Foreningsoplysninger 1 Administrator- og bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreningsoplysninger 1 Administrator- og bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3"

Transkript

1 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL // CVR // // ALBJERG.DK REVISION & RÅDGIVNING Administrator: Abel og Skovgaard Larsen Sønder Allé Aarhus C Tlf.: Andelsboligforeningen Ringertoften Gravervænget 1-23 m.fl 2400 København NV CVR-nr Årsrapport for regnskabsår

2 Indholdsfortegnelse side Foreningsoplysninger 1 Administrator- og bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 8 Balance 9 Noter 11 Andelsværdiberegning 25 \\dc.albjerg.local\kunder\ AB Ringertoften\REV2013\Revision\1904_13\[RE13 AB Ringertoften.xlsx]data

3 Foreningsoplysninger Andelsboligforeningen Ringertoften Beliggende Gravervænget 1-23 m.fl 2400 København NV CVR-nr Matr. nr m.fl., Utterslev, København Bestyrelse Klaus Weitermeyer, formand Jan Christensen Flemming Post Larsen Sandra Damgaard Nielsen Rebekka Koefoed Siri Håker Sørensen Administrator Abel og Skovgaard Larsen Sønder Allé Aarhus C Tlf.: Revision ALBJERG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Ringager 4C, 2. th Brøndby Tlf.: Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2014 Dirigent: 1

4 Administrator- og bestyrelsespåtegning Undertegnede har aflagt årsrapport for 2013 for Andelsboligforeningen Ringertoften. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A, andelsboliglovens 5, stk. 11 og 6, stk. 2 og 8 samt foreningens vedtægter. Det er bestyrelsens opfattelse, at de samlede henlæggelser til krav mod foreningen og tab på tilgodehavender, nu fuldt ud dækker den risiko, som kan klarlægges efter der ikke længere er usikkerhed om overprissager mod foreningen. Foreningens ordinære drift giver fortsat overskud, og der er nu bedre muligheder for at gennemføre vedligeholdelse og henlæggelser. Større renoveringsarbejder vil være betinget af nødvendig kreditgivning. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af foreningens finansielle stilling. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 28. marts 2014 Administrator: Abel og Skovgaard Larsen Aarhus C, den 28. marts 2014 Bestyrelsen: Klaus Weitermeyer, formand Jan Christensen Flemming Post Larsen Sandra Damgaard Nielsen Rebekka Koefoed Siri Håker Sørensen 2

5 Den uafhængige revisors påtegning Til medlemmerne i Andelsboligforeningen Ringertoften Vi har revideret årsregnskabet for Andelsboligforeningen Ringertoften for regnskabsåret 1. januar december 2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabslovens bestemmelser, andelsboliglovens 5, stk. 11 og 6, stk. 2 og 8 samt foreningens vedtægter. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser, andelsboliglovens 5, stk. 11 og 6, stk. 2 og 8 samt foreningens vedtægter. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven, andelsboliglovens 5, stk. 11 og 6, stk. 2 og 8 samt foreningens vedtægter. Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen Foreningen har i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens Vejledning om årsregnskaber for andelsboligforeninger medtaget budgettal som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Disse budgettal har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Brøndby, den 28. marts 2014 ALBJERG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Lars Rasmussen statsautoriseret revisor 3

6 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for Andelsboligforeningen Ringertoften er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A, andelsboliglovens 5, stk. 11 og 6, stk. 2 og 8 samt foreningens vedtægter. Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af foreningens aktiviteter for regnskabsperioden, og vise om den budgetterede og hos medlemmerne opkrævede boligafgift er tilstrækkelig. Endvidere er formålet at give de efter bekendtgørelse nr af 16. december 2013, jf. andelsboliglovens 6, stk. 2, krævede nøgleoplysninger, at give oplysning om andelenes værdi, jf. andelsboliglovens 6, stk. 8 samt at give de efter andelsboliglovens 5, stk. 11 krævede oplysninger om tilbagebetalingspligt vedrørende modtaget støtte. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Resultatopgørelsen Opstillingsform Resultatopgørelsen er opstillet, så denne bedst viser foreningens aktivitet i det forløbne regnskabsår. De i resultatopgørelsen anførte, ureviderede budgettal for indeværende år er medtaget for at vise afvigelser i forhold til realiserede tal, og dermed hvorvidt de opkrævede boligafgifter i henhold til budget har været tilstrækkelige til at dække omkostningerne forbundet med de realiserede aktiviteter. Indtægter Boligafgift og lejeindtægt vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen. Indtægter fra vaskeri, fællesaktiviteter m.v. indtægtsføres i takt med administrators modtagelse af oplysninger om indbetalte indtægter. Disse indtægter er således ikke nødvendigvis periodiseret fuldt ud i regnskabsperioden. Omkostninger Omkostninger vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsperioden. 4

7 Anvendt regnskabspraksis - fortsat Finansielle poster - fortsat Finansielle indtægter består af renter af bankindeståender. Finansielle omkostninger består af regnskabsperiodens renteomkostninger og bidrag fra prioritetsgæld, samt renter af bankgæld. Skat af årets resultat Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst. Der indregnes ikke negativ udskudt skat (skatteaktiv) af eventuelt underskud til fremførsel, ligesom der ikke indregnes udskudt skat vedrørende ejendomsavancebeskatning ved salg af sidste udlejningslejlighed. Forslag til resultatdisponering Under resultatdisponeringen indgår bestyrelsens forslag til disponering af regnskabsperiodens resultat, herunder eventuelle forslag om overførsel til "Andre reserver", f.eks. reservation af beløb til dækning af fremtidige vedligeholdelsesomkostninger på foreningens ejendom. Forslag om overførsel af beløb til "Overført resultat mv." er alene specificeret af hensyn til at kunne vurdere, hvorvidt den opkrævede boligafgift er tilstrækkelig til at dække betalte prioritetsafdrag. Balancen Materielle anlægsaktiver Foreningens ejendom (grund og bygning) værdiansættes til kostpris. I tilfælde, hvor dagsværdien er lavere end den historiske kostpris, nedskrives ejendommen til denne lavere værdi. Nedskrivningen indregnes i resultatopgørelsen. Der afskrives ikke på foreningens ejendom. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Bindingspligt overfor Grundejernes Investeringsfond består af indestående på særskilt konto hos Grundejernes Investeringsfond. Tilgodehavendet modsvares af det under hensatte forpligtelser indregnede beløb, og virker derfor neutralt i relation til andelsværdiberegningen. Rentetilskrivningen på indeståendet føres som en særskilt post på foreningens egenkapital. Bindingspligten formindskes og indeståendet frigives i det omfang afholdte vedligeholdelsesomkostninger overstiger de hos lejerne opkrævede beløb i henhold til bestemmelserne i boligreguleringsloven. Beløbet nedsættes (frigives) ved et lejemåls overgang til andel. 5

8 Anvendt regnskabspraksis - fortsat Egenkapital Under foreningens egenkapital indregnes foreningens medlemmers andelsindskud. "Overført resultat mv." indeholder akkumuleret resultat, tillægsværdi ved nyudstedelse af andele, samt resterende overførsel af årets resultat. Under "Andre reserver" indregnes beløb reserveret til fremtidig vedligeholdelse samt reservation til imødegåelse af værdiforringelse af foreningens ejendom, kursreguleringer mv. i overensstemmelse med generalforsamlingsbeslutning. Hensatte forpligtelser Forpligtelse Grundejernes Investeringsfond vedrører foreningens forpligtelse til at afholde vedligeholdelsesomkostninger i henhold til boligreguleringslovens bestemmelser. Beløbet modsvarer den under aktiver indregnede bindingspligt. Prioritetsgæld Prioritetsgæld indregnes ved låneoptagelsen til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles prioritetsgælden til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente. Forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes dermed i resultatopgørelsen over lånets løbetid. Prioritetsgælden er således værdiansat til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld, der opgøres som det oprindeligt modtagne provenu ved låneoptagelsen reduceret med betalte afdrag og korrigeret for en over afdragstiden foretagen afskrivning af lånets kurstab og låneomkostninger på optagelsestidspunktet. Obligationslån, der allerede var optaget pr. 1. januar 2010, er uændret indregnet til nominel værdi. Øvrige gældsforpligtelser Øvrige gældsforpligtelser værdiansættes til nominel værdi. Hensættelse til udskudt skat Foreningen har besluttet, at der til enhver tid skal være mindst et lejemål udlejet til et ikke-medlem. Dermed opretholdes den skattemæssige erhvervsaktivitet, hvorfor det det ikke er sandsynligt, at der udløses ejendomsavancebeskatning. Der indregnes derfor ikke hensættelse til udskudt skat som følge heraf. Der indregnes heller ikke negativ udskudt skat af skattemæssigt underskud til fremførsel. 6

9 Anvendt regnskabspraksis - fortsat Øvrige noter Nøgleoplysninger De i note 17 anførte nøgleoplysninger har til formål at give regnskabsbrugeren et bedre grundlag for at analysere foreningens økonomiske situation. I henhold til bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om oplysningspligt ved salg af andelsboliger, skal der ifølge 3 afgives en række nøgleoplysninger som noter til andelsboligforeningens årsregnskab. De lovkrævede oplysninger er indeholdt i bilag 1 til bekendtgørelsen (Nøgleoplysningsskema for andelsboligforeningen), og er anført som et særskilt afsnit i note 17 under overskriften "Lovkrævede nøgleoplysninger" med henvisning til oplysningsskemaets referencenumre. Andelsværdi Bestyrelsens forslag til andelsværdi fremgår af note 18. Andelsværdien opgøres i henhold til andelsboligforeningsloven samt vedtægternes 14. 7

10 Resultatopgørelse for 2013 Realiseret Budget Realiseret Indtægter (ej revideret) note kr. kr. kr. Boligafgift Moderniseringstillæg, medlemmer Lejeindtægter Vaskeri, netto Øvrige indtægter Statstilskud Indtægter i alt Omkostninger Ejendomsskat og forsikringer Forbrugsafgifter Renholdelse Vedligeholdelse, løbende Administrationsomkostninger Øvrige foreningsomkostninger Afskrivninger driftsmidler Nedskrivning af foreningens ejendom Omkostninger i alt Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Finansielle poster, netto Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Forslag til resultatdisponering: Overført til "reserve til vedligeholdelse af ejendommen" Overført til "Overført resultat m.v." Betalte prioritetsafdrag Af- og nedskrivninger tilbageført Overført til "reserve til vedligeholdelse af ejendommen" Overført restandel af årets resultat Disponeret i alt

11 Balance pr. 31. december note kr. kr. Aktiver Ejendommen Matr. nr m.fl. Utterslev, København Nedskrevet værdi pr. 31. december Offentlig ejendomsvurdering pr. 1. oktober 2012 udgør kr Driftsmidler Materielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Grundejernes investeringsfond Restancer andelshavere og lejere Hensat til tab Mellemregning fraflyttede lejer Vandregnskab indeværende år Varmeregnskab indeværende år Periodeafgrænsningsposter Forsikringssager Øvrige tilgodehavender Tilgodehavende Grundejernes Investeringsfond Afdragsordninger Tilgodehavender Danske Bank kt (driftskonto) Danske Bank kt Danske Bank kt (vicevært) Danske Bank kt (kassebeholdning) Danske Bank kt (fælleshus) Likvide beholdninger i øvrigt Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver

12 Balance pr. 31. december Passiver note kr. kr. Andelsindskud Reserve for opskrivning af foreningens ejendom 0 0 Overført resultat mv Egenkapital før andre reserver Andre reserver Reserveret til vedligeholdelse af ejendommen Andre reserver Egenkapital Forpligtelse Grundejernes Investeringsfond Hensatte forpligtelser Prioritetsgæld Deposita Forudbetalt boligafgift og leje Indvendig vedligeholdelse, lejere Periodeafgrænsningsposter Tilbagesøgningskrav og erstatningssager Danske Bank kt (fælleshus) 0 77 Vandregnskab indeværende år Varmeregnskab indeværende år Øvrig gæld Gældsforpligtelser Passiver Eventualaktiver og -forpligtelser 16 Nøgleoplysninger 17 Beregning af andelsværdi 18 10

13 Noter til resultatopgørelsen Note 1. Lejeindtægter Realiseret Budget Realiseret (ej revideret) kr. kr. kr. Lejeindtægter beboelseslejemål Tomgang, reduktion m.v Moderniseringstillæg Lejeindtægt fælleshus Lejeindtægter, kælderlokaler Lejeindtægter erhvervslejemål, butikker Hensat til Grundejernes Investeringsfond, netto Note 2. Ejendomsskat og forsikringer Ejendomsskatter Forsikringer Note 3. Forbrugsafgifter Renovation Elforbrug fællesarealer m.v Note 4. Renholdelse Viceværter gager, ejendomsservice Diverse personaleomkostninger Lønsumsafgift, retur Trappevask, rengøring m.v Snerydning, gårdanlæg, m.v Skadedyrsbekæmpelse Diverse omkostninger

14 Noter til resultatopgørelsen - fortsat Note 5. Vedligeholdelse, løbende Realiseret Budget Realiseret (ej revideret) kr. kr. kr. Maler Murer Snedker og tømrer Glarmester VVS Varmeanlæg Elektrolyse Elektriker Kloakarbejde Hårde hvidevarer Drift af maskiner Låseservice - nøgler og navneskilte Forsikringsskader Jord/beton arbejde Afrensning og beskyttelse graffiti Diverse Hensættelse til indvendig vedl

15 Noter til resultatopgørelsen - fortsat Note 6. Administrationsomkostninger Realiseret Budget Realiseret (ej revideret) kr. kr. kr. Administrationshonorar Revision og regnskabsmæssig assistance Revision implementering af nye nøgleoplysninger Anden assistance inkl. rest Teknisk rådgivning Advokatbistand Ejendomsmæglerhonorar, vurdering lejl Vand- og Varmeregnskabshonorar Generalforsamling og møder Porto og gebyrer Telefon og internet Småanskaffelser og kontorhold Tab på debitorer Regulering hensættelse til tab på debotorer Note 7. Øvrige foreningsomkostninger Telefon- og bestyrelsesgodtgørelse Abonnementer og kontingenter

16 Noter til balancen Note 8. Ejendommen Matr. nr m.fl. Utterslev, København Kostpris kr. kr. Kostpris 1. januar Kostpris 31. december Nedskrivninger Nedskrivninger 1. januar Årets nedskrivning til lavere dagsværdi Nedkrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december Som indikator for nedskrivningsbehovet er anvendt seneste offentlige ejendomsvurdering. Den offentlige ejendomsvurdering pr. 1. oktober 2012 udgør kr Note 9. Driftsmidler Kostpris Kostpris 1. januar Tilgang 0 0 Afgang 0 0 Kostpris 31. december Afskrivninger Afskrivninger 1. januar Tilgang Afgang 0 0 Afskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december

17 Noter til balancen, fortsat Note 10. Egenkapital Egenkapital før andre reserver Andelsindskud Reserve for Overført I alt opskrivning af resultat mv. ejendom Saldo pr. 1. januar Korrektion Grundejernes Investeringsfond Tilgang nye andele Tillægsværdi nye andele Reseveret til vedligeholdelse 0 0 Overført til Andre reserver Overført af årets resultat m.v Saldo 31. december Reserveret til Reserveret til I alt imødegåelse af vedligeholdelse værdiforringelse af ejendommen ejendom, kursregulering mv. Andre reserver Egenkapital i alt Saldo pr. 1. januar Korrektion Grundejernes Investeringsfond Tilgang nye andele Tillægsværdi nye andele Reseveret til vedligeholdelse Overført til Andre reserver Overført af årets resultat m.v Saldo 31. december

18 Noter til balancen, fortsat Note 11. Prioritetsgæld Nominel restgæld = Betalte pantebrevs Regnskabs- Rest- Renter og afdrag restgæld mæssig værdi Kursværdi Lånetype Kurs løbetid bidrag /12 31/12 31/12 BRF Kredit Rentetilpasningslån, 3,0940% opr. kr Afdragsfrit indtil 2015 Renteomlægning ultimo ,59 22 år BRF Kredit Rentetilpasningslån, 3,5692% opr. kr Afdragsfrit indtil 2015 Renteomlægning ultimo ,12 22 år

19 Noter til balancen - fortsat Note 12. Vandregnskab indeværende år kr. kr. Vandomkostninger Indbetalt a conto Note 13. Varmeregnskab indeværende år Varmeomkostninger Indbetalt a conto Note 14. Øvrig gæld Forsikring Håndværkere m.v Revisor ABC Rengøring og service Feriepenge Skat, ATP m.v Pension Diverse skyldige/afsatte omkostninger

20 Noter til balancen - fortsat Note 15. Gældsforpligtelser Af de samlede gældsforpligtelser, er kr langfristede gældsforpligtelser. Den langfristede gæld består af prioritetsgæld. Der henvises i øvrigt til note 11. Note 16. Eventualaktiver og -forpligtelser Sikkerhedsstillelser Der er tinglyst ejerpantebrev nom. kr Pantebrevet er i eget behold. Hæftelsesforhold Foreningens medlemmer hæfter alene for foreningens forpligtelser med deres indskud. Hæftelsesforholdene er ligeledes oplyst i note 17, Nøgleoplysninger, Feltnr. E1 og E2. Ejendomsavancebeskatning I henhold til retspraksis vil overdragelse af det sidste lejemål med udlejning til ikke-medlemmer medføre ejendomsavancebeskatning af alle foreningens lejemål overgået til andele efter 19. maj Der er ikke indregnet udskudt skat som følge heraf, idet foreningen har besluttet ikke at afhænde den sidste ledige lejelejlighed. Det er derfor ikke sandsynligt at der vil blive udløst ejendomsavancebeskatning. Der er afhændet 336 lejligheder siden stiftelsen, og foreningen udlejer fortsat 83 lejemål til ikke-medlemmer. 18

21 Øvrige noter til årsregnskabet Note 17. Nøgleoplysninger Nøgleoplysningerne viser centrale dele af foreningens økonomi, og er primært udregnet på baggrund af arealer. I Andelsboligforeningen Ringertoften anvendes andelsindskuddene som fordelingsnøgle, og de arealbaserede nøgletal for andelsværdi og boligafgift svarer derfor ikke til de, der konkret gælder for den enkelte andelshaver. Lovkrævede nøgleoplysninger Bekendtgørelse nr af 16. december 2013 angiver i bekendtgørelsens Bilag 1 en række lovkrævede nøgleoplysninger om foreningens økonomi. Oplysningerne er anført nedenfor. Der er anført et referencenummer for hver oplysning, der svarer til de i nøgleskemaet anvendte referencenumre. Antal BBR Areal BBR Areal BBR Areal 31/12 31/12 31/12 31/ Feltnr. Boligtype Stk. m² m² m² B1 Andelsboliger B2 Erhvervsandele B3 Boliglejemål B4 Erhvervslejemål B5 Øvrige lejemål, kældre, garager m.v B6 I alt C1 C2 C3 Boligernes Boligernes areal (anden Det oprindelige Sæt kryds areal (BBR) kilde) indskud Andet Hvilket fordelingstal benyttes ved opgørelse af andelsværdien? X Hvilket fordelingstal benyttes ved opgørelse af boligafgiften? X Ved stiftelsen blev boligafgiften fastsat ud fra den aktuelle leje. Ved førstegangssalg fastsættes boligafgiften til kr. 940 (2008-niveau) pr. m2 med efterfølgende regulering jf. vedtægternes 9.. År D1 Foreningens stiftelsesår 2005 D2 Ejendommens opførelsesår

22 Øvrige noter til årsregnskabet Note 17. Nøgleoplysninger, fortsat Feltnr. Sæt kryds Ja Nej E1 Hæfter den enkelte andelshaver for mere, end der er betalt for andelen? X E2 Hvis ja, beskriv hvilken hæftelse, der er i foreningen: Ikke relevant Sæt kryds Anskaffelsesprisen F1 Anvendt vurderingsprincip til beregning af andelsværdien X F2 F3 F4 Forklaring på udregning: Forklaring på udregning: Valuarvurdering Offentlig vurdering Forklaring på udregning: Reserver i procent af ejendomsværdi Anvendt værdi Andre reserver Ejendomsværdi (F2) 31/ m 2 ultimo året i alt (B6) kr. kr. pr. m 2 Ejendommens værdi ved det anvendte vurderingsprincip Andre reserver (F3) 31/ m 2 ultimo året i alt (B6) kr. kr. pr. m 2 Generalforsamlingsbestemte reserver (F3 * 100) / F2 % 0 20

23 Øvrige noter til årsregnskabet, fortsat Note 17. Nøgleoplysninger, fortsat Feltnr. Sæt kryds Ja Nej G1 Har foreningen modtaget offentligt tilskud, som skal tilbagebetales ved foreningens opløsning? X G2 Er foreningens ejendom pålagt tilskudsbestemmelser, jf. lov om frigørelse for visse tilskudsbestemmelser m.v. (lovbekendtgørelse nr. 978 af 19. oktober 2009)? X G3 Er der tinglyst en tilbagekøbsklausul (hjemfaldspligt) på foreningens ejendom? X Forklaring på udregning: (Ultimo månedens indtægt uden fradrag for tomgang, tab m.v.) * 12 m 2 pr. balancedagen for andele (B1 + B2) For boligafgiftens vedkommende, jf. H1, skal der anvendes summen af boligafgiften fra andelsboliger og erhvervsandele kr. pr. m 2 H1 Boligafgift * 12 / H2 Erhvervslejeindtægter * 12 / H3 Boliglejeindtægter * 12 / Forklaring på udregning: Årets resultat m 2 pr. balancedagen for andele (B1 + B2) År 2011 År 2012 År 2013 kr. pr. m 2 kr. pr. m 2 kr. pr. m 2 J Årets resultat pr. andels m 2 de sidste 3 år

24 Øvrige noter til årsregnskabet, fortsat Note 17. Nøgleoplysninger, fortsat Forklaring på udregning af K1: Forklaring på udregning af K2: Feltnr. K1 (Gældsforpligtelse - omsætningsaktiver) pr. balancedagen m 2 pr. balancedagen for andele (B1 + B2) kr. pr. m 2 Andelsværdi 640 K2 + (Gæld - omsætningsaktiver) K3 Teknisk andelsværdi Forklaring på udregning: Andelsværdi pr. balancedagen (note 18) m 2 pr. balancedagen for andele (B1 + B2) Vedligeholdelse pr. år m 2 ultimo året i alt (B6) År 2011 År 2012 År 2013 kr. pr. m 2 kr. pr. m 2 kr. pr. m 2 M1 Vedligeholdelse, løbende M2 Vedligeholdelse, genopretning og renovering M3 Vedligeholdelse i alt Forklaring på udregning: (Regnskabsmæssig værdi af ejendom - Gældsforpligtelser i alt) på balancedagen * 100 Regnskabsmæssig værdi af ejendommen på balancedagen % P Friværdi

25 Øvrige noter til årsregnskabet, fortsat Note 17. Nøgleoplysninger, fortsat Forklaring på udregning: Feltnr. År 2011 År 2012 År 2013 kr. pr. m 2 kr. pr. m 2 kr. pr. m 2 R Årets afdrag for de sidste 3 år Supplerende nøgletal i øvrigt Ud over de lovkrævede nøgleoplysninger ovenfor, er der beregnet følgende nøgletal, der medvirker til at skabe det fornødne overblik over foreningens økonomiske udvikling. Der er taget udgangspunkt i værdierne pr. balancedagen. kr./m² andele kr./m² totalejd. Beregnede nøgletal for foreningen: (B1+B2) iflg. B6 Offentlig ejendomsvurdering Anskaffelsessum (kostpris) Gældsforpligtelser fratrukket omsætningsaktiver Foreslået andelsværdi Henlæggelser (andre reserver) uden for andelsværdien kr./m² % Boligafgift ultimo året pr. andelskvm. ultimo (se H1) Boligafgift i procent af samlede ejendomsindtægter for hele året 82 Erhvervslejeindtægt ultimo året pr. udlejede erhvervskvm. ultimo = * 12 / Boliglejeindtægt ultimo året pr. udlejede boligkvm. ultimo = * 12 / Årets afdrag m2 pr. balancedagen for andele (B1 + B2) 23

26 Øvrige noter til årsregnskabet, fortsat Note 17. Nøgleoplysninger, fortsat Finansielle poster, netto, kr % Omkostninger m.v. i % Øvrige omkostninger ekskl. nedskrivning, kr % Vedligeholdelse, kr % 24

27 Øvrige noter til årsregnskabet Note 18. Beregning af andelsværdi Bestyrelsen indstiller til følgende værdiansættelse i henhold til lov om andelsboligforeninger og andre bofællesskaber 5, stk. 2, litra a, anskaffelsessummen samt vedtægternes 14: kr. Foreningens egenkapital før andre reserver 31. december Tilbageførsel af nedskrivning af foreningens ejendom (se note 8) Ejendommen er indregnet i balancen til nedskrevet dagsværdi, men i andelsværdiberegningen er nedskrivningen tilbageført, således at ejendommen herefter indgår i andelsværdien med kostprisen, jf. Lov om andelsboligforeninger og andre bofællesskaber 5, stk. 2, litra a Værdi pr. indskudt andelskrone: ,28 Senest vedtagne andelsværdi til sammenligning (gældende på balancedagen): Værdi pr. indskudt andelskrone vedtaget på generalforsamlingen den 8. april ,28 25

ÅRSRAPPORT 2013 34. regnskabsår

ÅRSRAPPORT 2013 34. regnskabsår MODELREGNSKAB Andelsboligforeningen Standard A Byvej 34-36 2335 København K CVR-nr. 25 25 25 25 ÅRSRAPPORT 2013 34. regnskabsår Administrator: Ejendomsadministrationen Administratorgade 6, 2. 5678 København

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR.

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR. ø ø ±Æ ªÆª ƪ ± øµ ª ª µøæ ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR. 63 71 49 17 ÅRSRAPPORT 2013 ª ªÆ ± º øºª Ô Èi ÛÔÎÎÓ (æª ø i à ÚÊ ÌÌ ÔÎ ÓÈ ÓÈi ø Ê ÌÌ ÔÎ ÏÈ Ïi Û ø Ê Æª

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR.

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR. ø ø ±Æ ªÆª ƪ ± øµ ª ª µøæ ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR. 63 71 49 17 ÅRSRAPPORT 2013 ª ªÆ ± º øºª Ô Èi ÛÔÎÎÓ (æª ø i à ÚÊ ÌÌ ÔÎ ÓÈ ÓÈi ø Ê ÌÌ ÔÎ ÏÈ Ïi Û ø Ê Æª

Læs mere

DATAREVISION Registrerede revisorer

DATAREVISION Registrerede revisorer S Bregnerødvej 156-164 B 3460 Birkerød evr. nr.: 29 25 29 47 ARSRAPPORT FOR 1.1.2011-31.12.2011 6. regnskabsår DATAI IsioN evr.nr. 54 5o 40 55 email: rev isor(rpdatarevision.dk Pile Alle 29 2000 Frederiksberg

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C CVR-nummer: 66671119 ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2015 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 24314

Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 24314 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 28/4 2015 Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 24314 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Andelsboligforeningen Vejrøgade / Manøgade

Andelsboligforeningen Vejrøgade / Manøgade Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Andelsboligforeningen Vejrøgade /

Læs mere

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Maltahus I Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VE JLEDNING OM ÅRSREG N SK ABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DE R AFLÆGGER ÅRSREG N SK AB EFTE R ÅRSREG N SK ABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening December 2010

Læs mere

Andelsboligforeningen Kingosparken

Andelsboligforeningen Kingosparken Andelsboligforeningen Kingosparken Årsrapport for 2014 7. regnskabsår Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den 22. april 2015 Dirigent 31. Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 1

Læs mere

Andelsboligforeningen "Sønderhus" Krusågade 3-9 1719 København V

Andelsboligforeningen Sønderhus Krusågade 3-9 1719 København V Andelsboligforeningen "Sønderhus" Krusågade 3-9 1719 København V Årsrapport for 2014 1 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger 2 Påtegninger Bestyrelsespåtegning 3 Administratorerklæring

Læs mere

Tlf: 39 15 52 00 BDOStatsautoriseret revisionsaktieselskab OBD koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk A/B LYØVEJ1 M.FL.

Tlf: 39 15 52 00 BDOStatsautoriseret revisionsaktieselskab OBD koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk A/B LYØVEJ1 M.FL. Tlf: 39 15 52 00 BDOStatsautoriseret revisionsaktieselskab OBD koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 REVISOR A/B LYØVEJ1 M.FL. ÅRSRAPPORT 2013 45. REGNSKABSÅR

Læs mere

ok $r/f'w// Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D, Toldbodgade 26, D-F 8600 Silkeborg. Årsrapport for regnskabsåret 2014

ok $r/f'w// Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D, Toldbodgade 26, D-F 8600 Silkeborg. Årsrapport for regnskabsåret 2014 Revisorerne Hostruphus Godkendt Revisionsaktieselskab Hostrupsgade 41,8600 Silkeborg Telefon 86 81 1033 Gvr. nr. 20 56 04 95 www.hostruphus.dk Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D,

Læs mere

Andelsboligforeningen Søtoften

Andelsboligforeningen Søtoften Søtoften 7, 8660 Skanderborg. CVR-nr. 34673926 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11. april 2015. Jens Lützen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Nymølle Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04 CVR-nr.

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår)

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår) Østerbrogade 62 2100 København Ø Telefon: 3526 5208 Telefax: 3526 5209 ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013 (9. regnskabsår) Vedtaget på foreningens generalforsamling

Læs mere

Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde

Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde Årsrapport 2012 Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde CVR-nr. 33 78 05 24 T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk

Læs mere

flpstatsautoriserede REVISORER Retur til revisor Andeisboligforeningen Kingosparken Arsrapport for 2012 5. regnskabsår Godkendt på foreningens

flpstatsautoriserede REVISORER Retur til revisor Andeisboligforeningen Kingosparken Arsrapport for 2012 5. regnskabsår Godkendt på foreningens flpstatsautoriserede REVISORER Retur til revisor Andeisboligforeningen Kingosparken Arsrapport for 2012 5. regnskabsår Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den I 2013 Dirigent An independent

Læs mere

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger

Læs mere

TREKRONER ' REVISION A/S

TREKRONER ' REVISION A/S TREKRONER ' REVISION A/S Andelsholigforeningen Andedammen væenrik Hjortdal Andedammen 3 346 Birkerød Årsrapport 213 29. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fgreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

Andelsboligforeningen Klosterparken, Esrum

Andelsboligforeningen Klosterparken, Esrum Andelsboligforeningen Klosterparken, Esrum Årsrapporten 2014 Godkendt på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling den 21. marts 2015 dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer

Læs mere

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR.

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR. REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR. 15 65 97 77 ÅRSRAPPORT 2013 Andelsboligforeningen Sølvgade 93 Sølvgade

Læs mere

Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00

Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00 GENPART Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00 Årsrapport for 2013/14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International -

Læs mere

Andelsboligforeningen Skydebanen. Årsrapport for 2012

Andelsboligforeningen Skydebanen. Årsrapport for 2012 Andelsboligforeningen Skydebanen Årsrapport for 2012 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den 29. april 2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 1 Årsrapportens godkendelse

Læs mere

Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN

Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN An delsbol igforen i ngen Gammel Kongevej 1624-D (, Arsregnskab 21t11 36. regnskabsår Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s - CVR nummer 33 2417 63 Kongevejen

Læs mere

PRIMA. t{ 2o1s REVISION. AnsneppoRT. (25. Regnskabsår) An delsbol i gfo ren i n gen Th orsbo Thorsager 12 2640 Hedehusene

PRIMA. t{ 2o1s REVISION. AnsneppoRT. (25. Regnskabsår) An delsbol i gfo ren i n gen Th orsbo Thorsager 12 2640 Hedehusene wvwv. primorevision.dk An delsbol i gfo ren i n gen Th orsbo Thorsager 12 264 Hedehusene AnsneppoRT 1. januar 214-31. december 214 (25. Regnskabsår) t{ 2o1s MEDLEM AF DANSKE REVISORER F5K* Ringstedvej

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET

ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET CVR-nr. 30 63 09 04 ÅRSRAPPORT FOR 2012 24. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger: Foreningsoplysninger 1 Påtegninger: Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG. CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014

ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG. CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014 ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

PETEREGEMAR CLAUSCLAUSEN. revisor. 4) Forelæggelse tilgodkendelse af budgetter for det kommende regnskabsår. 5) Forslag:

PETEREGEMAR CLAUSCLAUSEN. revisor. 4) Forelæggelse tilgodkendelse af budgetter for det kommende regnskabsår. 5) Forslag: PETEREGEMAR AdvokatL CLAUSCLAUSEN AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 iill lliiii lil lili illlllllilll lilmi lllll lr"illeliiiii København, den 22. april

Læs mere