Z - Kommune. Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens vejledende udtalelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Z - Kommune. Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens vejledende udtalelse"

Transkript

1 Z - Kommune 11. marts 2008 Z Kommune har under et møde med direktøren for Statsforvaltningen Nordjylland den 28. februar 2008 spurgt statsforvaltningen, om kommunen lovligt vil kunne betale for sagsomkostninger i forbindelse med injuriesager, der anlægges af kommunalt ansatte eller kommunalbestyrelsesmedlemmer som følge af beskyldninger fra borgere om bl.a. retsstridige handlinger i tilknytning til sagsbehandlingen. Om baggrunden for forespørgselen har Z Kommune oplyst, at kommunen i stigende omfang oplever, at borgere, herunder parter men også udenforstående tredjepersoner, i dagblade og via Internettet fremsætter ganske grove beskyldninger om retsstridige handlinger, herunder om strafbar adfærd i forbindelse med eller i tilknytning til sagsbehandlingen. Kommunen har påpeget, at sådanne beskyldninger kan medvirke til at nedbryde den almindelige tillid til kommunen som myndighed og i øvrigt mere generelt uretmæssigt give kommunen et dårligt omdømme. STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND AALBORGHUS SLOT SLOTSPLADSEN AALBORG JOURNAL NR.: /181 SAGSBEHANDLER: TILNOR DIREKTE TELEFON: TELEFON: TELEFAX: GIRO: EAN- NR SE- NR Åbningstider: Mandag- onsdag Torsdag Fredag Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens vejledende udtalelse Statsforvaltningen Nordjylland finder, at Z Kommune lovligt vil kunne afholde advokatomkostninger og øvrige direkte sagsomkostninger for såvel kommunalt ansatte som kommunalbestyrelsesmedlemmer i forbindelse med sagsanlæg i anledning af injurierende sigtelser for retsstridige handlinger i tilknytning til sagsbehandlingen, i det omfang der herved varetages en kommunal interesse. Det er statsforvaltningens opfattelse, at injurierende sigtelser for retsstridige handlinger, herunder egentlig straf-

2 bar adfærd i tilknytning til sagsbehandlingen, der fremsættes i dagblade og på Internettet mod medarbejdere og andre som virker i kommunale hverv, implicit også influerer på borgernes tillid til den kommunale myndighed som sådan og i øvrigt eksponerer kommunen negativt. Efter statsforvaltningens opfattelse har kommunen en relevant kommunal interesse i at imødegå uretsmæssige injurierende sigtelser omkring sagsbehandlingen. Kommunen vil derfor kunne yde støtte til den ansatte eller medlemmet i form af advokatbistand og øvrige direkte omkostninger i forbindelse med injuriesager i tilknytning til sagsbehandlingen, der angår sigtelser om egentlig strafbar adfærd eller retsstridig handlinger der, såfremt de var foregået, ville kunne have ført til afskedigelse eller fortabelse af hvervet. Det skal understreges, at støtten skal angå den ansattes eller medlemmets handlinger og optræden i forbindelse med tjenesten eller varetagelsen af det kommunale hverv, og det understreges også, at der skal være tale om grove anklager. Den nærmere baggrund for statsforvaltningens opfattelse fremgår af vedhæftede redegørelse. Med venlig hilsen Ove Jensen /Klaus Josefsen SIDE 2

3 Redegørelse for sagen samt begrundelsen for statsforvaltningens vejledende udtalelse: Z Kommune har under et møde med Statsforvaltningen Nordjylland den 28. februar 2008 forespurgt statsforvaltningen, om hvorvidt kommunen lovligt vil kunne betale for sagsomkostninger i forbindelse med injuriesager, der anlægges af kommunalt ansatte eller kommunalbestyrelsesmedlemmer som følge af beskyldninger fra borgere om bl.a. retsstridige handlinger i tilknytning til sagsbehandlingen. Om baggrunden for forespørgselen har Z Kommune oplyst, at kommunen i stigende omfang oplever, at borgere i dagblade og via Internettet fremsætter ganske grove beskyldninger om retsstridige handlinger, herunder strafbar adfærd i forbindelse med sagsbehandlingen. De nærmere regler om injurier er indeholdt i straffeloven. I lovens 267 er det fastsat, at den, som krænker en andens ære ved fornærmelige ord eller handlinger eller ved at fremsætte eller udbrede sigtelser for et forhold, der er egnet til at nedsætte den fornærmede i medborgeres agtelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder. Ringeagtsytringer eller fremsættelse eller udbredelse af sigtelser, der nedsætter den pågældendes agtelse er således strafbar efter 267. Efter lovens 275 er injurier som udgangspunkt undergivet privat påtale. Såfremt personer, som det påhviler at handle i medfør af offentlig hverv eller tjeneste beskyldes for forhold, der vil kunne have medført stillingens eller hvervets fortabelse, kan der dog efter begæring af den forurettede ske offentlig påtale. Det bemærkes, at injurielovgivningens beskyttelse, jf. 267, også omfatter kollektive enheder af offentligretlig karakter, herunder administrative myndigheder, således at der tilkommer disse selvstændig påtaleret, såfremt udtalelserne er rettet mod enheden som sådan. Den kollektive enhed kan anlægge sag ved sine kompetente organer, hvad enten krænkelsen er rettet mod enheden som sådan eller mod en ubestemt del af dens medlemmer Der henvises herved til kommenteret straffelov, 7. udgave, side 358. Dette indebærer, at også en kommune kan anlægge injuriesag, såfremt de injurierende udtalelser rettes mod den kommunale organisation som sådan. SIDE 3

4 Som udgangspunkt kan kommuner ikke uden lovhjemmel yde økonomisk støtte til enkeltpersoner. Baggrunden herfor er, at kommunen er et fællesskab af borgere, og at dens formål er at varetage disses fælles interesser. Der er ikke nogen fælles eller kommunal interesse i at yde støtte til enkeltpersoner, alene med henblik på at øge deres levestandard eller spare dem for udgifter. Det nævnte udelukker imidlertid ikke, at tilskud eller andre økonomiske ydelser til enkelte borgere kan gives inden for rammerne af kommunalfuldmagten. I det omfang der herved varetages en kommunal interesse, kan en borger eller grupper af borgere således efter omstændighederne støttes. I den kommunale tilsynspraksis er der i et antal tilfælde taget stilling til kommuners adgang til at betale advokatomkostninger til en borgmester samt øvrige medlemmer af kommunalbestyrelsen. I en udtalelse af 21. september 1993 fra Indenrigsministeriet (1k.kt. j.nr. 1992/1071/207-1) udtalte Indenrigsministeriet, at en kommune lovligt kunne betale advokatbistand til borgmesteren i forbindelse med sagsanlæg mod denne. Af udtalelsen fremgår det, at ministeriet ikke fandt, at der i en af borgmesteren udsendt meddelelse var udtalelser, som klart faldt uden for borgmesterens varetagelse af sit hverv. Det var derfor lovligt, at økonomiudvalget havde truffet beslutning om, at borgmesteren under retssagen skulle repræsenteres af kommunens advokat, således at kommunen afholdt udgifterne ved advokatbistanden. I en nyere udtalelse af 21. november 2007 har Indenrigsog Sundhedsministeriet ligeledes udtalt, at en kommune efter omstændighederne kan have den fornødne kommunale interesse i at afholde udgifterne i forbindelse med sagsanlæg mod borgmesteren under forudsætning af, at sagsanlægget angår borgmesterens handlinger og optræden i forbindelse med hvervet. Senest har Statsforvaltningen Hovedstaden i en udtalelse af 28. januar 2008 accepteret - efter omstændighederne - at en kommune afholdt udgifter til advokathjælp for et kommunalt udpeget medlem af et andelsselskabs bestyrelse under en injuriesag anlagt imod medlemmet af bl.a. en privat virksomhed med påstand om, at en række udtalelser, som medlemmet var kommet med i forskellige sammenhænge kendtes ubeføjede, og at medlemmet blev tilpligtet at betale en godtgørelse for ærekrænkelse. Det er således i praksis lagt til grund, at en kommune kan yde støtte i form af advokathjælp til kommunalbestyrel- SIDE 4

5 sesmedlemmer i anledning af retssager, under forudsætning af, at sagsanlægget angår medlemmets handlinger og optræden i forbindelse med varetagelsen af det kommunale hverv. Der ses ikke i praksis at være taget direkte stilling, om og i hvilket omfang en kommune kan yde støtte til kommunalt ansattes advokatbistand og øvrige sagsomkostninger i forbindelse med anlæggelse af injuriesag som følge af sigtelser om retsstridige handlinger i tilknytning til sagsbehandlingen. Kommunen har oplyst, at det i forbindelse med behandlingen af sager eller i tilknytning til sagsbehandlingen, navnlig inden for det sociale område i stigende omfang opleves, at borgere i dagblade og via Internettet fremsætter grove beskyldninger om retsstridige handlinger, herunder strafbar adfærd i forbindelse med sagsbehandlingen. Beskyldningerne fremsættes dels af de i sagen direkte implicerede parter, men tillige af udenforstående tredjepersoner. Forudsætningen for, at kommunen kan yde økonomisk støtte til de nævnte injuriesøgsmål, der anlægges af eller føres til støtte for kommunalt ansatte eller kommunalbestyrelsesmedlemmer er først og fremmest, at der foreligger en kommunal interesse heri. Hvad der er kommunal interesse er ikke en fast størrelse. Der sker til stadighed en udvikling af de samfundsmæssige behov og dermed også af hvad der er relevante behov i lokalsamfundet. Der henvises herved til Karsten Revsbech i Kommunalret, 2005, side 20. Det er en kommunal og i øvrigt en almen offentlig interesse i at medvirke til at fastholde borgernes tillid til kommunerne som myndighed. Z Kommune har fremhævet, at fremsættelse af sådanne beskyldninger mod personer, der virker i kommunalt tjeneste eller hverv på Internettet, men også i lokale dagblade, implicit giver kommunen en meget negativ eksponering og nedbryder tilliden til kommunen. Som eksempler på sådanne sigtelser kunne eksempelvis tænkes embedsmisbrug, forvanskning af sagsmateriale og retsstridig fjernelse af sagsmateriale. I det omfang sådanne grove beskyldninger henstår uimodsagt i en flerhed af sager vil det kunne medvirke til at frembringe et uvederhæftig billede af kommunen som myndighed og dermed medvirke til at nedbryde tilliden til kommunen som myndighed. SIDE 5

6 Beskyldninger og egentlige sigtelser mod medarbejdere om strafbar adfærd, er således implicit også en kritik af kommunens troværdig og borgernes opfattelse af kommunen. Sådanne sigtelser vil også efter omstændighederne mere indirekte kunne medvirke til at give kommunen et alment dårligt omdømme. Det er i praksis lagt til grund, at en kommune kan yde støtte i form af advokathjælp til kommunalbestyrelsesmedlemmer i anledning af retssager, under forudsætning af, at sagsanlægget angår medlemmets handlinger og optræden i forbindelse med varetagelsen af hvervet. Det er statsforvaltningens opfattelse, at injurierende sigtelser om strafbar adfærd i tilknytning til sagsbehandlingen, der fremsættes i dagblade og på Internettet, mod medarbejdere og andre, der virker i kommunale hverv, implicit også influerer på borgernes tillid den kommunale myndighed som sådan, og i øvrigt eksponerer kommunen negativt. Ud over hensynet til at opretholde tillidsforholdet til kommunen som myndighed er det anerkendt, at en kommune kan anvende kommunale midler til at markedsføre og promovere kommunen med henblik på at tiltrække tilflyttere. Afledet heraf må der således også kunne anvendes kommunale midler til at imødegå en uretsmæssig alvorlig negativ omtale. Efter statsforvaltningens opfattelse har kommunen en relevant kommunal interesse i at imødegå uretsmæssige injurierende sigtelser omkring sagsbehandlingen. Kommunen vil derfor kunne yde støtte til den ansatte eller medlemmet i form af advokatbistand og afholdelse af øvrige direkte omkostninger i forbindelse med injuriesager, der angår sigtelser om strafbar adfærd eller retsstridig adfærd tilknytning til sagsbehandlingen, der, såfremt de var korrekte, ville kunne have ført til afskedigelse eller fortabelse af hvervet. Det følger således også af det anførte, at grov, men i øvrig legal kritik af kommunen og dens sagsbehandling, ikke kan imødegås ved kommunal støtte til ansattes sagsanlæg mod borgerne. Det bemærkes i den forbindelse også, at der på visse sagsområder, navnlig de velfærdsnære områder, må forventes at borgere ind i mellem i frustration og afmagtssituationer anvender en ubehagelig og til tider fornærmende talemåde mod de ansatte eller kommunalbestyrelsesmedlemmer. SIDE 6

7 Det bemærkes endelig, at den kommunale støtte til førelse af injuriesagen skal angå den ansattes eller medlemmets handlinger og optræden i forbindelse med tjenesten eller varetagelsen af det kommunale hverv. Det må endvidere sikres, at den kommunale interesse i sagsanlægget rent faktisk tilgodeses, hvorfor der må forudsættes et samarbejde mellem kommunen og den ansatte/medlemmet i forbindelse med sagens tilrettelæggelse. Statsforvaltningen vurderer herefter, at det vil være lovligt for en kommune under de givne forudsætninger at afholde udgifterne ved advokatbistanden og de øvrige direkte sagsomkostninger, der er forbundet med sagsanlægget. SIDE 7

Det er oplyst, at den tidligere Y Kommune tegnede børneulykkesforsikringer,

Det er oplyst, at den tidligere Y Kommune tegnede børneulykkesforsikringer, Y Ved e-mail af 4. april 2007 har Y Kommune rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland vedrørende kommunens adgang til at godtgøre forældre de udgifter, de måtte få i forbindelse med hændelige

Læs mere

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service X Kommune Byrådet 18. december 2009 Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service 114. Sundheds-, ældre- og handicapudvalget i X Kommune

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X 03-05- 2010 X har ved brev af 24. september 2009 anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til lovligheden af den kommunale myndighed i Ys afslag på aktindsigt i sag om bortvisning af

Læs mere

Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival

Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg 02-11- 2010 TILSYNET Fribilletter til Skanderborg Festival Skanderborg Kommune er af en borger og i pressen blevet mødt med en påstand

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse:

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse: X 27.09.2010 Indenrigs- og Socialministeriet har videresendt din henvendelse af 2. april 2009 vedrørende lovligheden af den af den kommunale myndighed i Læsø ydede garanti til Læsø Fonden. Kortfattet gengivelse

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2007 vedrørende det daværende Ribe Amtsråds studietur til København den 31. marts 1. april 2006.

Statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2007 vedrørende det daværende Ribe Amtsråds studietur til København den 31. marts 1. april 2006. Statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2007 vedrørende det daværende Ribe Amtsråds studietur til København den 31. marts 1. april 2006. Foranlediget af omtale på DR s hjemmeside den 3. september 2006

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk KL Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Dato: 11. august 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPEGE

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner.

Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner. Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner. RESUMÉ: Statsforvaltningen Hovedstaden udtalt, at Høje- Taastrup Kommunes aftale med NoPayNet ApS ikke kan anses for at ligge indenfor

Læs mere

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven.

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. 2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. Resumé: Statsforvaltningen finder, at Københavns Kommune har været berettiget til at pålægge en

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes støtte til Svendborghallerne P/S: Svendborg Kommune har ved skrivelse af 28. juni

Læs mere

Kolding Byråd Kolding Rådhus Akseltorv 1 6000 Kolding. Deres sags Id/dok nr. 12316979/12331853.

Kolding Byråd Kolding Rådhus Akseltorv 1 6000 Kolding. Deres sags Id/dok nr. 12316979/12331853. Kolding Byråd Kolding Rådhus Akseltorv 1 6000 Kolding 10-06- 2008 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Deres sags Id/dok nr. 12316979/12331853. Statsforvaltningen Syddanmark oversendte ved brev af 26.

Læs mere

Skive Kommune Torvegade 10 7800 Skive. Vedr. Bredbånd i Sallingsund Kommune.

Skive Kommune Torvegade 10 7800 Skive. Vedr. Bredbånd i Sallingsund Kommune. Skive Kommune Torvegade 10 7800 Skive 24-07- 2009 TILSYNET Vedr. Bredbånd i Sallingsund Kommune. Folketingsmedlem A stillede den 16. december 2005 i Folketinget en række spørgsmål til indenrigs- og sundhedsministeren,

Læs mere

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat I forbindelse med behandlingen af en konkret sag blev ombudsmanden opmærksom på nogle breve som en advokat havde skrevet til en borger på en kommunes

Læs mere

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler.

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. Du har ved mail af 23. marts 2010 rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

Københavns Kommune Overborgmesteren overborgmesteren@kk.dk Dato: 29. juni 2007 Kontor: Kommunaljuridisk kontor J.nr.

Københavns Kommune Overborgmesteren overborgmesteren@kk.dk Dato: 29. juni 2007 Kontor: Kommunaljuridisk kontor J.nr. Københavns Kommune Overborgmesteren overborgmesteren@kk.dk Dato: 29. juni 2007 Kontor: Kommunaljuridisk kontor J.nr.: 2007-21122/101-3 Sagsbeh.: Fil-navn: DSI udt. Ved brev af 16. januar 2007 har Københavns

Læs mere

Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s. 1-2. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V

Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s. 1-2. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V 2007-01-10. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse vedr. salg af boliger med restriktioner i forbindelse med gennemførelse af Københavns Kommunes Projekt 5x5. Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s.

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: De har ved mail af 29. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark 13-07- 2007 Sagen vedrører

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena.

2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena. 2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena. Resumé: Statsforvaktningen udtalt, at Københavns Kommunes engagement i en multiarena på den af kommunen beskrevne vis efter statsforvaltningens

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent X 20.04.2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Henvendelse vedrørende tilskud til Y kommune i forbindelse med renovering af Z, Y. AALBORGHUS SLOT SLOTSPLADSEN 1 9000 AALBORG Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Socialpædagogernes Landsforbund. Kopi til: 1. Silkeborg Kommune 2. KL (for Jammerbugt Kommune) 3. Statsforvaltningen 4. Folketingets Ombudsmand

Socialpædagogernes Landsforbund. Kopi til: 1. Silkeborg Kommune 2. KL (for Jammerbugt Kommune) 3. Statsforvaltningen 4. Folketingets Ombudsmand Socialpædagogernes Landsforbund Kopi til: 1. Silkeborg Kommune 2. KL (for Jammerbugt Kommune) 3. Statsforvaltningen 4. Folketingets Ombudsmand Sagsnr. 2014-2651 Doknr. 254583 Dato 10-07-2015 Social- og

Læs mere

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab Advokat Jens Andersen-Møller jam@holst-law.com kna@holst-law.com Sagsnr. 2014-3071 Doknr. 133450 Dato 10-04-2014 Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Læs mere