Dansk Affald - en værdifuld ressource! På vej mod 100% genanvendelse. øget genbrug & genanvendelse med DuoFlex Centralsortering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Affald - en værdifuld ressource! På vej mod 100% genanvendelse. øget genbrug & genanvendelse med DuoFlex Centralsortering"

Transkript

1 Dansk Affald - en værdifuld ressource! På vej mod 100% genanvendelse øget genbrug & genanvendelse med DuoFlex Centralsortering

2 Dansk Affald en værdifuld ressource! Miljøministeriets nye ressourcestrategiplan Danmark uden affald fra 2013, peger mod mere genanvendelse og mindre forbrænding, så værdifulde materialer ikke går tabt. Affald er en ressource f.eks. når plast, papir, metal, glas, drikkekartoner, tekstiler og organisk madaffald bliver genanvendt. Til gavn for både miljø, klima og økonomi. Dansk Affald A/S er ejet af Haderslev, Tønder, Vejen og Kolding kommuner Dansk Affald har mange års erfaring med affaldsrelaterede opgaver på genanvendelse, forbrænding, deponering, indsamling, affaldsbehandling, sortering, afsætning og informatik. Dansk Affald ønsker med denne folder at sikre kommunerne, forsyningsselskaberne og andre aktører får viden om DuoFlex, som en af de løsninger der kan overvejes i arbejdet mod øget genanvendelse gennem husstandsindsamling af affaldsressourcerne i Danmark. Det skal være attraktivt for kommunerne og borgerne at genanvende mere, gennem øget serviceoplevelse, reduceret miljøpåvirkning, faldende sorteringsomkostninger og bedre afsætningspriser på affaldsressourcerne. Det arbejder Dansk Affald for. Dansk Affald er på forkant med udviklingen og har udover fokus på produktudvikling og arbejdsmiljø også fokus på løbende deltagelse i projekter med affaldsbranchen der kan gøre det muligt at tage de næste skridt til at kunne genbruge og genanvende endnu mere. Dansk Affald leverer et højt serviceniveau og kvalitetsløsninger, bygget på et fundament af en stor videns- og kompetenceplatform. Skabt gennem mange års udvikling og samarbejde i affaldsbranchen. Dansk Affald har i dag aftaler om centralsortering med 10 danske kommuner og forsyningsselskaber som kunder, og flere er på vej. Dansk Affald er placeret med administration og produktionsanlæg i Vojens, og beskæftiger ca. 35 medarbejdere. Læs mere på

3 DuoFlex Batterier i en pose på låget Gør det nemt at gøre det rigtige DuoFlex blev introduceret af Dansk Affald i 2004 hos husstande. I dag har mere end husstande husstandsindsamling af genanvendeligt affald til centralsortering og flere er på vej. Der er stor velvilje i befolkningen over for affaldssortering. De fleste borgere vil gerne deltage, men det skal være nemt! DuoFlex giver borgerne mulighed for - på en enkel og nem måde at gøre det rigtige for miljøet og økonomien. Effekten af at anvende DuoFlex er tydelig. Således har alle kommuner, der har indført systemet, oplevet øgede mængder til genanvendelse og faldende mængder til forbrænding. Det er således et gennemtestet system, der har vist sig at være både effektivt, driftssikkert og økonomisk bæredygtigt. Forbedret teknologi i indsamling og sortering har muliggjort denne revolution, og Dansk Affald har med DuoFlex udviklet et system, der udgør en stærk værdikæde, der rækker fra borger til genanvendelsesindustrien. Flere affaldstyper på vej med DuoFlex Drikkekartoner Batterier i en pose på låget Fødevareplast Tekstiler = affaldstyper i forsøgsordning

4

5 duo-flex Systemet 2-kammerbeholderen, der placeres ved siden af dagrenovationsbeholderen, er målet for husstandens daglige tur ud med husholdningsaffaldet, og sorteringen er enkel: Det ene kammer er til Pap, Papir og Plastfolie (P3) og det andet kammer til Metal, Glas og Hård plast (MGP). Der anvendes i Danmark i dag to typer af indsamlingsbiler. Den ene type bil har et 2-delt kammer i bilens længderetning. Ved tømning gennem bagenden af vognen fordeler beholderens indhold sig i de to kamre i et vip. Den anden type bil har et forkammer og et bagkammer til hver sit mix af affald. Der kan tømmes to beholdere ad gangen ved hvert kammer på bilen. Køretøjerne er lette at operere med. Ude i kommunerne omlastes affaldsmængderne til større transportenheder, inden der køres til den endelige sortering på Dansk Affalds anlæg i Vojens. Transporten er forholdsvis billig per ton og har en lav miljøpåvirkning. Det centrale sorteringsanlæg i Vojens modtager de omlastede mængder på to forskellige sorteringsanlæg til hhv P3 og MGP, hvor det bliver sorteret ud i rene fraktioner, der afsættes til genanvendelsesindustrien. Der udsorteres i pap, papir, plastfolie, jern, aluminium, klar glas, farvet glas, KSP (keramik, stentøj, porcelæn), samt flere plasttyper og flere typer af ukurante emner. På MGP har kommunekunden sin egen bås til indvejede affaldsressourcer og mængderne sorteres og udvejes hver for sig for korrekt og præcis afregning af kundens mængder. Afsætningen sker via Dansk Affald, der videresælger de rene fraktioner til højest bydende aftagere i ind- og udland. Specialist i løsgodstransport - samt lagerhotel Tel.: Fax:

6 Fleksibelt og forberedt til fremtiden I dag er DuoFlex opbygget, så der skelnes mellem mix af pap, papir og plastfolie og mix af metal, glas og plast. Systemet er fleksibelt og forberedt til, at man i fremtiden kan tilbyde borgerkunderne at genanvende endnu flere typer affald uden at skulle købe nye beholdere. Fx arbejder Dansk Affald på at også tekstiler og drikkekartoner, vil kunne lægges i ét af de to kamre. Visionen er at genanvende så meget som overhovedet muligt, således at genanvendelige affaldstyper i det restaffald, der i dag bliver brændt af, også kan indgå som en ressource i fremtiden. Ud over opdeling af P3 og MGP, vil 2-kammer beholderen også kunne anvendes til en opdeling af organisk madaffald og restaffald. Således kan pladsbehovet reduceres hos den enkelte husstand og indsamlingsprisen reduceres. Det undersøges også om de fire grupper P3, MGP, organisk og restaffald kan indsamles i en 4-kammer beholder. Projekt SAGA i + saga ii Dansk Affald har med de to forsøgsprojekter fra 2013 og 2014 taget endnu et skridt mod en større genanvendelsesgrad. Forkortelsen står for Sortering Af Genanvendeligt Affald og gennemføres for at kortlægge potentialet af genanvendelige affaldsressourcer i DuoFlex beholderen, restaffaldsbeholderen og madaffaldsbeholderen. Sidst nævnte organisk/grønt affald uden emballage, indsamlet i papirsposer og efterfølgende forarbejdet til biogas, el, varme og gødning. Restaffaldet er i forsøgsperioden finsorteret og analyseret hos Dansk Affald i Vojens. Formålet var at se om der var endnu flere typer affald, der kunne finde nye genanvendelsesveje. Der arbejdes nu på hvordan disse typer i fremtiden vil kunne integreres i DuoFlex. Rapporten fra SAGA 1 samt de to projektfoldere kan rekvireres hos Dansk Affald ved henvendelse per mail på: Projekt S.A.G.A. Sortering Af Genanvendeligt Affald Din indsats gør en forskel for vores fremtid Projekt S.A.G.A. II Tekstilaffald, drikkekartoner og plast Din indsats gør en forskel for vores fremtid Husstandens affaldstyper fordelt i procent: (ved 708 kg/hustand/år) % 0% 26% 74% 20% 26% 54% 35% 44% 21% Madaffald Genanvendeligt affald Restaffald til forbrænding Før test I testperiode Fundet potentiale

7 Fordele i reduceret transport DuoFlex-systemet sparer mange ture til genbrugspladsen. Systemet tilbyder borgeren at mikse affaldet i nogle blandinger, hvor det er teknologisk muligt at adskille dem igen. Erfaringerne viser, at jo nemmere det er for borgeren, jo mere bliver der genanvendt. Og det er vores erfaring, at kommunernes borgere hurtigt lærer systemet og tager systemet til sig. Brugertilpasset DuoFlex betyder indsamling fra både parcelhuse og boligforeninger, og der kan anvendes forskellige typer beholdere: minibeholdere, minicontainere, igloer, underground- og maxicontainere. Ved at indsamle endnu flere genanvendelige affaldstyper hjemme ved husstanden, herunder også organisk madaffald, bliver det markant nemmere for kommunerne at nå over målet i regeringens Ressourcestrategiplan på 50% genanvendelse af husstandsaffaldet. Batterier Organisk madaffald Restaffald Glas klar Glas farvet Hård plast (PET) Hård plast øvrige (PE/PP/PS) Metal jern Metal aluminium Pap Papir/aviser Blød plast folie (PE) Drikkekartoner (i test) Tekstiler (i test) Flere fraktioner med centralsortering giver reduktion af behov for antal beholdere v/ 2 kamre til 12 fraktioner eller 4 kamre til 14 fraktioner Revision, regnskab og økonomisk rådgivning Haderslev: Jomfrustien 27, 6100 Haderslev Tlf.: ,

8 Effektiv sortering bedre arbejdsmiljø DuoFlex-systemet har kun 5-10% fremmedlegemer i det affald, der modtages på sorteringsanlægget. For at forbedre arbejdsmiljøet og højne kvaliteten af genbrugsmaterialerne, arbejder Dansk Affald løbende sammen med blandt andet kommuner, forsyningsselskaber, universiteter, robotleverandører, Teknologisk Institut og Miljøstyrelsen, om at reducere det manuelle sorteringsarbejde på anlæggene. Ukurante emner som keramik, sten og porcelæn (KSP) kan fx nu frasorteres automatisk, hvor det tidligere foregik manuelt. Samtidig er sorteringskabinen bygget op med støjreduktion, sikring af ren luft og højdejusterbare gulve. Bedre kvalitet bedre pris Der er et stort udbud på markedet for genbrugsmaterialer og aftagerne af de sorterede materialer stiller høje krav til kvaliteten. Hvis der skal opnås en tilfredsstillende økonomi, er det derfor vigtigt at varerne har så høj en renhed som muligt og at de er mulige at adskille. Det er samarbejdet gennem hele værdikæden fra produktdesignere, til detailhandelen, til borgere, til indsamler, til centralsortering til aftager af varen der er afgørende for at sikre en høj kvalitet og skabe mulighed for at udnytte det fulde genanvendelsespotentiale.

9 Genanvendelsen giver nyt liv P3 fra beholderens ene kammer er papir, pap og plastikfolie. Materialerne sorteres og presses til store baller. Pap- og papiraffald kan genanvendes til fremstilling af nye pap- emballager, papir, æggebakker, toiletpapir og meget mere. Plastfolien egner sig til produktion af nye bløde folier som stræk og krympefolie og sække. MGP fra beholderens andet kammer er metal, glas og hård plast. Aluminiumsdåser presses til briketter og genanvendes i aluminiumsindustrien. Flasker og glas afsættes som skårvarer, der indgår i produktion af nye glasprodukter. Hård plast fra husholdningen kan være PET-flasker, plastdunke etc. Der har en række anvendelsesmuligheder. Fx PET flasker til nye fødevareemballager eller genanvendelse i tekstilindustrien, hvor de bliver til beklædningsgenstande som fleece-trøjer og lignende.

10

11 Det rigtige flow Det er vores erfaring, at en høj kvalitet på de udsorterede affaldsressourcer, giver mulighed for en mere direkte vej til videreforarbejdning i industrien. Kvalitetssikringen hos Dansk Affald er med til at sikre det rigtige flow og den bedste økonomi i de genanvendte materialers rejse fra kilden til den endelige aftager. VI TAGER ANSVAR Det er vigtigt at vide hvor affaldsressourcerne ender og at videreforarbejdningen af materialerne sker på ansvarlig vis. Dansk Affald engagerer sig i at drive en økonomisk, miljømæssig og socialt bæredygtig virksomhed, og har fokus på disse temaer i alle led af værdikæden. Dansk Affald er ISO14001 miljøcertificeret og OHS- AS18001 arbejdsmiljøcertificeret og arbejder herudover på en CSR certificering. Dansk Affald tilbyder gennemsigtighed i processen og synliggør hvad der sker, over for de kommuner, borgere og virksomheder der samarbejdes med. At vise hensyn og reducere påvirkningen af klima og miljø i positiv retning, er en global opgave, men med lokalt medansvar og lokal handling. En af vejene hertil kan være at tilbyde borgerne DuoFlex ordningen til husstandsindsamling af genanvendelige affaldsressourcer. SAMARBEJDE Dansk Affald samarbejder gerne med kommuner og forsyningsselskaber om DuoFlex forsøgsprojekter til tests af DuoFlex systemet i egen kommune. Og kommuner der allerede har ordningen inviteres løbende til erfa- og udviklingsmøder hos Dansk Affald. Har du lyst til at høre endnu mere om DuoFlex centralsortering, er du meget velkommen til at kontakte Dansk Affald om et besøg på anlægget og en uforpligtende snak om samarbejdsmulighederne.

12 Outsource dk Outsource dk Dette magasin er trykt på genbrugspapir Henvendelse vedrørende DuoFlex centralsortering kan ske til: Dansk Affald A/S, Tingvejen 1, 6500 Vojens Kontaktperson: Jesper Vange Heinzl Tlf , fax , mail

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald 5 Indhold Forord... 7 Danmark uden affald... 9 Danmark

Læs mere

CRADLE TO CRADLE. Potentialet og udfordringerne. En praktisk guide

CRADLE TO CRADLE. Potentialet og udfordringerne. En praktisk guide GUIDE CRADLE TO CRADLE Potentialet og udfordringerne En praktisk guide > Verdens befolkning er i kraftig vækst. I 2050 vil jordkloden have mere end 10 mia. indbyggere. Samtidig forventes den økonomiske

Læs mere

Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13

Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13 Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13 Nemmere, grønnere og mere inspirerende 3.7 % Omsætningsvækst i FY13 Mange har mistet deres job, det er blevet sværere at låne penge, bolighandlen står stille,

Læs mere

BILAG 2 Forudsætninger... 17 2.1 Mængden af dagrenovation... 17 2.2 Indsamlingseffektiviteter...18 2.3 Volumen af de enkelte fraktioner...

BILAG 2 Forudsætninger... 17 2.1 Mængden af dagrenovation... 17 2.2 Indsamlingseffektiviteter...18 2.3 Volumen af de enkelte fraktioner... BILAG - oversigt BILAG 1 Beregninger af affaldsgebyret for de 6 scenarier.......................................................................................... 2 1.1 Affaldsgebyrets sammensætning for

Læs mere

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Høringsmateriale Udkast af 31. oktober 2014 1 Hvorfor nye affaldsordninger? Selvom vi allerede er gode til at sortere (fx glas

Læs mere

SUSTAINIA. en del af MANDAG MORGEN FREMTIDS- BILLEDER AF ET DANMARK UDEN AFFALD

SUSTAINIA. en del af MANDAG MORGEN FREMTIDS- BILLEDER AF ET DANMARK UDEN AFFALD SUSTAINIA en del af MANDAG MORGEN FREMTIDS- BILLEDER AF ET DANMARK UDEN AFFALD 1 SUSTAINIA en del af MANDAG MORGEN Sustainia tilrettelæggere: Nicholas Krøyer Blok Christian Eika, Tine Rubeck Andreasen,

Læs mere

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 2 INDLEDNING...2 SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER...4 Konkret eksempel...5 Opbygning af strategien...5 Offentlighedsfase...5 INDDRAGELSE AF BORGERE OG ERHVERVSLIVET...6

Læs mere

Kan man få mere tilskud til materialesymbioser end vandsymbioser? Hvorfor tror du virksomheder gerne vil være ansvarlige?

Kan man få mere tilskud til materialesymbioser end vandsymbioser? Hvorfor tror du virksomheder gerne vil være ansvarlige? refleksion chance Interessent Prisstigninger på materialer Du er en produktionsvirksomhed hvis produkter er baseret på tre nøglematerialer. Du er blevet bekendt med, at et af dine nøglematerialer kommer

Læs mere

:PVS DBSHP PVS DPNNJUNFOU

:PVS DBSHP PVS DPNNJUNFOU Transport udover alle grænser Den stærkt stigende internationale samhandel skærper kravene til godssikring. Kravene til virksomhederne øges. Det handler om at undgå dyre transportskader, vel at mærke på

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED Ti danske virksomheder fortæller om menneske rettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption Virksomhedens fordele

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

4kommuner er. Én samlet styring af alle varme- og ventilationsanlæg. allerede i gang. varme.danfoss.dk

4kommuner er. Én samlet styring af alle varme- og ventilationsanlæg. allerede i gang. varme.danfoss.dk Én samlet styring af alle varme- og ventilationsanlæg ECL Comfort 310 er kommunernes stærke genvej til styring af varme,- brugsvandsog ventilationsanlæg i gamle såvel som nye bygninger. Det skyldes ikke

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger

Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger Marts 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger Marts 2013 Indhold Sammenfatning. 7 Potentialer og udfordringer for vand,

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

undervisningsmateriale

undervisningsmateriale Udgivet af Plastindustrien i Danmark - o Et undervisningsmateriale om plast www.blivplastmager.dk PLASTINDUSTRIEN I DANMARK o Et undervisningsmateriale om plast Platform er et undervisningsmateriale, der

Læs mere

Det overordnede mål med udspillet er at minimere miljøbelastningen fra affald samtidig med at udbuddet af vigtige ressourcer øges.

Det overordnede mål med udspillet er at minimere miljøbelastningen fra affald samtidig med at udbuddet af vigtige ressourcer øges. De nye købmænd Aktørerne i affaldssektoren er fremtidens nye ressourcekøbmænd. Blandt varerne på hylderne er fosfor, kulstof og sjældne metaller, som findes i affaldet. Den fagre nye ressourceforretning

Læs mere

vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt

vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt indhold forord 3 miljøstyrelsens opgaver 4 en organisation i udvikling 6 pejlemærker for fremtiden 8 erhvervsudvikling 10 miljøteknologi 12 kemikalier

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere

Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere Mogens Dilling-Hansen* Susanne Jensen** *Professor (MSO), Aarhus Universitet, Institut for Marketing og Organisation,

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Virksomheder opruster på it-sikkerheden men kun på papiret

Virksomheder opruster på it-sikkerheden men kun på papiret Virksomheder opruster på it-sikkerheden men kun på papiret Pressemeddelelse den 27. august 2014 Danske virksomheder skruer op for it-sikkerheden, men det sker ofte kun på papiret. Mange undlader at teste,

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen j u n i 2 0 0 2 NORDISK MILJØMÆRKNING Regeringen, juni, 2002 Danmarks nationale strategi for bæredygtig

Læs mere

MED BRUGEREN I CENTRUM CASESAMLING OM ANVENDELSEN AF BRUGERDREVEN INNOVATION I VIRKSOMHEDER OG INSTITUTIONER

MED BRUGEREN I CENTRUM CASESAMLING OM ANVENDELSEN AF BRUGERDREVEN INNOVATION I VIRKSOMHEDER OG INSTITUTIONER MED BRUGEREN I CENTRUM CASESAMLING OM ANVENDELSEN AF BRUGERDREVEN INNOVATION I VIRKSOMHEDER OG INSTITUTIONER MED BRUGEREN I CENTRUM Casesamling om anvendelsen af brugerdreven innovation i virksomheder

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen

Læs mere

EFFEKTEN AF VÆKSTINDSATSEN I SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER. 20 syddanske væksthistorier

EFFEKTEN AF VÆKSTINDSATSEN I SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER. 20 syddanske væksthistorier 20 syddanske væksthistorier EFFEKTEN AF VÆKSTINDSATSEN I SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER Syddanske virksomheder fra hele regionen fortæller om, hvad de har fået ud af at deltage i vækstprojekter Sundheds-

Læs mere