2. Meddelelse: Økonomiudvalgets skrivelse af 8. december vedr. regnskabsafslutningen for 2004 *

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. Meddelelse: Økonomiudvalgets skrivelse af 8. december vedr. regnskabsafslutningen for 2004 *"

Transkript

1 Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tirsdag den 4. januar 2005, Kl i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. om stuspå UU-området * 2. Meddelelse: Økonomiudvalgets skrivelse af 8. december vedr. regnskabsafslutningen for 2004 * 3. Meddelelse: StistikNyt for september 2004 * 4. Grønt regnskab 2003 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget * 5. Strukturreformen på beskæftigelsesområdet * 6. Dansk på arbejde * 7. Evaluering af Erhvervspolitisk handlingsplan * 8. Orientering om lov om erhvervsfremme * 9. Partnerskabsaftale med et kommende Milelaug * 10. REG LAB - en forening der arbejder med regional erhvervsudvikling * 11. Etablering af politisk følgegruppe til Folkesundhed Ballerup * 12. Bygningsvedligeholdelse 2005 * 13. Orientering om igangsætning af forsøg med digitale sygedagpenge - direkte indberetning fra arbejdsgiverne. * 14. Resultkontrakt for Grantoftegaard *

2 1. om stus på UU-området Resumé Ballerup kommune har dannet et regionalt fællesskab med kommunerne Rødovre, Glostrup, Albertslund, Høje Tåstrup og Ledøje-Smørum Kommuner. Høje Tåstrup er formand for den administrive bestyrelse, mens Albertslund har sekretarisfunktionen og det fysiske hovedsæde. Senest d. 1. august 2005 skal kommunerne have overdraget personale og opgaver som skal varetages i det fælles Ungdommens Uddannelsescenter. Det betyder, Ballerup Kommunes Skole- og Ungdomsvejledning samtidig nedlægges. UU skal bl.a. varetage de opgaver på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område, der vedrører oprettelse og opfølgning på kommunale uddannelsespladser, herunder EGU og PGU. Udviklingsdirektør Dorrit Christensen vil give en kort redegørelse om etableringen af UU. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Job & Familie foreslår, redegørelsen tages til efterretning. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde 4. januar 2005 Punkt 1: Godkendt.

3 2. Meddelelse: Økonomiudvalgets skrivelse af 8. december vedr. regnskabsafslutningen for Bilag Økonomiudvalgets skrivelse af 8. december 2004 (udsendes i ) Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Job & Familie foreslår, meddelelsen tages til efterretning. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde 4. januar 2005 Punkt 2: Godkendt. 3. Meddelelse: StistikNyt for september Bilag StistikNyt for september (udsendes i )

4 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Job & Familie foreslår, meddelelsen tages til efterretning. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde 4. januar 2005 Punkt 3: Godkendt. 4. Grønt regnskab 2003 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Resumé Engang årligt forelægges kommunens grønne regnskab for alle de stående fagudvalg. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har to ejendomme der er registreret i det grønne regnskab. I hæftet "Kommunale ejendomme" er Lindebjergvej 80 og Ejbyvej 111 opført i kegorien "Andre ejendomme". Det betyder, udviklingen i forbrug af el, vand og varme kan følges for disse ejendomme. For sammenlignelige institutionstyper, som fx børnehaver, udarbejdes der et nøgletal, så det er muligt observere hvordan den enkelte børnehave ligger i forhold til et gennemsnit. Et sådan eksisterer ikke for beskæftigelsesområdet, hvilket betyder, det er svært vurdere om forbruget generelt ligger højt eller ej. En sammenligning over de sidste tre år viser dog :

5 - Lindbjergvej 80: har et markant faldende elforbrug, et stabilt varmeforbrug, og et stabilt vandforbrug. - Ejbyvej 111: et nogenlunde stabilt elforbrug, et stigende varmeforbrug, og et stabilt vandforbrug Tallene er ikke afstemt efter hvor meget aktivitet der er i ejendommene, hvilket selvfølgelig har betydning for analysen af tallene. Derudover skal det nævnes, Ballerup Kommune har underskrevet Dogme 2000, som er et forpligtende miljøsamarbejde mellem kommuner der ønsker gøre mere end lovgivningen foreskriver. Bl.a. betyder det, kommunen over en årrække skal indføre miljøledelse i hele organisionen. I Ballerup kommune vil beskæftigelsesområdet dog ikke indgå i de to pilotprojekter, som skal være plformen for formulere en model der kan indføre miljøledelse på alle områder. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Job & Familie foreslår, orienteringen tages til efterretning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde 4. januar 2005 Punkt 4: Godkendt.

6 5. Strukturreformen på beskæftigelsesområdet Resumé Der er to lovforslag i høring om den fremtidige beskæftigelsesindss. Lovforslagene bliver frems i folketinget ultimo januar 2005, og hvis de vedtages betyder det, fra 1. januar 2007 kommer der lokale jobcentre i alle kommuner, så borgere og virksomheder har én indgang til beskæftigelsesindssen. Jobcentrene vil have fokus på job og beskæftigelse uanset, hvor langt den enkelte er fra arbejdsmarkedet, og uanset om borgeren får arbejdsløshedsdagpenge fra sten eller kontanthjælp, revalideringsydelse eller andet fra kommunen. Virksomhederne vil med den nye struktur få en mere sammenhængende kontakt til beskæftigelsessystemet. Kommunen og sten vil i de nye jobcentre samarbejde om og koordinere kontakten med virksomhederne. I Jobcentrene vil der være både stslig og kommunal ledelse, og virksomhederne vil få frit valg i forhold til hvilket jobcenter de henvender sig til, når de har behov for arbejdskraft. Det er endnu ikke besluttet, i hvilke kommuner, der skal placeres henholdsvis A, B og C- jobcentre. Beskæftigelsesministeren beslutter i enighed med forligspartierne i hvilke kommuner jobcenter C skal placeres, og efter en interessetilkendegivelse fra kommunerne, hvor Jobcenter B skal placeres. De lokale beskæftigelsesråd (LBR) erstter de nuværende lokale koordinionsudvalg. Hovedopgaven bliver rådgive jobcentret om beskæftigelsesindssen - både den kommunale og den stslige del - og styrke den virksomhedsrettede indss i lokalområdet. De lokale beskæftigelsesråd viderefører de opgave, som Koordinionsudvalgene i dag varetager med to undtagelser. Kommunalbestyrelsesmedlemmer kan ikke være medlem af det lokale beskæftigelsesråd, og muligheden for etablere fælleskommunale beskæftigelsesråd ophæves. Derudover skal beskæftigelsesrådet også overvåge resulter og effekten af jobcentrenes indss. Sekretarisbetjening af beskæftigelsesrådet varetages af det lokale jobcenter. er om forsørgelse og andre økonomiske forhold træffes ikke i jobcentret, men i en anden del af kommunens forvaltning eller i a-kassen. I tilfælde hvor der er behov for en kombineret social og beskæftigelsesmæssige indss henvises til kommunal sagsbehandling, idet ansvaret for den beskæftigelsesindrettede indss forts er placeret i jobcenteret. Ligeledes kan jobcenteret ikke træffe afgørelse om påbegyndelse eller

7 tilkendelse af førtidspension, men Jobcenteret skal afprøve alle muligheder for blive selvforsørgende før en førtidspensionssag kan rejses. Hele revalideringsindssen samles i kommunerne, herunder amtets nuværende forpligtelse. Amtets medfinansiering på forrevalideringsprojekter m.v. omlægges til stsrefusion. Bilag Not af 15. december 2004 om lovforslag på beskæftigelsesområdet (udsendes i ) Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Job & Familie foreslår, orienteringen godkendes. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde 4. januar 2005 Punkt 5: Godkendt. 6. Dansk på arbejde Resumé I et samarbejde mellem de seks kommuner omkring Ballerup sprogcenter, ISS, vikarbureauet Personalebørsen samt Sprogcenteret gennemføres 4 erhvervsintroducerede forløb for kontanthjælpsmodtagere eller sygedagpengemodtagere. Forløbet består i en række kortere arbejdspraktikkere - afløst af en længere

8 virksomhedspraktik. Kravet er, deltagerne ikke må være i integrionsperioden, men har indvandrerbaggrund og behersker det danske sprog rimeligt. Det forventes mindst halvdelen efterfølgende vil få ordinær beskæftigelse. Det første forløb starter i starten af januar 2005, og varer 26 uger. Forløbet starter med en visitionssamtale, sprogtest og efterfølgende 2-3 praktiktest i en samlet periode på 6 uger. Derefter visiteres til en virksomhedspraktik af ca. 19 ugers varighed. Den ledige modtager sin almindelige forsørgelse og en månedlig godtgørelse på kr. Virksomhedspraktikken kan være inden for ISS, hvor der er en bred vifte af arbejdsopgaver og funktioner. Eller der visiteres af Personalebørsen til en virksomhedspraktik inden for service, rengøring mv. hos andre arbejdsgivere. Projektet tilbyder en ugentlig undervisningsdag på sprogcenteret, og 4 arbejdsdage med uddannede mentorer - dvs. sidemandsoplæring. Projektet fører logbog i forhold til fremmøde, progression og kompetenceudvikling m.v. Deltagernes kompetenceudvikling linkes samtidig til en dabase således der kan udvikles video-cv for sikre sammenhæng med jobformidling. Det forventes, en overvejende del af deltagerne vil fortsætte med enten støttet eller ustøttet beskæftigelse og derved bevare kontakten til arbejdsmarkedet. Det forventes Ballerup visiterer minimum 3 deltagere til projektstart hvert halve år. Ballerup kommune dækker på normal vis udgifter til forsørgelse og danskuddannelse, mens EU og ISS i fællesskab dækker udgifter til projektledere, administrion, mentor og sidemandsoplæring. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

9 Job & Familie foreslår, orienteringen tages til efterretning. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde 4. januar 2005 Punkt 6: Godkendt. 7. Evaluering af Erhvervspolitisk handlingsplan Resumé Evalueringen viser helt overordnet, der bør arbejdes videre med, men også justeres i, samtlige indssområder i erhvervspolitikken. Der er behov for øget fokus på sammenhængen mellem erhverv og kultur samt på virksomhedernes fremtidsovervejelser. Konkret viser evalueringen, mange resultmål helt eller delvist er opfyldt, der arbejdes med erhvervspolitikken på tværs af de kommunale afdelinger og mange eksternt arbejder for realisere erhvervspolitikken. Den erhvervspolitiske handlingsplan for Ballerup Kommunes Erhvervspolitik 2002 prioriterer 5 erhvervspolitiske indssområder: Den nionale og regionale erhvervspolitik Konkrete regionale samarbejder Bæredygtig erhvervsudvikling Uddannelseskoordinering Erhvervsservice

10 Evalueringen lægger vægt på sammenholde Handlingsplanen med de konkrete resultmål for hvert indssområde samt, vurdere om indssområdet bør opretholdes i den fremtidige erhvervspolitik. Evalueringen fremgår af vedlagte not. Evalueringen af handlingsplanen viser: At samtlige indssområder bør opretholdes, men justeres i forhold til udviklingen. At alle indssområder har haft stor og relevant aktivitet. At mange resultmål er helt eller delvist opfyldt. At der er behov for nye indssområder vedrørende Kultur og Erhverv og vedrørende virksomhedernes stregiske fremtidsovervejelser. At det vil være fornuftigt, arbejde videre med de delvist opfyldte resultmål. At erhvervspolitikken gennemføres på tværs af afdelinger At mange eksterne interessenter arbejder for og er engageret i realisere Ballerup Kommunes Erhvervspolitik. Indssområdet Den nionale og regionale erhvervspolitik bør opretholdes som indssområde således Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget kan bidrage konstruktivt til Øresunds- og Hovedstadsregionens erhvervsudvikling og deltage i den politiske deb om strukturreformens udmøntning. Indssområdet Konkrete regionale samarbejder, bør opretholdes og omfte samarbejdet i Bycirklen og udenlandske regioner. Indssområdet Bæredygtig erhvervsudvikling bør opretholdes med miljøindssen, Byplanindssen og muligvis den sociale indss som underområder. Det kan dog diskuteres om opretholdelsen af den sociale indss er i modsætning til den overordnede målsætning om skabe arbejdspladser på normale vilkår. Indssområdet Uddannelseskoordinering bør opretholdes. Dels er resultmålene om en erhvervsrettet uddannelsespolitik for Ballerup og etablering af konkrete uddannelsestilbud til erhvervslivet kun delvist opfyldt, dels har såvel Ballerup erhvervsråd som Kontaktudvalget peget på området som en grundsten i den fremtidige udvikling.

11 Indssområdet erhvervsservice bør opretholdes. Dels er der forts behov for vejledning til iværksættere og mindre virksomheder, dels er der behov for arbejdet med styrke iværksætterkulturen i uddannelsessystemet. Endeligt overgår ansvaret for erhvervsservice til kommunerne 1. januar Indssområdet samspil mellem kultur, erhverv og idræt bør overvejes indføjet i erhvervspolitikken, da bl.a. Ballerup erhvervsråd har peget på området som et udviklingsområde. Indssområdet vedrørende virksomhedernes fremtidige stregiske overvejelser og konsekvenserne heraf bør overvejes indføjet i erhvervspolitikken. Indssområdet kan bl.a. belyse konsekvenserne for Ballerup af Outsourcing og andre internionale tendenser samt af mere nionale, regionale og lokale strukturelle udviklinger i erhvervslivet. Bilag Evaluering af Erhvervspolitikkens handlingsplan og Tids- og Ressourceplan (udsendes i ) Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervssekretariet foreslår, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget drøfter evalueringen og, Erhvervssekretari på baggrund af drøftelsen udarbejder nyt oplæg til Erhvervspolitik for Ballerup Kommune. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde 4. januar 2005 Punkt 7: Godkendt, idet udvalget ønsker en nærmere redegørelse om iværksættere, ligesom udvalget er opmærksom på, Kultur- og Fritidsudvalget indtænker erhvervspolitiske stregier i kulturpolitikken.

12 8. Orientering om lov om erhvervsfremme Resumé I forslag til Lov om erhvervsfremme placeres ansvaret for erhvervsservice entydigt i kommunerne. Det er dog frivilligt for kommunerne drive erhvervsservice. Nionalt nedsættes et Vækstråd der skal rådgive Økonomi- og erhvervsministeren. Regionerne varetager den regionale erhvervsudvikling gennem nedsættelse af vækstfora på 20 medlemmer der udarbejder regionale erhvervsudviklingsstregier. Kommunerne skal høres ved oprettelsen af væksfora og Regionsrådet skal følge en indstilling der bakkes op af 2/3 af kommunerne. Kommunerne har 6 repræsentanter i et vækstforum. I forbindelse med strukturreformens ændringer i opgavefordelingen har Erhvervsministeriet 1. december 2004 sendt forslag til Lov om Erhvervsfremme i høring. Med lovforslaget placeres ansvaret for erhvervsservice entydigt hos kommunerne, samtidigt med det dog stadigt er frivilligt for kommunerne yde erhvervsservice. Ca. 80 mill. kr. og ca. 80 medarbejdere som st og amt i dag anvender til erhvervsservice overføres til kommunerne. Hvordan overførslen skal udmøntes forhandles i øjeblikket med KL. Økonomi- og Erhvervsministeren udpeger et Danmarks Vækstråd, der skal varetage opgaver, som hidtil er varetaget af Danmarks Erhvervsråd, og blandt andet rådgive ministeren om udformningen af den nionale vækstpolitik og den regionale erhvervsudvikling. Herudover skal rådet varetage en række opgaver tilknyttet den nionale administrion af EU's strukturfondsmidler. Kommunerne er repræsenteret ved ét medlem i Danmarks Vækstråd, der i alt består af 19 medlemmer. Regionerne repræsenteres med 5 medlemmer via vækstforaene, KL 1 medlem, mens erhvervsorganisionerne kan udpege 6 medlemmer. Set i lyset af den vægt lovforslaget i øvrigt lægger på kommunernes rolle i erhvervsudvikling burde en større del af medlemmerne være kommunale. Regionerne varetager den regionale erhvervsudvikling gennem nedsættelse af 1 eller 2 vækstfora. Der kan, med ministerens godkendelse, nedsættes flere end 2 vækstfora i en region. I forbindelse med nedsættelsen skal kommunerne høres og regionsrådet er forpligtiget til følge en indstilling af et vækstforum, hvor 2/3 af kommunerne står bag. Regionsrådet foretager en afbalanceret fordeling af de regionale midler til erhvervsfremme mellem vækstfora under hensyntagen til bl.a. indbyggertal, og erhvervsindkomst.

13 Vækstfora har til opgave, udarbejde en erhvervsudviklingsstregi for regionen eller den del af regionen de repræsenterer. De overvåger vækstvilkårene og indstiller om medfinansiering af regionale erhvervsudviklingsaktiviteter. Regionen kan frit disponere over udviklingsmidler. Det fremgår ikke af lovforslaget, hvordan uoverenstemmelser om anvendelsen af de regionale midler løses. Et vækstforum består af 20 medlemmer. Regionsrådet udpeger 3 medlemmer fra rådet og 3 medlemmer fra vidensinstitutioner. Kommunerne indstiller 6 medlemmer, erhvervslivets organisioner 6 medlemmer og 2 medlemmer udpeges af arbejdsgiver og lønmodtagerorganisioner. Regionsrådet udpeger vækstforumets formand og stiller sekretari til rådighed og får derved en overordentlig stor indflydelse på forumets arbejde. Kommunerne tillægges ansvaret for gennemføre og finansiere erhvervsservice overfor virksomheder og iværksættere det er dog stadigt frivilligt. Erhvervsservice defineres som vi kender den i dag og kan enten drives som en del af den kommunale forvaltning eller udskilt i selvstændige juridiske enheder. Herudover kan kommunerne som i dag deltage i erhvervsudviklingsaktiviteter. Bilag Forslag til lov om erhvervsfremme (udsendes i ) Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervssekretariet foreslår, orienteringen tages til efterretning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde 4. januar 2005 Punkt 8: Godkendt.

14 9. Partnerskabsaftale med et kommende Milelaug Resumé For skabe et organisorisk og økonomisk grundlag for et samarbejde med Ballerup Kommune om revitalisering af Mileparken, forsøger en gruppe virksomheder og ejere etablere en grundejerforening Milelauget. En partnerskabsaftale mellem Milelauget og Ballerup Kommune er en del af stregien for skabe rammerne for en revitalisering. For Ballerup Kommune indebærer partnerskabsaftalen et økonomisk engagement på kr. frem til udgangen af 2006 samt deltagelse i partnerskabets bestyrelse og varetagelse af sekretarisfunktion m.m. En initiivgruppe bestående af en række virksomheder i Mileparken arbejder for etablere en grundejerforening (Milelauget) for området. Grundejerforeningen skal have til opgave, sammen med Ballerup Kommune, igangsætte initiiver der kan revitalisere området. Initiiverne fastlægges i en helhedsplan for området. Ballerup Kommune har stor interesse i, grundejerforeningen stiftes og i, der etableres et formaliseret samarbejde om revitalisering af Mileparken, hvor der er stor tomgang i erhvervslejemål på grund af fraflytning af virksomheder. Som et led i dette arbejde har initiivgruppen sammen med Ballerup Kommune udarbejdet et forslag til partnerskabsaftale mellem Ballerup Kommune og et kommende Milelaug. Partnerskabsaftalen omhandler parternes gensidige forpligtigelser samt organisering af partnerskabet. Partnerskabsaftalen løber foreløbigt til og med I henhold til den seneste ajourførte investeringsoversigt forelagt Økonomiudvalget den 14. december 2004, er der på projekt 9676-Udvikling af erhvervsområder idekonkurrence afs kr. i Partnerskabsaftalen forpligtiger Ballerup Kommune til: indgå i Partnerskabsbestyrelsen ved formanden for Teknik- og Miljøudvalget, formanden for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

15 samt teknisk direktør. varetage sekretarisopgaver, bl.a. udarbejde oplæg til helhedsplan og betjene partnerskabsbestyrelsen. indskyde 50 % af partnerskabets økonomiske grundlag svarende til kr. Det forudsættes, bestyrelsens formand udpeges blandt erhvervslederne i området og Kommunen besætter næstformandsposten. Partnerskabsaftalen er et led i stregien for overtale ejerne til indgå i en grundejerforening og træder først i kraft når grundejerforeningen er etableret. Bilag Erhvervsområdeudvikling i partnerskab (udsendes i ) Kommunalbestyrelsen Erhvervssekretariet foreslår, indgåelse af partnerskabsaftalen med Milelauget godkendes inden for de beskrevne rammer, udvalgsformændene for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Teknik- og Miljøudvalget samt den tekniske direktør udpeges til partnerskabsbestyrelsen, og der meddeles en anlægsbevilling på kr., nyt projekt nr Udvikling af erhvervsområder idekonkurrence. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde 4. januar 2005 Punkt 9: Indstilles til godkendelse, idet det præciseres, Ballerup Kommune med sin bevilling på kr. dækker halvdelen af partnerskabets økonomiske grundlag.

16 10. REG LAB - en forening der arbejder med regional erhvervsudvikling Resumé En ny forening, REG LAB, der sætter fokus på instrumenter i og viden om regional erhvervsudvikling stiftes i februar I forbindelse med stiftelsen af foreningen afholdes en konference, hvor nye instrumenter og initiiver i den regionale erhvervspolitik præsenteres. Et kommunalt medlemskab af foreningen vil andrage kr. pr. år. 2 prive virksomheder, Inside Consultning, Copenhagen Economics og en privperson Eskild Hansen har taget initiiv til stifte en forening, REG LAB, der har til formål opsamle, udvikle og formidle metoder og god praksis inden for regional erhvervspolitik. Foreningen giver medlemmerne mulighed for: benchmarke sig med andre regioner indhente viden om konkrete initiiver i ind- og udland videndeling og erfaringsudveksling med kollegaer Foreningen afholder åbningskonference den 10. februar 2005 kl i Odense kongrescenter. På konferencen lancerer videnskabsministeren de konkrete planer med "Viden flytter ud". Der bliver præsenteret en ny benchmarkanalyse og en lang række af Danmarks bedste regionaludviklere præsenterer deres initiiver. Umiddelbart i forlængelse af konferencen afholdes foreningens stiftende generalforsamling. For kommuner vil et medlemskab af foreningen andrage kr. pr. år. Set i lyset af behovet for viden om erhvervsudvikling og instrumenter til løse erhvervspolitiske problemstillinger i en globaliseret økonomi er initiivet interessant for Ballerup Kommune.

17 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervssekretariet foreslår, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets medlemmer deltager i REG LAB konferencen den 10. februar Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde 4. januar 2005 Punkt 10: Godkendt idet udvalgets medlemmer deltager i konferencen og et eventuelt medlemskab drøftes senere. 11. Etablering af politisk følgegruppe til Folkesundhed Ballerup I servicestregi og aftale om budget for 2005 er der enighed om igangsætte konkrete sundhedspolitiske initiiver, herunder en styrket indss på kost- og motionsområdet i forhold til børn og unge. Der er enighed om, sundhedspolitikken er tværgående, og der skal derfor etableres et tværgående udvalgsarbejde, der involverer medlemmer af de berørte udvalg. I juni 2004 har Direktionen besluttet igangsætte udviklingsprojektet "Folkesundhed Ballerup udvikling af sundhedspolitik og stregisk folkesundhedsprogram". Der er neds en styregruppe samt en tværfaglig projektgruppe. Der er forslag om etablering af en tværgående politisk gruppe til projektet. Økonomiudvalget har ved møde 23. november 2004 Punkt 14 besluttet:

18 Til efterretning, idet den politiske følgegruppe sammensættes af 2 medlemmer fra Social- og Sundhedsudvalget 1 medlem fra de øvrige stående udvalg 3 medlemmer herudover som sikrer samtlige partiers repræsention i følgegruppen. Bilag Kommissorium for projektgruppen (fase1) (uddeles på mødet) Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Økonomiudvalget foreslår, der vælges 1 medlem fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til den politiske følgegruppe. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde 4. januar 2005 Punkt 11: Godkendt, idet Grethe Larsen bliver EBU s repræsentant i den politiske følgegruppe. 12. Bygningsvedligeholdelse Økonomiudvalgets møde 14. december 2004 pkt. 5 Resumé

19 I 2003 blev der for første gang udarbejdet en 10 års vedligeholdelsesplan for de kommunale ejendomme. Denne er nu revideret efter afholdelse af bygningssyn i Rammen for bygningsvedligeholdelsen 2005 (projekt nr. 1906) er ifølge investeringsoversigten 46 mio. kr. I 2004 opstartedes totalrenoveringen og udbygningen af børnehaven Søbyvej 9A. I 2005 færdiggøres denne, hvorefter vuggestuen Kornvænget 118 totalrenoveres. Børnehaven Kornvænget 118 regnes opstartet ultimo Der vil i 2005 blive udført de afsluttende arbejder i forbindelse med den lovpligtige ventilion i fysiklokaler. Som i tidligere år er der afs puljer til indeklimaforbedringer i form af støjregulering samt rensning af ventilionskanaler. Tidligere afste puljer indgår i år i de konkrete aktiviteter under de nævnte ejendomme for så vidt angår udvendigt malerarbejde, renovering af køkkener mv. I 2003 blev en del af Merielgården ombygget til værksted for Hjælpemiddelcentralen. For kunne samle alle aktiviteter på ét sted er der nu behov for en supplerende udbygning. Der afsættes derfor midler til disse arbejder. Som følge af tømrerfirmaet L.P. Larsen & Søn A/S konkurs i foråret 2004 afsættes en pulje til uforudsete udgifter i forbindelse med færdiggørelse af igangste arbejder samt advokbistand. Bilag Ejendommes meriale af 15. november 2004, rev. A (er udsendt/bedes medbragt) Kommunalbestyrelsen Ejendomme foreslår, specifikke tiltag under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget godkendes.

20 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde 4. januar 2005 Punkt 12: Godkendt. 13. Orientering om igangsætning af forsøg med digitale sygedagpenge - direkte indberetning fra arbejdsgiverne Resumé Virksomheder med sygemeldte medarbejdere der bor i Ballerup Kommune vil fra uge , kunne indberette digitalt via Virk.dk. Ballerup har gennem det sidste ca. 1½ år været med i et KL udviklingsprojekt omkring digitalisering af sygedagpenge, hvor Ballerup Kommune har været en af 10 kommuner. De øvrige kommuner er: Albertslund, Esbjerg, Jelling, Juelsminde, Møn, Odense, Tørring- Uldum, Aalborg, Århus. Projektet omfter sygedagpenge i forhold til både administrion og opfølgning. Der er foretaget en gennemgang af de nuværende rutiner og arbejdsgange i kommunerne, samt udarbejdet forslag til god administriv praksis for områderne. Målet har været gøre det muligt og traktivt anvende digital indberetning for virksomhederne. Gennem projektet har kommunen fået en dispension fra kravet om, den sygemeldte lønmodtager skal underskrive sygedagpenge skemaet før der kan ske udbetaling/refusion. Det forventes virksomheder med sygemeldte medarbejdere, der bor i Ballerup Kommune, fra uge , vil kunne indberette digitalt via Virk.dk. I forbindelse med igangsætningen vil Erhvervs- og Selskabsstyrelsen på kommunens vegne skrive til samtlige virksomheder i Ballerup Kommune og fortælle om de nye digitale muligheder. I starten vil det være meget begrænset, hvor mange der vil bruge systemet. Således havde Århus, der netop er gået på, kun 50 sager elektronisk i de første 5 uger. Det er kun en ganske lille procentdel af de samlede indberetninger til dagpengesystemet.

21 De store virksomheder vil i første omgang ikke finde den digitale indberetning interessant, da de får dagpengeskemaerne via fraværssystemer. Der arbejdes derfor på få lavet forbindelse med både offentlige og prive fraværssystemer til Virk.dk og dermed videre til os. Herudover vil interessen øges i takt med flere kommuner er med. Andre kommuner forventes kunne komme med fra 1. juli 2005 og dermed blive omftet af dispensionen. Indberetning af barselsdagpenge forventes være muligt i løbet af 2005 med de samme muligheder og begrænsninger, som beskrevet ovenfor. Alle landes kommuner forventes omftet af digitale dagpenge i løbet af et par år, idet der arbejdes på få tilrettet lovgivning m.v. ud fra erfaringerne fra projektet. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Job og Familie foreslår, orienteringen tages til efterretning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde 4. januar 2005 Punkt 13: Taget til efterretning, idet sagen videresendes til Økonomiudvalget, idet udvalget ønskede en nærmere redegørelse om sikkerhed i forhold til udbetalingerne. 14. Resultkontrakt for Grantoftegaard Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget d. 30. november 2004, pkt. 11

22 Resumé Resultkontrakten med Grantoftegaard skal fornyes for perioden 2005 til udgangen af Et udkast til en ny resultkontrakt har tidligere været drøftet i både udvalget og i bestyrelsen for Grantoftegaard, og det blev aftalt en revideret resultkontrakt skulle forelægges på udvalgets møde i januar Resultkontrakten viderefører principperne om fastprisaftale i den gældende kontrakt, men der foretages en række konsekvensændringer som følge af ny lovgivning, overførelse af uddannelsesindssen fra Skole- og Uddannelsesudvalget og ændrede krav og behov fra begge parter. Resultkontrakten indebærer, Grantoftegaard er forpligtet til stille 34 beskæftigelsestilbud til rådighed for Ballerup kommune, hvoraf 5 pladser vedrører udlagt snusepraktikker, hvor Grantoftegaard følger op. På uddannelsesområdet fortsættes med 9 uddannelsespladser i form af 3 EGU-praktikpladser og 6 lære/elevpladser. Inden for de næste to år reduceres uddannelsespligten med 2 pladser hvilket giver Grantoftegaard mulighed for øge sine ressourcer til brug for den administrive opfølgning og vejledning. Når det ikke sker med det samme skyldes det, den gældende resultkontrakt har indbygget en varslingsperiode på 2 år for ændringer. Dette er også tilfældet for den nye resultkontrakt om end det er aftalt, inden udgangen af 2006 er aftalt en fornyelse, herunder justeringer og ændringer, af resultkontrakten, med virkning fra 1. januar Det nedsætter varslingsperioden til et år. Bestyrelsen for Grantoftegaard er indforstået med resultkontraktens ordlyd og indhold. Bilag Resultkontrakt på beskæftigelses- og uddannelsesområdet (udsendes i ) Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget Job & Familie foreslår, resultkontrakten godkendes.

23 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde 4. januar 2005 Punkt 14: Godkendt, idet der blev formuleret ændringer til pkt. 9 og 10, og resultkontrakten konsekvens rettes i overensstemmelse hermed. Fraværende: Ley Plum Mødet sluttet kl.: Sign.: Henrik Bolberg Søren Christiansen Inge Luiten Grethe Larsen Knud Enggaard Doris Børger

1. Meddelelse: Nyt til samarbejdspartnere for september og oktober 2004 * 5. Redegørelse for Partnerskabsaftale med et kommende Milelaug.

1. Meddelelse: Nyt til samarbejdspartnere for september og oktober 2004 * 5. Redegørelse for Partnerskabsaftale med et kommende Milelaug. Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tirsdag den 30. november 2004, Kl. 13.00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse: Nyt til samarbejdspartnere for september og oktober 2004

Læs mere

1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn, nr. 2 for marts 2003 *

1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn, nr. 2 for marts 2003 * Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tirsdag den 6. maj 2003, Kl. 13.00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn,

Læs mere

1. Meddelelse: Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn, nr. 3 for maj 2003 *

1. Meddelelse: Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn, nr. 3 for maj 2003 * Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tirsdag den 27. maj 2003, Kl. 13.00 i udvalgsværelse 1 DAGSORDEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse: Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn,

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

c) Kontrakt med Kerstin Bergendal om lån af legepladsskulptur udløber den 31. maj 2007 og kunstværket tilbageleveres

c) Kontrakt med Kerstin Bergendal om lån af legepladsskulptur udløber den 31. maj 2007 og kunstværket tilbageleveres Møde i den 29.05.2007, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser2 2... Konstituering af formand i ferien. 2 3... Institutionernes udviklingsplaner3 4... Musikfest 2007 - endelig

Læs mere

2. Godkendelse af skabelon for udviklingsplaner samt årsberetninger for klubber og byggelegepladser *

2. Godkendelse af skabelon for udviklingsplaner samt årsberetninger for klubber og byggelegepladser * Møde i Kultur- og Fritidsudvalget onsdag den 2. juni 2004, Kl. 08.00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Godkendelse af skabelon for udviklingsplaner samt årsberetninger

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Møde i Skole- og Uddannelsesudvalget. fredag den 10. oktober 2003, Kl. 08.15. i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE

Møde i Skole- og Uddannelsesudvalget. fredag den 10. oktober 2003, Kl. 08.15. i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE Møde i Skole- og Uddannelsesudvalget fredag den 10. oktober 2003, Kl. 08.15 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Elev- og klassetal pr. 5. september 2003 * 2. IT-stregien og det videre forløb

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. september 2009 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:35 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Anbefalinger til det lokale beskæftigelsesråd. Billede: Mand og dame giver håndtryk. Udarbejdet i samarbejde mellem:

Anbefalinger til det lokale beskæftigelsesråd. Billede: Mand og dame giver håndtryk. Udarbejdet i samarbejde mellem: 1 Billede: Mand og dame giver håndtryk. Anbefalinger til det lokale beskæftigelsesråd Udarbejdet i samarbejde mellem: Logo for LO Logo for FTF Logo for DA Logo for DH Logo for KL 2 Anbefalinger til det

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension.

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Indledning Den 1. januar 2013 trådte Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mailorienteringer *

1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mailorienteringer * Møde i Skole- og Uddannelsesudvalget tirsdag den 11. januar 2005, Kl. 08.15 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mailorienteringer * 2. Meddelelse:

Læs mere

Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem

Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem De nye jobcentre har leveret gode resultater. Det gælder både den kommunale og den statslige del af jobcentrene. Et større arbejdsudbud skal fremover

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole 3 108. Udmøntning af budgetaftale

Læs mere

N OT AT. Arbejdsdeling mellem jobcentret og den ø v- rige kommunale forvaltning

N OT AT. Arbejdsdeling mellem jobcentret og den ø v- rige kommunale forvaltning N OT AT Arbejdsdeling mellem jobcentret og den ø v- rige kommunale forvaltning Dette notat erstatter det tidligere notat Arbejdsdeling mellem jobcentret og den øvrige kommunale forvaltning af februar 2006.

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget - arbejdsplan for 2014

Arbejdsmarkedsudvalget - arbejdsplan for 2014 30. januar 2014 Rådssalen Kl. 13.00-15.00 Introduktion til AU for alle politikere Mødelokale 2 1 Konstituering af arbejdsmarkedsudvalget 2 Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsform og indholdet af arbejdsplanen

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere

Referat af møde i LBR-Ballerup tirsdag d. 6. April kl. 16.30-18.00 på Jobcenter Ballerup. Vakant. Vakant. Vakant. Vakant

Referat af møde i LBR-Ballerup tirsdag d. 6. April kl. 16.30-18.00 på Jobcenter Ballerup. Vakant. Vakant. Vakant. Vakant Baltorpvej 156 2750 Ballerup Tlf: 4477 6500 Dato: 15. april 2010 Referat af møde i LBR-Ballerup tirsdag d. 6. April kl. 16.30-18.00 på Jobcenter Ballerup Medlem Suppleant Kommunalbestyrelsen Borgmester

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014 Mødedato: 27. august 2014 Mødelokale: Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Byrådssalen, Tønder Rådhus 15:00 15:45 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Jens Egon Jørgensen, Jens Ellekjær,

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2012

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2012 Norddjurs Kommune Den 27. november 2012 KS Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2012 Onsdag den 25. januar 2012, kl. 14.00-16.30 Mødet afholdes på Dong Energy, Grenaa havn Besøg hos Dong Energy med orientering

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs kommune 7. juni 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr. 41 Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00 på

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-03-2014 Tirsdag 25.03.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2013 på Erhvervs- og

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14. MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.00 - Deltagere: Bente Østergaard, Jørgen Haugaard, Peter Østergaard, Aage Dahl Fraværende:

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 04-02-2008 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 21. maj 2008 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg SAMARBEJDSAFTALE mellem Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg og Dansk Metal Silkeborg-Favrskov FOA Silkeborg-Skanderborg FTF-A HK Østjylland 3F Silkeborg om én indgang for ledige a-kasse medlemmer i første

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU =

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015 FRIKOMMUNEVEDTÆGT Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang Gentofte Kommune 2012-2015 Forsøgsbeskrivelser Beskæftigelsesområdet... 3 Borgerens eget kontaktforløb mulighed for at vælge form og indhold

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 54 Budgetopfølgning pr. 30.04.2007 55 Basisbudget

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Referat af møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Referat af møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 08-06-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl: 18:27 Tilstede: Poul Vagn

Læs mere

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation Administration og udvikling Sagsnr. 264290 Brevid. 2066110 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Konkrete tiltag i forbindelse med justering af Beskæftigelsesstrategi 24. februar 2015 Forsikrede

Læs mere

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 041. Godkendelse af dagsorden 58 042. Godkendelse af referat 59 043. Opfølgning på brugen af

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser...

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser... Møde i tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Foreningsberetninger 2004... 2 3... Godkendelse af internt kursus for FDF Ballerup...

Læs mere

Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00. mødte

Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00. mødte Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00 Medlem Suppleant Kommunalbestyrelsen Formand Borgmester Ove E. Dalsgaard, afbud LO Næstformand Karen G. Nielsen, Dansk EL, afbud Kjeld Egebjerg,

Læs mere

6...Sager på lukket møde. 1. Meddelelser 2003007573. Kultur- og Fritidsudvalgets møde 5. oktober 2004 Punkt 2:

6...Sager på lukket møde. 1. Meddelelser 2003007573. Kultur- og Fritidsudvalgets møde 5. oktober 2004 Punkt 2: Møde i Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 5. oktober 2004, Kl. 08.00 OBS! Mødet afholdes i Store Peters Hus, Pederstrup. REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Årsregnskab 2003 - gennemgang

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017)

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) UDKAST Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) 1 Mellem Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder og Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 6270 Tønder indgås nærværende

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd-Faxe

Det Lokale Beskæftigelsesråd-Faxe Mødedato 31. marts 2008 Starttidspunkt 15:00 Sluttidspunkt: 17:00 Mødested og lokale Rønnede Rådhus - byrådssalen Afbud: Thyge Pind, Lars Juul Andersen, Jan Nielsen, Bent Larsen Fraværende: Jobcenterchef

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 45 REVA institution 46 Rådighedsbeløb

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk SAMARBEJDSAFTALE et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner miljokommunerne.dk Forord Green Cities er et visionært og forpligtende samarbejde mellem kommuner, der arbejder for bæredygtighed og gør en

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 04.04.2013 kl. 16:00 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/8 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 4. april 2013 1. Godkendelse af

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget. tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1.

Møde i Folkeoplysningsudvalget. tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Møde i tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Godkendelse af Ballerup Wildhorse Lindedancers * 3. Udvalgets konference den 5. - 6. september

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

KL budskaber til reform af kontanthjælpen

KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL er helt enig i behovet for en kontanthjælpsreform. Ambitionen med en reform må først og fremmest være at sikre bedre rammer for en indsats, der gør en større

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015 Referat mandag den 1. juni 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Dialogtema Ny beskæftigelsesreform og Erhvervsuddannelsesreform...2

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Tilbage til fremtiden Projektperiode : 1. februar 2009 31. maj 2009

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars

Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Indholdsfortegnelse 090. Orientering fra formanden 171 091. Orientering fra administrationen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget 11-01-2010 Dato 11. januar 2010 Tid 15:00 Sted NB. Fraværende Parallelvej 27, 1. sal, mødelokalet ved kantinen Ingen Stedfortræder Medlemmer Jens Ole Jensen Søren Visti Jensen

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen vil føre en aktiv indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær.

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Ændringsforslag Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Indholdsfortegnelse 080. Orientering fra formanden 153 081. Orientering fra

Læs mere

Lovforslag til udmøntning af beskæftigelsesreform 2014

Lovforslag til udmøntning af beskæftigelsesreform 2014 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Lovforslag til udmøntning af beskæftigelsesreform 2014 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har den 26. september 2014

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 8 Kommissorium og forretningsorden 3 9 Skabelon for samarbejdsaftale med a-kasser

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

DAGSORDEN. G:\Dagsordener\Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)\2008\Møde nr. 04 den 16. april 2008\45687-08_v1_Dagsorden til LBR møde den 16 04 2008(3).

DAGSORDEN. G:\Dagsordener\Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)\2008\Møde nr. 04 den 16. april 2008\45687-08_v1_Dagsorden til LBR møde den 16 04 2008(3). Lokalt Beskæftigelsesråd (LBR) DAGSORDEN Møde nr. : 04/2008 Sted : Mødelokale 2 Dato : 16. april 2008 Start kl. : 12.00 Slut kl. : 14.00 Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Torben Nielsen, DA Tom Levi Larsen,

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring Fraværende: Anne-Grethe Sveistrup, Kurt Alling Nielsen, Lars Peter Christensen, Marian Aagaard, Hansi Petersen og Axel Rene

Læs mere

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR 2013 Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR LBR udarbejder årligt en handleplan for, hvordan rådet vil understøtte den virksomhedsrettede indsats i kommunen og anvende

Læs mere

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år 13. marts 2014 Implementering/ass Baggrund Det fremgår af aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet, at der skal

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 1 Resumé På baggrund af reformer på beskæftigelsesområdet og behovet for en mere virksomhedsrettet indsats i Jobcenter Roskilde, har forvaltningen, i samarbejde

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale BILAG 1 Miljøkontrollen UDKAST Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro Mellem og er indgået følgende Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen

Læs mere