Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. 1o. klasse) De centrale kundskabs og færdighedsområder er:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. 1o. klasse) De centrale kundskabs og færdighedsområder er:"

Transkript

1 Undervisningsplan for faget Dansk: Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. 1o. klasse) De centrale kundskabs og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale) Det skrevne sprog (læse og skrive) Sprog, litteratur og kommunikation Formål Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for sproget som det væsentligste middel til at knytte os sammen i forskellige personlige, kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil beskrive såvel den åndelige/poetiske som den materielle/historiske virkelighed i os og omkring os. Undervisningen skal tale til elevernes lyst, fantasi og engagement, så de finder glæde ved at udtrykke sig sprogligt. Den skal give dem mod og evne til at formulere sig om deres liv, drømme og anelser i samtale og fortælling. Endvidere gennem lytten, læsning, iagttagelse og skriftlig formulering at give dem redskaber til analyse, kontakt og kommunikation samt forsøge at klargøre menneskelivets grundvilkår i et alsidigt og nuanceret sprogligt samspil med andre. Undervisningen i dansk omfatter både fiktion og fakta, det fortryllende, det fantastiske, mystiske, mystiske, eventyrlige, det socialrealistiske og det faktuelle for dermed at klargøre for eleverne, hvor mangfoldigt og omfattende menneskelivet og verden er. Undervisningen skal gennem oplevelse og læsning af fortidens og vor egen tids litteratur styrke elevernes forståelse af sig selv som en del af en dansk og international sammenhæng. Danskundervisningen skal bygge på æstetisk, etisk og historisk forståelse. Derfor har undervisningen endvidere til formål at medvirke til elevernes personlighedsudvikling ved at pege på vekselvirkningen mellem sprog og virkelighed og mellem individ og fællesskab Undervisningen skal give eleverne adgang til det nordiske sprog og kulturfællesskab. Slutmål efter 9/1o klassetrin Det talte sprog: at tale forståeligt, klart og varieret i en form, der passer til situationen; at udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i en sammenhængende og disponeret form; at bruge kropssprog og stemme i en form, der passer til situationen; at bruge hjælpemidler til støtte for mundtlig fremstilling, fx tavle eller overheadprojektor; at lytte aktivt og analytisk både i samtale, fortælling og ved længere mundtlig fremstilling; at lytte til norsk og svensk med forståelse af disse sprog.

2 Det skrevne sprog læse: læseformål: Det skrevne sprog skrive: at læse sikkert og hurtigt med forståelse og indlevelse; at bruge forskellige læsemåder, der er afpasset læseformål, genre og medie; at fastholde det væsentlige af det læste i mundtlig og skriftlig form; at forholde sig åbent og analytisk til tekster fra forskelligartede medier; at opnå og vise indsigt i forskelligartede teksters og teksttypers egenart og virkemidler; at forstå og bruge forskellige trykte og elektroniske kildetyper (tekster, billeder og lyd); at målrette og kritisk udvælge, bearbejde og sammenfatte det væsentlige i teksten i forhold til at læse norske og svenske tekster med forståelse af disse sprog. at skrive forståeligt, klart og varieret i en form, der passer til situationen; at udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i en sammenhængende og disponeret form; at styre skriveprocessen fra idè til færdig tekst; at anvende og forholde sig til korrekt sprog, retstavning og tegnsætning i egne og andres tekster; at anvende layout så tekst og billeder understøtter kommunikationen; at skrive en læselig, personlig, rytmisk håndskrift med passende hastighed og skrive på computer med hensigtsmæssig skriveteknik; at indgå i dialog om egne og andres skriftlige fremstillinger;

3 at bruge informationsteknologi til at organisere, tydeliggøre og præsentere information til en bestemt målgruppe; at fastholde det væsentlige af det, de læser, hører og ser. Sprog, litteratur og kommunikation: at gøre rede for sproget som handlemulighed og anvende det i en form, der passer til situationen; at tilegne sig kundskaber om sprog og sprogbrug, bevidsthed og viden om sprogformer, om sproglig stil og korrekthed samt om sprogets virkemidler, funktion og opbygning; at have indsigt i sprog, teksters og forskelligartede mediers æstetik og gøre rede for samspillet mellem sprog, indhold, genre og situation; at tilegne sig kundskaber om dansk litterær og kulturel tradition og udvikling; at gøre rede for og vurdere etiske, æstetiske og historiske aspekter i tekster og andre udtryksformer; at fortolke, vurdere og perspektivere ældre og nyere dansk og udenlandsk litteratur samt sagprosa og andre udtryksformer på baggrund af såvel umiddelbar oplevelse som analytisk fordybelse; at gøre rede for litterære genrer, fremstillingsformer, fortælleteknikker og virkemidler og anvende dem i en form, der passer til situationen; at tilegne sig kundskaber om trykte og elektroniske medier, billedkunst, film og drama og udtryksformernes sprog og æstetik; at anvende informationsteknologi til lyd og billedforløb i fiktive og ikke fiktive udtryksformer og multimedier i en form, der passer til situationen; at søge forskellig slags information og anvende den bevidst i en passende form. De obligatoriske emner Uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsorientering og Færdselslære søges varetaget af klasselæreren på alle klassetrin. Undervisningen følger formål og slutmål, der er fastsat for folkeskolen i Fælles Mål. Delmål efter 3. klassetrin Det talte sprog: at bruge talesproget i samtale, samarbejde og fremførelse; at fortælle, hvad de er optaget af, og udtrykke sig i genrer som referat, fortælling, oplæsning og drama; at tale med om kropssprog og stemme som udtryksmiddel; at bruge hjælpemidler, når de fortæller og dramatiserer; at lytte aktivt.

4 Det skrevne sprog læse: Det skrevne sprog skrive: at læse ukendte, lette og alderssvarende tekster uden hjælp; at vise et sikkert kendskab til bogstavernes form, lyd og kombinationer; at læse forberedte tekststykker op, herunder eventyr, sagn, rim og remser; at lytte til andres oplæsning af tekster, herunder sagn, myter og salmer; at udtrykke deres egen forståelse af tekster; at gengive tekster i dramatisk form; at læse en tekst med forståelse og genfortælle handlingen. at skrive i enkle fiktive genrer som historie og eventyr; at skrive enkle tekster om egne oplevelser samt skrive ud fra fantasi, billeder og læste tekster; at skrive berettende; at skrive kronologisk; at stave til lydrette og hyppige ord i egne tekster; at skrive de små og store trykbogstaver i håndskrift; at lytte til andres tekster og læse egne tekster op i mindre grupper; at forholde sig skriftligt ved at tegne og skrive beskeder og i arbejdshæfte. Sprog, litteratur og kommunikation: at bruge sproget som middel til konfliktløsning, underholdning og formidling af viden og være opmærksomme på sprogets historisk/poetiske funktion; at tale med om samspillet mellem sprog, genre, indhold og situation; at være opmærksomme på sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i deres egne og andres tekster; at kende enkle, sproglige virkemidler; at vide, at sprog er opbygget af ord og sætninger, og at der er forskellige ordklasser; at vide, at der er forskel på det talte og det skrevne sprog; at vide, at tekster fra gamle dage kan være forskellige fra vor tids tekster; at forstå, at tekster og andre udtryksformer kan udtrykke holdninger og værdier; at samtale om tekster og andre udtryksformer ud fra deres umiddelbare oplevelse og forståelse; at kende forskellen mellem fiktion og ikke fiktion; at tale med om hovedindhold, tid, sted og handling i tekster og andre udtryksformer; at udtrykke sig i enkle produktioner med billeder, lyd og tekst samt i dramatisk form; at finde information på forskellige måder.

5 Delmål efter 6. klassetrin Det talte sprog: Det skrevne sprog læse: at bruge talesproget forståeligt og klart i fortælling samt samtale, samarbejde, diskussion, fremlæggelse og fremførelse; at udtrykke sig mundtligt i genrer som referat, kommentar, argumentation, debat, information, fortælling, oplæsning, interview, forespørgsel og drama og at oplyse om fagligt stof; at udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i sammenhængende, mundtlig form; at bruge kropssprog og stemme som udtryksmiddel afpasset efter genre; at bruge hjælpemidler, der støtter kommunikationen, bl.a. stikord og plancher; at lytte aktivt til bl.a. eventyr, sagn, myter og andre fortællinger, sange og salmer og at følge dette op med analytiske og vurderende spørgsmål at fungere som mødeleder, der styrer og konkluderer i en mindre forsamling at forstå lette norske og svenske tekster og andre udtryksformer og kende til nogle ligheder og forskelle mellem nabosprogene. at læse sikkert og med passende hastighed i både skønlitterær og faglig læsning; at bruge forskellige læsemåder oversigtslæse, punktlæse og nærlæse; at fastholde det væsentlige i en tekst ved hjælp af understregning, referat og resumé; at læse op og gengive egne og andres tekster i dramatisk form; at læse lette norske og svenske tekster. Det skrevne sprog skrive: at skrive i fiktive og ikke fiktive genrer; at skrive sammenhængende om oplevelser, erfaring, fantasi, viden og følelser; at skrive refererende, beskrivende, berettende, kommenterende og argumenterende; at indsamle stof og disponere et indhold samt skrive fra idé til færdig tekst; at bruge substantiver, verber, adjektiver og pronominer i korrekt bøjningsform i egne tekster og bruge regler for sammensætninger; at bruge nyt afsnit, sætte punktum, spørgsmålstegn og komma samt markere replikker i egne tekster;

6 at bruge illustrerende billeder i egne tekster; at skrive en sammenbundet, letlæselig brugsskrift med passende hastighed; at give respons på andres tekster og modtage respons på egne tekster efter vejledning; at bruge skrivning bevidst som hjælpemiddel i andre sammenhænge som f.eks. arbejdshæfte, logbog og hurtigskrivnings notater. Sprog, litteratur og kommunikation: at bruge sproget som middel til konfliktløsning, overtalelse, underholdning, argumentation, formidling af viden og have viden om sprogets poetiske funktion; at udtrykke viden om samspillet mellem sprog, genre, indhold og situation; at vise indsigt i sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i deres egne og andres tekster; at kende betydningen af sproglige virkemidler; at skelne mellem hel og ledsætninger, kende de vigtigste sætningsled og have viden om forskellige ordklasser og deres funktion i sproget; at kende forskelle og ligheder mellem det talte og det skrevne sprog; at kende til litteraturens foranderlighed gennem tiderne; at finde udtryk for værdier både i andres udsagn og i tekster og andre udtryksformer; at fortolke, perspektivere og forholde sig til tekster samt andre udtryksformer udfra umiddelbar oplevelse og begyndende analytisk forståelse i samspil med andre; at kende forskellige genrer inden for fiktion og ikke fiktion; at gøre rede for genre, hovedindhold, kommunikation, komposition, fortælleforhold, fremstillingsform og temaer i tekster og andre udtryksformer i samspil med andre; at udtrykke sig i drama, billeder, lyd og tekst i forskelligartede produktioner; at søge information på forskellige måder samt at forholde sig til resultaterne af denne søgning.

7 Delmål efter 9/1o klassetrin Det talte sprog: Det skrevne sprog læse: at bruge talesproget forståeligt, klart og varieret i samtale, samarbejde og diskussion; at vælge dén mundtlige genre, der passer bedst til situationen; at fremlægge og formidle stof med indsigt i, hvilken form der passer til situationen, og hvilke hjælpemidler der bedst støtter hensigten; at udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i en sammenhængende og disponeret form; at bruge kropssprog og stemme som udtryksmiddel, afpasset efter kommunikationssituation og genre; at bruge hjælpemidler, der støtter kommunikationen, og at gøre sig fri af manuskript ved mundtlig fremstilling; at lytte aktivt og forholde sig åbent, analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling; at fungere som mødeleder, der styrer og konkluderer; at forstå norsk og svensk i store træk og have kendskab til ligheder og forskelle mellem sprogene i Skandinavien. Det skrevne sprog skrive: at læse sikkert og med passende hastighed i både skønlitterær og faglig læsning; at benytte varierende læsemåder afpasset efter formålet oversigtslæse, punktlæse og nærlæse; at fastholde det væsentlige i en tekst ved hjælp af understregning, referat, resumé og notater; at læse op og gengive egne og andres tekster i fortolkende og dramatisk form; at læse norske og svenske tekster. at vælge den fiktive eller ikke fiktive genre, der passer bedst til det aktuelle skriveformål; at skrive sammenhængende, klart, bevidst reflekterende og forståeligt om fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i en form, der passer til situationen; at skrive refererende,

8 beskrivende, berettende, kommenterende, argumenterende og reflekterende; at indsamle stof og disponere et indhold på en måde, der fremmer hensigten med kommunikationen, og at styre skriveprocessen fra idé til færdig tekst; at forholde sig til formel, sproglig korrekthed i egne og andres tekster; at bruge regler for sammensætninger og afledninger i egne og andres tekster; at bruge ordbogens opslagsdel og indholdsdel og at bruge stavekontrol og autokorrektur på computer; at bruge nyt afsnit, sætte tegn og markere replikker i egne tekster; at anvende layout og bruge billeder i deres egne tekster; at skrive en læselig brugsskrift med passende hastighed; at skrive på computer med hensigtsmæssig skriveteknik; at give respons på andres tekster og modtage respons på egne tekster. Sprog, litteratur og kommunikation: at bruge og gøre rede for sproget som middel til konfliktløsning, overtalelse, underholdning, argumentation, manipulation, formidling af viden samt for sprogets poetiske funktion; at gøre rede for samspillet mellem sprog, tekst, genre, indhold og situation; at forholde sig analytisk og vurderende til sprog, sprogbrug og sprogrigtighed; at gøre rede for betydningen af sproglige virkemidler og at bruge disse; at kende forskellige sætningstyper og sætningsled samt ordklasserne og deres funktion i sproget; at kende til sprogets udvikling og mangfoldighed; at anvende viden om litteraturens foranderlighed gennem tiderne; at vurdere og perspektivere værdier og værdiforestillinger i andres udsagn samt i tekster og andre udtryksformer fra forskellige tider; at fortolke, vurdere og perspektivere tekster og andre udtryksformer; at kende forskellige genrer og deres blandingsformer inden for fiktion og ikke fiktion; at gøre rede for genre, kommunikation, komposition, fortælleforhold, fremstillingsform, tema og motiv, sprog og stil samt meningen i tekster m.v; at udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i såvel enkle som mere komplekse produktioner i en form, der passer til situationen, samt i dramatisk form. Udviklingen i undervisningen: Udviklingen i undervisningen fremgår af progressionen i de beskrevne delmål, som leder frem mod de beskrevne slutmål. Udviklingen kan beskrives som følger: 1. forløb: Klassetrin Hver enkelt elev arbejder med sit sprog i mange forskellige situationer: ved at tale, ved at genfortælle, ved at fremvise, ved at lytte til hinanden, ved at læse og skrive samt ved at udforske sproget, bl.a. gennem leg, sang og eksperimenter. Hovedvægten lægges på arbejdet med de elementære læse, skrive og stavefærdigheder.

9 Det talte sprog I 1. klasse udnyttes det behov, små elever har for at bevæge sig, hvor de til digte, rim og remser bruger krop, fingre og gebærder i rytmisk bevægelse. I bogstavindføringen bruges historier, tegning og maling, og læreren finder passende vers, hvorved man kan forbinde vejen over billede og lyd til skriftegnet. Eksempel: Bjørnen brummer bagved busken, buldrer, bumper og banker Sprogopfattelsen bliver næret gennem det daglige, fortalte eventyr, genfortælling og dramatisering af dette. I 2. klasse fortælles fabler og legender, og her er der rig lejlighed til at dramatisere eventyrene, hvilket fremmer den sproglige stimulans. I 3. klasse fortælles fra Det gamle Testamente, som opfattes som et billede på hele menneskehedens historie, og her opleves mange fremmedartede ord og udtryk, idet stemningen i Det gamle Testamentes fortælleform søges bibeholdt. Ligeledes er som en del af danskfaget hjemstavnslæren, hvor eleverne hører om og arbejder med de gamle håndværk, bondes liv, fiskerens liv osv. I dette fag siges og bruges mange gamle begreber, hvilket øger ordforrådet og opøver en god udtale. Det skrevne sprog I al ro tilegner eleverne på en Waldorfskole (Rudolf Steinerskole) sig først skrivningen og senere læsningen udfra mottoet: Først gribe, derefter begribe. Ud fra eventyr tilegnes alle konsonanterne, og ud fra gebærder tilegnes vokalerne, fordi de har en forbindende og sjælelig stemning. Hertil er skolens særlige fag, eurytmi, til stor hjælp. Efter i løbet af 1. klasse at have lært de store latinske bogstaver, lærer eleverne de små latinske bogstaver at kende. Da det er for tidligt at tale om retskrivning, bliver de fleste ord og sætninger dikteret af læreren. Eleverne skriver også selvstændigt, men mere ud fra øret, dvs. at de skriver lydskrift og bliver ikke øjeblikkeligt korrigeret. Det er vigtigt ikke at dræbe lysten til at udtrykke sig skriftligt ved ustandselige korrektioner. Ud fra det skrevne og mange gentagelser lærer de lidt efter lidt ordets korrekte stavemåde. I 3. klasse søges en overgang til en smuk håndskrift via skråskrift. Eftersom fyldepennen ar det skriveredskab, der bedst fremmer den smukke og personlige håndskrift, bruges denne fra 3. klasse og hele vejen op. På et tidspunkt kan der arbejdes med fjerpen for at forstærke fyldepennens positive virkning. Læsningen øves nu i form af en læsebog læreren selv har fremstillet ud fra tidligere kendte tekster, eller en anden egnet trykt bog. Det forventes, at de fleste elever har tilegnet sig den elementære læsning i slutningen af 3. klasse. På Østskolen bygger undervisningen på dette tidspunkt i høj grad på højtlæsningen, både i kor og individuelt. Læsefærdigheden på dette klassetrin er ikke så påtrængende nødvendig, idet den ved den rette pleje på senere klassetrin vil blomstre kraftigt op. Derfor og fordi skolen ikke benytter sig af trykte lærebøger får elever, der ikke helt har tilegnet sig læsefærdigheden, ro og god tid til at erhverve sig den i løbet af 4. klasse. På dette klassetrin øves også ordklasserne: Navneord, udsagnsord og tillægsord. Sprog, litteratur og kommunikation Der bygges på elevernes erfaringer med hverdagssprog i arbejdet med en forståelse af, at tekster er et sprog bestående af udtryk og indhold. Forskelle mellem det talte og det skrevne sprog opdages og erfares gennem sproglege, dramatisering, skrivning af breve og skriftlige og mundtlige fortællinger. Lege, dramatisering, samtaler osv. støtter den sproglige opmærksomhed og forståelse af tekster.

10 Eleverne opfordres til at læse egnet børnelitteratur hjemme, ligesom deres forældre opmuntres til højtlæsning af god litteratur. Der lægges vægt på den frie samtale med udgangspunkt i elevernes egne oplevelser eller de oplevelser, de har haft i forbindelse med stoffet. Eleverne opmuntres til at spørge og få svar på spørgsmål. I skolens begynderundervisning afviger progressionen fra folkeskolens, idet skolen lægger megen vægt på den elementære undervisning i skrivning, læsning og retskrivning kombineret med en fortællende undervisning, der især dækker området folkeeventyr, sagn, myter samt rim og remser. Skolen regner således 3. klasse for at være afslutningen på 1. danskforløb. 2. forløb: klassetrin Hovedvægten lægges på elevernes arbejde med begreber og praktiske færdigheder gennem oplevelse, udforskning og erfaring, ligesom de danskfaglige dimensioners indbyrdes sammenhænge er grundlaget for undervisningen. De elementære læse, skrive og stave færdigheder konsolideres og automatiseres. Det talte sprog I 4. klasse møder eleverne nu i kraftfulde billeder den nordiske mytologi, heltesagn og fortællinger fra Danmarkshistorien. Halvt mystisk, halvt historisk stiger fortiden frem, dramatisk og handlingsmættet. Altså mere historier end historie. Ud fra dette fortællestof er der gode muligheder for at finde stof til recitation, f.eks. fra Edda`en. Ligeledes kan man i rytmisk tale opføre små og store skuespil om emnet. I 5. klasse antager undervisningen en ny karakter. Nu skildres konturerne af en udvikling, af menneskehedens historiske gang. Eleverne hører om de store kulturhistoriske perioder, der har været, den indiske, den persiske og den ægyptiske. På baggrund af den orientalske verden træder så den græske skønhedsverden frem i myter og historie, i tragiske, gribende skæbner eller i befriende, humoristiske episoder. Ved at beskæftige sig med disse historiske kulturperioder har man mulighed for at bruge de mange oprindelige tekster, der er til rådighed, ofte i deres oprindelige form. Ved at bruge disse vers i korisk recitation forstærker man sprogkraften som så oven i købet i den gamle græske hexameter rytme inddrager hjerteog pulsslag i et harmonisk forhold og således er i stand til at bibringe en vis arbejdsro i klassen.. Ligeledes er Homers sange og Goethes Achilleus velegnet til i sproget at give en klasse et velgørende og velordnet element I 6. klasse følger Roms historie som en naturlig fortsættelse. Denne danner også baggrunden for kristendommens tilblivelse. Omkring det 12. år vågner behovet for at kunne se sammenhænge i livet. Kausalitetsbegrebet kommer nu ind som en ny færdighed hos eleverne. Her kan man med sproget arbejde med små historier i recitationsform som ballader og folkeviser. Her, som i de fleste andre fag, indgår danskundervisningen som en vigtig del i lærerens fortælling, hvor der bliver lagt vægt på den sprogligt korrekte udtale. Det skrevne sprog I 3. klasse har eleverne stiftet bekendtskab med de tre ordklasser: navneord, udsagnsord og tillægsord. I

11 4. klasse arbejdes der nu videre med dette tema, verbernes tider, intetkøn og fælleskøn, samt adjektivernes gradbøjning. Dette gøres dog ikke ud fra en meget abstrakt og systematisk form, men mere ud fra en oplevelse af kvaliteterne i nutid, fortid og fremtid. Ved afslutning af 4. klasse bør eleverne være sikre i ordklasserne: verber, substantiver, adjektiver og til en vis grad adverbier og pronomener de latinske begreber indføres i 4. eller 5. klasse. Den sammenhængende skrift med fyldepen skrives med øje for skriftens form, binding og hældning, hvilket suppleres med dynamisk tegning. Kunsten at skrive øves flittigt. På dette alderstrin er sproget helt centralt for fordøjelsen af lærestoffet. Eleverne skriver tekster til deres arbejdshæfter eller stile og digte om indholdet i fortællestoffet, og da det er så indholdsrigt, har de derfor meget på hjertet. Dette er forudsætningen for at have lyst til at skrive. Højtlæsning såvel som individuel læsning øves og retskrivningen får en fremtrædende plads. I 5. klasse øves grammatikken fortsat og retskrivningen øves bl.a. gennem diktater og genfortælling. Stadig hentes meget af danskundervisningen fra alle fag og elevernes arbejdshæfter bærer nu præg af at være mere omhyggeligt udarbejdet og opstillet i meningsfyldt sammenhæng mellem tekst og illustrationer. På dette alderstrin stimuleres eleverne til selvstændig læsning bl.a. ved besøg på biblioteket, oprettelse af klassebibliotek o.l.. I 6. klasse skal eleverne nu skrive helt selvstændige tekster som f.eks. stile. Den nyvundne evne til bevidst iagttagelse danner udgangspunkt for en ny og selvstændig skriveglæde. Der bliver fra lærerens side vejledt, men indholdet kommer fra elevernes egne tanker, følelser og erfaringer. Tekster bliver da også til stadighed hentet fra hovedfagsundervisningens fortællestof, hvilket er et vigtigt øvelsesmateriale, som bidrager til elevernes skriveglæde. Retskrivning øves nu systematisk, og korrekt ortografi er et central emne i 6. klasse. Sprog, litteratur og kommunikation Gode, skønlitterære forbilleder bliver vigtige i valg af læsestof. Der kan gives anvisninger på stilistiske virkemidler, dog uden pedanteri. Følelsen for det, som er godt skrevet, vågner hos mange. Der lægges stor vægt på elevernes mulighed for og træning i mundtligt at gengive, hvad de har set eller hørt i deres dagligdag. I nogle fag vil det være muligt og oplagt at give eleverne mulighed for at fremføre deres oplevelser eller synspunkter i form af foredrag for klassen. De kan også referere bøger, de har læst, enten skriftligt eller mundtligt. I 6. klasse arbejdes der mere bevidst med, hvordan man diskuterer og kommunikerer i en klasse. 3. forløb: Klassetrin Bearbejdelsen af oplevelser og erfaringer støttes i stigende grad af analytisk virksomhed. De danskfaglige dimensioner integreres videst muligt. Undervisningen i litteraturforståelse bygger på samvær og samtale om litteratur med udgangspunkt i elevernes umiddelbare oplevelse og forståelse af litterære tekster, både oplæste og selvlæste. Begyndende analytisk forståelse af sammenhænge mellem sprog, genre, handlingsforløb, personer og miljø samt synsvinkler spiller en vigtig rolle i arbejdet med litteratur og andre udtryksformer.

12 Det talte sprog Hver morgen indledes med det, der benævnes den rytmiske del. Her siges der et morgenvers, og der synges eller reciteres tekster, der har relation til enten hovedfaget eller til årstidens fester f.eks. juletid, påsketid, Mikaelstid. Læreren bestræber sig på at kombinere træningen i udenadslære med stemmetræning og artikulation, ligesom nogle af de valgte tekster kan lægge op til senere samtaler eller diskussioner. Det søges at lave en teaterforestilling hvert år fra den første til den ældste klasse. Dette styrker både evnen for empati, socialitet, kunstnerisk udtryk, hukommelse og sprogbevidsthed. Fra 7. klasse vil stykkerne være skrevet på mundret dansk med mindre der vælges et fremmedsproglig stykke og hver enkelt elev vil blive tildelt en rolle, der stiller store udfordringer til ham eller hende. Også kropssproget bliver trænet gennem en nøje tilrettelagt personinstruktion. Emnerne vil ofte være af historisk art, idet sådanne dramatiske tekster med en blanding af humor og tragedie vil få eleverne til at gå dybt ind i rollerne. Der arbejdes med samtale og længere mundtlig fremstilling samt med mødeteknik og bevidstgørelse om forskellige former for debat. Det skrevne sprog I 7/8 klasse fortsætter arbejdet med selvstændig tekstfremstilling. Læreren sørger for, at dette går gennem alle hovedfagsperioder. På denne måde vækkes sansen for, at de forskellige temaer kræver forskellig stilart. Skildringen af et kemiforsøg har en helt anden saglighed end skildringen af en historisk fortælling. I de helt selvstændige stile lægges der vægt på evne til en nær og sansemættet iagttagelse. Som et nyt tema nærmer man sig forsigtigt elevernes eget indre rum: sproget som instrument for at skildre følelser og oplevelser af personlig art, såsom glæde, sorg, skuffelse eller vrede. Det er også vigtigt at vise, hvordan sproget har former, som udtrykker fine følelser og nuancer, og at det har en iboende rigdom og visdom, som ikke må gå tabt. Det overordnede er glæden ved at læse. Derfor stimuleres eleverne til at læse meget og helst god litteratur udenfor skolens rammer, og til at besøge biblioteket, og det kan ske i samarbejde med hjemmet. Eleverne får også til opgave at læse en eller flere bøger, som de derefter giver skriftligt eller mundtligt referat af. I 8/9 klasse er de skriftlige opgaver delt i to. På den ene side skal eleverne lære at bruge et sagligt sprog. På den anden side er sproget det vigtigste instrument til at udtrykke det stærke indre liv, som lever i unge mennesker. Et mål for danskundervisningen er, at sproget efterhånden bliver deres helt eget kunstneriske udtryksmiddel. Derfor er det meget ønskeligt, om eleverne kommer til at læse meget og bliver glad for god litteratur. Dermed vil de begynde at kunne genkende stilistiske virkemidler og blive kendt med de vigtigste forfattere. Stadig spiller tekstarbejdet i hovedfag en vigtig rolle. Både her og i de rene danskopgaver vil det være aktuelt at finde arbejdsområder for en procesorienteret skrivning, som i sin videre udvikling til det færdige resultat vil være præget af en stærk bearbejdning. Grammatikken repeteres til stadighed, ligesom den øves i engelsk og tysk. Det bestræbes at bibringe eleverne den viden, at en stor del af de mange tilsyneladende uoverskuelige vanskeligheder i grammatikken vil kunne forsvinde eller i hvert fald blive formindskede ved at lære at stille de rigtige spørgsmål. Således kan grammatikundervisning blive til livsundervisning. I 8. klasse arbejdes med biografier af historiens store mænd og kvinder, og også forfattere som H. C. Andersen og Oehlenschläger kan tages op. Man læser og diskuterer avisartikler, og eleverne kan

13 ofte med fordel og stor glæde lave deres egen avis og dermed optræde som journalister, redaktører osv. Litteraturhistorien bliver i 9. klasse vigtig. Som i alle andre fag på Østskolen er pensum i dansk præget af, at Waldorfskolens læseplan egentlig sigter mod 12 skoleår. Når Østskolen slutter ved 1o. klasse, må det pensum, man eventuelt måtte kende fra 12 årige Rudolf Steinerskoler, forekomme ret anderledes end Østskolens. I 9/1o klasse behandles Idealismen i litteraturens verden Goethes og Schillers liv og værk, ligesom litterære strømninger i dansk litteratur bliver behandlet. Det omhandler dansk litteratur fra: Oehlenschläger og H.C. Andersen, over J.P. Jakobsen og Herman Bang til nyere forfattere og digtere. Humor er et meget vigtigt tema fra 7/8 skoleår og opefter. Der kan læses Storm.P., Johann Herman Wessel, Holberg, Shakespeare (En Skærsommernats Drøm), Barske Børnerim og så videre. Eleverne refererer bøger efter eget valg. Stilskrivningen fortsætter med at udvikle studiet af stilistiske virkemidler og lægger i 9. klasse vægt på at udtrykke tanker og ideer, f.eks. i form af debat eller artikler med et ikke alt for kompliceret indhold. Avis og ugebladssprog eller ungdommens jargon bliver undersøgt og studeret. Eleverne bliver også gjort bekendt med andre stiltyper, som juristsprog, bureaukratisprog osv. Sprog, litteratur og kommunikation Med udgangspunkt i sammenhæng mellem indhold, betydning og form arbejdes der med samspillet mellem genre, teksttype, sprog, indhold og situation, sprogets muligheder og sprogets og teksters æstetik. Med udgangspunkt i elevernes oplevelse og forståelse af litterære tekster og andre udtryksformer arbejdes der med analyse, fortolkning og vurdering af både indhold og udtryk. Arbejdet med at analysere, fortolke, vurdere og perspektivere foregår i små og større fællesskaber, men også elevernes individuelle tekstarbejde prioriteres. Elevernes alsidige personlige udvikling I danskfaget arbejdes bevidst med at styrke denne udvikling gennem anvendelse at det overordnede læringssyn, der er beskrevet i skolens formål. Derudover bidrager faget gennem det faktum, at dansklæreren ofte frem til 8. klasse vil være klasselærer for den enkelte klasse. Skolen har et godt samarbejde mellem skole og hjem. Dette kommer til udtryk gennem nogle fællesarrangementer i løbet af året, hvor forældre inviteres til at se eleverne vise noget af det, der arbejdes med i de forskellige fag, og vise, hvor langt de er nået. På denne måde får forældrene en dybere og mere indsigtsfuld oplevelse af elevernes standpunkt. Ligeledes viser klasserne som beskrevet flere teaterforestillinger i løbet af skoletiden. På Østskolen anses det for væsentligt, at eleverne i løbet af skoletiden modtager mange og forskelligartede oplevelser. Skolen prioriterer således en aktiv praksis med ekskursioner og lejrskoler gennem hele skoleforløbet. Indtil 6. klasse forberedes disse aktiviteter bl.a. som led i danskundervisningen. Der kan være tale om udflugter til bondegårde, biavlere, vikingeborg, håndværkere med rødder i historisk håndværk osv. Senere er klasserejserne lagt an på andre oplevelsesformer, som f.eks. en uge på Bornholm, cykeltur i Tyskland, bjergvandring i Alperne, kunsttur i København m.m. Skolens undervisningsplan er i øvrigt tilrettelagt, så eleverne vil møde faglige og personlige udfordringer af vidt forskellig art. Det er en del af skolens læringssyn, at undervisningen i bred forstand skal stille krav til

14 menneskets mange forskellige intelligenser. Håndens og åndens arbejde forudsættes lige vigtige, og fag af den mere rekreative art findes ikke på skemaet. Måden at kommunikere og tale til hinanden på forudsætter en løbende, aktiv indsats fra lærere og elever, og denne del af elevernes alsidige udvikling indgår også i danskfaget, hvor der arbejdes med mange af elementerne i den sproglige opmærksomhed. I arbejdet med skolens undervisningsmiljøplan inddrages eleverne i betydende og mærkbare beslutninger om eget miljø alt efter alderstrin. De præsenteres for arbejdsmarkedets opbygning til varetagelse af arbejdsmiljøspørgsmål, som i skolen analyseres i en demokratisk, en sikkerheds og sundheds, en biologisk, en global og økologisk optik. Eleverne arbejder hele skoletiden igennem med dansk i næsten alle fag. De fleste fag som dansk, historie, geografi, matematik, fysik, kemi, biologi, geografi, zoologi, botanik betegnes som hovedfag. I disse fag undervises der i 3 4 ugers perioder, og de bliver læst som to sammenhængende lektioner. En klasse kan f.eks. have dansk hver dag i 3 uger fra kl. 8:15 9:55. Fagene skifter og kaldes hovedfagsperioder. På denne måde bliver der arbejdet intensivt og sammenhængende med et fag et stykke tid, hvorefter det lægges til side til fordel for noget nyt, og senere bliver taget op igen. Da eleverne selv skriver deres arbejdshæfter, enten fra en tekst på tavlen, en oplæst tekst eller ved egen formulering, bruger de i høj grad også faget dansk i andre fag, som f.eks. historie, geografi, biologi, astronomi og i særlig grad i de naturvidenskabelige fag som fysik og kemi, hvor de opøves til selvstændigt at formulere sig klart og tydeligt ud fra de fænomener, de har set og hørt om. Det er skolens idé, at oplæringen i brugen af det danske sprog på alle planer er helt centralt, når skolen skal forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog:

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog: Fagplan for dansk Skolens formål med faget dansk følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Stk. 1. Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en

Læs mere

Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog

Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog bruge talesproget forståeligt og klart i samtale, samarbejde, diskussion, fremlæggelse og fremførelse udtrykke sig mundtligt i genrer som referat, kommentar,

Læs mere

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne i 1. klasse har tilegnet sig kundskaber og Det talte sprog Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige

Læs mere

D A N S K. Dansk er et sprog, og sprog er på én gang et fælles og et personligt anliggende.

D A N S K. Dansk er et sprog, og sprog er på én gang et fælles og et personligt anliggende. D A N S K Dansk er et sprog, og sprog er på én gang et fælles og et personligt anliggende. Fælles, fordi der i vores måde at kommunikere på, ligger spor af den verdensforståelse, det livssyn og den etik,

Læs mere

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk 1 Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk Øresunds Internationale Skole læseplan for dansk. Formål: Undervisningen skal fremme og udvikle

Læs mere

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 I 5. klasse bliver eleverne undervist og opdraget til at leve i et demokratisk samfund. Undervisningen vil derfor være præget af en demokratisk tankegang, ved at

Læs mere

Årsplan for dansk i 6. 7. kl. 2006/07. Læse op og gengive egne og andres tekster i dramatisk form Læse lette norske og svenske tekster

Årsplan for dansk i 6. 7. kl. 2006/07. Læse op og gengive egne og andres tekster i dramatisk form Læse lette norske og svenske tekster Formål: Formål for faget: Citat fra Fælles Mål Dansk faghæfte 1 anno 2003 Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Fagplan for dansk på Bakkelandets Friskole

Fagplan for dansk på Bakkelandets Friskole Fagplan for dansk på Bakkelandets Friskole Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for sproget, som det væsentligste middel til at

Læs mere

Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg)

Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg) Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg) Der undervises i dansk på alle klassetrin (1.-9. klasse) De centrale kundskabs- og færdighedsområder er:! Det talte sprog (lytte og tale)! Det skrevne sprog (læse

Læs mere

Årsplan for danskundervisningen i 5. klasse 2014-15

Årsplan for danskundervisningen i 5. klasse 2014-15 Årsplan for danskundervisningen i 5. klasse 2014-15 Faglige trinmål for faget fra 5.-6. klasse: Det talte sprog - bruge talesproget forståeligt og klart i samtale, samarbejde, diskussion, fremlæggelse

Læs mere

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Årgang 11/12 Side 1 af 9 Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som

Læs mere

Læseplan med del- og slutmål for faget dansk på Bøvling Friskole

Læseplan med del- og slutmål for faget dansk på Bøvling Friskole Efter 2. klasse prioriteres følgende højt: Sproglig opmærksomhed Bogstavindlæring/repetition Angrebsteknikker til stavning/læsning stavelsesdeling (prikke vokaler) morfemdeling (deling efter ordets stamme)

Læs mere

Fælles Mål. Faghæfte 1. Dansk

Fælles Mål. Faghæfte 1. Dansk Fælles Mål Faghæfte 1 Dansk Fælles Mål Faghæfte 1 Dansk Publikationen indgår i Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie som nr. 9-2003 Grafisk tilrettelæggelse: Schwander Kommunikation 1. udgave, 1. oplag,

Læs mere

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Læringsmål på NIF Dansk for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Yngste trinnet 2. 3.klasse Det talte sprog bruge sproget til samarbejde stå foran klassen og tale højt og tydeligt; artikulation

Læs mere

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog.

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog. . bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk Indskoling. Fælles mål efter bruge talesproget i samtale, samarbejde

Læs mere

Rudolf Steiner skolen

Rudolf Steiner skolen Undervisningsplan dansk Rudolf Steiner skolen Formål og værdigrundlag Undervisningsplaner med slut- og delmål Skolens formål Rudolf Steiner skolen er en friskole, som tilbyder undervisning fra børnehaveklassen

Læs mere

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse).

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale)

Læs mere

Undervisningen skal tale til elevernes lyst, fantasi og engagement, så de finder glæde ved at udtrykke sig sprogligt.

Undervisningen skal tale til elevernes lyst, fantasi og engagement, så de finder glæde ved at udtrykke sig sprogligt. Haubro Friskole Fagplan for faget dansk. Formål: Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse af sproget, som det væsentligste middel til at knytte os sammen

Læs mere

Delmål, 3.klasse Det talte sprog Det skrevne sprog - læse Det skrevne sprog skrive Sprog, litteratur og kommunikation

Delmål, 3.klasse Det talte sprog Det skrevne sprog - læse Det skrevne sprog skrive Sprog, litteratur og kommunikation Delmål, 3.klasse Det talte sprog Det skrevne sprog - læse Det skrevne sprog skrive Bruge talesproget i samtale, samarbejde, diskussion, fremførelse og at kunne sætte ord på egne følelser. Give mundtligt

Læs mere

Fagplan Dansk. Slutmål efter 9. klassetrin. Formål:

Fagplan Dansk. Slutmål efter 9. klassetrin. Formål: Fagplan Dansk Formål: Formålet med danskundervisningen er at fremme elevernes forståelse for dansk sprog og litteratur, samt evnen til at udtrykke tanker og meninger i et klart, personligt og nuanceret

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Indholdsfortegnelse: Bekendtgørelse af lov om folkeskolen... 1 Faglig kalender... 2 Faste aktiviteter og materialer:... 3 Fælles mål... 4 Sociale mål for syvende klasserne:... 8 Bekendtgørelse af lov om

Læs mere

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag.

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. TYSK Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. Formål: Det er formålet med undervisning i tysk, at eleverne tilegner sig færdigheder og kundskaber, der gør det muligt for dem

Læs mere

Årsplan i 6. klasse 2012/2013 Henrik Kirkegaard

Årsplan i 6. klasse 2012/2013 Henrik Kirkegaard Indholdsfortegnelse: Bekendtgørelse af lov om folkeskolen...1 Faglig kalender...2 Faste aktiviteter og materialer:...3 Fælles mål...3 Bruge ordbogens opslagsdel samt stavekontrol og autokorrektur på computer...4

Læs mere

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Objective/ Formål OMRÅDE Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Det talte sprog Year Learning Outcomes Activities/Assessments

Læs mere

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4 Undervisningsplan for faget dansk Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget dansk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2 Undervisningsplanens

Læs mere

Årsplan for 4. klasse (dansk)

Årsplan for 4. klasse (dansk) Årsplan for 4. klasse (dansk) Periode Emne/ fokuspunkt Mål Handleplan Evaluering Aug okt. Vi tager på lejrskole d. 28.-30. August. Helt ærligt H.C.A. forløb At give et indblik i og overblik over, hvad

Læs mere

Bogklubben: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration

Bogklubben: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration Bogklubben. Projektet henvender sig til dansk i 6. klasse. Målet er at eleverne: Arbejder med procesorienteret skrivning i et skolesamarbejde Arbejder med i fællesskab at udvikle en spændende fortælling

Læs mere

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling.

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling. Fællesmål efter bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk fremlægge, referere, fortælle og dramatisere give

Læs mere

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole.

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole. Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole 2013-14 Det talte sprog. Fælles Mål kunne lede møder og styre diskussioner udvikle et nuanceret ordog begrebsforråd fremlægge og formidle stof

Læs mere

Årsplan for 3. klasse dansk

Årsplan for 3. klasse dansk Årsplan for 3. klasse dansk På følgende sider er min oversigt over danskundervisningen i 3. klasse i skoleåret 2013/2014. Da jeg anser det for vigtigt, at der er plads til elevernes interesse, samt pludselige

Læs mere

Årsplan for dansk i 4.klasse

Årsplan for dansk i 4.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 4.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Årsplan for 3. klasse (dansk)

Årsplan for 3. klasse (dansk) Årsplan for 3. klasse (dansk) Målene indenfor det talte og det skrevne sprog og i sprog, litteratur og kommunikation er trinmål efter 4. klasse. Det forventes derfor ikke at eleverne kan opfylde disse

Læs mere

Årsplan for 4. klasse (dansk)

Årsplan for 4. klasse (dansk) Årsplan for 4. klasse (dansk) Periode Emne/ fokuspunkt Mål Handleplan Evaluering Aug okt. Helt ærligt Reklamer: trykte og digitale At give et indblik i og overblik over, hvad grundbogen vil byde på i løbet

Læs mere

Undervisningsplaner. Dansk

Undervisningsplaner. Dansk Undervisningsplaner Stadil-Vedersø Friskole tilbyder undervisning inden for følgende fagrække, der er nærmere beskrevet i det efterfølgende. Der arbejdes i alle skolens fag ud fra Undervisningsministeriets

Læs mere

Fællesmål for faget dansk på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner

Fællesmål for faget dansk på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner Fællesmål for faget dansk på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING. Side 2 FORMÅL. Side 2 SLUTMÅL. Side 3 DELMÅL.. Side 3 TRINMÅL FOR DE FORSKELLIGE

Læs mere

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering 33-34 Vi kommer godt i Skriftlige opgaver gang: Hvad kan vi huske? Min sommerferie Skrive, tegne

Læs mere

Undervisningsplan. Fag : Dansk

Undervisningsplan. Fag : Dansk Tillæg til undervisningsministeriets fagmål (fælles mål). Fag : Dansk Gældende for Frederikssund Private Realskole. Undervisningsplan. Forord Det er skolens opgave at drive prøveforberedende undervisning.

Læs mere

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Evaluering Samtale og dialog deltage i samtale og kunne veksle mellem at lytte og ytre sig tale om sprog videreudvikle og nuancere ordforråd

Læs mere

Årsplan for dansk i 6.klasse

Årsplan for dansk i 6.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 6.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Undervisningsplan med slut og delmål

Undervisningsplan med slut og delmål Undervisningsplan med slut og delmål Østskolen tilbyder undervisning inden for følgende fagrække: Humanistiske fag: Dansk på 1 1o klassetrin Engelsk på 1 1o klassetrin Tysk på 1 1o klassetrin (ikke færdig)

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Årsplan i dansk 9.klasse Ahi Internationale Skole 2012-2013. Analyse & fortolkning (mundtligt)

Årsplan i dansk 9.klasse Ahi Internationale Skole 2012-2013. Analyse & fortolkning (mundtligt) Årsplan i dansk 9.klasse Ahi Internationale Skole 2012-2013. Analyse & fortolkning (mundtligt) Fra div. grundbøger for 9.klasse, herunder Kanon Dansk i niende (incl. arbejdsbog) Lærerkopier Forfatterskab:

Læs mere

Kiki af Kasper Kjeldgaard Stoltz

Kiki af Kasper Kjeldgaard Stoltz 1/6 Kiki af Kasper Kjeldgaard Stoltz Niveau 5. - 6.klasse Varighed 14-16 lektioner Faglige mål I dette forløb arbejder eleverne gennem filmanalyse af Kiki den lille heks, med overgangen fra barn til ung.

Læs mere

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin:

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin: DANSK Basismål i dansk på 1. klassetrin: at kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig at udvikle ordforrådet, bl.a. ved at fortælle om et hændelsesforløb at gengive og udtrykke sig i tegning, drama eller

Læs mere

Læreplan for faget dansk

Læreplan for faget dansk Læreplan for faget dansk Signalement af faget Dansk Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 10. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale) Det skrevne

Læs mere

STORY STARTER FÆLLES MÅL. Fælles Mål DET TALTE SPROG DET SKREVNE SPROG - SKRIVE DET SKREVNE SPROG - LÆSE SPROG, LITTERATUR OG KOMMUNIKATION

STORY STARTER FÆLLES MÅL. Fælles Mål DET TALTE SPROG DET SKREVNE SPROG - SKRIVE DET SKREVNE SPROG - LÆSE SPROG, LITTERATUR OG KOMMUNIKATION Læringsmål Udtryk og find på idéer via gruppediskussioner. Forklar, hvordan scenerne hænger sammen og skaber kontinuitet, samt hvordan de danner grundlaget for en historie, et stykke eller et digt. Lav

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Dansk i fjerde Hjerm Skole Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Folkeskolens formål 1 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre

Læs mere

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt.

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Årsplan ⅚ klasse dansk 2013/14 Introduktion til mat i 5/6 klasse Vejle Privatskole 13/14: Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Udgangspunktet

Læs mere

DANSK. undervisningen give eleverne et grundlag for en personligt og ansvarlig stillingtagen og handling overfor medmennesket og naturen.

DANSK. undervisningen give eleverne et grundlag for en personligt og ansvarlig stillingtagen og handling overfor medmennesket og naturen. DANSK FORMÅL FOR FAGET Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en kilde til udvikling af personlig og kulturel identitet, der bygger på æstetisk, etisk og historisk

Læs mere

Læseplan for dansk 1. 9. klassetrin

Læseplan for dansk 1. 9. klassetrin Læseplan for dansk 1. 9. klassetrin Grundlaget for undervisningen er en sproglig bevidsthed samt de danskfaglige dimensioners indbyrdes sammenhæng og deres betydning for elevernes personlige, sociale og

Læs mere

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Delma l for Danish Det talte Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Fortælle hvad man har oplevet Fremlægge, fortælle, forklare og interviewe

Læs mere

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Evaluering Samtale og dialog deltage i samtale og kunne veksle mellem at lytte og ytre sig tale om sprog videreudvikle og nuancere ordforråd

Læs mere

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling.

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling. Årsplan for dansk i yngste klasse. 1. halvdel af skoleåret 2013/2014 Årsplanen tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Dansk, Trinmål efter 2. klassetrin Ret til ændringer forbeholdes Danskundervisningen

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. ÅRSPLAN FOR 8.klasse i skoleåret 2012-2013 PÅ AHI INTERNATIONALE SKOLE. Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN Del- Og slutmål Dansk 1. - 9. klasse

UNDERVISNINGSPLAN Del- Og slutmål Dansk 1. - 9. klasse UNDERVISNINGSPLAN Del- Og slutmål Dansk 1. - 9. klasse Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for sproget, som det væsentligste middel til at knytte os

Læs mere

Årsplan for dansk 7.x 2014-2015 SJ

Årsplan for dansk 7.x 2014-2015 SJ Formålet med faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Med nedenstående tilføjelse af delmål og slutmål til vores læreplan har vi haft til hensigt at opfylde lovens krav.

Med nedenstående tilføjelse af delmål og slutmål til vores læreplan har vi haft til hensigt at opfylde lovens krav. Dansk Folketinget har d. 18. maj 2005 vedtaget en lov (nr. 336 af 18. maj 2005), der vedrører friskoler. I loven står der, at friskolerne skal opstille delmål og slutmål for undervisningen, og at opstillingen

Læs mere

H. C. ANDERSEN Af Anders Korsgaard Pedersen

H. C. ANDERSEN Af Anders Korsgaard Pedersen 1/7 H. C. ANDERSEN Af Anders Korsgaard Pedersen Niveau 4. - 6.klasse Varighed 12-14 lektioner Faglige mål I dette forløb skal eleverne lære Danmarks største forfatter at kende gennem tre udvalgte eventyr

Læs mere

Engelsk: Slutmål efter 9. klassetrin

Engelsk: Slutmål efter 9. klassetrin Engelsk: Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse Lærer: Suat Cevik Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer

Læs mere

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin Læseplan faget engelsk 1. 9. klassetrin Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig

Læs mere

Bent Haller Af Louise Molbæk

Bent Haller Af Louise Molbæk 1/7 Bent Haller Af Louise Molbæk Niveau 5. - 6.klasse Varighed 16-20 lektioner Faglige mål Målet med forløbet om Bent haller er, at eleverne får kendskab til forfatterskabet generelt, dvs. hans forskellige

Læs mere

Årsplan dansk 4. klasse 2012/13 Lone Telling & Susanne Salling

Årsplan dansk 4. klasse 2012/13 Lone Telling & Susanne Salling Pædagogiske overvejelser Vi vil, når det er hensigtsmæssigt, arbejde med Cooperative Learning, som er en arbejdsform, der engagere og aktivere eleverne i interaktion med hinanden og underviseren. Kort

Læs mere

Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK.

Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK. Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK. Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget dansk og plan 3. forløb, der dækker 5.- 6.- klassetrin. Derfor vil der være emner,

Læs mere

ÅRSPLAN DANSK UDSKOLING 2014-15

ÅRSPLAN DANSK UDSKOLING 2014-15 Digital undervisning - ipad: I udskolingen er undervisningen digital i de fleste timer, da alle elever bruger den af skolen udleverede ipad som platform. Der vil derfor, for så vidt muligt, ikke have bøger

Læs mere

Årsplan 9. årgang 2012/ 2013

Årsplan 9. årgang 2012/ 2013 Årsplan 9. årgang 2012/ 2013 Uge Emne/aktiviteter Mål Materialer 33 36 36 kanotur Kim Fupz forfatterskab novelle gøre rede for og beherske betydningen af sproglige og stilistiske virkemidler gøre rede

Læs mere

Historie 4. klasse. Evaluering. Indholdsplaner undervisningens faglige indhold

Historie 4. klasse. Evaluering. Indholdsplaner undervisningens faglige indhold Evaluering Indholdsplaner undervisningens faglige indhold Kan man være sikker på, at alle faglige områder inden for et fag er blevet berørt, blot fordi eleverne har fået det antal lektioner, som er tildelt

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN Del- Og slutmål Engelsk 1. 9. klasse

UNDERVISNINGSPLAN Del- Og slutmål Engelsk 1. 9. klasse UNDERVISNINGSPLAN Del- Og slutmål Engelsk 1. 9. klasse Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk

Læs mere

Årsplan Dansk 5.a 2014/2015

Årsplan Dansk 5.a 2014/2015 Årsplan Dansk 5.a 2014/2015 Undervissningen knytter sig til fælles mål for dansk, trinmål efter 6. Klassetrin samt læseplanen for 5 og 6. Klasse. De elementære læse-, skrive- og stavefærdigheder udvikles

Læs mere

Undervisningsplaner med slut- og delmål for Faarevejle Fri- og Efterskole Friskoleafdelingen 2008/2009

Undervisningsplaner med slut- og delmål for Faarevejle Fri- og Efterskole Friskoleafdelingen 2008/2009 Undervisningsplaner Undervisningsplaner med slut- og delmål for Faarevejle Fri- og Efterskole Friskoleafdelingen 2008/2009 Dansk, herunder morgensang Delmål Efter 2. klassetrin Det talte sprog - bruge

Læs mere

Læringsmål: Årsplan 2015-2016. Dansk. 2.klasse. Mål

Læringsmål: Årsplan 2015-2016. Dansk. 2.klasse. Mål Årsplan 2015-2016 Dansk 2.klasse Mål Formålet med undervisningen i dansk er, at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig

Læs mere

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Årsplan dansk skoleåret 2011/12 for 6.a og 6.c

Årsplan dansk skoleåret 2011/12 for 6.a og 6.c Årsplan dansk skoleåret 2011/12 for 6.a og 6.c Mundtlig fremstilling: Læseteknikker: Oversigtlæsning, punktlæsning og nærlæsning. Tekst- og sprogiagttagelse, forståelse af litterære, fag- og sagtekster

Læs mere

Tandslet Friskole. Slutmål for dansk

Tandslet Friskole. Slutmål for dansk Tandslet Friskole Slutmål for dansk Marts 2013 På Tandslet Friskole arbejder vi ud fra de samme mål, som man gør i folkeskolen - Fælles Mål. På grund af skolens pædagogiske tilgang til undervisningen,

Læs mere

Læsning og læseforståelse i skønlitteratur og fagtekster

Læsning og læseforståelse i skønlitteratur og fagtekster 1/7 Læsning og læseforståelse i skønlitteratur og fagtekster Af Lena Bülow-Olsen Niveau 4. - 6.klasse (måske 5. 6. klasse) Varighed 10 14 lektioner Faglige mål Eleverne skal i dette kapitel arbejde med

Læs mere

Årsplan dansk - 3. klasse

Årsplan dansk - 3. klasse M 13.08 20.08 27.08 03.09 Kunst Sommer- Læsekursus oplevelser 3.-4. O Norsk svensk Pennevenner F 10.09 17.09 24.09 01.10 8.10 Læsekursus Palle Faglig læsning Drenge- Pige emne 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Læs mere

Årsplan for dansk i Klasse 2016/2017

Årsplan for dansk i Klasse 2016/2017 Årsplan for dansk i 6.-7. Klasse 2016/2017 Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig

Læs mere

Med nedenstående tilføjelse af delmål og slutmål til vores læreplan har vi haft til hensigt at opfylde lovens krav.

Med nedenstående tilføjelse af delmål og slutmål til vores læreplan har vi haft til hensigt at opfylde lovens krav. Engelsk Folketinget har d. 18. maj 2005 vedtaget en lov (nr. 336 af 18. maj 2005), der vedrører friskoler. I loven står der, at friskolerne skal opstille delmål og slutmål for undervisningen, og at opstillingen

Læs mere

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed.

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed. Fag Formål Indhold Undervisningsmeto der Engelsk 3. 8. klasse Faget er skemalagt på alle nævnte klassetrin, men indgår også i fagdag. Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig

Læs mere

Formål for faget. Signalement af faget

Formål for faget. Signalement af faget Formål for faget Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for sproget, som det væsentligste middel til at knytte os sammen i forskellige personlige, kulturelle,

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan for ØRNEGRUPPEN, dansk 2010-2011 Udarbejdet af Jane Kinnberg og Mark Chapman, Aalborg Friskole. UGE Emne Faglige formål? Sociale formål? Hvordan (metoder)? 33, 34, 35 ISPIGEN. Bruge talesproget

Læs mere

" Mål for læsning på Vinding Skole."

 Mål for læsning på Vinding Skole. Februar 1999. I forbindelse med " Skoleplanen for Vinding Skole 98/99 " blev det besluttet at udarbejde " Mål for læsning på Vinding Skole." En arbejdsgruppe bestående af Lauge Høj, Vibeke Kristensen og

Læs mere

Årsplan for 4.A Brobyskolerne, Allested-Vejle afd. Hanna Vett 2013-2014. Indhold

Årsplan for 4.A Brobyskolerne, Allested-Vejle afd. Hanna Vett 2013-2014. Indhold Indhold Status... 2 Fagligt... 2 Socialt... 2 Sociale mål:... 2 Fysisk... 2 Klassens lærere... 2 Overordnet kalenderplan 2013 2014... 3 Dansk... 5 Formål... 5 Trinmål... 5 Det talte sprog... 5 Det skrevne

Læs mere

På Korsvejens Skole medtænker vi følgende læse- og læringsmodel i den daglige undervisning:

På Korsvejens Skole medtænker vi følgende læse- og læringsmodel i den daglige undervisning: Hvad er en læsehandleplan for os her på På har vi en læsehandleplan for at have et fælles sprog, når vi taler læsning. Heraf følger naturligt at læsning foregår i alle fag. Læsehandleplanen er desuden

Læs mere

FRISKOLEN I STARREKLINTE. Starreklinte, august 2011 UNDERVISNING. faget DANSK

FRISKOLEN I STARREKLINTE. Starreklinte, august 2011 UNDERVISNING. faget DANSK FRISKOLEN I STARREKLINTE Starreklinte, august 2011 UNDERVISNING i faget DANSK Indholdsfortegnelse: Dansk 1. Generelt for faget dansk.... 3 2. Formål for faget dansk...... 4 3. Slutmål..... 5 5 Det skrevne

Læs mere

It i Fælles mål 2009 - Dansk

It i Fælles mål 2009 - Dansk It i Fælles mål 2009 - Dansk Markeringer af hvor it er nævnt. Markeringen er ikke udtømmende og endelig. Flemming Holt, PITT Aalborg Kommune Formålet for faget dansk Formålet med undervisningen i faget

Læs mere

Indholdsbeskrivelse for faglig årsplan. Fag Dansk FSA Stevns Gymnastik- & Idrætsefterskole Lærer Kirsten Høgenhaug Årgang 2012/13

Indholdsbeskrivelse for faglig årsplan. Fag Dansk FSA Stevns Gymnastik- & Idrætsefterskole Lærer Kirsten Høgenhaug Årgang 2012/13 Indholdsbeskrivelse for faglig årsplan Fag Dansk FSA Stevns Gymnastik- & Idrætsefterskole Lærer Kirsten Høgenhaug Årgang 2012/13 Ved skoleårets start udleveres en detaljeret læseplan for årets timer, med

Læs mere

Årsplan Dansk 3. klasse 2013/2014 Grindsted Privatskole

Årsplan Dansk 3. klasse 2013/2014 Grindsted Privatskole Dansk 3. klasse: Forma let med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forsta else af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

DANSK. GIDEONSKOLEN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål

DANSK. GIDEONSKOLEN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål DANSK GIDEONSKOLEN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål 1 KOMMENTAR Følgende opstillinger lægger især vægt på materialerne til skriftlig dansk på Gideonskolen. Dog er stile, større

Læs mere

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin Fagplan for tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Dansk på Viby Friskole

Dansk på Viby Friskole Dansk på Viby Friskole Formålet for faget dansk Danskundervisningen på Viby Friskole lever op til samtlige af de trinmål, der er beskrevet i Undervisningsministeriets krav til centrale kundskaber og færdigheder

Læs mere

Rollespil Lærespil Den gode stol. Tal om klasseregler og trivsel på skolen og i klassen. Have samtale med den enkelte elev.

Rollespil Lærespil Den gode stol. Tal om klasseregler og trivsel på skolen og i klassen. Have samtale med den enkelte elev. ÅRSPLAN I DANSK 2. KLASSE 2013/2014 Lærer: Boushra Chami Uge Emne Formål og aktiviteter 33 34 35 36 Repetition af alfabetet: Hvilke er vokaler/konsonanter? Bogstavernes - form og lyd Arbejde med stavelser,

Læs mere

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve.

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve. Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, så eleven bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og til at lytte til og læse forskellige teksttyper

Læs mere

Dansk. Trinmål 1. Nordvestskolen 2005. Trinmål 1 (1.-2. klasse)

Dansk. Trinmål 1. Nordvestskolen 2005. Trinmål 1 (1.-2. klasse) Dansk 1 Nordvestskolen 2005 Forord For at sikre kvaliteten og fagligheden i folkeskolen har Undervisningsministeriet udarbejdet faghæfter til samtlige fag i folkeskolen med bindende trin- og slutmål. De

Læs mere

Skolens undervisning - Dansk

Skolens undervisning - Dansk Skolens undervisning - Dansk Delmål for Dansk i Indskolingen 0. -3. klasse Nedenstående delmål er et udtryk for Skolens prioritering og supplering af fælles mål. Skolens undervisning i dansk og planlægningen

Læs mere