2. Meddelelse: Økonomiudvalgets skrivelse af 8. december vedr. regnskabsafslutningen for 2004 *

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. Meddelelse: Økonomiudvalgets skrivelse af 8. december vedr. regnskabsafslutningen for 2004 *"

Transkript

1 Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tirsdag den 4. januar 2005, Kl i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. om stuspå UU-området * 2. Meddelelse: Økonomiudvalgets skrivelse af 8. december vedr. regnskabsafslutningen for 2004 * 3. Meddelelse: StistikNyt for september 2004 * 4. Grønt regnskab 2003 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget * 5. Strukturreformen på beskæftigelsesområdet * 6. Dansk på arbejde * 7. Evaluering af Erhvervspolitisk handlingsplan * 8. Orientering om lov om erhvervsfremme * 9. Partnerskabsaftale med et kommende Milelaug * 10. REG LAB - en forening der arbejder med regional erhvervsudvikling * 11. Etablering af politisk følgegruppe til Folkesundhed Ballerup * 12. Bygningsvedligeholdelse 2005 * 13. Orientering om igangsætning af forsøg med digitale sygedagpenge - direkte indberetning fra arbejdsgiverne. * 14. Resultkontrakt for Grantoftegaard *

2 1. om stus på UU-området Resumé Ballerup kommune har dannet et regionalt fællesskab med kommunerne Rødovre, Glostrup, Albertslund, Høje Tåstrup og Ledøje-Smørum Kommuner. Høje Tåstrup er formand for den administrive bestyrelse, mens Albertslund har sekretarisfunktionen og det fysiske hovedsæde. Senest d. 1. august 2005 skal kommunerne have overdraget personale og opgaver som skal varetages i det fælles Ungdommens Uddannelsescenter. Det betyder, Ballerup Kommunes Skole- og Ungdomsvejledning samtidig nedlægges. UU skal bl.a. varetage de opgaver på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område, der vedrører oprettelse og opfølgning på kommunale uddannelsespladser, herunder EGU og PGU. Udviklingsdirektør Dorrit Christensen vil give en kort redegørelse om etableringen af UU. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Job & Familie foreslår, redegørelsen tages til efterretning. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde 4. januar 2005 Punkt 1: Godkendt.

3 2. Meddelelse: Økonomiudvalgets skrivelse af 8. december vedr. regnskabsafslutningen for Bilag Økonomiudvalgets skrivelse af 8. december 2004 (udsendes i ) Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Job & Familie foreslår, meddelelsen tages til efterretning. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde 4. januar 2005 Punkt 2: Godkendt. 3. Meddelelse: StistikNyt for september Bilag StistikNyt for september (udsendes i )

4 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Job & Familie foreslår, meddelelsen tages til efterretning. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde 4. januar 2005 Punkt 3: Godkendt. 4. Grønt regnskab 2003 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Resumé Engang årligt forelægges kommunens grønne regnskab for alle de stående fagudvalg. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har to ejendomme der er registreret i det grønne regnskab. I hæftet "Kommunale ejendomme" er Lindebjergvej 80 og Ejbyvej 111 opført i kegorien "Andre ejendomme". Det betyder, udviklingen i forbrug af el, vand og varme kan følges for disse ejendomme. For sammenlignelige institutionstyper, som fx børnehaver, udarbejdes der et nøgletal, så det er muligt observere hvordan den enkelte børnehave ligger i forhold til et gennemsnit. Et sådan eksisterer ikke for beskæftigelsesområdet, hvilket betyder, det er svært vurdere om forbruget generelt ligger højt eller ej. En sammenligning over de sidste tre år viser dog :

5 - Lindbjergvej 80: har et markant faldende elforbrug, et stabilt varmeforbrug, og et stabilt vandforbrug. - Ejbyvej 111: et nogenlunde stabilt elforbrug, et stigende varmeforbrug, og et stabilt vandforbrug Tallene er ikke afstemt efter hvor meget aktivitet der er i ejendommene, hvilket selvfølgelig har betydning for analysen af tallene. Derudover skal det nævnes, Ballerup Kommune har underskrevet Dogme 2000, som er et forpligtende miljøsamarbejde mellem kommuner der ønsker gøre mere end lovgivningen foreskriver. Bl.a. betyder det, kommunen over en årrække skal indføre miljøledelse i hele organisionen. I Ballerup kommune vil beskæftigelsesområdet dog ikke indgå i de to pilotprojekter, som skal være plformen for formulere en model der kan indføre miljøledelse på alle områder. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Job & Familie foreslår, orienteringen tages til efterretning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde 4. januar 2005 Punkt 4: Godkendt.

6 5. Strukturreformen på beskæftigelsesområdet Resumé Der er to lovforslag i høring om den fremtidige beskæftigelsesindss. Lovforslagene bliver frems i folketinget ultimo januar 2005, og hvis de vedtages betyder det, fra 1. januar 2007 kommer der lokale jobcentre i alle kommuner, så borgere og virksomheder har én indgang til beskæftigelsesindssen. Jobcentrene vil have fokus på job og beskæftigelse uanset, hvor langt den enkelte er fra arbejdsmarkedet, og uanset om borgeren får arbejdsløshedsdagpenge fra sten eller kontanthjælp, revalideringsydelse eller andet fra kommunen. Virksomhederne vil med den nye struktur få en mere sammenhængende kontakt til beskæftigelsessystemet. Kommunen og sten vil i de nye jobcentre samarbejde om og koordinere kontakten med virksomhederne. I Jobcentrene vil der være både stslig og kommunal ledelse, og virksomhederne vil få frit valg i forhold til hvilket jobcenter de henvender sig til, når de har behov for arbejdskraft. Det er endnu ikke besluttet, i hvilke kommuner, der skal placeres henholdsvis A, B og C- jobcentre. Beskæftigelsesministeren beslutter i enighed med forligspartierne i hvilke kommuner jobcenter C skal placeres, og efter en interessetilkendegivelse fra kommunerne, hvor Jobcenter B skal placeres. De lokale beskæftigelsesråd (LBR) erstter de nuværende lokale koordinionsudvalg. Hovedopgaven bliver rådgive jobcentret om beskæftigelsesindssen - både den kommunale og den stslige del - og styrke den virksomhedsrettede indss i lokalområdet. De lokale beskæftigelsesråd viderefører de opgave, som Koordinionsudvalgene i dag varetager med to undtagelser. Kommunalbestyrelsesmedlemmer kan ikke være medlem af det lokale beskæftigelsesråd, og muligheden for etablere fælleskommunale beskæftigelsesråd ophæves. Derudover skal beskæftigelsesrådet også overvåge resulter og effekten af jobcentrenes indss. Sekretarisbetjening af beskæftigelsesrådet varetages af det lokale jobcenter. er om forsørgelse og andre økonomiske forhold træffes ikke i jobcentret, men i en anden del af kommunens forvaltning eller i a-kassen. I tilfælde hvor der er behov for en kombineret social og beskæftigelsesmæssige indss henvises til kommunal sagsbehandling, idet ansvaret for den beskæftigelsesindrettede indss forts er placeret i jobcenteret. Ligeledes kan jobcenteret ikke træffe afgørelse om påbegyndelse eller

7 tilkendelse af førtidspension, men Jobcenteret skal afprøve alle muligheder for blive selvforsørgende før en førtidspensionssag kan rejses. Hele revalideringsindssen samles i kommunerne, herunder amtets nuværende forpligtelse. Amtets medfinansiering på forrevalideringsprojekter m.v. omlægges til stsrefusion. Bilag Not af 15. december 2004 om lovforslag på beskæftigelsesområdet (udsendes i ) Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Job & Familie foreslår, orienteringen godkendes. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde 4. januar 2005 Punkt 5: Godkendt. 6. Dansk på arbejde Resumé I et samarbejde mellem de seks kommuner omkring Ballerup sprogcenter, ISS, vikarbureauet Personalebørsen samt Sprogcenteret gennemføres 4 erhvervsintroducerede forløb for kontanthjælpsmodtagere eller sygedagpengemodtagere. Forløbet består i en række kortere arbejdspraktikkere - afløst af en længere

8 virksomhedspraktik. Kravet er, deltagerne ikke må være i integrionsperioden, men har indvandrerbaggrund og behersker det danske sprog rimeligt. Det forventes mindst halvdelen efterfølgende vil få ordinær beskæftigelse. Det første forløb starter i starten af januar 2005, og varer 26 uger. Forløbet starter med en visitionssamtale, sprogtest og efterfølgende 2-3 praktiktest i en samlet periode på 6 uger. Derefter visiteres til en virksomhedspraktik af ca. 19 ugers varighed. Den ledige modtager sin almindelige forsørgelse og en månedlig godtgørelse på kr. Virksomhedspraktikken kan være inden for ISS, hvor der er en bred vifte af arbejdsopgaver og funktioner. Eller der visiteres af Personalebørsen til en virksomhedspraktik inden for service, rengøring mv. hos andre arbejdsgivere. Projektet tilbyder en ugentlig undervisningsdag på sprogcenteret, og 4 arbejdsdage med uddannede mentorer - dvs. sidemandsoplæring. Projektet fører logbog i forhold til fremmøde, progression og kompetenceudvikling m.v. Deltagernes kompetenceudvikling linkes samtidig til en dabase således der kan udvikles video-cv for sikre sammenhæng med jobformidling. Det forventes, en overvejende del af deltagerne vil fortsætte med enten støttet eller ustøttet beskæftigelse og derved bevare kontakten til arbejdsmarkedet. Det forventes Ballerup visiterer minimum 3 deltagere til projektstart hvert halve år. Ballerup kommune dækker på normal vis udgifter til forsørgelse og danskuddannelse, mens EU og ISS i fællesskab dækker udgifter til projektledere, administrion, mentor og sidemandsoplæring. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

9 Job & Familie foreslår, orienteringen tages til efterretning. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde 4. januar 2005 Punkt 6: Godkendt. 7. Evaluering af Erhvervspolitisk handlingsplan Resumé Evalueringen viser helt overordnet, der bør arbejdes videre med, men også justeres i, samtlige indssområder i erhvervspolitikken. Der er behov for øget fokus på sammenhængen mellem erhverv og kultur samt på virksomhedernes fremtidsovervejelser. Konkret viser evalueringen, mange resultmål helt eller delvist er opfyldt, der arbejdes med erhvervspolitikken på tværs af de kommunale afdelinger og mange eksternt arbejder for realisere erhvervspolitikken. Den erhvervspolitiske handlingsplan for Ballerup Kommunes Erhvervspolitik 2002 prioriterer 5 erhvervspolitiske indssområder: Den nionale og regionale erhvervspolitik Konkrete regionale samarbejder Bæredygtig erhvervsudvikling Uddannelseskoordinering Erhvervsservice

10 Evalueringen lægger vægt på sammenholde Handlingsplanen med de konkrete resultmål for hvert indssområde samt, vurdere om indssområdet bør opretholdes i den fremtidige erhvervspolitik. Evalueringen fremgår af vedlagte not. Evalueringen af handlingsplanen viser: At samtlige indssområder bør opretholdes, men justeres i forhold til udviklingen. At alle indssområder har haft stor og relevant aktivitet. At mange resultmål er helt eller delvist opfyldt. At der er behov for nye indssområder vedrørende Kultur og Erhverv og vedrørende virksomhedernes stregiske fremtidsovervejelser. At det vil være fornuftigt, arbejde videre med de delvist opfyldte resultmål. At erhvervspolitikken gennemføres på tværs af afdelinger At mange eksterne interessenter arbejder for og er engageret i realisere Ballerup Kommunes Erhvervspolitik. Indssområdet Den nionale og regionale erhvervspolitik bør opretholdes som indssområde således Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget kan bidrage konstruktivt til Øresunds- og Hovedstadsregionens erhvervsudvikling og deltage i den politiske deb om strukturreformens udmøntning. Indssområdet Konkrete regionale samarbejder, bør opretholdes og omfte samarbejdet i Bycirklen og udenlandske regioner. Indssområdet Bæredygtig erhvervsudvikling bør opretholdes med miljøindssen, Byplanindssen og muligvis den sociale indss som underområder. Det kan dog diskuteres om opretholdelsen af den sociale indss er i modsætning til den overordnede målsætning om skabe arbejdspladser på normale vilkår. Indssområdet Uddannelseskoordinering bør opretholdes. Dels er resultmålene om en erhvervsrettet uddannelsespolitik for Ballerup og etablering af konkrete uddannelsestilbud til erhvervslivet kun delvist opfyldt, dels har såvel Ballerup erhvervsråd som Kontaktudvalget peget på området som en grundsten i den fremtidige udvikling.

11 Indssområdet erhvervsservice bør opretholdes. Dels er der forts behov for vejledning til iværksættere og mindre virksomheder, dels er der behov for arbejdet med styrke iværksætterkulturen i uddannelsessystemet. Endeligt overgår ansvaret for erhvervsservice til kommunerne 1. januar Indssområdet samspil mellem kultur, erhverv og idræt bør overvejes indføjet i erhvervspolitikken, da bl.a. Ballerup erhvervsråd har peget på området som et udviklingsområde. Indssområdet vedrørende virksomhedernes fremtidige stregiske overvejelser og konsekvenserne heraf bør overvejes indføjet i erhvervspolitikken. Indssområdet kan bl.a. belyse konsekvenserne for Ballerup af Outsourcing og andre internionale tendenser samt af mere nionale, regionale og lokale strukturelle udviklinger i erhvervslivet. Bilag Evaluering af Erhvervspolitikkens handlingsplan og Tids- og Ressourceplan (udsendes i ) Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervssekretariet foreslår, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget drøfter evalueringen og, Erhvervssekretari på baggrund af drøftelsen udarbejder nyt oplæg til Erhvervspolitik for Ballerup Kommune. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde 4. januar 2005 Punkt 7: Godkendt, idet udvalget ønsker en nærmere redegørelse om iværksættere, ligesom udvalget er opmærksom på, Kultur- og Fritidsudvalget indtænker erhvervspolitiske stregier i kulturpolitikken.

12 8. Orientering om lov om erhvervsfremme Resumé I forslag til Lov om erhvervsfremme placeres ansvaret for erhvervsservice entydigt i kommunerne. Det er dog frivilligt for kommunerne drive erhvervsservice. Nionalt nedsættes et Vækstråd der skal rådgive Økonomi- og erhvervsministeren. Regionerne varetager den regionale erhvervsudvikling gennem nedsættelse af vækstfora på 20 medlemmer der udarbejder regionale erhvervsudviklingsstregier. Kommunerne skal høres ved oprettelsen af væksfora og Regionsrådet skal følge en indstilling der bakkes op af 2/3 af kommunerne. Kommunerne har 6 repræsentanter i et vækstforum. I forbindelse med strukturreformens ændringer i opgavefordelingen har Erhvervsministeriet 1. december 2004 sendt forslag til Lov om Erhvervsfremme i høring. Med lovforslaget placeres ansvaret for erhvervsservice entydigt hos kommunerne, samtidigt med det dog stadigt er frivilligt for kommunerne yde erhvervsservice. Ca. 80 mill. kr. og ca. 80 medarbejdere som st og amt i dag anvender til erhvervsservice overføres til kommunerne. Hvordan overførslen skal udmøntes forhandles i øjeblikket med KL. Økonomi- og Erhvervsministeren udpeger et Danmarks Vækstråd, der skal varetage opgaver, som hidtil er varetaget af Danmarks Erhvervsråd, og blandt andet rådgive ministeren om udformningen af den nionale vækstpolitik og den regionale erhvervsudvikling. Herudover skal rådet varetage en række opgaver tilknyttet den nionale administrion af EU's strukturfondsmidler. Kommunerne er repræsenteret ved ét medlem i Danmarks Vækstråd, der i alt består af 19 medlemmer. Regionerne repræsenteres med 5 medlemmer via vækstforaene, KL 1 medlem, mens erhvervsorganisionerne kan udpege 6 medlemmer. Set i lyset af den vægt lovforslaget i øvrigt lægger på kommunernes rolle i erhvervsudvikling burde en større del af medlemmerne være kommunale. Regionerne varetager den regionale erhvervsudvikling gennem nedsættelse af 1 eller 2 vækstfora. Der kan, med ministerens godkendelse, nedsættes flere end 2 vækstfora i en region. I forbindelse med nedsættelsen skal kommunerne høres og regionsrådet er forpligtiget til følge en indstilling af et vækstforum, hvor 2/3 af kommunerne står bag. Regionsrådet foretager en afbalanceret fordeling af de regionale midler til erhvervsfremme mellem vækstfora under hensyntagen til bl.a. indbyggertal, og erhvervsindkomst.

13 Vækstfora har til opgave, udarbejde en erhvervsudviklingsstregi for regionen eller den del af regionen de repræsenterer. De overvåger vækstvilkårene og indstiller om medfinansiering af regionale erhvervsudviklingsaktiviteter. Regionen kan frit disponere over udviklingsmidler. Det fremgår ikke af lovforslaget, hvordan uoverenstemmelser om anvendelsen af de regionale midler løses. Et vækstforum består af 20 medlemmer. Regionsrådet udpeger 3 medlemmer fra rådet og 3 medlemmer fra vidensinstitutioner. Kommunerne indstiller 6 medlemmer, erhvervslivets organisioner 6 medlemmer og 2 medlemmer udpeges af arbejdsgiver og lønmodtagerorganisioner. Regionsrådet udpeger vækstforumets formand og stiller sekretari til rådighed og får derved en overordentlig stor indflydelse på forumets arbejde. Kommunerne tillægges ansvaret for gennemføre og finansiere erhvervsservice overfor virksomheder og iværksættere det er dog stadigt frivilligt. Erhvervsservice defineres som vi kender den i dag og kan enten drives som en del af den kommunale forvaltning eller udskilt i selvstændige juridiske enheder. Herudover kan kommunerne som i dag deltage i erhvervsudviklingsaktiviteter. Bilag Forslag til lov om erhvervsfremme (udsendes i ) Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervssekretariet foreslår, orienteringen tages til efterretning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde 4. januar 2005 Punkt 8: Godkendt.

14 9. Partnerskabsaftale med et kommende Milelaug Resumé For skabe et organisorisk og økonomisk grundlag for et samarbejde med Ballerup Kommune om revitalisering af Mileparken, forsøger en gruppe virksomheder og ejere etablere en grundejerforening Milelauget. En partnerskabsaftale mellem Milelauget og Ballerup Kommune er en del af stregien for skabe rammerne for en revitalisering. For Ballerup Kommune indebærer partnerskabsaftalen et økonomisk engagement på kr. frem til udgangen af 2006 samt deltagelse i partnerskabets bestyrelse og varetagelse af sekretarisfunktion m.m. En initiivgruppe bestående af en række virksomheder i Mileparken arbejder for etablere en grundejerforening (Milelauget) for området. Grundejerforeningen skal have til opgave, sammen med Ballerup Kommune, igangsætte initiiver der kan revitalisere området. Initiiverne fastlægges i en helhedsplan for området. Ballerup Kommune har stor interesse i, grundejerforeningen stiftes og i, der etableres et formaliseret samarbejde om revitalisering af Mileparken, hvor der er stor tomgang i erhvervslejemål på grund af fraflytning af virksomheder. Som et led i dette arbejde har initiivgruppen sammen med Ballerup Kommune udarbejdet et forslag til partnerskabsaftale mellem Ballerup Kommune og et kommende Milelaug. Partnerskabsaftalen omhandler parternes gensidige forpligtigelser samt organisering af partnerskabet. Partnerskabsaftalen løber foreløbigt til og med I henhold til den seneste ajourførte investeringsoversigt forelagt Økonomiudvalget den 14. december 2004, er der på projekt 9676-Udvikling af erhvervsområder idekonkurrence afs kr. i Partnerskabsaftalen forpligtiger Ballerup Kommune til: indgå i Partnerskabsbestyrelsen ved formanden for Teknik- og Miljøudvalget, formanden for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

15 samt teknisk direktør. varetage sekretarisopgaver, bl.a. udarbejde oplæg til helhedsplan og betjene partnerskabsbestyrelsen. indskyde 50 % af partnerskabets økonomiske grundlag svarende til kr. Det forudsættes, bestyrelsens formand udpeges blandt erhvervslederne i området og Kommunen besætter næstformandsposten. Partnerskabsaftalen er et led i stregien for overtale ejerne til indgå i en grundejerforening og træder først i kraft når grundejerforeningen er etableret. Bilag Erhvervsområdeudvikling i partnerskab (udsendes i ) Kommunalbestyrelsen Erhvervssekretariet foreslår, indgåelse af partnerskabsaftalen med Milelauget godkendes inden for de beskrevne rammer, udvalgsformændene for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Teknik- og Miljøudvalget samt den tekniske direktør udpeges til partnerskabsbestyrelsen, og der meddeles en anlægsbevilling på kr., nyt projekt nr Udvikling af erhvervsområder idekonkurrence. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde 4. januar 2005 Punkt 9: Indstilles til godkendelse, idet det præciseres, Ballerup Kommune med sin bevilling på kr. dækker halvdelen af partnerskabets økonomiske grundlag.

16 10. REG LAB - en forening der arbejder med regional erhvervsudvikling Resumé En ny forening, REG LAB, der sætter fokus på instrumenter i og viden om regional erhvervsudvikling stiftes i februar I forbindelse med stiftelsen af foreningen afholdes en konference, hvor nye instrumenter og initiiver i den regionale erhvervspolitik præsenteres. Et kommunalt medlemskab af foreningen vil andrage kr. pr. år. 2 prive virksomheder, Inside Consultning, Copenhagen Economics og en privperson Eskild Hansen har taget initiiv til stifte en forening, REG LAB, der har til formål opsamle, udvikle og formidle metoder og god praksis inden for regional erhvervspolitik. Foreningen giver medlemmerne mulighed for: benchmarke sig med andre regioner indhente viden om konkrete initiiver i ind- og udland videndeling og erfaringsudveksling med kollegaer Foreningen afholder åbningskonference den 10. februar 2005 kl i Odense kongrescenter. På konferencen lancerer videnskabsministeren de konkrete planer med "Viden flytter ud". Der bliver præsenteret en ny benchmarkanalyse og en lang række af Danmarks bedste regionaludviklere præsenterer deres initiiver. Umiddelbart i forlængelse af konferencen afholdes foreningens stiftende generalforsamling. For kommuner vil et medlemskab af foreningen andrage kr. pr. år. Set i lyset af behovet for viden om erhvervsudvikling og instrumenter til løse erhvervspolitiske problemstillinger i en globaliseret økonomi er initiivet interessant for Ballerup Kommune.

17 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervssekretariet foreslår, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets medlemmer deltager i REG LAB konferencen den 10. februar Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde 4. januar 2005 Punkt 10: Godkendt idet udvalgets medlemmer deltager i konferencen og et eventuelt medlemskab drøftes senere. 11. Etablering af politisk følgegruppe til Folkesundhed Ballerup I servicestregi og aftale om budget for 2005 er der enighed om igangsætte konkrete sundhedspolitiske initiiver, herunder en styrket indss på kost- og motionsområdet i forhold til børn og unge. Der er enighed om, sundhedspolitikken er tværgående, og der skal derfor etableres et tværgående udvalgsarbejde, der involverer medlemmer af de berørte udvalg. I juni 2004 har Direktionen besluttet igangsætte udviklingsprojektet "Folkesundhed Ballerup udvikling af sundhedspolitik og stregisk folkesundhedsprogram". Der er neds en styregruppe samt en tværfaglig projektgruppe. Der er forslag om etablering af en tværgående politisk gruppe til projektet. Økonomiudvalget har ved møde 23. november 2004 Punkt 14 besluttet:

18 Til efterretning, idet den politiske følgegruppe sammensættes af 2 medlemmer fra Social- og Sundhedsudvalget 1 medlem fra de øvrige stående udvalg 3 medlemmer herudover som sikrer samtlige partiers repræsention i følgegruppen. Bilag Kommissorium for projektgruppen (fase1) (uddeles på mødet) Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Økonomiudvalget foreslår, der vælges 1 medlem fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til den politiske følgegruppe. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde 4. januar 2005 Punkt 11: Godkendt, idet Grethe Larsen bliver EBU s repræsentant i den politiske følgegruppe. 12. Bygningsvedligeholdelse Økonomiudvalgets møde 14. december 2004 pkt. 5 Resumé

19 I 2003 blev der for første gang udarbejdet en 10 års vedligeholdelsesplan for de kommunale ejendomme. Denne er nu revideret efter afholdelse af bygningssyn i Rammen for bygningsvedligeholdelsen 2005 (projekt nr. 1906) er ifølge investeringsoversigten 46 mio. kr. I 2004 opstartedes totalrenoveringen og udbygningen af børnehaven Søbyvej 9A. I 2005 færdiggøres denne, hvorefter vuggestuen Kornvænget 118 totalrenoveres. Børnehaven Kornvænget 118 regnes opstartet ultimo Der vil i 2005 blive udført de afsluttende arbejder i forbindelse med den lovpligtige ventilion i fysiklokaler. Som i tidligere år er der afs puljer til indeklimaforbedringer i form af støjregulering samt rensning af ventilionskanaler. Tidligere afste puljer indgår i år i de konkrete aktiviteter under de nævnte ejendomme for så vidt angår udvendigt malerarbejde, renovering af køkkener mv. I 2003 blev en del af Merielgården ombygget til værksted for Hjælpemiddelcentralen. For kunne samle alle aktiviteter på ét sted er der nu behov for en supplerende udbygning. Der afsættes derfor midler til disse arbejder. Som følge af tømrerfirmaet L.P. Larsen & Søn A/S konkurs i foråret 2004 afsættes en pulje til uforudsete udgifter i forbindelse med færdiggørelse af igangste arbejder samt advokbistand. Bilag Ejendommes meriale af 15. november 2004, rev. A (er udsendt/bedes medbragt) Kommunalbestyrelsen Ejendomme foreslår, specifikke tiltag under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget godkendes.

20 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde 4. januar 2005 Punkt 12: Godkendt. 13. Orientering om igangsætning af forsøg med digitale sygedagpenge - direkte indberetning fra arbejdsgiverne Resumé Virksomheder med sygemeldte medarbejdere der bor i Ballerup Kommune vil fra uge , kunne indberette digitalt via Virk.dk. Ballerup har gennem det sidste ca. 1½ år været med i et KL udviklingsprojekt omkring digitalisering af sygedagpenge, hvor Ballerup Kommune har været en af 10 kommuner. De øvrige kommuner er: Albertslund, Esbjerg, Jelling, Juelsminde, Møn, Odense, Tørring- Uldum, Aalborg, Århus. Projektet omfter sygedagpenge i forhold til både administrion og opfølgning. Der er foretaget en gennemgang af de nuværende rutiner og arbejdsgange i kommunerne, samt udarbejdet forslag til god administriv praksis for områderne. Målet har været gøre det muligt og traktivt anvende digital indberetning for virksomhederne. Gennem projektet har kommunen fået en dispension fra kravet om, den sygemeldte lønmodtager skal underskrive sygedagpenge skemaet før der kan ske udbetaling/refusion. Det forventes virksomheder med sygemeldte medarbejdere, der bor i Ballerup Kommune, fra uge , vil kunne indberette digitalt via Virk.dk. I forbindelse med igangsætningen vil Erhvervs- og Selskabsstyrelsen på kommunens vegne skrive til samtlige virksomheder i Ballerup Kommune og fortælle om de nye digitale muligheder. I starten vil det være meget begrænset, hvor mange der vil bruge systemet. Således havde Århus, der netop er gået på, kun 50 sager elektronisk i de første 5 uger. Det er kun en ganske lille procentdel af de samlede indberetninger til dagpengesystemet.

21 De store virksomheder vil i første omgang ikke finde den digitale indberetning interessant, da de får dagpengeskemaerne via fraværssystemer. Der arbejdes derfor på få lavet forbindelse med både offentlige og prive fraværssystemer til Virk.dk og dermed videre til os. Herudover vil interessen øges i takt med flere kommuner er med. Andre kommuner forventes kunne komme med fra 1. juli 2005 og dermed blive omftet af dispensionen. Indberetning af barselsdagpenge forventes være muligt i løbet af 2005 med de samme muligheder og begrænsninger, som beskrevet ovenfor. Alle landes kommuner forventes omftet af digitale dagpenge i løbet af et par år, idet der arbejdes på få tilrettet lovgivning m.v. ud fra erfaringerne fra projektet. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Job og Familie foreslår, orienteringen tages til efterretning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde 4. januar 2005 Punkt 13: Taget til efterretning, idet sagen videresendes til Økonomiudvalget, idet udvalget ønskede en nærmere redegørelse om sikkerhed i forhold til udbetalingerne. 14. Resultkontrakt for Grantoftegaard Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget d. 30. november 2004, pkt. 11

22 Resumé Resultkontrakten med Grantoftegaard skal fornyes for perioden 2005 til udgangen af Et udkast til en ny resultkontrakt har tidligere været drøftet i både udvalget og i bestyrelsen for Grantoftegaard, og det blev aftalt en revideret resultkontrakt skulle forelægges på udvalgets møde i januar Resultkontrakten viderefører principperne om fastprisaftale i den gældende kontrakt, men der foretages en række konsekvensændringer som følge af ny lovgivning, overførelse af uddannelsesindssen fra Skole- og Uddannelsesudvalget og ændrede krav og behov fra begge parter. Resultkontrakten indebærer, Grantoftegaard er forpligtet til stille 34 beskæftigelsestilbud til rådighed for Ballerup kommune, hvoraf 5 pladser vedrører udlagt snusepraktikker, hvor Grantoftegaard følger op. På uddannelsesområdet fortsættes med 9 uddannelsespladser i form af 3 EGU-praktikpladser og 6 lære/elevpladser. Inden for de næste to år reduceres uddannelsespligten med 2 pladser hvilket giver Grantoftegaard mulighed for øge sine ressourcer til brug for den administrive opfølgning og vejledning. Når det ikke sker med det samme skyldes det, den gældende resultkontrakt har indbygget en varslingsperiode på 2 år for ændringer. Dette er også tilfældet for den nye resultkontrakt om end det er aftalt, inden udgangen af 2006 er aftalt en fornyelse, herunder justeringer og ændringer, af resultkontrakten, med virkning fra 1. januar Det nedsætter varslingsperioden til et år. Bestyrelsen for Grantoftegaard er indforstået med resultkontraktens ordlyd og indhold. Bilag Resultkontrakt på beskæftigelses- og uddannelsesområdet (udsendes i ) Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget Job & Familie foreslår, resultkontrakten godkendes.

23 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde 4. januar 2005 Punkt 14: Godkendt, idet der blev formuleret ændringer til pkt. 9 og 10, og resultkontrakten konsekvens rettes i overensstemmelse hermed. Fraværende: Ley Plum Mødet sluttet kl.: Sign.: Henrik Bolberg Søren Christiansen Inge Luiten Grethe Larsen Knud Enggaard Doris Børger

1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mailorienteringer *

1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mailorienteringer * Møde i Skole- og Uddannelsesudvalget tirsdag den 11. januar 2005, Kl. 08.15 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mailorienteringer * 2. Meddelelse:

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 26. juni 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Niels F. Dahlmann ved afbud

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 26. juni 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Niels F. Dahlmann ved afbud Mødedo: 26. juni 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Lars Rytter ved afbud Niels F. Dahlmann ved afbud 26. juni 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 26. februar 2015 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 26. februar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sundhedspolitik

Læs mere

Referat. Mødedato: 19. februar 2015. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. punkterne 18-27

Referat. Mødedato: 19. februar 2015. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. punkterne 18-27 Mødedo: 19. februar 2015 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: Lars Rytter var forhindret i deltage i punkterne 18-27 19. februar 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 12. august 2015 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger TAMU, Præstegårdsvej 18, Vordingborg John Pawlik, Kurt

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 3.1 Fælleskommunale ønsker til praksisplan...2 Bilag 1: Fælles kommunale ønsker til praksisplan...2 3.3 Forslag til fælleskommunale målsætninger

Læs mere

ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU)

ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU) Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Juni 2009 ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU) ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU) INDHOLD 1. Konklusion

Læs mere

Gennemgang af de væsentligste høringssvar til lovforslaget om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen

Gennemgang af de væsentligste høringssvar til lovforslaget om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen N O T A T Oktober 2014 Gennemgang af de væsentligste høringssvar til lovforslaget om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv. Der er modtaget 29 høringssvar til lovforslaget om organisering

Læs mere

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 21-08-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 21-08-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 21-08-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Knud Albertsen, Mogens Johansen, Niels Høite Hansen, Jens Munk, Jesper Kiel, Hanne Klit Afbud: Medhat Khattab

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Det Lokale Beskæftigelsesråd Ordinært møde Dato 12. marts 2014 Tid 15:00 Sted Mødelokale 1:64 - Rådhuset NB. Fraværende Cai Møller, Lars Hostrup, David Nordstrøm Stedfortræder Medlemmer Cai Møller

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. august 2012

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. august 2012 Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. august 2012 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen (Fokus) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1

Læs mere

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3.

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. sal Deltagere: Rita Andreasen, Solveig Christensen, Anne Marie Gamtofte,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder... 7 4. Lokalpolitiske mål og strategier...

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 kl. 15:00 Mødelokale 1, Brovst Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 Punkter på åbent møde: 61. Udmøntning af budget 2013 1 62. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 1 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 21. februar 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 16:55 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Udvalgsværelset Dieselvej 6, 6000 Kolding Jytte

Læs mere

Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193

Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, 27-11-2013 Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 27. november 2013 Mødested: KompetenceCenter

Læs mere

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Mødedato: Tirsdag den 1. september 2015 Mødetidspunkt 12:00 : Sluttidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Søren Gytz Olesen, Ove Kent

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden 12-03-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN 2013 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 30-08-2013 Tidspunkt: 10:00 Sted: Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Claes Bidstrup, Solveig Christensen, Anne

Læs mere

Møde i Kommunalbestyrelsen. mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00. i Kommunalbestyrelsensmødesal REFERAT. 1. Meddelelser.

Møde i Kommunalbestyrelsen. mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00. i Kommunalbestyrelsensmødesal REFERAT. 1. Meddelelser. Møde i mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00 i smødesal REFERAT 1. Meddelelser 2003001699 s møde 26. januar 2004 Punkt 1: Der var ingen meddelelser. 2. Autorision af pantefoged 2002000168s møde 26. januar

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 30. maj 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. og Christian Friis ved afbud.

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 30. maj 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. og Christian Friis ved afbud. Refer Refer Mødedo: 30. maj 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Flemming Gjelstrup og Christian Friis ved afbud. 30. maj 2013 Refer Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 30. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 11:35 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (Løsgænger)

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Referat. Mødedato: 10. april 2014. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende:

Referat. Mødedato: 10. april 2014. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende: Refer Refer Mødedo: 10. april 2014 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 10. april 2014 Refer Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget : Onsdag den 04. juni 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:12 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgetmøde Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Ordinært møde Dato 4. december 2013 Tid 15:00 Sted Mødelokale 1:64, Rådhuset 1. sal NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Jytte Møller Pedersen, Kurt Nielsen, Lingathasan

Læs mere