KØBENHAVNS BOWLING UNION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØBENHAVNS BOWLING UNION"

Transkript

1 Rødovre den 2. marts 2011 Referat af UB1 den 8. februar 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS) Seniorleder: Michael Pedersen (MP) Ungdomsleder: Alice Andersen (AA) Suppleant: Inge Sambleben (IS) Suppleant: Martin Guldager (MG) Suppleant for seniorleder: Jan Heilmann Kredsformand kreds 12: Claus Olsen (CO) Kredsformand kreds 14: Benny Rasmussen (BR) Kredsformand kreds 16: Per Mundberg (MP) Kredsformand kreds 17: Kim Jakobsen (KJ) Formand for disciplinærudvalget: Jørgen Botting (JB) JA Suppleant for ungdomsleder: Daisy Vallentin Møller (DM) Kredsformand kreds 13: Kim Iwanouw Pedersen (KIP) Kredsformand kreds 15: Flemming Jensen (FJ) afbud Dagsorden: 1. Valg af mødeleder 2. Godkendelse af dagsorden 3. Opfølgning på sidste referat (UB 4) 4. Meddelelser a. Formanden vedr. KBU World Cup Hallen og dens fremtid, samt prisstigninger Kontrakter med haller til næste sæson KBUs repræsentantskabsmøde - Lokale til repræsentantskabsmødet - Køreplan (mapper og udsendelse mv.) - Valg af medlemmer til FU og udvalg - Gæsteliste - Kreds 15 forslag. Oprettelse af en bornholmer rejsefond. - KBU forslag - Emner til KBUs 15 års fortjenstnål - Emner til KBUs guldnål b. Formanden vedr. DBwF Svar til FB vedr. ClubPeople og ATK Senior træf 1 i Glostrup Web tv. Nyhedsbrev Forbundets repræsentantskabsmøde - Nyt struktur oplæg modtaget 27/ :54/ BM Side 1

2 - Lovændringer modtaget 31/ Møde med klubberne op til mødet - Fællestransport til mødet UB s holdning til DBwF - Kan KBU klare sig uden forbundet - Har vi andre alternativer c. Kredsene Kredsenes repræsentantskabsmøder d. Disciplinærudvalget 5. Økonomi a. Budgetkontrol b. Godkendelse af nyt budget c. Regnskab fra kreds Senior a. Ændring af kredskamp b. Resultat fra spørgeskemaet OBG c. Række 3 herrer 7. Ungdom 8. Turnering a. Den nye turnering b. Langsom tilbage sendelse af scoretavler fra flere af hallerne 9. Eventuelt Ad. 1 Valg af mødeleder AH bød velkommen (specielt til Benny som er ny kredsformand i kreds 14) og bad herefter MW om at lede mødet Ad. 2 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger Ad. 3 Opfølgning på sidste referat (UB 4) Der var ingen opfølgning på referatet af sidste UB-møde Ad. 4 Meddelelser a. Formanden vedr. KBU World Cup Hallen: AH er blevet kontaktet af Gert Nielsen fra World Cup hallen, som spørger om, hvordan KBU eventuelt ville kunne hjælpe hallen, som pt er i en økonomisk krise. På nuværende tidspunkt har klubberne fået forhøjet deres baneleje for træningsbaner. Banelejen ved turneringskampe er ligeledes steget. AH har som udgangspunkt været til et møde i World Cup hallen, og har her foreslået, at der bliver nedsat et udvalg med repræsentanter fra de unioner der benytter hallen samt de lokale klubber :54/ BM Side 2

3 KBU har allerede tidligere bevilget kr til advokatbistand, og kan ikke ud fra dispositionsfondens regler give tilskud til driften. UB diskuterede herefter princippet i, om KBU skal gå ind og yde en lån til økonomisk betrængte haller, men fandt at der ville være en stor risiko forbundet med et sådan lån. For at vurdere eventuelle andre muligheder, så skal FU/UB præsenteres for et regnskab. Der var bred enighed om, at det vil være en katastrofe hvis vi mister endnu en hal. AH vil herefter opfordre hallen til at komme med forslag til, hvordan KBU og andre unioner kan hjælpe. Kontrakter med hallerne for næste sæson: Af forskellige årsager, blev der generelt ikke udarbejdet skriftlige kontrakter med hallerne i denne sæson og dette må ikke gentage sig. MP og AS er ved at udarbejde forslag til nye kontrakter. Når disser er færdig skal de via LM der skal vurdere, om der skal tilføjes noget omkring økonomien. FU vil herefter sørge for, at kontrakterne bliver forhandlet med de enkelte haller. KBUs repræsentantskabsmøde: Det er i år ikke muligt at få lokaler til repræsentantskabsmødet på Valhøj Skole eller på Rødovregaard gennem Sisus Venner, men man har fået et tilbud om, at repræsentantskabsmødet kan afholdes i World Cup Hallen. UB ser et problem i, at hallen samme dag anvendes til afvikling af unionsmesterskab i Firmaidræt StorKøbenhavn. CO har et tilbud fra CPH House, hvor vi kan få restauranten stillet til rådighed. Buffet (+1 øl/vand) koste kr. 125,00 pr kuvert. Dertil kommer udgiften til eftermiddagskaffe. Restauranten vil herefter stå for salget af drikkevarer under repræsentantskabsmødet. UB besluttede at tage imod dette tilbud og CO går videre med dette. BM har modtaget materiale til repræsentantskabsmappen, og har ikke behov for hjælp til samling/udsendelse af mapper. Der er endnu ikke en kandidat til posten som næstformand. Alle klubber har i år mandat(er) på repræsentantskabsmødet, og vil blive inviteret. Alle øvrige personer der står på en af KBUs adresselister vil ligeledes blive inviteret. Forbundet og øvrige unionsbestyrelser samt repræsentanter fra de selvejende institutioner bliver inviteret. Bornholmerrejsefond: AH har deltaget i repræsentantskabsmøde på Bornholm, hvor man diskuterede den rejseudgift som spillere fra Bornholm har i forbindelse med stævner og kurser, hvor det ikke er muligt at søge tilskud fra KBUs almindelige rejsepulje. Problematikken blev diskuteret, og der kom mange forskellige forslag på bordet. Til slut besluttede et enigt UB at stille forslag om en udvidelse af rejsepuljen, så der også vil kunne søges rejsetilskud (til og fra Bornholm) i forbindelse med stævner, kurser mv. LM udarbejder et forslag til repræsentantskabsmappen :54/ BM Side 3

4 Forslag: AH undrer sig over, at 8 dages karantænereglen kun er beskrevet i vores spilleregler men ikke i vores love. Vi diskuterer herefter formuleringen med, at licenskortet skal fremsendes til unionen og der er enighed om, at dette er et levn fra tidligere, hvor man skulle have ændret licensnummer. LM fortæller, at Bent Holst Rasmussen har gennemgået vores love for redaktionelle ændringer og det ser fornuftigt ud. Der er et enkelt lovforslag som BHR og LM stadig diskuterer. 15 års fortjenstnål: Det er kredse og klubber der kan indstille til denne nål. KBUs guldnål/æresnål: Hjemmesiden er blevet opdateret med tidligere indstillinger til denne nål. AH har bedt IS om at gennemgå listen, og finde ud af om der er personer som burde indstilles. IS mener at guldnålen er helt speciel og kun gives til personer der har gjort en særlig indsats. b. Formanden vedr. DBwF ClubPeople og ATK: Dette blev diskuteret på sidste UB-møde, hvor det blev besluttet, at KBU vil betale sin andel af implementeringsomkostningerne til ClubPeople, men ikke være med til at dække driftsomkostningerne. KBU vil ikke give penge til ATK. Dette har AH meddelt forbundet. Forbundet har meddelt unionerne, at de vil afholde et møde med formænd og kasserere. Dato for dette møde er dog endnu ikke på plads. Seniortræf: AH fortæller, at de har været afholdt Seniortræf i Glostrup med 19 deltagere, som havde en dejlig dag. Forbundet har ønsket, at dette arrangement fremover kommer til at ligge under IKK. Som udgangspunkt har KBU bearbejdet det materiale som forbundet stillede til rådighed. Det er efterfølgende forbundet der har mangfoldiggjort materialet til deltagerne, og udskrevet diplom for deltagelse i træffet. AS fortæller, at der ikke er sat S-træf ind i aktivitetsplanen for den kommende sæson (kun U-træf). AH mener at KBU mindst ønsker 4 S-træf i den kommende sæson. Web-TV og nyhedsbrev: Forbundet har modtaget kr til det nye Web-TV. Dette bliver nok bragt op på forbundets repræsentantskabsmøde. Forbundets repræsentantskabsmøde: Der er på nuværende tidspunkt blevet fremsendt materiale til repræsentantskabsmødet i to omgange. Dette materiale indeholder noget om målsætning og struktur (organisationsdiagram indeholdende lokal zoner). AH har principielt ikke noget imod selv opbygningen af strukturen, men når man begynder at læse om målsætningen så knækker kæden. Man har fået en sportschef, og nu vil man også have en ny national sportschef. Man bruger hele tiden ordet PROFFESIONEL. Det kan betyde, at man vælger de folk der udfører et godt stykke arbejde, men det kan også betyde, at man skal til at :54/ BM Side 4

5 betale for det. Man bruger ordet rigtig mange gange, og vi kan frygte, at der på sigt skal være rigtig mange ansatte i vores lille forbund. I dag er der 8 personer på lønningslisten til medlemmer. Tidligere var der 2 ansatte, og dengang var der medlemmer. Herefter gennemgik AH al det materiale som var fremsendt fra forbundet det samme materiale er fremsendt til alle klubber og unioner. MG konstaterer, at de udvalg som vi kender i dag de forsvinder. AH mener ikke, at man har forholdt sig til alle de kommentarer der kom op på de møder, som tidligere er afholdt rundt om i landet. Der er fremsendt rigtig mange sider med lovforslag. Disse lovforslag skal som udgangspunkt behandles på unionernes repræsentantskabsmøder og efterfølgende på forbundets repræsentantskabsmøde. UB gennemgik kort de enkelte forslag. AH mener, at vi har lovet klubberne at indkalde til et møde, når forbundets repræsentantskabsmappe ligger klar (et møde som erstatter det mandatmøder som tidligere har været afholdt). UB besluttede, at KBU ikke inkluderer forslag (der er modtaget fra forbundet) i repræsentantskabsmappen. Vi forventer at klubberne selv printer ud og medbringer disse. KBU vil arrangere fællestransport til forbundets repræsentantskabsmøde med en forventning om, at det forbundet dækker udgiften. b. UB s holdning til DBwF AH mener, at unionerne også vil består fremover, men stiller spørgsmålstegn ved hvilken gavn unionen/klubberne har af forbundet. LM vil hellere formulere spørgsmålet som: Kan KBU og spillerne klare sig uden forbundet. Vi står selv for turneringen i serier og rækker (hvor langt størstedelen af vores bowlere spiller). AH ser en fremtid med et KBU der er opdelt med spillere som udelukkende har licens til KBU og med spillere der licens til både KBU og til forbundet. Det tilbud som forbundet har til den almindelige bowler, det er kun en muligheden for at deltage i danske mesterskaber og det kunne de 4 unioner selv lave i fællesskab. CO mener at dette er en lang idrætspolitiks diskussion, som nok hen ved 90 % af vores bowlere er enig i. Bowlingsporten bliver ikke større af, at vi har en der bliver verdensmester. CO mener ikke, at dem i Århus sælger vores sport godt nok. AH ser allerede en tendens i dag der er klubber som vælger KBU fra, for kun at spille i DFBU. MG mener ikke, at denne diskussion kun bliver taget i København. De øvrige unioner diskuterer også dette. Med den organisation som forbundet lægger op til, så bliver det sværere og sværere at finde frivillige til at udføre arbejdet. c. Kredsene Kredsenes repræsentantskabsmøder: AH har deltaget i alle repræsentantskabsmøderne. Dels for at præsentere sig selv og dels for at :54/ BM Side 5

6 præsentere KBU. Kreds 13 - Rødovre skuffede der var ikke mange klubber repræsenteret. Kreds 16 - Gladsaxe havde repræsentation af 2 klubber ud af 4 mulige Kreds 17 - Glostrup havde repræsentation af 5 klubber ud af 6 mulige. Her var der et enkelt lovforslag fra en klub, og dette forslag blev nedstemt. Kreds 14 - Grøndal havde deltagelse af en stor kredsbestyrelse Kreds 15 - Bornholm havde repræsentation af begge klubber der er i kredsen. Kreds 12 - Tårnby planlægger at afholde repræsentantskabsmøde først i marts. Kreds 12: CO fortæller om samarbejdet med den nye ejer, hvor der fortsat løbende er mødeaktivitet for at fastholde bowlingens placering i hallen. Som udgangspunkt har der været afholdt et infomøde i hallen, hvor den nye ejer var repræsenteret af Per Madsen (daglig leder). Der er ingen ændringer i forhold til det vi kender fra denne sæson. Hallen skal indgå nye kontrakter med klubberne. Der skal laves banesikring, og man er i gang med en generel renovering af hallen. Det er ikke kun bowlinghallen der er en indtægtskilde, der er fuld fart på konferencefaciliteterne. AH supplerer med, at banesikringen bliver gennemført til sommer, hvor man også planlægger en renovering af maskinerne. Kredsen har afholdt KM indledende, og i den kommende weekend afholdes der OBG. Startlisten kommer på KBUs hjemmeside i dag, men alle tilmeldte hold har i forvejen fået bekræftelse på deres tilmelding. Kreds 13: MG fortæller fra kreds 13, at der har været afholdt KM indledende for seniorer. Der blev lavet 5 danske rekorder og en 300 serie. Kreds 14: Da BR er helt nyvalgt formand for kredsen fortæller JH følgende. Der blev afholdt OBG i december Efter en del startbesvær er de nye baner og det nye scoresystem snart velfungerende. Som en forsøgsordning lægger man en ny olieprofil på hver måned. Dette bliver fulgt op af en vejledning i, hvordan man spiller på netop denne profil. Ved repræsentantskabsmødet blev alle pladser besat. Der har igennem sæsonen været en del dobbeltbookinger, men det skulle der være styr på nu. Kreds 15: FJ har meldt afbud til mødet, men har som sædvanlig fremsendt en skriftlig beretning. Den 3/2 holdt kreds 15 ordinært repræsentantskabsmøde i Rønne Bowling Center. KBUs formand Anker Haldbæk gæstede os, og kunne ved denne lejlighed fortælle os hvad der sker i forbundet og i KBU. På valg i kreds 15 var kasserer Helmund Thiesen fra BBK95 og han modtog genvalg. Nyvalg til kredsens bestyrelse er Arne Andersen fra Viking Bowlers. Desuden var der genvalg til suppleant Bo Martin Christensen fra BBK95 og Søren Larsson fra Viking Bowlers. Forslag fra KBU blev gennemgået uden de store bemærkninger :54/ BM Side 6

7 En Bornholmer rejsefond blev debatteret ivrigt - en rejsefond som bowlingspillere fra Bornholm kan søge tilskud i, da det er dyrt for os bornholmere at tage over til stævner. Man forestiller sig også, at der kunne afholdes stævner på Bornholm, hvor så klubber ovrefra kunne søge tilskud i denne rejsefond. Man er usikker på hvordan dette kan skrues sammen, men finder en løsning på kredsens bestyrelsesmøde som afholdes torsdag den 10/2. Kreds 16: PM fortæller, at der også har været afholdt repræsentantskabsmøde i kreds 16, hvor den gamle bestyrelse blev siddende. JB spørger til drikkevarer i hallen. IS svarer, at man fortsat selv må tage med. Kreds 17: KJ fortæller, at der også har været afholdt repræsentantskabsmøde uden ny bestyrelse. Kredsen har afholdt DM trio for damer, som forløb stille og roligt. Sidst i februar har kredsen finaler i KM, og først i marts er der OBG. Kredsene generelt: AH fortæller, at Bent Holst Rasmussen ofte efterlyser scoretavler fra hallerne de kommer alt for sent. AH anbefaler at kredsene strammer op omkring dette. MP supplerer med, at scoretavlerne ofte mangler angivelse af serier og rækker. AS fortæller, at alle kredse ved sæsonstart fik en skriftlig vejledning i, til hvem scoretavler skulle fremsendes. AH slutter med, at han har fået tilsendt en liste over klubber der endnu ikke har indberettet til DIF. Det er vigtigt at de får indberettet, så forbundet kan få penge. d. Disciplinærudvalget JB har været til et møde i Grøndal og forventer at der snart sker en forbedring. Vedrørende Sundby sagen, hvor der har været oplyst et spilletidspunkt på KBUs hjemmeside og et andet spilletidspunkt på Infosport, så anbefaler JB at man strammer op om kontrolproceduren, så noget tilsvarende ikke gentager sig. AS lover at der fremover bliver fulgt op på uoverensstemmelser. MP henleder opmærksomheden på, at Liga, 1. division og 2. division er forbundets turnering, og det derfor er Infosport der er gældende. Ad. 5 Økonomi a. Budgetkontrol LM uddelte en ny budgetkontrol, og gennemgik denne. AH efterlyser opkrævning til kredsene på kredskampen. LM svarer, at han endnu ikke har modtaget materialet fra MP om kredskampen. LM kommentere overskridelse af budgettet på KBU-Cuppen som skyldes manglende afmelding af baner :54/ BM Side 7

8 b. Godkendelse af nyt budget På grund af ferie er det nye budget ikke færdig. Det udsendes pr mail i den kommende weekend og alle bedes efterfølgende godkende dette pr mail. c. Regnskab fra kreds 11 LM har modtaget kredsens afsluttende regnskab. Kredsen har efterfølgende ønsket at få dækket endnu en udgift. Holdningen i UB er, at udgiften skulle være afholdt inden regnskabet blev afsluttet. LM har endnu ikke modtaget indbetaling af kredsens overskud som ifølge lovene tilfalder unionen. Ad. 6 Senior a. Ændring af kredskamp AH beretter fra repræsentantskabsmøderne i kredsene, at der er en generel opbakning til afholdelse af et C/D stævne i stedet for den kendte kredskamp. AH mener at det er vigtigt, at vi fastholder dem som ikke lige befinder sig i eliten. MP supplerer med, at kredskampen har været en skuffelse de sidste par år. CO undrer sig, da vi på sidste UB møde besluttede at slå på trommer for at få kredsene til at slutte op om kredskampen. MP svarer at dette er korrekt, men at kredsene hellere vil have et C/D stævne. b. Resultat af spørgeskema OBG AS har endnu ikke haft tid til at gennemgå de svar der er kommet ind. c. Række 3 herrer Dette handlede om et forkert indtastet resultat, hvor en spiller havde opnået en serie på langt over 300. AH mener ikke, at det på Infosport skulle være muligt at indtaste et serieresultat på over 300. Fejlen er rettet Ad 7 Ungdom Der har været afholdt julestævne i Grøndal. Der har været afholdt KBU stævne i Rødovre med 140 deltagere Der har været afholdt KM i Tårnby med 79 deltagere. MG mener at man er nød til at se på propositionerne i ungdomsstævnerne hvis man fortsat vil have deltagelse af dem fra de andre unioner. AA fortæller, at der er trukket et hold i ungdom2 IS spørger til puslinge alternativ om der kun bliver afholdt stævnet den 30/4? MG spørger til eliteserien om der er medalje til de tre øverste KBU hold. MG spørger til, om der bliver sat af til en ny tur med ungdommen, og om man kan overføre penge fra det ene år til det næste år så man hvert andet år har i stedet for hvert år. LM svarer, at man principielt ikke kan overføre penge fra det ene år til det næste år men man kan vælge kun at budgettere et beløb hvert andet år (og så et større :54/ BM Side 8

9 beløb). UB var enig om, at der i 2011 skulle budgetteres med og med 0.00 i Ad. 8 Turneringen a. Den nye turnering AS fortæller at man er i gang med aktivitetsplanen, og der er møde i den kommende weekend. Efterfølgende er der møde med FSBKH og DFBU. Der har i denne sæson været usædvanlig mange flyttede kampe, og vi må næste sæson følge op på, at klubberne er bedre til at overholde fristen. Sporvejene har trukket deres hold i Række 2 herrer. Lyngby og Jackpot trak sig fra LP ugen før afviklingen Turneringsudvalget kæmper med at få placeret de sidste turneringskampe efter dobbeltbookinger.. Der kommer indbydelse til turneringen i starten af april. Turneringsudvalget startet booking af den nye turnering i slutningen af maj. Der bliver korrekturlæsning den 22/ og hver kreds skal stille med 2 personer. Hvis man i kreds 12 skal afholde det gamle kreds 11 julestævne så bliver det den 11. eller den 18/12 AH undrer sig over, at der er lagt OBG finale i samme weekend som forbundets repræsentantskabsmøde. AS lover at finalen bliver flyttet. AS fortæller, at KBUs repræsentantskabsmøde fremover er fastlagt til 3. weekend i marts. b. Scoretavler fra hallerne Dette emne er diskuteret under et tidligere punkt Ad. 9 Eventuelt Der var intet under dette punkt. MVH Bente :54/ BM Side 9

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 17. maj 2012 Referat af UB2 den 24. april 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 den 12/9 2011 Rødovre den 22. oktober 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 25/10 2011 Rødovre den 27. december 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB2 30/06 2009 Rødovre den 23. juni 2009 Tilstede: Ikke til stede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 14/9 2010 Rødovre den 23. oktober 2010 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 16. marts 2014 kl. 10:30 Festsalen på Tinderhøj Skole Fortvej 71, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 14. marts 2010 på Rødovregård Kirkesvinget 1, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget (/) TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU2 den 05/03 2015 Vietnam den 25. marts 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 16. marts 2014 på Tinderhøj Skole, Rødovre Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet: SAS v/ Erik Svensson, Hans Svane KingPins v/ Jesper Winkel

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J.

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. 13. marts 2010 Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. Formand for Jysk Bowling Union, Niels Kristian Pedersen bød velkommen til årets

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Europamestre 2012 i Trio

Europamestre 2012 i Trio Europamestre 2012 i Trio REPRÆSENTANTSKABSMØDE 25. MAJ 2013 KL. 10:00 FREDERICIA IDRÆTSCENTER VESTRE RINGVEJ 100 7000 FREDERICIA Danmarks Bowling Forbunds Repræsentantskabsmøde 2013 Side 1 Hermed indkaldes

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%.

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Referat af repræsentantskabsmøde den 3. marts 2013 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Valg af dirigent John Wozny blev valgt.

Læs mere

Referat - Unionsbestyrelsesmøde Den 4. august 2014 - Viby

Referat - Unionsbestyrelsesmøde Den 4. august 2014 - Viby Mødt: Formand Lars Nilsen (LN) Næstformand Charlotte Mersch (CM) (referent i ABs fravær) Kasserer Hans Græsvig (HG) Ungdomsleder Helle Sørensen (HS) Region 1- formand Ejgil Nielsen (EN) Region 2 - formand

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Resten af Forbundsbestyrelsen tilsluttede sig, hvorefter JD var mødeleder.

Resten af Forbundsbestyrelsen tilsluttede sig, hvorefter JD var mødeleder. Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 21. september 2014 Mødet afholdtes i Bowl n Fun Viby startede kl. 11.00. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Tom Hedegaard

Læs mere

Info SRØ. Årspris 2005 SRØ. April 2006

Info SRØ. Årspris 2005 SRØ. April 2006 SRØ Årspris 2005 Jon Thonesen modtog SRØ s Årspris 2005 Prisen blev overrakt af Jette Sulsbrück ved Sanex Grand Prix I stævnet i Triton Ballerup, Søndag den 5. marts 2006 2 2006 April 2006 Info SRØ 16.

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 6 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 5 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23 Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23 Velkommen til generalforsamlingen. Det er dejligt at se, der kommer så mange til generalforsamlingen. Normalt var det jo ikke

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 09.06.2011 LLR/SA Referat Den 7. juni 2011 HVIDOVREBO Mødeart: Generalforsamling Mødested: Afdeling: Lille Friheden Mødetid kl. 19.00 Aktivitetssal 1-3 Deltagere: Der var 49 lejemål repræsenteret.

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013

Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013 Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013 Dato: 29/6-2013 Sted: Storebælt camping og feriecenter, Korsør Fremmødte: 62 medlemmer Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere