Vedtægt for JA Navn, formål og hjemsted

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægt for JA Navn, formål og hjemsted"

Transkript

1 Vedtægt for JA Navn, formål og hjemsted 1 Foreningens navn er JA. Hjemstedet er København. 2 JA har til formål: 1. At organisere kandidater, bachelorer og studerende på studieretninger inden for anvendt videnskab i jordbrug, naturforvaltning, miljø, energi, ressourceøkonomi, fysisk planlægning, biotek og fødevarer med tilhørende funktioner som administration, forskning, undervisning, rådgivning og ledelse mv. samt varetage disses materielle og immaterielle interesser i relation til arbejdsmarkedet og som faggruppe 2. At forbedre medlemmernes situation på arbejdsmarkedet ved at yde medlemmerne den bedst mulige rådgivning, vejledning og forhandlingsbistand i relation hertil 3. At forbedre medlemmernes situation på arbejdsmarkedet ved at arbejde for, at medlemmernes kompetencer bestandigt modsvarer nuværende og fremtidige krav på de områder af arbejdsmarkedet, som er relevante for foreningens medlemmer. Endvidere skal foreningen arbejde for kompetence- og karriereudvikling for medlemmerne 4. At forbedre medlemmernes situation på arbejdsmarkedet ved at arbejde for at synliggøre faglige og politiske emner inden for medlemmernes fagområder 5. At forbedre medlemmernes situation på arbejdsmarkedet ved at arbejde for at udvikle netværk og kollegialt sammenhold mellem medlemmerne Medlemmer 3 Som medlemmer kan optages kandidater, bachelorer og studerende fra længerevarende videregående uddannelser inden for de i 2 stk. 1 nævnte områder og andre med tilsvarende fag-, arbejdsområde eller uddannelse. Medlemskab opnås ved skriftlig - herunder elektronisk - indmeldelse. Hvis JA er part i en arbejdskonflikt, eller hvor en sådan er varslet, kan optagelse kun finde sted med bestyrelsens samtykke. 4 Medlemskab kan nægtes, når særlige grunde taler herfor, og 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer for at afvise medlemskabet. Afvisningen skal dog, såfremt den optagelsessøgende ønsker det, efterprøves af førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde, som med 2/3 flertal kan beslutte at optage den pågældende som medlem. Medlemsrettigheder og pligter 5 Medlemmer bortset fra studerende og pensionister har ret til bistand i sager om løn- og ansættelsesforhold, dog undtaget sager der er opstået inden indmeldelsen. Ydelser, der er særligt omkostningskrævende, herunder advokathjælp eller lignende, ydes efter bestyrelsens skøn og kun, hvis sagen er opstået efter 6 måneders medlemskab. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde gøre undtagelse fra kravet om 6 måneders medlemskab. 6 Repræsentantskabet kan beslutte indskrænkninger i eller udvidelser af medlemsrettigheder for medlemsgrupper.

2 7 Medlemmerne har pligt til at: respektere og virke for JAs formål overholde JAs vedtægter og de i medfør heraf fastsatte bestemmelser overholde de af JA indgåede aftaler om løn- og ansættelsesforhold samt takster respektere kollektive kampskridt, etableret eller sanktioneret af JA udvise god kollegial adfærd oplyse JAs sekretariat om ændringer i ansættelses- og medlemsforhold i øvrigt. Netværk 8 Netværk er et tilbud fra JA til medlemmerne om muligheder for faglig, social og interessemæssig udvikling, fællesskab og vidensudveksling. Netværkene kan være foreningsnetværk (herunder Dansk Agronomforening, Danske Forstkandidaters Forening, Dansk Hortonomforening og Landskabsarkitekternes Fagforening), faglige netværk, sociale netværk, andre tilknyttede netværk og midlertidige netværk. Bestyrelsen kan beslutte at oprette netværk eller tilknytte eksisterende netværk til JA. Bestyrelsen kan endvidere beslutte at bringe tilknytningen af netværk bortset fra foreningsnetværk til ophør. 9 JA kan efter bestyrelsens beslutning yde økonomisk tilskud til netværkene. Bestyrelsen kan som betingelse for at yde tilskud til netværkene bortset fra foreningsnetværkene stille krav til netværkenes virksomhed og optagelsesbestemmelser samt til netværkenes rapportering til JA. 10 Medlemmer af JA kan tilmelde sig et eller flere af JAs netværk, såfremt medlemmet opfylder eventuelle optagelsesbetingelser i netværket. Som medlemmer af JAs forskellige netværk kan endvidere optages de for netværkene relevante personer, virksomheder, foreninger og organisationer, uden at disse i øvrigt er medlemmer af JA. Optagelsesberettigede i JA kan dog kun optages som medlemmer af JAs forskellige netværk gennem medlemskab af JA. Kravet om medlemskab af JA kan dog af bestyrelsen fraviges i særlige tilfælde. Pensionister, der på tidspunktet hvor de forlod arbejdsmarkedet var medlemmer af JA, kan opnå eller bevare medlemskab af JAs netværk uden samtidig at være medlem af JA. Kontingent 11 Kontingentet til JA fastsættes af repræsentantskabet. Kontingentet kan udskrives med forskellige beløb for forskellige medlemsgrupper. Kontingenter indbetales til JA efter retningslinjer, fastsat af bestyrelsen. 12 Under særlige forhold, herunder i forbindelse med en arbejdskonflikt, kan bestyrelsen med 2/3 flertal beslutte, at der midlertidigt skal udskrives ekstraordinært kontingent og træffe beslutning om dette kontingents størrelse og opkrævning. Et medlem der ikke har betalt kontingent, der forfalder mere end 3 måneder tidligere, fortaber sin stemmeret i alle forhold indtil restancen er betalt. 13 Bestyrelsen kan i helt særlige tilfælde og for højst et regnskabsår ad gangen bevilge kontingentfrihed til et medlem, der indsender en begrundet anmodning herom.

3 Udmeldelse og eksklusion 14 Udmeldelse skal ske skriftligt med 3 måneders varsel til en 1. januar, 1. april, 1. juli, eller en 1. oktober dog tidligst 1 år efter indmeldelse. Når JA er inddraget i en arbejdskonflikt, kan udmeldelse kun finde sted med bestyrelsens samtykke. 15 Bestyrelsen kan med 2/3 flertal beslutte at ekskludere et medlem, som handler til skade for JA. Medlemmet kan inden 14 dage efter at have modtaget meddelelsen om eksklusion kræve bestyrelsens beslutning forelagt første ordinære repræsentantskabsmøde til afgørelse. Et sådant krav har ikke opsættende virkning. Medlemmer, der er ekskluderede af JA, kan genoptages med bestyrelsens godkendelse. Medlemmer, der ikke betaler forfaldent kontingent, kan slettes fra den pågældende kontingentperiodes udløb. Ved eksklusion eller sletning på grund af kontingentrestance fritages medlemmet ikke for kontingentforpligtelsen for det halvår, i hvilken eksklusionen eller sletningen finder sted. Medlemmer, der ikke længere opfylder betingelsen for medlemskab, kan slettes ved bestyrelsens foranstaltning. Udmeldte, ekskluderede og slettede medlemmer har intet krav på andel i JAs formue. Repræsentantskabet 16 JA s øverste myndighed er repræsentantskabet. Repræsentantskabet består af de medlemmer, der er valgt som repræsentanter for valggrupperne, som fremgår af bilag 1 samt op til 10 studentermedlemmer, som vælges af studenterforeningerne. 17 Dimitterede medlemmer tilknyttes ud fra ansættelses- eller arbejdsområde én og kun én valggruppe. I tilfælde, hvor medlemmet kan være medlem af mere end én valggruppe, træffer medlemmet selv afgørelse om, hvilken valggruppe medlemmet tilhører. 18 Bestyrelsen kan foreslå repræsentantskabet, at der oprettes en ny valggruppe, hvis valggruppen kan afgrænses ud fra arbejds- eller ansættelsesområde. Bestyrelsen skal fremme et forslag fra et medlem af foreningen om oprettelse af en valggruppe, hvis valggruppen kan afgrænses ud fra arbejds- eller ansættelsesområde, og det kan dokumenteres, at valggruppen vil bestå af mindst 100 medlemmer. Et sådan krav skal være bestyrelsen i hænde senest 8 uger før et ordinært repræsentantskabsmøde. På bestyrelsens foranstaltning orienteres medlemmerne senest 1. april i et valgår om eksisterende valggrupper, samt mulighederne for at skifte valggruppe. 19 En valggruppe kan nedlægges af repræsentantskabet med 2/3 flertal. Bestyrelsen placerer medlemmerne af en nedlagt valggruppe i en eller flere andre valggrupper indtil de pågældende selv har mulighed for at vælge valggruppe. 20 Pensionister, som ønsker fortsat medlemskab af JA efter pensioneringen, tilhører den valggruppe, de umiddelbart forud for pensioneringen var medlem af, såfremt denne fortsat måtte eksistere. Såfremt denne valggruppe ikke længere eksisterer, tilknyttes de efter at være blevet hørt herom af bestyrelsen til en anden valggruppe. Ledige medlemmer bortset fra dimittender, der ikke har været i beskæftigelse - tilhører den valggruppe, de senest forud for ledigheden har tilhørt jf. dog 17.

4 21 Opstilling af medlemmer til repræsentantskabet sker skriftligt ved, at medlemmer af de enkelte valggrupper over for sekretariatet inden 1. juni i et valgår anmelder deres kandidatur. Bestyrelsen fastlægger valgproceduren, så ethvert medlem får mulighed for at deltage i valget i sin valggruppe. Er der ikke flere kandidater end valggruppen har pladser til, afholdes ikke valg i valggruppen. Valget skal være afsluttet senest 8 uger før det ordinære repræsentantskabsmøde. Valgresultatet meddeles kandidaterne, som herefter fra og med det førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde er medlemmer af repræsentantskabet. Er der den 1. juni i et valgår opstillet færre kandidater end valggruppens størrelse berettiger til, anses et valggruppemedlem, som skriftligt og senest 8 uger før det ordinære repræsentantskabsmøde anmelder sit kandidatur til sekretariatet, for valgt. 22 Hver valggruppe vælger af og blandt sine medlemmer 1 repræsentant for hver 60 medlemmer pr. 1. januar i ulige år, dog minimum 1 repræsentant. Kandidater, der ikke opnår valg, indtræder som suppleanter i rækkefølge efter stemmetal. Valg af valggruppernes repræsentanter sker for 2 år ad gangen. Medlemmer, der på tidspunktet for afholdelse af et repræsentantskabsmøde har udmeldt sig af JA, eller som er i kontingentrestance mere end 3 måneder, er ikke valgbare. De faglige studenterforeninger ved de jordbrugsvidenskabelige studier på SCIENCE og SUND, Københavns Universitet og DJF, Aarhus Universitet, udpeger efter gensidig aftale blandt sine medlemmer op til 10 repræsentanter til repræsentantskabet. Ved udpegningen sikres en bred repræsentation af de studerendes studier. I tilfælde af uenighed træffer bestyrelsen forud for repræsentantskabsmødets afholdelse afgørelse om fordelingen i forhold til antal medlemmer af studenterforeningerne, og således, at hver af de to institutioner har mindst to repræsentanter. Ansatte i JA kan ikke være medlem af repræsentantskabet. Repræsentantskabets møder 23 Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i oktober eller november måned. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal indkaldes, når mindst en tredjedel af repræsentantskabets medlemmer eller 75 af JA s medlemmer skriftligt fremsætter krav herom med angivelse af dagsordenspunkt, der ønskes behandlet. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes senest 6 uger efter modtagelsen af begæringen herom. Indkaldelse med angivelse af foreløbig dagsorden skal finde sted med mindst 1 måneds varsel. Endelig dagsorden udsendes senest 14 dage før mødet. I presserende tilfælde kan bestyrelsen dog indkalde med kortere varsel. 24 Stemmeberettigede repræsentantskabsmedlemmer er bestyrelsen, de af valggrupperne valgte samt de af de faglige studenterforeninger udpegede repræsentanter. JAs medlemmer har adgang til repræsentantskabets møder, hvor de har taleret, i det omfang repræsentantskabet beslutter det.

5 25 Forhandlingerne på repræsentantskabets møder ledes af en dirigent, der vælges af repræsentantskabet, og som ikke er medlem af bestyrelsen. Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af repræsentanterne er til stede. 26 Dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om JA s virksomhed 3. Godkendelse af regnskaber 4. Forelæggelse af virksomhedsplan 5. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 6. Behandling af indkomne forslag 7. Valg af formand 8. Valg af formænd for forhandlingsudvalget, kompetenceudvalget og profileringsudvalget 9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse 10. Valg af medlemmer af de faste udvalg 11. Valg af en statsautoriseret revisor 12. Valg af to parlamentariske revisorer 13. Eventuelt 27 Forslag fra medlemmer, som ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før repræsentantskabsmødet, således at forslagene kan udsendes sammen med den endelige dagsorden for mødet. 28 Repræsentantskabets beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal, medmindre andet følger af nærværende vedtægt. I tilfælde af stemmelighed bortfalder et forslag. Afstemninger foregår ved håndsoprækning, medmindre mindst én repræsentant forlanger skriftlig afstemning. Personvalg foregår ved skriftlige afstemninger, med mindre der ikke er opstillet flere kandidater, end der skal vælges. Ved formands- og udvalgsformandsvalg kræves absolut flertal af de afgivne stemmer, før den pågældende er valgt. Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges med respekt af 29 stk. 3 ved et samlet valg, hvor de kandidater, der opnår flest stemmer, er valgt. Formand og bestyrelse 29 JA s politiske ledelse mellem repræsentantskabsmøderne udgøres af bestyrelsen, som tillige har ansvaret for JA s økonomi. Bestyrelsen består af formanden, formændene for de faste udvalg, og tre øvrige bestyrelsesmedlemmer, der alle vælges af repræsentantskabet blandt dets medlemmer, samt en repræsentant for de faglige studenterforeninger. De faglige studenterforeninger udpeger efter egne regler blandt sine medlemmer af repræsentantskabet 1 medlem af bestyrelsen samt en suppleant.

6 Formanden og bestyrelsen i øvrigt, bortset fra repræsentanten for de faglige studenterforeninger, vælges af og blandt repræsentantskabets medlemmer for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Formanden og udvalgsformændene kan dog højst genvælges 2 gange. Såfremt et bestyrelsesmedlem i 2. valgår af en valgperiode ikke opnår genvalg til repræsentantskabet, indtræder en suppleant i bestyrelsen for resten af perioden. 30 Af og blandt repræsentantskabets medlemmer vælges to suppleanter til bestyrelsen for de bestyrelsesmedlemmer, der ikke er valgt som formand eller udvalgsformænd. Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, indtræder en suppleant i bestyrelsesmedlemmets sted. Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand, som i tilfælde af formandens forfald indtræder i dennes sted. De faste udvalgs næstformænd fungerer som udvalgsformændenes suppleanter i bestyrelsen. 31 De af kandidatforeningerne (Dansk Agronomforening, Danske Forstkandidaters Forening, Dansk Hortonomforening og Landskabsarkitekternes Fagforening), der måtte beslutte at eksistere som foreningsnetværk, kan, såfremt ingen af foreningsnetværkets bestyrelsesmedlemmer har opnået valg til en af de tre øvrige pladser i bestyrelsen ud over formandsposterne, udpege et af pågældende foreningsnetværks bestyrelsesmedlemmer til JAs bestyrelse, såfremt den pågældende har opnået valg til repræsentantskabet. 32 Bestyrelsen ansætter og afskediger sekretariatets chef og udstikker retningslinjerne for sekretariatets virksomhed. Bestyrelsen kan vælge at uddelegere denne ret til en koordinerende myndighed, hvis sekretariatet drives i fællesskab med andre. 33 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer kræver det. Indkaldelse til bestyrelsesmøde sker normalt skriftligt med angivelse af dagsorden. Over bestyrelsesmøderne føres referat. Referatet godkendes af bestyrelsen på første efterfølgende møde og gøres tilgængeligt for medlemmerne. Bestyrelsen træffer beslutning ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. 34 Bestyrelsen fastlægger retningslinjerne for JA s repræsentation i eksterne organer. Bestyrelsen kan fastsætte honorarer for samt foretage frikøb af formand, næstformand og udvalgsformænd. Udvalg 35 Med reference til bestyrelsen vælges 3 faste udvalg: Forhandlingsudvalget, kompetenceudvalget og profiludvalget.

7 Repræsentantskabet vælger udvalgsformand samt til forhandlingsudvalget yderligere 10, til kompetenceudvalget yderligere 7 og til profiludvalget yderligere 6 udvalgsmedlemmer. Udvalgsmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Der tilstræbes en glidende udskiftning af udvalgenes medlemmer. Udvalgene konstituerer sig selv med hver en næstformand. Forhandlingsudvalget tilstræbes sammensat, så det består af repræsentanter for de forskellige arbejds- og ansættelsesområder (stat, kommuner og amtskommuner, private på overenskomst, private på individuelle kontrakter, landbrugskonsulenter samt chefer/ledere). I kompetenceudvalget og profiludvalget repræsenteres de faglige studenterforeninger med mindst 1 medlem i hvert udvalg. Bestyrelsen fastlægger retningslinjerne for udvalgenes arbejder. 36 Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc arbejdsgrupper til behandling af særlige opgaver. Regnskab og formue 37 Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet skal før det ordinære repræsentantskabsmøde være revideret af en statsautoriseret og to parlamentariske revisorer. Bestyrelsesmedlemmer kan ikke vælges som parlamentariske revisorer. Til brug for revisionen kan revisorerne afkræve ethvert medlem af bestyrelsen og repræsentantskabet såvel som sekretariatets chef skriftlige eller mundtlige oplysninger, ligesom revisorerne har adgang til JA s protokoller, korrespondance og arkiver. JA s formue forvaltes efter retningslinier, der udstikkes af bestyrelsen. 38 Til styrkelse af JA s evne til at varetage medlemmernes interesser i relation til deres situation på arbejdsmarkedet jfr. vedtægternes 2 reserveres en del af JA s formue til anvendelse i overensstemmelse med det i Vedtægter for JA s forhandlings- og reservefond fastsatte. Til styrkelse af JA s evne til at opfylde sine formål i øvrigt kan repræsentantskabet etablere fonde, hvis midler holdes adskilt fra JA s øvrige formue. Tegning og hæftelse 39 JA forpligtes udadtil ved underskrift af formanden eller næstformanden i forening med sekretariatets chef. Bestyrelsen kan meddele tegningsfuldmagt til sekretariatets medarbejdere. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom tegnes JA dog af formanden, næstformanden samt to andre bestyrelsesmedlemmer sammen med sekretariatets chef. 40 JA s medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser. Vedtægtsændringer 41 Til ændring af nærværende vedtægt kræves vedtagelse på et repræsentantskabsmøde med 2/3 af de afgivne stemmer.

8 Opløsning 42 Til JA s opløsning kræves vedtagelse på et repræsentantskabsmøde med ¾ flertal blandt samtlige repræsentantskabsmedlemmer samt efterfølgende almindelig stemmeflertal ved en urafstemning blandt samtlige medlemmer. JA s fusion med en eller flere andre organisationer kan vedtages med 2/3 flertal i repræsentantskabet. 43 Ved JA s opløsning skal JA s midler anvendes i overensstemmelse med JA s formål efter det opløsende repræsentantskabsmødes beslutning. Voldgift 44 Stridigheder om forståelsen af denne vedtægt afgøres ved voldgift. Voldgiftsretten består af 2 voldgiftsmænd, hvoraf hver af stridens parter vælger 1, samt en opmand, der vælges af voldgiftsrettens medlemmer. Ved uenighed om valg af opmand vælges denne af præsidenten for Sø- og Handelsretten i København. Ikrafttræden 45 Vedtægter for JA træder, som besluttet på ekstraordinært repræsentantskabsmøde 16. juni 2003, i kraft pr. 1. januar 2004 og erstatter vedtægter for JA s Forbund af 1. januar 1976 med senere ændringer. Ændret ved beslutninger på repræsentantskabsmøderne november 2005, , november 2007, 31. oktober-1. november 2008, oktober 2009, november 2011 og november Bilag 1 Valggrupper 1. Ansatte under på tekniske skoler og lign. 2. Undervisere og administrativt personale ved universiteter og højere læreanstalter 3. Statsansatte 4. Ansatte i kommuner & regioner 5. Ansatte i jordbrugets interesseorganisationer 6. Ansatte i den biotekniske, kemiske og farmaceutiske industri 7. Ansatte i private rådgivningsvirksomheder 8. Ansatte inden for investering eller i finanssektoren 9. Anden privat ansættelse 10. Ansatte i landøkonomiske foreninger 11. Udlandsansatte 12. Chefer/ledere 13. Forskere 14. Selvstændige 15. Dimittender

Konstruktørforeningens love

Konstruktørforeningens love Konstruktørforeningens love Vedtaget ved urafstemning november 2014 Gældende fra december 2014 Kapitel 1. Navn og formål... 3 1. Navn og formål... 3 Kapitel 2. Medlemmer... 3 2. Aktive medlemmer... 3 3.

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Teknisk Landsforbund Nørre Voldgade 12 1358 København K. Tlf: 33 43 65 00 e-mail: tl@tl.dk www.tl.dk

Teknisk Landsforbund Nørre Voldgade 12 1358 København K. Tlf: 33 43 65 00 e-mail: tl@tl.dk www.tl.dk Love 2012 Teknisk Landsforbund Nørre Voldgade 12 1358 København K Tlf: 33 43 65 00 e-mail: tl@tl.dk www.tl.dk LOVE vedtaget på kongressen oktober 2012 3 TL s LOVE Generelle bestemmelser om TL 1 Formål

Læs mere

Design Denmark Vedtægter 02.04.2014

Design Denmark Vedtægter 02.04.2014 Design Denmark Vedtægter 02.04.2014 Indledning Foreningen Design Denmark ledes af en overgangsbestyrelse, der er aktiv i perioden fra april 2014 til april 2015 Ved dannelsen af Design Denmark har de to

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

Notat. Indstilling til generalforsamlingen om ændring af Danske Advokaters vedtægter

Notat. Indstilling til generalforsamlingen om ændring af Danske Advokaters vedtægter Notat Til: Fra: Generalforsamlingen Bestyrelsen Vedr.: Indstilling til generalforsamlingen om ændring af Danske Advokaters vedtægter Indstilling Bestyrelsen indstiller de vedlagte vedtægtsændringer til

Læs mere

Vedtægt for DM. Vedtaget ved urafstemning maj 2004

Vedtægt for DM. Vedtaget ved urafstemning maj 2004 Vedtægt for DM Vedtaget ved urafstemning maj 2004 1. Navn Foreningens navn er DM (Dansk Magisterforening). 2. Hjemsted Foreningen har hovedkontor i Frederiksberg Kommune. 3. Formål DM er en fagforening,

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter Business Danmark

Vedtægter Business Danmark Vedtægter Business Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Business Danmark Organisationen for salg, marketing og rådgivning. Dens hjemsted er København. 2 Formål Foreningens formål er primært:

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter for De Offentlige Tandlæger

Vedtægter for De Offentlige Tandlæger Vedtægter for De Offentlige Tandlæger Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 9. oktober 2010 1. Navn og formål Stk. 1. Foreningens navn er De Offentlige Tandlæger. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Dansk Tandplejerforening

Vedtægter for Dansk Tandplejerforening Vedtægter for Dansk Tandplejerforening 1. NAVN OG TILHØRSFORHOLD 2. FORMÅL 3. MEDLEMMERNES OPTAGELSE 4. RETTIGHEDER OG PLIGTER 5. UDMELDELSE OG ÆNDRING AF MEDLEMSSTATUS 6. UDELUKKELSE 7. KONTINGENT 8.

Læs mere

VEDTÆGTER. De Danske Skovdyrkerforeninger f.m.b.a. tel +45 33 24 42 66 fax +45 33 24 18 44 info@skovdyrkerne.dk www. skovdyrkerne.

VEDTÆGTER. De Danske Skovdyrkerforeninger f.m.b.a. tel +45 33 24 42 66 fax +45 33 24 18 44 info@skovdyrkerne.dk www. skovdyrkerne. VEDTÆGTER 2012 De Danske Skovdyrkerforeninger f.m.b.a Amalievej 20 1875 Frederiksberg C. Denmark CVR- nr. 82 28 90 11 tel +45 33 24 42 66 fax +45 33 24 18 44 info@skovdyrkerne.dk www. skovdyrkerne.dk VEDTÆGTER

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Dansk Byggeri, 2015, Redaktion: Dansk Byggeri. Dtp: Dansk Byggeri, Netversion

Dansk Byggeri, 2015, Redaktion: Dansk Byggeri. Dtp: Dansk Byggeri, Netversion Dansk Byggeris vedtægter 2015 Dansk Byggeri, 2015, Redaktion: Dansk Byggeri. Dtp: Dansk Byggeri, Netversion 2 Indhold Side 4 Navn og formål 4 Medlemmerne 6 Repræsentantskab 8 Bestyrelsen 8 Regioner 10

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening

Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening 1 Navn Kredsens navn er Lolland-Falsters Lærerforening, kreds 68 af Danmarks Lærerforening. Foreningen omfatter Guldborgsund kommune og Lolland kommune. Foreningens

Læs mere

danske bioanalytikere Vedtægter

danske bioanalytikere Vedtægter danske bioanalytikere Vedtægter Vedtaget på dbio s ordinære kongres den 12.-13. juni 2012 Indholdsfortegnelse: 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 TILHØRSFORHOLD... 3 3 MEDLEMMER... 3 4 MEDLEMSKABSÆNDRINGER... 3 5

Læs mere

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Opdateret, juni 2015 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 ORGANISATION... 5 Afsnit 1.1 Organisatorisk oversigt.... 5 Afsnit 1.2 Vedtægter, Sønderborg Andelsboligforening...

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Dansk Kiropraktor Forenings. Love mv.

Dansk Kiropraktor Forenings. Love mv. Dansk Kiropraktor Forenings Love mv. 2013-2015 Indhold Kiropraktorløftet... 3 Love Navn og formål... 4 Foreningens arbejdsområde... 4 Kiropraktorkredsforeninger (KKF)... 4 Medlemmer... 5 Medlemsforpligtelser...

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere