Vedtægt for JA Navn, formål og hjemsted

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægt for JA Navn, formål og hjemsted"

Transkript

1 Vedtægt for JA Navn, formål og hjemsted 1 Foreningens navn er JA. Hjemstedet er København. 2 JA har til formål: 1. At organisere kandidater, bachelorer og studerende på studieretninger inden for anvendt videnskab i jordbrug, naturforvaltning, miljø, energi, ressourceøkonomi, fysisk planlægning, biotek og fødevarer med tilhørende funktioner som administration, forskning, undervisning, rådgivning og ledelse mv. samt varetage disses materielle og immaterielle interesser i relation til arbejdsmarkedet og som faggruppe 2. At forbedre medlemmernes situation på arbejdsmarkedet ved at yde medlemmerne den bedst mulige rådgivning, vejledning og forhandlingsbistand i relation hertil 3. At forbedre medlemmernes situation på arbejdsmarkedet ved at arbejde for, at medlemmernes kompetencer bestandigt modsvarer nuværende og fremtidige krav på de områder af arbejdsmarkedet, som er relevante for foreningens medlemmer. Endvidere skal foreningen arbejde for kompetence- og karriereudvikling for medlemmerne 4. At forbedre medlemmernes situation på arbejdsmarkedet ved at arbejde for at synliggøre faglige og politiske emner inden for medlemmernes fagområder 5. At forbedre medlemmernes situation på arbejdsmarkedet ved at arbejde for at udvikle netværk og kollegialt sammenhold mellem medlemmerne Medlemmer 3 Som medlemmer kan optages kandidater, bachelorer og studerende fra længerevarende videregående uddannelser inden for de i 2 stk. 1 nævnte områder og andre med tilsvarende fag-, arbejdsområde eller uddannelse. Medlemskab opnås ved skriftlig - herunder elektronisk - indmeldelse. Hvis JA er part i en arbejdskonflikt, eller hvor en sådan er varslet, kan optagelse kun finde sted med bestyrelsens samtykke. 4 Medlemskab kan nægtes, når særlige grunde taler herfor, og 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer for at afvise medlemskabet. Afvisningen skal dog, såfremt den optagelsessøgende ønsker det, efterprøves af førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde, som med 2/3 flertal kan beslutte at optage den pågældende som medlem. Medlemsrettigheder og pligter 5 Medlemmer bortset fra studerende og pensionister har ret til bistand i sager om løn- og ansættelsesforhold, dog undtaget sager der er opstået inden indmeldelsen. Ydelser, der er særligt omkostningskrævende, herunder advokathjælp eller lignende, ydes efter bestyrelsens skøn og kun, hvis sagen er opstået efter 6 måneders medlemskab. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde gøre undtagelse fra kravet om 6 måneders medlemskab. 6 Repræsentantskabet kan beslutte indskrænkninger i eller udvidelser af medlemsrettigheder for medlemsgrupper.

2 7 Medlemmerne har pligt til at: respektere og virke for JAs formål overholde JAs vedtægter og de i medfør heraf fastsatte bestemmelser overholde de af JA indgåede aftaler om løn- og ansættelsesforhold samt takster respektere kollektive kampskridt, etableret eller sanktioneret af JA udvise god kollegial adfærd oplyse JAs sekretariat om ændringer i ansættelses- og medlemsforhold i øvrigt. Netværk 8 Netværk er et tilbud fra JA til medlemmerne om muligheder for faglig, social og interessemæssig udvikling, fællesskab og vidensudveksling. Netværkene kan være foreningsnetværk (herunder Dansk Agronomforening, Danske Forstkandidaters Forening, Dansk Hortonomforening og Landskabsarkitekternes Fagforening), faglige netværk, sociale netværk, andre tilknyttede netværk og midlertidige netværk. Bestyrelsen kan beslutte at oprette netværk eller tilknytte eksisterende netværk til JA. Bestyrelsen kan endvidere beslutte at bringe tilknytningen af netværk bortset fra foreningsnetværk til ophør. 9 JA kan efter bestyrelsens beslutning yde økonomisk tilskud til netværkene. Bestyrelsen kan som betingelse for at yde tilskud til netværkene bortset fra foreningsnetværkene stille krav til netværkenes virksomhed og optagelsesbestemmelser samt til netværkenes rapportering til JA. 10 Medlemmer af JA kan tilmelde sig et eller flere af JAs netværk, såfremt medlemmet opfylder eventuelle optagelsesbetingelser i netværket. Som medlemmer af JAs forskellige netværk kan endvidere optages de for netværkene relevante personer, virksomheder, foreninger og organisationer, uden at disse i øvrigt er medlemmer af JA. Optagelsesberettigede i JA kan dog kun optages som medlemmer af JAs forskellige netværk gennem medlemskab af JA. Kravet om medlemskab af JA kan dog af bestyrelsen fraviges i særlige tilfælde. Pensionister, der på tidspunktet hvor de forlod arbejdsmarkedet var medlemmer af JA, kan opnå eller bevare medlemskab af JAs netværk uden samtidig at være medlem af JA. Kontingent 11 Kontingentet til JA fastsættes af repræsentantskabet. Kontingentet kan udskrives med forskellige beløb for forskellige medlemsgrupper. Kontingenter indbetales til JA efter retningslinjer, fastsat af bestyrelsen. 12 Under særlige forhold, herunder i forbindelse med en arbejdskonflikt, kan bestyrelsen med 2/3 flertal beslutte, at der midlertidigt skal udskrives ekstraordinært kontingent og træffe beslutning om dette kontingents størrelse og opkrævning. Et medlem der ikke har betalt kontingent, der forfalder mere end 3 måneder tidligere, fortaber sin stemmeret i alle forhold indtil restancen er betalt. 13 Bestyrelsen kan i helt særlige tilfælde og for højst et regnskabsår ad gangen bevilge kontingentfrihed til et medlem, der indsender en begrundet anmodning herom.

3 Udmeldelse og eksklusion 14 Udmeldelse skal ske skriftligt med 3 måneders varsel til en 1. januar, 1. april, 1. juli, eller en 1. oktober dog tidligst 1 år efter indmeldelse. Når JA er inddraget i en arbejdskonflikt, kan udmeldelse kun finde sted med bestyrelsens samtykke. 15 Bestyrelsen kan med 2/3 flertal beslutte at ekskludere et medlem, som handler til skade for JA. Medlemmet kan inden 14 dage efter at have modtaget meddelelsen om eksklusion kræve bestyrelsens beslutning forelagt første ordinære repræsentantskabsmøde til afgørelse. Et sådant krav har ikke opsættende virkning. Medlemmer, der er ekskluderede af JA, kan genoptages med bestyrelsens godkendelse. Medlemmer, der ikke betaler forfaldent kontingent, kan slettes fra den pågældende kontingentperiodes udløb. Ved eksklusion eller sletning på grund af kontingentrestance fritages medlemmet ikke for kontingentforpligtelsen for det halvår, i hvilken eksklusionen eller sletningen finder sted. Medlemmer, der ikke længere opfylder betingelsen for medlemskab, kan slettes ved bestyrelsens foranstaltning. Udmeldte, ekskluderede og slettede medlemmer har intet krav på andel i JAs formue. Repræsentantskabet 16 JA s øverste myndighed er repræsentantskabet. Repræsentantskabet består af de medlemmer, der er valgt som repræsentanter for valggrupperne, som fremgår af bilag 1 samt op til 10 studentermedlemmer, som vælges af studenterforeningerne. 17 Dimitterede medlemmer tilknyttes ud fra ansættelses- eller arbejdsområde én og kun én valggruppe. I tilfælde, hvor medlemmet kan være medlem af mere end én valggruppe, træffer medlemmet selv afgørelse om, hvilken valggruppe medlemmet tilhører. 18 Bestyrelsen kan foreslå repræsentantskabet, at der oprettes en ny valggruppe, hvis valggruppen kan afgrænses ud fra arbejds- eller ansættelsesområde. Bestyrelsen skal fremme et forslag fra et medlem af foreningen om oprettelse af en valggruppe, hvis valggruppen kan afgrænses ud fra arbejds- eller ansættelsesområde, og det kan dokumenteres, at valggruppen vil bestå af mindst 100 medlemmer. Et sådan krav skal være bestyrelsen i hænde senest 8 uger før et ordinært repræsentantskabsmøde. På bestyrelsens foranstaltning orienteres medlemmerne senest 1. april i et valgår om eksisterende valggrupper, samt mulighederne for at skifte valggruppe. 19 En valggruppe kan nedlægges af repræsentantskabet med 2/3 flertal. Bestyrelsen placerer medlemmerne af en nedlagt valggruppe i en eller flere andre valggrupper indtil de pågældende selv har mulighed for at vælge valggruppe. 20 Pensionister, som ønsker fortsat medlemskab af JA efter pensioneringen, tilhører den valggruppe, de umiddelbart forud for pensioneringen var medlem af, såfremt denne fortsat måtte eksistere. Såfremt denne valggruppe ikke længere eksisterer, tilknyttes de efter at være blevet hørt herom af bestyrelsen til en anden valggruppe. Ledige medlemmer bortset fra dimittender, der ikke har været i beskæftigelse - tilhører den valggruppe, de senest forud for ledigheden har tilhørt jf. dog 17.

4 21 Opstilling af medlemmer til repræsentantskabet sker skriftligt ved, at medlemmer af de enkelte valggrupper over for sekretariatet inden 1. juni i et valgår anmelder deres kandidatur. Bestyrelsen fastlægger valgproceduren, så ethvert medlem får mulighed for at deltage i valget i sin valggruppe. Er der ikke flere kandidater end valggruppen har pladser til, afholdes ikke valg i valggruppen. Valget skal være afsluttet senest 8 uger før det ordinære repræsentantskabsmøde. Valgresultatet meddeles kandidaterne, som herefter fra og med det førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde er medlemmer af repræsentantskabet. Er der den 1. juni i et valgår opstillet færre kandidater end valggruppens størrelse berettiger til, anses et valggruppemedlem, som skriftligt og senest 8 uger før det ordinære repræsentantskabsmøde anmelder sit kandidatur til sekretariatet, for valgt. 22 Hver valggruppe vælger af og blandt sine medlemmer 1 repræsentant for hver 60 medlemmer pr. 1. januar i ulige år, dog minimum 1 repræsentant. Kandidater, der ikke opnår valg, indtræder som suppleanter i rækkefølge efter stemmetal. Valg af valggruppernes repræsentanter sker for 2 år ad gangen. Medlemmer, der på tidspunktet for afholdelse af et repræsentantskabsmøde har udmeldt sig af JA, eller som er i kontingentrestance mere end 3 måneder, er ikke valgbare. De faglige studenterforeninger ved de jordbrugsvidenskabelige studier på SCIENCE og SUND, Københavns Universitet og DJF, Aarhus Universitet, udpeger efter gensidig aftale blandt sine medlemmer op til 10 repræsentanter til repræsentantskabet. Ved udpegningen sikres en bred repræsentation af de studerendes studier. I tilfælde af uenighed træffer bestyrelsen forud for repræsentantskabsmødets afholdelse afgørelse om fordelingen i forhold til antal medlemmer af studenterforeningerne, og således, at hver af de to institutioner har mindst to repræsentanter. Ansatte i JA kan ikke være medlem af repræsentantskabet. Repræsentantskabets møder 23 Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i oktober eller november måned. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal indkaldes, når mindst en tredjedel af repræsentantskabets medlemmer eller 75 af JA s medlemmer skriftligt fremsætter krav herom med angivelse af dagsordenspunkt, der ønskes behandlet. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes senest 6 uger efter modtagelsen af begæringen herom. Indkaldelse med angivelse af foreløbig dagsorden skal finde sted med mindst 1 måneds varsel. Endelig dagsorden udsendes senest 14 dage før mødet. I presserende tilfælde kan bestyrelsen dog indkalde med kortere varsel. 24 Stemmeberettigede repræsentantskabsmedlemmer er bestyrelsen, de af valggrupperne valgte samt de af de faglige studenterforeninger udpegede repræsentanter. JAs medlemmer har adgang til repræsentantskabets møder, hvor de har taleret, i det omfang repræsentantskabet beslutter det.

5 25 Forhandlingerne på repræsentantskabets møder ledes af en dirigent, der vælges af repræsentantskabet, og som ikke er medlem af bestyrelsen. Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af repræsentanterne er til stede. 26 Dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om JA s virksomhed 3. Godkendelse af regnskaber 4. Forelæggelse af virksomhedsplan 5. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 6. Behandling af indkomne forslag 7. Valg af formand 8. Valg af formænd for forhandlingsudvalget, kompetenceudvalget og profileringsudvalget 9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse 10. Valg af medlemmer af de faste udvalg 11. Valg af en statsautoriseret revisor 12. Valg af to parlamentariske revisorer 13. Eventuelt 27 Forslag fra medlemmer, som ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før repræsentantskabsmødet, således at forslagene kan udsendes sammen med den endelige dagsorden for mødet. 28 Repræsentantskabets beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal, medmindre andet følger af nærværende vedtægt. I tilfælde af stemmelighed bortfalder et forslag. Afstemninger foregår ved håndsoprækning, medmindre mindst én repræsentant forlanger skriftlig afstemning. Personvalg foregår ved skriftlige afstemninger, med mindre der ikke er opstillet flere kandidater, end der skal vælges. Ved formands- og udvalgsformandsvalg kræves absolut flertal af de afgivne stemmer, før den pågældende er valgt. Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges med respekt af 29 stk. 3 ved et samlet valg, hvor de kandidater, der opnår flest stemmer, er valgt. Formand og bestyrelse 29 JA s politiske ledelse mellem repræsentantskabsmøderne udgøres af bestyrelsen, som tillige har ansvaret for JA s økonomi. Bestyrelsen består af formanden, formændene for de faste udvalg, og tre øvrige bestyrelsesmedlemmer, der alle vælges af repræsentantskabet blandt dets medlemmer, samt en repræsentant for de faglige studenterforeninger. De faglige studenterforeninger udpeger efter egne regler blandt sine medlemmer af repræsentantskabet 1 medlem af bestyrelsen samt en suppleant.

6 Formanden og bestyrelsen i øvrigt, bortset fra repræsentanten for de faglige studenterforeninger, vælges af og blandt repræsentantskabets medlemmer for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Formanden og udvalgsformændene kan dog højst genvælges 2 gange. Såfremt et bestyrelsesmedlem i 2. valgår af en valgperiode ikke opnår genvalg til repræsentantskabet, indtræder en suppleant i bestyrelsen for resten af perioden. 30 Af og blandt repræsentantskabets medlemmer vælges to suppleanter til bestyrelsen for de bestyrelsesmedlemmer, der ikke er valgt som formand eller udvalgsformænd. Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, indtræder en suppleant i bestyrelsesmedlemmets sted. Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand, som i tilfælde af formandens forfald indtræder i dennes sted. De faste udvalgs næstformænd fungerer som udvalgsformændenes suppleanter i bestyrelsen. 31 De af kandidatforeningerne (Dansk Agronomforening, Danske Forstkandidaters Forening, Dansk Hortonomforening og Landskabsarkitekternes Fagforening), der måtte beslutte at eksistere som foreningsnetværk, kan, såfremt ingen af foreningsnetværkets bestyrelsesmedlemmer har opnået valg til en af de tre øvrige pladser i bestyrelsen ud over formandsposterne, udpege et af pågældende foreningsnetværks bestyrelsesmedlemmer til JAs bestyrelse, såfremt den pågældende har opnået valg til repræsentantskabet. 32 Bestyrelsen ansætter og afskediger sekretariatets chef og udstikker retningslinjerne for sekretariatets virksomhed. Bestyrelsen kan vælge at uddelegere denne ret til en koordinerende myndighed, hvis sekretariatet drives i fællesskab med andre. 33 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer kræver det. Indkaldelse til bestyrelsesmøde sker normalt skriftligt med angivelse af dagsorden. Over bestyrelsesmøderne føres referat. Referatet godkendes af bestyrelsen på første efterfølgende møde og gøres tilgængeligt for medlemmerne. Bestyrelsen træffer beslutning ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. 34 Bestyrelsen fastlægger retningslinjerne for JA s repræsentation i eksterne organer. Bestyrelsen kan fastsætte honorarer for samt foretage frikøb af formand, næstformand og udvalgsformænd. Udvalg 35 Med reference til bestyrelsen vælges 3 faste udvalg: Forhandlingsudvalget, kompetenceudvalget og profiludvalget.

7 Repræsentantskabet vælger udvalgsformand samt til forhandlingsudvalget yderligere 10, til kompetenceudvalget yderligere 7 og til profiludvalget yderligere 6 udvalgsmedlemmer. Udvalgsmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Der tilstræbes en glidende udskiftning af udvalgenes medlemmer. Udvalgene konstituerer sig selv med hver en næstformand. Forhandlingsudvalget tilstræbes sammensat, så det består af repræsentanter for de forskellige arbejds- og ansættelsesområder (stat, kommuner og amtskommuner, private på overenskomst, private på individuelle kontrakter, landbrugskonsulenter samt chefer/ledere). I kompetenceudvalget og profiludvalget repræsenteres de faglige studenterforeninger med mindst 1 medlem i hvert udvalg. Bestyrelsen fastlægger retningslinjerne for udvalgenes arbejder. 36 Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc arbejdsgrupper til behandling af særlige opgaver. Regnskab og formue 37 Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet skal før det ordinære repræsentantskabsmøde være revideret af en statsautoriseret og to parlamentariske revisorer. Bestyrelsesmedlemmer kan ikke vælges som parlamentariske revisorer. Til brug for revisionen kan revisorerne afkræve ethvert medlem af bestyrelsen og repræsentantskabet såvel som sekretariatets chef skriftlige eller mundtlige oplysninger, ligesom revisorerne har adgang til JA s protokoller, korrespondance og arkiver. JA s formue forvaltes efter retningslinier, der udstikkes af bestyrelsen. 38 Til styrkelse af JA s evne til at varetage medlemmernes interesser i relation til deres situation på arbejdsmarkedet jfr. vedtægternes 2 reserveres en del af JA s formue til anvendelse i overensstemmelse med det i Vedtægter for JA s forhandlings- og reservefond fastsatte. Til styrkelse af JA s evne til at opfylde sine formål i øvrigt kan repræsentantskabet etablere fonde, hvis midler holdes adskilt fra JA s øvrige formue. Tegning og hæftelse 39 JA forpligtes udadtil ved underskrift af formanden eller næstformanden i forening med sekretariatets chef. Bestyrelsen kan meddele tegningsfuldmagt til sekretariatets medarbejdere. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom tegnes JA dog af formanden, næstformanden samt to andre bestyrelsesmedlemmer sammen med sekretariatets chef. 40 JA s medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser. Vedtægtsændringer 41 Til ændring af nærværende vedtægt kræves vedtagelse på et repræsentantskabsmøde med 2/3 af de afgivne stemmer.

8 Opløsning 42 Til JA s opløsning kræves vedtagelse på et repræsentantskabsmøde med ¾ flertal blandt samtlige repræsentantskabsmedlemmer samt efterfølgende almindelig stemmeflertal ved en urafstemning blandt samtlige medlemmer. JA s fusion med en eller flere andre organisationer kan vedtages med 2/3 flertal i repræsentantskabet. 43 Ved JA s opløsning skal JA s midler anvendes i overensstemmelse med JA s formål efter det opløsende repræsentantskabsmødes beslutning. Voldgift 44 Stridigheder om forståelsen af denne vedtægt afgøres ved voldgift. Voldgiftsretten består af 2 voldgiftsmænd, hvoraf hver af stridens parter vælger 1, samt en opmand, der vælges af voldgiftsrettens medlemmer. Ved uenighed om valg af opmand vælges denne af præsidenten for Sø- og Handelsretten i København. Ikrafttræden 45 Vedtægter for JA træder, som besluttet på ekstraordinært repræsentantskabsmøde 16. juni 2003, i kraft pr. 1. januar 2004 og erstatter vedtægter for JA s Forbund af 1. januar 1976 med senere ændringer. Ændret ved beslutninger på repræsentantskabsmøderne november 2005, , november 2007, 31. oktober-1. november 2008, oktober 2009, november 2011 og november Bilag 1 Valggrupper 1. Ansatte under på tekniske skoler og lign. 2. Undervisere og administrativt personale ved universiteter og højere læreanstalter 3. Statsansatte 4. Ansatte i kommuner & regioner 5. Ansatte i jordbrugets interesseorganisationer 6. Ansatte i den biotekniske, kemiske og farmaceutiske industri 7. Ansatte i private rådgivningsvirksomheder 8. Ansatte inden for investering eller i finanssektoren 9. Anden privat ansættelse 10. Ansatte i landøkonomiske foreninger 11. Udlandsansatte 12. Chefer/ledere 13. Forskere 14. Selvstændige 15. Dimittender

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion Vedtaget den 19. marts 2013 Vedtægter for Landboforeningen Gefion Side 1 af 8 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Gefion. Dens hjemsted er Sjælland. Foreningen er dannet ved sammenslutningen

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Danish Stem Cell Society (DASCS)

Danish Stem Cell Society (DASCS) Danish Stem Cell Society (DASCS) Vedtægter Indholdsfortegnelse 1. Navn, hjemsted og formål 1 2. Foreningens medlemmer 1 3. Bestyrelsen 3 4. Generalforsamlingen 3 5. Regnskab og formue 4 Notice: For a English

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune.

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. VEDTÆGTER FOR KALUNDBORG GOLFKLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. Golfklubben skal være medlem

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Vedtægter for Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) 1 Navn, hjemsted og adresse Foreningens navn er Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Hjemstedet er Frederikssund Kommune per 1.1.2007.

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune.

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. Vedtægter Vedtægter for EDR Vestfyn afdelingen: 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. 2. Formål: Foreningens

Læs mere

Vedtægter for FOF Horsens-Hedensted-Vejle. Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Horsens, Hedensted og Vejle

Vedtægter for FOF Horsens-Hedensted-Vejle. Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Horsens, Hedensted og Vejle UDKAST Vedtægter for FOF Horsens-Hedensted-Vejle Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Horsens, Hedensted og Vejle 1. Navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er FOF Horsens-Hedensted-Vejle.

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME 1. Navn og Formål 1.1 Organisationen er en forening 1.2 Organisationens navn er GAME stiftet 26. oktober 2002. 1.3 Organisationen er hjemmehørende i Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland. Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland

Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland. Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland (binavn Skydebaneforeningen) 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Skydebaneforeningen Nordsjælland, herefter betegnet Skydebaneforeningen. Stk. 2. Skydebaneforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13 VEDTÆGTER For Funktionærforeningen i Coop og FDB Stiftet 17/9 1945-2006 Maj 2006 Side 1 af 13 Indholdsoversigt Navn og hjemsted... 1 Formål... 2 Medlemskab... 3 Udmeldelse... 4 Eksklusion... 5 Kontingent...

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danish Muslim Aid

VEDTÆGTER. for. Danish Muslim Aid VEDTÆGTER for Danish Muslim Aid Med hjemmel i Kongeriget Danmarks Grundlov, 67 1, og med respekt for det land vi lever i og dets love, skal de nedenfor gældende regler gælde indenfor vor forening: 1. Navn,

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

Vedtægter for Sunds forenings fitness.

Vedtægter for Sunds forenings fitness. Vedtægter for Sunds forenings fitness. ~ 1 ~ 1. Navn 1.1 Foreningens navn er Sunds Forenings Fitness 1.2 Forenings hjemsted er Herning Kommune Sunds by. 2. Formål 2.1 At tilbyde de enkelte medlemmer i

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Vedtægter. Danish Water Forum - DWF Et bredt dansk vandnetværk. Foreningens navn er Danish Water Forum, forkortet DWF

Vedtægter. Danish Water Forum - DWF Et bredt dansk vandnetværk. Foreningens navn er Danish Water Forum, forkortet DWF Vedtægter Danish Water Forum - DWF Et bredt dansk vandnetværk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Danish Water Forum, forkortet DWF Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse. 2 Formål Styrkelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF)

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) Kapitel 1 Foreningens navn og formål 1 stk. 1 Foreningens navn er: Dansk Fibromyalgi-Forening. stk. 2 Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse. 2 stk.

Læs mere

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening:

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: 1 NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er Sydøstjysk Fugleforening. Foreningen er stiftet den 27.oktober 2009 ved en sammenlægning af Vejle Fugleforening, Give

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til eventuel tilknyttet firma.

Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til eventuel tilknyttet firma. 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Foreningen Vestas Shareholders". Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til

Læs mere

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011)

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) 1 Navn og hjemsted Laugets navn er Stenhuggerlauget og med binavnene Stenhuggerlauget i Danmark, Stenhuggersektionen og Stenhuggersektionen under Dansk

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for Erhverv Aarhus

Vedtægter for Erhverv Aarhus Oversigt 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemmer 4 Medlemskabets ophør 5 Generalforsamlingen 6 Bestyrelsen 7 Regnskab og revision 8 Foreningens opløsning 9 Foreningens kontor og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LOKALE FØDEVARER SLAGELSE F.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR LOKALE FØDEVARER SLAGELSE F.M.B.A. SLAGELSE Ndr. Ringgade 70C 4200 Slagelse Tlf. 57 86 46 00 Fax 58 50 03 77 www.advodan.dk Sag nr. 47481 Advokat Jens Iversen Sekretær: / LEPO CVR-nr. 21356530 Bank 4343 0006007120 VEDTÆGTER FOR LOKALE FØDEVARER

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

CAMPINGRÅDETS VEDTÆGTER

CAMPINGRÅDETS VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Campingrådet er en forening med hjemsted i København. 2. Formål - at virke for en ansvarlig, effektiv og positiv udvikling af campinglivet i Danmark, - at samarbejde med myndigheder,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune.

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Viborg 1 Navn og hjemsted. Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig lokalforening.

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

Sønderjysk Landboforening

Sønderjysk Landboforening Vedtægter for Sønderjysk Landboforening Billundvej 3 Tlf. 73 20 26 00 6500 Vojens Fax 73 20 26 05 Navn og hjemsted l. Foreningens navn er Sønderjysk Landboforening og er stiftet ved en fusion af Haderslev

Læs mere

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune.

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. VEDTÆGTER for Foreningen Working School. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. 2. Formål. Foreningen Working School er en humanitær hjælpeorganisation.

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold.

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE HÅNDBOLD Vedtaget på generalforsamlingen den 17. maj 1977 Ændret på generalforsamlingen den 17. marts 1995 Ændret på generalforsamlingen den 29. marts 1999 Ændret på generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere