DE DANSKE STATSBANER. MASKINAFDELINGEN. VEJLEDNING I KENDSKAB TIL DET RULLENDE MATERIEL DE ELEKTRISKE BELYSNINGSANLÆG. KJØBENHAVN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DE DANSKE STATSBANER. MASKINAFDELINGEN. VEJLEDNING I KENDSKAB TIL DET RULLENDE MATERIEL DE ELEKTRISKE BELYSNINGSANLÆG. KJØBENHAVN"

Transkript

1 1 DE DANSKE STATSBANER. MASKINAFDELINGEN. VEJLEDNING I KENDSKAB TIL DET RULLENDE MATERIEL OG DE ELEKTRISKE BELYSNINGSANLÆG. KJØBENHAVN TRYKT HOS NIELSEN & LYDICHE (AXEL SIMMELKIÆR) 1908

2 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. Side Forord A. Det rullende Materiel I. Lokomotiverne II. Vognene Almindelige Bemærkninger Vognkassen Vognrammen Træk- og Stødapparater Trækkroge Koblinger Buffere Harmonikaovergange Bærefjedre og Akselgafler Svævende Akselkasser Aksler med Hjul og Akselkasser Bremseapparater Haandbremsen Skruebremsen Vakuumbremsen Trykluftbremsen Trucker og radielt indstillelige Aksler Trætruck for Personvogne Jerntruck for Personvogne Jerntruck for Godsvogne Lænkeaksler Vognenes Belysning Rapsolielamper Mineralolielamper Gaslamper Elektriske Lamper Vognenes Opvarmning Varmekedlen Varmeledning og apparater B. De elektriske Belysningsanlæg Almindelige Bemærkninger Kraftmaskiner Dynamomaskiner Apparater til Fordeling og Maaling af Elektriciteten Ledninger Lamper Akkumulatorer

3 3 D FORORD. enne Vejledning er nærmest bestemt til Brug ved Forberedelse til Eksamen for Assistenter under Trafikafdelingen og Stationsmestre. Den indeholder - saaledes som Titlen angiver - en kortfattet Beskrivelse af saavel det rullende Materiel som de elektriske. Belysningsanlæg, der finde Anvendelse ved Statsbanerne. Behandlingen af Lokomotiverne er gjort ganske kort, fordi det her vilde føre for vidt at gaa i Detailler. Ønskes nærmere Oplysninger desangaaende henvises til»lærebog i Maskinvæsen for Lokomotivpersonalet«. Man har endvidere anset det for unødvendigt at medtage en videregaaende Beskrivelse af Vognkassen, fordi dennes Indretning fremgaar af»fortegnelsen over Driftsmateriellet«. Ligeledes er Vognenes elektriske Belysning ikke nærmere beskreven, da»instruks for Brugen af den elektriske Togbelysning«indeholder det fornødne i saa Henseende. Til Gengæld er der for Fuldstændigheds Skyld medtaget et og andet - trykt med mindre Skrift -, hvortil der ved Eksamen kun fordres Kendskab i Hovedtrækkene. Det er nødvendigt samtidig med Læsningen af nærværende Bog ogsaa ad praktisk Vej at søge nærmere Kendskab til de beskrevne Indretninger. Forord til reproduktionen Dette er en gengivelse af en lille bog om vognlære m. v. som DSB udarbejdede i 1908 til brug for personaleuddannelsen. Teksten er scannet og ved hjælp af et tekstgenkendelsesprogram indsat i MS Word 2000; tekstens formatering er holdt så nær originalens som muligt. Figurerne er scannet i 300 dpi og indsat direkte i MS Word Siden er det færdige dokument udskrevet til pdf-format som kan læses og udskrives ved hjælp af det gratis program Adobe Acrobat Reader. På grund af det ændrede format m. v. er der sket en repaginering i forhold til originalen, og indholdsfortegnelsen er rettet i overensstemmelse hermed. Figurerne har ligeledes ændret placering i teksten. Ishøj, i maj 2002 Erik Olsen

4 4 A. Det rullende Materiel. Det rullende Materiel kan inddeles i følgende to Hovedgrupper: I. Lokomotiver og II. Vogne. Hertil kommer saa yderligere en Del Køretøjer, konstruerede til specielt Brug, saasom Sneplove, Hjælpekraner o. s. v., hvilke imidlertid ikke ville blive nærmere beskrevne her. I. Lokomotiverne. Et Lokomotiv bestaar af en Vogn, paa hvilken er anbragt en Dampkedel og en Dampmaskine, som sætter Lokomotivets Hjul i omdrejende Bevægelse. Formedelst Lokomotivernes store Vægt er Gnidningsmodstanden mellem Hjul og Skinner saa stor, at Hjulene, naar Dampmaskinen virker paa dem, ikke glide paa Skinnerne, men drive Lokomotivet frem over dem, selvom dette er tilkoblet et Tog af Vogne. Ofte forbinder man Drivhjulene med en eller flere af de øvrige Akslers Hjul ved Hjælp af Kobbelstænger; disse Kobbelhjul drejes rundt samtidig med de første. Den Del af Lokomotivets totale Vægt, der gennem Driv- og Kobbelhjulene overføres til Skinnerne, kaldes Lokomotivets Adhæsionsvægt; jo større denne er, des større er dets Trækkekraft. Lokomotivernes Løbe- og Tenderhjul ere i Reglen af lignende Størrelse som Vognhjul; Driv- og Kobbelhjulenes Diameter er derimod større og afhænger af den Hastighed, ved hvilken Lokomotivet fortrinsvis skal benyttes. Under Hensyn hertil kunne Lokomotiverne klassificeres i: Toglokomotiver og Rangerlokomotiver, af hvilke de første atter kunne inddeles i: Persontogslokomotiver, Blandettogslokomotiver og Godstogslokomotiver. Ved Konstruktion af Persontogslokomotiver tilsigtes stor Hastighed, ved Godslokomotiver stor Trækkekraft. Da Lokomotivhjulenes maksimale Omdrejningstal ligger imellem 200 og 300 i Minuttet, tilfredsstilles Fordringen i første Tilfælde ved at give Driv- og Kobbelhjulene en stor Diameter. I andet Tilfælde, hvor Hastigheden ikke behøver at være saa stor, gøres Hjulene mindre, men der kobles flere af dem sammen, saa at Trækkekraften bliver større. Med de sammenkoblede Hjuls Antal vokser imidlertid Maskinens indre Modstand, hvad der er medvirkende Aarsag til, at saadanne Lokomotivers Hastighed bliver mindre.

5 5 Blandettogslokomotiverne maa med Hensyn til disse Forhold nærmest stilles imellem de to foran nævnte Typer. Foran og ofte ogsaa bagefter Driv- og Kobbelhjulene anbringes 1 a 2 Sæt Løbehjul, hvis Opgave det er i Forbindelse med hine at bære Lokomotivets samlede Vægt. Ved nyere Lokomotiver ere de anbragte i en saakaldt Truck (se herom under Vogne), som paa Grund af sin Drejelighed giver Lokomotiverne et lettere og mere sikkert Løb, særlig gennem Kurver, Sporskifter o. l. Da det er ønskeligt, at Lokomotiverne kunne tilbagelægge en større Vejstrækning uden at maatte standse for at forsynes med det til Maskinens Drift nødvendige Brændsel og Vand, medgives dem en Tender med Rum til disse Materialier. Til korte Strækninger (f. Eks. Klampenborgbanen) bruges dog Lokomotiver uden Tender, Tenderlokomotiver (f. Eks. Litra O), der paa sig selv har Plads til de her fornødne Vand- og Kulbeholdninger; disse Lokomotiver blive derved i Stand til at løbe frem og tilbage uden at drejes. Til Brug ved Rangering paa Stationerne anvendes ogsaa Tenderlokomotiver (Rangerlokomotiver), hvis Hastighed ikke behøver at være stor - hvorfor de ere forsynede med smaa Hjul -, men som derimod bør have en stor Trækkekraft. II. Vognene. Almindelige Bemærkninger. Jernbanevognene inddeles efter deres Benyttelse i: Personvogne, Post- og Rejsegodsvogne samt Godsvogne. Ved samtlige disse Vogne kan i Almindelighed skelnes mellem to Hoveddele, af hvilke den ene, nemlig Vognkassen, tjener til at optage de Personer, Dyr eller Varer, der skulle befordres, medens den anden - Undervognen med Hjul og Aksler - tjener til at bære Vognkassen og til at muliggøre Vognens Bevægelse paa Skinnerne. Forskellen mellem de nævnte Arter af Vogne ligger væsentligt i Vognkassens Indretning, medens Undervognens Bygning i Hovedsagen er ens ved dem alle. I det følgende ere Vognens vigtigste Dele, og da specielt Undervognens, beskrevne under: l. Vognkassen, 2. Vognrammen, 3. Træk- og Stødapparater, 4. Bærefjedre og Akselgafler, 5. Aksler med Hjul og Akselkasser samt 6. Bremseapparater. Antallet af Hjulaksler er som oftest 2 eller 4; dog haves nogle enkelte Vogne med 3 Aksler. De 4-akslede Vogne have Akslerne to og to samlede i en Truck og kaldes derfor Truckvogne; deres særlige Indretning er, hvad Undervognen angaar, omtalt under: 7. Trucker og radielt indstillelige Aksler.

6 6 Endelig er der i særlige Afsnit omtalt: 8. Vognenes Belysning og 9. Vognenes Opvarmning. 1. Vognkassen. Vognkassen er, som nævnt, meget forskellig indrettet og opbygget efter den forskellige Brug, der skal gøres af den. Ved Person-, Post- og Rejsegodsvognene bestaar den af et Stel af Træ, indvendig beklædt med Træ, udvendig med et Lag»Ruberoid- Pap«, der skal beskytte de udenpaa liggende tynde Beklædningsplader af Jern mod Rust. Mellemrummet er udfyldt med Træuld eller lignende Materiale for at gøre Vognkassen uigennemtrængelig for Blæst og Kulde. Ved Godsvognene bestaar Vognkassen af lodrette Støtter af Træ med indvendig Beklædning af vandrette i hinanden falsede Brædder. Vognkassen kan foroven være forsynet med Tag, lukkede Godsvogne, eller mangle et saadant, aabne Godsvogne. Hvor Vognene ere byggede med specielle Transporter for øje, som f. Eks. af Kød, Fisk, Øl eller lignende, de saakaldte Afkølingsvogne, findes dobbelt Beklædning; hver Beklædning bestaar af flere Lag (bl. a. af Asbest), og Hulrummet imellem dem er ikke, som ved Personvognene, udfyldt. Vogne Litra Ik og Is ere forsynede med Iskasser, saaledes at Temperaturen af Luften i Vognens Indre om Sommeren kan holdes passende lav; Ik- Vognene have desuden et særligt Ventilationssystem. Ved 2-akslede Vogne og Truckkupévogne er Vognkasse for sig og Undervogn; hvortil den er fastgjort, for sig. Ved Truckindergangsvogne er derimod Vognkassens Bund og Undervognen sammenbyggede til eet Hele. Med Hensyn til den nærmere Indretning af Vognkassen henvises til»fortegnelsen over Driftsmateriellet«. 2. Vognrammen. Vognrammen er skematisk fremstillet i Fig. 1 og bestaar i det væsentlige af: De udvendige Længdedragere a, en paa hver Side af Vognen, Bufferplankerne b ved hver sin Ende af Vognen, Tværstykkerne c, der forbinde Længdedragerne, de 4 Diagonaler d og de indvendige Længdedragere e. Endvidere findes der 4 Bolte f, der forbinde Bufferplankerne og Tværstykkerne. I Figurerne ere de udvendige Længdedragere tænkte at være af I-Jern, de øvrige Stykker, undtagen Boltene, af Træ. Denne Konstruktion, er anvendt ved 2-akslede Personvogne, medens derimod ved Godsvognene alle Vognrammens Dele ere af Jern. Der findes dog en Del ældre Vogne af alle Arter, hvis Vognrammer ere helt af Træ. Truckvognenes Vognramme afviger i Hovedsagen fra den 2-akslede Vogns ved sin større Længde, der nødvendiggør flere Tværafstivninger c (Fig. 1), samt den saakaldte Armering, som bestaar af 2 Rundjernsstænger, der - fastgjorte hver til sin af Vognrammens Ender - sammen med Længdedrageren danne en ligebenet Trekant, hvis nedadvendende Vinkelspids, i hvilken Skraastængeme mødes, er afstivet mod Længdedrageren ved Hjælp af en Støtte, der er skrueskaaren i den nederste Ende og forsynet med Møttrikker, saaledes at dens Længde kan varieres alt efter den ønskede Grad af Længdedragerens Stivhed overfor Bøjning. Ved nogle Vogne findes en trapezformet Armering med to Støtter.

7 7 3. Træk- og Stødapparater. Til Trækapparaterne hører den gennemgaaende Trækstang g (Fig. 1), der er ført gennem saavel Bufferplankerne som Vogn- rammens Tværstykket, og som er forsynet med Fjedre og med en Trækkrog i hver Ende. Der anvendes dels enkelte, dels dobbelte Trækkroge. Fig. 2 viser den dobbelte Trækkrog, som er forsynet med en Pal a, der lukker for den nederste Krogs Aabning, og Fig. 3, den enkelte Trækkrog af ældre Type. Den nyere Type, som anvendes ved Truckvogne med Harmonikaovergang, ses i Fig. 7. Hullet b i Trækkrogen (Fig. 2 og 3) tjener til Anbringelse af en Skruekobling. Ved Trækkrogen er der paa Bufferplanken anbragt enten en Bøsning c eller en Plade d af Jern til Styr for Trækstangen, der ved enderne er af kvadratisk Tværsnit, men iøvrigt rund. Lidt inden for Bufferplankerne er der anbragt Stoppekiler k (Fig. 2), der begrænse Trækstangens Bevægelse.

8 8 Trækstangsfjedrene ere saakaldte Evolutfjedre a (Fig. 4), af hvilke der paa hver Trækstang findes 2, en ved hvert af de yderste Tværstykker i Vognrammen. Evolutfjedrene bestaa af en spiralformig sammenrullet Staalplade, der er skudt ind om Trækstangen. Hvor Fjedrene ligge an mod Tværstykkerne, ere disse, for saa vidt de ere af Træ, forsynede med en Jernplade b til Beskyttelse af Træet. Fjedrene fastholdes af en Jernskive c, der støttes enten af en Kile d eller af en Muffe e med 2 Kiler, hvormed Trækstangens Dele tillige samles. Virker der et Træk i den ene af Trækkrogene, vil den ene af Evolutfjedrene blive sammentrykket. Selve Trækstangen bestaar af to eller flere Dele, der, som nævnt, ere samlede ved en Muffeforbindelse med Kiler. Ved Truckvognene ere de yderste Dele med Trækkrogene forbundne med den øvrige Trækstang ved Led, der tillade Trækkrogenes Bevægelse i en vandret Plan. I dette Tilfælde er Hullet i Bøsningen c (Fig. 2) aflangt. Til Trækapparaterne høre endvidere Skruekoblingerne og Sikkerhedskæderne. Skruekoblingerne (Fig. 5 til 7) bestaar af en Skrue a, der paa den ene Halvdel har højre Gevind og paa den anden venstre Gevind, og som er forsynet med to Møttrikker med Tappe; paa den ene Møttriks Tappe er der drejeligt anbragt to flade Lasker l, der tillige ere befæstede om Bolten c paa Trækkrogen, paa den andens en Bøjle b og midt paa Skruen Svingelen d. Sammenkoblingen af to Vogne udføres ved at lægge den ene Vogns Skruekobling med Bøjlen i den anden Vogns Trækkrog og derefter spænde Koblingen ved at dreje Skruen rundt ved Hjælp af Svingelen d. Det maa her altid iagttages, at Svingelen lægges ned hen over Bøjlen og ikke paa Laskerne. Ved den nyeste Konstruktion er Nedlægning til den gale Side forhindret ved en Stopper i Svingelen s Led. Den Kobling, der ikke

9 9 benyttes, ophænges som Reservekobling, som vist i Fig. 5 til 7; den sidste Figur viser den ved Truckvogne med Harmonikaovergang anvendte Kobling med enkelt Trækkrog. Medens man ved denne kan faa begge Bøjler b ophængte paa den anden Vogns Trækkrog formedelst den store Afstand mellem Laskerne l, kan dobbelt Kobling ikke finde Sted mellem to med den ældre Type af den enkelte Trækkrogskobling udstyrede Vogne.

10 10 Paa hver Bufferplanke af disse Vogne findes derfor to Sikkerhedskæder, der tjene som Reservekobling. De ere forsynede med en Krog i det yderste Kædeled, og Forbindelsen mellem to Vogne ved Hjælp af Kæderne sker, som vist i Fig. 8, ved at hæfte de overfor hinanden værende Kæder sammen ved Hjælp af Krogene. Den ikke benyttede Skruekobling hænges med Bøjlen enten i en Krog, anbragt under Bufferplanken, eller ind over sin egen Trækkrog, naar denne er forsynet med en lille Næse (se Fig. 3 og 6) til at forhindre Bøjlen i at glide ned i Krogen. I alle E-Vogne findes Reservekoblinger, der kun adskille sig fra den almindelige Kobling ved at have en Bøjle i hver Ende. Disse Koblinger anvendes paa Strækningen til Erstatning for sprængte Koblinger. Nogle enkelte Godsvogne (Litra: Tb og Tc), der specielt ere beregnede til Transport af saa lange Genstande, at disse maa læsses paa to Vogne, og derfor udrustede med de saakaldte»vrideskamler«, ere foruden med den almindelige Trækkrog forsynede med fast, gennemgaaende Trækstang, i hvis Ender, som rage frem under Trækkrogene, der findes et Hul. Til hver Vogn hører desuden 1 eller 2 løse Trækstænger af Jern med forskellig Længde og gaffeldelte Ender; disse ere ligeledes forsynede med Huller. Ved Kobling anbringes den løse Trækstang med sine Gafler omkring de faste Trækstangsender, saaledes at alle tre Huller flugte, hvorigennem saa en Koblingsbolt indsættes. Til Forbindelsens Sikring anbringes et S gennem et Hul i Boltens frie Ende. Denne Koblingsmaade, dvs.»stiv Kobling«, anvendes mellem de to Vogne, naar disses Buffere ikke kunne naa sammen. Stødapparaterne bestaa af fjedrende Buffere, hvoraf der er anbragt to paa hver af Vognens Bufferplanker. I Fig. 9 og 10 er vist to forskellige Slags Buffere, nemlig de almindelige henholdsvis ved 2-akslede Vogne og ved Truckvogne anvendte. Disse adskille sig væsent-

11 11 ligst fra hinanden derved, at den første (Fig. 9) kun er forsynet med een, udvendig Fjeder, medens den sidste (Fig. 10) har to Fjedre, een udenfor og een indenfor Bufferplanken. Bufferne bestaa af følgende Dele: Bufferstangen a med Bufferskiven b, hvoraf ved hver Vognende den ene er plan og den anden hvælvet paa Stødfladen (stiller man sig i Sporet med Front mod Vogngavlen, har man den plane Buffer tilhøjre for sig), Bufferkurven c, der danner et Styr for Bufferstangen og bestaar af 4 Flige, der med 4 Bolte ere befæstede til Bufferplanken, og Fjedrene, der ere Evolutfjedre af samme Slags, som omtalt under Trækapparaterne; de ere paa den udvendige Side omsluttede af Bufferkurven og fastholdte i deres Stilling dels af Skiven d, dels af Pladen e. Bufferstangen kan gaa frit gennem et Hul i Bufferplanken, men hindres i at blive trukket ud ved en Møttrik. Virker der et Stød paa Bufferskiven, vil denne og Bufferstangen presses indad, hvorved imidlertid Fjederen sammentrykkes, og Stødet paa selve Vognen mildnes. Alle nyere Vogne ere udstyrede med Bufferkurve, medens ældre Vogne have lukkede, cylindriske Bufferhylstre, men Buffernes Konstruktion afviger iøvrigt ikke fra de ovenfor beskrevne. Endnu skal omtales de saakaldte Balancebuffere, der anvendes ved de Vogne, der løbe i den internationale Persontrafik. De to Buffere, ved hver Vognende ere her i Forbindelse med hinanden gennem et System af Vinkelarme, Stænger og Fjedre paa en saadan Maade, at den ene Buffer gaar udad, naar den anden trykkes ind; derved kan opnaas en stadig Berøring mellem to og to sammenstødende Buffere, selvom Toget bevæger sig i Kurver. Inden nærværende Afsnit om Vognenes Koblingsdele sluttes, skal omtales, at en Del Indergangsvogne ere forsynede med saakaldte»harmonika«-overgange, der bestaa af Læder, lagt i Folder ligesom en Harmonikabælg og udspændt paa Jernrammer; de frie Rammer mellem to saadanne, sammenkoblede Vogne spændes sammen ved Hjælp af Forvridere, saaledes at der bliver dannet en lukket Overgang over den af to Halvdele bestaaende Jernbro. Hver Harmonikahalvdel bæres paa hver Side af en Fjeder, hvis Hyl-

12 12 ster er ophængt paa en Rulle i en fra Vogn gavlen udgaaende Stiver. Naar Harmonikaforbindelsen ikke bruges, klappes den sammen og fastholdes i denne Tilstand ved nogle Overfald, ligesom Broen klappes op langs Endevæggen. 4. Bærefjedre og Akselgafler. Vægten af Vognkassen overføres ved 2- og 3-akslede Vogne til Akselkasserne direkte gennem Bærefjedrene. Disse ere Bladfjedre (a Fig. 11), der bestaa af et større Antal enkelte, flade Fjederblade, som paa Midten ere samlede ved Fjederkurven b. Denne hviler ovenpaa Akselkassen, hvor den gaar ned i en Fordybning i denne.(se Fig ). I Fjedrenes Ender er Vognkassen ophængt. For Personvognenes Vedkommende er den almindelige Ophængningsmaade vist i Fig. 11. Paa Længdedrageren l af Vognrammen er anbragt den saakaldte Fjederbuk, der bestaar af den egentlige Buk c og et forskydeligt Krydshoved d, der er forsynet med en Bærestøtte e. Fjederen er forbunden med Fjederbukken ved Fjederstropperne J, der ved Fjederboltene g ere drejeligt fastgjorte dels til Krydshovedet og dels til øjer paa Fjederens øverste Blad, Hovedbladet. Indstilling af Fjederen foretages i Værkstedet ved at dreje paa de viste Møttrikker paa Enden af Krydshovedet, hvorved dette og derved ogsaa Bærestøtten, som føres i et Udsnit i Bukken, forskydes til den ene eller anden Side. Ved en Del af Vognene er dog Bærestøtten udeladt, og Krydshovedet har en skraa Stilling, i Stedet for den paa Figuren viste vandrette Stilling.

13 13 Ved Godsvognene er Krydshovedet og Bærestøtten i Reglen udeladt, og Fjederstropperne ere ophængte direkte paa Fjederbukken (Fig. 12). I Fig. 13 er vist Fjederophængningen for de saakaldte svævende Akselkasser's Vedkommende (se nedenfor). I Stedet for Fjederstropperne findes her en Bøjle o og en Ring r, der. danner Forbindelsesleddet mellem Bøjlen og Bolten i Fjederbukkens Krydshoved; dette er gaffeldelt, og Bolten har paa Midten en neddrejet Rille, der tjener til Leje for Ringen. Til at styre Akselkasserne, saaledes at de altid holde sig i den rette Stilling, tjene Akselgaflerne h (Fig. 11), det ere befæstede til Længdedragerne. Paa Akselgaflerne findes Akselgaffelskinnerne k, der i Almindelighed slutte tæt til Siderne af Akselkasserne (se Fig. 4, hvor Akselkassen ses fra oven, og hvor de lodrette Flige af Akselgaflerne samt Akselgaffelskinnerne ses i vandret Snit). Akselgaflerne ere forneden afstivede ved en Tværstang, der er saaledes anbragt, at den aldrig berører Akselkassens Bund. I Fig. 15 er vist de svævende Akselkasser, ved hvilke der findes et Spillerum mellem Akselkasse og Akselgaffel, og hvor Aksel- gaffelskinnerne ere udeladte. Fjedrene ere da ved 4 Bolte m fast forbundne med Akselkassen. Ved denne Konstruktion opnaas en noget roligere Gang af Vognen samt et lettere Løb i Kurverne, idet Stødvirkningerne paa Hjulene ikke overføres direkte til Vognkassen gennem Akselgaflerne, men kun gennem Bærefjedrene. 5. Aksler med Hjul og Akselkasser. En Aksel med tilhørende 2 Hjul kaldes et Hjulsæt. Et saadant er vist i Fig. 16. I Modsætning til, hvad der finder Sted ved almindelige Færdselsvogne, sidde Hjulene ved Jernbanevognene fast paa Akslerne, saa at disse løbe rundt med under Kørslen. Hjulene presses fast paa Akslen, der er svagt konisk paa de paagældende Steder, under Anvendelse af et meget stærkt Tryk, og der benyttes ingen Kilebefæstelse eller lignende. Akslen er forlænget gennem Hjulene og ender til begge Sider i Tappe - Akselhalsene a Fig. 16 -, der støvtæt ere indesluttede i Akselkasserne. Afstanden mellem en 2-

14 14 akslet Vogns Aksler kaldes dens Hjulstand (eller Akselafstand). Ved 3-akslede Vogne er Hjulstanden lig Afstanden mellem de to yderste Aksler og ved Truckvogne lig Afstanden mellem Truckernes Centrer plus selve Truckens Hjulstand. Naar der findes flere end., Aksler under en Vogn eller et andet Køretøj, benævnes Afstanden mellem de to yderste Aksler for den totale Hjulstand. Ved Hjultrykket forstaas Vognens Vægt, divideret med Antallet af Vognens Hjul; gennem disse overføres Vægten til Skinnerne og Banelegemet; disse sidstes Beskaffenhed betinger Hjultrykkets maksimale Størrelse. De af Statsbanerne mest anvendte Hjul ere Stjernehjul (Fig. 16); de bestaa af Navet b, der omslutter Akslen, Egerne c, der forbinde Navet med Hjulkransen d, og endelig Bandagen e, der anbringes om Hjulkransen. Selve Hjulet, der i færdig Tilstand udgør et samlet Hele, er af Jern, Bandagen af Staal. Bandagerne ere forsynede med en Flange g (Fig. 17), der hindrer Hjulene i at løbe af Skinnerne. Fladen f kaldes Løbefladen. Bandagerne anbringes paa Hjulkransen i varm Tilstand, hvorved de efter Afkølingen klemme sig meget fast. Fig. 17. Desuden befæstes de ved Hjælp af koniske Bolte, som gaa gennem Bandage og Hjulring og fastspændes indvendig ved en Møttrik. Selvom Bandagen slides eller afdrejes, ville Boltene stedse paa Grund af deres Form sidde fast spændte.

15 15 Foruden de nævnte Stjernehjul findes ogsaa de saakaldte Skivehjul (Fig. 18 og 19), hvor Egerne ere erstattede af Skiven c, der enten er af samme Materiale som Hjulkrans og Nav eller ogsaa af Træ eller undtagelsesvis af Papir. Ved Træ- og Papirhjulene findes ingen Hjulkrans, men Bandagen lægges umiddelbart om Skiven. Bandagernes Befæstelse paa Skivehjul sker ikke ved koniske Bolte men ved Hjælp af Sikkerhedsringe. Bandagerne have da paa Kanterne den i Fig. 20 og 21 viste Form med Fremspring, der passe ind i tilsvarende Fordybninger paa Sikkerhedsringene. Det hele spændes fast og urokkeligt sammen ved Hjælp af Bolte, der gaa gennem Hjulkransen, henholdsvis Skiven. Bandagernes Flanger løbe indenfor Skinnerne og saaledes, at der er et vist Spillerum imellem disse og Flangerne for at. undgaa Gnidningsmodstand imellem dem under Kørslen. Bandagernes Løbeflader er, som det fremgaar af Fig. 17, 20 og 21, skraa (Hældning 1:16,4) af Hensyn til Vognenes Passage gennem Sporenes Kurver, hvor den ydre Skinnestreng jo er længere end den indre. Da Vognens Hjul, som omtalt ovenfor, sidde fast paa Akslen, maa de paa samme Aksel følges ad; men da det yderste Hjul i Kurver i samme Tid skal løbe en længere Vej end det inderste, vil Følgen blive, at et af Hjulene maa glide paa Skinnen i Stedet for at rulle hen ad den. For at modarbejde dette Forhold er det, at Bandagens Løbeflader gjort skraa. Vognens Vægt vil nemlig søge at drage Vognen udefter, saa langt Flangen tillader; herved kommer det yderste Hjul til at løbe paa den Del af Løbefladen, der har størst Diameter, medens det modsatte gælder det inderste Hjul, d. v. s. at det yderste Hjul gennemløber et større Stykke Vej i samme Tid end det inderste; Løbefladens Hældning er nu afpasset saaledes, at man næsten undgaar Glidningen i de almindelige Kurver paa Strækningen. Akselkasserne tjene til at overføre Vognens V ægt til Akslerne (Akselhalsene). De indeholde Lageret samt de fornødne Smøreindretninger til Smøring af Lager og Akselhals. I Fig. 22 er vist Statsbanernes almindeligst anvendte Akselkasse, set dels forfra, idet dog Halvdelen tilhøjre er tænkt gennemskaaren ved Snit vinkelret paa Akslen, dels fra Siden gennemskaaren ved Snit i Akslens Længderetning. Akselkassen bestaar af to Dele, en Over- og en Underdel, der holdes sammen med Boltene a. Lageret omslutter ikke hele Akselhalsen, men bestaar kun af en enkelt Lagerpande b, der hviler ovenpaa Akselhalsen. Det er i Almindelighed af Hvidt-Metal, der er faststøbt i Akselkassens Overdel.

16 16 Det ved Statsbanerne anvendte Hvidt-Metal har følgende Sammensætning: 84 % Bly og 16 % Antimon. Smøringen bestaar dels i en Undersmøring, dels i en Oversmøring. Undersmøringen tilvejebringes ved, at Rummet e i den underste Del af Akselkassen fyldes med Olie, Denne suges herfra gennem en tyk Væge f op til en Smørepude, der ligger under Akselhalsen og presses op mod denne ved en underliggende tynd Metalplade g og en Fjeder h. Den benyttede Olie løber ned paa Pladen k, hvorfra den søger tilbage til Rummet e. Gennem den med Dækslet d forsynede Tud c kan den brugte Olie, der efterhaanden samler sig i Underdelen,. udtages, ligesom ny Olie kan paafyldes. Oversmøringen sker fra en i Akselkassen værende Oliebeholder r, der er forbunden med en skraat liggende Smørekanal gennem Lagerpanden, og i hvilken er anbragt en Væge. Oliebeholderen r er lukket med et Dæksel l, der fastholdes ved en Fløjmøttrik m. Ved Akselkassens bageste Del er der anbragt en Støvpakning, bestaaende af to flade Træringe t, saaledes forbundne ved en lille Fjeder, at de holde hinanden tætsluttende omkring Akslen, hvorved Støv og Smuds hindres i at komme ind i Akselkasserne.

17 17 Til Smøring anvendes den saakaldte mørke Mineralolie. Den i Fig. 23 viste Akselkasse, der benyttes i de Vogne, der løbe i den internationale Persontrafik, adskiller sig i Hovedsagen fra den foregaaende derved, at den er støbt i eet Stykke, og at der foran er anbragt et, Dæksel d af saa store Dimensioner, at man ad den Vej kan tage hele Smørepuden ud ved Hjælp af Jernhankene c. Lagerpanden b er her af Bronze, udstøbt med en Foring a af Hvidt-Metal. Medens Undersmøringen foregaar paa samme Maade, som nævnt ovenfor, finder der derimod ingen Oversmøring Sted. Endelig viser Fig. 24 Konstruktionen af en ældre Akselkasse. Den er støbt i eet Stykke. Undersmøringen tilvejebringes her ved, at hele Rummet under Akselhalsen og noget op omkring denne er fyldt med Tvist og Olie. Ved Skydeklappen k, der fastholdes af Fløjmøttrikken j, kunne Smøremidlerne efterses og fornyes. Oliebeholderen r for Oversmøringen er ogsaa lukket med en Skydeklap. 6. Bremseapparater. Der anvendes ved Statsbanerne 3 forskellige Slags Bremser, nemlig: a. Haandbremserne, der kun tjene til Bremsning af et enkelt Hjul paa en Vogn. b. Skruebremserne, der tjene til Bremsning af en enkelt Vogns Hjul. Disse to Slags Bremser betjenes med Haandkraft. c. Vakuumbremsen, der henhører til de saakaldte gennemgaaende Bremser, ved hvilke i Almindelighed saavel Lokomotivet og Tenderen som de med Bremseapparater forsynede Vogne i Toget kunne bremses fra disse eller fra Lokomotivet. a. Haandbremserne findes kun paa Godsvogne og benyttes alene til Bremsning under Rangering samt til Afbremsning af henstaaende Vogne.

18 18 De bestaa af en lang Vægtstangsarm, anbragt paa en kort Aksel, der kan dreje sig i et Konsolleje paa Vognens ene Længdedrager. Paa samme Aksel er anbragt en kort Arm, der ved en Trykstang staar i Forbindelse med Bremseklodsen. Denne er ved en drejelig Arm, Hængeren, ophængt i Vognrammen. Udøves der et Tryk nedad paa den lange Vægtstangsarm, overføres dette til Bremseklodsen, som derved presses fast mod Hjulet. Den lange Vægtstangsarm er omsluttet af en Styregaffel, der er forsynet med en Række Huller, saa at en Jernpind, der er ophængt i Armen, kan stikkes ind gennem Hullerne i Styregaflen ovenover Vægtstangsarmen, hvorved Bremseklodsen holdes fast mod Hjulet. Naar Bremsen ikke benyttes, er Vægtstangsarmen ophængt i en Hage foroven i Styregaffelen. Alle Haandbremsens Dele ere af Jern, dog ere Bremseklodserne ved enkelte ældre Vogne af Træ. b. Skruebremserne betjenes, som Navnet antyder, ved en Skruemekanisme. Deres Konstruktion er noget forskellig ved de forskjellige Vogne, men i Princippet ere de alle indrettede som vist i Fig. 25. Ved den ene Ende af Vognen er anbragt en Skrue a med et. Bremsesving b foroven, hvorved Skruen kan drejes rundt. Bremsesvinget er forsynet med en Pal til Fastholdelse af Skruen i Bremsestillingen. Ved Skruen s Omdrejning bevæges Møttrikken c op eller ned, og denne Bevægelse overføres ved Laskerne d, en paa hver Side af Møttrikken, til Vinkelvægtstangen e, der kan dreje sig omkring den faste Tap f, som er anbragt paa Bufferplanken. Derved bevæges Trækstangen g enten frem eller tilbage, og denne Bevægelse overføres atter ved Armen h til Akslen i, der derved drejes. Paa denne Aksel ere Dobbeltarmene k (en ved hver Side af Vognen) fastgjorte; de dreje sig altsaa med Akslen og overføre derved Bevægelsen til Tryk- og Trækstængerne l. Disse ere fastgjorte til Traverserne m, der forbinde Bremseklodserne, som ved Hængerne n ere ophængte i Vogn rammen, paa hvilken der endvidere findes to Bukke o med Lejer for Akslen i.

19 19 For at Bremseklodserne ikke skulle blive skruede for langt fra Hjulene, er der fast paa Skruen a anbragt en Stoppering s. Naar Møttrikken t støder mod denne Ring, kan Skruen ikke længer drejes rundt, og Bremseklodserne altsaa ikke fjernes længere fra Hjulene. Bremseklodsernes Konstruktion er vist i Fig. 26. De bestaa af 2 Dele: Skoen a og Saalen b, der holdes samlede ved Hjælp af en Staalfjeder c, Paa Saalens Bagside er indstøbt en tynd Jernplade d for at holde Saalen sammen, naar den er tyndslidt. Naar Saalen er opslidt, kan den let udveksles. Til at holde Bremseklodserne i deres rette Stilling i Forhold til Hjulene tjene Fjedrene p (Fig. 25), medens Indstillingen af Bremseklodserne, efterhaanden som de slides, sker ved Hjælp af Møttrikkerne paa de skrueskaarne Ender af Tryk- og Trækstængerne paa begge Sider af Traverserne m. Ved en Del ældre Vogne findes en Bremse af en noget anden Konstruktion, den saakaldte Tandstangsbremse. Den afviger fra den foran beskrevne Konstruktion derved, at der i Stedet for Skruen a findes en Aksel, paa hvilken der forneden under Vognrammen er anbragt et Tandhjul, og at Trækstangen g er forsynet med Tænder, i hvilke Tandhjulet griber ind. Drejes Bremsesvinget b, vil Trækstangen (Tandstangen) altsaa bevæges frem eller tilbage. c. Den automatiske Vakuumbremse indeholder følgende Hoveddele, der findes anbragte paa hver Vogn: 1. Bremseledningen med tilhørende Vakuumkoblinger, 2. Vakuumcylinderen.med Kugleventil og Vakuumbeholder, 3. Vægtstangsforbindelserne mellem Vakuum cylinder og Bremseklodser, og endvidere paa Personvognene: 4. Nødbremsetrækkene med tilhørende Ventil og Signal. 5. Desuden er der i Bremsekupeerne i Person-, Post- og Rejsegodsvogne anbragt Konduktørventiler og yderligere en Luftklap i alle Postrum samt Bremsehuse saavel i Person- vogne som i de med Vakuumbremse udstyrede Godsvogne. Endelig findes der i det ene Forrum i nyere Indergangsvogne Bremsehaner med tilhørende Vakuummeter. 1. Bremseledningen eller Vakuumledningen er anbragt under Vognene og bestaar af Jernrør (med ind- og udvendige Diametre henholdsvis 39 og 48 mm.). Ved hver Vognende er Ledningen forsynet med en à to Opstandere b (Fig. 28), som bære en Halvbøjning, hvortil Vakuumkoblingen er befæstet. Vakuumkoblingerne bestaa af en Koblingsslange af Gummi med en indvendig Staaltraadsspiral. Slangens ene Ende er ved Hjælp af en Spændering fastgjort paa Ledningens Opstander. Den anden Ende er forsynet med et Mundstykke, der ligeledes er fastgjort ved en Spændering. I Fig. 27 er vist to sammenkoblede Mundstykker, i øverste Billede et Snit gennem dem. Sammenkoblingen udføres ved at lægge Mundstykkerne,

20 20 der ere forsynede med Styreflige, sammen med Aabningerne mod hinanden, og derefter dreje dem omtrent en kvart Omgang. En Næse a paa hvert af Mundstykkerne danner Stopper for Drejningen, og Vægten af Mundstykkerne og Slangerne tjener til at holde dem i den rette indbyrdes Stilling. Omvendt adskilles Mundstykkerne ved at dreje dem saa langt i modsat Retning, at de kunne fjernes fra hinanden. Den fornødne Lufttæthed opnaas ved Hjælp af Gummiskiver b, der presses stærkt mod hinanden af den ydre Lufts Tryk, naar Luften er suget ud af Ledningen. Paa hver Vognende er der paa Opstanderen b (Fig. 28) ved Hjælp af en Bøjle c anbragt en Slutplade a, paa hvilken det tilsvarende Mundstykke skal anbringes, naar det ikke er forbundet med Mundstykket paa en anden Vogns Vakuumkobling. Slutpladen lukker lufttæt for Mundstykkets Aabning. Mundstykkernes Anbringelse paa Slutpladerne sker paa lignende Maade, som ovenfor er anført for Sammenkoblingen af to Mundstykker. 2. Vakuumcylinderen (Fig. 29) bestaar at en støbt Jerncylinder d, der er lukket baade foroven og forneden, og som ved Tapper er ophængt i to Bøjler (b, Fig. 32) en paa hver Side af Cylinderen. Bunden af Cylinderen er forsynet med en Stopbøsning f, hvorigennem Stempelstangen g kan bevæges lufttæt op og ned. Stopbøsningen er af Bronze, og dens nedadvendende Kapsel indeholder en Bronzering og indenfor den en Gummipakning.. Bronzeringen er gennemhullet, for at den ydre Luft kan faa Adgang og derved presse Gummipakningen tæt om Stempelstangen. Denne er af Smedejern med et omstøbt Bronzehylster for at holde Stangen glat og ren; for at beskytte den mod Støv er den helt omgivet af en Lærredshylster. Paa Stempelstangen sidder inde i Cylinderen Stemplet h. Imellem Stemplets og Cylinderens lodrette Flader ligger en Gummiring - Rulleringen i - der hindrer Luften i at passere udenom Stemplet fra dettes ene Side til den anden. Paa Cylinderen er anbragt Kugleventilen l, der med Gummislanger og Jernrør er forbunden dels med Vakuumledningen aa og dels med den under Vognen op-

DE DANSKE STATSBANER BANEAFDELINGEN PALLAASEN DENS INDBYGNING OG VEDLIGEHOLDELSE KØBENHAVN S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI 1942

DE DANSKE STATSBANER BANEAFDELINGEN PALLAASEN DENS INDBYGNING OG VEDLIGEHOLDELSE KØBENHAVN S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI 1942 1 DE DANSKE STATSBANER BANEAFDELINGEN PALLAASEN DENS INDBYGNING OG VEDLIGEHOLDELSE KØBENHAVN S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI 1942 2 Forord til reproduktionen Dette er en gengivelse af en beskrivelse af pallåsen

Læs mere

Kl. 57 a - BESKRIVELSE MED TILHØRENDE TEGNING. DAN.lVlARK. 2s,01. PATENT Nr. 56524. VALSTS ELEKTROTECHNISK.Å FABRIKA,

Kl. 57 a - BESKRIVELSE MED TILHØRENDE TEGNING. DAN.lVlARK. 2s,01. PATENT Nr. 56524. VALSTS ELEKTROTECHNISK.Å FABRIKA, Kl. 57 a - 2s,01 DAN.lVlARK PATENT Nr. 56524. BESKRIVELSE MED TILHØRENDE TEGNING OFFENTLIGGJORT DEN 7. AUGUST 1939 AF DIREKTORATET FOR PATENT- OG VAREM.ÆRKEV.ÆSENlTIT. VALSTS ELEKTROTECHNISK.Å FABRIKA,

Læs mere

C 08 Bindende norm Side 1 af 6. Kobling

C 08 Bindende norm Side 1 af 6. Kobling Bindende norm Side 1 af 6 Denne standard gælder kun for materiel, der også i virkeligheden er udstyret med puffere. Denne standard skal ses i sammenhæng med standard C 07 Puffere og standard B 09 Afkoblingsrampe

Læs mere

Forblad. Ydervægges vanddamptransmission. Ellis ishøy. Tidsskrifter. Arkitekten 1941, Ugehæfte

Forblad. Ydervægges vanddamptransmission. Ellis ishøy. Tidsskrifter. Arkitekten 1941, Ugehæfte Forblad Ydervægges vanddamptransmission Ellis ishøy Tidsskrifter Arkitekten 1941, Ugehæfte 1941 Ydervægges Va11ddamptransmiss:i.011 Af Civiling eniør Fer :Brask Foruden den Fugtighed, der udefra tilføres

Læs mere

Micro-Trains #1021/#1022 Lav, kort kobling

Micro-Trains #1021/#1022 Lav, kort kobling Micro-Trains #1021/#1022 Lav, kort kobling Lav, kort kobling for lokomotiver og vogne med begrænset plads, 2 par til (1021) Life-Like E8A banerømmer eller Bachmann 4-8-4 banerømmer. #1021 til lokomotiver

Læs mere

Monteringsvejledning for PSmover

Monteringsvejledning for PSmover Monteringsvejledning for PSmover 1. Kontroller, at følgende dele er medleveret (vist i rækkefølge ovenfra og fra venstre mod højre): 1 tværvange 1 teleskop mellemstang for kobling 2 øvre fastspændingsbeslag

Læs mere

STATSBANEDRIFTEN MASKINAFDELINGEN FORTEGNELSE OVER DRIFTSMATERIELLET DEN 1. APRIL 1898. KØBENHAVN TRYKT HOS J. D. QVIST & KOMP. (A. LARSEN). 1898.

STATSBANEDRIFTEN MASKINAFDELINGEN FORTEGNELSE OVER DRIFTSMATERIELLET DEN 1. APRIL 1898. KØBENHAVN TRYKT HOS J. D. QVIST & KOMP. (A. LARSEN). 1898. STATSBANEDRIFTEN MASKINAFDELINGEN FORTEGNELSE OVER DRIFTSMATERIELLET DEN 1. APRIL 1898. KØBENHAVN TRYKT HOS J. D. QVIST & KOMP. (A. LARSEN). 1898. Forord til reproduktionen Dette er en gengivelse af en

Læs mere

Før vi går videre med omtalen af de forskellige typer stationssikringsanlæg,

Før vi går videre med omtalen af de forskellige typer stationssikringsanlæg, II. Stationssikringsanlæg. De i det foregående opstillede problemer findes løst på forskellig måde, idet et sikringsanlægs udformning i høj grad afhænger af trafiktætheden på den strækning eller station,

Læs mere

Oversvømmelsens Etablering. Instruks for Betjeningen af Konstruktionerne ved Dæmningerne I og VI.

Oversvømmelsens Etablering. Instruks for Betjeningen af Konstruktionerne ved Dæmningerne I og VI. Oversvømmelsens Etablering Instruks for Betjeningen af Konstruktionerne ved Dæmningerne I og VI. Afskrift ved: John Damm Sørensen john (at) hovedpuden.dk Kilde: Rigsarkivet Personale. Kommandoet ved

Læs mere

Freja H0 Modeltog. Absalonsgade 19-8600 Silkeborg www.freja-modeltog.dk. Vejledning til færgegalgen for færgeklappen med jernbanesporet

Freja H0 Modeltog. Absalonsgade 19-8600 Silkeborg www.freja-modeltog.dk. Vejledning til færgegalgen for færgeklappen med jernbanesporet Freja H0 Modeltog Absalonsgade 19-8600 Silkeborg www.freja-modeltog.dk Vejledning til færgegalgen for færgeklappen med jernbanesporet Færgegalgens ætsede plade Øverste ætsning Glyngøre Mors og nederste

Læs mere

VEJLEDNING STATSBANERNES SPORKONSTRUKTIONER FORSKELLIGE TEKNISKE STATIONSANLÆG. 1900. I KENDSKAB TIL KJØBENHAVN.

VEJLEDNING STATSBANERNES SPORKONSTRUKTIONER FORSKELLIGE TEKNISKE STATIONSANLÆG. 1900. I KENDSKAB TIL KJØBENHAVN. 1 VEJLEDNING I KENDSKAB TIL STATSBANERNES SPORKONSTRUKTIONER OG FORSKELLIGE TEKNISKE STATIONSANLÆG. KJØBENHAVN. TRYKT HOS J. D. QVIST & KOMP. (A. LARSEN). 1900. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. Side I. Overbygning.....................................................

Læs mere

Mjølner Verk. - Sporet. Forberedelser

Mjølner Verk. - Sporet. Forberedelser Forberedelser bygges efter FREMO HO-RE, men med meget skelen til FREMO HOFine. Der er anvendt Peco code 75 spor, og i hovedsporet er brugt large sporskifte, og i sidesporene medium. Det sidste er aarsag

Læs mere

TURNY automatisk bladvender Brugsvejledning

TURNY automatisk bladvender Brugsvejledning TURNY automatisk bladvender Brugsvejledning Introduktion Formålet med denne vejledning er trin for trin at gøre Dem fortrolig med brugen af TURNY. TURNY apparatet er konstrueret til fortløbende at vende

Læs mere

CV karburatoren. Af forskellige fabrikater kan nævnes : Sheng Wey type VE 26mm. Mikuni. Keihin. Sheng Wey. epoulsen@youseepost.dk

CV karburatoren. Af forskellige fabrikater kan nævnes : Sheng Wey type VE 26mm. Mikuni. Keihin. Sheng Wey. epoulsen@youseepost.dk CV karburatoren Sheng Wey type VE 26mm Af forskellige fabrikater kan nævnes : Mikuni Keihin epoulsen@youseepost.dk Sheng Wey PD Side 2 Snittegning over CV karburatoren 1 Luftblandeskrue 5 Luftdyse 9 Gasspjæld

Læs mere

Containerkran. Nu samles de 4 ende stykker som på billedet

Containerkran. Nu samles de 4 ende stykker som på billedet 1 Containerkran. Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du begynder at samle, start med at kontrollere at der ikke mangler noget. Alle delene skæres forsigtigt ud, evt. med en stemmejerns kniv, rens

Læs mere

STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1. Lad aldrig nogen bruge

Læs mere

Bukkemaskine. Fremstilling af en bukkemaskine. Forord

Bukkemaskine. Fremstilling af en bukkemaskine. Forord Forord Fremstilling af en bukkemaskine Den foreliggende bukkemaskine kan fremstilles af en dygtig smed hvor som helst i verden. Udgangspunktet for konstruktionen af bukkemaskinen er, at der bliver anvendt

Læs mere

Staalbuen teknisk set

Staalbuen teknisk set Fra BUEskydning 1948, nr 10, 11 og 12 Staalbuen teknisk set Af TOMAS BOLLE, Sandviken Fra vor Kollega hinsides Kattegat har vi haft den Glæde at modtage følgende meget interessante Artikel om det evige

Læs mere

Montagevejledning for TofKo Litho- og Grafikpresse

Montagevejledning for TofKo Litho- og Grafikpresse Montagevejledning for TofKo Litho- og Grafikpresse TofKo - P. O. Box 101 - Nørremarksvej 27-9270 Klarup - Denmark Tel: +45 98317711 - Fax: +45 98 317755 - E-mail: tofko@tofko.dk - www.tofko.com Tillykke

Læs mere

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc epoulsem@youseepost.dk Mig bekendt er alle Regal Raptor baghjul ens, i hvert fald på dem vi kender fra 2005 og indtil 2007, det gælder således DD125-DD150-DD250 luft

Læs mere

Svømme position i floden

Svømme position i floden RAFTING SIKKERHED Svømme position i floden Svømme position i floden er som følgende: Lig dig på ryggen ansigtet skal være ned strøms ben og fødder op (tæerne skal være over vandet foran dig). Forsøg aldrig

Læs mere

Lovstof til B/E. Vægt betegnelser: Bremser på traileren: Krav til bremsen: Teoristof til Køreprøve

Lovstof til B/E. Vægt betegnelser: Bremser på traileren: Krav til bremsen: Teoristof til Køreprøve Lovstof til B/E Teoristof til Køreprøve Vægt betegnelser: Egenvægt er køretøjets vægt når den køre fra fabrikken uden drivmidler. Tjenestevægt er køretøjets egenvægt + værktøj og reservehjul samt fører

Læs mere

Afretter. Afretter. Fig. 1 Afretter Anvendelse At rette træet lige. At fjerne ujævnheder/skævheder, der naturligt er i materialet træ.

Afretter. Afretter. Fig. 1 Afretter Anvendelse At rette træet lige. At fjerne ujævnheder/skævheder, der naturligt er i materialet træ. Afretter Fig. 1 Afretter Anvendelse At rette træet lige. At fjerne ujævnheder/skævheder, der naturligt er i materialet træ. Opbygning På maskinen er der monteret et sideanslag, som kan indstilles sideværts

Læs mere

Gode råd om bremser. Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne

Gode råd om bremser. Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne Gode råd om bremser Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne 2012 Loven siger: at mindst 50 pct. af vogntogets samlede vægt skal hvile på de bremsende hjul at bremserne på vognen skal kunne præstere

Læs mere

Tørring. Materialelære. Friluftstørring og lagring. stabling:

Tørring. Materialelære. Friluftstørring og lagring. stabling: Tørring Friluftstørring og lagring Stabling Stabling af træ har overordentlig stor betydning for opnåelse af en god og ensartet ovntørring. Ved stablingen bør det tilstræbes at opbygge træstablen på en

Læs mere

Hvorfor virker koblingen ikke på min FS1? Spørgsmålet er stillet et utal af gange og der findes mange svar herpå. Jeg vil i denne guide gennemgå

Hvorfor virker koblingen ikke på min FS1? Spørgsmålet er stillet et utal af gange og der findes mange svar herpå. Jeg vil i denne guide gennemgå Hvorfor virker koblingen ikke på min FS1? Spørgsmålet er stillet et utal af gange og der findes mange svar herpå. Jeg vil i denne guide gennemgå samtlige de komponenter der enten er en del af koblingen

Læs mere

~ ~ ~ ~ ~ ~ ca.22 ) Naturskifertag. Blikkenslagerarbeidet. --- --- --- T agvinduer af Støbejern eller Zink leveres og henlægges i det forlangte Antal.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ca.22 ) Naturskifertag. Blikkenslagerarbeidet. --- --- --- T agvinduer af Støbejern eller Zink leveres og henlægges i det forlangte Antal. Konstruktioner Tage Tagdækning Skifer og Kunstskifertage i 3 34 348 348.2 348.2 Blad l \ \ -\\ --- \ --- ---

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

Låseteknik. Ejendomsservice

Låseteknik. Ejendomsservice Ejendomsservice Låseteknik Indledning Københavnerlås Tilholdere af det såkaldte chubbske system Lodret forskydelige tilholdere Tilholderlås Cylinderlås Funktionsbeskrivelse Vedligeholdelse Centrallåsanlæg

Læs mere

DK 177720 B1 PATENTSKRIFT (19) (10) (12) (51) Int.Cl.: E 05 C 19/00 (2006.01) (21) Ansøgningsnummer: PA 2012 00594. (22) Indleveringsdato: 2012-10-02

DK 177720 B1 PATENTSKRIFT (19) (10) (12) (51) Int.Cl.: E 05 C 19/00 (2006.01) (21) Ansøgningsnummer: PA 2012 00594. (22) Indleveringsdato: 2012-10-02 (19) () (12) PATENTSKRIFT (1) Int.Cl.: E 0 C 19/00 (200.01) (21) Ansøgningsnummer: PA 2012 0094 (22) Indleveringsdato: 2012--02 (24) Løbedag: 2012--02 (41) Alm. tilgængelig: 2014-04-03 (4) Patentets meddelelse

Læs mere

Inspiration til Servietfoldninger fra ASP-HOLMBLAD

Inspiration til Servietfoldninger fra ASP-HOLMBLAD Inspiration til Servietfoldninger fra ASP-HOLMBLAD 1. Servietten bredes ud, og kanterne bøjes ind mod midten. 2. Servietten bøjes én gang til. 3. Servietten lægges i fem læg. 4. Alle steder, hvor kanterne

Læs mere

Glide stykke og nålerør

Glide stykke og nålerør Glide stykke og nålerør Mens vi venter på at lejerne tørre, kan vi passende gå videre med et par småting på pan en. (Den anden chassis halvdel.) Når bilen er samlet, er der erfaring for at pan en rent

Læs mere

YAMAHA XS 750/850 rustfrit udstødningssystem, 3-i-2

YAMAHA XS 750/850 rustfrit udstødningssystem, 3-i-2 YAMAHA XS 750/850 rustfrit udstødningssystem, 3-i-2 Det følgende er en beskrivelse samt tegninger af det 3-i-2 system, jeg fremstillede i 1982. Brug evt zoom-funktionen i denne PDF-fil for at se de enkelte

Læs mere

Brugsanvisning & Monteringsvejledning til JBM kulisseskinne

Brugsanvisning & Monteringsvejledning til JBM kulisseskinne Version 2.0 Danske kvalitetsprodukter siden 2004 Side 1 Brugsanvisning & Monteringsvejledning til JBM kulisseskinne Danske kvalitetsprodukter siden 2004 Side 2 Indhold Formål og anvendelse... 3 Vigtigt/

Læs mere

Teoribog til Trailer. - En praktisk håndbog til kørsel med trailer. Trailer guide www.sparet-er-tjent.dk

Teoribog til Trailer. - En praktisk håndbog til kørsel med trailer. Trailer guide www.sparet-er-tjent.dk Teoribog til Trailer - En praktisk håndbog til kørsel med trailer Her er alt det du skal vide for at køre trailer, såkaldt B/E. Når du vil tage trailerkørekort er der 2 forskellige typer af kort efter

Læs mere

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L 11. R L X Z Z X Y V W 12a. 12b Y V W 13. 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske

Læs mere

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag Ark No 173/1893 Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober 1893. o Bilag Efter Modtagelsen af det ærede Byraads Skrivelse af 30. f.m. angaaende Anbringelsen

Læs mere

POWXG8250 DA 1 BESTANDDELE (FIG. A) GENERELLE SIKKERHEDSREGLER MONTERING JUSTERINGER (FIG. 10) KONFORMITETSERKLÆRING...

POWXG8250 DA 1 BESTANDDELE (FIG. A) GENERELLE SIKKERHEDSREGLER MONTERING JUSTERINGER (FIG. 10) KONFORMITETSERKLÆRING... 1 BESTANDDELE (FIG. A)... 2 2 GENERELLE SIKKERHEDSREGLER... 2 3 MONTERING... 2 3.1 Figur 19... 2 3.2 Figur 2... 2 3.3 Figur 3... 2 3.4 Figur 4... 3 3.5 Figur 5... 3 3.6 Figur 6... 3 3.7 Figur 7... 4 3.8

Læs mere

TROLLA Transportvogn M/tiplad 200 kg

TROLLA Transportvogn M/tiplad 200 kg TROLLA Transportvogn M/tiplad 200 kg Artikel nr.: 12003 DK montagevejledning 2010/01 (Kan bruges som trillebør) Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste.

Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste. Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste. 1 Indhold 1 Sikkerhedsregler ved brug af centralstøvsugeren...............

Læs mere

Aalborg Universitet. Skriftlig eksamen i Grundlæggende Mekanik og Termodynamik. Tirsdag d. 31. maj 2016 kl

Aalborg Universitet. Skriftlig eksamen i Grundlæggende Mekanik og Termodynamik. Tirsdag d. 31. maj 2016 kl Aalborg Universitet Skriftlig eksamen i Grundlæggende Mekanik og Termodynamik Tirsdag d. 31. maj 2016 kl. 9 00-13 00 Ved bedømmelsen vil der blive lagt vægt på argumentationen (som bør være kort og præcis),

Læs mere

Fortrolig. Oversvømmelsens etablering. Instruks for Lederen

Fortrolig. Oversvømmelsens etablering. Instruks for Lederen Fortrolig Oversvømmelsens etablering Instruks for Lederen Indholdsfortegnelse. Indledning Side 1. Kommandoets Formering - - 2. Kommandoets Inddeling - - 3. Uddeling af Ordrer, Afmarch - - 5. Lederens øvrige

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Opsætningsvejledning. Galvaniseret Carport m/ Polycarbonate tag.

Opsætningsvejledning. Galvaniseret Carport m/ Polycarbonate tag. Opsætningsvejledning. Galvaniseret Carport m/ Polycarbonate tag. Før du går i gang. Har du undersøgt grunden for nedgravet ledning og rør? Har du det fornødne værktøj? Du skal bruge: En impact akkudrill,

Læs mere

Nogle opgaver om fart og kraft

Nogle opgaver om fart og kraft &HQWHUIRU1DWXUIDJHQHV'LGDNWLN 'HWQDWXUYLGHQVNDEHOLJH)DNXOWHW $DUKXV8QLYHUVLWHW &HQWUHIRU6WXGLHVLQ6FLHQFH(GXFDWLRQ)DFXOW\RI6FLHQFH8QLYHUVLW\RI$DUKXV Nogle opgaver om fart og kraft Opgavesættet er oversat

Læs mere

Dansk Jiu-Jitsu og Selvforsvars Forbund

Dansk Jiu-Jitsu og Selvforsvars Forbund 4. kyu Generelle bemærkninger: Tori starter sin bevægelse når Uke ikke længere er i stand til at afbryde sit angreb. Parader: kontakt håndled mod håndled, hvis intet andet er beskrevet. Ved alle liggende

Læs mere

Påhængsvognsbremser. Generelt. Påhængsvognsbremser. Komponentoversigt. Man skelner inden for påhængskøretøjer mellem påhængsvogne og sættevogne.

Påhængsvognsbremser. Generelt. Påhængsvognsbremser. Komponentoversigt. Man skelner inden for påhængskøretøjer mellem påhængsvogne og sættevogne. Påhængsvognsbremser Generelt Komponentoversigt Man skelner inden for påhængskøretøjer mellem påhængsvogne og sættevogne. Påhængsvogn En påhængsvogn skal, hvis den er bygget efter 1989, kunne præstere en

Læs mere

INSTRUKTION Leg med vind vindmølleværksted. Vejledning til fremstilling af vindmølle:

INSTRUKTION Leg med vind vindmølleværksted. Vejledning til fremstilling af vindmølle: INSTRUKTION Leg med vind vindmølleværksted I dette værksted skal I bygge en vindmølle med en dynamo, som kan give strøm nok til at en el-pære kan lyse Vejledning til fremstilling af vindmølle: Tag skabelonen

Læs mere

MANUEL, LAKERET BRUGSANVISNING VEDLIGEHOLDELSESMANUAL RESERVEDELSOVERSIGT OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

MANUEL, LAKERET BRUGSANVISNING VEDLIGEHOLDELSESMANUAL RESERVEDELSOVERSIGT OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING ORIGINAL INSTRUKTIONSBOG DANSK UDGAVE, VERSION 01, GÆLDENDE FRA 1. JULI 2008 HØJTLØFTER MANUEL, LAKERET BRUGSANVISNING VEDLIGEHOLDELSESMANUAL RESERVEDELSOVERSIGT OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING 192.836-E01

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland. DK Monteringsvejledning Markise Elektrisk MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Indbygning af lyddecoder i Heljan litra MO

Indbygning af lyddecoder i Heljan litra MO Indbygning af lyddecoder i Heljan litra MO Her følger en illustreret vejledning i, hvordan man kan indbygge en ESU lyddecoder i Heljan s MO motorvogn. Vejledningen gælder både for 2- og 3-skinne versioner.

Læs mere

Særlige Betingelser. Leveringen af Overbygninger til Aktieselskabet. De kjøbenhavnske Sporvejes Vogne i Kjøbenhavn

Særlige Betingelser. Leveringen af Overbygninger til Aktieselskabet. De kjøbenhavnske Sporvejes Vogne i Kjøbenhavn Særlige Betingelser For Leveringen af Overbygninger til Aktieselskabet De kjøbenhavnske Sporvejes Vogne i Kjøbenhavn - I. Vognkassen I almindelighed udføres denne efter vor tegning no. for siddepladser

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0536 DA 01.01.2007 008.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 28. juni 1977 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

2006/1. AE48 Vertikalskærer/ Plænelufter. DK Samlevejledning

2006/1. AE48 Vertikalskærer/ Plænelufter. DK Samlevejledning 2006/1 DK Samlevejledning AE48 Vertikalskærer/ Plænelufter Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter... 3

Læs mere

Bolte, skruer og låseanordninger

Bolte, skruer og låseanordninger Bolte, skruer og låseanordninger Gevindtyper Gevindtyper Whitworth gevind Unified gevind ISO-metrisk gevind ISO-metrisk gevind Metrisk gevind er millimetergevind. Gevindstigningen udtrykkes i dette system

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog Værktøj

Arbejdsmiljøhåndbog Værktøj Maskinsikkerhed, Specielt vedr. maskiner i sløjdlokaler: Nødstop Spændingsfaldsudløser Afskærmning Tvangsafbryder/ switch på skærm Bremse på klinge, bånd eller lign. Aflåsning af maskiner Processug Skiltning

Læs mere

natur / teknik sjove forsøg med kroppen

natur / teknik sjove forsøg med kroppen Folde hånd og fod Papir, blyant og saks Prøv at folde hånd og fod Tag sko og strømper af Hold om fodsålen (undersiden af foden) og stik forsigtigt fingerspidserne ind mellem tæerne Prøv at slappe af i

Læs mere

Der findes derudover andre typer hvor både klinge og emne fremføres automatisk. Disse typer er ikke omfattet af denne vejledning

Der findes derudover andre typer hvor både klinge og emne fremføres automatisk. Disse typer er ikke omfattet af denne vejledning Tekniske Kapsave med hjælpemidler én klinge Indledning En Kapsav er en rundsav, der med hånden eller mekanisk føres på tværs af bordet mod emnet. Den kaldes ofte en afkorter. Der findes flere typer kapsave,

Læs mere

Artikel 1. Denne Konvention omfatter følgende Farvande:

Artikel 1. Denne Konvention omfatter følgende Farvande: BKI nr 228 af 21/06/1933 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., j.nr. 63.D.31. Senere ændringer til forskriften BKI nr 8 af 27/01/1986 BKI

Læs mere

Fladt lad i 2/3 & fuld størrelse til Workman 3000 serien

Fladt lad i 2/3 & fuld størrelse til Workman 3000 serien FORM NO. 3318-395 DK Rev A MODEL NR. 07301 60001 & OPEFTER MODEL NR. 07321 60001 & OPEFTER Betjenings- vejledning Fladt lad i 2/3 & fuld størrelse til Workman 3000 serien MONTERING AF KØLERDÆKSEL (bruges

Læs mere

Stop cylinderen rigtigt i endestillingen Af Peter Windfeld Rasmussen

Stop cylinderen rigtigt i endestillingen Af Peter Windfeld Rasmussen Stop cylinderen rigtigt i endestillingen Af Peter Windfeld Rasmussen I nogle applikationer skal en cylinder køres helt i bund ved høj hastighed. For at afbøde det mekaniske chok kan alle cylinderleverandører

Læs mere

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M 125 Combi Pro BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 1 125 Combi Pro 2 125 Combi Pro 3 125 Combi Pro 121 M 107 M HD A B C B 4 125 Combi Pro 107 M HD 121

Læs mere

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSES ANVISNING SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL Serie nummer: Leverings dato: El tilslutning: V. BRØNDUM A/S Sadolinsvej 18 8600 Silkeborg Telefon 8682 4366

Læs mere

Referenceblad for SPT-forsøg

Referenceblad for SPT-forsøg Referenceblad for SPT-forsøg Dansk Geoteknisk Forenings Feltkomité September 1995 1. INDLEDNING Dette referenceblad beskriver retningslinier for udførelse af SPT-forsøg eller Standard Penetration Test

Læs mere

Velkomst og generel beskrivelse. Inden du kører første gang Forskriftsmæssig brug Generelle monteringshenvisninger

Velkomst og generel beskrivelse. Inden du kører første gang Forskriftsmæssig brug Generelle monteringshenvisninger Monterings-, indstillings- og plejevejledning VCLS Post 2.0 Dansk Funktionsprincippet for VCLS Post 2.0 Indledte kræfter fra rytteren f.eks. pga. ujævnheder i vejen, frembringer via sadlen bøjningsmomenter

Læs mere

Poten skelet består af fodrodsknoglerne, mellemfodsknoglerne og tæernes skelet, samt muskler.

Poten skelet består af fodrodsknoglerne, mellemfodsknoglerne og tæernes skelet, samt muskler. Friis Lara Kennel Friis v/ Ejvind Friis Mikkelsen El-Vej 13, Seest, DK 6000 Kolding Tlf. (45) /5 52 83 03 Email: efriism@stofanet.dk Schæferhundens Poter Poten skelet består af fodrodsknoglerne, mellemfodsknoglerne

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSVEJLEDNING HYDRO-FIX Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH Postfach 1181, 866 Lengede Bahnhofstr. 1, 868 Lengede Telefon: +49 (0) 44/0 0 Fax: +49 (0) 44/0 18 E-Mail: info@stoll-germany.com Web:

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET NATURVIDENSKABELIG BACHELORUDDANNELSE

KØBENHAVNS UNIVERSITET NATURVIDENSKABELIG BACHELORUDDANNELSE KØBENHAVNS UNIVERSITET NATURVIDENSKABELIG BACHELORUDDANNELSE Fysik 2, Klassisk mekanik 2 - ny og gammel ordning Skriftlig eksamen 25. januar 2008 Tillae hjælpemidler: Medbragt litteratur, noter og lommeregner

Læs mere

Gyllevogne. Gyllevogne Slangebomme Nedfældere Gylletrailere Buffertanke. www.ap-gyllevogne.dk

Gyllevogne. Gyllevogne Slangebomme Nedfældere Gylletrailere Buffertanke. www.ap-gyllevogne.dk Gyllevogne Gyllevogne Slangebomme Nedfældere Gylletrailere Buffertanke www.ap-gyllevogne.dk Effekt og driftssikkerhed Mange års erfaring AP Gyllevogne AS har mere end 20 års erfaring i udvikling af gyllevogne

Læs mere

Driftsmateriellet H 03-1862 JA > IA 1893

Driftsmateriellet H 03-1862 JA > IA 1893 Driftsmateriellet H 03-1862 JA > IA 1893 Litra JA > IA 1893 JA 4001-4004 1863 Randers JA 4005-4006 1865 Randers = 12 vogne type H 03 Data H 03 Længde over puffer 6716 mm Understel længde 5486 mm Akselafstand

Læs mere

Samling af ATV Wagon UT 1600 Trailer

Samling af ATV Wagon UT 1600 Trailer Rødkilde ATV Rødkildevej 15 5762 V. Skerninge www.atvsalg.com 1/8 Trin 1: Pak traileren ud og læg den forsigtigt på pap på hovedet på gulvet (Du skal være 2 mand til dette trin). Læg akslerne på bundrammen.

Læs mere

ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning

ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning Nordisk Port Import ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning Læs denne vejledning igennem inden du starter Vigtige

Læs mere

Maskiner og robotter til sjov og ballade

Maskiner og robotter til sjov og ballade Maskiner og robotter til sjov og ballade Se dig om på dit værelse, i dit hjem og alle de andre steder, hvor du færdes i din hverdag. Overalt vil du kunne finde maskiner. Der findes: Maskiner til forskellige

Læs mere

Gangtøj: Bortset fra gravhjulet/hathjulet bruges de samme betegnelser for vand- og vindmøller.

Gangtøj: Bortset fra gravhjulet/hathjulet bruges de samme betegnelser for vand- og vindmøller. Nyregistrering af danske vand- og vindmøller Vejledning til registreringsskema Afsnit på blå baggrund er kun relevante for vandmøller, afsnit på gul baggrund kun for vindmøller. FORSIDE GENERELLE OPLYSNINGER:

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET NATURVIDENSKABELIG BACHELORUDDANNELSE

KØBENHAVNS UNIVERSITET NATURVIDENSKABELIG BACHELORUDDANNELSE KØBENHAVNS UNIVERSITET NATURVIDENSKABELIG BACHELORUDDANNELSE Fysik 2, Klassisk mekanik 2 - ny og gammel ordning Vejledende eksamensopgaver 16. januar 2008 Tilladte hjælpemidler: Medbragt litteratur, noter

Læs mere

Mnteringsanvisninger til modellerne:

Mnteringsanvisninger til modellerne: Mnteringsanvisninger til modellerne: 96899930/LZ5C Udstyret med et af de følgende klippedæk: 968999343 TRD5 Tunnel Ram Deck, 968999344 TRD6 Tunnel Ram Deck, 968999348 CD5 Combi Deck, 968999349 CD6 Combi

Læs mere

Monteringsanvisning for Snorudløb type 1

Monteringsanvisning for Snorudløb type 1 1.1 Montering af betjeningssnor på hjul Figur 1 Hvis betjeningssnor med hjul ikke er monteret på glasset gøres dette med en unbrako nøgle. Se efter at snorens længde er den rigtige til glassets højde.

Læs mere

VED KØB AF SKUR TIL CARPORT

VED KØB AF SKUR TIL CARPORT TILLÆG TIL MONTAGE VEJLEDNING. VED KØB AF SKUR TIL CARPORT Det er kun nødvendigt at læse denne vejledning, hvis du også har valgt skur på din carport. Du SKAL dog også læse vejledning fra carporten, da

Læs mere

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk Manual Smart Trykluft passepartout maskine Version 1 dk Oversat af Lista Bella April 2011 Indholds fortegnelse. Klargøring 3 Montering på gulvstativ (Tilkøb) 4 Oversigt Smart mat-cutter 7 Montering væghængt

Læs mere

Brugervejledning til bilfastspænding A22 Marts 2003

Brugervejledning til bilfastspænding A22 Marts 2003 Brug og vedligeholdelse af ROLTEC bilfastspænding model A22 til model ROLTEC Vision el-kørestol. Indholdsfortegnelse. Generelt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - side 1 Normal

Læs mere

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter.

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter. VARIGHED: LANGT FORLØB Byg EN NEM HULE Byg EN NEM HULE Varighed: Langt forløb Denne hule kan du bygge derhjemme, evt. sammen med en voksen. Husk at få hjælp af en voksen, når der skal bruges stiksav og

Læs mere

Fremstilling af blæsebælge (Nyrebælge)

Fremstilling af blæsebælge (Nyrebælge) Jeg skulle bruge en blæsebælg til mit støbehåndværk på vikingemarkederne, min plan var at lave et sæt Nyrebælge, lidt i stil med de bælge der er vist på Sigrudsristningen, jeg tænkte meget over hvordan

Læs mere

Aalborg Universitet. Skriftlig eksamen i Grundlæggende Mekanik og Termodynamik. Torsdag d. 9. juni 2011 kl

Aalborg Universitet. Skriftlig eksamen i Grundlæggende Mekanik og Termodynamik. Torsdag d. 9. juni 2011 kl Aalborg Universitet Skriftlig eksamen i Grundlæggende Mekanik og Termodynamik Torsdag d. 9. juni 2011 kl. 9 00-13 00 Ved bedømmelsen vil der blive lagt vægt på argumentationen (som bør være kort og præcis),

Læs mere

Bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v. 1)

Bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v. 1) Bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v. 1) I medfør af 50, stk. 2-3, 68, stk. 1 og 2, 70, stk. 3, 83, 84, stk. 1, 85, stk. 1 og 118, stk. 5, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 735 af

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

1. En cykel og påhængs eller sidevogn hertil skal være således indrettet og holdes i en sådan stand, at den kan benyttes uden fare eller ulempe.

1. En cykel og påhængs eller sidevogn hertil skal være således indrettet og holdes i en sådan stand, at den kan benyttes uden fare eller ulempe. Bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v.1) I medfør af 50, stk. 2 3, 68, stk. 1 og 2, 69, stk. 2, 70, stk. 3, 83, 84, stk. 1, 85, stk. 1 og 118, stk. 5, 7 og 10, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv.

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv. ITTF's Bordtennislove I dette dokument finder du den danske bordtennis unions oversættelse af ITTF's bordtennislove. Her kan du finde alt om, hvilke regler der er når man spiller en bordtenniskamp. ---

Læs mere

Temperaturen i det objekt, som skal fjernes, skal ligge på mellem 0 og +20 C.

Temperaturen i det objekt, som skal fjernes, skal ligge på mellem 0 og +20 C. BRUGSANVISNING TROLLKRAFT Cement til sprængning af fjeld og beton. Beskrivelse og egenskaber TROLLKRAFT er en specialcement, som efter opblanding med vand udvikler et enormt ekspansionstryk - op til 8000

Læs mere

Noter om Bærende konstruktioner. Membraner. Finn Bach, december 2009. Institut for Teknologi Kunstakademiets Arkitektskole

Noter om Bærende konstruktioner. Membraner. Finn Bach, december 2009. Institut for Teknologi Kunstakademiets Arkitektskole Noter om Bærende konstruktioner Membraner Finn Bach, december 2009 Institut for Teknologi Kunstakademiets Arkitektskole Statisk virkemåde En membran er et fladedannende konstruktionselement, der i lighed

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

Sikkerhedskontrol. 38-123308d 2009-02-18. Sikkerheds- og funktionskontrol...opbevares i lastbilens førerhus

Sikkerhedskontrol. 38-123308d 2009-02-18. Sikkerheds- og funktionskontrol...opbevares i lastbilens førerhus Sikkerhedskontrol 38-123308d 2009-02-18 Sikkerheds- og funktionskontrol...opbevares i lastbilens førerhus Advarsel! Stik aldrig fingrene ind i fangmunden på grund af risikoen for klemskader. En åben kobling

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

5. Maskiner. Betonarbejde. Blandemaskiner. Betonglittermaskiner

5. Maskiner. Betonarbejde. Blandemaskiner. Betonglittermaskiner Betonarbejde Hvis blandemaskiner anvendes i væsentligt omfang, skal belastningerne ved opskovling reduceres ved hjælp af transportør, transportsnegl, hejseværk med spand o.l. Maskiner med benzinmotor må

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Rykning af et skind til pels pandebånd.

Rykning af et skind til pels pandebånd. Rykning af et skind til pels pandebånd. 1. Skær skindet midt i grozen og sy Hvis skindet er for kort er der to muligheder for at forlænge det. nakkerne sammen. 2. Lave en rykning så det bliver længere.

Læs mere

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske Første opfordring til sabotage John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske radio BBC s udsendelser sendt til Danmark og på det danske sprog. Talen blev

Læs mere

Udskiftning af mylarbånd

Udskiftning af mylarbånd Udskiftning af mylarbånd 90 90 A = Båndets omløbsretning H = Højre V = Venstre 1 = Trækvalse (valse 1) 2 = Medløbsvalse (valse 2) 3 = Indstillingsbolt for trækvalse 4 = Fast modhold 5 = Indstillingsbolt

Læs mere