Byggeskadefonden Beretning 1999

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byggeskadefonden Beretning 1999"

Transkript

1 Byggeskadefonden Beretning 1999

2 Medarbejdere pr. 31. Dec Direktion Gert Nielsen, direktør Ole Bønnelycke, sekr. chef (jura/teknik) Birger R. Kristensen, sekr. chef (økonomi) Jura Gorm Nilsson Jan Groos Christina Kjærsgaard Pedersen Claus Pedersen Dorthe Heidemann Petersen Hanne Sørensen Teknik Vagn Hjorth Attila Hegyközy Georg Bülow Henning Bårris Peter Rasch Hansen Bent Isager Dorte Johansen Elisabet Johnsen Jørgen Jonstrup Lena Friis Knudsen Kai Møller Pedersen Ole Gunnar Petersen Susanne Prahm Lene Rahbech Poul Varnum Jørgen Wegener IT Niels Erik Birkbak Per D. Jørgensen Forsidefoto: Odense Andelsboligforening, afdeling 30, Nørrebjerg Nørrebjerg Runddel Odense Bygherre: Odense Andelsboligforening, Foto: Anders Hoby, Faaborg og Byggeskadefonden Hvor andet ikke er nævnt er fotos fra Byggeskadefondens arkiv Eftertryk tilladt med kildeangivelse Layout: Finn Evald Repro: Scanpress Tryk: Center-Tryk Oplag: 6.000

3 INDHOLD Byggeskadefonden afgiver herved sin 14. årlige beretning. Beretningen afgives i overensstemmelse med lovgivningen herom og omhandler fondens virksomhed og indvundne erfaringer i det forløbne år. Årsregnskab og beretning er i øvrigt fremlagt på fondens kontor til offentligt gennemsyn. Som et særskilt tillæg til beretningen er der i 1999 sammenfattet og redegjort for statistiske informationer om svigt og byggeskader for byggerier med aflevering eller skæringsdato i Beretning 3 Fondens administration 4 Skadedækning 5 1-års eftersyn 10 5-års eftersyn 14 Erfaringsformidling 16 Regnskabets hovedtal 17

4 BERETNING 1999 Danmark oplevede i december 1999 århundredets kraftigste orkan. Fonden kan imidlertid med tilfredshed konstatere, at der indtil marts 2000 kun er anmeldt enkelte skader på grund af orkanen til fonden på trods af, at der ved 5-års eftersynene er registreret mange konstruktive svigt i årenes løb. Det lykkes tilsyneladende ved eftersynene at finde og senere at få udbedret de væsentlige, konstruktive svigt i bebyggelserne. Ellers ville der i de områder, hvor orkanen var værst, sandsynligvis være sket skader på nogle af de mange bebyggelser, hvor fonden siden 1992 har udbedret konstruktive svigt. Fonden har i 1999 også med tilfredshed registreret, at den byggetekniske kvalitet af de nyopførte støttede boliger er blevet bedre. Der blev i 1999 kun registreret væsentlige svigt i 12% af bebyggelserne ved 1-års eftersynene imod 24% ved 5-års eftersynene. Selvom tallene ikke er direkte sammenlignelige, da f.eks. materialesvigt, endnu ikke har vist sig ved 1-års eftersynet, er der ikke tvivl om, at den byggetekniske kvalitet er blevet bedre. Det gælder også for 5-års eftersynene, der i 1999 viste lidt færre væsentlige svigt end tidligere år. Omkostningerne til at udbedre de konstruktive svigt er kalkuleret til ca kr. som gennemsnit for hver bebyggelse både ved 1- og 5-års eftersyn. Det er væsentligt lavere end tidligere år. Dermed var både det gennemsnitlige antal svigt og omkostningerne lavere end tidligere år. Det ser dermed ud til, at byggeriets parter har taget konsekvensen af den kritik, som bl.a. skiftende by- og boligministre de sidste 6-8 år har fremført på baggrund af fondens beretninger. Der bliver formentlig endnu færre konstruktive svigt i de bebyggelser, der har fået støttetilsagn efter 1. januar 2000, og som skal have 1-års eftersyn i løbet af et par år. Det skyldes, at by- og boligministeren med virkning fra 1. januar 2000 har ændret støttebekendtgørelsen, således at det nu er en betingelse for at få støttetilsagn, at der foreligger statiske beregninger. Det reducerer formodentlig antallet af konstruktive svigt, som også i 1999 udgjorde ca. 80% af samtlige væsentlige svigt. Kvalitetsforbedringen forventes i løbet af et par år at medføre færre og billigere skader. Den positive tendens har endnu ikke kunnet registreres i 1999, hvor der blev anmeldt lige så mange skader som tidligere år, og hvor der blev udbetalt skadedækning på 113 mio. kr. i 159 sager. Både udbetalingen og antallet af sager ligger højere end tidligere år. Det var også forventet, bl.a. da fonden de sidste par år har fremskyndet afslutningen af mange ældre skadesager. Det lykkes i stigende omfang at få de ansvarlige for byggeskader til enten at foretage hel eller delvis udbedring uden udgifter for hverken bygningsejerne eller fonden, eller til at betale erstatning. Der blev i 1999 indgået forlig i omkring 30 sager med ansvarlige projekterende, udførende, leverandører m.v. om vederlagsfri udbedringer og erstatninger for et større millionbeløb, som først kendes nøjagtigt, når sagerne er afsluttet. Disse såkaldte regressager har en betydelig præventiv værdi. F.eks. foretager mange ansvarlige gratis udbedring for bygningsejerne, uden at fonden inddrages. Selvom de udbetalte skadedækninger er steget de seneste år, og fondens renteindtægter er faldet, forventes det, at fonden fortsat kan løse sine opgaver uden forhøjelse af bidraget på 1% af anskaffelsessummen. Det skyldes ikke mindst de forventninger om kvalitetsforbedringer i byggerierne, der er nævnt. 3

5 FONDENS ADMINISTRATION Lovgivning Fonden er en selvejende institution, der bl.a. har til formål at forestå og afholde udgifterne til eftersyn af byggeriet. For byggerier, der har fået tilsagn om støtte før den 4. april 1997, skal der foretages ét eftersyn 5 år efter byggeriets afleverings- eller skæringsdato. For byggerier, der har fået tilsagn om støtte efter 3. april 1997, skal der både foretages 1-års svigteftersyn og 5-års skadeeftersyn. Ved eftersynene vurderes bygningernes tilstand og eventuelle svigt og skader registreres. Fonden har også til formål at yde støtte til dækning af indtil 95% af bygningsejerens udgifter til udbedring af skader, som har deres årsag i forhold ved opførelsen af byggeriet. Fonden yder dækning for skader, der anmeldes senest 20 år efter byggeriets afleverings- eller skæringsdato. Fondens erfaringer skal tillige formidles til byggeriets parter med henblik på at forebygge svigt og byggeskader. Byggeskadefonden blev oprettet ved lov i Siden 1. juli 1986 er i forbindelse med nybyggeri af almene boliger, ungdomsboliger, lette kollektivboliger, ældreboliger, private andelsboliger og kollektive bofællesskaber indbetalt 1% af anskaffelsessummen til Byggeskadefonden. Indbetalingerne anvendes til dækning af fondens forpligtelser. Grundlaget for Byggeskadefondens virksomhed er kapitel 11 i lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. Pr. 1. januar 2000 trådte nye regler om opførelse af ustøttede private andelsboliger i kraft. Disse byggerier er ikke omfattet af fonden. Støttebekendtgørelsen er ligeledes pr. 1. januar 2000 ændret på to punkter for at begrænse antallet af svigt og skader. I samtlige støttesager skal der indsendes stabilitetsberegninger til kommunen i forbindelse med ansøgningen om støtte (normalt senest ved skema B). Der er endvidere et krav om, at kommunen tager stilling til om projektet opfylder kravene i byggeteknisk henseende. Yderligere skal alle nye private andelsboligforeninger have tilknyttet særlige tekniske og juridiske rådgivere også selv om der er tale om selvgroede andelsboligforeninger. Fonden omfattes af samme regler som offentlige forvaltningsorganer, herunder tilsyn fra By- og Boligministeriet og kontrol af Rigsrevisionen. Bestyrelse Fonden ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer. 8 medlemmer repræsenterer de byggerier, der omfattes af fonden. By- og boligministeren udpeger endvidere 1 medlem, som har særlig sagkundskab indenfor fondens virksomhedsområde. En oversigt overbestyrelsesmedlemmerne findes på omslagets side 2. Bestyrelsen er valgt for perioden 1. juli 1998 til 30. juni Administration Direktionen har tre medlemmer; én direktør og to sekretariatschefer. Der er indgået samarbejdsaftale med Landsbyggefonden om direktøren og den ene sekretariatschef (økonomi). Den anden sekretariatschef (jura/teknik) har ansvar for alle relationer til bygningsejerne og for erfaringsformidlingen. Sekretariatet har 21 tekniske, juridiske og administrative medarbejdere. Herudover er der 2 IT-medarbejdere, der betjener både Byggeskadefonden og Landsbyggefonden. En oversigt over medarbejdere i fonden findes på omslagets side 2. Fonden anvender herudover ekstern teknisk og juridisk assistance i et ikke uvæsentligt omfang. Fondens kapitalforvaltning, bogføring, regnskab og personaleadministration udføres af Landsbyggefonden. Der er indgået samarbejdsaftale herom. Oversigt over bebyggelser der pr var omfattet af fonden Bygningskategori Antal bebyggelser Antal boliger Antal m 2 Almene familieboliger Integrerede ungdomsboliger Integrerede ældreboliger Private andelsboliger Ungdomsboliger Ældreboliger Lette kollektivboliger Bofællesskaber I alt

6 SKADEDÆKNING Behandling af skadesager Fonden har en målsætning om, at skadeanmeldelser normalt skal være afgjort inden 6 måneder, efter at bygningsejeren har sendt alle relevante oplysninger til fonden. Målsætningen har for ca. 90% af anmeldelserne været opfyldt i I de sidste ca. 10% af anmeldelserne har der været særlige juridiske eller tekniske problemer, så at fristen på 6 måneder ikke har kunne overholdes. Den gennemsnitlige afgørelsestid var 4-5 måneder. 245 anmeldelser blev afgjort i Heraf blev 188 anerkendt og 57 afvist. I mange af de anerkendte sager er der også anmeldt forhold, som er blevet afvist. Der er godkendt endeligt byggeregnskab i 159 sager, hvor skaderne er udbedret. Fonden har således i alt afsluttet = 216 sager i Udbedringsarbejder blev iværksat i 150 sager i De fleste drejede sig om svigt af mangelfulde konstruktioner ligesom tidligere år. Der blev foretaget 117 besigtigelser af anmeldte skader enten af fondens egne teknikere eller af eksterne konsulenter. Der blev i 50 tilfælde igangsat særlige tekniske undersøgelser. Skadeanmeldelser Bygningsejerne indsendte 207 skadeanmeldelser vedrørende 203 bebyggelser i Det er lidt færre end i af de 207 anmeldelser blev afgjort i blev anerkendt som dækningsberettigede mens 27 blev afvist. I alt blev 36 afsluttet endeligt i samme år, de blev anmeldt. De 207 skadeanmeldelser fordeler sig med 47 vedrørende almene familieboliger, 21 vedrørende integrerede almene ungdomsboliger, 122 vedrørende private andelsboliger, 3 vedrørende ungdomsboliger, 1 vedrørende lette kollektivboliger og 13 vedrørende ældreboliger. Der er tale om et fald på 26% (24 stk.) for almene familieboliger og integrerede ungdomsboliger tilsammen i forhold til For de private andelsboliger er der tale om en lille stigning i forhold til Skadeanmeldelserne indeholder oftest 1-3 forskellige forhold, men kan i enkelte tilfælde indeholde over 10 forskellige forhold. Af de modtagne anmeldelser skønnes lidt over halvdelen at være indkommet direkte på grundlag af indholdet i 5-års Fordeling pr af anmeldte skadeskader fra til Afviste Anerkendte Afsluttede sager Igangværende udbedring Under sagsbehandling I alt anmeldte sager 5

7 SKADEDÆKNING Afsatte reservationsbeløb for anmeldt skader Afsatte reservationsbeløb mio. kr. Pr Antal sager Reservationsbeløb Almene familieboliger Integrerede ungdomsboliger Rene ungdomsboliger 14 4 Private andelsboliger Ældreboliger Lette kollektivboliger 5 2 I alt eftersynsrapporten og fondens bemærkninger hertil. I 64 af sagerne har fonden i sine bemærkninger til 5-års eftersynet meddelt bygningsejeren, at forholdene antagelig er dækningsberettigede. Det gælder især anmeldelser om utilstrækkelig stabilitet. I omkring halvdelen af anmeldelserne er det primære eller det eneste anmeldte forhold netop stabilitetsproblemer. Den anden halvdel fordeler sig med primær svigttype på en lang række forskellige forhold, hvoraf problemer med tage og facader udgør de største grupper. Forhold, som opdages uden forbindelse til fondens eftersyn opdages ofte i forbindelse med vedligeholdelse af bebyggelsen. De nye 1-års svigteftersyn har endnu ikke medført skadeanmeldelser. Udbetalte dækningsbeløb Der blev udbetalt ca. 113 mio. kr. til dækning af indtil 95% af omkostningerne til udbedring af skader i 159 sager i Det er en stigning på 31 mio. kr. eller 18% fra Stigningen skyldes, at der er afsluttet flere udbedringssager. Der blev i 21 afsluttede sager udbetalt tillægsbeløb, typisk ekstra byggelånsrenter. Herudover blev der afholdt omkostninger på ca. 6 mio. kr. til ekstern teknisk og juridisk bistand i forbindelse med at gøre ansvar gældende, som resulterede i erstatninger på ca. 16 mio. kr. Nettoudgifterne til skadesager blev dermed på ca. ( ) = 103 mio. kr. inkl. moms i Reservationsbeløb Der er i regnskabet pr. 31. december 1999 afsat ca. 398 mio. kr. til dækning af anmeldte, men ikke afsluttede skadesager. Det tilsvarende reservationsbeløb ved udgangen af 1998 var 383 mio. kr. Hovedparten af reservationsbeløbene er afsat ud fra en konkret kalkulation af hvert enkelt forhold, der er anmeldt. Grundlaget kan være oplysninger i eftersynsrapporten, fra en besigtigelse, en særlig undersøgelse eller informationer bilagt anmeldelsen. For de forhold, som fonden ikke har kalkuleret i forbindelse med eftersynet, afsættes ved modtagelsen af anmeldelsen et gennemsnitlig beløb pr. sag. De gennemsnitlige reservationer erstattes af konkrete kalkulationer i forbindelse med sagsbehandlingen. Det samlede reservationsbeløb reduceres svarende til, at fonden forventer at afvise en del anmeldelser, der ikke opfylder betingelserne for skadedækning. Reservationsbeløbene opgøres som omkostninger til tekniske rådgivere, håndværkere, byggestyring, byggelånsrenter, revision m.v. Fondens juridiske omkostninger til at gøre regres gældende overfor de ansvarlige indgår ikke i reservationsbeløbene. Reservationsbeløbet i den enkelte sag udgår, når skaden er udbedret og fonden har udbetalt sin dækning til bygningsejeren. 6

8 SKADEDÆKNINGKADEDÆKNING Regres Regressager er de administrativt mest krævende sager i fonden. Der kan gå flere år, før udbedringen kan iværksættes. Derfor overvejes det nøje i hver enkelt sag, om der er udsigt til at gennemføre regres med et rimeligt positivt resultat. Udbedring iværksættes straks, hvis personsikkerheden eller beboernes sundhedstilstand er alvorligt truet. Efter skadebekendtgørelsens 17 indtræder fonden i bygningsejerens ret til erstatning eller anden kompensation, herunder forsikringsdækning, mod bygningsejerens aftaleparter eller forsikringsselskaber. Regresretten gælder kun for de forhold, der er omfattet af fondens afgørelse. I mange tilfælde søger bygningsejeren samtidig erstatning m.v. for andre forhold, som ikke er dækningsberettigede i fonden. Der blev iværksat regres i 67 sager i Regresbetræbelserne blev afsluttet endeligt i 57 tilfælde. Ved udgangen af 1999 var regres ikke afsluttet i 130 sager. Regressagerne deler sig i 2 hovedgrupper. I den ene gruppe føres sagerne helt igennem og ender med erstatning og/eller udbedring ved de ansvarlige. I den anden gruppe må nogle sager afsluttes, enten fordi de ansvarlige viser sig at være uden midler/lukket, eller fordi undersøgelserne viser, at mulighederne for at vinde en sag er meget små. Fonden fører kun få egentlige retssager eller voldgiftssager til ende, hvorimod der er flere syn- og skøn. At kun få sager afgøres af domstol eller voldgiftsret skyldes, at der typisk indgås forlig efter fremkomsten af skønsrapporten. I andre tilfælde indgås forlig uden forudgående syn- og skøn, enten ved sekretariatet alene eller ved advokatbistand. Den økonomiske effekt af regresudøvelsen er dels, at de ansvarlige betaler erstatninger dels, at de foretager udbedringer af skader uden beregning. Erstatningsbeløb fra de ansvarlige har været stigende gennem årene. I 1998 kom der ca. 7 mio. kr. ind i erstatninger, i 1999 er tallet steget til ca. 16 mio. kr. Fonden har i 1999 i 7 sager (4 sagskomplekser) modtaget erstatningsbeløb fra advokater og disses ansvarsforsikringsselskaber. I de nævnte tilfælde havde advokaterne enten reklameret for sent på klientens (bygningsejers) vegne overfor et ansvarligt firma, der havde medvirket ved opførelsen, eller de havde udtaget stævning/klageskrift så sent, at forældelse var indtrådt. Ud over de direkte erstatningsbeløb blev der foretaget hel eller delvis udbedring af de ansvarlige i en række sager, fonden har gjort regres i. I 1999 blev der gennemsnitlig foretaget udbedringer af I forbindelse med en ombygning i 1995 af en ældre etagebebyggelse blev der oplagt nye bølgeeternitplader. I denne forbindelse er der monteret nye lægter samtidig med, at de eksisterende lægter blev bibeholdt. Der blev foretaget opretning af tagfladen ved indskud af brikker af krydsfiner og masonit mellemlæg mellem de nye lægter og spærhoveder. Lægterne var flere steder fastgjort med et enkelt søm gennem lægte og mellemlæg ned i spær. Dette har medført, at sikkerheden kun var ca. 25 pct. af den forskriftsmæssige. Ved 5-års eftersynet blev forholdet placeret i gruppe 5, fordi en storm kunne suge pladerne af med risiko for personskade. Udbedringsarbejderne, som bestod i montering af beslag mellem spær og lægter, blev afsluttet umiddelbart inden decemberstormen

9 SKADEDÆKNING de ansvarlige i disse sager for knap kr. inkl. moms pr. afsluttet sag. Den ikke-økonomiske effekt af regresudøvelsen kan ikke dokumenteres, men parterne i det støttede boligbyggeri er uden tvivl bekendt med fondens regresbestræbelser. Det har formentlig medvirket til, at en del virksomheder i de senere år har foretaget udbedringer af byggeskader efter aftale med ejeren, men uden fondens medvirken og uden skadeanmeldelse. Der er også en række mellemtilfælde, hvor bygningsejeren selv med hjælp fra en advokat eller fra et teknikerfirma har fået de ansvarlige til at udbedre. Indtil 95 % af ejerens udgifter til advokat eller teknikerfirma dækkes herefter af fonden. Udgifterne til ekstern juridisk hjælp androg i 1999 ca. 3,5 mio. kr. beløbet omfatter både advokatudgifter, syn og skøn og diverse afgifter til rets- og voldgiftssager. Hertil kommer ca.2,5 mio. kr. til teknikerfirmaer i regressagerne. Udgifterne på i alt ca. 6 mio. kr. vedrører alle regressagerne og ikke kun de sager, der fører til erstatning m.v. Reduktion i dækning Fonden har i de senere år strammet sin praksis overfor bygningsejerne i tilfælde af egen skyld. Hvis en bygningsejer f.eks. ikke gør ansvar gældende rettidigt over for de ansvarlige, kan fonden begrænse eller afslå skadedækning. Det forudsætter naturligvis, at bygningsejers handlinger eller undladelser er årsag til skaden/skadens videre udvikling eller er årsag til, at fonden afskæres fra at gennemføre regres med et Utilstrækkelig fundering bl.a. manglede fundamenterne under indervæggene. Udbedring er sket ved, at eksisterende terrængulve er udskiftet med armerede betongulve, som fastgøres effektivt til fundamenter og føres ind under skillevægge. Det har været nødvendigt, at nedtage gavlen og genopbygge den. 8

10 SKADEDÆKNINGKADEDÆKNING gunstigt resultat mod de ansvarlige for skaden. I 1999 har fonden i flere tilfælde taget forbehold om at reducere sin dækning helt eller delvist i sager, der i øvrigt er anerkendt som dækningsberettigede. I enkelte tilfælde har fonden omgjort sin afgørelse, fordi nye oplysninger det vil sige oplysninger fremkommet efter tidspunktet for anerkendelse af dækningen viste, at bygningsejers adfærd afskar fonden fra at køre videre med sager, der ellers ville have givet erstatning m.v. Et af disse tilfælde drejede sig om et byggeri med omfattende angreb af skimmelsvamp i kvistenes tagrum. Boligorganisationens advokat havde på grundlag af 5-års rapporten med tilhørende brev fra fonden reklameret rettidigt over for det arkitektfirma, der havde projekteret byggeriet. Efter drøftelser med arkitektfirmaets ansvarsforsikringsselskab bekræftede advokaten i et brev over for forsikringsselskabet, at boligorganisationen hævede sagen om 5-års eftersynet mod arkitekten. Man mente, at der var tale om udførelsesfejl. På dette tidspunkt ville krav mod arkitekten være forældet efter ABR s 5-års regel. En skønsrapport fastslog, at der næsten udelukkende var tale om projekteringsfejl. Voldgiftsretten afgjorde, at advokatens erklæring klart må forstås som et uforbeholdent generelt afkald på at gøre ansvar gældende overfor arkitektfirmaet. Dermed var kravet forældet, og fonden omgjorde sin afgørelse, så dækningen kun omfattede mindre skader som følge af udførelsesfejl. Revner i murværk, der bl.a. skyldes, at der ikke er taget højde for, at uens materialer påvirkes forskelligt af temperatur og fugt. 9

11 1-ÅRS EFTERSYN Sammenfatning Fonden har i 1999 afsluttet sagsbehandlingen af 287 bebyggelser, efter at der i 37 svarende til 13% af bebyggelserne blev foretaget C-eftersyn. I 12% svarende til 34 af bebyggelserne blev der registreret 36 svigt i gruppe 4 eller 5, der skal udbedres i umiddelbar forlængelse af 1-års eftersynet, og som normalt omfattes af fondens skadedækning. Det er en meget markant reduktion i forhold til 5-års eftersynene. Her blev der registreret svigt i gruppe 4 eller 5 i 24% af bebyggelserne, hvilket i sig selv en forbedring i forhold til Reduktionen af svigt i gruppe 4 eller 5 ved 1-års eftersynene er udtryk for en forbedring af den byggetekniske kvalitet. Den skyldes, at der både i almene boligbebyggelser og i private andelsboligbebyggelser nu dels anvendes flere enkle husformer,dels anvendes færre nye og uprøvede materialer. Projektmaterialet og kvalitetssikringen er også bedre, og der er nu krav om, at der medvirker både en teknisk og en juridisk sagkyndig ved opførelsen af nye andelsboligbebyggelser. En direkte sammenligning mellem antallet af svigt ved 1- og 5-års eftersyn vanskeliggøres af, at flere nye bebyggelser har minimalisme som formideal og indeholder flere skjulte konstruktioner ved 1-års end ved 5-års eftersynene. En del af disse vanskeligt tilgængelige eller skjulte konstruktioner efterses derfor ikke fuldt ud ved 1-års eftersynene, da der ikke altid findes kvalificeret dokumentationsmateriale, og da det vil kræve store omkostninger at åbne disse konstruktioner. En anden forskel mellem bebyggelserne ved 1-års og 5-års eftersynene er, at en del svigt og især skader, der normalt først viser sig ved 5-års eftersynet, endnu ikke har vist synlige tegn ved 1-års eftersynet, der allerede foretages ca. 1 2 år efter byggeriets aflevering. Det kan f.eks. være revnede vægge, forvitrede tagsten, smuldrende eternittagplader, frostskadet murværk og lignende, som ikke ses ved 1-års eftersynet. Det er derfor besluttet, at der imellem 1-års og 5-års eftersynet skal foretages et eller to supplerende eftersyn af et passende antal af de nye bebyggelser for at vurdere, om den markante reduktion af svigt er udtryk for en tilsvarende kvalitetsforbedring, eller om reduktionen også skyldes, at nogle svigt først viser sig efter 1-års eftersynet. Svigttyper Der er registreret 36 svigt i gruppe 4 eller 5 fordelt på 34 bebyggelser. 29 eller 81% af disse svigt vedrører svigt i bærende og stabiliserende konstruktioner, og de forekommer som regel i lavt byggeri. Det er utilfredsstillende, selvom forholdene er betydelig bedre end ved 5-års eftersynene, da der er DS-normer og SBI-anvisninger for beregning af bærende og stabiliserende konstruktioner, og de skal naturligvis overholdes. Fra 1. januar 2000 har det været et vilkår for at få tilsagn om offentlig støtte til nye boliger, at der udarbejdes statiske beregninger for byggeriet. Det medfører formentlig i løbet af et par år en reduktion af disse svigt ved 1-års eftersynene. De gennemsnitlige kalkulerede udbedringsomkostninger er samme størrelsesorden som ved 5-års eftersynene. Kalkulerede omkostninger i kr. for svigt i gruppe 4 eller 5 Udbedringsomkostninger Emne Bygningsdele Antal I alt Gennemsnit vedrørende pr. bebyggelse Emne 2 Konstruktioner Emne 4 Tage Emne 8 Beton i udsat miljø Emne 9 Iøvrigt Ialt

12 1-ÅRS EFTERSYNKADEDÆKNING Gruppering af bygningsemner ved 1-års eftersyn Gruppe 1 Bygningsemnet er intakt eller har svigt eller skade af ubetydeligt omfang. Normalt vedligehold er tilstrækkeligt. Gruppe 2 Bygningsemnet har svigt eller byggeskade af meget beskedent omfang. Forholdene kan enten udbedres eller forebygges ved øget vedligeholdelse. Gruppe 3 Bygningsemnet har svigt eller byggeskade af mindre omfang, som kan nedsætte levetiden. Der skal foretages udbedring. Gruppe 4 Bygningsemnet har svigt eller byggeskade i stort omfang. Der er stor sandsynlighed for, at der udvikles en byggeskade, eller at en byggeskade udvikles yderligere. Der skal foretages udbedring i forlængelse af eftersynet. Gruppe 5 Bygningsemnet har svigt eller byggeskade, der er alvorlig og af betydning for personsikkerheden. Der skal omgående gribes ind med forebyggende foranstaltninger. Bebyggelser med svigt i gruppe 4 eller 5 Bebyggelser med svigt i gruppe 4 eller 5 i forhold til bebyggelser i alt Boliger med svigt i gruppe 4 eller 5 i forhold til boliger i alt Kalkulerede omkostninger til udbedring af svigt i gruppe 4 eller 5 i forhold til håndværkerudgifter og omkostninger ved opførelse. 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 12% 9% I alt eller gennemsnit 0,4% 11% 6% Almene familieboliger 0,3% 22% 19% 0,7% 8% 8% 0,2% 18% Andelsboliger Ældreboliger Ungdomsboliger 9% 0,8% Sagsbehandlede 1-års eftersyn i 1999 I alt eller Almene Private Ældre Ungdoms gennemsnit familieboliger Andelsboliger boliger boliger Antal sagsbehandlede bebyggelser Antal sagsbehandlede boliger Håndværkerudgifter og omkostninger ved opførelsen i kr. incl. moms Bebyggelser med svigt i gruppe 4 eller Boliger med svigt i gruppe 4 eller Kalkulerede omkostninger til udbedring af svigt i gruppe 4 eller 5 i kr. incl. moms Bebyggelser med svigt i gruppe 4 eller 5 i forhold til bebyggelser i alt 12% 11% 22% 8% 18% Boliger med svigt i gruppe 4 eller 5 i forhold til boliger i alt. 9% 6% 19% 8% 9% Kalkulerede omkostninger til udbedring af svigt i gruppe 4 eller 5 i forhold til håndværkerudgifter og omkostningerne ved opførelsen 0,4% 0,3% 0,7% 0,2% 0,8% 11

13 1-ÅRS EFTERSYN Stærk opfugtning af krydsfinerpladen under tagpappet samt skimmelsvamp i tagkonstruktionen registreret i forbindelse med 1-års eftersyn. Den ubeskyttede skalmur bliver stærkt påvirket af slagregn. Slagregnen trænger ind i og gennem 1 2-stensmuren og trækker efterfølgende op i krydsfinerpladen. Ventilationen i loftsrum ved gavlhjørner er utilstrækkelig. For at forhindre fortsat opfugtning af krydsfinerpladerne, hvis levetid under nuværende forhold allerede er nedsat, vil det være nødvendigt at øge ventilationen og at adskille krydsfiner og gavlmur med en fugtmembram. 12

14 INDGÅEDE AFTALER OM 1-ÅRS OG 5-ÅRS EFTERSYN Oversigt over indgåede aftaler om 1-års- og 5-års eftersyn : Faktiske aftaler : Forventede aftaler 1-års eftersyn 5-års eftersyn Indgåede kontrakter års eftersyn Beløb kr A/B syn C syn I alt Antal Antal Beløb Antal Beløb Beløb Almene familieboliger Integrerede ungdomsboliger Ungdomsboliger Private andelsboliger Ældreboliger Integrerede ældreboliger Kollektive bofællesskaber års eftersyn i alt Gennemsnit pr. 1-års eftersyn Indgåede kontrakter års eftersyn Beløb kr A/B syn C syn I alt Antal Antal Beløb Antal Beløb Beløb Almene familieboliger Integrerede ungdomsboliger Ungdomsboliger Private andelsboliger Ældreboliger Integrerede ældreboliger Kollektive bofællesskaber års eftersyn i alt Gennemsnit pr. 5-års eftersyn

15 5-ÅRS EFTERSYN Sammenfatning Fonden har i 1999 afsluttet sagsbehandlingen af 433 bebyggelser, efter at der i 115 svarende til 27% af bebyggelserne blev foretaget C-eftersyn. Der blev i gennemsnit udarbejdet 4-5 byggetekniske bemærkninger til hver bebyggelse. I 24 % svarende til 104 af bebyggelserne blev der registreret 143 svigt i gruppe 4 eller 5, der skal udbedres i umiddelbar forlængelse af 5-års eftersynet, og som normalt omfattes af fondens skadedækning. Der er dermed sket en jævn, svag reduktion siden 1996, hvor der var svigt i gruppe 4 eller 5 i 28% af de eftersete bebyggelser. Reduktionen skyldes især en positiv udvikling for almene familieboliger, hvor antal svigt i gruppe 4 eller 5 er reduceret fra 25% i 1997 til 18% i For private andelsboliger er der kun tale om en svag forbedring. Svigttyper Der er registreret 143 svigt i gruppe 4 eller 5 fordelt på 104 bebyggelser. 108 eller 76% af disse svigt vedrører svigt i bærende og stabiliserende konstruktioner, og de forekommer som regel i lavt byggeri. Det er fortsat utilfredsstillende, selvom der er tale om en forbedring i forhold til 1998, hvor 89% af svigtene i gruppe 4 eller 5 drejede sig om disse forhold. DS-normer og SBI-anvisninger for beregning af bærende og stabiliserende konstruktioner skal naturligvis overholdes. De gennemsnitlige kalkulerede udbedringsomkostninger ligger 23% under niveauet i Hvis denne tendens også holder i fremtidige skadesager, vil det have væsentlig positiv betydning for fondens fremtidige skadeomkostninger. Kalkulerede omkostninger i kr. for svigt i gruppe 4 eller 5 Udbedringsomkostninger SfB Bygningsdele Antal I alt Gennemsnit pr. bebyggelse SfB (2.) Primære bygningsdele SfB (3.) Kompletterende bygningsdele SfB (4.) Overfladebygningsdele SfB (5.) VVS-anlæg Ialt

16 5-ÅRS EFTERSYNRFARINGSFORMIDLING Gruppering af bygningsdele ved 5-års eftersyn Gruppe 1 Bygningsdelen er intakt eller har svigt eller skade af ubetydeligt omfang. Normalt vedligehold er tilstrækkeligt. Gruppe 2 Bygningsdelen har svigt eller byggeskade af meget beskedent omfang. Forholdene kan enten udbedres eller forebygges ved øget vedligeholdelse. Gruppe 3 Bygningsdelen har svigt eller byggeskade af mindre omfang, som kan nedsætte levetiden. Der skal foretages udbedring. Gruppe 4 Bygningsdelen har svigt eller byggeskade i stort omfang. Der er stor sandsynlighed for, at der udvikles en byggeskade, eller at en byggeskade udvikles yderligere. Der skal foretages udbedring i forlængelse af eftersynet. Gruppe 5 Bygningsdelen har svigt eller byggeskade, der er alvorlig og af betydning for personsikkerheden. Der skal omgående gribes ind med forebyggende foranstaltninger. Bebyggelser med svigt i gruppe 4 eller 5 Bebyggelser med svigt i gruppe 4 eller 5 i forhold til bebyggelser i alt Boliger med svigt i gruppe 4 eller 5 i forhold til boliger i alt Kalkulerede omkostninger til udbedring af svigt i gruppe 4 eller 5 i forhold til håndværkerudgifter og omkostninger ved opførelse. 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 24% 27% I alt eller gennemsnit 1,0% 18% 22% Almene familieboliger 0,6% 50% 48% 2,7% 20% 28% 0,7% 12% 9% Andelsboliger Ældreboliger Ungdomsboliger 0,5% Sagsbehandlede 5-års eftersyn i 1999 I alt eller Almene Private Ældre Ungdoms gennemsnit familieboligerandelsboliger boliger boliger Antal sagsbehandlede bebyggelser Antal sagsbehandlede boliger Håndværkerudgifter og omkostninger ved opførelsen i kr. incl. moms Bebyggelser med svigt i gruppe 4 eller Boliger med svigt i gruppe 4 eller Kalkulerede omkostninger til udbedring af svigt i gruppe 4 eller 5 i kr. incl. moms Bebyggelser med svigt i gruppe 4 eller 5 i forhold til bebyggelser i alt 24% 18% 48% 20% 9% Boliger med svigt i gruppe 4 eller 5 i forhold til boliger i alt. 27% 22% 50% 28% 12% Kalkulerede omkostninger til udbedring af svigt i gruppe 4 eller 5 i forhold til håndværkerudgifter og omkostningerne ved opførelsen 1,0% 0,6% 2,7% 0,7% 0,5% 15

17 ERFARINGSFORMIDLING Fonden har i 1999 afholdt 3 orienteringsmøder for eftersynsfirmaer. 117 forskellige firmaer har deltaget i et af møderne. I alt har 256 af firmaernes ledere og medarbejdere deltaget i møderne. Mødet for eftersynsfirmaer, der skal forestå eftersyn i foråret 2000, er afholdt i januar Ved orienteringsmøderne i juni måned blev hovedtrækkene i fondens årsberetning, og tillæg for 1998 gennemgået, og der blev orienteret om status for TOP-10 listen over emner med større risiko. Der blev orienteret om eftersynsmetode og rapportering af de nye 1-års eftersyn samt vist og kommenteret eksempler på bebyggelser med god byggeteknik. Som tema for erfaringsformidling havde fonden valgt Tage hvordan kan det gøres?. Tommy Bunch-Nielsen og Georg Christensen fra Bygge- og Miljøteknik ApS indledte med at gennemgå teorierne for opbygning af forskellige korrekte tagløsninger og kommentere eksempler på svigt i tagkonstruktioner. Efterfølgende udvekslede indlederne, eftersynsfirmaerne og fonden erfaringer fra praksis. Der har i efteråret 1999 været afholdt et særskilt evalueringsmøde for de 18 eftersynsfirmaer, som hidtil har medvirket ved 1-års eftersyn. Registreringsmetoder blev detaljeret gennemgået, og eftersynsfirmaerne fremkom med forskellige forslag til justeringer, som efterfølgende er indarbejdet. Skematikken for 1-års eftersynet anses derefter for at være på plads. Der mangler endnu at blive udarbejdet vejledning til eftersynsfirmaer, før flere eftersynsfirmaer udmeldes til at forestå 1-års eftersyn. Fondens medarbejdere har i lighed med tidligere år deltaget i en række arrangementer for byggeriets parter med indlæg om fondens erfaringer. Sekretariatet har endvidere deltaget i møder med By- og Boligministeriet om revision af kvalitetssikringscirkulæret og om TOP 10 samt om udbygning af aktiviteter i forbindelse med benchmarking. Antal registrerede eftersynsfirmaer pr Firmakategori Arkitektfirmaer 107 Ingeniørfirmaer 115 Arkitekt- og Ingeniørfirmaer 13 Entreprenørfirmaer 13 Institutter og Laboratorier 23 I alt 271 Antal anvendte eftersynsfirmaer i 1999 til at foretage normale A- og B-eftersyn og til særlige C-eftersyn A og B C A og B C A og B C A og B C A og B C A og B C Arkitekt firmaer Ingeniør firmaer Arkitekt- og ingeniørfirmaer Entreprenør firmaer Institutter og laboratorier I alt 16

18 REGNSKABETS HOVEDTAL Byggeskadefondens midler er i henhold til beslutning i fondens bestyrelse placeret i danske børsnoterede stats- og realkreditobligationer og indskud til aftalt forrentning i pengeinstitutter. Forvaltningen af fondsbeholdningen forestås efter bestyrelsesbeslutning ved indgåede aftaler om porteføljepleje hos pengeinstitutter. I 1999 har antallet af porteføljeplejeaftaler været 2. Der foretages af revisionen særskilt rapportering af afkastresultater m.v. inden bestyrelsen beslutter kommende års porteføljeplejeaftaler. Afkastet i 1999 blev præget af rentestigning og kursfald. Afkastet udgjorde inkl. kursgevinst og tab netto ca. 33 mio. kr. Ifølge den forannævnte rapportering har afkastet (inkl. kursreguleringer) på disse obligationsbeholdninger siden etablering af porteføljeplejeaftaler i 1988/1989 oversteget den alternative pengemarkedsrente. Porteføljeplejeaftalerne har begrænsning af den gennemsnitlige varighed (renterisiko) på beholdningerne. Reservefonden ( ca. 277 mio. kr.) afdækker bl.a. de løbende udsving i kursværdien af obligationsbeholdningen ( ca. 853 mio. kr.) Der er i 1999 foretaget en regnskabsomlægning, således at de opsamlede bidrag ekstraordinært er forrentet for perioden Fra 1999 og fremefter fragår rentetilskrivning svarende til Nationalbankens diskonto med fradrag af 1 procentpoint i fondens renteindtægter m.v. Realværdien af de opsamlede bidrag søges hermed fastholdt i perioden fra indbetaling til udbetaling. Beløbene er angivet i kr. Udgifter til rekvirerede eftersyn Modt fakturaer vedr.5-års eftersyn Kontrakter vedr. 5-års eftersyn Tilbageført fra foregående år Modt fakturaer vedr.1-års eftersyn Kontrakter vedr. 1-års eftersyn Tilbageført fra foregående år Eftersyn i alt Udbetalt/reserveret skadeserstatning Betalte skadeomkostninger Reserveret skadedækning Tilbageført fra foregående år Skadeserstatning i alt Status for bidrag Saldo primo Pålignede bidrag Årets bidragsforrentning Eftersyn i alt Skadeserstatning i alt Bidragsforrentning m.v Saldo ultimo Status for reservefond Saldo primo Finansielle nettoindtægter ekskl. intern rente Administrationsudgifter m.m Overført bidragsforrentning m.v Saldo ultimo

19 Udgifter opgjort i procent af bidrag og reservefond 100% 90% 92% 90% 92% 80% 77% 70% 71% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 5-års 1-års Regnskabsår 1995 Byggeår Regnskabsår 1996 Byggeår Regnskabsår 1997 Byggeår Byggeår 1997 Regnskabsår 1998 Byggeår Byggeår Regnskabsår 1999 Byggeår Byggeår A 5-års og B A- eftersyn og B eftersyn C-eftersyn 5-års C-eftersyn Svigt 1-års svigt syn syn incl. C-eftersyn Skader Skadedækning Reservationsbeløb Eventuel Eventual forpligtelse Grafen viser opgørelse af afholdte udgifter, reservationer og eventualforpligtelser ved udgangen af regnskabsårene 1995, 1996, 1997, 1998 og Opgørelsen er sat i forhold til summen af bidrag og andel af reservefonden. Afholdte udgifter udgør ved udgangen af 1999 i alt 48 % af indbetalte bidrag og andel af reservefond. Reservationer og eventualforpligtelser udgør i alt 44 %. En del af reservationerne og eventualforpligtelserne vil sandsynligvis ikke komme til udbetaling.

20 Byggeskadefonden Studiestræde 50, 1554 København V. Telefon Telefax Byggeskadefondens bestyrelse pr. 31. December 1999 Niels Peter Thomsen, Dansk almennyttigt Boligselskab (valgt af Boligselskabernes Landsforening) Formand Hans Erik Lund, Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation (valgt af By- og Boligministeriet efter Indstilling fra Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation) Næstformand Henrik B. Heineke, Fyns almennyttige Boligselskab (valgt af Boligselskabernes Landsforening) Else Hjernøe, Kollegiekontoret i Århus s.m.b.a. (valgt af By- og Boligministeriet efter indstilling fra selvejende ungdomsboliginstitutioner) Bente Marboe, Frederiksberg Kommune (valgt af Københavns og Frederiksberg Kommuner) Elin Møller, Farum Kommune (valgt af By- og Boligministeriet efter indstilling fra Omsorgsorganisationernes Samråd) Asta Nicolajsen, Statens Byggeforskningsinstitut (valgt af Boligministeriet som særlig sagkyndig) Christian M. Jepsen, Andels Bolig- og Byggeforening af 1932, Esbjerg (valgt af Boligselskabernes Landsforening) Vibeke Vinten, Kommunernes Landsforening (valgt af Kommunernes Landsforening) Byggeskadefonden er en selvejende institution, oprettet ved lov i Byggeskadefonden omfatter samtlige almene familieboliger, ungdomsboliger, lette kollektiv boliger, ældreboliger, nybyggede private andelsboliger og kollektive bofællesskaber, der har modtaget tilsagn om støtte efter den 30. Juni 1986.

yder dækning til skader, der anmeldes senest 20 år efter byggeriets afleverings- eller skæringsdato.

yder dækning til skader, der anmeldes senest 20 år efter byggeriets afleverings- eller skæringsdato. årsberetning 2008 Byggeskadefonden Byggeskadefonden er en selvejende institution med tre overordnede formål: at forestå og afholde udgifter til eftersyn af støttet boligbyggeri at yde støtte til dækning

Læs mere

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 HISTORISK. opfølgning af. 1-års eftersyn

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 HISTORISK. opfølgning af. 1-års eftersyn V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 opfølgning af 1-års eftersyn Bygningsejer Byggeskadefonden Planlægning og projektering Opførelse af byggeri Forberedelse af 1-års eftersyn

Læs mere

Statistikken er positiv

Statistikken er positiv Statistikken er positiv -men der er stadig mange mindre væsentlige svigt! v/ole Bønnelycke Bebyggelser afleveret 1992-2003 med svigt i gruppe 4 eller 5 og med anerkendt byggeskade Antal i pct. i forhold

Læs mere

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006. forberedelse af. 5-års eftersyn

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006. forberedelse af. 5-års eftersyn V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 forberedelse af 5-års eftersyn Bygningsejer Byggeskadefonden Planlægning og projektering Opførelse af byggeri Forberedelse af 1-års eftersyn

Læs mere

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006. opfølgning af. 5-års eftersyn

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006. opfølgning af. 5-års eftersyn V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 opfølgning af 5-års eftersyn Bygningsejer Byggeskadefonden Planlægning og projektering Opførelse af byggeri Forberedelse af 1-års eftersyn

Læs mere

Årsberetning 2007 er illustreret med fotos af støttede boligbyggerier i Ørestad. Byggerierne rummer typisk både ejer, andels- og lejeboliger for at

Årsberetning 2007 er illustreret med fotos af støttede boligbyggerier i Ørestad. Byggerierne rummer typisk både ejer, andels- og lejeboliger for at årsberetning 2007 Fotos Årsberetning 2007 er illustreret med fotos af støttede boligbyggerier i Ørestad. Byggerierne rummer typisk både ejer, andels- og lejeboliger for at understøtte målet om en mangfoldig

Læs mere

Orienteringsmøder 2006

Orienteringsmøder 2006 Orienteringsmøder 2006 Byggeskadeforsikring for privat boligbyggeri v/ole Bønnelycke Mere præcise eftersyn! v/jørgen Wegener Pause Eksempler på svigt og skader fra det virkelige liv v/jens Dons og Gorm

Læs mere

Byggeskadefonden orienterer 2007

Byggeskadefonden orienterer 2007 Byggeskadefonden orienterer 2007 Nye tiltag til at forbedre byggeriets kvalitet og effektivitet v/ole Bønnelycke Typiske svigt ved eftersynene bl.a. rumventilation v/jørgen Wegener Pause Væsentlige skadesager

Læs mere

yder dækning til skader, der anmeldes senest 20 år efter byggeriets afleverings- eller skæringsdato.

yder dækning til skader, der anmeldes senest 20 år efter byggeriets afleverings- eller skæringsdato. årsberetning 2006 Byggeskadefonden Byggeskadefonden er en selvejende institution med tre overordnede formål: at forestå og afholde udgifter til eftersyn af støttet boligbyggeri at yde støtte til dækning

Læs mere

Før, under og efter Byggeskadefondens eftersyn

Før, under og efter Byggeskadefondens eftersyn Før, under og efter Byggeskadefondens eftersyn Fondens 1-års eftersyn 5-års eftersyn Bygningsejerens 1-års eftersyn 5-års eftersyn 1-års eftersyn Tidsplan for 1-års eftersyn 0 1. md. 5.-6. md. 7.-8. md.

Læs mere

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 HISTORISK. forberedelse af. 1-års eftersyn

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 HISTORISK. forberedelse af. 1-års eftersyn V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 forberedelse af 1-års eftersyn Bygningsejer Byggeskadefonden Planlægning og projektering Opførelse af byggeri Forberedelse af 1-års eftersyn

Læs mere

BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN. Sådan foregår eftersynet. Deres opgaver som ejer. Sådan bruger De eftersynsrapporten

BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN. Sådan foregår eftersynet. Deres opgaver som ejer. Sådan bruger De eftersynsrapporten BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN Sådan foregår eftersynet Deres opgaver som ejer Sådan bruger De eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København

Læs mere

totaløkonomi bygbarhed

totaløkonomi bygbarhed årsberetning 2010 iden nøgletal fugtproblemer skadedækn botilbud iteter kvalitetssikring totaløkonomi bygbarhed privat ing Byggeskadefonden Byggeskadefonden er en selvejende institution med tre overordnede

Læs mere

BYGGESKADEFONDEN MODTAGET 13 MAJ 2011. Advokat Frederik Bue Johnsen Vester Farimagsgade 23 1606 København V

BYGGESKADEFONDEN MODTAGET 13 MAJ 2011. Advokat Frederik Bue Johnsen Vester Farimagsgade 23 1606 København V Advokat Frederik Bue Johnsen Vester Farimagsgade 23 1606 København V MODTAGET 13 MAJ 2011 BYGGESKADEFONDEN Studiestræde 50 Tlf.: 3376 2000 bsf@bsf.dk 1554 København V Fax: 3376 2010 www.bsf.dk Den 11.

Læs mere

Orienteringsmøder 2007

Orienteringsmøder 2007 Orienteringsmøder 2007 Byggeskadeforsikring digitale afleveringer vejledninger om fugt og skimmelsvampe v/ole Bønnelycke To skadesager om fugt og skimmelsvampe v/jens Dons og Jørgen Wegener Pause Byggetekniske

Læs mere

Indhold. Informationer om svigt og byggeskader findes på fondens hjemmeside, hvor man også kan sammenligne byggerier,

Indhold. Informationer om svigt og byggeskader findes på fondens hjemmeside, hvor man også kan sammenligne byggerier, Indhold Byggeskadefonden afgiver herved sin 16. årlige beretning. Beretningen afgives i overensstemmelse med lovgivningen herom og omhandler fondens virksomhed og indvundne erfaringer i det forløbne år.

Læs mere

Januar 2009 HISTORISK. anmeldelse af Byggeskade

Januar 2009 HISTORISK. anmeldelse af Byggeskade V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e Januar 2009 anmeldelse af Byggeskade Bygningsejer Byggeskadefonden Planlægning og projektering Opførelse af byggeri Forberedelse af 1-års eftersyn 1-

Læs mere

ÅRSBERETNING 2003. Byggeskadefonden

ÅRSBERETNING 2003. Byggeskadefonden ÅRSBERETNING 2003 færre skader og registrede svigt end tidligere konstruktioner og tage giver fortsat de største problemer styrket samarbejde om at undgå byggeskader pris til fonden for god erfaringsformidling

Læs mere

ByGGEskadEfoNdEN ÅrsBErETNING 2014 www.byggeskadefonden.dk Byggeskadefonden 2015 www.byggeskadefonden.dk

ByGGEskadEfoNdEN ÅrsBErETNING 2014 www.byggeskadefonden.dk Byggeskadefonden 2015 www.byggeskadefonden.dk årsberetning 2014 Byggeskadefonden Byggeskadefonden er en selvejende institution med tre overordnede formål: at forestå og af hol de udgifter til eftersyn af støttet boligbyggeri og renoveringer at yde

Læs mere

Obligatorisk byggeskadeforsikring

Obligatorisk byggeskadeforsikring 22. februar 2008 Sag 07/05004 /anl Obligatorisk byggeskadeforsikring Fra den 1. april 2008 har professionelle bygherrer pligt til at tegne og betale for en byggeskadeforsikring, når de opfører nybyggeri

Læs mere

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten BvB information 2011 5-års eftersyn Sådan foregår eftersynet Dine opgaver som ejer Sådan bruger du eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon

Læs mere

Orienteringsmøder 2005

Orienteringsmøder 2005 Orienteringsmøder 2005 Status for svigt/skader evt. ændringer af 1-års eftersyn v/ole Bønnelycke Gør eftersynsrapporterne bedre og mere præcise v/jørgen Wegener Eksempler på svigt og skader fra det virkelige

Læs mere

Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden. til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret )

Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden. til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret ) Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret ) SIDE 3 l 8 Regulativ om tilskud fra Landsbyggefonden til forbedringsog opretnings arbejder mv.

Læs mere

BYGGEskAdEfONdEN www.byggeskadefonden.dk Bebyggelser omfattet af fonden NYE BOLIGER (Afd. A) ÅRsBERETNING 2013

BYGGEskAdEfONdEN www.byggeskadefonden.dk Bebyggelser omfattet af fonden NYE BOLIGER (Afd. A) ÅRsBERETNING 2013 årsberetning 2013 Byggeskadefonden Byggeskadefonden er en selvejende institution med tre overordnede formål: at forestå og af hol de udgifter til eftersyn af støttet boligbyggeri og renoveringer at yde

Læs mere

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening Obligatorisk byggeskadeforsikring: eftersyn Tagdækkermestres og offentliggørelse. Brancheforenings Hvilke Tagdækker byggerier mestres er omfattet Brancheforening af forsikringspligten? i stand til boliger

Læs mere

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten BvB information 2011 1-års eftersyn Sådan foregår eftersynet Dine opgaver som ejer Sådan bruger du eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon

Læs mere

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 1. Baggrund. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 1. Baggrund. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 1 af 9 sider Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 2 af 9 sider Indholdsfortegnelse 1.... 3 1.1 Formål med ordningen... 3 1.2 IT-system... 4 1.3 Hvordan gennemføres en sag i BSFS...

Læs mere

Hvilke skader kan anmeldes. Inden du anmelder en byggeskade. Sådan udfylder du skadeanmeldelsen

Hvilke skader kan anmeldes. Inden du anmelder en byggeskade. Sådan udfylder du skadeanmeldelsen BvB information 2012 byggeskader Hvilke skader kan anmeldes Inden du anmelder en byggeskade Sådan udfylder du skadeanmeldelsen Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Yderligere oplysninger kan findes på Studiestræde København V Telefon

Yderligere oplysninger kan findes på  Studiestræde København V Telefon ÅRSBERETNING 2016 BYGGESKADEFONDEN Byggeskadefonden er en selvejende institution med tre overordnede formål: at forestå og af hol de udgifter til eftersyn af støttet boligbyggeri og renoveringer at yde

Læs mere

Skimmelsvampe i boliger. v/ Ole Bønnelycke, sekretariatschef

Skimmelsvampe i boliger. v/ Ole Bønnelycke, sekretariatschef Skimmelsvampe i boliger v/ Ole Bønnelycke, sekretariatschef Hvad omfatter Byggeskadefonden? Offentligt støttede boligbyggerier efter 1986: Byggerier ca. Boliger ca. Almene familieboliger 3.800 85.000 Ældreboliger

Læs mere

SAMMENFATNING. Sommerstedgade 25-27 1718 København V. Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN

SAMMENFATNING. Sommerstedgade 25-27 1718 København V. Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN SAMMENFATNING Sommerstedgade 25-27 1718 København V Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN 17. august 2011 Indhold Dine opgaver og ansvar som ejer 3 Bygningsdele uden observerede byggetekniske problemer 5 Bygningsdele,

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) Nakskov Almene Boligselskab, afd. Rosenparken Foto : LBF SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN

Læs mere

byggeskadefonden 5-års eftersyn forberedelse udførelse, opfølgning august 2014

byggeskadefonden 5-års eftersyn forberedelse udførelse, opfølgning august 2014 5-års eftersyn forberedelse udførelse, opfølgning august 2014 byggeskadefonden tidsplan for 1-års og 5-års eftersyn 0 mdr. Faktisk aflevering 3 mdr. Orientering af bygningsejer og kommune om 1-års eftersyn

Læs mere

Juridiske forhold. Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering

Juridiske forhold. Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering Juridiske forhold Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering Kvalitetssikring Ny bekendtgørelse nr. 1179 af 04 10 2013 Offentligt byggeri Kvalitet, OPP og totaløkonomi

Læs mere

VOLDGIFTSAFGØRELSER LEVERANDØRANSVAR SKOVBURREN NÆSTVED EGERISVEJ SKIVE BYGGESAGSBEHANDLING FORÆLDELSE AFREGNING VED UDBEDRINGER

VOLDGIFTSAFGØRELSER LEVERANDØRANSVAR SKOVBURREN NÆSTVED EGERISVEJ SKIVE BYGGESAGSBEHANDLING FORÆLDELSE AFREGNING VED UDBEDRINGER VOLDGIFTSAFGØRELSER LEVERANDØRANSVAR SKOVBURREN NÆSTVED EGERISVEJ SKIVE BYGGESAGSBEHANDLING FORÆLDELSE AFREGNING VED UDBEDRINGER SKOVBURREN UVENTILEREDE TAGKASSETTER STORE OVENLYSKASSER UTÆT DAMPSPÆRRE

Læs mere

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014 anmeldelse af byggeskade august 2014 byggeskadefonden Bygningsejer Eftersynsfirma Byggeskadefonden Planlægning og projektering Byggeri / renovering Forberedelse af 1-års eftersyn 1- års eftersyn 1- års

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) I medfør af lov om almene boliger

Læs mere

MgO VINDSPÆRREPLADER JURIDISKE FORHOLD HVEM HAR ANSVARET? NOVEMBER 2015 GMN

MgO VINDSPÆRREPLADER JURIDISKE FORHOLD HVEM HAR ANSVARET? NOVEMBER 2015 GMN MgO VINDSPÆRREPLADER JURIDISKE FORHOLD HVEM HAR ANSVARET? NOVEMBER 2015 GMN Hovedemner Mangler Reklamation Forældelse Garanti og tilbagehold Projekteringsansvar Udviklingsskade Voldgift, syn & skøn Mindelighedsaftaler

Læs mere

Byggeskadefonden Tillæg til Beretning 1999

Byggeskadefonden Tillæg til Beretning 1999 Byggeskadefonden Tillæg til Beretning 1999 Medarbejdere pr. 31. Dec. 1999 Direktion Gert Nielsen, direktør Ole Bønnelycke, sekr. chef (jura/teknik) Birger R. Kristensen, sekr. chef (økonomi) Jura Gorm

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

Orienteringsmøder 2014

Orienteringsmøder 2014 Orienteringsmøder 2014 Digitalisering af byggeriet og mangelinfo til BSF Evaluering af nøgletalssystemet AlmenNets inspirationskatalog v/ole Bønnelycke DUKO Fremtidens bæredygtige, almene bolig Digitale

Læs mere

Orienteringsmøde, jan om MgO-vindspærreplader ( crying boards )

Orienteringsmøde, jan om MgO-vindspærreplader ( crying boards ) Orienteringsmøde, jan. 2016 om MgO-vindspærreplader ( crying boards ) 12. februar 2015: Skadeanmeldelse af renovering af Alboa afd. 026, Kjærslund, 8260 Viby J, 381 boliger. 20. februar primo marts 2015:

Læs mere

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med REGULATIV om salg af almene familieboliger SIDE 3 l 8 Regulativ om SALG AF ALMENE FAMILIEBOLIGER I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 j, har bestyrelsen for Landsbyggefonden med godkendelse fra

Læs mere

Indstilling i Stenstrup Plejehjem-sagen

Indstilling i Stenstrup Plejehjem-sagen J.nr. 11.577 8. juni 2015 Indstilling i Stenstrup Plejehjem-sagen Stenstrup Plejehjem-sagen blev i april måned 2014 mundtligt forhandlet i Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed mellem parterne

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer BEK nr 168 af 04/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-325

Læs mere

RAMMEAFTALE. 1. januar 2015 31. december 2019

RAMMEAFTALE. 1. januar 2015 31. december 2019 RAMMEAFTALE 1. januar 2015 31. december 2019 Revideret 03.11.2014 Mellem Foreningen af Rådgivende Ingeniører (herefter kaldet FRI) repræsenterende forsikringstagerne og Tryg Forsikring A/S (herefter kaldet

Læs mere

Vedtægter for Andelsselskabet Almenbo

Vedtægter for Andelsselskabet Almenbo Vedtægter for Andelsselskabet Almenbo Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Administrationsorganisationens navn er Almenbo. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Ballerup Kommune. 2. Administrationsorganisationen

Læs mere

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse PWC DEN 21. JANUAR 2014 Særlige støtteordninger og regnskabsførelse Muligheder for støtte Boligsociale aktiviteter/huslejestøtte (boligsocial indsats) Renoveringsstøtte Kapitaltilførsel, herunder fællespuljetilskud

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Vedtægter for Vivabolig

Vedtægter for Vivabolig Vedtægter for Vivabolig Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Administrationsorganisationens navn er Vivabolig a.m.b.a. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. 2. Administrationsorganisationen

Læs mere

En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn

En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn N En skimmelsag fra Hillerød Frødalen Anmeldte forhold i 2007: Vand på indersiden af vægge Mug på indersiden af vægge Opstuvning

Læs mere

Obligatorisk byggeskadeforsikring

Obligatorisk byggeskadeforsikring 17. april 2008 Sag 07/05004 /anl Obligatorisk byggeskadeforsikring Fra den 1. april 2008 har professionelle bygherrer pligt til at tegne og betale for en byggeskadeforsikring, når de opfører nybyggeri

Læs mere

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2016 dok. nr. 25134/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen.

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen. Boligudvalget L 177 - Svar på Spørgsmål 28 Offentligt Spørgsmål A: Ministeren bedes uddybe besvarelsen af de spørgsmål, der er stillet til lovforslaget med særligt vægt på svarene vedrørende skimmelsvamp,

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011. Yderligere oplysninger kan findes på www.byggeskadefonden.dk. Bebyggelser omfattet af fonden ÅRSBERETNING 2011

ÅRSBERETNING 2011. Yderligere oplysninger kan findes på www.byggeskadefonden.dk. Bebyggelser omfattet af fonden ÅRSBERETNING 2011 ÅRSBERETNING 2011 BYGGESKADEFONDEN Byggeskadefonden er en selvejende institution med tre overordnede formål: at forestå og af hol de udgifter til eftersyn af støttet boligbyggeri og renoveringer at yde

Læs mere

Nordiskt Vattenskadeseminarium 2013. Byggeskadefonden v/ Kasper Boel Nielsen - Teknisk sagsansvarlig

Nordiskt Vattenskadeseminarium 2013. Byggeskadefonden v/ Kasper Boel Nielsen - Teknisk sagsansvarlig Byggeskadefonden v/ Kasper Boel Nielsen - Teknisk sagsansvarlig Baggrund for etablering af BSF Store offentlige udgifter til byggeskader efter byggeboomet op gennem 1960 erne og 70 erne i det offentligt

Læs mere

Småhuses stabilitet. SBI-ANVISNING 186 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1995

Småhuses stabilitet. SBI-ANVISNING 186 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1995 Småhuses stabilitet. SBI-ANVISNING 186 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1995 Småhuses stabilitet Småhuses stabilitet MOGENS BUHELT HENRY HØFFDING KNUTSSON SBI-ANVISNING 186 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT

Læs mere

almene ældreboliger, er medlem af organisationen, 5) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

almene ældreboliger, er medlem af organisationen, 5) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter VEDTÆGTER 2010 Vedtægter for administrationsorganisationen BOVIA Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Administrationsorganisationens navn er Bovia. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Kolding Kommune.

Læs mere

Svendborg Kommune Økonomi Direktionssekretariatet Ramsherred 5 5700 Svendborg

Svendborg Kommune Økonomi Direktionssekretariatet Ramsherred 5 5700 Svendborg Svendborg Kommune Økonomi Direktionssekretariatet Ramsherred 5 5700 Svendborg Att. Jan Carlsson Kuben Management A/S Kolding Åpark 1, 4. 6000 Kolding Tel 7938 1380 CVR. nr. 28693036 info@kubenman.dk www.kubenman.dk

Læs mere

BERETNING OG BYGGEREGNSKAB

BERETNING OG BYGGEREGNSKAB Sag nr. MM1-740/741 BERETNING OG BYGGEREGNSKAB STAMDATA Adresse: Matr. nr.: Ejer: Tilsynskommune: Christians Torv 124, 2680 Solrød Strand. 18-q, Jersie By, Jersie. Solrød Kommune. Solrød Kommune. Sags

Læs mere

Årsrapport 2016 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2017 dok. nr. 31863/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 31716/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Tilsynet med det støttede boligbyggeri. Politisk Beslutningskompetenceplan. Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen

Tilsynet med det støttede boligbyggeri. Politisk Beslutningskompetenceplan. Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen Tilsynet med det støttede boligbyggeri Politisk eslutningskompetenceplan Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen 1 Indhold Politisk eslutningskompetenceplan... 1 Styrelsesvedtægten:... 3 Generelle

Læs mere

HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer I medfør af 113 og 160 i lov om almene boliger m.v., 25, stk.

Læs mere

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2014

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2014 Notat 5. november 2015 J.nr. 15-1589483 Proces og Administration HW Redegørelse om om omkostningsgodtgørelse i 2014 1. Baggrunden for redegørelsen Efter skatteforvaltningslovens 59 afgiver skatteministeren

Læs mere

Orienteringsmøder 2016

Orienteringsmøder 2016 Orienteringsmøder 2016 MgO-vindspærreplader Dokumentation af nye og/eller uprøvede materialers egenskaber COWI-rapport om frivillige mærkningsordninger Mange almene nybyggerier og renoveringer på vej v/ole

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr. 10128 Besigtigelse dato: 28. januar 2011 Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag: Plantegning Bilag 1 Facadetegning

Læs mere

BYGGESKADEFONDEN 1-ÅRS EFTERSYN FORBEREDELSE UDFØRELSE, OPFØLGNING

BYGGESKADEFONDEN 1-ÅRS EFTERSYN FORBEREDELSE UDFØRELSE, OPFØLGNING FORBEREDELSE UDFØRELSE, OPFØLGNING Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76 20 00, bsf@bsf.dk www.byggeskadefonden.dk BYGGESKADEFONDEN 1-ÅRS EFTERSYN TIDSPLAN FOR 1-ÅRS OG 5-ÅRS EFTERSYN 0 mdr. Faktisk

Læs mere

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2013

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2013 Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 228 Offentligt 26. juni 2014 J.nr.14-2198204 SKAT, Jura, Proces og administration Redegørelse om om omkostningsgodtgørelse i 2013 1. Baggrunden for redegørelsen.

Læs mere

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Marts 2017 dok. nr. 30667/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

By- og Landskabsudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den Punkt

By- og Landskabsudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den Punkt Punkt 5. Sundby-Hvorup Boligselskab - Hanebjælken - Vestbjerg - 117 almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Godkendelse inden byggestart (skema B). 2014-10015. By- og Landskabsforvaltningen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 1. marts 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 1. marts 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 1. marts 2007 til en borger: 01-03- 2007 De har ved brev af 7. september 2005 rettet henvendelse til Statsamtet Vestsjælland, Tilsynet med kommunerne i Vestsjællands, Roskilde

Læs mere

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2015

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2015 Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 218 Offentligt Notat 10. juni 2016 J.nr. 16-0058199 Civil og Straffeproces HW Redegørelse om om omkostningsgodtgørelse i 2015 1. Baggrunden for redegørelsen Efter

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Dette notat indeholder alene reglerne for selve støtten og forholder sig ikke til de bygningstekniske regler.

Dette notat indeholder alene reglerne for selve støtten og forholder sig ikke til de bygningstekniske regler. NOTAT Dato Borgmestersekretariatet Notat til Økonomiudvalget om regler for opførelse og finansiering af almene boliger/støttet byggeri Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Økonomiudvalget har bedt om at få udarbejdet

Læs mere

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2016

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2016 Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 221 Offentligt Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2016 1. Baggrunden for redegørelsen Efter skatteforvaltningslovens 59 afgiver skatteministeren årligt

Læs mere

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FRA ALMENE BOLIGAFDELINGER, SELVEJENDE ÆLDREBOLIGINSTITUTIONER SAMT KOMMUNALE OG REGIONALE ÆLDREBOLIGER

Læs mere

Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk

Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk REGULATIV OM PROVENUFONDEN REGULATIV OM PROVENUFONDEN 1 I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 o, har

Læs mere

07 / rm /n. o y*\ hi Oa.cUXa W U r,ie j n. * /l CxPAO* é rw _ SVENDBORG KOMMUNE MYNDIGHEDSAFDELINGEN. M dtaggtd. 0., 2 HJAN.

07 / rm /n. o y*\ hi Oa.cUXa W U r,ie j n. * /l CxPAO* é rw _ SVENDBORG KOMMUNE MYNDIGHEDSAFDELINGEN. M dtaggtd. 0., 2 HJAN. é rw _ SVENDBORG KOMMUNE MYNDIGHEDSAFDELINGEN sa 9*n 1* kf1lk' 8 *9 0 *1 na B a ^ 9ftgh 07 / 4 4 9 2. M dtaggtd. 0., 2 HJAN. 2007 rm /n. o y*\ hi Oa.cUXa W U r,ie j n.f *. ^ n c jd r c i^ i' * /l CxPAO*

Læs mere

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2011

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2011 Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 301 Offentligt Redegørelse om om omkostningsgodtgørelse i 2011 1. Baggrunden for redegørelsen Efter skatteforvaltningslovens 59 afgiver skatteministeren årligt

Læs mere

Årsberetning 2008 2009. for Byggeriets Ankenævn

Årsberetning 2008 2009. for Byggeriets Ankenævn Årsberetning 2008 2009 for Byggeriets Ankenævn 1 Kort om Byggeriets Ankenævn Byggeriets Ankenævn er et privat ankenævn, hvis vedtægter er godkendt af Økonomi- og Erhvervsministeren. Bag ankenævnet står

Læs mere

Tekst: Adgangen til kvalificeret arbejdskraft i hele landet er en forudsætning for vækst og udvikling.

Tekst: Adgangen til kvalificeret arbejdskraft i hele landet er en forudsætning for vækst og udvikling. Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 175 Offentligt Talepapir Arrangement: UUI alm. del - samrådsspørgsmål AL Hvornår: Den 29.september. Kl. 10.00-10.45 DET

Læs mere

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2016 dok. nr. 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der en

Læs mere

Juridiske forhold. Prøveudbud Eftersyn af renoveringer Fradrag i dækning Forældelse og reklamation

Juridiske forhold. Prøveudbud Eftersyn af renoveringer Fradrag i dækning Forældelse og reklamation Juridiske forhold Prøveudbud Eftersyn af renoveringer Fradrag i dækning Forældelse og reklamation Prøveudbud eftersyn Eftersyn spredt på mange firmaer Vidensdeling/erfaringspredning BSFs eftersyn er ikke

Læs mere

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Deltagere: Mona Bojko, Ballerup Boligselskab Lone Thomsen, Ballerup Boligselskab

Læs mere

Regler for udvidet voldgift om heste. af 15. april 2011

Regler for udvidet voldgift om heste. af 15. april 2011 Regler for udvidet voldgift om heste af 15. april 2011 INDLEDENDE BESTEMMELSER Voldgiftsretten har til formål at træffe hurtig og kompetent afgørelse af tvister vedrørende heste. Voldgiftsretten kan tage

Læs mere

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2017 Dok. nr. 31826/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

byggeskadefonden 1-års eftersyn forberedelse udførelse, opfølgning august 2014

byggeskadefonden 1-års eftersyn forberedelse udførelse, opfølgning august 2014 1-års eftersyn forberedelse udførelse, opfølgning august 2014 byggeskadefonden tidsplan for 1-års og 5-års eftersyn 0 mdr. Faktisk aflevering 3 mdr. Orientering af bygningsejer og kommune om 1-års eftersyn

Læs mere

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Byggeriets Ankenævn Vejledningens formål er, at orientere om sagsgangen i Byggeriets Ankenævn og at gøre det nemmere at udfylde klageskemaet Byggeriets

Læs mere

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Københavns Kommune. 3.

Læs mere

Afdeling 1 har således været et målepunkt for fremtidige renoveringer på baggrund af helhedsplaner.

Afdeling 1 har således været et målepunkt for fremtidige renoveringer på baggrund af helhedsplaner. SEKRETARIATET Ullasvej 23, Rønne CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Dagsorden/referat Styringsdialogmøde med Bo42 den 4. novmeber 2016 Deltagere: Fra Bo42: Direktør Ebbe Frank og formand Per Carlo Nilsson Fra

Læs mere

B Y G G E S K A D E F O N D E N

B Y G G E S K A D E F O N D E N B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E STATISTIK OM TAGE BvB STATISTIK MAJ 24 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N

Læs mere

Byrådet. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 16.12.2013. Punkt 17. 2012-47060.

Byrådet. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 16.12.2013. Punkt 17. 2012-47060. Punkt 17. Sundby-Hvorup Boligselskab Hanebjælken - Vestbjerg - 117 almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A). 2012-47060. Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 23 Mødedato: Mødevarighed: 16.45-17.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK KL's Kommunalpolitiske

Læs mere

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 4. december 2014, kl. 16.15 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Grethe Buch, Kim Nielsen, Rene Bavnsgaard,

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om byggeskadeforsikring

UDKAST. Bekendtgørelse om byggeskadeforsikring Boligudvalget BOU alm. del - Bilag 7 Offentligt 2. oktober 2007 UDKAST Sag 07/05004 anl/lsf Bekendtgørelse om byggeskadeforsikring I medfør af 25 B, stk. 7, 25 C, stk. 5, 25 E, stk. 4 og 25 F, stk. 4 og

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere