Det kommunale børneområde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det kommunale børneområde"

Transkript

1 Det kommunale børneområde Ved Lars Boe Wille Socialrådgiver og Master i udsatte Børn og Unge Adoption og Samfund/ Lars Boe Wille] 1

2 Oplæggets hovedspørgsmål: - Hvordan kan adoptivbørn få den fornødne støtte hos det offentlige? Adoption og Samfund/ Lars Boe Wille] 2

3 Min baggrund: Uddannet socialrådgiver, København, Uddannet Master i Udsatte Børn og Unge, Aalborg Universitet, Adoption og Samfund/ Lars Boe Wille] 3

4 Arbejdet for: Græsted-Gilleleje kommune, 2002, Integrationsteamet - modtagelse og etablering af flygtninge. Græsted-Gilleleje-/ Gribskov Kommune, , Børne Familieafdelingen, socialrådgiver, projektleder, faglig konsulent. 2012, Holbæk kommune, socialfaglig konsulent, Børn og Ungesekretariatet og Familieafdelingen. Løbende socialfaglig oplægsvirksomhed Adoption og Samfund/ Lars Boe Wille] 4

5 Faglige områder Komplekse børnesager Ufrivillige anbringelser Uledsagede mindreårige flygtninge Kommunale forpligtigelser overfor mindreårige asylansøgere, der opholder sig på et asylcenter. Adoption og Samfund/ Lars Boe Wille] 5

6 Baggrundsviden - Haft berøring med enkelte sager. - Modtaget baggrundsmateriale fra Lene Borg: Uddrag fra: sæt adoption på dagsordenen : Lars von der Lieth, nu afdød psykolog og forsker ved Københavns Universitet, er nået frem til, at procent af alle adoptivbørn vokser op og får et almindeligt, godt liv, mens procent har brug for hjælp til at komme på plads i livet, og 5-6 procent har meget svære udfordringer og har behov for særlig hjælp. Dette stemmer godt overens med en endnu upubliceret undersøgelse af Merete Laurberg, der peger på, at 4,9 procent af adoptivbørnene i perioden på et tidspunkt blev anbragt uden for hjemmet. Det er det dobbelte antal i forhold til etnisk danske børn. Tallene kan ikke undre. En hård start på livet har omkostninger, hvis ikke adopterede og adoptivfamilier får adoptionsfaglig støtte. Adoption og Samfund/ Lars Boe Wille] 6

7 Baggrundsviden Uddrag fra: Uddybende notater, A og S Konference Vi frygter også, at adoptivbørn fejldiagnosticeres og fejlmedicineres med diagnoser som ADHD, og vi er bekymrede for, at folkeskolerne ikke kan løfte inklusionsopgaven over for adoptivbørn i tilstrækkelig kvalificeret grad på grund af manglende adoptionsfaglighed. Set over en årrække udgør adopterede i gennemsnit ca. 1 % af en fødselsårgang. Langt de fleste adoptivbørn er sunde og stærke børn, som klarer sig fint og falder godt til i deres nye familier. Den ualmindelige start på livet kan imidlertid give børnene en særlig sårbarhed, som kan kræve en særlig indsats. Alle adoptivbørn er som udgangspunkt omsorgssvigtede børn, der har lidt det ultimative tab af forældre. Professor i specialpædagogik, Niels Egelund, oplyste på en konference om inklusion i Århus d. 10. april 2012 fra en rapport, der offentliggøres i maj 2012, at 14 % af de adopterede børn i folkeskolen modtager specialundervisning. Her er der brug for en særlig viden og indsats således, at adoptivbørn også kan inkluderes i fremtidens folkeskole. Samtidig har det offentlige system vanskeligt ved at tage de særlige hensyn, som kan være relevante i forhold til adoptivbørn, f.eks. i forbindelse med institutionsstart og skolestart. Adoption og Samfund/ Lars Boe Wille] 7

8 Oplægget har fokus på: At skabe indblik i det kommunale børneområde ved at redegøre for: 1. Indgange til Familieafdelingen. 2. Håndtering af underretninger. 3. Kriterier for at få støtte. 4. Den børnefaglige undersøgelse. 5. Undersøgelsens metode og teoretiske grundlag. 6. Støttemuligheder/ foranstaltningstyper. 7. Børnesamtaler. Adoption og Samfund/ Lars Boe Wille] 8

9 Indgange til Familieafdelingen Egen drift ved henvendelse fra forældre. Eksempelvis med anmodning/ansøgning om råd og vejledning. Egen drift ved henvendelse fra børn. Anmodning om rådgivning. Eventuelt med hjælp fra Børns vilkår. Henvendelse fra professionelle i form af bekymringsskrivelser mv. Adoption og Samfund/ Lars Boe Wille] 9

10 Indgange til Familieafdelingen Underretning fra professionelle/kommuner/myndigheder. Underretning fra andre netværk, naboer. Som følge af underretning til Ankestyrelsen. Adoption og Samfund/ Lars Boe Wille] 10

11 Om underretninger Antallet af underretninger er steget markant de senere år. Stigningen er i flere kommuner, et af de centrale argumenter for tilførsel af ressourcer til området. Stigningen er et udtryk for øget bevågenhed på børneområdet. Stigningen medfører en øget opgavebyrde i kommunerne. Adoption og Samfund/ Lars Boe Wille] 11

12 Om underretninger Når Familieafdelingen modtager en underretning er der en række krav: Familieafdelingen skal inden 6 hverdage kvittere for modtagelsen af underretningen. Familieafdelingen skal vurdere om der er grundlag for et iværksætte foranstaltninger eller en børnefaglig undersøgelse ved at drøfte underretning med forældre/børn og ved at indhente udtalelser fra dagpasning eller skole mv. Adoption og Samfund/ Lars Boe Wille] 12

13 Underretninger til Ankestyrelsen Det er muligt at underrette til Ankestyrelsen. Ankestyrelsen vil da kontakte kommunen. Vurderer ankestyrelsen at kommunen er passiv, kan Ankestyrelsen af egen drift iværksætte - det vil sige træffe afgørelser om støtteforanstaltninger efter serviceloven. Kommunen er herefter forpligtiget til at iværksætte støtten. Adoption og Samfund/ Lars Boe Wille] 13

14 Hvad skal der til for at få støtte? Kriteriet for at få indgribende støtte er, at der skal udarbejdes en børnefaglig undersøgelse efter servicelovens 50 for at dokumentere, at der er behov for særlig støtte, og for at præcisere hvilken hjælp der er behov for. Formålet med at yde særlig støtte er ifølge servicelovens 46, at alle børn og unge kan opnå de samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende. Dokumentationen består af de dokumenter, journalnotater, referater, samtaler og undersøgelser der indsamles til sagens belysning. Adoption og Samfund/ Lars Boe Wille] 14

15 Forebyggende støtte Serviceloven kan støtte udsatte børn, unge og deres forældre med forebyggende støtte uden en børnefaglig undersøgelse. Den forebyggende støtte ydes efter servicelovens 11. Her kan kommunen støtte med: Anonym rådgivning til børn og forældre, Familieorienteret rådgivning til løsning af vanskeligheder Familiekonsulentbistand til børn, unge og familier Rådgivning om familieplanlægning mv. Længerevarende konkrete rådgivning og behandlingstilbud Adoption og Samfund/ Lars Boe Wille] 15

16 Den Børnefaglige Undersøgelse Den børnefaglige undersøgelse efter servicelovens 50 Hvis det må antages, at et barn eller en ung trænger til særlig støtte, herunder på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, skal kommunalbestyrelsen undersøge barnets eller den unges forhold. Adoption og Samfund/ Lars Boe Wille] 16

17 Undersøgelsen skal afdække ressourcer og problemer hos barnet, familien og netværket. inddrage fagfolk som har viden om barnet. resultere i en begrundet stillingtagen til grundlag foranstaltninger, og hvilke. undersøgelsen skal være afsluttet inden 4 måneder efter den er sat i gang. kommunen skal i forbindelse med en undersøgelse, vurdere om der er andre børn i familien der har behov for støtte. Adoption og Samfund/ Lars Boe Wille] 17

18 Undersøgelsen skal afdække 6 fokuspunkter: Udvikling og adfærd Familieforhold Skoleforhold Sundhedsforhold Fritidsforhold og venskaber Andre relevante forhold Adoption og Samfund/ Lars Boe Wille] 18

19 Undersøgelsens teori og metode Det kommunale børneområde implementerer i stigende grad metoden ICS. ICS står for Integrated Childrens System og bygger på bred indsamlet forskning og viden fra England. Metoden står i sammenhæng med et IT system der også i stigende grad anvendes af kommunerne, nemlig DUBU. Adoption og Samfund/ Lars Boe Wille] 19

20 ICS ICS er en socialfaglig metode, der kan hjælpe sagsbehandleren med at komme rundt om de faktorer, som har betydning for barnets eller den unges situation. ICS bygger på forståelsen af, at børn og unges velfærd formes i samspillet mellem tre hovedområder: 1. Barnets udviklingsmæssige behov 2. Forældrekompetencer 3. Familieforhold familie og omgivelser Den sammenhæng kan illustreres som en trekant, hvor de tre sider repræsenterer de faktorer, som påvirker barnet eller den unges velfærd og udviklingsmuligheder. I Danmark har 50 kommuner implementeret ICS. 44 af disse har tilmeldt sig det kommende DUBU system. Adoption og Samfund/ Lars Boe Wille] 20

21 Adoption og Samfund/ Lars Boe Wille] 21

22 Relevant spørgsmål er, om ICS formår at favne adoptionsproblematikker? Bedrevet forskning fra MBU studie om ICS koncept og uledsagede flygtningebørn, angav at der var svagheder. Det kan formodes, at det samme gør sig gældende i adoptionssager. Adoption og Samfund/ Lars Boe Wille] 22

23 Foranstaltninger Servicelovens 52 angiver de primære støtteforanstaltninger. Det fremgår at: Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om foranstaltninger, når det må anses at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov. Adoption og Samfund/ Lars Boe Wille] 23

24 Servicelovens 52 Servicelovens 52 stk.3 nr. 1-9 angiver de primære støtteforanstaltninger: Nr.1 Tilbud om ophold i dagtilbud, klubber, uddannelsessteder. Eksempelvis kan Familieafdelingen foreslå, at et mindre barn søger ophold i et dagtilbud i stedet for at gå derhjemme med henblik på social stimulation. Der vil kunne ydes økonomisk støtte i det omfang forældremyndighedsindehaver ikke har råd til udgiften. Nr. 2 Tilbud om praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet. Denne støtte er bred og kan omfatte mange forskelligartede problematikker. Eksempelvis hjælp til at strukturere hverdagen. Adoption og Samfund/ Lars Boe Wille] 24

25 Servicelovens 52 Nr. 3 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer. Eksempelvis behandling til at opnå mere hensigtsmæssige samspilsformer og indbyrdes relationer. Behandlingen kan foregå på forskellige måder og inddrager familiens eget perspektiv på problemerne. Nr. 4 Døgnophold for hele familien. Hele familien eller enkelte medlemmer tilbydes anbringelse i et døgnophold. Avendes primært som forebyggelse af anbringelse af børn udenfor hjemmet. Eksempelvis en mor-barn/ parallel anbringelse med henblik på vurdering af forældreevne og potentiale. Adoption og Samfund/ Lars Boe Wille] 25

26 Nr. 5 Aflastningsophold. Servicelovens 52 Skal foregå på et godkendt anbringelsessted plejefamilier, opholdssteder og døgninstitutioner. Giver mulighed for at tilbyde begrænset døgnophold uden at reglerne om anbringelse skal følges fleksibelt. Kan ikke anvendes som en egentlig anbringelse. Der kunne være tale om weekendaflastning eller aflastning i hverdage. Barnets primære base er i hjemmet. Nr. 6 Kontaktperson. Udpeges til barnet eller den unge med henblik på individuel vejledning og støtte. Kan udfylde mange forskelligartede funktioner. Eksempelvis mentor, personlig rådgiver eller sparringspartner. Adoption og Samfund/ Lars Boe Wille] 26

27 Servicelovens 52 Nr. 7 Anbringelse udenfor hjemmet. Tilbud om ophold i plejefamilie, på opholdssted eller døgninstitution. Kriteriet er, at der skal være tale om alvorlig problemer der ikke kan løses på anden og mindre indgribende måde. Muligheder for mindre indgribende støtte til løsning af familiens problemer skal i videst mulig omfang være udtømt. Der skal løbende arbejdes på hjemgivelse. Anvendes primært i sager med tunge socialproblematikker med afsæt i nedsat forældreevne og adfærdsproblemer hos barnet/den unge. Anvendes også ved barnets/den unges individuelle særlige behandlingsbehov, og i handicapsager med væsentlig nedsat funktionsevne. Adoption og Samfund/ Lars Boe Wille] 27

28 Servicelovens 52 Nr. 7 anbringelse udenfor hjemmet. Anbringelse udenfor hjemmet kræver samtykke fra begge forældremyndighedsindehavere og den unge fyldt 15. Kan der ikke opnås samtykke fra alle parter, skal forvaltningen vurdere om kriterierne for en ufrivillig anbringelse efter servicelovens 58 er opfyldte. Det betyder at der skal være alvorlig risiko for at barnets eller den unges sundhed og udvikling lider skade på grund af: 1. Utilstrækkelig omsorgssvigt eller behandling af barnet/den unge. 2. Vold eller overgreb mod barnet/den unge. 3. misbrugsproblemer, kriminalitet, adfærdsproblemer hos barnet/den unge. 4. Andre adfærds eller tilpasningsproblemer hos barnet/den unge. Adoption og Samfund/ Lars Boe Wille] 28

29 Servicelovens 52 Sager om anbringelse uden samtykke behandles af kommunens Børn- og Ungeudvalg og kan indklages direkte til Ankestyrelsen - Byretten og Landsretten. Sagerne har faste genbehandlingsfrister efter lovgivningen, hvor de skal genbehandles i Børn- og Ungeudvalget. Der tilbydes vederlagsfri bistandsadvokat til forældremyndighedsindehavere og børn fra 12 år. Adoption og Samfund/ Lars Boe Wille] 29

30 Servicelovens 52 Nr. 8 Praktiktilbud hos offentlig eller privat arbejdsgiver. Et tilbud til utilpassede unge med henblik på at motivere særligt socialt belastede unge til at lade sig integrere i det almindelig samfundsliv., herunder at fastholde tilknytning til uddannelsesforløb eller arbejdsmarkedet. Der kan som motivationsfaktor udbetales praktikgodtgørelse i form af et mindre beløb. Tilknytningen til uddannelsesforløb er ligeledes understøttet af UU uddannelses- og ungdomsvejledning. Adoption og Samfund/ Lars Boe Wille] 30

31 Servicelovens 52 Nr. 9 anden støtte og hjælp Åben paragraf der angiver at det er muligt at yde støtte i form af rådgivning, behandling, praktisk eller pædagogisk støtte. Formålet er, at give kommunen vide rammer for etablering af nye støttemuligheder og foranstaltningstyper der ikke er angivet i de forrige paragraffer. Adoption og Samfund/ Lars Boe Wille] 31

32 Handleplan opfølgning Der udarbejdes handleplaner på foranstaltninger med angivelse af målsætninger for indsatsen. Der udføres opfølgning på foranstaltninger efter lovgivningens frister herfor. Adoption og Samfund/ Lars Boe Wille] 32

33 Børnesamtaler Efter servicelovens 48 skal børn/unge inddrages i form af en børnesamtale inden der træffes afgørelse. Forældre( også adoptivforældre) deltager ikke i børne/ungesamtaler. Afgørelser uden forudgående børnesamtaler er i udgangspunktet ugyldige. Børns rettigheder er styrket igennem de seneste årtier. Det kommer til udtryk i, at de i stigende grad skal høres og inddrages i deres egen sag. Børns retsstilling er eksempelvis styrket ved at advokatbistand ved det 12. år i ufrivillige anbringelser. Der er skærpede krav til tilsyn med anbragte børn og samtaler med børn. Adoption og Samfund/ Lars Boe Wille] 33

34 Afsluttende kommentarer Adoptivbørn kan få den fornødne støtte i det offentlige ved at: holde fast i, at alle børn skal have lige muligheder for udvikling: Adoptionsbørn udfordringer skal ligestilles med andre udsatte børn fastholde begrebet for Adoptionsfaglighed. fastholde retningen mod et Videnscenter og formidling af viden. understøtte mere forskning i området...så det kommunale børneområde i højere grad oparbejder relevant kendskab til målgruppens og dens specifikke behov. Tak for opmærksomheden Adoption og Samfund/ Lars Boe Wille. 34

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Ophør af anbringelse ved det 18. år

Ophør af anbringelse ved det 18. år Ankestyrelsens praksisundersøgelser Ophør af anbringelse ved det 18. år Marts 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt E-post Hjemmeside Ophør

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Delegationsplan - Center for Børn, Unge og Familier

Delegationsplan - Center for Børn, Unge og Familier Delegationsplan - Center for Børn, Unge og Familier Kompetenceoversigt Sagsbehandler/rådgiver Formand Børne- og FU Ungeudvalget Andre AND Børne- og U Uddannelsesudvalget Områdeleder Visitationsudvalg VIS

Læs mere

Lov om social service

Lov om social service Lov nr. 573 af 24. juni 2005 Lov om social service VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Socialmin.,

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 de 36 28/10/2009 16:56 LBK nr 979 af 01/10/2008 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 03-10-2008 Velfærdsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1587 af 20/12/2006 15 LOV nr 346

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet Rebild Kommune 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 DØGNOPHOLD ( 52 STK.3 NR. 4)...5 ANDEN HJÆLP ( 52 STK. 3 NR. 10)...7 KONTAKTPERSON

Læs mere

9HSSHRF*egfbfg+ Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier. Vejledning nr. 3 til serviceloven

9HSSHRF*egfbfg+ Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier. Vejledning nr. 3 til serviceloven Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialministeriet. Holmens Kanal 22. 1060 København K Pris: 225,- kr. (inkl. moms) i boghandelen eller ved henvendelse til: Nordisk Bog Center,

Læs mere

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar fjkdsgfjkhgdsjhfgsjhkfgkdsgfkj gfdjhssgfjhdsgjhfgdsjhfgjhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap UDKAST! Vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Forord Serviceniveau på børne- og ungeområdet Vi er glade for at kunne præsentere Rudersdal Kommunes vejledende serviceniveau

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

Hvordan skriver de om mig? Om skriftlig dokumentation i anbringelser

Hvordan skriver de om mig? Om skriftlig dokumentation i anbringelser Hvordan skriver de om mig? Om skriftlig dokumentation i anbringelser Signe Barild, Susanne Bülow og Arne Fribo NUBU april 2013 Hvordan skriver de om mig? - Om skriftlig dokumentation i anbringelser Skrevet

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre Visitationschef Annette Larsen deltager i punkt 2. Sekr. chef Jan Winther deltager i punkt 3, 4 og 5. Mathilde

Læs mere

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Læs mere

Serviceniveau budgetområde 517

Serviceniveau budgetområde 517 Serviceniveau budgetområde 517 1.1 Merudgifter, SEL 41 Lovgrundlag for ydelsen 41 Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af et barn under 18 år med betydelig

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Håndbog om anbringelsesreformen

Håndbog om anbringelsesreformen Håndbog om anbringelsesreformen Revideret udgave 2007 Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B 5000 Odense C Tlf: 7242 3700 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Uledsagede mindreårige flygtninge - modtagelse og indsats i k ommunerne

Uledsagede mindreårige flygtninge - modtagelse og indsats i k ommunerne Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 54 Offentligt Ankestyrelsens undersøgelse af Uledsagede mindreårige flygtninge - modtagelse og indsats i k ommunerne December

Læs mere

Jill Mehlbye, Inge Storgaard Bonfils & Karen Raft Andersen. Netværksanbringelser. Praksis og erfaringer i tre nordiske lande

Jill Mehlbye, Inge Storgaard Bonfils & Karen Raft Andersen. Netværksanbringelser. Praksis og erfaringer i tre nordiske lande Jill Mehlbye, Inge Storgaard Bonfils & Karen Raft Andersen Netværksanbringelser Praksis og erfaringer i tre nordiske lande Publikationen Netværksanbringelser Praksis og erfaringer i tre nordiske lande

Læs mere

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte?

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? Roskildemodellen - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? 1 Indhold Forord side 3 Indledning side 4 Roskildemodellens indhold side 6 DEL 1 BEKYMRING FOR BARNET 1.1

Læs mere

11 stk. 5 - Familievejlederordning

11 stk. 5 - Familievejlederordning 11 stk. 5 - Familievejlederordning Lovgrundlag Servicelovens 11, stk. 5 Kompetencefordeling Rådgiver Børnefaglig undersøgelse Nej og handleplan Målgruppe(r) Målgruppen er familier med børn under 18 år

Læs mere

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning nr. 9109 af 27/2 2015 VEJ nr 9109 af 27/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2015

Læs mere