(Danish Dansk) Bestemmelser vedrørende anti-bestikkelse samt regnskab og optegnelser i

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "(Danish Dansk) Bestemmelser vedrørende anti-bestikkelse samt regnskab og optegnelser i"

Transkript

1 [Pr. 22. juli 2004] (Danish Dansk) Bestemmelser vedrørende anti-bestikkelse samt regnskab og optegnelser i The Foreign Corrupt Practices Act [Loven om korruptionspraksis i udlandet] Opdateret til og med Pub. L (10. november 1998) UNITED STATES CODE [AMERIKANSK FORBUNDSLOVGIVNING] 78m. Periodiske og andre rapporter (a) Rapporter fra udsteder af værdipapir; indhold AFSNIT 15. HANDEL OG INDUSTRI KAPITEL 2B--BØRSER Enhver udsteder af et værdipapir, som er noteret i henhold til 78l i dette afsnit, skal indsende det følgende til Tilsynet, i overensstemmelse med sådanne regler og bestemmelser, som Tilsynet måtte finde det nødvendigt eller hensigtsmæssigt at foreskrive, for at give passende beskyttelse til investorer, og for at sikre redelig handel med værdipapiret-- (1) sådanne oplysninger og dokumenter (og sådanne kopier deraf), som Tilsynet kræver for at være i besiddelse af de rimeligt opdaterede oplysninger og dokumenter, der skal indgå i, eller indsendes med, en ansøgning eller registreringserklæring i henhold til 78l i dette afsnit, med den undtagelse, at Tilsynet ikke kan kræve at udstederen indsender enhver relevant kontrakt, som er udført fuldt ud inden 1. juli (2) sådanne årsrapporter (og sådanne kopier deraf), som skal være godkendt af en uafhængig revisor, hvis dette kræves af Tilsynets regler og bestemmelser, og sådanne kvartalsrapporter (og sådanne kopier deraf), som Tilsynet foreskriver. Enhver udsteder af et værdipapir, der er noteret på en national fondsbørs, skal desuden indsende en original kopi af disse oplysninger, dokumenter og rapporter til fondsbørsen. (b) Rapport-type; regnskab, optegnelser og intern regnskabsføring; ordrer * * * (2) Enhver udsteder, som har en klasse af værdipapirer, der er noteret i henhold til 78l i dette afsnit, og enhver udsteder, som er forpligtet til at indsende rapporter i henhold til 78o(d) i dette afsnit skal-- (A) oprette og holde regnskab, optegnelser og kontoer, der i rimelig detaljeringsgrad, nøjagtigt og redeligt, afspejler transaktioner med, og afhændelser af, udstederens aktiver; og (B) udarbejde og opretholde et system til intern regnskabskontrol, der kan give rimelig sikkerhed for-- (i) at transaktionerne udføres i overensstemmelse med ledelsens generelle eller specifikke tilladelse; (ii) at transaktionerne bogføres som nødvendigt, (I) med henblik på forberedelse af finansieringsoversigter i overensstemmelse med almindeligt anerkendte regnskabsprincipper eller andre kriterier, der gælder for sådanne finansieringsoversigter, og (II) for at holde regnskab med aktiverne;

2 (iii) at adgang til aktiverne udelukkende gives i overensstemmelse med ledelsens generelle eller specifikke tilladelse; og (iv) at det regnskab, der opgøres over aktiverne, sammenlignes med de eksisterende aktiver med passende mellemrum, og at passende foranstaltninger træffes med hensyn til eventuelle regnskabsforskelle. (3) (A) Med hensyn til forhold vedrørende USA s nationale sikkerhed, må ingen person, som handler i samarbejde med lederen af enhver forbundsafdeling eller af ethvert forbundsagentur, der har ansvar for sådanne forhold, pålægges pligt eller ansvar under paragraf (2) i dette punkt, hvis en sådan handling, i samarbejde med en sådan leder af en afdeling eller af et agentur, blev udført ifølge specifikke, skriftlige ordrer fra lederen af denne afdeling eller dette agentur i henhold til præsidentiel myndighed til at udstede sådanne ordrer. Enhver ordre, der udstedes ifølge denne paragraf, skal anføre de specifikke kendsgerninger og omstændigheder, som bestemmelserne i dette afsnit påberåbes under. Enhver sådan ordre udløber 1 år efter ordrens udstedelsesdato, medmindre den fornyes skriftligt. (B) Enhver leder af en af USA s forbundsafdelinger eller af et af USA s forbundsagenturer, der udsteder en sådan ordre i henhold til denne paragraf, skal opretholde en komplet journal over alle sådanne ordrer og skal den 1. oktober hvert år sende en oversigt over de forhold, der er omfattet under sådanne ordrer, og som var i kraft på et hvilket som helst tidspunkt i det foregående år, til Permanent Select Committee on Intelligence of the House of Representatives [Det permanente, særlige efterretningsudvalg i Repræsentanternes Hus] og Senate Select Committee on Intelligence [Det særlige efterretningsudvalg i Senatet]. (4) Der skal ikke idømmes strafansvar for overtrædelse af bestemmelserne i paragraf (2)i dette punkt, jf. dog paragraf (5) i dette punkt. (5) Ingen person må med bevidsthed omgå, eller med bevidsthed undlade at implementere, et system til interne regnskabsføringskontroller, eller med bevidsthed forfalske ethvert regnskab, enhver optegnelse eller enhver konto, der beskrives i paragraf (2). (6) Hvis en udsteder, som har en klasse af værdipapirer, der er noteret i henhold til 78l i dette afsnit, eller hvis en udsteder, som er forpligtet til at indsende rapporter i henhold til 78o (d) i dette afsnit, ejer 50 procent eller mindre af stemmerettighederne i en indenlandsk eller udenlandsk virksomhed, kræver bestemmelserne i paragraf (2) udelukkende, at udstederen i god tro bruger sin indflydelse, i det omfang det er rimeligt under udstederens omstændigheder, til at forårsage, at en sådan indenlandsk eller udenlandsk virksomhed udarbejder og opretholder et system til intern regnskabskontrol i overensstemmelse med paragraf (2). Sådanne omstændigheder omfatter det relative omfang af udstederens ejerskab i den indenlandske eller udenlandske virksomhed samt de love, og den praksis, der er gældende for forretningsdrift i det land, hvor denne virksomhed har hjemme. En udsteder, som kan vise en indsats i god tro for at bruge en sådan indflydelse, formodes endegyldigt at have opfyldt kravene i paragraf (2). (7) Under paragraf (2) i dette punkt betyder begreberne rimelig sikkerhed for og rimelig detaljeringsgrad en grad af sikkerhed og en detaljeringsgrad, som ville tilfredsstille rimelige embedsmænd i udførelsen af deres egne anliggender. * * * 78dd-1 [Paragraf 30A i Securities & Exchange Act of 1934] [Loven af 1934 om udstedelse af værdipapirer]. Handelspraksis, som forbydes udstedere i udlandet (a) Forbud Det er ulovligt for enhver udsteder, som har en klasse af værdipapirer, der er noteret i henhold til 78l i dette

3 afsnit, eller som er forpligtet til at indsende rapporter i henhold til 78o(d) i dette afsnit, og for enhver repræsentant, leder, ansat eller agent for denne udsteder, og for enhver af udstederens aktionærer, som handler på dennes vegne, på korrupt vis at benytte posten, eller noget andet middel eller organ til mellemstatslig handel, til at fremme et tilbud, en betaling, et løfte om betaling eller en tilladelse til at udbetale penge, eller at tilbyde, give, love at give eller tillade at give noget af værdi til-- (1) enhver udenlandsk embedsmand med det formål at-- (A) (i) påvirke enhver handling eller afgørelse af en sådan udenlandsk embedsmand i embedes medfør, (ii) inducere en sådan udenlandsk embedsmand til at foretage eller undlade at foretage en handling, som er i strid med denne embedsmands lovlige forpligtelse eller (iii) sikre uretmæssig fordel; eller (B) inducere en sådan udenlandsk embedsmand til at benytte sin indflydelse hos en udenlandsk regering eller et af denne regerings organer, til at påvirke eller have indflydelse på enhver handling eller beslutning, som tages af denne regering eller af et af denne regerings organer, for at hjælpe en sådan udsteder med at sikre eller bibeholde et forretningsforhold for eller med, eller med at styre et forretningsforhold til, enhver person; (2) ethvert udenlandsk politisk parti eller dette partis repræsentant, eller enhver kandidat til udenlandsk politisk hverv, med det formål at-- (A) (i) påvirke enhver handling eller afgørelse af et sådant parti, en sådan partirepræsentant eller en sådan kandidat i embedes medfør, (ii) inducere et sådant parti, en sådan partirepræsentant eller en sådan kandidat til at foretage, eller undlade at foretage, en handling, som er i strid med et sådant partis, en sådan partirepræsentants eller en sådan kandidats lovlige forpligtelse eller (iii) sikre uretmæssig fordel; eller (B) inducere et sådant parti, en sådan partirepræsentant eller en sådan kandidat til at benytte s sin indflydelse hos en udenlandsk regering eller et af denne regerings organer, til at påvirke eller have indflydelse på enhver handling eller beslutning, som tages af en sådan regering eller af et sådant regeringsorgan, for at hjælpe en sådan udsteder med at sikre eller bibeholde et forretningsforhold for eller med, eller med at styre et forretningsforhold til, enhver person; eller (3) enhver person, med bevidsthed om at hele eller en del af et sådant pengebeløb eller en sådan værdigenstand vil blive tilbudt, givet, eller lovet, direkte eller indirekte, til enhver udenlandsk embedsmand, til ethvert udenlandsk politisk parti eller dette partis repræsentant, eller til enhver kandidat til udenlandsk politisk hverv, med det formål at-- (A) (i) påvirke enhver handling eller afgørelse af en sådan udenlandsk embedsmand, et sådant udenlandsk politisk parti, en sådan udenlandsk partirepræsentant eller en sådan udenlandsk kandidat i embedes medfør, (ii) inducere en sådan udenlandsk embedsmand, et sådant udenlandsk politisk parti, en sådan udenlandsk partirepræsentant eller en sådan udenlandsk kandidat til at foretage eller undlade at foretage en handling, som er i strid med en sådan udenlandsk embedsmands, et sådant udenlandsk politisk partis, en sådan udenlandsk partirepræsentants eller en sådan udenlandsk kandidats lovlige forpligtelse eller (iii) sikre uretmæssig fordel; eller (B) inducere et sådant udenlandsk parti, en sådan udenlandsk embedsmand, en sådan udenlandsk partirepræsentant eller en sådan kandidat til at benytte sin indflydelse hos en udenlandsk regering eller et af denne regerings organer, til at påvirke eller have indflydelse på enhver handling eller beslutning, som tages af en sådan regering eller af et sådant regeringsorgan, for at hjælpe en sådan udsteder med at sikre eller bibeholde et forretningsforhold for eller med, eller med at styre et forretningsforhold til, enhver person. (b) Undtagelse for rutinemæssig regeringshandling

4 Punkt (a) og (g) i denne paragraf vil ikke være gældende over for enhver forenkling eller fremskynding af betaling til en udenlandsk embedsmand, et udenlandsk politisk parti eller en udenlandsk partirepræsentant, hvis formål det er at fremskynde eller sikre udførelsen af en rutinemæssig statslig handling af en udenlandsk embedsmand, et udenlandsk politisk parti eller en udenlandsk partirepræsentant. (c) Objektive straffefrihedsgrunde Det er en objektiv straffefrihedsgrund i henhold til punkt (a) eller (g) i denne paragraf, hvis-- (1) betalingen, gaven, tilbuddet eller løftet om noget af værdi var lovlig i henhold til de gældende love og bestemmelser i den udenlandske embedsmands, det udenlandske politiske partis, den udenlandske partirepræsentants eller den udenlandske kandidats hjemland; eller (2) betalingen, gaven, tilbuddet eller løftet om noget af værdi, var en rimelig udgift, der betaltes i god tro, såsom udgifter til rejse og ophold, der var afholdt af, eller på vegne af, en udenlandsk embedsmand, et udenlandsk politisk parti, en udenlandsk partirepræsentant eller en udenlandsk kandidat, og der var direkte knyttet til-- (A) promovering af, demonstration af eller forklaring på produkter eller tjenester; eller (B) udførelsen eller opfyldelsen af en kontrakt med en udenlandsk regering eller dennes agentur. (d) Retningslinjer fra Attorney General [statsadvokaten] Senest et år efter den 23. august 1988 vil Attorney General [statsadvokaten], efter samråd med Tilsynet, Secretary of Commerce [handelsministeren], United States Trade Representative [USA s handelsrepræsentant], Secretary of State [udenrigsministeren] og Secretary of Treasury [finansministeren], og efter at have indhentet alle interesserede parters synspunkter via procedurer for offentlig bekendtgørelse og kommentar, afgøre, i hvilket omfang overholdelsen af denne paragraf vil blive styrket af, og erhvervslivet vil blive bistået ved, yderligere afklaring af de foregående bestemmelser i denne paragraf, og kan, på baggrund af en sådan afgørelse, og i det omfang det er nødvendigt og hensigtsmæssigt, udstede-- (1) retningslinjer, der beskriver specifikke former for adfærd, der er forbundet med gængse typer aftaler om eksportsalg og med forretningsmæssige kontrakter, og som Attorney General [statsadvokaten], ifølge Department of Justice [justitsministeriets] nuværende håndhævelsespolitik afgør, er i overensstemmelse med de foregående bestemmelser i denne paragraf; og (2) generelle, forebyggende procedurer, som udstedere kan anvende på frivillig basis til at tilpasse deres adfærd til Department of Justices [justitsministeriets] nuværende håndhævelsespolitik vedrørende de foregående bestemmelser i denne paragraf. Attorney General [statsadvokaten] vil udstede de retningslinjer og procedurer, der omtales i den foregående sætning, i overensstemmelse med bestemmelserne i underkapitel II, kapitel 5, afsnit 5, og disse retningslinjer og procedurer vil være underlagt bestemmelserne i kapitel 7 i dette afsnit. (e) Udtalelser fra Attorney General [statsadvokaten] (1) Attorney General [statsadvokaten], vil, efter samråd med de relevante forbundsafdelinger og forbundsorganer i USA, og efter at have indhentet alle interesserede parters synspunkter via procedurer for offentlig bekendtgørelse og kommentar, etablere en procedure til at give svar på konkrete henvendelser fra udstedere vedrørende overensstemmelse af deres adfærd med Department of Justices [justitsministeriets] nuværende håndhævelsespolitik vedrørende de foregående bestemmelser i denne paragraf. Attorney General [statsadvokaten]

5 vil, inden 30 dage efter at have modtaget en sådan henvendelse, afgive en udtalelse som svar på denne henvendelse. Udtalelsen vil angive, hvorvidt en vis, specifik potentiel adfærd, ifølge Department of Justices [justitsministeriets] nuværende håndhævelsespolitik, ville være i strid med denne paragrafs foregående bestemmelser. Yderligere anmodninger om udtalelser vedrørende anden, specifik potentiel adfærd, der ligger uden for rammerne af den adfærd, der blev behandlet i tidligere anmodninger, kan indsendes til Attorney General [statsadvokaten]. Under alle søgsmål, der bringes i henhold til de gældende bestemmelser i denne paragraf, vil der være en modbeviselig formodning om, at adfærd, som er specificeret i en anmodning fra en udsteder, og i henhold til hvilken Attorney General [statsadvokaten] har afgivet udtalelse om, at denne adfærd er i overensstemmelse med Department of Justices [justitsministeriets] nuværende håndhævelsespolitik, også er i overensstemmelse med de foregående bestemmelser i denne paragraf. En sådan formodning kan modbevises med en overvægt af beviser. Ved prøvelse af formodningen i henhold til denne paragraf, vil en domstol vægte alle relevante faktorer, herunder, men ikke begrænset til, hvorvidt de oplysninger, som blev forelagt Attorney General [statsadvokaten] var nøjagtige og fuldstændige, og hvorvidt de lå inden for rammerne af den adfærd, der blev angivet i enhver anmodning, som Attorney General [statsadvokaten] har modtaget. Attorney General [statsadvokaten] vil fastlægge den procedure, der kræves i henhold til denne paragraf, i overensstemmelse med bestemmelserne i underkapitel II, kapitel 5, afsnit 5, og denne procedure vil være underlagt bestemmelserne i kapitel 7 i dette afsnit. (2) Alle dokumenter eller andet materiale, som indsendes til, modtages af eller udarbejdes af Department of Justice [justitsministeriet] eller af enhver anden amerikansk forbundsafdeling eller af ethvert andet amerikansk forbundsagentur i forbindelse med en anmodning fra en udsteder ifølge den etablerede procedure i paragraf (1), vil være undtaget fra offentliggørelse i henhold til 552 i afsnit 5 og må ikke, undtagen med udstederens samtykke, gøres offentligt tilgængelige, uanset om Attorney General [statsadvokaten] besvarer en sådan anmodning eller om udstederen tilbagekalder en sådan anmodning inden modtagelse af besvarelsen. (3) Enhver udsteder, der har fremsat anmodning til Attorney General [statsadvokaten] i henhold til paragraf (1), kan tilbagekalde en sådan anmodning, inden Attorney General [statsadvokaten] afgiver en udtalelse som svar på denne anmodning. Enhver anmodning, der således tilbagekaldes, har ingen gyldighed eller virkning. (4) Attorney General [statsadvokaten] vil, i så videst muligt omfang, yde rettidig vejledning om Department of Justices [justitsministeriets] nuværende håndhævelsespolitik vedrørende de foregående bestemmelser i denne paragraf til potentielle eksportører og mindre virksomheder, der ikke er i stand til at opnå særlig rådgivning omkring spørgsmål vedrørende sådanne bestemmelser. Denne vejledning vil være begrænset til besvarelser på anmodninger i henhold til paragraf (1), vedrørende overensstemmelse af en specificeret potentiel adfærd med Department of Justices [justitsministeriets] nuværende håndhævelsespolitik vedrørende de foregående bestemmelser i denne paragraf, samt generelle forklaringer vedrørende efterlevelsesansvar og potentielle forpligtelser i henhold til de foregående bestemmelser i denne paragraf. (f) Definitioner I denne paragraf gælder følgende: (1) (A) Udtrykket udenlandsk embedsmand betyder enhver embedsmand eller ansat i en udenlandsk regering, eller enhver afdeling, ethvert agentur eller ethvert organ deraf, eller enhver embedsmand eller ansat i en offentlig, international organisation, eller enhver person, der handler i embedes medfør for, eller på vegne af, enhver sådan regering eller enhver sådan afdeling, ethvert sådant agentur eller ethvert sådant organ, eller for, eller på vegne af, en sådan offentlig, international organisation. (B) I underparagraf (A) betyder udtrykket offentlig, international organisation -- (i) (ii) en organisation, der er udpeget ved bekendtgørelse i henhold til 1 i International Organizations Immunities Act [Loven om immuniteter for internationale organisationer] (22 U.S.C. 288); eller enhver anden international organisation, der er udpeget ved Executive Order [bekendtgørelse af præsidenten] med henblik på denne paragraf, med virkning fra offentliggørelsesdatoen af en sådan bekendtgørelse i Federal Register [den amerikanske regerings daglige journal].

6 (2) (A) En persons sindstilstand er bevidst med hensyn til adfærd, et forhold eller et udfald, hvis-- (i) (ii) en sådan person er bevidst om, at vedkommende er involveret i en sådan adfærd, at et sådant forhold findes eller at et sådant udfald med væsentlig sikkerhed vil forekomme; eller en sådan person er overbevist om, at et sådant forhold findes eller, at et sådant udfald med væsentlig sikkerhed vil forekomme. (B) Når der kræves bevidsthed om forholdet, for at dette forhold kan anses som en lovovertrædelse, etableres tilstedeværelsen af en sådan bevidsthed, hvis en person er bekendt med, at der er stor sandsynlighed for, at et sådant forhold foreligger, medmindre personen reelt mener, at dette forhold ikke eksisterer. (3) (A) Udtrykket rutinemæssig statslig handling betyder udelukkende en handling, der normalt og almindeligvis udføres af en udenlandsk embedsmand, når vedkommende-- (i) søger tilladelser, licenser eller indhenter andre officielle dokumenter, der kvalificerer en person til at drive forretning i udlandet; (ii) behandler statsdokumenter, herunder visa og arbejdsordrer; (iii) yder politibeskyttelse, afhenter og leverer post eller planlægger inspektioner i forbindelse med udførelsen af en kontrakt, eller planlægger inspektioner i forbindelse med transit af varer rundt om i landet; (iv) yder telefonforbindelse, yder el- og vandforsyning, laster og losser gods eller beskytter letfordærvelige varer eller råvarer mod ødelæggelse; eller (v) foretager handlinger af samme art. (B) Udtrykket rutinemæssig statslig handling omfatter ikke afgørelser, der træffes af en udenlandsk embedsmand om, hvorvidt, eller under hvilke betingelser, der skal tildeles nye forretningsaftaler, eller eksisterende forretningsaftaler skal fortsættes med bestemte parter, eller enhver handling, som foretages af en udenlandsk embedsmand, der er involveret i beslutningsprocessen, med det formål at fremme en beslutning om, at der skal tildeles nye forretningsaftaler, eller at eksisterende forretningsaftaler skal fortsættes med bestemte parter. (g) Alternativ kompetence (1) Det er også ulovligt for en udsteder, der er organiseret i henhold til lovgivningen i USA eller i en stat, et territorium, en besiddelse eller et commonwealth i USA, eller enhver politisk underafdeling deraf, og som har en klasse af værdipapirer, der er noteret i henhold til 12 i dette afsnit, eller som er forpligtet til at indsende rapporter i henhold til 15(d) i dette afsnit, eller for enhver US-person, der er repræsentant, leder, ansat eller agent af en sådan udsteder, eller for enhver af udstederens aktionærer, som handler på dennes vegne, på korrupt vis at foretage enhver handling uden for USA, for at fremme et tilbud, en betaling, et løfte om betaling eller en tilladelse til at udbetale penge, eller at tilbyde, give, love at give eller tillade at give noget af værdi til enhver af de personer eller enheder, der står anført i paragraf (1), (2) og (3) i punkt (a) i denne paragraf, med det formål, der står anført deri, uanset om en sådan udsteder eller en sådan repræsentant, leder, ansat, agent eller aktionær benytter posten eller noget andet middel eller organ til mellemstatlig handel, til at fremme et sådant tilbud, gave, betaling, løfte eller tilladelse. (2) I dette punkt betyder udtrykket US-person en statsborger i USA (som defineret i 101 i Immigration and Nationality Act [Loven om immigration og nationalitet] (8 U.S.C. 1101)) eller ethvert selskab, ethvert interessentskab, enhver forening, ethvert aktieselskab, ethvert forvaltningsinstitut, enhver organisation, som ikke

7 er inkorporeret eller enhver enkeltmandsvirksomhed, der er organiseret i henhold til lovgivningen i USA eller i enhver stat, ethvert territorium, enhver besiddelse eller ethvert commonwealth i USA, eller enhver politisk underafdeling deraf. 78dd-2. Udenlandsk handelspraksis, som forbydes indenlandske virksomheder (a) Forbud Det er ulovligt for enhver indenlandsk virksomhed, bortset fra udstedere, som er underlagt 78dd-1 i dette afsnit, eller for enhver repræsentant, leder, ansat eller agent for en sådan indenlandsk virksomhed, eller for enhver af en sådan indenlandsk virksomheds aktionærer, som handler på dennes vegne, på korrupt vis at benytte posten eller noget andet middel eller organ til mellemstatslig handel til at fremme et tilbud, en betaling, et løfte om betaling eller en tilladelse til at udbetale penge, eller at tilbyde, give, love at give eller tillade at give noget af værdi til-- (1) enhver udenlandsk embedsmand med det formål at-- (A) (i) påvirke enhver handling eller afgørelse af en sådan udenlandsk embedsmand i embedes medfør, (ii) inducere en sådan udenlandsk embedsmand til at foretage eller undlade at foretage en handling, som er i strid med denne embedsmands lovlige forpligtelse, eller (iii) sikre uretmæssig fordel; eller (B) inducere en sådan udenlandsk embedsmand til at benytte sin indflydelse hos en udenlandsk regering eller et af denne regerings organer, til at påvirke eller have indflydelse på enhver handling eller beslutning, som tages af en sådan regering eller af et af en sådan regerings organer, for at hjælpe en sådan indenlandsk virksomhed med at sikre eller bibeholde et forretningsforhold for eller med, eller med at styre et forretningsforhold til, enhver person; (2) ethvert udenlandsk politisk parti eller dette partis repræsentant, eller enhver kandidat til udenlandsk politisk hverv, for at-- (A) (i) påvirke enhver handling eller afgørelse af et sådant parti, en sådan partirepræsentant eller en sådan kandidat i embedes medfør, (ii) inducere et sådant parti, en sådan partirepræsentant eller en sådan kandidat til at foretage eller undlade at foretage en handling, som er i strid med et sådant partis, en sådan partirepræsentants eller en sådan kandidats lovlige forpligtelse, eller (iii) sikre uretmæssig fordel; eller (B) inducere et sådant parti, en sådan partirepræsentant eller en sådan kandidat til at benytte sin indflydelse hos en udenlandsk regering eller et af denne regerings organer, til at påvirke eller have indflydelse på enhver handling eller beslutning, som tages af en sådan regering eller af et af denne regerings organer, for at hjælpe en sådan indenlandsk virksomhed med at sikre eller bibeholde et forretningsforhold for eller med, eller med at styre et forretningsforhold til, enhver person; (3) enhver person, med bevidsthed om at hele eller en del af et sådant pengebeløb, eller en sådan værdigenstand, vil blive tilbudt, givet, eller lovet, direkte eller indirekte, til enhver udenlandsk embedsmand, til ethvert udenlandsk politisk parti eller dette partis repræsentant, eller til enhver kandidat til udenlandsk politisk hverv, med det formål at-- (A) (i) påvirke enhver handling eller afgørelse af en sådan udenlandsk embedsmand, et sådant udenlandsk politisk parti, en sådan udenlandsk partirepræsentant eller en sådan udenlandsk kandidat i embedes medfør, (ii) inducere en sådan udenlandsk embedsmand, et sådant udenlandsk politisk parti, en sådan udenlandsk partirepræsentant eller en sådan udenlandsk kandidat til at foretage eller undlade at foretage en handling, som er i strid med en sådan udenlandsk embedsmands, et sådant udenlandsk politisk partis, en sådan udenlandsk partirepræsentants eller en sådan udenlandsk kandidats lovlige forpligtelse eller (iii) sikre uretmæssig fordel; eller (B) inducere en sådan udenlandsk embedsmand, et sådant udenlandsk parti, en sådan udenlandsk partirepræsentant

8 eller en sådan kandidat til at benytte sin indflydelse hos en udenlandsk regering eller et af denne regerings organer, til at påvirke eller have indflydelse på enhver handling eller beslutning, som tages af en sådan regering eller af et af denne regerings organer, for at hjælpe en sådan indenlandsk virksomhed med at sikre eller bibeholde et forretningsforhold for eller med, eller med at styre et forretningsforhold til, enhver person. (b) Undtagelse for rutinemæssig regeringshandling Punkt (a) og (i) i denne paragraf vil ikke være gældende over for enhver forenkling eller fremskynding af betaling til en udenlandsk embedsmand, et udenlandsk politisk parti eller en udenlandsk partirepræsentant, hvis formål det er at fremskynde eller sikre udførelsen af en rutinemæssig statslig handling af en udenlandsk embedsmand, et udenlandsk politisk parti eller en udenlandsk partirepræsentant. (c) Objektive straffefrihedsgrunde Det er en objektiv straffefrihedsgrund i henhold til punkt (a) eller (i) i denne paragraf hvis-- (1) betalingen, gaven, tilbuddet eller løftet om noget af værdi var lovlig i henhold til de gældende love og bestemmelser i den udenlandske embedsmands, det udenlandske politiske partis, den udenlandske partirepræsentants eller den udenlandske kandidats hjemland; eller (2) betalingen, gaven, tilbuddet eller løftet om noget af værdi, var en rimelig udgift, der betaltes i god tro, såsom udgifter til rejse og ophold, på vegne af en udenlandsk embedsmand, et udenlandsk politisk parti, en udenlandsk partirepræsentant eller en udenlandsk kandidat, og var direkte knyttet til-- (A) promovering af, demonstration af eller forklaring på produkter eller tjenester; eller (B) udførelsen eller opfyldelsen af en kontrakt med en udenlandsk regering eller dennes agentur. (d) Påbud (1) Hvis det forekommer Attorney General [statsadvokaten], at enhver indenlandsk virksomhed, eller denne virksomheds repræsentant, leder, ansat, agent eller aktionær, som denne paragraf er gældende for, er involveret i, eller er ved at involvere sig i, enhver handling eller praksis, som er i strid med punkt (a) eller (i) i denne paragraf, kan Attorney General [statsadvokaten], efter eget skøn, anlægge et civilt søgsmål ved en passende distriktsdomstol i USA for at indskærpe en sådan handling eller praksis, og efter passende bevis, få udstedt permanent forbud eller midlertidigt tilhold uden kaution. (2) Under enhver civil efterforskning, som efter Attorney Generals [rigsadvokatens] mening er nødvendig og hensigtsmæssig for at håndhæve denne paragraf, har Attorney General [rigsadvokaten] eller hans stedfortræder beføjelse til at tage eder og tilkendegivelser, indstævne vidner, optage bevis og kræve fremlæggelse af de regnskaber, papirer eller andre dokumenter, som Attorney General [rigsadvokaten] måtte finde relevante eller væsentlige for en sådan efterforskning. Det kan kræves, at vidner fremmøder, og at dokumentbeviser fremvises fra ethvert sted i USA, eller fra ethvert territorium, enhver besiddelse eller ethvert commonwealth i USA, hvor end en høring finder sted. (3) I det tilfælde at enhver person viser genstridighed eller nægter at adlyde en stævning, kan Attorney General [statsadvokaten] påberåbe sig hjælp fra enhver domstol i USA, inden for den retskreds, hvor en sådan efterforskning eller retsproces finder sted, eller hvor en sådan person har bopæl eller driver virksomhed, til at kræve, at vidner fremmøder og aflægger vidneforklaringer, og at regnskaber, papirer eller andre dokumenter fremvises. Enhver sådan domstol kan udstede en kendelse, der kræver, at en sådan person giver møde hos

9 Attorney General [statsadvokaten] eller hos dennes stedfortræder for at fremvise optegnelser, hvis dette kræves, eller for at give vidneforklaring vedrørende sagen, som efterforskes. Ved enhver overtrædelse af en sådan kendelse, der er afsagt af domstolen, kan en sådan domstol idømme straf for foragt for denne domstol. En sådan sag kan behandles i den retskreds, hvor den pågældende person er bosat eller opholder sig. Attorney General [statsadvokaten] kan fremsætte alle de regler vedrørende civile efterforskninger, der er nødvendige eller hensigtsmæssige for at implementere bestemmelserne i dette punkt. (e) Retningslinjer fra Attorney General [statsadvokaten] Senest 6 måneder efter den 23. august 1988, vil Attorney General [statsadvokaten], efter samråd med Securities and Exchange Commission [Finanstilsynet], Secretary of Commerce [handelsministeren], United States Trade Representative [USA s handelsrepræsentant], Secretary of State [udenrigsministeren] og Secretary of Treasury [finansministeren], og efter at have indhentet alle interesserede parters synspunkter via procedurer for offentlig bekendtgørelse og kommentar, afgøre, i hvilket omfang overholdelsen af dette afsnit vil blive styrket af, og erhvervslivet vil blive bistået ved, yderligere afklaring af de foregående bestemmelser i denne paragraf, og kan, på baggrund af en sådan afgørelse, og i det omfang det er nødvendigt og hensigtsmæssigt, udstede-- (1) retningslinjer, der beskriver specifikke former for adfærd, der er forbundet med gængse typer aftaler om eksportsalg og med forretningsmæssige kontrakter, og som Attorney General [statsadvokaten], ifølge Department of Justice [justitsministeriets] nuværende håndhævelsespolitik afgør, er i overensstemmelse med de foregående bestemmelser i denne paragraf; og (2) generelle forebyggende procedurer, som indenlandske virksomheder kan anvende på frivillig basis til at tilpasse deres adfærd til Department of Justices [justitsministeriets] nuværende håndhævelsespolitik vedrørende de foregående bestemmelser i denne paragraf. Attorney General [statsadvokaten] vil udstede de retningslinjer og procedurer, der omtales i den foregående sætning, i overensstemmelse med bestemmelserne i underkapitel II, kapitel 5, afsnit 5, og disse retningslinjer og procedurer vil være underlagt bestemmelserne i kapitel 7 i dette afsnit. (f) Udtalelser fra Attorney General [statsadvokaten] (1) Attorney General [statsadvokaten], vil efter samråd med de relevante afdelinger og organer i USA og efter at have indhentet alle interesserede parters synspunkter via procedurer for offentlig bekendtgørelse og kommentar, etablere en procedure til at give svar på konkrete henvendelser fra indenlandske virksomheder vedrørende overensstemmelse af deres adfærd med Department of Justices [justitsministeriets] nuværende håndhævelsespolitik vedrørende de foregående bestemmelser i denne paragraf. Attorney General [statsadvokaten] vil, inden for 30 dage efter at have modtaget en sådan henvendelse, afgive en udtalelse som svar på denne henvendelse. Udtalelsen vil angive, hvorvidt en vis specifik potentiel adfærd, ifølge Department of Justices [justitsministeriets] nuværende håndhævelsespolitik, ville være i strid med de foregående bestemmelser i denne paragraf. Yderligere anmodninger om udtalelser vedrørende anden, specifik potentiel adfærd, der ligger uden for rammerne af den adfærd, der blev behandlet i tidligere anmodninger, kan indsendes til Attorney General [statsadvokaten]. Under alle søgsmål, der bringes i henhold til de gældende bestemmelser i denne paragraf, vil der være en modbeviselig formodning om, at adfærd, som er specificeret i en anmodning fra en indenlandsk virksomhed, og i henhold hvilken Attorney General [statsadvokaten] har afgivet udtalelse om, at denne adfærd er i overensstemmelse med Department of Justices [justitsministeriets] nuværende håndhævelsespolitik, også er i overensstemmelse med de foregående bestemmelser i denne paragraf. En sådan formodning kan modbevises med en overvægt af beviser. Ved prøvelse af formodningen i henhold til denne paragraf, vil en domstol vægte alle relevante faktorer, herunder, men ikke begrænset til, hvorvidt de oplysninger, som blev forelagt Attorney General [statsadvokaten] var nøjagtige og fuldstændige, og hvorvidt de lå inden for rammerne af den adfærd, der blev angivet i enhver anmodning, som Attorney General [statsadvokaten] har modtaget. Attorney General [statsadvokaten] vil fastlægge den procedure, der kræves i henhold til denne paragraf, i overensstemmelse med bestemmelserne i underkapitel II, kapitel 5, afsnit 5, og denne procedure vil være underlagt bestemmelserne i kapitel 7 i dette afsnit.

10 (2) Alle dokumenter eller andet materiale, som indsendes til, modtages af eller udarbejdes af Department of Justice [justitsministeriet] eller af enhver anden amerikansk forbundsafdeling eller af ethvert andet amerikansk forbundsagentur i forbindelse med en anmodning fra en indenlandsk virksomhed ifølge den etablerede procedure i paragraf (1), skal være undtaget fra offentliggørelse i henhold til 552 i afsnit 5 og må ikke, undtagen med den indenlandske virksomheds samtykke, gøres offentligt tilgængelige, uanset om Attorney General [statsadvokaten] besvarer en sådan anmodning eller den indenlandske virksomhed tilbagekalder en sådan anmodning inden modtagelsen af besvarelsen. (3) Enhver indenlandsk virksomhed, der har fremsat anmodning til Attorney General [statsadvokaten] i henhold til paragraf (1), kan tilbagekalde en sådan anmodning, inden Attorney General [statsadvokaten] afgiver en udtalelse som svar på denne anmodning. Enhver anmodning, der således tilbagekaldes, har ingen gyldighed eller virkning. (4) Attorney General [statsadvokaten] vil, i så videst muligt omfang, yde rettidig vejledning om Department of Justices [justitsministeriets] nuværende håndhævelsespolitik vedrørende de foregående bestemmelser i denne paragraf til potentielle eksportører og mindre virksomheder, der ikke er i stand til at opnå særlig rådgivning om spørgsmål vedrørende sådanne bestemmelser. Denne vejledning vil være begrænset til besvarelser på anmodninger i henhold til paragraf (1) vedrørende overensstemmelse af en specificeret, potentiel adfærd med Department of Justices [justitsministeriets] nuværende håndhævelsespolitik vedrørende de foregående bestemmelser i denne paragraf, samt generelle forklaringer vedrørende efterlevelsesansvar og potentielle forpligtelser i henhold til de foregående bestemmelser i denne paragraf. (g) Straffebestemmelser (1) (A) Enhver indenlandsk virksomhed, som ikke er en fysisk person, og som overtræder punkt (a) eller (i) i denne paragraf kan idømmes en bøde på højst dollars. (B) Enhver indenlandsk virksomhed, som ikke er en fysisk person, og som overtræder punkt (a) eller (i) i denne paragraf, kan idømmes en civil bøde på højst dollars, under et søgsmål anlagt af Attorney General [statsadvokaten]. (2) (A) Enhver fysisk person, der er en indenlandsk virksomheds repræsentant, leder, ansat eller agent, eller enhver aktionær, som handler på denne indenlandske virksomheds vegne, der forsætligt overtræder punkt (a) eller (i) i denne paragraf, kan idømmes en bøde på højst dollars eller fængselsstraf på højst 5 år, eller begge dele. (B) Enhver fysisk person, der er en indenlandsk virksomheds repræsentant, leder, ansat eller, agent eller enhver aktionær, som handler på denne indenlandske virksomheds vegne, der overtræder punkt (a) eller (i) i denne paragraf, kan idømmes en civil bøde på højst dollars, under et søgsmål anlagt af Attorney General [statsadvokaten]. (3) Når enhver repræsentant, leder, ansat, agent eller aktionær af en indenlandsk virksomhed idømmes en bøde i henhold til paragraf (2), kan en sådan bøde ikke betales direkte eller indirekte, af en sådan indenlandsk virksomhed. (h) Definitioner I denne paragraf gælder følgende: (1) Udtrykket indenlandsk virksomhed betyder-- (A) enhver person, som er statsborger, har indfødsret eller er bosat i USA; og (B) ethvert selskab, ethvert interessentskab, enhver forening, ethvert aktieselskab, ethvert forvaltningsinstitut,

11 enhver organisation, som ikke er inkorporeret eller enhver enkeltmandsvirksomhed, som har hovedkvarter i USA, eller som er organiseret i henhold til lovgivningen i en stat, et territorium, en besiddelse eller et commonwealth i USA. (2) (A) Udtrykket udenlandsk embedsmand betyder enhver embedsmand eller ansat i en udenlandsk regering eller enhver afdeling, ethvert agentur eller ethvert organ deraf, eller enhver embedsmand eller ansat i en offentlig, international organisation, eller enhver person, der handler i embedes medfør for, eller på vegne af, enhver sådan regering eller enhver sådan afdeling, ethvert sådant agentur eller ethvert sådant organ, eller for, eller på vegne af, en sådan offentlig, international organisation. (B) I underparagraf (A) betyder udtrykket offentlig, international organisation -- (i) en organisation, der er udpeget ved bekendtgørelse i henhold til 1 i International Organizations Immunities Act [Loven om immuniteter for internationale organisationer] (22 U.S.C. 288); eller (ii) enhver anden international organisation, der er udpeget ved Executive Order [bekendtgørelse af præsidenten] med henblik på denne paragraf, med virkning fra offentliggørelsesdatoen af en sådan bekendtgørelse i Federal Register [den amerikanske regerings daglige journal]. (3) (A) En persons sindstilstand er bevidst med hensyn til adfærd, et forhold eller et udfald, hvis-- (i) en sådan person er bevidst om, at vedkommende er involveret i en sådan adfærd, at et sådant forhold findes, eller at et sådant udfald med væsentlig sikkerhed vil forekomme; eller (ii) en sådan person er overbevist om, at et sådant forhold findes eller, at et sådant udfald med væsentlig sikkerhed vil forekomme. (B) Når der kræves bevidsthed om forholdet, for at dette forhold kan anses som en lovovertrædelse, etableres tilstedeværelsen af en sådan bevidsthed, hvis en person er bekendt med, at der er stor sandsynlighed for, at et sådant forhold foreligger, medmindre personen reelt mener, at dette forhold ikke eksisterer. (4) (A) Udtrykket rutinemæssig statslig handling betyder udelukkende en handling, der normalt og almindeligvis udføres af en udenlandsk embedsmand, når vedkommende-- (i) søger tilladelser, licenser eller indhenter andre officielle dokumenter, der kvalificerer en person til at drive forretning i udlandet; (ii) behandler statsdokumenter, herunder visa og arbejdsordrer; (iii) yder politibeskyttelse, afhenter og leverer post eller planlægger inspektioner i forbindelse med udførelsen af en kontrakt, eller planlægger inspektioner i forbindelse med transit af varer rundt om i landet; (iv) yder telefonforbindelse, yder el- og vandforsyning, laster og losser gods eller beskytter letfordærvelige varer eller råvarer mod ødelæggelse; eller (v) foretager handlinger af samme art. (B) Udtrykket rutinemæssig statslig handling omfatter ikke afgørelser, der træffes af en udenlandsk embedsmand om, hvorvidt, eller under hvilke betingelser, der skal tildeles nye forretningsaftaler, eller eksisterende forretningsaftaler skal fortsættes med bestemte parter, eller enhver handling, som foretages af en udenlandsk embedsmand, der er involveret i beslutningsprocessen, med det formål at fremme en beslutning om, at der skal tildeles nye forretningsaftaler, eller eksisterende forretningsaftaler skal fortsættes med bestemte parter. (5) Udtrykket mellemstatslig handel betyder handel, erhverv, transport eller kommunikation mellem de

12 forskellige amerikanske stater, eller mellem ethvert fremmed land og enhver amerikansk stat, eller mellem enhver amerikansk stat og ethvert sted eller skib uden for denne stat, og dette udtryk omfatter intrastatslig benyttelse af-- (A) en telefon eller andre mellemstatslige kommunikationsmidler, eller (B) ethvert andet mellemstatsligt organ. (i) Alternativ kompetence (1) Det er også ulovligt for enhver US-person på korrupt vis at foretage enhver handling uden for USA, for at fremme et tilbud, en betaling, et løfte om betaling eller en tilladelse til at udbetale penge, eller at tilbyde, give, love at give eller tillade at give noget af værdi til enhver af de personer eller enheder, der står anført i paragraf (1), (2) og (3) i punkt (a), med det formål der står anført deri, uanset om en sådan person benytter posten eller noget andet middel eller organ til mellemstatlig handel, til at fremme et sådant tilbud, gave, betaling, løfte eller tilladelse. (2) I dette punkt betyder udtrykket US-person en statsborger i USA (som defineret i afsnit 101 i Immigration and Nationality Act [Loven om immigration og nationalitet] (8 U.S.C. 1101)) eller ethvert selskab, ethvert interessentskab, enhver forening, ethvert aktieselskab, ethvert forvaltningsinstitut, enhver organisation, som ikke er inkorporeret eller enhver enkeltmandsvirksomhed, der er organiseret i henhold til lovgivningen i USA eller i enhver stat, ethvert territorium, enhver besiddelse eller ethvert commonwealth i USA, eller enhver politisk underafdeling deraf 78dd-3. Handelspraksis, som forbydes personer, der ikke er udstedere eller indenlandske virksomheder (a) Forbud Det er ulovligt for enhver person, bortset fra udstedere, som er underlagt 30A i Securities Exchange Act of 1934 [Loven af 1934 om udstedelsen af værdipapirer], eller for en indenlandsk virksomhed (som defineret i 104 i denne lov), eller for enhver repræsentant, leder, ansat eller agent for en sådan person, eller for enhver af den indenlandske virksomheds aktionærer, som handler på en sådan persons vegne, på korrupt vis at benytte posten eller noget andet middel eller organ til mellemstatslig handel, eller at foretage enhver anden handling til at fremme et tilbud, en betaling, et løfte om betaling eller en tilladelse til at udbetale penge, eller at tilbyde, give, love at give eller tillade at give noget af værdi til-- (1) enhver udenlandsk embedsmand med det formål at-- (A) (i) påvirke enhver handling eller afgørelse af en sådan udenlandsk embedsmand i embedes medfør, (ii) inducere en sådan udenlandsk embedsmand til at foretage eller undlade at foretage en handling, som er i strid med denne embedsmands lovlige forpligtelse, eller (iii) sikre uretmæssig fordel; eller (B) inducere en sådan udenlandsk embedsmand til at benytte sin indflydelse hos en udenlandsk regering eller et af denne regerings organer, til at påvirke eller have indflydelse på enhver handling eller beslutning, som tages af en sådan regering eller af et af denne regerings organer, for at hjælpe en sådan person med at sikre eller bibeholde et forretningsforhold for eller med, eller med at styre et forretningsforhold til, enhver person; (2) ethvert udenlandsk politisk parti eller dette partis repræsentant, eller enhver kandidat til udenlandsk politisk hverv, for at-- (A) (i) påvirke enhver handling eller afgørelse af et sådant parti, en sådan partirepræsentant eller en sådan kandidat i embedes medfør, (ii) inducere et sådant parti, en sådan partirepræsentant eller en sådan kandidat til at

13 foretage eller undlade at foretage en handling, som er i strid med denne embedsmands lovlige forpligtelse, eller (iii) sikre uretmæssig fordel; eller (B) inducere et sådant parti, en sådan partirepræsentant eller en sådan kandidat til at benytte sin indflydelse hos en udenlandsk regering eller et af denne regerings organer, til at påvirke eller have indflydelse på enhver handling eller beslutning, som tages af en sådan regering eller af et af denne regerings organer, for at hjælpe en sådan person med at sikre eller bibeholde et forretningsforhold for eller med, eller med at styre et forretningsforhold til, enhver person; eller (3) enhver person, med bevidsthed om at hele eller en del af et sådant pengebeløb, eller en sådan værdigenstand, vil blive tilbudt, givet, eller lovet, direkte eller indirekte, til enhver udenlandsk embedsmand, til ethvert udenlandsk politisk parti eller dette partis repræsentant, eller til enhver kandidat til udenlandsk politisk hverv, med det formål at-- (A) (i) påvirke enhver handling eller afgørelse af en sådan udenlandsk embedsmand, et sådant udenlandsk politisk parti, en sådan udenlandsk partirepræsentant eller en sådan udenlandsk kandidat i embedes medfør, (ii) inducere en sådan udenlandsk embedsmand, et sådant udenlndsk politisk parti, en sådan udenlandsk partirepræsentant eller en sådan udenlandsk kandidat til at foretage eller undlade at foretage en handling, som er i strid med en sådan udenlandsk embedsmands, et sådant udenlandsk politisk partis, en sådan udenlandsk partirepræsentants eller en sådan udenlandsk kandidats lovlige forpligtelse eller (iii) sikre uretmæssig fordel; eller (B) inducere et sådant udenlandsk parti, en sådan udenlandsk embedsmand, en sådan udenlandsk partirepræsentant eller en sådan kandidat til at benytte s sin indflydelse hos en udenlandsk regering eller et af denne regerings organer, til at påvirke eller have indflydelse på enhver handling eller beslutning, som tages af denne regering eller af et af denne regerings organer, for at hjælpe en sådan person med at sikre eller bibeholde et forretningsforhold for eller med, eller med at styre et forretningsforhold til, enhver person; (b) Undtagelse for rutinemæssig regeringshandling Punkt (a) i denne paragraf vil ikke være gældende over for enhver forenkling eller fremskynding af betaling til en udenlandsk embedsmand, et udenlandsk politisk parti eller en udenlandsk partirepræsentant, hvis formål det er at fremskynde eller sikre udførelsen af en rutinemæssig statslig handling af en udenlandsk embedsmand, et udenlandsk politisk parti eller en udenlandsk partirepræsentant. (c) Objektive straffefrihedsgrunde Det er en objektiv straffefrihedsgrund i henhold til punkt (a) i denne paragraf hvis-- (1) betalingen, gaven, tilbuddet eller løftet om noget af værdi var lovlig i henhold til de gældende love og bestemmelser i den udenlandske embedsmands, det udenlandske politiske partis, den udenlandske partirepræsentants eller den udenlandske kandidats hjemland; eller (2) betalingen, gaven, tilbuddet eller løftet om noget af værdi, var en rimelig udgift, der betaltes i god tro, såsom udgifter til rejse og ophold, på vegne af en udenlandsk embedsmand, et udenlandsk politisk parti, en udenlandsk partirepræsentant eller en udenlandsk kandidat, og var direkte knyttet til-- (A) promovering af, demonstration af eller forklaring på produkter eller tjenester; eller (B) udførelsen eller opfyldelsen af en kontrakt med en udenlandsk regering eller dennes agentur.

14 (d) Påbud (1) Hvis det forekommer Attorney General [statsadvokaten], at enhver person, eller denne persons repræsentant, leder, ansat, agent eller aktionær, som denne paragraf er gældende for, er involveret i, eller er ved at involvere sig i, enhver handling eller praksis, som er i strid med punkt (a) i denne paragraf, kan Attorney General [statsadvokaten], efter eget skøn, anlægge et civilt søgsmål ved en passende distriktsdomstol i USA for at indskærpe en sådan handling eller praksis, og efter passende bevis, få udstedt permanent forbud eller midlertidigt tilhold uden kaution. (2) Under enhver civil efterforskning, som efter Attorney Generals [rigsadvokatens] mening er nødvendig og hensigtsmæssig for at håndhæve denne paragraf, har Attorney General [rigsadvokaten] eller hans stedfortræder beføjelse til at tage eder og tilkendegivelser, indstævne vidner, optage bevis og kræve fremlæggelse af de regnskaber, papirer eller andre dokumenter, som Attorney General [rigsadvokaten] måtte finde relevante eller væsentlige for en sådan efterforskning. Det kan kræves, at vidner fremmøder og at dokumentbeviser fremvises fra ethvert sted i USA, eller fra ethvert territorium, enhver besiddelse eller ethvert commonwealth i USA, hvor end en høring finder sted. (3) I det tilfælde, at en person viser genstridighed eller nægter at adlyde en stævning, kan Attorney General [statsadvokaten] påberåbe sig hjælp fra enhver domstol i USA, inden for den retskreds, hvor en sådan efterforskning eller retsproces finder sted, eller hvor en sådan person har bopæl eller driver virksomhed, til at kræve, at vidner fremmøder og aflægger vidneforklaringer, og at regnskaber, papirer eller andre dokumenter fremvises. Enhver sådan domstol kan udstede en kendelse, der kræver, at en sådan person giver møde hos Attorney General [statsadvokaten] eller hos dennes stedfortræder for at fremvise optegnelser, hvis dette kræves, eller for at give vidneforklaring vedrørende sagen, som efterforskes. Ved enhver overtrædelse af en sådan kendelse, der er afsagt af domstolen, kan en sådan domstol idømme straf for foragt for denne domstol. (4) En sådan sag kan behandles i den retskreds, hvor den pågældende er bosat eller opholder sig. Attorney General [statsadvokaten] kan fremsætte alle de nødvendige eller hensigtsmæssige regler vedrørende civile efterforskninger, for at implementere bestemmelserne i dette punkt. (e) Straffebestemmelser (1) (A) Enhver juridisk person, som overtræder punkt (a) i denne paragraf, kan idømmes en bøde på højst dollars. (B) Enhver juridisk person, som overtræder punkt (a) i denne paragraf, kan idømmes en civil bøde på højst dollars, under et søgsmål anlagt af Attorney General [statsadvokaten]. (2) (A) Enhver fysisk person, der forsætligt overtræder punkt (a) i denne paragraf, kan idømmes en bøde på højst dollars eller fængselsstraf på højst 5 år, eller begge dele. (B) Enhver fysisk person, som overtræder punkt (a) i denne paragraf, kan idømmes en civil bøde på højst dollars, under et søgsmål anlagt af Attorney General [statsadvokaten]. (3) Når enhver persons repræsentant, leder, ansat, agent eller aktionær idømmes en bøde i henhold til paragraf (2), kan en sådan bøde ikke betales direkte eller indirekte, af en sådan person. (f) Definitioner I denne paragraf gælder følgende:

15 (1) Udtrykket person, når der henvises til en lovovertræder, betyder enhver fysisk person, der ikke er statsborger i USA (som defineret i afsnit 8 U.S.C. 1101) eller ethvert selskab, ethvert interessentskab, enhver forening, ethvert aktieselskab, ethvert forvaltningsinstitut, enhver organisation, som ikke er inkorporeret eller enhver enkeltmandsvirksomhed, der er organiseret i henhold til lovgivningen i et fremmed land eller en politisk underinddeling deraf. (2) A) Udtrykket udenlandsk embedsmand betyder enhver embedsmand eller ansat i en udenlandsk regering eller enhver afdeling, ethvert agentur eller ethvert organ deraf, eller enhver embedsmand eller ansat i en offentlig, international organisation, eller enhver person, der handler i embedes medfør for, eller på vegne af, enhver sådan regering eller enhver sådan afdeling, ethvert sådant agentur eller ethvert sådant organ, eller for, eller på vegne af, en sådan offentlig, international organisation. I underparagraf (A) betyder udtrykket offentlig, international organisation -- (i) en organisation, der er udpeget ved bekendtgørelse i henhold til 1 i International Organizations Immunities Act [Loven om immuniteter for internationale organisationer] (22 U.S.C. 288); eller (ii) enhver anden international organisation, der er udpeget ved Executive Order [bekendtgørelse af præsidenten] med henblik på denne paragraf, med virkning fra offentliggørelsesdatoen af en sådan bekendtgørelse i Federal Register [den amerikanske regerings daglige journa] (3) (A) En persons sindstilstand er bevidst med hensyn til adfærd, et forhold eller et udfald, hvis-- (i) (ii) en sådan person er bevidst om, at vedkommende er involveret i en sådan adfærd, at et sådant forhold findes eller at et sådant udfald med væsentlig sikkerhed vil forekomme; eller en sådan person er overbevist om, at et sådant forhold findes eller, at et sådant udfald med væsentlig sikkerhed vil forekomme. (B) Når der kræves bevidsthed om forholdet, for at dette forhold kan anses som en lovovertrædelse, etableres tilstedeværelsen af denne bevidsthed, hvis en person er bekendt med, at der er stor sandsynlighed for, at et sådant forhold foreligger, medmindre personen reelt mener, at dette forhold ikke eksisterer. (4) (A) Udtrykket rutinemæssig statslig handling betyder udelukkende en handling, der normalt og almindeligvis udføres af en udenlandsk embedsmand, når vedkommende (i) søger tilladelser, licenser eller indhenter andre officielle dokumenter, der kvalificerer en person til at drive forretning i udlandet; (ii) (iii) (iv) (v) behandler statsdokumenter, herunder visa og arbejdsordrer; yder politibeskyttelse, afhenter og leverer post eller planlægger inspektioner i forbindelse med udførelsen af en kontrakt, eller planlægger inspektioner i forbindelse med transit af varer rundt om i landet; yder telefonforbindelse, yder el- og vandforsyning, laster og losser gods eller beskytter letfordærvelige varer eller råvarer mod ødelæggelse; eller foretager handlinger af samme art. (B) Udtrykket rutinemæssig statslig handling omfatter ikke afgørelser, der træffes af en udenlandsk embedsmand om, hvorvidt, eller under hvilke betingelser, der skal tildeles nye forretningsaftaler, eller eksisterende forretningsaftaler skal fortsættes med bestemte parter, eller enhver handling, som foretages af en udenlandsk embedsmand, der er involveret i beslutningsprocessen, med det formål at fremme en beslutning om, der skal tildeles nye forretningsaftaler, eller eksisterende forretningsaftaler skal fortsættes med bestemte parter. (5) Udtrykket mellemstatslig handel betyder handel, erhverv, transport eller kommunikation mellem de

16 forskellige amerikanske stater, eller mellem ethvert fremmed land og enhver amerikansk stat, eller mellem enhver amerikansk stat og ethvert sted eller skib uden for denne stat, og dette udtryk omfatter intrastatslig benyttelse af (A) en telefon eller andre mellemstatslige kommunikationsmidler, eller (B) ethvert andet mellemstatsligt organ. 78ff. Straffebestemmelser (a) Forsætlige overtrædelser; falske og vildledende erklæringer Enhver person, der forsætligt overtræder enhver bestemmelse i dette kapitel (med undtagelse af 78dd-1 i dette afsnit), eller enhver regel eller bestemmelse i henhold hertil, hvor overtrædelsen er ulovlig, eller overholdelsen deraf kræves ifølge reglerne i dette kapitel, eller enhver person, der forsætligt og med bevidsthed afgiver, eller tilskynder afgivelse af, falsk eller vildledende erklæring om enhver væsentlig kendsgerning i enhver ansøgning, rapport eller ethvert dokument, der kræves indsendt ifølge dette kapitel, eller enhver regel eller bestemmelse i henhold hertil, eller ethvert forehavende, der er indeholdt i en registreringsattest i henhold til punkt (d) i paragraf 78o i dette afsnit, eller af enhver selvregulerende organisation i forbindelse med en ansøgning om medlemskab eller deltagelse deri, eller for at blive associeret med et medlem deraf, kan efter domfældelse idømmes en bøde på højst dollars eller fængselsstraf på højst 20 år eller begge dele, med den undtagelse, at der kan idømmes en bøde på højst dollars, hvis en sådan person ikke er en fysisk person; men ingen person kan idømmes fængselsstraf i henhold til denne paragraf for overtrædelse af enhver regel eller bestemmelse, hvis vedkommende beviser, at vedkommende ikke kendte til en sådan regel eller bestemmelse. (b) Manglende fremsendelse af oplysninger, dokumenter eller rapporter Enhver udsteder, som undlader at indsende de oplysninger, dokumenter eller rapporter, der kræves indsendt i henhold til punkt (d) i paragraf 78o i dette afsnit, eller i henhold til enhver regel eller bestemmelse deri, vil blive idømt en bøde på 100 dollars for hver eneste dag, som denne undladelse fortsætter. Denne bøde, som står i stedet for enhver strafferetlig sanktion for en sådan manglende indsendelse, som kan anses for at hidrøre punkt (a) i denne paragraf, skal betales til Treasury of the United States [USA s statskasse], og skal kunne inddrives i et civilt søgsmål på USA s vegne. (c) Overtrædelser af udstedere, repræsentanter, ledere, aktionærer, ansatte eller af udstederes agenter (1) (A) Enhver udsteder, som overtræder punkt (a) eller (g) i paragraf 30A i dette afsnit [15 U.S.C. 78dd-1], vil blive idømt en bøde på højst dollars. (B) Enhver udsteder, som overtræder punkt (a) eller (g) i paragraf 30A i dette afsnit [15 U.S.C. 78dd-1], kan idømmes en civil bøde på højst dollars under et søgsmål anlagt af Tilsynet. (2) (A) Enhver repræsentant, leder, ansat eller agent for en udsteder, eller enhver aktionær, som handler på denne udsteders vegne, der forsætligt overtræder punkt (a) eller (g) i paragraf 30A i dette afsnit [15 U.S.C. 78dd-1], kan idømmes en bøde på højst dollars eller fængselsstraf på højst 5 år, eller begge dele. (B) Enhver repræsentant, leder, ansat eller agent for en udsteder, eller enhver aktionær, som handler på denne udsteders vegne, der forsætligt overtræder punkt (a) eller (g) i paragraf 30A i dette afsnit [15 U.S.C. 78dd-1], kan idømmes en civil bøde på højst dollars under et søgsmål anlagt aftilsynet. (3) Når enhver udsteders repræsentant, leder, ansat, agent eller aktionær idømmes en bøde i henhold til paragraf (2), kan en sådan bøde ikke betales, direkte eller indirekte, af en sådan udsteder.

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 143 1 af 6 Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 Delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier a nom. DKK 50 til DKK 85 pr. Aktie. Rettet udbud

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse nr. 827 af 10. november 1999 Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, og 93, stk. 4,

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Verdensomspændende politik for korruptionsbekæmpelse

Verdensomspændende politik for korruptionsbekæmpelse Verdensomspændende politik for korruptionsbekæmpelse I. FORMÅL De fleste landes lovgivning gør det ulovligt at betale, tilbyde at betale eller modtage bestikkelse, returkommision og andre korrupte betalinger,

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt vedtaget på foreningens generalforsamling den 29. marts 2006 Danmarks Rejsebureau Forenings (DRF) Etiske Regelsæt er udarbejdet og godkendt af bestyrelsen

Læs mere

Aftale mellem Kongeriget Danmark og Commonwealth of The Bahamas om oplysninger i skattesager. Artikel 1 Aftalens formål og anvendelsesområde

Aftale mellem Kongeriget Danmark og Commonwealth of The Bahamas om oplysninger i skattesager. Artikel 1 Aftalens formål og anvendelsesområde Skatteudvalget 2009-10 SAU alm. del Bilag 172 Offentligt (Oversættelse) Aftale mellem Kongeriget Danmark og Commonwealth of The Bahamas om oplysninger i skattesager I ønsket om at tilslutte sig bestræbelserne

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 9. oktober 2014. Nr. 1104. Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet.

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. TILBUDSANNONCE Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER 1 For at skabe opmærksomhed omkring Amway, Amways produkter og Amways forretningsmulighed, og med det formål at hjælpe ABOer med at etablere deres egen Amway-forretning,

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

4) Forsikringsselskabet har indsendt den i 3 nævnte dokumentation til Finanstilsynet.

4) Forsikringsselskabet har indsendt den i 3 nævnte dokumentation til Finanstilsynet. Bekendtgørelse om filialer af forsikringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område 1 I medfør af 1,

Læs mere

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01 TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-BYS-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1)

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) Bekendtgørelse nr. 856 af 14.12.1990 Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Tilladelse m.m. Kapitel 3 Ejerforhold Kapitel

Læs mere

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015 21. september 2015 Nyhedsbrev Private Clients EU-forordningen 1 om, hvor og efter hvilke regler dødsboer skal behandles, er nu trådt i kraft. Danmark og England står indtil videre udenfor forordningen

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til eventuel tilknyttet firma.

Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til eventuel tilknyttet firma. 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Foreningen Vestas Shareholders". Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgningen indgives til Justitsministeriet (hvis De bor i Danmark) eller nærmeste danske repræsentation (hvis De bor

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til Lov om administration af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1082/2006 af 5. juli 2006 om oprettelse af

Læs mere

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier Generelle bestemmelser Beslutning om ophold på Polsk territorium for EU statsborgere gives umiddelbart og i tilfælde af medlemmer i familien,

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for insideres handel med selskabets værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør af Aktieselskabslovens 53 (bilag 1), Lov om Værdipapirhandel 28

Læs mere

Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Marshalløernes regering om oplysninger i skattesager

Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Marshalløernes regering om oplysninger i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 36 Offentligt (Oversættelse) Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Marshalløernes regering om oplysninger i skattesager Kongeriget Danmarks

Læs mere

ELPASO BERN WEISS CHAMBERS. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale

ELPASO BERN WEISS CHAMBERS. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale ELPASO BERN WEISS CHAMBERS SKUESPIL BERN WEISS PÅ SAGEN, BARRISTER BERN WEISS, REF SAG FILEN / 998.23, Februar 26th, 2013. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale MENS undertegnede

Læs mere

Generalforsamlingen 2013 temaer og tendenser. Fuldstændig redegørelse for afstemningsresultater efter selskabslovens 101

Generalforsamlingen 2013 temaer og tendenser. Fuldstændig redegørelse for afstemningsresultater efter selskabslovens 101 Generalforsamlingen 2013 temaer og tendenser Fuldstændig redegørelse for afstemningsresultater efter selskabslovens 101 Computershare konference 11. oktober 2012 Hvad indebærer en fuldstændig redegørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

Generalforsamling. lægning og afholdelse af generalforsamling

Generalforsamling. lægning og afholdelse af generalforsamling Marts 2013 N y t Generalforsamling i børsnoterede selskaber Selskabslovgivningen, NASDAQ OMX Copenhagen A/S Regler for udstedere af aktier ( Udstederreglerne ) og Anbefalingerne for god Selskabsledelse

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Babcock & Wilcox Company Bekæmpelse af korruption og bestikkelse Compliance manual

Babcock & Wilcox Company Bekæmpelse af korruption og bestikkelse Compliance manual Babcock & Wilcox Company Bekæmpelse af korruption og bestikkelse Compliance manual Bestyrelsesmedlemmer, ledere og medarbejdere i Babcock & Wilcox ("B&W" eller "virksomheden") er forpligtet til at overholde

Læs mere

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 248 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 3. maj 2011 Samrådsspørgsmål AC af 6. april 2011 stillet af Orla

Læs mere

Investeringsvejledning

Investeringsvejledning 19. oktober 2012 Investeringsvejledning Hvad er ESMA? ESMA er Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (European Securities and Markets Authority). Det er en uafhængig EUtilsynsmyndighed med

Læs mere

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio.

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio. Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen 5. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN

Læs mere

Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring

Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring Resume af inhabilitetspolitikerklæringen 1. Introduktion 1.1. Denne inhabilitetspolitikerklæring konturer hvordan Plus500CY Ltd. ("Plus500" eller "Firmaet")

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

VEDTÆGTER for TORM A/S CVR nr. 22460218. 1.1. Selskabets navn er TORM A/S.

VEDTÆGTER for TORM A/S CVR nr. 22460218. 1.1. Selskabets navn er TORM A/S. VEDTÆGTER for TORM A/S CVR nr. 22460218 1 1.1. Selskabets navn er TORM A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Aktieselskabet af 3. november 1986 (TORM A/S), BWT 3 A/S (TORM A/S)

Læs mere

Komitéen for god Fondsledelse

Komitéen for god Fondsledelse Præsentation af Komitéens udkast til Anbefalinger for god Fondsledelse v/ formand for Komitéen Marianne Philip 1 Baggrund 60 i lov om erhvervsdrivende fonde (vedtaget 3. juni 2014) Bestyrelsen skal redegøre

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Tilbudsdokument. Frivilligt offentligt købstilbud til aktionærer i: Mols-Linien A/S CVR-nr. 17 88 12 48. fremsat af

Tilbudsdokument. Frivilligt offentligt købstilbud til aktionærer i: Mols-Linien A/S CVR-nr. 17 88 12 48. fremsat af Tilbudsdokument Frivilligt offentligt købstilbud til aktionærer i: Mols-Linien A/S CVR-nr. 17 88 12 48 fremsat af Holding af 29. juni 2015 A/S CVR-nr. 36 94 06 70 et Datterselskab af Polaris Private Equity

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 22. august 2011 blev i sag nr. 73/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over

Læs mere

Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter

Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter I medfør af 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 29. april 2010, som

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 24. april 2015 Nyhedsbrev Capital Markets Nye regler vedrørende finansiel rapportering, storaktionærflagning og offentliggørelse af sanktioner Folketinget har den 21. april 2015 vedtaget et lovforslag

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

Aktielån og flagningsreglerne samt regler og praksis inden for short selling. Regina M. Andersen, partner

Aktielån og flagningsreglerne samt regler og praksis inden for short selling. Regina M. Andersen, partner Aktielån og flagningsreglerne samt regler og praksis inden for short selling Regina M. Andersen, partner 1 Introduktion til emnerne Aktielån og flagning Shortselling Flagningsreglerne i VHL 29 Reglerne

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed

Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed NFT 3/1999 Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed af Flemming Lyngholm og Jon Stefansson, Advokatfirmaet Kromann & Münter, Århus. Det danske Folketing vedtog den 21. april 1999 en lov om forsikringsmæglervirksomhed.

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Indledning. 2. Anti-korruptionsreguleringen i Danmark 4 2.1 Bestikkelse i den offentlige sektor

Indledning. 2. Anti-korruptionsreguleringen i Danmark 4 2.1 Bestikkelse i den offentlige sektor Af Camilla C. Collet, Lisa Bach og Bitten Elizabeth Hansen, Gorrissen Federspiel Indledning I de senere år har regler om anti-korruption fået stigende opmærksomhed i forbindelse med M&A-transaktioner.

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Spørgsmål og Svar

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Spørgsmål og Svar Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Spørgsmål og Svar Spørgsmål og Svar Hvad er Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol? Disse spørgsmål og svar er blevet udarbejdet af Domstolens justitskontor.

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er mandag, den 19. marts 2012, kl. 16.00.

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er mandag, den 19. marts 2012, kl. 16.00. Frederiksberg, den 7. marts 2012 Kære Investor Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes hos CorpNordic Denmark A/S, Harbour House, Sundkrogsgade

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere