H A V N E E N G E N 1 E N G S T I E N 15 A 21B R E E R S Ø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "H A V N E E N G E N 1 E N G S T I E N 15 A 21B R E E R S Ø"

Transkript

1 V E D T Æ G T E R FOR A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N H A V N E E N G E N 1 E N G S T I E N 15 A 21B R E E R S Ø Af 17. december 1985 med senere rettelser og tilføjelser.

2 Indhold 1. Navn og hjemsted Side 3 2. Formål 3 3. Medlemmer 3 4. Indskud 3 5. Hæftelse 4 6. Andel 4 7. Boligaftale 5 8. Boligafgift 5 9. Vedligeholdelse Forandringer Fremleje Husorden 6/7 13. Overdragelse Andelens pris 8/9 15. Fremgangsmåde Garanti for lån Flugt Dødsfald 10/ Samlivsophævelse Opsigelse Eksklusion 11/ Ledige boliger Generalforsamling 12/ Indkaldelse Flertal 13/ Dirigent Bestyrelse Bestyrelsesmedlemmer 14/ Bestyrelsesmøder Tegningsret Administration 15/16 32 Regnskab Revision Offentliggørelse Opløsning 17 2

3 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN HAVNEENGEN 1 Foreningens hjemsted er: Engstien 15A 21B, Reersø. 2 Formål 2.1 Foreningens formål er at eje og administrere den ejendom, der er beliggende på matrikelnr. 44 s n Reersø, Kirke Helsinge i Gørlev Kommune med et areal på 3822 m 2. 3 Medlemmer 3.1 Som andelshaver kan (med bestyrelsens godkendelse) optages enhver, der bebor, eller samtidig med optagelsen flytter ind i en lejlighed i foreningens ejendom, og som betaler det fastsatte indskud samt den månedlige boligafgift. 3.2 Ved "bebor" forstås, at andelshaveren benytter boligen til helårsbeboelse for sig og sin husstand. 3.3 Ved "flytte ind" forstås, at andelshaveren tager boligen i brug som helårsbeboelse for sig og sin husstand. 3.4 Hver andelshaver må kun benytte én bolig i foreningen og er forpligtet til at bebo boligen, jf. dog Indskud 4.1 Indskud udgjorde ved foreningens start i 1985 følgende: Type 67 m 2 : Kr ,- Type 79 m 2 : Kr ,- Type 89 m 2 : Kr ,- Formueandelene for de 3 typer boliger er hhv. 63/872, 75/872 og 85/872, idet man til formueandelene ikke medregner de 4 kvadratmeter udhus, som hører til alle boliger. 4.2 Ved optagelse af en ny andelshaver beregnes indskuddet efter reglerne i 14.1, litra A E og betales kontant. 3

4 5 Hæftelse 5.1 Medlemmerne hæfter alene med deres indskud for foreningens forpligtelser, jf. dog stk For lån i kreditforeninger eller pengeinstitutter, der optages i henhold til lovlig vedtagelse på generalforsamling, og som er sikret ved pantebrev eller håndpant i ejerpantebrev i foreningens ejendom, hæfter medlemmerne uanset stk. 1 personligt og solidarisk, såfremt kreditor har taget forbehold herom. 5.3 Et fratrædende medlem eller vedkommendes bo hæfter for den solidariske forpligtelse efter stk. 1 og 2, indtil en ny godkendt andelshaver har overtaget boligen og dermed er indtrådt i forpligtelsen. 6 Andel 6.1 Andelshaverne har andel i foreningens formue i forhold til det oprindelige indskud, jf Andelen kan kun overdrages eller på anden måde overføres til andre i overensstemmelse med reglerne i ved tvangssalg dog med de ændringer, der følger af reglerne i andelsboligforeningslovens 6 b. 6.3 Andelen kan belånes i overensstemmelse med reglerne i andelsboligforeningsloven. Foreningen kan kræve, at andelshaveren betaler gebyr for afgivelse af erklæring i henhold til andelsboligforeningslovens 4 a. 6.4 For den enkelte andel er udstedt et andelsbevis, der lyder på navn. Bortkommer andelsbeviset, kan bestyrelsen udstede et nyt, der skal angive, at det træder i kraft i stedet for et bortkommet andelsbevis. 4

5 7 Boligaftale 7.1 Foreningen opretter med hvert medlem en skriftlig boligaftale, der indeholder bestemmelser om boligens brug m.v., og som følger nærværende vedtægter. 7.2 En bolig må udelukkende benyttes til beboelse og ikke til erhverv i nogen form. 8 Boligafgift 8.1 Boligafgiftens størrelse fastsættes til enhver tid bindende for alle andelshavere af generalforsamlingen. 8.2 Det indbyrdes forhold mellem boligafgiftens størrelse for de enkelte boliger fastsættes således, at fordelingen sker efter antal kvadratmeter boligareal. Dvs. efter samme fordelingsnøgle som andelshavernes andel i foreningens formue, jf. årsregnskabet samt Vedligeholdelse 9.1 Al vedligeholdelse inde i boligen påhviler andelshaveren, bortset fra fælles forsyningsledninger og vandvarmer. Andelshaverens vedligeholdelsespligt omfatter også eventuel udskiftning af bygningsdele og inventar, såsom gulvtæpper, hårde hvidevarer, elradiatorer, køkkenelementer samt skabe og gulvvarme i bad/toilet. Vedligeholdelsespligten omfatter også forringelse, som skyldes slid og ælde. Ligeledes er andelshaveren ansvarlig for vedligeholdelse af døre og vinduer indvendigt. Ved salg henvises til Al udvendig vedligeholdelse af bygninger og fællesarealer påhviler foreningen, og generalforsamlingen fastsætter regler for, hvorledes denne skal foretages. 9.3 Det indhegnede haveareal vedligeholdes af andelshaveren. 9.4 Såfremt en andelshaver forsømmer sin vedligeholdelsespligt, kan bestyrelsen kræve nødvendig vedligeholdelse foretaget indenfor en nærmere fastsat frist. Foretages den påbudte vedligeholdelse ikke inden fristens udløb, kan andelshaveren ekskluderes af foreningen og brugsretten til boligen bringes til ophør med 3 måneders varsel, jf

6 Forandringer 10.1 Andelshaveren har ret til at foretage forandringer i boligen. Enhver forandring skal - inden den bringes til udførelse - anmeldes skriftligt til bestyrelsen, som kan gøre indsigelse efter stk. 3, hvilket skal ske snarest, og forandringer må da udskydes, til der er opnået enighed med bestyrelsen, eller det er fastslået, at indsigelsen var uberettiget Andelshaverne er ikke berettigede til at foretage ændringer af boligens ydre eller af udhuse, men alle andelshavere kan overdække terrassen mellem 2 udhuse. Taget må ikke nå længere ud end udhusene og skal være af hvidt, gråt eller glasklart materiale Alle forandringer skal udføres håndværksmæssigt forsvarligt og i overensstemmelse med kravene i byggelovgivning, lokalplaner og andre offentlige forskrifter Bestyrelsen er ikke ansvarlig for anmeldte forandringers forsvarlighed og lovlighed. Arbejder, der kræver byggetilladelse, må ikke iværksættes, før byggetilladelse har været forevist bestyrelsen, og efterfølgende skal ibrugtagningsattest forevises. 11 Fremleje 11.1 En andelshaver må hverken helt eller delvis overlade brugen af boligen til andre end medlemmer af sin husstand, med mindre han er berettiget dertil efter stk. 2 og En andelshaver er berettiget til at fremleje eller fremlåne sin bolig med bestyrelsens skriftlige tilladelse, som kun kan gives, når andelshaveren er midlertidigt fraværende på grund af sygdom, institutionsanbringelse, militærtjeneste, midlertidig forflyttelse eller lignende for en begrænset periode på højst 2 år. Bestyrelsen skal godkende fremlejetagereren og betingelserne for lejemålet Fremleje eller fremlån af enkelte værelser kan tillades af bestyrelsen på de af den fastsatte betingelser. 12 Husorden 12.1 Generalforsamlingen kan til enhver tid, bindende for alle medlemmer, fastsætte regler for husorden, husdyrhold m.v Der skal vises hensyn til naboer og genboer, hvad angår støjende adfærd. Radiospredningsloven skal overholdes; den siger bl.a., at udendørs brug af radio er forbudt De til foreningen hørende parkeringspladser må kun anvendes til personbiler. Campingvogne må ikke forefindes. Dog kan af- og pålæsning tillades, men højst 1 døgn 6

7 og kun for andelshavere Af husdyrhold tillades en hund eller kat og stuefugle, men ikke nogen anden form for husdyrhold. Hundeloven skal overholdes, hunde skal føres i snor, og deres efterladenskaber skal fjernes af hundeføreren Det er forbudt at fodre tilløbende katte, jf og Som hovedregel må hegns- og hækkehøjde ikke overstige 1,5 m. Der kan dog dispenseres af bestyrelsen, hvor det skønnes hensigtsmæssigt Der skal vises hensyn til naboer og genboer ved ikke at beplante med høje træer, der skygger, med mindre der er enighed mellem de pågældende Opsætning af parabolantenner med en diameter på højst 90 cm er tilladt, men ved foreningens eventuelt fremtidige tilslutning til fælles antenne, kabelnet el. lign., skal de installerede parabolantenner fjernes. 13 Overdragelse 13.1 Ønsker en andelshaver at fraflytte sin bolig, er han berettiget til at overdrage sin andel efter reglerne i stk. 2 til en anden, der samtidig med overdragelsen flytter ind i boligen. Bestyrelsen skal godkende den nye andelshaver. Nægtes dette, skal en skriftlig begrundelse gives senest 3 uger efter, bestyrelsen har modtaget skriftlig meddelelse om, hvem der indstilles Fortrinsret til at overtage andel og bolig skal gives under hensyntagen til reglerne i og i nedenstående rækkefølge: A) Til den, der indstilles af andelshaveren, såfremt overdragelsen sker i forbindelse med bytning af bolig, eller til en person i andelshaverens familie i lige opstigende eller nedstigende linje, eller til en person, der har haft fælles husstand med andelshaveren i mindst det sidste år før overdragelsen. B) Andre andelshavere, der er indtegnet på en venteliste hos bestyrelsen, har dernæst fortrinsret. Sker overdragelsen i henhold til denne bestemmelse, overtager den fraflyttende andelshaver indstillingsretten til den således ledigblevne bolig. C) Ikke-medlemmer af andelsboligforeningen, der er indtegnet på venteliste hos bestyrelsen, har dernæst fortrinsret i rækkefølge. D) Dernæst kommer andre i betragtning, der indstilles af sælger. 7

8 14 Andelens Pris 14.1 Sælger udfærdiger opgørelse over andelens salgspris i henhold til skema, der udleveres af foreningen. Denne opgørelse skal ved syn og skøn godkendes af bestyrelsen. Bestyrelsen kan kun godkende en rimelig pris og højst et beløb opgjort efter nedenstående retningslinjer: A) Værdien af andelen i foreningens formue sættes til den pris, der er fastsat på den senest afholdte generalforsamling. Andelens pris fastsættes under iagttagelse af reglerne i andelsboliglovens 5 og i øvrigt under hensyntagen til værdien af foreningens ejendom samt foreningens gæld. Generalforsamlingens prisfastsættelse er bindende, selv om der lovligt kunne være opnået en højere pris. Andelshaveren er dog berettiget til at beregne sig samme pris, som han selv lovligt har betalt, uanset generalforsamlingens fastsatte pris. B) Værdien af forbedringer, jf. 10, ansættes til anskaffelsesprisen med et fradrag på 10% i årlig værdiforringelse. C) Værdien af inventar, der er særskilt tilpasset eller installeret i boligen, og værdien af forbedringer og beplantning i havearealet fastsættes skønsmæssigt med behørig hensyntagen til alder og tilstand. D) Såfremt boligens vedligeholdelsesstand er usædvanligt god eller mangelfuld, beregnes pristillæg respektive prisnedslag under hensyntagen hertil. E) Det er bestyrelsens opgave retfærdigt at skønne og fastsætte prisen under hensyntagen til slid og tilstand. I øvrigt henvises til 14.4, hvis der opstår tvistigheder mellem foreningen, sælger og køber Såfremt den fraflyttende andelshaver indgår aftale om salg af inventar og løsøre, som ikke tilhører foreningen, er det foreningen uvedkommende, og prisen fastsættes af køber og sælger. Dog skal køber frit kunne afvise eller fortryde købet indtil overtagel-sesdagen. Foreningen råder over 6 carporte, som udlejes til andelshaverne for en månedlig leje fastsat af generalforsamlingen Fastsættelse af prisen for eventuelle forbedringer, inventar og løsøre sker på grundlag af en opgørelse udarbejdet af fraflyttende andelshaver. 8

9 14.4 Såfremt der opstår uenighed mellem køber, sælger og bestyrelse om prisen for forbedringer, inventar og løsøre, skal der udarbejdes en vurderingsrapport af en skønsmand, som udpeges af ABF (AndelsBoligforeningernesFællesrepræsentation). Denne vurdering er bindende for alle parter. Skønsmanden fastsætter selv sit honorar og fordeler det efter eget skøn mellem parterne. 15 Fremgangsmåde 15.1 Mellem sælger(overdrageren) og køber(erhververen) oprettes en skriftlig overdragelsesaftale, der forsynes med bestyrelsens påtegning om godkendelse. Inden aftalens indgåelse skal køber have udleveret et eksemplar af foreningens vedtægter, seneste årsregnskab og budget samt en opstilling af købesummens beregning med specifikation af pristillæg og prisfradrag. Køber skal også skriftlig gøres bekendt med bestemmelserne om prisfastsættelse, om adgangen til at hæve aftalen eller kræve prisen nedsat samt om bestemmelserne i lov om andelsboligforeninger Alle vilkår for overdragelsen skal godkendes af bestyrelsen. Bestyrelsen kan beslutte, at overdragelsen skal oprettes på en standardformular. Foreningen kan endvidere kræve, at sælger refunderer udgiften til forespørgsel til andelsboligbogen, samt refunderer udgifter og betaler et rimeligt vederlag for bestyrelsens og/eller administrators ekstraarbejde ved afregning til pant- eller udlægshavere og ved tvangssalg eller tvangsauktion Overdragelsessummen skal senest 2 uger før overtagelsesdagen indbetales kontant til foreningen. Efter fradrag af sine tilgodehavender samt nødvendigt beløb til indfrielse af et eventuelt garanteret lån med henblik på frigivelse af garantien afregner foreningen provenuet først til eventuelle rettighedshavere, herunder pant- og udlægshavere, og dernæst til den fraflyttende andelshaver. Dog skal foreningen tilbageholde et rimeligt beløb til dækning af fejl og mangler, som måtte blive konstateret af den nye andelshaver efter indflytningen. Overdragelsessummen med eventuelle fradrag skal afregnes senest 3 uger efter overtagelsesdagen, forudsat beløbet er modtaget fra køber Snarest efter købers overtagelse af boligen skal denne sammen med bestyrelsen nøje gennemgå boligen for at konstatere eventuelle fejl og mangler ved boligens vedligeholdelsesstand inkl. inventar og løsøre, som er overtaget i forbindelse med overdragelsen. 9

10 16 Garanti for lån 16.1 I tilfælde af at foreningen i henhold til tidligere regler i vedtægterne og andelsboligforeningsloven har afgivet garanti for lån til delvis finansiering af en overdragelsessum, og låntager ikke betaler renter og afdrag rettidigt, skal långiver underrette foreningen skriftligt om restancen. Bestyrelsen skal i så fald sende skriftligt påkrav til låntager om berigtigelse af restancen inden en angiven frist på mindst 4 dage. Såfremt restancen berigtiges inden fristens udløb, skal långiver være forpligtet til at lade lånet blive stående som oprindeligt aftalt. Såfremt restancen ikke berigtiges inden fristens udløb, kan bestyrelsen ekskludere låntageren af foreningen og bringe hans brugsret til ophør i overensstemmelse med reglerne i 21 om eksklusion Långiver kan først rejse krav mod foreningen i henhold til garantien, når overdragelsessummen for salg af boligen er indbetalt, men dog senest 6 måneder efter, skriftlig underretning om restancen er givet. Garantien kan kun gøres gældende for det beløb, som restgælden efter låneaftalen skulle udgøre, da underretning om restancen blev givet, med tillæg af de 6 forudgående månedsydelser og med tillæg af rente af de nævnte beløb. 17 Flugt 17.1 Har en andelshaver ikke inden 3 måneder efter at være fraflyttet sin bolig indstillet en anden i sit sted, eller er en overdragelse sket i strid med bestemmelserne herom, afgør bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og bolig samt de vilkår, overtagelsen skal ske på. Herefter finder afregning sted som anført i Dødsfald 18.1 I tilfælde af en andelshavers død skal den pågældendes eventuelle ægtefælle eller samlever, der har haft fælles husstand med afdøde i mindst 2 år, være berettiget til at fortsætte medlemskab samt beboelse af boligen. 10

11 18.2 Hvis der ikke efterlades ægtefælle eller samlever, eller disse ikke ønsker at benytte deres ret, skal der gives fortrinsret til personer, der var beslægtet med afdøde i lige linje. Eller til personer, som af afdøde skriftligt var anmeldt overfor bestyrelsen som berettiget til andel og bolig ved hans død. Herefter følges sædvanlig procedure om overdragelse, jf Boligen skal overtages efter disse regler eller fraflyttes senest den 1. i den måned, der indtræder 3 måneder efter dødsfaldet. Er ingen ny andelshaver indtrådt forinden, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og bolig og de vilkår, som overtagelsen skal ske på, hvorefter det indkomne beløb afregnes til boet efter reglerne i Samlivsophævelse 19.1 Ved ophævelse af samliv mellem ægtefæller er den af parterne, som efter indbyrdes overenskomst eller myndighedernes bestemmelse bevarer retten til boligen, berettiget til at fortsætte medlemskab og beboelse af boligen Reglen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse ved ophævelse af samlivsforhold i øvrigt, såfremt den person, der i henhold hertil skal overtage andel og bolig, har haft fælles husstand med andelshaveren i mindst det seneste år før samlivsophævelsen. 20 Opsigelse 20.1 Andelshaverne kan ikke opsige deres medlemskab af foreningen og brugsret til boligen, men kan alene udtræde efter reglerne i Eksklusion 21.1 I følgende tilfælde kan en andelshaver ekskluderes af foreningen og brugsretten til en bolig bringes til ophør af bestyrelsen: A) såfremt en andelshaver trods påkrav ikke betaler eventuelt resterende indskud, boligafgift eller andre skyldige beløb af enhver art. B) såfremt en andelshaver trods påkrav ikke betaler skyldige renter og afdrag for lån i pengeinstitut, for hvilket foreningen har ydet garanti, jf

12 C) såfremt en andelshaver groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt og trods påkrav ikke foretager den nødvendige vedligeholdelse inden udløbet af en fastsat frist, jf. 9. D) såfremt en andelshaver optræder til alvorlig skade eller ulempe for foreningens virksomhed eller andre andelshavere. E) såfremt en andelshaver i forbindelse med overdragelsen af andelen betinger sig en større pris end godkendt af bestyrelsen. F) såfremt en andelshaver gør sig skyldig i forhold svarende til de, der efter lejelovens bestemmelser berettiger udlejer til at ophæve lejemålet, eller såfremt andelshaveren groft overtræder vedtægtens bestemmelser, trods advarsel Efter eksklusion bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og bolig, og der forholdes som bestemt i Ledige boliger 22.1 I tilfælde hvor en bolig er ledig, og hvor en tidligere andelshaver har mistet indstillingsretten efter 17, 18, 21 eller har overgivet sin indstillingsret til bestyrelsen, skal bestyrelsen ved udpegning af ny andelshaver gå frem efter reglerne i 13.2, litra B og C. Såfremt ingen kandidater indstilles, afgør bestyrelsen frit, hvem der skal overtage boligen. 23 Generalforsamling 23.1 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned med følgende dagsorden: 1.Valg af dirigent 2.Bestyrelsens beretning 3.Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af regnskabet 4.Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften 12

13 5.Behandling af indkomne forslag 6.Valg af formand 7.Valg til bestyrelsen 8.Eventuelt ( under dette punkt kan intet vedtages) 23.3 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling eller et flertal af bestyrelsens medlemmer eller mindst 3 andelshavere skriftligt forlanger det. Der skal i hvert tilfælde angives en dagsorden. 24 Indkaldelse m.v Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med 14 dages varsel, der dog ved ekstraordinær generalforsamling kan forkortes til 8 dage. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen Forslag, som ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før. Forslagene mangfoldiggøres og omdeles senest dagen før generalforsamlingen Adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen samt til at stille forslag har enhver andelshaver og dennes ægtefælle, samlever eller en myndig nærtstående, der bebor boligen sammen med andelshaveren. Andelshaveren kan ledsages af en rådgiver. Revisor og indbudte af bestyrelsen har ligeledes ret til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen. Dog uden stemmeret Hver andel giver een stemme. En andelshaver kan give fuldmagt til sin ægtefælle eller samlever, en myndig nærtstående person, der bebor boligen sammen med andelshaveren, eller en anden andelshaver i foreningen. En andelshaver kan kun afgive een stemme i henhold til fuldmagt. 25 Flertal 25.1 Generalforsamlingen tager beslutning ved simpelt flertal, undtagen hvor det drejer sig om beslutninger som nævnt i stk. 2 og 4. Dog skal altid mindst 3 medlemmer være tilstede. 13

14 25.2 Forslag om vedtægtsændringer, om nyt indskud eller iværksættelse af forbedringsarbejder og andre væsentlige forandringer af fælles bestanddele og tilbehør kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 8 medlemmer er til stede, og med mindst 2/3 flertal. Er der færre end 8 medlemmer til stede på generalforsamlingen, men er mindst 2/3 af de fremmødte for forslaget, kan der indkaldes til en ny generalforsamling, og på denne kan forslaget endeligt vedtages med mindst 2/3 flertal, uanset hvor mange der er mødt Ændring af vedtægternes 5 kræver dog samtykke af eventuelle kreditorer, overfor hvem andelshaverne hæfter personligt Forslag om salg af fast ejendom eller om foreningens opløsning kan kun vedtages af mindst 9 ud af de 12 andelshavere. I øvrigt gælder samme procedure som i stk Dirigent m.v Generalforsamlingen vælger dirigent under ledelse af formanden Sekretæren skriver protokol for generalforsamlingen. Protokollen underskrives af dirigent og bestyrelse Protokollatet eller tilsvarende information om det på generalforsamlingen passerede skal tilstilles samtlige andelshavere senest 1 måned efter generalforsamlingens afholdelse og skal opbevares i foreningens arkiv. 27 Bestyrelse 27.1 Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af foreningen samt udføre de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger. 28 Bestyrelsesmedlemmer 28.1 Bestyrelsen består af formand og 2 bestyrelsesmedlemmer valgt af generalforsamlingen Formanden vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. 14

15 28.3 De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen, dog forskudt fra hinanden. Genvalg kan finde sted Generalforsamlingen vælger desuden 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år ad gangen med angivelse af deres rækkefølge(1. og 2. suppleant). Genvalg kan finde sted Som bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan vælges andelshavere, disses ægtefæller/samlevere samt myndige nærtstående personer af samme husstand. Der må kun vælges 1 person fra hver husstand Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, sekretær og eventuelt kasserer Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder 1. suppleanten i bestyrelsen indtil næste ordinære generalforsamling. Ved formandens fratræden skal næstformanden fungere i formandens sted indtil næste ordinære generalforsamling. Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer ved fratræden bliver mindre end 3, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. 29 Bestyrelsesmøder 29.1 Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af en sag, såfremt han eller en person, han er beslægtet eller besvogret med eller har lignende tilknytning til, kan have særinteresser i sagens afgørelse. Sekretæren fører protokol for bestyrelsesmøderne, og den underskrives af bestyrelsen. I øvrigt bestemmer bestyrelsen selv sin forretningsorden. 30 Tegningsret 30.1 Foreningen tegnes af formanden og 1 bestyrelsesmedlem i forening. 31 Administration 31.1 Generalforsamlingen kan vælge en professionel ejendomsadministrator til at forestå ejendommens almindelige økonomiske og juridiske forvaltning. Generalforsamlingen kan til enhver tid afsætte administrator, og bestyrelsen træffer nærmere aftale med administrator om hans opgaver og beføjelser. 15

16 31.2 Såfremt generalforsamlingen ikke har valgt en administrator, varetager formanden ejendommens administration, og reglerne i stk. 3 og 4 finder da anvendelse Bortset fra en mindre kassebeholdning hos formanden, skal foreningens midler indsættes på særskilt konto i foreningens pengeinstitut, på hvilken konto, der kun kan hæves mod underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem med fuldmagt. Alle indbetalinger fra medlemmerne samt modtagne checks og postanvisninger skal indsættes direkte på denne konto Ved salg af andele skal salgssummen indsættes på foreningens bankkonto Bestyrelsen kan blandt andelshaverne vælge en regnskabsfører, der er ansvarlig for foreningens bogholderi Som sikkerhed for bestyrelsesmedlemmernes økonomiske ansvar overfor foreningen, andelshaverne og tredjemand, tegner foreningen sædvanlig ansvars- og besvigelsesforsikring. 32 Regnskab 32.1 Foreningens regnskab skal udfærdiges i overensstemmelse med god regnskabsskik og underskrives af administrator og bestyrelsen. Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december I forbindelse med udfærdigelse af årsregnskab udarbejdes forslag fra bestyrelsen til de priser og prisstigninger på andelene, som kan godkendes af generalforsamlingen for tiden indtil næste årlige, ordinære generalforsamling, jf. 14. Forslaget anføres som en note til regnskabet. 33 Revision 33.1 Generalforsamlingen vælger en registreret revisor eller advokat til at revidere årsregnskabet. Revisor/advokat skal føre revisionsprotokol (en årbog med historik over regnskabsårene). 34 Offentliggørelse 34.1 Det reviderede, underskrevne regnskab samt forslag til drifts- og likviditetsbudget udsendes til andelshaverne samtidig med indkaldelsen til ordinær generalforsamling. 16

17 35 Opløsning af foreningen 35.1 Opløsning og ophør af foreningen besluttes på generalforsamling. Her vælges også 2 likvidatorer til at forestå den praktiske afvikling af foreningen Efter realisation af foreningens aktiver og betaling af gælden deles den resterende formue mellem de til den tid værende andelshavere i forhold til deres andels størrelse. Således vedtaget med ændringer på foreningens generalforsamling på Postgården, Reersø den 19. april Dirigent: Revisor Hans-Richard Rynord I bestyrelsen: Stig Vilborg... Erik Marcussen... Susanne G. Olsen... 17

18 Tillæg til vedtægterne af 19. april 2005 (besluttet på ordinær Generalforsamling d. 29. april 2008) 36 Gebyrer 36.1 Foreningen opkræver gebyrer i følgende tilfælde - ved køb af andelsbolig i vor forening. Gebyr: kr. 350, som betales af køber (dækker porto, kopialia m.m.) - ved anmodning til bestyrelsen om såkaldt adkomsterklæring Gebyr: kr. 200, som betales af andelshaver/låntager. - ved anmodning om såkaldt andelsboligforespørgsel fra typisk ejendomsmægler eller advokat på vegne af sælgende andelshaver. Gebyr: kr. 350, som betales af mægler/advokat - ved skriftlig forespørgsel til Andelsboligbogen i Århus i forb. m. salg af andel jf. vedtægternes 15.2 Gebyr: kr. 350, som betales af sælgende andelshaver. Af de 350 kr. er de 175 kr. en obligatorisk betaling til Andelsboligbogen i Århus for at få den skriftlige erklæring vedrørende eventuel pant/udlæg i andelen. - ved optagelse af boligsøgende på foreningens venteliste. Gebyr: kr. 150, som betales af den boligsøgende. Beløbet dækker ventelisteplacering for en 5-års periode, hvorefter placeringen kan fornys. - ved for sen betaling af boligafgift/husleje betales rykkergebyr(er). 1. rykkergebyr: kr. 100, hvis boligafgiften ikke er tilgået foreningens konto allersenest den 4. dag(hverdag) den pågældende måned. Rykkerskrivelsen sendes anbefalet. 2. rykkergebyr: kr. 250, hvis andelshaveren ikke reagerer på 1. rykkerskrivelse De i stykke 1 nævnte gebyrer tilfalder foreningen og ikke bestyrelsen. 37 Gaver 37.1 Bestyrelsen skal have mulighed for hvert år af foreningens midler at donere gaver til medlemmerne i form af naturalier, såsom: snaps, vin, chokolade, blomster m.m. for et samlet beløb på maximalt kr svarende til gennemsnitligt kr. 400 pr. andelshaver. Gaverne kan ydes ved fødselsdag eller til Jul, hvis et medlem har været gennem et alvorligt sygdomsforløb, ved sølv-/guldbryllup o.l., ved dødsfald (bårebuket) samt endelig ved særlig fortjenstfuld indsats for foreningen. 18

19 37.2 Bestyrelsen skal ikke kunne donere gaver til sig selv og hinanden bortset fra helt symbolske, beskedne gaver såsom fx 1 flaske snaps eller 1 æske chokolade ved rund fødselsdag o.l. Udgifter til gaver bogføres som sædvanligt på konto for Blomster og gaver og vil fremgå af foreningens årsregnskab/resultatopgørelse. 38 Forsikring 38.1 Foreningen skal sørge for altid at holde vores ejendom behørigt forsikret. Der skal som minimum være tegnet dækning mod bygningsbrand, anden bygningsbeskadigelse, udvidet rørskade, husejeransvar for person- og tingskade, retshjælp, glas, insekt/svamp. Jævnfør i øvrigt 31.6 vedrørende bestyrelsesansvarsforsikring Så længe en eller flere andelshavere lejlighedsvis udfører arbejde på foreningens fællesarealer, hvadenten dette arbejde er lønnet eller ulønnet, skal foreningen ved bestyrelsen være forpligtet til at tegne såkaldt arbejdsskadeforsikring. 39 Varmepumper 39.1 De 12 installerede varmepumper af mærket Toshiba købt af firma Gidex er foreningens ejendom. Der er en 3-årig garanti på produktet frem til 6. december 2009, og indtil da betaler foreningen for det årlige serviceeftersyn. Vedligeholdelsespligten påhviler den enkelte andelshaver, der altså selv må betale ved fejl og driftsforstyrrelser, som skyldes slid og ælde eller andelshaverens egen forsømmelse og lignende,som ikke er omfattet af firmaets garanti. Omkostning ved udskiftning af varmepumpens filtre påhviler altid andelshaveren. Generalforsamlingen kan beslutte år 2009/2010 at forlænge serviceaftalen med firma Gidex på foreningens regning. Jævnfør i øvrigt vedtægternes Advokatbistand ved overdragelser 40.1 Bestyrelsen skal ved overdragelse af en andel samt ved tvangssalg/-auktion være berettiget til at vælge bestallingshavende advokat og lade denne indhente oplysninger hos Andelsboligbogen i Århus vedrørende pant og udlæg og også overlade til advokaten at afregne til eventuelle pant- og udlægshavere. Bestyrelsen skal altså være berettiget, men ikke nødvendigvis forpligtet, til for sælgers regning at indhente sådan advokatbistand ved overdragelse af en andel. 19

Vedtægter for. 2.1 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matr. nr. 3 bo Foldby by, Foldby, med 12 andelsboliger.

Vedtægter for. 2.1 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matr. nr. 3 bo Foldby by, Foldby, med 12 andelsboliger. 1 Navn og Hjemsted Vedtægter for 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Mølager. 1.2 Foreningens hjemsted er i Hinnerup kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej 17.02 2008 /Emil Nielsen Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej (Boligstyrelsens normalvedtægt for en privat andelsboligforening 1988 med tilføjelser og justeringer i 3,4,8,10,16, 20, 23, 30, 34

Læs mere

KOPI. AdministratorGruppen A/S Livjægergade 17, 2100 København Ø. tlf: 7022 9209 info@administratorgruppen.dk - fax: 3322 0567 VEDTÆGTER FOR

KOPI. AdministratorGruppen A/S Livjægergade 17, 2100 København Ø. tlf: 7022 9209 info@administratorgruppen.dk - fax: 3322 0567 VEDTÆGTER FOR AdministratorGruppen A/S Livjægergade 17, 2100 København Ø. tlf: 7022 9209 info@administratorgruppen.dk - fax: 3322 0567 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KØBENHAVN OG OMEGN 302-vedtægter-ag Side 1 af

Læs mere

Andelsboligforeningen Strandparken 1. Reviderede vedtægter marts 2009.

Andelsboligforeningen Strandparken 1. Reviderede vedtægter marts 2009. Andelsboligforeningen Strandparken 1. Reviderede vedtægter marts 2009. 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Strandparken I. (1.2) Foreningens hjemsted er Storstrømsparken

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGSHØJ

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGSHØJ VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGSHØJ - 2 - Navn og hjemsted 1. (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Kongshøj. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. Formål 2. (2.1) Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R

V E D T Æ G T E R F O R Andelsboligforeningen Kertemindegade 1 / Vordingborggade 3 V E D T Æ G T E R F O R ANDELSBOLIGFORENINGEN KERTEMINDEGADE 1 / VORDINGBORGGADE 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Foreningens vedtægter

Læs mere

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Tomsgårdshuse. 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. Nr. 1240 og 1241

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ÆBLEHAVEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ÆBLEHAVEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ÆBLEHAVEN Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Æblehaven. 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Århus kommune. Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "POPPELVÆNGET"

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "POPPELVÆNGET" Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemmer... 3 4 Indskud... 3 5 Hæftelse... 4 6 Andel... 5 7 Boligaftale... 5 8 Boligafgift... 5 9 Vedligeholdelse...

Læs mere

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen Moesbakken. Navn og hjemsted: Formål:

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen Moesbakken. Navn og hjemsted: Formål: 1. Vedtægter for Andelsboligforeningen Moesbakken 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Andelsforeningen Moesbakken. Foreningens hjemsted er i Syddjurs Kommune. Stk. 1. 2. Formål: Foreningens formål

Læs mere

GOLFPARKEN ANDELSBOLIGFORENINGEN

GOLFPARKEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AN D E L S B O L I G F O R E N I N G E N GOLFPARKEN VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN 2 Navn, hjemsted og formål: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Golfparken. Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Skovåsen

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Skovåsen ADVOKAFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE KASTELLET BYVOLDEN 25 4000 ROSKILDE TELEFON 46 35 17 27 FAX 46 35 17 29 ADVOKAT@TAKOVDA.DK J. nr. 20027100 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Skovåsen

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Kattegat Strand Promenade

Vedtægter. Andelsboligforeningen Kattegat Strand Promenade 123-95067 BOE/ KMA 23.11.2006 Vedtægter for Andelsboligforeningen Kattegat Strand Promenade 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Kattegat Strand Promenade. Foreningens

Læs mere

Vedtægter For Andelsboligforeningen Nysprog.

Vedtægter For Andelsboligforeningen Nysprog. Vedtægter For Andelsboligforeningen Nysprog. AB Nysprog Nyelandsvej 37 2000 Frederiksberg 18-05-2010 Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted: 3 2. Formål: 3 3. Medlemmer: 3 4. Indskud: 3 5. Hæftelse:

Læs mere

VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD

VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD 1. Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Dybbølsgaard. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål. 2.1 Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. ABF Lundbis. (Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18)

VEDTÆGTER. for. ABF Lundbis. (Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18) VEDTÆGTER for ABF Lundbis (Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18) 2006 Vedtægter 2006 ABF Lundbis (Andelsboligforeningen Lundbyesgade7, 7A og Bissensgade 18) 1 Navn og hjemsted 1.1

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen Højen II

Vedtægter for. Andelsboligforeningen Højen II Vedtægter for Andelsboligforeningen Højen II 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Andelsboligforeningen Højen II. Foreningens hjemsted er Slagelse kommune. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve

Læs mere

VEDTÆGTER. for. A/B Falkonerhjørnet Falkoner Alle 27 og Nyelandsvej 2-28 2000 Frederiksberg. Matr.nr. 11 Sø Frederiksberg

VEDTÆGTER. for. A/B Falkonerhjørnet Falkoner Alle 27 og Nyelandsvej 2-28 2000 Frederiksberg. Matr.nr. 11 Sø Frederiksberg VEDTÆGTER for A/B Falkonerhjørnet Falkoner Alle 27 og Nyelandsvej 2-28 2000 Frederiksberg Matr.nr. 11 Sø Frederiksberg Indskud udgør et beløb svarende til 7 måneders forhøjet boligafgift, således som dette

Læs mere

Vedtægter for A/B Tvegaarden

Vedtægter for A/B Tvegaarden Vedtægter for A/B Tvegaarden Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Tvegaarden. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B JUNGSHØJGÅRD

VEDTÆGTER FOR A/B JUNGSHØJGÅRD VEDTÆGTER FOR A/B JUNGSHØJGÅRD www.jungshøjgård.dk (1.1) Foreningens navn er A/B Jungshøjgård. 1. Navn og hjemsted (1.2) Foreningens hjemsted er i Ballerup Kommune. 2. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Birkesvinget. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formal

Læs mere

Vedtægter. for Andelsboligforeningen Hestia i Gug

Vedtægter. for Andelsboligforeningen Hestia i Gug Vedtægter for Andelsboligforeningen i Gug Andelsboligforeningen NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er "Andelsboligforeningen ". Foreningens hjemsted er i Aalborg Kommune. 2 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Skjalm Hvide

Vedtægter for Andelsboligforeningen Skjalm Hvide Lejlighed nr. Vedtægter for Andelsboligforeningen Skjalm Hvide Indhold: Side 1 Side 2-14 Side 15-17 Side 18-19 Side 20-21 Indholdsfortegnelse Vedtægter for Andelsboligforeningen Skjalm Hvide Bilag 1a og

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Holtehus. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Klokkevang.

Vedtægter for Klokkevang. Vedtægter for Klokkevang. Indholdsfortegnelse Side 1 1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Medlemmer. Side 2 4. Indskud. 5. Hæftelse. 6. Andel. Side 3 7. Boligaftale. 8. Boligaftale. 9. Vedligeholdelse. Side

Læs mere

Normalvedtægt for en privat andelsboligforening

Normalvedtægt for en privat andelsboligforening Normalvedtægt for en privat andelsboligforening Boligstyrelsen har gennem nogen tid arbejdet med en revision af Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 24 af 21.1.1981 om en normalvedtægt for en privat andelsboligforening.

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen ØSTERBO, Krogdalen 47, 2750 Ballerup

Vedtægter for Andelsboligforeningen ØSTERBO, Krogdalen 47, 2750 Ballerup AB ØSTERBO Vedtægter for Andelsboligforeningen ØSTERBO, Krogdalen 47, 2750 Ballerup Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen AB ØSTERBO. Foreningens hjemsted er Krogdalen 47, 2750

Læs mere

Vedtægter Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Farum

Vedtægter Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Farum Side 1 af 13 Vedtægter Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Farum Side 2 af 13 Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen RØRMOSEN I. Foreningens hjemsted er i Farum kommune. 2.

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "SUNDBYVESTER". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen. SKIPPERPARKEN Juelsminde

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen. SKIPPERPARKEN Juelsminde VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen SKIPPERPARKEN Juelsminde Vedtaget på ordinær generalforsamling den 12. marts 2013 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Skipperparken. 1.2

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Skovåsen

Vedtægter for Andelsboligforeningen Skovåsen Vedtægter for Andelsboligforeningen Skovåsen Vedtægter for Andelsboligforeningen Skovåsen Side 1 Navn og hjemsted 1 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Skovåsen. 1.2 Foreningens hjemsted er i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MARIABORG

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MARIABORG VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MARIABORG NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Mariaborg. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Ryesgade 4/Schleppegrellsgade 9 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Ryesgade 4/Schleppegrellsgade 9 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Ryesgade 4/Schleppegrellsgade 9 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ryesgade 4/Schleppegrellsgade 9. Foreningens hjemsted er i Københavns

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Plantagen II, Måløv

Vedtægter for Andelsboligforeningen Plantagen II, Måløv Vedtægter for Andelsboligforeningen Plantagen II, Måløv Revideret d. 8 april 2008 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Plantagen II, Måløv. 1.2 Foreningens hjemsted er i Ballerup

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2.

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2. VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Thomas Laub. Foreningens hjemsted er København kommune. FORMÅL: 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og drive ejendommen, matr.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AVEDØRELEJREN I

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AVEDØRELEJREN I VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AVEDØRELEJREN I 1. Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Avedørelejren I. (1.2) Foreningens hjemsted er i Hvidovre Kommune. 2. Formål (2.1)

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården.

Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården. Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården. 1.2 Foreningens hjemsted er i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen J.nr. 155182/KG/HR V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Frederiks Allé 143. 1.2 Foreningens hjemsted er i Århus. 2. Formål 2.1.

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

Navn, hjemsted og formål. har taget forbehold herom. I øvrigt hæfter de for foreningens forpligtelser. Foreningens navn er:

Navn, hjemsted og formål. har taget forbehold herom. I øvrigt hæfter de for foreningens forpligtelser. Foreningens navn er: Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Foreningens hjemsted er: 2 Allerød kommune. Foreningens formål er at eje, drive og vedligeholde matr.nr.12ab Lynge by, Lynge,

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen RavnhøjParken, Hasseris

Vedtægter for Andelsboligforeningen RavnhøjParken, Hasseris Vedtægter for Andelsboligforeningen RavnhøjParken, Hasseris Ravnhøj 26-68B, 9000 Aalborg - CVR nr. 30046145 --o--o--o--o--o--o--o--o-- Navn og hjemsted. 1 Stk. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen

Læs mere

Høje Hasseris Andelsboligforening

Høje Hasseris Andelsboligforening Vedtægter for Høje Hasseris Andelsboligforening (Boligstyrelsens normalvedtægt for en privat andelsboligforening 1988 med ændringer) Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Høje Hasseris Andelsboligforening.

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN SKOVLEDET

ANDELSBOLIGFORENINGEN SKOVLEDET V E D T Æ G T E R F O R ANDELSBOLIGFORENINGEN SKOVLEDET NAVN OG HJEMSTED: 1. 1.1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen SKOVLEDET. 1.2. Foreningens hjemsted er Køge Kommune. FORMÅL: 2. 2.1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN WAGNSBORG FREDERIKSBERG Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Wagnsborg. 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Frederiksberg Kommune. Formål (2.1)

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Anneberghus - Sandbygård - Torbenfeldthus. Navn

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Anneberghus - Sandbygård - Torbenfeldthus. Navn Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 kontor - 2720 Vanløse - Tlf 38 600 404 - Fax 38 608 404 Kontortid: Mandag - fredag kl.: 8:00-9:00. Mandag også kl.: 17:00-18:00. AST@mail.tele.dk. Administrator:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ENGLANDSVEJ 199 A-B & 201 A-B

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ENGLANDSVEJ 199 A-B & 201 A-B VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ENGLANDSVEJ 199 A-B & 201 A-B Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Englandsvej 199 A-B & 201 A-B. Foreningens hjemsted er i Københavns

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN

VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN Navn og hjemsted 1 (1.1) Foreningens navn er Selvejerboligselskabet Højdevangen. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. (1.3) Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B SADOLIN PARKEN 2

VEDTÆGTER FOR A/B SADOLIN PARKEN 2 VEDTÆGTER FOR A/B SADOLIN PARKEN 2 ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHABN Ø TLF +45 35 44 70 00 FAX +45 35 44 70 01 GIRO 2 49 85 53 NT@NTADVOKATER.DK WWW.NTADVOKATER.DK 1. Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn

Læs mere

Vedtægter for andelsboligforeningen. Degnesvinget. Vedtægter for AB Degnesvinget Side 1 af 11

Vedtægter for andelsboligforeningen. Degnesvinget. Vedtægter for AB Degnesvinget Side 1 af 11 Vedtægter for andelsboligforeningen Degnesvinget Side 1 af 11 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen AB Degnesvinget. 1.2 Foreningens hjemsted er i Ringsted Kommune. 2 Formål

Læs mere

Vedtægter revideret pr. 14. januar 2015 for Andelsboligforeningen Kattegat Strandpark

Vedtægter revideret pr. 14. januar 2015 for Andelsboligforeningen Kattegat Strandpark Vedtægter revideret pr. 14. januar 2015 for Andelsboligforeningen Kattegat Strandpark NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Kattegat Strandpark. Foreningens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KIRKEVANGEN I

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KIRKEVANGEN I VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KIRKEVANGEN I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Kirkevangen I. 1 Stk. 2. Foreningens hjemsted er i Ledøje-Smørum Kommune. 2

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården 1 Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Strandlodsgården. 2 Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommens matrikel

Læs mere

Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005

Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005 Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005 Senest revideret den 13. december 2011 (se revisionsoversigt) Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Andelsboligforeningen Brynhilde stiftet 1.

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N I S T E D G A D E 8 7 / S A X O G A D E 8 6 9 0

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N I S T E D G A D E 8 7 / S A X O G A D E 8 6 9 0 V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N I S T E D G A D E 8 7 / S A X O G A D E 8 6 9 0 - 2-1 Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er A/B Istedgade 87/Saxogade 86-90. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen A/B Ærtevej 18-32, 2700 Brønshøj.

Vedtægter for Andelsboligforeningen A/B Ærtevej 18-32, 2700 Brønshøj. Vedtægter for Andelsboligforeningen,. 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ærtevej 18-32. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN MØLLEPARKEN I TRIGE 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Andelsboligforeningen Mølleparken, I, Trige. Foreningens hjemsted er Århus kommune. 2. Formål Foreningens

Læs mere

A/B GUNLØG Gunløgsgade 2 st. th. 2300 København S Mail: abgunloeg@gmail.com www.abgunløg.dk VEDTÆGTER

A/B GUNLØG Gunløgsgade 2 st. th. 2300 København S Mail: abgunloeg@gmail.com www.abgunløg.dk VEDTÆGTER A/B GUNLØG Gunløgsgade 2 st. th. 2300 København S Mail: abgunloeg@gmail.com www.abgunløg.dk VEDTÆGTER NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Gunløg. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for A/B Abel Cathrine

Vedtægter for A/B Abel Cathrine 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Abel Cathrine. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen

Læs mere

2 Formål og medlemskab af Andelsboligforeningen Skærgårdsparken

2 Formål og medlemskab af Andelsboligforeningen Skærgårdsparken VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SKÆRGÅRDSPARKEN Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16.09.2004. Ændret ved ordinær generalforsamling d. 26.04.2005, d. 29.03.2006, d. 16.04.2007, d. 12.03.2008,

Læs mere

V E D T Æ G T E R FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN DANNEBO III. Kirkeleddet 324-358, 370-374, 3480 Fredensborg.

V E D T Æ G T E R FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN DANNEBO III. Kirkeleddet 324-358, 370-374, 3480 Fredensborg. V E D T Æ G T E R FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN DANNEBO III Kirkeleddet 324-358, 370-374, 3480 Fredensborg. Side 1 af 18 Navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Dannebo III. Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. 1.1. Andelsboligforeningens navn er Boligforeningen Marienlund af 1926.

V E D T Æ G T E R. 1.1. Andelsboligforeningens navn er Boligforeningen Marienlund af 1926. V E D T Æ G T E R for BOLIGFORENINGEN MARIENLUND AF 1926 1 1.1. Andelsboligforeningens navn er Boligforeningen Marienlund af 1926. 1.2. Foreningens hjemsted er i Århus kommune. Navn og hjemsted 2 2.1.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SENIORBOFÆLLESSKABET FLORAHØJ

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SENIORBOFÆLLESSKABET FLORAHØJ HELSINGØR Strandgade 51 DK 3000 Helsingør Tlf. 49 21 21 21 Fax 49 21 58 30 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SENIORBOFÆLLESSKABET FLORAHØJ 2. 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen

Læs mere

Vedtægter. AB.Tofthøjparken

Vedtægter. AB.Tofthøjparken Vedtægter AB.Tofthøjparken 1 Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Andelsboligforeningen Tofthøjparken Foreningens hjemsted er Ramsø Kommune / Ny Roskilde kommune 2 Foreningens formål er at erhverve

Læs mere

J. nr. 1051-006 27.6.2011 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN JUTLANDIA HUS

J. nr. 1051-006 27.6.2011 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN JUTLANDIA HUS J. nr. 1051-006 27.6.2011 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN JUTLANDIA HUS 1. - Navn og hjemsted (1.1.) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Jutlandia Hus. (1.2.) Foreningens hjemsted er i Københavns

Læs mere

(3.3) Ved beboelse forstås, at andelshaveren benytter boligen til helårsbeboelse for sig og sin husstand.

(3.3) Ved beboelse forstås, at andelshaveren benytter boligen til helårsbeboelse for sig og sin husstand. Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Foreningens hjemsted er i Silkeborg Kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen

Læs mere

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR. Advokatfirmaet DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.: 221532/HB/ML Vedtægter for Andelsboligforeningen Slotsparken (Boligministeriets

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN GREVE. MIDTBY III

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN GREVE. MIDTBY III 28102003 BILAG 4 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN GREVE. MIDTBY III ØSTBANEGADE 55.2100 KØBENHAVN ø. TLF +4535447000. FAX +45 35 44 70 Ol. GIRO 2 49 85 53 NT@NTADVOKATER.DK' WWW.NTADVOKATER.DK 2/14

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Højen, Nyråd

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Højen, Nyråd 1 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Højen, Nyråd 1 2 NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Højen, Nyråd. Foreningens hjemsted er Vordingborg Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for AB Holsteinsgade 53-55

Vedtægter for AB Holsteinsgade 53-55 Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Holsteinsgade 53-55. Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen

Læs mere

VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN SPANGKÆR

VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN SPANGKÆR Ny, revideret version, vedtaget på generalforsamlingen d. 2. april 2014. Der er foretaget ændringer i 10, 11 og 12. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN SPANGKÆR Indholdsfortegnelse: Navn, hjemsted og formål:...

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE 27.apri12011 VEDTÆGTER For ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE Navn og Hjemsted 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Valhøjs Alle, Rødovre Foreningens hjemstedsadresse er Valhøjs Alle 106-108,2610

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Kornblomsten 2300 København S

Vedtægter for Andelsboligforeningen Kornblomsten 2300 København S Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 Vedtægter for Andelsboligforeningen Kornblomsten 2300 København S 20.05.2008 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED:

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Provstevænget. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N

A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T O R V E B O 1. Navn. Foreningens navn er andelsboligforeningen "Torvebo". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN VANLØSEGAARD VANLØSE

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN VANLØSEGAARD VANLØSE VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN VANLØSEGAARD VANLØSE Vedtægterne oprindelig vedtaget før 1930 revideret og vedtaget på generalforsamlingerne den 23 marts 1930, 8. april 1986, 24. april 1981, 23. april

Læs mere

Vedtægter for A/B Østre Ringvej 11-21, cvr.nr. 28239688

Vedtægter for A/B Østre Ringvej 11-21, cvr.nr. 28239688 Vedtægter for A/B Østre Ringvej 11-21, cvr.nr. 28239688 Navn, hjemsted og formål: 1 Foreningens navn er A/B Østre Ringvej 11-21. Foreningens hjemsted er den til enhver tid værende administrators hjemkommune.

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing

Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Sing Sing 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Helsingør kommune. Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B LOLLANDSVEJ 35-37-39

VEDTÆGTER FOR A/B LOLLANDSVEJ 35-37-39 Ejd. nr. 66023 VEDTÆGTER FOR A/B LOLLANDSVEJ 35-37-39 Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 45 26 01 02 Fax 45 26 01 23 www.datea.dk Lokalkontor: Viby Centret 24 8260 Viby J. DATEA AS - et selskab i

Læs mere

VEDTÆGTER for Seniorandelsboligforeningen Ussinggaard 7000 Fredericia

VEDTÆGTER for Seniorandelsboligforeningen Ussinggaard 7000 Fredericia VEDTÆGTER for Seniorandelsboligforeningen Ussinggaard 7000 Fredericia 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er "Seniorandelsboligforeningen Ussinggaard". 1.2 Foreningens hjemsted er i Fredericia Kommune.

Læs mere

1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Irmingersgade 9 11 13. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Irmingersgade 9 11 13. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. VEDTÆGT Andelsboligforeningen Irmingersgade 9 11 13 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Irmingersgade 9 11 13. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I. 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Maltahus I".

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I. 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Maltahus I. VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Maltahus I". 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. nr. 3585, 3658, 3659

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Andelsboligforeningen Halfdan

VEDTÆGTER. For. Andelsboligforeningen Halfdan VEDTÆGTER For Andelsboligforeningen Halfdan 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Halfdan. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

A/B Mølleparken I Trige

A/B Mølleparken I Trige VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN MØLLEPARKEN I TRIGE (rev. Maj 2009) Side 1 Indholdsfortegnelse : 1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Medlemmer. 4. Indskud. 5. Hæftelse. 6. Andel. 7. Boligaftale. 8.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 April 2004 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen AB Absalonsgade 24 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER Andelsboligforeningen GILHOLM

VEDTÆGTER Andelsboligforeningen GILHOLM VEDTÆGTER Andelsboligforeningen GILHOLM 1 NAVN OG HJEMSTED...2 2 FORMÅL...2 3 MEDLEMMER...2 4 INDSKUD...2 5 HÆFTELSE...2 6 ANDEL...2 7 BOLIGAFTALE...3 8 BOLIGAFGIFT...3 9 VEDLIGEHOLDELSE...3 10 FORANDRINGER...3

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Asgård Andelsboligforeningen

VEDTÆGTER. for. Asgård Andelsboligforeningen VEDTÆGTER for Asgård Andelsboligforeningen 30. marts 2008 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Asgård 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Skive kommune. Formål (2.1) Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "BAGERVÆNGET III" Bagervænget 86-104, Sæby 4270 Høng

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BAGERVÆNGET III Bagervænget 86-104, Sæby 4270 Høng Side 1 af 13 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "BAGERVÆNGET III" Bagervænget 86-104, Sæby 4270 Høng Godkendt på ordinær generalforsamling 29.03.2011 Side 2 af 13 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. stk. 1. Foreningens

Læs mere

FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN A N E M Ø L L E B O

FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN A N E M Ø L L E B O V VEDTÆGTERE D T Æ G T E R FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN S SVANEMOLLEBOV A N E M Ø L L E B O - 2 - Navn og hjemsted 1 (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Svanemøllebo, beliggende Østerbrogade 226-238

Læs mere

Vedtægter. 6: Medlemmerne har andel i foreningens formue i forhold til deres indskud. Stykke 2: Indskuddet skal betales kontant.

Vedtægter. 6: Medlemmerne har andel i foreningens formue i forhold til deres indskud. Stykke 2: Indskuddet skal betales kontant. Vedtægter 1 Navn og hjemsted: Foreningens navn er Andelsboligforeningen Sundparken, Rantzausminde, Krebsen, afdeling E. Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 2 Formål: Foreningens formål er at eje,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. A/B Ny Bakkehus

VEDTÆGTER. for. A/B Ny Bakkehus VEDTÆGTER for A/B Ny Bakkehus 26. marts 2012 2 sidenummer Navn, hjemsted og formål 3 Medlemmer 3 Indskud 4 Hæftelse 4 Boligaftale 5 Boligafgift 5 Vedligeholdelse 5 Forandringer 6 Fremleje 6 Husorden 7

Læs mere

Andelsboligforeningen Ravndalen II. Vedtægter for. Andelsboligforeningen Ravndalen II. 9310 Vodskov.

Andelsboligforeningen Ravndalen II. Vedtægter for. Andelsboligforeningen Ravndalen II. 9310 Vodskov. Vedtægter for Andelsboligforeningen Ravndalen II 9310 Vodskov. 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ravndalen II. 1.2 Foreningens hjemsted er i Aalborg kommune. 2 Formål 2.1

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B NDR. FASANVEJ 90

VEDTÆGTER FOR A/B NDR. FASANVEJ 90 ADVOKATKONTORET BJARNE JOHNSEN VEDTÆGTER FOR A/B NDR. FASANVEJ 90 Navn og hjemsted 1. (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ndr. Fasanvej 90. (1.2) Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HØJVANG

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HØJVANG VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HØJVANG Marts 1998 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Højvang (1.2) Foreningens hjemsted er i Purhus kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER for Danish Percussion Society

VEDTÆGTER for Danish Percussion Society VEDTÆGTER for Danish Percussion Society 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Danish Percussion Society, forkortet DPS (herefter benævnt Foreningen) (1.2) Foreningens hjemsted er i Odense kommune.

Læs mere

Andelsboligforeningen KNASTEN

Andelsboligforeningen KNASTEN V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen KNASTEN Senest revideret 24. april 2013. Indholdsfortegnelse 1-2 Foreningens formål... 2 3 Medlemmer... 2 4-7 Indskud, hæftelse og andel... 2 8 Boligaftale...

Læs mere

V E D T Æ G T E R ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDERIKS ALLÉ 151 / HORSENSGADE 1

V E D T Æ G T E R ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDERIKS ALLÉ 151 / HORSENSGADE 1 i V E D T Æ G T E R for ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDERIKS ALLÉ 151 / HORSENSGADE 1 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Frederiks Allé 151 / Horsensgade 1. 1.2 Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "BAKKELYPARKEN" Marts 2010

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BAKKELYPARKEN Marts 2010 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "BAKKELYPARKEN" Marts 2010 Side 1/ 10 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "BAKKELYPARKEN". 1. Foreningen 1.1. Foreningen er stiftet i juni 1977 som en andelsboligforening.

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Frederiksbo

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Frederiksbo Vedtægter for Andelsboligforeningen Frederiksbo Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Frederiksbo. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for A/B Kildevæld

Vedtægter for A/B Kildevæld Vedtægter for A/B Kildevæld 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Kildevæld. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere