ERHVERVSKLIMAMÅLING 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ERHVERVSKLIMAMÅLING 2015"

Transkript

1 ERHVERVSKLIMAMÅLING 2015 Køge Kommune Rapport Februar 2015

2 INDHOLD Oversigt over rapportens forskellige afsnit. 1. Baggrund, formål og metode 2. Sammenfatning 3. Overordnet hed med Køge Kommune 4. Tilfredshed med kommunen på specifikke parametre 5. Tilfredshed med kommunens sagsbehandling 6. Kommunens kommunikation 7. Virksomhedernes egne forslag

3 1 BAGGRUND, FORMÅL OG METODE I dette afsnit præsenteres baggrunden for og formålet med undersøgelsen og det anvendte undersøgelsesdesign.

4 BAGGRUND Kort om baggrunden for og formålet med denne undersøgelse Baggrund og formål Køge Kommune er i gang med at udvikle og afprøve et nyt koncept for kommunens erhvervsservice Erhvervsservice 2.0. Formålet er at styrke den erhvervsrettede service med henblik på at understøtte virksomhedernes muligheder for at skabe vækst og arbejdspladser. Køge Kommunes vision på erhvervsområdet er, at markere sig som et innovativt og dynamisk vækstområde på Sjælland og i Øresundsregionen præget af bæredygtig økonomisk udvikling og mange nye jobs. Som en del af det nye servicekoncept fastlægges en evalueringspraksis, der omfatter dels løbende evaluering af de enkelte sagsforløb og dels en årlig undersøgelse af de lokale virksomheders hed med kommunen og syn på kommunens erhvervsklima. Denne rapport viser resultaterne af den første undersøgelse blandt de lokale virksomheder. Rapporten er baseret på telefoninterview med 200 virksomheder i Køge Kommune om deres oplevelse af kommunens generelle erhvervsklima samt deres hed med sagsbehandling og service over for virksomheder. Metoden og målgruppen er uddybet umiddelbart herefter. I afsnit 2 sammenfattes undersøgelsens hovedresultater. Dernæst præsenteres i afsnit 3 resultater vedrørende virksomhedernes overordnede hed med kommunen. I afsnit 4-6 vises resultater vedrørende virksomhedernes hed med en række specifikke forhold, med kommunens sagsbehandling og med kommunens kommunikation. Endelig præsenteres i afsnit 7 virksomhedernes forslag til, hvad man kan gøre for at styrke erhvervsklimaet i kommunen. 4

5 Branche Virksomhedsstørrelse METODE OG MÅLGRUPPE Metode, målgrupper og stikprøvestørrelse Metoden for denne erhvervsklimaundersøgelse er telefoninterviews blandt 200 tilfældigt udvalgte virksomheder placeret i Køge Kommune. Der er tale om ikke-offentlige virksomheder med en virksomhedsstørrelse på minimum 5 ansatte.* En virksomhed er defineret som en produktionsenhed med eget P-nummer, hvilket indebærer, at virksomheder med flere afdelinger på forskelige adresser inden for Køge Kommune i princippet kan medvirke flere gange i undersøgelsen. Interviewene er gennemført med en person fra virksomhedens ledelse, der kan udtale sig på virksomhedens vegne, hvilket typisk er enten ejeren eller en fra direktionen. Interviewene er gennemført af trænede interviewere i Epinions call-center, som har indgående erfaring med at gennemføre virksomhedsinterview. Tabel: Fordeling af virksomheder på tværs af virksomhedsstørrelse og branche Antal Andel Under 10 medarbejdere % medarbejdere % Mindst 50 medarbejdere % Industri og fremstilling % Bygge og anlæg % Øvrige brancher % * For at opnå en stikprøvestørrelse på 200 virksomheder, er der dog blevet suppleret op med 16 virksomheder med 2-4 ansatte. Der blev gennemført interviews med 42 % af alle virksomheder i Køge Kommune med 5+ ansatte. 5

6 2 SAMMENFATNING I dette afsnit præsenteres en sammenfatning af hovedresultaterne fra undersøgelsen.

7 SAMMENFATNING Sammenfatning af undersøgelsens hovedresultater. Attraktivitet Udviklingsorienteret og vækstskabende Infrastruktur og beliggenhed Dialog Kontakt med kommunen Kommunikation Køge Erhvervsservice 62 pct. af virksomhederne opfatter Køge Kommune som et attraktivt sted at drive virksomhed, mens 11 pct. opfatter det som et uattraktivt sted at drive virksomhed. Især de største virksomheder opfatter det som et attraktivt sted. 65 pct. af virksomhederne opfatter Køge Kommune som en af de mest udviklingsorienterede, dynamiske og vækstskabende områder på Sjælland. De fleste virksomheder forbinder Køge Kommune med noget positivt, herunder især god infrastruktur og en god beliggenhed i forhold til virksomhedernes kunder. I det hele taget er god infrastruktur vigtigt for virksomhederne og her er langt de fleste e med forholdene i Køge Kommune. Det, som flest virksomheder (26 pct.) peger på, at kommunen kunne gøre for at styrke erhvervsklimaet i kommunen, er at have en bedre og mere åben dialog med erhvervslivet. 63 pct. af virksomhederne har været i kontakt med kommunen på ét eller flere specifikke områder inden for de seneste to år, heraf flest i forhold til jobcenteret eller byggesagsbehandling. Tilfredsheden med kommunens håndtering af sagerne er generelt størst i forhold til gravetilladelser (få sager) og sygedagpengerefusion, mens den er lavest i forhold til byggesagsbehandling og planspørgsmål. 36 pct. af virksomhederne er alt i alt e med kommunens kommunikation, mens 23 pct. er e. 60 pct. af virksomhederne har været i kontakt med eller hørt om Køge Erhvervsservice. Herudaf vurderer de fleste (64 pct.) Køge Erhvervsservice positivt. 7

8 3 VIRKSOMHEDERNES OVERORDNEDE TILFREDSHED MED KØGE KOMMUNE I dette afsnit præsenteres virksomhedernes overordnede hed med kommunens erhvervsvenlighed. Desuden ses der nærmere på forskelle i heden, opdelt efter virksomhedsstørrelse og brancher. 8

9 ASSOCIATIONER MED KØGE KOMMUNE Hvad er det første, du tænker på, når du tænker på Køge Kommune som et sted at drive virksomhed? 48% 29% 23% Positive Neutral Negative Word Clouden præsenterer et lettilgængeligt billede af, hvad virksomhederne associerer Køge Kommune med, baseret på antallet af gange, specifikke ord er nævnt. Jo flere gange et givent ord er nævnt, desto større fremstår ordet i clouden. Virksomhederne forbinder især Køge Kommune med noget positivt og med vækst og muligheder især grundet den gode infrastruktur og beliggenheden ift. virksomhedernes kunder. De negative associationer består primært i besværligt samarbejde og manglende kontakt og dialog med kommunen. 9

10 ATTRAKTIVITET De fleste virksomheder opfatter Køge Kommune som et attraktivt sted at drive virksomhed. Særligt de store virksomheder og virksomheder inden for industri og fremstilling samt bygge og anlæg, er af denne opfattelse. Vurderingen af Køge Kommune ligger klart i den høje ende i sammenligning med andre kommuner. Hvor attraktiv vurderer du, at Køge Kommune (forstået som Køgeområdet) er som et sted at drive virksomhed? Gennemsnitlig vurdering af attraktivitet opdelt på virksomhedsstørrelse. 5 45% 46% Gennemsnit = 3,7 Mindst 50 medarbejdere (n=24) medarbejdere (n=106) 3,7 4,0 4 35% 25% 25% Under 10 medarbejdere (n=70) 3, uattraktiv attraktiv 16% Gennemsnitlig vurdering af attraktivitet opdelt på branche. 8% Industri og fremstilling (n=25) 4,0 5% 3% 3% Bygge og anlæg (n=32) 3,7 (n = 200) attraktiv Attraktiv Hverken uattraktiv eller attraktiv Uattraktiv uattraktiv Øvrige brancher (n=143) 3, uattraktiv attraktiv Note: Gennemsnittene er udregnet på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er meget uattraktiv og 5 er meget attraktiv (ved ikke er frasorteret). 10

11 KOMPETENT OG PROFESSIONEL SPARRINGSPARTNER De fleste virksomheder, særligt de store inden for industri- og byggesektorerne, opfatter Køge Kommune som en kompetent og professionel sparringspartner på erhvervsområdet. Der er dog også en del virksomheder, der ikke ubetinget opfatter Køge Kommune på denne måde. I hvilken grad opfatter du Køge Kommune som en kompetent og professionel sparringspartner på erhvervsområdet? Gennemsnitlig vurdering af Køge Kommune som sparringspartner opdelt på virksomhedsstørrelse. 5 45% Gennemsnit = 3,1 Mindst 50 medarbejdere (n=24) medarbejdere (n=106) 3,1 3,4 4 Under 10 medarbejdere (n=70) 3,1 35% 28% 31% I meget ringe grad I meget høj grad 25% 13% 16% Gennemsnitlig vurdering af Køge Kommune som sparringspartner opdelt på branche. Industri og fremstilling (n=25) 3,3 5% 6% I meget høj grad (n = 200) I høj grad I nogen grad I ringe grad 8% I meget ringe grad Bygge og anlæg (n=32) Øvrige brancher (n=143) 3,1 3, I meget ringe grad I meget høj grad Note: Gennemsnittene er udregnet på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er i meget ringe grad og 5 er i meget høj grad (ved ikke er frasorteret). 11

12 UDVIKLINGSORIENTERET, DYNAMISK OG VÆKSTSKABENDE OMRÅDE 65 % af virksomhederne opfatter Køge Kommune som et at de mest udviklingsorienterede, dynamiske og vækstskabende områder på Sjælland. 26 % mener det modsatte. Hvorfor ikke? Opfatter du Køge Kommune som en af de mest udviklingsorienterede, dynamiske og vækstskabende områder på Sjælland? Hvordan nyder virksomheden godt af det? Oplever ikke at sparringen med kommunen lever op til forventningerne Større virksomheder er kommet til. Det skaber synergier Der sker en masse i centrum. I Udkantskøge går det ikke godt 26% Ja Nej Der er mange nye tiltag, som gavner virksomheden og kommunen generelt Der er ikke bedre end andre stede. Gennemsnitlig kommune 65% Kan godt fornemme, der sker en udvikling, men det er ikke noget, der som sådan gavner virksomheden Besværlige lokalplaner. Kommunens beslutninger synes ikke at være til diskussion (n = 200) Giver mulighed for at deltage i de projekter, der er sat i gang 12

13 NET PROMOTER SCORE Hvor mange vil anbefale Køge Kommune som en sted at drive virksomhed? Hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale andre virksomheder at placere sig i Køge Kommune? (n = 194) 21% 38% 41% Ambassadører De loyale og entusiastiske Score på 9 og 10 Passive De loyale men uentusiastiske Score på 7 og 8 Illoyale De e Score på 0 til 6 Virksomhederne har svaret på på spørgsmålet: Hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale andre virksomheder at placere sig i Køge Kommune? Svarerne bliver afgivet på en skala fra 0-10, hvor 0 er helt sikkert ikke anbefale og 10 er helt sikkert anbefale. Respondenterne bliver herefter opdelt i ambassadører, passive og illoyale. Den såkaldte Net Promoter Score (NPS) udregnes som forskellen mellem andelen af ambassadører og andelen af illoyale. Køge Kommune har dermed en NPS på -20 blandt virksomheder placeret i kommunen, hvilket indebærer, at der er flere illoyale end ambassadører. Selvom der altså er en udfordring i forhold til at få en større del af virksomhederne konverteret til ambassadører, er det samtidigt værd at bemærke, at Køge Kommune har en relativt høj NPS sammenlignet med andre kommuner.* NPS: = -20 * I andre kommuner, hvor Epinion har foretaget NPS-analyser i erhvervsklimamålinger, ligger NPS en på mellem -39 og

14 NPS OPDELT PÅ VIRKSOMHEDSSTØRRELSE OG BRANCHE De store virksomheder på mindst 50 medarbejdere, er klart mere tilbøjelige til at anbefale andre virksomheder at placere sig i Køge Kommune. Anbefalingsgraden er ligeledes højest blandt virksomheder inden for industri og fremstilling. Hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale andre virksomheder at placere sig i Køge Kommune? Opdelt på virksomhedsstørrelse. Hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale andre virksomheder at placere sig i Køge Kommune? Opdelt på branche. Illoyale Passive Ambassadører Illoyale Passive Ambassadører % 19% 21% 8 43% % % 45% 35% 4 35% 4 46% 43% 32% 35% 44% 22% Under 10 medarbejdere (n=70) medarbejdere (n=106) Mindst 50 medarbejdere (n=24) Industri og fremstilling (n=25) Bygge og anlæg (n=35) Øvrige brancher (n=143) 14

15 4 VIRKSOMHEDERNES TILFREDSHED MED KOMMUNEN PÅ SPECIFIKKE PARAMETRE I dette afsnit præsenteres virksomhedernes hed med kommunen på en række specifikke parametre såsom erhvervslivets rammevilkår, Køge Erhvervsservice samt om kommunen understøtter erhvervsudviklingen. 15

16 ENIGHED I UDSAGN OM KØGE KOMMUNE Virksomhederne er især enige i, at Køge Kommune har en god infrastruktur og et attraktivt udbud af erhvervsgrunde. Virksomhederne er mindst enige i, at kommunen har en lav erhvervsskat og at kommunen leverer effektiv sagsbehandling. I det følgende vil vi gerne høre, hvor enig eller uenig du er i følgende udsagn om Køge Kommune? Gennemsnittene er udregnet på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er meget uenig og 5 er meget enig (ved ikke er frasorteret). Enig Enig Hverken Enig eller uenig Uenig Uenig / vil ikke svare Gns. Køge Kommune har en god infrastruktur 19% 39% 16% 6% 2% 3,5 Køge Kommune har et attraktivt udbud af erhvervsgrunde 13% 19% 7% 6% 26% 3,5 Køge Kommune har kompetent arbejdskraft til rådighed 7% 38% 27% 11% 6% 12% 3,3 Køge Kommune har en lav erhvervsskat (grundskyld) 4% 13% 34% 9% 8% 34% 2,9 Køge Kommune leverer effektiv sagsbehandling 4% 22% 29% 12% 2,9 (n = 200)

17 UNDERSTØTTER POSITIV ERHVERVSUDVIKLING Virksomhederne er langt overvejende e med Køge Kommunes rolle i at understøtte en positiv erhvervsudvikling. Særligt de store virksomheder og virksomheder inden for industri og fremstilling er e. Hvor er du alt i alt med Køge Kommunes rolle i at understøtte en positiv erhvervsudvikling? Gennemsnitlig vurdering af Køge Kommunes rolle i at understøtte en positiv erhvervsudvikling opdelt efter virksomhedsstørrelse 5 45% 46% Gennemsnit = 3,4 Mindst 50 medarbejdere (n=24) medarbejdere (n=106) 3,4 3,7 4 35% Under 10 medarbejdere (n=70) 3,4 25% 28% Gennemsnitlig vurdering af Køge Kommunes rolle i at understøtte en positiv erhvervsudvikling opdelt efter branche 5% 9% 6% 3% Industri og fremstilling (n=25) Bygge og anlæg (n=32) 3,6 3,5 (n = 200) Tilfreds Hverken eller U Øvrige brancher (n=143) 3, Note: Gennemsnittene er udregnet på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er meget og 5 er meget (ved ikke er fraso rteret). 17

18 NIVEAU FOR ERHVERVSBESKATNING Virksomhederne er generelt splittede ift. erhvervsbeskatningen i Køge Kommune og næsten hver tredje svarer ved ikke. Hvor er du alt i alt med Køge Kommunes niveau for erhvervsbeskatning? Gennemsnitlig vurdering af Køge Kommunes niveau for erhvervsbeskatning opdelt efter virksomhedsstørrelse 5 45% Gennemsnit = 3,0 Mindst 50 medarbejdere (n=24) medarbejdere (n=106) 3,0 2,9 4 35% 25% 31% Under 10 medarbejdere (n=70) 3, % 6% Gennemsnitlig vurdering af Køge Kommunes niveau for erhvervsbeskatning opdelt efter branche Industri og fremstilling (n=25) 2,9 5% 2% Bygge og anlæg (n=32) 3,1 (n = 200) Tilfreds Hverken eller U Øvrige brancher (n=143) 3, Note: Gennemsnittene er udregnet på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er meget og 5 er meget (ved ikke er fraso rteret). 18

19 KØGE ERHVERVSSERVICE 60 % af virksomhederne kender til Køge Erhvervsservice, og 26 % har endda været i kontakt med dem. De virksomheder, der kender til Køge Erhvervsservice, vurderer generelt servicen positivt. Endnu mere positiv er vurderingen fra de virksomheder, der har været i kontakt med dem. Køge Erhvervsservice er et tilbud til iværksættere og virksomheder bosat i Køge Kommune. Køge Erhvervsservice giver gratis og fortrolig sparring på vækst, udvikling og opstart af virksomhed. Kender du til Køge Erhvervsservice? 39% 1% 26% Hvordan vurderer du umiddelbart Køge Erhvervsservice? (kun virksomheder, der angiver, at de kender til Køge Erhvervsservice) (n = 121) positivt 49% Positivt 23% Hverken positivt eller negativt 7% Negativt 1% negativt 6% 35% Gennemsnitlig vurdering af Køge Erhvervsservice opdelt på virksomheder, der har været i kontakt med og virksomheder, der har hørt om Køge Erhvervsservice Har hørt om (n=70) 3,7 Ja, jeg har været i kontakt med Køge Erhvervsservice Ja, jeg har hørt om Køge Erhvervsservice Har været i kontakt (n=51) 3,8 (n = 200) Nej negativt positivt Note: Gennemsnittene er udregnet på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er meget negativt og 5 er meget positivt (ved ikke er frasorteret). 19

20 5 KOMMUNENS SAGSBEHANDLING I dette afsnit præsenteres resultaterne af virksomhedernes vurdering af kommunens sagsbehandling på en række forskellige områder. I hvert enkelt tilfælde undersøges oplevelsen af sagsbehandlingstiden, om virksomheden hurtigt kom i kontakt med rette vedkommende, samt den overordnede vurdering af sagsbehandlingen. Kun virksomheder, der har angivet, at de har benyttet sig af kommunens sagsbehandling inden for de seneste to år, indgår i analysen. 20

21 KONTAKT MED KØGE KOMMUNE Virksomhederne har især været i kontakt med kommunen ift. sygedagpenge, byggesagsbehandling, jobformidling, fleksjob, praktik eller anden støttet beskæftigelse. 37 % af virksomhederne har ikke været i kontakt med kommunen på nogen af de nedenstående områder. På hvilke af følgende områder har virksomheden været i kontakt med Køge Kommune inden for de seneste to år? Sygedagpenge (refusion) 31% Byggesagsbehandling Fleksjob, praktik eller anden støttet beskæftigelse (v. jobcentret) Jobformidling (Jobcentrets formidling af arbejdskraft) 24% 23% 26% Miljøsagsbehandling (fx miljøgodkendelse eller spildevandstilladelse) Planspørgsmål udvikling og lokalisering af virksomhed 13% Gravetilladelser 7% Ingen af ovenstående 37% 5% 25% 35% 4 (n = 200) Note: De følgende sider opgør heden med de enkelte sagsområder. Kun virksomheder, der har angivet, at de har været i kontakt med Køge Kommune på et givent sagsområde, er medtaget i resultaterne herfor. 21

22 TILFREDSHED PÅ TVÆRS AF SAGSOMRÅDER Tilfredsheden er størst for virksomheder, der har været i kontakt med kommunen i forbindelse med gravetilladelser eller sygedagpenge mindst ift. planspørgsmål. Virksomhederne er generelt set lige så e med sagsbehandlingstiden som de er med sagshåndteringen generelt. Sammenligning af den gennemsnitlige hed med henholdsvis håndteringen af henvendelsen generelt og sagsbehandlingen på tværs af sagsområder. Den gennemsnitlige score er angivet på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er meget og 5 er meget (ved ikke er frasorteret). Sagshåndteringen generelt Sagsbehandlingstiden Gravetilladelser (n = 13) Sygedagpenge (refusion) (n = 61) Jobformidling, fleksjob, praktik eller anden støttet beskæftigelse (n = 64) Miljøsagsbehandling (fx miljøgodkendelse eller spildevandstilladelse) (n = 30) Byggesagsbehandling (n = 51) 3,9 3,9 3,8 3,8 3,6 3,5 3,5 3,5 3,4 3,4 Planspørgsmål udvikling og lokalisering af virksomhed (n = 26) 3,2 3,

23 SYGEDAGPENGE (REFUSION) Virksomhederne er generelt rigtigt e med behandlingen af deres henvendelse om sygedagpengerefusion, og to ud af tre virksomheder kom hurtigt i kontakt med den rette person eller afdeling. Hvor er du alt i alt med Køge Kommunes sagsbehandlingstid mht. sygedagpenge? 5 4 (n = 61) 39% Tilfreds Hverken eller 5% 3% U Gennemsnit = 3,8 18% Hvor er du alt i alt med Køge Kommunes håndtering af virksomhedens henvendelse omkring sygedagpenge? 45% 41% Gennemsnit = 3,8 4 35% 25% Kom du hurtigt i kontakt med den rette person eller afdeling? 16% 16% 18% 21% Ja 5% Nej 11% 67% (n = 61) (n = 61) Tilfreds Hverken eller 7% U 2% Note: Gennemsnittene er udregnet på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er meget og 5 er meget (ved ikke er fraso rteret). 23

24 BYGGESAGSBEHANDLING De fleste virksomheder er e med behandlingen af deres byggesag, men 28 pct. af virksomhederne er e. Tre ud af fire virksomheder kom hurtigt i kontakt med den rette person eller afdeling. Hvor er du alt i alt med Køge Kommunes sagsbehandlingstid mht. din byggesag? 4 (n = 51) 22% 31% Tilfreds 18% Hverken eller 12% U Gennemsnit = 3,4 14% 4% Hvor er du alt i alt med Køge Kommunes håndtering af virksomhedens byggesag? 4 37% Gennemsnit = 3,4 35% 25% 22% Kom du hurtigt i kontakt med den rette person eller afdeling? 14% 14% 4% 22% Ja Nej 5% 4% 75% (n = 51) (n = 51) Tilfreds Hverken eller U Note: Gennemsnittene er udregnet på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er meget og 5 er meget (ved ikke er fraso rteret). 24

25 JOBFORMIDLING, FLEKSJOB, PRAKTIK OG ANDEN STØTTET BESKÆFTIGELSE Cirka to ud af tre virksomheder er e med behandlingen af deres henvendelse til jobcenteret, og de fleste virksomheder kom hurtigt i kontakt med den rette person eller afdeling. Hvor er du alt i alt med jobcentrets sagsbehandlingstid? 4 38% Hvor er du alt i alt med jobcentrets håndtering af virksomhedens henvendelse? Gennemsnit = 3,5 Gennemsnit = 3,6 5 22% 16% 9% 13% 3% 45% 4 44% (n = 64) Tilfreds Hverken eller U 35% 25% 22% Kom du hurtigt i kontakt med den rette person eller afdeling? 6% 11% 11% 22% Ja Nej 5% 8% 5% 72% (n = 64) (n = 64) Tilfreds Hverken eller U Note: Gennemsnittene er udregnet på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er meget og 5 er meget (ved ikke er fraso rteret). 25

26 MILJØSAGSBEHANDLING 57 pct. af virksomhederne er e med behandlingen af deres miljøsag, mens 23 pct. er e. Mere end tre ud af fire virksomheder kom hurtigt i kontakt med den rette person eller afdeling. Hvor er du alt i alt med Køge Kommunes sagsbehandlingstid mht. din miljøsag? 4 (n = 30) 23% 27% Tilfreds Hverken eller U Gennemsnit = 3,5 7% 3% Hvor er du alt i alt med Køge Kommunes håndtering af virksomhedens miljøsag? 35% 33% Gennemsnit = 3,5 25% 23% Kom du hurtigt i kontakt med den rette person eller afdeling? 13% 13% 3% 7% Ja 5% Nej 77% (n = 30) (n = 30) Tilfreds Hverken eller U Note: Gennemsnittene er udregnet på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er meget og 5 er meget (ved ikke er fraso rteret). 26

27 PLANSPØRGSMÅL Knap halvdelen af virksomhederne er e med behandlingen af deres henvendelse om planspørgsmål, men mere end hver fjerde er. 62 pct. af virksomhederne kom hurtigt i kontakt med den rette person eller afdeling. Hvor er du alt i alt med Køge Kommunes sagsbehandlingstid mht. dine planspørgsmål? 4 (n = 26) 8% 35% Tilfreds 19% 19% Hverken eller U Gennemsnit = 3,2 8% 12% Hvor er du alt i alt med Køge Kommunes håndtering af virksomhedens planspørgsmål? 45% Gennemsnit = 3,2 4 38% 35% 25% Kom du hurtigt i kontakt med den rette person eller afdeling? 12% 8% 12% 12% 27% Ja Nej 5% 62% (n = 26) (n = 26) Tilfreds Hverken eller U Note: Gennemsnittene er udregnet på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er meget og 5 er meget (ved ikke er fraso rteret). 27

28 GRAVETILLADELSER Få virksomheder har været i kontakt med kommunen omkring gravetilladelser, men langt de fleste, der har, er e med kommunens håndtering af sagen. Mere end tre ud af fire virksomheder kom hurtigt i kontakt med den rette person eller afdeling. Hvor er du alt i alt med Køge Kommunes sagsbehandlingstid mht. din gravetilladelse? (n = 13) 23% 54% Tilfreds Kom du hurtigt i kontakt med den rette person eller afdeling? 8% 8% Hverken eller U Gennemsnit = 3,9 8% 8% Hvor er du alt i alt med Køge Kommunes håndtering af virksomhedens gravetilladelse? 5 45% 4 35% 25% 31% 46% Gennemsnit = 3,9 Ja 5% Nej 77% (n = 13) (n = 13) Tilfreds Hverken eller 8% 8% 8% U Note: Gennemsnittene er udregnet på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er meget og 5 er meget (ved ikke er fraso rteret). 28

29 ÉN INDGANG TIL SAGSBEHANDLINGEN Kendskabet til kommunens initiativ om én indgang er lavt. 82 % af virksomhederne kender ikke denne service. Køge Kommune har etableret "én indgang" til kommunen for virksomheder. Kender du "én indgang" til kommunens sagsbehandling? Hos Køge Kommune har virksomhederne én indgang til kommunen. Kommunen har lavet den ene indgang for at gøre det nemt og enkelt for virksomheder at komme i kontakt med kommunen. 3% Ja Nej Ved at benytte én indgang får virksomhederne: hurtig respons og indledende drøftelse af deres sag Erhvervsservicechefen vender tilbage inden for 24 timer. hurtig direkte henvisning til den korrekte afdeling eller sagsbehandler. et håndholdt sagsforløb, hvor virksomheden hele tiden kan henvende sig til Erhvervsservicechefen og få status på deres sag. 82% (n = 200) 29

30 6 KOMMUNENS KOMMUNIKATION I dette afsnit undersøges kommunens kommunikation med virksomhederne, herunder hvor e virksomhederne er med kommunikationen, samt hvor de får information fra. 30

31 HVORDAN INFORMATIONEN MODTAGES Især de lokale aviser er en kilde til information for virksomhederne. En del virksomheder får desuden information via erhvervsportalen på kommunens hjemmeside eller fra kommunens medarbejdere. 17 % får ikke information fra kommunen. Hvordan får du primært information på erhvervsområdet fra Køge Kommune? De lokale aviser Via (erhvervsportalen på kommunens hjemmeside) Fra kommunens medarbejdere (sagsbehandlere osv.) Via virksomhedens digitale postkasse Post Via Netværk Andet Får ikke information 9% 8% 7% 7% 5% 11% 13% 18% 17% 35% 3% 5% 25% 35% 4 (n = 200) 31

32 TILFREDSHED MED KOMMUNIKATION Ikke overraskende er de virksomheder, der ikke får information fra kommunen, mest e med kommunikationen. De virksomheder, der er i kontakt med kommunens medarbejdere eller som deltager i netværk, er mest e. Hvor er du alt i alt med kommunens kommunikation og formidling af væsentlig information til din virksomhed? 35% 25% 31% 28% Gennemsnit = 3,1 Tilfredshed med kommunikation på tværs af kanaler De lokale aviser Via (erhvervsportalen på kommunens Fra kommunens medarbejdere (sagsbehandlere osv.) 3,3 3,1 3,5 Via virksomhedens digitale postkasse 3,3 5% 5% 8% 4% 11% Post Via 3,1 3,4 3,2 (Kommunale) Netværk 3,5 Andet 3,4 Får ikke information 2,0 (n = 200) (n = 200) Note: Gennemsnittene er udregnet på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er meget og 5 er meget (ved ikke er fraso rteret). 32

33 7 VIRKSOMHEDERNES EGNE FORSLAG I dette afsnit præsenteres virksomhedernes egne forslag til, hvordan kommunens erhvervsvenlighed kan øges. De mange forslag er blevet placeret under forskellige kategorier, og der vises en række konkrete eksempler på de mest typiske forslag. 33

34 VIRKSOMHEDERNES FORSLAG OPGJORT I KATEGORIER Virksomhederne ønsker især en bedre og mere åben dialog mellem erhvervslivet og kommunen, ligesom en bedre infrastruktur står højt på ønskelisten. Hvis du skulle pege på én ting, som kommunen kunne gøre for at styrke erhvervsklimaet i kommunen, hvad ville du så pege på? Åbne svar kodet i kategorier. (Procent) Bedre og mere åben dialog med erhvervslivet 26% Bedre infrastruktur (herunder vejnet) 18% Hurtigere sagsbehandling og mindre bureaukrati Sænke skatter og afgifter Øget brug af lokale, private leverandører 8% 8% Bredere fokus i erhvervsstrategien Tiltrække kvalificeret arbejdskraft 6% 6% Fremme iværksætteri og hjælpe virksomheder med opstart 2% Andet 16% (n = 125) 5% 25% 34

35 BEDRE DIALOG EKSEMPLER PÅ ÅBNE SVAR Virksomhedernes ønsker til en bedre dialog mellem kommunen og erhvervslivet angår bl.a. en følelse af, at det er svært at få kommunen til at lytte til virksomhedernes ønsker og behov. Derudover er der et udbredt ønske om bedre dialog og øget netværksdannelse mellem virksomheder og kommunen. Flere foredrag om det generelle vækstpotentiale, erhvervssammenføring, skat, osv. Lytte til virksomheders behov, samt hurtigere sagsbehandlingstid Formidling og bedre kommunikation vedr. ændring af strukturer, der berører virksomheder Bedre kommunikation og information om, hvad der foregår i kommunen/ regionen Kommunen skal gøre sig mere synlige ved at være der, hvor erhvervslivet er, i stedet for at sidde på rådhuset. Deltagelse i erhvervsnetværk Lyt lidt mere til virksomhederne Sørg for at dele viden ud til virksomhederne omkring de forskellige tiltag og projekter, der er i kommunen At kunne skabe netværk på tværs af brancher og andre skel 35

36 BEDRE INFRASTRUKTUR EKSEMPLER PÅ ÅBNE SVAR Ønskerne til infrastrukturen angår primært vejnettet, parkeringspladser og en bedre indretning af midtbyen. Nedenfor ses eksempler på de kommentarer, der er blevet kategoriseret under bedre infrastruktur. Bedre til- og frakørselsmuligheder i det industriområderne Forbedre infrastrukturen. Lad være med at bygge stadion, med tilhørende forretning inde i byen Hav flere parkeringspladser og flere butikslokaler Bedre til planlægning af gravning på vejene Manglende parkering i nærheden. Dårlige forhold for lastbiler der leverer varer. Forbedring af trafikale forhold i bymidten Fortsætte med at udvikle og udbygge Infrastrukturen kunne godt blive bedre især nede ved havnen 36

37 EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN EPINION HAMBURG EPINION LONDON NORDHAVNSGADE AARHUS C DENMARK T: E: W: RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN N DENMARK T: E: W: ERICUSSPITZE HAMBURG GERMANY T: E: W: AYLESBURY HOUSE, AYLESBURY STREET LONDON, EC1R ODB UNITED KINGDOM T: E: W: EPINION MALMÖ EPINION NUUK EPINION OSLO EPINION SAIGON ADELGATAN MALMÖ SWEDEN T: E: W: POSTBOKS 4079 GL-3900 NUUK GREENLAND T: E: W: BISKOP GUNNERUS GATE OSLO NORWAY T: E: W: 11TH FL, DINH LE BUILDING, 1 DINH LE, DIST. 4, HCMC VIETNAM T: E: W: EPINION STAVANGER EPINION VIENNA HOSPITALSGATA STAVANGER NORWAY T: E: W: SEMPERSTRASSE 1/ VIENNA AUSTRIA T: E: W:

KØGES IMAGE SOM ERHVERVSKOMMUNE - IMAGEMÅLING 2015

KØGES IMAGE SOM ERHVERVSKOMMUNE - IMAGEMÅLING 2015 KØGES IMAGE SOM ERHVERVSKOMMUNE - IMAGEMÅLING 2015 Rapport Køge Kommune Februar 2015 INDHOLD Oversigt over rapportens forskellige afsnit. 1. Baggrund, formål og metode 2. Sammenfatning 3. Kendskab og image

Læs mere

Referat af Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 09.03.2015 kl. 16:30 i Byrådsstue Iver Huitfelt

Referat af Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 09.03.2015 kl. 16:30 i Byrådsstue Iver Huitfelt Referat af Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 09.03.2015 kl. 16:30 i Byrådsstue Iver Huitfelt Tilstedeværende: Mads Andersen (C) formand Dora Olsen (O) udvalgsmedlem Lissie Kirk (A) udvalgsmedlem

Læs mere

BRUGS- OG IMAGEANALYSE

BRUGS- OG IMAGEANALYSE BRUGS- OG IMAGEANALYSE Rapport Aarhus Festuge Oktober 2014 DESIGN OG METODE UNDERSØGELSESDESIGN Undersøgelsen er gennemført som en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse blandt 1.009 udvalgte danskerne i

Læs mere

ANALYSE AF ERHVERVSKLIMAET SYDDJURS KOMMUNE

ANALYSE AF ERHVERVSKLIMAET SYDDJURS KOMMUNE ANALYSE AF ERHVERVSKLIMAET SYDDJURS KOMMUNE Præsentation 23. maj 2012 AGENDA 1 2 3 4 5 KORT OM UNDERSØGELSEN VIRKSOMHEDERNES OVERORDNEDE TILFREDSHED MED KOMMUNEN VURDERING AF KOMMUNENS SAGSBEHANDLING VURDERING

Læs mere

EVALUERING AF FONDEN DANSKE VETERANHJEMS AKTIVITETER

EVALUERING AF FONDEN DANSKE VETERANHJEMS AKTIVITETER EVALUERING AF FONDEN DANSKE VETERANHJEMS AKTIVITETER Fremgangsmåde Fonden Danske Veteranhjems bestyrelse 26/06/14 Evalueringens formål og temaer Formål At undersøge og vurdere fondens aktiviteter i forhold

Læs mere

BAGGRUND. Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Center for Børn og Voksnes ydelser på voksenområdet i Hørsholm Kommune. Undersøgelsens formål:

BAGGRUND. Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Center for Børn og Voksnes ydelser på voksenområdet i Hørsholm Kommune. Undersøgelsens formål: PRÆSENTATION: BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BAGGRUND Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Center for Børn og Voksnes ydelser på voksenområdet i Hørsholm Kommune.

Læs mere

Indledning. Køreplanlægning. Udbud og kontrakter 10. Økonomi 18. Rejseregler, takster og billeteringsudstyr 25. Kommunikation 34.

Indledning. Køreplanlægning. Udbud og kontrakter 10. Økonomi 18. Rejseregler, takster og billeteringsudstyr 25. Kommunikation 34. Indledning Køreplanlægning 2 5 Udbud og kontrakter 10 Økonomi 18 Rejseregler, takster og billeteringsudstyr 25 Kommunikation 34 Drift 42 Billet- og kvalitetskontrol 54 Kundeservice 62 Generelt Leverandørernes

Læs mere

ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014

ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014 ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014 Norddjurs Kommune Rapport August 2014 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG OPSUMMERING Side 3 VIRKSOMHEDERNES OVERORDNEDE TILFREDSHED MED KOMMUNEN Side 7 VIRKSOMHEDERNES TILFREDSHED

Læs mere

ANALYSE AF ERHVERVSKLIMAET

ANALYSE AF ERHVERVSKLIMAET ANALYSE AF ERHVERVSKLIMAET SYDDJURS KOMMUNE RAPPORT APRIL 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 EXECUTIVE SUMMARY Side 3 VIRKSOMHEDERNES OVERORDNEDE TILFREDSHED MED KOMMUNEN Side 6 VURDERING AF KOMMUNENS SAGSBEHANDLING

Læs mere

ERHVERVSKLIMAMÅLING. Aarhus Kommune. Erhvervs- og Byudvikling Borgmesterens Afdeling RAPPORT MAJ 2013

ERHVERVSKLIMAMÅLING. Aarhus Kommune. Erhvervs- og Byudvikling Borgmesterens Afdeling RAPPORT MAJ 2013 ERHVERVSKLIMAMÅLING Aarhus Kommune Erhvervs- og Byudvikling Borgmesterens Afdeling RAPPORT MAJ 2013 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING Side 3 VIRKSOMHEDERNES OVERORDNEDE TILFREDSHED MED KOMMUNEN Side 6 VIRKSOMHEDERNES

Læs mere

Undersøgelse om fleksjobreformen

Undersøgelse om fleksjobreformen Undersøgelse om fleksjobreformen Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats (CABI) November 2012 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION OSLO EPINION MALMÖ EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN N DENMARK

Læs mere

SCULPTURE BY THE SEA 2015

SCULPTURE BY THE SEA 2015 SCULPTURE BY THE SEA 2015 RAPPORT GÆSTEANALYSE AUGUST 2015 Indhold INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 HVOR KOMMER GÆSTERNE FRA? Side 6 HVORDAN BESØGES UDSTILLINGEN? Side 9 HVAD SYNES DE OM UDSTILLINGEN?

Læs mere

KUNDECENTER 2012. Midttrafik. Kundetilfredshed September

KUNDECENTER 2012. Midttrafik. Kundetilfredshed September KUNDECENTER 2012 Midttrafik Kundetilfredshed September Baggrund og anbefalinger Kundernes køn og alder Henvendelser ved personligt fremmøde Henvendelser per telefon Slippery slope og tilfredshed Historik

Læs mere

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort 19. dec 2012 Summary Brugere defineres som brugere af rejsekort, der har en rejsefrekvens på 1-2 dage i kvartalet eller mere Generelt: 79 %

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af. Rejsekortet. Rejsekortet. 18. november 2016

Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af. Rejsekortet. Rejsekortet. 18. november 2016 Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af Rejsekortet Rejsekortet 18. november 2016 Summary for brugerundersøgelsen Mulighed for at købe rejsekort, for at tanke op, tilgængeligheden af kortlæsere i busser

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 BRUGERUNDERSØGELSE 2015 Rapport Digital Post 17. april 2015 INDHOLD Hovedresultater Metode Brugerne af Digital Post Brug af Digital Post Opfattelse af Digital Post Forbedringsmuligheder 3 4 5 8 17 24 Hovedresultater

Læs mere

SLUTEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

SLUTEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING SLUTEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND NOVEMBER 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater

Læs mere

GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - MARIELYST

GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - MARIELYST GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - MARIELYST DANSK KYST- OG NATURTURISME 27. OKT 2015 INDHOLD Overordnet tilfredshed 5 Tilfredshed med specifikke forhold på feriestedet Feriestedets specifikke spørgsmål 16

Læs mere

THE TALL SHIPS RACES 2013

THE TALL SHIPS RACES 2013 THE TALL SHIPS RACES 2013 RAPPORT GÆSTEANALYSE JULI 2013 Indhold INDHOLD 1 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 HVOR KOMMER GÆSTERNE FRA? Side 6 3 HVORDAN BESØGES BEGIVENHEDEN? Side 9 4 HVAD SYNES DE OM

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le indledning Lokalt Erhvervsklima 2012 et værktøj til dialog mellem kommuner og virksomheder Virksomhedernes

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Lokalt Erhvervsklima» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le indledning Lokalt Erhvervsklima 2011 et værktøj til dialog mellem kommuner og virksomheder

Læs mere

Store virksomheder mest tilfredse med det lokale erhvervsklima

Store virksomheder mest tilfredse med det lokale erhvervsklima September 13 Store virksomheder mest tilfredse med det lokale erhvervsklima Små og store virksomheder er enige om, hvad kommunen bør se på først for at styrke vækstmulighederne, men tilfredsheden med kommunens

Læs mere

LEGOLAND Billund Resort. August 2015

LEGOLAND Billund Resort. August 2015 LEGOLAND Billund Resort August 2015 INDHOLD BAGGRUD OG FORMÅL KONKLUSIONER PROFIL PÅ RESPONDENTERNE LLBR KAMPAGNE LLBR ANBEFALING OG TILFREDSHED BOOKING OG BESLUTNINGSFLOW BE HAPPY PASS APPENDIKS SIDE

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND RAPPORT INDHOLD Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater og effekter

Læs mere

Holdninger til tortur. November 2012 KØBENHAVN EPINION OSLO EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN EPINION MALMÖ EPINION SAIGON

Holdninger til tortur. November 2012 KØBENHAVN EPINION OSLO EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN EPINION MALMÖ EPINION SAIGON Holdninger til tortur 16179 November 2012 KØBENHAVN DIGNITY 3. dec 2012 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION OSLO EPINION MALMÖ EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN N DENMARK T: +45 87 30 95

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le INDLEDNING Lokalt Erhvervsklima 2013 et værktøj til dialog mellem kommuner og virksomheder Virksomhedernes

Læs mere

DET KOMMUNALE ERHVERVSKLIMA PÅ LOLLAND- FALSTER 2016

DET KOMMUNALE ERHVERVSKLIMA PÅ LOLLAND- FALSTER 2016 DET KOMMUNALE ERHVERVSKLIMA PÅ LOLLAND- FALSTER 2016 2 INDHOLD INDLEDNING 3 HOVEDKONKLUSIONER 3 4 LÆSEVEJLEDNING: INDEKSERING 4 KOMMUNALE RAMMEVILKÅR 5 IMAGE 6 KOMMUNAL SERVICE 7 INFRASTRUKTUR 10 KOMMUNEN

Læs mere

HÅNDVÆRKET BAG EXIT POLLS. Selskab for Surveyforskning 20. maj 2014

HÅNDVÆRKET BAG EXIT POLLS. Selskab for Surveyforskning 20. maj 2014 HÅNDVÆRKET BAG EXIT POLLS Selskab for Surveyforskning 20. maj 2014 Håndværket bag exit polls 1 2 3 4 Exit polls i kontekst Exit polls som det muliges kunst En exit poll i praksis Opsummering Exit polls

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune 8. december 2016 Michael Jul-Nørup Pedersen

Ringkøbing-Skjern Kommune 8. december 2016 Michael Jul-Nørup Pedersen Ringkøbing-Skjern Kommune 8. december 2016 Michael Jul-Nørup Pedersen Hvorfor undersøgelse af lokalt erhvervsklima? Mål Kommunalt fokus på virksomheder og lokale erhvervsvilkår Værktøj til dialog med kommunerne

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Greve Kommune. 5. oktober 2012

Borgertilfredshedsundersøgelse Greve Kommune. 5. oktober 2012 Borgertilfredshedsundersøgelse Greve Kommune 5. oktober 2012 Indhold Overordnet tilfredshed 4 Borgerbetjeningen 12 Den digitale kommune 15 Mulighederne for at udføre frivilligt arbejde 21 Skoler, dagtilbud

Læs mere

NORDIC VIDEO INDEX 2015 REPORT ARKENA - DENMARK

NORDIC VIDEO INDEX 2015 REPORT ARKENA - DENMARK NORDIC VIDEO INDEX 2015 REPORT ARKENA - DENMARK CONTENT Brug af streaming tjenester 3 Indhold af streaming tjenester Vigtige funktioner 29 Udgifter 31 Fremtidige planer 34 Baggrundsoplysninger 36 7 2 BRUG

Læs mere

Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området

Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området Rejsekort 28. maj 2013 I de følgende spørgsmål bedes du vurdere en række forhold vedr. kollektiv trafik. Du bedes svare på en skala fra 1-5, hvor 1

Læs mere

Odsherred som erhvervskommune

Odsherred som erhvervskommune Odsherred som erhvervskommune Regionalforeningssekretær Bent Outzen Lokalt Erhvervsklima Fordi Lokale rammevilkår er afgørende for virksomhedernes konkurrenceevne LE er virksomhedernes stemme i kommunen

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

Midtjysk servicekultur giver vindervirksomheder

Midtjysk servicekultur giver vindervirksomheder September 2015 Midtjysk servicekultur giver vindervirksomheder Igen i år domineres topplaceringerne i Lokalt Erhvervsklima af fem midtjyske kommuner. De fem scorer markant over resten af landet på alle

Læs mere

Kommunerne leverer historisk godt erhvervsklima

Kommunerne leverer historisk godt erhvervsklima Af konsulent Thorbjørn Baum, thob@di.dk September 2017 Kommunerne leverer historisk godt erhvervsklima De danske virksomheder er mange steder godt tilfredse med erhvervsklimaet. Og virksomheder i kommuner

Læs mere

GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - RINGKØBING

GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - RINGKØBING GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - RINGKØBING DANSK KYST- OG NATURTURISME 27. OKT 2015 INDHOLD Overordnet tilfredshed 5 Tilfredshed med specifikke forhold på feriestedet Feriestedets specifikke spørgsmål 16

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le INDLEDNING Lokalt Erhvervsklima 2017 et værktøj til bedre dialog mellem kommuner og virksomheder Hvis virksomhederne

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le INDLEDNING Lokalt Erhvervsklima 2016 et værktøj til bedre dialog mellem kommuner og virksomheder Hvis virksomhederne

Læs mere

Sundhedsstyrelsen: Én af os. December 2012 KØBENHAVN EPINION OSLO EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN EPINION MALMÖ EPINION SAIGON

Sundhedsstyrelsen: Én af os. December 2012 KØBENHAVN EPINION OSLO EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN EPINION MALMÖ EPINION SAIGON Sundhedsstyrelsen: Én af os 14568 December 2012 KØBENHAVN Primetime 13. dec 2012 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION OSLO EPINION MALMÖ EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN N DENMARK T: +45

Læs mere

KOMMUNERNE BLIVER STADIG MERE ERHVERVSVENLIGE

KOMMUNERNE BLIVER STADIG MERE ERHVERVSVENLIGE September 2015 KOMMUNERNE BLIVER STADIG MERE ERHVERVSVENLIGE Virksomhederne bedømmer erhvervsvenligheden i landets kommuner højere i 2015 end i nogen tidligere år, hvor DI har gennemført undersøgelsen

Læs mere

HAVNEEVALUERING. Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune. Hovedresultater 12. maj 2015

HAVNEEVALUERING. Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune. Hovedresultater 12. maj 2015 HAVNEEVALUERING Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune Hovedresultater 12. maj 2015 INDLEDNING Evalueringens baggrund, formål og opbygning Epinion har for Aarhus Kommune gennemført en evaluering af samarbejdet

Læs mere

Fire små kommuner gør det godt

Fire små kommuner gør det godt Konsulent Nikolaj Pilgaard nipi@di.dk, tlf. 2128 8584 JANUAR 2017 Fire små kommuner gør det godt Fire mindre kommuner i de veletablerede jyske business regioner ligger godt i DI s Lokalt Erhvervsklima

Læs mere

Samlet placering Lokalt Erhvervsklima blandt 96 kommuner. September 2012

Samlet placering Lokalt Erhvervsklima blandt 96 kommuner. September 2012 September 2012 Storkommunerne forbedrer erhvervsklimaet gradvist Af konsulent Nikolaj Pilgaard, NIPI@DI.DK Fem ud af syv danske storbyer har forbedret erhvervsklimaet fra 2011 til 2012. Esbjerg indtager

Læs mere

Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden. Erhvervsstyrelsen

Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden. Erhvervsstyrelsen 1 Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden Erhvervsstyrelsen INDHOLDSFORTEGNELSE Formål Målgruppe Metode Hovedkonklusioner virksomheder Hovedkonklusioner - revisorer 4 5 6 7 21 2 Formål, målgruppe

Læs mere

Erhvervsvirksomhedernes forventninger og faktiske oplevelser med den kommunale service og samspillet med organisationen

Erhvervsvirksomhedernes forventninger og faktiske oplevelser med den kommunale service og samspillet med organisationen Hovedkonklusioner Erhvervsvirksomhedernes forventninger og faktiske oplevelser med den kommunale service og samspillet med organisationen Lejre Kommune Erhvervsklimamåling Juni 2016 2016 Side 1 Indhold

Læs mere

Erhvervsvirksomhedernes forventninger og faktiske oplevelser med den kommunale service og samspillet med organisationen

Erhvervsvirksomhedernes forventninger og faktiske oplevelser med den kommunale service og samspillet med organisationen Version 1.1 Erhvervsvirksomhedernes forventninger og faktiske oplevelser med den kommunale service og samspillet med organisationen Lejre Kommune Erhvervsklimamåling August 2016 2016 Side 1 Indledning

Læs mere

KOMMUNERNES ERHVERVSKLIMA FÅR TOPKARAKTER

KOMMUNERNES ERHVERVSKLIMA FÅR TOPKARAKTER September 2016 KOMMUNERNES ERHVERVSKLIMA FÅR TOPKARAKTER Tilfredsheden med kommunernes erhvervsklima har nået et nyt toppunkt. Det er godt nyt. Et forbedret erhvervsklima er nemlig lig med flere private

Læs mere

GÆSTETILFREDSHED SOMMER SKAGEN

GÆSTETILFREDSHED SOMMER SKAGEN GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2017 - SKAGEN DANSK KYST- OG NATURTURISME 23. OKTOBER 2017 INDHOLD Data og metode 3 Overordnet tilfredshed 5 Tilfredshed med specifikke forhold på feriestedet 17 Respondent-profil

Læs mere

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune Side 1 af 11 Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune 1 Side 2 af 11 Indhold 1. Baggrund og gennemførelse 2. Virksomhedernes vurdering af erhvervsklimaet

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le INDLEDNING Lokalt Erhvervsklima 2015 et værktøj til bedre dialog mellem kommuner og virksomheder Hvis virksomhederne

Læs mere

FRIT SKOLEVALG. Konklusionshæfte. August 2017 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN

FRIT SKOLEVALG. Konklusionshæfte. August 2017 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN FRIT SKOLEVALG Konklusionshæfte August 2017 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN INDLEDNING I Danmark har forældre gennem mange år kunnet vælge mellem folkeskoler og frie

Læs mere

Kundetilfredshed i byggesagsprocessen

Kundetilfredshed i byggesagsprocessen Kundetilfredshed i byggesagsprocessen Københavns Kommune Rapport 9. september 2015 Byens Anvendelse & Byens Udvikling INDHOLD 1. BAGGRUND OG FORMÅL 2. METODE OG DATAGRUNDLAG 5 3. HOVEDRESULTATER 4. LÆRINGSPUNKTER

Læs mere

GÆSTETILFREDSHED SOMMER BILLUND

GÆSTETILFREDSHED SOMMER BILLUND GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2017 - BILLUND DANSK KYST- OG NATURTURISME 23. OKTOBER 2017 INDHOLD Data og metode 3 Overordnet tilfredshed 5 Tilfredshed med specifikke forhold på feriestedet 18 Respondent-profil

Læs mere

GÆSTETILFREDSHED SOMMER VIBORG

GÆSTETILFREDSHED SOMMER VIBORG GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - VIBORG DANSK KYST- OG NATURTURISME 27. OKT 2015 INDHOLD Overordnet tilfredshed 5 Tilfredshed med specifikke forhold på feriestedet Feriestedets specifikke spørgsmål 16 36

Læs mere

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst.

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst. Side 1 Udgivelsesdato : September 2014 Udarbejdet : Muhamed Jamil Eid René Fåborg Kristensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING OG FORMÅL 3 2 RESULTATER

Læs mere

BEDRE PSYKIATRI En landsdækkende undersøgelse

BEDRE PSYKIATRI En landsdækkende undersøgelse x BEDRE PSYKIATRI En landsdækkende undersøgelse Århus 29. marts 2011 1 1. KORT OM EPINION Epinion gennemfører specialdesignede undersøgelser af høj kvalitet, som sikrer et solidt grundlag for optimale

Læs mere

ERHVERVSKLIMAMÅLING AARHUS KOMMUNE ERHVERVS- OG BYUDVIKLING BORGMESTERENS AFDELING MAJ 2016 RAPPORT. Foto: VisitAarhus

ERHVERVSKLIMAMÅLING AARHUS KOMMUNE ERHVERVS- OG BYUDVIKLING BORGMESTERENS AFDELING MAJ 2016 RAPPORT. Foto: VisitAarhus ERHVERVSKLIMAMÅLING AARHUS KOMMUNE ERHVERVS- OG BYUDVIKLING BORGMESTERENS AFDELING RAPPORT MAJ 2016 Foto: VisitAarhus Foto: VisitAarhus INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING OG SAMMENFATNING VIRKSOMHEDERNES OVERORDNEDE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

Bedre kontakt til erhvervslivet i yderkommunerne

Bedre kontakt til erhvervslivet i yderkommunerne September 2015 Bedre kontakt til erhvervslivet i yderkommunerne Sammenlignet med resten af landet er yderkommunerne væsentligt bedre til at holde en nær kontakt til virksomhederne. Knap halvdelen af virksomhederne

Læs mere

Investorundersøgelse. FSR danske revisorer. 6. september Rapport EPINION COPENHAGEN EPINION SAIGON EPINION AARHUS

Investorundersøgelse. FSR danske revisorer. 6. september Rapport EPINION COPENHAGEN EPINION SAIGON EPINION AARHUS Investorundersøgelse FSR danske revisorer Rapport 6. september 2012 EPINION COPENHAGEN RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: +45 87 30 95 00 E: INFO@EPINION.DK W: WWW.EPINION.DK EPINION AARHUS NORDHAVNSGADE

Læs mere

HR-målingen 2. runde. Forsvarskommandoen. Rapport November 2013

HR-målingen 2. runde. Forsvarskommandoen. Rapport November 2013 HR-målingen 2. runde Forsvarskommandoen Rapport November 2013 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse Norddjurs Kommune Metode- og frafaldsrapport 5. marts 2014 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N T: +45 8 30 95 00 E: TYA@EPINION.DK W: WWW.EPINION.DK EPINION

Læs mere

Sammen om det gode erhvervsliv

Sammen om det gode erhvervsliv Helsingør Kommune vil gerne tale med dig om din virksomhed Sammen om det gode erhvervsliv Vi vil sikre gode vilkår for erhvervslivet En central del af vores vision er, at erhvervslivet har gode vilkår

Læs mere

Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder

Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder Der er kommunalvalg den 19. november 2013. I den forbindelse har Håndværksrådet i samarbejde med en række Håndværker-

Læs mere

Lokalt Erhvervsklima - hvordan går det?

Lokalt Erhvervsklima - hvordan går det? KTC 30. maj 13 Lokalt Erhvervsklima - hvordan går det? Souschef Henrik Schramm Rasmussen, DI KTC 30. maj 13 Disposition 1. Kort om analysen 2. Kommunernes rolle for erhvervslivet 3. Hovedresultaterne 4.

Læs mere

Tværgående rapport Pendler Rejsetidsgarantien - tilmeldte og ikke-tilmeldte

Tværgående rapport Pendler Rejsetidsgarantien - tilmeldte og ikke-tilmeldte Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 55 Offentligt Tværgående rapport en - tilmeldte og ikke-tilmeldte Transportministeriet Januar 2013 Baggrund for undersøgelsen Transportministeriet ønsker, at

Læs mere

Undersøgelse af erhvervsvilkårene for medlemmerne af Roskilde Borger, Håndværker- og Industriforening

Undersøgelse af erhvervsvilkårene for medlemmerne af Roskilde Borger, Håndværker- og Industriforening Undersøgelse af erhvervsvilkårene for medlemmerne af Roskilde Borger, Håndværker- og Industriforening Der er kommunalvalg den 19. november 2013. I den forbindelse har Håndværksrådet i samarbejde med en

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE. Institut for Retsmedicin Aarhus Universitet. Rapport. April 2014

BRUGERUNDERSØGELSE. Institut for Retsmedicin Aarhus Universitet. Rapport. April 2014 BRUGERUNDERSØGELSE Institut for Retsmedicin Aarhus Universitet Rapport April 2014 INDHOLD 1. OM RAPPORTEN 3 1.1 BAGGRUND OG FORMÅL 4 1.2 LÆSEVEJLEDNING 5 2. HOVEDRESULTATER 3. UNDERSØGELSENS RESULTATER

Læs mere

SCULPTURE BY THE SEA 2011

SCULPTURE BY THE SEA 2011 SCULPTURE BY THE SEA 2011 RAPPORT GÆSTEANALYSE AUGUST 2011 INDHOLD 1 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 HVOR KOMMER GÆSTERNE FRA? Side 6 3 HVORDAN BESØGES UDSTILLINGEN? Side 9 4 HVAD SYNES DE OM UDSTILLINGEN?

Læs mere

Årsrapport for 2014. Videncenter for Arbejdsmiljø. 3. marts 2015 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN

Årsrapport for 2014. Videncenter for Arbejdsmiljø. 3. marts 2015 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN Årsrapport for 2014 Videncenter for Arbejdsmiljø 3. marts 2015 EPINION COPENHAGEN RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: +45 70 23 14 23 E: INFO@EPINION.DK W: WWW.EPINION.DK EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A

Læs mere

1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100+

1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100+ Virksomhedstilfredshedsundersøgelse for Brønderslev Kommune Jobcenter Brønderslev har i samarbejde med Kommunernes Landsforening (KL) gennemført en undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med jobcentrets

Læs mere

Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014

Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014 Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014 Analyse: Afdækning af Rebild kommunes erhvervslivs temperatur, ønsker og behov mod det mål at sikre de bedst mulige rammer for etablering og udvikling. Baggrund

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 8, november 2011 27. feb 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

ADFÆRDSANALYSE HÅRDE HVIDEVARER RAPPORT 08/03/2017

ADFÆRDSANALYSE HÅRDE HVIDEVARER RAPPORT 08/03/2017 ADFÆRDSANALYSE HÅRDE HVIDEVARER RAPPORT 08/03/2017 INDHOLD 1. KONKLUSIONER 2. HÅRDE HVIDEVARER 1. Købsfrekvens 2. Forbrug 3. Loyalitet 4. Før og efter køb 5. Eksta ydelser 3. MINDRE HUSHOLDNINGSAPPARATER

Læs mere

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014 HR-målingen 3. runde Forsvarskommandoen Rapport Marts 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt

Læs mere

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort 4. februar 2 0 15 Summary for brugerundersøgelsen Brugernes holdning til rejsekortet er overordnet på niveau med sidste års undersøgelse. Dette

Læs mere

Ren By-kampagnen 2011

Ren By-kampagnen 2011 Ren By-kampagnen 2011 Aarhus Kommune, Natur & Miljø Kendskabsmåling Om kampagnemålingen 2011 Aarhus Kommune råder over et borgerpanel, som er bredt sammensat af personer over 18 år, der er bosat i Aarhus

Læs mere

Lokalt Erhvervsklima

Lokalt Erhvervsklima Lokalt Erhvervsklima > Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le V tlf.: INDHOLD INDLEDNING..........................................................................

Læs mere

GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - BORK

GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - BORK GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - BORK DANSK KYST- OG NATURTURISME 27. OKT 2015 INDHOLD Overordnet tilfredshed 5 Tilfredshed med specifikke forhold på feriestedet 16 Feriestedsspecifikke spørgsmål 36 Respondentprofil

Læs mere

Medarbejdere og lederes syn på løn og ansættelsesvilkår i staten

Medarbejdere og lederes syn på løn og ansættelsesvilkår i staten Medarbejdere og lederes syn på løn og ansættelsesvilkår i staten Personalestyrelsen København 16. juli 2010 KØBENHAVN ÅRHUS SAIGON 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion...3 2. Baggrund...4 3. Frekvenstabeller

Læs mere

Væksthusene Tabelrapport 2013 - Ad-hoc modul

Væksthusene Tabelrapport 2013 - Ad-hoc modul Væksthusene Tabelrapport 2013 - Ad-hoc modul Erhvervsstyrelsen Januar 2014 INTRODUKTION TIL RAPPORTEN REGULERING 4 EJERSKIFTE 7 RÅSTOFFER 19 METODE 22 3 INTRODUKTION TIL RAPPORTEN Denne måling indeholder

Læs mere

TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017

TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017 TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017 Indhold MEDLEMSTILFREDSHED... 4 TILFREDSHED M. ORGANISATIONEN... 5 Tilfredshedsperformance... 5 PRIORITERINGSKORT... 6 Det prioriterer medlemmerne... 6 TILFREDSHED M. YDELSER...

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

2015 KOMMUNAL SERVICEKULTUR ANALYSE

2015 KOMMUNAL SERVICEKULTUR ANALYSE 2015 KOMMUNAL SERVICEKULTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 HOVEDKONKLUSIONER...3 KOMMUNAL SERVICEKULTUR 2015...4 Læsevejledning: Indeksering...4 Læsevejledning: Prioriteringskort...5 DEN OVERORDNEDE

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING NOTAT 31. AUGUST 2015 RESUMÉ Det er i denne kortlægning blandt landets folkeskoler blevet undersøgt, hvor stor en andel

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

Ren By-kampagnen 2012

Ren By-kampagnen 2012 Ren By-kampagnen 2012 Aarhus Kommune Natur & Miljø Kendskabsmåling Om kampagnemålingen 2012 Aarhus Kommune råder over et borgerpanel med bredt repræsenterede medlemmer over 18 år - alle bosat i Aarhus

Læs mere

Trafikken bliver værre - det har konsekvenser

Trafikken bliver værre - det har konsekvenser Af Seniorchefkonsulent Annette Christensen Anch@di.dk SEPTEMBER 2017 Trafikken bliver værre - det har konsekvenser Mere end hver tredje virksomhed har det seneste år måttet stoppe produktionen på grund

Læs mere

Erhvervs-og byudvikling

Erhvervs-og byudvikling Erhvervs-og byudvikling set fra Glostrup Kommune 1. Del - Erhvervsudviklingen Af Niels Thede Schmidt-Hansen, erhvervschef i Glostrup Kommune 2. Del - Byudviklingen Af Rasmus Groth Hansen, byplanlægger

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? RAPPORT MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING OKTOBER 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD 1. Indledning og resumé 2. Indskolingen 3. Mellemtrinnet 4. Udskolingen

Læs mere

Nordsjælland lytter mindst til erhvervslivet

Nordsjælland lytter mindst til erhvervslivet Oktober 2013 Nordsjælland lytter mindst til erhvervslivet Tre ud af ti virksomheder i det gamle Frederiksborg Amt mener, at byrådene i kommunerne har været gode eller meget gode til at lytte til erhvervslivet.

Læs mere

1. Hvor tilfreds er du med kommunens overordnede erhvervsvenlighed?

1. Hvor tilfreds er du med kommunens overordnede erhvervsvenlighed? 1. Hvor tilfreds er du med kommunens overordnede erhvervsvenlighed? 2. Hvor tilfreds er du med den kommunale indsats for kompetent og hurtig sagsbehandling? - og hvor vigtigt er det for dig? - På miljøområdet?

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Notat vedr. indkomne høringssvar på Erhvervs og vækstpolitikken. Dokumentnr.

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Notat vedr. indkomne høringssvar på Erhvervs og vækstpolitikken. Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Til Økonomiudvalget Notat vedr. indkomne høringssvar på Erhvervs og vækstpolitikken Om høringen Udkastet til Københavns Kommunes erhvervs-

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere