Referat af Hovedbestyrelsesmøde torsdag den 22. januar 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Hovedbestyrelsesmøde torsdag den 22. januar 2015"

Transkript

1 Til: Fra: Birgitte Sindrup, Sammia Jepsen, Ida Nøhr Larsen, Rikke Østergaard Reich, Hanne Jacobsen, Rikke Svanterud Larsen, Carsten Christensen, Helle Søderberg, Jesper Hohwy Lars Holsaae Deltagere: Birgitte Sindrup Sammia Jepsen Ida Nøhr Larsen Rikke Østergaard Reich Hanne Jacobsen Rikke Svanterud Larsen Lars Holsaae Dagsorden: Ad. 1. Formalia Ad. 1.1 Godkendelse af dagsorden HB godkender dagsordenen HB godkender dagsordenen HB godkendte dagsordenen som den fremgår af dette referat Ingen yderligere Ad. 1.2 Opfølgning på referat af HB møde den 26. november 2014 HB fremkommer med spørgsmål og evt. bemærkninger med henblik på opfølgning af punkter i referatet som ikke er dagsordenssat for dette møde Referat som godkendt ved mailhøring HB følger op på referatet HB havde ikke opfølgende spørgsmål som ikke var dækket på dagsordenen Ad. 1.3 Mødeplanlægning og 2 års hjul 1

2 HB skal planlægge sine møder og andre aktiviteter for den kommende generalforsamlingsperiode. 2 års hjul opdateret HB godkender mødeplanen endeligt. HB godkendte mødeplanen som er vedhæftet dette referat. Udvalgene informeres om planlagte fællesmøder med HB Ad. 1.4 Status på konstitution af de faste udvalg samt oversigt over ekstern repræsentation Ved det seneste HB møde blev der uddelegeret opgaver i relation til at få de sidste pladser udfyldt. På baggrund af status på resultatet af henvendelserne diskuterer HB evt. yderligere opfølgning. HB arbejder i samarbejde med det berørte udvalg videre med at finde manglende udvalgsmedlem HB henvender sig til mulige kandidater Ad. 2. Debat og beslutningspunkter Ad. 2.1 Status på TFs opsigelse af dobbeltmedlemskabsaftalen Ved årsskiftet er modtaget 51 udmeldelser og 10 indmeldelser fra dobbeltmedlemmer. Der resterer således ca. 100 dobbeltmedlemmer, der har valgt at afvente endelig stillingtagen til udgangen af september Alle udmeldte er anmodet om at begrunde udmeldelsen. Der er modtaget en række svar på denne anmodning. FU og sekretariatet har udarbejdet en handleplan i forhold til fastholdelse og rekruttering af medlemmer, der forelægges til endelig godkendelse. Liste over udmeldte Modtagne udmeldelsesbegrundelser Handleplan for medlems- og rekrutteringsindsatsen Eksempler på flyer 2

3 HB diskuterer og godkender en handleplan for fastholdelses- og rekrutteringsindsatsen. HB diskuterer og beslutter om andre initiativer skal iværksættes i forhold til de givne udmeldelsesbegrundelser herunder tandlægefaglig efteruddannelsesvirksomhed, faglige netværk m.v.. HB godkendte handleplan for den videre fastholdelses- og rekrutteringsindsats. HB besluttede at opprioritere den fag-faglige efteruddannelsesindsats. I den forbindelse kunne årets road-shows have seneste nyt om tandtraumer og deres behandling som tema som en naturlig opfølgning på traumekampagnen. HB fandt det tillige vigtigt med en fortsat skærpet indsats i forhold til at formidle fag-faglig viden i nyhedsbrevet i form af casestorries, kasuistikker og referater / abstracts af faglige artikler med referencer til originalartiklen. Efter dagsordenen var udsendt kom der en henvendelse til formanden om et interview omkring aftaleopsigelsen. HB besluttede i den forbindelse ikke at deltage i et 5 10 minutters interview med Tandlægebladet om opsigelse af dobbeltmedlemskabsaftalen, da man ikke havde nogen form for indflydelse på præsentationen af synspunkterne. HB ville i stedet tilbyde Tandlægebrevet at bringe Birgittes åbne julebrev til TFs formand suppleret med et PS, der opdaterede situationen. Skulle Tandlægebrevet afvise dette kunne brevet overvejes bragt som læserbrev i Tandlægebladet. Ingen yderligere. Ad. 2.2 Økonomi DOFTs regnskab 2014 vil udvise et pænt overskud det endelige regnskab forventes først senere på året. I forhold til det fastlagte budget vil ændringerne i medlemssammensætningen få en betydning. Der disponeres penge til fastholdelses- og rekrutteringsindsatsen samt til advokatbistand i forbindelse med en sag om bod til IT leverandør jf. bilag. Nogle AC organisationer overvejer at købe det hus som AC bruger i forbindelse med folkemødet for at sikre at det vil være til rådighed i årene fremover. Oversigt over mulige budgetkonsekvenser Prospekt Folkemødeejendom 3

4 FU indstiller at HB tager de foreløbige dispositioner til efterretning og fortsat holder et vågent øje med økonomien med henblik på eventuelle justeringer. HB skal tage stilling til om projekt Folkemødeejendom er noget DOFT skal involvere sig i. Hanne forelagde behov for yderligere midler (ca kr.) til studenterrettede aktiviteter HB fandt det relevant og principgodkendte, at der bruges yderligere midler til at synliggøre DOFT i forhold til de studerende og anmodede i den forbindelse om at sekretariatet udarbejder oversigt over de studenterrettede aktiviteter og den økonomi, der var forbundet hermed. HB godkendte omkostningerne til konsulent og grafikerassistance i forbindelse med fastholdelses- og rekrutteringsplanen. HB tog orienteringen om udmeldelser og indmeldelser til efterretning herunder den foreløbige opgørelse over de økonomiske virkninger heraf. Området følges tæt. HB godkendte advokatudgifter i forbindelse med vurdering af IT kontrakt HB fandt det ikke indenfor foreningens formålsparagraf at investere i ejendom på Bornholm sammen med andre AC organisationer (Lokalitet for folkemødet på Bornholm). Det lå ligeledes udenfor foreningens formål at støtte Team Rynkeby. HB godkendte omkostninger til Idas og evt. Lars deltagelse i Folkemødet på Bornholm i juni. HB fandt at opprioritering af kursusindsatsen i relation til de fag-faglige kurser kunne medvirke til at styrke indtjeningen. Efter udsendelse af dagsorden er modtaget forespørgsel på kontingent under videreuddannelse. HB godkendte, at medlemmer, der påbegyndte uddannelsen til specialtandlæge, administrativt kunne tilbydes en kontingentrabat svarende til et kontingent på 60 % under uddannelsesforløbet. Kontingentrabat oplyses til ansøger og der oplyses om dette i nyhedbrev ligesom det indskrives i oversigten på hjemmesiden Ad. 2.3 Status - Besparelser på tandlægeskolerne Det er endnu ikke lykkedes at få et møde i stand med tandlægeskolerne ligesom tandlægeskolerne endnu ikke har leveret de ønskede nøgletal på de seneste års økonomi. 4

5 FU har anmodet formanden om at kontakte TF og få rykket for nøgletallene omkring tandlægeskolernes økonomi samt for at få fastlagt møder med dekanater og tandlægeskoler. FU indstiller, at HB tager dette til efterretning. Birgitte oplyste, at der nu var aftalt møde med tandlægeskolerne i Aarhus den 19. februar De ønskede nøgletal var ikke modtaget, hvorfor hun ville anmode TFs formand om at rykke for disse. HB tog dette til efterretning Birgitte kontakter TFs formand om nøgletal Ad. 2.4 Status på strategi for det fortsatte arbejde med tandpleje til socialt udsatte HB har tidligere besluttet at søge kommunal opbakning til en udbredelse af Herlevmodellen. Der er aftalt møde med Herlevs borgmester m.fl. den 26. januar og der er udarbejdet mødemateriale, der skal godkendes i den forbindelse. Udkast til mødemateriale HB diskuterer materialet og foretager nødvendige ændringer for en endelig godkendelse Lars oplyste, at der var en hvis reservation hos Herlevs borgmester i forhold til, at Herlev kommune aktivt skulle markedsføre modellen overfor andre kommuner. Han foreslog derfor at materialet kunne tilpasses resultatet af mødet med borgmesteren. HB tilsluttede sig dette. Ingen yderligere Ad. 2.5 Tema for efterårets Roadshow HB har tidligere besluttet at Roadshow skulle handle om ny sundhedspolitik for DOFT. FU diskuterede om Roadshow skulle være mere fagligt orienteret for at markere DOFT tydeligere som en faglig medspiller for medlemmerne jf. udmeldelsesbegrundelserne. FU indstiller at HB diskuterer emnet med henblik på endelig fastlæggelse af tema. 5

6 HB besluttede at gøre roadshow 2015 fag-faglige. Det kunne være seneste nyt om tandtraumer og disses behandling, hvilket kunne understøtte traumekampagnen i øvrigt. Sekretariatet undersøger muligheder for en oplægsholder til formålet Ad. 2.6 Fællesmøde med AMG Der er aftalt fællesmøde med AMG med. Udkast til dagsorden Hovedbestyrelsen forbereder mødet, der afholdes fra ca HB forberedte mødet og der henvises til særskilt referat af mødet. Mødereferatet sendes til godkendelse i AMG Ad. 2.7 Opfølgning GF Rundbord bord 1 Understøtter DOFT din faglighed? HB har besluttet at følge op på de enkelte borddiskussioner fra GF med henblik på at fastlægge ændret policy eller igangsætte nye initiativer. Bord 2 blev fulgt op ved seneste HB møde. Referat af rundbordsdiskussion HB diskuterer input fra GF samt fra modtagne udmeldelsesbegrundelser med henblik på at fastlægge handleplan for udvikling af det faglige område. HB udsatte på grund af tidsnød punktet til næste HB møde Ingen yderligere Ad. 2.8 Udgivelsesfrekvens Nyhedsbrevet Der har i forskellige sammenhænge været givet udtryk for at nyhedsbrevet kom for ofte. Vi har i sekretariatet været forbeholden for at skære frekvensen ned af hensyn til annoncører af stillingsannoncer d.v.s. de kommunale tandplejer. Vi har derfor spurgt overtandlægerne om denne problemstilling med følgende resultat: 58 personer har svaret. 72 % (42 personer) mener at tre ugers frekvens er tilfredsstillende når man skal have jobannoncer i nyhedsbrevet 6

7 28 % (16 personer) mener at tre ugers frekvens er for lidt En sjældnere udgivelsesfrekvens vil give mere tid til at forberede de enkelte udgivelser, hvilket skulle kunne give en højere kvalitet. Sekretariatet indstiller at HB tiltræder en udgivelsesfrekvens på 3 uger med virkning fra efter vinterferien (uge 7) og at der udarbejdes en ny udgivelsesplan i forhold til dette. Det vil altid være muligt at udkomme ekstraordinært, hvis der er en historie der ikke kan vente. HB besluttede dels på baggrund af survey, dels på baggrund af egne erfaringer herunder kontakt med kolleger at forlænge udgivelsesintervallet til 3 uger i det der fortsat holdes pause i sommerferie m.v. Der orienteres i nyhedsbrevet om at dette iværksættes umiddelbart efter vinterferien. Der orienteres om dette i nyhedsbrev og ny udgivelsesplanen ændres på hjemmeside og i toårs hjulet. Ad. 3. Orienterings og efterretningssager Ad. 3.1 Orientering Ida orienterer om: a) Traumeprojektet Ref.: Ida oplyste at teksten var på plads og at tegner og grafiker nu skulle aktiveres. HB tog orienteringen til efterretning Rikke orienterer om: b) KLs sundhedskonference 20. januar Ref: Rikke kunne konstatere at den kommunale tandpleje som sædvanlig var helt glemt i forhold til sundhedsindsatsen. Det er derfor vigtigt, at vi er der for at synliggøre den kommunale tandpleje på de områder, hvor vi kan gøre en forskel. HB tog orienteringen til efterretning Sammia orienterer om: c) Kls sundhedsspot 0-7 årige Ref.: Sammia oplyste, at hun beklageligvis var blevet syg på dagen, og derfor ikke havde deltaget. Næste spot for de 8-14 årige ville finde sted samtidig med HB mødet, men sandsynligvis også i Vejle, så det blev muligt at være til stede om formiddagen. HB tog orienteringen til efterretning. Lars orienterer om: d) Karrieredagen (bilag) Ref.: Lars henviste til det skriftlige referat og mindede HB om, at de skulle finde en fagperson, der dels kunne holde oplæg, dels deltage på standen. HB tog orienteringen til efterretning Ad. 4. Kommende ledere Der er fastlagt følgende emner: 7

8 Januar 15 - OK 15 v/carsten Februar 15 HBs prioriteringer v/ Birgitte Marts 15 OK 15 resultatet v/ Carsten April 15 Besparelser Tandlægeskolerne Maj 15 Erhvervsudygtighed for din private ansættelse Ad. 5. Næste møde Næste møde er fastlagt til 22. april Der skal findes dag til kursus medio marts jf. pkt. 2.1 Opdateret mødeplan til endelig godkendelse. Ad. 6. Evt. Lars orienterede omprojekt i samarbejde med KL - spot en leder projektet, som netop var sendt ud til overtandlæger og tillidsrepræsentanter LH udkast 8

9 BILAG 2-års hjul for DOFT aktiviteter FU møde HB møde Nyheds-breve Kursusaktivitet Andet FU møde HB møde Nyhedsbreve Kursusaktivitet Januar AMG 14* * + 27 redakt ionsudvalget Februar 25* 10* Marts 24 11* marts: Vågen 16 2* + 16 sedation April 22 + FHU 15* april: Årskursus for ledere Maj 20* maj: Nordisk konference udsatte børn Juni * Bornholmermødet NOAT Juli August KUV 19* DKTE special- og omsorgstandpleje September 18 2* september: Efterårskursus Oktober 6 7* Roadshow 19? (i forbin delse med årskur sus 6* + 20 Årskursus for ledere Faglig Temadag 11* + 25 Andet * + 25 NOAT Bornholmermødet 16 17* * + 28 Fælleskursus November 11 11* LIF temadag * Udviklings-dag 5. Generalforsamling December 1 16* 6 14* 5 LIF temadag *Nyhedsbreve med leder 12* 9

Referat af Hovedbestyrelsesmøde onsdag den 22. april 2015

Referat af Hovedbestyrelsesmøde onsdag den 22. april 2015 Til: Fra: Birgitte Sindrup, Sammia Jepsen, Ida Nøhr Larsen, Rikke Østergaard Reich, Hanne Jacobsen, Rikke Svanterud Larsen, studenterrepræsentant fra tandlægeskolen i København og studenterrepræsentant

Læs mere

De Offentlige Tandlægers beretning 2012-2014

De Offentlige Tandlægers beretning 2012-2014 De Offentlige Tandlæger Beretning 2012-2014 1 De Offentlige Tandlægers beretning 2012-2014 Indholdsfortegnelse 1 Organisatorisk... 4 1.1 Bestyrelsens sammensætning og møder... 4 1.2 Medlemsrekruttering...

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen (pkt.1-4), Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils,

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15.-16. april 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.4.2015 kl. 9.00 til 18.30 Slut: 16.4.2015 kl. 9.00 til 17.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget

Referat af møde i Forretningsudvalget Referat af møde i Forretningsudvalget Dato: Den 16. december 2014 Tid: Kl. 16.00-20.00 Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Afbud: Allan Nielsen Dagsorden 78. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT REBILD KOMMUNE BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup 17. januar 2007 Fraværende: Ingen Møde slut kl. Administrationsbygningen i Terndrup, mødelokale 2 REFERAT

Læs mere

Fremtidens kommunale tandpleje fremtidens forening for ansatte tandlæger

Fremtidens kommunale tandpleje fremtidens forening for ansatte tandlæger Fremtidens kommunale tandpleje fremtidens forening for ansatte tandlæger Af Birgitte Sindrup, formand for DOFT. Generalforsamlingen 2014 blev startskuddet til en medlemsdebat om fremtiden både den kommunale

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 11. 12. december 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 11.12.2012 kl. 14.00 Slut: 12.12.2012 kl. 16.45 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15-16. maj 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.5.2013 kl. 10.15 Slut: 16.5.2013 kl. 15.00 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG 15.05.2013 KL. 10.00 15.00

DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG 15.05.2013 KL. 10.00 15.00 Landsforeningen SIND - 1 - DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG 15.05.2013 KL. 10.00 15.00 STED: SEKRETARIATET JERNBANE ALLE 45, 3. 2720 VANLØSE TLF. 3524 0750 FAX 3536 1136 80 GODKENDELSE

Læs mere

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3.

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. sal Deltagere: Rita Andreasen, Solveig Christensen, Anne Marie Gamtofte,

Læs mere

RM/22-23/10/2004 1. Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således:

RM/22-23/10/2004 1. Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således: RM/22-23/10/2004 1 Beslutningsreferat repræsentantskabsmøde 2004. REFERAT 25. november 2004 J.nr. 412-2004 ULA/vv Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således: Tid:

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd Referat Den 18. december 2012, kl. 15:00 holdt Det lokale Beskæftigelsesråd ordinært møde i mødelokale 3, Landemærket 26, Rønne. kl. 15:00 Side 2 af 27 Mødet slut kl. 17.00 Medlemmer: Ejnar Toft Kofoed

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 13.-14. maj 2014

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 13.-14. maj 2014 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 13.-14. maj 2014 Dagsorden 1. Referat til underskrift 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Regnskab 2013 2.2 Retningslinjer for refusion

Læs mere

Referat af rådsmøde i BAR Jord til Bord 13. december 2012 kl. 13 i DI

Referat af rådsmøde i BAR Jord til Bord 13. december 2012 kl. 13 i DI Referat af rådsmøde i BAR Jord til Bord 13. december 2012 kl. 13 i DI I mødet deltog: Forbundssekretær John Sørensen, Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet (næstformand) Chefkonsulent Birgitte Dember,

Læs mere

Møde 19. februar 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 19. februar 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 19. februar 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Grethe Hestbech Mødet hævet kl. 11.20 Pkt. Tekst Side 19 Likviditet og resultater pr. 31. januar 2013 1 20 Maabjerg

Læs mere

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder Referat Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00 Sted Fysioterapien Færch Huset Lille Østergade 5 7500 Holstebro Ordstyrer: Sanne Jensen

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 10. september 2009 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 12:30-15:30 Søren Steensen, Formand Inger Marie Nielsen Henning Risager Henrik Aarup-Kristensen Thomas Jepsen

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. april 2007.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. april 2007. HBM/12/4/2007 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. april 2007. 24. april 2007 J.nr. 421.1 UH Til stede: Johnny Kuhr Birgitte F. Kure Lene Christoffersen Charlotte Fleischer Lise Hansen Eva Hasselbalch

Læs mere

Referat fra ULA-møde tirsdag d. 4. marts

Referat fra ULA-møde tirsdag d. 4. marts Referat fra ULA-møde tirsdag d. 4. marts Til stede: Bjarne Andresen (lokalklub 2), Anders Milhøj (lokalklub 4), Bente Moesgaard Jørgensen (lokalklub 8), Finn Folkmann (lokalklub 9), Bjarne Andersen (lokalklub

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 14.-15. august 2013 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden), Monica Lendal Jørgensen (næstformanden), Hanne Lindbjerg Kristensen

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Dagsorden. Det lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Den 9. oktober 2012, kl. 15:00 holder Det lokale Beskæftigelsesråd ordinært møde i Mødelokale 3, Landemærket 26, 3700 Rønne. kl. 15:00 Side 2 af 26 Mødet slut kl. Medlemmer: Ejnar Toft Kofoed

Læs mere

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Referat Handicaprådet Møde nr.: Handicaprådsmøde Mødedato: tirsdag den 17-8-21 Mødetidspunkt: - 19:3 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Medlemmer Jan Jakobsen

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00306 2. juli 2013 Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde onsdag d. 26. juni 2013 kl. 1000 i forbundshuset. DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes m.v. 2. Forslag til projektorganisering

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om regionsbestyrelsens arbejde i det forløbne år

Læs mere