2. Meddelelse: Økonomiudvalgets skrivelse af 8. december vedr. regnskabsafslutningen for 2004 *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. Meddelelse: Økonomiudvalgets skrivelse af 8. december vedr. regnskabsafslutningen for 2004 *"

Transkript

1 Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tirsdag den 4. januar 2005, Kl i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. om stuspå UU-området * 2. Meddelelse: Økonomiudvalgets skrivelse af 8. december vedr. regnskabsafslutningen for 2004 * 3. Meddelelse: StistikNyt for september 2004 * 4. Grønt regnskab 2003 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget * 5. Strukturreformen på beskæftigelsesområdet * 6. Dansk på arbejde * 7. Evaluering af Erhvervspolitisk handlingsplan * 8. Orientering om lov om erhvervsfremme * 9. Partnerskabsaftale med et kommende Milelaug * 10. REG LAB - en forening der arbejder med regional erhvervsudvikling * 11. Etablering af politisk følgegruppe til Folkesundhed Ballerup * 12. Bygningsvedligeholdelse 2005 * 13. Orientering om igangsætning af forsøg med digitale sygedagpenge - direkte indberetning fra arbejdsgiverne. * 14. Resultkontrakt for Grantoftegaard *

2 1. om stus på UU-området Resumé Ballerup kommune har dannet et regionalt fællesskab med kommunerne Rødovre, Glostrup, Albertslund, Høje Tåstrup og Ledøje-Smørum Kommuner. Høje Tåstrup er formand for den administrive bestyrelse, mens Albertslund har sekretarisfunktionen og det fysiske hovedsæde. Senest d. 1. august 2005 skal kommunerne have overdraget personale og opgaver som skal varetages i det fælles Ungdommens Uddannelsescenter. Det betyder, Ballerup Kommunes Skole- og Ungdomsvejledning samtidig nedlægges. UU skal bl.a. varetage de opgaver på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område, der vedrører oprettelse og opfølgning på kommunale uddannelsespladser, herunder EGU og PGU. Udviklingsdirektør Dorrit Christensen vil give en kort redegørelse om etableringen af UU. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Job & Familie foreslår, redegørelsen tages til efterretning. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde 4. januar 2005 Punkt 1: Godkendt.

3 2. Meddelelse: Økonomiudvalgets skrivelse af 8. december vedr. regnskabsafslutningen for Bilag Økonomiudvalgets skrivelse af 8. december 2004 (udsendes i ) Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Job & Familie foreslår, meddelelsen tages til efterretning. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde 4. januar 2005 Punkt 2: Godkendt. 3. Meddelelse: StistikNyt for september Bilag StistikNyt for september (udsendes i )

4 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Job & Familie foreslår, meddelelsen tages til efterretning. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde 4. januar 2005 Punkt 3: Godkendt. 4. Grønt regnskab 2003 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Resumé Engang årligt forelægges kommunens grønne regnskab for alle de stående fagudvalg. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har to ejendomme der er registreret i det grønne regnskab. I hæftet "Kommunale ejendomme" er Lindebjergvej 80 og Ejbyvej 111 opført i kegorien "Andre ejendomme". Det betyder, udviklingen i forbrug af el, vand og varme kan følges for disse ejendomme. For sammenlignelige institutionstyper, som fx børnehaver, udarbejdes der et nøgletal, så det er muligt observere hvordan den enkelte børnehave ligger i forhold til et gennemsnit. Et sådan eksisterer ikke for beskæftigelsesområdet, hvilket betyder, det er svært vurdere om forbruget generelt ligger højt eller ej. En sammenligning over de sidste tre år viser dog :

5 - Lindbjergvej 80: har et markant faldende elforbrug, et stabilt varmeforbrug, og et stabilt vandforbrug. - Ejbyvej 111: et nogenlunde stabilt elforbrug, et stigende varmeforbrug, og et stabilt vandforbrug Tallene er ikke afstemt efter hvor meget aktivitet der er i ejendommene, hvilket selvfølgelig har betydning for analysen af tallene. Derudover skal det nævnes, Ballerup Kommune har underskrevet Dogme 2000, som er et forpligtende miljøsamarbejde mellem kommuner der ønsker gøre mere end lovgivningen foreskriver. Bl.a. betyder det, kommunen over en årrække skal indføre miljøledelse i hele organisionen. I Ballerup kommune vil beskæftigelsesområdet dog ikke indgå i de to pilotprojekter, som skal være plformen for formulere en model der kan indføre miljøledelse på alle områder. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Job & Familie foreslår, orienteringen tages til efterretning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde 4. januar 2005 Punkt 4: Godkendt.

6 5. Strukturreformen på beskæftigelsesområdet Resumé Der er to lovforslag i høring om den fremtidige beskæftigelsesindss. Lovforslagene bliver frems i folketinget ultimo januar 2005, og hvis de vedtages betyder det, fra 1. januar 2007 kommer der lokale jobcentre i alle kommuner, så borgere og virksomheder har én indgang til beskæftigelsesindssen. Jobcentrene vil have fokus på job og beskæftigelse uanset, hvor langt den enkelte er fra arbejdsmarkedet, og uanset om borgeren får arbejdsløshedsdagpenge fra sten eller kontanthjælp, revalideringsydelse eller andet fra kommunen. Virksomhederne vil med den nye struktur få en mere sammenhængende kontakt til beskæftigelsessystemet. Kommunen og sten vil i de nye jobcentre samarbejde om og koordinere kontakten med virksomhederne. I Jobcentrene vil der være både stslig og kommunal ledelse, og virksomhederne vil få frit valg i forhold til hvilket jobcenter de henvender sig til, når de har behov for arbejdskraft. Det er endnu ikke besluttet, i hvilke kommuner, der skal placeres henholdsvis A, B og C- jobcentre. Beskæftigelsesministeren beslutter i enighed med forligspartierne i hvilke kommuner jobcenter C skal placeres, og efter en interessetilkendegivelse fra kommunerne, hvor Jobcenter B skal placeres. De lokale beskæftigelsesråd (LBR) erstter de nuværende lokale koordinionsudvalg. Hovedopgaven bliver rådgive jobcentret om beskæftigelsesindssen - både den kommunale og den stslige del - og styrke den virksomhedsrettede indss i lokalområdet. De lokale beskæftigelsesråd viderefører de opgave, som Koordinionsudvalgene i dag varetager med to undtagelser. Kommunalbestyrelsesmedlemmer kan ikke være medlem af det lokale beskæftigelsesråd, og muligheden for etablere fælleskommunale beskæftigelsesråd ophæves. Derudover skal beskæftigelsesrådet også overvåge resulter og effekten af jobcentrenes indss. Sekretarisbetjening af beskæftigelsesrådet varetages af det lokale jobcenter. er om forsørgelse og andre økonomiske forhold træffes ikke i jobcentret, men i en anden del af kommunens forvaltning eller i a-kassen. I tilfælde hvor der er behov for en kombineret social og beskæftigelsesmæssige indss henvises til kommunal sagsbehandling, idet ansvaret for den beskæftigelsesindrettede indss forts er placeret i jobcenteret. Ligeledes kan jobcenteret ikke træffe afgørelse om påbegyndelse eller

7 tilkendelse af førtidspension, men Jobcenteret skal afprøve alle muligheder for blive selvforsørgende før en førtidspensionssag kan rejses. Hele revalideringsindssen samles i kommunerne, herunder amtets nuværende forpligtelse. Amtets medfinansiering på forrevalideringsprojekter m.v. omlægges til stsrefusion. Bilag Not af 15. december 2004 om lovforslag på beskæftigelsesområdet (udsendes i ) Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Job & Familie foreslår, orienteringen godkendes. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde 4. januar 2005 Punkt 5: Godkendt. 6. Dansk på arbejde Resumé I et samarbejde mellem de seks kommuner omkring Ballerup sprogcenter, ISS, vikarbureauet Personalebørsen samt Sprogcenteret gennemføres 4 erhvervsintroducerede forløb for kontanthjælpsmodtagere eller sygedagpengemodtagere. Forløbet består i en række kortere arbejdspraktikkere - afløst af en længere

8 virksomhedspraktik. Kravet er, deltagerne ikke må være i integrionsperioden, men har indvandrerbaggrund og behersker det danske sprog rimeligt. Det forventes mindst halvdelen efterfølgende vil få ordinær beskæftigelse. Det første forløb starter i starten af januar 2005, og varer 26 uger. Forløbet starter med en visitionssamtale, sprogtest og efterfølgende 2-3 praktiktest i en samlet periode på 6 uger. Derefter visiteres til en virksomhedspraktik af ca. 19 ugers varighed. Den ledige modtager sin almindelige forsørgelse og en månedlig godtgørelse på kr. Virksomhedspraktikken kan være inden for ISS, hvor der er en bred vifte af arbejdsopgaver og funktioner. Eller der visiteres af Personalebørsen til en virksomhedspraktik inden for service, rengøring mv. hos andre arbejdsgivere. Projektet tilbyder en ugentlig undervisningsdag på sprogcenteret, og 4 arbejdsdage med uddannede mentorer - dvs. sidemandsoplæring. Projektet fører logbog i forhold til fremmøde, progression og kompetenceudvikling m.v. Deltagernes kompetenceudvikling linkes samtidig til en dabase således der kan udvikles video-cv for sikre sammenhæng med jobformidling. Det forventes, en overvejende del af deltagerne vil fortsætte med enten støttet eller ustøttet beskæftigelse og derved bevare kontakten til arbejdsmarkedet. Det forventes Ballerup visiterer minimum 3 deltagere til projektstart hvert halve år. Ballerup kommune dækker på normal vis udgifter til forsørgelse og danskuddannelse, mens EU og ISS i fællesskab dækker udgifter til projektledere, administrion, mentor og sidemandsoplæring. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

9 Job & Familie foreslår, orienteringen tages til efterretning. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde 4. januar 2005 Punkt 6: Godkendt. 7. Evaluering af Erhvervspolitisk handlingsplan Resumé Evalueringen viser helt overordnet, der bør arbejdes videre med, men også justeres i, samtlige indssområder i erhvervspolitikken. Der er behov for øget fokus på sammenhængen mellem erhverv og kultur samt på virksomhedernes fremtidsovervejelser. Konkret viser evalueringen, mange resultmål helt eller delvist er opfyldt, der arbejdes med erhvervspolitikken på tværs af de kommunale afdelinger og mange eksternt arbejder for realisere erhvervspolitikken. Den erhvervspolitiske handlingsplan for Ballerup Kommunes Erhvervspolitik 2002 prioriterer 5 erhvervspolitiske indssområder: Den nionale og regionale erhvervspolitik Konkrete regionale samarbejder Bæredygtig erhvervsudvikling Uddannelseskoordinering Erhvervsservice

10 Evalueringen lægger vægt på sammenholde Handlingsplanen med de konkrete resultmål for hvert indssområde samt, vurdere om indssområdet bør opretholdes i den fremtidige erhvervspolitik. Evalueringen fremgår af vedlagte not. Evalueringen af handlingsplanen viser: At samtlige indssområder bør opretholdes, men justeres i forhold til udviklingen. At alle indssområder har haft stor og relevant aktivitet. At mange resultmål er helt eller delvist opfyldt. At der er behov for nye indssområder vedrørende Kultur og Erhverv og vedrørende virksomhedernes stregiske fremtidsovervejelser. At det vil være fornuftigt, arbejde videre med de delvist opfyldte resultmål. At erhvervspolitikken gennemføres på tværs af afdelinger At mange eksterne interessenter arbejder for og er engageret i realisere Ballerup Kommunes Erhvervspolitik. Indssområdet Den nionale og regionale erhvervspolitik bør opretholdes som indssområde således Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget kan bidrage konstruktivt til Øresunds- og Hovedstadsregionens erhvervsudvikling og deltage i den politiske deb om strukturreformens udmøntning. Indssområdet Konkrete regionale samarbejder, bør opretholdes og omfte samarbejdet i Bycirklen og udenlandske regioner. Indssområdet Bæredygtig erhvervsudvikling bør opretholdes med miljøindssen, Byplanindssen og muligvis den sociale indss som underområder. Det kan dog diskuteres om opretholdelsen af den sociale indss er i modsætning til den overordnede målsætning om skabe arbejdspladser på normale vilkår. Indssområdet Uddannelseskoordinering bør opretholdes. Dels er resultmålene om en erhvervsrettet uddannelsespolitik for Ballerup og etablering af konkrete uddannelsestilbud til erhvervslivet kun delvist opfyldt, dels har såvel Ballerup erhvervsråd som Kontaktudvalget peget på området som en grundsten i den fremtidige udvikling.

11 Indssområdet erhvervsservice bør opretholdes. Dels er der forts behov for vejledning til iværksættere og mindre virksomheder, dels er der behov for arbejdet med styrke iværksætterkulturen i uddannelsessystemet. Endeligt overgår ansvaret for erhvervsservice til kommunerne 1. januar Indssområdet samspil mellem kultur, erhverv og idræt bør overvejes indføjet i erhvervspolitikken, da bl.a. Ballerup erhvervsråd har peget på området som et udviklingsområde. Indssområdet vedrørende virksomhedernes fremtidige stregiske overvejelser og konsekvenserne heraf bør overvejes indføjet i erhvervspolitikken. Indssområdet kan bl.a. belyse konsekvenserne for Ballerup af Outsourcing og andre internionale tendenser samt af mere nionale, regionale og lokale strukturelle udviklinger i erhvervslivet. Bilag Evaluering af Erhvervspolitikkens handlingsplan og Tids- og Ressourceplan (udsendes i ) Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervssekretariet foreslår, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget drøfter evalueringen og, Erhvervssekretari på baggrund af drøftelsen udarbejder nyt oplæg til Erhvervspolitik for Ballerup Kommune. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde 4. januar 2005 Punkt 7: Godkendt, idet udvalget ønsker en nærmere redegørelse om iværksættere, ligesom udvalget er opmærksom på, Kultur- og Fritidsudvalget indtænker erhvervspolitiske stregier i kulturpolitikken.

12 8. Orientering om lov om erhvervsfremme Resumé I forslag til Lov om erhvervsfremme placeres ansvaret for erhvervsservice entydigt i kommunerne. Det er dog frivilligt for kommunerne drive erhvervsservice. Nionalt nedsættes et Vækstråd der skal rådgive Økonomi- og erhvervsministeren. Regionerne varetager den regionale erhvervsudvikling gennem nedsættelse af vækstfora på 20 medlemmer der udarbejder regionale erhvervsudviklingsstregier. Kommunerne skal høres ved oprettelsen af væksfora og Regionsrådet skal følge en indstilling der bakkes op af 2/3 af kommunerne. Kommunerne har 6 repræsentanter i et vækstforum. I forbindelse med strukturreformens ændringer i opgavefordelingen har Erhvervsministeriet 1. december 2004 sendt forslag til Lov om Erhvervsfremme i høring. Med lovforslaget placeres ansvaret for erhvervsservice entydigt hos kommunerne, samtidigt med det dog stadigt er frivilligt for kommunerne yde erhvervsservice. Ca. 80 mill. kr. og ca. 80 medarbejdere som st og amt i dag anvender til erhvervsservice overføres til kommunerne. Hvordan overførslen skal udmøntes forhandles i øjeblikket med KL. Økonomi- og Erhvervsministeren udpeger et Danmarks Vækstråd, der skal varetage opgaver, som hidtil er varetaget af Danmarks Erhvervsråd, og blandt andet rådgive ministeren om udformningen af den nionale vækstpolitik og den regionale erhvervsudvikling. Herudover skal rådet varetage en række opgaver tilknyttet den nionale administrion af EU's strukturfondsmidler. Kommunerne er repræsenteret ved ét medlem i Danmarks Vækstråd, der i alt består af 19 medlemmer. Regionerne repræsenteres med 5 medlemmer via vækstforaene, KL 1 medlem, mens erhvervsorganisionerne kan udpege 6 medlemmer. Set i lyset af den vægt lovforslaget i øvrigt lægger på kommunernes rolle i erhvervsudvikling burde en større del af medlemmerne være kommunale. Regionerne varetager den regionale erhvervsudvikling gennem nedsættelse af 1 eller 2 vækstfora. Der kan, med ministerens godkendelse, nedsættes flere end 2 vækstfora i en region. I forbindelse med nedsættelsen skal kommunerne høres og regionsrådet er forpligtiget til følge en indstilling af et vækstforum, hvor 2/3 af kommunerne står bag. Regionsrådet foretager en afbalanceret fordeling af de regionale midler til erhvervsfremme mellem vækstfora under hensyntagen til bl.a. indbyggertal, og erhvervsindkomst.

13 Vækstfora har til opgave, udarbejde en erhvervsudviklingsstregi for regionen eller den del af regionen de repræsenterer. De overvåger vækstvilkårene og indstiller om medfinansiering af regionale erhvervsudviklingsaktiviteter. Regionen kan frit disponere over udviklingsmidler. Det fremgår ikke af lovforslaget, hvordan uoverenstemmelser om anvendelsen af de regionale midler løses. Et vækstforum består af 20 medlemmer. Regionsrådet udpeger 3 medlemmer fra rådet og 3 medlemmer fra vidensinstitutioner. Kommunerne indstiller 6 medlemmer, erhvervslivets organisioner 6 medlemmer og 2 medlemmer udpeges af arbejdsgiver og lønmodtagerorganisioner. Regionsrådet udpeger vækstforumets formand og stiller sekretari til rådighed og får derved en overordentlig stor indflydelse på forumets arbejde. Kommunerne tillægges ansvaret for gennemføre og finansiere erhvervsservice overfor virksomheder og iværksættere det er dog stadigt frivilligt. Erhvervsservice defineres som vi kender den i dag og kan enten drives som en del af den kommunale forvaltning eller udskilt i selvstændige juridiske enheder. Herudover kan kommunerne som i dag deltage i erhvervsudviklingsaktiviteter. Bilag Forslag til lov om erhvervsfremme (udsendes i ) Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervssekretariet foreslår, orienteringen tages til efterretning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde 4. januar 2005 Punkt 8: Godkendt.

14 9. Partnerskabsaftale med et kommende Milelaug Resumé For skabe et organisorisk og økonomisk grundlag for et samarbejde med Ballerup Kommune om revitalisering af Mileparken, forsøger en gruppe virksomheder og ejere etablere en grundejerforening Milelauget. En partnerskabsaftale mellem Milelauget og Ballerup Kommune er en del af stregien for skabe rammerne for en revitalisering. For Ballerup Kommune indebærer partnerskabsaftalen et økonomisk engagement på kr. frem til udgangen af 2006 samt deltagelse i partnerskabets bestyrelse og varetagelse af sekretarisfunktion m.m. En initiivgruppe bestående af en række virksomheder i Mileparken arbejder for etablere en grundejerforening (Milelauget) for området. Grundejerforeningen skal have til opgave, sammen med Ballerup Kommune, igangsætte initiiver der kan revitalisere området. Initiiverne fastlægges i en helhedsplan for området. Ballerup Kommune har stor interesse i, grundejerforeningen stiftes og i, der etableres et formaliseret samarbejde om revitalisering af Mileparken, hvor der er stor tomgang i erhvervslejemål på grund af fraflytning af virksomheder. Som et led i dette arbejde har initiivgruppen sammen med Ballerup Kommune udarbejdet et forslag til partnerskabsaftale mellem Ballerup Kommune og et kommende Milelaug. Partnerskabsaftalen omhandler parternes gensidige forpligtigelser samt organisering af partnerskabet. Partnerskabsaftalen løber foreløbigt til og med I henhold til den seneste ajourførte investeringsoversigt forelagt Økonomiudvalget den 14. december 2004, er der på projekt 9676-Udvikling af erhvervsområder idekonkurrence afs kr. i Partnerskabsaftalen forpligtiger Ballerup Kommune til: indgå i Partnerskabsbestyrelsen ved formanden for Teknik- og Miljøudvalget, formanden for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

15 samt teknisk direktør. varetage sekretarisopgaver, bl.a. udarbejde oplæg til helhedsplan og betjene partnerskabsbestyrelsen. indskyde 50 % af partnerskabets økonomiske grundlag svarende til kr. Det forudsættes, bestyrelsens formand udpeges blandt erhvervslederne i området og Kommunen besætter næstformandsposten. Partnerskabsaftalen er et led i stregien for overtale ejerne til indgå i en grundejerforening og træder først i kraft når grundejerforeningen er etableret. Bilag Erhvervsområdeudvikling i partnerskab (udsendes i ) Kommunalbestyrelsen Erhvervssekretariet foreslår, indgåelse af partnerskabsaftalen med Milelauget godkendes inden for de beskrevne rammer, udvalgsformændene for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Teknik- og Miljøudvalget samt den tekniske direktør udpeges til partnerskabsbestyrelsen, og der meddeles en anlægsbevilling på kr., nyt projekt nr Udvikling af erhvervsområder idekonkurrence. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde 4. januar 2005 Punkt 9: Indstilles til godkendelse, idet det præciseres, Ballerup Kommune med sin bevilling på kr. dækker halvdelen af partnerskabets økonomiske grundlag.

16 10. REG LAB - en forening der arbejder med regional erhvervsudvikling Resumé En ny forening, REG LAB, der sætter fokus på instrumenter i og viden om regional erhvervsudvikling stiftes i februar I forbindelse med stiftelsen af foreningen afholdes en konference, hvor nye instrumenter og initiiver i den regionale erhvervspolitik præsenteres. Et kommunalt medlemskab af foreningen vil andrage kr. pr. år. 2 prive virksomheder, Inside Consultning, Copenhagen Economics og en privperson Eskild Hansen har taget initiiv til stifte en forening, REG LAB, der har til formål opsamle, udvikle og formidle metoder og god praksis inden for regional erhvervspolitik. Foreningen giver medlemmerne mulighed for: benchmarke sig med andre regioner indhente viden om konkrete initiiver i ind- og udland videndeling og erfaringsudveksling med kollegaer Foreningen afholder åbningskonference den 10. februar 2005 kl i Odense kongrescenter. På konferencen lancerer videnskabsministeren de konkrete planer med "Viden flytter ud". Der bliver præsenteret en ny benchmarkanalyse og en lang række af Danmarks bedste regionaludviklere præsenterer deres initiiver. Umiddelbart i forlængelse af konferencen afholdes foreningens stiftende generalforsamling. For kommuner vil et medlemskab af foreningen andrage kr. pr. år. Set i lyset af behovet for viden om erhvervsudvikling og instrumenter til løse erhvervspolitiske problemstillinger i en globaliseret økonomi er initiivet interessant for Ballerup Kommune.

17 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervssekretariet foreslår, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets medlemmer deltager i REG LAB konferencen den 10. februar Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde 4. januar 2005 Punkt 10: Godkendt idet udvalgets medlemmer deltager i konferencen og et eventuelt medlemskab drøftes senere. 11. Etablering af politisk følgegruppe til Folkesundhed Ballerup I servicestregi og aftale om budget for 2005 er der enighed om igangsætte konkrete sundhedspolitiske initiiver, herunder en styrket indss på kost- og motionsområdet i forhold til børn og unge. Der er enighed om, sundhedspolitikken er tværgående, og der skal derfor etableres et tværgående udvalgsarbejde, der involverer medlemmer af de berørte udvalg. I juni 2004 har Direktionen besluttet igangsætte udviklingsprojektet "Folkesundhed Ballerup udvikling af sundhedspolitik og stregisk folkesundhedsprogram". Der er neds en styregruppe samt en tværfaglig projektgruppe. Der er forslag om etablering af en tværgående politisk gruppe til projektet. Økonomiudvalget har ved møde 23. november 2004 Punkt 14 besluttet:

18 Til efterretning, idet den politiske følgegruppe sammensættes af 2 medlemmer fra Social- og Sundhedsudvalget 1 medlem fra de øvrige stående udvalg 3 medlemmer herudover som sikrer samtlige partiers repræsention i følgegruppen. Bilag Kommissorium for projektgruppen (fase1) (uddeles på mødet) Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Økonomiudvalget foreslår, der vælges 1 medlem fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til den politiske følgegruppe. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde 4. januar 2005 Punkt 11: Godkendt, idet Grethe Larsen bliver EBU s repræsentant i den politiske følgegruppe. 12. Bygningsvedligeholdelse Økonomiudvalgets møde 14. december 2004 pkt. 5 Resumé

19 I 2003 blev der for første gang udarbejdet en 10 års vedligeholdelsesplan for de kommunale ejendomme. Denne er nu revideret efter afholdelse af bygningssyn i Rammen for bygningsvedligeholdelsen 2005 (projekt nr. 1906) er ifølge investeringsoversigten 46 mio. kr. I 2004 opstartedes totalrenoveringen og udbygningen af børnehaven Søbyvej 9A. I 2005 færdiggøres denne, hvorefter vuggestuen Kornvænget 118 totalrenoveres. Børnehaven Kornvænget 118 regnes opstartet ultimo Der vil i 2005 blive udført de afsluttende arbejder i forbindelse med den lovpligtige ventilion i fysiklokaler. Som i tidligere år er der afs puljer til indeklimaforbedringer i form af støjregulering samt rensning af ventilionskanaler. Tidligere afste puljer indgår i år i de konkrete aktiviteter under de nævnte ejendomme for så vidt angår udvendigt malerarbejde, renovering af køkkener mv. I 2003 blev en del af Merielgården ombygget til værksted for Hjælpemiddelcentralen. For kunne samle alle aktiviteter på ét sted er der nu behov for en supplerende udbygning. Der afsættes derfor midler til disse arbejder. Som følge af tømrerfirmaet L.P. Larsen & Søn A/S konkurs i foråret 2004 afsættes en pulje til uforudsete udgifter i forbindelse med færdiggørelse af igangste arbejder samt advokbistand. Bilag Ejendommes meriale af 15. november 2004, rev. A (er udsendt/bedes medbragt) Kommunalbestyrelsen Ejendomme foreslår, specifikke tiltag under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget godkendes.

20 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde 4. januar 2005 Punkt 12: Godkendt. 13. Orientering om igangsætning af forsøg med digitale sygedagpenge - direkte indberetning fra arbejdsgiverne Resumé Virksomheder med sygemeldte medarbejdere der bor i Ballerup Kommune vil fra uge , kunne indberette digitalt via Virk.dk. Ballerup har gennem det sidste ca. 1½ år været med i et KL udviklingsprojekt omkring digitalisering af sygedagpenge, hvor Ballerup Kommune har været en af 10 kommuner. De øvrige kommuner er: Albertslund, Esbjerg, Jelling, Juelsminde, Møn, Odense, Tørring- Uldum, Aalborg, Århus. Projektet omfter sygedagpenge i forhold til både administrion og opfølgning. Der er foretaget en gennemgang af de nuværende rutiner og arbejdsgange i kommunerne, samt udarbejdet forslag til god administriv praksis for områderne. Målet har været gøre det muligt og traktivt anvende digital indberetning for virksomhederne. Gennem projektet har kommunen fået en dispension fra kravet om, den sygemeldte lønmodtager skal underskrive sygedagpenge skemaet før der kan ske udbetaling/refusion. Det forventes virksomheder med sygemeldte medarbejdere, der bor i Ballerup Kommune, fra uge , vil kunne indberette digitalt via Virk.dk. I forbindelse med igangsætningen vil Erhvervs- og Selskabsstyrelsen på kommunens vegne skrive til samtlige virksomheder i Ballerup Kommune og fortælle om de nye digitale muligheder. I starten vil det være meget begrænset, hvor mange der vil bruge systemet. Således havde Århus, der netop er gået på, kun 50 sager elektronisk i de første 5 uger. Det er kun en ganske lille procentdel af de samlede indberetninger til dagpengesystemet.

21 De store virksomheder vil i første omgang ikke finde den digitale indberetning interessant, da de får dagpengeskemaerne via fraværssystemer. Der arbejdes derfor på få lavet forbindelse med både offentlige og prive fraværssystemer til Virk.dk og dermed videre til os. Herudover vil interessen øges i takt med flere kommuner er med. Andre kommuner forventes kunne komme med fra 1. juli 2005 og dermed blive omftet af dispensionen. Indberetning af barselsdagpenge forventes være muligt i løbet af 2005 med de samme muligheder og begrænsninger, som beskrevet ovenfor. Alle landes kommuner forventes omftet af digitale dagpenge i løbet af et par år, idet der arbejdes på få tilrettet lovgivning m.v. ud fra erfaringerne fra projektet. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Job og Familie foreslår, orienteringen tages til efterretning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde 4. januar 2005 Punkt 13: Taget til efterretning, idet sagen videresendes til Økonomiudvalget, idet udvalget ønskede en nærmere redegørelse om sikkerhed i forhold til udbetalingerne. 14. Resultkontrakt for Grantoftegaard Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget d. 30. november 2004, pkt. 11

22 Resumé Resultkontrakten med Grantoftegaard skal fornyes for perioden 2005 til udgangen af Et udkast til en ny resultkontrakt har tidligere været drøftet i både udvalget og i bestyrelsen for Grantoftegaard, og det blev aftalt en revideret resultkontrakt skulle forelægges på udvalgets møde i januar Resultkontrakten viderefører principperne om fastprisaftale i den gældende kontrakt, men der foretages en række konsekvensændringer som følge af ny lovgivning, overførelse af uddannelsesindssen fra Skole- og Uddannelsesudvalget og ændrede krav og behov fra begge parter. Resultkontrakten indebærer, Grantoftegaard er forpligtet til stille 34 beskæftigelsestilbud til rådighed for Ballerup kommune, hvoraf 5 pladser vedrører udlagt snusepraktikker, hvor Grantoftegaard følger op. På uddannelsesområdet fortsættes med 9 uddannelsespladser i form af 3 EGU-praktikpladser og 6 lære/elevpladser. Inden for de næste to år reduceres uddannelsespligten med 2 pladser hvilket giver Grantoftegaard mulighed for øge sine ressourcer til brug for den administrive opfølgning og vejledning. Når det ikke sker med det samme skyldes det, den gældende resultkontrakt har indbygget en varslingsperiode på 2 år for ændringer. Dette er også tilfældet for den nye resultkontrakt om end det er aftalt, inden udgangen af 2006 er aftalt en fornyelse, herunder justeringer og ændringer, af resultkontrakten, med virkning fra 1. januar Det nedsætter varslingsperioden til et år. Bestyrelsen for Grantoftegaard er indforstået med resultkontraktens ordlyd og indhold. Bilag Resultkontrakt på beskæftigelses- og uddannelsesområdet (udsendes i ) Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget Job & Familie foreslår, resultkontrakten godkendes.

23 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde 4. januar 2005 Punkt 14: Godkendt, idet der blev formuleret ændringer til pkt. 9 og 10, og resultkontrakten konsekvens rettes i overensstemmelse hermed. Fraværende: Ley Plum Mødet sluttet kl.: Sign.: Henrik Bolberg Søren Christiansen Inge Luiten Grethe Larsen Knud Enggaard Doris Børger

2... Status på aftalen om det fremtidige kommunale samarbejde om Ballerup Sprogcenter3

2... Status på aftalen om det fremtidige kommunale samarbejde om Ballerup Sprogcenter3 Møde i tirsdag den 6. februar 2007, Kl. 13.00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Lokal erhvervsservice i Ballerup Kommune. 2 2... Stus på aftalen om det fremtidige kommunale samarbejde

Læs mere

1. Meddelelse: Nyt til samarbejdspartnere for september og oktober 2004 * 5. Redegørelse for Partnerskabsaftale med et kommende Milelaug.

1. Meddelelse: Nyt til samarbejdspartnere for september og oktober 2004 * 5. Redegørelse for Partnerskabsaftale med et kommende Milelaug. Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tirsdag den 30. november 2004, Kl. 13.00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse: Nyt til samarbejdspartnere for september og oktober 2004

Læs mere

Tidsplan 2007-2009 for Ballerup Kommunes erhvervspolitik

Tidsplan 2007-2009 for Ballerup Kommunes erhvervspolitik Tidsplan 2007-2009 for Ballerup Kommunes erhvervspolitik Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets medlemmer: (A) Henrik Bolberg Formand (A) Ley Plum Næstformand (A) Dorris

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn, nr. 2 for marts 2003 *

1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn, nr. 2 for marts 2003 * Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tirsdag den 6. maj 2003, Kl. 13.00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn,

Læs mere

budgetopfølgningen fremsendes til Økonomiudvalgets godkendelse.

budgetopfølgningen fremsendes til Økonomiudvalgets godkendelse. Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 8) Virksomhedsbesøg hos Falck i Ballerup Udvalget har besluttet besøge lokale virksomheder, og Falck er en virksomhed

Læs mere

Referat. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. den 5. februar 2008, kl. 13:00. i Udvalgsværelse 1. Åbent møde. Medlemmer. Henrik Bolberg (A) - formand

Referat. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. den 5. februar 2008, kl. 13:00. i Udvalgsværelse 1. Åbent møde. Medlemmer. Henrik Bolberg (A) - formand Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 5. februar 2008, kl. 13:00 i Udvalgsværelse 1 Åbent møde Medlemmer Henrik Bolberg (A) - formand Ley Plum (A) - næstformand Birte Kramhøft (F) Grethe Larsen

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. tirsdag den 30. maj 2006, Kl. 13.00. i udvalgsværelse 1. Dagsorden INDHOLDSFORTEGNELSE

Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. tirsdag den 30. maj 2006, Kl. 13.00. i udvalgsværelse 1. Dagsorden INDHOLDSFORTEGNELSE Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tirsdag den 30. maj 2006, Kl. 13.00 i udvalgsværelse 1 Dagsorden INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Konstitution under formandens ferie. 2 2... StatistikNyt marts 2006.

Læs mere

1. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets besøg på projekt Nyt Spor

1. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets besøg på projekt Nyt Spor Møde i den 02.10.2007, kl. 13:00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... s besøg på projekt Nyt Spor2 2... 300 timers reglen - stus pr. 1. oktober 2007. 2 3... Rapport fra Udvalgets studietur

Læs mere

1... Meddelelse: Edge City Network -Sundhedskonference i Ballerup Kommune d.16. maj 2006.2

1... Meddelelse: Edge City Network -Sundhedskonference i Ballerup Kommune d.16. maj 2006.2 Møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget tirsdag den 14. marts 2006, Kl. 13.00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelse: Edge City Network -Sundhedskonference i Ballerup Kommune

Læs mere

1. Meddelelse: Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn, nr. 3 for maj 2003 *

1. Meddelelse: Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn, nr. 3 for maj 2003 * Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tirsdag den 27. maj 2003, Kl. 13.00 i udvalgsværelse 1 DAGSORDEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse: Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn,

Læs mere

1. Meddelelse: Arbejdsmarkedsredegørelse 2004/2 samt StatistikNyt for februar 2004 *

1. Meddelelse: Arbejdsmarkedsredegørelse 2004/2 samt StatistikNyt for februar 2004 * Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 1. juni 2004, Kl. 13.00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse: Arbejdsmarkedsredegørelse 2004/2 samt StistikNyt for februar 2004 *

Læs mere

Til Erhvervs- og Vækstministeriet. Forslag til lov om dansk turisme

Til Erhvervs- og Vækstministeriet. Forslag til lov om dansk turisme Til Erhvervs- og Vækstministeriet ces@evm.dk OM2@evm.dk 15-08-2013 Sag nr. 14/2419 Dokumentnr. 41422/14 Forslag til lov om dansk turisme Tak for det fremsendte udkast til lov om dansk turisme, som skal

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Ny Holbæk

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Ny Holbæk Det Lokale Beskæftigelsesråd i Ny Holbæk REFERAT FRA MØDET Tirsdag den 28. marts 2006 I Byrådssalen på det gamle rådhus, Bysøstræde, Holbæk Mødestart: I forlængelse af det konstituerende møde med start

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tirsdag den 3. marts 2009, kl. 13:00 i Udvalgsværelse 1. Åbent møde

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tirsdag den 3. marts 2009, kl. 13:00 i Udvalgsværelse 1. Åbent møde tirsdag den 3. marts 2009, kl. 13:00 i Udvalgsværelse 1 Åbent møde Medlemmer Henrik Bolberg (A) formand Ley Plum (A) - næstformand Birte Kramhøft (F) Doris Børger (A) Grethe Larsen (A) Jarne Rasmussen

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde GLOSTRUP KOMMUNE Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde Mødedato: Torsdag den 22. november 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Jobcenter, Rådhusparken 2 Medlemmer: Ove Bjerregaard-Madsen (G)

Læs mere

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.45 Lars Jensen deltager i behandling af punkterne 4-8 Pkt. Tekst Side 1 Orientering

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben Mødedato 03. marts 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Erhvervs-

Læs mere

R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den 30. maj 2007 kl , lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro

R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den 30. maj 2007 kl , lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den kl. 13.00, lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro ÅBEN DEL: 1. Vision samt overordnede værdier og mål for beskæftigelsesindsatsen 2. Beskæftigelsesplan

Læs mere

1. Meddelelse: Dansk Arbejdsgiverforenings rapport "Integration, Kommunerne & Arbejdsmarkedet *

1. Meddelelse: Dansk Arbejdsgiverforenings rapport Integration, Kommunerne & Arbejdsmarkedet * Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tirsdag den 4. november 2003, Kl. 13.00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse: Dansk Arbejdsgiverforenings rapport "Integrion, Kommunerne

Læs mere

Høringssvar fra LO og FTF vedr. forslag til lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen

Høringssvar fra LO og FTF vedr. forslag til lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen Den 16. oktober 2014 Høringssvar fra LO og FTF vedr. forslag til lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. LO og FTF kvitterer for modtagelsen af udkastet til forslag til lov

Læs mere

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13.

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13. Dagsorden med vedtagelser Åben/lukket Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere Per Vangekjær (DA) Næstformand,

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 12 TORSDAG DEN 28. FEBRUAR 2008, KL. 8.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 28. februar 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

REFERAT. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag den 8. januar 2007 kl

REFERAT. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag den 8. januar 2007 kl REFERAT Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Mandag den 8. januar 2007 kl. 16.00 på Frederikssund Rådhus i lokale nr. 311 Direktøren for Social-, arbejdsmarked og kommunikations kontor Mødedeltagere: Kim

Læs mere

2. Godkendelse af skabelon for udviklingsplaner samt årsberetninger for klubber og byggelegepladser *

2. Godkendelse af skabelon for udviklingsplaner samt årsberetninger for klubber og byggelegepladser * Møde i Kultur- og Fritidsudvalget onsdag den 2. juni 2004, Kl. 08.00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Godkendelse af skabelon for udviklingsplaner samt årsberetninger

Læs mere

Forretningsorden Bornholms Vækstforum

Forretningsorden Bornholms Vækstforum Forretningsorden Bornholms Vækstforum 1. april 2014-31. marts 2018 1 - Navn og adresse 2 - Lovgrundlag 3 - Sammensætning 4 - Opgaver og kompetencer 5 - Beslutningsdygtighed 6 - Møder 7 - Skriftlig høring

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

DAGSORDEN. Arbejdsmarkedsudvalget. Møde nr. : 05/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3. Dato : 16. maj 2007 Start kl. : Slut kl.

DAGSORDEN. Arbejdsmarkedsudvalget. Møde nr. : 05/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3. Dato : 16. maj 2007 Start kl. : Slut kl. Arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 05/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3. Dato : 16. maj 2007 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Mødet starter Kalorievej 15, Grenaa (kl. 14.00-15.00). Medlemmer

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 10. marts 2011 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:30.

Mødet blev holdt torsdag den 10. marts 2011 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:30. ALLERØD KOMMUNE Erhvervs- og Møde nr. 14 Mødet blev holdt torsdag den 10. marts 2011 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:30. Medlemmer: Formand - Lea Herdal (F), Næstformand

Læs mere

1. Forvaltningsrevision 2006 - Beskæftigelsesindsatsen og konsekvenserne af ny chance til alle i Ballerup Kommune

1. Forvaltningsrevision 2006 - Beskæftigelsesindsatsen og konsekvenserne af ny chance til alle i Ballerup Kommune Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 07.08.2007, kl. 13:00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Forvaltningsrevision 2006 - Beskæftigelsesindssen og konsekvenserne af ny chance

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

1.1 Baggrund Uddannelsesvisitationsnævnet blev oprettet efter beslutning i Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2016.

1.1 Baggrund Uddannelsesvisitationsnævnet blev oprettet efter beslutning i Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2016. NOTAT RÅDHUSET Kultur, Miljø og Vækst Arbejdsmarkedsafdelingen Faglig konsulent: Henriette Darlie Dyring Sagsnr.: 15/33587 Dato: 31-01-2017/hdd Evaluering af Uddannelsesvisitationsnævnet - 2016 1. Indledning

Læs mere

Vækstforums møde den 27. maj bilag til pkt. 1. Referat

Vækstforums møde den 27. maj bilag til pkt. 1. Referat Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 26. marts 2009 /JETSAL Refer af mødet i Vækstforum 24. marts 2009 kl. 10:00 på Minerva Erhverv Minervavej 63, Randers Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Beskæftigelsesudvalget

Mødesagsfremstilling. Beskæftigelsesudvalget Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Beskæftigelsesudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 15-09-2009 Dato: 18-08-2009 Sag nr.: ØU 218 Sagsbehandler: Jakob Duvå Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Referat fra LBR mødet den 25. august 2008

Referat fra LBR mødet den 25. august 2008 Referat fra LBR mødet den 25. august 2008 kl 14.00 i Jobcenter Struer Afbud/fraværende: Martin Munkebo, Mona Rask, Grethe Riksted, Poul Kjær Nielsen, Iben Kollemorten og Annelise Knudsen (suppleant). 1)

Læs mere

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner Beskæftigelsespolitiske visioner Notat om beskæftigelsespolitiske visioner 21. august 2007 Jens Stavnskær 8753 5127 jsp@syddjurs.dk I forbindelse med behandlingen af budgettet for 2008, skal der vedtages

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

1. Orientering fra UU om de unges brug af uddannelsessystemet

1. Orientering fra UU om de unges brug af uddannelsessystemet Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tirsdag den 3. februar 2009, kl. 13:00 i Udvalgsværelse 1 Åbent møde Tilstede Henrik Bolberg (A) - formand Ley Plum (A) - næstformand Birte Kramhøft (F) Grethe Larsen

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. marts 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. marts 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 4. marts 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering i marts...2 3. JA - Handleplan for ungeindsats 2013...3 4.

Læs mere

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02 Bevillingsområde 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger 1. Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere ledige til hurtigst muligt at kunne få job eller

Læs mere

S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven 7 a

S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven 7 a Beskæftigelsesminister s svar til folketingsmedlem Finn Sørensen (EL) på spørgsmål, der dækker samme områder, som Ulf Harbo har stillet spørgsmål til. S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven

Læs mere

Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017

Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017 Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 38 66 50 00 Web www.regionh.dk Dato: 11. januar 2014 Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017

Læs mere

REFERAT. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag 7. april kl på Frederikssund Rådhus i lokale nr. F 7 (lokale E103) Mødedeltagere:

REFERAT. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag 7. april kl på Frederikssund Rådhus i lokale nr. F 7 (lokale E103) Mødedeltagere: REFERAT Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Mandag 7. april kl. 16.00 på Frederikssund Rådhus i lokale nr. F 7 (lokale E103) Mødedeltagere: Kim Rockhill, Ole Søbæk, Hans Henning Bjørnsen, Mogens Andersen,

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 25. oktober 2007 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/61 Godkendelse af referat...

Læs mere

Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune er i kontakt med den afdeling i Jobcenter Horsens, der hedder Arbejdsmarkedsfastholdelse.

Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune er i kontakt med den afdeling i Jobcenter Horsens, der hedder Arbejdsmarkedsfastholdelse. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-6-14 Dato:30.3.2014 Orientering om Arbejdsmarkedsfastholdelse Udfordring Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. juni 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 15.30-17.55 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/131 Jobsøgningskursus for

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indledning Beskæftigelsesplanen er Kommunens plan for, hvordan Kommunen vil imødekomme nogle af de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Beskæftigelsesplanen for

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets NOTAT ØDC Økonomistyring 15-10- 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 20 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 15. september 2008 Beskæftigelsesplan 2009 for Jobcenter Århus Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Social- og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 26. nov. 2012 Mødetid: 15.00 Mødested: Mødelokale 1 Til stede: Per Laursen (DA), Jens Christian Sørensen (DA), Hans Sørensen (LO), Birgit Øllegaard Kristianesen

Læs mere

Referat. Mødedato: 9. september Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 16:00. Fraværende:

Referat. Mødedato: 9. september Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 16:00. Fraværende: Mødedo: 9. september 2015 Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 16:00 Fraværende: Bent Aabling Paulsen 9. september 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget REFERAT Beskæftigelsesudvalget Møde nr.: 5 Mødedato: 19.05.2009 Fraværende: Mødevarighed: 16.00-16.35 Ole Pilgaard Andersen, Torben Engholm Mødested: mødelokale 2 Øvrige bemærkninger: Charlotte Juhl Andersen

Læs mere

c) Kontrakt med Kerstin Bergendal om lån af legepladsskulptur udløber den 31. maj 2007 og kunstværket tilbageleveres

c) Kontrakt med Kerstin Bergendal om lån af legepladsskulptur udløber den 31. maj 2007 og kunstværket tilbageleveres Møde i den 29.05.2007, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser2 2... Konstituering af formand i ferien. 2 3... Institutionernes udviklingsplaner3 4... Musikfest 2007 - endelig

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg SAMARBEJDSAFTALE mellem Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg og Dansk Metal Silkeborg-Favrskov FOA Silkeborg-Skanderborg FTF-A HK Østjylland 3F Silkeborg om én indgang for ledige a-kasse medlemmer i første

Læs mere

Beskæftigelsesområdet - Det tværkommunale samarbejde

Beskæftigelsesområdet - Det tværkommunale samarbejde Beskæftigelsesområdet - Det tværkommunale samarbejde -MØDE DEN 14. NOVEMBER 2014 FORMÅL MED OPLÆGGET Fortælle om den nye beskæftigelsesreform som fra 2015 vender op og ned på beskæftigelsessystemet, som

Læs mere

Bilag: Oversigt over oprettelse af fora som erstatning for LBR i kommunerne i region Sjælland

Bilag: Oversigt over oprettelse af fora som erstatning for LBR i kommunerne i region Sjælland Bilag: Oversigt over oprettelse af fora som erstatning for LBR i kommunerne i region Sjælland Faxe Etablerede 1/1-2015 et nyt forum. Det kom dog aldrig i gang da visse fagforbund ikke ville deltage, hvis

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan Kommune Oktober 2016, Version 2 Indledning Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i Kommunes politikker, herunder sundhedspolitikken

Læs mere

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg.

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. Vedtægter for Business Region North Denmark (BRN) 1 Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. 2 Formål

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 11 ONSDAG DEN 19. DECEMBER 2007, KL. 16.00 Arbejdsmarkedsudvalget 19. december 2007 Side: 2 PÅ AKTIVERINGSCENTRET, INDUSTRIVEJ 2, SØN- DERSØ

Læs mere

Åben dagsorden. til konstituerende møde i Bestyrelsen for Midttrafik 17. januar 2014 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til konstituerende møde i Bestyrelsen for Midttrafik 17. januar 2014 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til konstituerende møde i Bestyrelsen for Midttrafik 17. januar 2014 kl. 10.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Konstituering af bestyrelsesformand

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat af møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Referat af møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat åben Mødedato 03. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. august 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Partnerskabsaftale med Fonden Realdania om fysisk udvikling af Mimersgade-kvarteret

Partnerskabsaftale med Fonden Realdania om fysisk udvikling af Mimersgade-kvarteret Borgerrepræsentationen DAGSORDEN for Ordinært møde torsdag den 13. januar 2005 BR 7/05 Partnerskabsaftale med Fonden Realdania om fysisk udvikling af Mimersgade-kvarteret! " ##$" %$ $" %$&&'( '#%%#'(#'#

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Fremsat den af ministeren for ligestilling (Eva Kjer Hansen) Udkast af 2. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Kommunale og regionale udvalg m.v. og ændring

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Direktionen

Beskæftigelsesudvalget. Direktionen Beskæftigelsesudvalget 17 Beskæftigelsesudvalget består af syv medlemmer. Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens arbejdsmarkedsmæssige opgaver, herunder beskæftigelsesmæssige

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Referat fra LBR mødet den 28. september 2009

Referat fra LBR mødet den 28. september 2009 Referat fra LBR mødet den 28. september 2009 kl. 14.00 i Jobcenter Struer Afbud: Grethe Riksted, Anders Holm og Mona Rask 1) Meddelelser 2) Orientering a. Nyt medlem af LBR indstillet LO har overfor Byrådet

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 16.30-18.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Virksomhedskontakten 2 BE Udkast til Beskæftigelsesplan

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer *

1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer * Møde i Social- og Sundhedsudvalget tirsdag den 3. juni 2003, Kl. 13.00 i udv.vær. 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer * 2. Meddelelse:

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

Referat af møde i LBR-Ballerup tirsdag d. 6. April kl. 16.30-18.00 på Jobcenter Ballerup. Vakant. Vakant. Vakant. Vakant

Referat af møde i LBR-Ballerup tirsdag d. 6. April kl. 16.30-18.00 på Jobcenter Ballerup. Vakant. Vakant. Vakant. Vakant Baltorpvej 156 2750 Ballerup Tlf: 4477 6500 Dato: 15. april 2010 Referat af møde i LBR-Ballerup tirsdag d. 6. April kl. 16.30-18.00 på Jobcenter Ballerup Medlem Suppleant Kommunalbestyrelsen Borgmester

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Referat til mødet i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 13. marts 2012 kl. 10:00 i Mødelokale 1, Korsgade 2, 9500

Referat til mødet i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 13. marts 2012 kl. 10:00 i Mødelokale 1, Korsgade 2, 9500 Referat til mødet i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 13. marts 2012 kl. 10:00 i Mødelokale 1, Korsgade 2, 9500 Pkt. Tekst 17 Godkendelse af dagsorden 18 Økonomi status 19 Ansøgning om tilskud til udviklingsarbejde

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 23-04-2013 Tirsdag 23.04.2013 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Nyttejob 3 Seniorjob i Hørsholm Kommune

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesområdet. Flexicurity i Rudersdal

Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesområdet. Flexicurity i Rudersdal Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesområdet Flexicurity i Rudersdal Indhold Fakta og nøgletal Lovgivning og rammerne for områdets opgaver Beskæftigelsesplan og virksomhedsplan Organisation

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Ny Holbæk REFERAT FRA MØDE Torsdag den 8. juni 2006 på Holbæk Sprogcenter, Lundemarksvej 24 i Holbæk.

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Ny Holbæk REFERAT FRA MØDE Torsdag den 8. juni 2006 på Holbæk Sprogcenter, Lundemarksvej 24 i Holbæk. Det Lokale Beskæftigelsesråd i Ny Holbæk REFERAT FRA MØDE Torsdag den 8. juni 2006 på Holbæk Sprogcenter, Lundemarksvej 24 i Holbæk. Mødestart KL. 16.00. Side: 2 Fraværende: Muhammed Dahmani (integrionsrådet)

Læs mere

Redegørelse I forhold til formålet med Børnerådsdagen og processen frem til dagen fastholdes det oprindelige forslag.

Redegørelse I forhold til formålet med Børnerådsdagen og processen frem til dagen fastholdes det oprindelige forslag. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 8) Fraværende med afbud: Tine Landin Meddelelser a. Udvikling i børnetallet set i forhold til prognosen (distriktopdelt). 2002000505 Faktisk befolkning

Læs mere