets nøglekarakter Beliggenhed og afgrænsning Geologi Anvendelse

Læs mere

Kystnær skov. Kystnær skov. 1. Landskabskarakterbeskrivelse. Kystnær skov. Nøglekarakter Langstrakt kystskov med mange kulturhistoriske spor.

Kystnær skov. Kystnær skov. 1. Landskabskarakterbeskrivelse. Kystnær skov. Nøglekarakter Langstrakt kystskov med mange kulturhistoriske spor. Nøglekarakter Langstrakt kystskov med mange kulturhistoriske spor. Beliggenhed og afgrænsning Området er beliggende på den midterste og østligste del af Als. Området er afgrænset af kysten/fynshav mod

Læs mere

8 Vemmetofte herregårdslandskab med skov og kyst

8 Vemmetofte herregårdslandskab med skov og kyst LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 141 8 Vemmetofte herregårdslandskab med skov og kyst Nøglekarakter Bølget herregårdslandskab med store skovpartier, alléer og vidtstrakte, bygningsløse marker og skovklædt

Læs mere

Vallø Dødislandskab. Beskrivelse. Landskabsanalyse 2011

Vallø Dødislandskab. Beskrivelse. Landskabsanalyse 2011 Landskabsanalyse 2011 Beskrivelse Det dyrkede landskab er blødt bakket. Dødishullerne træder tydeligt frem fordi de ligger udyrkede hen og lejlighedsvist fyldes nogle af dem med vand. Gårde og huse er

Læs mere

Stenstrup Issø. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 30

Stenstrup Issø. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 30 Stenstrup Issø Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 30 Fra registreringspunktet mod øst. Fra registreringspunktet set mod nord. Fra registreringspunktet. Nøglekarakter Flad til bølget

Læs mere

7 Giesegård herregårdslandskab

7 Giesegård herregårdslandskab 7 Giesegård herregårdslandskab BESKRIVELSE Nøglekarakter Herregårdslandskab med moræneleraflejringer, intensivt landbrug og markante skovområder. Området er præget af store markflader, skovbryn og sparsom

Læs mere

Faaborg Kommune. Horne Sommerland.

Faaborg Kommune. Horne Sommerland. Faaborg Kommune Horne Sommerland. 1 Horne Sommerland Udvidelsesområdet ligger i Faaborg Kommune på den sydlige side af halvøen Horne Land umiddelbart bag ved det nuværende Horne Sommerland. Horne Sommerland

Læs mere

Vallø Skov- og Herregårdslandskab

Vallø Skov- og Herregårdslandskab Landskabsanalyse 2011 Beskrivelse De store skovområder og enkelte store marker giver sammen med de gamle alléer et karakteristisk område. Der er få bygninger som alle indgår i bygningskomplekset omkring

Læs mere

Område 18 Aggersvold. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 18 Aggersvold. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 18 Aggersvold Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

LANDSKABSKARAKTERANALYSE

LANDSKABSKARAKTERANALYSE LANDSKABSKARAKTERANALYSE JULI 2013 LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 6 - RESEN-HUMLUM LANDBRUGSLANDSKAB INDHOLD Landskabskarakteranalyse 3 Landskabets nøglekarakter Beliggenhed og afgrænsning Geologi Kyst Anvendelse

Læs mere

Langeskov-Seden Hedeslette. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 36

Langeskov-Seden Hedeslette. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 36 Langeskov-Seden Hedeslette Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 36 Hovedgårdslandskabet med alleen op til hovedgården. Fra registreringspunktet set mod øst. Fra det nordlige delområde

Læs mere

Morsø Kommune www.morsoe.dk

Morsø Kommune www.morsoe.dk LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Beskrivelse Landskabet i Sydvestmors-området er en bølget landbrugsflade, hvor sparsom bevoksning i form af fragmenterede levende hegn og spredtliggende gårde delvist omkranset

Læs mere

Landskabskaraktermetoden

Landskabskaraktermetoden Baggrunden for udviklingen af landskabskaraktermetoden Præsentation af metoden Præsentation af eksempler på anvendelse af landskabskaraktermetoden Findes på internettet: www.blst.dk Baggrund for udvikling

Læs mere

LANDSKABSKARAKTERKORTLÆGNING

LANDSKABSKARAKTERKORTLÆGNING 16 LANDSKABSKARAKTERKORTLÆGNING DE STORE LANDSKABSTRÆK Allerød Kommune ligger i det nordsjællandske moræne- og skovlandskab omgivet af Hillerød Kommune og Fredensborg Kommune mod nord, Hørsholm Kommune

Læs mere

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 4 - FREERSLEV/HARLØSE LANDBRUGSLANDSKAB HILLERØD KOMMUNE 2012

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 4 - FREERSLEV/HARLØSE LANDBRUGSLANDSKAB HILLERØD KOMMUNE 2012 LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 4 - FREERSLEV/HARLØSE LANDBRUGSLANDSKAB HILLERØD KOMMUNE 2012 LANDSKABSKARAKTER Særligt karakteristisk for karakterområdet umiddelbart sydvest for Hillerød by, er det bølgede, dyrkede

Læs mere

En atypisk hovedbygning i det danske herregårdslandskab. Bygningen er inspireret af italiensk stil.

En atypisk hovedbygning i det danske herregårdslandskab. Bygningen er inspireret af italiensk stil. Karakterområde 6 Stenalt herregårdslandskab En atypisk hovedbygning i det danske herregårdslandskab. Bygningen er inspireret af italiensk stil. Beliggenhed og afgrænsning Herregården Stenalt ligger i bunden

Læs mere

Landskabskarakterområde nr. 8 Ørsted Landbrugslandskab

Landskabskarakterområde nr. 8 Ørsted Landbrugslandskab Landskabskarakterområde nr. 8 Ørsted Landbrugslandskab Delområde 8.1 Ørsted Kær Delområde 8.2 Morænelandskabet omkring Ørsted By Besigtigelse foretaget den 22. juni 2012 af Kirsten Bjerg, Søren Kepp Knudsen

Læs mere

Broholm Morænefl ade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 26

Broholm Morænefl ade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 26 Broholm Morænefl ade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 26 Fotos fra registreringspunkt Udsigt til havet, den nordlige del. 2 Nøglekarakter Bølget terræn, blandede landbrugstyper, tætte

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SEJERSLEV - EJERSLEV

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SEJERSLEV - EJERSLEV Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SEJERSLEV - EJERSLEV Ejerslev - Sejerslev Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Sejerslev Ejerslev dækker

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SØNDER HERRED

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SØNDER HERRED Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SØNDER HERRED Sønder Herred Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Sønderherreds Plantage ligger midt på

Læs mere

Landskabskarakterkortlægning - analyse og vurdering

Landskabskarakterkortlægning - analyse og vurdering Landskabskarakterkortlægning - analyse og vurdering Indhold Landskabet i Odense kommune s. 4 Landskabskarakterkortlæging s. 6 1 - Bellinge Moræneflade s. 8 2 - Holmstrup Dødislandskab s. 16 3 - Blommenslyst

Læs mere

Landskabskarakterområde 11. Borre Sømose

Landskabskarakterområde 11. Borre Sømose Landskabskarakterområde 11. Borre Sømose Foto 1: Den nordlige del af Borre Sømose med spredt beplantning af løv og nål samt enkeltrækkede nordvestsydøstgående hegn centralt i mosen. Foto 2: På de sandede

Læs mere

Møborg Bakkeø. Møborg Kirke med udsigten mod nordvest. Landskabskarakteranalyse... 182-189 Landskabsvurdering... 190-199

Møborg Bakkeø. Møborg Kirke med udsigten mod nordvest. Landskabskarakteranalyse... 182-189 Landskabsvurdering... 190-199 Møborg Bakkeø L A N D S K A B S K A R A K T E R O M R Å D E L Møborg Kirke med udsigten mod nordvest. Landskabskarakteranalyse... 182-189 Landskabsvurdering... 190-199 187 Landskabets nøglekarakter Møborg

Læs mere

LANDSKABSKARAKTERANALYSE

LANDSKABSKARAKTERANALYSE LANDSKABSKARAKTERANALYSE JULI 2013 LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 10 - JEGINDØ INDHOLD Landskabskarakteranalyse 3 Landskabets nøglekarakter Beliggenhed og afgrænsning Geologi Kyst Anvendelse og landskabsstrukturer

Læs mere

Odense Tunneldalsystem. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 141

Odense Tunneldalsystem. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 141 Odense Tunneldalsystem Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 141 Fotos fra registreringspunktet Foto fra kontrasterende delområde omkring Fangel Hede 2 Foto fra kontrasterende delområde

Læs mere

Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov. 4. juni 2012

Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov. 4. juni 2012 Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov 4. juni 2012 1 Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov PlanEnergi har som konsulent

Læs mere

VURDERING AF DE LANDSKABELIGE VÆRDIER I OMRÅDET SYD FOR HILLERØD

VURDERING AF DE LANDSKABELIGE VÆRDIER I OMRÅDET SYD FOR HILLERØD VURDERING AF DE LANDSKABELIGE VÆRDIER I OMRÅDET SYD FOR HILLERØD På baggrund af en landskabskarakteranalyse By og Miljø Hillerød Kommune Oktober 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 2. BELIGGENHED OG

Læs mere

9 Sørup herregårdslandskab

9 Sørup herregårdslandskab 151 9 Sørup herregårdslandskab BESKRIVELSE Nøglekarakter Herregårdslandskab på moræneleraflejringer med store bløde bakker, intensivt landbrug, herregårdslandskab. Herregården ligger skjult bag gamle træer

Læs mere

Morsø Kommune

Morsø Kommune LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Beskrivelse Lavtliggende kystnært landskabsstrøg domineret af strandengsarealer og oddedannelsen Buksør Odde. Pga. områdets form findes tydelig visuel sammenhæng mellem områdets

Læs mere