Vedtægt for JA Navn, formål og hjemsted

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægt for JA Navn, formål og hjemsted"

Transkript

1 Vedtægt for JA Navn, formål og hjemsted 1 Foreningens navn er JA. Hjemstedet er København. 2 JA har til formål: 1. At organisere kandidater, bachelorer og studerende på studieretninger inden for anvendt videnskab i jordbrug, naturforvaltning, miljø, energi, ressourceøkonomi, fysisk planlægning, biotek og fødevarer med tilhørende funktioner som administration, forskning, undervisning, rådgivning og ledelse mv. samt varetage disses materielle og immaterielle interesser i relation til arbejdsmarkedet og som faggruppe 2. At forbedre medlemmernes situation på arbejdsmarkedet ved at yde medlemmerne den bedst mulige rådgivning, vejledning og forhandlingsbistand i relation hertil 3. At forbedre medlemmernes situation på arbejdsmarkedet ved at arbejde for, at medlemmernes kompetencer bestandigt modsvarer nuværende og fremtidige krav på de områder af arbejdsmarkedet, som er relevante for foreningens medlemmer. Endvidere skal foreningen arbejde for kompetence- og karriereudvikling for medlemmerne 4. At forbedre medlemmernes situation på arbejdsmarkedet ved at arbejde for at synliggøre faglige og politiske emner inden for medlemmernes fagområder 5. At forbedre medlemmernes situation på arbejdsmarkedet ved at arbejde for at udvikle netværk og kollegialt sammenhold mellem medlemmerne Medlemmer 3 Som medlemmer kan optages kandidater, bachelorer og studerende fra længerevarende videregående uddannelser inden for de i 2 stk. 1 nævnte områder og andre med tilsvarende fag-, arbejdsområde eller uddannelse. Medlemskab opnås ved skriftlig - herunder elektronisk - indmeldelse. Hvis JA er part i en arbejdskonflikt, eller hvor en sådan er varslet, kan optagelse kun finde sted med bestyrelsens samtykke. 4 Medlemskab kan nægtes, når særlige grunde taler herfor, og 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer for at afvise medlemskabet. Afvisningen skal dog, såfremt den optagelsessøgende ønsker det, efterprøves af førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde, som med 2/3 flertal kan beslutte at optage den pågældende som medlem. Medlemsrettigheder og pligter 5 Medlemmer bortset fra studerende og pensionister har ret til bistand i sager om løn- og ansættelsesforhold, dog undtaget sager der er opstået inden indmeldelsen. Ydelser, der er særligt omkostningskrævende, herunder advokathjælp eller lignende, ydes efter bestyrelsens skøn og kun, hvis sagen er opstået efter 6 måneders medlemskab. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde gøre undtagelse fra kravet om 6 måneders medlemskab. 6 Repræsentantskabet kan beslutte indskrænkninger i eller udvidelser af medlemsrettigheder for medlemsgrupper.

2 7 Medlemmerne har pligt til at: respektere og virke for JAs formål overholde JAs vedtægter og de i medfør heraf fastsatte bestemmelser overholde de af JA indgåede aftaler om løn- og ansættelsesforhold samt takster respektere kollektive kampskridt, etableret eller sanktioneret af JA udvise god kollegial adfærd oplyse JAs sekretariat om ændringer i ansættelses- og medlemsforhold i øvrigt. Netværk 8 Netværk er et tilbud fra JA til medlemmerne om muligheder for faglig, social og interessemæssig udvikling, fællesskab og vidensudveksling. Netværkene kan være foreningsnetværk (herunder Dansk Agronomforening, Danske Forstkandidaters Forening, Dansk Hortonomforening og Landskabsarkitekternes Fagforening), faglige netværk, sociale netværk, andre tilknyttede netværk og midlertidige netværk. Bestyrelsen kan beslutte at oprette netværk eller tilknytte eksisterende netværk til JA. Bestyrelsen kan endvidere beslutte at bringe tilknytningen af netværk bortset fra foreningsnetværk til ophør. 9 JA kan efter bestyrelsens beslutning yde økonomisk tilskud til netværkene. Bestyrelsen kan som betingelse for at yde tilskud til netværkene bortset fra foreningsnetværkene stille krav til netværkenes virksomhed og optagelsesbestemmelser samt til netværkenes rapportering til JA. 10 Medlemmer af JA kan tilmelde sig et eller flere af JAs netværk, såfremt medlemmet opfylder eventuelle optagelsesbetingelser i netværket. Som medlemmer af JAs forskellige netværk kan endvidere optages de for netværkene relevante personer, virksomheder, foreninger og organisationer, uden at disse i øvrigt er medlemmer af JA. Optagelsesberettigede i JA kan dog kun optages som medlemmer af JAs forskellige netværk gennem medlemskab af JA. Kravet om medlemskab af JA kan dog af bestyrelsen fraviges i særlige tilfælde. Pensionister, der på tidspunktet hvor de forlod arbejdsmarkedet var medlemmer af JA, kan opnå eller bevare medlemskab af JAs netværk uden samtidig at være medlem af JA. Kontingent 11 Kontingentet til JA fastsættes af repræsentantskabet. Kontingentet kan udskrives med forskellige beløb for forskellige medlemsgrupper. Kontingenter indbetales til JA efter retningslinjer, fastsat af bestyrelsen. 12 Under særlige forhold, herunder i forbindelse med en arbejdskonflikt, kan bestyrelsen med 2/3 flertal beslutte, at der midlertidigt skal udskrives ekstraordinært kontingent og træffe beslutning om dette kontingents størrelse og opkrævning. Et medlem der ikke har betalt kontingent, der forfalder mere end 3 måneder tidligere, fortaber sin stemmeret i alle forhold indtil restancen er betalt. 13 Bestyrelsen kan i helt særlige tilfælde og for højst et regnskabsår ad gangen bevilge kontingentfrihed til et medlem, der indsender en begrundet anmodning herom.

3 Udmeldelse og eksklusion 14 Udmeldelse skal ske skriftligt med 3 måneders varsel til en 1. januar, 1. april, 1. juli, eller en 1. oktober dog tidligst 1 år efter indmeldelse. Når JA er inddraget i en arbejdskonflikt, kan udmeldelse kun finde sted med bestyrelsens samtykke. 15 Bestyrelsen kan med 2/3 flertal beslutte at ekskludere et medlem, som handler til skade for JA. Medlemmet kan inden 14 dage efter at have modtaget meddelelsen om eksklusion kræve bestyrelsens beslutning forelagt første ordinære repræsentantskabsmøde til afgørelse. Et sådant krav har ikke opsættende virkning. Medlemmer, der er ekskluderede af JA, kan genoptages med bestyrelsens godkendelse. Medlemmer, der ikke betaler forfaldent kontingent, kan slettes fra den pågældende kontingentperiodes udløb. Ved eksklusion eller sletning på grund af kontingentrestance fritages medlemmet ikke for kontingentforpligtelsen for det halvår, i hvilken eksklusionen eller sletningen finder sted. Medlemmer, der ikke længere opfylder betingelsen for medlemskab, kan slettes ved bestyrelsens foranstaltning. Udmeldte, ekskluderede og slettede medlemmer har intet krav på andel i JAs formue. Repræsentantskabet 16 JA s øverste myndighed er repræsentantskabet. Repræsentantskabet består af de medlemmer, der er valgt som repræsentanter for valggrupperne, som fremgår af bilag 1 samt op til 10 studentermedlemmer, som vælges af studenterforeningerne. 17 Dimitterede medlemmer tilknyttes ud fra ansættelses- eller arbejdsområde én og kun én valggruppe. I tilfælde, hvor medlemmet kan være medlem af mere end én valggruppe, træffer medlemmet selv afgørelse om, hvilken valggruppe medlemmet tilhører. 18 Bestyrelsen kan foreslå repræsentantskabet, at der oprettes en ny valggruppe, hvis valggruppen kan afgrænses ud fra arbejds- eller ansættelsesområde. Bestyrelsen skal fremme et forslag fra et medlem af foreningen om oprettelse af en valggruppe, hvis valggruppen kan afgrænses ud fra arbejds- eller ansættelsesområde, og det kan dokumenteres, at valggruppen vil bestå af mindst 100 medlemmer. Et sådan krav skal være bestyrelsen i hænde senest 8 uger før et ordinært repræsentantskabsmøde. På bestyrelsens foranstaltning orienteres medlemmerne senest 1. april i et valgår om eksisterende valggrupper, samt mulighederne for at skifte valggruppe. 19 En valggruppe kan nedlægges af repræsentantskabet med 2/3 flertal. Bestyrelsen placerer medlemmerne af en nedlagt valggruppe i en eller flere andre valggrupper indtil de pågældende selv har mulighed for at vælge valggruppe. 20 Pensionister, som ønsker fortsat medlemskab af JA efter pensioneringen, tilhører den valggruppe, de umiddelbart forud for pensioneringen var medlem af, såfremt denne fortsat måtte eksistere. Såfremt denne valggruppe ikke længere eksisterer, tilknyttes de efter at være blevet hørt herom af bestyrelsen til en anden valggruppe. Ledige medlemmer bortset fra dimittender, der ikke har været i beskæftigelse - tilhører den valggruppe, de senest forud for ledigheden har tilhørt jf. dog 17.

4 21 Opstilling af medlemmer til repræsentantskabet sker skriftligt ved, at medlemmer af de enkelte valggrupper over for sekretariatet inden 1. juni i et valgår anmelder deres kandidatur. Bestyrelsen fastlægger valgproceduren, så ethvert medlem får mulighed for at deltage i valget i sin valggruppe. Er der ikke flere kandidater end valggruppen har pladser til, afholdes ikke valg i valggruppen. Valget skal være afsluttet senest 8 uger før det ordinære repræsentantskabsmøde. Valgresultatet meddeles kandidaterne, som herefter fra og med det førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde er medlemmer af repræsentantskabet. Er der den 1. juni i et valgår opstillet færre kandidater end valggruppens størrelse berettiger til, anses et valggruppemedlem, som skriftligt og senest 8 uger før det ordinære repræsentantskabsmøde anmelder sit kandidatur til sekretariatet, for valgt. 22 Hver valggruppe vælger af og blandt sine medlemmer 1 repræsentant for hver 60 medlemmer pr. 1. januar i ulige år, dog minimum 1 repræsentant. Kandidater, der ikke opnår valg, indtræder som suppleanter i rækkefølge efter stemmetal. Valg af valggruppernes repræsentanter sker for 2 år ad gangen. Medlemmer, der på tidspunktet for afholdelse af et repræsentantskabsmøde har udmeldt sig af JA, eller som er i kontingentrestance mere end 3 måneder, er ikke valgbare. De faglige studenterforeninger ved de jordbrugsvidenskabelige studier på SCIENCE og SUND, Københavns Universitet og DJF, Aarhus Universitet, udpeger efter gensidig aftale blandt sine medlemmer op til 10 repræsentanter til repræsentantskabet. Ved udpegningen sikres en bred repræsentation af de studerendes studier. I tilfælde af uenighed træffer bestyrelsen forud for repræsentantskabsmødets afholdelse afgørelse om fordelingen i forhold til antal medlemmer af studenterforeningerne, og således, at hver af de to institutioner har mindst to repræsentanter. Ansatte i JA kan ikke være medlem af repræsentantskabet. Repræsentantskabets møder 23 Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i oktober eller november måned. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal indkaldes, når mindst en tredjedel af repræsentantskabets medlemmer eller 75 af JA s medlemmer skriftligt fremsætter krav herom med angivelse af dagsordenspunkt, der ønskes behandlet. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes senest 6 uger efter modtagelsen af begæringen herom. Indkaldelse med angivelse af foreløbig dagsorden skal finde sted med mindst 1 måneds varsel. Endelig dagsorden udsendes senest 14 dage før mødet. I presserende tilfælde kan bestyrelsen dog indkalde med kortere varsel. 24 Stemmeberettigede repræsentantskabsmedlemmer er bestyrelsen, de af valggrupperne valgte samt de af de faglige studenterforeninger udpegede repræsentanter. JAs medlemmer har adgang til repræsentantskabets møder, hvor de har taleret, i det omfang repræsentantskabet beslutter det.

5 25 Forhandlingerne på repræsentantskabets møder ledes af en dirigent, der vælges af repræsentantskabet, og som ikke er medlem af bestyrelsen. Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af repræsentanterne er til stede. 26 Dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om JA s virksomhed 3. Godkendelse af regnskaber 4. Forelæggelse af virksomhedsplan 5. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 6. Behandling af indkomne forslag 7. Valg af formand 8. Valg af formænd for forhandlingsudvalget, kompetenceudvalget og profileringsudvalget 9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse 10. Valg af medlemmer af de faste udvalg 11. Valg af en statsautoriseret revisor 12. Valg af to parlamentariske revisorer 13. Eventuelt 27 Forslag fra medlemmer, som ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før repræsentantskabsmødet, således at forslagene kan udsendes sammen med den endelige dagsorden for mødet. 28 Repræsentantskabets beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal, medmindre andet følger af nærværende vedtægt. I tilfælde af stemmelighed bortfalder et forslag. Afstemninger foregår ved håndsoprækning, medmindre mindst én repræsentant forlanger skriftlig afstemning. Personvalg foregår ved skriftlige afstemninger, med mindre der ikke er opstillet flere kandidater, end der skal vælges. Ved formands- og udvalgsformandsvalg kræves absolut flertal af de afgivne stemmer, før den pågældende er valgt. Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges med respekt af 29 stk. 3 ved et samlet valg, hvor de kandidater, der opnår flest stemmer, er valgt. Formand og bestyrelse 29 JA s politiske ledelse mellem repræsentantskabsmøderne udgøres af bestyrelsen, som tillige har ansvaret for JA s økonomi. Bestyrelsen består af formanden, formændene for de faste udvalg, og tre øvrige bestyrelsesmedlemmer, der alle vælges af repræsentantskabet blandt dets medlemmer, samt en repræsentant for de faglige studenterforeninger. De faglige studenterforeninger udpeger efter egne regler blandt sine medlemmer af repræsentantskabet 1 medlem af bestyrelsen samt en suppleant.

6 Formanden og bestyrelsen i øvrigt, bortset fra repræsentanten for de faglige studenterforeninger, vælges af og blandt repræsentantskabets medlemmer for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Formanden og udvalgsformændene kan dog højst genvælges 2 gange. Såfremt et bestyrelsesmedlem i 2. valgår af en valgperiode ikke opnår genvalg til repræsentantskabet, indtræder en suppleant i bestyrelsen for resten af perioden. 30 Af og blandt repræsentantskabets medlemmer vælges to suppleanter til bestyrelsen for de bestyrelsesmedlemmer, der ikke er valgt som formand eller udvalgsformænd. Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, indtræder en suppleant i bestyrelsesmedlemmets sted. Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand, som i tilfælde af formandens forfald indtræder i dennes sted. De faste udvalgs næstformænd fungerer som udvalgsformændenes suppleanter i bestyrelsen. 31 De af kandidatforeningerne (Dansk Agronomforening, Danske Forstkandidaters Forening, Dansk Hortonomforening og Landskabsarkitekternes Fagforening), der måtte beslutte at eksistere som foreningsnetværk, kan, såfremt ingen af foreningsnetværkets bestyrelsesmedlemmer har opnået valg til en af de tre øvrige pladser i bestyrelsen ud over formandsposterne, udpege et af pågældende foreningsnetværks bestyrelsesmedlemmer til JAs bestyrelse, såfremt den pågældende har opnået valg til repræsentantskabet. 32 Bestyrelsen ansætter og afskediger sekretariatets chef og udstikker retningslinjerne for sekretariatets virksomhed. Bestyrelsen kan vælge at uddelegere denne ret til en koordinerende myndighed, hvis sekretariatet drives i fællesskab med andre. 33 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer kræver det. Indkaldelse til bestyrelsesmøde sker normalt skriftligt med angivelse af dagsorden. Over bestyrelsesmøderne føres referat. Referatet godkendes af bestyrelsen på første efterfølgende møde og gøres tilgængeligt for medlemmerne. Bestyrelsen træffer beslutning ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. 34 Bestyrelsen fastlægger retningslinjerne for JA s repræsentation i eksterne organer. Bestyrelsen kan fastsætte honorarer for samt foretage frikøb af formand, næstformand og udvalgsformænd. Udvalg 35 Med reference til bestyrelsen vælges 3 faste udvalg: Forhandlingsudvalget, kompetenceudvalget og profiludvalget.

7 Repræsentantskabet vælger udvalgsformand samt til forhandlingsudvalget yderligere 10, til kompetenceudvalget yderligere 7 og til profiludvalget yderligere 6 udvalgsmedlemmer. Udvalgsmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Der tilstræbes en glidende udskiftning af udvalgenes medlemmer. Udvalgene konstituerer sig selv med hver en næstformand. Forhandlingsudvalget tilstræbes sammensat, så det består af repræsentanter for de forskellige arbejds- og ansættelsesområder (stat, kommuner og amtskommuner, private på overenskomst, private på individuelle kontrakter, landbrugskonsulenter samt chefer/ledere). I kompetenceudvalget og profiludvalget repræsenteres de faglige studenterforeninger med mindst 1 medlem i hvert udvalg. Bestyrelsen fastlægger retningslinjerne for udvalgenes arbejder. 36 Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc arbejdsgrupper til behandling af særlige opgaver. Regnskab og formue 37 Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet skal før det ordinære repræsentantskabsmøde være revideret af en statsautoriseret og to parlamentariske revisorer. Bestyrelsesmedlemmer kan ikke vælges som parlamentariske revisorer. Til brug for revisionen kan revisorerne afkræve ethvert medlem af bestyrelsen og repræsentantskabet såvel som sekretariatets chef skriftlige eller mundtlige oplysninger, ligesom revisorerne har adgang til JA s protokoller, korrespondance og arkiver. JA s formue forvaltes efter retningslinier, der udstikkes af bestyrelsen. 38 Til styrkelse af JA s evne til at varetage medlemmernes interesser i relation til deres situation på arbejdsmarkedet jfr. vedtægternes 2 reserveres en del af JA s formue til anvendelse i overensstemmelse med det i Vedtægter for JA s forhandlings- og reservefond fastsatte. Til styrkelse af JA s evne til at opfylde sine formål i øvrigt kan repræsentantskabet etablere fonde, hvis midler holdes adskilt fra JA s øvrige formue. Tegning og hæftelse 39 JA forpligtes udadtil ved underskrift af formanden eller næstformanden i forening med sekretariatets chef. Bestyrelsen kan meddele tegningsfuldmagt til sekretariatets medarbejdere. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom tegnes JA dog af formanden, næstformanden samt to andre bestyrelsesmedlemmer sammen med sekretariatets chef. 40 JA s medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser. Vedtægtsændringer 41 Til ændring af nærværende vedtægt kræves vedtagelse på et repræsentantskabsmøde med 2/3 af de afgivne stemmer.

8 Opløsning 42 Til JA s opløsning kræves vedtagelse på et repræsentantskabsmøde med ¾ flertal blandt samtlige repræsentantskabsmedlemmer samt efterfølgende almindelig stemmeflertal ved en urafstemning blandt samtlige medlemmer. JA s fusion med en eller flere andre organisationer kan vedtages med 2/3 flertal i repræsentantskabet. 43 Ved JA s opløsning skal JA s midler anvendes i overensstemmelse med JA s formål efter det opløsende repræsentantskabsmødes beslutning. Voldgift 44 Stridigheder om forståelsen af denne vedtægt afgøres ved voldgift. Voldgiftsretten består af 2 voldgiftsmænd, hvoraf hver af stridens parter vælger 1, samt en opmand, der vælges af voldgiftsrettens medlemmer. Ved uenighed om valg af opmand vælges denne af præsidenten for Sø- og Handelsretten i København. Ikrafttræden 45 Vedtægter for JA træder, som besluttet på ekstraordinært repræsentantskabsmøde 16. juni 2003, i kraft pr. 1. januar 2004 og erstatter vedtægter for JA s Forbund af 1. januar 1976 med senere ændringer. Ændret ved beslutninger på repræsentantskabsmøderne november 2005, , november 2007, 31. oktober-1. november 2008, oktober 2009, november 2011 og november Bilag 1 Valggrupper 1. Ansatte under på tekniske skoler og lign. 2. Undervisere og administrativt personale ved universiteter og højere læreanstalter 3. Statsansatte 4. Ansatte i kommuner & regioner 5. Ansatte i jordbrugets interesseorganisationer 6. Ansatte i den biotekniske, kemiske og farmaceutiske industri 7. Ansatte i private rådgivningsvirksomheder 8. Ansatte inden for investering eller i finanssektoren 9. Anden privat ansættelse 10. Ansatte i landøkonomiske foreninger 11. Udlandsansatte 12. Chefer/ledere 13. Forskere 14. Selvstændige 15. Dimittender

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum 1 Navn, formål og hjemsted: Foreningens navn er Støtteforeningen for Hornbæk Kunstmuseum og dens hjemsted er Hornbæk. Foreningens adresse er hos den til

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING VEDTÆGTER FOR FORENINGEN CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 29. november 1999. Senest ændret på den 17. generalforsamling den 25. marts 2015. Navn, hjemsted, stiftelse

Læs mere

Vedtægter for Foreningen WSPA Danmark / World Animal Protection Danmark. Vedtaget på foreningens generalforsamling den 30.

Vedtægter for Foreningen WSPA Danmark / World Animal Protection Danmark. Vedtaget på foreningens generalforsamling den 30. Vedtægter for Foreningen WSPA Danmark / World Animal Protection Danmark Vedtaget på foreningens generalforsamling den 30. april 2014 1. Navn, formål og hjemsted Foreningens navn er WSPA Danmark. Med virkning

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

Vedtægter for PRIMO DANMARK

Vedtægter for PRIMO DANMARK Vedtægter for PRIMO DANMARK Foreningen til fremme af risikoledelse i den offentlige sektor som vedtaget den 27. maj 2005. Ændret på den ordinære generalforsamling den 6. december 2006. Ændret på den ordinære

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P E R H V E R V S F O R E N I N G

V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P E R H V E R V S F O R E N I N G Advokat Susanne Bundgaard Møller Torvet 2 5900 Rudkøbing tlf 62 51 10 32 J.nr. 3-11-16893 (UDKAST af den 16/5 2006) Formateret: Lige margener V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P Formateret: Engelsk

Læs mere

Vedtægter for Danske Populær Autorer

Vedtægter for Danske Populær Autorer Vedtægter for Danske Populær Autorer 1. FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Danske Populær Autorer (DPA). 1.2. DPA er en interesseorganisation for ophavsmænd m/k til værker inden

Læs mere

Vedtægter for De Frie Producenter Stiftet

Vedtægter for De Frie Producenter Stiftet Vedtægter for De Frie Producenter Stiftet 23.04.2008 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er De Frie Producenter stiftet 23.04.2008. Foreningens hjemsted er Gentofte Kommune. 2. FORENINGENS

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter for PRIMO DANMARK

Vedtægter for PRIMO DANMARK Vedtægter for PRIMO DANMARK Foreningen til fremme af risikoledelse i den offentlige sektor som vedtaget den 27. maj 2005. Ændret på den ordinære generalforsamling den 6. december 2006. Ændret på den ordinære

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "SKIVE SØSPORTS HAVN". Foreningens hjemsted er Skive Kommune. Foreningens adresse er Strandvejen 26, 7800 Skive. 2 FORENINGENS

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

J.nr.: Vedtægter. Odense Glasværks Støtteforening

J.nr.: Vedtægter. Odense Glasværks Støtteforening J.nr.: 05-63398 Vedtægter Odense Glasværks Støtteforening 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Odense Glasværks Støtteforening. 1.2. Foreningens hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Sønderjysk pigekor

Vedtægter for Sønderjysk pigekor Vedtægter for Sønderjysk pigekor 1 Foreningen. 1.1 Foreningens navn er Sønderjysk Pigekor. Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune. Foreningens formål er at fremme korsang for piger i alderen 6-20 år..

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for F.C Hjallese

Vedtægter for F.C Hjallese Vedtægter for F.C Hjallese 1 Navn og hjemsted Forenings navn er F.C Hjallese 2003. Foreningen er stiftet den 18-12 2002. Foreningens hjemsted er i Hjallese sogn, Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011

Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011 Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011 Gigtforeningen er stiftet den 17. november 1936 under navnet Rigsforeningen til Bekæmpelse af de rheumatiske Sygdomme, senere kaldet bl.a. Rigsforeningen til Gigtens

Læs mere

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen,

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen, Vedt ægt erf or Fr i efunk t i onær er Vedtægter for Frie Funktionærer Indhold Navn og hjemsted, 1... 2 Formål, 2... 2 Medlemmer, 3... 2 Medlemsrettigheder og pligter, 4-7... 3 Regionsvedtægt, 8-9... 3

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. 3. MEDLEMMER. Som medlem kan optages enhver person, som kan tilslutte sig AFS Interkulturs formål.

VEDTÆGTER FOR. 3. MEDLEMMER. Som medlem kan optages enhver person, som kan tilslutte sig AFS Interkulturs formål. VEDTÆGTER FOR 1. NAVN. Foreningens navn er AFS Interkultur. 2. FORMÅL. Foreningen er en frivillig non-profit ungdomsudvekslingsorganisation, og dens formål er at arbejde for fred. Gennem interkulturel

Læs mere

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Odder - Skanderborg Foreningens hjemsted er Odder kommune. Foreningen er dannet ved

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R G A T E NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Foreningens navn er Gate Foreningen har hjemsted i Albertslund. 2.

V E D T Æ G T E R F O R G A T E NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Foreningens navn er Gate Foreningen har hjemsted i Albertslund. 2. V E D T Æ G T E R F O R G A T E 2 1 1. NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Foreningens navn er Gate 21. 1.2 Foreningen har hjemsted i Albertslund. 2. FORMÅL: 2.1 Foreningens formål er at iværksætte erhvervsudviklingsaktiviteter

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for Hasle Fællesråd. Navn og hjemsted:

Vedtægter for Hasle Fællesråd. Navn og hjemsted: Vedtægter for Hasle Fællesråd Navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Hasle Fællesråd og har hjemsted i Århus Kommune. Hasle Fællesråd ledes til dagligt af en bestyrelse, der er valgt på en generalforsamling.

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Frivilligcenter Kerteminde Foreningens hjemsted er: Kerteminde Kommune 2 Formål Foreningen har som formål: - At støtte og

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Danske Sportsfaciliteters Brancheforening

Danske Sportsfaciliteters Brancheforening Danske Sportsfaciliteters Brancheforening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Danske Sportsfaciliteters Brancheforening, i daglig tale Sportsfaciliteter.dk. Over for udlandet benævnes foreningen Danish

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere

Vedtægter for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn

Vedtægter for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn Vedtægter for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn. Haandværkerforeningens hjemsted er København. Formål 2 Haandværkerforeningens

Læs mere

Danish Stem Cell Society (DASCS)

Danish Stem Cell Society (DASCS) Danish Stem Cell Society (DASCS) Vedtægter Indholdsfortegnelse 1. Navn, hjemsted og formål 1 2. Foreningens medlemmer 1 3. Bestyrelsen 3 4. Generalforsamlingen 3 5. Regnskab og formue 4 Notice: For a English

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017

Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017 Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017 ad dagsordenens punkt 4, forslag til vedtægtsændringer (markeret med rødt/det med rødt overstregede udgår) nuværende forslag 1 Navn Foreningens

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Vedtægter for Vindmølleindustrien 2013

Vedtægter for Vindmølleindustrien 2013 Vedtægter for Vindmølleindustrien 2013 Dato: 19-03-2013 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Vindmølleindustrien. Stk. 2. Foreningens bestyrelse kan registrere yderligere navne, såfremt dette findes

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Love. for DANSKE KLOAKMESTRE

Love. for DANSKE KLOAKMESTRE Love for DANSKE KLOAKMESTRE 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Kloakmestre, med binavn Foreningen af Autoriserede Kloakmestre i Danmark. Foreningens hjemsted er København. 2 Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for foreningen Pårørende i Danmark

VEDTÆGTER. for foreningen Pårørende i Danmark VEDTÆGTER for foreningen Pårørende i Danmark Vedtaget på den stiftende generalforsamling 31. maj 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Pårørende i Danmark. Stk. 2. Foreningen arbejder for

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB 21. marts 2011 Side 1 Nye vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Nexø Golf Klub, og klubben har hjemsted i Bornholms Regionskommune. Golfklubben skal være medlem af

Læs mere

Vedtægter for Træsektionen

Vedtægter for Træsektionen Vedtægter for Træsektionen INDHOLDSFORTEGNELSE NAVN OG FORMÅL 1 Navn og hjemsted 2 Formål MEDLEMMERNE 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Eksklusion 6 Kontingent BESTYRELSEN 7 Bestyrelsen 8 Spærreregler, aldersgrænse,

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Nordsjællands Landboforening

Vedtægter for Nordsjællands Landboforening Vedtægter for Nordsjællands Landboforening Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Nordsjællands Landboforening med hjemsted i Hillerød Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at: varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A.

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. 1 Foreningens navn Foreningens navn er Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. (forkortet FBL) 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Brejning Strand

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn Vedtægt for Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Navnet er Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter for Halsnæs Idrætsråd

Vedtægter for Halsnæs Idrætsråd Vedtægter for 1 Navn og hjemsted Idrætsrådets navn er (HI). Idrætsrådets hjemsted er Halsnæs Kommune. 2 Formål Idrætsrådets formål er, gennem samarbejde mellem idrætsforeninger i Halsnæs Kommune, at 1.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING

VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING Side 1 Vedtægter for Greve Skytteforening 1 Foreningens navn er Greve Skytteforening. Foreningens hjemsted er Greve kommune. Foreningen er stiftet den 7. marts 1902.

Læs mere

Vedtægter. Danish Water Forum - DWF Et bredt dansk vandnetværk. Foreningens navn er Danish Water Forum, forkortet DWF

Vedtægter. Danish Water Forum - DWF Et bredt dansk vandnetværk. Foreningens navn er Danish Water Forum, forkortet DWF Vedtægter Danish Water Forum - DWF Et bredt dansk vandnetværk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Danish Water Forum, forkortet DWF Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse. 2 Formål Styrkelse

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER NYHAVNSGRUPPEN FREDERIKSSTADEN KONGENS NYTORV - NYHAVN

VEDTÆGTER NYHAVNSGRUPPEN FREDERIKSSTADEN KONGENS NYTORV - NYHAVN Vedtaget 18. marts 2015 VEDTÆGTER NYHAVNSGRUPPEN FREDERIKSSTADEN KONGENS NYTORV - NYHAVN 1 Navn og hjemsted Foreningens navn: NYHAVNSGRUPPEN Område: FREDERIKSSTADEN KONGENS NYTORV NYHAVN Hjemsted: København

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/ Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/3-2015. 1: NAVN BOLDKLUBBEN SØBORG, hjemmehørende i Gladsaxe kommune, stiftet den 14. april 1972, er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund under Dansk Håndbold Forbund og

Læs mere

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion Vedtaget den 19. marts 2013 Vedtægter for Landboforeningen Gefion Side 1 af 8 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Gefion. Dens hjemsted er Sjælland. Foreningen er dannet ved sammenslutningen

Læs mere

GENERALFORSAMLING 10 Valg af repræsentanter til Træsektionens generalforsamling 11 Generalforsamling

GENERALFORSAMLING 10 Valg af repræsentanter til Træsektionens generalforsamling 11 Generalforsamling august 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE NAVN OG FORMÅL 1 Navn og hjemsted 2 Formål MEDLEMMERNE 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Eksklusion 6 Kontingent BESTYRELSEN 7 Bestyrelsen 8 Spærreregler, aldersgrænse, genvalg,

Læs mere

Vedtægter for FOF Horsens-Hedensted-Vejle. Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Horsens, Hedensted og Vejle

Vedtægter for FOF Horsens-Hedensted-Vejle. Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Horsens, Hedensted og Vejle UDKAST Vedtægter for FOF Horsens-Hedensted-Vejle Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Horsens, Hedensted og Vejle 1. Navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er FOF Horsens-Hedensted-Vejle.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD)

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Foreningen af Vandværker i Danmark Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Solrød Center 20C, 2680 Solrød Strand Tlf.: 56 14 42 42 fvd@fvd.dk - www.fvd.dk CVR: 9513 9655 1 NAVN Foreningen

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MAKE-A-WISH ØNSKEFONDEN DANMARK

VEDTÆGTER FOR MAKE-A-WISH ØNSKEFONDEN DANMARK VEDTÆGTER FOR MAKE-A-WISH ØNSKEFONDEN DANMARK 1. NAVN Foreningens navn er Make-A-Wish Ønskefonden Danmark. 2. HJEMSTED Foreningens hjemsted er i Danmark. 3. FORMÅL 3.1 Foreningen har til formål at opfylde

Læs mere

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 1. Navn og adresse: SAND De hjemløses landsorganisation Sundholmsvej 34, st. 2300 København S 2. Formål: SANDs formål er at modvirke årsagerne til og virkningerne af

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen af Danske Skov- og Landskabsingeniører og Have- og Parkingeniører

Vedtægter for. Foreningen af Danske Skov- og Landskabsingeniører og Have- og Parkingeniører Vedtægter for Foreningen af Danske Skov- og Landskabsingeniører og Have- og Parkingeniører Danske Skov- og Landskabsingeniører er stiftet den 12.10.1912 under navnet De Samvirkende Danske Skovfogedforeninger.

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

DANSK GOLF UNIONS VEDTÆGTER

DANSK GOLF UNIONS VEDTÆGTER DANSK GOLF UNIONS VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Unionens navn er Dansk Golf Union (DGU). DGU s hjemsted er Brøndby Kommune. Stk. 2 DGU er medlem af Danmarks Idræts-Forbund og European Golf Association,

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Som vedtaget den 25/2 2016 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Foreningen Glostrup Kulturhus. Stk. 2: Foreningen Glostrup Kulturhus har hjemsted i

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Dansk Byggeri, Nedbrydningssektionen

V E D T Æ G T E R for Dansk Byggeri, Nedbrydningssektionen V E D T Æ G T E R for Dansk Byggeri, Nedbrydningssektionen Sektionens navn er DANSK BYGGERI, NEDBRYDNINGSSEKTIONEN. Dens hjemsted er Dansk Byggeri, Nørre Voldgade 106, 1015 København K. 1. 2. Sektionens

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. Foreningen er en videreførelse af projektet Ud af røret af 1995 2 Foreningens hjemsted:

Læs mere

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING Forslag til vedtægtsændringer Understregede og kursiverede afsnit i gældende vedtægter foreslås erstattet af de kursiverede tekststykker under de enkelte paragraffer. PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Frivilligcenter Nyborg. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 Formål Foreningen har som formål: At drive Frivilligcenter

Læs mere

Foreningens navn er Danske Sommerhusudlejere/Fritidshusejerne og hjemstedet er formandens adresse.

Foreningens navn er Danske Sommerhusudlejere/Fritidshusejerne og hjemstedet er formandens adresse. Vedtægter for foreningen Danske Sommerhusudlejere/Fritidshusejerne (CVR 34 79 68 90) som vedtaget på det stiftende landsmøde den 15. april. 2013, ændret på ekstraordinært møde den 1. Marts 2014. 1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME 1. Navn og Formål 1.1 Organisationen er en forening 1.2 Organisationens navn er GAME stiftet 26. oktober 2002. 1.3 Organisationen er hjemmehørende i Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

Vedtægt for Borup Kino

Vedtægt for Borup Kino Vedtægt for Borup Kino Side 1 af 11 8. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side: 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål 3 3 Medlemskab 4 4 Hæftelse 5 5 Foreningens ledelse 5 6 Bestyrelsen 6 7 Arbejdsgrupper 7 8 Administration

Læs mere

VEDTÆGTER, Red Barnet. Save the Children Denmark Stiftet 14. marts 1945

VEDTÆGTER, Red Barnet. Save the Children Denmark Stiftet 14. marts 1945 VEDTÆGTER, Red Barnet Save the Children Denmark Stiftet 14. marts 1945 Navn, m.v. 1 Navn, formål, Save the Children og logo Stk.1. Landsorganisationen Red Barnet formål er at hjælpe, direkte og indirekte,

Læs mere

Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune.

Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune. Vedtægter Nuværende 1 Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med udgangspunkt i fællesskabet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 MEDLEMMER 4 GENERALFORSAMLING

VEDTÆGTER FOR 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 MEDLEMMER 4 GENERALFORSAMLING VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGTHY Frivilligcenter og Selvhjælp 1 NAVN OG HJEMSTED FRIVILLIGTHY Frivilligcenter og Selvhjælp Thisted kommune 2 FORMÅL Organisationen er en frivillig, social og kulturel sammenslutning,

Læs mere