K O N T R A K T. mellem. Trafikministeriet Frederiksholms Kanal 27 DK-1220 København K (i det følgende benævnt Trafikministeriet)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K O N T R A K T. mellem. Trafikministeriet Frederiksholms Kanal 27 DK-1220 København K (i det følgende benævnt Trafikministeriet)"

Transkript

1 K O N T R A K T mellem Trafikministeriet Frederiksholms Kanal 27 DK-1220 København K (i det følgende benævnt Trafikministeriet) og ARRIVA Danmark A/S Herstedvang 7C 2620 Albertslund CVR.nr.: (i det følgende benævnt operatøren eller tilbudsgiver) om udførelse af offentlig servicetrafik med tog

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside. Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse. A. Indledende bestemmelser 1. Definitioner. 2. Fortolkningsprincipper m.v. B. Ydelser 3. Operatørens ydelser. 4. Ydelser, der stilles til operatørens rådighed. 5. Materiel. 6. Personale. 7. Genforhandling. 7.A Ophør. C. Tid 8. Forberedelsesperioden. 9. Driftsstart. 10. Varighed og udløb. D. Økonomi 11. Trafikindtægterne. 12. Vederlæggelse fra Trafikministeriet. 13. Betalingsbetingelser. 14. Operatørens sikkerhedsstillelse. 15. Servicemål - regularitet og pålidelighed.

3 16. Servicemål - kundetilfredshed. E. Misligholdelsesbeføjelser 17. Mangler ved operatørens ydelser. 18. Trafikministeriets misligholdelsesbeføjelser. 19. Operatørens hæftelse for underleverandører. 20. Trafikministeriets misligholdelse af betalingsforpligtelser. 21. Anden misligholdelse fra Trafikministeriets side. 22. Force majeure for Trafikministeriet. 23. Fordringshavermora. F. Afsluttende juridiske bestemmelser 24. Myndighedskrav m.v. 25. Inspektion. 26. Tavshedspligt. 27. Overdragelse. 28. Tvistigheder. 29. Ændringer af kontrakten. 30. Forbehold. 31. Kontrakteksemplarer. 32. Underskrifter og datering.

4 BILAGSFORTEGNELSE Bilag 1 Ydelsesspecifikation Bilag 1 Appendiks 1: Minimums togbetjening af stationer Bilag 1 Appendiks 2: Statistikoplysninger Bilag 1 Appendiks 3: Option Tønder - Niebüll, Ydelsesspecifikation Bilag 2 Priser Bilag 3 Servicemål Bilag 4 Personale Bilag 4 Appendiks 1: Bilag 4 Appendiks 2: Bilag 4 Appendiks 3: Bilag 4 Appendiks 4: Bilag 4 Appendiks 5: Bilag 4 Appendiks 6: Listen over de medarbejdere, der ved udbudsmaterialets udfærdigelse var omfattet af Virksomhedsoverdragelsesloven. Listen over de Tjenestemænd, der ved udbudsmaterialet udarbejdelse, var omfattet af tilbudet om hhv. overdragelse, udlån eller orlov. Principper for etablering af udlånsaftale Principper for etablering af orlovsaftale med DSB Principper for aftale om overgang til ansættelse hos nye operatør Procedurer for udvælgelse Bilag 5 Materiel Bilag 5 Appendiks 1: Bilag 5 Appendiks 2: Aftale om leje af MR/MRD-togsæt m.m. (ikke medtaget) Priser for leje mm. Bilag 6 Klargøringsanlæg og værksteder Bilag 6 Appendiks 1: Oversigt over klargøringsanlæg og installationer (oversigtskort ikke medtaget) Bilag 6 Appendiks 2: Oversigt over opstillingsspor på stationer (oversigtskort ikke medtaget) Bilag 6 Appendiks 3: Erhvervslejekontrakt for eftersynshal i Struer Erhvervslejekontrakt for vaskehal i Struer (bilag med den fysiske beskrivelse af vaskehallen i Struer er ikke medtaget) Bilag 6 Appendiks 4: Priser vedrørende klargøringsanlæg samt eftersynshal i Struer Bilag 7 Stationer Bilag 7 Appendiks 1: Bilag 7 Appendiks 2: Erhvervslejekontrakt om stationer mellem DSB Ejendomme og operatør (særlige bestemmelser herunder leje for stationsfaciliteter samt oversigtskort er ikke medtaget) Service på stationer

5 Bilag 8 Distribution og salg Bilag 8 Appendiks 1: Handicap transport ordning Bilag 8 Appendiks 2: Beregning af takststigningslofter Bilag 8 Appendiks 3: Oversigt over afregningspartnere for billetter solgt til amtskompetence Bilag 8 Appendiks 4: Stationer der indgår i TOG+ aftaler Bilag 8 Appendiks 5: Delepunkter ved indtægtsdeling for kombinerede billetter Bilag 8 Appendiks 6: Aftaler mellem DSB og amter, kommuner og færgeselskaber om billetsamarbejde Bilag 8 Appendiks 7: Bus og Tog Samarbejdets standardaftale Bilag 8 Appendiks 8: Kompensationsmodel for operatøren ved amters takstændringer Bilag 8 Appendiks 9: Kompensationsmodellen for takstændringer under operatørkompetence Bilag 8 Appendiks 10: Kompensationsmodellen for takstændringer under den kombinerede kompetence. Bilag 8 Appendiks 11: Beregning af prisen for at være bruger af Rejseplanen A/S Bilag 8 Appendiks 12: Operatørens muligheder for at få foretaget ændringer i ROSA systemet Bilag 8 Appendiks 13: Drift og vedligeholdelse af Almex M maskiner og Rebaut automater Bilag 8 Appendiks 14: Beregning af fordelingen af værnepligtige ved Forsvaret og Beredskabsstyrelsen Bilag 8 Appendiks 15: Beregning af andel af Socialministeriets bloktilskud Bilag 8 Appendiks 16: Lejepriser for udstyr Bilag 8 Appendiks 17: Oversigt over operatørens strækninger Bilag 8 Appendiks 18: Hovedprincipper vedrørende takstkompetencer Bilag 9 Tidsplan (tidsplaner ikke medtaget) Bilag 10 Forhold til Banestyrelsen Bilag 10 Appendiks 1: Operatørkontrakt Bilag 10 Appendiks 2: Lejeaftale for ATC anlæg Bilag 11 Operatørens løsningsforslag Bilag 11 Appendiks 1: Køreplan (køreplaner ikke medtaget) Bilag 11 Appendiks 2: Materielbeskrivelse Bilag 12 Definitioner (ikke medtaget) Bilag 13 Udkast til anfordringsgaranti Bilag 14 Fortolkningsbidrag fra udbudsprocessen

6 A. INDLEDENDE BESTEMMELSER 1. Definitioner En række af de i nærværende kontrakt anvendte begreber er defineret i bilag 12 (definitioner). 2. Fortolkningsprincipper m.v. Ved udarbejdelsen af nærværende kontrakt bestående af hovedkontrakt og bilag er der udfoldet store bestræbelser på at undgå modstrid mellem de enkelte bestemmelser, og kontrakten skal forstås og fortolkes ud fra en formodning om, at der ikke er modstrid. Såfremt der alligevel konstateres modstrid, gælder følgende fortolkningsprincipper forud for dansk rets almindelige fortolkningsprincipper: A. Hovedkontrakten og de i bilag 14 indeholdte fortolkningsbidrag gælder forud for de øvrige bilag. B. Bilag 1 (ydelsesspecifikation) og de i bilag 14 indeholdte fortolkningsbidrag gælder forud for de øvrige bilag. C. Operatøren kan ikke påberåbe sig, at det, der fremgår af bilag 11 (operatørens løsningsforslag) og de i bilag 14 indeholdte fortolkningsbidrag, medfører, at krav eller beskrivelser i de øvrige dele af kontrakten ikke kan opfyldes. Det, der fremgår af de øvrige dele af kontrakten, kan kun medføre, at beskrivelser i bilag 11 (operatørens løsningsforslag) og de i bilag 14 indeholdte fortolkningsbidrag ikke opfyldes, såfremt dette udtrykkeligt er angivet i de øvrige dele af kontrakten. Det forhold, at nærværende kontrakt indeholder aftaler eller udkast til aftaler mellem operatøren og tredjemænd, herunder DSB og Banestyrelsen, medfører ikke, at Trafikministeriet på nogen måde er part i de pågældende aftaleforhold, og Trafikministeriet hæfter navnlig ikke for disse tredjemænds aftaleforpligtelser. B. YDELSER 3. Operatørens ydelser Operatørens ydelser skal opfylde de krav og beskrivelser, der fremgår af nærværende kontrakt, navnlig bilag 1 (ydelsesspecifikation), bilag 3 (servicemål), bilag 8 (distribution og salg) og bilag 11 (operatørens løsningsforslag). 4. Ydelser, der stilles til operatørens rådighed Der stilles en række ydelser til operatørens rådighed til brug for operatørens opfyldelse af nærværende kontrakt. Disse ydelser er udtømmende beskrevet i nærværende kontrakt, herunder i bilagene.

7 Det fremgår af beskrivelserne, om ydelserne stilles til operatørens rådighed uden eller mod vederlag, og i givet fald med nærmere oplysning om vederlagets størrelse, betaling m.v. 5. Materiel Operatøren har valgt at leje materiel af DSB i perioden indtil 31. december 2004 og herefter selv sørge for fabriksnyt materiel. Begge materielforhold er nærmere beskrevet i bilag 5 (materiel). 6. Personale Om overdragelse af overenskomstansat personale, udlån af tjenestemænd, uddannelse m.v. henvises der til bilag 4 (personale). 7. Genforhandling Det må forventes, at der indtil ophøret af nærværende kontrakt vil blive behov for at ændre i ydelserne, herunder ved udvidelser, indskrænkninger og bortfald samt ved, at egentlige nye ydelser tilføjes. Det må endvidere forventes, at det er en forudsætning for den optimale gennemførelse af nærværende kontrakt, at der i et vist omfang løbende mellem parterne vedtages ændringer. I forbindelse med beskrivelsen af de enkelte ydelser er der søgt taget højde herfor ved at beskrive tænkelige behov for ændringer, hvem der kan forlange ændringerne og i givet fald konsekvenserne af ændringerne. Eksempelvis er der i bilag 1 (ydelsesspecifikation) en nærmere beskrivelse af Trafikministeriets adgang til at ændre trafikomfanget med +/- 10%. Det kan imidlertid bestemt ikke udelukkes, at der vil kunne opstå yderligere behov for ændringer end de således beskrevne. Det er derfor aftalt, at såfremt en part mener, at der er behov for ændringer, da vil den anden part til enhver tid med en positiv, samarbejdende og ansvarlig holdning være villig til hurtigst muligt at deltage i en genforhandling med henblik på at få afprøvet, om det er muligt at finde en ændringsløsning, der er acceptabel for begge parter. Genforhandlingen skal ske under overholdelse af de udbudsretlige regler samt de EU-retlige principper for medlemsstaternes betaling for offentlig servicetrafik og om muligt på grundlag af de i forvejen med nærværende kontrakt fastlagte opgavefordelinger, prissætninger og andre principper, og således at konsekvenserne af ændringerne står i forholdsmæssigt forhold til indholdet af ændringerne. Såfremt det trods ihærdige forsøg fra begge parters side ikke viser sig muligt at opnå enighed om en ændring, da fortsætter nærværende kontrakt på uændrede vilkår. 7.A Ophør I forbindelse med nærværende kontrakts ophør, uanset årsagen (f.eks. udløb, ophævelse eller annullation) hertil, har operatøren de i nærværende kontrakt, herunder i bilag 1 (ydelsesspecifikation), bilag 4 (personale) og bilag 8 (distribution og salg), angivne forpligtelser.

8 C. Tid 8. Forberedelsesperioden Perioden fra ikrafttrædelsestidspunktet og frem til driftsstart skal benyttes af operatøren til at forberede sig, herunder indhente alle fornødne oplysninger bl.a. hos Trafikministeriet. De aktiviteter m.v., som operatøren som minimum skal foretage i denne forberedelsesperiode, samt tidspunkterne herfor, fremgår af bilag 9 (tidsplan) med henvisninger. Uanset indholdet af bilag 9 (tidsplan) med henvisninger påhviler det operatøren at forberede sig fuldt ud ved at foretage alle nødvendige aktiviteter m.v., således at operatøren i enhver henseende er klar ved driftsstart. Operatøren skal månedsvis til Trafikministeriet indrapportere fremdriften af forberedelserne, herunder opfyldelsen af de milepæle, aktiviteter og terminer, der fremgår af bilag 9 (tidsplan). 9. Driftsstart Det er aftalt, at operatøren udfører offentlig servicetrafik med tog i overensstemmelse med kravene og beskrivelserne i nærværende kontrakt fra den 5. januar 2003 ved driftsdøgnets begyndelse (driftsstart). 10. Varighed og udløb Nærværende kontrakt udløber uden opsigelse. Kontrakten udløber den 14. december 2007 ved driftsdøgnets ophør, uanset den faktiske driftsstart. Dog gælder, at Trafikministeriet har option på med et skriftligt varsel på mindst 24 måneder at udskyde nærværende kontrakts udløb med 3 år. Ved Trafikministeriets udnyttelse af denne option gælder nærværende kontrakts bestemmelser i øvrigt uændret. Endvidere gælder, at såfremt operatøren selv har sørget for indsættelse af nyt materiel i overensstemmelse med kravene i bilag 5 (materiel), da udløber nærværende kontrakt i stedet 3 år efter det i 2. afsnit specificerede udløbstidspunkt. Nærværende kontrakts bestemmelser gælder i øvrigt uændret, dog kan Trafikministeriet ikke udnytte optionen i 3. afsnit. De i 2., 3. og 4. afsnit beskrevne udløbstidspunkter er fastsat, således at de er sammenfaldende med de forventede køreplansskifter. Såfremt et køreplansskifte finder sted på et andet tidspunkt end forventet, er Trafikministeriet berettiget til at ændre udløbstidspunktet, således at det bliver sammenfaldende med køreplansskiftet. Trafikministeriet skal give skriftlig meddelelse herom med mindst 12 måneders varsel, og udløbstidspunktet kan højst ændres 45 dage. Ved således ændret udløbstidspunkt reguleres vederlaget og den pligtige togkm.produktion for den berørte sidste periode forholdsmæssigt. Bilag 9 (tidsplan) indeholder den detaljerede tidsplan.

9 D. Økonomi 11. Trafikindtægterne Operatøren modtager billetindtægterne som fastlagt i bilag 8 (distribution og salg). I bilaget er endvidere beskrevet de rammer, inden for hvilke operatøren er berettiget til at prisfastsætte billetterne. Operatøren må oppebære andre med trafikken og stationerne forbundne indtægter, f.eks. reklameindtægter. En forudsætning herfor er dog, at Trafikministeriet forud skriftligt har samtykket i den indtægtsgivende aktivitet. Trafikministeriet vil ikke uden rimelig grund nægte samtykke. Som nærmere beskrevet i bilag 7 (stationer) har Trafikministeriet på forhånd givet samtykke til, at operatøren kan sælge kioskvarer, fast food eller bortforpagte aktiviteten på stationen samt disponere over visse reklamepladser. 12. Vederlæggelse fra Trafikministeriet Operatøren modtager for forberedelsesperioden det i bilag 2 angivne vederlag fra Trafikministeriet. Operatøren modtager endvidere fra den faktiske driftsstart og indtil kontraktens ophør vederlag fra Trafikministeriet. Vederlagene er beskrevet i bilag 2 ved angivelse af en række perioder under drift samt vederlag og vederlagsmekanismer herfor. Trafikministeriet betaler forholdsmæssigt for eventuelle ikke fulde perioder. Til brug for den i næstsidste og sidste afsnit beskrevne regulering på grundlag af nettoprisindekset skal vederlagene for perioderne fordeles forholdsmæssigt på de år, som perioderne vedrører. Til brug for punkt 15 og 16 om betydningen af servicemål skal vederlagene for perioderne fordeles forholdsmæssigt på de kalendermåneder, kvartaler og halvår, som perioderne vedrører. De angivne vederlag er i danske kroner (og eventuelt i EURO) og indeholder alle ved kontraktens indgåelse gældende afgifter bortset fra moms. Vederlagene er faste og skal således ikke være genstand for nogen regulering, medmindre andet udtrykkeligt er angivet i nærværende kontrakt. Ved ændring af gældende danske afgifter skal vederlagene reguleres med den økonomiske nettokonsekvens heraf, således at operatøren stilles uændret. Vederlagene vil med udgangspunkt i de angivne 2001-priser blive reguleret hvert år med den skønnede udvikling i nettoprisindekset, jf. nedenfor, beregnet som det årlige gennemsnit i nettoprisindekset i forhold til det årlige gennemsnit i nettoprisindekset et år før. Reguleringen fra år n til år n+1 består af to elementer:

10 1. Finansministeriets skøn i forbindelse med Forslaget til Finanslov for år n+1 over udviklingen i nettoprisindekset fra gennemsnit år n til gennemsnit år n En niveaukorrektion for Finansministeriets nye skøn i forbindelse med Forslaget til Finanslov for år n +1 over udviklingen i nettoprisindekset fra gennemsnit år n-1 til gennemsnit år n. Der foretages ikke nogen efterfølgende regulering for en eventuel konstateret forskel mellem den faktiske og den skønnede udvikling i nettoprisindekset. 13. Betalingsbetingelser Det i bilag 2 angivne vederlag for forberedelsesperioden vil blive udbetalt af Trafikministeriet i 12 lige store rater senest 6 dage efter de 12 første månedsskifter efter den faktiske driftsstart. Vederlaget for hver periode under drift vil blive udbetalt af Trafikministeriet i lige store rater senest 6 dage efter hvert månedsskifte i perioden. Når et servicemål er opgjort, reguleres betydningen heraf, jf. punkt 15 og 16, i førstkommende rateudbetaling(er). Såfremt operatøren ikke har leveret den pligtige togkm.produktion i en periode, da reguleres vederlaget for perioden med forholdet mellem den manglende togkm.produktion og den pligtige togkm.produktion. Reguleringen sker i førstkommende rateudbetaling(er). 14. Operatørens sikkerhedsstillelse Samtidig med indgåelsen af nærværende kontrakt skal der ved separat dokument fra et anerkendt pengeinstitut stilles anfordringsgaranti på 10 procent af det samlede vederlag i kontraktsperioden til sikkerhed for operatørens opfyldelse af kontrakten. Anfordringsgarantien skal udformes i overensstemmelse med bilag 13 (udkast til anfordringsgaranti). Trafikministeriet er forpligtet til at frigive anfordringsgarantien senest 1 måned efter nærværende kontrakts ophør, forudsat at operatøren har opfyldt samtlige sine forpligtelser i forbindelse med ophør, jf. punkt 7.A. 15. Servicemål - regularitet og pålidelighed Hvert kvartal opgøres der en regularitet og pålidelighed for togtrafikken. Regulariteten og pålideligheden opgøres, herunder måles og beregnes, som angivet i bilag 3 (servicemål), og der beregnes en sammenvejet regularitets- og pålidelighedsfaktor. Såfremt regularitets- og pålidelighedsfaktoren er i intervallet 95% til 97% (begge inklusive), da har det ingen betydning for operatørens vederlag. Såfremt regularitets- og pålidelighedsfaktoren er mindre end 95%, da reduceres operatørens vederlag for de tre kalendermåneder i kvartalet med 2,5%.

11 Såfremt regularitets- og pålidelighedsfaktoren er større end 97%, da forhøjes operatørens vederlag for de tre kalendermåneder i kvartalet med 2,5%. 16. Servicemål - kundetilfredshed Der skal halvårligt opgøres en kundetilfredshed for togtrafikken. Kundetilfredsheden opgøres, herunder måles og beregnes, som angivet i bilag 3 (servicemål). Såfremt kundetilfredsheden er mindre end 2,0, da reduceres operatørens vederlag for de seks kalendermåneder i halvåret med 2,5%. Såfremt kundetilfredsheden er 2,0 eller mere, men dog mindre end 2,5, da reduceres operatørens vederlag for de seks kalendermåneder i halvåret med 1,5%. Såfremt kundetilfredsheden er 2,5 eller mere, men dog mindre end 3,5, da har det ingen betydning for operatørens vederlag. Såfremt kundetilfredsheden er i intervallet 3,5 til 4,0 (begge inklusive), da forhøjes operatørens vederlag for de seks kalendermåneder i halvåret med 1,5%. Såfremt kundetilfredsheden er større end 4,0, da forhøjes operatørens vederlag for de seks kalendermåneder i halvåret med 2,5%. E. MISLIGHOLDELSESBEFØJELSER 17. Mangler ved operatørens ydelser En mangel ved operatørens ydelser foreligger, såfremt de ikke opfylder samtlige krav og beskrivelser i nærværende kontrakt, eller såfremt de i øvrigt ikke er, som Trafikministeriet med føje kunne forvente. Det påhviler operatøren at give skriftlig meddelelse til Trafikministeriet, straks operatøren må indse, at der vil forekomme eller er konstateret ikke uvæsentlige mangler. 18. Trafikministeriets misligholdelsesbeføjelser Det påhviler operatøren uden anmodning fra Trafikministeriet uden ugrundet ophold at afhjælpe samtlige mangler i det omfang, som dette er muligt. Såfremt operatøren ikke har afhjulpet en konstateret mangel senest 30 dage efter Trafikministeriets skriftlige påkrav herom, er Trafikministeriet berettiget til at lade afhjælpning udføre af tredjemand på operatørens regning. Operatøren er erstatningspligtig over for Trafikministeriet efter dansk rets almindelige regler, jf. dog nedenfor om force majeure.

12 Operatøren skal ikke i henhold til nærværende kontrakt anses for ansvarlig over for Trafikministeriet for så vidt angår forhold, der ligger uden for operatørens kontrol, og som operatøren ikke ved kontraktens underskrift burde have taget i betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet. Forhold hos en underleverandør anses kun for force majeure, såfremt der for underleverandøren foreligger en hindring, der omfattes af 1. punktum, og som operatøren ikke burde have undgået eller overvundet. Force majeure kan højst gøres gældende med det antal dage, som force majeure situationen varer. Force majeure kan kun påberåbes, såfremt operatøren har givet skriftlig meddelelse herom til Trafikministeriet uden ugrundet ophold efter, at force majeure er indtrådt. Trafikministeriet er berettiget til at annullere kontrakten med virkning for fremtidige ydelser, såfremt operatøren er i force majeure i mere end 90 dage. Trafikministeriet kan med virkning for fremtidige ydelser hæve nærværende kontrakt helt eller delvist efter Trafikministeriets valg, såfremt der konstateres væsentlige mangler ved operatørens ydelser, og såfremt manglerne ikke inden for rimelig tid er afhjulpet. Trafikministeriet vil altid kunne hæve kontrakten helt eller delvist efter Trafikministeriets valg, såfremt - operatøren i en periode på 3 måneder trods Trafikministeriets skriftlige påkrav herom 3 gange ikke inden for 30 dage regnet fra påkravet har afhjulpet konstaterede mangler, - regularitets- og pålidelighedsfaktoren i 4 på hinanden følgende kvartaler har været mindre end 90%, - regularitets- og pålidelighedsfaktoren i et kvartal har været mindre end 75%, - kundetilfredsheden i 2 på hinanden følgende halvår har været mindre end 1,5, - togkm.produktionen i en måned har ligget mere end 30% under det aftalte, medmindre dette skyldes forhold for hvilke operatøren ikke er ansvarlig, - togkm.produktionen i 3 måneder inden for et år har ligget mere end 10% under det aftalte, medmindre dette skyldes forhold for hvilke operatøren ikke er ansvarlig, - operatøren ikke har opnået ret til at drive jernbanevirksomhed senest 1. juli 2002, eller - operatøren mister retten til at drive jernbanevirksomhed. Trafikministeriet bestemmer i ophævelsesskrivelsen, fra hvornår ophævelsen skal have virkning. Ophævelsen skal dog senest have virkning 6 måneder efter ophævelsesskrivelsens afsendelse. Bestemmelserne i punkt 15 og 16 finder anvendelse, uafhængigt af om Trafikministeriet i øvrigt gør misligholdelsesbeføjelser gældende overfor operatøren. 19. Operatørens hæftelse for underleverandører Operatøren hæfter for sine underleverandørers ydelser efter nærværende kontrakt på ganske samme måde som for sine egne ydelser.

13 20. Trafikministeriets misligholdelse af betalingsforpligtelser Såfremt Trafikministeriet misligholder sine betalingsforpligtelser i henhold til nærværende kontrakt, er operatøren berettiget til rente i overensstemmelse med rentelovens regler. Operatøren er endvidere berettiget til at ophæve nærværende kontrakt med virkning for fremtidige ydelser, såfremt operatøren overfor Trafikministeriet skriftligt har afgivet påkrav om, dels at Trafikministeriet på nærmere specificeret måde har misligholdt sine betalingsforpligtelser, dels at manglende betaling inden 30 dage vil medføre, at kontrakten ophæves, og såfremt Trafikministeriet ikke har opfyldt sine betalingsforpligtelser inden fristens udløb. 21. Anden misligholdelse fra Trafikministeriets side Såfremt der foreligger anden misligholdelse fra Trafikministeriets side, skal leverandøren straks reklamere heroverfor. I øvrigt gælder dansk rets almindelige regler om misligholdelsesbeføjelser, jf. dog nedenfor om force majeure. 22. Force majeure for Trafikministeriet Trafikministeriet skal ikke i henhold til nærværende kontrakt anses for ansvarlig overfor operatøren for så vidt angår forhold, der ligger uden for Trafikministeriets kontrol, og som Trafikministeriet ikke ved kontraktens underskrift burde have taget i betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet. Forhold hos en underleverandør anses kun for force majeure, såfremt der for underleverandøren foreligger en hindring, der omfattes af 1. punktum, og som Trafikministeriet ikke burde have undgået eller overvundet. Force majeure kan højst gøres gældende med det antal dage, som force majeure situationen varer. Force majeure kan kun påberåbes, såfremt Trafikministeriet har givet skriftlig meddelelse herom til operatøren uden ugrundet ophold efter, at force majeure er indtrådt. Operatøren er berettiget til at annullere kontrakten med virkning for fremtidige ydelser, såfremt Trafikministeriet er i force majeure i mere end 90 dage. 23. Fordringshavermora Om Trafikministeriets fordringshavermora gælder dansk rets almindelige regler. F. AFSLUTTENDE JURIDISKE BESTEMMELSER 24. Myndighedskrav m.v. Operatøren indestår for, at operatøren og alle operatørens ydelser opfylder samtlige relevante myndighedsforskrifter, herunder de af Trafikministeriet fastsatte, og for, at alle nødvendige

14 godkendelser, tilladelser, certifikater m.v. fra myndigheder, herunder Trafikministeriet, tilvejebringes, samt for, at alle nødvendige aftaler m.v. med myndigheder, herunder Trafikministeriet, samt DSB og andre transportvirksomheder, indgås. 25. Inspektion Trafikministeriet, herunder Trafikministeriets repræsentanter, skal til enhver tid, herunder også i forberedelsesperioden, uden varsel have adgang til materiel, bygninger og andre fysiske lokaliteter med henblik på at konstatere, hvorvidt de aftalte ydelser leveres. Ved sådan inspektion vil Trafikministeriet optræde hensynsfuldt og overholde oplyste sikkerheds- og ordensregler, og operatøren vil yde Trafikministeriet fornøden assistance, herunder oplysninger. 26. Tavshedspligt Operatøren, dennes personale, underleverandører og disses personale skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende Trafikministeriets eller andres forhold, som de får kendskab til i forbindelse med opfyldelse af nærværende kontrakt. For Trafikministeriets personale gælder reglerne for ansatte i den offentlige forvaltning. Konsulenter og andre, der bistår Trafikministeriet, pålægges tilsvarende forpligtelse med hensyn til oplysninger om operatørens forhold, som gælder for operatøren med hensyn til Trafikministeriets forhold. Operatøren må uden Trafikministeriets samtykke bruge Trafikministeriet som reference. Trafikministeriet har ret til at offentliggøre nærværende kontrakt helt eller delvist. Offentliggørelse vil kun finde sted efter forudgående drøftelse med operatøren. 27. Overdragelse Trafikministeriet har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter nærværende kontrakt til en anden offentlig institution eller en institution, der ejes af det offentlige eller i det væsentlige drives for offentlige midler. Staten indestår for, at vedkommende institution, til hvem overdragelse finder sted, opfylder sine forpligtelser i henhold til kontrakten. Operatøren kan ikke uden Trafikministeriets skriftlige samtykke overdrage sine rettigheder og forpligtelser ifølge nærværende kontrakt til tredjemand. Operatøren kan ej heller uden Trafikministeriets skriftlige samtykke overlade kontraktens opfyldelse vedrørende selve togdriften til underleverandører i videre udstrækning end angivet i tilbuddet. 28. Tvistigheder Nærværende kontrakt er undergivet dansk ret. Såfremt der opstår en uoverensstemmelse mellem parterne i forbindelse med nærværende kontrakt, skal parterne med en positiv, samarbejdende og ansvarlig holdning søge at indlede

15 forhandlinger med henblik på at løse tvisten. Om nødvendigt skal forhandlingerne søges løftet op på højt plan i parternes organisationer. Såfremt der ej heller herved opnås nogen løsning, skal parterne søge at opnå enighed om i fællesskab at udpege en uafhængig og sagkyndig mægler, der kan mægle og komme med ikke-bindende forslag til tvistens løsning. Hver af parterne er berettiget til at kræve uoverensstemmelsen afgjort endeligt ved voldgift. Voldgiftsretten sammensættes af 3 medlemmer, der udpeges af præsidenten for Højesteret. Formanden skal opfylde betingelserne for at være dommer. Parterne kan afgive indstilling om de to andre, der udpeges med passende hensyntagen til den særlige sagkundskab, der må anses for ønskelig ved bedømmelsen af den uoverensstemmelse, som er indbragt for voldgiftsretten. Såfremt der ikke er flertal for et resultat, er formandens stemme afgørende. Voldgiftsretten fastsætter selv sin procedure. Voldgiftsrettens kendelse, som skal være motiveret, skal afsiges snarest muligt og om muligt inden et halvt år efter voldgiftsrettens nedsættelse. 29. Ændringer af kontrakten Nærværende kontrakt kan kun ændres ved skriftlig aftale underskrevet af parternes dertil bemyndigede repræsentanter. Alle ændringer af kontrakten skal udformes som fortløbende nummererede tillæg til kontrakten. 30. Forbehold Nærværende kontrakt er kun bindende for Trafikministeriet, såfremt Folketingets Finansudvalg godkender indgåelsen. Såfremt godkendelse fra Folketingets Finansudvalg ikke foreligger senest 30 dage efter kontraktens indgåelse, er operatøren ej heller bundet af kontrakten. 31. Kontrakteksemplarer Nærværende kontrakt oprettes i to eksemplarer, der opbevares hos henholdsvis Trafikministeriet og operatøren.

16 32. Underskrifter og datering København, den 30. januar 2002 København, den 30. januar 2002 For Trafikministeriet: For ARRIVA Danmark A/S: Flemming Hansen Ebbe H. Kristiansen Trafikminister Næstformand i bestyrelsen for ARRIVA Danmark A/S Thomas Egebo Johnny Hansen Departementschef Adm. direktør for ARRIVA Danmark A/S

17 Bilag 1 Ydelsesspecifikation

18 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Krav til trafikydelse Passagertrafik på strækninger og togbetjening af stationer Disponering af den samlede produktion Ændringer i trafikomfang Option på reduktion af trafikomfang fra køreplansskiftet 2005/ Option på betjening af strækningen Tønder - Niebüll Sammenhæng med anden trafik Driftsforstyrrelser 3 3. Krav til kvalitet Siddepladskapacitet i togene Regularitet og pålidelighed Kundetilfredshed Tilgængelighed Tryghed 4 4. Generelle krav Sikkerhed Kontrakt med Banestyrelsen Køreplanlægning og handlingsplan Relationer til pendlergrupper Personaleforhold Materiel Krav til kvalitet og indretning af medbragt materiel Alder Passagerkomfort Ind- og udstigningsforhold Miljøforhold Krav til nyindkøbt materiel Klargøringsanlæg og værksteder Salg af billetter, takster, fribefordring, befordringsbestemmelser, information og rejseordninger for andre ministerier Stationer Stationer, der alene togbetjenes af operatøren Fællesstationer Ledelse og organisation Krav til forberedelsesperioden Rapportering Fri trafik Ophør 14 i

19 Appendiks 1: Appendiks 2: Appendiks 3: Minimums togbetjening af stationer Statistikoplysninger Option Tønder - Niebüll, Ydelsesspecifikation ii

20 Liste over anvendte begreber og fagudtryk Ord, udtryk, begreb Ydelsesspecifikation Tomkørsel Køreplanlagte tog Fjerntrafik IC tog Pendlerklubber Forhandlet kontrakt Standsningsmønster MWSt IC/EC tog RE tog Strækningsindøvelse Betydning Beskrivelse af krav til operatørens ydelse samt retningslinier, forudsætninger og vilkår herfor på et overordnet niveau, der detaljeres i de øvrige Bilag. Kørsel med materiel, der ikke er køreplanlagt Tog, der er optaget i den offentliggjorte køreplan og som medtager passagerer DSBs landsdækkende togsystem, der beståer af InterCity som grundstammen, og InterCityLyn samt aflastningstog. DSB fjerntrafik tog - InterCity Frivillig sammenslutning af faste rejsende (pendlere) i et geografisk område, der vælger sig en talsmand Den del af trafikken udført som offentlig service, der ikke bringes i udbud, men hvorom kontrakt indgås efter forhandling med DSB fra den 1. januar Plan, der angiver, hvilke stationer et tog skal standse ved Mehrwertsteuer - tysk moms InterCity tog (tysk fjerntrafik) og EuroCity tog (europæisk, internationalt tog) Tysk regional tog En del af uddannelsen af lokomotivførere, der skal sikre, at de har kendskab til strækningens forløb, signaler, kurve- og oversigtsforhold mv iii

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk Kontrakt om orienteringsmodul om arbejdsmiljø

Læs mere

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05)

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\533876\dokumenter\akt084.fm 01-02-05 10:57:13 k02 TN 1 Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) 84 Trafikministeriet. København,

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse Udkast Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse i Region Syddanmark mellem Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle CVR-nr. 29190909 (i det følgende benævnt Region Syddanmark) og XXX (i det følgende

Læs mere

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 ACCELERERET KONFLIKTLØSNING MED BRUG AF SAGKYNDIG UDTALELSE... 4

Læs mere

Aftale om køb eller reservation af infrastrukturkapacitet

Aftale om køb eller reservation af infrastrukturkapacitet Aftale om køb eller reservation af infrastrukturkapacitet mellem Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø CVR nummer: 18 63 22 76 (herefter kaldet Banedanmark) og YY CVR nummer: (herefter kaldet ansøgeren)

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder)

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) Kontrakt mellem (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København (i det følgende benævnt Integrationsministeriet)

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML)

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1200 København K CVR nr. 33 96 24 52 EAN 5798009814128 (i det følgende benævnt ØIM) og [leverandøren]

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr.

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr. J.nr. 17/00220 Udkast til KONTRAKT vedr. Service Level Agreement for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system 1. Parterne Mellem Det Kgl. Bibliotek Søren Kierkegaards Plads 1 1016 København K Side 2/8 herefter

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser Direktoratet for Kriminalforsorgen Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser indgået mellem [Konsulentnavn/virksomhed] [Adresse] [Postnr.] CVR-nr. [xx xx xx xx] (Herefter leverandøren ) og Kriminalforsorgen

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Udkast. Kontrakt. om juridisk bestillerrådgivning i forbindelse med etablering af ny psykiatrisk afdeling i Vejle. mellem

Udkast. Kontrakt. om juridisk bestillerrådgivning i forbindelse med etablering af ny psykiatrisk afdeling i Vejle. mellem 1 Udkast Kontrakt om juridisk bestillerrådgivning i forbindelse med etablering af ny psykiatrisk afdeling i Vejle mellem Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle CVR-nr. 29190909 (i det følgende benævnt

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) Kontrakt mellem Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt Leverandøren) om bistand

Læs mere

Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg Skabelon for rammeaftale

Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg Skabelon for rammeaftale Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg 2015 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt anden

Læs mere

Kontrakt. Levering af jobannoncer til Jobnet. mellem. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal København K (herefter betegnet Kunden) [CVR-nr.

Kontrakt. Levering af jobannoncer til Jobnet. mellem. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal København K (herefter betegnet Kunden) [CVR-nr. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Dato: 25. maj 2010 J.nr.: 34-1348 KRO/IMP/jwi Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@kammeradv.dk www.kammeradv.dk Kontrakt om Levering af jobannoncer

Læs mere

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE OBS: Der gøres opmærksom på at der kan være uoverensstemmelse mellem boliglovgivningen, serviceloven og evt. gældende rammeaftale

Læs mere

Indsamling af affald i Sorø Kommune

Indsamling af affald i Sorø Kommune Indsamling af affald i Sorø Kommune Bilag 3 Udkast til kontrakt Offentligt EU-udbud AffaldPlus Juni 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Kontraktparter... 3 2 Kontraktgrundlag... 3 3 Forventet årlig ydelse... 3

Læs mere

Konsulentkontrakt [TIMEPRIS] mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)

Konsulentkontrakt [TIMEPRIS] mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) Konsulentkontrakt [TIMEPRIS] mellem Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt

Læs mere

Erfaringer fra det første udbud af togtrafik i Midt- og Vestjylland 2003-10. - Trafikdage på AAU 2012

Erfaringer fra det første udbud af togtrafik i Midt- og Vestjylland 2003-10. - Trafikdage på AAU 2012 Erfaringer fra det første udbud af togtrafik i Midt- og Vestjylland 2003-10 - Trafikdage på AAU 2012 Hvordan gik det med Arriva kontrakten? - Det første udbud af togtrafik i Midt- og Vestjylland har, på

Læs mere

KONTRAKT. (Kapitalforvalter) Forvaltning af kapitalforvaltningsafdeling. mellem

KONTRAKT. (Kapitalforvalter) Forvaltning af kapitalforvaltningsafdeling. mellem 144-179322 MWI/tpt 23.05.2016 KONTRAKT (Kapitalforvalter) om Forvaltning af kapitalforvaltningsafdeling mellem Bestyrelsen for Stifternes Kapitalforvaltning Dalgas Avenue 46 8000 Aarhus C (i det følgende

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets håndtering af kontrakten med ARRIVA. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets håndtering af kontrakten med ARRIVA. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets håndtering af kontrakten med ARRIVA April 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Trafikministeriets

Læs mere

KONTRAKT (EU) mellem. AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) ... CVR-nr... (herefter leverandøren)

KONTRAKT (EU) mellem. AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) ... CVR-nr... (herefter leverandøren) Kontrakt for følgende fastmængde udbudsgruppe udbud 2009 1.28.a KONTRAKT (EU) mellem AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) og......... CVR-nr.... (herefter leverandøren) om levering

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

UDKAST TIL KONTRAKT. mellem. (I det følgende: Kommunen) (I det følgende: Leverandøren)

UDKAST TIL KONTRAKT. mellem. (I det følgende: Kommunen) (I det følgende: Leverandøren) Socialforvaltningen Bilag 1 UDKAST TIL KONTRAKT mellem Københavns Kommune Socialforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København V og (Leverandør) (I det følgende: Kommunen) (I det følgende: Leverandøren)

Læs mere

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Udkast til Kontrakt Vedrørende levering af Evaluering og afrapportering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens projekter vedrørende borgere med kroniske sygdomme og den

Læs mere

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet.

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet. Kontrakt Kontraktparadigme 2. oktober 2014 GEE/PBU Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia CVR-nr. 28980671 (herefter benævnt Energinet.dk ) og [ ] CVR-nr. [ ] (herefter benævnt Systemleverandøren

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [... RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi

Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi 1 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Baggrund... 3 3. Rammeaftalens omfang... 4 4. Aftalegrundlag Rammeaftalen...

Læs mere

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og Kunde CVR-nr. Adresse (herefter benævnt Leverandøren) (sammen benævnt

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Hovedkontrakt Marts 2009

Hovedkontrakt Marts 2009 Hovedkontrakt Marts 2009 2 Hovedkontrakt Indledende bestemmelser HOVEDKONTRAKT mellem Trafikstyrelsen Adelgade 13 DK-1304 København K (i det følgende benævnt Trafikstyrelsen) Og Arriva Tog A/S Skøjtevej

Læs mere

SPONSORAFTALE. indgået mellem. [Sponsor] [CVR-nr.] [Adresse] [Adresse] [ Sponsoren ]

SPONSORAFTALE. indgået mellem. [Sponsor] [CVR-nr.] [Adresse] [Adresse] [ Sponsoren ] Side 1/9 SPONSORAFTALE indgået mellem [Sponsor] [CVR-nr.] [Adresse] [Adresse] [ Sponsoren ] og Transport- og Bygningsministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K ( Transport- og Bygningsministeriet

Læs mere

Betalingskommune - Kontaktperson: [navn] [telefon] [e-mail] [Funktion] 4 Handlekommune Handlekommune er den samme som betalingskommune

Betalingskommune - Kontaktperson: [navn] [telefon] [e-mail] [Funktion] 4 Handlekommune Handlekommune er den samme som betalingskommune STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND OBS: Der gøres opmærksom på at der kan være uoverensstemmelse mellem boliglovgivningen,

Læs mere

Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING

Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING I Næstved kommune Mellem (i det følgende benævnt Kommunen ) Og Leverandør XX (i det følgende benævnt Leverandøren ) Side 1 af 5 Formål I henhold til

Læs mere

K O N T R A K T. udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen. mellem. Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø

K O N T R A K T. udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen. mellem. Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø K O N T R A K T om udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen mellem Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø og... (i det følgende benævnt tjenesteyderen) Certificeret efter DS/EN

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter mellem Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, Indtægtsdækket Virksomhed c/o Kulturstyrelsen

Læs mere

Mellem. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme H.C. Andersens Boulevard København V CVR nr (SLKE)

Mellem. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme H.C. Andersens Boulevard København V CVR nr (SLKE) Mellem Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V CVR nr. 34072191 (SLKE) og "Indsæt Arrangørens navn og adresse" (Arrangøren) er dags dato indgået følgende Aftale

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Genudbud af togtrafikken i Midt- og Vestjylland m.v.

Genudbud af togtrafikken i Midt- og Vestjylland m.v. Aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om: Genudbud af togtrafikken

Læs mere

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK NSA 2 BO KRANTZ SIMONSEN J.nr. 16/00868 Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr] Leveringsaftale mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato] Modellering af lokaliteter til

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

KONTRAKT. mellem. SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg. xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder)

KONTRAKT. mellem. SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg. xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder) J.nr. 131-11-xxxxx KONTRAKT mellem SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg og xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder) om Information til elfagfolk i Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING

Læs mere

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt Indkøb af halm til slamkompostering Kontrakt Dato: 22-10-2014 Udarbejdet af: PJH Version: 0 Godkendt af: FA side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk www.odenserenovation.dk

Læs mere

KONTRAKT. (Administrator) Etablering og administration af investeringsforening. mellem

KONTRAKT. (Administrator) Etablering og administration af investeringsforening. mellem KONTRAKT (Administrator) om Etablering og administration af investeringsforening mellem Bestyrelsen Stifternes Kapitalforvaltning Dalgas Avenue 46 8000 Aarhus C (i det følgende benævnt Bestyrelsen) og

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

Kontraktudkast. Aftale om fejlretning og vedligeholdelse af teletekniske flyvesikringsanlæg (CNS)

Kontraktudkast. Aftale om fejlretning og vedligeholdelse af teletekniske flyvesikringsanlæg (CNS) Kontraktudkast Aftale om fejlretning og vedligeholdelse af teletekniske flyvesikringsanlæg (CNS) Indhold Indhold... 3 1 Parterne... 4 2 Baggrund og formål... 5 3 Fortolkningsprincipper... 5 4 Parternes

Læs mere

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed.

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed. 1. Indledning 1.1 Med mindre andet er skriftligt aftalt, er nærværende generelle vilkår gældende for alle tilbud, salg og leverancer fra Capto A/S (herefter Leverandøren ). Såfremt der i forbindelse med

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 OPP Kalvebod Brygge Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden, opsigelse og købsret 4 6 Lejemålets

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning mellem

administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning mellem J.nr.: 7503045-A MGA Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning mellem Den Danske Folkekirke v. Ministeriet for Ligestilling og Kirke, Frederiksholms Kanal 21, 1220 Kbh. K (i det

Læs mere

Bilag 9. Busoverdragelse. HUR 17. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 9 side 1

Bilag 9. Busoverdragelse. HUR 17. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 9 side 1 HUR 17. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 9 side 1 Bilag 9 Busoverdragelse 9.1 Beregning af overtagelsespriser for busser ved kontraktudløb... 2 9.2 Procedure og tidsplan for busoverdragelse... 2 9.3

Læs mere

3 Handlekommune Handlekommune er den samme som betalingskommune. Handlekommune (Myndighed): Kommunenavn: Forvaltning: Adresse: Postnr.: By: EAN-nr.

3 Handlekommune Handlekommune er den samme som betalingskommune. Handlekommune (Myndighed): Kommunenavn: Forvaltning: Adresse: Postnr.: By: EAN-nr. STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE Kontrakten er først gældende, når begge parter har underskrevet. 1 Borgeren Cpr.nr: 2 Værgemål Værgemålets art: Adresse: Postnr.:

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 7. oktober 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 5. Konsulentaftalens varighed...

Læs mere

Kontrakt. mellem. Innovationsfonden Østergade 26A 1100 København K EAN-nummer: (i det følgende benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem. Innovationsfonden Østergade 26A 1100 København K EAN-nummer: (i det følgende benævnt Kunden) Kontrakt mellem Innovationsfonden Østergade 26A 1100 København K EAN-nummer: 5798000432864 (i det følgende benævnt Kunden) og CVR-nr.: (i det følgende benævnt Kursusudbyderen) om afholdelse af ErhvervsPhD-programmets

Læs mere

Udbud farligt affald Kontrakt

Udbud farligt affald Kontrakt Udbud farligt affald 2017 Kontrakt Dato: 28-09-2017 Dokument id: 65140 Version: 1.0 Udarbejdet af: OFD Kontrol: - Godkendt af: MEL side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen Kontrakt til godkendelse af leverandører under Frit valg - ordningen Svendborg Kommune Maj 2014 1 Indhold 1 Grundlag 2 Generelle betingelser 3 Betaling 4 Den private leverandørs forsikringer 5 Overdragelse

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget)

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget) ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget) A. INDLEDENDE BESTEMMELSER ANVENDELSESOMRÅDE 1. Almindelige Betingelser for levering af Serviceydelser (ABService)

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX 18. januar 2005 Tillægsaftale om Hvilende Abonnement til standardaftale om gensalg fastnet mellem TDC Totalløsninger A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT 1. Parterne Mellem Ankestyrelsen (i det følgende benævnt Ordregiver ) og Tilbudsgiver (i det følgende benævnt Leverandøren ) CVR-nr. er dags dato indgået følgende kontrakt (herefter benævnt "Kontrakten")

Læs mere

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ]

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] Kontrakt vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus Midtjylland) og [ ] [ ] [ ] CVR

Læs mere

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyderen) Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Frederiksholms Kanal 21.

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyderen) Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Frederiksholms Kanal 21. Kontrakt mellem (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyderen) og Ministeriet for Ligestilling og Kirke Frederiksholms Kanal 21 1220 København K (i det følgende benævnt Kunden) om konsulentbistand

Læs mere

Udbud - Indkøb af gummihjulslæsser. Kontrakt

Udbud - Indkøb af gummihjulslæsser. Kontrakt Udbud - Indkøb af gummihjulslæsser Kontrakt Dato: 24. august 2015 Dokument id: 26655 Version: 1.0 Udarbejdet af: Rasmus Olsen Kontrol: KontrolAf Godkendt af: GodkendtAf side 2 af 6 Odense Renovation A/S

Læs mere

På rejser, der foretages inden for et amt, anvendes det amtslige trafikselskabs takst- og billetsystem.

På rejser, der foretages inden for et amt, anvendes det amtslige trafikselskabs takst- og billetsystem. Indlæg på Trafikdage på AAU, 24. aug. 1998 Af Jens Elsbo, COWI DSB og de regionale kollektive trafikselskaber uden for hovedstadsområdet indledte pr. 28. september 1997 et takstsamarbejde, der gør det

Læs mere

INTERESSENTSKABSKONTRAKT

INTERESSENTSKABSKONTRAKT Eksempel interessentskabskontrakt INTERESSENTSKABSKONTRAKT vedrørende 1. Interessenterne 1.1 Mellem undertegnede og og i det følgende benævnt interessenterne er der den truffet aftale om at etablere fælles

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE WWW.BDO.DK KONSULENTAFTALE VEDR. PROJEKT: Gennemgang af forudsætninger og beregninger til skolestrukturrapportens bilag I Vurdering af økonomisk

Læs mere

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren)

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) Udkast til kontrakt 1. Parterne Kontrakten indgås mellem: Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) og Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

Udkast til. Kontrakt om

Udkast til. Kontrakt om Udkast til Kontrakt om mellem xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration ved Brug for alle unge Holbergsgade 6 1057 København (i det følgende

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

TILSLUTNINGSAFTALE VEDRØRENDE DET NYE BIBLIOTEKSSYSTEM

TILSLUTNINGSAFTALE VEDRØRENDE DET NYE BIBLIOTEKSSYSTEM TILSLUTNINGSAFTALE VEDRØRENDE DET NYE BIBLIOTEKSSYSTEM Mellem Assens Kommune Rådhus Allé 5 5610 Assens (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S (herefter "KOMBIT") Bilag 1: Beskrivelse

Læs mere

FORELØBIG 6. AUGUST 2015

FORELØBIG 6. AUGUST 2015 SEPTEMBER 2015 VORDINGBORG KOMMUNE OPS om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg APPENDIKS 3 Udbudsvilkår FORELØBIG 6. AUGUST 2015 2 INDHOLD 1 Indledning 4 2 Det endelige udbudsmateriale

Læs mere