PFH Responsum 4. Kapitel 23.01

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PFH Responsum 4. Kapitel 23.01"

Transkript

1 PFH Responsum 4. Kapitel Materialesamling 1 Marienlyst Aarhus Palle Hansen

2 1 PFH Responsum 4. Kapitel Samlemappe 1 - HF Marienlyst Aarhus

3 2 PFH Responsum 4. Kapitel 23.01

4 3 PFH Responsum 4. Kapitel 23.01

5 4 PFH Responsum 4. Kapitel 23.01

6 5 PFH Responsum 4. Kapitel 23.01

7 6 PFH Responsum 4. Kapitel 23.01

8 7 PFH Responsum 4. Kapitel 23.01

9 8 PFH Responsum 4. Kapitel 23.01

10 9 PFH Responsum 4. Kapitel 23.01

11 10 PFH Responsum 4. Kapitel 23.01

12 11 PFH Responsum 4. Kapitel 23.01

13 12 PFH Responsum 4. Kapitel 23.01

14 13 PFH Responsum 4. Kapitel 23.01

15 14 PFH Responsum 4. Kapitel 23.01

16 15 PFH Responsum 4. Kapitel 23.01

17 16 PFH Responsum 4. Kapitel ORDENSREGLER Marts Generelt 1. Nærværende ordensregler kan ikke tilsidesætte bestemmelserne i vedtægter og byggeretningslinier. 2. Medlemmer er forpligtet til at kende og overholde vedtægter, ordensregler og byggeretningslinier. Bestemmelser pålagt området udefra skal overholdes. 3. Medlemmer er ansvarlig for enhver overtrædelse, der begås af dennes familie eller dennes besøgende. 4. Medlemmer er forpligtet til at holde sig orienteret via opslagstavlen ved fælleshuset samt "Radisen". 5. Ved indtræden i haveforeningen udleveres et sæt bestående af vedtægter, ordensregler og byggeretningslinier til det nye medlem. Genbestilling kan foretages i et helt sæt, der betales med kr. 50,-. 6. Ved overtrædelser af nærværende ordensregler kan lejemålet ophæves. 2 Almene hensyn 1. Medlemmerne skal opretholde ro og orden. 2. Motordrevne redskaber må ikke være til væsentlig gene for øvrige medlemmer. 3. Brug af radio og lignende må ikke være til gene for øvrige medlemmer. 4. El- og motordrevne redskaber må ikke bruges lørdag samt søndag i sæsonen 1. april til 1. oktober. 3 Anvendelse 1. Jorden skal dyrkes som kolonihaver. 2. Anlægget af kolonihaverne skal altid være således, at lys og luft har god adgang til haverne, herunder også nabohaverne. 3. Fra hus og have må der ikke foregå erhvervsmæssig handel eller lignende. 4 Beboelse 1. Natophold er tilladt i sæsonen fra den 1. april til den 1. oktober. 2. Helårsbeboelse i kolonihaverne er forbudt. 3. Tilmelding til Folkeregistret på en adresse i haveforeningen er forbudt.

18 17 PFH Responsum 4. Kapitel Bebyggelse 1. Opførelse af kolonihavehuse og anden bebyggelse sker efter bestemmelserne i Kolonihaveforbundets Århuskreds' byggeretningslinier. 2. Bebyggelse skal holdes i ordentlig og sømmelig stand. 6 Havelodder 1. Udendørsarealer, der hører til den enkelte havelod, skal holdes i sømmelig stand. 2. Havelodder skal være forsynet med et tydeligt og let synligt nummer. 3. Medlemmerne hæfter selv for egne installationer på haveloddet. 7 Vandbassiner 1. Der må på ethvert havelod anlægges et vandbassin til fisk, planter og lignende. 2. Størrelsen må maksimalt være 10 m2 og fridybden maksimalt 40 cm. 3. Der skal søges om tilladelse hos bestyrelsen inden bassinet anlægges. 4. Bade- og svømmebassiner af enhver art er forbudt. 5. Soppebassiner er tilladt. 8 Hække 1. Hækkene i skel tilhører haveforeningen og ikke det enkelte medlem. De må derfor ikke hverken helt eller delvist opgraves eller på anden måde fjernes. 2. Det påhviler det enkelte medlem at vedligeholde hækken omkring haveloddet. Hækken holdes fri for ukrudt og holdes i en højde af maks. 160 cm. 3. Hækkens bredde må ikke overstige 60 cm. 4. Hvor der ikke er nabo holder medlemmet begge sider af hækken. 5. Hækken skal være luget inden havevandringen i uge 20. Hvis den ikke er det, vil medlemmet få et brev med krav om at bringe det i orden. 6. Hækken skal være klippet og luget inden havevandringen i uge 32. Hvis den ikke er det, vil medlemmet få et brev med krav om at bringe det i orden. Hvis hækken stadig ikke er klippet og luget ved havevandringen i uge 37, vil bestyrelsen få en gartner til at udføre arbejdet på medlemmets regning. 7. Hvis et medlem har haft ukrudt i hækken ved alle tre havevandringer, kan bestyrelsen den efterfølgende sæson pålægge medlemmet månedligt tilsyn samt få en gartner til at passe hækken for medlemmets regning, indtil forholdet bringes i orden. 9 Kompost 1. Kompostbeholdere må maks. være 160 cm. høje og afstanden til skel min. 100 cm. 2. Planteaffald og grønt affald må gerne komposteres i egen have. 10 Vand 1. Haveforeningens vandanlæg vil normalt være åbent i perioden fra den sidste søndag i marts til den sidste søndag i oktober. 2. I forbindelse med åbning og lukning for vand skal der hele den pågældende weekend være adgang til haverne. 3. Hvis en havelåge er låst i forbindelse med åbning eller lukning af vand, vil medlemmet på førstkommende havelejeopkrævning blive pålagt et gebyr på kr. 200,00.

19 18 PFH Responsum 4. Kapitel Inden den sidste weekend i marts skal stophanen nederst på vandstanderen være lukket (drejet på tværs af standeren). I modsat fald vil medlemmet på førstkommende havelejeopkrævning blive pålagt et gebyr på kr. 200, Inden den sidste weekend i oktober skal stophanen nederst på vandstanderen være åben (drejet langs standeren). I modsat fald vil medlemmet på førstkommende havelejeopkrævning blive pålagt et gebyr på kr. 200, Der må ikke foretages indgreb i vandinstallationen, med mindre der på forhånd er opnået skriftlig dispensation fra bestyrelsen. 7. Medlemmerne er pligtige til at overholde eventuelle restriktioner i vandforbruget. 11 Affald 1. Henkastning og henlægning af affald af nogen art på haveforeningens område eller på tilstødende arealer er forbudt. 2. Køkkenaffald skal lægges i de dertil opstillede containere ved pladserne. 3. Husholdningsglas og flasker skal lægges i glascontaineren. 4. Sten og ler nedgraves i egen have eller afleveres på de kommunale genbrugsstationer. 5. Al øvrig affald, herunder haveaffald og byggeaffald, afleveres på de kommunale genbrugsstationer. 12 Afbrænding 1. Afbrænding må ikke finde sted. 13 Trafik 1. Bilkørsel må kun ske på de store køreveje og skal indskrænkes til det absolut nødvendige. 2. Den maksimale hastighed er 15 km/t. Det gælder også cykler og knallerter. 3. Parkering må kun finde sted på parkeringspladserne. Dog må biler, når det drejer sig om af- og pålæsning, kortvarigt henstilles på kørevejene. 4. På havearealet, inkl. parkeringspladserne, må ikke henstå biler uden nummerplader eller campingvogne o.l. med og uden nummerplader. Der kan dispenseres fra reglen i meget kort periode, der fastsættes af bestyrelsen. 5. Bilvask må ikke finde sted. 14 Husdyrhold 1. Husdyrhold er tilladt på følgende betingelser: a. Som husdyr kan registreres hund, kat, stuefugle og lignende. b. Hunde skal være ansvarsforsikrede. c. Dyrene skal behandles forsvarligt jfr. gældende dyreværnslov. d. Dyrene skal holdes inden for egen grund eller føres i snor og lignende, og må ikke ved deres adfærd være til væsentlig gene for øvrige medlemmer. 15 Pesticider 1. Anvendelse af pesticider mod ukrudt og skadedyr i foreningens område er forbudt. 16 Jagt 1. Der må ikke drives jagt på arealet. 2. Besiddelse og brug af skydevåben, herunder bue og pil, slangebøsser m.m. er forbudt.

20 19 PFH Responsum 4. Kapitel Fællesarealer 1. Stier og veje holdes rene for ukrudt til midten af vejen af de havelejere, der har haver ved dem. 2. Det påhviler medlemmerne at medvirke til vedligeholdelsen af de fælles faciliteter, herunder veje, stier, fælleshus, fællesarealer og installationer. 3. Bestyrelsen kan indkalde medlemmerne til fællesarbejde efter en plan over arbejdsdage, som bliver udsendt i marts efter generalforsamlingen. 4. Man kan møde op til en anden arbejdsdag end den, man er indkaldt til. Bestyrelsen skal informeres herom. 5. Der er mødepligt til fællesarbejde. 6. Undlader et medlem at møde op uden gyldigt afbud, vil der på førstkommende havelejeopkrævning blive pålagt et pligtarbejdergebyr på kr. 300, Gyldigt afbud kan kun ske til bestyrelsen og er betinget af evt. sygdom eller anden aktivitet uden for haveforeningen. 8. Bestyrelsen kan antage lønnet medhjælp. 9. Det enkelte medlem hæfter for skade på fælles faciliteter, som er forårsaget af medlemmet selv, dennes husstand eller dennes besøgende. 18 Toiletter 1. Der vil normalt være adgang til fælleshusets toiletter i perioden fra den 1. april til den 1. oktober. 2. Det påhviler brugerne at efterlade de benyttede toiletfaciliteter i ordentlig og aflåst stand. 3. Nøgle til toiletterne udleveres ved indtræden i haveforeningen. Ved bortkomst eller behov for flere nøgler kan disse lejes for kr. 100,00 pr. stk. Beløbet tilbagebetales ved aflevering. 4. Al leg på og omkring toiletterne er forbudt. 19 Tilsyn 1. Ved bestyrelsens tilsynshverv skal der, for mindst to medlemmer af bestyrelsen, altid være adgang til de enkelte haver. 2. Så vidt muligt meddeles tidspunktet for den ønskede adgang til haverne forinden i "Radisen" eller ved opslag på alle opslagstavler. 20 Åbningstid i Fælleshuset 1. Aktivitetsudvalget står for "Døde duer" hver lørdag mellem kl. 13 og Der kan købes gas lørdag i åbningstiden. 3. Salg af øl og vand kun lørdag i åbningstiden - i dette tidsrum må egne drikkevarer ikke medbringes.

21 20 PFH Responsum 4. Kapitel Århuskredsens vedtægt Foreningens navn er Kolonihaveforbundets Århuskreds. Foreningen er stiftet den 9.februar 1919 af medlemmer i kolonihaveforbundet i Århus. Foreningen består af foreninger/medlemmer i kolonihaveforbundet. 1.2 Foreningens formål er at samle alle foreninger i Århus og omegn og varetage deres interesser under alle forhold såvel økonomisk som oplysende såvel overfor ejer og lejeforhold som oplysning vedrørende dyrkning af haverne. Foreningen søger kontakt og forhandling med med såvel offentlige myndigheder som private om leje eller køb af nye arealer til udstykning Kredsens øverste myndighed er kredsgeneralforsamlingen, som består af foreningsog kredsbestyrelsesmedlemmer. 2.2 Kredsgeneralforsamlingen vælger kredsens bestyrelse. Kredsbestyrelsen optræder i alle henseender inden for dennes vedtægts rammer på kredsens vegne. 2.3 De tilsluttede foreninger og deres medlemmer er samtidig medlem af Kolonihaveforbundet for Danmark De under kreds- og forbund hørende foreninger og medlemmer betaler et kontingent, som fastsættes på kredsens generalforsamling og på forbundets kongresser. 3.2 Kredsen indstiller delegerede til forbundets kongresser i det antal, som forbundets vedtægt tillader. Kredsen fastsætter og betaler de delegeredes diæter. 3.3 Foreninger eller enkelte medlemmer, der selv har leje- eller ejerjord, men som har tilmeldt sig som medlemmer af kreds og forbund, slettes, hvis kontingent til kreds og forbund ikke er betalt senest 1 måned efter forfaldsdag. 3.4 Udmeldte og slettede foreninger og enkelte medlemmer har ikke krav på kredsens midler eller ejendele. Meddelelse om udmeldelse skal ske skriftligt til kredsen inden en 1.juli. Udmeldelsen er derefter gældende fra førstkommende 1. januar Hvis en forening vedtager vedtægter og bestemmelser, som strider mod den oprettede lejekontrakt, eller hvis dens medlemmer ikke overholder lejekontrakten samt kredsens

22 21 PFH Responsum 4. Kapitel vedtægter og bestemmelser, opsiges lejekontrakten/lejeforholdet forening og kredsen imellem. lejemålet ophører så med et halvt års varsel til den førstkommende 1. maj eller 1. november. Medlemmerne skal inden dette tidspunkt ( 1/5 eller 1 /11) have fjernet deres personlige ejendele. Hække, træer og buske må ikke fjernes fra det lejede område. Lejeren har ingen krav på erstatning. 4.2 Den endelige afgørelse vedrørende 4 stk. 1 skal dog vedtages på kredsens generalforsamling, og dens afgørelse kan ikke appelleres eller indbringes for anden instans De under kredsen hørende foreninger er selv juridisk/økonomisk ansvarlige for deres handlemåde over for foreningens medlemmer. 5.2 Kredsen yder råd og vejledning ved eventuel opstået uenighed forening og medlemmerne imellem og stiller juridisk assistance til rådighed for foreningerne i spørgsmål, som er af generel betydning for kredsen. Der etableres en konto i kredsregi, der skal afholde udgifter i forbindelse med principielle spørgsmål og retssager. Kapitalen tilvejebringes ved start på kr ,00 ved overførsel af kredsens henlæggelser til advokatbistand for regnskabsåret Der henlægges hvert år pr. 1. juli og pr. 1. december kr. 5,00 pr. medlem. Repræsentantskabet skal høres før det afgøres om en sag er af principiel karakter. 5.3 De enkelte medlemmer i en forening har ret til at forelægge deres sag for kredsbestyrelsen, og efter høring af den pågældende haveforenings bestyrelse, træffer kredsbestyrelsen sin afgørelse, denne sendes til alle involverede parter, afgørelse kan ikke appelleres eller indbringes for anden instans. 5.4 Foreningernes medlemmer er prorata ansvarlige for kredsens og foreningens forpligtelser Ved udstykning af nye arealer eller en vis sanering af ældre foreninger, kan foreningerne, hvis det er nødvendig. søge kredsen og eventuelt Kolonihaveforbundet for Danmark om kaution til dækning af etableringsomkostningerne.

23 22 PFH Responsum 4. Kapitel Kredsbestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i februar. 7.2 Kredsbestyrelsen består af en formand, kasserer og fem bestyrelsesmedlemmer, der vælges for en periode af tre år. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en valgperiode således: Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer, samt en bestyrelsessuppleant. Kasserer og 1 bestyrelsesmedlem, samt 1 bestyrelsessuppleant. 2 bestyrelsesmedlemmer, samt 1 bestyrelsessuppleant. 1 revisor, samt 1 revisorsuppleant vælges lige årstal. 1 revisor, samt 1 revisorsuppleant vælges ulige årstal. Genvalg kan finde sted. 7.3 Bestyrelsesmedlemmerne og revisorer indgår i den rækkefølge, de opnår stemmer, derefter indtræder de valgte som suppleanter efter samme regler. 7.4 Kredsbestyrelsen konstituerer sig selv og er ansvarlig for kredsens midler. Kredsbestyrelsen nedsætter selv de nødvendige udvalg. 7.5 Ingen vil kunne modtage valg til kredsbestyrelsen, såfremt de forud for en valgperiode er fyldt 70 år Kredsgeneralforsamlingen afholdes i februar måned. 8.2 Kredsbestyrelsen indvarsler til generalforsamling, udsender dagsorden, regnskab, skriftlig beretning, budget og deltagerkort til hver forening mindst 10 dage før generalsamlingens afholdelse. 8.3 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være kredsen i hænde senest 15. januar. 8.4 Generalforsamlingen er kredsens øverste myndighed; den er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Sagerne afgøres ved almindelig stemmeflertal og kan afgøres ved håndsoprækning. Hvis 15 repræsentanter ønsker skriftlig afstemning, skal dette foretages. 8.5 Hver forening kan lade sig repræsentere på kredsens generalforsamling efter følgende regler: Fra 5 til 50 medlemmer indtil 3 bestyrelsesmedlemmer. Fra 51 til 150 medlemmer indtil 5 bestyrelsesmedlemmer. Fra 151 til ubegrænset medlemmer indtil 7 bestyrelsesmedlemmer. 8.6 Kredsbestyrelsen og samtlige foreningsformænd danner et repræsentantskab. Repræsentantskabet indkaldes mindst 2 gange årlig, repræsentantskabet har ikke besluttende myndighed. 8.7 Kredsbestyrelsen og/eller repræsentatskabet kan ændre et repræsentantskabs til ekstraordinær kredsgeneralforsamling, når den finder det nødvendigt. Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling skal fremsendes til foreningerne jf. 8 i kredsvedtægterne. 8.8 Alle henvendelser fra kredsen stiles til foreningernes formænd.

24 23 PFH Responsum 4. Kapitel Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når kredsbestyrelsen eller repræsentantskabet med 2/3 flertal finder det nødvendig, eller når halvdelen af kredsens foreninger ønsker det og fremsætter skriftligt krav herom med motivering for mødets afholdelse af forslag til dagorden. 9.2 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker på samme måde som for ordinær generalforsamling. 9.3 For at være beslutningsdygtig skal 2/3 af underskriverne være til stede ved den ekstraordinære generalforsamling Formanden leder den daglige korrespondance og løbende forhandlinger Formanden indkalder til kredsbestyrelsesmøde så ofte, denne finder det nødvendig, dog mindst 1 gang i kvartalet Kassereren fører kassebog, der revideres, inden regnskabet forelægges generalforsamlingen. Kassebogen skal til enhver tid forevises kredsbestyrelsen og revisorerne, når disse fremsætter anmodning herom Den kontante kassebeholdning må ikke overstige et af kredsbestyrelsen nærmere fastsat beløb. Overskydende beløb indsættes i bank eller sparekasse og kan kun hæves af formand og kasserer i forening Ingen af de under kredsen hørende foreninger eller medlemmer må indsende ansøgning til myndigheder, uden at de har været forelagt kredsbestyrelsen og godkendt af denne. Dette er dog ikke gældende, når det drejer sig om ansøgninger vedr. etablering af lovlig godkendt samletank og etablering af afløb. Her søges der og tilladelse gives af Århus Kommune (teknik og miljø) Ansøgning om byggetilladelser for de enkelte lejere fremsendes til kredsen, der som byggemyndighed skal godkende disse Alle forhandlinger med ejere af jord, hvorpå haveforeningerne anlægges, eller kontrakter er oprettet, skal foretages af kredsbestyrelsen. Foreningernes bestyrelser (formænd) eller kontaktudvalg kan blive repræsenteret De enkelte foreningers øverste myndighed er foreningens generalforsamling. Dog skal forslag til ændringer af vedtægter samt ordensregler indsendes til kredsen, der påser at forslagene ikke strider mod lejeaftale og andre for kolonihaveområdet gældende regler.

25 24 PFH Responsum 4. Kapitel Ændringer af en forenings vedtægt og ordensregler tilsendes omgående kredsbestyrelsen til godkendelse Når vedtægter og ordensregler er godkendt jf tilsendes kredsen 2 eksemplarer af de nye vedtægter og ordensregler Kredsbestyrelsen har ret til at overvære de under kredsen hørende generalforsamlinger og med ret til at deltage i diskussionen (dog uden stemmeret) dage før foreningernes generalforsamling tilsendes kredskontoret dagsorden, regnskab, samt angivelse af tid og sted for mødets afholdelse Disse vedtægter kan kun ændres på en ordinær kredsgeneralforsamling, når 2/3 af de fremmødte repræsentanter stemmer for Hvor ikke andet er anført er Kolonihaveforbundets for Danmarks vedtægter gældende. Således vedtaget på kredsgeneralforsamlingen 24. februar stykke 2 ændret på kredsgeneralforsamlingen 16. februar stykke 1 slette på Forbundets hovedbestyrelsesmøde februar 2005(ang. kolonihavelån). 5 stykke 2 ændret på kredsgeneralforsamling 22. februar ændret og 8.7 ændret og 11.1 ændret og 11.2 ændret og ændret og ændret på Kredsgeneralforsamling 25. februar 2009.

Vedtægter for Kolonihaveforbundets Århus kreds.

Vedtægter for Kolonihaveforbundets Århus kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse. Vedtægter for Kolonihaveforbundets Århus kreds. 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundets Århuskreds. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Århus kommune. 1.2. Kredsen

Læs mere

Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre

Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre Vedtaget på generalforsamlingen 12. marts 2011 1 2 1 FORENINGENS NAVN ER: Sommerhuskolonien Afd. C Dens hjemsted er Rødovre Kommune

Læs mere

Haveforeningen Grundet. Vedtægter

Haveforeningen Grundet. Vedtægter Haveforeningen Grundet Vedtægter 1. Foreningens navn er HF Grundet Foreningens hjemsted er Vejle Kommune HF Grundet Fidalvej, Hornstrup Kirkeby 7100 Vejle 2. Formål og virke 2.1. Foreningen har til formål

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Rørvangsparken.

Vedtægter for Haveforeningen Rørvangsparken. Vedtægter for Haveforeningen Rørvangsparken. Haveforeningen Rørvangsparken 1. Haveforeningens navn og stiftelse. 1.1 Foreningens navn er Haveforeningen "Rørvangsparken". Foreningens hjemsted er Holbæk

Læs mere

1. Foreningens navn er haveselskabet Agdrupparken. 2. Formål og virke. 3. Medlemmer.

1. Foreningens navn er haveselskabet Agdrupparken. 2. Formål og virke. 3. Medlemmer. 1. Foreningens navn. 2. Formål og virke. 3. Medlemmer. 4. Optagelsesgebyr og hæftelse. 5. Lejeafgift og betalingsbetingelser. 6. Ordensbestemmelser og vedligeholdelse af det lejede. 7. Opsigelse eller

Læs mere

l. Foreningens navn er: Haveselskabet Aablink af 23. marts 1955

l. Foreningens navn er: Haveselskabet Aablink af 23. marts 1955 l. Foreningens navn er: Haveselskabet Aablink af 23. marts 1955 Foreningen er oprettet denne dato. Lejeaftalen mellem Aalborg kommune, Kolonihaveforbundet Nordjysk kreds og haveforeningen er gældende som

Læs mere

Love og ordensbestemmelser for H/F Amager Strand

Love og ordensbestemmelser for H/F Amager Strand Love og ordensbestemmelser for H/F Amager Strand 1. Foreningens navn er Haveforeningen Amager Strand Foreningens hjemsted er Amager Strandvej 11 2. Formål og virke 2.1 Foreningen har til formål at administrere

Læs mere

Velkommen til HF. Balstrup vænge

Velkommen til HF. Balstrup vænge Bestyrelsen 2012 HF. Balstrup vænge Balstrupvej 49 4100 Ringsted 22.98.04.49 e-mail. Kontakt@HF-Balstrupvaenge.dk WWW.HF-Balstrupvaenge.dk Velkommen til en haveforening med en lang historie. Der er gået

Læs mere

Vedtægter for Odense Havelodselskab og tilsluttede foreninger 1 ODENSE HAVELODSELSKAB.

Vedtægter for Odense Havelodselskab og tilsluttede foreninger 1 ODENSE HAVELODSELSKAB. Vedtægter for Odense Havelodselskab og tilsluttede foreninger 1 ODENSE HAVELODSELSKAB. 1.1. Odense Havelodselskab blev stiftet den 29. juli 1893 i medfør af en kommunairådsbeslutning efter anmodning fra

Læs mere

Til Medlemmer Af haveforeningen FLADE ENGE www.fladeenge.dk. Informationshæfte Om Vedtægter & Ordensregler. Kære medlem.

Til Medlemmer Af haveforeningen FLADE ENGE www.fladeenge.dk. Informationshæfte Om Vedtægter & Ordensregler. Kære medlem. Kære medlem. Til Medlemmer Af haveforeningen FLADE ENGE www.fladeenge.dk Informationshæfte Om Vedtægter & Ordensregler Dette hæfte er tænkt som en generel oplysning til alle medlemmer af kolonihave foreningen

Læs mere

Vedtægter. HF Engvang Ørnevej 342 8260 Viby J 86 26 12 10 hf.engvang@get2net.dk www.h-engvang.dk

Vedtægter. HF Engvang Ørnevej 342 8260 Viby J 86 26 12 10 hf.engvang@get2net.dk www.h-engvang.dk 1. Foreningens navn: 1.1 Foreningens navn er Engvang. Dens hjemsted er Århus Kommune. 2. Formål og virke: 2. 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal

Læs mere

Vedtægter. for Haveforeningen Lille Nok. 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok

Vedtægter. for Haveforeningen Lille Nok. 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok Foreningens navn er: Haveforeningen Lille Nok 1. Dens hjemsted er Københavns kommune Stiftet den 7. januar 1998 2. Formål

Læs mere

H/F Pindemosen. Løvdalsvej 8, 3000 Helsingør. Telefon 49 21 80 40. e-mail: hfpindemosen@gmail.dk. Vedtægter

H/F Pindemosen. Løvdalsvej 8, 3000 Helsingør. Telefon 49 21 80 40. e-mail: hfpindemosen@gmail.dk. Vedtægter H/F Pindemosen Løvdalsvej 8, 3000 Helsingør. Telefon 49 21 80 40. e-mail: hfpindemosen@gmail.dk Vedtægter Vedtaget på foreningens generalforsamling 15. april 2010. 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN MOSELUND Stiftet 1937

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN MOSELUND Stiftet 1937 VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN MOSELUND Stiftet 1937 1. Foreningens navn er : MOSELUND Dens hjemsted er: Århus Kommune. 2. Formål og virke. 2. 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det

Læs mere

VEDTÆGT HAVEFORENINGEN OLDHØJEN STIFTET 1942 FOR

VEDTÆGT HAVEFORENINGEN OLDHØJEN STIFTET 1942 FOR VEDTÆGT FOR HAVEFORENINGEN OLDHØJEN STIFTET 1942 VEDTÆGT 1. Foreningens navn er: OLDHØJEN Dens hjemsted er: Århus Kommune 2. Formål oq virke. 2.1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Haveselskabet Enghave. Revideret Maj 2012

V E D T Æ G T E R for Haveselskabet Enghave. Revideret Maj 2012 V E D T Æ G T E R for Haveselskabet Enghave Revideret Maj 2012 1. Foreningens navn er Haveselskabet Enghave. Horsens 2. Formål og virke 2.1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til

Læs mere

Vedtægterne for Havekolonien ENGHAVERNE

Vedtægterne for Havekolonien ENGHAVERNE Vedtægterne for Havekolonien ENGHAVERNE Reviderede vedtægter gældende fra 08.03.2012 1. Navn Foreningens navn er Havekolonien ENGHAVERNE, Faaborg, hjemhørende på en del af ejendommen M4 ak faaborg markjorder

Læs mere

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening Hillerød den 23. marts 2010 BOLVÆRKETS GRUNDEJERFORENING 3400 HILLERØD Vedtægter for Bolværkets grundejerforening Indholdsfortegnelse: 1. Foreningens område. 2. Medlemsret og - pligt. 3. Formål. 4. Hæftelser.

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Parcelforeningen Solager afd. A

V E D T Æ G T E R for Parcelforeningen Solager afd. A V E D T Æ G T E R for Parcelforeningen Solager afd. A 1. Foreningens navn er Parcelforeningen "Solager afd. A". Foreningen er stiftet d. 1.3.1965. Foreningens hjemsted er Vridsløsemagle, Høje Tåstrup Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Andelshaveforeningen SELANDIA. Foreningens navn er A/F SELANDIA, dens hjemsted er Tårnby Kommune. 2 - Formål & virke.

Vedtægter for Andelshaveforeningen SELANDIA. Foreningens navn er A/F SELANDIA, dens hjemsted er Tårnby Kommune. 2 - Formål & virke. Vedtægter - Ny Vedtægter for Andelshaveforeningen SELANDIA 1 Foreningens navn er A/F SELANDIA, dens hjemsted er Tårnby Kommune. 2 - Formål & virke 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Haveforeningen Klausdalsbro

V E D T Æ G T E R. for. Haveforeningen Klausdalsbro V E D T Æ G T E R for Haveforeningen Klausdalsbro 1. Foreningens navn er Haveforeningen Klausdalsbro Foreningens hjemsted er Herlev Kommune. 2. Formål og virke 2.1. Foreningen har til formål at administrere

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard 1. Haveforeningens navn er Islegaard. Haveforeningens hjemsted er Marielundvej 51 beliggende i Herlev Kommune. 2. Formål og virke. 2.1. Haveforeningens formål er, at administrere de på haveforeningens

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Fælleseje

Vedtægter for Haveforeningen Fælleseje Foreningens navn er Haveforeningen Fælleseje. Foreningens hjemsted er Gladsaxe Kommune. Vedtægter for Haveforeningen Fælleseje 2 Formål og virke Foreningen har til formål at administrere og forvalte det

Læs mere

Vedtægter for Andelsselskabet Birkevang

Vedtægter for Andelsselskabet Birkevang Vedtægter for Andelsselskabet Birkevang Disse vedtægter og regulativ er med ændringer vedtaget senest marts 2014 og erstatter tidligere optryk. Har man planer om at bygge (ombygning, tilbygning eller nybygning)

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGER UNDER RANDERSKREDSEN.

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGER UNDER RANDERSKREDSEN. VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGER UNDER RANDERSKREDSEN. 1. HAVEFORENINGENS NAVN OG STIFTELSE. 1.1 Foreningens navn er HAVEFORENINGEN. Foreningernes hjemsted er Randers og Mariagerfjord kommuner. 1.2 Foreningen

Læs mere

Standardvedtægter for Haveforeninger under Vedtaget af kredsrepræsentantskabet 2013:

Standardvedtægter for Haveforeninger under Vedtaget af kredsrepræsentantskabet 2013: Standardvedtægter for Haveforeninger under Vedtaget af kredsrepræsentantskabet 2013: Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 01. Haveforeningens navn og stiftelse. side 03 02. Formål og virke. side 03 03. Medlemmer.

Læs mere

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 P A R C E L F O R E N I N G E N E L M E G Å R D E N Kongelundsvej 98G 2300 København S www.pf-elmegaarden.dk Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 ********* ******* ******

Læs mere

Vedtægter for Andelshaveforeningen Dahlia

Vedtægter for Andelshaveforeningen Dahlia Vedtægter for Andelshaveforeningen Dahlia Nærværende vedtægter træder i kraft den 25. august 2012. Samtidig bortfalder alle ældre vedtægter. Indholdsfortegnelse. Indledning og definitioner 1 Navn, hjemsted

Læs mere

Brøndby Haveby Afd. III

Brøndby Haveby Afd. III Vedtægter 2014 1 Haveforeningens navn, hjemsted og stiftelse. 1.1 Haveforeningens navn er ".". 1.2 Haveforeningens hjemsted er Brøndby Kommune. 1.3 Haveforeningen er stiftet den 12. juni 1964 af Kolonihaveforbundet

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Svarø.

Vedtægter for Haveforeningen Svarø. Vedtægter for Haveforeningen Svarø. 1. Foreningens navn er Haveforeningen Svarø, og er beliggende ved Høvedstensvej 70, 2650 Hvidovre. 2. Formål og virke. 2.1. Foreningen har til formål at administrere

Læs mere