Årsregnskab Dansk Firmaidrætsforbund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsregnskab 2007. Dansk Firmaidrætsforbund"

Transkript

1 Årsregnskab 2007 Dansk Firmaidrætsforbund 1

2 2

3 Indholdsfortegnelse Organisationsoplysninger...4 Årsberetning Revisionspåtegning Revisionsudvalget... 7 Revisionspåtegning Ekstern revisor Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse...11 Balance Noter til resultatopgørelse Noter til balance

4 Organisationsoplysninger Organisation: Dansk Firmaidrætsforbund Storebæltsvej 11 Postboks Nyborg Hjemstedskommune: Nyborg Forbundsstyrelse: Generalsekretær: Peder Bisgaard (formand) Ragna Knudsen (næstformand) Claus Schou Svend Mandel Hansen Helle Friis Kristiansen Jan Steffensen Advokat: Revision: Bank: Moms: Advokatselskabet Bang-Olsen & Partnere Adelgade Nyborg Deloitte. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Klosterplads Svendborg Danske Bank Nyborg Afdeling Nørregade Nyborg DFIF er fuldt momsregistreret for den virksomhed, der foregår i Motion på Arbejdspladsen og delvis momsregistreret på resten af DFIF s virksomhed. CVR nr

5 Årsberetning 2007, Dansk Firmaidrætsforbund Nyborg 7. marts 2008 Indtægter DFIFs andel af tipsmidlerne udgjorde i 2007 t. kr , hvilket var t. kr. 487 mere end forventet. Vi kunne samtidigt glæde os over en stigning i renteindtægterne på t. kr. 280 og et fald i depot- og renteudgifter på t. kr. 11 i forhold til forventet. Regnskab i Idrætscentret Århus Firma Sport A/S er opgjort til et underskud på t. kr. 4. Rente på Lån i Realkredit Danmark er steget fra 3,06 % primo 2006 til nu 5 % ultimo 2007, hvilket i 2007 har betydet t. kr. 85 mere i renteudgift end estimeret ved låneoptagelsen. Helt ekstraordinært har vi modtaget t. kr. 242 retur fra Topdanmark til dækning af for meget opkrævet præmie for den lovpligtige arbejdsskadesforsikring i årene 2004, 2005 og Dette er et resultat af vores samarbejdsaftale med forsikringsmæglerfirmaet BHM Vest, hvor vi ved fælles hjælp fik klarlagt Topdanmarks beregningsgrundlag, som tog udgangspunkt i en forkert branchekode. Som følge af ovennævnte, kan vi opgøre det samlede rådighedsbeløb til t. kr større end budgetteret. Udgifter: I lighed med tidligere år arbejdes der under hensyn til stor omkostningsbevidsthed. Der hjemtages tilbud fra flere leverandører ved større indkøb, og der redegøres for hvilke parametre, der har været afgørende for leverandørvalget. Generelt set kan der aflæses besparelser i forhold til budgettet på udgiftssiden, dog må vi på bundlinjen konstatere en samlet budgetoverskridelse på i alt t. kr På kommunikationsområdet er sket en driftsmæssig budgetoverskridelse på i alt t.kr Overskridelsen fremkommer især ved udgifter i forbindelse med overgang til nyt IT-system. Porto og fragt har vi samlet i afdelingen i stedet for at bogføre posterne på selv aktiviteterne. Forbundsstyrelsen har ekstrabevilget midler til gennemførelse af ekstern undersøgelse af DFIF s hjemmeside. Idræt & Motion har på bundlinjen opnået en budgetbesparelse på t. kr En del findes under personaleudgifter, hvor 1 konsulent på slutløn er fratrådt, og nyansat på startløn først tiltrådte 1½ måned senere. Herudover kan aflæses besparelser på indsatsområderne med t. kr. 252 fordelt på alle områder. Motion på Arbejdspladsen (MpA) tegner sig for en budgetoverskridelse på t. kr Det har ikke været muligt at opnå de indtægter, som var forventet. Kampagnen Gang i Arbejdspladsen fik ikke den forventede tilslutning. Sundhedscertificering er kommet godt i gang med en indtægt på t. kr , men heraf er t. kr. 509 overført som forud modtaget betaling, idet en Sundhedscertificering har et forløb, som strækker sig over et år. Derfor vil der være udgifter, som først optræder i 2008 og som så skal dækkes af de før omtalte t. kr Samtidig har udviklingen af pilotprojektet kostet så mange ressourcer fra det ansatte personale, at det har været nødvendigt at gøre brug af ekstern assistance. Afskrivninger er overskredet med t. kr En del af forklaringen er at Forbundsstyrelsen har ekstrabevilget midler til udvikling af forbundets IT system både i 2006 og i 2007, hvilket medfører ekstra udgift til afskrivningerne. Da budget 2007 bliver lagt i sensommeren 2006, altså før de omtalte ekstrabevillinger, har vi altså budgetteret for lavt. Salg af forbundets biler til formand og generalsekretær er sket i december 2007, hvor prisfastsættelsen er sket til markedsprisen. 5

6 Under udlodning er det især tilskudsmulighederne under kontorhjælpstilskud, afholdte seminarer og kredsstævner, som ikke har været fuldt udnyttet. Årets delvise momsrefusion blev opgjort til t.kr. 620, hvilket er t.kr. 170 mere end budgetteret. Årets resultat: Året overskud er opgjort til t. kr. 569, som disponeres som beskrevet efterfølgende. Egenkapitalen: Egenkapitalen er fortsat opdelt i flere poster for at øremærke dele af DFIF s kapital. FMI-kapitalen har t. kr. 100 stående, som skal anvendes til det fremtidige arbejde med at fremme senioridræt og IoD. Opskrivningshenlæggelsen er et udtryk for en opskrivning af ejendommen i Århus til vurderet handelsværdi. I forbindelse med låneomlægningen i Idrætscentret Århus Firma Sport A/S vedtog man i 2005 at optage ejendommen i Århus til vurderet handelsværdi. Som det fremgår af regnskabspraksis, måler vi DFIF s kapitalandel udelukkende til den indre værdi, som er et udtryk for aktieselskabets egenkapital. Det betyder, at DFIF s egenkapital bliver forøget med den opskrivning, som er foretaget i Årsregnskabets godkendelse: Forbundsstyrelse og generalsekretær har dags dato aflagt årsregnskab for 2007 for Dansk Firmaidrætsforbund. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 924 af 28. september Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af forbundets aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat. Årsregnskabet indstilles hermed til formandsmødets godkendelse. Forbundsstyrelsen: Nyborg, den 7. marts 2008 Peder Bisgaard forbundsformand Ragna Knudsen næstformand Claus Schou Svend Mandel Hansen Helle Friis Kristiansen Jan Steffensen generalsekretær 6

7 Revisionsudvalgets påtegning: Revisionsudvalget har foretaget en kritisk gennemgang af regnskabets bilag. De i revisionsudvalgets protokol indførte bemærkninger er blevet besvaret af administrationen og godkendt af Forbundsstyrelsen Nyborg, den 7. marts 2008 Jørgen Nielsen Sisse Wildt Bjarne Andersen formand 7

8 Den uafhængige revisors påtegning Til repræsentantskabet for Dansk Firmaidrætsforbund Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Firmaidrætsforbund for regnskabsåret 1. januar december 2007 omfattende årsberetning, årsregnskabets godkendelse, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges efter bekendtgørelse nr. 924 af 28. september Revisionen har ikke omfattet de anførte budgettal for Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 28. september Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder samt bekendtgørelse nr. 924 af 28. september Disse standarder og bekendtgørelsen kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for institutionens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af institutionens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af forbundets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2007 samt af resultatet af forbundets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2007 i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 924 af 28. september 8

9 2005. Det er ligeledes vores opfattelse, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Erklæring om udført forvaltningsrevision I forbindelse med den finansielle revision af forbundets årsregnskab for 2007 har vi foretaget en vurdering af, hvorvidt der for udvalgte områder er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af forbundet, og at oplysningerne i årsregnskabet om resultater er dokumenterede og i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 924 af 28. september Ledelsens ansvar Forbundets ledelse har ansvaret for, at der etableres retningslinier og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved forbundets forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet om resultater er dokumenterede og i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 924 af 28. september Revisors ansvar og den udførte forvaltningsrevision I overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 924 af 28. september 2005, har vi for udvalgte forvaltningsområder undersøgt, om forbundet har etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning. Vi har endvidere stikprøvevist gennemgået forbundets rapportering i årsregnskabet om resultater. Vores arbejde er udført med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at forvaltningen på de udvalgte områder er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, og at oplysningerne i årsregnskabet om resultater er dokumenterede og i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 924 af 28. september Konklusion Ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at forvaltningen i 2007 på de områder, vi har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, eller at oplysningerne i årsregnskabet om resultater ikke er dokumenterede eller i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 924 af 28. september Svendborg, den 7. marts 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Mogens Pedersen statsautoriseret revisor 9

10 Anvendt regnskabspraksis Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 28. september Regnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Resultatopgørelsen Der er som hovedregel sket periodisering af indtægter og udgifter, så regnskabet giver udtryk for årets resultat. Tilskud fra Danske Spil A/S er medtaget med det beløb der er udbetalt i året. Ekstraordinære indtægter omfatter beløb, der hidrører fra begivenheder, som afviger fra den ordinære drift og ikke forventes at være tilbagevendende. Balancen Debitorer mv. værdiansættes til nominel værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af forventet tab. Beholdning af salgsartikler værdiansættes til kostpris med nedskrivning for ukurans. Kapitalandele i Idrætscenteret Århus Firma Sport A/S værdiansættes til indre værdi. I resultatopgørelsen medregnes forbundets andel af selskabets resultat. Udlån og særlige udlån der er rentefri værdiansættes til nominel værdi med fradrag af hensættelse til imødegåelse af tab. Forbundskontoret værdiansættes til anskaffelsessum. Der foretages ikke afskrivning på bygningerne. Inventar, maskiner, Edb hard- og software, idrætsmateriel og biler værdiansættes til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der foretages afskrivning på følgende måde: Automobiler: Inventar, maskiner og idrætsmateriel: Edb hard- og software: Alle anskaffelser under kr : 20% lineær afskrivning på nye biler 33 1/3% lineær afskrivning på brugte biler. 20% lineær afskrivning med fuld afskrivning i anskaffelsesåret. 33 1/3% lineær afskrivning med fuld afskrivning i anskaffelsesåret. Fuld afskrivning i anskaffelsesåret. 10

11 Resultatopgørelse for året 2007 Noter Regnskab Budget Regnskab 2007 t.kr t.kr t.kr. INDTÆGTER Tilskud fra Danske Spil A/S Finansieringsindtægter Finansieringsudgifter Resultat af kapitalandel Indtægter i alt UDGIFTER 1. Sekretariatet Forbundsstyrelsen Foreningskonsulentgruppen IT- og Kommunikationsområdet Idræt & Motion Foreningen til Fremme af Motion og Idræt i Dagtimerne Motion på Arbejdspladsen Firmaidrætsfestival Øvrige udvalg Indsatsområder Nationalt samarbejde Internationalt samarbejde Fællesmøder Ejendommens drift Afskrivninger Udlodning til kredse, foreninger og forbund Momsrefusion Udgifter i alt Årets resultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter Tilbagebetalt arbejdsskadeforsikring år 2004, 2005 og Ekstraordinære indtægter i alt Årets resultat, overskud Disponering af årets resultat Overført underskud FMI Overførte midler fra FMI til Idræt & Motion Overførte midler fra Uddannelses(fond)kontoen Overført overskud til Kapitalkonto

12 Balance pr. 31. december 2007 Noter AKTIVER Regnskab Regnskab 2007 kr t.kr. Omsætningsaktiver 17. Likvide beholdninger Debitorer m.v Forudbetalte omkostninger Beholdning af salgsartikler og licenser Tilgodehavende moms Omsætningsaktiver i alt Finansielle aktiver Kapitalinandele i Idrætscentret Århus Firma Sport A/S Udlån Særlige udlån Finansielle aktiver i alt Anlægsaktiver 23. Forbundskontoret Inventar, maskiner og idrætsmateriel Automobiler Anlægsaktiver i alt AKTIVER I ALT PASSIVER Kortfristet gæld 26. Kreditorer Tilbageholdt A-skat og AM-bidrag Feriepengeforpligtelse Kortfristet gæld i alt Egenkapital PASSIVER I ALT Sikkerhedsstillelse og leasingforpligtelse 12

13 Noter til resultatopgørelse Regnskab Budget Regnskab 2007 t.kr t.kr t.kr. 1. Sekretariatet Løn, pension, kontorhold og sociale udgifter Dagpengerefusion (barsel) og tilskud til voksenelev BST, D.Handel & Service Nyansættelser (annoncering m.v.) Personaleudgifter, -kurser og praktikantordning Autodrift excl. afskrivning Møde- og rejseudgifter Telefon, bredbånd, telefax og licens Abonnementer og bogkøb Kontorartikler og servicegebyrer Fremmed revision og advokatbistand Beklædning Den Centrale Ledelse og personale Repræsentation og gaver Forsikringer Sekretariatet i alt Forbundsstyrelsen Løn, pension, kontorhold og sociale udgifter Autodrift excl. afskrivning Kurser, møde- og rejseudgifter Abonnementer, bogkøb, telefon, bredbånd og telefax Forbundsstyrelsen i alt Foreningskonsulentgruppen Løn, pension, kontorhold og sociale udgifter Dagpengerefusion (barsel) Møde- og rejseudgifter Abonnementer, bogkøb, kontorart., telefon m.m Tilskud fra Undervisningsministeriet, andel Garuda Fokusprofiler Deltagerbetaling Lederuddannelser Omkostninger Lederuddannelser Foreningskonsulentgruppen i alt IT- og Kommunikationsområdet Løn, pension, kontorhold og sociale udgifter Dagpengerefusion Møde- og rejseudgifter personale Abonnementer, bogkøb, telefon og bredbånd personale Fællesomkostninger personale i alt Indkøb og drift af domainer og mailserver Indkøb af papirvarer, tryksager, toner, hæfteklammer m.m Leasing kopi- og farveprintere Reparation og vedligeholdelse maskiner Eksterne dtp-ydelser Porto og fragt Driftsomkostninger i alt Omsætning tryksager og dtp-arbejde Indkøb af tryksager til viderefakturering Driftsomsætninger i alt Kommunikationsafdelingen i alt IT-området Integrationsløsning og strategiske indsatsområder Opdateringsabonnementer og hotline Omsætning antivirus Udvikling drift og vedligeholdelse Teknologi drift i alt Tilbageført faktura fra 2005 til DGI vedr. håndboldmodul Telefon, møde- og rejseudgifter supervisorer Omsætning opdateringsabonnementer foreninger Omsætning licenser Udvikling af programmer og licenser Deltagerbetaling SuperNova brugerkurser Omkostninger SuperNova brugerkurser SuperNova drift og uddannelse i alt IT-området i alt

14 Noter til resultatopgørelse Kommunikationsområdet Regnskab Budget Regnskab 2007 t.kr t.kr t.kr Møde- og rejseudgifter, telefon KOM-udvalget Uddannelse, abonnementer og bogkøb Fokusområder Markedsføring og supportmateriale i øvrigt Indtægter kalendere m.m Deltagerbetaling KOM-kursus Omkostninger KOM-kursus KOM-udvalget og PR-virksomhed i alt Trykning og udsendelse "Firmaidræt" Tilskud fra Biblioteksstyrelsen Indtægter ved indstik Annonceindtægter Foto, tegninger, artikler og provision af annoncesalg Business watch og abonnement Fagpressen Diverse ad hoc udvalg Bladet Firmaidræt i alt Kommunikationsområdet i alt IT- og Kommunikationsområdet i alt Idræt & Motion Løn, pension, kontorhold og sociale udgifter Dagpengerefusion (barsel), løntilskud og udlæg Møde- og rejseudgifter personale Telefon, abonnementer og bogkøb personale Tilskud fra Undervisningsministeriet, andel Ikke udvalgsbudgetteret i alt Møde- og rejseudgifter udvalg og idrætsansvarlige Tlf.- og administrationsgodtg. udvalg og idrætsansv Udvikling og uddannelse udvalg og idrætsansvarlige Idrætsmødet Telefon, møde- og rejseudgifter i alt Fælles beklædning, PR og tryksager Fælles udgifter i alt Indsatsområder Idrætsgrene Indtægter ved salg af håndklæder Indtægter ved DM i Firmaidræt Udgifter ved DM i Firmaidræt Indtægter ved internetaktiviteter Udgifter ved internetaktiviteter Indtægter ved Futsal stævner Foreningstilskud ved afholdelse af Futsal stævner Udvikling og driftsudgifter Futsal og øvrige idrætsgrene Idrætsgrene i alt Motionsaktiviteter Indtægter ved afvikling af motionsaktiviteter Udgifter ved afvikling af motionsaktiviteter Motionsaktiviteter i alt Senioridræt, drift og udvikling IoD Indtægter Panterdagen, Iod-konference og IoD-træf Udgifter Panterdagen, Iod-konference og IoD-træf Regionalt virke Udvikling IoD Møde- og rejseudgifter styregruppen Senioridræt og implementering FMI i alt

15 Noter til resultatopgørelse Regnskab Budget Regnskab 2007 t.kr t.kr t.kr. Udvikling af livsstilsklubber og trendaktiviteter Livsstilsklubber Livsstilsklubhåndbog Livsstilsklubber og trendaktiviteter i alt Kampagner Indtægter ved afvikling af kampagner Udgifter ved afvikling af kampagner Kampagner i alt Kursusvirksomhed Deltagerbetaling ved kurser og træf Udgifter ved afvikling af kurser- og træf Kursusvirksomhed i alt Indsatsområder i alt Drift materiel Rekvisit- og autoleje Stævne- og idrætsmateriel Drift materiel i alt Medlemsgebyrer andre organisationer Dansk Fodbolddommer-Union Dansk Regel Komite, håndbold Udgifter vedr. våbenregistrering Medlemsgebyrer andre organisationer i alt Idræt & Motion i alt Foreningen til Fremme af Motion og Idræt i Dagtimerne (FMI) Tilskud, kontingenter og renteindtægter i alt Udgifter i alt Underskud året Motion på Arbejdspladsen (MpA) Indtægter Overført overskudsandel VCTA Tilskud Fonde Indtægtsgivende virksomhed Heraf overført som forudmodtaget betaling vedr. Sunhedscert Overført projektkapital fra sidste år Til rådighed i alt Udgifter Løn, pension, kontorhold og sociale udgifter Dagpengerefusion Tlf., abonnementer, kurser, møde- og rejseudgifter personale Ekstern husleje, porto, kontor- og revisionsudgifter Eksterne udgifter ved afholdelse af aktiviteter Tlf., møde- og rejseudgifter styregruppen Autodrift excl. afskrivning Andel autodrift betalt af I&M Markedsføring og materialer Udgifter vedr. Gang i Arbejdspladsen Udgifter vedr. Sundhedscertificering Udgifter i alt Underskud året

16 Noter til resultatopgørelse Regnskab Budget Regnskab 2007 t.kr t.kr t.kr. 8. Firmaidrætsfestival Planlægning år Firmaidrætsfestival i alt Øvrige udvalg Møde- og rejseudgifter øvrige udvalg og arbejdsgrupper Øvrige udvalg i alt Indsatsområder Kvinder på Toppen Målstyring og indsatsområder Indsatsområder i alt Nationalt samarbejde Møde- og rejseudgifter Idrættens Fællesråd Andel vedr. Antidoping Danmark Møde- og rejseudgifter fælles dopingnævn Andel vedr. Play the Game Tilskud og bevillinger godkendt af FS i øvrigt Kontingenter Nationalt samarbejde i alt Internationalt samarbejde Møde- og rejseudgifter Euro-festivaler (ECSG) Kontingenter Internationalt samarbejde i alt Fællesmøder Udgifter Repræsentantskabs-/Formandsmøde november Indtægter vedr. ophold, fortæring og udflugter Udgifter netto Repræsentantskabs-/Formandsmødet Formandsmøde april Deltagerbetaling ved Stortræf Stortræf/Kredsformandsmøde Kendskabsseminar central ledelse Fællesmøder i alt Ejendommens drift Løn og sociale udgifter rengøring og pedel Ejendomsskat, renovation og forsikringer El, varme og vand Reparation og vedligeholdelse Ejendommens drift i alt Afskrivninger Automobiler Tab ved salg af automobiler Maskiner og inventar Anskaffelser til straksafskrivning Indkøb til viderefakturering Viderefaktureret Afskrivninger i alt

17 Noter til resultatopgørelse Regnskab Budget Regnskab 2007 t.kr t.kr t.kr. 16. Udlodning og tilskud Kredse Foreninger og forbund Medlemsblade Kontorhjælpstilskud PR-midler til foreningsformål Opstartstilskud FOU pulje IoD-pulje Tilskud til seminarer Tilskud til lokale grundkurser Tilskud til inspirationskurser Tilskud til rejser i udlandet Disposition til kredse, tilbagebetalt uforbrugte midler Tilskud til Kredsstævner Tilskud til advokatbistand Indkøb af PC'er til nye foreninger Forsikring bestyrelsesansvar Udlodning og tilskud i alt

18 Noter til balancen Regnskab Regnskab 2007 kr t.kr. 17. Likvide beholdninger Kassebeholdning Valutabeholdning Danske Bank, Nyborg Danske Bank, Nyborg, MpA Danske Bank, Nyborg Danske Bank, Nyborg, aftalekonto Danske Bank, Nyborg opsamlingskonto lån Beregnede renter Likvide beholdninger i alt Debitorer m.v Foreninger, kredse og forbund m.m Udlæg rejse - ophold Depositum Debitorer m.v. i alt Forudbetalte omkostninger Forudbetalte abonnementer m.m Forudbetalt løn, pension, kontorholdstilskud og ATP Forudbetalte omkostninger i alt Beholdning af salgsartikler og licenser Lagerbeholdning af salgsartikler i MpA Lagerbeholdning Concorde licenser Lagerbeholdning håndklæder Beholdninger i alt Tilgodehavende moms Tilgodehavende moms netto Tilgodehavende moms i alt, netto

19 Noter til balancen 22. Finansielle aktiver Regnskab Regnskab 2007 kr t.kr. Kapitalandele i Idrætscentret Århus Firma Sport A/S Nominelt kr (100%) Primo indre værdi Opskrivning af ejendom Årets resultat Regnskabsmæssig værdi Udlån Aktiv Fritid Midtfyn Brønderslev Familie og Firma idræt Ebeltoft Firma & Familie Idræt Esbjerg Firmaidræt Faaborg Firmasport Fakse Idræt og Fritid Familie & Firmaidræt Korsør Familie og Firmaidrætten i Varde og Omegn Firmaidræt i Frederiksværk Firmaidrætten Guldborgsund FKS Odense Fredericia Fag- og Firmaidrætsforbund Frederikshavn Firma Klubber Grenaa Firmasport Grindsted Firma Idræt Haderslev Familie og Firma Sport Helsingør Firma Idræt Hillerød Firmasport Holbæk Firma Sport Horsens Firma Idræt Ikast Familie- og Firma Idræt Kolding Firma Sport Københavns Firma Sport Køge Firma Bold Lemvig og Omegns Firmaidræt Middelfart Firma og Familie Idræt Morsø Firmasport Nakskov Firma- og Familie Sport Nyborg Firma Sport Næstved Firma Sport Randers Firma Sport ROFI Ry Familie og Firma Idræt Rødby Firmasport Silkeborg Firma-Sport Struer Firmaidræt STØFI Sæby Firma Idræt Sønderborg Familie og Firma Sport Thisted Firma Sport Vamdrup Firma Sport Vestfyns Firmaidræt Viborg Firmaidræt Vordingborg Firma Sport Århus Firma Sport I alt Hensat til imødegåelse af tab Udlån i alt

20 Noter til balancen 22. Finansielle aktiver (fortsat) Udlån (fortsat) Regnskab Regnskab 2007 kr t.kr Udlån i Indgået afdrag i Afdrag forfaldne i Restgæld efter 5 år Til sikkerhed er udstedt pante- og gældsbreve hvoraf er indlagt i depot hvoraf beror på Forbundskontoret Særlige udlån og udlæg Randers Århus Udlæg for Idrætscentret Århus Firma Sport A/S Særlige udlån og udlæg i alt Finansielle aktiver i alt Forbundskontoret Anskaffelsessum eksisterende ejendom Ejendomsværdi pr kr Inventar, maskiner og idrætsmateriel Anskaffelsessum pr Tilgang i Afgang i Anskaffelsessum pr Afskrivninger Akkumulerede afskrivninger pr Årets afskrivninger Korrektion vedrørende årets afgang Afskrivninger pr Regnskabsmæssig værdi ultimo i alt

Årsregnskab 2011. Dansk Firmaidrætsforbund

Årsregnskab 2011. Dansk Firmaidrætsforbund Årsregnskab 2011 Dansk Firmaidrætsforbund 1 2 Indholdsfortegnelse Organisationsoplysninger...4 Årsberetning...5 Årsregnskabets godkendelse... 7 Den uafhængige revisors erklæringer...8 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Oplysninger om forbundet...4. Ledelsesberetning...5. Rammeaftale...8. Ledelsespåtegning... 16. Den uafhængige revisors påtegning...

Oplysninger om forbundet...4. Ledelsesberetning...5. Rammeaftale...8. Ledelsespåtegning... 16. Den uafhængige revisors påtegning... Årsrapport 2014 1 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om forbundet...4 Ledelsesberetning...5 Rammeaftale...8 Ledelsespåtegning... 16 Den uafhængige revisors påtegning... 17 Anvendt regnskabspraksis... 19

Læs mere

DANSK STYRKELØFT FORBUND

DANSK STYRKELØFT FORBUND Årsregnskab for DANSK STYRKELØFT FORBUND Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby CVR. Nr. 16 01 37 49 2011 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE: side. Introduktion 1. Årsberetning 2. - 3. Revisionspåtegning

Læs mere

Årsregnskab for 2011. Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø

Årsregnskab for 2011. Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Årsregnskab for 2011 Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 1 Den uafhængige revisors påtegning... 2-3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...

Læs mere

FORLEV FRISKOLE. Årsrapport 2010

FORLEV FRISKOLE. Årsrapport 2010 FORLEV FRISKOLE Skolekode 325.007 Årsrapport 2010 (146. regnskabsår) Algade 76, 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166 e-mail: vordingborg@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk CVR-nr. 43622811

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2009 5. regnskabsår TREKRONER REVISION A/S Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den

Læs mere

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46. Årsrapport 2008. 4. regnskabsår

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46. Årsrapport 2008. 4. regnskabsår Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2008 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009. 1. januar 31. december 2009. Den selvejende institution Marie Kruses Skole Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum

ÅRSRAPPORT 2009. 1. januar 31. december 2009. Den selvejende institution Marie Kruses Skole Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum ÅRSRAPPORT 2009 1. januar 31. december 2009 Den selvejende institution Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum Skolekode 207007 Skolekode 207004 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsespåtegning og

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndbyernes Andelsboligforening Årsregnskab for 2008 Boligorganisation: Tilsynsførende kommune: LBF nr. 122 Kommunenr. 153 Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby Kommune Brøndby Parkvej 12 Park Alle

Læs mere

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010 28. REGNSKABSÅR

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2010 6. regnskabsår TREKRONER REVISION A/S Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den

Læs mere

Årsrapport for 2010/2011

Årsrapport for 2010/2011 Årsrapport for 2010/2011 Menighedsfakultetet i Danmark Katrinebjergvej 75 8200 Århus N Indholdsfortegnelse Side Påtegning og erklæring Ledelsespåtegning... 1 Revisionspåtegning... 2 Ledelsesberetning Oplysninger

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT 2010 SKOLEKODE 827.300 1

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING ÅRSRAPPORT

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

1. Forord. Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2009.

1. Forord. Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2009. Indholdsfortegnelse side 1. Forord 3 2. Ledelsespåtegning 5 3. Revisionspåtegning 7 4. Kommunens årsberetning til regnskabet (generelle bemærkninger) 9 5. Anvendt regnskabspraksis 13 6. Kommunens årsregnskab

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Virum Gymnasium. Årsrapport 2008

Virum Gymnasium. Årsrapport 2008 Deloitte S1a1sau!oriseret Revisionsaktiesb CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Virum Gymnasium CVR-nr. 29553831 Årsrapport

Læs mere

Den selvejende institution Rudolf Steiner Skolen i Gentofte Vidar Skolen Brogårdsvej 61 2820 Gentofte. Årsregnskab 2006

Den selvejende institution Rudolf Steiner Skolen i Gentofte Vidar Skolen Brogårdsvej 61 2820 Gentofte. Årsregnskab 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Den selvejende institution Rudolf

Læs mere

Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig

Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig Skolekode 665-350 CVR-nr. 10 07 45 92 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ordblinde/ Dysleksiforeningen i Danmark CVR nr. 16 74 13 02 Årsrapport 2014 Årsrapporten er godkendt på foreningens Årsmøde Middelfart, den 25. april 2015 dirigent Kalvebod

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J c/o Dansk Administrations Center A/S Skovbrynet 10 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (7. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kongelig Dansk Yachtklub CVR-nr. 62 59 71 19. Årsrapport 2009/10

Kongelig Dansk Yachtklub CVR-nr. 62 59 71 19. Årsrapport 2009/10 CVR-nr. 62 59 71 19 Årsrapport 2009/10 2 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 De kritiske revisorers udtalelse 6 Oversigt over resultatopgørelse

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Jydsk Boldspil-Union. Årsrapport 2006/2007

Jydsk Boldspil-Union. Årsrapport 2006/2007 CVR-nummer 46289714 Årsrapport 2006/2007 Dansk Revision Århus Telefon: +45 87 33 12 00 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund Frederiksværk registreret revisionsaktieselskab Telefax: +45 86 11 65 99 Hadsten

Læs mere

Nærum Gymnasium. Årsrapport 2008

Nærum Gymnasium. Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger 3 Ledelsespåtegning og bestyrelsens habilitetserklæring 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Ledelsesberetning inkl. hoved- og nøgletal

Læs mere

Boligforeningen Faaborg-Midtfyn

Boligforeningen Faaborg-Midtfyn Boligorganisation Administrator Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 681 Kommune nr. 430 Boligforeningen Faaborg- Midtfyn Boligkontoret Danmark Faaborg-Midtfyn Kommune v/boligkontoret

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere