KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER"

Transkript

1 DA DA DA

2 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10/12/2008 KOM(2008) 845 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Lovrammer for mobil-tv-net og -tjenester: Bedste praksis vedrørende tilladelser EU-modellen DA DA

3 MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Lovrammer for mobil-tv-net og -tjenester: Bedste praksis vedrørende tilladelser EU-modellen 1. BAGGRUND OG FORMÅL Efter det klare politiske budskab, som Kommissionen udsendte med meddelelsen af 18. juli 2007, "Forbedring af det indre marked for mobil-tv" 1, beskriver denne meddelelse nogle eksempler på bedste praksis fra medlemsstaternes reguleringsstrategier for mobil-tv-net og -tjenester. Selv om det er op til medlemsstaterne og de kompetente tilsynsmyndigheder at afgøre, hvilke procedurer der skal gælde for tilladelser, lægger Kommissionen vægt på at støtte indførelsen af mobil-tv i Europa og på verdensplan ved at udstikke retningslinjer for en passende praksis vedrørende tildeling af tilladelser til sådanne tjenester. Denne meddelelse udgør således et skridt videre i Kommissionens strategi for mobil-tv i EU. Mobil-tv er en ny tjenesteplatform for transmission af audiovisuelt indhold og dermed forbundne interaktive tjenester, særlig i forbindelse med 3G-tjenester til mobilt udstyr 2. Meddelelsen fra 2007 opridsede hovedelementerne i en europæisk strategi for mobil-tv med henblik på at lette udbredelsen af disse innovative tjenester i EU. Et af nøgleelementerne er lovrammerne. Retssikkerhed er altafgørende for, at operatørerne vil vove sig ud i nye investeringer, især når der er tale om en ny, innovativ teknologi som mobil-tv. Navnlig de allerførste investorer har behov for forsikring om, at de ikke senere vil blive pålagt uforventede begrænsninger. Blandt de øvrige elementer i EU's strategi er anerkendelsen af, at DVB-H bliver standarden for jordbaseret mobil-tv i Europa (DVB-H blev optaget på EU's liste over officielle standarder den 17. marts ), og opfordringen til at tildele frekvenser til mobil-tv-tjenester i UHF-båndet 4, navnlig i forbindelse med omorganiseringen af dette frekvensbånd som led i frigørelsen af frekvenser ved overgangen til digital-tv 5. På den anden side bliver sektoren nødt til at gribe interoperabilitetsproblemet an, og Kommissionens tjenestegrene vil følge udviklingen nøje og vurdere, om der er behov for et initiativ på politisk plan KOM(2007) 409, i det følgende benævnt "meddelelsen fra 2007". Der findes forskellige slags udstyr til modtagelse af mobil-tv, men det mest almindelige er en mobiltelefon. Kommissionens beslutning 2008/286/EF af 17. marts 2008 om ændring af beslutning 2007/176/EF, for så vidt angår listen over standarder og/eller specifikationer for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester samt dertilhørende faciliteter og tjenester (EUT L 93 af , s. 24). I henhold til lovrammerne for sendefrekvenser i UHF-båndet må medlemsstaterne ikke tildele eller opretholde "særlige eller eksklusive rettigheder til brug af radiofrekvenser" (artikel 4 i direktiv 2002/77/EF), og de skal "tilskynde til en effektiv udnyttelse af radiofrekvenser" (artikel 8, stk. 2, litra d), i direktiv 2002/21/EF) samt sikre en reel konkurrence (artikel 8, stk. 1) og ligebehandling af virksomhederne (artikel 8, stk. 3, litra c). Samlet resulterer disse bestemmelser i en forpligtelse til at tildele frekvenser på en effektiv måde. Nogle medlemsstater, bl.a. Frankrig, Italien og Østrig, har allerede truffet afgørelse tildeling af UHFfrekvenser til mobil-tv, og de øvrige medlemsstater har planer om at gøre det samme. DA 2 DA

4 Hvorvidt mobil-tv bliver en succes afhænger i høj grad af udbuddet af indhold. På denne baggrund er reglerne for audiovisuelt indhold i det nye direktiv om audiovisuelle medietjenester 6 indrettet efter udviklingen i Europas mediesektor, og direktivet sikrer en platformsneutral fremgangsmåde i forhold til tv-rundspredning, herunder mobil-tv, og selvvalgstjenester for audiovisuelt medieindhold. Da Kommissionen iværksatte sit initiativ vedrørende mobil-tv, var kun enkelte medlemsstater begyndt at gribe spørgsmålet om regulering an. Den første opgave, som Kommissionens tjenestegrene tog fat på, var at skabe klarhed over den eksisterende lovgivning i EU ved hjælp af en undersøgelse, der blev gennemført for Kommissionen af uafhængige konsulenter. Oplysningerne, der blev valideret af de udvalg af nationale eksperter, der er nedsat i henhold til regelsættet for elektronisk kommunikation 7, ajourføres jævnligt og offentliggøres på Kommissionens websted 8. Denne indsamling af oplysninger har vist, at der er stor variation i måden at behandle mobil-tv på i de nationale lovgivninger. Efter at have klarlagt situationen på lovgivningsområdet opfordrede Kommissionen i sin meddelelse fra 2007 medlemsstaterne til at indføre gunstige lovrammer for udbud af mobiltv-tjenester og koordinere indsatsen indbyrdes med henblik på at udveksle bedste praksis vedrørende tilladelsesordninger. Desuden lovede den at bidrage til en ensartet ramme for tilladelsesordninger i hele EU ved at udpege bedste praksis i EU og fremme udbredelsen heraf i medlemsstaterne. Denne fremgangsmåde blev bakket op af Rådet (ministrene for telekommunikation), der i sine konklusioner af mødet i november 2007 opfordrede Kommissionen til at bevæge sig ud over ren og skær indsamling af oplysninger og "at udpege bedste praksis med hensyn til tilladelsesordninger i hele EU og gennem passende vejledning at fremme medlemsstaternes konsekvente vedtagelse heraf" 9. Som led i udarbejdelsen af denne vejledning blev der gennemført en høring af interesseparterne i februar I den forbindelse afholdt Kommissionen en workshop for branchen, hvor interesseparterne blev opfordret til at indsende skriftlige bidrag. To større branchesammenslutninger 10 og en række individuelle virksomheder reagerede på opfordringen. Desuden er spørgsmålet blevet forelagt og drøftet på diverse møder med medlemsstaternes repræsentanter inden for rammerne af Kommunikationsudvalget og dets underudvalg vedrørende radio-/tv-rundspredning (CBISS). Mobil-tv er et typisk produkt af sektorsammensmeltningen. Det betyder, at mobil-tv på EU-plan er underlagt to sæt regler for transmission og indhold: regelsættet for elektronisk kommunikation, herunder aspekter vedrørende frekvenspolitik, og det nye direktiv om audiovisuelle medietjenester. Nærværende meddelelse vedrører kun de aspekter af de nationale tilladelsesordninger, der har med elektronisk kommunikation at gøre, og kommer ikke ind på tilladelser vedrørende indhold. Den sammenfatter de vigtigste resultater af indsamlingen af oplysninger og peger på eksempler på bedste praksis inden for hovedelementerne af tilladelsesordningerne for mobil-tv. Hermed skal meddelelsen danne Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/65/EF af 11. december 2007 (EFT L 332 af , s. 27). Kommunikationsudvalget (COCOM) og dets undergrupper vedrørende tilladelser (AUTH) og radio-/tvrundspredning (CBISS). table_mobile_tv_auth_web_july08.pdf Rådets konklusioner Forbedring af det indre marked for mobil-tv, 29. november UMTS Forum and GSM Association Mobile TV Joint Work Group; BMCOforum DA 3 DA

5 grundlag for videre drøftelse og udveksling af bedste praksis mellem de nationale myndigheder. 2. TILLADELSESORDNINGER FOR MOBIL-TV-NET OG TJENESTER I EU: DE VIGTIGSTE MODELLER OG BEDSTE PRAKSIS Der er stor variation i politikken for tilladelser til mobil-tv-net og tjenester i EU. I en række medlemsstater vil den generelle ordning for tv-sendetilladelser implicit eller eksplicit komme til også at omfatte mobil-tv. I andre medlemsstater er der ingen særlige regler, eller lovrammerne for denne nye teknologi er stadig til debat. Foreløbig er erfaringerne med tvtjenester, der udelukkende er baseret på transmission via mobilnet, begrænsede. Som allerede nævnt er det altafgørende at undgå et retligt tomrum eller en høj grad af retsusikkerhed på nationalt plan, der vil afskrække investorer og potentielle mobil-voperatører på det indre marked. Forskelle mellem de nationale ordninger er ikke i sig selv en hindring for, at indførelsen af mobil-tv kan blive en succes, eftersom det kan være nødvendigt, at lovgivningen tager hensyn til særlige nationale eller endda lokale forhold. Imidlertid er mobil-tv en trådløs tjeneste og rummer dermed potentiale for at blive grænseoverskridende. På denne baggrund bør tilladelsesordningerne for mobil-tv tage højde for spørgsmål vedrørende det indre marked. Målet bør være, at de forskellige virksomheder kan konkurrere på lige vilkår. Der er brug for sammenhæng på tværs af reguleringsstrategierne i EU, så der skabes lovrammer, der fremmer investeringer og innovation. Reguleringen af mobil-tv er underlagt begrænsninger i form af knapheden på frekvenser og behovet for at lette adgangen til markedet for alle deltagere, fra både tv-sektoren og telesektoren. I mobil-tv-værdikæden kombineres adskillige lag, fra netdrift og udbud af indhold til distribution. I dag er den mest almindelige fremgangsmåde at tildele frekvenser til platformsoperatøren eller, sjældnere, til netoperatøren. I det sidste tilfælde vil netoperatøren in praksis også fungere som platformsoperatør eller eventuelt udlicitere denne opgave 11. Det er omkrig denne tilladelsesordning der fastlægger den godkendte operatørs rettigheder og pligter at reguleringsmodellerne bygges op. I øjeblikket tegner der sig tre overordnede reguleringsmodeller for mobil-tv-markedet i Europa: Den ene model går ud på at udvide de eksisterende regler for jordbaseret digital-tv til at omfatte de nye tjenester, enten eksplicit eller implicit (f.eks. i Italien og Det Forenede Kongerige). Selv om denne model har den fordel, at den er nem og hurtig at tage i brug, er det at foretrække, at der indføres en særlig ordning for mobil-tv i den nationale lovgivning. En simpel udvidelse af reglerne for jordbaseret digital-tv kan på længere sigt vise sig at være utilstrækkelig og/eller uegnet. Den anden model er "den rene engrosmodel". Da reguleringen her er koncentreret om engrosoperatøren, som spiller en nøglerolle i netforvaltning, frekvenserhvervelse, udlicitering og eventuelt også indholdssammenstykning, kan det føre til en fastlåst situation (således som det skete i Finland), hvis indholdsudbyderne ikke har noget incitament til at stille indhold til rådighed. Det er også afgørende, at netoperatøren anvender retfærdige, rimelige og ikke- 11 Kun i Tyskland er der tildelt særskilte tilladelser til henholdsvis netoperatøren og platformsoperatøren. DA 4 DA

6 diskriminerende vilkår over for de mobil-tv-operatører, der benytter nettet. Desuden kan der opstå tvivl om, hvorvidt denne model, hvor frekvenserne tildeles til en enkelt operatør, er i overensstemmelse med direktivet om konkurrence på markedet for elektronisk kommunikation 12, især hvis frekvenserne ikke tildeles efter en åben og retfærdig procedure og i henhold til reglerne om ikke-diskrimination 13. Efter den tredje model, "den integrerede tilgang", skal alle deltagerne i mobil-tvværdikæden, herunder indholdsudbyderne, nå frem til en aftale om tjenesterne, før der tildeles en tilladelse (f.eks. i Østrig) 14. Denne reguleringsmodel har den fordel, at man undgå en fastlåst situation i værdikæden. Vertikal integration mellem deltagerne opnås på to måder: for det første er et af udvælgelseskriterierne for net-/platformsoperatøren, at denne har indgået aftaler med programredaktører og/eller tv-selskaber for at sikre en gennemførlig forretningsmodel; for det andet skal indholdsudbyderne have en regulær digital-tv-tilladelse, der kun tildeles, hvis der foreligger en kontrakt med multiplex-operatøren. Med denne model kan man sikre, at alle aktører i værdikæden følger en koordineret tidsplan for indledning af kommerciel drift, hvis blot de regler, der indføres, er sammenhængende. Derfor synes den "integrerede tilgang" særlig egnet til at sikre, at indførelsen af mobil-tv bliver en succes. Retningslinjer for bedste praksis: Enhver ny tilladelsesordning for mobil-tv under national lovgivning bør sigte mod at involvere forskellige aktører i værdikæden, men samtidig sikre, at EU's og de nationale konkurrenceregler overholdes. 3. BEDSTE PRAKSIS PÅ DE FORSKELLIGE NIVEAUER AF REGULERINGSORDNINGEN For at finde frem til, hvad der er bedste reguleringspraksis for mobil-tv, er det vigtigt at afgrænse de hovedelementer i reguleringsordningen, der skal tages i betragtning. Til dette formål er der opstillet følgende kategorier: (1) De overordnede rammer (2) Tilladelsesordninger (3) Tildelingsprocedurer (4) Specifikke aspekter Denne begrebsramme blev drøftet med medlemsstaterne og repræsentanter for sektoren i februar De enkelte elementer er derpå blevet vurderet under hensyntagen til målene for reguleringen set ud fra et EU-synspunkt. Som fastslået i meddelelsen fra 2007 bør hovedmålet være en lempelig regulering, der gør det muligt at indføre mobil-tv uden unødige hindringer og forsinkelser. Markedsdeltagerne bør ikke pålægges unødige forpligtelser Kommissionens direktiv 2002/77/EF af 16. september 2002 om konkurrence på markederne for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (EØS-relevant tekst), (EFT L 249 af , s ). Se også artikel 5, stk. 2, i direktiv 2002/20/EF (tilladelsesdirektivet) (EFT L 108 af , s. 21). Privatfernsehgesetz (PrTV-G) [BGBl. I nr. 84/2001], som ændret ved BGBl. I nr. 52/2007, 23, stk. 3. DA 5 DA

7 Samtidig bør reguleringen sikre, at minimumskravene opfyldes, så frekvensressourcerne udnyttes effektivt De overordnede rammer I de lande, hvor man har planer om særlovgivning, men også der, hvor de eksisterende regler for radio-/tv-rundspredning foreløbig anvendes på mobil-tv, bør hovedprincipperne for de overordnede lovrammer for mobil-tv være klarhed, gennemskuelighed og effektivitet i procedurerne. En lovgivningsproces uden forsinkelser er også en vigtig faktor. Hvis lovgivningen skal suppleres af gennemførelsesforanstaltninger, bør disse vedtages i rette tid. Indførelsen af mobil-tv bør ikke bremses af, at de nødvendige lovgivnings- eller gennemførelsesforanstaltninger ikke vedtages i tide. Man bør også huske på, at aktørerne i mobil-tv-værdikæden kommer fra forskellige sektorer. Derfor er det vigtigt, at tilladelsesprocessen for denne nye tjenesteplatform ikke begrænses til én kategori af markedsdeltagere, men er åben for alle virksomheder, der er i stand til at opfylde minimumskravene. Retningslinjer for bedste praksis: Tilladelsesprocedurerne bør være åbne for alle markedsdeltagere, så der hersker lige konkurrencevilkår for de forskellige aktører i mobil-tv-værdikæden Offentlig høring Da de forskellige aktører på mobil-tv-området kan have modstridende interesser, skal reguleringen af sektoren tage hensyn til de forskellige ønsker. Gennemførelse af offentlige høringer, før der vedtages særlovgivning eller foretages en revision af de eksisterende regler, kan gøre det lettere at indrette lovgivningen efter markedets behov og sikre, at markedsdeltagerne overholder de nye bestemmelser. Retningslinjer for bedste praksis: Der bør systematisk gennemføres offentlige høringer af borgerne og alle interesseparterne, parallelt med kommercielle forsøg, bl.a. vedrørende de nye muligheder, der skabes med indførelsen af mobil-tv, udnyttelse af frigjorte frekvenser til mobil-tv og finansieringsmodeller Jævnlig rapportering og revurdering Lovgivningen om mobil-tv skal ikke blot være klar og gennemskuelig, men også fleksibel, så den kan finjusteres efter udviklingen på et innovativt teknologisk område i hastig forandring. I kombination med regelmæssige rapporter om markedsudviklingen fra de offentlige myndigheder er det derfor en god ide at indføre bestemmelser om revurdering af tilladelsesordningerne, sådan som i den franske ordning. Selvfølgelig bør enhver sådan revurdering, der eventuelt bliver følgen af rapporter om markedsudviklingen, sikre en passende balance mellem tempoet i den markedsmæssige og teknologiske udvikling og behovet for at skabe retssikkerhed for markedsdeltagerne. Retningslinjer for bedste praksis: De offentlige myndigheder bør jævnligt udarbejde rapporter om markedsudviklingen samt forelægge passende forslag om tilpasning af de eksisterende regler. DA 6 DA

8 3.2. Tilladelsesordninger Afklaring af forholdet mellem de gældende regler Tilladelsesordningerne er kernen i lovrammerne for mobil-tv. Da mobil-tv spænder over forskellige sektorer, er det nødvendigt specifikt at klarlægge, hvilke rettigheder og pligter operatørerne har, dels som operatører af elektronisk kommunikation og dels som tv-udbydere. I den forbindelse er det vigtigt, at forholdet mellem aspekterne vedrørende elektronisk kommunikation, frekvenser og indhold tydeliggøres, så man undgår tvetydighed og overlapning i lovgivningen. Retningslinjer for bedste praksis: Forholdet mellem reglerne for elektronisk kommunikation, frekvenser og indhold bør afklares, så der skabes en klar og gennemskuelig tilladelsesordning "Etstedsbestilling" I hovedparten af medlemsstaterne er mere end én myndighed ministerium og/eller uafhængig tilsynsmyndighed ansvarlig for udstedelsen af tilladelser til mobil-tv, fordi aspekterne vedrørende elektronisk kommunikation og medieaspekterne er adskilt. Uanset om reguleringen af de forskellige aspekter er sammenlagt eller ej, er det vigtigt, at der fastlægges en klar og konsekvent fordeling af ansvarsopgaverne. "Etstedsbestilling", hvor operatørerne har et samlet kontaktpunkt for forskellige typer tilladelser, anses af de fleste markedsdeltagere for bedste praksis, forudsat at principperne om pluralisme og kulturel mangfoldighed respekteres. Fordelene ved denne procedure ligger i den administrative forenkling og koordinerede tidsplan i de tilfælde, hvor der skal indhentes flere tilladelser. Retningslinjer for bedste praksis: De nationale ordninger for mobil-tv bør baseres på "etstedsbestilling" eller i det mindste begrænse antallet af offentlige myndigheder, der er involveret i beslutningerne om tildeling af tilladelser, til et minimum. I medlemsstater, hvor tilladelserne udstedes på subnationalt niveau, bør der iværksættes en fælles eller koordineret procedure for alle føderale/regionale instanser. Etstedsbestilling er særlig vigtig i tilfælde, hvor der kræves flere tilladelser Tildelingsprocedurer Tiden er en nøglefaktor for det samlede EU's konkurrenceevne på verdensmarkedet. For at sikre en hurtig lancering af mobil-tv i samtlige medlemsstater er det afgørende, at der er en klar tidsplan for tildelingsproceduren, der er offentlig, gennemskuelig og fastlagt på forhånd. Retningslinjer for bedste praksis: Der bør bekendtgøres en klar tidsplan for tildelingsproceduren, senest når de kommercielle forsøg med mobil-tv-tjenester indledes. DA 7 DA

9 Tildelingsmetoder og -kriterier Auktioner og sammenlignende udvælgelsesprocedurer ("skønhedskonkurrencer") er to forskellige måder, som de nationale myndigheder kan vælge at tildele tilladelser på. Hidtil har der været tendens til, at platformstilladelser tildeles på grundlag af sammenlignende udvælgelsesprocedurer. Tildelingskriterier er et vigtigt redskab for de nationale myndigheder til at sikre, at de tjenester, der udbydes, opfylder visse krav, så der garanteres en effektiv udnyttelse af de frekvenser, der er afsat til mobil-tv. Tildelingsproceduren bør også sikre, at driften af mobil-tv indledes rettidigt. Der kan eventuelt stilles visse betingelser for at begrænse risikoen for en fastlåst situation, f.eks. mellem platformsoperatører, indholdsudbydere og mobilnetoperatører. Således kan der for eksempel stilles krav til ansøgerne om aftaler mellem de forskellige deltagere i værdikæden, idet sådanne aftaler dog skal være i overensstemmelse med konkurrencereglerne. Hvad angår specifikke tildelingskriterier, er det værd at understrege betydningen af tjenestekvalitet, der spiller en central rolle i forbindelse med brugernes forventninger til mobil-tv, særlig med hensyn til indendørsdækning og transmissionskvalitet. Retningslinjer for bedste praksis: Der bør gælde objektive, gennemskuelige og ikke-diskriminerende tildelingskriterier i overensstemmelse med fællesskabsretten. Tildelingsprocedurerne bør tilskynde deltagerne til at samarbejde, idet konkurrencereglerne overholdes. Krav om tjenestekvalitet, herunder indendørsdækning, og optimal udnyttelse af frekvensressourcerne bør indgå i tildelingskriterierne Andre tildelingsbetingelser I de fleste medlemsstater er der eller vil der blive afsat et enkelt multiplex til mobil-tv. I Frankrig åbner de igangværende drøftelser dog mulighed for to multiplex-operatører inden for de frekvenser, der er frigjort ved afviklingen af analogt tv. For at forhindre hamstring af frekvenser kan lovgivningen sætte en grænse for, hvor længe frekvenser må ligge uudnyttet hen. Retningslinjer for bedste praksis: Tildelingsbetingelserne bør omfatte muligheden for at inddrage frekvenser, der er tildelt til mobil-tv, og som ikke tages i brug inden for en rimelig periode Specifikke aspekter I denne tidlige fase af markedsudviklingen bør eventuelle specifikke betingelser, der knyttes til tilladelser, være hensigtsmæssige og ikke medføre urimelige byrder for operatørerne "Must-carry"-regler I overensstemmelse med EU-lovgivningen 15 kan der kun pålægges "must-carry"-forpligtelser, hvis et betydeligt antal slutbrugere af et net anvender nettet som deres primære adgang til 15 Artikel 31 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/22/EF af 7. marts 2002 (forsyningspligtdirektivet) (EFT L 108 af , s ). DA 8 DA

10 radio- og tv-modtagelse. Foreløbig befinder mobil-tv sig stadig i startfasen, og der må ikke indføres "must-carry"-forpligtelser for mobil-tv på nuværende tidspunkt. Under alle omstændigheder er kanaler, der nyder godt af "must carry"-betingelser, også ofte "must have"-kanaler, der rent faktisk øger den kommercielle værdi for distributionstjenesterne og sandsynligvis vil indgå i enhver større mobil-tv-pakke. I den henseende og i tråd med den samarbejdsstrategi, der anbefales i denne meddelelse, kunne de nationale tilsynsmyndigheder passende overveje at indføre "must offer"-regler for mobil-tv som en fremspirende tjeneste, der har brug for attraktivt indhold. Retningslinjer for bedste praksis: Der bør tilrettelægges en debat om "must offer"- regler for mobil-tv-tjenester i de enkelte medlemsstater og på EU-plan Delt brug af netinfrastruktur Delt brug af netinfrastruktur er et vigtigt middel til at begrænse netetableringsomkostningerne og øge dækningen og transmissionskapaciteten 16. Som bemærket i meddelelsen fra 2007 kan medlemsstaterne overveje at tillade delt brug af netinfrastruktur 17 og tilskynde til samhusning, hvor dette er nødvendigt for at fremme netudbygningen. Der kan også indføres krav om samhusning af hensyn til miljøet 18. Retningslinjer for bedste praksis: Delt brug af netinfrastruktur til mobil-tv bør fremmes i det omfang, konkurrencereglerne tillader det Interoperabilitet og roaming Målet om fuld interoperabilitet på tværs af net og udstyrstyper er fortsat vigtigt for at skabe mulighed for EU-dækkende roaming, hvor dette er relevant, og interoperable løsninger bør derfor foretrækkes. Udviklingen på markedet har vist, at der kan opnås interoperabilitet, når interesseparterne handler samlet med det fælles mål at indføre en teknisk standard såsom DVB-H. Der er igangsat bestræbelser på dette område i erhvervs- og standardiseringsfora, hvor der især lægges vægt på tjeneste- og applikationslagene. Den omstændighed, at mobil-tv er en trådløs tjeneste, betyder desuden, at forbrugerne med rette kan forvente, at deres udstyr fungerer i udlandet, sådan som det er tilfældet med mobiltelefoner. EU-dækkende mobil-tv-roaming vil sandsynligvis få større betydning, efterhånden som tjenesterne vinder frem i hele Europa. Det bør bemærkes, at der allerede i dag findes visse grænseoverskridende eller paneuropæiske kanaler 19, der kan udgøre et vigtigt forsøgsgrundlag for fremtidige paneuropæiske tjenester. Det forventes, at DVB-SHbaserede mobile satellit-tv-tjenester vil blive lanceret i Europa til næste år En tilsvarende holdning har mødt opbakning på internationalt plan, f.eks. på det ottende verdensomspændende symposium for myndigheder ("8th Global Symposium for Regulators"), den 13. marts 2008 i Pattaya, Thailand. Sådanne aftaler har været gældende på visse markeder i forbindelse med GMS- og/eller UMTSinfrastruktur, idet Kommissionen har vedtaget at fritage dem fra EU's konkurrenceregler, jf. f.eks. Kommissionens beslutning af 16. juli 2003 (sag COMP/38.369: T-Mobile Deutschland/O2 Germany: Network Sharing Rahmenvertrag - EUT L 75 af , s. 32) og Førsteinstansrettens dom af 2. maj 2006 (sag T-328/03). I overensstemmelse med artikel 12 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF af 7. marts 2002 (rammedirektivet) (EFT L 108 af , s ). F.eks. Euronews, Arte, 3 Sat, Eurosport, France 24 og BBC World. DA 9 DA

11 Retningslinjer for bedste praksis: Der bør lægges passende vægt på spørgsmålene om interoperabilitet og roaming i forbindelse med mobil-tv, eftersom der er tale om en trådløs tjeneste. 4. KONKLUSION OG OPFØLGNING Det er klart, at den bedste reguleringspraksis skal formidles videre for at have effekt. Derfor vil Kommissionen fortsætte med at støtte udveksling af oplysninger, erfaringer og bedste praksis mellem de nationale administrationer og andre interesseparter. De oplysninger om reguleringen af mobil-tv-sektoren, som medlemsstaterne fremsender, er offentligt tilgængelige på Kommissionens websted 20 og vil fortsat blive ajourført løbende. Udvekslingen af bedste praksis vil navnlig ske gennem de eksisterende udvalg af medlemsstaternes eksperter, dvs. Kommunikationsudvalget og dets underudvalg vedrørende tilladelser og radio-/tv-rundspredning. Kommissionens tjenestegrene vil også jævnligt aflægge rapport til Parlamentet og til Rådets arbejdsgrupper om dette emne. 20 Se fodnote 8. DA 10 DA

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 102 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 102 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 102 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Læs mere

Resumé af konsekvensanalysen

Resumé af konsekvensanalysen KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.7.2007 SEK(2007) 981 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE Ledsagedokument til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET,

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.10.2016 COM(2016) 689 final 2013/0028 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om den holdning,

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 17.9.2002 L 249/21 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2002/77/EF af 16. september 2002 om konkurrence på markederne for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (EØS-relevant tekst) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Læs mere

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark.

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark. IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att: Thomas Woldiderich digitalt-tv@itst.dk København, d. 23. oktober 2006 J.nr. cc/nkp/672 Høring over analyse af alternative anvendelser af det

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0043 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0043 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0043 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 29. februar 2016 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelsen af 470-790

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0471 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0471 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0471 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Kultur- og Uddannelsesudvalget 2007/0249(COD) 14.4.2008. fra Kultur- og Uddannelsesudvalget

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Kultur- og Uddannelsesudvalget 2007/0249(COD) 14.4.2008. fra Kultur- og Uddannelsesudvalget EUROPA-PARLAMENTET 2004 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2009 2007/0249(COD) 14.4.2008 UDKAST TIL UDTALELSE fra Kultur- og Uddannelsesudvalget til Udvalget om Industri, Forskning og Energi om forslag til

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 NOTE fra: formandskabet til: Coreper/Rådet Komm. forsl. nr.: 13775/08 TELECOM 149 Vedr.: Meddelelse

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 26 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 26 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 26 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.9.2005 KOM(2005) 461 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET, EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 7.11.2016 2016/0151(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed til Kultur- og Uddannelsesudvalget

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. der henviser til, at vedtagelsen af rammelovgivningen for telesektoren sætter øget gang i den europæiske konkurrencedygtighed,

EUROPA-PARLAMENTET. der henviser til, at vedtagelsen af rammelovgivningen for telesektoren sætter øget gang i den europæiske konkurrencedygtighed, EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi 16. oktober 2003 PE 316.297/1-28 ÆNDRINGSFORSLAG 1-28 Udkast til betænkning (PE 316.297)

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.01.2008 SEK(2008) 24 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE Ledsagedokument til Rapport om konsekvensanalysen af forslag, der tager

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 28.2.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0045/2011 af Christian Frener, østrigsk statsborger, om manglende overholdelse af EU's udbudsprocedure

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark 1 De telepolitiske aftaler Den 8. september 1999 blev der med udgangspunkt i markedssituationen indgået en politisk aftale, der fastlagde

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af EU's holdning med henblik på revisionen af det internationale telekommunikationsreglement

Læs mere

Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Christiansborg 1240 København K

Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Christiansborg 1240 København K Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Christiansborg 1240 København K./. Til Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologis orientering vedlægges

Læs mere

15349/16 bh 1 DG D 2A

15349/16 bh 1 DG D 2A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. december 2016 (OR. en) 15349/16 JUSTCIV 318 EJUSTICE 213 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 8. december 2016 til: delegationerne

Læs mere

14209/17 ipj 1 DG E - 1C

14209/17 ipj 1 DG E - 1C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2017 (OR. en) 14209/17 CULT 139 DIGIT 238 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 12980/17

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

8400/16 ag/ams/ef 1 DGE 2B

8400/16 ag/ams/ef 1 DGE 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. maj 2016 (OR. en) 8400/16 ENER 134 ENV 254 CLIMA 37 COMPET 189 CONSOM 94 FISC 66 NOTE fra: til: Vedr.: formandskabet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet

Læs mere

Høring over Kommissionens meddelelse om revision af den europæiske fælles ramme for elektroniske kommunikationsnet og - tjenester

Høring over Kommissionens meddelelse om revision af den europæiske fælles ramme for elektroniske kommunikationsnet og - tjenester Se vedlagte modtagerliste Høring over Kommissionens meddelelse om revision af den europæiske fælles ramme for elektroniske kommunikationsnet og - tjenester Vedlagt fremsendes i høring Kommissions meddelelse

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

PUBLIC LIMITE DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. november 2012 (29.11) (OR. en) 16217/1/12 REV 1

PUBLIC LIMITE DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. november 2012 (29.11) (OR. en) 16217/1/12 REV 1 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. november 2012 (29.11) (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0207 (NLE) 16217/1/12 REV 1 LIMITE PUBLIC TELECOM 214 AUDIO 117 MI 730 RELEX 1040

Læs mere

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende 7.5.2008 HENSTILLINGER KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6. maj 2008 om ekstern kvalitetssikring i forbindelse med lovpligtige revisorer og revisionsfirmaer,

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel 12 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.05.2005 KOM(2005) 204 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET, EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

Læs mere

Retningslinje 1 Tilgang til dialogen 2/6. 1 EUT L 158 af , s EUT L 335 af , s EUT L 331 af , s

Retningslinje 1 Tilgang til dialogen 2/6. 1 EUT L 158 af , s EUT L 335 af , s EUT L 331 af , s EIOPA16/858 DA Retningslinjer for fremme af en effektiv dialog mellem de kompetente myndigheder, der fører tilsyn med forsikringsselskaber, og de revisorer og revisionsfirmaer, der udfører den lovpligtige

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 155 endelig 2005/0061 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1467/97 om fremskyndelse og afklaring

Læs mere

under henvisning til udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 29 i direktiv 2010/13/EU, og

under henvisning til udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 29 i direktiv 2010/13/EU, og 3.2.2015 L 27/37 KOMMISSIONENS AFGØRELSE (EU) 2015/163 af 21. november 2014 om foreneligheden med EU-retten af foranstaltninger truffet af Polen i henhold til artikel 14 i direktiv 2010/13/EU om samordning

Læs mere

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0014 (COD) 9271/17 ENT 128 MI 425 CODEC 830 NOTE fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 8646/17 ENT

Læs mere

14320/17 taa/js/mta 1 DG G 3 C

14320/17 taa/js/mta 1 DG G 3 C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. november 2017 (OR. en) 14320/17 RECH 359 COMPET 751 NOTE fra: til: formandskabet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Vedr.: Forberedelse af samlingen

Læs mere

PUBLIC LIMITE DA. Bruxelles, den 17. september 2008 (25.09) (OR. fr) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 13070/08 LIMITE CULT 99

PUBLIC LIMITE DA. Bruxelles, den 17. september 2008 (25.09) (OR. fr) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 13070/08 LIMITE CULT 99 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. september 2008 (25.09) (OR. fr) 13070/08 LIMITE PUBLIC CULT 99 NOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Udenrigsudvalget 2009 FORELØBIG 2004/0151(COD) 19.5.2005 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udenrigsudvalget til Kultur- og Uddannelsesudvalget om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2013 SWD(2013) 223 final C7-0208/13 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Teknologi og Udvikling Europa-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 28.06.2013 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0677/2009 af Maria Luise Rau, tysk statsborger, om det spanske elselskab Iberdrolas opkrævning

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

8735/16 pfw/nd/ipj 1 DG G 3 C

8735/16 pfw/nd/ipj 1 DG G 3 C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. maj 2016 (OR. en) 8735/16 IND 91 RECH 130 TELECOM 73 MI 304 COMPET 213 EDUC 135 EMPL 137 A-PUNKTSNOTE fra: til: Tidl. dok. nr.: Vedr.: De Faste Repræsentanters

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0580 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0580 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0580 Bilag 2 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre

KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 99 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 17. december 2009 2009-0020853 /mtg KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre Resumé

Læs mere

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET Bruxelles, den 31. maj 2002 (03.06) (OR. en) CONV 75/02 NOTE fra: til: Vedr.: Henning Christophersen konventet Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/2173(INI) 20.11.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 15.6.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (50/2011) Om: Begrundet udtalelse fra Den Italienske Republiks Senat om forslag til Rådets forordning om kompetence, lovvalg,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.8.2007 KOM(2007) 489 endelig 2007/0178 (CNS) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET Forenkling: Ændring af forordning

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0571 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0571 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0571 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16-11-2010 OK 4/0405-0300-0037 /JH Kommissionens grønbog om øget anvendelse af elektronisk baserede offentlige

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 177/34 17.6.2014 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 643/2014 af 16. juni 2014 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for rapportering om nationale bestemmelser af tilsynsmæssig karakter,

Læs mere

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Læs mere

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA(BoS(13/164 DA Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om analyse og samarbejde vedrørende falske euromønter

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om analyse og samarbejde vedrørende falske euromønter KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.7.2003 KOM(2003) 426 endelig 2003/0158 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om analyse og samarbejde vedrørende falske euromønter (forelagt af

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 306/32 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/1993 af 4. november 2016 om fastsættelse af principperne for koordinering af vurderingen i henhold til Europa-Parlamentets og

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Retsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

EUROPA-PARLAMENTET. Retsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse EUROPA-PARLAMENTET 2004 Retsudvalget 2009 2007/0248(COD) 19.3.2008 UDKAST TIL UDTALELSE fra Retsudvalget til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

6187/17 bmc/sr/top/ikn 1 DG G 3 A

6187/17 bmc/sr/top/ikn 1 DG G 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0148 (COD) 6187/17 CONSOM 40 MI 119 COMPET 89 TELECOM 35 JUSTCIV 24 DIGIT 19 IND 34 CODEC 197 NOTE fra:

Læs mere

9814/13 sol/sol/bh 1 DG D 2C

9814/13 sol/sol/bh 1 DG D 2C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. maj 2013 (31.05) (OR. en) 9814/13 COSI 60 ENFOPOL 148 A-PUNKTS-NOTE fra: Generalsekretariatet til: Rådet Tidl. dok. nr.: 8985/13 COSI 43 ENFOPOL 124 8453/1/13

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til redelig

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0698 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0698 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0698 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.7.2009 KOM(2009) 421 endelig 2007/0248 (COD) KOMMISSIONENS UDTALELSE i henhold til EF-traktatens

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

Kulturudvalget, Europaudvalget 2005 KUU Alm.del Bilag 123, KOM (2005) 0204 Bilag 2 Offentligt

Kulturudvalget, Europaudvalget 2005 KUU Alm.del Bilag 123, KOM (2005) 0204 Bilag 2 Offentligt Kulturudvalget, Europaudvalget 2005 KUU Alm.del Bilag 123, KOM (2005) 0204 Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK

Læs mere

14949/14 la/la/ikn 1 DG G 2B

14949/14 la/la/ikn 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. oktober 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0045 (CNS) 14949/14 FISC 181 ECOFIN 1001 RAPPORT fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 14576/14

Læs mere

HENSTILLINGER. (EØS-relevant tekst) (2014/710/EU)

HENSTILLINGER. (EØS-relevant tekst) (2014/710/EU) 11.10.2014 L 295/79 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 9. oktober 2014 om relevante produkt- og tjenestemarkeder inden for den elektroniske kommunikationssektor, der kan forhåndsreguleres i overensstemmelse

Læs mere

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet 11. januar 2013 EBA/REC/2013/01 EBA-henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet Henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

Læs mere

Retningslinjer Regler og procedurer vedrørende CSD-deltageres misligholdelse

Retningslinjer Regler og procedurer vedrørende CSD-deltageres misligholdelse Retningslinjer Regler og procedurer vedrørende CSD-deltageres misligholdelse 08/06/2017 ESMA70-151-294 DA Indhold 1 Anvendelsesområde... 3 2 Definitioner... 4 3 Formål... 5 4 Overholdelses- og rapporteringsforpligtelser...

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SJETTE MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SJETTE MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.07.2004 KOM(2004) 524 endelig SJETTE MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET om anvendelsen af artikel 4 og 5

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final 2015/0062 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Forslag til direktiv om elektronisk fakturering i offentlige indkøb

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 11-45

ÆNDRINGSFORSLAG 11-45 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2012/0340(COD) 6.9.2013 ÆNDRINGSFORSLAG 11-45 Udkast til udtalelse Zoltán Bagó (PE513.263v01-00) Tilgængeligheden af offentlige organers websteder

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.8.2016 COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages af Unionen med hensyn til ændringerne af

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) 12764/16 FISC 145 ECOFIN 861 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for De Faste Repræsentanters Komité (2. afdeling)/ Udkast

Læs mere

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 13.1.2010

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 13.1.2010 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2010 K(2010)19 endelig KOMMISSIONENS HENSTILLING af 13.1.2010 om sikker dataudveksling mellem medlemsstaterne med henblik på kontrol af, at det førerkort, de udsteder,

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 14.11.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1330/2007 af 24. september 2007 om nærmere regler for videregivelse af oplysninger om hændelser inden for civil luftfart

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.8.2014 COM(2014) 527 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG om EU's strategi og handlingsplan

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2.12.2011 2011/0156(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Udvalget om

Læs mere

B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 141/2000 af 16. december 1999 om lægemidler til sjældne sygdomme (EFT L 18 af 22.1.2000, s.

B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 141/2000 af 16. december 1999 om lægemidler til sjældne sygdomme (EFT L 18 af 22.1.2000, s. 2000R0141 DA 07.08.2009 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 141/2000 af 16. december

Læs mere