Vietnam. Dansk dyrlæge i INTERVIEW. Gødning og hygiejne. [ Anders Dalsgaard ]

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vietnam. Dansk dyrlæge i INTERVIEW. Gødning og hygiejne. [ Anders Dalsgaard ]"

Transkript

1 Ofte leverer husdyrene værdifuld gødning, som bruges i grønsagsproduktion. Dansk dyrlæge i Vietnam [ Anders Dalsgaard ] Dyrlæge, ph.d., fagskribent Efter kun et par år i praksis følte Louise Ladefoged Poulsen sig langt fra»færdigudlært«som dyrlæge. Hun værdsatte arbejdet med konkrete problemstillinger og de hurtige løsninger og resultater - som fx når et simpelt drej af en kalvs hoved gjorde, at den næsten kom ud af sig selv. Men hun savnede tid til faglig fordybelse. Patienterne var der hele tiden fra morgen til aften, og madpakken blev spist i bilen, eller mens der var en hundeejer i røret. Det var til tider et stressende job, så da min kæreste var med på at tage på eventyr et års tid til Vietnam, og dette kunne kombineres med at tage en ph.d.-uddannelse med fokus på anvendt forskning, var jeg ikke i tvivl om, at det var en god måde at afprøve en af de andre muligheder, man har som dyrlæge, fortæller Louise Ladefoged Poulsen. Gødning og hygiejne Sammen med sin kæreste drog Louise Ladefoged Poulsen på et 12 måneders ophold i Lao Cai provinsen for at lave feltundersøgelser. De fandt hurtigt en 18 Dansk Veterinærtidsskrift februar Nummer 4 Årgang 92

2 Louise Ladefoged Poulsen er i øjeblikket på et 12 måneders ophold i Vietnam for at lave feltundersøgelser i Lao Cai provinsen. De vietnamesiske og danske forskere fastlægger effekten af de forbedringer, som den vietnamesiske regering og donorerne laver gennem diarré- og epidemiologiske undersøgelser, forekomst af parasitinfektioner, og ændringer af hygiejnepraksis. Foto: Kristian Jespersen Louise Ladefoged Poulsen forlod danske køer med yverbetændelse for at forske i zoonoser blandt etniske minoriteter i Lao Cai provinsen i Nordvietnam. Et studie, der har ført hende vidt omkring i de zoonotiske smitstoffers transmissionsveje lejlighed i det centrale Hanoi, og efter at have ventet i flere uger på at få de nødvendige tilladelser af myndighederne, rejste Louise Ladefoged Poulsen sammen med en vietnamesisk oversætter til den bjergrige Lao Cai provins for at indsamle informationer om husdyrhold og gødningshåndtering i to landsbykommuner. Dette skete gennem interviews, men især ved at have god tid til at gå rundt i husholdet og observere, hvordan de forskellige etniske minoritetsgrupper holdt husdyr og håndterede gødningen. Dette var vigtig for at få en ide om de hyppigste transmissionsveje for smitstoffer. Det viste sig hurtigt, at minoritetsgrupperne holdt husdyr meget forskelligt. - For nogle leverer husdyrene værdifuld gødning, som bruges til produktion af ris og grøntsager. Heldigvis ser det ud til, at langt de fleste hushold koger og Ph.d. projekt om transmissionsveje for zoonotiske smitstoffer Louise Ladefoged Poulsens ph.d. projekt er finansieret af KU LIFE gennem et ordinært stipendium. Det gennemføres inden for rammerne af et forskningskapacitetsopbygnings projekt (SANIVAT), som Institut for Sygdomsbiologi, KU LIFE, udfører sammen med Statens Serum Institut og Sundhedsfakultet ved KU. I Lao Cai provinsen, som ligger i Nordvietnam tæt ved Kinas grænse, forbedrer den vietnamesiske regering med støtte fra Danida og andre donorer drikkevandsforsyning, toiletforhold og uddanner de fattige bønder i hygiejne. Louise Ladefoged Poulsens ph.d.-projekt skal belyse transmissionsveje for zoonotiske smitstoffer, især blandt de etniske grupper, som lever tæt sammen med deres husdyr. > Dansk Veterinærtidsskrift februar Nummer 4 Årgang 92 19

3 på anden vis varmebehandler grøntsagerne, så eventuelle smitstoffer dræbes. For andre er det bare møg, der ligger, hvor grise og høns færdes fx i og omkring huset. Det udgør selvsagt en potentiel smittekilde for husets beboere, - I flere landsbyer placeres svinestier med bambusrør i bunden ud over en skrænt eller bæk, så gødningen kan regne væk. Det er et meget praktisk og vedligeholdelsesfrit system for den, som har grisene, men ikke særligt hygiejnisk for dem, som bor i landsbyen længere nede og bruger vandet i bækken til at bade i eller i sjældne tilfælde som drikkevandskilde, forsætter hun og forklarer, at der er stor forskel i hygiejnestandarden blandt minoritetsgrupperne. - Nogle få familier har toilet med skyl og en lukket vandtank til drikkevand. Andre etniske grupper bruger et simpelt hul i jorden, en bæk eller en nærliggende mark som toilet. Drikkevand indsamles typisk i gennemskårne bambusrør, som leder vandet ned af bjergskråningerne til opsamlingstanke eller føres direkte ind i huset. - Hygiejnestandarden ser ud til at være bestemt af økonomiske forhold og af traditioner. - I nogle landsbyer opfattes børns afføring ikke som lige så»uren«eller smittefarlig som voksnes afføring. Så børn går ofte rundt uden bukser på og går på»toilettet«hvor som helst i og omkring husene men lynhurtigt kommer der en hund eller en gris og æder afføringen, griner hun. - Børnene leger ofte omkring huset uden særligt opsyn, og jeg har flere gange set dem samle madrester tabt på jorden og putte dem i munden. De voksne går typisk på toilettet, når de er i rismarken, eller de går ned til bækken. Det sidste er problematisk, da børnene i landsbyerne lidt længere ned af bjerget ofte bader og leger i bækken og på den måde får kontakt med smitstoffer, fx når de får forurenet vand i munden, Dyr og mennesker i tæt kontakt Børnenes tætte kontakt til dyr og husdyrgødning udgør en særlig risiko for overførsel af smitstoffer, som forårsager diarré. Dette undersøger Louise Ladefoged Poulsen i et tæt samarbejde med en stor diarréundersøgelse hos børn i et projekt støttet af Danida (se boks). Når et barn diagnosticeres med diarré, og der isoleres et bakterielt zoonotisk smitstof (fx patogene E. coli, Salmonella, Campylobacter eller Yersinia) i deres afføring, bliver gødningsprøver indsamlet fra husdyrene i samme hushold og undersøgt for smitstoffer. Isolering af smitstoffer af samme art og patotype vil sammen med epidemiologiske risikofaktoranalyser vise, om dyrene er kilde til diaréen. Disse undersøgelser vil løbe over mindst et år. - Jeg håber selvfølgelig at finde identiske smitstoffer i afføring af husdyr og børn, men har også indsamlet en række E. coli i afføringsprøver fra børn, fjerkræ og svin. Disse bakterieisolater vil jeg type med forskellige molekylære teknikker, når jeg kommer tilbage til KU LIFE. Tidligere undersøgelser har vist, at E. coli populationer hos mennesker og dyr ofte tilhører forskellige genotyper. Min hypotese er derfor, at E. coli bak- Hus med grisesti. 20 Dansk Veterinærtidsskrift februar Nummer 4 Årgang 92 Foto: Kristian Jespersen.

4 terier fra børn, som har tæt kontakt til derne. Ascaris er normalt ikke en fjerkræ og svin, som går frit omkring, har meget ens genotyper. I modsætning til E. coli fra etniske hushold, hvor fjer- Besøg af dansk dyrlægestuderende zoonose, idet mennesker smittes med A. lumbricoides og svin med A. suum. Men epidemiologiske og populations- kræ og svin holdes indelukket, der for- Små biogasanlæg er populære genetiske undersøgelser af spolorme- ventes at have genotyper, som er mere blandt vietnamesiske bønder, især æg fra mennesker, især børn, i Viborg forskellige, fortæller Louise Ladefoged i lavlandet, hvor mange hushold Amt peger imidlertid på, at svin er ho- Poulsen. med grisehold forgasser gyllen. vedsmittekilden til de få tilfælde af asca- Urinvejsinfektioner og fjerkræ Flere hushold leder også human afføring til biogasanlægget. Me- riasis, der optræder i Danmark. - Det er klart, at når svinene har affø- Den lange ventetid på, at myndigheder- tangas opsamles og bruges til ring, hvor det passer dem, og svinegød- ne gav tilladelse til, at Louise kunne ar- madlavning, lamper eller til at ning anvendes i køkkenhaverne uden bejde i Lao Cai provinsen gjorde, at hun koge grisefoder. Den forgassede nogen form for behandling, så medfører blev nervøs for, om undersøgelserne gylle bruges typisk som gødning det en stor risiko for smitte med svinets overhovedet kom i gang. Efter kontakt til grøntsager i husets have. Lou- spolorm, når bønderne spiser grøntsa- til to læger i Hanoi, besluttede hun der- ise Ladefoged Poulsen har sam- ger fra køkkenhaven. Det samme gæl- for, sammen med vejlederne på Institut men med kolleger fra Institut for der for børn, der kravler rundt på jor- for Sygdomsbiologi, KU LIFE, at sætte Sygdomsbiologi, KU LIFE, og DTU den og putter ting, der har ligget, hvor en undersøgelse i gang af de zoonoti- Veterinærinstituttet vejledt en grisene også færdes, i munden, fortæl- ske aspekter af urinvejsinfektioner hos dansk dyrlægestuderende, der ler Louise Ladefoged Poulsen. mennesker. har opstillet en model for over- - Der er dog ingen der ved, om svi- - I Danmark er ekstra-intestinale pa- levelse af smitstoffer i små bio- nets spolorm er en zoonose i Vietnam, togene E. coli (ExPEC) årsag til cirka 80 gasanlæg. Den specialestuderen- forsætter hun. pct. af urinvejsinfektioner hos menne- de har under et to måneders op- Hun vil derfor sammen med kollega- sker. Mens Enterococcus faecalis er asso- hold besøgt flere familier med er ved Institut for Sygdomsbiologi, KU cieret med 4-8 pct. af disse infektioner, biogasanlæg. Gennem interviews LIFE, undersøge spolormæg fra jord- og og faglitteratur har hun indsam- støvprøver indsamlet ved husene og i Det egentlige reservoir for disse smit- let information om anlæggene og køkkenhaverne ved dna-fingeraftryks- stoffer er dog ukendt. Ofte isoleres Ex- de forhold, der påvirker overle- teknikker og sammenligne disse med PEC fra afføringsprøver fra patienter velsen af smitstoffer. Modellen genotyper af æg fra afføringsprøver, med urinvejsinfektioner. Men det er viser, at bakterielle smitstoffer der er indsamlet fra svin og menne- usikkert, om bakterierne er en del af overlever meget dårligt i anlæg- sker i de samme hushold. Resultaterne patienternes normale mavetarmflora, gene, modsat helminthæg, som vil så vise, om bønderne og især deres eller om deres egentlige reservoir skal kan overleve og eventuel smitte børn, er smittet med svinets spolorm. findes andre steder. Fylogenetiske un- mennesker, der spiser grøntsa- Ascariasis hos dyr og mennesker er dersøgelser af ExPEC har dog vist et ger gødet med forgasset gylle. normalt ikke en livstruende infektion, nær slægtskab mellem ExPEC fra men- Louise Ladefoged Poulsen har men overførsel og smitte med Ascaris nesker og fjerkræ. haft stort udbytte af besøget såvel kan også betragtes som en indikator - Vi er derfor på et militærhospital i fagligt som socialt og håber andre for mulig smitte med andre zoonoti- Hanoi gået i gang med at undersøge, om dyrlægestuderende har mod på at ske smitstoffer via eksponering til et urinvejsinfektioner hos mennesker, som lave deres speciale i Vietnam. fækalt forurenet miljø. skyldes smitte med ExPEC, men også en- - Fermenteret svinekød er en popu- terokokker, er overført fra fjerkræ. Når lær spise ved den vietnamesiske nytårs- disse smitstoffer findes i høje koncentrationer i en patients urinprøve, og pa- Spolorm og bændelorm fest, og eventuelle tinter i svinekødet udgør en stor smitterisiko for infektion tienten samtidig holder fjerkræ, så ind- Inden afrejsen til Vietnam var det plan- med bændelormen Taenia solium, som samles der en gødningsprøve for at se, lagt, at ph.d.-projektet kun skulle om- kan medfører cystedannelse i hjernen om vi kan isolere de samme smitstoffer fatte bakterielle zoonoser. Men da en og epileptiske anfald. Hvis bønderne hos fjerkræet, forsætter hun. pilotundersøgelse viste, at mere end har taeniasis og derfor udskiller bæn- En mere detaljeret genetisk karakte- halvdelen af svin, børn og voksne ud- delormeæg, så er svinene næsten helt risering i Danmark skal så fastslå, om skilte spolormæg (Ascaris), vil projek- sikkert smittet, da de i høj grad har ad- isolaterne fra mennesker og fjerkræ er identiske og dermed zoonotiske. tet nu forsøge at fastslå, om denne parasit er en zoonose blandt bjergbøn- gang til menneskeafføring. Cystiercose er derfor en alvorlig zoonose, som > Dansk Veterinærtidsskrift februar Nummer 4 Årgang 92 21

5 Børn i landsbyer bader og leger ofte i bækken, og på den måde får de kontakt med smitstoffer, fx når de får forurenet vand i munden. bør undersøges hos bønderne og deres svin, forsætter hun. Kulturelle forskelle Det har været noget af en omvæltning at skulle væne sig til arbejdsform og kultur på det nationale institut for hygiejne og epidemiologi i Hanoi, som er Louise Ladefoged Poulsens daglige arbejdsplads. Her er det en ældre professor, som træffer alle beslutninger. - Det er ikke let at trives med, når man er opvokset i Danmark, hvor alle skal høres, og alt skal diskuteres. - Samarbejde og deling af viden er heller ikke så udbredt som i Danmark. Her på kontoret kan kollegaer arbejde inden for samme område uden at vende faglige problemstillinger. Derhjemme elsker folk at fortælle og diskutere deres arbejde og udfordringer - især dyrlæger. Se bare på dyrlægernes lister, hvor der ikke går en dag, uden der er 10 dyrlæger, der udveksler erfaringer om behandling af demodicose, otitis, korsbåndsoperation mv. Sådan deler man desværre ikke viden her i Vietnam, siger hun. De rette personlige kontakter og et godt netværk er altafgørende for at kunne sætte forskningsaktiviteter i gang i Vietnam. Som ph.d.-studerende nyder Louise Ladefoged Poulsen heldigvis godt af hendes vejleders netværk. - Jeg bruger rigtig meget tid på logistik og praktiske ting. Det tager dagevis at få fragtet de rette medier til mikrobiologiske projekter herud. Det kan tage flere dage at få udleveret en pakke med medier til bakteriedyrkning fra tolden i lufthavnen. Det er ikke overraskende, men det betyder, at jeg ikke altid når at se på generne i de bakterier, jeg får samlet ind herude. Sproget er også en barriere. Der er mange vietnamesere, der har svært ved engelsk eller slet ikke taler engelsk - fx det meste af personalet, som jeg arbejder sammen med i laboratoriet. Det kræver tid og tålmodighed at forklare, hvad der skal ske, når man må gøre det ved hjælp af tegninger og ordbøger, fortæller hun. Tilfredsstillelse Til trods for sprogbarriere fremhæver Louise Ladefoged Poulsen, at det er en stor gevinst, at samarbejde med vietnamesiske og danske forskere med forskellige faglige baggrunde. Fagligt spænder disse lige fra bakteriologi og parasitologi til antropologi. - Samarbejdet med de forskellige personer og mit brede ph.d.-projekt betyder, at jeg får input fra mange forskellige faglige vinkler og derfor selv får en bred viden. - Det er også tilfredsstillende, at jeg har en god kontakt til den lokale Danida-rådgiver, som arbejder med husdyrhold oppe i Lao Cai provinsen. Jeg håber derfor, at mine resultater kan være med til at nedsætte overførelsen af zoonotiske smitstoffer og forbedre hygiejne og sundhed blandt de etniske minoriteter, fortsætter hun. - Det passer godt til mig med mange forskellige aktiviteter og samarbejdspartnere. Jeg ville køre surt i projektet, hvis jeg alt for længe kom til at sidde alene i laboratoriet eller foran computeren med en meget specialiseret viden, som er svær at dele med andre, tilføjer hun. Louise Ladefoged Poulsen og hendes kæreste er dog så småt ved at glæde sig til at komme hjem. Sidst i februar forlader de Vietnam og vender tilbage til Danmark. Her venter en masse bakteriestammer og deres gener på at blive studeret på KU LIFE, og kæresten skal tilbage til det firma, han har haft orlov fra. Litteratur Nejsum, P., Parker, E.D., Frydenberg, J., Sørensen, U.B.S., Roepstorff, A., og J. Prag Ascariasis er en zoonose i Denmark. Ugeskr. Læger, 168(4): Dansk Veterinærtidsskrift februar Nummer 4 Årgang 92

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Kolofon Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser Chefkonsulent Rikke Gut Evalueringskonsulent

Læs mere

?Ëc Uf dv_uvd fu :_dezefe W`c >Z]ZeÌcadj\`]`XZ #!!(

?Ëc Uf dv_uvd fu :_dezefe W`c >Z]ZeÌcadj\`]`XZ #!!( Indhold Forord.......................... 2 Udsendelsen betyder nye oplevelser......... 3 Hverdagen ændrer sig.................. 3 Den fremmede kultur.................. 3 Klima..........................

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

En ensom kamp. Et indblik i børns sundhed og trivsel i familier med få penge

En ensom kamp. Et indblik i børns sundhed og trivsel i familier med få penge En ensom kamp Et indblik i børns sundhed og trivsel i familier med få penge En ensom kamp udgivet af Børnerådet Vesterbrogade 35A 1620 København V Tlf: 3378 3300 Fax: 3378 3301 E-mail: brd@brd.dk www.brd.dk

Læs mere

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Indledning Hvert menneske har en historie, der er værd at høre. Dette undervisningsmateriale Brug

Læs mere

At finde balancen. - en undersøgelse om stress og trivsel hos døvblinde

At finde balancen. - en undersøgelse om stress og trivsel hos døvblinde At finde balancen - en undersøgelse om stress og trivsel hos døvblinde At finde balancen mellem at bevare selvstændigheden og at afgive kontrol det er en af de mange svære og energikrævende udfordringer,

Læs mere

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid.

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid. 95 14 STØTTE OVER TID Det tager tid at erkende, at ægtefællen er død og indrette sig i det nye liv. Derfor ønsker efterladte støtte over tid, en vedholdende opmærksomhed og interesse fra omgangskredsen.

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ÆRE IDÉKATALOG

ET SPØRGSMÅL OM ÆRE IDÉKATALOG ET SPØRGSMÅL OM ÆRE IDÉKATALOG UNGES BUD PÅ AT MODVIRKE OG FOREBYGGE SOCIAL KONTROL OG ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER 1 INDLEDNING 1. HVAD ER SOCIAL KONTROL OG ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER? Dette idékatalog har

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

Når far eller mor får kræft

Når far eller mor får kræft Familierådgivning Kræftens Bekæmpelse Når far eller mor får kræft En arbejdsbog til kræftramte familier Indholdsfortegnelse Når far eller mor får kræft....................... 1 Til hele familien.............................

Læs mere

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 2014 Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions-

Læs mere

En guide for transkønnede

En guide for transkønnede En guide for transkønnede Indholdsfortegnelse OM EN GUIDE FOR TRANSKØNNEDE... 3 FORORD... 4 AFSNIT 1. TRANSKØNNET HVAD BETYDER DET?... 7 AFSNIT 2. SPRING UD FOR FAMILIE & VENNER?... 13 AFSNIT 3. HORMONBEHANDLING

Læs mere

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN 2012 Signe Ravn AARHUS UNIVERSITET Business and Social Sciences Center for Rusmiddelforskning Kvalitativ delevaluering af Stofrådgivningen Signe Ravn Center

Læs mere

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

Jo mere udsat jo mere syg. Om socialt udsatte danskeres sundhed og sygdom

Jo mere udsat jo mere syg. Om socialt udsatte danskeres sundhed og sygdom Jo mere udsat jo mere syg Om socialt udsatte danskeres sundhed og sygdom Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 14 Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 14 Kolofon Oplag: 2. Grafisk produktion og layout:

Læs mere

Fleksibel barselsorlov. Til forældre

Fleksibel barselsorlov. Til forældre Fleksibel barselsorlov Til forældre ministrenes forord 3 Kære forældre Når et barn kommer til verden, er det på alle måder vigtigt, at barnet får en god start på livet. Og ligeså vigtigt er det, at I

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere