Bygningsreglement 1982

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bygningsreglement 1982"

Transkript

1 Bygningsreglement 1982 Byggestyrelsen

2

3 Bygningsreglement Udfærdiget i medfør af 5 i byggeloven, j fr. lovbekendtgørelse nr. 152 af 15. april Byggestyrelsen, København den l. december 1982

4 Bygningsreglement 1982 Publikation nr 54 Udsendt af Byggestyrelsen, december 1982 Red ak t ionen sluttet Sat med Times Roman Trykt hos Special-Trykkeriet Viborg a-s Papir: Dansk Miljøpapir 212, 80 g, DfP Omslag: 280 g lærredspræget Silko Oplag: KC-82 ISBN ISSN X

5 Indhold 3 l Almindelige bestemmelser 11 Reglementets anvendelsesområde 11 Ansøgning om byggetilladelse mv. 11 Projektets forhold til anden lovgivning end byggeloven 14 Byggetilladelse 14 Anmeldelse af byggearbejder 15 Tilladelse til ibrugtagning 16 Nedrivning af bebyggelse 16 Tilladelse til midlertidig rådighed over naboejendomme 17 Gebyrer 17 Klage og dispensation 19 Overtrædelser 20 Ikrafttræden 20 Grundes udnyttelse til bebyggelse 22 Det ubebyggede areal 22 Almene krav 22 Bebyggelsens opholdsarealer 23 Bebyggelsens parkeringsarealer 25 Adgangs- og tilkørselsarealer 26 Arealer til brandredning 27 Beregning af bebyggelsens omfang 27 Beregning af bebyggelsesprocent 27 Beregning af grundstykkets areal 27 Beregning af bebyggelsens etageareal 28 Bebyggelsens højde- og afstandsforhold 31 Bebyggelsens højde 31 Almene krav 31

6 Indhold Bebyggelsens højde i forhold til vej 32 Bebyggelsens højde i forhold til naboskel og sti 33 Bebyggelsens højde i forhold til anden bebyggelse på samme grund 34 Supplerende bestemmelser om bebyggelsens højdeforhold 36 Bebyggelsesregulerende afstande 36 Almene krav 36 Bebyggelsens afstand til vej 37 Bebyggelsens afstand til naboskel og sti 37 Bebyggelsens afstand til anden bebyggelse på samme grund 39 Supplerende afstandsbestemmelser 39 Bygningsfremspring 40 Bygningers indretning 43 Almene krav 43 Fælles adgangsveje 43 Almene krav 43 Gange og ramper 44 Trapper 45 Værn og håndlister mv. 45 Beboelsesbygninger 46 Etage- og rumhøjder 46 Beboelseslejligheder 47 Beboelsesrum og køkkener 49 Bad og wc 51 Trapper og værn ved altaner 52 Andre bygninger end beboelsesbygninger 52 Almene krav 52 Arbejdsrum 53 Spiserum 54 WC-rum 55 Baderum og vaskeplads 56 Omklædningsrum 56 Konstruktive bestemmelser 58 Modulprojektering 58

7 Indhold Udførelse af bygningskonstruktioner 58 Almene krav 58 Dimensionering af konstruktioner 59 Formaldehydafgivelse fra materialer 60 Byggepladsens indretning 61 Brandforhold 62 Almene krav 62 Brandtekniske begreber 62 Afstandsforhold 64 Brandvægge og brandsektionsvægge 65 Udførelse 65 Gennembrydninger 66 Sikring mod brandsmitte 67 Sikring og markering 67 Flugtveje 68 Almene krav 68 Flugtvejsforhold 69 Trapper og trapperum 70 Døre i flugtveje 71 Redningsforhold 72 Redningsåbninger 72 Arealer til brandredning 73 Konstruktive forhold 7 4 Almene krav 7 4 Bærende konstruktioner 74 Ikke-bærende væg- og loftskonstruktioner 75 Tage 76 Overflader 77 Enfamiliehuse 77 Almene krav 77 Brandceller og brandsektioner mv. 78 Overflader 79 Redningsforhold 79 Afstandsforhold 80 Etageboligbyggeri 81 Almene krav 81 Brandceller og brandsektioner mv. 81

8 Indhold Overflader 81 Flugtveje 82 Døre 82 Redningsforhold 83 HoteBer mv. 83 Almene krav 83 B randeeher og brandsektioner mv. 84 Overflader 85 Flugtveje 85 Nødbelysning og panikbelysning 85 Varslingsanlæg 86 Brandslukning 86 Plejeinstitutioner 86 Almene krav 86 BrandeeBer og brandsektioner mv. 87 Overflader 88 Flugtveje 88 Nødbelysning og panikbelysning 88 Brandslukning 88 Forsamlingslokaler 88 Almene krav 88 Brandceller og brandsektioner mv. 90 Overflader 90 Flugtveje 90 Nødbelysning og panikbelysning 91 Brandventilation 91 Brandslukning 91 Undervisningslokaler inv. 91 Almene krav 91 B randeeher og brandsektioner mv. 92 Overflader 93 Flugtveje 93 Nødbelysning og panikbelysning 94 Varslingsanlæg 94 Brandslukning 94 Daginstitutioner 94 Almene krav 94 BrandeeBer og brandsektioner mv. 95

9 Indhold Overflader 96 Flugtveje 96 Brandslukning 96 Butikker og lign. salgslokaler 96 Almene krav 96 Brandceller og brandsektioner mv. 97 Overflader 97 Flugtveje 98 Nødbelysning og panikbelysning 98 Varslingsanlæg 98 Brandslukning 98 Kontorlokaler mv. 99 Almene krav 99 Brandceller og brandsektioner mv. 99 Overflader l 00 Flugtveje 100 Nødbelysning og panikbelysning 101 Brandslukning 101 Industri- og lagerbygninger i l etage 101 Almene krav 101 Brandceller og brandsektioner mv. 101 Overflader 103 Flugtveje 103 Brandslukning 103 Garageanlæg 103 Almene krav 103 Brandceller og brandsektioner mv. 104 Overflader 104 Flugtveje 105 Nødbelysning og panikbelysning 105 Ventilation 105 Afløbsanlæg 106 Brandslukning 106 Avls- og driftsbygninger Fugtisolering l Almene krav Bortledning af overfladevand og dræning 108

10 Indhold Kældre Kryberum mv. l Terrændæk Ydervægge Tage Baderum og wc-rum mv Varmeisolering 114 Almene krav 114 Lydforhold 117 Almene krav 117 Beboelsesbygninger 117 Almene krav 117 Luftlydisolation 117 Trinlydniveau 118 Efterklangstid 119 Støjniveau 119 Hoteller og pie jeinstitutioner mv. 121 Almene krav 121 Luftlydisolation 121 Trinlydniveau 121 Efterklangstid 121 Støjniveau 122 Bygninger til undervisningsformål 123 Almene krav 123 Luftlydisolation 123 Trinlydniveau 124 Efterklangstid 124 Støjniveau 125 Daginstitutioner 125 Ildsteder og skorstene 126 Almene krav 126 Ildsteder 127 Almene krav 127 Små lukkede ildsteder 128 Åbne ildsteder 131

11 Indhold Store ildsteder 132 Ildsteder til erhvervsmæssig brug 134 Tilslutning til skorsten 134 Skorstene 136 Almene krav 136 Rensning og eftersyn 137 Små skorstene 137 Små, murede skorstene 139 Små stålskorstene 141 Store skorstene 142 Ventilation 144 Almene krav 144 Dimensionering af ventilation 144 Almene krav 144 Beboelsesbygninger 145 Andre bygninger end beboelsesbygninger 147 Udførelse af ventilationsanlæg 148 Almene krav 148 Anlæg for naturlig ventilation 148 Mekaniske udsugningsanlæg 150 Andre mekaniske ventilationsanlæg 151 Brandforhold 151 Beboelsesbygninger 151 Andre bygninger end beboelsesbygninger Installationer 155 Almene krav 155 Varme- og varmtvandsanlæg 156 Affaldsskakter og skarnkasserum 158 Elevatorer 159 Brandmæssige installationer 160 Almene krav 160 Stigrør til brandslukning 160 Brandventilation 161 Nødbelysning og panikbelysning 162 Antenner 162 Telefonkabler Brevkasser 162

12 Indhold lo 13 Begrænsninger i byggelovens og bygningsreglementets anvendelse Vej- og jernbanebroer, vej- og stitunneler og elmaster Mindre bygninger for el, gas, vand, telefon og offentlige trafikanlæg Tagantenner Små bygninger mv Åbne svømmebassiner Fritstående havepejse Kolonihavehuse Mindre opvarmnings- og tankanlæg samt korntørringsanlæg 166 Avls- og driftsbygninger 168 Bygningshøjder og -afstande 168 Bygningskonstruktioner 168 Brandforhold 169 Afløbsforhold 169 Byggesagsbehandling 169 Sommerhusbebyggelser i sommerhusområder 171 Bilag la: Byggelov, jfr. lovbekendtgørelse nr. 152 af april Bilag l b: Uddrag af boligministeriets bekendtgørelse nr. 461 af 5. november 1980, som ændret ved bekendtgørelserne nr. 302 af 10. juni 1981 og nr. 148 af 15. april1982, om henlæggelse af opgaver og beføjelser til byggestyrelsen 192 Bilag 2: Fortegnelse over anden lovgivning til brug ved kommunernes byggesagsbehandling 195 Bilag 3: Udførelse af bygningsakustiske målinger mv. 206 Bilag 4: Brandtekniske eksempler 209 Stikordsregister 219

13 Kapitel l. Almindelige bestemmelser Anvendelsesområde l Ansøgning om byggetilladelse mv Reglementets anvendelsesområde Stk. l. Reglementet gælder for hele landet med undtagelse af Færøerne og Grønland. Stk. 2. Reglementet finder anvendelse på de i byggelovens 2 omhandlede byggearbejder m.v., med mindre andet er bestemt i kap. 13. Reglementets lempeligere bestemmelser for ombygningsarbejder finder kun anvendelse, når ombygningsarbejdet efter kommunalbestyrelsens skøn ellers ikke kan gennemføres uden indgribende ændringer i bebyggelsen. Stk. 3. De beføjelser, der efter reglementet tilkommer kommunalbestyrelsen, tilkommer i Københavns kommune borgerrepræsentationen, dog således at den umiddelbare forvaltning af de pågældende anliggender varetages af Københavns magistrat i overensstemmelse med styrelsesvedtægtens bestemmelser. 1.2 Ansøgning om byggetilladelse mv Stk. l. Et byggearbejde må ikke påbegyndes uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen. Stk. 2. Ansøgning om byggetilladelse skal indeholde en tydelig angivelse af det arbejde, der agtes udført. Ansøgningen skal være skriftlig og ledsaget af genpart. Den skal normalt indeholde: a. fornødne oplysninger til identifikation af ejendommen eller enheden (matr. nr~ og postadresse, ejendomsnummer, bygningsnummer, etageangive l se, side/dørnummer og ejerlejlighedsnummer), b. angivelse af de bestemmelser i byggeloven, bygningsreglementet, servitutter og andre byggeforskrifter, som projektet måtte være i strid

14 l. Almindelige bestemmelser Ansøgning om byggetilladelse mv 12 med. I sådanne tilfælde skal ansøgningen indeholde eller vedlægges en begrundet ansøgning om de nødvendige dispensationer eller tilladelser. Afvigelser fra de nævnte byggeforskrifter kan kun anses for bevilget, såfremt dispensationen eller tilladelsen udtrykkeligt er nævnt i byggetilladelsen eller på anden måde meddelt skriftligt, c. oplysning om den påtænkte benyttelse af bebyggelsen. Ved ombygning og ved ændret benyttelse skal ligeledes oplyses om den hidtidige benyttelse, d. angivelse af at byggearbejdet er projekteret efter de lempeligere bestemmelser for ombygningsarbejder, jfr. l. l., stk. 2. Ved brug af de lempeligere bestemmelser skal ansøgningen indeholde eller vedlægges en redegørelse for de eksisterende bygningskonstruktioner og øvrige bygningsmæssige forhold, som er af betydning for sagens behandling. Stk. 3. En ansøgning om den i stk. l omhandlede tilladelse skal normalt være bilagt: a. tegning i 3 eksemplarer, der viser byggegrundens størrelse, beliggenheden af de derpå værende og/eller projekterede bygninger og de ubebyggede arealers disponering. Ved boligbebyggelse for mere end 8 familier skal vedlægges plan over de ubebyggede arealers anvendelse, indretning, beplantning, udstyr, belysning og indhegning, b. når det skønnes af betydning for sagens behandling, skal endvidere angives beliggenheden af bebyggelsen på tilstødende eller omliggende grunde, c. oplysning om grundens nuværende og fremtidige højdekoter samt, når det skønnes af betydning for sagens behandling, højdekoter på tilstødende eller omliggende grunde, d. en beregning af bebyggelsesprocenten, jfr. 2.2., før og efter udførelsen af de projekterede byggearbejder, e. oplysninger om k-værdierne for de anvendte konstruktioner,

15 l. Almindelige bestemmelser Ansøgning om byggetilladelse mv 13 f. nødvendige oplysninger til brug for bedømmelsen af forholdene vedrørende energiforbruget, g. tegning i 3 eksemplarer udvisende eventuelle eksisterende og/eller projekterede afløbsanlæg, h. tegning i 3 eksemplarer med indskrevne mål i målestok mindst 1:100 udvisende plan, snit og facade i det omfang, som er fornødent til at bedømme byggearbejdets lovlighed. Tegningen skal være forsynet med angivelse af benyttelsen af de enkelte rum, i. detailtegninger i mindst 2 eksemplarer af eventuelle særlige konstruktioner. Tegningen skal være forsynet med angivelse af benyttelsen af de enkelte konstruktioner ledsaget af de oplysninger, der behøves til sikker forståelse heraf. Stk. 4. Ansøgningen skal være dateret og underskrevet af ejendommens ejer, medmindre ansøgeren på anden måde dokumenterer adkomst til at udføre det pågældende arbejde. Stk. 5. Bilag skal være dateret og angive, hvem der er ansvarlig for deres udarbejdelse. Stk. 6. Kommunalbestyrelsen kan, såfremt det i det enkelte tilfælde skønnes påkrævet, forlange, at ansøgningen suppleres med en tingbogsattest til oplysning om de på ejendommen tinglyste servitutter og kan om fornødent forlange oplyst indholdet af en på ejendommen hvilende servitut. Stk. 7. Kommunalbestyrelsen kan, såfremt det i det enkelte tilfælde skønnes påkrævet, forlange, at oplysninger om grundens størrelse attesteres af en landinspektør, i Københavns kommune af stadskonduktøren, i Frederiksberg kommune af stadslandinspektøren. Kommunalbestyrelsen kan endvidere, såfremt det i det enkelte tilfælde skønnes påkrævet, forlange afsætning af grundens skel samt attest for bebyggelsens lovlige anbringelse på grunden herunder navnlig afstand til skel, byggelinjer, højder og koter ved landinspektør, i Københavns

16 l. Almindelige bestemmelser Forhold til anden lovgivning l Byggetilladelse 14 kommune ved stadskonduktøren, i Frederiksberg kommune ved stadslandinspektøren. Stk. 8. Kommunalbestyrelsen kan i øvrigt forlange enhver oplysning, som er fornøden til bedømmelse af byggeprojektet. Kommunalbestyrelsen kan herunder, såfremt det i det enkelte tilfælde skønnes påkrævet, forlange beregningsmæssig eftervisning af, at bygningskonstruktioner opfylder bestemmelserne i kap Kommunalbestyrelsen kan beslutte at tilslutte sig anerkendelsesordningen for statikere, jfr. boligministeriets cirkulære af 30. august Projektets forhold til anden lovgivning end byggeloven Stk. l. Kommunalbestyrelsen må ikke meddele byggetilladelse eller tilladelse til ibrugtagning, før den har konstateret, at det ansøgte kan godkendes i henhold til de i bilag 2 under A l angivne bestemmelser. Kommunalbestyrelsen skal endvidere nægte at meddele sådanne tilladelser, såfremt den benytter sine beføjelser i henhold til de i bilag 2 under A 2 angivne bestemmelser. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan udsætte behandlingen af en ansøgning om de i stk. l nævnte tilladelser, indtil de i bilag 2 under B l angivne bestemmelser, der ikke administreres af kommunalbestyrelsen, er opfyldt, eller den pågældende anden myndighed har haft mulighed for at benytte sine beføjelser i henhold til de i bilag 2 under B 2 angivne bestemmelser. Stk. 3. I bilag 2 er endvidere under A 3 til orientering henvist til visse bestemmelser i anden lovgivning, som efter deres eget indhold pålægger kommunalbestyrelsen eller hjemler kommunalbestyrelsen adgang til at udsætte eller nægte meddelelse af byggetilladelse eller tilladelse til ibrugtagning. 1.4 Byggetilladelse Stk. l. En byggetilladelse skal være skriftlig. Stk. 2. En byggetilladelse bortfalder, hvis arbejdet ikke er påbegyndt inden et år fra tilladelsens dato. Må det antages, at et projekt, der

17 l. Almindelige bestemmelser Anmeldelse af byggearbejder 15 omfatter flere bygninger, ikke kan færdiggøres inden to år efter dets påbegyndelse, kan tilladelsen begrænses til en del af projektet. Stk. 3. Såfremt der i byggetilladelsen optages krav til opfyldelse af bestemmelser uden for byggelovgivningen, j fr. 1.3., skal sådanne krav angives særskilt med oplysning om hjemmelen for dem, samt om, hvortil- og eventuelt inden hvilken frist- en mulig klage over sådanne krav kan indgives. Stk. 4. Er de i byggelovens 4, stk. l, nævnte byggemodningsarbejder ikke udført, inden byggearbejdet agtes påbegyndt, kan der i forbindelse med byggetilladelsen stilles krav om sikkerhed for, at arbejdet udføres, inden bebyggelsen tillades taget i brug. Bestemmelsen om sikkerhedsstillelse finder tilsvarende anvendelse, når en lokalplan indeholder bestemmelser om foretagelse af afskærmningsforanstaltninger som betingelse for ibrugtagen af ny bebyggelse. Stk. 5. I en byggetilladelse kan betinges, at tilladelsen efter byggeloven kun meddeles som midlertidig eller for et nærmere angivet tidsrum i tilfælde, hvor byggeforetagendets særlige art, udførelsesmåde, beliggenhed, eller andre særlige omstændigheder gør en tidsbegrænsning påkrævet, jfr. byggelovens 26. Om tinglysning af sådanne betingelser henvises til byggelovens Anmeldelse af byggearbejder Stk. l. Forinden et byggearbejde, hvortil der er meddelt byggetilladelse, påbegyndes, skal meddelelse herom gives til kommunalbestyrelsen. Meddelelsen skal indeholde oplysning om, hvem der forestår eller udfører arbejdet. Stk. 2. Er et arbejde ikke påbegyndt inden en måned efter det anmeldte tidspunkt for dets påbegyndelse, eller har arbejdet været standset længere end en måned, skal ny påbegyndelse anmeldes til kommunalbestyrelsen. Varer standsningen mere end et år, skal ny byggetilladelse indhentes. Stk. 3. I byggetilladelsen kan optages bestemmelse om, at der skal foretages anmeldelse til kommunalbestyrelsen på forskellige stadier af byggeriets udførelse.

18 l. Almindelige bestemmelser Tilladelse til ibrugtagning l Nedrivning af bebyggelse 16 Stk. 4. Når et byggearbejde er afsluttet, skal det færdigmeldes til kommunalbestyrelsen. Samtidig hermed indsendes en attest fra skorstensfejeren om, at intet er til hinder for rensning af skorstene og ildsteder. 1.6 Tilladelse til ibrugtagning Stk. l. Et af byggelovens 2 omfattet byggearbejde må ikke tages i brug uden kommunalbestyrelsens tilladelse. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan, såfremt det i det enkelte tilfælde skønnes påkrævet, forinden udstedelse af ibrugtagningstilladelse forlange atte~t for bebyggelsens lovlige anbringelse på grunden, jfr. 1.2., stk. 7. Stk. 3. En bebyggelse må først tages i brug, når de i byggelovens 4, stk. l, omhandlede byggemodningsarbejder er udført, se endvidere foran under 1.4. om sikkerhedsstillelse i forbindelse med byggetilladelse for byggemodningsarbejdernes udførelse. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan give tilladelse til, at bebyggelsen kan tages i brug, helt eller delvis, uanset at byggearbejdet endnu ikke er helt afsluttet. Kommunalbestyrelsen kan forlange, at bygherren dels skriftligt indestår for, at byggearbejdet færdiggøres inden for en angiven frist, og erklærer sig indforstået med, at kommunalbestyrelsen ellers lader de manglen~e arbejder udføre for hans regning, dels stiller sådan sikkerhed, at byggearbejdet i givet fald kan færdiggøres ved kommunalbestyrelsens foranstaltning for den stillede sikkerhed. Stk. 5. Om kommunalbestyrelsens konstatering af byggearbejdets forhold til anden lovgivning inden tilladelse til ibrugtagning meddeles henvises til 1.3. Stk. 6. Under tilsvarende omstændigheder som anført under 1.4., stk. 5, kan ibrugtagningstilladelse meddeles som midlertidig, jfr. tillige byggelovens 27 om tinglysning af visse betingelser. 1.7 Nedrivning af bebyggelse Stk. l. Ansøgning om tilladelse til nedrivning af bebyggelse skal - udover at give de fornødne oplysninger til identifikation af ejendom-

19 l. Almindelige bestemmelser Midlertidig rådighed over naboejendomme l Gebyrer 17 men, jfr. foran under 1.2., stk. 2 a - indeholde oplysning om bygningens omtrentlige højde og grundflade samt om, hvem der forestår eller udfører arbejdet. Stk. 2. Arbejdet skal udføres på forsvarlig måde. Kommunalbestyrelsen kan i det enkelte tilfælde angive, hvordan arbejdet skal udføres. Stk. 3. Det er i kap. 13 angivet, hvilke arter af bebyggelse der kan nedrives uden ~tilladelse. 1.8 Tilladelse til midlertidig rådighed over naboejendomme Stk. l. Kommunalbestyrelsen kan give den, som har pligt til at foretage de i byggelovens 12 omhandlede sikringsforanstaltninger, adgang til den tilstødende ejendom i det omfang, det er nødvendigt for at udføre sikringsarbejdet. Skønnes det uden for disse tilfælde påkrævet, at der ved et byggearbejde, derunder nødvendigt reparations- eller vedligeholdelsesarbejde, midlertidigt gives adgang til anden mands grund eller adgang til at anbringe afstivning, stige, byggekran, stillads, skærmtag el. lign. på eller ind over denne grund eller den derpå værende bebyggelse, kan kommunalbestyrelsen meddele tilladelse til at udøve den i så henseende nødvendige råden over andenmands ejendom. Under udnyttelsen af kommunalbestyrelsens tilladelse må der forvoldes mindst mulig ulempe for ejeren eller brugeren af den tilstødende ejendom. Når den omhandlede råden ophører, skal ejendommen snarest muligt bringes i samme stand som forud. Stk. 2. Medfører ny bebyggelse i naboskel, ændring af bebyggelse eller fjernelse af bebyggelse i skellet, at konstruktioner på en tilstødende ejendom må ændres eller fjernes, kan ejeren, på hvis grund arbejdet iværksættes, ikke modsætte sig, at disse arbejder udføres i umiddelbar tilslutning til det arbejde, som udføres på hans egen grund. 1.9 Gebyrer Stk. l. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der skal opkræves gebyr for meddelelse af tilladelser efter byggeloven, samt at gebyret - bortset fra de i stk. 5 og 6 fastsatte standard- og mindstegebyrer- opkræves enten 2 Bygningsreglement

20 l. Almindelige bestemmelser Gebyrer 18 a. med et fast grundbeløb pr. m 2 etageareal eller pr. m 3 af bygningens rumindhold eller b. som en andel af byggeomkostningerne. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen vælger en af de i stk. l nævnte metoder som gældende i kommunen, men kan træffe beslutning om, at der i visse, nærmere angivne byggesagstyper ikke opkræves gebyr eller opkræves gebyr efter den anden metode. Stk. 3. De i stk. l a nævnte grundbeløb fastsættes ved kommunalbestyrelsesbeslutning og kan reguleres efter pristal eller ved kommunalbestyrelsesbeslutning i øvrigt. Stk. 4. Den i stk. l b nævnte andel fastsættes ved kommunalbestyrelsesbeslutning og kan ændres ved kommunalbestyrelsesbeslutning. Der kan tillige træffes beslutning om, hvilke dele af anskaffelsessummen for nybyggeri, til- eller ombygning, der skal medregnes til byggeomkostningerne. Stk. 5. For ti1ladelse vedrørende enfamiliehuse (herunder dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse, gruppehuse og lign.) med dertil hørende garage, carport, udhus m.v. kan kun opkræves et standardgebyr, der den l. januar 1983 udgør 500 kr. for hvert hus med tilhørende garage m.v. Standardgebyret pristalsreguleres efter bestemmelsen i stk. 8. Stk. 6. For tilladelse vedrørende sommerhuse jfr med dertil hørende garage, carport, udhus m.v. kan kun opkræves et standardgebyr, der den l. januar 1983 udgør 250 kr. for hvert hus med tilhørende garage m.v. Standardgebyret pristalsreguleres efter bestemmelsen i stk. 8. Stk. 7. Den l. januar 1983 udgør mindstegebyret 150 kr. Mindstegebyret pristalsreguleres efter bestemmelsen i stk. 8. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at gebyr beregnet til mindre end mindstegebyret ikke skal ind betales.

21 l. Almindelige bestemmelser Klage og dispensation 19 Stk. 8. Standard- og mindstegebyr pristalsreguleres efter det i medfør af lov nr. 83 af 16. marts 1963 med senere ændringer beregnede reguleringspristal med basis januar 1980 = 100. Reguleringen foretages hvert årsskifte på grundlag af det senest offentliggjorte pristal. Stk. 9. Gebyret forfalder til betaling, når byggetilladelsen kan meddeles eller for byggeomkostningsgebyr, så snart gebyret kan beregnes. Kommunalbestyrelsen kan tilbageholde tilladelsen, indtil gebyret er indbetalt. Stk. 10. Kommunalbestyrelsens beslutninger i henhold til stk. 1-4, stk. 7 og stk. 11 bekendtgøres på den måde, der er sædvanlig i kommunen. Stk. 11. De hidtil i kommunen gældende gebyrregler bortfalder, når kommunalbestyrelsen træffer beslutning om gebyropkrævning i medfør af stk. l, dog senest l. januar Stk Dette afsnit finder ikke anvendelse på anmeldelser i henhold til bestemmelserne i O Klage og dispensation Stk. l. For dispensation til at fravige reglementets bestemmelser gælder bestemmelserne i byggelovens 22. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan stille krav om, at ansøgning om dispensation - herunder om tilladelse til bibeholdelse af ulovligt etableret forhold - underskrives af ejeren personligt. Stk. 3. Dispensation meddeles af kommunalbestyrelsen, medmindre andet fastsættes i de enkelte kapitler eller afsnit i reglementet. Dog meddeles dispensationer til arbejder, hvor kommunalbestyrelsen er bygherre af amtsrådet, i København og Frederiksberg kommuner af boligministeren. Stk. 4. En dispensation efter byggeloven bortfalder, såfremt der ikke inden to år udstedes tilladelse til det byggearbejde, som dispensationen angår. Kommer et byggearbejde, hvortil der er meddelt en dis- 2*

22 l. Almindelige bestemmelser Overtrædelser l Ikrafttræden 20 pensation, ikke til udførelse, bortfalder dispensationen sammen med byggetilladelsen. Stk. 5. Om adgangen til at påklage afgørelser, truffet reglementet, henvises til byggelovens og 31 B. medfør af 1.11 Overtrædelser Stk. l. Overtrædelse af reglementet straffes med bøde, j fr. byggelovens 30. Stk. 2. Er et byggearbejde udført i strid med reglementet, påhviler strafansvaret herfor den, der har forestået arbejdets udførelse, eller den, der har udført det, efter omstændighederne dem begge. Den, der har ladet arbejdet udføre, drages kun til ansvar, når han ikke kan opgive nogen anden, mod hvem strafansvaret kan gøres gældende, eller når han har medvirket til overtrædelsen vidende eller med bestemt formodning om forholdets ulovlighed. Strafansvaret kan da efter omstændighederne bortfalde for de i første punktum nævnte personer. Stk. 3. Er en overtrædelse begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lign., kan der pålægges virksomheden som sådan bødeansvar. Stk. 4. Se endvidere bestemmelserne i , stk. 8, om overtrædelse af bestemmelserne om behandling af anmeldelser vedrørende jordbrugserhvervenes avls- og driftsbygninger i landzoner Ikrafttræden Stk. l. Bestemmelserne i 1.9. om gebyrer træder i kraft den l. januar De øvrige bestemmelser i reglementet træder i kraft den l. april 1983, medmindre der i reglementets enkelte bestemmelser er fastsat en senere ikrafttrædelsesdato. 1 Samtidig ophæves bygningsreglementet af 15. januar 1977 og de til dette reglement udfærdigede tillæg nr l. Dette gælder , stk. l og , stk. l.

23 l. Almindelige bestemmelser Ikrafttræden 21 Stk. 2. Bestemmelser, som er lempeligere end de tilsvarende bestemmelser i bygningsreglementet af 15. januar 1977, finder straks anvendelse. Stk. 3. Bestemmelserne i reglementet skal iagttages i byggerier, hvortil der udstedes byggetilladelse efter bestemmelsernes ikrafttræden.

24 Kapitel 2. Grundes udnyttelse til bebyggelse Det ubebyggede areal Det ubebyggede areal Almene krav Stk. l. Der skal udlægges (reserveres) og anlægges friarealer til opnåelse af tilfredsstillende fælles opholdsarealer for beboerne eller de i bebyggelsen beskæftigede, parkeringsmuligheder, adgangs- og tilkørselsforhold samt redningsmuligheder for brandvæsenet, jfr Stk. 2. Bestemmelserne i 2.1. finder ikke anvendelse i tilfælde, hvor der om det pågældende forhold er fastsat bestemmelser i en lokalplan eller byplanvedtægt. Stk. 3. Når en bebyggelse indrettes til beboelse for mere end 8 familier, skal friarealerne anlægges efter en af kommunalbestyrelsen særskilt godkendt plan vedrørende arealernes anvendelse, indretning, beplantning, udstyr, belysning og indhegning, jfr. 1.2., stk. 3 a. Stk. 4. De foreskrevne friarealer kan være fælles for flere ejendomme, medmindre kommunalbestyrelsen forlanger andet. Disponering, anlæg og anvendelse af sådanne fælles friarealer skal sikres ved tinglysning på de pågældende ejendomme. Stk. 5. Friarealer, som er udlagt (reserveret) og godkendt af kommunalbestyrelsen i henhold til bestemmelserne i , må ikke benyttes i strid med formålet med deres udlæg (reservation), jfr. byggelovens 7. Stk. 6. Når der ved en bebyggelse, der er opført før l. februar 1977, findes frie arealer, der er fornødne og egnede til at opfylde de i stk. l angivne formål, kan kommunalbestyrelsen modsætte sig, at de bebyg-

25 2. Grundes udnyttelse til bebyggelse Det ubebyggede areal 23 ges eller benyttes på en måde, der ville komme formål, jfr. byggelovens 7. strid med disse Bebyggelsens opholdsarealer Stk. l. Udenfor ældre byområder med overvejende sluttet bebyggelse skal opholdsarealet ved beboelsesbygninger mindst være lige så stort som beboelsernes samlede etageareal. I ældre byområder med overvejende sluttet bebyggelse skal opholdsarealets størrelse i hvert enkelt tilfælde godkendes af kommunalbestyrelsen under hensyn til lejlighedernes størrelse og art. Stk. 2. Ved bygninger til andre formål end beboelse afgør kommunalbestyrelsen i hvert enkelt tilfælde, om opholdsarealernes størrelse er tilfredsstillende for de i bygningen beskæftigede. Stk. 3. De foreskrevne opholdsarealer skal være på terræn, men kan dog tilvejebringes ovenpå et overdækket eller hævet gårdareal eller på et tagareal, medmindre kommunalbestyrelsen i hvert enkelt tilfælde forlanger andet. Opholdsarealer kan med kommunalbestyrelsens tilladelse i hvert enkelt tilfælde delvis tilvejebringes på større altaner. Stk. 4. De foreskrevne opholdsarealer skal så vidt muligt placeres således, at adgangen fra beboelsesbygningerne til opholdsarealerne ikke krydser færdselsarealer for motorkøretøjer, og opholdsarealerne skal på passende måde holdes adskilt fra færdselsarealerne. De for beboelser foreskrevne arealer til opholds- og legepladser skal holdes adskilt fra de til erhvervsbygninger, garager og lign. knyttede gårdarealer. Stk. 5. Opholdsarealerne skal så vidt muligt være således beliggende, at de i sommerhalvåret kan blive solbeskinnet, og kan af kommunalbestyrelsen forlanges beplantet og forsynet med bænke m.v. samt med mulighed for læ mod regn og blæst. Stk. 6. Når en bebyggelse indrettes til beboelse for mere end 8 familier, skal en del af opholdsarealet anlægges som legeområder efter nedenstående regler om nærlegeområder og kvarterlegeområder. I ældre byområder med overvejende sluttet bebyggelse afgør kommu-

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 Enfamiliehuse, række- og kædehuse Tilbygninger til eksisterende huse Udestuer, herunder overdækkede terrasser der lukkes Ombygninger med udvidelse af etagearealet Ændret anvendelse

Læs mere

Vejledninger Ansøgningsmateriale

Vejledninger Ansøgningsmateriale Vejledninger Ansøgningsmateriale BR10: 1.3.1, 1.3.2, 1.5 stk. 1 nr. 1-3, stk. 5 Begrænset kompleksitet Ansøgning om byggetilladelse Fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse, samt om- og tilbygninger

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 11 bestemmelser for,

Læs mere

Vejledning om byggesager. Inden du bygger BORNHOLMS. Teknik & Miljø

Vejledning om byggesager. Inden du bygger BORNHOLMS. Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Inden du bygger BORNHOLMS R E G I O N S K O M M U N E Teknik & Miljø Forord Denne vejledning er lavet for at hjælpe dig til at komme godt igennem dit byggeprojekt. Der er en del

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE Indhold A. GENERELT B. KATEGORI 1 SIMPLE KONSTUKTIONER C. KATEGORI 2 ENFAMILIEHUSE, RÆKKEHUSE OG SOMMERHUSE D. KATEGORI 3 IKKE KOMPLEKST BYGGERI

Læs mere

jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger

jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre

Læs mere

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Indledning: Afdeling Byg oplever ofte i kontakten med sommerhusejere, der i en eller anden anledning har et ærinde hos bygningsmyndigheden, at der findes vidt

Læs mere

Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG

Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG Hej! I denne vejledning kan du læse, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre garage, carport,

Læs mere

Bygningsreglement. for KØBSTÆDERNE OG LANDET

Bygningsreglement. for KØBSTÆDERNE OG LANDET Bygningsreglement for KØBSTÆDERNE OG LANDET 1966 BYGNINGSREGLEMENT FOR KØBSTÆDERNE OG LANDET Udfærdiget i medfør af 6 i byggeloven af JO. juni 1960 BOLIGMINISTERIET, DEN l. AUGUST 1966 GENOPTRYK JANUAR

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglementet, der trådte i kraft december 2010, indeholder bestemmelser for, hvordan der kan opføres garager, carporte, udhuse, drivhuse og

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE BYGGESAGSBEHANDLING Indhold Afsnit A Simple konstruktioner. Kategorien omfatter garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger, dvs. bebyggelser omfattet af kap.1.3.1, stk. 1, nr. 1-2 og kap. 1.5,

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes:

Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes: Vejledning 2 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes: Nedrive et parcelhus Carport og garage på mellem 35m² og 50m² Overdækket terrasse på mellem 35m² og 50m² Udhus, drivhus og lignende

Læs mere

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev.

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. HADBRSL1T KOMMUNE?/ Byplanvedtægt ur* 13 for et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. Byplanvedtægt ur«13 - Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 13 gældende for et område beliggende øst

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer GODE TIPS FØR DU BYGGER 2 Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer Vejledning nr. 2 Februar 2005 Tjek hvilke bestemmelser der gælder Et godt sted at starte er, at undersøge om der på din ejendom

Læs mere

Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde

Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde Modtaget dato Kommunens navn og adresse Kommune Rådhus Allé 5 Udfyldes af kommunen Ejendomsnummer gn.nr. Side/dørnr. Ejerlejlighedsnr. Vejkode Husnr. ggesagsnummer B Etage Ansøgning om byggetilladelse/

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 1, 4-14. 1.7 stk. 3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Ombygninger og forandringer.

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 Haderslev kommune. Partiel byplanvedtægt nr. 28. Byplanvedtægt nr. 28 for et bolig- og institutionsområde i den nordøstlige del af Haderslev ved Favrdal. I medfør

Læs mere

Overordnet vejledning

Overordnet vejledning Byggeri 2014 Vejledningfor ukompliceret byggeri: Garager/carporte, udhuse og lign. Enfamiliehuse, tofamiliehuse med lodret etageskel og sommerhuse Avls- og driftsbygninger Visse industri- og lagerbygninger

Læs mere

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Ikast Brande Kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål og anvendelsesområde

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Erhvervs- og Byggestyrelsen Erhvervs- og Byggestyrelsen Vejledning om brandsikring af fritliggende enfamiliehuse, helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse, sommerhuse og campinghytter samt dertil hørende småbygninger 22. december

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Skal du opføre en carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning, er der en række regler og forhold,

Læs mere

Byggeri 2011. Carport og garage. Nedrive et parcelhus. Overdækket terrasse. Udhus, drivhus og lignende. Vejledning 3

Byggeri 2011. Carport og garage. Nedrive et parcelhus. Overdækket terrasse. Udhus, drivhus og lignende. Vejledning 3 Byggeri 2011 Carport og garage Nedrive et parcelhus Overdækket terrasse Udhus, drivhus og lignende Vejledning 3 Sådan gør du, når du skal bygge... Nye regler pr. 1. juli 2011 vedrørende opførelse af garager

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk - l - Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk by. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 6 J af 2o. februar 19?o), fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Konkrete udviklingstiltag. Byggesagsbehandling i Aalborg Kommune

Konkrete udviklingstiltag. Byggesagsbehandling i Aalborg Kommune Byggesagsbehandling i Aalborg Kommune Konkrete udviklingstiltag Erhvervsservice og én indgang til Aalborg Kommune fokus på myndighedsbehandlingen 1. Kommunikations- og dialogindsats (eksternt fokus) 2.

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N for Haveforeningen Nordre Vang Underskrevne ejer af matr. nr. 15C, 15D og 15 E Skelgårde, Tårnby, beliggende Viberupstræde 5, 2770 Kastrup, der siden

Læs mere

Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang

Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang Vejledning til byggeansøgninger Billund Kommune informerer Vejledning til Byggeansøgning Vejledning til byggeansøgning vedrørende mindre bygninger, fritliggende

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE Gyldig fra 1. november 2011 1 Indhold A. Generelt B. Kategori 1 Simple konstuktioner C. Kategori 2 Enfamiliehuse, rækkehuse og sommerhuse D.

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

Luk vindue. Print Download. Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Generelle bemærkninger

Luk vindue. Print Download. Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Generelle bemærkninger Side 1 af 85 Print Download Luk vindue Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Generelle bemærkninger 1. Administrative bestemmelser 2. Bebyggelsesregulerende

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup,

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADEBSLEV KOMMUNE ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR/14. Byplanvedtægt nr. 14 for et område øst for Starup«I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG PARTIEL nr: 16 BYPLANVEDTÆGT for et område, vest for Delfinvej mellem Nyborg Fjord, Provst Hjortsvej, Gormsvej, Jernbanen, Knudshovedvej, Storebæltsvej og Motorvej A 1. august -1977 NYBORG KOMMUNE I medfør

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMUDE VED EGENSE I medfør af byplanloven (1ovbekendtgØrelse nr. 63 af 20. februar 1970)

Læs mere

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Ved alle byggeansøgninger betales et GEBYR KR. 250,00 ÅRHUSKREDSENS KONTOR ER ÅBEN HVER TIRSDAG MELLEM KL. 17.00 19.30 RETNINGSLINIER

Læs mere

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i at sønderjydsk Landsdele)bd, og bl..i tingbogen, art. nr., e/er/av, sogn. Gade og hus nr.: Stempel: kr. øre Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17

GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17 GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17 Vedtægt for byplan 17 for et område mellem Jægersborg Allé, Kystbanen, Fredensvej, Lille Fredensvej og Lindegårdsvej i Gentofte Kommune HELLERUP AUG.

Læs mere

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II)

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II) Byplanvedtægt A 10 Byplanvedtægt for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) Byplanvedtægt A 10 for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) medfør

Læs mere

Vejledning 3. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri hvor der skal søges byggetilladelse.

Vejledning 3. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri hvor der skal søges byggetilladelse. Vejledning 3 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri hvor der skal søges byggetilladelse. Enfamiliehus/parcelhus Rækkehus Udestuer Tilbygninger til ovenstående Ændre anvendelse af en bygning Byggeriet

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Byplanvedtægt 15 Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Ishøj Kommune 2003 PARTIEL BYPLAMAljTÆQT NR. 15. ISHØJ KOMMUNE. Byplanvedtægt for et område mellem S-banen, Ishøj Stationsvej, Vejlebrovej

Læs mere

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN 19 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 19 vedrører et ubebygget område nord for Klausdalsbrovej vest for Gammelgårdsvej og udlægger det til rækkehusbebyggelse på nær et mindre

Læs mere

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ Att.: Louise Lambrethsen Plan og Byg Byggesag Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C Tlf. 66 13 13 72 www.odense.dk Kontakt os gerne via digital

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde VIII i Herlev kommune I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1 Byplanvedtægtens

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Byplanvedtægt 12. Et område omkring Hørsholm Torv

Byplanvedtægt 12. Et område omkring Hørsholm Torv Byplanvedtægt 12 Et område omkring Hørsholm Torv HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 12 for området omkring Hørsholm Torv I medfør al' byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12 Energistyrelsens udkast til gebyrvejledning til kommunerne 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 - Indledning... 1 Afsnit 2 - De forfatningsretlige regler for opkrævning af gebyrer... 1 Afsnit 3

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 30 vedrører Herlev skole, som ligger mellem Herlev Bygade og Herlev Hovedgade. Skolen skal nedlægges og bygningerne ønskes indrettet

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Bygning~reglement. for småhuse

Bygning~reglement. for småhuse Bygning~reglement for småhuse Bygningsreglement for småhuse Udfærdiget i medfør af 3, 5 og 16, stk. 4 i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 152 af 15. april 1982, som ændret ved lov nr. 193 af 9. m a

Læs mere

BYGGETILLADELSE Bygningsreglement 2010 (BR10) kap. 1.3.3.

BYGGETILLADELSE Bygningsreglement 2010 (BR10) kap. 1.3.3. Ansøgerens navn og adresse Arløse Landsbylaug v/georg Andersen Hindholmvej 10 4262 Sandved Afsender: Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Byggemyndighed Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6110 Dato:

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Vejledning 4. Sådan gør du, når du skal bygge... Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus

Vejledning 4. Sådan gør du, når du skal bygge... Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus Vejledning 4 Sådan gør du, når du skal bygge... Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus Byggeriet kræver byggetilladelse. Det skal overholde gældende krav i henhold til BR 10 Der kan være andre bestemmelser

Læs mere

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til

Læs mere

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C.

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. april 2015 Etagebyggeri i Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen, 8000 Aarhus C.

Læs mere

Byplanvedtægt 10. For et område ved Lyngby Hovedgade og Mølledammen. Lyngby-Taarbæk Kommune. Med tillæg nr. 1 tillæg nr. 2

Byplanvedtægt 10. For et område ved Lyngby Hovedgade og Mølledammen. Lyngby-Taarbæk Kommune. Med tillæg nr. 1 tillæg nr. 2 Byplanvedtægt 10 Med tillæg nr. 1 tillæg nr. 2 For et område ved Lyngby Hovedgade og Mølledammen Lyngby-Taarbæk Kommune BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRADE VED LYNGBY HOVEDGADE OG MØLLEDAMMEN 1 LYNGBY-TAARBÆK

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

http://www.ebst.dk/br08.dk/br07_00/0/53/0

http://www.ebst.dk/br08.dk/br07_00/0/53/0 Page 1 of 94 Print Download Luk vindue Bygningsreglement 2008 Bygningsreglement 2008 Introduktion 1. Administrative bestemmelser 2. Bebyggelsesregulerende bestemmelser 3. Bygningers indretning 4. Konstruktioner

Læs mere

Anvendelsesområde De administrative bestemmelser omfatter alt byggeri, der i dag er omfattet af henholdsvis BR 95 og BR-S 98.

Anvendelsesområde De administrative bestemmelser omfatter alt byggeri, der i dag er omfattet af henholdsvis BR 95 og BR-S 98. december 2006 Sag 6620-35 /mst/ovn/ejj/lj Gennemgang af de væsentligste ændringer i Bygningsreglement 2007 (BR 07) i forhold til Bygningsreglement 1995 (BR 95) og Bygningsreglement for småhuse 1998 (BR-S

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

Bygningsreglement. for KØBSTÆDERNE OG LANDET

Bygningsreglement. for KØBSTÆDERNE OG LANDET Bygningsreglement for KØBSTÆDERNE OG LANDET 1961 BYGNINGSREGLEMENT FOR KØBSTÆDERNE OG LANDET Udfærdiget i medfør af 6 i byggeloven af IO. juni 1960 BOLIGMINISTERIET. DEN l. MARTS 1961 GENOPTRYK JANUAR

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

Indstilling. Orientering om afgørelser i april kvartal 2006. Til Århus Byråd. Teknik og Miljø. Den 15. februar 2007. Århus Kommune

Indstilling. Orientering om afgørelser i april kvartal 2006. Til Århus Byråd. Teknik og Miljø. Den 15. februar 2007. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Teknik og Miljø Den 15. februar 2007 Orientering om afgørelser i april kvartal 2006 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Absalonsgade 25, Århus C,

Læs mere

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Lokalplan nr. 103 for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Februar 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen udlægger området

Læs mere

Folkeregister m.v. Folkeregisteroplysninger... 75 75 Ungdomslegitimation... 150 150

Folkeregister m.v. Folkeregisteroplysninger... 75 75 Ungdomslegitimation... 150 150 ØKONOMIUDVALGET TAKSTER Borgerservice Folkeregister m.v. Folkeregisteroplysninger... 75 75 Ungdomslegitimation... 150 150 Påligning af bøder og gebyrer i henhold til Folkeregisterlovgivningen: For sen

Læs mere

Stempelafgift: 50,00 kr.

Stempelafgift: 50,00 kr. Stempelafgift: 50,00 kr. Tinglysningsafgift: 500,00 kr. Ejendom: Matr. nr.e 13 r og 13 u, BALLERUP BY, Pederstrup. Anmelder: Sommerbyen Brøndgården v/tom Hansen Magleparken l98 2750 Ballerup D E K L A

Læs mere

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser December 2004 Indholdsfortegnelse: I. Byggesagsbehandling af tilgængelighedskrav 1. Materiale til ansøgning om byggetilladelse

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI Uddannelsestilbud på DBI DFPB Side1 Brandteknisk diplomuddannelse CFPA The European Confederation of Fire Protection Associations Kursus 2004 (5 x 3 dage) Modul 1. Modul 2. Modul 3. Modul 4. Modul 5. Passiv

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 15

BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Håndværkerområdet i Gredstedbro BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Ribe kommune Partiel byplanvedtægt nr, 15 BYPLANVEDTÆGT N R. 15 for Et "byområde i Gredstedbro I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

D E K L A H A T I O N

D E K L A H A T I O N Matr.nr. 156i Søgård Hovedgård m.m. Holmsland Klit sogn l Området. D E K L A H A T I O N Underskrevne ejer af ejendommen matr.nr. 156i, Søgård Hovedgård m.m., Holmsland Klit sogn forpligter herved mig

Læs mere

Sagstype. SagsTypeKategori. Gebyrkategori. SagstypeNr. KL_Emne. BR10-ref Navn

Sagstype. SagsTypeKategori. Gebyrkategori. SagstypeNr. KL_Emne. BR10-ref Navn SagstypeNr Gebyrkategori SagsTypeKategori BR10-ref Navn KL_Emne Sagstype 1 4 1 1.3.3 Ny - Antenner (tele) - med eventuelt teknikhus [1] 2 4 2 1.5 Nedrivning - Antenner (tele) - med eventuelt teknikhus

Læs mere

Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015

Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 1/5 1 Formål Ved lov nr. 640 af 12. juni 2013 har Folketinget besluttet, at kommunerne skal opkræve gebyrer for byggesagsbehandlingen

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

BYPLAN. Nr. 53. For området Christianshavns Voldgade, Overgaden oven Vandet, Store Søndervoldstræde og Dronningensgade KØBENHAVNS KOMMUNE

BYPLAN. Nr. 53. For området Christianshavns Voldgade, Overgaden oven Vandet, Store Søndervoldstræde og Dronningensgade KØBENHAVNS KOMMUNE BYPLAN Nr. 53 For området Christianshavns Voldgade, Overgaden oven Vandet, Store Søndervoldstræde og Dronningensgade KØBENHAVNS KOMMUNE Byplanvedtægt. Det vedtages i medfør af byplanloven (lovbekendtggrelse

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Retur til indeks. Nybygninger, til- og ombygninger og ændret anvendelse for erhverv mv.

Retur til indeks. Nybygninger, til- og ombygninger og ændret anvendelse for erhverv mv. 1 Retur til indeks Nybygninger, til- og ombygninger og ændret anvendelse for erhverv mv. Nybygninger, til- og ombygninger for erhverv m.v. Denne folder er udarbejdet til brug ved ansøgning om byggetilladelse

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

http://www.ebst.dk/br08.dk/br07_00/0/53/0

http://www.ebst.dk/br08.dk/br07_00/0/53/0 Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 6 Offentligt Bygningsreglement 2008 Side 1 af 101 Print Download Luk vindue Bygningsreglement 2008 Bygningsreglement 2008 Introduktion 1. Administrative

Læs mere

Vejledning 2. Sådan gør du når du skal bygge. Tegnings eksempler/materiale som indsendes sammen med den Tekniske Erklæring. Enfamiliehus og parcelhus

Vejledning 2. Sådan gør du når du skal bygge. Tegnings eksempler/materiale som indsendes sammen med den Tekniske Erklæring. Enfamiliehus og parcelhus Vejledning 2 Sådan gør du når du skal bygge Tegnings eksempler/materiale som indsendes sammen med den Tekniske Erklæring Enfamiliehus og parcelhus Rækkehus Tilbygning Udestue Ændre anvendelse af en bygning

Læs mere