(Danish Dansk) Bestemmelser vedrørende anti-bestikkelse samt regnskab og optegnelser i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "(Danish Dansk) Bestemmelser vedrørende anti-bestikkelse samt regnskab og optegnelser i"

Transkript

1 [Pr. 22. juli 2004] (Danish Dansk) Bestemmelser vedrørende anti-bestikkelse samt regnskab og optegnelser i The Foreign Corrupt Practices Act [Loven om korruptionspraksis i udlandet] Opdateret til og med Pub. L (10. november 1998) UNITED STATES CODE [AMERIKANSK FORBUNDSLOVGIVNING] 78m. Periodiske og andre rapporter (a) Rapporter fra udsteder af værdipapir; indhold AFSNIT 15. HANDEL OG INDUSTRI KAPITEL 2B--BØRSER Enhver udsteder af et værdipapir, som er noteret i henhold til 78l i dette afsnit, skal indsende det følgende til Tilsynet, i overensstemmelse med sådanne regler og bestemmelser, som Tilsynet måtte finde det nødvendigt eller hensigtsmæssigt at foreskrive, for at give passende beskyttelse til investorer, og for at sikre redelig handel med værdipapiret-- (1) sådanne oplysninger og dokumenter (og sådanne kopier deraf), som Tilsynet kræver for at være i besiddelse af de rimeligt opdaterede oplysninger og dokumenter, der skal indgå i, eller indsendes med, en ansøgning eller registreringserklæring i henhold til 78l i dette afsnit, med den undtagelse, at Tilsynet ikke kan kræve at udstederen indsender enhver relevant kontrakt, som er udført fuldt ud inden 1. juli (2) sådanne årsrapporter (og sådanne kopier deraf), som skal være godkendt af en uafhængig revisor, hvis dette kræves af Tilsynets regler og bestemmelser, og sådanne kvartalsrapporter (og sådanne kopier deraf), som Tilsynet foreskriver. Enhver udsteder af et værdipapir, der er noteret på en national fondsbørs, skal desuden indsende en original kopi af disse oplysninger, dokumenter og rapporter til fondsbørsen. (b) Rapport-type; regnskab, optegnelser og intern regnskabsføring; ordrer * * * (2) Enhver udsteder, som har en klasse af værdipapirer, der er noteret i henhold til 78l i dette afsnit, og enhver udsteder, som er forpligtet til at indsende rapporter i henhold til 78o(d) i dette afsnit skal-- (A) oprette og holde regnskab, optegnelser og kontoer, der i rimelig detaljeringsgrad, nøjagtigt og redeligt, afspejler transaktioner med, og afhændelser af, udstederens aktiver; og (B) udarbejde og opretholde et system til intern regnskabskontrol, der kan give rimelig sikkerhed for-- (i) at transaktionerne udføres i overensstemmelse med ledelsens generelle eller specifikke tilladelse; (ii) at transaktionerne bogføres som nødvendigt, (I) med henblik på forberedelse af finansieringsoversigter i overensstemmelse med almindeligt anerkendte regnskabsprincipper eller andre kriterier, der gælder for sådanne finansieringsoversigter, og (II) for at holde regnskab med aktiverne;

2 (iii) at adgang til aktiverne udelukkende gives i overensstemmelse med ledelsens generelle eller specifikke tilladelse; og (iv) at det regnskab, der opgøres over aktiverne, sammenlignes med de eksisterende aktiver med passende mellemrum, og at passende foranstaltninger træffes med hensyn til eventuelle regnskabsforskelle. (3) (A) Med hensyn til forhold vedrørende USA s nationale sikkerhed, må ingen person, som handler i samarbejde med lederen af enhver forbundsafdeling eller af ethvert forbundsagentur, der har ansvar for sådanne forhold, pålægges pligt eller ansvar under paragraf (2) i dette punkt, hvis en sådan handling, i samarbejde med en sådan leder af en afdeling eller af et agentur, blev udført ifølge specifikke, skriftlige ordrer fra lederen af denne afdeling eller dette agentur i henhold til præsidentiel myndighed til at udstede sådanne ordrer. Enhver ordre, der udstedes ifølge denne paragraf, skal anføre de specifikke kendsgerninger og omstændigheder, som bestemmelserne i dette afsnit påberåbes under. Enhver sådan ordre udløber 1 år efter ordrens udstedelsesdato, medmindre den fornyes skriftligt. (B) Enhver leder af en af USA s forbundsafdelinger eller af et af USA s forbundsagenturer, der udsteder en sådan ordre i henhold til denne paragraf, skal opretholde en komplet journal over alle sådanne ordrer og skal den 1. oktober hvert år sende en oversigt over de forhold, der er omfattet under sådanne ordrer, og som var i kraft på et hvilket som helst tidspunkt i det foregående år, til Permanent Select Committee on Intelligence of the House of Representatives [Det permanente, særlige efterretningsudvalg i Repræsentanternes Hus] og Senate Select Committee on Intelligence [Det særlige efterretningsudvalg i Senatet]. (4) Der skal ikke idømmes strafansvar for overtrædelse af bestemmelserne i paragraf (2)i dette punkt, jf. dog paragraf (5) i dette punkt. (5) Ingen person må med bevidsthed omgå, eller med bevidsthed undlade at implementere, et system til interne regnskabsføringskontroller, eller med bevidsthed forfalske ethvert regnskab, enhver optegnelse eller enhver konto, der beskrives i paragraf (2). (6) Hvis en udsteder, som har en klasse af værdipapirer, der er noteret i henhold til 78l i dette afsnit, eller hvis en udsteder, som er forpligtet til at indsende rapporter i henhold til 78o (d) i dette afsnit, ejer 50 procent eller mindre af stemmerettighederne i en indenlandsk eller udenlandsk virksomhed, kræver bestemmelserne i paragraf (2) udelukkende, at udstederen i god tro bruger sin indflydelse, i det omfang det er rimeligt under udstederens omstændigheder, til at forårsage, at en sådan indenlandsk eller udenlandsk virksomhed udarbejder og opretholder et system til intern regnskabskontrol i overensstemmelse med paragraf (2). Sådanne omstændigheder omfatter det relative omfang af udstederens ejerskab i den indenlandske eller udenlandske virksomhed samt de love, og den praksis, der er gældende for forretningsdrift i det land, hvor denne virksomhed har hjemme. En udsteder, som kan vise en indsats i god tro for at bruge en sådan indflydelse, formodes endegyldigt at have opfyldt kravene i paragraf (2). (7) Under paragraf (2) i dette punkt betyder begreberne rimelig sikkerhed for og rimelig detaljeringsgrad en grad af sikkerhed og en detaljeringsgrad, som ville tilfredsstille rimelige embedsmænd i udførelsen af deres egne anliggender. * * * 78dd-1 [Paragraf 30A i Securities & Exchange Act of 1934] [Loven af 1934 om udstedelse af værdipapirer]. Handelspraksis, som forbydes udstedere i udlandet (a) Forbud Det er ulovligt for enhver udsteder, som har en klasse af værdipapirer, der er noteret i henhold til 78l i dette

3 afsnit, eller som er forpligtet til at indsende rapporter i henhold til 78o(d) i dette afsnit, og for enhver repræsentant, leder, ansat eller agent for denne udsteder, og for enhver af udstederens aktionærer, som handler på dennes vegne, på korrupt vis at benytte posten, eller noget andet middel eller organ til mellemstatslig handel, til at fremme et tilbud, en betaling, et løfte om betaling eller en tilladelse til at udbetale penge, eller at tilbyde, give, love at give eller tillade at give noget af værdi til-- (1) enhver udenlandsk embedsmand med det formål at-- (A) (i) påvirke enhver handling eller afgørelse af en sådan udenlandsk embedsmand i embedes medfør, (ii) inducere en sådan udenlandsk embedsmand til at foretage eller undlade at foretage en handling, som er i strid med denne embedsmands lovlige forpligtelse eller (iii) sikre uretmæssig fordel; eller (B) inducere en sådan udenlandsk embedsmand til at benytte sin indflydelse hos en udenlandsk regering eller et af denne regerings organer, til at påvirke eller have indflydelse på enhver handling eller beslutning, som tages af denne regering eller af et af denne regerings organer, for at hjælpe en sådan udsteder med at sikre eller bibeholde et forretningsforhold for eller med, eller med at styre et forretningsforhold til, enhver person; (2) ethvert udenlandsk politisk parti eller dette partis repræsentant, eller enhver kandidat til udenlandsk politisk hverv, med det formål at-- (A) (i) påvirke enhver handling eller afgørelse af et sådant parti, en sådan partirepræsentant eller en sådan kandidat i embedes medfør, (ii) inducere et sådant parti, en sådan partirepræsentant eller en sådan kandidat til at foretage, eller undlade at foretage, en handling, som er i strid med et sådant partis, en sådan partirepræsentants eller en sådan kandidats lovlige forpligtelse eller (iii) sikre uretmæssig fordel; eller (B) inducere et sådant parti, en sådan partirepræsentant eller en sådan kandidat til at benytte s sin indflydelse hos en udenlandsk regering eller et af denne regerings organer, til at påvirke eller have indflydelse på enhver handling eller beslutning, som tages af en sådan regering eller af et sådant regeringsorgan, for at hjælpe en sådan udsteder med at sikre eller bibeholde et forretningsforhold for eller med, eller med at styre et forretningsforhold til, enhver person; eller (3) enhver person, med bevidsthed om at hele eller en del af et sådant pengebeløb eller en sådan værdigenstand vil blive tilbudt, givet, eller lovet, direkte eller indirekte, til enhver udenlandsk embedsmand, til ethvert udenlandsk politisk parti eller dette partis repræsentant, eller til enhver kandidat til udenlandsk politisk hverv, med det formål at-- (A) (i) påvirke enhver handling eller afgørelse af en sådan udenlandsk embedsmand, et sådant udenlandsk politisk parti, en sådan udenlandsk partirepræsentant eller en sådan udenlandsk kandidat i embedes medfør, (ii) inducere en sådan udenlandsk embedsmand, et sådant udenlandsk politisk parti, en sådan udenlandsk partirepræsentant eller en sådan udenlandsk kandidat til at foretage eller undlade at foretage en handling, som er i strid med en sådan udenlandsk embedsmands, et sådant udenlandsk politisk partis, en sådan udenlandsk partirepræsentants eller en sådan udenlandsk kandidats lovlige forpligtelse eller (iii) sikre uretmæssig fordel; eller (B) inducere et sådant udenlandsk parti, en sådan udenlandsk embedsmand, en sådan udenlandsk partirepræsentant eller en sådan kandidat til at benytte sin indflydelse hos en udenlandsk regering eller et af denne regerings organer, til at påvirke eller have indflydelse på enhver handling eller beslutning, som tages af en sådan regering eller af et sådant regeringsorgan, for at hjælpe en sådan udsteder med at sikre eller bibeholde et forretningsforhold for eller med, eller med at styre et forretningsforhold til, enhver person. (b) Undtagelse for rutinemæssig regeringshandling

4 Punkt (a) og (g) i denne paragraf vil ikke være gældende over for enhver forenkling eller fremskynding af betaling til en udenlandsk embedsmand, et udenlandsk politisk parti eller en udenlandsk partirepræsentant, hvis formål det er at fremskynde eller sikre udførelsen af en rutinemæssig statslig handling af en udenlandsk embedsmand, et udenlandsk politisk parti eller en udenlandsk partirepræsentant. (c) Objektive straffefrihedsgrunde Det er en objektiv straffefrihedsgrund i henhold til punkt (a) eller (g) i denne paragraf, hvis-- (1) betalingen, gaven, tilbuddet eller løftet om noget af værdi var lovlig i henhold til de gældende love og bestemmelser i den udenlandske embedsmands, det udenlandske politiske partis, den udenlandske partirepræsentants eller den udenlandske kandidats hjemland; eller (2) betalingen, gaven, tilbuddet eller løftet om noget af værdi, var en rimelig udgift, der betaltes i god tro, såsom udgifter til rejse og ophold, der var afholdt af, eller på vegne af, en udenlandsk embedsmand, et udenlandsk politisk parti, en udenlandsk partirepræsentant eller en udenlandsk kandidat, og der var direkte knyttet til-- (A) promovering af, demonstration af eller forklaring på produkter eller tjenester; eller (B) udførelsen eller opfyldelsen af en kontrakt med en udenlandsk regering eller dennes agentur. (d) Retningslinjer fra Attorney General [statsadvokaten] Senest et år efter den 23. august 1988 vil Attorney General [statsadvokaten], efter samråd med Tilsynet, Secretary of Commerce [handelsministeren], United States Trade Representative [USA s handelsrepræsentant], Secretary of State [udenrigsministeren] og Secretary of Treasury [finansministeren], og efter at have indhentet alle interesserede parters synspunkter via procedurer for offentlig bekendtgørelse og kommentar, afgøre, i hvilket omfang overholdelsen af denne paragraf vil blive styrket af, og erhvervslivet vil blive bistået ved, yderligere afklaring af de foregående bestemmelser i denne paragraf, og kan, på baggrund af en sådan afgørelse, og i det omfang det er nødvendigt og hensigtsmæssigt, udstede-- (1) retningslinjer, der beskriver specifikke former for adfærd, der er forbundet med gængse typer aftaler om eksportsalg og med forretningsmæssige kontrakter, og som Attorney General [statsadvokaten], ifølge Department of Justice [justitsministeriets] nuværende håndhævelsespolitik afgør, er i overensstemmelse med de foregående bestemmelser i denne paragraf; og (2) generelle, forebyggende procedurer, som udstedere kan anvende på frivillig basis til at tilpasse deres adfærd til Department of Justices [justitsministeriets] nuværende håndhævelsespolitik vedrørende de foregående bestemmelser i denne paragraf. Attorney General [statsadvokaten] vil udstede de retningslinjer og procedurer, der omtales i den foregående sætning, i overensstemmelse med bestemmelserne i underkapitel II, kapitel 5, afsnit 5, og disse retningslinjer og procedurer vil være underlagt bestemmelserne i kapitel 7 i dette afsnit. (e) Udtalelser fra Attorney General [statsadvokaten] (1) Attorney General [statsadvokaten], vil, efter samråd med de relevante forbundsafdelinger og forbundsorganer i USA, og efter at have indhentet alle interesserede parters synspunkter via procedurer for offentlig bekendtgørelse og kommentar, etablere en procedure til at give svar på konkrete henvendelser fra udstedere vedrørende overensstemmelse af deres adfærd med Department of Justices [justitsministeriets] nuværende håndhævelsespolitik vedrørende de foregående bestemmelser i denne paragraf. Attorney General [statsadvokaten]

5 vil, inden 30 dage efter at have modtaget en sådan henvendelse, afgive en udtalelse som svar på denne henvendelse. Udtalelsen vil angive, hvorvidt en vis, specifik potentiel adfærd, ifølge Department of Justices [justitsministeriets] nuværende håndhævelsespolitik, ville være i strid med denne paragrafs foregående bestemmelser. Yderligere anmodninger om udtalelser vedrørende anden, specifik potentiel adfærd, der ligger uden for rammerne af den adfærd, der blev behandlet i tidligere anmodninger, kan indsendes til Attorney General [statsadvokaten]. Under alle søgsmål, der bringes i henhold til de gældende bestemmelser i denne paragraf, vil der være en modbeviselig formodning om, at adfærd, som er specificeret i en anmodning fra en udsteder, og i henhold til hvilken Attorney General [statsadvokaten] har afgivet udtalelse om, at denne adfærd er i overensstemmelse med Department of Justices [justitsministeriets] nuværende håndhævelsespolitik, også er i overensstemmelse med de foregående bestemmelser i denne paragraf. En sådan formodning kan modbevises med en overvægt af beviser. Ved prøvelse af formodningen i henhold til denne paragraf, vil en domstol vægte alle relevante faktorer, herunder, men ikke begrænset til, hvorvidt de oplysninger, som blev forelagt Attorney General [statsadvokaten] var nøjagtige og fuldstændige, og hvorvidt de lå inden for rammerne af den adfærd, der blev angivet i enhver anmodning, som Attorney General [statsadvokaten] har modtaget. Attorney General [statsadvokaten] vil fastlægge den procedure, der kræves i henhold til denne paragraf, i overensstemmelse med bestemmelserne i underkapitel II, kapitel 5, afsnit 5, og denne procedure vil være underlagt bestemmelserne i kapitel 7 i dette afsnit. (2) Alle dokumenter eller andet materiale, som indsendes til, modtages af eller udarbejdes af Department of Justice [justitsministeriet] eller af enhver anden amerikansk forbundsafdeling eller af ethvert andet amerikansk forbundsagentur i forbindelse med en anmodning fra en udsteder ifølge den etablerede procedure i paragraf (1), vil være undtaget fra offentliggørelse i henhold til 552 i afsnit 5 og må ikke, undtagen med udstederens samtykke, gøres offentligt tilgængelige, uanset om Attorney General [statsadvokaten] besvarer en sådan anmodning eller om udstederen tilbagekalder en sådan anmodning inden modtagelse af besvarelsen. (3) Enhver udsteder, der har fremsat anmodning til Attorney General [statsadvokaten] i henhold til paragraf (1), kan tilbagekalde en sådan anmodning, inden Attorney General [statsadvokaten] afgiver en udtalelse som svar på denne anmodning. Enhver anmodning, der således tilbagekaldes, har ingen gyldighed eller virkning. (4) Attorney General [statsadvokaten] vil, i så videst muligt omfang, yde rettidig vejledning om Department of Justices [justitsministeriets] nuværende håndhævelsespolitik vedrørende de foregående bestemmelser i denne paragraf til potentielle eksportører og mindre virksomheder, der ikke er i stand til at opnå særlig rådgivning omkring spørgsmål vedrørende sådanne bestemmelser. Denne vejledning vil være begrænset til besvarelser på anmodninger i henhold til paragraf (1), vedrørende overensstemmelse af en specificeret potentiel adfærd med Department of Justices [justitsministeriets] nuværende håndhævelsespolitik vedrørende de foregående bestemmelser i denne paragraf, samt generelle forklaringer vedrørende efterlevelsesansvar og potentielle forpligtelser i henhold til de foregående bestemmelser i denne paragraf. (f) Definitioner I denne paragraf gælder følgende: (1) (A) Udtrykket udenlandsk embedsmand betyder enhver embedsmand eller ansat i en udenlandsk regering, eller enhver afdeling, ethvert agentur eller ethvert organ deraf, eller enhver embedsmand eller ansat i en offentlig, international organisation, eller enhver person, der handler i embedes medfør for, eller på vegne af, enhver sådan regering eller enhver sådan afdeling, ethvert sådant agentur eller ethvert sådant organ, eller for, eller på vegne af, en sådan offentlig, international organisation. (B) I underparagraf (A) betyder udtrykket offentlig, international organisation -- (i) (ii) en organisation, der er udpeget ved bekendtgørelse i henhold til 1 i International Organizations Immunities Act [Loven om immuniteter for internationale organisationer] (22 U.S.C. 288); eller enhver anden international organisation, der er udpeget ved Executive Order [bekendtgørelse af præsidenten] med henblik på denne paragraf, med virkning fra offentliggørelsesdatoen af en sådan bekendtgørelse i Federal Register [den amerikanske regerings daglige journal].

6 (2) (A) En persons sindstilstand er bevidst med hensyn til adfærd, et forhold eller et udfald, hvis-- (i) (ii) en sådan person er bevidst om, at vedkommende er involveret i en sådan adfærd, at et sådant forhold findes eller at et sådant udfald med væsentlig sikkerhed vil forekomme; eller en sådan person er overbevist om, at et sådant forhold findes eller, at et sådant udfald med væsentlig sikkerhed vil forekomme. (B) Når der kræves bevidsthed om forholdet, for at dette forhold kan anses som en lovovertrædelse, etableres tilstedeværelsen af en sådan bevidsthed, hvis en person er bekendt med, at der er stor sandsynlighed for, at et sådant forhold foreligger, medmindre personen reelt mener, at dette forhold ikke eksisterer. (3) (A) Udtrykket rutinemæssig statslig handling betyder udelukkende en handling, der normalt og almindeligvis udføres af en udenlandsk embedsmand, når vedkommende-- (i) søger tilladelser, licenser eller indhenter andre officielle dokumenter, der kvalificerer en person til at drive forretning i udlandet; (ii) behandler statsdokumenter, herunder visa og arbejdsordrer; (iii) yder politibeskyttelse, afhenter og leverer post eller planlægger inspektioner i forbindelse med udførelsen af en kontrakt, eller planlægger inspektioner i forbindelse med transit af varer rundt om i landet; (iv) yder telefonforbindelse, yder el- og vandforsyning, laster og losser gods eller beskytter letfordærvelige varer eller råvarer mod ødelæggelse; eller (v) foretager handlinger af samme art. (B) Udtrykket rutinemæssig statslig handling omfatter ikke afgørelser, der træffes af en udenlandsk embedsmand om, hvorvidt, eller under hvilke betingelser, der skal tildeles nye forretningsaftaler, eller eksisterende forretningsaftaler skal fortsættes med bestemte parter, eller enhver handling, som foretages af en udenlandsk embedsmand, der er involveret i beslutningsprocessen, med det formål at fremme en beslutning om, at der skal tildeles nye forretningsaftaler, eller at eksisterende forretningsaftaler skal fortsættes med bestemte parter. (g) Alternativ kompetence (1) Det er også ulovligt for en udsteder, der er organiseret i henhold til lovgivningen i USA eller i en stat, et territorium, en besiddelse eller et commonwealth i USA, eller enhver politisk underafdeling deraf, og som har en klasse af værdipapirer, der er noteret i henhold til 12 i dette afsnit, eller som er forpligtet til at indsende rapporter i henhold til 15(d) i dette afsnit, eller for enhver US-person, der er repræsentant, leder, ansat eller agent af en sådan udsteder, eller for enhver af udstederens aktionærer, som handler på dennes vegne, på korrupt vis at foretage enhver handling uden for USA, for at fremme et tilbud, en betaling, et løfte om betaling eller en tilladelse til at udbetale penge, eller at tilbyde, give, love at give eller tillade at give noget af værdi til enhver af de personer eller enheder, der står anført i paragraf (1), (2) og (3) i punkt (a) i denne paragraf, med det formål, der står anført deri, uanset om en sådan udsteder eller en sådan repræsentant, leder, ansat, agent eller aktionær benytter posten eller noget andet middel eller organ til mellemstatlig handel, til at fremme et sådant tilbud, gave, betaling, løfte eller tilladelse. (2) I dette punkt betyder udtrykket US-person en statsborger i USA (som defineret i 101 i Immigration and Nationality Act [Loven om immigration og nationalitet] (8 U.S.C. 1101)) eller ethvert selskab, ethvert interessentskab, enhver forening, ethvert aktieselskab, ethvert forvaltningsinstitut, enhver organisation, som ikke

7 er inkorporeret eller enhver enkeltmandsvirksomhed, der er organiseret i henhold til lovgivningen i USA eller i enhver stat, ethvert territorium, enhver besiddelse eller ethvert commonwealth i USA, eller enhver politisk underafdeling deraf. 78dd-2. Udenlandsk handelspraksis, som forbydes indenlandske virksomheder (a) Forbud Det er ulovligt for enhver indenlandsk virksomhed, bortset fra udstedere, som er underlagt 78dd-1 i dette afsnit, eller for enhver repræsentant, leder, ansat eller agent for en sådan indenlandsk virksomhed, eller for enhver af en sådan indenlandsk virksomheds aktionærer, som handler på dennes vegne, på korrupt vis at benytte posten eller noget andet middel eller organ til mellemstatslig handel til at fremme et tilbud, en betaling, et løfte om betaling eller en tilladelse til at udbetale penge, eller at tilbyde, give, love at give eller tillade at give noget af værdi til-- (1) enhver udenlandsk embedsmand med det formål at-- (A) (i) påvirke enhver handling eller afgørelse af en sådan udenlandsk embedsmand i embedes medfør, (ii) inducere en sådan udenlandsk embedsmand til at foretage eller undlade at foretage en handling, som er i strid med denne embedsmands lovlige forpligtelse, eller (iii) sikre uretmæssig fordel; eller (B) inducere en sådan udenlandsk embedsmand til at benytte sin indflydelse hos en udenlandsk regering eller et af denne regerings organer, til at påvirke eller have indflydelse på enhver handling eller beslutning, som tages af en sådan regering eller af et af en sådan regerings organer, for at hjælpe en sådan indenlandsk virksomhed med at sikre eller bibeholde et forretningsforhold for eller med, eller med at styre et forretningsforhold til, enhver person; (2) ethvert udenlandsk politisk parti eller dette partis repræsentant, eller enhver kandidat til udenlandsk politisk hverv, for at-- (A) (i) påvirke enhver handling eller afgørelse af et sådant parti, en sådan partirepræsentant eller en sådan kandidat i embedes medfør, (ii) inducere et sådant parti, en sådan partirepræsentant eller en sådan kandidat til at foretage eller undlade at foretage en handling, som er i strid med et sådant partis, en sådan partirepræsentants eller en sådan kandidats lovlige forpligtelse, eller (iii) sikre uretmæssig fordel; eller (B) inducere et sådant parti, en sådan partirepræsentant eller en sådan kandidat til at benytte sin indflydelse hos en udenlandsk regering eller et af denne regerings organer, til at påvirke eller have indflydelse på enhver handling eller beslutning, som tages af en sådan regering eller af et af denne regerings organer, for at hjælpe en sådan indenlandsk virksomhed med at sikre eller bibeholde et forretningsforhold for eller med, eller med at styre et forretningsforhold til, enhver person; (3) enhver person, med bevidsthed om at hele eller en del af et sådant pengebeløb, eller en sådan værdigenstand, vil blive tilbudt, givet, eller lovet, direkte eller indirekte, til enhver udenlandsk embedsmand, til ethvert udenlandsk politisk parti eller dette partis repræsentant, eller til enhver kandidat til udenlandsk politisk hverv, med det formål at-- (A) (i) påvirke enhver handling eller afgørelse af en sådan udenlandsk embedsmand, et sådant udenlandsk politisk parti, en sådan udenlandsk partirepræsentant eller en sådan udenlandsk kandidat i embedes medfør, (ii) inducere en sådan udenlandsk embedsmand, et sådant udenlandsk politisk parti, en sådan udenlandsk partirepræsentant eller en sådan udenlandsk kandidat til at foretage eller undlade at foretage en handling, som er i strid med en sådan udenlandsk embedsmands, et sådant udenlandsk politisk partis, en sådan udenlandsk partirepræsentants eller en sådan udenlandsk kandidats lovlige forpligtelse eller (iii) sikre uretmæssig fordel; eller (B) inducere en sådan udenlandsk embedsmand, et sådant udenlandsk parti, en sådan udenlandsk partirepræsentant

8 eller en sådan kandidat til at benytte sin indflydelse hos en udenlandsk regering eller et af denne regerings organer, til at påvirke eller have indflydelse på enhver handling eller beslutning, som tages af en sådan regering eller af et af denne regerings organer, for at hjælpe en sådan indenlandsk virksomhed med at sikre eller bibeholde et forretningsforhold for eller med, eller med at styre et forretningsforhold til, enhver person. (b) Undtagelse for rutinemæssig regeringshandling Punkt (a) og (i) i denne paragraf vil ikke være gældende over for enhver forenkling eller fremskynding af betaling til en udenlandsk embedsmand, et udenlandsk politisk parti eller en udenlandsk partirepræsentant, hvis formål det er at fremskynde eller sikre udførelsen af en rutinemæssig statslig handling af en udenlandsk embedsmand, et udenlandsk politisk parti eller en udenlandsk partirepræsentant. (c) Objektive straffefrihedsgrunde Det er en objektiv straffefrihedsgrund i henhold til punkt (a) eller (i) i denne paragraf hvis-- (1) betalingen, gaven, tilbuddet eller løftet om noget af værdi var lovlig i henhold til de gældende love og bestemmelser i den udenlandske embedsmands, det udenlandske politiske partis, den udenlandske partirepræsentants eller den udenlandske kandidats hjemland; eller (2) betalingen, gaven, tilbuddet eller løftet om noget af værdi, var en rimelig udgift, der betaltes i god tro, såsom udgifter til rejse og ophold, på vegne af en udenlandsk embedsmand, et udenlandsk politisk parti, en udenlandsk partirepræsentant eller en udenlandsk kandidat, og var direkte knyttet til-- (A) promovering af, demonstration af eller forklaring på produkter eller tjenester; eller (B) udførelsen eller opfyldelsen af en kontrakt med en udenlandsk regering eller dennes agentur. (d) Påbud (1) Hvis det forekommer Attorney General [statsadvokaten], at enhver indenlandsk virksomhed, eller denne virksomheds repræsentant, leder, ansat, agent eller aktionær, som denne paragraf er gældende for, er involveret i, eller er ved at involvere sig i, enhver handling eller praksis, som er i strid med punkt (a) eller (i) i denne paragraf, kan Attorney General [statsadvokaten], efter eget skøn, anlægge et civilt søgsmål ved en passende distriktsdomstol i USA for at indskærpe en sådan handling eller praksis, og efter passende bevis, få udstedt permanent forbud eller midlertidigt tilhold uden kaution. (2) Under enhver civil efterforskning, som efter Attorney Generals [rigsadvokatens] mening er nødvendig og hensigtsmæssig for at håndhæve denne paragraf, har Attorney General [rigsadvokaten] eller hans stedfortræder beføjelse til at tage eder og tilkendegivelser, indstævne vidner, optage bevis og kræve fremlæggelse af de regnskaber, papirer eller andre dokumenter, som Attorney General [rigsadvokaten] måtte finde relevante eller væsentlige for en sådan efterforskning. Det kan kræves, at vidner fremmøder, og at dokumentbeviser fremvises fra ethvert sted i USA, eller fra ethvert territorium, enhver besiddelse eller ethvert commonwealth i USA, hvor end en høring finder sted. (3) I det tilfælde at enhver person viser genstridighed eller nægter at adlyde en stævning, kan Attorney General [statsadvokaten] påberåbe sig hjælp fra enhver domstol i USA, inden for den retskreds, hvor en sådan efterforskning eller retsproces finder sted, eller hvor en sådan person har bopæl eller driver virksomhed, til at kræve, at vidner fremmøder og aflægger vidneforklaringer, og at regnskaber, papirer eller andre dokumenter fremvises. Enhver sådan domstol kan udstede en kendelse, der kræver, at en sådan person giver møde hos

9 Attorney General [statsadvokaten] eller hos dennes stedfortræder for at fremvise optegnelser, hvis dette kræves, eller for at give vidneforklaring vedrørende sagen, som efterforskes. Ved enhver overtrædelse af en sådan kendelse, der er afsagt af domstolen, kan en sådan domstol idømme straf for foragt for denne domstol. En sådan sag kan behandles i den retskreds, hvor den pågældende person er bosat eller opholder sig. Attorney General [statsadvokaten] kan fremsætte alle de regler vedrørende civile efterforskninger, der er nødvendige eller hensigtsmæssige for at implementere bestemmelserne i dette punkt. (e) Retningslinjer fra Attorney General [statsadvokaten] Senest 6 måneder efter den 23. august 1988, vil Attorney General [statsadvokaten], efter samråd med Securities and Exchange Commission [Finanstilsynet], Secretary of Commerce [handelsministeren], United States Trade Representative [USA s handelsrepræsentant], Secretary of State [udenrigsministeren] og Secretary of Treasury [finansministeren], og efter at have indhentet alle interesserede parters synspunkter via procedurer for offentlig bekendtgørelse og kommentar, afgøre, i hvilket omfang overholdelsen af dette afsnit vil blive styrket af, og erhvervslivet vil blive bistået ved, yderligere afklaring af de foregående bestemmelser i denne paragraf, og kan, på baggrund af en sådan afgørelse, og i det omfang det er nødvendigt og hensigtsmæssigt, udstede-- (1) retningslinjer, der beskriver specifikke former for adfærd, der er forbundet med gængse typer aftaler om eksportsalg og med forretningsmæssige kontrakter, og som Attorney General [statsadvokaten], ifølge Department of Justice [justitsministeriets] nuværende håndhævelsespolitik afgør, er i overensstemmelse med de foregående bestemmelser i denne paragraf; og (2) generelle forebyggende procedurer, som indenlandske virksomheder kan anvende på frivillig basis til at tilpasse deres adfærd til Department of Justices [justitsministeriets] nuværende håndhævelsespolitik vedrørende de foregående bestemmelser i denne paragraf. Attorney General [statsadvokaten] vil udstede de retningslinjer og procedurer, der omtales i den foregående sætning, i overensstemmelse med bestemmelserne i underkapitel II, kapitel 5, afsnit 5, og disse retningslinjer og procedurer vil være underlagt bestemmelserne i kapitel 7 i dette afsnit. (f) Udtalelser fra Attorney General [statsadvokaten] (1) Attorney General [statsadvokaten], vil efter samråd med de relevante afdelinger og organer i USA og efter at have indhentet alle interesserede parters synspunkter via procedurer for offentlig bekendtgørelse og kommentar, etablere en procedure til at give svar på konkrete henvendelser fra indenlandske virksomheder vedrørende overensstemmelse af deres adfærd med Department of Justices [justitsministeriets] nuværende håndhævelsespolitik vedrørende de foregående bestemmelser i denne paragraf. Attorney General [statsadvokaten] vil, inden for 30 dage efter at have modtaget en sådan henvendelse, afgive en udtalelse som svar på denne henvendelse. Udtalelsen vil angive, hvorvidt en vis specifik potentiel adfærd, ifølge Department of Justices [justitsministeriets] nuværende håndhævelsespolitik, ville være i strid med de foregående bestemmelser i denne paragraf. Yderligere anmodninger om udtalelser vedrørende anden, specifik potentiel adfærd, der ligger uden for rammerne af den adfærd, der blev behandlet i tidligere anmodninger, kan indsendes til Attorney General [statsadvokaten]. Under alle søgsmål, der bringes i henhold til de gældende bestemmelser i denne paragraf, vil der være en modbeviselig formodning om, at adfærd, som er specificeret i en anmodning fra en indenlandsk virksomhed, og i henhold hvilken Attorney General [statsadvokaten] har afgivet udtalelse om, at denne adfærd er i overensstemmelse med Department of Justices [justitsministeriets] nuværende håndhævelsespolitik, også er i overensstemmelse med de foregående bestemmelser i denne paragraf. En sådan formodning kan modbevises med en overvægt af beviser. Ved prøvelse af formodningen i henhold til denne paragraf, vil en domstol vægte alle relevante faktorer, herunder, men ikke begrænset til, hvorvidt de oplysninger, som blev forelagt Attorney General [statsadvokaten] var nøjagtige og fuldstændige, og hvorvidt de lå inden for rammerne af den adfærd, der blev angivet i enhver anmodning, som Attorney General [statsadvokaten] har modtaget. Attorney General [statsadvokaten] vil fastlægge den procedure, der kræves i henhold til denne paragraf, i overensstemmelse med bestemmelserne i underkapitel II, kapitel 5, afsnit 5, og denne procedure vil være underlagt bestemmelserne i kapitel 7 i dette afsnit.

10 (2) Alle dokumenter eller andet materiale, som indsendes til, modtages af eller udarbejdes af Department of Justice [justitsministeriet] eller af enhver anden amerikansk forbundsafdeling eller af ethvert andet amerikansk forbundsagentur i forbindelse med en anmodning fra en indenlandsk virksomhed ifølge den etablerede procedure i paragraf (1), skal være undtaget fra offentliggørelse i henhold til 552 i afsnit 5 og må ikke, undtagen med den indenlandske virksomheds samtykke, gøres offentligt tilgængelige, uanset om Attorney General [statsadvokaten] besvarer en sådan anmodning eller den indenlandske virksomhed tilbagekalder en sådan anmodning inden modtagelsen af besvarelsen. (3) Enhver indenlandsk virksomhed, der har fremsat anmodning til Attorney General [statsadvokaten] i henhold til paragraf (1), kan tilbagekalde en sådan anmodning, inden Attorney General [statsadvokaten] afgiver en udtalelse som svar på denne anmodning. Enhver anmodning, der således tilbagekaldes, har ingen gyldighed eller virkning. (4) Attorney General [statsadvokaten] vil, i så videst muligt omfang, yde rettidig vejledning om Department of Justices [justitsministeriets] nuværende håndhævelsespolitik vedrørende de foregående bestemmelser i denne paragraf til potentielle eksportører og mindre virksomheder, der ikke er i stand til at opnå særlig rådgivning om spørgsmål vedrørende sådanne bestemmelser. Denne vejledning vil være begrænset til besvarelser på anmodninger i henhold til paragraf (1) vedrørende overensstemmelse af en specificeret, potentiel adfærd med Department of Justices [justitsministeriets] nuværende håndhævelsespolitik vedrørende de foregående bestemmelser i denne paragraf, samt generelle forklaringer vedrørende efterlevelsesansvar og potentielle forpligtelser i henhold til de foregående bestemmelser i denne paragraf. (g) Straffebestemmelser (1) (A) Enhver indenlandsk virksomhed, som ikke er en fysisk person, og som overtræder punkt (a) eller (i) i denne paragraf kan idømmes en bøde på højst dollars. (B) Enhver indenlandsk virksomhed, som ikke er en fysisk person, og som overtræder punkt (a) eller (i) i denne paragraf, kan idømmes en civil bøde på højst dollars, under et søgsmål anlagt af Attorney General [statsadvokaten]. (2) (A) Enhver fysisk person, der er en indenlandsk virksomheds repræsentant, leder, ansat eller agent, eller enhver aktionær, som handler på denne indenlandske virksomheds vegne, der forsætligt overtræder punkt (a) eller (i) i denne paragraf, kan idømmes en bøde på højst dollars eller fængselsstraf på højst 5 år, eller begge dele. (B) Enhver fysisk person, der er en indenlandsk virksomheds repræsentant, leder, ansat eller, agent eller enhver aktionær, som handler på denne indenlandske virksomheds vegne, der overtræder punkt (a) eller (i) i denne paragraf, kan idømmes en civil bøde på højst dollars, under et søgsmål anlagt af Attorney General [statsadvokaten]. (3) Når enhver repræsentant, leder, ansat, agent eller aktionær af en indenlandsk virksomhed idømmes en bøde i henhold til paragraf (2), kan en sådan bøde ikke betales direkte eller indirekte, af en sådan indenlandsk virksomhed. (h) Definitioner I denne paragraf gælder følgende: (1) Udtrykket indenlandsk virksomhed betyder-- (A) enhver person, som er statsborger, har indfødsret eller er bosat i USA; og (B) ethvert selskab, ethvert interessentskab, enhver forening, ethvert aktieselskab, ethvert forvaltningsinstitut,

11 enhver organisation, som ikke er inkorporeret eller enhver enkeltmandsvirksomhed, som har hovedkvarter i USA, eller som er organiseret i henhold til lovgivningen i en stat, et territorium, en besiddelse eller et commonwealth i USA. (2) (A) Udtrykket udenlandsk embedsmand betyder enhver embedsmand eller ansat i en udenlandsk regering eller enhver afdeling, ethvert agentur eller ethvert organ deraf, eller enhver embedsmand eller ansat i en offentlig, international organisation, eller enhver person, der handler i embedes medfør for, eller på vegne af, enhver sådan regering eller enhver sådan afdeling, ethvert sådant agentur eller ethvert sådant organ, eller for, eller på vegne af, en sådan offentlig, international organisation. (B) I underparagraf (A) betyder udtrykket offentlig, international organisation -- (i) en organisation, der er udpeget ved bekendtgørelse i henhold til 1 i International Organizations Immunities Act [Loven om immuniteter for internationale organisationer] (22 U.S.C. 288); eller (ii) enhver anden international organisation, der er udpeget ved Executive Order [bekendtgørelse af præsidenten] med henblik på denne paragraf, med virkning fra offentliggørelsesdatoen af en sådan bekendtgørelse i Federal Register [den amerikanske regerings daglige journal]. (3) (A) En persons sindstilstand er bevidst med hensyn til adfærd, et forhold eller et udfald, hvis-- (i) en sådan person er bevidst om, at vedkommende er involveret i en sådan adfærd, at et sådant forhold findes, eller at et sådant udfald med væsentlig sikkerhed vil forekomme; eller (ii) en sådan person er overbevist om, at et sådant forhold findes eller, at et sådant udfald med væsentlig sikkerhed vil forekomme. (B) Når der kræves bevidsthed om forholdet, for at dette forhold kan anses som en lovovertrædelse, etableres tilstedeværelsen af en sådan bevidsthed, hvis en person er bekendt med, at der er stor sandsynlighed for, at et sådant forhold foreligger, medmindre personen reelt mener, at dette forhold ikke eksisterer. (4) (A) Udtrykket rutinemæssig statslig handling betyder udelukkende en handling, der normalt og almindeligvis udføres af en udenlandsk embedsmand, når vedkommende-- (i) søger tilladelser, licenser eller indhenter andre officielle dokumenter, der kvalificerer en person til at drive forretning i udlandet; (ii) behandler statsdokumenter, herunder visa og arbejdsordrer; (iii) yder politibeskyttelse, afhenter og leverer post eller planlægger inspektioner i forbindelse med udførelsen af en kontrakt, eller planlægger inspektioner i forbindelse med transit af varer rundt om i landet; (iv) yder telefonforbindelse, yder el- og vandforsyning, laster og losser gods eller beskytter letfordærvelige varer eller råvarer mod ødelæggelse; eller (v) foretager handlinger af samme art. (B) Udtrykket rutinemæssig statslig handling omfatter ikke afgørelser, der træffes af en udenlandsk embedsmand om, hvorvidt, eller under hvilke betingelser, der skal tildeles nye forretningsaftaler, eller eksisterende forretningsaftaler skal fortsættes med bestemte parter, eller enhver handling, som foretages af en udenlandsk embedsmand, der er involveret i beslutningsprocessen, med det formål at fremme en beslutning om, at der skal tildeles nye forretningsaftaler, eller eksisterende forretningsaftaler skal fortsættes med bestemte parter. (5) Udtrykket mellemstatslig handel betyder handel, erhverv, transport eller kommunikation mellem de

12 forskellige amerikanske stater, eller mellem ethvert fremmed land og enhver amerikansk stat, eller mellem enhver amerikansk stat og ethvert sted eller skib uden for denne stat, og dette udtryk omfatter intrastatslig benyttelse af-- (A) en telefon eller andre mellemstatslige kommunikationsmidler, eller (B) ethvert andet mellemstatsligt organ. (i) Alternativ kompetence (1) Det er også ulovligt for enhver US-person på korrupt vis at foretage enhver handling uden for USA, for at fremme et tilbud, en betaling, et løfte om betaling eller en tilladelse til at udbetale penge, eller at tilbyde, give, love at give eller tillade at give noget af værdi til enhver af de personer eller enheder, der står anført i paragraf (1), (2) og (3) i punkt (a), med det formål der står anført deri, uanset om en sådan person benytter posten eller noget andet middel eller organ til mellemstatlig handel, til at fremme et sådant tilbud, gave, betaling, løfte eller tilladelse. (2) I dette punkt betyder udtrykket US-person en statsborger i USA (som defineret i afsnit 101 i Immigration and Nationality Act [Loven om immigration og nationalitet] (8 U.S.C. 1101)) eller ethvert selskab, ethvert interessentskab, enhver forening, ethvert aktieselskab, ethvert forvaltningsinstitut, enhver organisation, som ikke er inkorporeret eller enhver enkeltmandsvirksomhed, der er organiseret i henhold til lovgivningen i USA eller i enhver stat, ethvert territorium, enhver besiddelse eller ethvert commonwealth i USA, eller enhver politisk underafdeling deraf 78dd-3. Handelspraksis, som forbydes personer, der ikke er udstedere eller indenlandske virksomheder (a) Forbud Det er ulovligt for enhver person, bortset fra udstedere, som er underlagt 30A i Securities Exchange Act of 1934 [Loven af 1934 om udstedelsen af værdipapirer], eller for en indenlandsk virksomhed (som defineret i 104 i denne lov), eller for enhver repræsentant, leder, ansat eller agent for en sådan person, eller for enhver af den indenlandske virksomheds aktionærer, som handler på en sådan persons vegne, på korrupt vis at benytte posten eller noget andet middel eller organ til mellemstatslig handel, eller at foretage enhver anden handling til at fremme et tilbud, en betaling, et løfte om betaling eller en tilladelse til at udbetale penge, eller at tilbyde, give, love at give eller tillade at give noget af værdi til-- (1) enhver udenlandsk embedsmand med det formål at-- (A) (i) påvirke enhver handling eller afgørelse af en sådan udenlandsk embedsmand i embedes medfør, (ii) inducere en sådan udenlandsk embedsmand til at foretage eller undlade at foretage en handling, som er i strid med denne embedsmands lovlige forpligtelse, eller (iii) sikre uretmæssig fordel; eller (B) inducere en sådan udenlandsk embedsmand til at benytte sin indflydelse hos en udenlandsk regering eller et af denne regerings organer, til at påvirke eller have indflydelse på enhver handling eller beslutning, som tages af en sådan regering eller af et af denne regerings organer, for at hjælpe en sådan person med at sikre eller bibeholde et forretningsforhold for eller med, eller med at styre et forretningsforhold til, enhver person; (2) ethvert udenlandsk politisk parti eller dette partis repræsentant, eller enhver kandidat til udenlandsk politisk hverv, for at-- (A) (i) påvirke enhver handling eller afgørelse af et sådant parti, en sådan partirepræsentant eller en sådan kandidat i embedes medfør, (ii) inducere et sådant parti, en sådan partirepræsentant eller en sådan kandidat til at

13 foretage eller undlade at foretage en handling, som er i strid med denne embedsmands lovlige forpligtelse, eller (iii) sikre uretmæssig fordel; eller (B) inducere et sådant parti, en sådan partirepræsentant eller en sådan kandidat til at benytte sin indflydelse hos en udenlandsk regering eller et af denne regerings organer, til at påvirke eller have indflydelse på enhver handling eller beslutning, som tages af en sådan regering eller af et af denne regerings organer, for at hjælpe en sådan person med at sikre eller bibeholde et forretningsforhold for eller med, eller med at styre et forretningsforhold til, enhver person; eller (3) enhver person, med bevidsthed om at hele eller en del af et sådant pengebeløb, eller en sådan værdigenstand, vil blive tilbudt, givet, eller lovet, direkte eller indirekte, til enhver udenlandsk embedsmand, til ethvert udenlandsk politisk parti eller dette partis repræsentant, eller til enhver kandidat til udenlandsk politisk hverv, med det formål at-- (A) (i) påvirke enhver handling eller afgørelse af en sådan udenlandsk embedsmand, et sådant udenlandsk politisk parti, en sådan udenlandsk partirepræsentant eller en sådan udenlandsk kandidat i embedes medfør, (ii) inducere en sådan udenlandsk embedsmand, et sådant udenlndsk politisk parti, en sådan udenlandsk partirepræsentant eller en sådan udenlandsk kandidat til at foretage eller undlade at foretage en handling, som er i strid med en sådan udenlandsk embedsmands, et sådant udenlandsk politisk partis, en sådan udenlandsk partirepræsentants eller en sådan udenlandsk kandidats lovlige forpligtelse eller (iii) sikre uretmæssig fordel; eller (B) inducere et sådant udenlandsk parti, en sådan udenlandsk embedsmand, en sådan udenlandsk partirepræsentant eller en sådan kandidat til at benytte s sin indflydelse hos en udenlandsk regering eller et af denne regerings organer, til at påvirke eller have indflydelse på enhver handling eller beslutning, som tages af denne regering eller af et af denne regerings organer, for at hjælpe en sådan person med at sikre eller bibeholde et forretningsforhold for eller med, eller med at styre et forretningsforhold til, enhver person; (b) Undtagelse for rutinemæssig regeringshandling Punkt (a) i denne paragraf vil ikke være gældende over for enhver forenkling eller fremskynding af betaling til en udenlandsk embedsmand, et udenlandsk politisk parti eller en udenlandsk partirepræsentant, hvis formål det er at fremskynde eller sikre udførelsen af en rutinemæssig statslig handling af en udenlandsk embedsmand, et udenlandsk politisk parti eller en udenlandsk partirepræsentant. (c) Objektive straffefrihedsgrunde Det er en objektiv straffefrihedsgrund i henhold til punkt (a) i denne paragraf hvis-- (1) betalingen, gaven, tilbuddet eller løftet om noget af værdi var lovlig i henhold til de gældende love og bestemmelser i den udenlandske embedsmands, det udenlandske politiske partis, den udenlandske partirepræsentants eller den udenlandske kandidats hjemland; eller (2) betalingen, gaven, tilbuddet eller løftet om noget af værdi, var en rimelig udgift, der betaltes i god tro, såsom udgifter til rejse og ophold, på vegne af en udenlandsk embedsmand, et udenlandsk politisk parti, en udenlandsk partirepræsentant eller en udenlandsk kandidat, og var direkte knyttet til-- (A) promovering af, demonstration af eller forklaring på produkter eller tjenester; eller (B) udførelsen eller opfyldelsen af en kontrakt med en udenlandsk regering eller dennes agentur.

14 (d) Påbud (1) Hvis det forekommer Attorney General [statsadvokaten], at enhver person, eller denne persons repræsentant, leder, ansat, agent eller aktionær, som denne paragraf er gældende for, er involveret i, eller er ved at involvere sig i, enhver handling eller praksis, som er i strid med punkt (a) i denne paragraf, kan Attorney General [statsadvokaten], efter eget skøn, anlægge et civilt søgsmål ved en passende distriktsdomstol i USA for at indskærpe en sådan handling eller praksis, og efter passende bevis, få udstedt permanent forbud eller midlertidigt tilhold uden kaution. (2) Under enhver civil efterforskning, som efter Attorney Generals [rigsadvokatens] mening er nødvendig og hensigtsmæssig for at håndhæve denne paragraf, har Attorney General [rigsadvokaten] eller hans stedfortræder beføjelse til at tage eder og tilkendegivelser, indstævne vidner, optage bevis og kræve fremlæggelse af de regnskaber, papirer eller andre dokumenter, som Attorney General [rigsadvokaten] måtte finde relevante eller væsentlige for en sådan efterforskning. Det kan kræves, at vidner fremmøder og at dokumentbeviser fremvises fra ethvert sted i USA, eller fra ethvert territorium, enhver besiddelse eller ethvert commonwealth i USA, hvor end en høring finder sted. (3) I det tilfælde, at en person viser genstridighed eller nægter at adlyde en stævning, kan Attorney General [statsadvokaten] påberåbe sig hjælp fra enhver domstol i USA, inden for den retskreds, hvor en sådan efterforskning eller retsproces finder sted, eller hvor en sådan person har bopæl eller driver virksomhed, til at kræve, at vidner fremmøder og aflægger vidneforklaringer, og at regnskaber, papirer eller andre dokumenter fremvises. Enhver sådan domstol kan udstede en kendelse, der kræver, at en sådan person giver møde hos Attorney General [statsadvokaten] eller hos dennes stedfortræder for at fremvise optegnelser, hvis dette kræves, eller for at give vidneforklaring vedrørende sagen, som efterforskes. Ved enhver overtrædelse af en sådan kendelse, der er afsagt af domstolen, kan en sådan domstol idømme straf for foragt for denne domstol. (4) En sådan sag kan behandles i den retskreds, hvor den pågældende er bosat eller opholder sig. Attorney General [statsadvokaten] kan fremsætte alle de nødvendige eller hensigtsmæssige regler vedrørende civile efterforskninger, for at implementere bestemmelserne i dette punkt. (e) Straffebestemmelser (1) (A) Enhver juridisk person, som overtræder punkt (a) i denne paragraf, kan idømmes en bøde på højst dollars. (B) Enhver juridisk person, som overtræder punkt (a) i denne paragraf, kan idømmes en civil bøde på højst dollars, under et søgsmål anlagt af Attorney General [statsadvokaten]. (2) (A) Enhver fysisk person, der forsætligt overtræder punkt (a) i denne paragraf, kan idømmes en bøde på højst dollars eller fængselsstraf på højst 5 år, eller begge dele. (B) Enhver fysisk person, som overtræder punkt (a) i denne paragraf, kan idømmes en civil bøde på højst dollars, under et søgsmål anlagt af Attorney General [statsadvokaten]. (3) Når enhver persons repræsentant, leder, ansat, agent eller aktionær idømmes en bøde i henhold til paragraf (2), kan en sådan bøde ikke betales direkte eller indirekte, af en sådan person. (f) Definitioner I denne paragraf gælder følgende:

15 (1) Udtrykket person, når der henvises til en lovovertræder, betyder enhver fysisk person, der ikke er statsborger i USA (som defineret i afsnit 8 U.S.C. 1101) eller ethvert selskab, ethvert interessentskab, enhver forening, ethvert aktieselskab, ethvert forvaltningsinstitut, enhver organisation, som ikke er inkorporeret eller enhver enkeltmandsvirksomhed, der er organiseret i henhold til lovgivningen i et fremmed land eller en politisk underinddeling deraf. (2) A) Udtrykket udenlandsk embedsmand betyder enhver embedsmand eller ansat i en udenlandsk regering eller enhver afdeling, ethvert agentur eller ethvert organ deraf, eller enhver embedsmand eller ansat i en offentlig, international organisation, eller enhver person, der handler i embedes medfør for, eller på vegne af, enhver sådan regering eller enhver sådan afdeling, ethvert sådant agentur eller ethvert sådant organ, eller for, eller på vegne af, en sådan offentlig, international organisation. I underparagraf (A) betyder udtrykket offentlig, international organisation -- (i) en organisation, der er udpeget ved bekendtgørelse i henhold til 1 i International Organizations Immunities Act [Loven om immuniteter for internationale organisationer] (22 U.S.C. 288); eller (ii) enhver anden international organisation, der er udpeget ved Executive Order [bekendtgørelse af præsidenten] med henblik på denne paragraf, med virkning fra offentliggørelsesdatoen af en sådan bekendtgørelse i Federal Register [den amerikanske regerings daglige journa] (3) (A) En persons sindstilstand er bevidst med hensyn til adfærd, et forhold eller et udfald, hvis-- (i) (ii) en sådan person er bevidst om, at vedkommende er involveret i en sådan adfærd, at et sådant forhold findes eller at et sådant udfald med væsentlig sikkerhed vil forekomme; eller en sådan person er overbevist om, at et sådant forhold findes eller, at et sådant udfald med væsentlig sikkerhed vil forekomme. (B) Når der kræves bevidsthed om forholdet, for at dette forhold kan anses som en lovovertrædelse, etableres tilstedeværelsen af denne bevidsthed, hvis en person er bekendt med, at der er stor sandsynlighed for, at et sådant forhold foreligger, medmindre personen reelt mener, at dette forhold ikke eksisterer. (4) (A) Udtrykket rutinemæssig statslig handling betyder udelukkende en handling, der normalt og almindeligvis udføres af en udenlandsk embedsmand, når vedkommende (i) søger tilladelser, licenser eller indhenter andre officielle dokumenter, der kvalificerer en person til at drive forretning i udlandet; (ii) (iii) (iv) (v) behandler statsdokumenter, herunder visa og arbejdsordrer; yder politibeskyttelse, afhenter og leverer post eller planlægger inspektioner i forbindelse med udførelsen af en kontrakt, eller planlægger inspektioner i forbindelse med transit af varer rundt om i landet; yder telefonforbindelse, yder el- og vandforsyning, laster og losser gods eller beskytter letfordærvelige varer eller råvarer mod ødelæggelse; eller foretager handlinger af samme art. (B) Udtrykket rutinemæssig statslig handling omfatter ikke afgørelser, der træffes af en udenlandsk embedsmand om, hvorvidt, eller under hvilke betingelser, der skal tildeles nye forretningsaftaler, eller eksisterende forretningsaftaler skal fortsættes med bestemte parter, eller enhver handling, som foretages af en udenlandsk embedsmand, der er involveret i beslutningsprocessen, med det formål at fremme en beslutning om, der skal tildeles nye forretningsaftaler, eller eksisterende forretningsaftaler skal fortsættes med bestemte parter. (5) Udtrykket mellemstatslig handel betyder handel, erhverv, transport eller kommunikation mellem de

16 forskellige amerikanske stater, eller mellem ethvert fremmed land og enhver amerikansk stat, eller mellem enhver amerikansk stat og ethvert sted eller skib uden for denne stat, og dette udtryk omfatter intrastatslig benyttelse af (A) en telefon eller andre mellemstatslige kommunikationsmidler, eller (B) ethvert andet mellemstatsligt organ. 78ff. Straffebestemmelser (a) Forsætlige overtrædelser; falske og vildledende erklæringer Enhver person, der forsætligt overtræder enhver bestemmelse i dette kapitel (med undtagelse af 78dd-1 i dette afsnit), eller enhver regel eller bestemmelse i henhold hertil, hvor overtrædelsen er ulovlig, eller overholdelsen deraf kræves ifølge reglerne i dette kapitel, eller enhver person, der forsætligt og med bevidsthed afgiver, eller tilskynder afgivelse af, falsk eller vildledende erklæring om enhver væsentlig kendsgerning i enhver ansøgning, rapport eller ethvert dokument, der kræves indsendt ifølge dette kapitel, eller enhver regel eller bestemmelse i henhold hertil, eller ethvert forehavende, der er indeholdt i en registreringsattest i henhold til punkt (d) i paragraf 78o i dette afsnit, eller af enhver selvregulerende organisation i forbindelse med en ansøgning om medlemskab eller deltagelse deri, eller for at blive associeret med et medlem deraf, kan efter domfældelse idømmes en bøde på højst dollars eller fængselsstraf på højst 20 år eller begge dele, med den undtagelse, at der kan idømmes en bøde på højst dollars, hvis en sådan person ikke er en fysisk person; men ingen person kan idømmes fængselsstraf i henhold til denne paragraf for overtrædelse af enhver regel eller bestemmelse, hvis vedkommende beviser, at vedkommende ikke kendte til en sådan regel eller bestemmelse. (b) Manglende fremsendelse af oplysninger, dokumenter eller rapporter Enhver udsteder, som undlader at indsende de oplysninger, dokumenter eller rapporter, der kræves indsendt i henhold til punkt (d) i paragraf 78o i dette afsnit, eller i henhold til enhver regel eller bestemmelse deri, vil blive idømt en bøde på 100 dollars for hver eneste dag, som denne undladelse fortsætter. Denne bøde, som står i stedet for enhver strafferetlig sanktion for en sådan manglende indsendelse, som kan anses for at hidrøre punkt (a) i denne paragraf, skal betales til Treasury of the United States [USA s statskasse], og skal kunne inddrives i et civilt søgsmål på USA s vegne. (c) Overtrædelser af udstedere, repræsentanter, ledere, aktionærer, ansatte eller af udstederes agenter (1) (A) Enhver udsteder, som overtræder punkt (a) eller (g) i paragraf 30A i dette afsnit [15 U.S.C. 78dd-1], vil blive idømt en bøde på højst dollars. (B) Enhver udsteder, som overtræder punkt (a) eller (g) i paragraf 30A i dette afsnit [15 U.S.C. 78dd-1], kan idømmes en civil bøde på højst dollars under et søgsmål anlagt af Tilsynet. (2) (A) Enhver repræsentant, leder, ansat eller agent for en udsteder, eller enhver aktionær, som handler på denne udsteders vegne, der forsætligt overtræder punkt (a) eller (g) i paragraf 30A i dette afsnit [15 U.S.C. 78dd-1], kan idømmes en bøde på højst dollars eller fængselsstraf på højst 5 år, eller begge dele. (B) Enhver repræsentant, leder, ansat eller agent for en udsteder, eller enhver aktionær, som handler på denne udsteders vegne, der forsætligt overtræder punkt (a) eller (g) i paragraf 30A i dette afsnit [15 U.S.C. 78dd-1], kan idømmes en civil bøde på højst dollars under et søgsmål anlagt aftilsynet. (3) Når enhver udsteders repræsentant, leder, ansat, agent eller aktionær idømmes en bøde i henhold til paragraf (2), kan en sådan bøde ikke betales, direkte eller indirekte, af en sådan udsteder.

Pfizer Oncology І Lautrupvang 8 І 2750 Ballerup І Danmark І Tel: +45 44 20 11 00 І Fax 44 20 11 06

Pfizer Oncology І Lautrupvang 8 І 2750 Ballerup І Danmark І Tel: +45 44 20 11 00 І Fax 44 20 11 06 Patientforeningen Lungekræft Sekretarieat Virkelyst 1 4420 Regstrup Att: Formand Alice Skjold Braae Ansøgning om økonomisk støtte til Patientforeningen Lungekræft 7. juni 2013 Kære Alice I forlængelse

Læs mere

Danmarks Bløderforening Frederiks Holms Kanal 2, 3 1220 København K

Danmarks Bløderforening Frederiks Holms Kanal 2, 3 1220 København K Danmarks Bløderforening Frederiks Holms Kanal 2, 3 1220 København K Ballerup, den 11. Juni 2013 Kære Karen Binger Holm I forlængelse af ansøgning fra Danmark Bløderforening herefter benævnt Ansøgeren,

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1) Bekendtgørelse nr. 1069 af 4. september 2007 Bekendtgørelse om betingelserne for officiel af værdipapirer 1) I medfør af 22, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

DENNE MEDDELELSE OG INFORMATIONERNE HERI ER IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE ELLER VIDEREGIVELSE, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, TIL ELLER I USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER I NOGEN ANDEN JURISDIKTION,

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 21. december 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle rådgivere 1) 18. december 2013. Nr. 1582.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 21. december 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle rådgivere 1) 18. december 2013. Nr. 1582. Lovtidende A 2013 Udgivet den 21. december 2013 18. december 2013. Nr. 1582. Bekendtgørelse om god skik for finansielle rådgivere 1) I medfør af 7, stk. 2, og 26, stk. 4, i lov nr. 599 af 12. juni 2013

Læs mere

DANAHER CORPORATION'S POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION

DANAHER CORPORATION'S POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION I. FORMÅL DANAHER CORPORATION'S POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION Korruption er forbudt ved lov i næsten enhver retskreds i verden. Danaher Corporation ( Danaher ) er forpligtet til at overholde disse

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) Nr. 176 14. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Regler om udarbejdelse og

Læs mere

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 143 1 af 6 Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 Delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier a nom. DKK 50 til DKK 85 pr. Aktie. Rettet udbud

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder

Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder I medfør af 71, stk. 2, 77 a, stk. 8, 77 d, stk. 4, og

Læs mere

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) L 214 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) BEK nr 1234 af 22/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0020 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer I medfør af 5, stk. 7, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse nr. 827 af 10. november 1999 Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, og 93, stk. 4,

Læs mere

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD og VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH TRANSPORTSTANDARD 1.0 Kompetence 1.1 Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret

Læs mere

Politik om bekæmpelse af bestikkelse

Politik om bekæmpelse af bestikkelse Politik om bekæmpelse af bestikkelse Indledning RPC koncernen Plc ( selskabet ) fører en nultolerancepolitik i forhold til bestikkelse og korruption i sine globale forretningsaktiviteter, i både den offentlige

Læs mere

PROTOKOL 3. om gensidig bistand i toldanliggender. Artikel 1. Definitioner

PROTOKOL 3. om gensidig bistand i toldanliggender. Artikel 1. Definitioner PROTOKOL 3 om gensidig bistand i toldanliggender Artikel 1 Definitioner I denne protokol forstås ved: a)»toldlovgivning«, gældende bestemmelser på de Kontraherende Parters område for indførsel, udførsel

Læs mere

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0009 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1

Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1 Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1 I medfør af 20, stk. 11, 22, stk. 4, og 189, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger m.v. 1)

Bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger m.v. 1) Bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger m.v. 1) I medfør af 43, stk. 2, 1. pkt., 43, stk. 3, 46 b, stk. 2, 50, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 174

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 23. december

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for forsikringsmæglervirksomheder»

Bekendtgørelse om god skik for forsikringsmæglervirksomheder» BEK nr 1253 af 24/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1952-0006 Senere ændringer

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 25. februar 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 25. februar 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 25. februar 2010 23. februar 2010. Nr. 180. Bekendtgørelse for Færøerne om god skik for investeringsforeninger, specialforeninger og hedgeforeninger samt udenlandske investeringsinstitutter

Læs mere

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET 1 Disse regler for mediation gælder, når parterne har aftalt, at mediationen skal foregå efter Regler for mediation ved Voldgiftsinstituttet. Mediation efter

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt vedtaget på foreningens generalforsamling den 29. marts 2006 Danmarks Rejsebureau Forenings (DRF) Etiske Regelsæt er udarbejdet og godkendt af bestyrelsen

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde

Kapitel 1. Anvendelsesområde Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv som fagligt ansvarlig inden for gas-, vandog afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer 1 I medfør af 15, nr. 3, og 36, stk. 2, i lov

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud. DK-København: Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud. DK-København: Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:121633-2010:text:da:html DK-København: Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner 2010/S 81-121633 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde I medfør af 131, stk. 6, 132, stk. 1, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af alternative

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om adoption. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om adoption. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Anordning nr. af. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om adoption VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 41 i lov om adoption, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) L 214 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med

Læs mere

RÅDETS AFGØRELSE 2014/512/FUSP

RÅDETS AFGØRELSE 2014/512/FUSP 31.7.2014 L 229/13 RÅDETS AFGØRELSE 2014/512/FUSP af 31. juli 2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

DACHSER Adfærdskodeks

DACHSER Adfærdskodeks DACHSER Adfærdskodeks 1. Indledning Grundlaget for alle aktiviteter hos Dachser er vores overholdelse af juridisk bindende forskrifter på nationalt og internationalt niveau samt alle forpligtelser, vi

Læs mere

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 6 Offentligt (Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Præambel Medlemsstaterne af Europarådet og medlemslandene

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS UDKAST Bekendtgørelse for Grønland om udarbejdelse af delårsrapporter for virksomheder, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, og hvor virksomheden er omfattet af årsregnskabsloven

Læs mere

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Roskilde Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte

Læs mere

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 I medfør af 4 a, 50, stk.

Læs mere

Regler for udstedere af ETF ere på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Juli 2011

Regler for udstedere af ETF ere på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Juli 2011 Regler for udstedere af ETF ere på NASDAQ OMX Copenhagen A/S Juli 2011 1. Introduktion EFT ere (Exchange Traded Funds) kan optages til handel, hvis instrumentet og udstederen opfylder betingelserne beskrevet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien TRADE/2002/294/DA Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien Kommissionen har modtaget en klage i henhold

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 24. oktober 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 24. oktober 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 24. oktober 2008 22. oktober 2008. Nr. 1019. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 11, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast

Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven m.v. (Midlertidige afgørelser om forbud og påbud) Justitsministeriet 1 I lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

4) Forsikringsselskabet har indsendt den i 3 nævnte dokumentation til Finanstilsynet.

4) Forsikringsselskabet har indsendt den i 3 nævnte dokumentation til Finanstilsynet. Bekendtgørelse om filialer af forsikringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område 1 I medfør af 1,

Læs mere

Vilkår. Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private. 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N.

Vilkår. Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private. 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N. Vilkår Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N. Vilkår 1. Generelt Disse vilkår gælder for den Community service som

Læs mere

Loyalty Program for Registered Partners (LPRP) Vilkår og betingelser

Loyalty Program for Registered Partners (LPRP) Vilkår og betingelser Loyalty Program for Registered Partners (LPRP) Vilkår og betingelser Ved at deltage i Loyalty Program for Registered Partners ( LPRP ) accepterer deltageren at være forpligtet til at overholde alle nedenstående

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv inden for gas-, vand- og afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer 1)

Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv inden for gas-, vand- og afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer 1) BEK nr 1201 af 17/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-21-00004 Senere ændringer

Læs mere

VIRKSOMHEDENS ERKLÆRING VEDRØRENDE MILJØ OG SOCIAL BÆREDYGTIGHED, REGISTRERING, EKSPORTOMSÆTNING, ØKONOMI OG IKKE-BESTIKKELSE MV.

VIRKSOMHEDENS ERKLÆRING VEDRØRENDE MILJØ OG SOCIAL BÆREDYGTIGHED, REGISTRERING, EKSPORTOMSÆTNING, ØKONOMI OG IKKE-BESTIKKELSE MV. EKSPORTKAUTION VIRKSOMHEDENS ERKLÆRING VEDRØRENDE MILJØ OG SOCIAL BÆREDYGTIGHED, REGISTRERING, EKSPORTOMSÆTNING, ØKONOMI OG IKKE-BESTIKKELSE MV. VIRKSOMHEDENS NAVN OG ADRESSE: CVR NR.: For et pengeinstitut

Læs mere

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1)

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1) BEK nr 151 af 25/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20155000093 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1)

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) Bekendtgørelse nr. 856 af 14.12.1990 Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Tilladelse m.m. Kapitel 3 Ejerforhold Kapitel

Læs mere

Verdensomspændende politik for korruptionsbekæmpelse

Verdensomspændende politik for korruptionsbekæmpelse Verdensomspændende politik for korruptionsbekæmpelse I. FORMÅL De fleste landes lovgivning gør det ulovligt at betale, tilbyde at betale eller modtage bestikkelse, returkommision og andre korrupte betalinger,

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

N O TAT. Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook. 1. Sagens baggrund

N O TAT. Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook. 1. Sagens baggrund N O TAT Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook 1. Sagens baggrund Ved e-mails af 5. juli 2010 og 3. august 2010 har Frederiksberg Kommune rettet henvendelse

Læs mere

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 5 Kære leverandør: Sapa er en mangfoldig koncern af industrivirksomheder med globale aktiviteter. Sapas værdier og kultur for bæredygtig udvikling

Læs mere

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01 TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-BYS-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser

Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser 1. Indledning Finanstilsynet har med hjemmel i 27, stk. 7, 30 og 93, stk. 3 og 5, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om provisionsbetalinger 1

Bekendtgørelse om provisionsbetalinger 1 Bekendtgørelse om provisionsbetalinger 1 I medfør af 43, stk. 2, 1. pkt., 43, stk. 3, 46 b, stk. 2, 50, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 182 af 18.

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL 4.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende C 229/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-PARLAMENTET Forretningsorden for Konferencen af

Læs mere

AFTALE MELLEM ISLANDS REGERING PÅ DEN ENE SIDE OG DANMARKS REGERING OG FÆRØERNES LANDSSTYRE PÅ DEN ANDEN SIDE

AFTALE MELLEM ISLANDS REGERING PÅ DEN ENE SIDE OG DANMARKS REGERING OG FÆRØERNES LANDSSTYRE PÅ DEN ANDEN SIDE AFTALE MELLEM ISLANDS REGERING PÅ DEN ENE SIDE OG DANMARKS REGERING OG FÆRØERNES LANDSSTYRE PÅ DEN ANDEN SIDE ISLANDS REGERING på den ene side og DANMARKS REGERING og FÆRØERNES LANDSSTYRE på den anden

Læs mere

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE Kongeriget Danmarks regering og Republikken Filippinernes regering, som ønsker at styrke de gensidige relationer mellem

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 22. juni 2017 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 30 71 44 07 I&T Erhvervsobligationer IA/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 1.2 Binavne 1.2.1 Selskabets binavn er Erhvervsopsparing A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til eventuel tilknyttet firma.

Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til eventuel tilknyttet firma. 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Foreningen Vestas Shareholders". Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

ELPASO BERN WEISS CHAMBERS. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale

ELPASO BERN WEISS CHAMBERS. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale ELPASO BERN WEISS CHAMBERS SKUESPIL BERN WEISS PÅ SAGEN, BARRISTER BERN WEISS, REF SAG FILEN / 998.23, Februar 26th, 2013. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale MENS undertegnede

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 16. april 2013 (J.nr. 2012-0032924) Ikke partsstatus

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Komitéen for god Fondsledelse

Komitéen for god Fondsledelse Præsentation af Komitéens udkast til Anbefalinger for god Fondsledelse v/ formand for Komitéen Marianne Philip 1 Baggrund 60 i lov om erhvervsdrivende fonde (vedtaget 3. juni 2014) Bestyrelsen skal redegøre

Læs mere

Danske og internationale regler om antikorruption og betydningen for danske selskaber

Danske og internationale regler om antikorruption og betydningen for danske selskaber 4. februar 2011 Nyhedsbrev - CSR Danske og internationale regler om antikorruption og betydningen for danske selskaber Introduktion I 2010 vedtog England en ny lov om bekæmpelse af korruption, herunder

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang for inseminører fra visse lande til at inseminere husdyr 1)

Bekendtgørelse om adgang for inseminører fra visse lande til at inseminere husdyr 1) BEK nr 1292 af 15/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00251 Senere ændringer

Læs mere

Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation)

Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation) Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation) Royal Mail Group har en nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Denne politik fastsætter standarden for

Læs mere

Selskabets CFO, Vice President for Group Accounts, samt udvalgets sekretær deltager normalt i disse møder. Ingen af disse er medlem af udvalget.

Selskabets CFO, Vice President for Group Accounts, samt udvalgets sekretær deltager normalt i disse møder. Ingen af disse er medlem af udvalget. DFDS A/S Bestyrelsesudvalg 1. Revisionsudvalg Formålet med Revisionsudvalget ( Udvalget ) er at bistå bestyrelsen med at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med kontrol af kvaliteten og rigtigheden

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog. Bolagsordning Vedtægter Nordic Waterproofing Holding A/S, CVR No. 33 39 53 61 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Nordic Waterproofing Holding A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er, direkte eller indirekte,

Læs mere

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 34 69 92 24 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune er Herning. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at besidde andele i afdeling I&T

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods Bekendtgørelse nr. xx af xx 2012 UDKAST Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods I medfør af 2, stk. 3, og 17, stk. 2-3, i lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1086 af

Læs mere

K Fondsmæglerselskab driver virksomhed med formidling af salg af præmieobligationer for K ApS hovedsageligt til privatpersoner.

K Fondsmæglerselskab driver virksomhed med formidling af salg af præmieobligationer for K ApS hovedsageligt til privatpersoner. Kendelse af 1. december 1997. J.NR. 97-160.802 Lov om værdipapirhandel 38. (Merete Cordes, Kåre Dullum og Niels Larsen) I skrivelse af 18. juni 1997 har advokat A på vegne K Fondsmæglerselskab klaget over,

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget

Kommissorium for revisionsudvalget Kommissorium for revisionsudvalget Vestas Wind Systems A/S Kommissorium for revisionsudvalget 1 Indholdsfortegnelse Rolle 3 Formål 3 Medlemmer Ansvarsområder 3 4 Møder 6 Beslutningsdygtighed Vederlag til

Læs mere

Tillæg til. Tilbudsdokument af 29. februar vedrørende. anbefalet, frivilligt, betinget købstilbud til aktionærerne i

Tillæg til. Tilbudsdokument af 29. februar vedrørende. anbefalet, frivilligt, betinget købstilbud til aktionærerne i Tillæg til Tilbudsdokument af 29. februar 2016 vedrørende anbefalet, frivilligt, betinget købstilbud til aktionærerne i Copenhagen Network A/S (CVR-nr. 26 68 56 21) Fremsat af Dansk OTC A/S (CVR-nr. 32

Læs mere