Almenbos nye domicil på Hold-an Vej 16. Årsberetning Administrationsorganisation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Almenbos nye domicil på Hold-an Vej 16. Årsberetning 2012. Administrationsorganisation"

Transkript

1 Almenbos nye domicil på Hold-an Vej 16 Årsberetning 2012 Administrationsorganisation 1

2 Indholdsfortegnelse Bestyrelse og medarbejdere side 3 Administration side 4 Det kommunale samarbejde og styringsdialogen side 9 Energi og miljø side 10 Indflytterfest Boligorganisationerne og deres afdelinger side 11 Nøgletal side 13 Beboerdemokratiet side 15 Forvaltningsrevision side 16 Økonomi side 17 Fremtiden side 18 2

3 Bestyrelse og medarbejdere Bestyrelsen Per Kloster Andersen Marie-Louise Scharling Mogens Kjeldstrøm Pedersen Lene Aastrup Nielsen Jens Rytter Hansen Svend Erik Pedersen Maria Lundahl Assov Allan Fabritius Bjarne Frølund formand næstformand bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem udpeget af Ballerup Kommune medarbejderrepræsentant udpeget af bestyrelsen Afdeling Nordre Munkegård Medarbejdere Direktør Cheftekniker Økonomikonsulent Forvaltning og eksternt personale Personaleadministration Udlejning Økonomimedarbejder Reception Sekretariat Sekretariat Lisbet Schaltz Claus Sieben Hansen Laila Anine Jensen Søren Worm Anne Castella Helle Juul Anne Sofie Mouret Pia Mielko Lotte Schultz Lene Terpe 3

4 Administration Vi indledte året med at arbejde på at få retten over vores navn Almenbo. En jysk boligorganisation havde - efter en fusion mellem to jyske boligforeninger - valgt at bruge navnet Almenbo som en del af boligorganisationens nye navn (AlmenBo Aarhus). Dette erfarede vi, da vi begyndte at modtage fakturaer, henvendelser fra advokatfirmaer m.m., som ikke vedrørte de boligorganisationer, som vi administrerer. Mange boligsøgende og beboere fra Aarhus henvendte sig også for enten at blive skrevet op til en bolig, for at sige deres bolig op eller blot for at få afklarende oplysninger. Vi fik selvsagt en del ekstra arbejde og desværre var vi ikke i stand til at hjælpe. Der var ikke forståelse fra den jyske boligorganisations side - ej heller fra BLs side - om, at det ville være hensigtsmæssigt, at boligorganisationen valgte et andet navn end vores. Den jyske boligorganisation var vidende om, at vores administrationsorganisation bar navnet Almenbo, men også havde registreret, at vi ikke havde patent på navnet. Vi mente, at vi havde retten til navnet, som vi på dette tidspunkt havde båret i 10 år. Med advokathjælp fik vi og den jyske boligorganisation udarbejdet en aftale, som begge organisationer kunne leve med. Den jyske boligorganisation fik retten til at anvende navnet Almenbo, når det indgik i boligorganisationens fulde navn. Vi søgte og fik patent på navnet Almenbo. Året har også båret præg af stor aktivitet i forhold til de nye tiltag, som Landsbyggefonden lancerede. Blandt andet boligportalen - danmarkbolig.dk - der skulle udvides med et huslejeregister. Vi mente umiddelbart ikke, at denne udvidelse ville blive et problem, da vi allerede var registreret i boligportalen, der ved lov blev oprettet i 2010 som en søgeportal for alle Danmarks almene boliger. Men helt gnidningsløst gik det ikke. Der skulle være fuldstændig overensstemmelse mellem vores boligsystem, Landsbyggefonden og BBR-meddelelserne for at huslejeregistret kunne se den enkel- 4

5 te boligs data. Det gav nogle udfordringer - samtlige lejemål måtte gåes igennem - fordi de boliger, som vi administrerer, er af ældre dato og derfor registreret i vores boligsystem med decimaler i kvadratmeterangivelsen på den enkelte bolig. Alle de oplysninger, som vi fremadrettet skal indberette til huslejeregistret, skal anvendes af Udbetaling Danmark, som fra 2013 overtager administrationen af den individuelle boligstøtte. Der er stor fokus på at minimere udsættelse af lejere på grund af manglende huslejeindbetaling og Folketinget traf en beslutning om, at lejelovens tre løbedage skulle fjernes. Det skulle medvirke til, at huslejen kunne betales straks efter, at lejeren har modtaget sin indkomst. Almenbo har meget få udsættelser. Vi prioriterer en hurtig indsats ved at skabe kontakt til den berørte lejer og få en løsning på restancen på en hensigtsmæssig måde og i nogle tilfælde i et konstruktivt samarbejde med kommunen. Ud over de allerede nævnte tiltag har yderligere tiltag medført en øget aktivitet i administrationen. Her skal nævnes den digitale signatur, som allerede var etableret, men som skulle ændres til at virke gennem NemID for at få adgang til de offentlige portaler. Landsbyggefonden besluttede ligeledes at ændre adgang til deres side med digital signatur og gik væk fra den tidligere adgang med password. Det har givet nogle administrative udfordringer, da adgang til de offentlige portaler med digital signatur lå hos én betroet medarbejder, mens indberetninger og adgange til Landsbyggefondens øvrige portaler var delt mellem de medarbejdere, der havde kompetencen. Som digital signatur har vi valgt NemID, men det giver nogle udfordringer både sikkerhedsmæssigt og ressourcemæssigt, fordi vi har valgt, at NemID af sikkerhedsmæssige grunde ikke er tildelt hver medarbejder. 5

6 Derudover har det længe været et irritationsmoment, at vi som administrationsorganisation - udover Almenbo egen digitale signatur - skal administrere digital signatur for hver af de boligorganisationer, som vi administrerer. Der må arbejdes på en løsning, hvor en administrationsorganisation tildeles én digital signatur, der giver adgang til samtlige de boligorganisationer, der administreres - selvfølgelig med boligorganisationernes tilladelse. Almenbos bestyrelse er erfarne medlemmer og med en professionel administration prioriteres det at løse opgaverne selv. Igennem de 11 år hvor Almenbo har eksisteret, har der dog været nogle enkelte sager, hvor vi har søgt om rådgivning fra BL. En rådgivning som Almenbos bestyrelse satte på dagsordenen for at drøfte værdien af medlemsskabet af BL. Som grundlag for debatten om et fortsat medlemskab af BL havde administrationen udarbejdet et notat om fordele/ulemper ved medlemsskabet. Bestyrelsen tog administrationens anbefaling om fortsat medlemskab til efterretning, dog med ønsket om at drøfte medlemsskabet på et senere tidspunkt. Emnet blev taget op på ny sidst på året, hvor bestyrelsen besluttede at mødes med Bent Madsen, BLs direktør, på bestyrelsesmødet i starten af det nye år. Bent Madsens fremlægning af BL som virksomhed blev positivt modtaget og ikke mindst Bent Madsens personlighed og engagement gav bestyrelsen et indtryk af, at BL som virksomhed havde mange nye tilbud, som boligorganisationerne kunne gøre brug af. 6

7 Ud fra en orientering fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i juni måned om erhvervelse af eksisterende ejendomme, skabte administrationen ideen om at etablere flere almene boliger ved en sådan erhvervelse, hvilket blev fremlagt for Almenbos bestyrelse. Punktet blev sat på dagsordenen på boligorganisationernes repræsentantskabsmøder, hvor Almenbo fik fuldmagt til at se efter egnede ejendomme. Selv om den kommunale grundkapital er sat ned fra 14 % til 10 % er det vores opfattelse, at det ikke vil gøre den store forskel at få gang i nybyggeriet. Derimod kan vi se ideen i at skabe flere almene boliger gennem erhvervelse af eksisterende ejendomme. Det kan for eksempel være ejendomme, som kommunerne af den ene eller anden grund ønsker at sælge. Der stilles selvfølgelig store krav til denne form for etablering af almene boliger. Et forslag der først kan blive en realitet, når den enkelte kommune har godkendt, at kommunen ønsker flere almene boliger. Vi synes, at det er en spændende måde at få flere almene boliger på og vi glæder os til at gå i dialog med de enkelte kommuner, der ved denne erhvervelse ikke skal bidrage med en kommunal grundkapital. Det vil sige, at når den erhvervede ejendom er mærket til almene boliger, bliver de til ustøttede almene boliger, der skal følge de samme regler, som de støttede almene boliger. Almenbo havde længe set efter andre administrationslokaler, der lå mere centralt i Ballerup. I september godkendte Almenbos bestyrelse, at vi bød ind på en ejendom, som Ballerup Kommune havde udbudt til salg. 7

8 Den 1. december blev Almenbo ejer af ejendommen Hold-an Vej 16 og administrationen flyttede ind den 1. marts 2013 efter en gennemgribende istandsættelse. Vi inviterede alle vores bestyrelser, kollegaer og samarbejdspartnere til Åbent hus arrangement den 3. maj Pølsevognen stod klar til vores gæster, som også nød det gode vejr i vores have efter en rundvisning i vores nye administrationshus. Afdeling Kornvænget Afdeling Egebjerghaven 8

9 Det kommunale samarbejde og styringsdialogen Vi administrerer boligorganisationer i Ballerup, København og Gentofte kommune og det er tredje gang, at vi har holdt møder med kommunerne omkring det lovpligtige årlige styringsdialogmøde. Vi sætter stor pris på disse møder, hvor dagsordenen sættes af kommunen med en gennemgang af de emner, den enkelte kommune har valgt at prioritere for året. Vi synes, at det er givtige møder for begge parter. I en enkelt kommune blev et tidligere års styringsdialogmøde holdt på en af boligorganisationens afdelinger, der netop havde afsluttet et renoveringsarbejde. Vi synes, at det er en god måde for kommunen at se afdelingerne på og vil tilbyde de øvrige kommuner samme mulighed. Afdeling Bispebjerg Bakke 9

10 Energi og Miljø Der er større og større fokus på energiforbrug og miljø i afdelingerne og på at opnå den mest energieffektive drift i de enkelte afdelinger. Energioptimering skal som udgangspunkt ske, uden at der sker nogen forringelse af komforten for beboerne, forstået sådan at der ikke må blive koldere i lejligheder, mørkere på fællesarealerne, osv. For at opretholde fokus og høj faglighed på området, har vi valgt at indgå et samarbejde med Energi & Miljø. Udgifterne til el, varme og vand er - og vil blive - stigende i fremtiden, hvorfor der er brug for en vedholdende fokus på minimering af forbruget såvel teknisk som adfærdsmæssigt. Det er derfor af stor betydning, at vi alle kontinuerligt udvikler og fornyer den grønne profil. Energi & Miljø er et andelsselskab, som arbejder tæt sammen med afdelingerne omkring energiforbrug og optimering. Derudover er Energi og Miljø den daglige sparringspartner og afholde kurser i nødvendigt omfang. Der arbejdes allerede på flere projekter, f.eks. solceller på sydgavlene i Lundebjerg, energiscreening af Lundebjerg og Egebjerg og vejrprognosestyring af varmeanlæg i Kirstinelund. Disse er alle spændende projekter, som har til formål at effektivisere og minimere energiforbruget. Den nuværende fastprisaftale med DONG på el løber frem til 2015, hvorefter vi har lavet en fastprisaftale frem til 2018 med ScanEnergi. Aftalen med ScanEnergi er en såkaldt spotprisaftale, hvilket betyder, at man bliver afregnet efter den varierende elpris over et døgn. Ejendommene bruger en del fællesstrøm i de billige timer på døgnet til for eksempel varmecentraler, vej og stibelysning m.v. Spotprisaftalen er derfor fordelagtig, da elpriserne om natten er væsentlig billigere. 10

11 Boligorganisationerne og deres afdelinger Der er travlhed, når det handler om at sørge for afdelingernes vedligeholdelsestilstand. Bestyrelserne forholder sig hvert år ved bygningsgennemgangen til langtidsplanen for den enkelte afdelings vedligeholdelse. Bestyrelserne lægger også vægt på, at afdelingerne fornyes og vurderer i samarbejde med administrationen, hvad der kan gøres for, at boligerne har en standard, der gør boligerne tidssvarende og attraktive for nye beboere. Ikke mindst vurderes det hvilke arbejder, der er realistiske at sætte i gang i forhold til afdelingernes økonomi og dermed den fremtidige husleje. Når afdelingerne har en alder på mere end 50 år, melder der sig nogle af de lidt mere kedelige og forstyrrende arbejder for beboerne. Vi har nu i to afdelinger skiftet samtlige faldstammer, hvilket så absolut ikke blev vel modtaget af de berørte beboere. Det er forståeligt - det er ikke sjovt at undvære bad og toilet i flere dage. Men beboerne var også klar over, at det var nødvendigt. De fleste mærkede jo hver dag faldstammens utilstrækkelighed. Begge afdelinger er kommet godt ud af udskiftningen af faldstammerne og beboerne har taget besværlighederne med oprejst pande. Administrativt set er faldstammeudskiftninger forløbet upåklageligt. Tidsplanen er holdt og entreprenørerne har været meget omsorgsfulde over for beboerne. Vi har nu afsluttet en sammenlægning af lejligheder på Bispebjerg Bakke. Sammenlægningen er løbet over to etaper. Den første etape blev gennemført ad frivillighedens vej. Her blev otte lejligheder sammenlagt til fire store lejligheder på omkring 100 m² Den 2. etape blev gennemført ved tvungen genhusning, hvor i alt 24 lejligheder blev sammenlagt til 16 lejligheder på ca. 80 m². Sammenlægningen er gennemført med tilskud fra Københavns Kommunes Byfornyelsespulje samt en forbedringslejeforhøjelse for de nu 20 sammenlagte lejligheder. 11

12 Bispebjerg Bakke, som blev opført med små 1 og 2 rums boliger, kan nu tilbyde eksisterende beboere og boligsøgende lejligheder, der er tidssvarende både størrelsesmæssigt og indretningsmæssigt. I Gentofte Kommune besluttede boligorganisationen Munkegård i 2010 at sælge erhvervsarealet - Munketorvet fra. Det har været en lang proces, der indebar en ny lokalplan for området, før salget kunne blive en realitet. Lokalplanen blev endeligt godkendt i juni måned, hvorefter dagligvarebutikken Lidl, der var køber til Munketorvet, kunne fremsende ansøgning om byggetilladelse til ændring af Munketorvet. Byggetilladelsen modtog Lidl i starten af januar Boligorganisationen havde samtidig med ansøgningen om salg af Munketorvet søgt Gentofte Kommune om etablering af seniorboliger på taget af den dagligvarebutik, som Lidl skulle opføre på Munketorvet. På ansøgningstidspunktet i 2010 havde Gentofte Kommune ingen forventning om, at kommunalbestyrelsen ville godkende opførelse af disse almene seniorboliger. Der blev etableret en byggeret gældende til og med 2015, der gav boligorganisationen retten til at opføre disse seniorboliger, hvis der kunne opnås tilsagn herom fra Gentofte Kommune. Gentofte Kommune henvendte sig i starten af 2013, idet kommunalbestyrelsen havde åbnet op for ønsket om flere almene boliger i kommune. Gentofte Kommune har godkendt skema A om opførelse af 8 seniorboliger på taget af Lidls dagligvarebutik på Munketorvet. Nordre Munkegårds afdelingsbestyrelse har i et stykke tid drøftet nye tiltag for afdelingen. Administrationen udarbejdede en helhedsløsning, som afdelingsbestyrelsen kunne stå inde for og der arbejdes nu videre på projektet, der omfatter tilgængelighed, sammenlægning af lejligheder, energi og miljø, beboeraktiviteter samt udearealer. De samlede renoveringsarbejder forventes at opnå støtte fra Landsbyggefondens renoveringspulje 12

13 Nøgletal Bispebjerg Bakke Nordre Munkegård Rosengade Lundebjerg Ravnsletlund Kirstinelund Kornvænget Egebjerghaven Antal lejemål inkl. erhverv 188,00 32,00 520,00 30,00 533,00 73,00 190,00 191,00 Familieboliger m² , , ,60 775, , , , ,00 Ældreegnede boliger 0,00 0, , , ,50 0,00 801,80 0,00 Ungdomsboliger 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 396,30 796,80 0,00 Beboelse i alt , , , , , , , ,00 Erhverv, inst. mv. m² 287,50 0, ,40 0,00 370,70 160,00 0, ,50 Vandforbrug kr. pr. år , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,10 kr. pr. lejemål , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,87 Forbrug m³ pr. år , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,80 Forbrug m³ pr. lejemål ,60 65,03 82,70 77,60 77,52 61,99 67,28 85, ,47 64,34 82,82 81,00 77,35 65,75 63,66 86, ,13 65,38 81,32 64,57 71,72 59,11 66,52 87,42 13

14 Bispebjerg Bakke Rosengade Lundebjerg Ravnsletlund Kirstinelund Kornvænget Egebjerghaven Nordre Munkegård El forbrug til fællesarealer, opgange og kældre mv. kr. pr. år , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,36 kr. pr. lejemål ,06 815, , , , , , , ,13 808, , , , , , , ,86 840, , , , , ,37 kwh forbrug pr. år , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 kwh forbrug pr. lejemål , , ,94 837,00 713,80 636,16 581,18 785, , , ,69 835,00 720,38 760,27 520,21 749, , , ,97 956,73 708,00 747,12 541,87 722,30 Øvrige nøgletal Vedligehold kt , , , , , , , , , , , , , , , , t , , , , , , , ,49 Vedligehold pr. m² ,16 24,10 23,65 19,50 32,76 27,21 35,86 32, ,98 20,76 23,47 20,39 38,53 30,58 35,97 36, ,94 19,95 25,02 18,73 30,54 17,60 3,76 32,66 Henlæggelser PPV , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Henlæggelse til PPV m² ,42 119,51 99,48 111,64 72,13 84,09 84,76 68, ,91 124,29 101,93 157,21 91,77 87,53 85,51 84, ,38 136,24 103,15 110,73 79,07 89,59 86,25 95,81 14

15 Beboerdemokratiet Bestyrelseskonferencen blev afholdt på Bymose Hegn den 1. og 2. juni. Vi mødtes kl. 16 og fredagens program lød på god almen ledelse og beboerdemokratiet. Begrebet god almen ledelse blev frisket op efterfulgt af emnet beboerdemokrati, der blev indledt med Hvem bestemmer hvad. Mange bestyrelsesmedlemmer sidder både som afdelingsbestyrelsesmedlem, organisationsbestyrelsesmedlem og repræsentantskabsmedlem. Under dette emne blev der debatteret, hvad der besluttes under hvilke kasketter. Dagen sluttede af med en god middag og en musikalsk underholdning, der fik gang i både sangmusklerne og danseskoene. Lørdag formiddag fortsatte vi emnet beboerdemokrati, hvor der afslutningsvis om fredagen var blevet taget temperaturen på beboerdemokratiet. Resultatet af denne temperaturtagning viste, at bestyrelserne mangler beboernes engagement, at afdelingsmøderne kunne være mere relevante og inspirerende og at beboerne ikke værdsatte afdelingsbestyrelsernes arbejde. Så gik spillet i gang om beboerdemokratiet. Et strategispil, hvor deltagerne blev sat afdelingsvis for at finde en strategi for det fremtidige beboerdemokrati. Almenbos bestyrelse havde som noget nyt valgt at lægge Almenbos generalforsamling lige efter konferencens afslutning for at give alle deltagere et indblik i, hvordan Almenbos generalforsamling forløb. Ældreboligerne i afdeling Lundebjerg 15

16 Forvaltningsrevision Forvaltningsrevision er et krav, der stilles til en administration af almene boliger. I Almenbo er en kontinuerlig bevågenhed fra ledelsens side om, at der udvises sparsommelighed og effektivitet i administrationen til gavn for de boligorganisationer, som Almenbo administrerer. Fra vores hjemmeside kan boligsøgende nu stort set betjene sig selv, når det drejer sig om ventelisten. Ved et bruger-login kan den boligsøgende også følge med i køen på den ønskede bolig. Når vi får tilrettet vores breve om tilbud på boliger m.m., vil disse henvendelser fremadrettet tilgå pr. mail til de boligsøgende, der har en . Dette er et led i at reducere vores portoudgifter og skabe ressourcer til andre opgaver. Herudover arbejdes der ligeledes på, at flytteafregninger og rykkerskrivelser sendes pr. mail. Vi er dog klar over, at ikke alle har etableret en , hvorfor ordinær postfremsendelse stadig benyttes. Som administration for flere boligorganisationer og deres ventelister giver det en del administrativt arbejde at have flere ventelister. Almenbos bestyrelse har besluttet, at administrationen kan arbejde videre på en fælles venteliste til gavn for de boligsøgende. Inden dette kan blive en realitet, skal konceptet forelægges for de enkelte boligorganisationer. Vi har længe ikke anvendt udbetalinger i form af checks. I de sidste tre år har vi anvendt fraflytteres og beboeres bankkonto ved udbetalinger i forbindelse med fraflytning og varmeregnskab. Det er derfor træls synes vi at vi stadigvæk modtager checks fra store etablerede firmaer. Vi ser frem til, at disse firmaer gør samme indsats som os. 16

17 Økonomi Årets resultat blev et overskud på kr. og med bidrag til arbejdskapitalen udgør egenkapitalen herefter kr. Balancen udgjorde kr. pr. 31. december Regnskabet kan ses ved at klikke her. Afdeling Kirstinelund Afdeling Ravnsletlund 17

18 Fremtiden Det bliver nogle spændende år, hvor vi håber på, at en af vores boligorganisationer kommer i gang med at bygge seniorboliger og dermed udvider med otte boliger. Det bliver interessant, at se om der udbydes ejendomme, som en eller flere af vores boligorganisationer kan erhverve med henblik på at omdanne den eller disse ejendomme til almene boliger i samarbejde med en eller flere kommuner. Vi ser også frem til, at boligorganisationer, der ønsker at skifte administration, får øje på Almenbo, som den administrationsorganisation, der ikke er for stor, men heller ikke for lille til at yde en professionel administration - hvor den enkelte boligorganisation får indflydelse på en administration, der værdsætter den nære kontakt til bestyrelserne og beboerne. Afdeling Kronprinssegade 18

Årsberetning 2013. Administrationsorganisation. Et kig ind i Almenbos nye administrationslokaler på Hold-an Vej

Årsberetning 2013. Administrationsorganisation. Et kig ind i Almenbos nye administrationslokaler på Hold-an Vej Administrationsorganisation Årsberetning 2013 Et kig ind i Almenbos nye administrationslokaler på Hold-an Vej Almenbo a.m.b.a. Hold-an Vej 16, 2750 Ballerup Telefon 4466 7261 - almenbo@almenbo.dk - www.almenbo.dk

Læs mere

Årsberetning 2014 Administrationsorganisation

Årsberetning 2014 Administrationsorganisation Årsberetning 2014 Administrationsorganisation Almenbo a.m.b.a. Hold-an Vej 16, 2750 Ballerup Telefon 4466 7261 - almenbo@almenbo.dk - www.almenbo.dk Indholdsfortegnelse Bestyrelse og administration 3 Tilbageblik

Læs mere

Administrationsorganisation. Årsberetning 2011

Administrationsorganisation. Årsberetning 2011 Administrationsorganisation Årsberetning 2011 Indholdsfortegnelse Bestyrelse og medarbejdere side 3 Årets gang side 4 Det kommunale samarbejde og styringsdialogen side 5 Boligorganisationerne og deres

Læs mere

ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING tirsdag den 27. maj 2014 kl. 17.00 i Egebjerghavens fælleshus (Tårnhuset) Egebjerg Bygade 2, kld.

ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING tirsdag den 27. maj 2014 kl. 17.00 i Egebjerghavens fælleshus (Tårnhuset) Egebjerg Bygade 2, kld. Referat af 23. juni 2014 ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING tirsdag den 27. maj 2014 kl. 17.00 i Egebjerghavens fælleshus (Tårnhuset) Egebjerg Bygade 2, kld. i Ballerup Deltagere: Almenbos medlemmer med

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 2. november 2011 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Forretningsudvalgsmøde den 5. februar 2014 kl. 17.00 og Bestyrelsesmøde onsdag den 26. februar 2014 kl. 17.00 i Almenbo, Hold-an Vej 16, Ballerup

Forretningsudvalgsmøde den 5. februar 2014 kl. 17.00 og Bestyrelsesmøde onsdag den 26. februar 2014 kl. 17.00 i Almenbo, Hold-an Vej 16, Ballerup Resumé af referat fra 13. marts 2014 Forretningsudvalgsmøde den 5. februar 2014 kl. 17.00 og Bestyrelsesmøde onsdag den 26. februar 2014 kl. 17.00 i Almenbo, Hold-an Vej 16, Ballerup Deltagere den 26.

Læs mere

ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING onsdag den 27. maj 2015 kl. 17.00 i Nordre Munkegårds beboerlokaler Dalstrøget 177, kld.

ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING onsdag den 27. maj 2015 kl. 17.00 i Nordre Munkegårds beboerlokaler Dalstrøget 177, kld. Referat af 10. juni 2015 ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING onsdag den 27. maj 2015 kl. 17.00 i Nordre Munkegårds beboerlokaler Dalstrøget 177, kld. i Gentofte Deltagere: Almenbos medlemmer med følgende

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 25. oktober 2012 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 15. april 2014 Referat af Sted og tidspunkt kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 24. maj 2011 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Lisbeth oplyste, at der er mange flytninger, særligt mange beboere, der flytter til ejerboliger.

Lisbeth oplyste, at der er mange flytninger, særligt mange beboere, der flytter til ejerboliger. Lisbet Schaltz Claus S. Hansen Helle Juul Lene Terpe Almenbo Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock Malene Aagaard Kristensen Hanne Nygård Jensen Center for By, Kultur og Erhverv Referat af dialogmøde

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 7. december 2010 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 12. maj 2014 Kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afdeling

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 24. november 2014 Referat af Mødedato og tid Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård tirsdag

Læs mere

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang 30. oktober 2014 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling s bestyrelseslokaler, Rugvænget 31 Onsdag den 8. oktober 2014 kl. 17.00 Deltagere

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 30. oktober 2012 Referat af: Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato og -tid: onsdag

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 12. november 2012 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 25. april 2014 Referat af: Kombineret bestyrelsesmøde og ordinært repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 27. oktober 2011 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget Vedtægter for Boligselskabet Rosenvænget Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Rosenvænget. Boligorganisationen er en datterorganisation af og garant for Domea

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri Mødereferat Den 8. marts 2013 Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig Mødedato: 29. januar 2013 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligforeningen: Direktør Allan Søstrøm Økonomichef

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 1.1. Boligorganisationens navn er ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus. 1.2. Boligorganisationen har hjemsted i

Læs mere

Søndersø Ældreboliger

Søndersø Ældreboliger Søndersø Ældreboliger Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. juni 2012 kl. 13.30 på Mørkenborg Kro, Rugårdsvej 831, 5474 Veflinge Dagsorden: 1 Søndersø Ældreboliger... 2 1.1 Orientering

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Århus, den 24. august 2010 Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1..... 4 2..... 4 3..... 4 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 4..... 4 5..... 4 Kapitel

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af beboermødet 17. oktober 2012 torsdag den 27. september 2012 kl. 17.00 i Bispebjerghjemmets Café, Tagensvej

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts 2014 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg... 2 1.1

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Notat. 2. maj 2013. Referat

Notat. 2. maj 2013. Referat Notat Kultur, Erhverv og Udvikling Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg 2. maj 2013 Referat Forum: Styringsdialogmøde med BSB Svendborg Dato: 1. marts 2013 Sted: Svendborg Rådhus Deltagere: Svend Erik

Læs mere

Kvarterprofilerne blev gennemgået. Der er ikke væsentlige ændringer i forhold til tidligere.

Kvarterprofilerne blev gennemgået. Der er ikke væsentlige ændringer i forhold til tidligere. Kurt Rytter Finn Larsen Marianne Vittrup Ballerup Ejendomsselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock Malene Aagaard Kristensen Hanne Nygård Jensen Center for By, Kultur og Erhverv BY, KULTUR OG ERHVERV

Læs mere

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup kommune onsdag den 1. februar 2012

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup kommune onsdag den 1. februar 2012 Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup kommune onsdag den 1. februar 2012 Deltagere: Christian Høgsbro, Boligforeningen AAB Pia Skov, Boligforeningen

Læs mere

Boligselskabet Danbo informerer

Boligselskabet Danbo informerer Boligselskabet Danbo informerer Herunder kan du læse en kort orientering om emner, der har været behandlet på bestyrelsesmøderne i perioden 01.03.2015 til 01.06.2015. 1 Lærkevej projektet Projektet på

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013. Nyt medlem. Generelt. Diverse. Udvikling af selvbetjeningsløsninger

Bestyrelsens beretning 2013. Nyt medlem. Generelt. Diverse. Udvikling af selvbetjeningsløsninger Bestyrelsens beretning 2013 Nyt medlem Bestyrelsen har godkendt, at FSB i Gladsaxe bliver medlem af FA09 fra 1. januar 2015. Michael Gravengaard, der er formand for boligorganisationen, var inviteret med

Læs mere

Boligselskabet Vissenbjerg

Boligselskabet Vissenbjerg Boligselskabet Vissenbjerg Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i Fælleshuset på Hesbjerglund, 5492 Vissenbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet Vissenbjerg...

Læs mere

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af beboermødet 17. april 2013 onsdag den 20. marts 2013 kl. 17.00 i beboerlokalet Bispebjerg Bakke 7, kld.

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 16. maj 2013 Referat af: Kombineret bestyrelsesmøde og ordinært repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup #JobInfo Criteria=KABside1# Referat Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup Til stede: David Nielsen-Ourø, Svend Lyster, Orla Neumann,

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008 Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning Indhold Indledning side 3 Opsigelse af aftale om kommunal anvisningsret side 3-4 Landsbyggefonden side 4 Åkirkeby sagen

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-01-2013 Restaurant Kikko i Lindholmcentret 16.00 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Torben Myssen, Robert Madsen, John Nilsson,

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013 Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013 Deltagere: Søren Christiansen, Boligselskabet Baldersbo Michael Hesselberg,

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

Støttet byggeri. Temadag i Kolding. Den 20 marts 2014

Støttet byggeri. Temadag i Kolding. Den 20 marts 2014 Støttet byggeri Temadag i Kolding Den 20 marts 2014 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice Håndbøger

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt Jørgensen, Grete

Læs mere

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene Boligafdelinger Nr. 1299 15. december 2009 I medfør af 12, stk. 3, i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1204

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen Ballerup Boligselskab Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 18. august 2011, kl. 18.00 i bestyrelseslokalet i Bispevangen 12, st.th. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers A/B Gudenå Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde i

Læs mere

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 25. november 201425. november 2014 anmodning om garanti for lån til Der ydes kommunal garanti til Østjysk Boligs afdeling 3, Ryhaven, så afdelingen

Læs mere

Boligselskabet BSB Egebjerg

Boligselskabet BSB Egebjerg Boligselskabet BSB Egebjerg Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 4. juni 2012 kl. 16.00 i Domea Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Egebjerg...

Læs mere

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Nykøbing Mors Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing Mors Andelsboligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Morsø Kommune.

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Roskilde, d. 24. maj 2012 ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I henhold til selskabets vedtægter 7, stk. 1, og 8, stk. 1, og under henvisning til indkaldelse af 2. maj 2012 fremsendes hermed endelig dagsorden

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag, den 25. november 2014, kl. 18.00 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. februar 2012, kl. 18.30 Fraværende: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Godkendelse af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 25. januar

Læs mere

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af beboermødet 19.september 2011 tirsdag den 6. september 2011 kl. 17.00 i Bispebjerghjemmets Café, Tagensvej

Læs mere

Nyhedsbrev om almene boliger og ledelse nr. 15, april 2013

Nyhedsbrev om almene boliger og ledelse nr. 15, april 2013 Nyhedsbrev om almene boliger og ledelse I dette nyhedsbrev: Fortsat stort behov for at sætte fokus på en stærkere omkostningsstyring af de almene boligafdelinger, ikke mindst på de områder hvor beboere

Læs mere

Drift af støttet byggeri

Drift af støttet byggeri Drift af støttet byggeri Aalborg Den 3 april 2014 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice Håndbøger Støttet

Læs mere

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri AABs afdeling i Høje-Taastrup Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri Baggrund Hvert år i april/maj afholdes et styringsdialogmøde mellem Høje-Taastrup Kommune og de enkelte

Læs mere

Administrationens beretning november 2014

Administrationens beretning november 2014 Administrationens beretning november 2014 Helt overordnet vil jeg gerne fremhæve 3 nøgletal fra styringsdialogen, der viser hvordan vi står i forhold til andre sammenlignelige boligselskaber. Vi ser på

Læs mere

REGULATIV BOLIGPORTAL

REGULATIV BOLIGPORTAL REGULATIV BOLIGPORTAL SIDE 3 l 8 Regulativ om boligportalen I medfør af lov om almene boliger m.v. 64, stk. 1, jf. 94, nr. 5, og 95, stk. 1 og bekendtgørelse nr. 1307 af 18. december 2009 om drift af

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start. 29. april 2014 Hans Fugls Vej Kl. 16:15

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start. 29. april 2014 Hans Fugls Vej Kl. 16:15 Møde -referat Sted Start 29. april 2014 Hans Fugls Vej Kl. 16:15 Deltagere Deltog ikke Referent Dirigent Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Per Carstens, Palle Rasmussen, Kjeld Kjeldsen og Lars

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Boligkontoret Århus. Aarhus Kommune

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Boligkontoret Århus. Aarhus Kommune Mødereferat Aarhus Kommune Børn og Unge Styringsdialog 2014, Boligkontoret Århus Mødedato: 2. december 2014 Mødetid: 14.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligorganisationen: Formand

Læs mere

Boligselskabet BSB Årslev

Boligselskabet BSB Årslev Boligselskabet BSB Årslev af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 17. december 2013 kl. 17.00 i Nøddevængets fælleshus, 5792 Årslev. Dagsorden: Boligselskabet BSB Årslev... 2 1.1 Orientering fra formanden...

Læs mere

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund.

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund. Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde Fredag den 24. februar 2012 kl. 16.00 lørdag den 25. februar 2012 kl. 13.00 Prindsen i Roskilde, Algade 13, 4000 Roskilde Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin

Læs mere

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård.

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. HVALSØ BOLIGSELSKAB 15. december 2014 Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. Deltagere: Gitte Geertsen, Troels Andersen, Maria Larsen, Charlotte Nielsen, Bettina

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligselskabet Hjem Afdeling 2 Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligafgiftsforhøjelse 5,15% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 462,87 kr./m² 23,85 kr./m² 486,72 kr./m² Side

Læs mere

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 137 - Afdeling - Toften Skæringsdato: 01-12-1981 Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Bygherrerådgivning Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Procesbeskrivelse: Procesbeskrivelsen giver et overblik over arbejds

Læs mere

Beboermøde Afdeling 8

Beboermøde Afdeling 8 Beboermøde Afdeling 8 Dagsorden beboermøde afdeling 8 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens

Læs mere