ANSØGNINGSSKEMA: MINDRE PROJEKT (Budget < ) Maksimalt 16 sider, eksklusiv budget og bilag. Maksimalt 30 siders bilag.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANSØGNINGSSKEMA: MINDRE PROJEKT (Budget <400.000) Maksimalt 16 sider, eksklusiv budget og bilag. Maksimalt 30 siders bilag."

Transkript

1 Bilag C.1 Ansøgning skal indsendes i fire eksemplarer (med bilag) til: Projektrådgivningen Klosterport 4A, 3.sal 8000 Århus C Desuden skal bilag C.1 og C.2 indsendes elektronisk til J.nr. (udfyldes af Projektrådgivningen) MINIPULJEN ANSØGNINGSSKEMA: MINDRE PROJEKT (Budget < ) Maksimalt 16 sider, eksklusiv budget og bilag. Maksimalt 30 siders bilag. NB: Ansøgninger, der overskrider det maksimale sideantal, vil blive afvist Projekttitel: Crisis and legal counselling for poor and marginalised women in Cameroon Ansøgende Rights for African Women (RAW) organisation: Partnerorganisation(er): Women s Counselling and Information Centre (WCIC), Cameroon Land(e): Cameroun Projektstart-dato: Projektslut-dato: Ansøgt beløb fra Minipuljen ( ) Resumé (maks. 10 linier skal skrives på dansk, også selvom den øvrige ansøgning er på engelsk) Projektets hovedmålgruppe er voldsramte fattige kvinder i Littoral provinsen Cameroun. Projektet indlemmes organisatorisk under WCIC (tidligere WCA), der blev oprettet i 2001 mhb. på juridisk rådgivning og repræsentation, krisehjælp og information til og om kvinders rettigheder. WCICs arbejde har afdækket et stort behov for at yde juridisk hjælp til kvinder, som ikke har midler, viden eller netværk til at få deres sag for retten eller blive repræsenteret sagligt her. Kvinderne risikerer alvorlige brud på deres retssikkerhed, hvor vold er en del af dagligdagen. Gennem WCIC sikres der et kontinuerligt pres på de juridiske myndigheder samt en repræsentation af de mest fattige og marginaliserede kvinder i indsatsområdet Dato Ansvarlig person (Underskrift) Frederiksberg Sted: LEA HOLST SPENCELEY, FORKVINDE I RAW Ansvarlig person og position (Blokbogstaver)

2 A. SAMARBEJDSPARTNERNE A.1 Den danske organisations historie, formål og erfaringer RAW (Rights for African Women) blev dannet i marts Den ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer, der alle har mangeårig praktisk erfaring fra krisecenterbevægelsen i Danmark, så vel som erfaring med udviklingsarbejde. RAWs formål er gennem samarbejde med afrikanske kvindeorganisationer at arbejde for kvinders rettigheder her og med særligt fokus på voldsramte kvinder. RAW baserer sig udelukkende på frivillig arbejdskraft. Organisationen opstod i forlængelse af medlemmernes engagement i Dannerhusets aktiviteter i Cameroun. Dannerhuset valgte i 2006 at ændre den internationale strategi og de aktive frivillige i den såkaldte Cameroungruppe valgte i den forbindelse at oprette RAW med det formål dels at kunne fortsætte og videreudvikle det gode samarbejde med partnerorganisationen i Cameroun, dels at skabe grundlag for fremtidige projekter med nye samarbejdspartnere. RAW har hidtil hovedsagligt arbejdet med projektet i Cameroun, dog er flere af medlemmerne ligeledes ansvarlige for et andet minipuljefinansieret projekt i Peru i samarbejde med CEPROMUP. RAWs faglige kapacitet i forhold til nærværende ansøgning skal derudover findes i bestyrelsesmedlemmernes erfaring med krisecenterarbejde, udvikling af projekter mod vold mod kvinder, engagement i arbejdet for kvinders rettigheder samt kapacitetsopbygning og fundraising. A.2 Samarbejdspartnernes historie, formål og erfaringer Women s Counselling and Information Centre (WCIC), før kaldet WCA (Women s counselors association) blev oprettet i WCIC er formelt organiseret som en forening med en bestyrelse, der primært består af advokater. WCIC er en politisk uafhængig organisation med NGO status i Cameroun. WCAs navneskift til WCIC har i en tidligere minipuljesammenhæng givet anledning til forvirring omkring deres organisering, hvilket vil blive udredt ganske kort her. WCA blev oprettet i 2001, hvor en bestyrelse blev nedsat. I slutningen af 2005 valgte WCA at skifte navn til WCIC, da der var ansøgt om støtte fra minipuljen i forhold til at starte et projekt med samme navn, hvor WCA var den primære aktør i Syd. Projektet (WCIC) blev tidligt kendt i Douala og omegn og de ansvarlige bestyrelsesmedlemmer var derfor af den overbevisning, at det ville være mest hensigtsmæssigt udelukkende at anvende denne betegnelse. Dette blev godkendt af de camerounske myndigheder i Navnet WCIC blev således både navnet på organisationen og navnet på informations og rådgivningscentret der åbnede som projekt i WCA/WCICs hidtidige danske samarbejdspartnere har været ITUL og Dannerhuset. Samarbejdet har været baseret på støtte i form af kapacitetsopbygning og faglig udvikling. I det forrige projekt indgik tillige KOSA (Koel Sisters organisation) som samarbejdspartner i Syd, der bl.a. bidrog med deres erfaring i forhold til at agere som NGO i Cameroun. Med andre ord medførte projektet, der blev muliggjort med støtte fra minipuljen, en udvikling af WCIC som organisation, men projektet var ikke grundlag for oprettelsen af en ny organisation. WCICs overordnede formål er at: - Sikre gratis juridisk rådgivning og fri proces for fattige kvinder uden andre muligheder for at få deres rettigheder anerkendt, samt at yde krisehjælp for voldsramte kvinder. - Arbejde mod almen diskrimination og øge den offentlige opmærksomhed på kvinders rettigheder og vold mod kvinder - Advokere for kvinders rettigheder og påvirke det juridiske system og praksis i forhold til implementering og anerkendelse af internationale konventioner vedr. kvinders rettigheder WCIC har således en trestrenget strategi i forhold til en helhedsorienteret indsats på området. I praksis søges deres mål opnået ved et omfattende netværksarbejde og fortalervirksomhed, dels ved direkte juridisk rådgivning og krisehjælp til voldsramte fattige kvinder. WCIC har etableret sig som en væsentlig faktor i sit nærområde (Douala og omegn), når det gælder konkret rådgivning og hjælp til kvinder, samtidig med at

3 organisationen aktivt arbejder på at nå et bredere publikum ved at rejse ud med foredrag og oplysningskampagner. Aktørerne i WCIC har en fordel i at de qua deres uddannelse som advokater har en ekstraordinær mulighed for at påvirke den juridiske agenda, hvilket de aktivt søger. Dertil kommer at organisationen pga. den store indsats for mange kvinder og dens aktiviteter igennem årene er blevet kendt i regionen, som en kompetent og handlekraftig organisation. WCIC strategiske udvikling er ledet af den nedsatte bestyrelse, som pt. består af 5 medlemmer. WCICs aktiviteter ledes dagligt af Yveline Ntanfa, der er advokat med møderet for højesteret. Yveline Ntanfa er en af hovedkræfterne bag oprettelsen af WCIC og forkvinde i bestyrelsen. Tilknyttet er yderligere 7 advokater, som WCIC trækker på i sit arbejde. Advokaterne arbejder delvist frivilligt. De tilknyttede advokater er alle engagerede i WCIC ved siden af deres egne praksisser og de har alle bred erfaring med at arbejde for fattige kvinder i et rettighedsperspektiv. Gennem de sidste to år har de endvidere kvalificeret sig yderligere i forhold til kriserådgivning og viden om vold mod kvinder gennem samarbejdet med Dannerhusets cameroungruppe. WCICs kendskab til lokalområdet og juridisk praksis er omdrejningspunktet for den hidtidige succes. WCICs tilknyttede advokater har som led i centrets arbejde også søgt at nå kvinder i fængsel i Littoralprovinsen. WCIC har i den forbindelse opnået gode kontakter og velvilje hos fængselsmyndigheder i området, hvilket muliggør deres gang i fængslet. Fængselsdirektøren i et af fængslerne har bl.a. tilbudt beskyttelse ved at de under deres besøg ledsages af fængselsvagter. WCIC nyder desuden sympati hos de lokale og regionale myndigheder og arbejder tæt sammen med flere lokale kvindeorganisationer og de lokale sociale myndigheder. Der henvises i øvrigt til vedlagte årsrapport fra WCIC, samt til aktivitetsbeskrivelser givet i forbindelse med statusrapporteringer ved tidligere minipuljeprojekt. A.3 Erfaringer fra tidligere samarbejde Yveline Ntanfa besøgte på opfordring af ITUL (IT i Udviklings Lande) i 2004 Dannerhuset for at diskutere de mange udfordringer, der ligger i at arbejde for kvinders rettigheder. I løbet af 2004/2005 arbejdede ITUL, Dannerhuset og WCA (nu kaldet WCIC) sammen om at formulere grundlaget for projektet WCIC. Midler blev søgt og opnået gennem Minipuljen i 2005, hvor ITUL har stået som ansvarlig for projektet, mens Dannerhusets aktive medlemmer (nu RAW) har været ansvarlig for de dele af projektets faglige kvalitet, der omhandlede generel kapacitetsopbygning, vold mod kvinder og krisehjælp. WCIC har på kort tid fået en omfattende informations- og rådgivningsindsats op at stå. Den ansvarlige gruppe fra Dannerhuset (nu RAW) har i projektperioden besøgt centret i 5 omgange, hvor centrets aktiviteter, muligheder og barrierer er blevet diskuteret, og gruppen har forestået kurser og løbende sparringssessioner. Nærværende projekt skal bl.a. ses som et ønske om at bygge videre på erfaringerne fra det tidligere samarbejde mellem WCIC og Dannerhusets Cameroungruppe, hvoraf særligt to skal fremhæves: - Indholdsmæssigt viste det sig at kombinationen mellem WCICs juridiske ekspertise og Cameroungruppens indsigt i krisehjælp og vold mod kvinder gav en særdeles værdifuld faglig dialog og grundlag for en helhedsorienteret støtte og hjælp til projektets primære målgruppe. Dette projekt vil bygge videre på den tværfaglige udvikling og yderligere optimere WCICs kapacitet i forhold til kriserådgivning og støtte til voldsramte kvinder, samt generel oplysning herom. - En væsentlig erfaring for både WCIC og RAW var derudover behovet for et stærkt fokus på kapacitetsopbygning og organiseringen af projektets aktiviteter. Således gik WCIC som NGO fra at være en frivillig forening baseret på en flad struktur til at skulle organisere sig med en lønnet leder og konkrete frivillige aktiviteter. Der har som følge af projektsamarbejdet været en anseelig forøgelse af deres aktiviteter og transformationen har været udfordrende for alle parter på det organisatoriske plan. Dette projekt vil i lyset heraf have et stærkt fokus på organisationsudvikling og kapacitetsopbygning ved siden af de konkrete faglige aktiviteter vedr. kvinders rettigheder.

4 Den endelige evaluering af forrige projekt er pt. under udarbejdelse, hvorfor der ikke foreligger præcise oplysninger på målopfyldelsen. Dog peger erfaringerne undervejs og midtvejsevalueringen på, at mens visse mål er opfyldt til fulde, har andre været vanskeligere at realisere. I det forrige projekt var opstillet tre overordnede målsætninger, der vedrørte 1. hjælpen til voldsramte kvinder, 2. diverse informationsaktiviteter og 3. fundraising og lokal forankring. Nærværende ansøgning søger at afspejle disse erfaringer i opstillingen af målsætninger og aktiviteter under hensyntagen til et reduceret budget. Således vil hjælpen til de voldsramte kvinder i høj grad fokusere på den type aktiviteter, som WCIC havde særlig god succes med. F.eks. var det en væsentlig erfaring, at WCIC nåede flest kvinder gennem deres udgående aktiviteter (målsætning 1 i forrige projekt). I forhold til informationsaktiviteter har de tekniske forhold i Cameroun, samt mediernes uforholdsmæssige krav om aflønning medført et skift i fokus fra brug af f.eks. hjemmeside og avisartikler til det WCIC selv kan producere og distribuere gennem netværk og til relevante myndigheder (målsætning 2 i forrige projekt). WCIC har som følge af det forrige projekt fået mulighed for at konsolidere og forankre deres samarbejde med myndigheder og synlighed lokalt. Som nævnt ovenfor er en væsentlig erfaring dog stadig et behov for organisationsudvikling og kapacitetsopbygning hvilket bl.a. også vedrører fundraisingen. Her søger RAW og WCIC gennem nærværende projekt at lægge grunden for en mere realistisk og langsigtet udviklingsplan, der tager højde for den svære fundraisingsituation (målsætning 3 i forrige projekt). For yderligere information vedr. erfaringerne henvises i øvrigt til statusrapporterne fra ITUL. B. PROJEKTET B.1 Hvordan er projektet blevet forberedt? Mulighederne for at bygge videre og udvikle projektet i forhold til erfaringer og optimering af indsatsen er blevet diskuteret mellem parterne ved besøg i Douala og den løbende kontakt. Særligt har der været fokus på, hvordan WCIC kunne øge sin indsats for de allermest marginaliserede kvinder i Douala og omegn. Dette resulterede primo 2007 i, at den daværende samarbejdspartner ITUL og WCIC ansøgte minipujen om midler til et særskilt projekt rettet mod fængslede kvinder. Dannerhusets Cameroungruppe havde sammen med WCIC besøgt The New Bell Prison, hvor en af de tilknyttede advokater havde klienter, og det var vurderingen at her var et stort behov for en særlig indsats. Ansøgningen blev imidlertid afslået med primær begrundelse i en uklar organisering og faglig forankring af projektet hos partneren i Nord. Ved de efterfølgende besøg af Dannerhusets Caneroungruppe/RAW i juni og november 2007 blev der afsat særlig tid til en grundig dialog omkring WCICs fortsatte aktiviteter og muligheder for konstruktivt samarbejde mellem RAW og WCIC. Analyser baseret på WCICs statistikker, aktivitetsbeskrivelser, øvrige dokumentation og erfaringer ligger til grund for nærværende ansøgning. Det blev i denne sammenhæng vurderet, at indsatsen i forhold til fængslede kvinder skulle udvikles over en længere periode og integreres i WCICs samlede aktiviteter frem for at udgøre et særskilt projekt. I forbindelse med det forrige projekt blev der før egentlig projektstart søgt og bevilliget midler fra Minipuljen til afsluttende projektformulering. I den forbindelse blev der udarbejdet spørgeskemaundersøgelser mv. til WCICs målgruppper, som projektet blev baseret på. Parterne har vurderet at det ikke var nødvendigt at gentage en sådan indsats, da det stadig må siges at være aktuel viden. B.2 Hvilken sammenhæng indgår projektet i? WCIC er fysisk etableret i byen Douala, der er den næststørste by i Cameroun og det administrative center i Littoral provinsen i det sydlige Cameroun. Området er præget af fransk indflydelse og overvejen kristent. Littoral provinsen er som resten af Cameroun påvirket af de økonomiske reformer der er blevet dem pålagt af verdensbanken og IMF og er fortsat i en økonomisk omstillingsfase. Den offentlige sektor mv. er blevet indskrænket og privatiseret og der er yderligere reformer på vej. Menneskerettighedsområdet som dette projekt konkret er placeret under er påvirket af levn fra den franske kolonitid, traditionel lovgivning og mere moderne tilgange, der fortsat er under udvikling. Der er international bevågenhed omkring Camerouns menneskerettighedssituation og korruptionsniveau, der fortsat lader meget

5 tilbage at ønske. Cameroun gennemgår i disse år en udvikling, hvor der bliver sat fokus på betydningen af menneskerettigheder og kvinders rettigheder i særdeleshed. Finansieringen til området er minimal, men der er dog f.eks. blevet taget initiativ til udviklingen af regionale myndigheder, der udelukkende arbejder med kvinde- og kønsspecifikke problemstillinger og den camerounske regering er i dialog med menneskerettighedskommissionen. Selvom midlerne er små befinder Cameroun sig således i en moderniseringsfase, hvor der bliver sat fokus på det offentlige system og forvaltningen generelt. Det camerounske rets- og fængselssystem er dog fortsat både påvirket af den franske kolonitids indflydelse og traditionelle love, der har rødder i lokale stammers levevis og normer. Set i forhold til modernisering af eksempelvis landbrug og energisektoren har rets- og fængselssystemet ikke den samme offentlige bevågenhed. Dette vurderes bl.a. at grunde i, at fattige og marginaliserede grupper ikke har en stemme i samfundsdebatten generelt og derfor ikke kan kæmpe om de sparsomme offentlige midler på samme plan som øvrige samfundsgrupper har mulighed for. Dette projekt, hvor bl.a. fortalervirksomhed og konkret juridisk assistance indenfor menneskerettighedsområdet er omdrejningspunktet, er således i overensstemmelse med det øgede pres, det internationale samfund har lagt på Cameroun for at få dem til at leve op til standarderne på dette område. Kvinders retssikkerhed og særlige udsathed relateret til familiestrukturen Cameroun har en udpræget patriarkalsk familiestruktur baseret på traditioner nedarvet gennem generationerne. Kvindens position betragtes generelt som den omsorgsgivende i familielivet, der står under mandens myndighed og overordnede ansvar. Polygami er tilladt for mænd og bruges stadig i alle samfundsklasser. Familierelateret vold i alle dens former er ganske udbredt, og den almene og alligevel delvis skjulte accept heraf, samt sociale regler og normer i familierne for kvinders handlemuligheder vanskeliggør et egentlig forsvar mod vold. Baseret på WCICs erfaringer er der i langt de fleste tilfælde tale om vold fra ægtemandens side. Dog ses også andre familiemedlemmer i statistikkerne, særligt medlemmer af svigerfamilien. Fysisk, psykisk og økonomisk vold er de primære former, men også materiel og seksuel vold rettet mod andre kvindelige familiemedlemmer end hustruen har WCIC registreret (det skal bemærkes, at når ægtemanden udøver fysisk vold mod sin hustru, kan dette meget vel indebære det, der objektivt set karakteriseres som seksuel vold, men grundet deres indbyrdes ægteskabelige status er der sjældent bevidsthed om, at tvungen seksuel omgang i sig selv er vold). Hvor den fysiske vold hyppigst ses mens familierne bor under samme tag, er den økonomiske vold hyppigst forekommende, når kvinden aktivt søger at fjerne sig og evt. børn fra en truende dagligdag og f.eks. søger skilsmisse. Det ses ligeledes i tilfælde, hvor det er manden, der forlader kvinden eller ved mandens død, hvor svigerfamilien ofte ses som den udøvende part. Både enker og fraskilte, som bor i mandens stammeområde, og dem der bor i de store byer, bliver således ofte smidt ud af deres hjem af svigerfamilien og mister deres retmæssige ejendomsrettigheder. Hvis manden er væk, tilsiger traditionen at hans bror eller et andet mandligt familiemedlem bestemmer over hus og børn. Kvinders mulighed for at bibeholde en grad af forsørgelse er desuden ofte at gifte sig med en af mandens brødre. Polygamien kan også siges at være en faktor i forhold til at mindske kvindernes retsstilling i familien. Mange gifte kvinder er ikke klar over, hvilke formelle rettigheder de har i forhold til de andre koner eller mandens familie. Selvom der faktisk er juridisk mulighed for ved ægteskabets indgåelse, at sige nej til mandens muligheder for at tage andre koner, ved de fleste unge kvinder det ikke eller lader sig presse til ikke at bruge denne foranstaltning. Og selv hvis kvinden gennemtrumfer sit ønske om at leve monogamt er hendes muligheder for at få en retfærdig skilsmisse meget lav. Ved skilsmisse er det nemlig ikke muligt at tage andet med sig end det man beviseligt har tjent igennem ægteskabet. Mange kvinder har som oftest ikke en officiel indtægtskilde og derfor ingen muligheder for at bevise deres bidrag til husholdningen. Mange fattige kvinder oplever at måtte leve videre i et voldeligt ægteskab da de ellers står uden nogen former for forsørgelse eller social beskyttelse. Kvinder, der er bevidst om deres formelle rettigheder og har ressourcer og midler til at opnå den juridiske bistand, der kan resultere i samfundets anerkendelse heraf, f.eks. gennem en retssag, består af en relativ begrænset gruppe. For fattige kvinder er formel anerkendelse af deres rettigheder de facto forsvindende lille. Alene registreringen af en sag koster i gennemsnit ca. 800 kr. afhængig af hvilket juridisk område, sagen henhører til. Herudover kommer udgifterne til advokat og andre myndigheder, hvis involvering er nødvendig.

6 Der er et stort bureaukrati forbundet med det camerounske retssystem og på baggrund af WCICs erfaringer vurderes det, at en hurtig sagsgang er minimum 6 måneder, forudsat at advokaten arbejder seriøst. For advokater er det derudover ikke udsædvanligt at møde om morgenen i retten på en fastsat dato og først få sagen for dommeren hen på natten. En sag kan kræve alt mellem 2-6 besøg i retten og i nogle tilfælde mere. Alt dette skal holdes op imod en gennemsnitlig indtægt på mellem 1000 og 2000 kr. månedligt. Officielt gives gratis retshjælp i visse typer sager, men i praksis er den vanskelig at opnå, og da advokaterne, der udpeges af myndighederne ikke får adækvat betaling, er indsatsen derefter. Fattige kvinders retssikkerhed og særlige udsathed i fængselssektoren I praksis fungerer to retssystemer parallelt i Cameroun dels det moderne lovbundne og dels det traditionelle uformelle. De to systemer stiller kvinder forskelligt, men selvom det moderne lovbundne i højere grad kan siges at være baseret på internationale menneskerettighedsprincipper og konventioner er mange kvinder i praksis udelukket fra at opnå den anerkendelse og beskyttelse som ligger heri. Dette kan begrundes i flere komplekse forhold, men de to mest relevante og indbyrdes afhængige i denne sammenhæng er 1) fattige kvinders manglende kendskab til deres rettigheder og ringe muligheder for at blive repræsenteret kvalificeret grundet mangel på ressourcer og 2) retssystemets uerfarenhed og bias overfor (fattige) kvinders kønsspecifikke problemstillinger, der i udgangspunktet vanskeliggør og forlænger sagerne og bl.a. viser sig ved, at normer fra det traditionelle restsystem også kan spores i afgørelser truffet her. Ser man på de kvinder, der befinder sig i fængsler er der flere faktorer, der påvirker denne målgruppes muligheder for beskyttelse af deres retssikkerhed. Fængslerne er reelt lukkede for omverdenen og der er en ringe indsigt i og forståelse for de menneskefjendske forhold i den almene befolkning. Fængslerne i Littoral provinsen er ringe og overfyldte (eksempelvis er fængslet i Doula nomineret til 700 fanger, men fængselsdirektørens vurdering er, at der er ca indsatte). I princippet er fængslerne kønsopdelt, men ved besøg i fængslet i Douala kan det konstateres, at en enkelt hængelås skiller kvindeafdelingen fra mandeafdelingen, og det er let at få adgang. Dette resulterer i vold og voldtægt af de kvindelige fanger, deraf uønskede graviditeter, samt fratagelse af de værdier som de måtte have. Både mandlige fanger og fængselsvagter udgør i denne henseende en stor risiko for kvinderne. Indsatte har ingen indkomst, og de får ikke mad. Har man ingen økonomiske midler eller familie, der kan hjælpe en hermed, opnås de daglige fornødenheder gennem bytning af ejendele eller tjenester som oftest prostitution. Familier og venner har ikke adgang til fængslet. Ønsker de at hjælpe deres pårørende går kontakten gennem fængselspersonalet ofte for en ydelse samt gennem advokater, hvis der er råd til en. Lægehjælp er særdeles vanskelig at opnå og må i praksis siges at være ikke eksisterende. Sanitetsforholdende er dårlige og sygdommene mange med en væsentlig overdødelighed til følge. I fængslerne findes mange fattige kvinder, der er varetægtsfængslet indtil de kan få deres sag for retten. Dette tager normalt alt fra 6 måneder til 2 år afhængig af deres adgang til advokathjælp. I sjældne tilfælde ses også varetægtsfængslinger af en varighed på 5 år, ligesom det sker, at den fængslede glemmes. Baseret på WCIC s erfaringer og samtaler med indsatte er de hyppigste anklager 1) simpelt tyveri, 2) vold, 3) konspiration, 4) bedrag, 5) forsøg på at forlade landet uden tilladelse, 6) abort eller forsøg herpå. Hertil kommer en mængde kvinder, der ikke selv ved, hvad de anklaget for. Mange forbrydelser og anklager kan knyttes direkte til fattigdom. Interessenter, netværk og øvrige organisationer på området WCIC har et godt samarbejde med de lokale og regionale myndigheder, som moralsk støtter WCIC s aktiviteter, men trods tilsyneladende vilje må det vurderes som urealistisk at skaffe offentlige midler til deres aktiviteter inden for den nære fremtid. De offentlige budgetter er uforholdsmæssigt små i forhold til behovet i regionen, og midlerne prioriteres ikke til denne type projekter. Der findes ingen statslige institutioner, der arbejder med samme målsætninger som WCIC. På NGO-området findes andre organisationer og lokale kvindeforeninger, der beskæftiger sig med at bedre kvinders levevilkår. Eksempler på kvindeorganisationer er: ONG Femmes Batteues (voldsramte kvinder), NED Women Association in Bonamoussadi, ASAFE NGO, Association for the Assistance and Support of Women, der alle arbejder med indkomstskabende aktiviteter, FIDA Cameroun, der ligeledes arbejder med kvinders rettigheder gennem det juridiske system og den tidligere samarbejdspartner KOSA, Koel Sisters Association, der bl.a. har oprettet selvhjælpsgrupper for kvinder og skoler for fattige børn. Organisationerne

7 har udviklet et fast netværk, hvor man støtter sig op af hinandens resurser og kompetencer. Det skal dog bemærkes at WCIC er den eneste NGO, der i praksis agerer så specifikt i forhold til fattige kvinder med tilbud om juridisk rådgivning og henvender sig til kvinder i fængslerne. En anden væsentlig type samarbejdspartner, der samtidig er en del af WCICs målgrupper er de lokale landsby- og storbydelssammenslutninger af kvinder, der findes overalt i Cameroun. WCIC har haft stor succes med at nå en bred skare af kvinder gennem opbygning af relationer til disse kvindefællesskaber. B.3 Problemanalyse Projektet vil arbejde med det konkrete problem, at fattige voldsramte kvinder generelt og fængslede kvinder i særdeleshed har svært ved at opnå støtte og ikke får varetaget deres basale rettigheder i Cameroun. De grundlæggende årsager til at problemet eksisterer er: En traditionel patriarkalsk familiestruktur, der stiller kvinder ringere end mænd Skjult accept af vold mod kvinder Lav de facto adgang til juridisk rådgivning og repræsentation. Lavt kendskab til egne basale rettigheder og det juridiske system. Mangel på præcedens og forståelse i retssystemet for de krænkelser fattige kvinder udsættes for Mangel på information om/pres på de offentlige myndigheder angående forholdende for fattige kvinder generelt og fængslede kvinder i særdeleshed. De direkte virkninger er: At kvinder kan og bliver udsat for familierelateret vold At et uforholdsmæssigt stort antal fattige kvinder marginaliseres i forhold til at opnå basale menneskerettigheder. At de relevante offentlige myndigheder ikke ændrer den juridiske praksis omkring specifikke kvindelige retsperspektiver med hensyn til de underskrevne menneskerettighedskonventioner. Projektets henvender sig primært til kvinder, men vil også indirekte have en gavnlig indflydelse på mænds livssituation. Ved at sætte øget fokus på fattige kvinders rettigheder, livssituationer og det sløve retssystem vil der kunne opnås en større bevidsthed omkring menneskerettighedssituationen generelt i Cameroun. Årsagen til at kvinder er fokusgruppen i dette projekt er, at det er farligere for dem at få underkendt deres rettigheder, da de er mere udsatte for den langvarige relativt skjulte fysiske, psykiske og seksuelle vold end mændene i Cameroun. Dertil har RAW og WCIC deres særskilte kompetencer indenfor rådgivning af kvinder, hvad angår akut kriserådgivning, kvinders juridiske rettigheder mv. B.4 Målgruppe og deltagere Den primære målgruppe er: 480 kvinder i Littoralprovinsen, der har behov for krisehjælp, ikke kender til deres rettigheder eller mulighed for juridisk assistance, herunder vil fattige kvinder få gratis repræsentation i retten. De sekundære målgrupper er: Myndigheder og netværkspartnere, der arbejder med kvinders rettigheder generelt og indenfor retssystemet specifikt. Den almene befolkning generelt, der nås gennem den informations- og oplysningsvirksomhed, som WCIC varetager. Internt i projektet er en målgruppe ligeledes WCICs tilknyttede advokater, der gennemfører projektets rådgivnings- og oplysningsaktiviteter.

8 B.5 Projektets målsætninger og succeskriterier(indikatorer) Projektets overordnede formål er at øge fattige og marginaliserede kvinders retstilling og viden om deres egne rettigheder i Littoralprovinsen, Cameroun. Konkret søges dette gjort ved, at der ved projektets afslutning d er gennemført: - 12 mobile rettighedsoplysende aktiviteter (se afsnit B7 for uddybning) i Littoralprovinsen, samt gratis krisehjælp til fattige og marginaliserede kvinder, hvor nogle er fængslet. - Lobbyisme og fortalervirksomhed til fordel for en ændring af den juridiske praksis for fattige kvinder generelt og for fængslede kvinder i særdeleshed, således at deres basale rettigheder til ikke at blive udsat for vold i alle dens former anerkendes. - Juridisk repræsentation og gratis retshjælp til af de fattigste og mest marginaliserede kvinder i retten, således at deres basale menneskerettigheder anerkendes og konkrete individuelle situation forbedres. - 1 kapacitetsopbygningskursus forestået af RAW i udfordringer omkring organisatoriske metoder for NGOer, samt 1 strategiseminar forestået af RAW, hvor WCICs aktive partnere undervises i fundraising og langsigtet strategisk planlægning. - MS- kursus for WCICs leder, samt en frivillig advokat, hvor deltagerne modtager undervisning i organisatoriske udfordringer og planlægning som afrikansk NGO, samt erfaringsudveksling med andre afrikanske NGOer Indikatorerne for succes er: - at der ved projektets afslutning er foretaget i alt 12 mobile retshjælpsklinikker med gennemsnitligt 40 deltagere pr. gang, samt at mindst 8 kvinder har modtaget individuel rådgivning ved hvert besøg. I alt skal 96 individuelle kvinder have modtaget kvalificeret hjælp og støtte gennem rådgivning og krisehjælp og 480 kvinder i alt skal have modtaget oplysning om deres rettigheder kvinder er blevet repræsenteret i retssystemet og har derigennem fået deres ret til et liv uden vold anerkendt ved en domstol. - Gennem de retssager har professionelle kvinderetsadvokater samtidig skabt øget anerkendelse, opmærksomhed og viden omkring kvinders faktiske rettigheder ud fra Camerouns formelle juridiske standarder, hvorved præcedens er skabt for en mere retmæssig og ensartet juridisk behandling af sager vedr. vold mod kvinder i alle dens former. - Relevante offentlige myndigheder er informeret om rettigheder og retsforholdene for fattige kvinder generelt og fængslede kvinder i særdeleshed i Cameroun, hvorved der anspores til øget opmærksomhed og retmæssig behandling af sager indenfor det kvinderetslige område. - WCIC har afholdt 2-3 netværksmøder med relevante samarbejdspartnere omkring kvinders rettigheder i Cameroun, hvor de har anvendt deres dokumentationsarbejde som udgangspunkt for debatten og der er skabt basis for en stærkere fælles front og fortalervirksomhed for kvinders rettigheder. - Gennem RAWs kapacitetsopbygning og strategiseminar har WCIC øget deres kendskab til metoder for organisationsudvikling og oplever en smidigere drift, samt øget forståelse for organisationens muligheder på lang sigt. - WCICs leder, samt en frivillig advokat får gennem MS-kursus øget deres kvalifikationer og viden om vilkår og muligheder for en effektiv og langsigtet drift af en NGO i en afrikansk kontekst, samt erfaringsudveksling med andre afrikanske NGOer B.6 Projektperiode og aktiviteter Projektperioden foregår over 12 måneder Aktiviteter Forventede resultater

9 A1 a. Etablering af kontakt til 2 fængsler b. Udarbejdelse af besøgsplan c. Aftaleindgåelse med besøgende advokater e. Kontakt til de allerede etablerede kvindesammenslutninger i Littoralprovinsen i forhold til organisering af de mobile retshjælpsklinikker i området. Kontakten til fængslerne har udviklet goodwill hos fængselsmyndigheder, og WCIC kan påbegynde deres besøg. Dette er allerede opnået i et fængsel, hvilket søges udnyttet i forbindelse med kontakten til yderligere 2 fængsler. Der er udarbejdet en besøgsplan og tilknyttet advokater hertil, så der er en systematiseret plan for, hvilke fængsler, der skal besøges hvornår. Kontakten til de lokaliserede kvindesammenslutninger er igangsat i Littoralprovinsen og der er udviklet en årsplan for de mobile retshjælpsklinikker. A2 a. Organisering af 12 mobile retshjælpsklinikker i fængslerne og ved de forskellige kvindesammenslutninger. b. Oplysningsaktiviteter vedr. rettigheder gennemføres bredt ved mobile retshjælpsklinikker c. Sager til repræsentation i retten udvælges og forberedes d. Sager til repræsentation for retten gennemføres sideløbende e. 3-6 fremstillinger for retten påregnes pr. sag. A3 a. Udarbejde infofolder om kvinders rettigheder og vold mod kvinder med udgangspunkt i egen dokumentationsindsats. b. Deltagelse i relevante netværk samt juridiske sammenslutninger. F.eks. The provincial delegation for family affairs, The Koel Sisters Association, Federation of Women Lawyers mv. c. Planlægning og afholdelse af 2-3 netværksmøder med identificerede samarbejdspartnere. Målsætningen om antallet af mobile retshjælpsklinikker opfyldes og projektets overordnede mål om at yde støtte til i alt 480 fattige og/eller marginaliserede kvinder gennem juridisk bistand og krisehjælp i Littoralprovinsen. Mindst 35 sager er ført igennem retssystemet og har hjulpet de fattigste kvinder til en retfærdig domsafsigelse, samt skabt præcedens i forhold til typer af sager, hvor kvinders rettigheder undermineres. Infofolderen har været uddelt til de lokale myndigheder samt den almene offentlighed og har oplyst bredt om vold mod kvinder samt retssikkerheden for fattige og/eller marginaliserede kvinder. Deltagelsen i netværk har øget WCIC s synlighed og mulighed for at presse relevante myndigheder til handling. A4 a. Afholdelse af strategiseminar og kapacitetsopbygningskurser ved RAW med henblik på at give redskaber til WCIC til at arbejde hen imod bæredygtig udvikling. Samtidig afholdes der videregående kurser i krisehjælp og laves faglig sparring b. Projekttilsyn bestående af monitorering og endelig erfaringsopsamling. Strategiseminaret har sikret at WCIC har redskaberne til at skabe en fast struktur i deres organisering i forhold til deres fundraising, kapacitetsudvikling og videreudvikling af ideer til at blive økonomisk bæredygtige. Krisehjælpen er videreudviklet og nye redskaber er implementeret. Projekttilsynet har sikret at projektets fremgang og resultater dokumenteres, og at der fortsat arbejdes ud fra et bæredygtighedsprincip. B.7 Hvordan vil projektet blive gennemført (projektets strategi)? Da erfaringerne fra den forgangne projektperiode viser, at de mest effektive midler i realiseringen af projektmålene har været at foretage opsøgende arbejde i forhold til målgruppen, udvide netværket og repræsentere kvinder i retten, bliver der nu lagt stor vægt på disse aktiviteter med henblik på at indskrænke projektet til de økonomiske rammer. De vigtigste aktiviteter i forhold til disse overordnede handlinger er de mobile retshjælpsklinikker/krisehjælp, repræsentation i retten, netværksdannelse og kapacitetsopbygning De mobile retshjælpsklinikker

10 WCIC har allerede værdifuld erfaring med at oplyse om rettigheder (herunder vold mod kvinder) og støtte kvinder og deres familier i krisesituationer. Den patriarkalske familiestruktur og de traditionelle normer yder et generelt pres på den enkelte kvinde til at efterleve disse, trods deres både uformelle og formelle rettighedskrænkende karakter. Der er et lavt kendskab til de faktiske rettigheder, og det er derfor af relevans at oplyse kvinder om deres rettigheder og søge at hjælpe dem til selv at kunne handle ud fra disse. De mobile retshjælpsklinikker fungerer således som en oplysningsaktivitet, hvor alle tilstedeværende kvinder for information. Samtidig er der ved disse sammenkomster mulighed for at få individuel vejledning og krisehjælp, hvilket erfaringen viser bliver anvendt meget. Ved retshjælpsklinikkerne udvælges derudover de sager, WCIC vælger at repræsentere. Dette sker på baggrund af en povertyscreening, men da det trods dette forventes at der vil være langt mere end kvinder, der herudfra er kvalificeret til at få blive repræsenteret gratis, vil WCIC herudover vurdere sagerne ud fra en trusselsvurdering af kvindens situation og sekundært en strategisk vurdering af behovet for præcedens i typen af sag. Med henblik på diffusion af den information, som WCIC videregiver ved de mobile retshjælpsklinikker søges denne sikret bl.a. gennem at sikre tilstedeværelsen af repræsentanter fra div. lokale Women s associations, der kan videregive relevante informationer til deres netværk. WCIC har god erfaring med at mobilisere de lokale women s associations, hvilket vurderes at øge spredningseffekten af deres arbejde. Repræsentation i retten Gratis repræsentation i retten er en af de mest omkostningsfulde aktiviteter for WCIC, da det både er økonomisk dyrt at føre sagerne, og samtidig utroligt tidskrævende. Årsagen til at man alligevel vælger at satse på dette område er at der opnås flere mål ved denne aktivitet. For det første giver den gratis repræsentation konkret hjælp til de mest udsatte kvinder til at få anerkendt deres rettigheder og for det andet skabes der præcedens for denne type af sager i det juridiske system. WCIC s synlighed øges derudover ved at de aktivt og synligt befinder sig retten. Som før nævnt er der også her taget højde for, at organisationen som nogle af de eneste indenfor dette specifikke felt har adgang til fængslerne og kan komme med en konkret service til de mest marginaliserede kvinder her. WCIC benytter sig af de advokater, der allerede er knyttet til organisationen og projektet opnår dermed fordel af den erfaring, som disse advokater allerede har gjort sig i forhold til repræsentation af fattige kvinder. RAW s egen fundraising i projektperioden vil primært være rettet mod at skaffe flere midler til at føre flere retssager end de som angivet i dette projekt. Netværksdannelse WCIC har i kraft af organisationens faglige og samfundsmæssige position vist sig effektiv i forhold til den netværksdannelse, der kan skabe konstruktive kontakter og muliggør at de kan plædere for ændringer i det juridiske system. Som nævnt er Cameroun pt. inde i en udviklingsfase, når det gælder modernisering af retssystemet og ikke mindst implementering af en rettighedssensitiv praksis. Dette understreger aktualiteten og væsentligheden i WCICs netværksaktiviteter med henblik på at opnå indflydelse på udvikling af system og praksis på området. WCIC har allerede skabt kontakter på nationalt og internationalt plan, men den opleves vanskelig at opretholde og udnytte til fulde, da det er en forholdsvis omkostningsfuld aktivitet, der kræver mange økonomiske og tidsmæssige resurser. WCIC vil på sigt gerne udvide deres netværk og konsolidere deres nuværende netværk yderligere. De økonomiske begrænsninger i dette projekt gør dog, at der i det kommende år her mere snævert satses på at plædere yderligere i det netværk, der allerede eksisterer i området og arbejdes på en konsolidering indenfor disse rammer. Kapacitetsopbygning Der vil igennem den ansøgte projektperiode blive fokuseret på strategisk kapacitetsopbygning og organisering af en bæredygtig udviklingsfase for WCICs aktiviteter, hvor specielt fundraising og andre økonomiske strategier vil blive tilrettelagt. Fremgangsmåden er således at fortsætte med det igangsatte arbejde fra det forrige projekt WCIC var involveret i, men at tilrette dette i forhold til de økonomiske rammer og at arbejde intenst på en konsolidering af projektets strukturelle organisering. RAW påtager sig her den overordnede opgave med uddannelse og vidensindhentning i forhold til dette område med henblik på at facilitere WCIC s redskabskasse så den stemmer overens med det faktiske behov. NB. For særligt at understøtte og intensivere denne indsats er det et stort ønske at kunne gøre brug af MS kurser ved MS Training Centre for Development Co-operation i Tanzania. Her sigtes på kursus for den daglige leder og en frivillig advokat i Management for Development Organisation (forventes udbudt i 2009).

11 Umiddelbart er dette dog ikke muligt indenfor projektets budgetloft på kr. idet det ville indebære for stor en reduktion i aktivitetsmidlerne. Kurserne anses dog for så tilstrækkelig relevante, at budgetlægningen alligevel inkluderer denne mulighed. Ved afslag på bevilling udover de vil deltagelse i kurserne for 2 personer naturligvis blive aflyst og i stedet indgå i en videre udviklingsfase. Der henvises endvidere til følgebrev til Bevillingsgruppen. Frivilligheden i projektet hos partneren i Syd Med den store aktivitetsforøgelse i WCIC som blev muliggjort ved forrige projekt er der som nævnt sket en anseelig strukturel ændring i WCICs måde at organisere sig på i dagligdagen, hvor en lønnet leder har skullet administrere aktiviteterne og den frivillige indsats leveret af de øvrige tilknyttede advokater. Erfaringen herfra er, at karakteren af aktiviteterne er mere eller mindre egnet til at være baseret på frivillighed og det har hidtil været nødvendigt med en anseelig motiverende indsats. I dette projekt søges derfor at tage højde for dette ved at skelne mellem aktiviteter, der egner sig til frivillighed og de, der ikke kan baseres alene herpå., hhv. de mobile retshjælpsklinikker og retssagerne. De mobile retshjælpsklinikker kan planlægges forud og er tidsmæssigt afgrænsede, hvorfor de i højere grad muliggør en rimelig strukturering, hvor frivillige kan melde sig på i forpligtende grad under hensyntagen til egen tid og ressourcer. I dette projekt er de mobile retshjælpsklinikker derfor tænkt ind som en ren frivillig indsats, dog med udgifter til transport og materialer betalt af projektet. Omvendt er retssagerne umulige at planlægge, dels fordi de er afhængige af det til enhver tid aktuelle sagspres på domstolene og dels fordi det ikke kan forudsiges hvor meget arbejde den konkrete sag indebærer. Det betyder reelt at de frivillige advokater er i risiko for at miste indkomst da de ikke kan tage egne sager i samme grad ved siden af. Erfaringen er, at de derfor tøver med at påtage sig sager og de sager som forventes at vare lang tid fravælger de trods deres engagement i arbejdet for kvinders rettigheder. Derfor er retssagerne i dette projekt økonomisk rammesat som inkluderende en diæt pr. dag advokaterne arbejder med sagen. Diæten er langt fra dækkende i forhold til hvad advokaterne ville kunne tjene i eget hverv, men sikrer dog, at de ikke risikerer en væsentlig reduktion i indkomst. Lige deltagelse af mænd og kvinder i projektets udmøntning er ikke intenderet og derfor ikke sikret. Som nævnt betragtes udbyttet af projektet dog på sigt at få gavnlig indvirkning på det indbyrdes forhold imellem kønnene generelt. Samtidig vil en øget bevågenhed og information om forholdene i fængslerne også have en positiv afsmitning på mænd i fængsler som i stor udstrækning lever under samme kummerlige forhold som kvinderne, dog uden samme type udsathed for vold. Derudover vil WCICs oplysningsaktiviteter rettet mod den almene befolkning også henvende sig til mænd. B.8 Risici og forudsætninger Der er to væsentlige forudsætninger for at aktiviteterne fører til de opstillede mål: Advokaterne skal kunne afsætte den nødvendige tid til at gennemføre de almindeligvis langvarige sagsgange og det øvrige frivillige arbejde. Fængselsvæsnet skal forholde sig hjælpsomt til advokaternes besøg i fængslerne. Der tages højde for disse forhold ved: At planlægge gennemførelsen af retshjælpsklinikker og afsætte en diæt pr. dag i retssagerne. At foretage et godt forarbejde fra WCIC s side med hensyn til at opnå goodwill i de resterende fængsler og udøve lobbyisme på en diplomatisk facon. B.9 Bæredygtighed Bæredygtighedsperspektivet i forhold til overordnet formål og den primære målgruppe Kvinder der har deltaget i de mobile retshjælpsklinikker vil have fået et øget indblik i kvinders rettigheder og muligheder og dermed opnå en viden og indsigt der kan formidles videre til andre i deres netværk, der befinder sig i samme situation. De voldsramte kvinder, der har modtaget krisehjælp får derudover øget sine muligheder for at handle i forhold til en uholdbar situation og komme styrket videre. Viden om volden bliver endvidere videreformidlet igennem informationskampagner og uformelle og formelle netværk, hvilket forventes at have en virkning også udover projektperioden.

12 WCICs lobbyarbejde i forhold til retsvæsnet og de ansvarlige myndigheder, omkring de kønsmæssige misforhold i det camerounske samfund har langsigtede perspektiver. Juridisk repræsentation af nogle typer af kvinderettighedssager vil på sigt skabe præcedens og sikre en mere ensformig og retfærdig rettergang for andre kvinder i samme situation. Der er opmærksomhed på, at mulighederne for at påvirke det rettighedsmæssige problemfelt igennem lobbyisme i Cameroun er forbundet med en vis risiko, da det kan påvirke advokatkorpsets muligheder for frit at færdes i fængslerne med den gode støtte fra fængselspersonalet, der i øjeblikket findes. WCICs medlemmer har i kraft af deres position som advokater lovmæssig adgang til klienter i fængslerne, og vil derfor ikke som sådan kunne afvises, men situationen vil kunne nedsætte aktivitetsintensiteten. Det vil således ikke ændre på målsætningen i projektet, men kunne besværliggøre WCICs arbejde med ordentlig krisehjælp qua besøgstider og mangel på muligheder for samtalerum/zoner. Hertil skal bemærkes, at dette er et generelt arbejdsvilkår, som WCIC allerede er opmærksom på og manøvrerer i deres nuværende arbejde, bl.a. gennem etablering af en respektfuld relation med fængselsledelsen, relevante myndigheder og samarbejdspartnere. Bæredygtighedsperspektivet i forhold til en videreførelse af projektets aktiviteter Den primære risiko i forhold til en videreførelse af projektets aktiviteter er den svære økonomiske kontekst for WCIC. I den henseende underviser RAW i og støtter strategiudvikling og kapacitetsudvikling af WCIC i forhold til søgning af alternative finansieringskilder og organisering af fundraising til den fortsatte drift af WCIC s aktiviteter. Herunder undersøges muligheden for at påbegynde en egenbetalingsordning for kvinder med tilstrækkelige midler i takt med at WCIC s ekspertise indenfor specifikke kvinderettighedssager bliver kendt. RAW er forberedt på, at der vil forelægge en del arbejde i at støtte og kapacitetsudvikle WCIC. WCIC har i samarbejde med RAW indtil videre ansøgt to internationale fonde om midler, men der er behov for en yderligere indsats i projektperioden i forhold til at selvstændiggøre WCIC til en sådan type fundraisingindsats. WCIC er særdeles stærke når det gælder fortalervirksomhed og netværksskabelse og har allerede opnået gode relationer med de lokale myndigheder og andre organisationer på området siden deres oprettelse. I forhold til herigennem at opnå stats eller kommunal finansieret økonomisk støtte til projektets aktiviteter er dette dog et langt sejt træk, der vurderes urealistisk at opnå på kun et år. WCIC og RAW vil dog samarbejde om udarbejdelsen af en langsigtet strategi på dette område, der også inkluderer øget regional aktivitet og samarbejde samt søgning af alternative finansieringskilder. Sammen med denne vil der ved projektets afslutning foretages en grundig evaluering, der kan ligge til grund for en videreudvikling af aktiviteter og ansøgning om midler til et længerevarende projektforløb. Det skal hertil bemærkes, at selvom der er en risiko for, at der ikke opnås statslig eller kommunal økonomisk støtte til en fortsættelse af de konkrete aktiviteter indebærer dette ikke, at WCIC ophører med deres engagement. Som organisation vil de fortsætte med at arbejde på området på frivillig basis som de hele tiden har gjort, men med et lavere aktivitetsniveau og dermed et begrænset resultat. Vurderingen er, at det især er de mobile retshjælpsklinikker og den gratis repræsentation, der vil lide herunder. B.10 Evaluering og erfaringsopsamling WCIC og RAW har allerede i fællesskab udarbejdet redskaber til dokumentation og erfaringsopsamling, som justeres løbende. Det drejer sig om statistikker, løbende aktivitetsbeskrivelser, sagsbeskrivelser, årsrapporter mv. Disse bruges aktivt til at indsamle viden og formidle WCICs resultater. WCIC er ansvarlig for den daglige brug og opdatering af de relevante redskaber, mens RAW har det overordnede ansvar for monitorering og afsluttende evaluering. Den løbende monitorering vil ske ved besøg i Syd og evalueringen vil finde sted ved det sidste besøg. Evalueringen vil basere sig på den indsamlede dokumentation, skriftlige produkter samt interviews af advokater og interessenter. RAW vil herudover formidle projektets erfaringer gennem artikelskrivning og oplysningsarbejde i Danmark, bl.a. via RAWs hjemmeside.

13 B.11 Ansvars- og opgavefordeling i projektgennemførelsen Ansvaret for udførelsen af projektets aktiviteter under A1, A2 og A3 er WCICs. Arbejdet inkluderer: Planlægning og udførelse af aktiviteterne Løbende udfyldelse af videns- og dokumentationsredskaber Ansvar for at projektmålene opfyldes indenfor den fastsatte tidsramme Ansvar for personaleforhold At tilknyttede frivillige har den nødvendige ekspertise til at påtage sig arbejdsopgaverne, som de er beskrevet i denne ansøgning. Administration af samtlige poster inklusiv forsikringer og lokal revision af certificeret revisor. At der for enhver økonomisk transaktion bogføres til hvilken kurs det udbetalte beløb er bogført. Centrets daglige leder Yveline Ntanfa er øverste ansvarlige for, at projektet gennemføres lokalt som beskrevet i nærværende ansøgning. Advokatkorpset består herudover pt. af 7 certificerede advokater, der er tilknyttet WCIC. RAWs ansvarsområder inkluderer: Planlægning, gennemførelse og opfølgning på aktiviteter under A4 Monitorering og endelig evaluering af projektet Aktiv støtte til WCIC i forhold til at søge nye midler med henblik på videreudvikling af WCICs aktiviteter Det overordnede administrative og økonomiske ansvar for projektet overfor minipuljen Overførsel af midler til WCIC efter aftale Det overordnede ansvar for, at projektet udføres i overensstemmelse med foreskrevne Danida standarder Fundraising i norden med henblik på at øge antallet af retssager. Indsamle og videreformidle resultater og erfaringer til interessenter og den brede befolkning igennem artikler mv. B.12 Budgetresumé og væsentlige input Skønsmæssigt anvendes ca. 15 % af minipuljens bidrag til indkøb af varer og tjenesteydelser i DK (inkl. flybilletter) Budget Finansiering minipuljen 1. Aktiviteter (81.678) (81.678) 2. Investeringer Udsendte medarbejdere Lokale medarbejdere Lokal administration Projektrelateret oplysning Projekttilsyn Evaluering Budgetmargin Projekt udgifter Revision Subtotal Administration Total RAW vil sideløbende foretage egen fundraising i forhold til at yde støtte til punkt 1 aktiviteter. Der tænkes her specifikt på finansiering af retssager, hvor RAW vil støtte med egne indsamlede midler. RAW har i det forløbende år indsamlet d.kr til WCICs arbejde. WCIC har ikke i øjeblikket mulighed for medfinansiering af projektet.

14 B.13 Øvrige relevante oplysninger vedrørende projektet C. FOLKELIG FORANKRING C.1 Den danske organisations folkelige forankring RAWs aktiviteter udføres af bestyrelsen og et lille antal medlemmer, der ikke formelt sidder i bestyrelsen, men inddrages i møder og udvikling af aktiviteter. Et medlem er pt. praktikant hos WCIC, som led i hende uddannelse ved Den Sociale Højskole. RAW har for nuværende 62 medlemmer, hvoraf størstedelen er passive, men modtager oplysning om foreningens aktiviteter. Medlemmerne kommer fra hele Danmark og nogle enkelte fra de øvrige skandinaviske lande. RAW er en ung forening baseret på frivillighed. Kræfterne har hidtil været prioriteret i forhold til de udenlandske aktiviteter og foreningen er derfor stadig i gang med at konsolidere sig på hjemmefronten. RAWs strategi er over de næste tre år at skabe de nødvendige forudsætninger og organisatoriske strukturer for at inddrage medlemmer mere aktivt. RAWs oplysningsarbejde foregår pt. primært via hjemmeside og artikelskrivning. C.2 Planlægges oplysningsarbejde i Danmark (projektrelateret oplysning) RAWs hjemmeside (www.womennotallowed.org) vil under projektperioden fungere som primært middel i oplysningsindsatsen omkring WCICs arbejde. Derudover planlægges artikler baseret på tidligere og kommende besøg, som vil søges bragt i forskellige typer medier, eksempelvis Amnesty, Politiken og Femina. Herudover vil RAW fortsætte sin gavekortkampagne, som både har til formål at oplyse om WCIC, samt indsamle midler til retssager. Allerede nu er der udviklet informationsmateriale som retter sig mod juridisk interesserede og advokater, der fortsat vil blive anvendt. Indtil en løsning er fundet på de tekniske barrierer i Cameroun vil RAW desuden påtage sig ansvaret for opdatering af WCICs hjemmeside, som WCIC i projektforløbet vil bidrage med materiale til. D. GENERELLE OPLYSNINGER D.1 Ansøgende organisation RAW Co. Lea Holst Spenceley Forhåbningsholms Alle 29 st.tv. DK-1904 Frederiksberg C D.2 Samarbejdspartner i Syd WCIC - Women s Counselling and Information Centre Makepe Bloc L, Douala Cameroon D.3 Projektets geografiske placering Hvis der er tale om et projekt der dækker flere forskellige lande/regioner, angives disse

15 Land: Cameroun Region: Littoral provinsen By: Douala D.4 Projektperiode D.5 Projektets samlede omkostninger ( ) D.6 Ansøgt bidrag fra Minipuljen ( ) D.7 Eventuelle andre bidrag Angiv eventuelle andre finansieringskilder, herunder organisationens eller partnerens eventuelle egne bidrag. Informations- og oplysningsarbejde i Danmark dækkes af RAWs eget budget. RAW fortsætter sin gavekortkampagne, hvis indtægter går ubeskåret til WCICs arbejde, men kan ikke på forhånd specificere et beløb. OBLIGATORISKE BILAG: Bilag Bilagsnr. Bilagstitel: a) RAWs vedtægter b) RAWs årsregnskab c) Bestyrelsesmedlemmer i RAW d) Involvering i Minipulje finansierede projekter e) Opgaver og kvalifikationskrav til ansatte i projektet (i henhold til B12) f) WCICs årsrapport for 2006 g) Beskrivelse af MS kursus Årsberetning fra RAW er under udarbejdelse og kan eftersendes om ønsket. For artikler og informationsmateriale henvises endvidere til RAW og WCICs hjemmesider: og

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN INDHOLD AC BØRNEHJÆLP OM: 03 BARNETS RET TIL EN FAMILIE 04 PARTNERSKABER 07 SÆRLIGT UDSATTE BØRN 07 PROJEKTLANDENE 08 KONTAKT OS PARTNERCITATER: HVER

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed Positionspapir nr. 5 LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed CISU vil fremme: CISU ønsker at fremme, at de danske civilsamfundsorganisationer, CSOer, og deres partnerorganisationer arbejder systematisk

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund 1. Introduktion Antikorruptionspolitikken gælder for frivillige, medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Sex & Samfund og hos vores samarbejdspartnere. Alle ovennævnte

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Kapacitetsopbygning indenfor international diakoni Formålet med at udsende personel er at fremme lokal kapacitet til at kunne gennemføre

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten 3.0 - borgernær energirådgivning og information Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten har siden 2005 ydet uafhængig og uvildig energirådgivning og information til danske energiforbrugere.

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge rådgivning, hjælp og støtte for familier til børn og unge med psykiske vanskeligheder Et 4-årigt projekt i Landforeningen BEDRE PSYKIATRI i perioden

Læs mere

Administrative tjeklister. Bilag 7

Administrative tjeklister. Bilag 7 Administrative tjeklister Bilag 7 Som anført i partnerskabsaftalen påhviler det partnerskabsorganisationen at have den fornødne administrative kapacitet til at sikre en forsvarlig og betryggende forvaltning

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren.

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren. DEN GODE ANSØGNING Den gode ansøgning De nedenstående 16. punkter skal betragtes som en generel standardskabelon til projektansøgningen. Det er forskelligt hvor fyldestgørende en projektansøgning støtteyderne

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

Vi skal gøre en forskel

Vi skal gøre en forskel Vi skal gøre en forskel STRATEGI 2013-2016 Vi har stadig meget at kæmpe for. Channe Bjerringgaard Bestyrelsesformand Det er, når vi står sammen, at vi gør en forskel. Susanne Philipson Direktør 2 STRATEGI

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018 Geoforum og fremtiden Strategi 2018 Virkegrundlag Geoforum er det danske forum for geodata Geoforum er en bredt sammensat interessebaseret forening med medlemmer fra både offentlige institutioner, private

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB.

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg (c/o erhvervsskolerne) Marts 2015 Ref. nr.: AUB-50-02-01 Tilskudsordning til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Administrative tjeklister

Administrative tjeklister Administrative tjeklister Revideret 19-04-2010 INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN 3 3 TJEKLISTE VEDRØRENDE

Læs mere

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 SVÆRE VALG REELLE FREMSKRIDT PÅ MENNESKERETTIGHEDSOMRÅDET Vi har til opgave at beskytte og fremme menneskerettigheder nationalt og internationalt. I mere end 20 år har

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Ansøgningsfrist 15. februar 2007

Ansøgning om økonomisk støtte til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Ansøgningsfrist 15. februar 2007 Socialministeriet Tilskudsadministrationen Holmens Kanal 22 1060 København K Ansøgning om økonomisk støtte til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Ansøgningsfrist 15. februar 2007 1. Projektets

Læs mere

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Vedtaget den 30. november 2007 1 Grundlag for det fælles EU-kontors virke...3 Beskrivelse...3

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Jan 2013 dec 2013 Social mentor for unge ledige i Svendborg

Læs mere

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune Risikostyringspolitik (Bygnings- og tingsskade) for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Juridisk Kontor juni 2005 Indhold Indhold... 2 1. Formål... 2 1.1. Sikring frem

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Notat Dato: 31. august 2007/jru

Notat Dato: 31. august 2007/jru Notat Dato: 31. august 2007/jru SSP i en ny kontekst efter kommunalreform og politireform - refleksioner og spørgsmål, som kan stilles i forbindelse med valget af organisation Den kendte SSP-struktur udfordres

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sæt din by i bevægelse 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk Telefon: 8940 2796

Læs mere

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012 Undersøgelse af plejefamilieområdet Juni 2012 Dagsorden 1. Opdrag 2. Tilrettelæggelse af projektet 3. Resultater Organisering Tilbudsvifte Plejebørn Plejefamilier Rekruttering og matchning Sagsbehandling

Læs mere

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01 104.N.250.b.8. Aktion for social forandring i Sydsudan (PASC), brobevilling ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 Kontorchefbevilling 25.8.2011 (4.962.000 kr.) Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde:

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 Sætter nydanske drenges ressourcer i spil Fortsætter sin støtte til alternative lektiecaféer og ung-til-ung metoder Intensiverer oplysning om uddannelse til nydanske forældre

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI Projektbeskrivelse 26. oktober 2011 Forebyggelse af ungdomskriminalitet Baggrund for projektet Udviklingen i ungdomskriminaliteten har gennemløbet en forandring gennem de seneste 20 år. De lovlydige er

Læs mere

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde 1. Ledelsesresumé Projektet har til formål at udarbejde og implementere en fælles datamodel for kommunale geodata. Udbud og datamodel skal styrke

Læs mere

GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI

GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI INTRO SYSTEMATISK OG MÅLRETTET INDSATS I SAMARBEJDE MED GRØNLAND MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders mission i Grønland er at fremme og beskytte menneskerettighederne.

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013. 1 CARE Danmarks strategi 2014

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013. 1 CARE Danmarks strategi 2014 TRATEGI 2014 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013 1 I verdens fattigste landområder er det hårdt arbejde at skaffe mad nok til at overleve. Her er klimaet, adgang

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

CICED Community for International Cooperation in Education and Development

CICED Community for International Cooperation in Education and Development CICED Community for International Cooperation in Education and Development Titangade 11 w 2200 København N w info@ciced.dk w www.ciced.dk w +45] 4189 7131 Arbejdsprogram 2014-2015 Indledning CICED går

Læs mere

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014 1 Strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD FORORD 3 RAMME FOR MÅL- OG RESULTATPLANEN 4 MÅL- OG RESULTATPLANEN 6 1. STRATEGISK MÅLBILLEDE 7 2. MÅL 8 3. OPFØLGNING 10 DEN GODE MÅL-

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen Oktober 2014 Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores handelsøkonomer Her har vi

Læs mere

Statusrapport. Building capacity of small scale farmers through water harvesting and vegetable production

Statusrapport. Building capacity of small scale farmers through water harvesting and vegetable production Minipuljen: BILAG 14 Skema til Statusrapport (Version gældende fra 2006) Udfyldes af Projektrådgivningen J.nr.: Modtaget : Statusrapport Ansøgende organisation: Indsatsens titel: Land: Denmark Lesotho

Læs mere

Den værdiskabende bestyrelse

Den værdiskabende bestyrelse Af cand. merc. Halfdan Schmidt, CMC, Konsulent i Udviklingsledelse Halfdan Schmidt LedelsesRådgivning ApS Den værdiskabende bestyrelse Det at sidde i en bestyrelse er et krævende og betroet job, der kræver

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST - 1 06.11.2014-40 Omkostningsgodtgørelse konkursbos tilbagetræden fra domstolssag 20140930TC/BD Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST Af advokat

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ANSØGNINGSSKEMA Ansøgningen sendes til Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk. 1. Projektets navn og projektperiode Projektets navn: Fra faglig refleksion til innovation Projektperiode Starttidspunkt: 2. kvartal

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014 Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Krav og nye muligheder Beredskabsreformen stiller krav om større kommunale beredskabsenheder,

Læs mere

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune 1. MUSIKTANKEN. 2. Kontaktperson: Karen M.V. Olesen Løkkenvej 436, Stenum 9700 Brønderslev Tlf: 21291588 Email: post@karenmvolesen.dk www.karenmvolesen.dk

Læs mere

Fonds- og puljeansøgninger

Fonds- og puljeansøgninger STRUKTUR I ANSØGNINGER Fonds- og puljeansøgninger Vær opmærksom på at mange fonde, har deres egne specifikke ansøgningsskemaer, som skal bruges. Nedenstående er en overordnet guideline til den struktur

Læs mere

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Idrætsinspiration 2015 Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Indhold og intro Trends og tendenser inden for foreningsfundraising i Danmark Hvad er et egnet fundraisingprojekt og hvorfor?

Læs mere

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top.

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top. Mål og strategi 2013-2015 MERE MÅLRETTET STRATEGI Vi arbejder i anklagemyndigheden hver eneste dag målrettet på at skabe de bedst mulige resultater. Ikke for vores eller målenes egen skyld, men for at

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter?

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter? Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder Hvad er det europæiske charter? Det europæiske charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder er et praktisk ledelsesværktøj,

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Uddannelse til alle unge 16-30 år

Uddannelse til alle unge 16-30 år Uddannelse til alle unge 16-30 år Indledning Motivation og hovedbudskab Regeringen har sat som mål at 95 % af en ungdomsårgang skal have (mindst) en ungdomsuddannelse i 2015. Førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

CORPORATE VOLUNTEERING. Tryghedsopkald

CORPORATE VOLUNTEERING. Tryghedsopkald CORPORATE VOLUNTEERING Tryghedsopkald Vejledning til samarbejde mellem virksomheder og Røde Kors om tryghedsopkald foretaget af virksomhedsfrivillige. RødeKors.dk 1 INTRODUKTION OG FORMÅL Denne vejledning

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljen til forebyggelse af udsættelser af lejere 14.51.51.40

Vejledning om ansøgning til puljen til forebyggelse af udsættelser af lejere 14.51.51.40 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Vejledning om ansøgning til puljen til forebyggelse af udsættelser af lejere 14.51.51.40 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål... 2 3 Projektets

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Før start Styregruppen fastlægger de enkelte deltageres roller og fordeler opgaver. Forslag til opgaver som bør fordeles: Tovholder Fundraising Sekretær

Læs mere