DE DANSKE STATSBANER. MASKINAFDELINGEN. VEJLEDNING I KENDSKAB TIL DET RULLENDE MATERIEL DE ELEKTRISKE BELYSNINGSANLÆG. KJØBENHAVN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DE DANSKE STATSBANER. MASKINAFDELINGEN. VEJLEDNING I KENDSKAB TIL DET RULLENDE MATERIEL DE ELEKTRISKE BELYSNINGSANLÆG. KJØBENHAVN"

Transkript

1 1 DE DANSKE STATSBANER. MASKINAFDELINGEN. VEJLEDNING I KENDSKAB TIL DET RULLENDE MATERIEL OG DE ELEKTRISKE BELYSNINGSANLÆG. KJØBENHAVN TRYKT HOS NIELSEN & LYDICHE (AXEL SIMMELKIÆR) 1908

2 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. Side Forord A. Det rullende Materiel I. Lokomotiverne II. Vognene Almindelige Bemærkninger Vognkassen Vognrammen Træk- og Stødapparater Trækkroge Koblinger Buffere Harmonikaovergange Bærefjedre og Akselgafler Svævende Akselkasser Aksler med Hjul og Akselkasser Bremseapparater Haandbremsen Skruebremsen Vakuumbremsen Trykluftbremsen Trucker og radielt indstillelige Aksler Trætruck for Personvogne Jerntruck for Personvogne Jerntruck for Godsvogne Lænkeaksler Vognenes Belysning Rapsolielamper Mineralolielamper Gaslamper Elektriske Lamper Vognenes Opvarmning Varmekedlen Varmeledning og apparater B. De elektriske Belysningsanlæg Almindelige Bemærkninger Kraftmaskiner Dynamomaskiner Apparater til Fordeling og Maaling af Elektriciteten Ledninger Lamper Akkumulatorer

3 3 D FORORD. enne Vejledning er nærmest bestemt til Brug ved Forberedelse til Eksamen for Assistenter under Trafikafdelingen og Stationsmestre. Den indeholder - saaledes som Titlen angiver - en kortfattet Beskrivelse af saavel det rullende Materiel som de elektriske. Belysningsanlæg, der finde Anvendelse ved Statsbanerne. Behandlingen af Lokomotiverne er gjort ganske kort, fordi det her vilde føre for vidt at gaa i Detailler. Ønskes nærmere Oplysninger desangaaende henvises til»lærebog i Maskinvæsen for Lokomotivpersonalet«. Man har endvidere anset det for unødvendigt at medtage en videregaaende Beskrivelse af Vognkassen, fordi dennes Indretning fremgaar af»fortegnelsen over Driftsmateriellet«. Ligeledes er Vognenes elektriske Belysning ikke nærmere beskreven, da»instruks for Brugen af den elektriske Togbelysning«indeholder det fornødne i saa Henseende. Til Gengæld er der for Fuldstændigheds Skyld medtaget et og andet - trykt med mindre Skrift -, hvortil der ved Eksamen kun fordres Kendskab i Hovedtrækkene. Det er nødvendigt samtidig med Læsningen af nærværende Bog ogsaa ad praktisk Vej at søge nærmere Kendskab til de beskrevne Indretninger. Forord til reproduktionen Dette er en gengivelse af en lille bog om vognlære m. v. som DSB udarbejdede i 1908 til brug for personaleuddannelsen. Teksten er scannet og ved hjælp af et tekstgenkendelsesprogram indsat i MS Word 2000; tekstens formatering er holdt så nær originalens som muligt. Figurerne er scannet i 300 dpi og indsat direkte i MS Word Siden er det færdige dokument udskrevet til pdf-format som kan læses og udskrives ved hjælp af det gratis program Adobe Acrobat Reader. På grund af det ændrede format m. v. er der sket en repaginering i forhold til originalen, og indholdsfortegnelsen er rettet i overensstemmelse hermed. Figurerne har ligeledes ændret placering i teksten. Ishøj, i maj 2002 Erik Olsen

4 4 A. Det rullende Materiel. Det rullende Materiel kan inddeles i følgende to Hovedgrupper: I. Lokomotiver og II. Vogne. Hertil kommer saa yderligere en Del Køretøjer, konstruerede til specielt Brug, saasom Sneplove, Hjælpekraner o. s. v., hvilke imidlertid ikke ville blive nærmere beskrevne her. I. Lokomotiverne. Et Lokomotiv bestaar af en Vogn, paa hvilken er anbragt en Dampkedel og en Dampmaskine, som sætter Lokomotivets Hjul i omdrejende Bevægelse. Formedelst Lokomotivernes store Vægt er Gnidningsmodstanden mellem Hjul og Skinner saa stor, at Hjulene, naar Dampmaskinen virker paa dem, ikke glide paa Skinnerne, men drive Lokomotivet frem over dem, selvom dette er tilkoblet et Tog af Vogne. Ofte forbinder man Drivhjulene med en eller flere af de øvrige Akslers Hjul ved Hjælp af Kobbelstænger; disse Kobbelhjul drejes rundt samtidig med de første. Den Del af Lokomotivets totale Vægt, der gennem Driv- og Kobbelhjulene overføres til Skinnerne, kaldes Lokomotivets Adhæsionsvægt; jo større denne er, des større er dets Trækkekraft. Lokomotivernes Løbe- og Tenderhjul ere i Reglen af lignende Størrelse som Vognhjul; Driv- og Kobbelhjulenes Diameter er derimod større og afhænger af den Hastighed, ved hvilken Lokomotivet fortrinsvis skal benyttes. Under Hensyn hertil kunne Lokomotiverne klassificeres i: Toglokomotiver og Rangerlokomotiver, af hvilke de første atter kunne inddeles i: Persontogslokomotiver, Blandettogslokomotiver og Godstogslokomotiver. Ved Konstruktion af Persontogslokomotiver tilsigtes stor Hastighed, ved Godslokomotiver stor Trækkekraft. Da Lokomotivhjulenes maksimale Omdrejningstal ligger imellem 200 og 300 i Minuttet, tilfredsstilles Fordringen i første Tilfælde ved at give Driv- og Kobbelhjulene en stor Diameter. I andet Tilfælde, hvor Hastigheden ikke behøver at være saa stor, gøres Hjulene mindre, men der kobles flere af dem sammen, saa at Trækkekraften bliver større. Med de sammenkoblede Hjuls Antal vokser imidlertid Maskinens indre Modstand, hvad der er medvirkende Aarsag til, at saadanne Lokomotivers Hastighed bliver mindre.

5 5 Blandettogslokomotiverne maa med Hensyn til disse Forhold nærmest stilles imellem de to foran nævnte Typer. Foran og ofte ogsaa bagefter Driv- og Kobbelhjulene anbringes 1 a 2 Sæt Løbehjul, hvis Opgave det er i Forbindelse med hine at bære Lokomotivets samlede Vægt. Ved nyere Lokomotiver ere de anbragte i en saakaldt Truck (se herom under Vogne), som paa Grund af sin Drejelighed giver Lokomotiverne et lettere og mere sikkert Løb, særlig gennem Kurver, Sporskifter o. l. Da det er ønskeligt, at Lokomotiverne kunne tilbagelægge en større Vejstrækning uden at maatte standse for at forsynes med det til Maskinens Drift nødvendige Brændsel og Vand, medgives dem en Tender med Rum til disse Materialier. Til korte Strækninger (f. Eks. Klampenborgbanen) bruges dog Lokomotiver uden Tender, Tenderlokomotiver (f. Eks. Litra O), der paa sig selv har Plads til de her fornødne Vand- og Kulbeholdninger; disse Lokomotiver blive derved i Stand til at løbe frem og tilbage uden at drejes. Til Brug ved Rangering paa Stationerne anvendes ogsaa Tenderlokomotiver (Rangerlokomotiver), hvis Hastighed ikke behøver at være stor - hvorfor de ere forsynede med smaa Hjul -, men som derimod bør have en stor Trækkekraft. II. Vognene. Almindelige Bemærkninger. Jernbanevognene inddeles efter deres Benyttelse i: Personvogne, Post- og Rejsegodsvogne samt Godsvogne. Ved samtlige disse Vogne kan i Almindelighed skelnes mellem to Hoveddele, af hvilke den ene, nemlig Vognkassen, tjener til at optage de Personer, Dyr eller Varer, der skulle befordres, medens den anden - Undervognen med Hjul og Aksler - tjener til at bære Vognkassen og til at muliggøre Vognens Bevægelse paa Skinnerne. Forskellen mellem de nævnte Arter af Vogne ligger væsentligt i Vognkassens Indretning, medens Undervognens Bygning i Hovedsagen er ens ved dem alle. I det følgende ere Vognens vigtigste Dele, og da specielt Undervognens, beskrevne under: l. Vognkassen, 2. Vognrammen, 3. Træk- og Stødapparater, 4. Bærefjedre og Akselgafler, 5. Aksler med Hjul og Akselkasser samt 6. Bremseapparater. Antallet af Hjulaksler er som oftest 2 eller 4; dog haves nogle enkelte Vogne med 3 Aksler. De 4-akslede Vogne have Akslerne to og to samlede i en Truck og kaldes derfor Truckvogne; deres særlige Indretning er, hvad Undervognen angaar, omtalt under: 7. Trucker og radielt indstillelige Aksler.

6 6 Endelig er der i særlige Afsnit omtalt: 8. Vognenes Belysning og 9. Vognenes Opvarmning. 1. Vognkassen. Vognkassen er, som nævnt, meget forskellig indrettet og opbygget efter den forskellige Brug, der skal gøres af den. Ved Person-, Post- og Rejsegodsvognene bestaar den af et Stel af Træ, indvendig beklædt med Træ, udvendig med et Lag»Ruberoid- Pap«, der skal beskytte de udenpaa liggende tynde Beklædningsplader af Jern mod Rust. Mellemrummet er udfyldt med Træuld eller lignende Materiale for at gøre Vognkassen uigennemtrængelig for Blæst og Kulde. Ved Godsvognene bestaar Vognkassen af lodrette Støtter af Træ med indvendig Beklædning af vandrette i hinanden falsede Brædder. Vognkassen kan foroven være forsynet med Tag, lukkede Godsvogne, eller mangle et saadant, aabne Godsvogne. Hvor Vognene ere byggede med specielle Transporter for øje, som f. Eks. af Kød, Fisk, Øl eller lignende, de saakaldte Afkølingsvogne, findes dobbelt Beklædning; hver Beklædning bestaar af flere Lag (bl. a. af Asbest), og Hulrummet imellem dem er ikke, som ved Personvognene, udfyldt. Vogne Litra Ik og Is ere forsynede med Iskasser, saaledes at Temperaturen af Luften i Vognens Indre om Sommeren kan holdes passende lav; Ik- Vognene have desuden et særligt Ventilationssystem. Ved 2-akslede Vogne og Truckkupévogne er Vognkasse for sig og Undervogn; hvortil den er fastgjort, for sig. Ved Truckindergangsvogne er derimod Vognkassens Bund og Undervognen sammenbyggede til eet Hele. Med Hensyn til den nærmere Indretning af Vognkassen henvises til»fortegnelsen over Driftsmateriellet«. 2. Vognrammen. Vognrammen er skematisk fremstillet i Fig. 1 og bestaar i det væsentlige af: De udvendige Længdedragere a, en paa hver Side af Vognen, Bufferplankerne b ved hver sin Ende af Vognen, Tværstykkerne c, der forbinde Længdedragerne, de 4 Diagonaler d og de indvendige Længdedragere e. Endvidere findes der 4 Bolte f, der forbinde Bufferplankerne og Tværstykkerne. I Figurerne ere de udvendige Længdedragere tænkte at være af I-Jern, de øvrige Stykker, undtagen Boltene, af Træ. Denne Konstruktion, er anvendt ved 2-akslede Personvogne, medens derimod ved Godsvognene alle Vognrammens Dele ere af Jern. Der findes dog en Del ældre Vogne af alle Arter, hvis Vognrammer ere helt af Træ. Truckvognenes Vognramme afviger i Hovedsagen fra den 2-akslede Vogns ved sin større Længde, der nødvendiggør flere Tværafstivninger c (Fig. 1), samt den saakaldte Armering, som bestaar af 2 Rundjernsstænger, der - fastgjorte hver til sin af Vognrammens Ender - sammen med Længdedrageren danne en ligebenet Trekant, hvis nedadvendende Vinkelspids, i hvilken Skraastængeme mødes, er afstivet mod Længdedrageren ved Hjælp af en Støtte, der er skrueskaaren i den nederste Ende og forsynet med Møttrikker, saaledes at dens Længde kan varieres alt efter den ønskede Grad af Længdedragerens Stivhed overfor Bøjning. Ved nogle Vogne findes en trapezformet Armering med to Støtter.

7 7 3. Træk- og Stødapparater. Til Trækapparaterne hører den gennemgaaende Trækstang g (Fig. 1), der er ført gennem saavel Bufferplankerne som Vogn- rammens Tværstykket, og som er forsynet med Fjedre og med en Trækkrog i hver Ende. Der anvendes dels enkelte, dels dobbelte Trækkroge. Fig. 2 viser den dobbelte Trækkrog, som er forsynet med en Pal a, der lukker for den nederste Krogs Aabning, og Fig. 3, den enkelte Trækkrog af ældre Type. Den nyere Type, som anvendes ved Truckvogne med Harmonikaovergang, ses i Fig. 7. Hullet b i Trækkrogen (Fig. 2 og 3) tjener til Anbringelse af en Skruekobling. Ved Trækkrogen er der paa Bufferplanken anbragt enten en Bøsning c eller en Plade d af Jern til Styr for Trækstangen, der ved enderne er af kvadratisk Tværsnit, men iøvrigt rund. Lidt inden for Bufferplankerne er der anbragt Stoppekiler k (Fig. 2), der begrænse Trækstangens Bevægelse.

8 8 Trækstangsfjedrene ere saakaldte Evolutfjedre a (Fig. 4), af hvilke der paa hver Trækstang findes 2, en ved hvert af de yderste Tværstykker i Vognrammen. Evolutfjedrene bestaa af en spiralformig sammenrullet Staalplade, der er skudt ind om Trækstangen. Hvor Fjedrene ligge an mod Tværstykkerne, ere disse, for saa vidt de ere af Træ, forsynede med en Jernplade b til Beskyttelse af Træet. Fjedrene fastholdes af en Jernskive c, der støttes enten af en Kile d eller af en Muffe e med 2 Kiler, hvormed Trækstangens Dele tillige samles. Virker der et Træk i den ene af Trækkrogene, vil den ene af Evolutfjedrene blive sammentrykket. Selve Trækstangen bestaar af to eller flere Dele, der, som nævnt, ere samlede ved en Muffeforbindelse med Kiler. Ved Truckvognene ere de yderste Dele med Trækkrogene forbundne med den øvrige Trækstang ved Led, der tillade Trækkrogenes Bevægelse i en vandret Plan. I dette Tilfælde er Hullet i Bøsningen c (Fig. 2) aflangt. Til Trækapparaterne høre endvidere Skruekoblingerne og Sikkerhedskæderne. Skruekoblingerne (Fig. 5 til 7) bestaar af en Skrue a, der paa den ene Halvdel har højre Gevind og paa den anden venstre Gevind, og som er forsynet med to Møttrikker med Tappe; paa den ene Møttriks Tappe er der drejeligt anbragt to flade Lasker l, der tillige ere befæstede om Bolten c paa Trækkrogen, paa den andens en Bøjle b og midt paa Skruen Svingelen d. Sammenkoblingen af to Vogne udføres ved at lægge den ene Vogns Skruekobling med Bøjlen i den anden Vogns Trækkrog og derefter spænde Koblingen ved at dreje Skruen rundt ved Hjælp af Svingelen d. Det maa her altid iagttages, at Svingelen lægges ned hen over Bøjlen og ikke paa Laskerne. Ved den nyeste Konstruktion er Nedlægning til den gale Side forhindret ved en Stopper i Svingelen s Led. Den Kobling, der ikke

9 9 benyttes, ophænges som Reservekobling, som vist i Fig. 5 til 7; den sidste Figur viser den ved Truckvogne med Harmonikaovergang anvendte Kobling med enkelt Trækkrog. Medens man ved denne kan faa begge Bøjler b ophængte paa den anden Vogns Trækkrog formedelst den store Afstand mellem Laskerne l, kan dobbelt Kobling ikke finde Sted mellem to med den ældre Type af den enkelte Trækkrogskobling udstyrede Vogne.

10 10 Paa hver Bufferplanke af disse Vogne findes derfor to Sikkerhedskæder, der tjene som Reservekobling. De ere forsynede med en Krog i det yderste Kædeled, og Forbindelsen mellem to Vogne ved Hjælp af Kæderne sker, som vist i Fig. 8, ved at hæfte de overfor hinanden værende Kæder sammen ved Hjælp af Krogene. Den ikke benyttede Skruekobling hænges med Bøjlen enten i en Krog, anbragt under Bufferplanken, eller ind over sin egen Trækkrog, naar denne er forsynet med en lille Næse (se Fig. 3 og 6) til at forhindre Bøjlen i at glide ned i Krogen. I alle E-Vogne findes Reservekoblinger, der kun adskille sig fra den almindelige Kobling ved at have en Bøjle i hver Ende. Disse Koblinger anvendes paa Strækningen til Erstatning for sprængte Koblinger. Nogle enkelte Godsvogne (Litra: Tb og Tc), der specielt ere beregnede til Transport af saa lange Genstande, at disse maa læsses paa to Vogne, og derfor udrustede med de saakaldte»vrideskamler«, ere foruden med den almindelige Trækkrog forsynede med fast, gennemgaaende Trækstang, i hvis Ender, som rage frem under Trækkrogene, der findes et Hul. Til hver Vogn hører desuden 1 eller 2 løse Trækstænger af Jern med forskellig Længde og gaffeldelte Ender; disse ere ligeledes forsynede med Huller. Ved Kobling anbringes den løse Trækstang med sine Gafler omkring de faste Trækstangsender, saaledes at alle tre Huller flugte, hvorigennem saa en Koblingsbolt indsættes. Til Forbindelsens Sikring anbringes et S gennem et Hul i Boltens frie Ende. Denne Koblingsmaade, dvs.»stiv Kobling«, anvendes mellem de to Vogne, naar disses Buffere ikke kunne naa sammen. Stødapparaterne bestaa af fjedrende Buffere, hvoraf der er anbragt to paa hver af Vognens Bufferplanker. I Fig. 9 og 10 er vist to forskellige Slags Buffere, nemlig de almindelige henholdsvis ved 2-akslede Vogne og ved Truckvogne anvendte. Disse adskille sig væsent-

11 11 ligst fra hinanden derved, at den første (Fig. 9) kun er forsynet med een, udvendig Fjeder, medens den sidste (Fig. 10) har to Fjedre, een udenfor og een indenfor Bufferplanken. Bufferne bestaa af følgende Dele: Bufferstangen a med Bufferskiven b, hvoraf ved hver Vognende den ene er plan og den anden hvælvet paa Stødfladen (stiller man sig i Sporet med Front mod Vogngavlen, har man den plane Buffer tilhøjre for sig), Bufferkurven c, der danner et Styr for Bufferstangen og bestaar af 4 Flige, der med 4 Bolte ere befæstede til Bufferplanken, og Fjedrene, der ere Evolutfjedre af samme Slags, som omtalt under Trækapparaterne; de ere paa den udvendige Side omsluttede af Bufferkurven og fastholdte i deres Stilling dels af Skiven d, dels af Pladen e. Bufferstangen kan gaa frit gennem et Hul i Bufferplanken, men hindres i at blive trukket ud ved en Møttrik. Virker der et Stød paa Bufferskiven, vil denne og Bufferstangen presses indad, hvorved imidlertid Fjederen sammentrykkes, og Stødet paa selve Vognen mildnes. Alle nyere Vogne ere udstyrede med Bufferkurve, medens ældre Vogne have lukkede, cylindriske Bufferhylstre, men Buffernes Konstruktion afviger iøvrigt ikke fra de ovenfor beskrevne. Endnu skal omtales de saakaldte Balancebuffere, der anvendes ved de Vogne, der løbe i den internationale Persontrafik. De to Buffere, ved hver Vognende ere her i Forbindelse med hinanden gennem et System af Vinkelarme, Stænger og Fjedre paa en saadan Maade, at den ene Buffer gaar udad, naar den anden trykkes ind; derved kan opnaas en stadig Berøring mellem to og to sammenstødende Buffere, selvom Toget bevæger sig i Kurver. Inden nærværende Afsnit om Vognenes Koblingsdele sluttes, skal omtales, at en Del Indergangsvogne ere forsynede med saakaldte»harmonika«-overgange, der bestaa af Læder, lagt i Folder ligesom en Harmonikabælg og udspændt paa Jernrammer; de frie Rammer mellem to saadanne, sammenkoblede Vogne spændes sammen ved Hjælp af Forvridere, saaledes at der bliver dannet en lukket Overgang over den af to Halvdele bestaaende Jernbro. Hver Harmonikahalvdel bæres paa hver Side af en Fjeder, hvis Hyl-

12 12 ster er ophængt paa en Rulle i en fra Vogn gavlen udgaaende Stiver. Naar Harmonikaforbindelsen ikke bruges, klappes den sammen og fastholdes i denne Tilstand ved nogle Overfald, ligesom Broen klappes op langs Endevæggen. 4. Bærefjedre og Akselgafler. Vægten af Vognkassen overføres ved 2- og 3-akslede Vogne til Akselkasserne direkte gennem Bærefjedrene. Disse ere Bladfjedre (a Fig. 11), der bestaa af et større Antal enkelte, flade Fjederblade, som paa Midten ere samlede ved Fjederkurven b. Denne hviler ovenpaa Akselkassen, hvor den gaar ned i en Fordybning i denne.(se Fig ). I Fjedrenes Ender er Vognkassen ophængt. For Personvognenes Vedkommende er den almindelige Ophængningsmaade vist i Fig. 11. Paa Længdedrageren l af Vognrammen er anbragt den saakaldte Fjederbuk, der bestaar af den egentlige Buk c og et forskydeligt Krydshoved d, der er forsynet med en Bærestøtte e. Fjederen er forbunden med Fjederbukken ved Fjederstropperne J, der ved Fjederboltene g ere drejeligt fastgjorte dels til Krydshovedet og dels til øjer paa Fjederens øverste Blad, Hovedbladet. Indstilling af Fjederen foretages i Værkstedet ved at dreje paa de viste Møttrikker paa Enden af Krydshovedet, hvorved dette og derved ogsaa Bærestøtten, som føres i et Udsnit i Bukken, forskydes til den ene eller anden Side. Ved en Del af Vognene er dog Bærestøtten udeladt, og Krydshovedet har en skraa Stilling, i Stedet for den paa Figuren viste vandrette Stilling.

13 13 Ved Godsvognene er Krydshovedet og Bærestøtten i Reglen udeladt, og Fjederstropperne ere ophængte direkte paa Fjederbukken (Fig. 12). I Fig. 13 er vist Fjederophængningen for de saakaldte svævende Akselkasser's Vedkommende (se nedenfor). I Stedet for Fjederstropperne findes her en Bøjle o og en Ring r, der. danner Forbindelsesleddet mellem Bøjlen og Bolten i Fjederbukkens Krydshoved; dette er gaffeldelt, og Bolten har paa Midten en neddrejet Rille, der tjener til Leje for Ringen. Til at styre Akselkasserne, saaledes at de altid holde sig i den rette Stilling, tjene Akselgaflerne h (Fig. 11), det ere befæstede til Længdedragerne. Paa Akselgaflerne findes Akselgaffelskinnerne k, der i Almindelighed slutte tæt til Siderne af Akselkasserne (se Fig. 4, hvor Akselkassen ses fra oven, og hvor de lodrette Flige af Akselgaflerne samt Akselgaffelskinnerne ses i vandret Snit). Akselgaflerne ere forneden afstivede ved en Tværstang, der er saaledes anbragt, at den aldrig berører Akselkassens Bund. I Fig. 15 er vist de svævende Akselkasser, ved hvilke der findes et Spillerum mellem Akselkasse og Akselgaffel, og hvor Aksel- gaffelskinnerne ere udeladte. Fjedrene ere da ved 4 Bolte m fast forbundne med Akselkassen. Ved denne Konstruktion opnaas en noget roligere Gang af Vognen samt et lettere Løb i Kurverne, idet Stødvirkningerne paa Hjulene ikke overføres direkte til Vognkassen gennem Akselgaflerne, men kun gennem Bærefjedrene. 5. Aksler med Hjul og Akselkasser. En Aksel med tilhørende 2 Hjul kaldes et Hjulsæt. Et saadant er vist i Fig. 16. I Modsætning til, hvad der finder Sted ved almindelige Færdselsvogne, sidde Hjulene ved Jernbanevognene fast paa Akslerne, saa at disse løbe rundt med under Kørslen. Hjulene presses fast paa Akslen, der er svagt konisk paa de paagældende Steder, under Anvendelse af et meget stærkt Tryk, og der benyttes ingen Kilebefæstelse eller lignende. Akslen er forlænget gennem Hjulene og ender til begge Sider i Tappe - Akselhalsene a Fig. 16 -, der støvtæt ere indesluttede i Akselkasserne. Afstanden mellem en 2-

14 14 akslet Vogns Aksler kaldes dens Hjulstand (eller Akselafstand). Ved 3-akslede Vogne er Hjulstanden lig Afstanden mellem de to yderste Aksler og ved Truckvogne lig Afstanden mellem Truckernes Centrer plus selve Truckens Hjulstand. Naar der findes flere end., Aksler under en Vogn eller et andet Køretøj, benævnes Afstanden mellem de to yderste Aksler for den totale Hjulstand. Ved Hjultrykket forstaas Vognens Vægt, divideret med Antallet af Vognens Hjul; gennem disse overføres Vægten til Skinnerne og Banelegemet; disse sidstes Beskaffenhed betinger Hjultrykkets maksimale Størrelse. De af Statsbanerne mest anvendte Hjul ere Stjernehjul (Fig. 16); de bestaa af Navet b, der omslutter Akslen, Egerne c, der forbinde Navet med Hjulkransen d, og endelig Bandagen e, der anbringes om Hjulkransen. Selve Hjulet, der i færdig Tilstand udgør et samlet Hele, er af Jern, Bandagen af Staal. Bandagerne ere forsynede med en Flange g (Fig. 17), der hindrer Hjulene i at løbe af Skinnerne. Fladen f kaldes Løbefladen. Bandagerne anbringes paa Hjulkransen i varm Tilstand, hvorved de efter Afkølingen klemme sig meget fast. Fig. 17. Desuden befæstes de ved Hjælp af koniske Bolte, som gaa gennem Bandage og Hjulring og fastspændes indvendig ved en Møttrik. Selvom Bandagen slides eller afdrejes, ville Boltene stedse paa Grund af deres Form sidde fast spændte.

15 15 Foruden de nævnte Stjernehjul findes ogsaa de saakaldte Skivehjul (Fig. 18 og 19), hvor Egerne ere erstattede af Skiven c, der enten er af samme Materiale som Hjulkrans og Nav eller ogsaa af Træ eller undtagelsesvis af Papir. Ved Træ- og Papirhjulene findes ingen Hjulkrans, men Bandagen lægges umiddelbart om Skiven. Bandagernes Befæstelse paa Skivehjul sker ikke ved koniske Bolte men ved Hjælp af Sikkerhedsringe. Bandagerne have da paa Kanterne den i Fig. 20 og 21 viste Form med Fremspring, der passe ind i tilsvarende Fordybninger paa Sikkerhedsringene. Det hele spændes fast og urokkeligt sammen ved Hjælp af Bolte, der gaa gennem Hjulkransen, henholdsvis Skiven. Bandagernes Flanger løbe indenfor Skinnerne og saaledes, at der er et vist Spillerum imellem disse og Flangerne for at. undgaa Gnidningsmodstand imellem dem under Kørslen. Bandagernes Løbeflader er, som det fremgaar af Fig. 17, 20 og 21, skraa (Hældning 1:16,4) af Hensyn til Vognenes Passage gennem Sporenes Kurver, hvor den ydre Skinnestreng jo er længere end den indre. Da Vognens Hjul, som omtalt ovenfor, sidde fast paa Akslen, maa de paa samme Aksel følges ad; men da det yderste Hjul i Kurver i samme Tid skal løbe en længere Vej end det inderste, vil Følgen blive, at et af Hjulene maa glide paa Skinnen i Stedet for at rulle hen ad den. For at modarbejde dette Forhold er det, at Bandagens Løbeflader gjort skraa. Vognens Vægt vil nemlig søge at drage Vognen udefter, saa langt Flangen tillader; herved kommer det yderste Hjul til at løbe paa den Del af Løbefladen, der har størst Diameter, medens det modsatte gælder det inderste Hjul, d. v. s. at det yderste Hjul gennemløber et større Stykke Vej i samme Tid end det inderste; Løbefladens Hældning er nu afpasset saaledes, at man næsten undgaar Glidningen i de almindelige Kurver paa Strækningen. Akselkasserne tjene til at overføre Vognens V ægt til Akslerne (Akselhalsene). De indeholde Lageret samt de fornødne Smøreindretninger til Smøring af Lager og Akselhals. I Fig. 22 er vist Statsbanernes almindeligst anvendte Akselkasse, set dels forfra, idet dog Halvdelen tilhøjre er tænkt gennemskaaren ved Snit vinkelret paa Akslen, dels fra Siden gennemskaaren ved Snit i Akslens Længderetning. Akselkassen bestaar af to Dele, en Over- og en Underdel, der holdes sammen med Boltene a. Lageret omslutter ikke hele Akselhalsen, men bestaar kun af en enkelt Lagerpande b, der hviler ovenpaa Akselhalsen. Det er i Almindelighed af Hvidt-Metal, der er faststøbt i Akselkassens Overdel.

16 16 Det ved Statsbanerne anvendte Hvidt-Metal har følgende Sammensætning: 84 % Bly og 16 % Antimon. Smøringen bestaar dels i en Undersmøring, dels i en Oversmøring. Undersmøringen tilvejebringes ved, at Rummet e i den underste Del af Akselkassen fyldes med Olie, Denne suges herfra gennem en tyk Væge f op til en Smørepude, der ligger under Akselhalsen og presses op mod denne ved en underliggende tynd Metalplade g og en Fjeder h. Den benyttede Olie løber ned paa Pladen k, hvorfra den søger tilbage til Rummet e. Gennem den med Dækslet d forsynede Tud c kan den brugte Olie, der efterhaanden samler sig i Underdelen,. udtages, ligesom ny Olie kan paafyldes. Oversmøringen sker fra en i Akselkassen værende Oliebeholder r, der er forbunden med en skraat liggende Smørekanal gennem Lagerpanden, og i hvilken er anbragt en Væge. Oliebeholderen r er lukket med et Dæksel l, der fastholdes ved en Fløjmøttrik m. Ved Akselkassens bageste Del er der anbragt en Støvpakning, bestaaende af to flade Træringe t, saaledes forbundne ved en lille Fjeder, at de holde hinanden tætsluttende omkring Akslen, hvorved Støv og Smuds hindres i at komme ind i Akselkasserne.

17 17 Til Smøring anvendes den saakaldte mørke Mineralolie. Den i Fig. 23 viste Akselkasse, der benyttes i de Vogne, der løbe i den internationale Persontrafik, adskiller sig i Hovedsagen fra den foregaaende derved, at den er støbt i eet Stykke, og at der foran er anbragt et, Dæksel d af saa store Dimensioner, at man ad den Vej kan tage hele Smørepuden ud ved Hjælp af Jernhankene c. Lagerpanden b er her af Bronze, udstøbt med en Foring a af Hvidt-Metal. Medens Undersmøringen foregaar paa samme Maade, som nævnt ovenfor, finder der derimod ingen Oversmøring Sted. Endelig viser Fig. 24 Konstruktionen af en ældre Akselkasse. Den er støbt i eet Stykke. Undersmøringen tilvejebringes her ved, at hele Rummet under Akselhalsen og noget op omkring denne er fyldt med Tvist og Olie. Ved Skydeklappen k, der fastholdes af Fløjmøttrikken j, kunne Smøremidlerne efterses og fornyes. Oliebeholderen r for Oversmøringen er ogsaa lukket med en Skydeklap. 6. Bremseapparater. Der anvendes ved Statsbanerne 3 forskellige Slags Bremser, nemlig: a. Haandbremserne, der kun tjene til Bremsning af et enkelt Hjul paa en Vogn. b. Skruebremserne, der tjene til Bremsning af en enkelt Vogns Hjul. Disse to Slags Bremser betjenes med Haandkraft. c. Vakuumbremsen, der henhører til de saakaldte gennemgaaende Bremser, ved hvilke i Almindelighed saavel Lokomotivet og Tenderen som de med Bremseapparater forsynede Vogne i Toget kunne bremses fra disse eller fra Lokomotivet. a. Haandbremserne findes kun paa Godsvogne og benyttes alene til Bremsning under Rangering samt til Afbremsning af henstaaende Vogne.

18 18 De bestaa af en lang Vægtstangsarm, anbragt paa en kort Aksel, der kan dreje sig i et Konsolleje paa Vognens ene Længdedrager. Paa samme Aksel er anbragt en kort Arm, der ved en Trykstang staar i Forbindelse med Bremseklodsen. Denne er ved en drejelig Arm, Hængeren, ophængt i Vognrammen. Udøves der et Tryk nedad paa den lange Vægtstangsarm, overføres dette til Bremseklodsen, som derved presses fast mod Hjulet. Den lange Vægtstangsarm er omsluttet af en Styregaffel, der er forsynet med en Række Huller, saa at en Jernpind, der er ophængt i Armen, kan stikkes ind gennem Hullerne i Styregaflen ovenover Vægtstangsarmen, hvorved Bremseklodsen holdes fast mod Hjulet. Naar Bremsen ikke benyttes, er Vægtstangsarmen ophængt i en Hage foroven i Styregaffelen. Alle Haandbremsens Dele ere af Jern, dog ere Bremseklodserne ved enkelte ældre Vogne af Træ. b. Skruebremserne betjenes, som Navnet antyder, ved en Skruemekanisme. Deres Konstruktion er noget forskellig ved de forskjellige Vogne, men i Princippet ere de alle indrettede som vist i Fig. 25. Ved den ene Ende af Vognen er anbragt en Skrue a med et. Bremsesving b foroven, hvorved Skruen kan drejes rundt. Bremsesvinget er forsynet med en Pal til Fastholdelse af Skruen i Bremsestillingen. Ved Skruen s Omdrejning bevæges Møttrikken c op eller ned, og denne Bevægelse overføres ved Laskerne d, en paa hver Side af Møttrikken, til Vinkelvægtstangen e, der kan dreje sig omkring den faste Tap f, som er anbragt paa Bufferplanken. Derved bevæges Trækstangen g enten frem eller tilbage, og denne Bevægelse overføres atter ved Armen h til Akslen i, der derved drejes. Paa denne Aksel ere Dobbeltarmene k (en ved hver Side af Vognen) fastgjorte; de dreje sig altsaa med Akslen og overføre derved Bevægelsen til Tryk- og Trækstængerne l. Disse ere fastgjorte til Traverserne m, der forbinde Bremseklodserne, som ved Hængerne n ere ophængte i Vogn rammen, paa hvilken der endvidere findes to Bukke o med Lejer for Akslen i.

19 19 For at Bremseklodserne ikke skulle blive skruede for langt fra Hjulene, er der fast paa Skruen a anbragt en Stoppering s. Naar Møttrikken t støder mod denne Ring, kan Skruen ikke længer drejes rundt, og Bremseklodserne altsaa ikke fjernes længere fra Hjulene. Bremseklodsernes Konstruktion er vist i Fig. 26. De bestaa af 2 Dele: Skoen a og Saalen b, der holdes samlede ved Hjælp af en Staalfjeder c, Paa Saalens Bagside er indstøbt en tynd Jernplade d for at holde Saalen sammen, naar den er tyndslidt. Naar Saalen er opslidt, kan den let udveksles. Til at holde Bremseklodserne i deres rette Stilling i Forhold til Hjulene tjene Fjedrene p (Fig. 25), medens Indstillingen af Bremseklodserne, efterhaanden som de slides, sker ved Hjælp af Møttrikkerne paa de skrueskaarne Ender af Tryk- og Trækstængerne paa begge Sider af Traverserne m. Ved en Del ældre Vogne findes en Bremse af en noget anden Konstruktion, den saakaldte Tandstangsbremse. Den afviger fra den foran beskrevne Konstruktion derved, at der i Stedet for Skruen a findes en Aksel, paa hvilken der forneden under Vognrammen er anbragt et Tandhjul, og at Trækstangen g er forsynet med Tænder, i hvilke Tandhjulet griber ind. Drejes Bremsesvinget b, vil Trækstangen (Tandstangen) altsaa bevæges frem eller tilbage. c. Den automatiske Vakuumbremse indeholder følgende Hoveddele, der findes anbragte paa hver Vogn: 1. Bremseledningen med tilhørende Vakuumkoblinger, 2. Vakuumcylinderen.med Kugleventil og Vakuumbeholder, 3. Vægtstangsforbindelserne mellem Vakuum cylinder og Bremseklodser, og endvidere paa Personvognene: 4. Nødbremsetrækkene med tilhørende Ventil og Signal. 5. Desuden er der i Bremsekupeerne i Person-, Post- og Rejsegodsvogne anbragt Konduktørventiler og yderligere en Luftklap i alle Postrum samt Bremsehuse saavel i Person- vogne som i de med Vakuumbremse udstyrede Godsvogne. Endelig findes der i det ene Forrum i nyere Indergangsvogne Bremsehaner med tilhørende Vakuummeter. 1. Bremseledningen eller Vakuumledningen er anbragt under Vognene og bestaar af Jernrør (med ind- og udvendige Diametre henholdsvis 39 og 48 mm.). Ved hver Vognende er Ledningen forsynet med en à to Opstandere b (Fig. 28), som bære en Halvbøjning, hvortil Vakuumkoblingen er befæstet. Vakuumkoblingerne bestaa af en Koblingsslange af Gummi med en indvendig Staaltraadsspiral. Slangens ene Ende er ved Hjælp af en Spændering fastgjort paa Ledningens Opstander. Den anden Ende er forsynet med et Mundstykke, der ligeledes er fastgjort ved en Spændering. I Fig. 27 er vist to sammenkoblede Mundstykker, i øverste Billede et Snit gennem dem. Sammenkoblingen udføres ved at lægge Mundstykkerne,

20 20 der ere forsynede med Styreflige, sammen med Aabningerne mod hinanden, og derefter dreje dem omtrent en kvart Omgang. En Næse a paa hvert af Mundstykkerne danner Stopper for Drejningen, og Vægten af Mundstykkerne og Slangerne tjener til at holde dem i den rette indbyrdes Stilling. Omvendt adskilles Mundstykkerne ved at dreje dem saa langt i modsat Retning, at de kunne fjernes fra hinanden. Den fornødne Lufttæthed opnaas ved Hjælp af Gummiskiver b, der presses stærkt mod hinanden af den ydre Lufts Tryk, naar Luften er suget ud af Ledningen. Paa hver Vognende er der paa Opstanderen b (Fig. 28) ved Hjælp af en Bøjle c anbragt en Slutplade a, paa hvilken det tilsvarende Mundstykke skal anbringes, naar det ikke er forbundet med Mundstykket paa en anden Vogns Vakuumkobling. Slutpladen lukker lufttæt for Mundstykkets Aabning. Mundstykkernes Anbringelse paa Slutpladerne sker paa lignende Maade, som ovenfor er anført for Sammenkoblingen af to Mundstykker. 2. Vakuumcylinderen (Fig. 29) bestaar at en støbt Jerncylinder d, der er lukket baade foroven og forneden, og som ved Tapper er ophængt i to Bøjler (b, Fig. 32) en paa hver Side af Cylinderen. Bunden af Cylinderen er forsynet med en Stopbøsning f, hvorigennem Stempelstangen g kan bevæges lufttæt op og ned. Stopbøsningen er af Bronze, og dens nedadvendende Kapsel indeholder en Bronzering og indenfor den en Gummipakning.. Bronzeringen er gennemhullet, for at den ydre Luft kan faa Adgang og derved presse Gummipakningen tæt om Stempelstangen. Denne er af Smedejern med et omstøbt Bronzehylster for at holde Stangen glat og ren; for at beskytte den mod Støv er den helt omgivet af en Lærredshylster. Paa Stempelstangen sidder inde i Cylinderen Stemplet h. Imellem Stemplets og Cylinderens lodrette Flader ligger en Gummiring - Rulleringen i - der hindrer Luften i at passere udenom Stemplet fra dettes ene Side til den anden. Paa Cylinderen er anbragt Kugleventilen l, der med Gummislanger og Jernrør er forbunden dels med Vakuumledningen aa og dels med den under Vognen op-

STATSBANEDRIFTEN MASKINAFDELINGEN FORTEGNELSE OVER DRIFTSMATERIELLET DEN 1. APRIL 1898. KØBENHAVN TRYKT HOS J. D. QVIST & KOMP. (A. LARSEN). 1898.

STATSBANEDRIFTEN MASKINAFDELINGEN FORTEGNELSE OVER DRIFTSMATERIELLET DEN 1. APRIL 1898. KØBENHAVN TRYKT HOS J. D. QVIST & KOMP. (A. LARSEN). 1898. STATSBANEDRIFTEN MASKINAFDELINGEN FORTEGNELSE OVER DRIFTSMATERIELLET DEN 1. APRIL 1898. KØBENHAVN TRYKT HOS J. D. QVIST & KOMP. (A. LARSEN). 1898. Forord til reproduktionen Dette er en gengivelse af en

Læs mere

Freja H0 Modeltog. Absalonsgade 19-8600 Silkeborg www.freja-modeltog.dk. Vejledning til færgegalgen for færgeklappen med jernbanesporet

Freja H0 Modeltog. Absalonsgade 19-8600 Silkeborg www.freja-modeltog.dk. Vejledning til færgegalgen for færgeklappen med jernbanesporet Freja H0 Modeltog Absalonsgade 19-8600 Silkeborg www.freja-modeltog.dk Vejledning til færgegalgen for færgeklappen med jernbanesporet Færgegalgens ætsede plade Øverste ætsning Glyngøre Mors og nederste

Læs mere

Gode råd om bremser. Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne

Gode råd om bremser. Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne Gode råd om bremser Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne 2012 Loven siger: at mindst 50 pct. af vogntogets samlede vægt skal hvile på de bremsende hjul at bremserne på vognen skal kunne præstere

Læs mere

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc epoulsem@youseepost.dk Mig bekendt er alle Regal Raptor baghjul ens, i hvert fald på dem vi kender fra 2005 og indtil 2007, det gælder således DD125-DD150-DD250 luft

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning

ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning Nordisk Port Import ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning Læs denne vejledning igennem inden du starter Vigtige

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

Teoribog til Trailer. - En praktisk håndbog til kørsel med trailer. Trailer guide www.sparet-er-tjent.dk

Teoribog til Trailer. - En praktisk håndbog til kørsel med trailer. Trailer guide www.sparet-er-tjent.dk Teoribog til Trailer - En praktisk håndbog til kørsel med trailer Her er alt det du skal vide for at køre trailer, såkaldt B/E. Når du vil tage trailerkørekort er der 2 forskellige typer af kort efter

Læs mere

Referenceblad for SPT-forsøg

Referenceblad for SPT-forsøg Referenceblad for SPT-forsøg Dansk Geoteknisk Forenings Feltkomité September 1995 1. INDLEDNING Dette referenceblad beskriver retningslinier for udførelse af SPT-forsøg eller Standard Penetration Test

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Side 1 Færøsk-Kapitel 73-141863 30/8/07

Side 1 Færøsk-Kapitel 73-141863 30/8/07 Kapitel 73 VARER AF JERN OG STÅL Bestemmelser 1. Ved støbejern forstås i dette kapitel varer fremstillet ved støbning, hvori jern vægtmæssigt udgør en større del end nogen anden enkelt bestanddel, og som

Læs mere

Maskiner og robotter til sjov og ballade

Maskiner og robotter til sjov og ballade Maskiner og robotter til sjov og ballade Se dig om på dit værelse, i dit hjem og alle de andre steder, hvor du færdes i din hverdag. Overalt vil du kunne finde maskiner. Der findes: Maskiner til forskellige

Læs mere

Vejledende opgaver i kernestofområdet i fysik-a Elektriske og magnetiske felter

Vejledende opgaver i kernestofområdet i fysik-a Elektriske og magnetiske felter Oktober 2012 Vejledende opgaver i kernestofområdet i fysik-a Elektriske og magnetiske felter Da læreplanen for fysik på A-niveau i stx blev revideret i 2010, blev kernestoffet udvidet med emnet Elektriske

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Renovering af Yamaha FS1 motor. Guide til renovering af Motor på Yamaha FS1

Renovering af Yamaha FS1 motor. Guide til renovering af Motor på Yamaha FS1 Guide til renovering af Motor på Yamaha FS1 Data: Motor: Model 381 (Danmark) En cylinder luftkølet Boring / slaglængde: 40 x 39,7 mm Plejlstangs længde: 84 mm Slagvolumen: 49 ccm Kompression forhold: 5,2

Læs mere

Poten skelet består af fodrodsknoglerne, mellemfodsknoglerne og tæernes skelet, samt muskler.

Poten skelet består af fodrodsknoglerne, mellemfodsknoglerne og tæernes skelet, samt muskler. Friis Lara Kennel Friis v/ Ejvind Friis Mikkelsen El-Vej 13, Seest, DK 6000 Kolding Tlf. (45) /5 52 83 03 Email: efriism@stofanet.dk Schæferhundens Poter Poten skelet består af fodrodsknoglerne, mellemfodsknoglerne

Læs mere

Inspiration til Servietfoldninger fra ASP-HOLMBLAD

Inspiration til Servietfoldninger fra ASP-HOLMBLAD Inspiration til Servietfoldninger fra ASP-HOLMBLAD 1. Servietten bredes ud, og kanterne bøjes ind mod midten. 2. Servietten bøjes én gang til. 3. Servietten lægges i fem læg. 4. Alle steder, hvor kanterne

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

Godsog. personvogne til modelbanen

Godsog. personvogne til modelbanen HAASES HOBBYBØGER LAV DET SELV Godsog personvogne til modelbanen Skala HO AF POVL-ERIK HARBY Forord af POUL E. CLAUSEN P. HAASE & SØNS FORLAG KØBENHAVN 1958 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord............................................................

Læs mere

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter.

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter. VARIGHED: LANGT FORLØB Byg EN NEM HULE Byg EN NEM HULE Varighed: Langt forløb Denne hule kan du bygge derhjemme, evt. sammen med en voksen. Husk at få hjælp af en voksen, når der skal bruges stiksav og

Læs mere

Øvelser til dig med morbus Bechterew

Øvelser til dig med morbus Bechterew Øvelser til dig med morbus Bechterew Vi har udarbejdet et grundlæggende program, som indeholder de øvelser, der er nødvendige, for at du kan bevare bevægeligheden og forebygge, at ryggen bliver krum. Det

Læs mere

Monteringsanvisning for Snorudløb type 1

Monteringsanvisning for Snorudløb type 1 1.1 Montering af betjeningssnor på hjul Figur 1 Hvis betjeningssnor med hjul ikke er monteret på glasset gøres dette med en unbrako nøgle. Se efter at snorens længde er den rigtige til glassets højde.

Læs mere

min 10 m 1,2 m min 20 m STOP START Side 2

min 10 m 1,2 m min 20 m STOP START Side 2 min 10 m 5 1,2 m 8 7 6 4 min 20 m 9 3 10 STOP 2 1 Side 2 START Cykelbanen består af 2 fodstykker med sokler 10 lodrette stænger, 177 cm 5 tværstykker 5 hængestænger, 110 cm 2 portstænger med fod 1 overligger

Læs mere

1. Kræfter. 2. Gravitationskræfter

1. Kræfter. 2. Gravitationskræfter 1 M1 Isaac Newton 1. Kræfter Vi vil starte med at se på kræfter. Vi ved fra vores hverdag, at der i mange daglige situationer optræder kræfter. Skal man fx. cykle op ad en bakke, bliver man nødt til at

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk Manual Smart Trykluft passepartout maskine Version 1 dk Oversat af Lista Bella April 2011 Indholds fortegnelse. Klargøring 3 Montering på gulvstativ (Tilkøb) 4 Oversigt Smart mat-cutter 7 Montering væghængt

Læs mere

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før]

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før] 0 Færdig på en weekend Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal have målt op og bestilt pladerne, så du har alle

Læs mere

Det færdige møbel vejer 30 kg, men hjulene gør, at du let triller det hen til den bedste plads.

Det færdige møbel vejer 30 kg, men hjulene gør, at du let triller det hen til den bedste plads. et færdige møbel vejer 30 kg, men hjulene gør, at du let triller det hen til den bedste plads. elene skæres ud or at få vores møbel til at ligne deres svenske forbilleder mest muligt har vi arbejdet med

Læs mere

Teoribog. b/e kørekort. I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve.

Teoribog. b/e kørekort. I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Teoribog b/e kørekort I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Du er velkommen til at udskrive teoribogen. Køreprøven: Inden køreprøven starter, har

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

C E N T R A L S T Ø V S U G E R E

C E N T R A L S T Ø V S U G E R E Centralvac A5 DK Sep 2007 11/09/07 9:52 Side 1 Lette at installere lette at bruge Diskret og upåfaldende installation Centralstøvsugere fra NILFISK er lige så lette at installere i eksisterende huse som

Læs mere

Elproducerende cykel

Elproducerende cykel Elproducerende cykel Byggevejledning Indhold: Introduktion 3 Vejledning: Klargøring af cykel 4 Montering af elmotor/generator i stel 6 Montering af cykel i træningsstativ 8 Montering af ensretter og spændingsregulering

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.12.2010 KOM(2010) 746 endelig 2010/0358 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om betjeningsplads og adgangsforhold til førerplads samt om døre og

Læs mere

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MANUAL for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MODEL 25-2(TH) (25 t / 10 t) MODEL 50-2(TH) (50 t / 25 t) 280605/DK Manual for lufthydrauliske donkrafte model 25-2 og 50-2 ADVARSLER - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1.

Læs mere

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 3170050/1 IM-P317-01 CH Issue 1 SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel specifikation 2. Indstilling 3. Før montering af ventilen 4. Installation 5. Forebyggelse af

Læs mere

DK... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide. Vers. 1.00

DK... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide. Vers. 1.00 DK...... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide Vers. 1.00 Indhold 1.00......... Guldmann plejeseng........................................... 3 2.00......... Sikkerhed....................................................

Læs mere

Gear. Når så gearet står perfekt sætter vi den anden lodning.

Gear. Når så gearet står perfekt sætter vi den anden lodning. Gear Gear til slotcars kommer i 3 forskellige Pitch s. Pitch er det antal tænder der ville være på et gearhjul med en diameter på en tomme, eller med andre ord, antallet af tænder divideret med diameteren

Læs mere

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter.

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter. Renoveringsplan - for maskinhus, containere, mv. Odder golfklub, 5. januar 2015 Indledning: Denne projektplan indeholder en overordnet beskrivelse af en lovliggørelse/renovering/tilbygning af Odder Golfklubs

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 80-86,

Læs mere

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen General information AMICO S 50 Dimensioner og head head box typer Nedenstående diagram viser alle størrelses

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Julehjerter med motiver

Julehjerter med motiver Julehjerter med motiver Torben Mogensen 18. december 2012 Resumé Jeg har i mange år moret mig med at lave julehjerter med motiver, og er blevet spurgt om, hvordan man gør. Så det vil jeg forsøge at forklare

Læs mere

SCHÆFERHUNDENS HOVED/ØRER. Schæferhundens hoved/ører

SCHÆFERHUNDENS HOVED/ØRER. Schæferhundens hoved/ører SCHÆFERHUNDENS HOVED/ØRER Kennel Friis E. Friis Mikkelsen, El-vej 13, Seest DK 6000 Kolding (45)61668303 ejfriism@gmail.com 1 Kennel Friis v/ Ejvind Friis Mikkelsen El - vej 13, Seest, DK 6000 Kolding

Læs mere

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv.

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv. ITTF's Bordtennislove I dette dokument finder du den danske bordtennis unions oversættelse af ITTF's bordtennislove. Her kan du finde alt om, hvilke regler der er når man spiller en bordtenniskamp. ---

Læs mere

Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Luften varmes op. Den lune luft blæses ind i kælderen.

Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Luften varmes op. Den lune luft blæses ind i kælderen. 0 Færdig på en weekend Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal måle grundigt op. Og du må hellere købe et anlæg, der er lidt for stort, end et, der er for lille.

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

Stærk. tømrerløsning. Nye flotte tagrender på en weekend. Gør det selv og spar over 8000,-

Stærk. tømrerløsning. Nye flotte tagrender på en weekend. Gør det selv og spar over 8000,- Gør det selv og spar over 8000,- LET SVÆRT SVÆRHEDSGRAD: Ved du, hvordan du betjener din overfræser, er der ingen problemer i jobbet her. Øv dig evt. på en stump plade i forvejen. TIDSFORBRUG: Du skulle

Læs mere

KAN MAN SE VINDEN? HVAD ER VIND? LUFTTRYK VI MÅLER LUFTTRYKKET

KAN MAN SE VINDEN? HVAD ER VIND? LUFTTRYK VI MÅLER LUFTTRYKKET KAN MAN SE VINDEN? HVAD ER VIND? For at svare på spørgsmålet om, hvad vind er, så skal vi vide noget om luft. I alle stoffer er molekylerne i stadig bevægelse. I faste stoffer ligger de tæt og bevæger

Læs mere

Forhistorie. Forbillede for mit projekt. HSB personvogne med 8 vinduer. 1 Die Fahrzeuge der Harzer Schmalspurbahnen in Farbe

Forhistorie. Forbillede for mit projekt. HSB personvogne med 8 vinduer. 1 Die Fahrzeuge der Harzer Schmalspurbahnen in Farbe Forhistorie Jeg har altid haft en kærlighed for de store tog, dem man kan tage og føle på, og som ikke bliver væk imellem fingrene på en. Jeg har haft med spor G at gøre siden 1988, og har altid gået og

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/76/EF af 13. juli 2009 om støjniveauet i ørehøjde for førere af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/76/EF af 13. juli 2009 om støjniveauet i ørehøjde for førere af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer L 201/18 Den Europæiske Unions Tidende 1.8.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/76/EF af 13. juli 2009 om støjniveauet i ørehøjde for førere af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (kodificeret

Læs mere

Trio - 3 Rækket stubharve til øverlig

Trio - 3 Rækket stubharve til øverlig Trio TrioT Trio - 3 Rækket stubharve til øverlig og dyb stubharvning Nem udskiftning af skær Alle komponenterne er kun monteret med en bolt, det gør at skæret passer nøjagtigt til stilken, og at en ændring

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Stor styrke og lav vægt

Stor styrke og lav vægt Stor styrke og lav vægt MONTERINGSANVISNING BESKRIVELSE Murer- og reparationsstillads klasse 6/3 P6 er en nyudvikling inden for stilladser. Det er stærkt - det er sikkert og det er let. P står for Paschal

Læs mere

U T K N. Stole gymnastik

U T K N. Stole gymnastik S IN U TR T K N IO Stole gymnastik S I D E 2 S T O L E G Y M N A S T I K Opvarmning 1 Sæt dig godt til rette med ret ryg, men afslappet. Armene hænger ned langs siden. Lænden hviler på ryglænet Åndedræt

Læs mere

(( ( ( Loftsbjælke. Loftsbrædder. Indskudsbræt Pudslag. Indskudsler. 15-20 m² tager 2-3 dage, eksklusive spartle- og malerarbejdet.

(( ( ( Loftsbjælke. Loftsbrædder. Indskudsbræt Pudslag. Indskudsler. 15-20 m² tager 2-3 dage, eksklusive spartle- og malerarbejdet. LeT Sværhedsgrad: Det specielle stålsystem gør det enkelt at konstruere det nedhængte lydloft, men du skal være omhyggelig, når det gælder opmåling og placering af alle systemets dele. tidsforbrug: 5-0

Læs mere

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Tillykke med din nye solfanger. Med den rette placering får du glæde af den i mange år fremover. Den medfølgende kontakt placeres på loftet eller på vægen

Læs mere

Maskiner og robotter til leg og læring

Maskiner og robotter til leg og læring Se dig om i din hverdag. Overalt vil du kunne finde forskellige slags værktøjer og sindrige maskiner, der kan hjælpe dig eller andre med forskellige opgaver i hverdagen. Mennesker har altid brugt redskaber

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Monteringsanvisning. Santex E-line. Skydepartier. Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: Tolerance højde:

Monteringsanvisning. Santex E-line. Skydepartier. Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: Tolerance højde: Monteringsanvisning Santex E-line Skydepartier Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: +5 5 mm Tolerance højde: +7 7 mm Tjek altid at du har modtaget det rigtige antal komponenter,

Læs mere

Glastag. Taghældning minimum 6 = 105 mm/m.

Glastag. Taghældning minimum 6 = 105 mm/m. Glastag Taghældning minimum 6 = 105 mm/m. Denne vejledning skal følges for at opfylde garantibetingelserne. Tjek altid at du har modtaget det rigtige antal komponenter, inden du begynder at montere. Se

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

Railion Danmark a/s. Side 3.10.1. Hbis 310. Trafikvogne 01.04.2001

Railion Danmark a/s. Side 3.10.1. Hbis 310. Trafikvogne 01.04.2001 Hbis 310 Side 3.10.1 2670 3050 1200 2070 2698 3902 620 2390 8000 2390 620 14020 12780 6227 6227 12774 Hbis 310 Side 3.10.2 Læsseplan: 1 31 Hbis 310 Side 3.10.3 Vognoplysninger Nummerserier Byggeår og -sted

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE november 2010 1 Thyregod A/S Thyregod A/S 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for 1400 EL - PUMPER 15, 20, 25 HK - 5 30 kw - 6 Fremstillingsår INDHOLDS

Læs mere

VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB 38-168308e

VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB 38-168308e 2 Værkstedshåndbog Koblingsudstyr 07 VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB Udgave e, 2007-05-10 Mangfoldiggørelse af indholdet i denne publikation, helt eller delvist, er forbudt uden skriftlig tilladelse fra VBG

Læs mere

Bremseventiler - hvor skal blenden sidde

Bremseventiler - hvor skal blenden sidde Bremseventiler - hvor skal blenden sidde Af Peter Windfeld Rasmussen Bremseventiler anvendes i hydrauliske systemer -som navnet siger- til at bremse og fastholde byrder. Desuden er det med bremseventilen

Læs mere

Powerwall - facadeisolering

Powerwall - facadeisolering Powerwall - facadeisolering 1. Generelt 2. Savning og skæring af Powerwall plader 3. Montering af Powerwall 3,1 Generelt 3,2 Montering af Powerwall 4. Tapening 5. Fastholdelse af Powerwall isolering 1.

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen.

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Velkommen til en ny verden med din Hästens-seng Nyd din drømmeseng resten af dit liv begynder her.

Læs mere

BALL-TIK. Skydeportbeslag

BALL-TIK. Skydeportbeslag BALL-TIK Skydeportbeslag Produktoversigt A/S Tobias Jensen Production Februar 2012 BALL-TIK Skydeportbeslag Februar 2012 Forord BALL-TIK Styrke 0 BALL-TIK Styrke 1 BALL-TIK Styrke 1 Rustfri BALL-TIK Styrke

Læs mere

Små passagerer på cyklen

Små passagerer på cyklen på cyklen Side 1 En nation af cyklister Vi cykler i Danmark. Mere end i de fleste andre lande tramper vi rundt i pedalerne hver dag. Børn og voksne på små og store cykler, og små børn som passagerer på

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Til lykke med din nye LapTimer 4001A LapTimer 4001A 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 4001A Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Læs mere

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm,

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm, Byg din fladskærm ind i væggen Lad dit fladskærms-tv sidde helt i plan med væggen, og skjul samtidig alle ledninger fra tv et til spillemaskiner, optagere og stikkontakt. lot ser den ud, den nye fladskærm,

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

dubo- og exkoschweitzer systemet produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk

dubo- og exkoschweitzer systemet produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk dubo- og exkoschweitzer produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk indhold Side Dubo- og Exkoschweitzer 4 Dubo-ringe 4 Dubo-underlagsskiver 5 Dubo-ringe til skruer med indvendig sekskant

Læs mere

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger COBALCH Tætninger ORIGINAL LINK SEAL modul murtætning installeres hurtigt og nemt. Arkitekter, ingeniører, bygnings- og rørledningsfirmaer foretrækker fordelene ved den ORIGINAL LINK SEAL. - tryktæt fra

Læs mere

FERIELIVETS GLOBETROTTER

FERIELIVETS GLOBETROTTER FERIELIVETS GLOBETROTTER - et dansk kvalitetsprodukt BRUGSVEJLEDNING ROYAL Indholdsfortegnelse: Indledning...3 Tilkobling...4 Opstilling...5 Køkkensektion...11 Tekniske specifikationer...12 Husk før De

Læs mere

Find dine dyr og dine dyrebare ting på få sekunder. Brugsanvisning. Pakken indeholder:

Find dine dyr og dine dyrebare ting på få sekunder. Brugsanvisning. Pakken indeholder: Find dine dyr og dine dyrebare ting på få sekunder Brugsanvisning Pakken indeholder: 1 modtager 2 x sendere Stænktætte covers til halsbånd / nøglering 1 x holder til modtager ID-stickers til sendere 2

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

Redskaber til hæk- og hegnsklipning

Redskaber til hæk- og hegnsklipning Redskaber til hæk- og hegnsklipning GreenTec HXF info Scan QR koden med din smartphone og se mere om GreenTec grenklippere på vores hjemmeside Vi skaber mulighederne for forbedret pleje af grønne områder

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

natur / teknik sjove forsøg med kroppen

natur / teknik sjove forsøg med kroppen Folde hånd og fod Papir, blyant og saks Prøv at folde hånd og fod Tag sko og strømper af Hold om fodsålen (undersiden af foden) og stik forsigtigt fingerspidserne ind mellem tæerne Prøv at slappe af i

Læs mere

Ergonomisk 2-hjulet affaldsbeholder Håndtering (vip, træk og skub) af 240 liter affaldsbeholder med dobbeltlåg og ergonomiske håndtag.

Ergonomisk 2-hjulet affaldsbeholder Håndtering (vip, træk og skub) af 240 liter affaldsbeholder med dobbeltlåg og ergonomiske håndtag. HUMUS Sylbækvej 1, DK-8230 Åbyhøj Tlf. +45 86 25 34 00 Fax +45 86 25 35 22 Tlf. +45 47 10 70 77 Fax +45 47 10 70 79 E-mail: genplast@post.tele.dk Ergonomisk 2-hjulet affaldsbeholder Håndtering (vip, træk

Læs mere

DesignPro II Side 11. Grupper

DesignPro II Side 11. Grupper DesignPro II Side 11 Grupper Hvis man arbejde helt fra grunden, er det ofte en fordel at kunne samle tekst, billeder og baggrund til en fast gruppe, som så kan flyttes rundt, og ændres i størrelsen. I

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

XiIIIPlus/RXi - Kort funktionsoversigt

XiIIIPlus/RXi - Kort funktionsoversigt XiIIIPlus/RXi - Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Udvendig oversigt Figur Printeren udvendigt Front

Læs mere

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven.

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven. Mål!-væg Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjee i haven. 1 Indledning Målvæggen er klassikeren for alle fodboldfans. Vi viser dig en model i stabil Birk-multiplex, som kan adskilles

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Før køb af akseltrykmåler!

Før køb af akseltrykmåler! Før køb af akseltrykmåler! Flere og flere vognmænd får monteret akseltrykmålere eller mobile vejesystemer i deres biler. I denne folder kan du læse lidt om hvad disse apparater kan, og hvordan de virker.

Læs mere

Mange USB-stiks er udstyret med en lille datadiode, som lyser når der hentes eller

Mange USB-stiks er udstyret med en lille datadiode, som lyser når der hentes eller USB-stiks bliver stadig brugt rigtig meget, og da man nu engang imellem kan få et 64gb USB stik til 249 kr i f.eks. Aldi, så er USB-stikket stadig det oplagte transportable medie, da det er lille og modsat

Læs mere

Hvad er C-akse egentlig? 2. Værktøjsholdere 3. Koblingssystemer 4. Værktøjsopmåling 5. C-akse programmering 6. Bolthulcirkel 6.

Hvad er C-akse egentlig? 2. Værktøjsholdere 3. Koblingssystemer 4. Værktøjsopmåling 5. C-akse programmering 6. Bolthulcirkel 6. INDHOLDSFORTEGNELSE Hvad er C-akse egentlig? 2 Værktøjsholdere 3 Koblingssystemer 4 Værktøjsopmåling 5 C-akse programmering 6 Bolthulcirkel 6 Not-fræsning 6 Spiral fræsning 7 Boring med udspåning aksialt

Læs mere

SPORTSJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL238

SPORTSJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL238 SPORTSJUMPER Trampolin PRO-LINE TEPL238 Brugermanual 2 Indhold Brugermanual ----------------------------------------------------- Side 3~6 Samlevejledn. ----------------------------------------------------

Læs mere

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no Aduro 5-1 Indbygningsvejledning www.aduro.dk / www.aduro.no Installation af pejseindsatsen Du må gerne selv installere din pejseindsats det kan dog anbefales at tage din skorstensfejer med på råd. Du kan

Læs mere

SVANEMØLLEN Svaneke.

SVANEMØLLEN Svaneke. SVANEMØLLEN Svaneke. Løse og nedfaldende egespåner 2010 Tilstand Beklædning, vinduer og døre. Istandsættelse NIELS-HOLGER LARSEN 2013 Indledning. Ved møllen opførelse blev både skrog og hat beklædt med

Læs mere