Institutionsprofil for Kvindehuset i Lyngby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Institutionsprofil for Kvindehuset i Lyngby"

Transkript

1 Institutionsprofil for Kvindehuset i Lyngby September 2005

2 Indholdsfortegnelse 0. Indledning Beskrivelse af Kvindehuset i Lyngby Kapacitet og belægning Personale og økonomi Venteliste Indledning Institutionsprofilen giver en kort beskrivelse af institutionens målgruppe og tilbud, og beskriver institutionens pladstal, belægning, personale og økonomi. Samtidig afspejler profilen kommunernes anvendelse af institutionen. Institutionsprofilen indgår i det samlede materiale, som ledelsesgruppen for strukturforberedelserne har besluttet skal udarbejdes med det formål at formidle amtslige oplysninger til kommunerne på områder, hvor kommunerne overtager ansvaret 1. januar Den endelige og konkrete opgørelse af institutionernes økonomi og personale, herunder opgørelse af aktiver og passiver, vil indgå i aftaleudkastet. Der er herudover udarbejdet kommuneprofiler, der indeholder oplysninger om den enkelte kommunes forbrug på de amtslige tilbud samt forbruget på institutioner beliggende i kommunen. Kommuneprofilerne er udsendt til kommunerne medio juli Endvidere er der udarbejdet notatet Det specialiserede socialområde i Københavns Amt, der beskriver de nye rammer for opgaveløsningen på det specialiserede socialområde efter strukturreformen og giver et overblik over og indblik i den nuværende amtslige opgaveløsning i forhold til personer med særlige behov. Notatet er udsendt til kommunerne medio august. Københavns Amt har decentraliseret kompetencer og ansvar til institutionerne, og styringen foregår gennem mål- og rammestyring På baggrund af politiske målsætninger og handleplaner udarbejdes der for institutions- og forvaltningsområdet et årligt budgetforslag. Amtsrådet fastsætter hermed bevillingsniveauet, dvs. antallet af driftsbevillinger i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet. På det administrative niveau indgås årligt drifts- og udviklingsaftaler mellem forvaltningen og pågældende institution, der fastsætter institutionens økonomiske rammer, opgaver og mål i det kommende år. Gennem de indgåede drifts- og udviklingsaftaler har den administrative leder ansvar og kompetence på en række felter indenfor opgave- og personaleområdet herunder også ansvaret for lønsumsstyringen. Den enkelte institutionsleder kan derfor i princippet selv afgøre antallet af ansatte, personalets faglige sammensætning, timetal m.v. Det skal ske på en sådan måde, at institutionen kan opfylde de fastsatte aktivitetsmål inden for den tildelte udgiftsramme. Der budgetteres generelt med en belægningsprocent på 95 % blandt andet begrundet ved, at en 100 % belægning vil være urealistisk over hele året på grund af til- og fraflytninger. 2

3 Det skal bemærkes, at andelen af overhead-udgifter på amtsgården, dvs. udgifter relateret i konto 6, ikke er medtaget i opgørelserne af institutionernes økonomi. På indtægtssiden indgår dog en andel af overhead i takstopkrævningen. 3

4 1. Beskrivelse af Kvindehuset i Lyngby Kvindehuset er ejet af Københavns Amt og er et midlertidigt botilbud i henhold til Servicelovens 93a. (efter ). Kvindehuset overgår som udgangspunkt til Region Hovedstaden den 1. januar 2007 med mindre beliggenhedskommunen vælger at overtage det (jf. Lov om social service 190). Kvindehuset er et mellemspecialiseret tilbud. Kvindehuset i Lyngby har til huse i en ældre bygning, som er beliggende i den gamle del af Lyngby. Huset indeholder 10 møblerede værelser i forskellige størrelser. 8 beboerværelser er beliggende på 1. sal og 2 beboerværelser i stueetagen. Alle værelser har adgang til køkken og bad. Derudover er der en fælles opholdsstue / spisestue. Fra spisestuen er der direkte adgang til en lukket have med legemuligheder. Der er 4 børnerum til børn i alle aldre. I kælderen er gratis vaskeri, syværksted og massagestol. Endelig er der cafe specielt for kvinder og børn i udslusning. Kvindehuset yder husly og beskyttelse til kvinder og børn, der har været udsat for fysisk eller psykisk vold eller trusler herom eller tilsvarende krise i relation til familie eller samlivsforhold. Lederen træffer afgørelse om indskrivning. Formålet med opholdet i Kvindehuset er, at yde kvinden hjælp til at få genopbygget selvtillid og selvrespekt. Det er målet herigennem at give mulighed for at få bedre styr på eget liv og fremtid. Der er fokus på sikkerheden, hvorfor der er kameraovervågning ved indgangspartiet. Huset har et overfaldsalarmsystem, som via Falck sender besked til Lyngby Politi. Kvindehuset i Lyngby er normeret til 10 døgnpladser, derudover er der ofte op til 15 børn under 18 år. Kvinderne er i alderen fra år. Hovedparten af kvinderne er mellem år. Tilbudet retter sig mod kvinder med eller uden børn, der ikke kan opholde sig i eget hjem på grund af fysisk og / eller psykisk vold eller trusler herom. Kvindehuset modtager ikke kvinder med et aktivt misbrug af alkohol eller stoffer eller kvinder, som er psykisk syge. I 2004 var ca. 70% af kvinderne med anden etnisk baggrund end dansk. Kvindehusets kerneydelser: Visitation, husly, støtte og omsorg, handleplaner og udslusning. Den primære årsag for henvendelse til Kvindehuset er vold fra nuværende eller tidligere samlever eller ægtefælle. Udover volden har kvinden ofte en række familieretslige, sociale og psykiske problemer. Mange af kvinderne er opvokset i hjem med vold og forskellige former for misbrug. Kvindehuset arbejder ud fra følgende værdigrundlag: Gennem samarbejde, faglighed og udvikling samt ved anvendelse af rummelighed, humor og omsorg udvises ansvarlighed, tillid, respekt og ligeværd. Familierne får tildelt 2 pædagoger. Den ene har størst fokus på den voksne og den anden på barn/børn. Pædagogerne arbejder tæt sammen indbyrdes og med det øvrige pædagogiske personale omkring familien. Pædagogens opgave er at yde støtte til kvinder og børn i den aktuelle krise i form af samtaler og omsorg. Endvidere tilbydes samtaler med husets socialrådgivere, som kan være behjælpelig med afklaring af familiens sociale forhold, såsom bolig, økonomi, uddannelse, arbejde, separation, forældremyndighed og bodeling. 4

5 Pædagogen tilbyder samtaler til kvinden så hun får mulighed for: at få overblik over sin situation, at tale om volden, at tale om følelser samt at lægge planer for fremtiden. I perioder bliver der etableret samtalegrupper. Børnene får støtte til at bearbejde de traumatiske oplevelser, de har været udsat for i forbindelse med den vold, der er foregået i hjemmet. Dette foregår ved individuelle samtaler eller ved børnemøder. Derudover tilbydes mor og barn samtaler sammen, hvor deres pædagoger er tilstede. Mor og barn har stort set aldrig talt om den vold, der er foregået. Endvidere tilbydes aktiviteter, som kan styrke relationen mellem mor og børn, samt giver dem nogle positive oplevelser. Kvindehuset udarbejder sammen med kvinden og sagsbehandleren i hjemkommunen handleplan for opholdet. Handleplanen tager udgangspunkt i kvindens ønsker og behov og udarbejdes senest en måned efter indskrivningen. Handleplanen anvendes i det daglige arbejde omkring kvinden og bliver fulgt op efter yderligere en måned. Efter opholdet tilbydes udslusning/efterværn i op til 1 år. I den periode afholdes hjemmebesøg, ligesom der er mulighed for at komme i Kvindehusets udslusningscafe. Endvidere er der en gang om måneden mulighed for gratis advokatbistand for de indskrevne kvinder. Kvindehuset yder rådgivning og vejledning til ikke indskrevne kvinder, hvis problemstillinger er svarende til de kvinder, der bor i huset. I perioder er der kontakt til studiegrupper af politikere m.v., studerende fra uddannelsesinstitutioner og elever fra folkeskoler omkring emnet: Vold i familien. For yderligere information henvises til Kvindehusets hjemmeside Seneste bygningssyn har fundet sted medio februar Kapacitet og belægning På Kvindehuset i Lyngby er der normeret med 10 dagpladser. I tabel 2.1 er belægningen i 2004 opgjort. Tabel 2.1: Belægning på Kvindehuset i Lyngby i 2004 Helårspladser 2004 Antal normerede pladser Samlet antal helårspladser i 2004 Belægningsprocent 2004 Døgnpladser 10 10,1 101,0% I tabel 2.2 er anvendelsen af pladser opgjort ud fra kvindens tidligere opholdskommunes placering i og uden for regionen. 5

6 Tabel 2.2: Antal helårspladser 2004 fordelt på kommuner* Kommuner Helårspladser Region Hovedstaden Beliggenhedskommune: Lyngby-Taarbæk 0,2 Brøndby 0,2 Gentofte 0,6 Gladsaxe 0,7 Herlev 0,2 Hvidovre 0,1 Høje-Taastrup 0,9 Tårnby 0,1 Vallesbæk 0,1 Københavns Amt i alt 3,1 Københavns Kommune 5,2 Frederiksberg Kommune 0,5 Allerød (Frederiksborg Amt) 0.01 Farum (Frederiksborg Amt) 0,16 Frederiksværk (Frederiksborg Amt) 0,01 Helsingør (Frederiksborg Amt) 0,02 Karlebo (Frederiksborg Amt) 0,04 Dragsholm (Vestsjællands Amt) 0,11 Ringsted (Vestsjællands Amt) 0,08 Skælskør (Vestsjællands Amt) 0,08 Sorø (Vestsjællands Amt) 0,07 Fakse (Storstrøms Amt) 0,04 Brønderslev (Nordjyllands Amt) 0,14 Frederikshavn (Nordjyllands Amt) 0,003 Silkeborg (Århus Amt) 0,34 Blåbjerg (Ribe Amt) 0,10 Sverige 0,10 * Det er kvindens tidligere opholdskommune, der er opgjort. Øvrige 3. Personale og økonomi I tabel 3.1 ses amtets samlede forbrug og budget 2004 for Kvindehuset i Lyngby, heri indgår direkte henførbare omkostninger såsom planlagt vedligeholdelse, kørsel, ledsagerordninger m.m. Tabel 3.1: Samlede budget og forbrug på Kvindehuset i Lyngby kr. Budget Forbrug Løn Øvrig drift Takstindtægter 0 0 Øvrige indt I alt I tabel 3.2 ses personalesammensætningen opdelt på personalegrupper. 6

7 Tabel 3.2: Personalegrupper på Kvindehuset i Lyngby 2004 Personalegrupper Antal årsværk Administrativt personale 1,7 Pædagogisk personale 7,5 Psykolog, Fysioterapeut, socialrådg. o.l. 1,0 Pedel og teknisk personale 0,2 Andet personale, herunder køkken 1,4 I alt 11,8 NB: Data er fremkommet ved udtræk i Silkeborg Data I tabel 3.3 fremgår fordelingen af ansættelsesforhold. Tabel 3.3: Ansættelsesforhold i 2004 Antal årsværk Overenskomst-/fastansatte 11,6 Tjenestemands ansatte 0,0 Vikarer 0,2 I alt 11,8 Takster Der er ikke takster på krisecenterområdet. Kvindehuset finansieres med 50% fra amtet og 50% fra staten. 4. Venteliste Der er ikke venteliste til Kvindehuset. Kvinden optages ved henvendelse såfremt der er plads og den pågældende falder indenfor målgruppen, og ellers viderehenvises den pågældende til andet relevant tilbud. 7

Institutionsprofil for Parkvænget

Institutionsprofil for Parkvænget Institutionsprofil for Parkvænget September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. De socialpsykiatriske botilbuds opgaver i psykiatrien...4 2. Beskrivelse af Parkvænget...4 3. Kapacitet og belægning...6

Læs mere

Kvalitetsstandard for Kvindekrisecentre beliggende i Bornholms Regionskommune.

Kvalitetsstandard for Kvindekrisecentre beliggende i Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for Kvindekrisecentre beliggende i Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandarden er gældende for Kvindekrisecenter Bornholm som eneste beliggende Kvindekrisecenter i Bornholms Regionskommune.

Læs mere

Stofmisbrugsområdet i kommunerne - muligheder og barrierer efter kommunalreformen

Stofmisbrugsområdet i kommunerne - muligheder og barrierer efter kommunalreformen Stofmisbrugsområdet i kommunerne - muligheder og barrierer efter kommunalreformen Juni 2008 Flemming Jakobsen, Jonas Markus Lindstad Marianne Malmgren og Finn Kenneth Hansen CASA Stofmisbrugsområdet i

Læs mere

Kvalitetsstandard/Servicedeklarati on for Forsorgshjemmet i Esbjerg

Kvalitetsstandard/Servicedeklarati on for Forsorgshjemmet i Esbjerg Forsorgshjemmet Kvalitetsstandard/Servicedeklarati on for Forsorgshjemmet i Esbjerg Kvalitetsstandard for Forsorgshjemmet i Esbjerg. 1 Præsentation af Forsorgshjemmet i Esbjerg. 3 Mål for indsatsen. 3

Læs mere

Kontrakt for. Herning Krisecenter

Kontrakt for. Herning Krisecenter Kontrakt for Herning Krisecenter Center for Børn og Forebyggelse Børn og Unge 2012 Kontrakten beskriver rammerne for driften af Herning Krisecenter, Haraldsgade 18, 7400 Herning. Derudover danner kontraktens

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: VIRKSOMHEDSKATALOG 2015 Virksomhedskatalog 2015 Indholdsfortegnelse:. I samarbejdets ånd.... 5 En bevidst professionel indsats døgnet rundt.... 5 Samarbejde, imødekommenhed og vedholdenhed... 5 Fleksibilitet

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Rammeaftale 2007 vedrørende tilbuddene på det specialiserede socialområde

Bilag. Region Midtjylland. Rammeaftale 2007 vedrørende tilbuddene på det specialiserede socialområde Region Midtjylland Rammeaftale 2007 vedrørende tilbuddene på det specialiserede socialområde Bilag til Forberedelsesudvalgets møde den 20. september 2006 Punkt nr. 13 Rammeaftale 2007 Rammeaftale 2007

Læs mere

Kontrakt for. Herning Krisecenter

Kontrakt for. Herning Krisecenter Kontrakt for Herning Krisecenter Center for Børn og Forebyggelse Børn og Unge 2013 Kontrakten beskriver rammerne for driften af Herning Krisecenter, Haraldsgade 18, 7400 Herning. Derudover danner kontraktens

Læs mere

Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer.

Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer. 1 Præsentation af Skjoldbo Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer. Gennem en socialpædagogisk indsats prøver Skjoldbo at skabe et miljø,

Læs mere

Kontaktudvalget i Region Midtjylland

Kontaktudvalget i Region Midtjylland Kontaktudvalget i Region Midtjylland Rammeaftale 2007 Forsknings- og udviklingscenter for rehabilitering Bilag til Kontaktudvalgets møde den 25. august 2006 Punkt nr. 5 Rammeaftale 2007 Rammeaftale 2007

Læs mere

Vision 2018. For Vejle Krisecenter, Nørrebrogade 11, 7100 Vejle

Vision 2018. For Vejle Krisecenter, Nørrebrogade 11, 7100 Vejle Vision 2018 For Vejle Krisecenter, Nørrebrogade 11, 7100 Vejle 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Værdigrundlag... 5 Vision... 5 Mål... 6 Målgruppen... 6 Undtagelser i forhold til målgruppen... 7 Visitation...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde. Rammeaftale. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland.

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde. Rammeaftale. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland. Rammeaftale 2010 Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde Foreløbig udgave Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Krisecenter Frederiksværk Uanmeldt tilsyn August 2012 WWW.BDO.DK 0 0BForord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune Revideret 2013 Indledning I medfør af 139 i lov om social service er der den 15. juni 2006 blevet fastsat bekendtgørelse nr. 622

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Lyngby-Taarbæk Kommune. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Lyngby-Taarbæk Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 1.1 LOVGRUNDLAG FOR STOFMISBRUGSBEHANDLING...3 2. OPGAVER PÅ STOFMISBRUGSOMRÅDET...4

Læs mere

Udkast til. Rammeaftale 2008. på det sociale område i Syddanmark

Udkast til. Rammeaftale 2008. på det sociale område i Syddanmark Udkast til Rammeaftale 2008 på det sociale område i Syddanmark 2. august 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 KAPITEL 1: RAMMEAFTALE 2008... 5 HVORDAN BLIVER RAMMEAFTALEN TIL?... 5 RAMMEAFTALENS PARTER

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål UDKAST Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål 1. Formålet med denne lov er at sikre, at borgerne gives en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med tilbuddene efter lov om social service.

Læs mere

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område Stadig undervejs Temaer fra det særlige sociale område En rapport fra NoKS - Netværk om konsekvenserne af Strukturreformen på social- og uddannelsesområdet Maj 2009 NoKS består af følgende organisationer

Læs mere

Rapport om anmeldt tilsyn Vejle Krisecenter Den 4. juni 2012

Rapport om anmeldt tilsyn Vejle Krisecenter Den 4. juni 2012 Rapport om anmeldt tilsyn Vejle Krisecenter Den 4. juni 2012 Udarbejdet af Alice Storgaard Velfærdsstaben, Vejle Kommune Indhold Indledning... 3 1. Konklusion på tilsynet 2012... 3 1.1. Udviklingspotentialer...

Læs mere

Udvikling og Forandring. Nørbygård. alkoholbehandlingscenter og bosted. Dokumentation. af den pædagogiske- og behandlingsmæssige indsats i 2008 for

Udvikling og Forandring. Nørbygård. alkoholbehandlingscenter og bosted. Dokumentation. af den pædagogiske- og behandlingsmæssige indsats i 2008 for Udvikling og Forandring Nørbygård Beboerstatistik for alkoholbehandling 2008 alkoholbehandlingscenter og bosted Dokumentation af den pædagogiske- og behandlingsmæssige indsats i 2008 for Nørbygård bosted

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 September 2014 Formål Denne kvalitetsstandard er en beskrivelse af Svendborg Kommunes tilbud om behandling

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Blå Kors Behandlingscenter Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Horsens Krisecenter

Kvalitetsstandard for Horsens Krisecenter Kvalitetsstandard for Horsens Krisecenter 1. Grundoplysninger: Institutionstype: Krisecenter Adresse: Sundvej 34A, 8700 Horsens, tlf. nr. 75 61 81 99 E-mail adresse: post@horsens-krisecenter.dk Selvejende

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

BILAG Styringsaftale 2014

BILAG Styringsaftale 2014 BILAG Styringsaftale 2014 Bilag 1: Tilbud der er omfattet af Styringsaftalen... 1 Bilag 2: Det lovmæssige grundlag... 1 Bilag 3: Takstoversigt... 2 Bilag 4: Håndtering af lukning af tilbud eller selvstændige

Læs mere