af tilstandsrapporterne. Færre allonger udarbejdes i forbindelse med kontrolarbejdet, og færre konsulenter udtages til anden og tredje markkontrol.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "af tilstandsrapporterne. Færre allonger udarbejdes i forbindelse med kontrolarbejdet, og færre konsulenter udtages til anden og tredje markkontrol."

Transkript

1 Indhold Et liv som bygningssagkyndig 2 Obligatorisk 3 Aktuelt 4 Jura 6 Spørgsmål og svar 7 Kurser og konferencer 7 Publikationer og udgivelser 7 Statistikker 8 H U S E F T E R S Y N N Y T 3/02 Ny kontrakt om drift af sekretariatet Byggecentrum og Teknologisk Institut har indgået en ny kontrakt med Erhvervs- & Boligstyrelsen om drift af Sekretariatet for Huseftersyn de kommende 3 ½ år. Den nye aftale indebærer en række forbedringer af ordningen, der bl.a. udspringer af nogle af de idéer, der blev peget på i PriceWaterhouseCoopers (PWC) analyse af ordningen (omtalt i HuseftersynNyt 1/ 02). De vigtigste ændringer i kontrakten er: en forbedring af de bygningssagkyndiges kvalifikationer ved indførelse af beskikkelses- og genbeskikkelsesprøver, ved udvidelse af optagelseskurset fra 1 til 2 ½ dag samt ved udvikling af supplerende efteruddannelse en øget kontrol med kvaliteten af de udarbejdede rapporter og en skærpelse af konsekvenserne af dårligt udført arbejde en forbedring af de bygningssagkyndiges edb-værktøjer en styrket information til offentligheden Disse fokusområder er uddybende beskrevet i det efterfølgende, hvor der også er givet en status for aktiviteterne. Fokusområder for Huseftersynsordningen Økonomi- og Erhvervsministeriet har i forlængelse af PWC rapporten udarbejdet en handlingsplan, der især fokuserer på øget kvalitet og information. Handlingsplanen blev gennemgået på de netop afholdte obligatoriske informationsmøder for beskikkede bygningssagkyndige. For dem, der gerne vil have handlingsplanens indhold at se igen, kan vi henvise til vores hjemmeside, Hvor langt er vi så nået i forhold til handlingsplanens indhold? Ny pjece til forbrugeren udsendes i disse dage (se artiklen under Aktuelt). Samtidig åbnes en ny hjemmeside, med særlig vægt på forbrugerens informationsbehov. Den større fokus på kvaliteten betyder bl.a. at antallet af markkontroller øges, og at sanktionerne over for dårligt udført arbejde skærpes fremover. Antallet af markkontroller er nu oppe på 160 stk. pr. år, mod tidligere 80 stk. pr. år. Markkontrollantkorpset melder om en tydelig forbedring af tilstandsrapporterne. Færre allonger udarbejdes i forbindelse med kontrolarbejdet, og færre konsulenter udtages til anden og tredje markkontrol. Optagelseskurserne udvides til 2 ½ dags undervisning mod tidligere kun endagsundervisning. Optagelseskurset afsluttes med en eksamen, der ligger ud over kravet til uddannelse og dokumenteret erfaring. Kursusprogram kan ses på Der pågår netop nu en revision af Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige, hvor der bl.a. indarbejdes de erfaringer der er indhentet siden ordningens start, samt indput fra de obligatoriske informationsmøder. Der vil bla. ske en mere sikker opdeling mellem vejledningsstof og ståbi. Efter 1. november 2002 indkaldes de beskikkede sagkyndige, der har udført få rapporter i beskikkelsesperioden til en genbeskikkelsesprøve. De første genbeskikkelsesprøver afholdes i december 2002 i København og Aarhus. Den 1. september indgik sekretariatet en tillægsaftale med Økonomi- og Erhvervsministeriet om udvikling af et nyt edbsystem, der blandt andet skal fjerne muligheden for at udarbejde/inddatere teknisk fejlbehæftede tilstandsraporter. Det nye edb-system vil blive web-baseret og dermed kunne tjekke ejendomsdata op mod BBR/OIS-registrene.

2 Et liv som bygningssagkyndig Knud Jensen, har gjort sig nogle tanker om livet som bygningssagkyndig og sendt dem til sekretariatet. Knud Jensen Et liv som bygningssagkyndig har 3 faser. Først starten med at blive beskikket, etablere firma, edb-udstyr programmer, forsikring mm. Dernæst kommer dagligdagen med driften af firmaet. Der skal skaffes arbejde, man skal følge udviklingen og ordne regnskab. Og ikke mindst, krav fra købere/ sælgere, nogle mere irriterende end andre. Skattevæsen og momsregnskab ikke at forglemme. Mange bygningssagkyndige er oppe i årene, hvilket tydelig ses på vores møder. På et tidspunkt melder spørgsmålet sig, nu stopper jeg, men hvordan? Det er ikke så lige til, som man skulle tro. Vi kan ikke bare dreje nøglen om og sige, nu er firmaet lukket. Der er stadig 6 års ansvar for tilstandsrapporter og energimærker, også selv om der er tegnet en afløbsforsikring. Husk, der er stadig noget der hedder selvrisiko. Der er 2 måder, man kan stoppe på; den frivillige og den ufrivillige. Den første kan planlægges, og det bør gøres i god tid. Der dukker mange overraskelser op, man skal tage stilling til. Den ufrivillige, ved konkurs eller den, man ikke taler om, nemlig ved død. Ved død skal boet/enken være klar over, at selvrisikoen og afløbsforsikringen stadig eksisterer. Frivilligt ophør af firmaet Der er flere årsager. Ingen arbejde. Man går konkurs. Vil på efterløn eller pension. Inden man stopper og i god tid, skal foreninger, arbejdsløshedskasse informeres. F.eks. DANA, IAK, SSB, IDA mm. Tidspunktet er meget væsentligt af hensyn til skatten. Når firmaet realiseres, er der nogle værdier, og det er en skattemæssig fordel at fordele disse over et par år. Revisoren og skattevæsenet kan rådgive om forholdene. Så er der regnskabsafslutning, afvikling af skat og moms. Ikke at forglemme ansvarsforsikring og afløbsforsikring. Hvor meget skal afsættes til krav/selvrisiko i de følgende år? Husk man er personlig ansvarlig, selv om man er ansat i et firma. Der foreligger vel en skriftlig aftale med firmaet om disse forhold? Har firmaet påtaget sig ansvaret, er det i orden, så længe det eksisterer. Går det konkurs og lukker, er det den bygningssagkyndige personligt, der hæfter. Hvor stor er selvrisikoen eller kr. Er der tegnet afløbsforsikring og hvor. Ufrivillig ophør død En ting er helt sikkert, vi skal alle dø og for de fleste sker det på et ubelejligt tidspunkt. Hvad skal de efterladte boet gøre? Omgående få advokatbistand. Man kan i tide indsætte en bobestyrer/eksekutor d.v.s. en advokat der kender testamente mm. Drives firmaet i selskabsform (ApS eller A/S) hæfter selskabet indtil opløsning/konkurs er afsluttet. Ifølge advokat Ole Theut (fra firmaet Meile og Monberg), der behandler mange større bosager, begrænses den personlige hæftelse ved indrykning af en annonce i Statstidende (præklusivt proklama). Et krav skal anmeldes inden 8 uger efter annoncens offentliggørelse. Anmeldes krav senere er boet og dermed arvingerne fri for ansvar. SBB har forespurgt justitsministeriet og fået det svar, at det kun gælder ved død, altså ikke ved firmaophør. Den personlige hæftelse er fortsat gældende. Der foreligger så vidt vides ikke domsafsigelser vedrørende disse forhold, der kan danne præcedens. Udover de økonomiske og juridiske forhold er der de rent faglige. Igangværende sager og krav skal behandles og afsluttes. Vores arbejde er specialiseret, andre arkitekter og ingeniører kan ikke gå ind i sagerne, når de ikke er beskikket, og kan ikke bistå boet. SBB (Sammenslutning af Beskikkede Bygningssagkyndige) er i gang med at oprette en servicetjeneste, som sender kollegaer ud til den efterladte for at hjælpe med faglige gøremål. Hvor stor en selvrisiko? Selvrisikoens størrelse er meget individuel og afhænger af antallet af sager og grundighed ved udarbejdelse af rapporter. Andre forhold kan spille ind, f. eks. som da eternitfabrikken ikke ville betale helt for dårlige tagplader. Det rejste en række sager mod de bygningssagkyndige. På figur 1 kan man sætte sine tal ind og se, hvilket beløb det kan dreje sig om. Vær opmærksom på, at krav under selvrisikoen ikke kan påregnes behandlet helt af forsikringsselskabet med afløbsforsikringen. Det er således et betragteligt beløb der kan komme på tale, og det virker større, når det ses udfra økonomien med en pensionsindkomst. Kommer der en sag, kan det koste sommerferien det år. Man kan ikke forsikre sig mod disse krav. SBB har en fordelagtig forsikringsaftale med et forsikringsselskab og arbejder på en tillægsforsikring, der minimerer beløbets størrelse. Vi er mange, der afventer resultatet med spænding. Testamente Det er ikke nok at tale om oprettelse af et testamente. Det bør gøres. Det kan advokater berette om, når den efterladte sidder med alle problemerne. Ved død lukkes alle konti, som den afdøde har. En enke kan således ikke hæve til huslejen, før boet er gjort op, selv om de har fælleseje. Skal børn have deres del af arven nu, så må enken måske gå fra huset. Der er mine børn, dine børn, vores børn og den yndlings nevø der altid kom og hjalp med haven. Den nuværende regering har nævnt, at den vil bløde op for tvangsarv. Ovenstående er et trist emne for en artikel, men jeg mener, at spørgsmålet er så vigtigt, at det bør debatteres. Selvrisiko kr. I firma regi (når firmaet eksisterer) Med en beskatning 33 % svarer det til ca kr. i tab. Efter stop af firma Med en beskatning 45 % svarer det til ca kr. i tab. 5 års virke som bygningssagkyndig 75 sager om året, giver 375 sager som er udestående. Risiko for krav 1 2 % Forventet krav er 3 7 stk. 7 x = kr. Figur 1 2 HUSEFTERSYN NYT 3/02

3 OBLIGATORISK Ny bekendtgørelse om huseftersynsordningen Pr. 1. september 2002 trådte en ny bekendtgørelse nr. 706 om Huseftersynsordningen i kraft. Der er udarbejdet et nyt bilag til bekendtgørelsen med de aktuelle takster mv. Af bilaget fremgår som noget nyt også betalingen for deltagelse i optagelseskurset. Bekendtgørelsen er udsendt til de beskikkede bygningssagkyndige i september Bekendtgørelsen kan downloades på og en oversigt over ændringerne kan ses på Indberetningsfristen på 14 dage skal overholdes For atter en gang at skærpe opmærksomheden og oplyse om vigtigheden af, at der foretages rettidige indberetninger af tilstandsrapporter, følger her Sekretariatets procedure for manglende indberetning af tilstandsrapporter i henhold til 14 og 7 i bekendtgørelse om huseftersynsordningen nr af 22. august I de tilfælde hvor Sekretariatet konstaterer, at en beskikket bygningssagkyndig undlader at indsende tilstandsrapporter inden for tidsfristen, kontakter Sekretariatet den beskikkede bygningssagkyndige med henstilling om at overholde tidsfristen. Sekretariatet vil i gentagelsestilfælde indskærpe overfor den beskikkede bygningssagkyndige, at indberetningsfristen skal overholdes. Sekretariatet kan ved yderligere tilfælde overdrage sagen til Økonomi- og Erhvervsministeriet med henblik på inddragelse af beskikkelsen i overensstemmelse med bekendtgørelsen om huseftersynsordningen 7. Manglende indberetning kan således medføre en inddragelse af beskikkelsen som bygningssagkyndig, hvorfor Sekretariatet henstiller til de beskikkede bygningssagkyndige om at overholde indberetningsfristen af tilstandsrapporter. Sekretariatet foreslår, at udarbejdede tilstandsrapporter bliver indberettet på en fast ugedag hver uge, uanset antallet af tilstandsrapporter. For at lette Sekretariatets arbejdsopgaver i forbindelse med behandlingen af indberetninger skal vi anmode om følgende: At filer navngives som foreslået af edbprogrammet med H efterfulgt af løbenummeret på rapporten, fx H hs4 At løbenummeret er det korrekte nummer, og at der ikke er tastefejl i dette. At der indberettes en gang pr uge, enten via mail eller diskette. At man på det lukkede område løbende kontrollerer, at de indsendte tilstandsrapporter er indlæst. Er de ikke det, skal de omgående indsendes igen. At der ikke indberettes filer med andet indhold end tilstandsrapporter. På det lukkede område er punktet Se hvilke købte rapportnumre Sekretariatet ikke har registreret i databasen et vigtigt punkt at holde øje med. Indholdet i denne liste afspejler nemlig tilstandsrapportnumre, som i mange tilfælde er glemt anvendt, og dermed kan bruges, også selvom der er tale om gamle numre. Listen dækker også over tilstandsrapportnumre, som man tror, er indberettet korrekt, fordi de ikke optræder på listen over Rapporter der har givet problemer ved indlæsning, men som viser sig aldrig at være indsendt på grund af diverse edb-tekniske problemer. Sekretariatet skal anbefale, at man indberetter samtlige tilstandsrapportnumre fra de ikke registrerede. Uanset om disse i diverse egne førte lister står som indsendte. De mangler i sekretariatets database. Underskrift på fællesejet ved ejerlejligheder Vi har til Erhvervs- og Boligstyrelsen rejst spørgsmålet om, hvem der skriver under på sælgeroplysningerne i den tilstandsrapport, der vedrører fællesejet, når der udarbejdes tilstandsrapporter på en ejerlejlighed. Erhvervs- og Boligstyrelsen har drøftet spørgsmålet med Justitsministeriet. Parterne er enige om, at sælgeroplysningerne også i tilstandsrapporten vedr. fællesejet skal underskrives af sælgeren af den enkelte ejerlejlighed. Vi kan oplyse, at vi er i gang med at indhente svar på de mange spørgsmål, der er kommet i forbindelse med tilstandsrapporter på ejerlejligheder, og der vil i næste udgave af HE nyt komme en artikel om emnet. HUSEFTERSYN NYT 3/02 3

4 OBLIGATORISK Landbrugsejendomme Sekretariatet har kunnet konstatere en del usikkerhed blandt de beskikkede bygningssagkyndige om, hvordan man skal udarbejde tilstandsrapporter for landbrugsejendomme. Herunder kan læses retningslinier for tilstandsrapporter på landbrugsejendomme. Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom, som Huseftersynsordningen er underlagt, giver, at loven kun gælder for ejendomme, som hovedsagelig anvendes til beboelse for sælger eller hovedsagelig er bestemt til beboelse for køber, samt at ejendommen ikke er undergivet landbrugspligt. når landbrugspligten efterfølgende er ophævet i forbindelse med salget, er ejendommen omfattet af ordningen. Hvad skal gennemgås Ved en gennemgang af ovenstående ejendomme skal samtlige bygninger uden undtagelse medtages i tilstandsrapporten. Er sekundære bygninger i så dårlig stand, at det ikke tjener noget formål at foretage huseftersyn og udfærdige tilstandsrapport for disse bygninger, kan disse dog undtages på normal vis. Det er ikke tilladt at undtage bygningerne af anden årsag. Andre bygninger kan derfor heller ikke undtages som følge af, at de benyttes til erhverv. tilstandsrapporten. I HE-nyt 3/00 skrev vi, at oplysningen kun skulle anføres i et følgebrev, men efter at have diskuteret det igennem med Økonomi- og Erhvervsministeriet, er vi kommet frem til, at det mest optimale er at anføre det i tilstandsrapporten. Bemærkning i tilstandsrapporten Under punktet Andre Bygningsoplysninger skrives: Tilstandsrapporten er kun omfattet af Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom under forudsætning af, at landbrugspligten er ophævet i forbindelse med salget af ejendommen. Dog kan ejendomme med landbrugspligt komme ind under ordningen, hvis købsaftalen er betinget af, at landbrugspligten ophæves. Dette skal tolkes således, at først Ophævelse af landbrugspligt skal fremgå Hvis handlen er betinget af, at landbrugspligten ophæves, bør dette oplyses i selve AKTUELT Huseftersyn Nyt Nyt Design Huseftersyn Nyt udkommer nu i nyt design. Bladet er blevet ændret for at give det et løft og et mere nutidigt udtryk. Samtidig har der også været et behov for nemmere at kunne orientere sig i bladet. Den helt store ændring udover det grafiske er, at artiklerne nu er inddelt i temaer; Obligatorisk, Aktuelt og Jura. Obligatorisk er regler og retningsliner, som skal læses og efterleves. PDF-udskrift af tilstandsrapporter De beskikkede bygningssagkyndige har nu mulighed for selv at lave pdfudskrifter af tilstandsrapporter. I juli/august måned kørte Sekretariatet en brugerundersøgelse på hjemmesiden, som skulle afdække behovet for et tillægsprogram til tilstandsrapportprogrammet, som kunne udskrive tilstandsrapporter i en samlet pdf-fil. Vi fik 74 tilbagemeldinger og på baggrund af disse, har vi bl.a konkluderet følgende: 1) Der er et tydeligt behov for et sådant program. 2) Man ønsker at kunne udskrive tilstandsrapporter fra tidligere versioner af tilstandsrapportprogrammet. 3) Man er generelt villig til at købe et program for ca. kr. 1500,-. 4) Man ønsker nem mulighed for at gemme og sende dannede pdf-filer. Det kan ikke betale sig at egenudvikle et programmodul til at udskrive tilstandsrapporter som samlede pdf-filer, fordi der allerede findes et program på markedet, som præcis opfylder de ønskede behov, og som samtidig kan købes til ca. 1/3 af den pris, som vi kan producere det til. Programmet hedder pdffactory og kan downloades fra Internettet på adressen Det er meget nemt at anvende. Læs mere på under det lukkede område for bygningssagkyndige. 4 HUSEFTERSYN NYT 3/02

5 AKTUELT Afholdte infomøder Resultatet af gruppearbejderne Der var tilfredshed med de afholdte Informationsmøder, hvor arbejdsgrupperne fastlagde krav til Værktøjer, Tilgængelighed, Karakterer/tekstfelter i tilstandsrapporten. På heldagsmøderne blev der på baggrund af oplæg fra Michael Spove og Tommy Glindvad, diskuteret værktøjer, tilgængelighed og via foto af skader blev det diskuteret, hvordan skaderne skulle bedømmes og indskrives i tilstandsrapporten. Med hensyn til værktøj og de krav der stilles, var der bred enighed om, at man ikke kan undvære en lygte, en kikkert, en fugtighedsmåler og en stige. Man har nok ikke brug for en hammer, forstørrelsesglas og en revnemåler ved et huseftersyn. Der var bred enighed om, at stigen skal kunne være i et bagagerum på en bil. Der var enighed i alle grupper om, at stigen bør være ca. 4 m +/- 50 cm for at kunne bruges i det daglige og af én mand. Ved denne definition kan næsten alles krav til længden blive overholdt. I grupperne var der delte meninger om typen af fugtighedsmåler. 2/3 mente, det skulle være en indstiksmåler, mens 1/3 mente, at det skulle være en overflademåler. Det skal bemærkes, at begge typer har deres styrker og svagheder, så det er ikke muligt at foretage en endelig afgørelse på dette punkt. Alle var enige om, at man skal have værktøj med til at undersøge styrken af træværk samt til andre undersøgelser, men om det skal være en syl eller en skruetrækker, der også kan bruges til andre formål, var der delte meninger om. Alle i grupperne var enige om, at adgangsforholdene på stedet skal være rimelige for at kunne foretage et korrekt eftersyn af tagrum/krybekælder. Hvis forholdene ikke er tilfredsstillende, vil den beskikkede bygningssagkyndige sikre sin egen færden i rummet i stedet for at se på bygningen. Det er reelt ikke muligt at foretage et effektivt eftersyn, når forholdene ikke er optimale og tilfredsstillende. Taglemme bør helst være på ca. 60x60 cm for, at man kan komme op på loftet. Stigen skal være anbragt forsvarligt, så den er sikret mod udskridning og væltning. Der var stor enighed om, hvor højt frirummet skal være i et tagrum for, at man kan udføre et effektivt eftersyn. Med gangbro bør højden være min. 105 cm og lokalt ned til 75 cm og uden gangbro min. 180 cm og lokalt ned til 150 cm, samtidig skal spær være synlige og kunne betrædes uden at ødelægge isoleringen. Spærene skal være i skridtafstand dog maks. en meter. Lemme til krybekælder skal have et lidt større mål for, at man kan bukke sig sammen i lemmen for at komme ned i krybekælderen. Her var kravet ca. 60 x 70 cm. Kravene til selve krybekælderen bør være, at den er relativ tør, samt at frihøjden er min. 80 cm og lokalt ned til 65 cm. Det er også et krav om, at der skal være ordentlig luft og helst en person tilstede, der kan tilkalde hjælp udefra. På mødet blev der forevist billeder af ejendomme med skader, og i grupperne blev disse fotos så diskuteret. Uden at gå i detaljer kan det oplyses, at der var rimelig god overensstemmelse grupperne imellem og forskelle i afgørelsen skyldes væsentligt de forudsætninger, der blev gjort under bedømmelsen af skaderne. Sekretariatet arbejder p.t. på en revision af håndbogen. De oplysninger og krav, der kom frem på møderne, vil blive indarbejdet i den nye håndbog i det omfang, det er praktisk muligt. Målet er, at der skal være overensstemmelse mellem håndbogens krav, og hvad der i marken er praktisk muligt og anvendeligt. Læs mere: Koordinering med Sekretariatet for Energimærkning Sekretariatet for Energimærkningsordningen overgik pr. 1. juli 2002 til Dansk Energi Management A/S, der har etableret sig i Vandflyverhangaren, Refshalevej Kbh. K. Der har tidligere været en tæt koordinering mellem de to ordninger, og koordineringen vil i fremtiden blive sikret ved løbende kontakt og møder mellem de to sekretariater. Der er afholdt 2 koordinerende møder mellem de to sekretariater i efteråret Du kan læse mere om EM-ordningen på sekretariatets hjemmeside Læs mere: HUSEFTERSYN NYT 3/02 5

6 JURA Domme og ankenævnsafgørelser Fugt der suges op i vægge I et hus fra 1910 klagede køber over, at den beskikkede bygningssagkyndige burde have konstateret, at der var fugtskjolder på vægge inde i huset mod terræn. Af ankenævnskendelsen fremgår det, at: Uanset at et hus er fra 1910 kan en køber ikke forventes at være forberedt på, at der trænger fugt op i væggen, når tilstandsrapporten intet nævner herom. Det fremgår af sagen, at der ikke var enighed om, at forholdet var visuelt ved gennemgangen af ejendommen, og at afgørelsen er truffet som en flertalsafgørelse som pålagde den beskikkede bygningssagkyndige et ansvar. Vegetation I forbindelse med en ankesag, hvor køber har anket den på stedet udførte tilstandsrapport, fremgår det i den udførte tilstandsrapport, at der under punktet utilgængelighed er anført følgende tekst: Visse steder er facader og sokler tildækket med vegetation, oplagrede effekter eller anbragt terrassegulv. Af ankenævnets afgørelse fremgår blandt andet følgende: Derimod har man ikke fundet, at indklagedes meget generelt formulerede forbehold vedrørende vegetation i sig selv ville udelukke et erstatningsansvar. Heraf følger, at er der noget som dækker for en bygningsdel, bør samme defineres, så man kan se årsagen og hvilken bygningsdel, denne utilgængelighed omfatter. Løse fliser og utætte fuger I en ankenævnssag havde den beskikkede bygningssagkyndige anført at enkelte fliser i bad var skrukke samt defekte, og at fuger havde lettere revnedannelse. Disse punkter havde fået karakteren K1. Af afgørelsen fremgår det: Derimod burde indklagede have karaktergivet klinker og fuger med K3, hvorfor indklagede har pådraget sig et ansvar for dette forhold. Termoruder I en ankenævnssag har sælger oplyst, at der var enkelte punkterede termoruder. Den beskikkede bygningssagkyndige har alene i rapporten på side 4 anført Afhængig af vejrliget på besigtigelsesdagen kan det være svært at konstatere fejl (e.v.t. dugruder) i termoruder, da fejl ikke altid er synlige. Den beskikkede bygningssagkyndige blev pålagt et ansvar, selv om udbedringsbeløbets størrelse ligger under den grænse der normalt fører til, at Ankenævnet undlader at tage stilling til den beskikkede bygningssagkyndiges ansvar, som følge af at det ikke i rapporten var sket en vurdering af disse ruder, ligesom det heller ikke specifikt fremgår, at ejendommens øvrige ruder er undersøgt. I en anden sag om 14 punkterede termoruder havde den beskikkede bygningssagkyndige i sin rapport taget forbehold for termoruder, og i tillæg til rapporten anført levetider på termoruder på ca år. Syn og skøn viste at ruderne var fra 1973 og samme anførte, at levetiden var 15 år. Den sagkyndige blev pålagt et ansvar som følge af oplysningerne sammenholdt med, at der ikke i rapporten var oplyst nærmere om, hvilken undersøgelse der var foretaget på stedet med henblik på at afdække forholdet. 6 HUSEFTERSYN NYT 3/02

7 SPØRGSMÅL OG SVAR Utilgængelige bygningskonstruktioner? Hvordan behandler jeg utilgængelige bygningskonstruktioner i tilstandsrapporten?! Konstruktioner med unormale adgangsforhold skal anføres på side 4 med afkrydsning af punkterne under bemærkninger om utilgængelige bygningsdele mm. På samme side under punktet uddybende kommentarer til pkt.1-4, gives der en forklarende tekst og definition af forholdet. Skulle der undtagelsesvis ikke være plads til at få den fulde tekst med her, skal der herfra henvises til siden med Den bygningssagkyndiges noter i forbindelse med vurdering af og skøn over skadeårsager og konstruktioner, hvor der så skulle være plads til den fulde tekst. Indbygningsspot? Hvordan forholder den beskikkede bygningssagkyndige sig ved indbygningsspot (indbyggede halogenlamper)?! I forbindelse med et syn skal den beskikkede bygningssagkyndige afgøre, om der er skader eller risiko for skader, herunder risiko for skader som følge af eventuel overophedning/opvarmning fra spottene, samt om der er tegn på åbenlyse ulovligheder i forbindelse med samme. Da gennemgangen er visuel, og den beskikkede bygningssagkyndige ikke må foretage indgreb i installationen, er det ikke muligt at undersøge bagvedliggende konstruktioner samt ventilationsmuligheder samme sted. Dugpunktsmåling? Skal der tages forbehold for manglende dugpunktsmåling af termoruder i tilstandsrapporterne?! Nej. Som det fremgår af Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige er dugpunktsmåling ikke omfattet af eftersynet, og derfor skal der ikke tages forbehold i tilstandsrapporten. KURSER OG KONFERENCER DS 418 erfaringer og praksis Optagelseskursus for bygningssagkyndige Kurset udbydes i forbindelse med, at alle nu skal til at anvende DS 418 s 6. udgave til varmetabsberegninger. Standarden er ikke blevet lettere at anvende; der kræves flere komplicerede skøn og beregninger. Med dette kursus sigtes der på, at gøre DS 418 til et effektivt og let anvendeligt arbejdsredskab for flest mulige brugere. Vi vil udnytte alle de erfaringer der er gjort løbende i det første års overgangsperiode, og går på dette grundlag helt tæt på den praktiske brug af standarden. Tid og sted 10. april 2003 Byggecentrum Ballerup 2 ½ dages internat-optagelseskursus hos Byggecentrum i Middelfart. Der er i kurset lagt vægt på at indarbejde praktiske øvelser, således at kursisterne bla. udfører Huseftersyn og Tilstandsrapport i praksis. Husk, at tilmelding til kurset forudsætter, at sekretariatet har godkendt din uddannelse og erhvervserfaring. Tid og sted maj 2003 Byggecentrum Middelfart Tilmelding kan ske på en af følgende måder: Brug hvor du kan tilmelde dig online Ring til os på telefon Mail: PUBLIKATIONER OG UDGIVELSER Gratis BYG-ERFA erfaringsblade Tilbud til de beskikkede bygningssagkyndige om gratis BYG-ERFA online de første 2 måneder i Sekretariatet har fra BYG-ERFA fået et tilbud om, at de beskikkede bygningssagkyndige kan få adgang til BYG-ERFA online resten af året. Læs mere i vedlagte orientering fra BYG-ERFA. BYG-ERFA blade kan bestilles via Yderligere informationer kan fås på BYG-ERFA s hjemmeside eller hos sekretariatet tlf eller mobil Nye BYG-ERFA erfaringsblade BYG-ERFA blad (42) Ydervægge efterisoleret med porøse træfiberplader BYG-ERFA blad Udeluftventilerede krybekældre BYG-ERFA blad Indbygning af halogenspots i isolerede loftkonstruktioner Læs mere: HUSEFTERSYN NYT 3/02 7

8 STATISTIK Nye ansigter i sekretariatet Rie Mayland Nielsen er ansat i Byggecentrum pr. 1. august 2002 som projektleder for Byggecentrums del af opgaverne i HE-Sekretariatet. Byggecentrums opgaver er primært af informationsmæssig og uddannelsesmæssig karakter. Rie er uddannet bygningsingeniør og kommer fra Teknologisk Institut, hvor hun var ansvarlig for Energimærkningsordningen. Bente Nilsson er pr. 1. november 2002 overflyttet til HEsekretariatet til varetagelse af det daglige sekretærarbejde. Bente vil primært passe telefonen og være vores ansigt udadtil. Endvidere vil hun bistå med korrespondancen og kontakten til de bygningssagkyndige. Bente har en fortid som sekretær og korrespondent i Byggeridivisionen på Teknologisk Institut. I næste nummer kan du bla. læse om: Tema om ejerlejligheder Revision af Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige Alger på murværk Noter i tilstandsrapporter Bagatelskader og selvrisiko Tagsten Problemer med holdbarheden af tegltagsten Skimmelsvampe By og Byg (Statens byggeforskningsinstitut) har netop udgivet deres nyeste forskningsresultater indenfor skimmelsvampe i bygninger. Udgiver Sekretariatet for Huseftersynsordningen Postboks 141, 2630 Taastrup Telefon: Telefax: Layout Byggecentrum Gitte Pedersen Repro og tryk IT-Grafik ApS Oplag Redaktion Rie Mayland Nielsen (ansvarshavende) Bjarne Leander Poulsen Lars Tangaa-Andersen Erik Tollstorff Redaktionen er sluttet 13. dec Næste nummer udkommer i marts Udkommer 4 gange årligt. Citation fra Nyhedsbrevet skal ske med tydelig kildeangivelse. Artikler udefra udtrykker ikke nødvendigvis Sekretariatets eller Erhvervs- og Boligstyrelsens synspunkter og holdninger. HUSEFTERSYN NYT 3/02 Kan læses på og downloades fra som også omfatter mange andre praktiske værktøjer for bygningssagkyndige. Adresser og telefonnumre Henvendelser om rapportløbenumre og kurser bedes rettet til Byggecentrum, Lautrupvang 1B, 2750 Ballerup Telefon Telefax HUSEFTERSYN 3/02 Faglige spørgsmål bedes rettet til Sekretariatet for Huseftersynsordningen, Postboks 141, 2630 Taastrup Telefon Telefax mandag-torsdag klokken 8-16 fredag klokken ISSN

1/03. Bedre information til køber og sælger. Indhold

1/03. Bedre information til køber og sælger. Indhold Indhold Aktuelt 2 Obligatorisk 3 Obligatorisk 4 Aktuelt 5 Spørgsmål og svar 6 Publikationer og udgivelser 6 Kurser og konferencer 7 Statistik 8 H U S E F T E R S Y N N Y T 1/03 Bedre information til køber

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: 27. juni Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: 27. juni Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: 27. juni 2012 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Desuden mangler der udeluftventiler i kælderen.

Desuden mangler der udeluftventiler i kælderen. Skønsmandens erklæring 8106 Oversigt over klagepunkter 1. 2. Fugt og skader i kældervægge. Olietanken. Vejret på besigtigelsestidspunktet Tørvejr svag vind ca. 24 0. Øvrige forhold Klagers selvrisiko på

Læs mere

Solgte ejendomme. Solgte rapporter Modtagne rapporter. Antal tusinde rappporter. Jan. Okt. Apr. Juli. På de næste sider

Solgte ejendomme. Solgte rapporter Modtagne rapporter. Antal tusinde rappporter. Jan. Okt. Apr. Juli. På de næste sider huseftersyn nyt 4/ fra Sekretariatet for Huseftersynsordningen til de beskikkede bygningssagkyndige meddelelser fra sekretariatet Ændring af spørgsmål til sælger Ved indførelse af den nye tilstandsrapport

Læs mere

(DE) om den fremtidige administration af ordningen. Aftalens fulde ordlyd er gengivet på www.hesyn.dk.

(DE) om den fremtidige administration af ordningen. Aftalens fulde ordlyd er gengivet på www.hesyn.dk. Indhold Bygningssagkyndiges deltagelse i syn og skøn ved Ankenævnet for Huseftersyn Ny bekendtgørelse om huseftersynsordningen Levetider i tilstandsrapporten Indberetning af krav En halv million tilstandsrapporter

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12049. Besigtigelsesdato: 04-06-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12049. Besigtigelsesdato: 04-06-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Besigtigelsesdato: 04-06-2012 SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12049 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

bliver styret via brugernavn og adgangskode, som sekretariatet tildeler den enkelte

bliver styret via brugernavn og adgangskode, som sekretariatet tildeler den enkelte Indhold Årsberetning 2 Skader på kviste beklædt med zink 2 Forbehold 3 Præklusivt Proklama 3 Fugt problemer i træhuse 3 ERFA-grupper og information 4-5 Tilstandsrapport eller Byggeteknisk gennemgang? 5

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

Advarsel for alvorlige fejl i en tilstandsrapport

Advarsel for alvorlige fejl i en tilstandsrapport Advarsel for alvorlige fejl i en tilstandsrapport Afgørelse: Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig en advarsel for alvorlige fejl i tilstandsrapporten H. Påtalen tildeles i henhold til 7 stk.

Læs mere

Boligudvalget 2010-11 L 89 Bilag 12 Offentligt

Boligudvalget 2010-11 L 89 Bilag 12 Offentligt Boligudvalget 2010-11 L 89 Bilag 12 Offentligt Huseftersynsordningen til revision Debatindlæg ved: Ing. Sven Heiner Beskikket bygningssagkyndig HE nr. 9 Beskikket energikonsulent EK nr. 9 Teknisk revisor

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7217 Oversigt over klagepunkter: 1. Ulovligt gulvafløb. 2. Bagfald på gulv i badeværelset. 3. Utætte fuger i badeværelset. 4. Skade ved loft i badeværelset. 5. Eftergivende gulve

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Mandag, den 2. april 2012, kl. 13:00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Mandag, den 2. april 2012, kl. 13:00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L. SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: Mandag, den 2. april 2012, kl. 13:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Påtale for fejl i en tilstandsrapport

Påtale for fejl i en tilstandsrapport Sag: Scan-jour Påtale for fejl i en tilstandsrapport Afgørelse: Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig en påtale for fejl i tilstandsrapporten H 07- -0031, af 24. april 2007, jf. 10 stk. 2, i

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13025

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13025 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13025 Besigtigelsesdato: Fredag den 17. maj 2013. Kl. 10.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

OBHI-TILLÆG. Thomas Bach Sørensen. Konklusion... 1 Bygningsdelenes tilstand... 1 Prissætning... 2 Skønnede restlevetider... 3

OBHI-TILLÆG. Thomas Bach Sørensen. Konklusion... 1 Bygningsdelenes tilstand... 1 Prissætning... 2 Skønnede restlevetider... 3 Adresse: Søvangen 8 Postnr./ By: 8830 Tjele Dato: 28. oktober 2013 Sagnr.: 1084507 HE-nr.: 2698 Konsulent: Thomas Bach Sørensen OBH Ingeniørservice A/S Videncenter Tlf. 7021 7240 obh@obh-gruppen.dk www.obh-gruppen.dk

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8096 Oversigt over klagepunkter: 1. Revner i tagplader Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har beskrevet forholdene korrekt i tilstandsrapporten. Klager

Læs mere

Solgte ejendomme. Solgte rapporter Modtagne rapporter. Antal tusinde rappporter. Okt. Jan. Jan. Apr. Juli

Solgte ejendomme. Solgte rapporter Modtagne rapporter. Antal tusinde rappporter. Okt. Jan. Jan. Apr. Juli 3/1 fra Sekretariatet for Huseftersynsordningen til de beskikkede bygningssagkyndige nyt fra sekretariatet Forbrugernes tillid? Forbrugerne skal kunne have tillid til tilstandsrapporten, de bygningssagkyndige

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport. 1 København, den 4. januar 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig statsautoriseret ejendomsmægler Solvejg Ramkær ApS Smedegade 6 4200 Slagelse Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde et fritidshus til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. De indklagede havde et fritidshus til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut.ejendomsmæglere MDE Lars Elbæk og Kim Haubjerg Johansen Vestergade 15 3200 Helsinge Nævnet har modtaget klagen den 20. august 2010. Klagen angår

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13015

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13015 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13015 Besigtigelsesdato: Mandag, den 29. april 2013, kl. 14:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11100

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11100 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11100 Besigtigelsesdato: 10.10.11 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 6239 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Pkt. 1 Flækkede tagsten på taget Pkt. 2 Huller i skotrenden ukorrekt udført Pkt. 3 Vandgennemtrængning i loft i køkken Utæt tag.

Læs mere

JUSTITSMIN1STE Lovafdelingen

JUSTITSMIN1STE Lovafdelingen Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del Bilag 92 Offentligt Folketinget Boligudvalget Christiansborg 1240 København K JUSTITSMIN1STE Lovafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Sagsnr.: Dok.: ET Formueretskontoret

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8184 Oversigt over klagepunkter: Pkt.1 Nedbøjning/mellemrum af/ved facadebjælke over vinduesparti ses ved afstand mellem facadebjælke og rem/spær. Krav Ændring af afstivning af bærende

Læs mere

Orientering til sælger om tilstandsrapport

Orientering til sælger om tilstandsrapport Orientering til sælger om tilstandsrapport Der er indgået aftale med Arkitekthuset Vodskov A/S om udarbejdelse af tilstandsrapport. Formålet med at få udarbejdet en tilstandsrapport er at frigøre sælger

Læs mere

Scan-jour og -310 Påtale 16. oktober 2007 for fejl i en tilstandsrapport

Scan-jour og -310 Påtale 16. oktober 2007 for fejl i en tilstandsrapport Scan-jour 414-00145 og -310 Påtale 16. oktober 2007 for fejl i en tilstandsrapport Afgørelse: Der tildeles hermed beskikket bygningssagkyndig Frank Scholkman en påtale for fejl i tilstandsrapporten H 06-01984-0312.

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin villalejlighed og indgik derfor den 18. februar 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin villalejlighed og indgik derfor den 18. februar 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ advokat Steen Lundbye Nørre Voldgade 19 1358 København K Nævnet har modtaget klagen den 28. januar

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8118 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Isolering på loft Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har nævnt forholdet med den ødelagte isolering

Læs mere

Skønsmandens erklæring J. nr. 8086

Skønsmandens erklæring J. nr. 8086 J. nr. 8086 Oversigt over klagepunkter: 1. Fejlagtige oplysninger om ydervægskonstruktion. Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: Vi klager over, at den byggesagkyndige ikke har videregivet

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13152

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13152 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13152 Besigtigelsesdato: 20.02.2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Solgte ejendomme Solgte rapporter Modtagne rapporter. Antal tusinde rappporter. Jan. Okt. Apr. Apr. Juli. Juli. Ankenævnet for Huseftersyn

Solgte ejendomme Solgte rapporter Modtagne rapporter. Antal tusinde rappporter. Jan. Okt. Apr. Apr. Juli. Juli. Ankenævnet for Huseftersyn huseftersyn nyt 3/ fra Sekretariatet for Huseftersynsordningen til de beskikkede bygningssagkyndige meddelelser fra sekretariatet Statusopgørelse I løbet af september udsender Sekretariatet en ny statusopgørelse

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 11035 Besigtigelsesdato: Torsdag, den 16. juni 2011, kl. 14:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Annemette Ross Sagsnr.: 2013-0032-0567 Dok.: 1041322 Opfølgning på Folketingets By-

Læs mere

Sikkerhedsstyrelsen. Sendt pr. e-mail til sik@sik.dk. Forsikring & Pensions svar på høring af håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder,

Sikkerhedsstyrelsen. Sendt pr. e-mail til sik@sik.dk. Forsikring & Pensions svar på høring af håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, Sikkerhedsstyrelsen Sendt pr. e-mail til sik@sik.dk s svar på høring af håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter Hermed følger s bemærkninger til "Håndbog

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 17040 Besigtigelsesdato: Den 05.07.2017 og 20.07.2017 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 7/2011/142

SKØNSERKLÆRING J.nr. 7/2011/142 SKØNSERKLÆRING J.nr. 7/2011/142 Besigtigelsesdato: 2. maj 2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.)

Læs mere

Orientering til sælger Tilstandsrapport

Orientering til sælger Tilstandsrapport Orientering til sælger Tilstandsrapport Du har bedt factum2 om at udføre tilstandsrapport på din ejendom. Formålet med at lade en tilstandsrapport udføre er at frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. februar 2012 blev der i sag 151-2011 Ejendomsmæglervirksomheden BB indbragt af Erhvervs- og Byggestyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 21. februar 2011 har Erhvervsstyrelsen

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 14139

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 14139 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14139 Besigtigelsesdato: Den 12. januar 2015 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.)

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: 12. marts 2012 kl Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: 12. marts 2012 kl Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: 12. marts 2012 kl. 14.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

nyt fra sekretariatet

nyt fra sekretariatet fra Sekretariatet for Huseftersynsordningen til de beskikkede bygningssagkyndige nyt fra sekretariatet Ny leder af Sekretariatet på Teknologisk Institut Som meddelt i Huseftersyn-Nyt 1/2 fratrådte Bjarne

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13037

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13037 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13037 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget torsdag d. 8. august 2013 i tidsrummet mellem kl. 10.00 og 12.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

Læs mere

Justitsministeriet. Sendt pr. til og Sagsnr Forsikringsbranchens erfaringer med Huseftersynsordningen

Justitsministeriet. Sendt pr.  til og Sagsnr Forsikringsbranchens erfaringer med Huseftersynsordningen Justitsministeriet Sendt pr. e-mail til jm@jm.dk og plj@jm.dk Sagsnr. 2012-7005-0020 Forsikringsbranchens erfaringer med Huseftersynsordningen 02.02.2017 er blevet anmodet om at komme med bemærkninger

Læs mere

Det er naturligvis frivilligt, om du vil deltage, men fordelen for dig er, at du får et gratis ekstra eftersyn af din ejendom.

Det er naturligvis frivilligt, om du vil deltage, men fordelen for dig er, at du får et gratis ekstra eftersyn af din ejendom. Dato: 11. juli 2013 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2013-620 Sagsbehandler: eta Dok id: notat Notat om ændringer af Håndbogen og HEWEB Dette notat indeholder en beskrivelse af ændringer, som foretages

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Skafdrup Lindegårdsvej 10 A 2920 Charlottenlund Nævnet har modtaget klagen den 26. september 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14058

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14058 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14058 Besigtigelsesdato: Mandag den 14.07.2014, kl. 10 00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12151

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12151 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12151 Besigtigelsesdato: Fredag, den 4. januar 2013, kl. 9:30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

DOM OM BYGNINGSSAGKYNDIGES ERSTATNINGSANSVAR

DOM OM BYGNINGSSAGKYNDIGES ERSTATNINGSANSVAR 10. FEBRUAR 2011 DOM OM BYGNINGSSAGKYNDIGES ERSTATNINGSANSVAR Bygningssagkyndig var erstatningsansvarlig, da det ikke var nok advarsel at give karakteren K1 i tilstandsrapporten for det forhold, at taget

Læs mere

Påtale for alvorlige fejl i en tilstandsrapport

Påtale for alvorlige fejl i en tilstandsrapport Sag: Scan-jour Påtale for alvorlige fejl i en tilstandsrapport Afgørelse: Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig en påtale for alvorlige fejl i tilstandsrapporten H 06- -0010, dateret, jf. 7 stk.

Læs mere

Vedlagt scan med forsikringspolice på [ejendommen]. Når jeg får oplysningerne fra revisor vedrørende varme-/olieudgiften sender jeg dem til dig.

Vedlagt scan med forsikringspolice på [ejendommen]. Når jeg får oplysningerne fra revisor vedrørende varme-/olieudgiften sender jeg dem til dig. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Svend Døssing, Jesper Navntoft og Tommy Erichsen v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har

Læs mere

Orientering til beskikkede bygningssagkyndige om brug af herev.dk

Orientering til beskikkede bygningssagkyndige om brug af herev.dk November 2009 Orientering til beskikkede bygningssagkyndige om brug af herev.dk Hjemmesiden www.herev.dk vedrører teknisk revision online i huseftersynsordningen. I denne orientering vises en række skærmbilleder

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12158

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12158 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12158 Besigtigelse d. 25. januar 2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 6. juni 2012 blev der i sag 167-2011 MM og NN mod Ejendomsmægler AA (adresse ukendt) v/ advokat BB og Ejendomsmæglervirksomheden CC [adresse] [by] v/ advokat BB afsagt sålydende Kendelse Ved brev af

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Der har været punkterede termoruder i vinduer ved køkken. Termoruderne er skiftet af glarmester. 2. Punkterede vinduer i køkken

Der har været punkterede termoruder i vinduer ved køkken. Termoruderne er skiftet af glarmester. 2. Punkterede vinduer i køkken 7263 Oversigt over klagepunkter: 1. Punkterede vinduer i soveværelse i tagetage 2. Punkterede vinduer i køkken 3. Rådangreb i vinduer i soveværelse i tagetage 4. Rådangreb i vinduer i badeværelse i tagetage

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 15165 Besigtigelsesdato: Den 14.01.2016 Ejendommen: xx Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) xx Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Lars Hyldgaard Sallinggade 2 7800 Skive Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udleveret en ikke gyldig tilstandsrapport

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13035

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13035 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13035 Besigtigelsesdato: 2013-06-14, fredag kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 31. oktober 2014 Energimærkning af ejendommen beliggende [XXX] energimærke

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 31. oktober 2014 Energimærkning af ejendommen beliggende [XXX] energimærke (Energibesparelser i bygninger) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX]

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

Ankenævnet for Huseftersyn

Ankenævnet for Huseftersyn Ankenævnet for Huseftersyn Årsberetning 2010 Indholdsfortegnelse Formandens beretning 1. Generelt om Ankenævnet for Huseftersyn 1.1. Ankenævnets historiske baggrund 1.2. Ankenævnets nedlæggelse 1.3. Ankenævnets

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2014 blev der i sag 226 2013 KK v/ejendomsmægler VV mod Ejendomsmægler NN afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 21. juni 2013 har VV på vegne af KK indbragt ejendomsmægler NN for Disciplinærnævnet

Læs mere

Udvalgte emner belyst gennem (rets)praksis. H.P. Rosenmeier

Udvalgte emner belyst gennem (rets)praksis. H.P. Rosenmeier Udvalgte emner belyst gennem (rets)praksis H.P. Rosenmeier Hvorfor jeg er her Det er vist efterhånden noget af et presset job at være bygningssagkyndig. Der er ikke lang tid til at lave tilstandsrapporterne,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 11039. Besigtigelsesdato: 06-07-2011. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 11039. Besigtigelsesdato: 06-07-2011. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Besigtigelsesdato: 06-07-2011 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift: SKØNSERKLÆRING J.nr.: 11039

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. februar 2012 blev der i sag 150-2011 Ejendomsmæglervirksomheden RR indbragt af Erhvervs- og Byggestyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 18. februar 2011 har Erhvervsstyrelsen

Læs mere

LANDSRETSDOM OM BYGNINGSSAGKYNDIGES ERSTAT- NINGSANSVAR

LANDSRETSDOM OM BYGNINGSSAGKYNDIGES ERSTAT- NINGSANSVAR 29. MARTS 2012 LANDSRETSDOM OM BYGNINGSSAGKYNDIGES ERSTAT- NINGSANSVAR Bygningssagkyndig havde handlet ansvarspådragende, da det ikke var tilstrækkelig advarsel at give karakteren K1 i tilstandsrapporten

Læs mere

Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1)

Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1) BEK nr 1262 af 14/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2012-4381 Senere

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7227 Oversigt over klagepunkter 1. 2. 3. Vandindtrængen ved skotrende mod øst Utætheder i tagbelægningen Utætte tagrender og tagnedløb Vejret på besigtigelsestidspunktet Regnbyger

Læs mere

Påtale for fejl i en tilstandsrapport

Påtale for fejl i en tilstandsrapport Scan-jour xxxxxxx Påtale for fejl i en tilstandsrapport Afgørelse Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig ----------------------------- en påtale for fejl i tilstandsrapporten H 08-xxxxx-0026 af

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7129 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1.Skimmelsvampe på vægge i køkken og gangen, konstateret fugt/vand i hulmur. 2. Opfugtning af murkrone og gavl mod syd. 3.Hjørne

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Solgte ejendomme Solgte rapporter Modtagne rapporter. Antal tusinde rappporter. Jan. Okt. Apr. Apr. Juli. Nye retsafgørelser

Solgte ejendomme Solgte rapporter Modtagne rapporter. Antal tusinde rappporter. Jan. Okt. Apr. Apr. Juli. Nye retsafgørelser huseftersyn nyt 1/ fra Sekretariatet for til de beskikkede bygningssagkyndige meddelelser fra sekretariatet Tilstandsrapport v.4. Fra 1. april med en overgangsperiode frem til 15. maj skal en ny tilstandsrapport

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr. 10128 Besigtigelse dato: 28. januar 2011 Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag: Plantegning Bilag 1 Facadetegning

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. september 2014 J.nr. 3009/3027-0063 Ref. ABK/SRO Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Påtale for fejl i en tilstandsrapport

Påtale for fejl i en tilstandsrapport Scan-jour ----------- --------------------- Påtale for fejl i en tilstandsrapport Afgørelse Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig ----------------------- en påtale for fejl i tilstandsrapporterne

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Jørgen Hedegaard Madsen Strandvejen 55, Lønstrup 9800 Hjørring Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14116

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14116 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14116 Besigtigelsesdato: Onsdag den 22. oktober 2014 kl. 9.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031 Besigtigelse den: 6. juni 2011 kl. 15.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

af HE-rapporten. Ved skønsmødet var det tørvejr. Øvrige forhold: Oversigt tidsforløb i sagen bemærkninger Hændelsesforløbet :

af HE-rapporten. Ved skønsmødet var det tørvejr. Øvrige forhold: Oversigt tidsforløb i sagen bemærkninger Hændelsesforløbet : Skønsmandens erklæring 8043 Oversigt over klagepunkter: Pkt.1 Dæk mod krybekælder er ikke udført korrekt. Dampspærre er placeret på undersiden af isolering (den kolde side). Følgeskader i form af lugtgener

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 16026 Besigtigelsesdato: xx Ejendommen: xx Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) xx Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige / B.B.)

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes afgørelse

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes afgørelse (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 22. december 2005 tildeling af advarsel

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 13068 Besigtigelsesdato: 2013-08-27 kl. 10.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 13019 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 23. april 2013 kl. 12.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 13155 Besigtigelsesdato: Onsdag den 26. februar 2014 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14140

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14140 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14140 Besigtigelse d. 22. januar 2015. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rosenbakken 25 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-008838 Energikonsulent: Knud Midtgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Knud

Læs mere

Ny tilstandsrapport og nyt EDB-program

Ny tilstandsrapport og nyt EDB-program Indhold Husk udmeldelse ved ophør som bygningssagkyndig ERFA-grupperne prioriteres op Nyt hjemmesideafsnit på www.hesyn.dk Byggeordbog til glæde for sagkyndige og forbrugere Kommunikation i 2005 Nye regler

Læs mere

HE infomøder 2015 ARKITEKT JENS KIELDSEN SEKRETARIATET FOR DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE

HE infomøder 2015 ARKITEKT JENS KIELDSEN SEKRETARIATET FOR DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE HE infomøder 2015 ARKITEKT JENS KIELDSEN SEKRETARIATET FOR DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Nævnets sammensætning Norman E. Cleaver Formand, Landsdommer Helen Amundsen Forbrugerrådet

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Vesterlunds Ejendomskontor Kalundborg ApS Vænget 17 4400 Kalundborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har begået fejl ved ikke at medtage

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 14726 Klager: N.N Indklaget: CVR-nr.: 34881995 Kinnerup Autokommission A/S Grindstedvej 2 9310 Vodskov Klagen vedrører: Køb af bil Modtagne dokumenter: 1.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 15181 Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Fornyet høring om mulige interessekonflikter i forholdet mellem forsikringsselskabet og den bygningssagkyndige

Fornyet høring om mulige interessekonflikter i forholdet mellem forsikringsselskabet og den bygningssagkyndige Justitsministeriet Sendt på mail jm@jm.dk og tcm@jm.dk 14. august 2015 Fornyet høring om mulige interessekonflikter i forholdet mellem forsikringsselskabet og den bygningssagkyndige Tak for muligheden

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12129

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12129 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12129 Besigtigelsesdato: Den 08.11.2012 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11105

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11105 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11105 Besigtigelsesdato: 2011-12-19 mandag. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.)

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 14067 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget mandag d. 18. august 2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 11012 Besigtigelsesdato: 27.04.2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere