Om offentligt ansatte som rettergangsfuldmægtige

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om offentligt ansatte som rettergangsfuldmægtige"

Transkript

1 U.2014B. Om offentligt ansatte som rettergangsfuldmægtige Af videnskabelig assistent, cand.jur. Frederik Waage, LLM, Juridisk Institut, Syddansk Universitet Artiklen behandler forskellige problemer, der er forbundet med at lade det offentlige møde ved egne ansatte i civile retssager. Indledningsvis behandles forskellige ordninger, hvor myndigheder i dag repræsenteres ved egne ansatte. Ud fra en formålsfortolkning af retsplejelovens 122, stk. 2, argumenteres der for, at bestemmelsen ikke afskærer det offentlige fra at have egne ansatte advokater. På den anden side begrænser retsplejelovens 260, stk. 3, nr. 4, det offentliges muligheder for at oprette specialiserede enheder med fuldtidsbeskæftigede rettergangsfuldmægtige, som ikke er advokater. I artiklen foreslås enkelte ændringer i regler, der vedrører det offentliges partsrepræsentation. 1. Indledning I Folketingets Retsudvalgs beretning om udbud af statens advokatarbejde fra 2012 indstilles det blandt andet til finansministeren, at statens institutioner fremover i højere grad selv skal kunne varetage juridiske opgaver og herunder f.eks. selv møde i retssager.[1] Øget opmærksomhed på de omkostninger, der generelt er forbundet med retssagsførelse, kan i øvrigt forventes at medføre, at staten, kommuner og regioner i stigende grad vil blive stillet over for at skulle tage stilling til, om de selv vil kunne forestå dele af deres egen civile retssagsbehandling. En øget brug af interne rettergangsfuldmægtige hos det offentlige vil være en nyskabelse i dansk ret, men ikke i international sammenhæng. I de fleste andre vestlige lande er det således snarere hovedreglen, at staten repræsenteres ved egne embedsmænd i civile retssager.[2] Udenlandske statslige og regionale myndigheders retssagsbehandling er ofte organiseret i centrale enheder, hvor et større antal advokater eller jurister specialiserer sig i retssagsførelse.[3] Forventes det, at danske offentlige myndigheder fremover mere end blot lejlighedsvis selv varetager retssagsbehandling, vil en vis grad af specialisering være påkrævet. Det er derfor sandsynligt, at der i de enkelte myndigheder vil være interesse for at oprette egentlige retssagskontorer. I det følgende præsenteres indledningsvis de ganske få tilfælde, hvor danske myndigheder allerede i dag optræder med egne ansatte som rettergangsfuldmægtige i civile retssager. Dernæst behandles nogle bestemmelser i retsplejeloven, der har betydning for det offentliges brug af rettergangsfuldmægtige, herunder om retsplejeloven er til hinder for, at advokater ansættes i det offentlige med henblik på førelse af civile retssager, samt i hvilket omfang offentligt ansatte jurister uden advokatbeskikkelse kan møde i civile retssager på vegne side 1

2 af stat, region eller kommune. 2. Offentlige myndigheders brug af egne ansatte som rettergangsfuldmægtige Mens næsten alle retssager inden for strafferetsplejen varetages af statsansatte anklagere, giver staten, regionerne og kommunerne i dag kun sjældent møde ved egne ansatte i civile retssager. I 1935 besluttede Finansministeriet at»udlicitere«kammeradvokaturen, som før havde været ledet af en statsansat højesteretssagfører, til en privatpraktiserende højesteretssagfører.[4] Siden har næsten al civil procesførelse på statens vegne været forestået af private advokater og fuldmægtige fra Kammeradvokatens kontor. Det følger af den gældende kammeradvokataftale, at Kammeradvokaten som hovedregel udfører statens advokatopgaver. Statsinstitutioner er dog berettigede til - med Finansministeriets (Moderniseringsstyrelsens) godkendelse - at anvende anden advokatbistand i enkelte sager eller grupper af sager, såfremt Kammeradvokatens ekspertise på området ikke er tilstrækkelig, eller der foreligger andre rimelige grunde dertil.[5] Som den gældende Kammeradvokataftale fortolkes i praksis, indebærer den ikke bare, at et privat advokatfirma har monopol på at føre statens retssager, men tillige, at statens egne medarbejdere som udgangspunkt er udelukket fra at give møde ved domstolene på statens vegne. Der findes dog enkelte ordninger, hvor det offentlige lader sig selv repræsentere ved embedsmænd. Erfaringer fra disse ordninger kan antages at være relevante for overvejelser om eventuelle nye ordninger hos det offentlige, og de vil derfor kortfattet blive præsenteret i det følgende Ordninger, hvor embedsmænd giver møde Den eneste statslige myndighed, der i dag giver møde ved egne ansatte i ordinære civile retssager,[6] er Forbrugerombudsmanden, der nærmere behandles nedenfor i afsnit 3. På det kommunale og det regionale område findes der ingen faste aftaler, der som kammeradvokataftalen afskærer offentlige myndigheders ansatte fra at optræde som myndighedernes rettergangsfuldmægtige. Private advokater engageres her løbende via udbud eller ad hoc, på samme måde som advokater engageres af private virksomheder. Kommunale og regionale myndigheder lader sig dog under tiden repræsentere ved egne ansatte i by- og landsretssager.[7] Repræsentationen har dog også her undtagelsens karakter, og den sker tilsyneladende uden noget fast mønster. Så vidt vides findes der for tiden kun en enkelt dansk kommune, der konsekvent giver møde ved domstolene ved egne ansatte, og denne faste repræsentation er alene begrænset til byretssager.[8] I civile retssager mellem myndigheder og borgere, der indbringes for internationale domstole, er staten i videre omfang repræsenteret ved embedsmænd. Ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg optræder Kammeradvokaten ikke, idet repræsentationen varetages af embedsmænd ansat i Udenrigsministeriet eller Justitsministeriet.[9] Ved Retten og Den Europæiske Unions Domstol i Luxembourg varetages retssagsførelsen normalt af embedsmænd fra side 2

3 Udenrigsministeriet. Der er endvidere praksis for, at Kammeradvokaten bistår Udenrigsministeriets repræsentant på vegne af staten i behandlingen af præjudicielle søgsmål ved EU-Domstolen, hvis Kammeradvokaten har været involveret i sagen under dens behandling ved de danske domstole.[10] Kammeradvokaten bistår i øvrigt undertiden Udenrigsministeriet ved indlæg, f.eks. i statsstøttesager.[11] Når domstolene eller Domstolsstyrelsen selv er sagsøger eller sagsøgt, f.eks. i erstatningssager, repræsenteres disse ligeledes normalt af Kammeradvokaten.[12] I visse typer sager har der dog været praksis for, at domstolene lader sig repræsentere ved egne ansatte.[13] Indtil domstolsreformen i 2007 repræsenterede eksempelvis landsretternes justitssekretærer således regelmæssigt landsretternes enkelte afdelinger.[14] Dette skete dog i reglen alene i sager, der blev behandlet på skriftligt grundlag. 3. Forbrugerombudsmanden Der findes som nævnt i dag en enkelt statslig myndighed, som til trods for kammeradvokataftalen regelmæssigt giver møde ved domstolene i civile retssager, nemlig Forbrugerombudsmanden. Adgangen til at føre retssag har lige fra begyndelsen[15] været en af institutionens helt centrale beføjelser, og også visse processuelle hverv, der ellers ville henhøre under politiog anklagemyndigheden, varetages af Forbrugerombudsmandens medarbejdere.[16] De ansatte møder i civile retssager, hvor institutionen selv er sagsøger[17] eller sagsøgt,[18] og de benævnes (internt) i disse sager ofte som procedører eller procedurefuldmægtige. Repræsentationen sker dog normalt alene i sager ved byretten, landsretten eller Søog Handelsretten, idet varetagelsen af højesteretssager normalt overlades til Kammeradvokaten.[19] Forbrugerombudsmanden kan i øvrigt blandt andet give møde som mandatar ved egne medarbejdere, jf. den nye bestemmelse i retsplejelovens 260, stk. 7, eller som grupperepræsentant i sager efter den såkaldte frameldingsmodel, jf. retsplejelovens 254 e, stk. 5, se afsnit 3.3 nedenfor. I disse sager repræsenterer Forbrugerombudsmanden imidlertid ikke myndigheder, men borgere. Forbrugerombudsmandens civile retssagsførelse giver anledning til flere principielle spørgsmål, som det må forventes i stigende grad bliver aktuelle, hvis det offentlige i videre omfang end i dag skal forestå egen procesførelse. Spørgsmålene knytter sig navnlig til kravet om medarbejdernes uddannelse mv. og til kontrollen med disses procesførelse i lyset af krav om saglighed i det offentliges civile procesførelse Uddannelseskrav Medarbejderne i Forbrugerombudsmandens sekretariat har ikke advokatbeskikkelse, og retsplejeloven stiller ikke krav om, at de pågældende skal være jurister for at repræsentere myndigheden i by- og landsretten i ordinære civile retssager, jf. retsplejelovens 260, stk. 3, nr. 4. I 2013 fik Forbrugerombudsmandens sekretariat indføjet en selvstændig hjemmel til at give møde på vegne af borgere i mandatarsager, jf. retsplejelovens 260, stk. 7. I henhold til bestemmelsen kræves justitsministerens tilladelse, for at sekretariatets side 3

4 medarbejdere kan give møde i sagerne, og det er tillige en betingelse, at den ansatte har juridisk bachelor- og kandidatuddannelse. For at den ansatte kan give møde i landsretten eller Sø- og Handelsretten kræves det endvidere, at medarbejderen har opnået møderet, jf. retsplejelovens 133. Selvom disse krav som nævnt formelt kun gælder for behandlingen af mandatarsager, må de antages tillige at være retningsgivende for udvælgelsen af det personale, der varetager myndighedens øvrige civile retssager Tilsyn Da Forbrugerombudsmandens juridiske medarbejdere ikke er ansat som advokater, er de ikke medlemmer af Advokatsamfundet og heller ikke bundet af generalklausulen om god advokatskik i retsplejelovens 126. At det f.eks. ikke er muligt at klage til Advokatnævnet over de pågældendes førelse af retssager, ses ikke at have givet anledning til problemer i praksis, men antallet af civile retssager, som Forbrugerombudsmanden fører, er også begrænset. Da medarbejderne, som anført nedenfor, i ordinære civile sager giver møde efter retsplejelovens 260, stk. 3, nr. 4, er de i øvrigt heller ikke underlagt det tilsyn med overholdelse af reglerne om god skik for rettergangsfuldmægtige, som justitsministeren fører med visse rettergangsfuldmægtige, som ikke er advokater, jf. retsplejelovens 267 a-d. Forbrugerombudsmanden er omfattet af Folketingets Ombudsmands kompetence, jf. FOB Efter ombudsmandslovens 7, stk. 2, omfatter Folketingets Ombudsmands virksomhed imidlertid ikke domstolene. Denne begrænsning fortolkes i praksis udvidende til også at gælde verserende retssager og sager, der kan forventes afgjort ved domstolene. Folketingets Ombudsmands kompetence omfatter således kun den del af anklagemyndighedens funktioner, der ikke står i forbindelse med domstolsbehandlingen i straffesager.[20] Det er derfor nærliggende at antage, at Folketingets Ombudsmands kompetence heller ikke omfatter Forbrugerombudsmandens førelse af civile retssager. 3.3 Retsplejelovens forudsætning om saglighed i procesførelsen Selv om Forbrugerombudsmandens medarbejdere i deres retssagsførelse hverken er underlagt Advokatsamfundets eller Folketingets Ombudsmands tilsyn, er de processuelt bundet af almindelige forvaltningsretlige grundsætninger.[21] Det følger f.eks. af U H og U H, der forudsætter, at det offentlige ikke må nedlægge en påstand i strid med magtfordrejningsforbuddet eller lighedsprincippet. I den juridiske litteratur diskuteres det endvidere, om det straffeprocessuelle objektivitetsprincip, jf. retsplejelovens 96, stk. 2, kan anvendes analogt i civile retssager.[22] Kravet om statens overholdelse af grundlæggende forvaltningsretlige principper i procesførelsen går imidlertid videre end de nævnte eksempler. Dette er blandt andet fastslået i regelgrundlaget for Forbrugerombudsmandens processuelle beføjelser. I 2007 introduceredes et nyt institut i retsplejeloven i form af gruppesøgsmålsreglerne, der giver mulighed for at et større antal borgere kan kumulere deres respektive krav side 4

5 Gruppesøgsmål kan enten afvikles efter tilmeldingsmodellen eller frameldingsmodellen, jf. retsplejelovens 254 e, stk. 5. Mens tilmeldingsmodellen indebærer, at borgere kan tilmelde sig et søgsmål, skal borgere efter frameldingsmodellen aktivt fravælge at blive betragtet som sagsøger. Frameldingsmodellen var genstand for særlig opmærksomhed under Folketingets behandling af lovforslaget om gruppesøgsmål. Debatten vedrørte navnlig det forhold, at borgere, der ikke var bekendt med et gruppesøgsmåls eksistens, efter frameldingsmodellen kunne risikere at blive sagsøgere uden deres vidende og accept. Justitsministeren henviste under lovforslagets behandling i Folketinget til udtalelser fra Retsplejerådet angående offentlige myndigheders saglighedskrav og konkluderede, at hun var»enig med Retsplejerådet i, at betænkelighederne ved at tillade gruppesøgsmål efter frameldingsmodellen mindskedes, når kun offentlige myndigheder kan udpeges som grupperepræsentant i sådanne gruppesøgsmål, bl.a. fordi offentlige myndigheder er underlagt et almindeligt saglighedskrav, som vil gælde, når den pågældende myndighed skal tage stilling til, om der er grundlag for at anlægge et gruppesøgsmål.«[23] På den baggrund støttede justitsministeren, at Forbrugerombudsmanden blev den eneste, der måtte optræde som grupperepræsentant ved gruppesøgsmål efter frameldingsmodellen, jf. retsplejelovens 254 e, stk. 8.[24] Saglighedskravet er efter lovforslagets vedtagelse indskrevet i Forbrugerombudsmandens overordnede strategi pr. 1. marts 2007.[25] 4. Retsplejelovens 122, stk. 2 Retsplejelovens regler om partsrepræsentation påkalder sig interesse i forhold til fremtidige overvejelser i staten, regionerne og kommunerne om procesførelsens organisering. Det skal derfor i det følgende undersøges, i hvilket omfang reglerne med deres nuværende affattelse sætter grænser for det offentliges brug af rettergangsfuldmægtige. Efter retsplejelovens 122, stk. 2, kan udøvelse af advokatvirksomhed ikke forenes med nogen stilling i det offentliges tjeneste, medmindre justitsministeren i særlige tilfælde gør undtagelse herfra. Efter en overfladisk betragtning kunne man antage, at bestemmelsen indeholder et generelt forbud mod, at advokater er ansat i det offentlige, herunder også advokater, der alene er ansat til at repræsentere det offentliges interesser. Men bestemmelsen synes alene at fastslå, at udøvelse af selvstændig advokatvirksomhed og ansættelse i en stilling i det offentlige ikke kan forenes. Den tager således næppe sigte på den situation, at en advokat ansættes af det offentlige med henblik på alene at varetage det offentliges interesser, f.eks. for at varetage retssagsførelsen for den offentlige myndighed, hvori advokaten er ansat. Der er intet i retsplejeloven, der forhindrer en selvstændig advokat i alene at føre sager for en bestemt offentlig myndighed. At forholdet mellem advokaten og den offentlige myndighed skulle blive reguleret på den måde, at advokaten indgår i et ansættelsesforhold i forhold til myndigheden i stedet for at varetage sine advokatopgaver for myndigheden som selvstændig advokat, ses ikke på nogen måde at kunne stride mod de hensyn, der ligger bag retsplejelovens 122, stk side 5

6 Bestemmelsen, der kan føres tilbage til sagførerloven af 1868, antages at være begrundet i, at kombinationen af embedsmandshvervet og advokathvervet kunne være uheldig, da embedsmanden»skyldte embedet hele sin tid«, ligesom embedsmanden»ville kunne anvende embedet til at drage næring til sig.«[26] Endvidere begrundes bestemmelsen i risikoen for interessekonflikter mellem den offentlige tjeneste og advokatvirksomheden.[27] Mads Bryde Andersen konkluderer, at opretholdelsen af forbuddet muligvis kan støttes på en historisk-ideologisk opfattelse af, at advokatstanden skal være uafhængig af statsmagten.[28] Anses de nævnte hensyn bag bestemmelsen for dækkende, kan hensynet bag retsplejelovens 122, stk. 2, derfor som nævnt ikke antages at have været at forbyde staten at ansætte advokater, der skulle varetage statens interesser. Den oprindelige bestemmelse i sagførerloven og den bestemmelse, der blev videreført i 122, stk. 2, med retsplejeloven af 1916, førte da heller ikke til en nedlæggelse af kammeradvokaturen, der som nævnt var en embedsmandsstilling, indtil den blev nedlagt i Retsplejelovens 122 er siden 1916-retsplejelovens gennemførelse ændret flere gange, og ingen af lovændringerne ses at have betydning for statens muligheder for at ansætte advokater til varetagelse af statens egne retssager. Dette træder tydeligt frem, når man ser på den seneste ændring af bestemmelsen i Her blev der tilføjet et nyt pkt. til 122, stk. 2, hvorefter der ved afgørelser om dispensation navnlig skal lægges vægt på, at en advokat skal være uafhængig af det offentlige, således at der ikke kan opstå interessekonflikter mellem en offentlig ansættelse og den pågældendes udøvelse af advokatvirksomhed. Denne problematik foreligger naturligvis ikke, hvor en advokat er ansat af det offentlige alene for at varetage det offentliges interesser. Sammenfattende giver en gennemgang af forarbejderne til 122, stk. 2, således ikke holdepunkter for en antagelse om, at retsplejeloven indeholder et forbud mod, at staten ansætter advokater, der alene skal varetage statens interesse. At have statsansatte advokater med advokatbeskikkelse vil i øvrigt være i overensstemmelse med praksis i flere andre lande. Regjeringsadvokaten i Norge har ansatte advokater. Ansatte advokater findes tillige f.eks. i flere ministerier i Nederlandene,[29] ligesom en række statsansatte solicitors er ansatte i den engelske centraladministration.[30] Heller ikke reglerne for god advokatskik kan antages at understøtte en fortolkning, hvorefter advokater ikke skulle kunne være ansatte i staten. Idealbilledet af den uafhængige advokat har utvivlsomt forrykket sig i de senere år, i takt med, at advokater stadig hyppigere ansættes i eller tilknyttes større partnerselskaber eller erhvervsvirksomheder. Når man i dag ikke antager, at det strider mod god advokatskik, at private virksomheder har egne ansatte advokater,[31] må det tilsvarende gælde for statens vedkommende. Ovennævnte synspunkter, der taler for, at retsplejelovens 122, stk. 2, ikke gælder for de advokater, der er ansat til at varetage statens egen retssagsførelse, kan tillige fremføres til støtte for, at kommuner og regioner kan have ansatte advokater, der alene modtager offentlige opdrag. På den anden side må 122, stk. 2, nødvendigvis stå i vejen for, at en advokat, side 6

7 der måtte blive ansat i en kommune, tillige kan have ansættelse i centraladministrationen. 5. Det offentliges repræsentation ved egne jurister Enhver kan i henhold til retsplejelovens 259, stk. 1, både som sagsøger og som sagvolder gå i rette for sig selv. I U fandt Vestre Landsret, at en advokat, der ikke havde møderet for landsret, lovligt kunne underskrive en ankestævning i kraft af sin stilling som kurator i konkursboet efter reglerne i lovens 259, stk. 1, eller 260, stk. 2, 2.led. I dommen afviste landsretten således ikke kategorisk, at visse fysiske personer, der har en bestemmende indflydelse over en privat juridisk person, kan optræde som selvmødere for den juridiske person, jf. 259, stk.1. Henrik Zahle har imidlertid argumenteret for, at en tilsvarende identifikation ikke kan ske i forhold til offentlige myndigheder.[32] Selv de myndighedspersoner, som havde deltaget ved forberedelsen og beslutningen af den forvaltningsakt, der kunne udgøre sagens genstand, kunne således ifølge Zahle ikke være parter i retsplejelovens forstand. Det gjaldt tillige i forhold til myndighedens eller institutionens leder. Ministeren under sagen mod ministeriet, borgmesteren under sagen mod kommunen, direktøren under det statslige direktorat måtte ifølge Zahle betragtes som vidner, og under en sag mod en offentlig myndighed ville der ikke kunne blive givet partsforklaring fra sagsøgtes side. Zahle tilføjede, at selv hvis der rettedes et søgsmål mod en embedslæges handlinger, og der kun fandtes én embedslæge, så ville det være embedslægeinstitutionen som myndighed, der var part. Disse synspunkter om den offentlige myndigheds særlige stilling som juridisk person forekommer overbevisende, og det ændrer ikke noget herved, at ledende offentligt ansatte f.eks. i U /2 Ø er blevet tillagt en partslignende status, således at disse blandt andet har haft mulighed for at overvære alle sagens vidneafhøringer, selvom de også selv vidner. Se tillige U Ø. Retstillingen er herefter den, at det offentlige altid må lade en anden møde for sig som rettergangsfuldmægtig, jf. retsplejelovens 260. Denne»anden«vil som nævnt i praksis almindeligvis være en privat advokat, jf. retsplejelovens 260, stk. 2. Skal den offentlige myndighed derimod optræde som rettergangsfuldmægtig ved egne ansatte, der ikke er advokater, vil det ske med hjemmel i retsplejelovens 260, stk. 3, nr. 4. En part kan herefter lade sig repræsentere ved personer, der er ansat hos parten for et tidsrum, der ikke er kortere end 1 måned, og - når parten ikke selv er advokat - ikke med det særlige formål at møde i retten. Bestemmelsens sigte er først og fremmest at sikre, at advokaternes møderetsmonopol ikke omgås. Forbrugerombudsmanden og kommuner, der varetager retssagsbehandling med egne ansatte, undgår at komme i konflikt med bestemmelsen, fordi retssagerne kun indgår som en begrænset opgaveportefølje, og fordi de medarbejdere, der repræsenterer myndigheden, både er beskæftiget med retssagsførelse og andre former for sagsbehandling for myndigheden. Bestemmelsen har imidlertid den formentlig utilsigtede virkning, at den forhindrer, at der i staten, regionerne og kommunerne, oprettes enheder, hvor jurister, der ikke er advokater, er beskæftiget alene med det formål for øje, at møde i side 7

8 retten. 6. Om sagsomkostninger, når offentligt ansatte er rettergangsfuldmægtige For den private part, der vælger at sagsøge en offentlig myndighed, og som helt eller delvis taber sagen, kan det have stor økonomisk betydning, om det offentlige måtte have valgt at lade sig repræsentere ved en embedsmand eller en privat advokat. Lige som det er tilfældet i en række andre europæiske lande, giver retsplejeloven således ikke mulighed for, at udgifter til embedsmandsrepræsentation ved domstolene (herunder afholdelse af de procederende embedsmænds løn mv.), kan pålægges modparten som sagsomkostninger.[33] Retstilstanden følger implicit af retsplejelovens 316, der fastslår, at udgifter for bl.a. advokatbistand, der har været fornødne til sagens forsvarlige udførelse, kan kræves erstattet af modparten som sagsomkostninger. Bestemmelsen henviser derimod ikke til den vindende parts benyttelse af egne medarbejdere, der ikke er advokater. Den borger, der anlægger sag mod en offentlig myndighed, der udelukkende repræsenteres ved statens egne ansatte, risikerer altså ikke at skulle betale sagsomkostninger for denne repræsentation, hvis sagen helt eller delvist tabes. Reglen i 316 baserer sig i sin nuværende udformning på Retsplejerådets betænkning Retsplejerådet anførte her blandt andet, at udgifterne til sagsomkostninger måtte afhænge af, hvad erhvervsvirksomheder samt offentlige myndigheders medarbejdere ville have lavet, hvis de ikke havde arbejdet med retssagen. Dette var ifølge Retsplejerådet et hypotetisk spørgsmål.[34] Når privatpersoner ikke kunne få betaling for deres arbejde med retssager, som de var part i, kunne det ifølge rådet forekomme mindre rimeligt, at erhvervsvirksomheder og offentlige myndigheder skulle have denne mulighed.[35] For de sidstnævnte gjorde der sig ifølge Retsplejerådet endvidere det forhold gældende, at arbejdet med retssager indgik i de almindelige driftsomkostninger.[36] De citerede synspunkter var bærende for Vestre Landsrets afgørelse i U V, hvor Aarhus Kommunes beskæftigelsesforvaltning ikke kunne få tilkendt sagsomkostninger, selvom det måtte anses for forudsat, at en kommune, der havde anvendt en privat advokat som rettergangsfuldmægtig, ville have haft krav herpå, jf. retsplejelovens 316. Vestre Landsret nåede frem til et tilsvarende resultat i U V, hvor en region ikke kunne få tilkendt sagsomkostninger, efter at regionen havde givet møde ved egne medarbejdere. Det må betragtes som en yderligere konsekvens af det saglighedskrav, der er behandlet ovenfor i afsnit 3 i forhold til Forbrugerombudsmanden, at en offentlig myndighed ikke vil kunne vælge at lade en sag behandle ved advokat alene med henblik på derved at afskrække modparten fra søgsmålet. At det er op til den offentlige myndighed selv at vurdere, om modparten risikerer at skulle betale sagsomkostninger, hvis sagen tabes, giver imidlertid anledning til retssikkerhedsmæssige overvejelser. Hvis offentlige myndigheder i videre omfang, end det er tilfældet i dag, stilles over for valget mellem at møde i retten selv eller at lade en privat advokat give møde, må det derfor anbefales, at der fastlægges klare retningslinjer for, hvilke sager der skal behandles ved advokat side 8

9 7. Konklusion Centraladministrationen, domstolene, regionerne og kommunerne lader sig i dag kun i yderst begrænset omfang repræsentere af egne ansatte ved de almindelige domstole i civile retssager. Retsplejeloven indeholder visse begrænsninger i mulighederne for at indrette mere specialiserede ordninger for myndighedsrepræsentationen. Umiddelbart kunne retsplejelovens 122, stk. 2, forstås således, at offentlige myndigheder ikke kan ansætte advokater med advokatbeskikkelse til varetagelse af myndighedernes egen retssagsbehandling, men en formålsfortolkning og bestemmelsens forhistorie må føre til, at et sådant forbud ikke kan udledes af bestemmelsen. Retsplejelovens 260, stk. 3, nr. 4, indebærer blandt andet, at offentlige myndigheder ikke kan lade sig repræsentere i retten ved egne embedsmænd, hvis disse måtte være ansat med det særlige formål for øje at møde i retssager. Derfor er det i dag ikke muligt at oprette egentlige procesretskontorer hos offentlige myndigheder, der består af fuldtidsansatte jurister, som ikke er advokater. Forvaltningspersonellet må i sådanne kontorer alene være beskæftiget med retssagsbehandling på deltid. Selv om erfaringerne fra Forbrugerombudsmandens sekretariat og enkelte kommuner viser, at det er muligt at indrette retssagskontorer under disse betingelser, forekommer de nævnte begrænsninger i det offentliges muligheder for at organisere sin egen procesførelse uhensigtsmæssige. Retsplejelovens 260, stk. 3, nr. 4, er i lighed med retsplejelovens 122, stk. 2, ikke udarbejdet med henblik på at regulere de medarbejdere, der repræsenterer det offentlige, og den synes derfor at opstille unødige hindringer for organiseringen af det offentliges egen retssagsbehandling. I lyset heraf forekommer det mest hensigtsmæssigt, hvis lovgivningsmagten, f.eks. ved en tilføjelse til retsplejelovens 260, giver staten, regionerne og kommunerne friere hænder til at organisere deres egen retssagsførelse, således at egentlige specialistenheder eventuelt kan oprettes, hvis dette i fremtiden måtte blive et ønske. Samtidig kunne ordlyden af 122, stk. 2, præciseres, således at det utvetydigt fremgår af bestemmelsen, at den ikke forbyder det offentlige at ansætte advokater med henblik på førelse af retssager. Det forekommer endvidere påkrævet, at offentlige myndigheder, såfremt disse i videre omfang selv måtte få ansvaret for retssagsførelsen, forholder sig nærmere til det forhold, at de ikke er underlagt reglerne om god advokatskik og Advokatnævnets kompetence, medmindre de ansætter advokater. En løsning kunne være at udvide retsplejelovens 267 a, stk. 1, således at de nævnte medarbejdere omfattes af kravet om at udvise en adfærd, som er i overensstemmelse med god skik for rettergangsfuldmægtige. Medarbejderne ville herefter være omfattet af justitsministerens tilsyn, jf. retsplejelovens 267 b og den tilhørende bekendtgørelse om god skik for rettergangsfuldmægtige. For offentligt ansattes vedkommende kunne der i så fald fastlægges nogle bestemmelser i bekendtgørelsen, der tager højde for det offentliges særlige stilling som procespart. For offentligt ansatte medarbejdere, der fremover måtte blive ansat med henblik at give møde ved side 9

10 domstolene, bør der formentlig stilles de samme krav i forhold til møderet og uddannelsesniveau for det offentliges rettergangsfuldmægtige som de, der for nylig er blevet indført for ansatte, der skal varetage Forbrugerombudsmandens mandatarsager, jf. retsplejelovens 260, stk Beretningen er tilgængelig under forslag til folketingsbeslutning nr. 14 af 24. oktober 2012 om udbud af statens advokatarbejde. Den bygger på Moderniseringsstyrelsens rapport af 4. december 2012 om statens køb af juridiske tjenesteydelser. Kammeradvokatordningen indstilles i rapporten grundlæggende bibeholdt, men moderniseret blandt andet således at der vil kunne fastlægges bestemmelser, der understøtter, at statens institutioner i videre omfang kan få mulighed for selv at møde i retssager. 2. Om en række udenlandske myndigheders varetagelse af advokatopgaver, se Moderniseringsstyrelsens rapport af 4. december 2012 om statens køb af juridiske tjenesteydelser, side 83ff. 3. F.eks. varetages den civile retssagsbehandling i Norge af Regjeringsadvokaten, mens Oslo Kommunes retssager varetages af Kommuneadvokaten, begge offentlige myndigheder. I England og Wales varetages en stor del af statens advokatopgaver af The Treasury Solicitor's department. I Italien varetages statens civile retssagsførelse af Avvocatura dello Stato, der ligeledes er en offentlig myndighed. Føderale civile retssager varetages i USA i alle tilfælde af Department of Justice, der har to retssagsafdelinger for behandling af henholdsvis civile sager og straffesager. I de enkelte delstater i USA forestås den civile retssagsførelse ligeledes typisk af embedsmænd. 4. Om Kammeradvokatens historie, se Moderniseringsstyrelsens rapport af 4. december 2012 om statens køb af juridiske tjenesteydelser, side 83ff. Se tillige Karsten Hagel Sørensen, Rådgivning og interessevaretagelse for staten: Den danske model, Justitiekanslern 300 år, 2013, side 324ff. 5. Se aftale mellem Kammeradvokaten og Finansministeriet, 2004, punkt 3. Tilgængelig fra Moderniseringsstyrelsens hjemmeside. 6. Derimod ses det offentliges egne ansatte undertiden give møde i bl.a. fogedretssager, jf. f.eks. U Ø. 7. Se til eksempel U Ø, U V og U Ø. 8. I Esbjerg Kommune har der over en årrække været praksis for, at retssagsbehandlingen i overvejende grad varetages af to jurister, der organisatorisk henhører under byrådssekretariatet. 9. Se f.eks., Skouboe v. Denmark (2000), pkt. 2, og Topp v. Denmark (2005), pkt Se til eksempel C-98/05, Danske Bilimportører, C-398/09, Lady & Kidd. Om repræsentationen i øvrigt, se Peter Biering i Proceduren, 2009, side Se f.eks. T-16/05, Viasat, og T-317/04, TV Se f.eks. U Ø (Kammeradvokaten repræsenterede en skifteret). Se tillige U Ø, hvor Kammeradvokaten både mødte på vegne af en byret og en politikreds i en tvist mod en borger angående sagsomkostninger. Se i forhold til Domstolsstyrelsen f.eks. U Ø. 13. Se f.eks. U V. 14. Se f.eks. U H og U /1 V. I U H var Justitssekretæren repræsenteret ved Kammeradvokaten. 15. Som det fremgår af betænkning nr. 681/1973, side 40, var det således ved institutionens oprettelse forudsat, at Forbrugerombudsmanden på begæring skulle udfærdige stævning for de forbrugere, der oplevede, at Forbrugerklagenævnets afgørelser ikke blev efterlevet. Retssagsarbejdet er siden blevet løst i samarbejde mellem Kammeradvokatens og Forbrugerombudsmandens medarbejdere side 10

11 16. Det gælder især i forhold til håndhævelse af strafbelagte bestemmelser i markedsføringsloven, herunder sager om nedlæggelse af forbud eller påbud. 17. Se f.eks. U S og U S (Forbrugerombudsmanden repræsenteret ved specialkonsulent). 18. Se f.eks. U S (Forbrugerombudsmanden repræsenteret ved fuldmægtig). 19. Jf. f.eks. U H, U H, U H, U H, og H. 20. Hans Gammeltoft-Hansen, Strafferetspleje I, 2. udg., 1998, side Se Bernhard Gomard og Michael Kistrup, Civilprocessen, 7. udgave, 2013, side Bent Christensen argumenterer til støtte herfor i Forvaltningsret, domstolsprøvelse af forvaltningsakter, 1988, side 24. Se på den anden side Jon Stokholm, Højesterets funktion som domstol på skatteområdet siden ca i Højesteret gennem 350 år, 2011, side 353. Om diskussionen i øvrigt, se Frederik Waage, Om loyalitet, forvaltningsretlige principper og det offentliges retssagsførelse i Hans Viggo Godsk Pedersen (red.), Juridiske emner ved Syddansk Universitet, 2013, s. 419ff. 23. Se Justitsministerens skriftlige fremsættelse af forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love af 10. oktober 2006 (Gruppesøgsmål mv.). 24. Se betænkning over forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (gruppesøgsmål m.v.), Retsudvalget , L 41, bilag Strategien er tilgængelig fra Forbrugerombudsmandens hjemmeside. 26. Mads Bryde Andersen, Advokatretten, 2005, side Se LFF nr.163 om ændring af retsplejeloven, afsnit Mads Bryde Andersen, Advokatretten, 2005, side Se Moderniseringsstyrelsens rapport af 4. december 2012 om statens køb af juridiske tjenesteydelser, side Anf.st., side Mads Bryde Andersen anfører i Advokatretten, 2005, side 235, at det er den almindelige opfattelse, at den mulige interessekollision, der gør sig gældende for den ansatte advokat, ikke er væsentligt anderledes end den, der gælder for den selvstændigt virkende. Som regel vil det således, ifølge Bryde Andersen, være klart for alle involverede, herunder navnlig også klienten, hvad det er for ressource- og holdningsmæssige faktorer, der i givet fald måtte fratage advokaten hans uafhængighed. 32. Se Henrik Zahle, Om de civile domstoles behandling af offentligretlige sager, Juristen & Økonomen, 1979, side EU-Domstolen udtalte i C-409/96 DEP, Sveriges Betodlares Centralförening, præmis 13, at et stort antal medlemsstater følger den praksis, at de sagsomkostninger, der kan kræves erstattet, ikke omfatter godtgørelse af vederlaget til tjenestemænd, der repræsenterer forvaltningen, eller en godtgørelse for det ekstra arbejde, der forvoldes for de pågældende. Om sagsomkostninger i EU-retten, se Niels Fenger i U 2006B Betænkning nr. 1436/2004, side Ved en lovændring i 2005 blev bestemmelsen, der er i dag er indeholdt i retsplejelovens 316, ændret, idet ordene udgift til advokatsalær ændredes til udgifter til advokatbistand. Det følger blandt andet af ændringsbestemmelsens forarbejder, at det fremover ville være uden betydning for størrelsen af sagsomkostningerne, om parten betalte et egentligt salær til advokaten, eller om advokaten f.eks. var ansat af parten eller af en organisation, der optrådte som mandatar for parten under retssagen. Herefter risikerer modparten til en privat side 11

12 erhvervsvirksomhed, der benytter sin egen ansatte advokat, at skulle svare sagsomkostninger fuldt ud, hvis sagen tabes. 36. Betænkning nr. 1436/2004, side side 12

AER advokatetiske regler, en oversigt over bestemmelserne og bemærkninger hertil

AER advokatetiske regler, en oversigt over bestemmelserne og bemærkninger hertil AER advokatetiske regler, en oversigt over bestemmelserne og bemærkninger hertil Advokatrådets Almindelige bemærkninger Advokatnævnets og domstolenes praksis har været et solidt fundament for arbejdet,

Læs mere

Reform af den civile retspleje IV

Reform af den civile retspleje IV Reform af den civile retspleje IV Gruppesøgsmål mv. Afgivet af Retsplejerådet. Betænkning nr. 1468 København 2005 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 2004 1436 Betænkning om reform af den civile

Læs mere

Rapport om tolkebistand i retssager

Rapport om tolkebistand i retssager Side 1 af 49 Rapport om tolkebistand i retssager Afgivet af Arbejdsgruppen om tolkebistand i retssager nedsat under Domstolsstyrelsen København, April 2003 1. Indledning 2. Resumé af rapportens afsnit

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING Uddrag af GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING til Juridisk Forening KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD 1 Udgivet januar 2015 til brug for Juridisk Forenings kursus: Interessekonflikter ved identifikation: Hvornår

Læs mere

17-3. Forvaltningsret 12.1 11241.1. Statsforfatningsret 21.3

17-3. Forvaltningsret 12.1 11241.1. Statsforfatningsret 21.3 17-3. Forvaltningsret 12.1 11241.1. Statsforfatningsret 21.3 Ingen hjemmel til undtagelse af IØ Fonden fra offentlighedsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger I forbindelse med behandlingen af en

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Salæret i fri proces sager

Salæret i fri proces sager Salæret i fri proces sager Advokatsalærer i sager hvor borgere har fri proces mod staten Advokatrådet April 2004 Resume Når en borger får fri proces til at føre retssag mod staten, er det staten, der betaler

Læs mere

Biintervenientens omkostningsmæssige retsstilling

Biintervenientens omkostningsmæssige retsstilling Biintervenientens omkostningsmæssige retsstilling På baggrund af en kritisk gennemgang af den foreliggende retspraksis om på- og tillæggelse af sagsomkostninger til biintervenienter fremdrager artiklen

Læs mere

Cirkulæreskrivelse 279 - bilag b

Cirkulæreskrivelse 279 - bilag b Side 1 af 36 Domstolsstyrelsen St. Kongensgade 1-3, 4.sal 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 E-mail: post@domstolsstyrelsen.dk MPK10504/Sagsbeh.mpk J.nr. 02.04.01.02.1999-1.40 RAPPORT OM

Læs mere

Rapport afgivet af. Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser

Rapport afgivet af. Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser Rapport afgivet af Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser December 2010 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Arbejdsgruppens nedsættelse og arbejde 6 1.1. Arbejdsgruppens kommissorium

Læs mere

Revision af dødsboskifteloven

Revision af dødsboskifteloven Revision af dødsboskifteloven Betænkning nr. 1519 Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K. Telefon 7226 8400 Telefax 3393 3510 www.justitsministeriet.dk jm@jm.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab Advokat Jens Andersen-Møller jam@holst-law.com kna@holst-law.com Sagsnr. 2014-3071 Doknr. 133450 Dato 10-04-2014 Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Advokater - Justitsministeriets betænkning 1479/2006 - Retsplejelovens regler om advokater

Indholdsfortegnelse. Advokater - Justitsministeriets betænkning 1479/2006 - Retsplejelovens regler om advokater Advokater - Justitsministeriets betænkning 1479/2006 - Retsplejelovens regler om advokater Indholdsfortegnelse Kronologisk fortegnelse over betænkninger Kapitel 1. Indledning 1.1. Udvalgets kommissorium

Læs mere

OMBUDSMANDSLOVEN. Betænkning afgivet af det af Folketingets Præsidium nedsatte udvalg vedrørende ændringer i ombudsmandsloven BETÆNKNING NR.

OMBUDSMANDSLOVEN. Betænkning afgivet af det af Folketingets Præsidium nedsatte udvalg vedrørende ændringer i ombudsmandsloven BETÆNKNING NR. OMBUDSMANDSLOVEN OMBUDSMANDSLOVEN Betænkning afgivet af det af Folketingets Præsidium nedsatte udvalg vedrørende ændringer i ombudsmandsloven BETÆNKNING NR. 1272 KØBENHAVN 1994 Købes hos boghandleren

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 165 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 165 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi L 165 - Bilag 1 O Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K 26. april 2005./. Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringsnotat

Læs mere

I afsnit 5.8.2 findes detaljerede oplysninger om, hvorledes dommerkorpset er sammensat samt oplysninger om dommernes uddannelsesmæssige baggrund.

I afsnit 5.8.2 findes detaljerede oplysninger om, hvorledes dommerkorpset er sammensat samt oplysninger om dommernes uddannelsesmæssige baggrund. 121 Kapitel 5. Rekrutteringen af dommere og deres uddannelse. 5.1. Indledning. Udvalgets hovedopgave er ifølge kommissoriet rekruttering, uddannelse og udnævnelse af dommere. Udvalget skal på dette område

Læs mere

EN NY STRUKTUR DEBATOPLÆG ADVOKATRÅDETS STRUKTURUDVALG 25. APRIL 2007

EN NY STRUKTUR DEBATOPLÆG ADVOKATRÅDETS STRUKTURUDVALG 25. APRIL 2007 EN NY STRUKTUR DEBATOPLÆG AF ADVOKATRÅDETS STRUKTURUDVALG 25. APRIL 2007 I. INDLEDNING 4 1. UDVALGETS KOMMISSORIUM 4 2. UDVALGETS SAMMENSÆTNING 7 3. UDVALGETS ARBEJDE 8 II. RESUMÉ 9 III. ADVOKATSAMFUNDETS

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love L 132 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love. (Sagsomkostninger, retshjælp og fri proces). Fremsat den 30. marts 2005 af justitsministeren (Lene Espersen)

Læs mere

Voldgiftsinstituttets inhabilitetspraksis

Voldgiftsinstituttets inhabilitetspraksis Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2011.71 Voldgiftsinstituttets inhabilitetspraksis Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) Voldgiftsinstituttet udpeger efter forslag fra parterne voldgiftsdommere

Læs mere

RETSPLEJELOVENS REGLER OM ADVOKATER

RETSPLEJELOVENS REGLER OM ADVOKATER BETÆNKNING OM RETSPLEJELOVENS REGLER OM ADVOKATER BETÆNKNING Nr. 1479 KØBENHAVN 2006 JUSTITSMINISTERIET KRONOLOGISK FORTEGNELSE OVER BETÆNKNINGER 2005 1457 Betænkning fra udvalget vedrørende markedsføringsloven

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

DOMSTOLSUDVALGETS BETÆNKNING BETÆNKNING NR. 1319

DOMSTOLSUDVALGETS BETÆNKNING BETÆNKNING NR. 1319 DOMSTOLSUDVALGETS BETÆNKNING BETÆNKNING NR. 1319 DOMSTOLSUDVALGETS BETÆNKNING ISBN 87-601-6456-5 ISBN 87-601-6491-5 ISBN 87-601-6525 betænkning bilag büag + betænkning 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1.

Læs mere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om finansielle rådgivere Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner 1. Denne lov finder anvendelse på virksomheder,

Læs mere

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD Udgivet 5. juni 2014 3. udgave revideret. JAKOB S. ARREVAD HORTEN ADVOKATPARTNERSELSKAB 2014 Udgivet elektronisk, herunder på www.horten.dk Samlingen

Læs mere

Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning

Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning nr. 1500 København 2008 Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning nr.

Læs mere

Tilsidesættelse af kautionsforpligtelser i medfør af AFTL 36

Tilsidesættelse af kautionsforpligtelser i medfør af AFTL 36 Tilsidesættelse af kautionsforpligtelser i medfør af AFTL 36 Setting aside suretyship obligations in accordance with 36 CA Speciale 2011 Camilla Louise Mørup Årskortnummer: 20082664 Anslag: 143.484 Vejleder:

Læs mere

GOD ADVOKATSKIK. DOMSSAMLING med visse kommentarer. Jakob S. Arrevad

GOD ADVOKATSKIK. DOMSSAMLING med visse kommentarer. Jakob S. Arrevad 1. GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING med visse kommentarer 2010 Jakob S. Arrevad 2. 1. Advokatsamfundets disciplinærsystem - reaktions- og sanktionsmuligheder...8 1.1. Behandlingen af klager over advokaters

Læs mere

Advokatrådets bemærkninger af 9. juni 2011 til DE ADVOKATETISKE REGLER

Advokatrådets bemærkninger af 9. juni 2011 til DE ADVOKATETISKE REGLER Advokatrådets bemærkninger af 9. juni 2011 til DE ADVOKATETISKE REGLER Baggrund Advokatrådet nedsatte i forsommeren 2010 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at gennemgå de gældende advokatetiske regler

Læs mere

Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival

Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg 02-11- 2010 TILSYNET Fribilletter til Skanderborg Festival Skanderborg Kommune er af en borger og i pressen blevet mødt med en påstand

Læs mere