F O A F A G O G A R B E J D E. FOAs Klageinstans. Beretning 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "F O A F A G O G A R B E J D E. FOAs Klageinstans. Beretning 2009"

Transkript

1 F O A F A G O G A R B E J D E FOAs Klageinstans Beretning 2009

2 FOAs Klageinstans Sekretariatet: Staunings Plads København V Telefon: FOAs hjemmeside: Klageinstansens dommer Marie-Louise Andreasen Sekretær Ebbe Jacobsen, direkte Grafisk tilrettelægning af omslag: Grafoa/Joe Anderson Illustration: Bob Katzenelson

3 INDHOLDSFORTEGNELSE FOAs Klageinstans beretning 2009 Beretning Afgørelser i FOAs Klageinstans FOA Kolding indklaget FOA 1 indklaget FOA Århus og FOA forbundet indklaget FOA Hjørring indklaget FOA 1/Brandfolkenes Organisation indklaget FOA forbundet og FOA Midtsjælland indklaget FOA SOSU indklaget FOA forbundet indklaget FOA forbundet og FOA Midtsjælland indklaget FOA forbundet og FOA Midtsjælland indklaget FOA forbundet og FOA Midtsjælland indklaget FOA forbundet og FOA Midtsjælland indklaget FOA forbundet og FOA Midtsjælland indklaget FOA Århus og FOA Forbundet indklaget FOA Aalborg indklaget FOA forbundet indklaget FOA 1 indklaget FOA 1 indklaget FOA Randers indklaget FOA Nordsjælland indklaget FOA A-kassen indklaget FOA forbundet indklaget FOA Nordsjælland indklaget FOA Sønderjylland indklaget 15 1

4 Statistisk oversigt over afgjorte klagesager Klagernes fordeling på kvinder og mænd.. 16 Klagernes fordeling på faggrupper. 16 Afgørelser fordelt på forbund, afdelinger, a-kasse. 17 Klagernes fordeling på forbund, afdelinger, a-kasse.. 18 Retningslinjer for FOAs Klageinstans 18 2

5 FOAs KLAGEINSTANS BERETNING 2009 Med virkning fra den 1. januar 1999 er der i FOA dengang Forbundet af Offentligt Ansatte, nu Fag og Arbejde - etableret en uvildig klageinstans med henblik på at sikre det enkelte medlems rettigheder i forhold til forbundet og arbejdsløshedskassen. Retningslinierne fra 1997 som revideret i 2003 er godkendt af forbundets hovedbestyrelse og gengivet bagerst i denne beretning. Dommere i klageinstansen har været tidligere præsident i Sø- og Handelsretten Frank Poulsen, incl., tidligere højesteretsdommer Hans Kardel, incl. og tidligere højesteretsdommer Marie-Louise Andreasen, siden 1. januar Af retningslinjerne for FOAs KLAGEINSTANS fremgår, at FOAs dommer én gang årligt udarbejder en skriftlig beretning om sit virke. Beretningen offentliggøres hvert år den 1. april. Forud for offentliggørelsen forelægges beretningen for FOAs hovedbestyrelse. Klageinstansens beretning for 2009 foreligger hermed. FOAs klageinstans har i 2009 modtaget 29 nye sager. Klageinstansen har taget stilling til 24 sager, herunder de 5 sager, der henstod uafgjort, da den sidste årsberetning blev afgivet. En sag er blevet tilbagekaldt. Der er således 9 sager under behandling ved årsskiftet En af de afgjorte sager vedrørte helt eller delvis FOAs A-kasse. Der henvises til oversigten over afgørelserne. Som i tidligere år har klageinstansen i nogle tilfælde været nødt til at rykke FOA for svar eller at foretage yderligere høring vedrørende nærmere præciserede klagepunkter. Behandlingen af klagesagerne giver klageinstansen anledning til at gentage, at det må være et krav til rimelig medlemsservice, at afdeling/a-kasse/forbund løbende orienterer medlemmet om de forhandlinger, der evt. føres med arbejdsgiveren, og afdelingerne bør sikre sig beviset for, at der er givet sådan orientering. 3

6 Hvis FOA-afdelingerne i forbindelse med en konkret rådgivning udleverer trykte vejledninger, er det vigtigt, at man forsøger at sikre, at medlemmet forstår de afsnit, der er væsentlige i hans/hendes situation. København, marts 2010 Marie-Louise Andreasen / Dorte Hansen 4

7 Afgørelser i FOAs KLAGEINSTANS i 2009 FOA 25 klager var relateret til sagsbehandlingen i FOA Forbundet og FOAs afdelinger afgørelserne var fordelt således: 9 klagere fik helt eller delvist medhold heraf fik 5 klagere erstatning/godtgørelse 15 klagere fik ikke medhold 1 klage blev tilbagekaldt I alt 25 FOAs A-kasse 1 klage var relateret til sagsbehandlingen i Arbejdsløshedskassen, Klageren fik delvist medhold I alt 1 5

8 Afgørelser truffet i FOA Kolding indklaget Klage over at FOA-afdeling ikke (rettidigt) startede sag mod arbejdsgiveren om en arbejdsskade. Et medlem klagede over, at en FOA-afdeling ikke inden kravet blev forældet - havde anlagt sag mod kommunen som arbejdsgiver for ikke at have sørget for, at der var de fornødne hjælpemidler til rådighed for hendes arbejde som sygehjælper på et plejehjem. Hun pådrog sig en arbejdsskade, som førte til erstatning for 40 % erhvervsevnetab. Hun mente, at kommunen ville være blevet dømt til at betale ca kr. efter erstatningsansvarslovens regler. FOA-afdelingen bestred at have handlet ansvarspådragende. Det var først mere end 5 år efter skaden, at medlemmet havde givet afdelingen fuldmagt i arbejdsskadeforsikringssagen, og knap 7 år efter skaden, at spørgsmålet om arbejdsgiverens eventuelle forsømmelse blev rejst. Afdelingen gjorde desuden gældende, at en erstatning af erhvervsevnetab efter erstatningsansvarslovens regler ville være ca kr. mindre end den erstatning, medlemmet havde fået efter arbejdsskadeforsikringsreglerne. Hun havde blandt andet derfor ikke lidt noget tab ved, at der ikke blev anlagt sag mod kommunen. Selv om det ikke var sandsynliggjort, at medlemmet eller hendes mand havde bedt afdelingen om at anlægge erstatningssag mod kommunen, burde afdelingen efter klageinstansens opfattelse i forbindelse med behandlingen af anmeldelsen til arbejdsskadestyrelsen have overvejet og eventuelt drøftet med medlemmet og muligvis forbundet om der derudover var grundlag for at anlægge erstatningssag mod arbejdsgiveren. Da afdelingen efter det foreliggende ikke havde gjort det, havde den ikke ydet medlemmet en rimelig medlemsservice. Det kunne ikke af klageinstansen afgøres, om afdelingen havde handlet ansvarspådragende, eller om medlemmet havde lidt noget tab, og klageinstansen fandt ikke grundlag for at foreslå, at afdelingen skulle betale hende erstatning i anledning af den manglende medlemsservice FOA afd.1 indklaget Klage over at afdeling ikke ville føre sag i anledning af afskedigelse. En teknisk servicemedarbejder klagede over, at FOA-afdeling ikke havde villet føre en sag for ham i anledning af, at han blev opsagt. Afskedigelsen var begrundet med, at medlemmets samarbejde og adfærd i forhold til kolleger ikke var acceptabel. Medlemmet havde følt sig chikaneret og modarbejdet af to kolleger. Da han flere gange henvendte sig til skoleinspektøren herom, blev han imidlertid kritiseret for uberettiget at have beskyldt kollegerne for chikane. Han fik en advarsel om, at han ville blive indstillet til afskedigelse, hvis han ikke med øjeblikkelig virkning ophørte bl.a. med at beskylde andre ansatte for chikane, men i stedet samarbejdede med kollegerne. Afdelingen havde ved et møde med arbejdsgiveren konstateret, at kommunen gennem et langt samtaleforløb havde forsøgt at løse sagen og nu havde overvejet at bortvise medlemmet, men havde besluttet i stedet at afskedige ham. Kommunen ville ikke ændre denne beslutning, selv om afdelingen forsøgte at forhindre afskedigelsen eller få bedre vilkår for den. Afdelingen fandt herefter ikke grundlag for at foretage sig yderligere i sagen og bad ikke om en fristforlængelse. Det var afdelingens skøn, at afskedigelsen ikke var usaglig. Klageinstansen udtalte, at det havde været at foretrække, at afdelingen umiddelbart efter sit møde - og ikke først to måneder senere - havde kontaktet medlemmet og gjort rede for den begrundelse, afdelingen havde for sin beslutning om ikke at føre sagen videre for ham, samtidig med at man fortalte ham, at han kunne henvende sig til en advokat, hvis han ville have gjort mere ved sagen. 6

9 Klageinstansen fandt imidlertid ikke grundlag for at kritisere, at afdelingen traf denne beslutning, og gav derfor ikke medlemmet medhold i, at afdelingen havde handlet kritisabelt over for ham FOA Århus og FOA forbundet indklaget Klage over at FOA havde indgået forlig i afskedigelsessag uden medlemmets accept. En rengøringsassistent var med kort varsel blevet opsagt fra et arbejde i et rengøringsselskab, der havde ansat hende til at arbejde i forskellige virksomheder. Hun klagede over, at FOA forbundet havde indgået forlig om betaling af kr. af hendes krav på godt kr., der var baseret på fire måneders opsigelsesvarsel. FOA forbundet mente, at sagen set fra medlemmets synspunkt var meget tvivlsom, men under forhandlinger med deltagelse af arbejdsgiverorganisationen indvilgede arbejdsgiveren dog i at betale de kr. forligsmæssigt. Ved en fejl, som FOA beklagede, blev forliget ikke betinget af medlemmets tilslutning. Forbundet var imidlertid af den opfattelse, at medlemmet ikke havde lidt et tab, der kunne være undgået, selv om forbundet havde behandlet sagen korrekt. Klageinstansen tiltrådte, at FOA burde have indhentet medlemmets accept, før forbundet indgik det endelige forlig med arbejdsgiveren og dennes organisation. Klageinstansen mente, at hun derfor ikke havde fået rimelig medlemsservice fra FOA forbundet. Det kunne ikke af det, der var oplyst for klageinstansen, vurderes, om det var sandsynligt, at medlemmet hvis hun havde fået forligstilbuddet forelagt - ville have afslået det, eller at hun ved yderligere forhandlinger eller fagretlig behandling kunne have opnået en større kompensation endsige hele det krævede beløb fra arbejdsgiveren. Det var derfor uklart, om hun havde lidt noget tab. Klageinstansen foreslog, at FOA i anledning af den begåede fejl betaler medlemmet en godtgørelse på kr FOA Hjørring indklaget Klage over at FOA-afdelings håndtering af en afskedigelsessag og over, at afdelingen ikke ville anlægge sag mod medlemmets chef med påstand om erstatning for psykiske overgreb, uberettigede beskyldninger m.v. Et medlem blev afskediget fra en stilling som plejer i et bofællesskab med den begrundelse, at han havde været sygemeldt i ca. en måned, og at han uden at meddele grunden hertil var udeblevet fra en samtale med arbejdsgiveren om sygefraværet. Han klagede over, at afdelingen ikke havde bakket ham op over for arbejdsgiveren, og han var utilfreds med, at afdelingen opgav at gøre gældende, at opsigelsen var usaglig. Han var desuden utilfreds med, at afdelingen ikke ville føre en sag for ham mod forstanderen for plejehjemmet med påstand om erstatning for uberettigede beskyldninger. Afdelingen oplyste, at medlemmet havde erklæret, at han ikke så sig i stand til at deltage i en forhandling med arbejdsgiveren, og at han ikke længere kunne arbejde i bofællesskabet, fordi han havde det dårligt på grund af forstanderens uberettigede beskyldninger imod ham. Han ønskede at afdelingen skulle anlægge sag for ham mod forstanderen med krav om erstatning. Afdelingen havde gjort gældende overfor arbejdsgiveren, at opsigelsen var usaglig. Medlemmet havde erklæret, at han ikke ville godtage opsigelsen, men havde på forskellige måder over for afdelingen tilkendegivet, at han ikke mente, han efter det passerede kunne arbejde på plejehjemmet. Efter klageinstansens opfattelse burde afdelingen alligevel udtrykkeligt og skriftligt have meddelt medlemmet, hvis man ville opgive at gøre gældende, at opsigelsen var usaglig. Afdelingen havde derfor ydet medlemmet en utilstrækkelig medlemsservice. 7

10 Klageinstansen fandt derimod ikke grundlag for at kritisere, at afdelingen havde besluttet, at man ikke ville føre en sag for medlemmet med påstand om, at forstanderen skulle betale erstatning for uberettigede beskyldninger m.v., men det havde været at foretrække, at afdelingen havde vejledt medlemmet om, at han kunne henvende sig til en advokat, hvis han selv ville sagsøge forstanderen FOA afd.1/brandfolkenes Organisation indklaget Klage over FOA-afdelings manglende opbakning i afskedigelsessag. En vagtcentraloperatør var blevet opsagt fra en stilling i brandvæsenet med den begrundelse, at hun flere gange ikke var mødt til tiden eller var udeblevet. Hun havde ved samtaler med arbejdsgiveren bestridt oplysningerne om det manglende fremmøde. Hun klagede nu over, at FOA-afdelingen ikke havde protesteret mod den påtænkte opsigelse, som først var blevet iværksat 2 måneder efter den påståede udeblivelse, og ikke havde holdt hende orienteret om forløbet af forhandlingsmødet. FOA-afdelingen mente ikke at kunne forhindre afskedigelsen, bl.a. fordi det var af meget stor betydning for arbejdspladsen, at vagterne blev udført som aftalt. Når man ikke orienterede medlemmet om resultatet af forhandlingsmødet var det, fordi man havde aftalt at indkalde hende til orientering efter afsluttet orlov/sygdom/ferie. Efter klageinstansens opfattelse burde afdelingen have kontaktet medlemmet, før man opgav at protestere mod den påtænkte opsigelse og at føre sagen herom videre. Da afdelingen ikke gjorde det, burde man straks efter forhandlingsmødet skriftligt have forklaret medlemmet, hvorfor man ikke anså det for muligt at gennemføre sagen ved forhandling, og forklaret hende, hvordan reglerne var for ad anden vej at søge erstatning i anledning af opsigelsen, ligesom afdelingen burde have rådgivet hende herom. Det kritiserede derfor, at afdelingen for så vidt ikke havde ydet medlemmet rimelig medlemsservice. Klageinstansen foreslog, at afdelingen i anledning af den manglende medlemsservice betaler medlemmet en godtgørelse på kr. 48, 52, 53, 54, 55 og FOA forbundet og FOA Midtsjælland indklaget Klage over FOAs håndtering af advarselssag, der forligtes med medlemmernes fratræden. Seks medarbejdere på et specialcenter klagede over, at FOA-afdelingen og forbundet ikke havde givet dem ordentlig sagsbehandling i forbindelse med at de havde fået advarsler for ikke at overholde stedets alkoholpolitik. Sagen sluttede med et forlig, hvor de fratrådte med forkortet varsel på nærmere betingelser. FOA-afdelingen havde forsøgt at forfølge spørgsmålene om brud på arbejdspladsens alkoholpolitik og havde flere gange efterspurgt en forklaring på, hvori medlemmernes brud på alkoholpolitikken bestod. Da medlemmerne meldte sig syge, anklagede arbejdsgiveren dem for overenskomststridig kollektiv aktion og indbragte sagen for KL, der truede med bortvisning. FOA forbundet, der kendte sagens forhistorie fra afdelingen, vurderede, at der var en betydelig procesrisiko ved en sag om uretmæssig bortvisning, og at det ville være en betydelig belastning for medlemmerne at skulle vente på afgørelsen herom. Man gik derfor ind for et forlig, der lå imellem de to parters standpunkter. Derved blev medlemmerne naturligvis dårligere stillet blandt andet i henseende til varsel og afholdelse af ferie, end de ville være blevet ved en almindelig opsigelse. Ved at tiltræde anbefalede forbundet forliget over for medlemmerne, men det var ikke udtryk for en endelig og ufravigelig holdning. Der var ingen aftale mellem forbundet og afdelingen om, hvad der skulle ske, hvis medlemmerne ikke ville acceptere forliget, og heller ikke om hvad der skulle tilkendegives herom over for medlemmerne. 8

11 Det var således efter forbundets opfattelse medlemmerne selv, der havde afskåret sig fra en retslig afgørelse ved at underskrive forliget. Klageinstansen kritiserede, at tillidsrepræsentanten havde fremlagt arbejdsgiverens anklagepunkter mod de seks medlemmer på et møde. Klageinstansen måtte lægge til grund, at afdelingen havde forsøgt at få svar fra kommunen på spørgsmål om grundlaget for de givne advarsler. Det lykkedes imidlertid ikke, og da kommunen anklagede medlemmerne for overenskomststridig kollektiv aktion (kollektive sygemeldinger) overgik sagen til forbundet. Klageinstansen havde ikke i det fremkomne grundlag for at kritisere, at forbundet og afdelingen vurderede, at der var en betydelig procesrisiko ved en sag om uretmæssig bortvisning, og at det - også under hensyn til, at det ville være en stor belastning for medlemmerne at skulle vente på afgørelsen herom - var det bedst opnåelige for medlemmerne at acceptere kommunens forligsforslag - til fuld og endelig afgørelse af sagen i enhver henseende - om fratræden med forkortet varsel mod fritstilling indtil fristen udløb og ferie og afspadsering i fritstillingsperioden samt for nogles vedkommende godtgørelse i medfør af funktionærlovens 2a. Mod FOAs benægtelse kunne klageinstansen ikke anse det for sandsynliggjort, at forbundet eller afdelingen havde erklæret, at man ikke ville repræsentere de seks medlemmer yderligere, hvis de ikke underskrev forliget. Klageinstansen kunne derfor ikke give de seks medlemmer medhold i, at FOA ikke havde givet dem rimelig medlemsservice under sagen FOA SOSU indklaget Klage over FOA-afdelings behandling af medlems henvendelse i forbindelse med, at arbejdsgiveren ikke ville beskæftige hende igen efter en uddannelsesorlov. Et medlem fik efter en uddannelsesorlov fra en stilling som hjemmehjælper besked fra arbejdsgiveren om, at der ikke var nogen stilling til hende. Afdelingen forhandlede og opnåede et forlig, hvorefter medlemmet blev afskediget med ca. tre måneders varsel og fritstillet i opsigelsesperioden, hvor hun skulle aflønnes i forhold til sin anciennitet som hjemmehjælper. Medlemmet tiltrådte forliget, efter at afdelingen havde sagt, at det var det bedste, man havde kunnet opnå. Medlemmet var utilfreds med, at hun mistede en del af sit opsigelsesvarsel og ikke fik løn for vagtordning og efter sin nye uddannelse. Hun klagede over, at afdelingen havde givet hende en ualmindelig sløv og dårlig sagsbehandling og var skyld i, at hun havde mistet sit job og haft et stort løntab. Afdelingen oplyste, at man havde forstået, at medlemmet under ingen omstændigheder ønskede at genoptage arbejdet, fordi hun følte sig meget dårligt behandlet. Det var derfor, man accepterede et forkortet opsigelsesvarsel mod fritstilling i opsigelsesperioden. Medlemmet underskrev da også aftalen. Da arbejdsgiveren senere ikke ville acceptere, at hun i fritstillingsperioden skulle have den løn, hun fik før orloven, bad afdelingen om ny forhandling og sendte senere sagen til FOA forbundet, hvor den endnu verserede. Klageinstansen fandt ikke grundlag for at kritisere, at afdelingen havde skønnet, at forliget med arbejdsgiveren om afsked med forkortet opsigelsesvarsel mod fritstilling i opsigelsesperioden og accept af aflønning som hjemmehjælper i den foreliggende situation var det bedst mulige for medlemmet, der da også selv accepterede forliget. Der var heller ikke grundlag for at kritisere, at afdelingen ved forligsmødet ikke havde fundet anledning til nærmere at præcisere lønnens størrelse, men det havde været ønskeligt, at man hurtigere efter medlemmets senere henvendelser havde skaffet klarhed herom. Klageinstansen gav dog ikke medlemmet medhold i, at afdelingen ikke har givet hende rimelig medlemsservice. 9

12 FOA forbundet indklaget Klage over at FOA ikke havde indbragt afskedigelse for et afskedigelsesnævn og over FOAs behandlingstid. Et medlem var blevet afskediget fra en stilling som souschef ved en institution. Hun klagede over, at FOA ikke, da uenighed var konstateret lokalt, og forbundet derfor i maj 2008 overtog forhandlingerne, havde rejst spørgsmål om afskedigelsens rimelighed. Først i november kom der en forhandling, der førte til en fratrædelsesaftale. FOA forbundet beklagede, at medlemmets sag på grund af sammenfald af uheldige omstændigheder havde været for længe undervejs, men mente ikke, at ventetiden i sig selv havde forrykket hendes retsstilling. Under de lokale forhandlinger havde der ikke været rejst spørgsmål om afskedigelsens rimelighed, og man havde i forbundet fået det indtryk, at det var et udtrykkeligt ønske fra afdelingen, at forhandlingerne skulle fortsætte ad samme linje som hidtil. Derfor og fordi det ikke ifølge sagsreferaterne var blevet gjort gældende, at afskedigelsen ikke var rimeligt begrundet - blev der ikke rejst sag ved afskedigelsesnævn inden for den fastsatte frist på en måned efter lokalforhandlingen. Også afdelingen burde efter forbundets generelle vejledning kende fristen og konsekvenserne af, at den ikke overholdes. Klageinstansen kritiserede, at forbundet ikke, da man cirka to uger efter den lokale forhandling modtog sagen, skriftligt havde præciseret, at det var efter ønske fra afdelingen og medlemmet at man ikke indbragte sagen for et afskedigelsesnævn. Hertil kom, at sagsbehandlingen som erkendt af forbundet havde varet for længe. FOA forbundet havde således ikke ydet medlemmet rimelig medlemsservice, og klageinstansen foreslog, at forbundet i den anledning betalte hende en godtgørelse på kr og FOA Århus* og FOA forbundet indklaget Klage over FOAs behandlingstid m.v. samt klage over FOAs forlig med arbejdsgiveren om løn m.v. Et medlem klagede over, at FOA først ca. 2½ år efter hendes henvendelse afsluttede sag om et løntilgodehavende, hun havde fra arbejde som køkkenassistent og køkkenleder på en skole. Hun var desuden utilfreds med det beløb, hun fik ved FOAs forlig med arbejdsgiveren. FOA forbundet erkendte og beklagede, at medlemmets sag lokalt og centralt havde trukket i langdrag i ikke rimeligt omfang. Hertil kom, at arbejdsgiveren havde været uvillig/inkompetent til at dokumentere arbejdstidsbestemmelser, normperioder m.v., der var nødvendige for at opgøre medlemmets krav, og der var væsentlige misforståelser på begge sider. Sagen blev efter at klagen var sendt til klageinstansen i juni 2009 forligt med arbejdsgiverens betaling af kr. til medlemmet. FOA forbundet havde sendt medlemmet den beregning, der lå til grund for kravet og dermed forliget, og havde over for medlemmet begrundet sit standpunkt. Forbundet påpegede forskellige fejl i medlemmets beregning af kravet. Klageinstansen kritiserede, at afdelingens og forbundets behandling af medlemmets sag havde varet fra november 2006 til foråret FOA burde også uden at være rykket for det have holdt medlemmet orienteret om sagens gang og meget tidligere have begæret fællesmøde i sagen. FOA havde derfor efter klageinstansens opfattelse ikke givet medlemmet en rimelig medlemsservice, og klageinstansen foreslog, at FOA i den anledning betalte medlemmet en godtgørelse på kr. Der var efter klageinstansens opfattelse ikke grundlag for at kritisere den forståelse af overenskomsterne, der lå til grund for forbundets krav om yderligere løn til medlemmet, eller det forlig, forbundet havde indgået i sagen. Det måtte således antages, at forbundet ved indgåelse af forliget havde 10

13 givet medlemmet en rimelig medlemsservice, og klageinstansen gav hende derfor ikke medhold i denne del af klagen. En senere anmodning om genoptagelse af sagen blev ikke imødekommet. * Ved en fejltagelse var afdelingen ikke blevet hørt, før afgørelsen blev truffet FOA Aalborg indklaget Klage over forkert oplysning om konsekvensen for moren af, at en far holdt 6 ugers barselsorlov med løn. Et medlem klagede over, at afdelingen havde stillet ham i udsigt, at han kunne holde 6 ugers barselsorlov med løn uden at det ville påvirke hans kærestes 32 ugers barselsdagpenge. Han og kæresten var derved bragt i en uheldig situation, og han mente, at FOA burde give ham økonomisk kompensation. Afdelingen mente at have vejledt medlemmet korrekt. Man havde efter kontakt til FOAs overenskomstafdeling forklaret ham, at farens ret til 6 ugers barselsorlov med løn ville gå tabt, hvis han ikke holdt orloven, og at de 6 uger ville gå fra de 32 uger, hvor moren fik barselsdagpenge. Afdelingen havde også fortalt medlemmet, at nogle medlemmer trods afdelingens vejledning havde svært ved at forstå reglerne og ligesom medlemmet fejlagtig troede, at når en far har ret til orlov med løn, så går det ikke fra morens 32 uger med dagpenge. Klageinstansen fandt ikke tilstrækkeligt grundlag for at antage, at afdelingen havde givet medlemmet forkert vejledning om reglerne for en fars og mors ret til barselsorlov, og således ikke grundlag for at fastslå, at medlemmet havde fået utilstrækkelig medlemsservice. Klageinstansen forudsatte, at afdelingen i fremtiden søger at sikre sig, at medlemmerne forstår vejledningen i reglerne for barselsorlov, og noterer sig den vejledning, det enkelte medlem får, ligesom man i en eventuel skriftlig vejledning udtrykkeligt anfører, i hvilket omfang en fars orlov får indflydelse på morens orlov og dagpenge FOA forbundet indklaget Klage over manglende hjælp til at anlægge retssag om ekstra månedsløn. Et medlem havde under et fuldtids-ansættelsesforhold fået tilsagn om 2 år senere at få to ekstra månedsløn à kr., forudsat at ansættelsesforholdet bestod. Hun opsagde stillingen inden de 2 år, men annullerede hurtigt opsigelsen og blev efter ønske ansat med 5 timers arbejdsuge. Løftet om ekstra månedsløn blev ikke gentaget. Da de 2 år var gået, rejste FOA afdelingen kravet over for arbejdsgiveren, der afviste under henvisning til, at der ikke havde været et uafbrudt ansættelsesforhold. FOA forbundet vurderede, at der ikke var rimelig udsigt til at vinde en retssag og afviste at anlægge sag på medlemmets vegne. Klageinstansen kunne ikke kritisere forbundets vurdering. Mod forbundsmedarbejderens benægtelse fandt klageinstansen heller ikke grundlag for at fastslå, at han i en telefonsamtale ikke havde talt ordentligt til medlemmet. Klageinstansen fandt herefter ikke grundlag for at antage, at afdelingen ikke havde givet medlemmet rimelig medlemsservice. 11

14 FOA afd.1 indklaget Klage over at FOA-afdeling ikke gav tilstrækkelig støtte i forbindelse med forskellige krav over for arbejdsgiveren. Et medlem klagede over, at FOA afdeling ikke havde hjulpet hende med at få gennemført krav om ret til at holde ferie, vederlag for overarbejde og varslingstillæg, rimelig fratrædelsesaftale m.m. vedrørende en ansættelse som badeassistent. FOA-afdelingen mente at have løst alle de sager, medlemmet havde rejst. Det var til dels sket ved aftaler indgået med arbejdsgiveren, efter at klagen var indgivet til klageinstansen. Klageinstansen udtalte, at det havde været at foretrække, at afdelingen tidligere havde sørget for en afslutning af sagen, men fandt dog ikke grundlag for at antage, at FOA-afdelingen ikke havde givet hende en rimelig medlemsservice. Hun fik derfor ikke medhold i klagen. En senere anmodning om genoptagelse af sagen blev ikke imødekommet FOA afd.1 indklaget Klage over at FOA-afdeling ikke gav medlem opbakning i afskedigelsessag. Et medlem blev afskediget fra en stilling som pedel (teknisk servicemedarbejder og ejendomsfunktionær) ved en daghøjskole med den begrundelse, at stillingen skulle nedlægges. Han mente, at afskedigelsen var uberettiget, idet stillingen blev besat af en anden, og at han ikke havde fået tilstrækkelig løn, herunder forskudttidstillæg under ansættelsen. Han klagede over, at FOA afdelingen ikke ville gennemføre en sag herom og ikke havde besvaret en række breve fra ham. FOA-afdelingen oplyste, at arbejdsgiveren havde bestridt, både at stillingen var blevet genbesat og at der mundtligt var lovet medlemmet højere løn end skriftligt aftalt. Medlemmet havde på grund af en administrativ fejl i de første måneder af sin ansættelse fået udbetalt for høj løn, men arbejdsgiveren havde valgte ikke at kræve tilbagebetaling. Der var således ikke tale om, at medlemmet i kraft af et mundtligt tilsagn havde haft krav på højere løn i ansættelsesperioden. Afdelingen videregav disse oplysninger til medlemmet og mente ikke, at afskedigelsen kunne anfægtes eller at han havde krav på yderligere løn, herunder forskudttidstillæg. Man anså herefter sagen for afsluttet i afdelingen. Efter medlemmets fornyede henvendelser redegjorde afdelingen igen for afdelingens begrundelse for, at man hverken kunne kritisere afskedigelsen eller mente, at medlemmet havde yderligere krav mod arbejdsgiveren. Medlemmets øvrige breve til afdelingen blev besvaret i det omfang, svaret ikke fremgik af tidligere breve fra afdelingen. Klageinstansen havde ikke grundlag for at kritisere, at FOA afdelingen havde skønnet, at der ikke var basis for at forfølge spørgsmålene om medlemmets afskedigelse og den udbetalte løn yderligere. Da afdelingen desuden havde besvaret medlemmets breve i rimeligt omfang, fik han ikke medhold i, at afdelingen ikke havde givet ham rimelig medlemsservice. En senere anmodning om genoptagelse af sagen blev ikke imødekommet FOA Randers indklaget Klage over at FOA-afdeling ikke ankede Arbejdsskadestyrelsens nægtelse af at genoptage et spørgsmål om erhvervsevnetab. Et medlem klagede over, at FOA-afdelingen ikke rettidigt havde anket en afgørelse fra Arbejdsskadestyrelsen, der afviste at genoptage en sag om erhvervsevnetab. 12

15 FOA-afdelingen beklagede, at man for sent fandt ud af, at man ikke havde forhåndsanket afgørelsen. Afdelingen havde efterfølgende på ny indbragt sagen for Arbejdsskadestyrelsen, og der ville blive mulighed for at påklage den afgørelse, styrelsen herefter skulle træffe. Klageinstansen kritiserede, at afdelingen ikke i tide enten havde anket afgørelsen eller havde aftalt med medlemmet, at den ikke skulle ankes FOA Nordsjælland indklaget Klage over manglende opbakning i afskedigelsessag. En SOSU assistent henvendte sig til sin FOA afdeling på grund af samarbejdsproblemer på arbejdspladsen. Der blev aftalt et møde med arbejdsgiver og kolleger for at afklare problemerne. FOA skulle ikke deltage i mødet. Afdelingen fik at vide, at arbejdsgiveren aflyste mødet. Da man ville meddele medlemmet det, havde hun allerede deltaget i et møde, der endte med, at arbejdsgiveren varslede hendes opsigelse. FOA-afdelingen havde forstået, at medlemmet havde accepteret opsigelsen og accepteret, at FOA ikke deltog i mødet. Afdelingen mente telefonisk at have meddelt medlemmet, at der herefter ikke var belæg for at føre sagen. Klageinstansen mente, at afdelingen burde have forlangt et nyt møde og protesteret mod arbejdsgiverens varsling af opsigelse af medlemmet. Uanset om afdelingen havde givet en telefonisk besked, burde man skriftligt og med begrundelse have orienteret medlemmet om, at og hvorfor afdelingen senere ikke mente at kunne videreføre sagen. Afdelingen havde derfor handlet kritisabelt og ikke givet medlemmet rimelig medlemsservice, og klageinstansen foreslog, at afdelingen i den anledning betalte medlemmet en godtgørelse på kr A-kassen indklaget Klage over manglende oplysning fra a-kassen om muligheden for at få supplerende efterløn. Et medlem klagede over, at a-kassen ikke havde oplyst, at hun havde mulighed for at få efterløn samtidig med at hun var fuldtidsforsikret og arbejdede på nedsat tid. Hun mente derfor at have lidt et tab på ca kr. A-kassen mente at have vejledt medlemmet korrekt. De regler, hun efterlyste, var indeholdt i to pjecer, som a-kassen havde sendt til hende. Efter en afgørelse fra Arbejdsmarkedets Ankenævn kan der ikke stilles krav om, at a-kassen giver medlemmerne specifik og individuel vejledning om efterløn eller at a-kassen giver individuel rådgivning om reglerne for arbejde i efterlønsperioden, medmindre medlemmet udtrykkelig har bedt om det, eller a-kassen af andre grunde er klar over, at medlemmet ønsker en sådan rådgivning. Ankenævnet havde ikke fundet grundlag for at kritisere a-kassen for manglende vejledning af medlemmet. Efter klageinstansens opfattelse ville det dog være rimelig medlemsservice at gøre opmærksom på, at der i det udleverede skriftlige materiale blandt andet var omtalt regler for arbejde i efterlønsperioden. Klageinstansen kritiserede derfor, at denne oplysning ikke var givet til medlemmet, men fandt ikke grundlag for at foreslå, at a-kassen betaler nogen godtgørelse eller erstatning i den anledning FOA Nordsjælland indklaget Klage over at FOA afdelings behandling af en henvendelse i anledning af inddragelse af en godkendelse af dagplejested og opsigelse som dagplejer. 13

16 En dagplejer var med 6 måneders varsel og fratrædelsesgodtgørelse blevet opsagt fra sin stilling med den begrundelse, at der i lokalerne, hvor børnene skulle opholde sig, var røg og nikotinlugt og gener heraf. Medlemmet fandt det urimeligt, at godkendelsen som dagplejested var blevet inddraget, og hun ønskede, at FOA skulle yde hende advokathjælp i forbindelse med opsigelsen. FOA-afdelingen havde protesteret over for kommunen, der bl.a. tilbød at forsøge at finde anden stilling til medlemmet. Afdelingen opfordrede medlemmet til at underskrive aftale med kommunen, men afslog ligesom forbundet at yde hende advokathjælp. Da hun ikke underskrev, besluttede afdelingen ikke at forfølge sagen yderligere. Klageinstansen havde ikke grundlag for at kritisere, at afdelingen havde skønnet, at der ikke var basis for yderligere herunder ved advokatbistand - at forfølge spørgsmålet om medlemmets afskedigelse eller inddragelsen af godkendelsen af hendes hjem til dagpleje. Hun fik derfor ikke medhold i klagen over afdelingens medlemsservice FOA Sønderjylland indklaget Klage over FOA-afdelings utilstrækkelige rådgivning i forbindelse med, at et medlem af sin arbejdsgiver blev betragtet som udeblevet. En ikke uddannet social- og sundhedshjælper blev ved kommunesammenlægningen overført til den nye kommunes vikarkorps. Hun fik derefter et vikariat under en anden afdeling i kommunen og en skriftlig bekræftelse fra vikarkorpset på, at hun efter vikariatet fortsat ville være ansat der. Hendes vikariat blev forlænget og senere erstattet af et nyt vikariat. Da hun derefter regnede med at skulle genoptage arbejdet i vikarkorpset, fik hun via FOA-afdelingen at vide, at arbejdsgiveren betragtede hende som udeblevet. FOA-afdelingen mente med det foreliggende dokumentationsmateriale ikke at kunne hjælpe hende yderligere. Efter klageinstansens opfattelse var det ikke utvivlsomt, at medlemmet med rette var blevet betragtet som udeblevet. Klageinstansen fandt det derfor kritisabelt og i strid med rimelig medlemsservice, at FOA-afdelingen ikke yderligere havde forfulgt spørgsmålet om medlemmets fortsatte ansættelse ved vikarkorpset, og klageinstansen foreslog, at afdelingen genoptog forhandlingerne med kommunen om denne ansættelse. 14

17 STATISTISK OVERSIGT over de afgjorte sager. Klagernes fordeling på kvinder og mænd. Antal klagere kvinder mænd klagere i alt I alt Klagernes fordeling på faggrupper Social- og Sundhedssektoren: Pædagogisk Sektor: Kost- og Servicesektoren: Teknik- og Servicesektoren: Sygehjælper, plejer, social- og sundhedsassistent (7), social- og sundhedshjælper (5) Souschef, dagplejer Rengøringsassistent, køkkenleder (2), servicemedarbejder, køkkenmedhjælper Teknisk servicemedarbejder (2), vagtcentraloperatør, badeassistent 15

18 Afgørelser fordelt på forbund, afdelinger, a-kasse *) Medhold Helt eller delvist Erstatning Ikke medhold FOA Forbundet 3 8 Tilbagekaldt Afdelinger FOA 1 3 FOA1/Brandfolkenes Organisation 1 Hjørring 1 KLS 1 Kolding 1 Midtsjælland 6 Nordsjælland 1 1 Randers 1 SOSU 1 Sønderjylland 1 Aalborg 1 Århus 2 A-kassen 1 I alt *) Når tallene er højere end antallet af afgørelser i året, er det fordi klagerne i nogle sager er rettet mod flere indklagede: forbundet, den lokale FOA-afdeling eller a-kassen. Klagernes fordeling på forbund, afdelinger, a-kasse *) Antal Forbund Afdelinger a-kasse I alt *) Når tallene er højere end antallet af afgørelser i året, er det fordi klagerne i nogle sager er rettet mod flere indklagede: forbundet, den lokale FOA-afdeling eller a-kassen. 16

19 Retningslinjer for FOAs KLAGEINSTANS *senest godkendt af FOAs hovedbestyrelse den 11. februar Formål Formålet med en klageinstansordning er at sikre det enkelte medlems rettigheder i FOA og OAA *). Bemærkning: Det er præciseret, at dommeren omfatter både forbund (inkl. Afdelinger, klubber mv.) og arbejdsløshedskasse. 2. Område Dommeren behandler sager fra medlemmer over sagsbehandling og afgørelser, som angår medlemmets individuelle, personlige rettigheder. Bemærkning: Der skal være tale om et medlems konkrete sag, som sagsbehandles af FOA og OAA som led i den service, der ydes overfor medlemmer. Undtaget er sager af egentlig politisk karakter samt sager, der er omfattet af andre klagemuligheder. Bemærkning: Ved sager af politisk karakter tænkes på FOA s almindelige virke som interesseorganisation for kollektive rettigheder, eks. OK-forhandlinger og andre forhandlinger vedrørende generelle ansættelsesvilkår samt det generelle politiske og fagpolitiske arbejde (medlemskab af LO, internationalt arbejde mv.). Det er ikke meningen, at dommeren skal afløse afgørelser efter lovgivningen, som kan ankes, f.eks. ankesager til DfA eller lignende. Medlemmet skal være gyldigt medlem af FOA, når sagen opstår. På begæring af FOA kan dommeren behandle sager, selv om der ikke foreligger klage fra et medlem. 3. Klagen Klagen indgives direkte til dommeren, som indhenter de nødvendige oplysninger til sin vurdering og afgørelse af sagen. Bemærkning: Dommeren foretager først egentlig sagsbehandling, når den, der klages over, har været hørt. 17

20 4. Dommeren Dommeren udpeges af hovedbestyrelsen for en 4 årig periode og må ikke være medlem af eller ansat i organisationen. Dommeren skal have en relevant faglig baggrund, skal være uvildig og fremtræde som sådan. 5. Afgørelse Dommeren kan: Beslutte at en klage er ubegrundet Udtale kritik af en sags behandling eller afgørelse Foreslå ændring af en afgørelse, forretningsgange eller lignede Foreslå erstatning Bemærkning: Alle afgørelser er indstillinger, som skal følges, hvis dommeren skal have den ønskede værdi. 6. Beretning Dommeren udarbejder én gang om året en skriftlig beretning om sit virke. 7. Sekretariat Klageinstansens sekretariat oprettes og drives af forbundet og er placeret i København. 8. Ikrafttræden Ordningen træder i kraft 1. april 1997 og kan behandle klager opstået efter 1. januar *) OAA Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse hedder i dag FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse (FOAs A-kasse) 18

INDHOLDSFORTEGNELSE FOAs Klageinstans beretning 2007

INDHOLDSFORTEGNELSE FOAs Klageinstans beretning 2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE FOAs Klageinstans beretning 2007 Beretning 2007 4 Afgørelser i FOAs Klageinstans 2007.... 6 13-2006 FOA Vestlolland indklaget. 7 15-2006 FOA Horsens indklaget.. 7 16-2006 FOA Forbundet

Læs mere

Til tillidsrepræsentanten. FOAs Klageinstans Sådan klager du

Til tillidsrepræsentanten. FOAs Klageinstans Sådan klager du Til tillidsrepræsentanten FOAs F O A F A G O G A R B E J D E Klageinstans Sådan klager du Du har ret til at klage I en organisation med ca. 200.000 medlemmer og mere end 1000 medarbejdere fordelt over

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. FOAs Klageinstans. Beretning 2008

F O A F A G O G A R B E J D E. FOAs Klageinstans. Beretning 2008 F O A F A G O G A R B E J D E FOAs Klageinstans Beretning 2008 FOAs Klageinstans Sekretariatet: Staunings Plads 1-3 1790 København V Telefon: 46 97 26 26 FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.dk

Læs mere

FOAs Klageinstans. Beretning 2012 F O A F A G O G A R B E J D E

FOAs Klageinstans. Beretning 2012 F O A F A G O G A R B E J D E FOAs Klageinstans Beretning 2012 F O A F A G O G A R B E J D E FOAs Klageinstans Sekretariatet: Staunings Plads 1-3 1790 København V Telefon: 46 97 26 26 FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.dk

Læs mere

Sekretariat: Staunings Plads 1-3 1790 København V Telefon: 4697 2626 FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.dk

Sekretariat: Staunings Plads 1-3 1790 København V Telefon: 4697 2626 FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.dk FOAs KLAGEINSTANS Sekretariat: Staunings Plads 1-3 1790 København V Telefon: 4697 2626 FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.dk FOAs dommer: Marie Louise Andersen (pr. 1/1-07) Sekretær :

Læs mere

FOAs KLAGEINSTANS. Sekretariat: Staunings Plads 1-3 1790 København V. Telefon: 4697 2626. E-mail: klageinstans@foa.dk. FOAs hjemmeside: www.foa.

FOAs KLAGEINSTANS. Sekretariat: Staunings Plads 1-3 1790 København V. Telefon: 4697 2626. E-mail: klageinstans@foa.dk. FOAs hjemmeside: www.foa. FOAs KLAGEINSTANS Sekretariat: Staunings Plads 1-3 1790 København V. Telefon: 4697 2626 E-mail: klageinstans@foa.dk FOAs hjemmeside: www.foa.dk FOAs dommer: Hans Kardel Sekretær: Stanley Lie, direkte 4697

Læs mere

FOA s KLAGEINSTANS. Et tilbud til medlemmerne

FOA s KLAGEINSTANS. Et tilbud til medlemmerne FOA s KLAGEINSTANS Et tilbud til medlemmerne Du har ret til at klage I en organisation med ca. 200.000 medlemmer og mere end 1000 medarbejdere fordelt over hele landet kan der opstå situationer, hvor du

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne Denne hovedaftale er indgået mellem Post Danmark A/S og de AC-organisationer, der ved underskrift har tilsluttet sig hovedaftalen. Ved parterne

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i voldgiftssagen: HK Privat for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod FOA Fag og Arbejde Esbjerg Afdeling (advokat Lars Lindhard)

OPMANDSKENDELSE i voldgiftssagen: HK Privat for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod FOA Fag og Arbejde Esbjerg Afdeling (advokat Lars Lindhard) 1 OPMANDSKENDELSE i voldgiftssagen: HK Privat for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod FOA Fag og Arbejde Esbjerg Afdeling (advokat Lars Lindhard) Afsagt den 24. januar 2010 1. Denne kendelse angår alene

Læs mere

Finansforbundet Januar 2007 Layout: Finansforbundet, Kommunikation

Finansforbundet Januar 2007 Layout: Finansforbundet, Kommunikation KLAGE INSTANS Finansforbundet Januar 2007 Layout: Finansforbundet, Kommunikation FINANSFORBUNDET KLAGEINSTANS Synes du ikke, at din sag har fået en ordentlig behandling i Finansforbundet? Eller mener du,

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 2. februar 2012 en formidlingsaftale for 6 måneder med de indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 2. februar 2012 en formidlingsaftale for 6 måneder med de indklagede. 1 København, den 14. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne Øster Farimagsgade 95 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 10. september

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

FOAs Klageinstans. Beretning 2010 F O A F A G O G A R B E J D E

FOAs Klageinstans. Beretning 2010 F O A F A G O G A R B E J D E FOAs Klageinstans Beretning 2010 F O A F A G O G A R B E J D E FOAs Klageinstans Sekretariatet: Staunings Plads 1-3 1790 København V Telefon: 46 97 26 26 FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.dk

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. FOAs Klageinstans. Beretning 2011

F O A F A G O G A R B E J D E. FOAs Klageinstans. Beretning 2011 F O A F A G O G A R B E J D E FOAs Klageinstans Beretning 2011 FOAs Klageinstans Sekretariatet: Staunings Plads 1-3 1790 København V Telefon: 46 97 26 26 FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.dk

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 21. juni 2011. faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 21. juni 2011. faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 21. juni 2011 i faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Danmarks Apotekerforening for Taastrup Apotek (advokat

Læs mere

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95 Meddelelse dagpenge - forlængelse - arbejdsskade - midlertidig afgørelse - anke - revision om: Lov: dagpengeloven - lovbekendtgørelse nr. 549 af 23.

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Rapport for 3F s Klageråd 2005

Rapport for 3F s Klageråd 2005 Rapport for 3F s Klageråd 2005 Forord fra formanden for Klagerådet Steen Andersen Formålet med vores Klageråd er at give 3F-medlemmer mulighed for at klage over fejl i sagsbehandlingen i sager behandlet

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført

Læs mere

Oplysningsgrundlaget for afgørelse om tilbagebetaling og karantæne

Oplysningsgrundlaget for afgørelse om tilbagebetaling og karantæne Oplysningsgrundlaget for afgørelse om tilbagebetaling og karantæne Udtalt, at det var beklageligt, at Ankenævnet for Arbejdsløshedsforsikringen og Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen havde truffet

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1282008-SKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 21. december 2016 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, Kristian Korfits Nielsen og Marie Tullin (kst.)). 15.

Læs mere

Når der ikke er arbejde nok til alle

Når der ikke er arbejde nok til alle Når der ikke er arbejde nok til alle Overenskomstansatte Danmarks Lærerforening Telefontavle Danmarks Lærerforening 33 69 63 00 Lokalkreds Der kan være flere grunde til, at der skal skæres ned i antallet

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV ):

Kendelse i faglig voldgift (FV ): Kendelse i faglig voldgift (FV2010.0062): Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (TIB) for A (faglig medarbejder Jannie Andersen) mod Dansk Byggeri for Johny Larsen Snedkerier A/S (konsulent Henrik Olsen)

Læs mere

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011 Afskedigelse Reglerne Overenskomsterne: Basis og leder Forvaltningsloven - herunder: - uskrevne retsregler - ombudsmandsudtalelser Funktionærloven Domspraksis Ligebehandlingsloven Tjenestemandsregulativer

Læs mere

I Landinspektørnævnets sag nr. 269: A og B mod landinspektør L afsagde nævnet den 4. marts 2005 følgende KENDELSE:

I Landinspektørnævnets sag nr. 269: A og B mod landinspektør L afsagde nævnet den 4. marts 2005 følgende KENDELSE: Landinspektør L var indklaget for Landinspektørnævnet for at have initieret afholdelsen af en skelforretning og misbrugt skelforretningsinstituttet for at dække over, at Landinspektørfirmaet, som L er

Læs mere

VEJLEDNING OM SYGDOM

VEJLEDNING OM SYGDOM VEJLEDNING OM SYGDOM INDHOLD MEDARBEJDERENS PLIGT TIL AT MELDE SYGEFRAVÆR... 3 KONSEKVENS AF MEDARBEJDERENS MANGLENDE OVERHOLDELSE AF RETNINGSLINJER OM SYGEMELDING... 3 DEN LOVPLIGTIGE SYGEFRAVÆRSSAMTALE...

Læs mere

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Styrelse F (advokat Lene Damkjær

Læs mere

FOAs KLAGEINSTANS. Sekretariat: Staunings Plads 1-3, 1790 København V. Telefon: 3343 4600. FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.

FOAs KLAGEINSTANS. Sekretariat: Staunings Plads 1-3, 1790 København V. Telefon: 3343 4600. FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa. FOAs KLAGEINSTANS Sekretariat: Staunings Plads 1-3, 1790 København V Telefon: 3343 4600 FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.dk FOAs Dommer Hans Kardel Sekretær Stanley Lie, direkte 3343

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse

fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse INDHOLD Indledning 3 Opsigelsesvarsel 3 Skriftlige opsigelser 6 Opsigelsesperioden 6 Fratrædelsesgodtgørelse 9 Krav om saglighed 9 Godtgørelse for usaglig

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0132 (afskedigelsesnævn)

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0132 (afskedigelsesnævn) Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0132 (afskedigelsesnævn) Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL) for A (advokat Maria Muñiz Auken) mod Vejen Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen)

Læs mere

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012 SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE meddelt onsdag den 11. april 2012 i afskedigelsesnævnssag nr. FV2011.0136. LC Lederforum for A (advokat Peter Breum) mod Odder Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Tvisten

Læs mere

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE Denne pjece giver dig overblik over den rådgivning og støtte, som Finansforbundet tilbyder, så du kan komme videre i dit arbejdsliv. FRATRÆDER DU?

Læs mere

Arbejdsgiverens ledelsesret

Arbejdsgiverens ledelsesret Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge

Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge En arbejdsløshedskasse klagede til ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen over en afgørelse fra arbejdsdirektoratet, hvorefter et medlem

Læs mere

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold.

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold. 12. maj 2011 Nyhedsbrev Arbejds- og Ansættelsesret Ændringer af ferielovens regler om lønmodtagerens retsstilling ved fritstilling i opsigelsesperioden og om forældelse af feriepengekrav Folketinget har

Læs mere

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE Denne pjece giver dig overblik over den rådgivning og støtte til at komme videre i dit arbejdsliv, som Finansforbundet tilbyder. FRATRÆDER DU? ER DU

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

Ankestyrelsens håndtering af sagen var en væsentlig årsag til, at sagen havde fået et meget forlænget sagsforløb.

Ankestyrelsens håndtering af sagen var en væsentlig årsag til, at sagen havde fået et meget forlænget sagsforløb. 2016-55 Afvisning af klage på grund af uklarhed om kompetencen til at behandle den. Undersøgelsesprincippet og videresendelsespligten 14. december 2016 Ankestyrelsen afviste at behandle en klage, fordi

Læs mere

Jeg har besluttet mig for at acceptere det fremsendte købstilbud på kr. 1.800.000 samt overtagelse 01.11.2010 [ ]

Jeg har besluttet mig for at acceptere det fremsendte købstilbud på kr. 1.800.000 samt overtagelse 01.11.2010 [ ] 1 København, den 6. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Gert Stokkendal Dæmningen 64 7100 Vejle Nævnet har modtaget klagen den 9. december 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2005-0002499 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Michael Jacobsen) 20. december 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2005-0002499 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Michael Jacobsen) 20. december 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2005-0002499 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Michael Jacobsen) 20. december 2005 K E N D E L S E Adelholm VVS ApS (advokat Jesper Jakobsen, Hjørring) mod Faber Invest I/S

Læs mere

Oktober 1999 Aftalenr. 1347

Oktober 1999 Aftalenr. 1347 Økonomiforvaltningen J.nr. 233.1STPÆ-1/99 Oktober 1999 Aftalenr. 1347 Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte har aftalt fornyelse pr. 1. april 1999 af overenskomst for støttepædagoger der

Læs mere

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE Denne pjece giver dig overblik over den rådgivning og støtte til at komme videre i dit arbejdsliv, som Finansforbundet tilbyder. OPSAGT? ER DU BLEVET

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 3. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0120: Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod Jutland Meat A/S (advokat Anders Worsøe) - 2 - INDLEDNING

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

af 1973 med ændringer pr. 1. marts 1981, 1. marts 1987 og 1. januar 1993.

af 1973 med ændringer pr. 1. marts 1981, 1. marts 1987 og 1. januar 1993. Hovedaftalen af 1973 med ændringer pr. 1. marts 1981, 1. marts 1987 og 1. januar 1993. 1 Da det er ønskeligt, at spørgsmål om løn- og arbejdsvilkår løses gennem afslutning af kollektive overenskomster,

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S v/ advokat Ole Steen Christensen Østergade 10 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 1. september 2011.

Læs mere

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Slots- og Kulturstyrelsen

Læs mere

Skoleleder og. overenskomstansat. er du. overenskomstansat. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN

Skoleleder og. overenskomstansat. er du. overenskomstansat. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN Skoleleder og overenskomstansat er du overenskomstansat og bekymret for at blive afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN 1 når dit Der kan af mange årsager opstå en risiko for, at din arbejdsgiver

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

Vejledning. - om sygdom

Vejledning. - om sygdom Vejledning - om sygdom Indhold Medarbejderens pligt til at melde sygefravær.... 3 Konsekvens af medarbejderens manglende overholdelse af retningslinjer om sygemelding... 3 Den lovpligtige sygefraværssamtale...

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN 27-01-2009 OK-Nyt Løn nr. 002-09 Sag.nr.: 07/2174 Voldgiftssagen vedrørende

Læs mere

Årsberetning 2014. (Uddrag)

Årsberetning 2014. (Uddrag) Årsberetning 2014 (Uddrag) 6.3 Kompetencespørgsmål Arbejdsrettens og de faglige voldgiftsretters kompetence er fastlagt i henholdsvis 9 11 og 21-22 i lov nr. 106 af 26. februar 2008, der som oven for nævnt

Læs mere

Tilkendegivelse meddelt mandag den 28. februar 2011 i faglig voldgiftssag Fødevareforbundet NNF for A (adv.fm. Kim Brandt Jensen/LO) mod

Tilkendegivelse meddelt mandag den 28. februar 2011 i faglig voldgiftssag Fødevareforbundet NNF for A (adv.fm. Kim Brandt Jensen/LO) mod Tilkendegivelse meddelt mandag den 28. februar 2011 i faglig voldgiftssag 2011.0003 Fødevareforbundet NNF for A (adv.fm. Kim Brandt Jensen/LO) mod DI for Danish Crown Tønder-Oksekødsdivision (fagleder

Læs mere

Vejledning om kommunernes bemyndigelse til at indgå fratrædelsesordninger. afskedigelsessager

Vejledning om kommunernes bemyndigelse til at indgå fratrædelsesordninger. afskedigelsessager Vejledning om kommunernes bemyndigelse til at indgå fratrædelsesordninger i vanskelige afskedigelsessager Maj 2011 1. Indledning... 3 2. Hvad er en vanskelig afskedigelsessag?... 3 3. Den økonomiske ramme

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn 1 DEB s klagenævn er et privat klagenævn oprettet af DEB, Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforening, og behandler

Læs mere

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme 1 Nævnet er oprettet af Hotel, Restaurant og Turisterhvervet, HORESTA, og Forbrugerrådet. 2 Nævnets kompetence Ankenævnet for hotel, restaurant

Læs mere

FORBUND. FOAs Klageinstans. Beretning 2014

FORBUND. FOAs Klageinstans. Beretning 2014 FORBUND FOAs Klageinstans Beretning 2014 FOAS KLAGEINSTANS FOA 3 Indhold FOAs Klageinstans beretning 2014 FOAs Klageinstans beretning 2014 3 Afgørelser truffet i 2014 5 172-2013 FOA1 og forbundet indklaget

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

FORBUNDSFORMAND POUL WINCKLER UDTALER TIL FOA S KLAGEINSTANS BERETNING 2000... 5 FOA S KLAGEINSTANS BERETNING 2000... 6 GENERELT OM FOA S KLAGEINSTANS

FORBUNDSFORMAND POUL WINCKLER UDTALER TIL FOA S KLAGEINSTANS BERETNING 2000... 5 FOA S KLAGEINSTANS BERETNING 2000... 6 GENERELT OM FOA S KLAGEINSTANS INDHOLDSFORTEGNELSE FORBUNDSFORMAND POUL WINCKLER UDTALER TIL FOA S KLAGEINSTANS BERETNING 2000... 5 FOA S KLAGEINSTANS BERETNING 2000... 6 GENERELT OM FOA S KLAGEINSTANS 2000... 6 BERETNING FOR 2000...

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 2. marts 2010 blev der i sag 92-2009 KK og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmægler DD og Ejendomsmæglervirksomheden MM afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 19. maj 2009 har KK og BB indbragt ejendomsmægler

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0141 UL/bib. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0141 UL/bib. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 17. januar 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jesper Struckmann Frederiksborggade 24 3600 Frederikssund Nævnet har modtaget klagen den 11. juli 2011. Klagen angår bl.a.

Læs mere

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1.

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1. Side 1 af 7 ARVID Stamoplysninger Titel Adir j.nr. 99-627-0338 Dokumenttype Dagpengeret, selvforskyldt ledighed AMA-afgørelse Dato(DD-MM-ÅÅ) 20-10-2000 Klassifikation Resumé Principiel Medlemmet havde

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0026) HK/Privat for A og B. mod. 3F Esbjerg 3F Varde-Billund og 3F Vejle

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0026) HK/Privat for A og B. mod. 3F Esbjerg 3F Varde-Billund og 3F Vejle PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0026) HK/Privat for A og B mod 3F Esbjerg 3F Varde-Billund og 3F Vejle Tvisten Tvisten angår spørgsmålet, om opsigelsen af A og B var sagligt begrundet

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse i faglig voldgift FV2014.0127. FOA Fag og Arbejde. for. mod. Kommunernes Landsforening (KL) for. Sønderborg Kommune

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse i faglig voldgift FV2014.0127. FOA Fag og Arbejde. for. mod. Kommunernes Landsforening (KL) for. Sønderborg Kommune PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift FV2014.0127 FOA Fag og Arbejde for A mod Kommunernes Landsforening (KL) for Sønderborg Kommune - 2 Tvisten Uoverensstemmelsen anga r, om det var berettiget,

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed 1 of 14 21/09/2010 12:30 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Område og begreber mv. Selvforskyldt ledighed ved udeblivelse fra samtaler eller aktiviteter,

Læs mere

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion Kort om sygedagpenge og refusion A - Løn under sygdom/refusion Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom. Fuld løn inkluderer sædvanlige løntillæg og provision, men ikke overarbejdsbetaling, uanset

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST - 1 06.11.2014-40 Omkostningsgodtgørelse konkursbos tilbagetræden fra domstolssag 20140930TC/BD Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST Af advokat

Læs mere

Når dit job er i fare

Når dit job er i fare Når dit job er i fare Overenskomstansatte Danmarks Lærerforening Telefontavle Danmarks Lærerforening 33 69 63 00 Lokalkreds Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret LØNMODTAGER HAVDE IKKE KRAV PÅ UDBETALING AF FEM IKKE-AFHOLDTE FERIEFRIDAGE FRA LØNMODTAGERNES GARANTIFOND En medarbejder kan ikke kræve ikke-afholdte feriefridage

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Om at stå til rådighed når du er ledig Om at stå til rådighed Om at stå til rådighed når du er ledig er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt

Læs mere

FORBUND. FOAs Klageinstans. Beretning 2015

FORBUND. FOAs Klageinstans. Beretning 2015 FORBUND FOAs Klageinstans Beretning 2015 Indhold FOAs Klageinstans beretning 2015 3 Afgørelser truffet i 2015 4 191-2014 FOA 1 indklaget 4 192-2014 FOA (Forbundet) indklaget 5 193-2014 FOA Sydfyn indklaget

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen. Grafologerklæring.

Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen. Grafologerklæring. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0010 Klageren: Indklagede: XX 8000 Århus Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen.

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0083 (afskedigelsesnævn)

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0083 (afskedigelsesnævn) Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0083 (afskedigelsesnævn) FOA Fag og Arbejde for A, B og C (advokat Jacob Goldschmidt) mod Viborg Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Hovedaftale mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC) /2011 Side 1

Hovedaftale mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC) /2011 Side 1 Hovedaftale mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Hvem er omfattet 3 5 1. Hvem er omfattet 3 Kapitel 2. Parternes formål 3 2. Samarbejde og organisationsfrihed

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S. AC-organisationerne

Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S. AC-organisationerne Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S og AC-organisationerne Dækningsområde Denne hovedaftale har bindende virkning for 1.AC-organisationerne. Hvorved forstås: a. en organisation, der er medlem af AC og

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Vi har siden starten i 2013 og hele 2014 behandlet og afsluttet 10 sager, hvoraf en enkelt er gået videre til mæglingsmanden.

Vi har siden starten i 2013 og hele 2014 behandlet og afsluttet 10 sager, hvoraf en enkelt er gået videre til mæglingsmanden. Klagerådsberetning 2013-2014 Indhold Indhold... 2 Forord fra Klagerådets formand... 2 Klagerådets medlemmer... 2 Klagerådets mæglingsmand... 3 Følgende sager er behandlet... 3 Afskedigelse... 3 Arbejdsskader...

Læs mere

Erstatning for skade på tv-apparat under transport

Erstatning for skade på tv-apparat under transport Erstatning for skade på tv-apparat under transport Direktoratet for Kriminalforsorgen havde afslået at imødekomme en indsats anmodning om erstatning for et tv-apparat, ødelagt under transport med DSB mellem

Læs mere

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt.

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt. 2009 20-7 Støttepædagogs omtale af et barn i et offentligt forum. Tavshedspligt En støttepædagog fortalte en tidligere kollega om et bestemt barn mens de kørte i bus. Barnet blev omtalt meget negativt.

Læs mere

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse En avis bragte en artikel om afskedigelse af to kommunale medarbejdere. Ifølge artiklen havde formanden for et af kommunens

Læs mere

KLAGERÅDSRAPPORT 2007

KLAGERÅDSRAPPORT 2007 KLAGERÅDSRAPPORT 2007 Indholdsfortegnelse Forord fra Klagerådets formand 3 Forord fra Klagerådets mæglingsmand 4 Afskedigelse 5 Rådgivning 18 Diverse 21 Ikke-realitetsbehandlede sager 24 Afviste sager

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på betaling af arbejdsvederlag i forbindelse med, at klagerne opsagde formidlingsaftalen.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på betaling af arbejdsvederlag i forbindelse med, at klagerne opsagde formidlingsaftalen. 1 København, den 21. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Kurt Hansen A/S Hundige Strandvej 197 2670 Greve Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på betaling af arbejdsvederlag

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

KENDELSE. Den 2. december 2008 blev der indhentet en tingbogsattest på ejendommen.

KENDELSE. Den 2. december 2008 blev der indhentet en tingbogsattest på ejendommen. 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/advokat Morten Kaas-Vinther Hillerød Port Sdr. Jernbanevej 18 D 3400 Hillerød Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på

Læs mere

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr - 1 Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/11 2013, jr. nr. 12-0192110 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten har ved en

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2)

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) 9-4 b. Familieret 3.4. Forvaltningsret 12.1 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) (Se også sag 9-4 a foran denne sag) I to tilfælde har ombudsmanden taget stilling

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere