Årsregnskabsmeddelelsen for 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsregnskabsmeddelelsen for 2007"

Transkript

1 Til OMX Den Nordiske Børs København 26. marts 2008 Fondsbørsmeddelelse nr Årsregnskabsmeddelelsen for 2007 Resumé: Bestyrelsen for Deltaq a/s har i dag behandlet og godkendt selskabets årsrapport for Årsrapporten er revideret og indeholder føl - gende hovedpunkter: n Efter etablering af Deltaq den 25. maj 2007 gennemførtes i september 2007 en kapitaludvidelse og børsnotering af selskabet på OMX Den Nordiske Børs København. Med et samlet kapitalgrundlag på 315 mio. kr. har selskabet opnået kritisk masse, og har etableret sig som en betydelig aktør på markedet for generations- og ejerskifte virksomheder. n Resultatet før skat for 2007 blev et overskud på 1,8 mio. kr., hvilket er 0,3 mio. kr. mere end forventet. n Deltaq har placeret hele sin overskudslikviditet i korte aftaleindskud på pengemarkedet, hvorfor regnskabet ikke er påvirket af kurstab som følge af uroen på finansmarkedet. Selskabet har således opnået et positivt afkast af overskudslikviditeten. Denne strategi forventes videreført i n Deltaq har pr. 31. december 2007 en indre værdi på ca. 100 kr. pr. aktie, efter at alle omkostninger til børsintroduktion og løbende drift er afholdt. n Deltaq Management a/s har igennem 2007 opbygget en betydelig pipeline af investeringsmuligheder og vurderer i øjeblikket en række attraktive opkøbskandidater. n Efter regnskabsårets afslutning har Deltaq gennemført sit første opkøb, ElitePlast Hammar Display A/S. n Der forventes et resultat før skat i niveau 4-5 mio. kr. for n Det indstilles til generalforsamlingen, at der ikke betales udbytte for Den trykte årsrapport forventes offentliggjort den 14. april Yderligere oplysninger: Jesper Lacoppidan, adm. direktør Deltaq Management a/s, telefon Flemming Lindeløv, Bestyrelsesformand Deltaq a/s, telefon Se også

2 02 Deltaq Hovedtal (reviderede): DKK 000 Perioden 25. maj 31. dec Resultat af primær drift (EBIT) (5.273) Resultat af finansielle poster Resultat før skat Resultat efter skat Likvide beholdninger Aktiver i alt Egenkapital i alt Egenkapitalens forrentning p.a. 0,8% Soliditetsgrad 99,3% Udestående antal aktier Resultat pr. aktie (EPS) (DKK) 0,42 Indre værdi pr. aktie (DKK) 99,7 Børskurs pr. 31. december ,5

3 03 Årsregnskabsmeddelelsen for 2007 Ledelsesberetning for perioden: Etablering og børsnotering: 2007 var året hvor Deltaq blev stiftet og noteret på OMX, Den Nordiske Børs København. Bag stiftelsen stod en kreds af elleve lokale pengeinstitutter, et forsikringsselskab og en pensionskasse. Børsnoteringen blev gennemført ultimo september 2007 og selskabets kapitalgrundlag udgør 317 mio. kr. pr. 31. december Formålet med etableringen og børsnoteringen af Deltaq er at tilbyde en bred kreds af almindelige investorer muligheden for, at investere direkte i en portefølje af unoterede virksomheder en mulighed som mange investorer hidtil kun i meget begrænset omfang har haft adgang til, på grund af de sædvanligvis meget høje krav til minimumsinvestering. Målsætningen for Deltaq er over en årrække at skabe et attraktivt afkast til investorerne gennem investeringer i, samt udvikling og afhændelse af, mindre og mellemstore danske virksomheder. Deltaqs grundlæggende forretningsmodel er at investere i majoritetsposter i mindre og mellemstore danske virksomheder (defineret som virksom heder med en årlig omsætning på ca mio. kr.), da der blandt disse ofte efterspørges kapital i forbindelse med generationsskifte. Det er selskabets hensigt over en typisk ejerperiode på ca. 3-7 år at udvikle opkøbte virksomheder, der efterfølgende vil blive afhændet med gevinst. Regnskabsmæssigt resultat for perioden 25. maj 31. december 2007: Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med de af EU godkendte International Financial Repor ting Standards (IFRS) samt yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede virksomheder. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med koncernens anvendte regnskabspraksis. Da selskabets første investering er gennemført i begyndelsen af 2008, og dermed efter regnskabsårets afslutning, har selskabet ikke realiseret nettoomsætning i De samlede driftsomkostninger udgjorde 5,3 mio. kr., hvoraf 3,5 mio. kr. udgjorde honorarer til Deltaq Management. I perioden har Deltaq realiseret renteindtægter fra bankindestående på 7,0 mio. kr. Resultatet før skat udgør 1,8 mio. kr. Det er 0,3 mio. kr. mere end forventet, hvilket primært skyldes, at driftsomkostningerne har været lavere end forventet.

4 04 Deltaq Regnskabsårets aktuelle selskabsskat er beregnet ud fra en skatteprocent på 25%. Skat af periodens resultat udgør 0,4 mio. kr. men på grund af omkostninger posteret på egenkapitalen skal der ikke betales skat af periodens resultat. Resultat efter skat udgør 1,3 mio. kr. Deltaq blev etableret den 25. maj 2007 og gennemførte en kapitaludvidelse og børsnotering i 3. kvartal I tegningsperioden, der løb fra mandag den 10. september til fredag den 21. september 2007 blev der i alt tegnet stk. aktier á nom. 100,00 kr. til en kurs på 103,50 kr. pr. aktie, der svarer til en samlet kursværdi på 96,1 mio. kr. De samlede omkostninger til Deltaqs kapitaludvidelse og børsnotering i september 2007, androg 10,7 mio. kr. Deltaq har pr. 31. december 2007 samlede aktiver for 318,8 mio. kr., hvoraf 315,4 mio. kr. er likvide beholdninger. Deltaqs egenkapital pr. 31. december 2007 udgjorde 316,7 mio. kr. svarende til en soliditet på 99,3%. Egenkapital har udviklet sig således i 2007 (t.kr): Egenkapital ved stiftelse Kapitalforhøjelse i perioden Afholdte emissionsomkostninger i perioden (10.668) Skat indregnet direkte på egenkapitalen 503 Periodens resultat Egenkapital pr Deltaqs strategi for placering af overskudslikviditet er fastlagt ud fra hensynet til at opnå det bedst mulige afkast med en meget lav risikoprofil. Forvaltningen af overskudslikviditet er et anliggende for bestyrelsen og bliver løbende drøftet med udgangspunkt i den aktuelle markedssituation. Som udgangspunkt vælges en pengemarkedsplacering. Transaktioner med nærtstående parter Der har været afholdt omkostninger, i forbindelse med udlæg og arbejde udført, i relation til børsnoteringen til selskaber ejet af Flemming Lindeløv og Jesper Lacoppidan for i alt 0,8 mio. kr. ekskl. moms. Beløbet indgår i emissionsomkostninger.

5 05 Årsregnskabsmeddelelsen for 2007 Bankindestående: Selskabet har bankindeståender på i alt 315,4 mio. kr. på markedsvilkår i Lokalbanken i Nordsjælland, Max Bank, Sparekassen Østjylland, Aarhus Lokalbank, Skælskør Bank, Den Jyske Sparekasse, Sparekassen Farsø og SEB Bank, som alle er aktionærer i Deltaq. Managementaftale med Deltaq Management: Deltaq har indgået en managementaftale med Deltaq Management, som er aktionær i selskabet og har i henhold til denne aftale haft omkostninger på i alt 3,5 mio. kr. i Advokatbistand: Selskabet har modtaget advokatbistand på i alt 1,4 mio. kr. fra advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere, hvor medlem af bestyrelsen og aktionær, advokat John Korsø Jensen er medejer og partner. Aktiviteter i Deltaq og Deltaq Management i 2007: Deltaq har i 2007 arbejdet på at få organisationen endeligt på plads herunder etableringen af et effektivt forretningssystem med interne og eksterne rapporteringsrutiner til hhv. fondsbørsen, aktionærer og bestyrelsen. Herudover har Deltaq videreudviklet værktøjer til understøttelse af investering i, og værdiansættelse af potentielle porteføljeselskaber. Det væsentligste arbejde har imidlertid været den løbende overvågning af opkøbsmuligheder samt i opbygningen af en solid pipeline af potentielle investeringskandidater inden for selskabets investeringsfokus. Dette arbejde er foregået i tæt samarbejde med Deltaq A/S aktionærer og samarbejdspartnere og øvrige forretningsmæssige netværk. Ejerkredsen herunder ikke mindst, de lokale pengeinstitutter har, med deres lokale tilstedeværelse og solide kendskab til det lokale erhvervsliv en direkte adgang til og viden om generationsskiftemodne virksomheder. Dette netværk har i særdeleshed vist sin styrke i det indledende arbejde med at få opbygget en struktureret proces for introduktionen til, og etableringen af, en direkte og eksklusiv kommunikation med mulige investeringsmuligheder. Deltaq har desuden i 2007 varetaget en løbende dialog med potentielle ledelses- og bestyrelseskandidater med relevante industrielle og strategiske kompetencer, der sammen med Deltaq Management kan være med til at skabe værdi i fremtidige opkøbte virksomheder et netværk, der endvidere understøttes af bestyrelsens og investeringskomitéens store erfaring og kontaktflade. Andre begivenheder 2007: Den 1. december 2007 flyttede Deltaq Manage-

6 06 Deltaq ment til nye og større lokaler i Hørsholm. De nye lejede lokaler vil give selskabet optimale rammer for serviceringen af potentielle opkøbskandidater og andre forretningsforbindelser, og skabe rum til den nødvendige udbygning af organisationen. Der har ikke været begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning, der forrykker vurderingen af årsrapporten. Forventninger til 2008 og langsigtet målsætning: ElitePlast Hammar Display A/S: Deltaq har pr. 2. januar 2008 overtaget ElitePlast- Hammar Display A/S (EPHD). Det er forventningen, at 2008 bliver et investerings- og udviklingsår, hvor EPHD s organisation og infrastruktur tilpasses med henblik på fremtidig vækst og overskud. I EPHD forventes i 2008 en omsætning i størrelsesordenen mio. kr. og et mindre overskud før skat. Deltaq A/S: Da det er Deltaqs strategi at placere overskudslikviditet konservativt ved korte til mellemlange pengemarkedsplaceringer, forventes et samlet afkast af den likvide beholdning, der pr. 31. december 2007 udgjorde 315,4 mio. kr., på mellem 4,5-5,0 % p.a. øvrige omkostninger i forbindelse med drift af et børsnoteret aktieselskab. Under disse forudsætninger forventes for 2008 et positivt koncernresultat i niveau DKK 4-5 mio. kr. før skat. Investeringer i porteføljevirksomheder i 2008: Det er ledelsens opfattelse, at Deltaq vil have gode muligheder for at erhverve en eller flere virk somheder i Hvis dette sker, vil det medføre ændringer i forventningerne til fremtiden. Deltaq vil opdatere forventninger til fremtiden ved de aktuelle virksomhedsopkøb, der måtte blive realiseret i Langsigtet målsætning: Det er Deltaqs målsætning, over en investeringscyklus på ca. 10 år, at skabe et attraktivt afkast gennem køb, udvikling og salg af mindre og mellemstore generations- og ejerskiftevirksomheder i Danmark. Målet er, at generere et gennemsnitligt årligt afkast på 15% over investeringsperioden. Eftersom Deltaq forventer at opbygge og udvikle sin portefølje af virksomheder over de første 7 år, vil afkastet sandsynligvis være lavere i de første år af Deltaqs levetid. De væsentligste omkostninger i Deltaq udgøres af management fee til Deltaq Management og

7 07 Årsregnskabsmeddelelsen for 2007 Aktionærforhold: Deltaq ønsker at indgå og opretholde en åben og kontinuerlig dialog med aktionærer, potentielle investorer, analytikere, medier og andre interessenter baseret på et vedvarende højt informationsniveau og stor gennemsigtighed. Relevant information om selskabets udvikling, vil blive offentliggjort og lagt ud på selskabets hjemmeside, Kursudvikling: Kursen på selskabets aktier har siden børsnoteringen bevæget sig i intervallet kurs Børskursen pr. den 31. december 2007 var 102,5. Finanskalender for 2008 Årsregnskabsmeddelelse Ordinær generalforsamling, der afholdes kl på Deltaqs adresse, Agiltevej 19, 2970 Hørsholm 26. marts 24. april 1. kvartalsmeddelelse 27. maj 2. kvartalsmeddelelse 28. august 3. kvartalsmeddelelse 26. november Aktionærer i Deltaq: Deltaq har ca navnenoterede aktionærer. Følgende aktionærer har anmeldt deres aktiebesiddelse i henhold til aktieselskabslovens 28-B. Købstædernes Forsikring, Grønningen 1, 1270 København K, Lokalbanken i Nordsjælland a/s, Slotsgade 36, 3400 Hillerød Finansektorens Pensionskasse, c/o Otto Mønsted Plads 9, 1780 København V Sparekassen Østjylland, Frankrigsvej 11, 8450 Hammel Den Jyske Sparekasse, Borgergade 3, 7200 Grindsted 13,0% 10,8% 9,3% 7,7% 7,7% Skælskør Bank, Algade 18, 4230 Skælskør 6,1%

8 08 Deltaq Periodens fondsbørsmeddelelser: Dato Fondsbørsmeddelelse Storaktionærmeddelelse 30. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2007, Deltaq søger optagelse på fondsbørsen 3. september 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 2/2007, Deltaq offentliggør prospekt 5. september 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2007, Deltaq Management A/S indgår aftale med ny partner i Jylland 24. september 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007, Forløb af aktietegning i Deltaq A/S 27. september 2007 Købstædernes Forsikrings beholdning af aktier i Deltaq udgør stk., svarende til 13,02% af aktiekapitalen 28. september 2007 Finanssektorens Pensionskasses beholdning af aktier i Deltaq udgør stk., svarende til 9,26% af aktiekapitalen 28. september 2007 Lokalbanken i Nordsjællands beholdning af aktier i Deltaq udgør stk., svarende til 10,78% af aktiekapitalen 1. oktober 2007 Skælskør Banks beholdning af aktier i Deltaq udgør stk., svarende til 6,20% af aktiekapitalen 2. oktober 2007 Den Jyske Sparekasses beholdning af aktier i Deltaq udgør stk., svarende til 7,71% af aktiekapitalen 4. oktober Sparekassen Østjyllands beholdning af aktier i Deltaq udgør stk., svarende til 7,74% af aktiekapitalen 20. november 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2007, Periodeoplysning for 3. kvartal december 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2007, Deltaq a/s køber plastforarbejdningsvirksom heden ElitePlast-Hammar Display A/S

9 09 Årsregnskabsmeddelelsen for 2007 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 25. maj 31. december 2007 for Deltaq a/s. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber, herunder de af OMX Nordic Exchange Copenhagen stillede krav. Revisions påtegning De generalforsamlingsvalgte revisorer har forsynet årsrapporten med en revisionspåtegning uden forbehold. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2007 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 25. maj 31. december Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Hørsholm, den 26. marts 2008 Direktion Lars Funder, administrerende direktør Bestyrelse Flemming Lindeløv, formand Bruno Riis-Nielsen, næstformand Mogens N. Skov John Korsø Jensen Lars Funder

10 10 Deltaq Resultatopgørelse for perioden Personaleomkostninger (581) Af- og nedskrivninger (53) Andre eksterne omkostninger (4.639) Resultat af primær drift (EBIT) (5.273) Finansielle indtægter Finansielle omkostninger (3) Resultat før skat t.kr. Skat af årets resultat (442) Periodens resultat Forslag til resultatdisponering Udbytte for regnskabsåret 0 Overført til næste år

11 11 Årsregnskabsmeddelelsen for 2007 Balance pr Driftsmateriel og inventar 373 Materielle aktiver t.kr. Kapitalandele i dattervirksomheder 125 Finansielle aktiver 125 Langfristede aktiver 498 Udskudt skatteaktiv 61 Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter 281 Tilgodehavender Likvide beholdninger Kortfristede aktiver Aktiver Aktiekapital Overført resultat (1.094) Egenkapital Leverandørgæld Anden gæld 664 Kortfristede forpligtelser Forpligtelser Passiver

12 12 Deltaq Egenkapitalopgørelse for 2007 Aktiekapital t.kr. Overkurs ved emission t.kr. Overført resultat t.kr. I alt t.kr. Egenkapital ved stiftelse 25. maj Kapitalforhøjelse 26. juni Kapitalforhøjelse 28. juni Kapitalforhøjelse ved børsnotering 27. september Afholdte emissionsomkostninger 0 (10.668) (10.668) Skat af afholdte emissionsomkostninger indregnet direkte på egenkapitalen Overført til overført resultat (2.417) 0 Indregnet direkte på egenkapital (2.417) Årets resultat Egenkapital (1.094)

13 13 Årsregnskabsmeddelelsen for 2007 Pengestrømsopgørelse for perioden Resultat af primær drift (EBIT) (5.273) Af- og nedskrivninger 53 Ændring i nettoarbejdskapital (660) Pengestrømme vedrørende primær drift (5.880) 2007 t.kr. Modtagne finansielle indtægter Betalte finansielle omkostninger (3) Pengestrømme vedrørende drift Køb mv. af materielle aktiver (426) Køb mv. af finansielle anlægsaktiver (125) Pengestrømme vedrørende investeringer (551) Provenu ved stiftelse og kapitalforhøjelser Pengestrømme vedrørende finansiering Likvider

Årsrapport 2006. Dan-Ejendomme Holding as. CVR-nr. 21 33 56 14

Årsrapport 2006. Dan-Ejendomme Holding as. CVR-nr. 21 33 56 14 Årsrapport 2006 Dan-Ejendomme Holding as CVR-nr. 21 33 56 14 2 Selskabsoplysninger Dan-Ejendomme Holding as Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Telefon: 70 30 20 20 Telefax: 70 30 20 21 Hjemmeside: www.dan-ejendomme.dk

Læs mere

DK Trends Invest A/S Årsrapport 2010

DK Trends Invest A/S Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 Børsmeddelelse nr. 01 / 2011 3. marts 2011 DK Trends Invest A/S (CVR-nr.: 30 20 71 49) C/o SmallCap Danmark A/S Toldbodgade 53, 2th. DK-1253 København K Indhold Side Indhold 1 Selskabsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT

Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT Ledelsesberetning RESUME cbrains bestyrelse har behandlet og godkendt selskabets årsrapport for 2009. Årsrapporten for 2009 viser

Læs mere

Dan-Ejendomme Holding as Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup

Dan-Ejendomme Holding as Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Årsrapport 2005 Dan-Ejendomme Holding as Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Telefon: +45 39 46 60 00 Telefax: +45 39 46 60 01 Hjemmeside: www.dan-ejendomme.dk E-mail: info@dan-ejendomme.dk CVR-nr.: 21 33

Læs mere

Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til selskabets administrerende direktør Kim Mikkelsen på telefon +45 38 40 15 51.

Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til selskabets administrerende direktør Kim Mikkelsen på telefon +45 38 40 15 51. Meddelelse nr. 08/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. marts 2014 Meddelelse nr. 08/2014: Årsrapport 2013 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets årsrapport

Læs mere

Årsrapport 2009/2010. Tilbage til indholdsfortegnelsen. Energi Danmark Vind A/S. Årsrapport 2010 Side 1

Årsrapport 2009/2010. Tilbage til indholdsfortegnelsen. Energi Danmark Vind A/S. Årsrapport 2010 Side 1 Årsrapport 2009/2010 Årsrapport 2010 Side 1 Nyopførte Energi Danmark-vindmøller ved Rens Hedegård, oktober 2010 Årsrapport 2010 Side 2 Indholdsfortegnelse Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige

Læs mere

Resumé for 1. halvår 2013/14 1. Selskabsoplysninger 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Totalindkomstopgørelse for 1.

Resumé for 1. halvår 2013/14 1. Selskabsoplysninger 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Totalindkomstopgørelse for 1. Aarhus Elite A/S Indholdsfortegnelse Resumé for 1. halvår 2013/14 1 Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Totalindkomstopgørelse for 1. halvår 2013/14 12 Balance pr. 31.12.2013

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø ÅRSRAPPORT 2014 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Ledelsesberetning Hoved-

Læs mere

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 I anledning af forslaget om nedsættelse af selskabets nominelle aktiekapital med DKK 33.022.509 fra DKK 36.691.676 til DKK

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009 CVR-NR. 10 66 57 44

ÅRSRAPPORT 2009 CVR-NR. 10 66 57 44 ÅRSRAPPORT 2009 CVR-NR. 10 66 57 44 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Koncernoversigt 5 Årsberetning 6 Aktionærinformation

Læs mere

19. februar 2014 KlimaInvest A/S Adm. direktør Allan Jacobsen 30

19. februar 2014 KlimaInvest A/S Adm. direktør Allan Jacobsen 30 Nasdaq OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K KlimaInvest A/S c/o Dansk OTC Diplomvej 381 2800 Kongens Lyngby Nasdaq OMX : KLIMA Cvr. nr. : 30731735 www.klimainvest.dk Dato Udsteder Kontaktperson Antal sider

Læs mere

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200 Årsrapport 2005-2006 3 Koncernens økonomiske udvikling Bernd Griese, Adm. direktør År 2005/06 har været et intensivt og spændende år, som blev præget af nye udfordringer og forandringer. I forlængelse

Læs mere

Hovedtal. 2014 2013 2012 2011 2010 t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr

Hovedtal. 2014 2013 2012 2011 2010 t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr Hovedtal 2014 2013 2012 2011 2010 t.kr Værdiregulering af datterselskaber (56.957) (92.124) (47.482) (49.803) 45.519 EBITDA (61.799) (101.232) (59.026) (57.456) 27.734 Resultat af primær drift (EBIT) (61.809)

Læs mere

GRIFFIN III BERLIN A/S

GRIFFIN III BERLIN A/S GRIFFIN III BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin III Berlin A/S 1 GRIFFIN III BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5

Læs mere

RE - CAP A/S. Årsrapport for året 1. juli 2013 30. juni 2014. CVR-nr.: 29 24 64 91. Årsrapporten er fremlagt og. godkendt på selskabets ordinære

RE - CAP A/S. Årsrapport for året 1. juli 2013 30. juni 2014. CVR-nr.: 29 24 64 91. Årsrapporten er fremlagt og. godkendt på selskabets ordinære RE - CAP A/S Årsrapport for året 1. juli 2013 30. juni 2014 CVR-nr.: 29 24 64 91 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/ 10-2014 Dirigent: Side 1 af 54 Årsrapport

Læs mere

NTR Holding A/S Årsrapport 2006

NTR Holding A/S Årsrapport 2006 NTR Holding A/S Årsrapport 2006 NTR HOLDING A/S CVR-NR. 62 67 02 15 ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2006 GENERALFORSAMLING 2007 Selskabets ordinære generalforsamling afholdes torsdag den

Læs mere

GRIFFIN IV BERLIN A/S

GRIFFIN IV BERLIN A/S GRIFFIN IV BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin IV Berlin A/S 1 GRIFFIN IV BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5 Hoved-

Læs mere

Euroinvestor.com A/S. 1. januar 31. december 2012. CVR-nr 25 07 87 80

Euroinvestor.com A/S. 1. januar 31. december 2012. CVR-nr 25 07 87 80 1. januar 31. december 2012 CVR-nr 25 07 87 80 1 Indhold Påtegninger 3 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning 6 Selskabsoplysninger 6 Idégrundlag 7 Vision og mission

Læs mere

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 30. juni Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 3 Hoved-

Læs mere

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2012

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2012 Berlin III A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 4 / 2013 Birkerød, 28. februar 2013 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli

Læs mere

SELSKABSINFORMATION. Generalforsamling. Navn:

SELSKABSINFORMATION. Generalforsamling. Navn: ÅRSRAPPORT 2013/14 1. OKTOBER 2013-30. SEPTEMBER 2014 SELSKABSINFORMATION Navn: REALIA A/S Adresse: Generalforsamling Den ordinære generalforsamling afholdes den 22. januar 2015 kl. 10:00 på adressen Lyskær

Læs mere

Prime Office A/S Årsrapport 2008

Prime Office A/S Årsrapport 2008 Prime Office A/S Årsrapport Fondsbørsmeddelelse nr. 13/2009 02. april 2009 Periode 10.12.2007 31.12. Årsrapport Om Prime Office A/S Prime Office A/S er et børsnoteret selskab, der giver dig mulighed for

Læs mere

Årsrapport 2012. C.W. Obel Ejendomme A/S

Årsrapport 2012. C.W. Obel Ejendomme A/S Årsrapport 2012 C.W. Obel Ejendomme A/S Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning afgivet af selskabets uafhængige revisor... 4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger... 5 Koncernoversigt...5

Læs mere

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2012 til 30. juni 2012.

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2012 til 30. juni 2012. Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.dk salg@comendo.dk Fondsbørsmeddelelse nr. 146 31. august 2012 Resumé:

Læs mere

G r i f f i n B o n d s I I N R W A / S

G r i f f i n B o n d s I I N R W A / S G r i f f i n B o n d s I I N R W A / S Å r s r a p p o r t 2 0 0 6 / 2 0 0 7 B o n d s I I N R W A / S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2006/2007 Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletal 5 Beretning Hovedaktivitet

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE. DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 31. juli 2014. Harboes Bryggeri A/S Delårsrapport 01.05. - 31.07.

SELSKABSMEDDELELSE. DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 31. juli 2014. Harboes Bryggeri A/S Delårsrapport 01.05. - 31.07. SELSKABSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S CVR-nr.: 43 91 05 15 telefon 58 16 88 88 Kontaktpersoner: Bernhard Griese, adm. direktør Ruth Schade, koncerndirektør DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For

Læs mere

NTR Holding A/S ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR- 31. DECEMBER 2010

NTR Holding A/S ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR- 31. DECEMBER 2010 NTR Holding A/S 2010 ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR- 31. DECEMBER 2010 GENERALFORSAMLING 2011 Ordinær generalforsamling afholdes den 12. april 2011 kl. 15.00 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Amager

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Koncernoversigt... 5. Koncernens hoved- og nøgletal... 6-7. Ledelsespåtegning... 8. Egenkapitalopgørelse...

Indholdsfortegnelse. Koncernoversigt... 5. Koncernens hoved- og nøgletal... 6-7. Ledelsespåtegning... 8. Egenkapitalopgørelse... Aalborg Boldspilklub A/S Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger m.v... 4 Koncernoversigt....................................................................... 5 Koncernens hoved- og nøgletal........................................................

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

Capinordic A/S. Capinordic A/S. CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider

Capinordic A/S. Capinordic A/S. CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider 2005 CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Påtegninger...2 Ledelsespåtegning...2 Revisionspåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Selskabsoplysninger...4

Læs mere