DOS BULLETIN ÅRSMØDET INDKALDELSE AF FOREDRAG OG POSTERS... 4 ABSTRACTS OG POSTERE... 5 FOREDRAGSKONKURRENCE... 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DOS BULLETIN ÅRSMØDET 2009... 3 INDKALDELSE AF FOREDRAG OG POSTERS... 4 ABSTRACTS OG POSTERE... 5 FOREDRAGSKONKURRENCE... 7"

Transkript

1 DOS BULLETIN NR. 4 JUNI ÅRGANG ÅRSMØDET INDKALDELSE AF FOREDRAG OG POSTERS ABSTRACTS OG POSTERE FOREDRAGSKONKURRENCE REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB UDVALG I DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB DOS FONDEN KORRESPONDANCER MØDER OG KURSER I IND- OG UDLAND

2 DOS BESTYRELSE Formand Overlæge, sektorchef, klinisk forsk. lektor Per Kjærsgaard-Andersen Ortopædkirurgisk afdeling Vejle Sygehus, Kabbeltoft Vejle Næstformand Ledende overlæge Benn Rønnow Duus Ortopædkirurgisk afdeling M Bispebjerg Hospital, Bispebjerg Bakke København NV Kasserer Overlæge, ph.d. Bo Sanderhoff Olsen Ortopædkirurgisk afdeling T Herlev Hospital, Herlev Ringvej 2730 Herlev Redaktør Afdelingslæge Sajida Afzal Ortopædkirurgisk afdeling 333 Hvidovre Hospital, Kettegård allé Hvidovre Sekretær Overlæge, professor, dr. med., ph.d, Benny Dahl Rygsektionen, Ortopædkirurgisk Klinik 2162 Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø Betingelser for optagelse i DOS Alle læger med dansk autorisation kan optages i Dansk Ortopædisk Selskab. Anmodning om indmeldelse i DOS kan kun ske via hjemmesiden: Aktivér linket Meld dig ind i DOS og udfyld ansøgningen sammen med oplysninger om personlige data. DOS-Bulletin Udgiver Dansk Ortopædisk Selskab Ansvarshavende redaktør Sajida Afzal Web-page Redaktion og annoncer c/o Annette van Hauen HovedOrtoCentret, 3342 Rigshospitalet Blegdamsvej København Ø DTP & Tryk Kandrup Bogtryk Århusgade 88, 2100 København Ø Tlf Fax ISSN DEADLINES FOR NÆSTE BULLETIN ANNONCER: Fredag den 31. juli 2009 TEKST: Fredag den 14. august 2009

3 DOS ÅRSMØDET 2009 Årsmødet 2009 Dansk Ortopædisk Selskabs Årsmøde 2009 afholdes på Radisson SAS Scandinavia Hotel, København, oktober Guildal forelæsning Der vil være videnskabelige sessioner begge dage. 3

4 Indkaldelse af Foredrag og Posters Der indkaldes hermed foredrag og posters til årsmødet. Der skal kun fremsendes abstracts på engelsk. Frist for indsendelse Mandag, den 17. august Bemærk venligst reglerne for indsendelse af abstracts er blevet lavet om: Alle abstracts indsendes via DOS s hjemmeside: Skabelonen til indsendelse af abstract fungerer med felter til alle de nødvendige informationer. Alle felter skal udfyldes for at skabelonen tillader indsendelse. Der er indlagt en grænse på 1800 tegn for et abstract. Hvis denne størrelse overskrides kan abstract ikke sendes!!!!! Grænsen er sat lidt højere end de tidligere 250 ord. Abstract skabelonen vil blive lukket efter den 18. august. Det vil herefter ikke være muligt at sende abstracts. Der forventes i løbet af uge 36 udsendt meddelelse om de indsendte abstracts er antaget. Red. 4

5 Abstracts og postere til DOS møder Abstracts Abstracts skal skrives på engelsk. Abstract (maks tegn) opbygges som angivet i skabelonen: Titel på arbejdet Forfatternavne (fuldt fornavn og efternavn, ingen titler, ingen understregninger, kun første bogstav med stort). Arbejdets oprindelsessted (afdeling og sygehus). Introduction (herunder formål), Material and Methods, Results, og Conclusion. Såfremt der er plads på siden kan referencer, enkle figurer og tabeller inkluderes i overensstemmelse med formatspecifikation som i Acta Orthopaedica (se deres hjemmeside). Abstract indsendes kun via DOS s hjemmeside. BEMÆRK DE ÆNDREDE REGLER FOR INDSENDELSE AF ABSTRACTS TIL DOS MØDER 5

6 Projektion og Posters Der vil ikke være mulighed for anvendelse af lysbilleder, kun enkeltprojektion fra PC (kun Microsoft Powerpoint 2003 el. tidl.) Man skal medbringe et USB stik med foredraget. Det vil ikke være muligt at anvende egen bærbare computer! Projektorbilledtekst og posterteksterne skal være på engelsk. Posters skal holdes indenfor formatet 150 cm x 100 cm (højde x bredde). Overhead-projektor forefindes ikke. Generelt Fremsendelsen af abstracts skal ledsages af en erklæring om at arbejdet ikke tidligere har været publiceret, og at alle forfattere har godkendt de indsendte abstracts. Desuden skal det oplyses, hvorvidt abstract foretrækkes offentliggjort: som foredrag, eller som poster. Det skal dog pointeres at det er bestyrelsen der afgør om det enkelte abstract er bedst egnet som poster eller som foredrag. Det kan ikke accepteres at abstracts trækkes tilbage fordi forfatteren ikke har fået sit ønske om præsentationsform opfyldt. Såfremt de ovenfor beskrevne krav ikke er overholdt, kan bestyrelsen vælge at afvise abstract. Red. 6

7 Foredragskonkurrence I forbindelse med Årsmødet 2009 i Dansk Ortopædisk Selskab vil der blive afholdt en foredragskonkurrence, hvor de bedste indlæg vil blive belønnet efter en samlet vurdering af det videnskabelige indhold og præsentationen heraf. 1. præmien er kr præmien er 2 stk à kr Deltagerne i sessionen vil blive udvalgt af bestyrelsen. Deltagelse er frivillig. Bestyrelsen Poster-præmie og præsentation Ved Årsmødet 2009 vil der igen være posterpræsentation med præsentation af essensen af det videnskabelige studie på højst 3 minutter. Den bedste poster og præsentation vil blive præmieret. 7

8 Dansk Ortopædisk Selskabs Generalforsamling Torsdag den 30. april 2009 kl. 15:30 Radisson SAS H.C. Andersen Hotel, Odense REFERAT 1. Valg af dirigent Per Kjærsgaard-Andersen (PKA) indledte med at byde forsamlingen velkommen og foreslog herefter Niels Dieter Röck (NDR) som dirigent. Forslaget blev vedtaget med akklamationer. NDR takkede og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og gav derefter ordet til PKA m.h.p. formandsberetningen. 2. Formandsberetning PKA bød velkommen til selskabets nye næstformand Benn Duus og informerede om formen for bestyrelsesmøderne; herunder deltagelse af såvel web-master som uddannelsesudvalgets formand. Der er i løbet af året afholdt otte bestyrelsesmøder. Der er nu 902 medlemmer af Dansk Ortopædisk Selskab; heraf er 66 nye kolleger meldt ind siden sidste generalforsamling. Forsamling afholdt herefter et øjebliks stilhed for at mindes afdøde medlemmer. PKA fortsatte med at takke Annette van Hauen for hendes store arbejde for DOS, og understregede betydningen af hendes detaljerede kendskab til selskabets historie. Selskabets sekretariatsopgaver vil i de kommende år ændre sig, hvorfor bestyrelsen planlægger at ansætte en administrativ medarbejder. Dette arbejde sker i tæt dialog med selskabets revisor og advokat. 8

9 Specialeplanlægningen blev afsluttet i sommeren 2008 og arbejdet blev offentliggjort i efteråret PKA takkede fagområderne for det store arbejde, der er ydet. Der er nu tilbage at fordele de specialiserede funktioner. Det er bestyrelsens opfattelse at samarbejdet med Sundhedsstyrelsen er forløbet tilfredsstillende, og bestyrelsens målsætning om at holde specialet samlet er blevet opnået. Resultatet er en enestående beskrivelse af vores speciale. Særligt på det rygkirurgiske fagområde foreligger der nu en fælles linje i den ortopædkirurgiske og neurokirurgiske specialebeskrivelse. Dette har resulteret i at Sundhedsstyrelsen ønsker fælles retningslinjer for den kirurgiske behandling af degenerative lidelser i columna cervico-thoracalis. De nye vilkår for ansættelse i hoveduddannelsesforløb blev gennemgået; herunder udarbejdelse af den såkaldte faglige profil. Danske Regioner har ikke ønsket at efterkomme et forslag fra selskabet om nedsættelse af et nationalt ansættelsesudvalg. Bestyrelsen må konstatere at forløbene i de tre uddannelsesregioner har været tilfredsstillende, og PKA benyttede lejlighed til at takke professor Søren Overgaard for hans store indsats på området. Formanden redegjorde for samarbejdet med Dansk Medicinsk Selskab og de tilfælde hvor kommunikationen til selskabet ikke har været optimal. Som en konsekvens heraf mødte bestyrelse og delegerede op til Dansk Medicinsk Selskabs generalforsamling hvor Niels Dieter Röck blev valgt ind i DMS s bestyrelse. En af opgaverne i Dansk Medicinsk Selskab har været beskrivelse af det akut medicinske fagområde. I dette arbejde har DOS være repræsenteret, og resultatet blev diskuteret på et møde i DMS i efteråret Sundhedsstyrelsen ønsker ikke, som DOS, at området skal være et egentligt speciale. Bestyrelsen deltog i NOF2008 i Amsterdam og i 2010 afholdes NOF i Århus med Kjeld Søballe som kongrespræsident og planlægningen af kongressen er i gang. I NOF-regi har der desuden været afholdt møde for NOF bestyrelserne i april 2009 i Estland. Det er bestyrelsens opfattelse, at EFORT stiler mod at blive en pendant til AAOS. Således er niveauet for de årlige kongresser stigende, og der fokuseres i stigende grad på uddannelse. Den 12. EFORT kongres i 2011 afholdes i København, og PKA informerede om at der fra DOS primært 9

10 forventes en indsats i planlægningen af de videnskabelige og sociale aktiviteter. Der forventes op til deltagere og der er således tale om det hidtil største møde i DOS regi. Bestyrelsen har nøje overvejet selskabets fremtidige mødestruktur. Da foråret i forvejen synes særdeles aktivt inden for de forskellige fagområder, finder bestyrelsen at der fra 2010 kun bør afholdes ét årsmøde, nemlig i oktober. Møderne udvides i den forbindelse med én dag. PKA takkede medlemmerne af UDDU for deres store arbejde, og informerede herefter om at Finn Bjarke Christensen to dage tidligere havde meddelt at han ikke længere ønskede at varetage formandsposten i UDDU. På DRG-området har Svend Erik Østgaard ydet et stort arbejde, som formanden takkede for. I 2008 så man en øget aktivitet på privathospitalerne, og mange kompetente speciallæger søgte over i privat regi. Dette indebærer nogle udfordringer på det uddannelsesmæssige område. For at udnytte det eksisterende uddannelsespotentiale optimalt, pågår der et samarbejde mellem selskabet og Sundhedsstyrelsen om beskrivelse af uddannelsesforløb der delvis finder sted i privat regi. Bestyrelsen har fået en række henvendelser om udarbejdelse af referenceprogrammer inden for selskabets fagområder. Parallelt hermed har Sundhedsstyrelsen i samarbejde med Dansk Medicinsk Selskab etableret begrebet Map of Medicine som er korte guidelines. Det planlagte møde blev aflyst, men der forventes en række møder i efteråret I forlængelse heraf vil bestyrelsen ikke opfordre til at der etableres nye referenceprogrammer. Forsamlingen godkendte herefter formandsberetningen med applaus. 3. Udnævnelse af æresmedlem PKA indledte med at beskrive den kandidat som bestyrelsen har besluttet at foreslå til udnævnelse som æresmedlem, og det var med stående bifald at Annette van Hauen modtog diplom og udnævnelse som æresmedlem af Dansk Ortopædisk Selskab. 10

11 4. Udvalgsberetninger a) Uddannelsesudvalget Per Wagner Kristensen (PWK) informerede om de nylige ændringer i uddannelsesudvalget, hvorfor PWK aflagde beretning. Han præsenterede udvalget; herunder re-konstitueringen med Niels Wisbech som formand og Michael Brix som permanent medlem efter han har siddet i UDDU som yngre læge repræsentant. Yngre læge repræsentant er nu Henrik Palm. Uddannelsesudvalget har i det forløbne år koncentreret sig om at få overblik og samling af de aktiviteter der er på uddannelsesområdet. Dette har bl.a. resulteret i en revideret målbeskrivelse. Efter de første forløb med afholdelse af ansættelsessamtaler i forbindelse med ansættelse i hoveduddannelsesstilling vil der blive udarbejdet check-lister for disse samtaler. Arbejdet med at revidere UDDU s hjemmeside finder sted i tæt dialog med selskabets WEB-master, Steen Lund Jensen. Der har været forslag om at etablere enkelte uddannelsesforløb der tager kortere tid end normalt. Disse forløb er under beskrivelse og det samme er tilfældet for uddannelsesforløb med ansættelsesperioder i privat regi. De afholdte workshops i forbindelse med årsmøderne er et vigtigt rekrutteringsgrundlag, og der er hver gang et stort antal deltagere. Disse aktiviteter er væsentlige set i lyset af at ikke alle yngre læger har ansættelsesperioder på en ortopædkirurgisk afdeling inden de skal vælge speciale. Med kun ét årligt møde vil der blive arbejdet videre med en løsning vedr. workshoppen i forbindelse med forårsmøderne. Som hovedkursusleder har PWK søgt at koncentrere kurserne i begyndelsen af hoveduddannelsesforløbene. Emnet post-test har været drøftet i UDDU, og man er opmærksom på at det ikke er en eksamen, men en orienterende service til den relevante afdeling om hvilke områder der bør fokuseres på fremover. Der blev fra salen af Gerhardt Teichert opfordret til at selskabet mere aktivt promoverer og reklamerer for faget. PKA understregede at besty- 11

12 relsen er klar over dette behov og bad om at alle selskabets medlemmer kontakter bestyrelsen med forslag til disse aktiviteter. Søren Overgaard efterspurgte den evaluering der var planlagt af de første samtaler ved ansættelse i hoveduddannelsesforløb. PWK bekræftede at dette vil finde sted. Henrik Grønborg kunne fortælle at der på Rigshospitalet, hvor der er vanskelighed med at få ansøgere til reservelægestillinger, var 39 ansøgere til vikariater som studenter. Han mente at rekrutteringsindsatsen også bør ske overfor de medicinstuderende. b) UEMS Udgik c) EFORT Se under Formandsberetning. d) NOF Cody Bünger er p.t. vicepræsident i NOF og informerede om status. NOF har nu 90-års jubilæum, og NOF-bestyrelsen har bevidst analyseret hvordan profilen for NOF bør være fremover; herunder behovet for fornyelse. Der lægges stor vægt på uddannelse samt udnyttelse af de nordiske registre. Der er inden for de sidste år sket en udvidelse af NOF med Holland og Estland; men der vil formentlig ikke ske yderligere udvidelser sted i den nære fremtid.bestyrelsen ser frem til NOF2010 og finder at organisation og planlægning ser lovende ud. e) Beretninger fra arbejdsgrupper og øvrige udvalg i. DRG-udvalget Svend Erik Østgaard (SEØ) indledte med at understrege at DRG er et nulsumsspil således at når nogle takster sættes op skal andre sættes ned. Der har det forløbne år været en gennemgribende bearbejdelse af DRG-systemet for ortopædisk kirurgi. Sundhedsstyrelsen har således afsat betydelige ressourcer fordi specialet er stort og det mest komplekse set i DRG-sammenhæng. Da omkostningsdata- 12

13 basen som danner udgangspunkt for DRG-taksterne er blevet bedre har der været grundlag for en revision af grupperingen. Jens Lind Knudsen fra SST har besøgt repræsentanter for alle fagområder, og det har resulteret i mere end 500 DRG-grupper, som skulle reduceres til max. 75. Arbejdet har herefter bestået i en sammenlægning og man er nu nået ned på 67 DRG-grupper hvilket er en øgning fra de tidligere 41 DRG-grupper. Der er kommet nye grupper i alle anatomiske regioner og nye navne. Dette har betydet at gruppen af andre operationer er reduceret betydeligt. Nogle af de fremtidige udfordringer ligger inden for områderne multi-traumepatienter, akutberedskab og uddannelse. Fremover har Sundhedsstyrelsen meldt ud, at man kun ønsker dialog med selskabets DRG-udvalg og ikke de enkelte fagområder. Kim Schantz ønskede at vide hvordan man kan løse problemet med patienter der ikke bliver opereret. SEØ var enig i at dette område er relevant. Ebbe Stender Hansen påpegede behovet for at tage hensyn til comorbiditet i fastsættelse af taksterne. SEØ svarede at der endnu ikke er nogen afklaring på problemer vedr. de tidligere landslandsdels-funktioner. Niels Dieter Röck bemærkede at DRG-systemet oprindeligt er et system der skal anvendes som en fordelingsnøgle og ikke som et afregningssystem. Henrik Palm foreslog at man indarbejdede kvalitet af dette inden behandlingen i DRG-taksterne. SEØ svarede at der ikke er nogen konkrete planer for for det ortopædkirurgiske speciale. ii. NIP (Det nationale indikatorprojekt) Benn Duus (BDU) fremlagde for nogle udvalgte indikatorer resultaterne for 2008 på område Hoftenære femurfrakturer ; samt udviklingen siden Indikatoren Ernæring der afspejler om patienterne er blevet ernæringsscreenet eller ej har været særdeles omdiskuteret og vil derfor udgå. Der er sket en betydelig stigning i antallet af patienter der får målt smerte, samt patienter der får 13

14 foretaget brudprofylakse. For indikatoren mortalitet inden for 30 dage er standarden sat til 10 % og på dette område er der en vis variation; om end ikke signifikant. Der blev således præsenteret en oversigt over de indikatorer der fremover vil blive anvendt; og som må anses for at være klinisk relevante. Indberetningsformen gør NIP uegnet til løbende vurdering f.eks. kvartalsvis, idet der kan være et vist efterslæb i registrering af visse parametre. Der fulgte herefter en debat om vigtigheden af indberetning af hensyn til datakvaliteten. Der er således foretaget validering af data som kan læses detaljeret i NIP årsrapporten. f) Beretning fra fagområder Dansk Fod- og Ankelkirurgisk Selskab Ingen repræsentant Ryginteressegruppen Benny Dahl informerede om arbejdet med specialeplanlægningen, herunder den ensartede beskrivelse for det cervico-thoracale område. I forlængelse heraf er påbegyndt et arbejde involverende både det ortopædkirurgiske og neurokirurgiske speciale med at beskrive guidelines for den kirurgiske behandling af degenerative lidelser i columna cervicalis og thoracalis. Dansk Ortopædisk Traumeselskab Ingen repræsentant Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik Søren Overgaard informerede om medlemsantal og dagens generalforsamling i DSHK. PKA kunne supplere med at der kommer to appendices til reference-programmet vedr. re-surfacing og antibiotikaprofylakse ved knæalloplastikker. De vil være tilgængelige på DSHK s hjemmeside ca. 1. september og skal vedtages i forbindelse med årsmødet i oktober

15 Dansk Selskab for Artroskopisk Kirurgi og Sportstraumatologi (SAKS) Marianne Backer informerede om SAKS 10 års jubilæum og afholdelsen i samarbejde med DOS af et heldagssymposium i den anledning. Det finder sted i forbindelse med årsmødet i oktober 2009 i København. Selskabet har fortsat en stor kursusaktivitet med stor søgning samt en række symposier. Michael Krogsgaard er udnævnt til æresmedlem af SAKS. Vedr. specialeplanlægning ser SAKS på dette med nogen bekymring da nogle kolleger fremover må forvente at deres aktiviteter skal placeres andre steder. På DRG-området følges udviklingen også tæt. Dansk Selskab for Skulder og Albue Kirurgi (DSSAK) Selskabet har ca. 100 medlemmer og selskabet er i år vært for det dansk-svenske samarbejde. Der har også i dette selskab været en betydelig aktivitet inden for såvel uddannelse som symposier. Ortopædisk onkologi/knogle- og bløddelstumorer Johnny Keller informerede om en ny multidisciplinær landsdækkende database inden for det onkologiske område. Herefter blev de såkaldte pakkeforløb beskrevet. Disse forløb har taget udgangspunkt i den gældende praksis, og dette kan være årsagen til at mange ikke har bemærket nogle større ændringer i forhold til tidligere. Det nye er at de lokale afdelinger skal foretage MRskanning. Pakken begynder først når patienten er henvist til et sarkom-center. Således er der ingen tidsfrist for forløbet på de lokale afdelinger. Dansk Håndkirurgisk Selskab Niels Søe informerede om fokusområderne DRG-takster og specialeplanlægning. Selskabet har bl.a. været med til at afholde et velbesøgt dissektionskursus. Også et kursus i behandling af Colles frakturer har været velbesøgt. Man sætter stor pris på samarbejdet med bestyrelsen; herunder det årlige fællesmøde. Dansk Børneortopædisk Selskab Ingen repræsentant 15

16 5. Kassererens beretning Bo Sanderhoff Olsen aflagde beretning om selskabets økonomi. Der har været uforandret indtægt fra 2007 til 2008, men en stigning i selskabets udgifter. Samtidig har der været et betydeligt kurstab; der har medført at årets resultat viser et mindre underskud. Vedr. kontingentet for 2010 foreslår bestyrelsen at kontingentet øges med 300 kr. Dette begrundes bl.a. i øgede medlemsrelaterede udgifter som f.eks. medlemskab af UEMS og EFORT. Derudover ønsker bestyrelsen at der i kontingentet er indregnet deltagergebyr og frokost ved årsmøderne. Samtidig skal fagområderne ikke betale for AV-udstyr i forbindelse med formøderne. Regnskabet blev godkendt af forsamlingen. Cody Bünger bemærkede at det er bekymrende at man bevarer de udgiftsneutrale efterårsmøder men ikke længere afholder de overskudsgivende forårsmøder. BSO svarede at årsmøderne vil alternere mellem København og provinsen. Kontingentstigningen blev herefter godkendt af forsamlingen. DOS Fonden Også dette regnskab har været påvirket af finanskrisen. Der har været en stigning i udgifter til advokatbistand. Dette betyder samlet set et fald i fondens disponible kapital. Regnskabsaflæggelsen for DOS Fonden blev herefter godkendt af forsamlingen. 6. Valg til bestyrelse og udvalg Niels Wisbech og Thomas Lind genopstiller m.h.p. valg til uddannelsesudvalget. Der var ingen øvrige kandidater og begge blev valgt med forsamlingens bifald. Generalforsamlingen accepterede at Michael Brix bliver nyt ordinært medlem af uddannelsesudvalget i stedet for Finn Bjarke Christensen og 16

17 således sidder i UDDU den resterende del af Finn Bjarke Christensens valgperiode. Henrik Palm er ny hoveduddannelsesrepræsentant. 7. Eventuelt Frank Damborg opfordrede bestyrelsen til at stimulere medlemmerne til øget deltagelse i selskabets generalforsamling. Man kunne lægge alle meddelelser ud på selskabets hjemmeside inden generalforsamlingen så man kunne få indtryk af hvilke punkter der skulle diskuteres grundigere end andre. Cody Bünger kommenterede at selskabet bevidst gennem de sidste år i større grad har forsøgt at inddrage fagområderne og at dette initiativ yderligere bør styrkes fremover. Benn Duus advarede mod alene at bruge nettet som beslutningsplatform. Søren Overgaard foreslog at der stilles flere direkte spørgsmål til medlemmerne i forbindelse med generalforsamlingen. Per Kjærsgaard Andersen var glad for opfordringen og bestyrelsen vil drøfte dette emne yderligere. Niels Dieter Röck kunne herefter afslutte generalforsamlingen. Per Kjærsgaard-Andersen takkede for hans varetagelse af hvervet som dirigent, og forsamlingen kunne udbringe et leve for Dansk Ortopædisk Selskab. Benny Dahl Sekretær Dansk Ortopædisk Selskab 27. maj

18 Dansk Ortopædisk Selskab Bestyrelsen: Formand Overlæge, sektorchef, klinisk forskningslektor Per Kjærsgaard-Andersen, Ortopædkirurgisk afdeling, Vejle Sygehus, Kabbeltoft 25, 7100 Vejle Næstformand Ledende overlæge Benn Rønnov Duus, Ortopædkirurgisk afdeling, Bispebjerg Hospital, Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV Kasserer Overlæge, ph.d. Bo Sanderhoff Olsen, Ortopædkirurgisk afdeling, Herlev Hospital; Herlev Ringvej, 2730 Herlev Redaktør Afdelingslæge Sajida Afzal, Ortopædkirurgisk afdeling, 333, Hvidovre Hospital, Kettegård allé 30, 2650 Hvidovre. Sekretær Overlæge, professor, dr.med., ph.d, klinisk lektor Benny Dahl Rygsektionen, Ortopædkirurgisk Klinik 2162, Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø 18

19 Uddannelsesudvalg Overlæge Thomas Lind, Ortopædkirurgisk afdeling, Nordsjællands Hospital i Hillerød, Helsevej 2, 3400 Hillerød Overlæge Per Wagner Kristensen, Ortopædkirurgisk afdeling, Vejle Sygehus, Kabbeltoft 25, 7100 Vejle Overlæge Niels R. Wisbech Pedersen, Ortopædkirurgisk afdeling O, Odense Universitetshospital, Søndre Boulevard 29, 5000 Odense C Afdelingslæge Inge Togo, Ortopædkirurgisk afdeling T, Herlev Hospital, Herlev Ringvej, 2730 Herlev 1. Reservelæge Michael Brix Toldbodvej 23, Snoghøj, 7000 Fredericia Bestyrelsesrepræsentant: Afdelingslæge Sajida Afzal, Ortopædkirurgisk afdeling, 333, Hvidovre Hospital, Kettegård allé 30, 2650 Hvidovre. Hoveduddannelsesrepræsentant: 1. Reservelæge Henrik Palm, Ortopædkirurgisk afdeling, 333, Hvidovre Hospital, Kettegård allé 30, 2650 Hvidovre Det nye Uddannelsesudvalg har endnu ikke konstitueret sig 19

20 Dansk Ortopædisk Selskabs Fond Dansk Ortopædisk Selskabs Fond har til formål at yde støtte til forskning og uddannelse indenfor Dansk Ortopædisk Kirurgi og at yde støtte til efteruddannelsesrejser til udlandet. Uddeling af Fondens midler foregår efter ansøgning på hjemmesiden 2 gange årligt. Motiveret ansøgning indeholdende komplet curriculum vitae samt et detaljeret budget fremsendes til DOS. Kun fremsendelser via formularen linket op her på hjemmesiden kan komme i betragtning ved uddelingen. Yderligere information om regler, ansøgninger og uddelinger, kan ses på hjemmesiden. Næste uddeling fra DOS Fonden vil blive ved årsmødet 2009 Ansøgningsfrist 13. september 2009 HUSK: Der kan kun ansøges via hjemmesiden 20

21 Æresmedlemmer af Dansk Ortopædisk Selskab 1971: Anthon Monberg 1980: Knud Jansen 1983: Eivind Thomasen 1985: Ingeborg Lou 1986: Karl I Nissen 1988: Jørgen Saugmann-Jensen 1990: Erik Hjalmar Larsen 1998: Jørgen Kjølbye 2000: K. Harry Sørensen 2005: Otto Sneppen 2009: Annette van Hauen 21

22 UDDANNELSESUDVALGET ORIENTERER Evaluering DOS workshop forår 2009 Odense Onsdag den 29. april blev der afholdt workshop for basis-, turnus- og introlæger i ortopædkirurgi. Der var forlods tilmeldt 34 deltagere fra hele landet, kun to meldte afbud. Emnet denne gang var Kirurgisk behandling af hoftenære frakturer. Som forelæsere var inviteret 1. Reservelægerne Anders Troelsen, og Henrik Palm, som begge har betydelig erfaring både kirurgisk og forskningsmæssigt indenfor området. Første del var en teoretisk gennemgang af frakturtyper og operationsmetoder, og videnskabelig evidens for behandlingen. Herefter var der workshops med opstillede stande hvor alle kursisterne kunne afprøve operationsmetoderne i kunstknogler. Midtvejs var der en quiz hvor man kunne afprøve sine teoretiske egenskaber, og der var en fin debat. Slutteligt fik alle udleveret kursusbeviser, og de afleverede samtidigt evalueringsskemaer. Følgende firmaer havde som altid beredvilligt stillet op Synthes: med glideskrue og LCP glideskrue Swemac: med operationssimulator og Hansson søm Osmedic: med Veronail trokantært søm Stryker: med Gamma III trokantært søm Protesekompagniet: med Corail som hemialloplastik 22

23 Desuden havde firmaerne sponsoreret frokost for de involverede samt kursister. Som tableinstructorer fik vi hjælp fra: Frank Damborg, Lonnie Froberg og Søren Kring. Alle kursister afleverede evalueringsskemaer med flotte karakterer og gode kommentarer. Man kunne give 1 som det laveste og 5 som det højeste, og foredraget fik flotte 4,7 i karakter. Workshops og de praktiske gennemgange fik flotte 4,5 i karakter. Vi må konkludere at disse workshops er efterspurgte og en god måde at få fat i de yngste indenfor faget, og de deltog alle med stort engagement, forhåbentligt bliver mange af dem ortopædkirurger med tiden. En stor tak skal lyde til alle de ovennævnte for deres store indsats for at det igen kunne lykkedes at stable en workshop på benene. Der vil selvfølgelig blive endnu en workshop til efterårets DOS møde i København, hold øje med hjemmesiden: Uddannelsesudvalget 23

24 KORRESPONDANCER Udvalgte emner fra AAOS 2009 Det nyligt afholdte AAOS i Las Vegas, USA indeholdt talrige foredrag, symposier og instructional courses. Nærværende indlæg er skrevet for at referere/diskutere 2 udvalgte instructional courses med relation til knæog hoftealloplastikker. Der blev afholdt et kursus med titlen: Critical Challenges of DVT Prophylaxis in Orthopaedics, hvor DVT profylaksen til knæ- og hoftealloplastikker blev gennemgået. I 1986 publicerede ACCP (American College of Chest Phycisians) deres første guidelines disse er siden revideret i 2004 og senest i 2008 (publiceret i Chest). Disse baserer sig på prospektive randomiserede studier alene og kohorte studier er f.eks. ekskluderet. De fleste inkluderede studier der sammenligner farmakologiske stoffer overfor hinanden eller overfor placebo; alle knæ- og hofte patienter vurderes som højrisiko patienter uanset alder, aktivitetsniveau eller forekomst af konkurrerende sygdomme. Her anbefales anvendelse af LMWH, Fondaparinux eller Warfarin til både knæ og hofter i mindst 10 dage og med mulighed for forlængelse op til 35 dage for begge operationer (hhv. grad 2B og grad 1A anbefalinger). Der anbefales IMOD anvendelse af aspirin og mekaniske fodpumper alene men hos patienter med høj risiko for blødning anbefales som alternativ optimal brug af mekanisk tromboseprofylakse med intermitterende pneumatisk kompression. Der har fra ortopædkirurgisk side været bekymringer mht. anvendelse af disse guidelines baseret på: patienterne i de indgåede studier var selekterede med få konkurrerende sygdomme og lav risiko for blødning; studierne inkluderer asymptomatiske (ultralyds- eller venografi-verificerede) DVT med samme vægt som symptomatiske ditto; patient udkomme (ROM, infektion, blødning, reoperation) er ikke vurderet og vægtes derfor ikke i den samlede vurdering. Herudover er der udarbejdet såkaldte SCIP (Surgical Care Improvement Project) guidelines, som bygger på ovenstående ACCP guidelines fra 24

25 2004. Modifikationerne indebærer opstart af farmakologisk eller mekanisk profylakse indenfor 24 timer præ- eller postoperativt. Ortopædkirurgiske indvendinger herimod inkluderer manglende indsigt i, hvem der har siddet i ekspertpanelet samt at der ikke indgår studier efter Særligt er der bekymring for begrebet pay for performance, hvori ligger at hospitalerne kun vil blive betalt for forløb, hvor der er udført tromboseprofylakse i henhold til SCIP guidelines. ACCP guidelines har ikke ændret forekomsten af fatal lungeemboli over de sidste 15 år, hvorfor man fra ortopædkirurgisk side har følt behov for ændringer. Der er således i 2008 udarbejdet guidelines i AAOS-regi, hvor en nedsat arbejdsgruppe har bestået af prominente ortopædkirurger. Litteraturen er gennemgået og inkluderer 42 artikler med i alt godt patienter opereret siden Af de 42 artikler, blev 25 bedømt som af rimelig kvalitet, 17 af dårlig kvalitet og i kun 3 studier var der ikke angivet økonomisk tilskud fra industrien! Studierne er heterogene og indeholder forskellig dosering, intensitet, timing, follow-up, selektionskriterier, inklusion af revisioner og bilaterale operationer, forskellig kirurgisk og anæstesiologisk teknik. Ingen studier har lungeemboli som primært udkomme, ligesom diagnosticeringen heraf er flydende (spiral CT-skanning øger fundet af lungeemboli med faktor 10 i forhold til ventilations-perfusions-skintigrafi). Endvidere er antallet af patienter i de enkelte studier ofte utilstrækkeligt til at beregne events. På baggrund heraf og med alle disse mangler fandtes forekomsten af lungeemboli at være 1/300; dødeligt udkomme efter lungeemboli 1/1700 uden forskel mellem behandlingerne; død som følge af blødning 1/3000; større blødningskomplikationer fandtes med forekomst 2,3% (imod mekanisk/aspirin 0%). Følgende rekommandationer gives (evidensbaseret): a) Anvendelse af regional analgesi (ukontrollerede case-series, dårlig evidens). b) Mekanisk profylakse postoperativt (ukontrollerede case-series, dårlig evidens). c) Hurtig mobilisering (ekspertvurdering, dårlig evidens). d) DVT-/lungeemboli-screening anbefales ikke (casecontrol studies, moderat evidens). 25

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Wien (i forbindelse med EFORT) 3. juni 2009 kl. 09.00 13.00. Austrian Congress Center, lokale E 558.

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Wien (i forbindelse med EFORT) 3. juni 2009 kl. 09.00 13.00. Austrian Congress Center, lokale E 558. DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB Danish Orthopaedic Society Secretariat DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Wien (i forbindelse med EFORT) 3 juni 2009 kl 0900 1300 Austrian Congress Center, lokale E 558 Referat

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Tirsdag d. 25. oktober 2011 kl. 09.00 11.30 og 13.00 14.00

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Tirsdag d. 25. oktober 2011 kl. 09.00 11.30 og 13.00 14.00 DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Tirsdag d. 25. oktober 2011 kl. 09.00 11.30 og 13.00 14.00 Hotel Radisson Blu Scandinavia, mødelokale Directors Referat final Deltagere fra bestyrelsen samt sekretariatet:

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Dato og tid: Tirsdag d 23. oktober 2012 kl. 17.00

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Dato og tid: Tirsdag d 23. oktober 2012 kl. 17.00 DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Dato og tid: Tirsdag d 23. oktober 2012 kl. 17.00 Radisson Blu Hotel, mødelokale Directors Referat Deltagere fra bestyrelsen samt sekretariatet: Benn Duus (BD),

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Onsdag d. 26. august 2009 Bispebjerg Hospital Opgang 7a, 3. sal tv,. mødelokale 2. Kl. 08.00 16.

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Onsdag d. 26. august 2009 Bispebjerg Hospital Opgang 7a, 3. sal tv,. mødelokale 2. Kl. 08.00 16. DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB Danish Orthopaedic Society Secretariat DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Onsdag d 26 august 2009 Bispebjerg Hospital Opgang 7a, 3 sal tv, mødelokale 2 Kl 0800 1600 Til stede:

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSE, FAGOMRÅDER OG UDDANNELSESUDVALG. Torsdag d. 20. januar 2011 kl

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSE, FAGOMRÅDER OG UDDANNELSESUDVALG. Torsdag d. 20. januar 2011 kl DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB Danish Orthopaedic Society Secretariat DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB møde mellem BESTYRELSE, FAGOMRÅDER OG UDDANNELSESUDVALG Torsdag d. 20. januar 2011 kl. 13.00 15.00 Hotel Sixtus,

Læs mere

Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik Kirurgi. Referat fra 35. bestyrelsesmøde.

Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik Kirurgi. Referat fra 35. bestyrelsesmøde. Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik Kirurgi. Referat fra 35. bestyrelsesmøde. Afholdt den 1. september kl. 10.00 13.00 I IDA Mødecenter, København. Deltagere: Søren Solgaard, Jens Retpen, Henrik

Læs mere

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro.

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dansk Neurokirur Dansk Neurokirurgisk Selskab Marts 2015 Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dagsordenen: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse

Læs mere

Torsdag den 24. oktober 2013 kl. 15:30-17:30 på Radisson Blu Scandinavia Hotel i København.

Torsdag den 24. oktober 2013 kl. 15:30-17:30 på Radisson Blu Scandinavia Hotel i København. Generalforsamling i DOS Torsdag den 24. oktober 2013 kl. 15:30-17:30 på Radisson Blu Scandinavia Hotel i København. DAGSORDEN Søren Overgaard (SO) indledte med at byde velkommen. 1. Valg af dirigent SO

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Fredag d. 11. juni 2010 kl. 10.00 16.00 Vejle Sygehus, Kabbeltoft 25, 7100 Vejle Konferencelokalet v. ortopædkirurgisk afdeling, 5. sal Referat (final) Til stede:

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Tirsdag d. 26.oktober 2010 kl. 08.00 11:30 og 16.00 18.30 Radisson Blu Hotel, København, lokale Directors Referat (final) Deltagere fra bestyrelsen samt Sekretariatet:

Læs mere

Generalforsamling i DOS

Generalforsamling i DOS Generalforsamling i DOS Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 15.30-17.00, i sal A på Radisson Blu Scandinavia Hotel i København Dagsorden: Benn Duus (BD) indledte med at byde velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud.

Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud. Referat bestyrelsesmøde i UDDU 06.05.2011 1/6 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud. 2.0 Godkendelse af referat fra mødet d. 25.03.2011

Læs mere

Nyhedsbrev. Marts 2012

Nyhedsbrev. Marts 2012 Nyhedsbrev Marts 2012 YODAs samarbejde med industrien YODA har siden organisationen blev stiftet haft et godt samarbejde med industrien. Vi betragter samarbejdet som en nødvendighed da oplæring i brugen

Læs mere

SAKS Patella Femoral Instabilitet. Onsdag den 24.November 2012:

SAKS Patella Femoral Instabilitet. Onsdag den 24.November 2012: SAKS Patella Femoral Instabilitet. Onsdag den 24.November 2012: Professor Simon Donell BSc FRCS(Orth) MD Consultant Orthopaedic Surgeon Norfolk & Norwich University Hospital President British Association

Læs mere

Andreas Balslev-Clausen Patienthotellet Odense

Andreas Balslev-Clausen Patienthotellet Odense Referat af møde i UDDU 09.09.11 1/5 Dagsorden 1. Computer simulation i den ortopædkirurgiske uddannelse. Oplæg ved Claus Ol Hansen, SAKS 2. Diskussion om anvendelse af computer simulation 3. Godkendelse

Læs mere

Mandag d. 22. september 2014, kl

Mandag d. 22. september 2014, kl DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Mandag d. 22. september 2014, kl. 9.30 14.30 Odense Universitetshospital, Sdr. Boulevard 29, 5000 Odense C Patienthotellet: mødelokalet 6. sal nord Referat Deltagere

Læs mere

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, -

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, - DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK MAGNETISK RESONANS Nyhedsbrev Dato: August 2007 Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail,

Læs mere

Målbeskrivelse for Fase IV uddannelsen i Håndkirurgi. Indledning/baggrund. 1) Medicinsk ekspert

Målbeskrivelse for Fase IV uddannelsen i Håndkirurgi. Indledning/baggrund. 1) Medicinsk ekspert Målbeskrivelse for Fase IV uddannelsen i Håndkirurgi Indledning/baggrund Det håndkirurgiske fagområde varetager diagnostik, behandling og forskning indenfor sygdomme på hånden, i håndleddet samt på underarmen.

Læs mere

FORMANDSBERETNING SAKS 2012/ 2013:

FORMANDSBERETNING SAKS 2012/ 2013: FORMANDSBERETNING SAKS 2012/ 2013: Vi er 149 medlemmer i år, igen en stigning på 5 siden sidste generalforsamling Efter generalforsamlingen oktober 2011 konstituerede bestyrelsen sig som følger: Formand:

Læs mere

Dagsorden bestyrelsesmøde DOT (Dansk ortopædkirurgisk traumeselskab) Fredag 6. juni 10.00 til 13.00

Dagsorden bestyrelsesmøde DOT (Dansk ortopædkirurgisk traumeselskab) Fredag 6. juni 10.00 til 13.00 Dagsorden bestyrelsesmøde DOT (Dansk ortopædkirurgisk traumeselskab) Fredag 6. juni 10.00 til 13.00 Tilstede: Frank Damborg (FD), Lonnie Froberg (LF), Michael Brix (MB), Nanna Salling (NS), Søren Kold

Læs mere

REFERAT. 1. Godkendelse af dagsorden: Dagsordenen blev godkendt med en enkelt tilføjelse under pkt. 17.

REFERAT. 1. Godkendelse af dagsorden: Dagsordenen blev godkendt med en enkelt tilføjelse under pkt. 17. DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE onsdag d. 18. januar 2017, kl 16.00 Sinatur Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart REFERAT Deltagere fra bestyrelsen samt sekretariatet: Morten Schultz

Læs mere

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 Leder Den gode uddannelse! Hvad kan og skal vi gøre i YODA for at bidrage til en god ortopædkirurgisk uddannelse på alle landets afdelinger? Alle yngre ortopædkirurger er under

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Andreas Balslev-Clausen 15.02.2011 Hotel Sixtus

Andreas Balslev-Clausen 15.02.2011 Hotel Sixtus Referat bestyrelsesmøde i UDDU 20.01.2011 1/5 1.0 Godkendelse af dagsorden Tre punkter blev tilføjet 6. Fremtidig mødestruktur mellem DOS og UDDU 12. UEMS /EBOT eksamen. Udvælgelse af eksaminatorer. 14.

Læs mere

a. Valg af dirigent: Søren Kold Valg af referent: Maj Haubuf Godkendelse af dagsordenen b. Godkendelse af referat fra UDDU møde juni 2016 Godkendt.

a. Valg af dirigent: Søren Kold Valg af referent: Maj Haubuf Godkendelse af dagsordenen b. Godkendelse af referat fra UDDU møde juni 2016 Godkendt. 1 1. Formalia a. Valg af dirigent: Søren Kold Valg af referent: Maj Haubuf Godkendelse af dagsordenen b. Godkendelse af referat fra UDDU møde juni 2016 Godkendt. 2: Velkommen til Jan Duedal Rölfing(JDR)

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

Dansk Neurokirurgisk Selskab

Dansk Neurokirurgisk Selskab Dansk Neurokirurgisk Selskab Marts 2016 Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 11. marts 2016 i Charlottehaven på Østerbro. Dagsordenen: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af referatet

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Tirsdag d 20. oktober 2015, kl. 17.00

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Tirsdag d 20. oktober 2015, kl. 17.00 DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Tirsdag d 20. oktober 2015, kl. 17.00 Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, 2300 København S Mødelokale Directors Referat final Deltagere fra bestyrelsen

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Mandag d. 24. september 2012 kl

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Mandag d. 24. september 2012 kl DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Mandag d. 24. september 2012 kl. 09.30 Hotel Crown Plaza Copenhagen Towers, Ørestads Boulevard 114-118 2300 København S mødelokale Lake Superior Referat Deltagere

Læs mere

Andreas Balslev-Clausen. 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder.

Andreas Balslev-Clausen. 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder. Referat af møde i UDDU 1/5 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder. 2.0 Godkendelse af referat. Referatet godkendes uden yderligere kommentarer.

Læs mere

Generalforsamling Dansk Ortopædisk Selskab 28. oktober 2010

Generalforsamling Dansk Ortopædisk Selskab 28. oktober 2010 Generalforsamling Dansk Ortopædisk Selskab 28. oktober 2010 1. Valg af dirigent Niels Dieter Röck blev valgt med akklamation, og konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt i forhold til

Læs mere

Bestyrelsesmøde februar 2012 07-11-2011 1/5. Tid Punkt Emne Ansvar

Bestyrelsesmøde februar 2012 07-11-2011 1/5. Tid Punkt Emne Ansvar Bestyrelsesmøde februar 2012 07-11-2011 1/5 17:00 17:15 1.0 Formalia Dirigent: Kristoffer Barfod Referent: Thomas Jensen 17:15 18:45 2.0 Gennemgang af handlingsplan for ansvarområderne 2.1 Handlingsplan

Læs mere

Love. LOVE for DANSK SELSKAB FOR KLINISK ONKOLOGI. Stiftet 13. maj Revideret generalforsamling Forslag til ny revision april 2013

Love. LOVE for DANSK SELSKAB FOR KLINISK ONKOLOGI. Stiftet 13. maj Revideret generalforsamling Forslag til ny revision april 2013 Love LOVE for DANSK SELSKAB FOR KLINISK ONKOLOGI Stiftet 13. maj-2004 Revideret generalforsamling 2007. Forslag til ny revision april 2013 1 GAMLE LOVE 1 NYE LOVE 1.1 Selskabets navn er Dansk Selskab for

Læs mere

Dansk Laryngologisk Selskabs Årsmøde 2009 State of the Art in Phonosurgery

Dansk Laryngologisk Selskabs Årsmøde 2009 State of the Art in Phonosurgery Dansk Laryngologisk Selskabs Årsmøde 2009 State of the Art in Phonosurgery Mødet afholdes på Vejle Sygehus i lokalet På Bjerget, Kabbeltoft 25, 7100 Vejle. fredag den 16. Januar 2009. Programmet opdateres

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Tirsdag d 24. juni 2014, kl. 10.00 13.30

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Tirsdag d 24. juni 2014, kl. 10.00 13.30 DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Tirsdag d 24. juni 2014, kl. 10.00 13.30 Sted: Gentofte Hospital, Niels Andersens Vej 65, 2900 Hellerup Kirurgisk afdeling, Ortopædkirurgisk afsnit, opgang 12,

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Tirsdag d. 21. oktober 2014, kl. 17.00 21.30 Sted: Radisson Blu Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 København S Lokale: Directors Referat Deltagere fra bestyrelsen

Læs mere

*Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik Kirurgi 47. bestyrelsesmøde 9.maj 2014 kl IDA mødecenter Kalvebod Brygge København

*Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik Kirurgi 47. bestyrelsesmøde 9.maj 2014 kl IDA mødecenter Kalvebod Brygge København *Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik Kirurgi 47. bestyrelsesmøde 9.maj 2014 kl. 9.30 12.30 IDA mødecenter Kalvebod Brygge København Til stede: Søren Solgaard, Jens Retpen, Snorre Steffensen, Stig

Læs mere

Dagsorden UDDU 10. december 2010 kl. 10.00. Patienthotellet på OUH

Dagsorden UDDU 10. december 2010 kl. 10.00. Patienthotellet på OUH Dagsorden UDDU 10. december 2010 kl. 10.00 Patienthotellet på OUH Dagsorden 1) Godkendelse af dagsorden 2) Referat tirsdag d. 26. oktober med gennemgang af bullits 3) Uddannelsesdag 29. april status (NWP

Læs mere

Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5. Andreas Balslev-Clausen 3. dec. 2012 Pt.hotel Odense

Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5. Andreas Balslev-Clausen 3. dec. 2012 Pt.hotel Odense Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med tilføjelse af punkt om frivillig eksamen i forb. med speciallægeanerkendelse. 2.0 Velkommen til Naja Bjørslev

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI DER AFHOLDES ORDINÆR GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 21. MAJ 2015 KL. 17.00 PÅ HOTEL NYBORG STRAND, ØSTERØVEJ

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 22. januar 2009 i Domus Medica

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 22. januar 2009 i Domus Medica Dato: 30. januar 2009 J.nr. 2007-12842/115764 Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 22. januar 2009 i Domus Medica Tilstede: Afbud: J. Michael Hasenkam, Hans Kirkegaard, Ulla Breth Knudsen, Niels Qvist,

Læs mere

SCANSECT s Kogebog. Del 1: Organisation

SCANSECT s Kogebog. Del 1: Organisation SCANSECT s Kogebog Del 1: Organisation SCANSECT bestyrelse 2004 Sidst revideret marts 2009 1 Indholdsfortegnelse Mål og retningslinjer... 3 Foreningens formål/syfte... 3 Generalsekretær... 4 Sekretær...

Læs mere

Dansk Neurologisk Selskabs generalforsamling. lørdag den 2. april 2016 på Hotel Munkebjerg i Vejle

Dansk Neurologisk Selskabs generalforsamling. lørdag den 2. april 2016 på Hotel Munkebjerg i Vejle Dansk Neurologisk Selskabs generalforsamling lørdag den 2. april 2016 på Hotel Munkebjerg i Vejle Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Beretninger fra udvalg og delegerede 4. Aflæggelse

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Fredag d. 8. maj i forlængelse af NOF board Hotel Hilton Nordic, Reykjavik. Mødelokale E Referat Final Deltagere fra bestyrelsen samt sekretariatet: Klaus Hindsø

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Onsdag d. 11. januar 2012, kl. 17.00

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Onsdag d. 11. januar 2012, kl. 17.00 DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Onsdag d. 11. januar 2012, kl. 17.00 Sted: Hotel Sixtus, Middelfart Referat, Final Deltagere fra bestyrelsen samt sekretariatet: Benn Duus (BD), Per Kjærsgaard-Andersen

Læs mere

Forskningstræningskursus II 2017 Otorhinolaryngologi og Hoved-Halssygdomme

Forskningstræningskursus II 2017 Otorhinolaryngologi og Hoved-Halssygdomme Information til tilmeldte kursister til Forskningstræningskursus II Kære kursist Du er tilmeldt Forskningstræningskursus II i 2017 på følgende dage: Del 1: Mandag d. 23. oktober onsdag d. 25. oktober 2017

Læs mere

Referat af møde i UDDU 2012.09.07 2/5. Andreas Balslev-Clausen 2012.09.08 Patienthotellet OUH

Referat af møde i UDDU 2012.09.07 2/5. Andreas Balslev-Clausen 2012.09.08 Patienthotellet OUH Referat af møde i UDDU 2012.09.07 1/5 Andreas 2012.09.08 Patienthotellet OUH 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes. Naja Bjørslev og Thomas Lind har desværre måttet melde forfald. har

Læs mere

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER Zell am See. 14. marts 2015 Hotel Alpenblick KURSUSLEDELSE Sven Søren Larsen Flemming Burcharth Claus Perrild FORORD Efteruddannelseskursus for praktiserende

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Odense Universitets Hospital Neurologisk

Læs mere

National Klinisk Retningslinje for Knæartrose

National Klinisk Retningslinje for Knæartrose Nationale kliniske retningslinjer (NKR) - spot på implementering National Klinisk Retningslinje for Knæartrose Baggrund for retningslinjen og betydningen set fra et ortopædkirurgisk perspektiv Søren Overgaard

Læs mere

Fase 4 uddannelsen indenfor kirurgisk behandling af degenerative og inflammatoriske knælidelser

Fase 4 uddannelsen indenfor kirurgisk behandling af degenerative og inflammatoriske knælidelser Fase 4 uddannelsen indenfor kirurgisk behandling af degenerative og inflammatoriske knælidelser Baggrund Den ortopædkirurgiske behandling af knælidelser i Danmark varetages af flere subspecialer, afhængig

Læs mere

Hoftenære Frakturer, Evidens og Forskning

Hoftenære Frakturer, Evidens og Forskning Hoftenære Frakturer, og Forskning Søren Kring Traumesektionen Hvidovre Hospital Indhold (20 min) Formål: At skabe forståelse for evidens og forskning på hoftenære frakturer Indhold (20 min) Forskningsområder

Læs mere

FORMANDSBERETNING SAKS 2013/ 2014:

FORMANDSBERETNING SAKS 2013/ 2014: FORMANDSBERETNING SAKS 2013/ 2014: Vi er nu 159 medlemmer. Der er i det forgangne år kommet 14 nye medlemmer. Da 6 har meldt sig ud, har vi således haft en netto tilvækst af 8 medlemmer siden sidste generalforsamling.

Læs mere

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv.

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv. Referat fra Generalforsamling Fagligt Selskab for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker Den 29. september 2009 på Helnan Marselis Hotel, Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg

Læs mere

UB vælges til webmaster. NS vælges til sekretær og kasserer. FD og NS formulerer opgaverne for de to poster.

UB vælges til webmaster. NS vælges til sekretær og kasserer. FD og NS formulerer opgaverne for de to poster. Bestyrelsesmøde DOT (Dansk ortopædkirurgisk traumeselskab) Fredag 5. december 2014 10.30 til 14.00 (Viby. Århus) Inviterede: Upender Singh, Ulrik Branner, Frank Farsø, Lasse Bayer, Illja Ban, Annie Primdahl,

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde DOT (Dansk Ortopædkirurgisk Traumeselskab) Mandag 8. JUNI 2015

Referat af bestyrelsesmøde DOT (Dansk Ortopædkirurgisk Traumeselskab) Mandag 8. JUNI 2015 Referat af bestyrelsesmøde DOT (Dansk Ortopædkirurgisk Traumeselskab) Mandag 8. JUNI 2015 Tilstede: Ulrik Branner (UB), Frank Farsø (FF), Illja Bann (IB), Annie Primdahl (AP), Lonnie Froberg (LF), Michael

Læs mere

Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015

Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015 Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015 Definition Onkologi-arbejdsgruppen er en lægefaglig, videnskabeligt understøttende arbejdsgruppe med reference til

Læs mere

Referat. Generalforsamling i DNRS i Odense onsdag den 29 marts 2017 kl 15

Referat. Generalforsamling i DNRS i Odense onsdag den 29 marts 2017 kl 15 Referat Generalforsamling i DNRS i Odense onsdag den 29 marts 2017 kl 15 1. Pernille Skejø blev valgt som dirigent. Generalforsamlingen konstateredes rettidigt indkaldt. 2. Formandens beretning se bilag.

Læs mere

anæstesi intensiv medicin smertediagnostik og smertebehandling akutbehandling, traumebehandling og præhospitalbehandling samt katastrofemedicin.

anæstesi intensiv medicin smertediagnostik og smertebehandling akutbehandling, traumebehandling og præhospitalbehandling samt katastrofemedicin. DAGSORDEN DASAIMs ordinære generalforsamling 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Beretning fra udvalg og arbejdsgrupper 4. Beretning og regnskab fra DASAIMs Fond 5. Indkomne forslag 6. Regnskab

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

anæstesi intensiv medicin smertediagnostik og smertebehandling akutbehandling, traumebehandling og præhospitalbehandling samt katastrofemedicin.

anæstesi intensiv medicin smertediagnostik og smertebehandling akutbehandling, traumebehandling og præhospitalbehandling samt katastrofemedicin. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin - Vedtægter 1. Navn og formål Selskabets navn er Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin. Navnet forkortes DASAIM og vil herefter i vedtægterne

Læs mere

EPS. Årsrapport 2009. Accelererede operationsforløb innovation på tværs. Enhed for Perioperativ Sygepleje

EPS. Årsrapport 2009. Accelererede operationsforløb innovation på tværs. Enhed for Perioperativ Sygepleje EPS Årsrapport 2009 Accelererede operationsforløb innovation på tværs Enhed for Perioperativ Sygepleje 1 Accelererede operationsforløb - Innovation på tværs Enhed for Perioperativ Sygepleje startede i

Læs mere

DOS BULLETIN ÅRSMØDET 2008... 3 REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB... 8 UDVALG I DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB...

DOS BULLETIN ÅRSMØDET 2008... 3 REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB... 8 UDVALG I DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB... DOS BULLETIN NR. 4 JUNI 2008 37. ÅRGANG ÅRSMØDET 2008.............................. 3 INDKALDELSE AF FOREDRAG OG POSTERS............. 4 ABSTRACTS OG POSTERE......................... 5 FOREDRAGSKONKURRENCE.......................

Læs mere

Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI).

Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI). Kort klinisk retningslinje vedr.: Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI). Udarbejdet af SAKS (Dansk Selskab for Artroskopisk Kirurgi og Sportstraumatologi) Forfattere:

Læs mere

Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord

Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord Beskrivelse af specialet Plastikkirurgi er et nyt som selvstændigt speciale, jf. Sundhedsstyrelsens

Læs mere

YODA NYHEDSBREV DECEMBER 2012

YODA NYHEDSBREV DECEMBER 2012 YODA NYHEDSBREV DECEMBER 2012 Leder Hvordan lærer du bedst? Af egen erfaring ved vi, at optimal indlæring opnås bedst, når man undervises i noget man i forvejen har lidt viden/erfaring i. Dette understøttes

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi Dato: Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning begreber, principper og krav, som er tilgængelig

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

FYPAs Årsberetning for 2012

FYPAs Årsberetning for 2012 FYPAs Årsberetning for 2012 FYPAs medlemstal Foreningen af Yngre Patologer (FYPA) havde pr. 31.12.2012 i alt 115 medlemmer. Siden sidste årsberetning har der været 18 indmeldelser, og 5 udmeldelser af

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Dag 1, d. 29. august: Forsknings-ABC og kritisk litteraturlæsning

Dag 1, d. 29. august: Forsknings-ABC og kritisk litteraturlæsning Lokalitet: Hvidovre Hospital Aud. 1, Forsknings- og Undervisningsbygningen Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre Dag 1, d. 29. august: Forsknings-ABC og kritisk litteraturlæsning 9.00-9.30: Ankomst og kaffe

Læs mere

DASAIMS UDDANNELSES UDVALG. MØDE VEJLE SYGEHUS 12. Januar 2011 REFERAT

DASAIMS UDDANNELSES UDVALG. MØDE VEJLE SYGEHUS 12. Januar 2011 REFERAT DASAIMS UDDANNELSES UDVALG MØDE VEJLE SYGEHUS 12. Januar 2011 REFERAT Tilstede: Helle Thy Østergaard, Dorte Keld, Karen Skjelsager(formand), Hanne Tanghus Olsen, Kirsten Bested, Nicola G. Clausen (Referent),

Læs mere

ATLS Denmark Fond Love og Vedtægter

ATLS Denmark Fond Love og Vedtægter ATLS Denmark Fond Love og Vedtægter 1. Navn ATLS Denmark Fond er en selvejende institution, og omfattes lovmæssigt som en Erhvervsdrivende Fond. Stk. 2. Adresse. ATLS Denmark Fond har hjemsted i Lyngby

Læs mere

5. Fremlæggelse og godkendelse af estimat 2016 og budget 2017, herunder fastsættelse af kontingenter for næste år

5. Fremlæggelse og godkendelse af estimat 2016 og budget 2017, herunder fastsættelse af kontingenter for næste år Referat fra Generalforsamlingen 2016 Den 12. april 2016, kl. 16.00 Afholdt ved Messe C, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab til generalforsamlingens

Læs mere

Referat DSIM bestyrelsesmøde 17. juni 2015

Referat DSIM bestyrelsesmøde 17. juni 2015 Referat DSIM bestyrelsesmøde 17. juni 2015 Til stede: Britt Falskov, Pia Nimann Kannegaard, Susanne Bro, Ingrid Titlestad, Anders Rinnov, Rikke Krogh-Madsen 1) Konstituering af bestyrelsen: Pia Nimann

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Sociologforening

Generalforsamling i Dansk Sociologforening Generalforsamling i Dansk Sociologforening Mandag d. 23. februar 2015 Kl. 19:45-21:30 på Københavns Universitet, Sociologisk Institut, Center for Sundhed og Samfund, Øster Farimagsgade 5, 1353 København

Læs mere

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME FEBRUAR 2015 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME Årsrapport 2014 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHAND- LING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

Læs mere

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER TELE Veteran Veteranklubben i Tele-post Greenland Referat af Generalforsamlingen d. 1. september 2012 på KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER Generalforsamlingen blev påbegyndt lidt over 1500 efter indtagelse

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Mandag d. 23. september 2013 kl. 9.00 12.00

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Mandag d. 23. september 2013 kl. 9.00 12.00 DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Mandag d. 23. september 2013 kl. 9.00 12.00 Hotel Crown Plaza, Copenhagen Towers Ørestad Boulevard 114 118, 2300 København S Lokale: Lake Superior, 2 sal Referat

Læs mere

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER Zell am See 11. 18. marts 2017 Hotel Alpenblick KURSUSLEDELSE Sven Søren Larsen Flemming Burcharth Claus Perrild FORORD Efteruddannelseskursus for praktiserende

Læs mere

Emne: Dato for møde: Side. Dagsorden til møde i UDDU september 2015 25.09.15 1. Referent: Udfærdiget dato : Mødested

Emne: Dato for møde: Side. Dagsorden til møde i UDDU september 2015 25.09.15 1. Referent: Udfærdiget dato : Mødested Dagsorden til møde i UDDU september 2015 25.09.15 1 1.0 Formalia a. Valg af dirigent (10.00-10.01) Søren Kold b. Valg af referent (10.01-10.02) c. Godkendelse af dagsordenen (10.02-10.05) d. Godkendelse

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Implementering af NKR. Claus Munk Jensen Ledende overlæge Ortopædkirurgisk afdeling Gentofte Hospital

Implementering af NKR. Claus Munk Jensen Ledende overlæge Ortopædkirurgisk afdeling Gentofte Hospital Implementering af NKR Claus Munk Jensen Ledende overlæge Ortopædkirurgisk afdeling Gentofte Hospital Formål At give den enkelte patient den rette behandling - på rette tid. Hvordan? Kliniske vejledninger

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Per Kjaersgaard-Andersen

Per Kjaersgaard-Andersen Nationale Retningslinier for Hofte- og Knækirurgi (alloplastik og hofteartroskopi) i Danmark Per Kjærsgaard-Andersen Associate Professor Vejle Hospital University of Southern Denmark DENMARK Per Kjaersgaard-Andersen

Læs mere

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Den 6. november 2015 kl Trinity i Fredericia.

Den 6. november 2015 kl Trinity i Fredericia. Referat fra generalforsamling FSDS Den 6. november 2015 kl. 16.30-18.00 Trinity i Fredericia. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Godkendelse af dagsorden 4. Formandens beretning

Læs mere

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Fremmødte: Stemmeberettigede:

Læs mere

2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009

2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009 Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009 Tilstede: Vibeke Krøll, formand, Inge Madsen, Judith Mølgaard, Inge Hynkemejer, Hans

Læs mere

EFTER- UDDANNELSE 2018

EFTER- UDDANNELSE 2018 EFTER- UDDANNELSE 2018 Nutricia Academia Styrker sundhedsfaglige gennem uddannelse og vidensdeling kursusoversigt 2018 Nutricia udbyder efteruddannelse og en række af kurser inden for klinisk ernæring

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19 OPFØLGNING PÅ VENTRIKELRESEKTION FOR CANCER I DANMARK 2004-2007 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Monitorering og Evaluering Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2016 Dansk Hoftealloplastik Register

Nyhedsbrev juni 2016 Dansk Hoftealloplastik Register Nyhedsbrev juni 2016 Dansk Hoftealloplastik Register Styregruppen vil gerne informere om en række ændringer vedrørende DHR. Ændringer i styregruppen For Region Nordjylland erstattes Michael Ulrich Vinther

Læs mere