Strategisk områdestudie

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategisk områdestudie"

Transkript

1 UKLASSIFICERET FORSVARSAKADEMIET OKTOBER 2001 VUT II/L-STK 2001/2002 Strategisk områdestudie Tyrkiet Mustafa Kemal Atatürks Mausoleum i Ankara. På baggrund af en redegørelse for Tyrkiets strategiske kapacitet gennemføres dels en analyse af landets sikkerhedspolitiske situation, dels en vurdering af Tyrkiets sikkerhedspolitiske muligheder. Udarbejdet af: Kaptajn N.E. Pedersen Kaptajn P. Gordon Nielsen Orlogskaptajn J. Vest UKLASSIFICERET

2 INDHOLDSFORTEGNELSE. Indhold Side RESUMÉ.. 01 Kapitel 1, INDLEDNING Opgave Opgavediskussion Afgrænsning af opgaven Metode Kilder. 04 Kapitel 2, REDEGØRELSE Den historiske faktor Den fysisk-geografiske faktor Den kommunikationsmæssige faktor Den sociologiske faktor Den økonomisk-videnskabelige faktor Den militære faktor Den indenrigspolitiske faktor Den udenrigspolitiske faktor.. 15 Kapitel 3, ANALYSE Den historiske faktor Den fysisk-geografiske faktor Den kommunikationsmæssige faktor Den sociologiske faktor Den økonomisk-videnskabelige faktor Den militære faktor Den indenrigspolitiske faktor Den udenrigspolitiske faktor.. 24 Kapitel 4, VURDERING Forudsætninger for udviklingsperspektiver Udviklingsperspektiver Konklusion 28 Tillæg A, Bibliografi.. (2 sider) Tillæg B, Analysemodel (grafisk)...(1 side) Bilag 1, Historisk oversigt.. (2 sider) Bilag 2, Folde-ud kort.....(1 side) Bilag 3, GAP-projektet (1 side) Bilag 4, Økonomi. (1 side)

3 RESUMÉ Tyrkiet blev dannet i 1923 og har siden bestræbt sig på en vestlig tilnærmelse. Tyrkiet har været medlem af NATO siden 1952 og blev i 1999 anerkendt som EU-kandidat. Hvorvidt Tyrkiet kan blive optaget i EU afhænger af om landet er i stand til at opfylde de stillede kriterier. Det vurderes at Tyrkiet, med baggrund i landets hidtidige udvikling, vil strække sig langt i bestræbelserne på at opnå medlemskab. Tyrkiet er beliggende mellem Europa, Mellemøsten og Asien. Landets geostrategisk vigtige placering, størrelse og økonomiske potentiale gør det til en betydende regional aktør. Et stabilt Tyrkiet vurderes nødvendigt for at undgå konflikter i området. Landets infrastruktur er veludbygget i den vestlige del og omkring de større byer, men utilstrækkeligt i hele den sydøstlige del af landet. Dette forhold medfører ulige betingelser for industri og landbrug. En forbedring er en forudsætning for at tiltrække udenlandske investeringer. Tyrkiet har et stort mindretal af kurdere der officielt ikke anerkendes. Endvidere er sundheds- og uddannelsesområdet langt fra tilstrækkeligt i forhold til vestlig standard. Det vurderes at en behandling af disse problemer vil kunne fremskyndes ved en optagelse i EU. Tyrkiet har en svag økonomi, men der er politisk vilje til at forbedre dette forhold. Den tyrkiske regering har åbnet for privatisering af flere statslige virksomheder og et stort dæmnings- og energiprojekt (GAP) vurderes at ville skabe grundlag for en vækst af landbrug og industri specielt i det sydøstlige Tyrkiet. Disse tiltag vurderes at bidrage til en stærkere økonomi, og på sigt tiltrække udenlandske investeringer. En bedre social balance i landet vil kunne forbedre Tyrkiets mulighed for at opnå medlemskab af EU. Tyrkiet har et stærkt militær der traditionelt set har en rolle som demokratiets vogter. Forsvarsministeren har principielt ikke kontrol over militæret. Det vurderes at en parlamentarisk kontrol med militæret er afgørende for en optagelse i EU. Tyrkiets behandling af kurderne strider mod de krav EU har stillet, om respekt for menneskerettigheder. Det vurderes at EU gennem optagelse af Tyrkiet, vil kunne præge landets forhold til menneskerettigheder og demokrati i en ønskelig retning. I Det Nationale Sikkerhedsråd er der overvægt af militære chefer i forhold til demokratisk valgte. En demokratisering af Det Nationale Sikkerhedsråd vurderes at være en forudsætning for optagelse i EU. Tyrkiet har en lang række potentielle konflikter med nabolandene. Især forholdet til Grækenland om Cypernspørgsmålet, samt forholdet til Irak og Syrien om vandgennemstrømningen til disse lande ses som væsentlige. Optages Tyrkiet i EU vil dette kunne bidrage til en fortsat ikke-konfliktsøgende politik i forhold til nabolandende. De sikkerhedspolitiske perspektiver vurderes gennem opstilling af et scenario hvor Tyrkiet optages som medlem af EU, henholdsvis et scenario hvor Tyrkiet fortsat står udenfor. På baggrund af denne vurdering konkluderes sammenfattende, at en optagelse af Tyrkiet i EU vil bidrage til en stabilisering af den regionale sikkerhedspolitiske situation. 1

4 Kapitel 1, INDLEDNING Opgave Tyrkiet er geografisk placeret i et sikkerhedspolitisk ustabilt område. Et Balkan i krig, et ustabilt Kaukasus, et Centralasien af betydelig interesse for vesten, en historisk konflikt med Grækenland og Cypern, et problem med et kurdisk mindretal og sluttelig et Mellemøsten med en lang række pågående konflikter. Formålet med denne opgave er: 1 At redegøre for Tyrkiets strategiske kapacitet, at analysere Tyrkiets sikkerhedspolitiske situation, samt at vurdere Tyrkiets fremtidige sikkerhedspolitiske muligheder. Tyrkiet har valgt at målrette indsatsen mod medlemskab af EU, hvorfor det strategiske områdestudie vil fokusere på Tyrkiets mulighed for, og konsekvens af et medlemskab. De indenrigspolitiske forhold kan dog meget vel udvikle sig i negativ retning og dermed trække Tyrkiet væk fra EU, med deraf følgende nye sikkerhedspolitiske perspektiver Opgavediskussion. Tyrkiet har siden 1923 kæmpet en kamp for at blive anerkendt som værende en del af Europa. Dette til trods for at landet i langt overvejende grad er beliggende i Asien. Netop det faktum, at Tyrkiets placering mellem Europa, Asien og Mellemøsten, samt landets størrelse og potentiale gør det til en betydelig international aktør. Under den kolde krig var Tyrkiet en vigtig NATO allieret med baggrund i landets grænse mod Sovjetunionen. Fra at leve en forudsigelig tilværelse i en bipolær verden oplevede Tyrkiet efter Murens fald og Sovjetunionens opløsning en turbulent region tone sig frem omkring sig. Alle de tidligere Sovjetstater blev nu pludselig selvstændige og åbenbarede nye muligheder og begrænsninger. Efterfølgende har krigene på Balkan og krigen i Golfen medført en række sikkerhedspolitiske forhold, der har haft stor betydning for Tyrkiets udenrigspolitik. Tyrkiet ansøgte i 1959 om medlemskab af EF og har siden haft optagelse i fællesskabet som strategisk mål, hvilket da også har præget, og fortsat præger, landets udenrigspolitik. Tyrkiets bestræbelser på at imødekomme kriterierne for EF-medlemskab vurderes at være afgørende for Tyrkiets fremtidige sikkerhedspolitiske situation. Såfremt Tyrkiet ikke er i stand til at imødekomme kriterierne, eksempelvis på grund af en indenrigspolitisk destabilisering, vurderes dette at ville kunne have indflydelse på landets sikkerhedspolitiske situation. 1 FHMU VEJSAM. 2

5 Netop det faktum at Tyrkiet ønsker optagelse i EU, taler for at studien vurderer de sikkerhedspolitiske udviklingsperspektiver, såvel i et scenario hvor Tyrkiet er medlem af EU, samt i et scenario hvor Tyrkiet er udenfor Afgrænsning af opgaven Afgrænsning af indhold. Med baggrund i det ovenfor beskrevne formål vil vægten i denne studie blive lagt på de forhold der vurderes at være af afgørende betydning for Tyrkiets fremtidige sikkerhedspolitiske situation. EU kræver, at Tyrkiets forhold til Grækenland og Cypern skal afklares, hvorfor dette medtages. De øvrige stater på Balkan vurderes ikke at spille en afgørende rolle for Tyrkiet, og behandles derfor ikke yderligere. Forholdet til staterne i Mellemøsten vurderes, bl.a. på grund af Tyrkiets kontrol med vandgennemstrømningen i Eufrat og Tigris, at udgøre en betydeligt sikkerhedspolitisk risikofaktor, og en mulig udvikling beskrives. Forholdet til Rusland og andre lande omkring Sortehavet vurderes ikke på kort sigt, at udgøre et væsentligt sikkerhedspolitisk problem. Forholdene i Kaukasusområdet er dog på grund af et stort ressourcemæssigt potentiale af en sådan karakter, at en behandling ikke kan undlades. På lang sigt rummer området et stort handelsmæssigt potentiale. Forholdet til USA og NATO vurderes ikke at forandres væsentlig indenfor en overskuelig fremtid og behandles derfor kun i begrænset omfang Afgrænsning i tid. Studien vil tidsmæssig afgrænse sig til perioden fra Tyrkiets dannelse som republik i 1923 og frem til i dag. I vurderingen af Tyrkiets fremtidige sikkerhedspolitiske muligheder gøres brug af tidshorisonterne 0 5 år (kort sigt) og 5 10 år (mellemlang sigt). Det anses ikke for troværdigt at se længere frem grundet den hastigt skiftende udvikling i området Definitioner. Følgende definitioner anses som værende af betydning for forståelsen af studien: Strategisk kapacitet er et udtryk for en stats styrker og svagheder, udtrykt i otte faktorer der beskriver staten: 2 Den historiske faktor. Den fysisk-geografiske faktor. Den kommunikationsmæssige faktor. Den sociologiske faktor. Den økonomisk-videnskabelige faktor. Den militære faktor. Den indenrigspolitiske faktor. Den udenrigspolitiske faktor. 2 FHMU VEJSAM. 3

6 Sikkerhedspolitik er en sammenfattende betegnelse for en stats politisk styrede aktiviteter der har til formål at fremme en stats mål inklusive aktiviteter der har til formål at imødegå udefra kommende trusler. Forhold som politisk og økonomisk ustabilitet, mindretalsproblemer, miljøproblemer og organiseret kriminalitet inddrages på lige fod med den traditionelle militære kerne af sikkerhedspolitikken Metode. Det strategiske områdestudie er udarbejdet jf. den i FHMU VEJSAM beskrevne metodik. Områdestudien er opdelt i 4 kapitler med følgende overskrifter: Kapitel 1, Indledning. Kapitel 2, Redegørelse. Kapitel 3, Analyse. Kapitel 4, Vurdering. Som det fremgår, er redegørelses- og analysedelen holdt adskilt. I kapitel 4 foretages en vurdering af Tyrkiets sikkerhedspolitiske perspektiv gennem opstilling af to scenarier, der dels beskriver Tyrkiet som medlem af EU, dels Tyrkiet uden for EU. Det konkluderes afslutningsvis hvilket scenario, der vurderes som værende det mest sandsynlige. En grafisk fremstilling af den anvendte struktur fremgår af tillæg B Kilder. De anvendte kilder er anført i bibliografien. Der er foretaget en opdeling i hovedkilder og supplerende kilder. Der er ikke foretaget en egentlig kildekritik. Indhentning af kildemateriale er af redaktionelle årsager afsluttet den 01 oktober FHMU VEJSAM. 4

7 Kapitel 2, REDEGØRELSE Den historiske faktor Historiens betydning. Republikken Tyrkiet blev etableret d. 29 oktober Dette var det endelige fald for det engang så mægtige Osmanniske rige. Det Osmanniske rige var ledet af en sultan. Da riget var på sit højdepunkt i 1500 tallet, herskede den daværende sultan over store landområder nord, øst og syd for Middelhavet. Tyrkerne var i dette rige en ud af mange i princippet ligeværdige muslimske befolkningsgrupper. En anden meget stor gruppe var kurderne. Det Osmanniske rige svækkedes gennem flere århundreder og da det ved udbruddet af Første Verdenskrig i 1914 stillede sig på Tysklands og Østrigs side for at beskytte sig mod Rusland, var det begyndelsen på imperiets fald. Ved fredsslutningen 1918 blev den sidste Osmanniske sultan tvunget til at afstå alle tidligere besiddelser, undtagen en mindre del af Anatolien. Sultanen havde dog mistet magten til at gennemføre fredsbetingelserne, idet tyrkiske nationalister havde dannet deres egen regering i Ankara. Lederen af denne regering var officeren Mustafa Kemal. (Mustafa Kemal skulle få meget stor betydning for Tyrkiet og tog senere navnet Atatürk Tyrkernes Fader ). 6 Nationalisterne genoptog frihedskampen og efter voldsomme kampe fordrev de i 1922 de sidste græske besættelsestropper. Sultanen blev afsat og Mustafa Kemal s regering indledte forhandlinger med sejrherrerne fra Første Verdenskrig om at ændre vilkårene i fredsaftalen. I Lauserne-aftalen af 1923 blev Tyrkiets nuværende grænser stort set fastlagt, og aftalen garanterede samtidig fri passage for skibe til Sortehavet. Kemal var fast besluttet på at reformere landet og tilnærme det til Europa og den vestlige verden. Herunder den vestlige verdens veludviklede demokratiske lovgrundlag. Kemals parti, Det Republikanske Folkeparti (RPP), byggede dets politik på kemalisme, opkaldt efter Mustafa Kemal. Kemalismen er stadig grundlaget for Tyrkiets politik og kan formuleres ved følgende 6 punkter. Den tyrkiske stat er: 7 Republikansk (demokratisk ledet) National (en enhedsstat, minoriteter anerkendes som udgangspunkt ikke) Populistisk (et ikke klassedelt samfund) Etatistisk (statsdyrkelse, herunder stærk statslig styring af økonomien) Sekulær (adskillelse af stat og religion) Revolutionær (ikke revolution i betydningen omfordeling af sociale goder, men mere i betydningen nyskabende) I overensstemmelse med disse principper gennemførte Kemal i 20 erne og 30 erne sine reformer med fast hånd. Reformeringen er også blevet kaldt en revolution fra toppen. 4 Bilag 1 indeholder en historisk kronologisk oversigt. 5 Tyrkia et land i skjæringspunktet mellem ideologier, kulturer og regioner, Europaprogrammet 1998, p Lande i Lommeformat, Tyrkiet, p Tyrkiet, et samfund i forandring, p

8 Kurderne der var den største oppositionsminoritet udløste i 1925 et kort oprør. Oprøret blev slået ned og offentlig brug af det kurdiske sprog blev forbudt. Kemal gav landet en moderne parlamentarisk forfatning med almindelig stemmeret (kvinder fik stemmeret i 1934). I praksis regerede Kemal landet diktatorisk frem til sin død i Frem til 1946 var der kun et politisk parti, RPP. Tyrkiet blev medlem af NATO i 1952 og udgjorde en vigtig del af alliancens front mod østblokken. 8 I 1959 ansøgte Tyrkiet om medlemskab af det Europæiske Fællesmarked (EF). 9 I 1961 ændredes forfatningen og Det nationale Sikkerhedsråd etableredes. 10 Det er igennem dette råd at militæret kan videregive sin opfattelse til de øverste civile ledere, ellers er der ikke i forfatningen nogen anden adgang for militæret til at indvirke på regeringen, og militæret er underlagt statens civile ledelse. 11 I praksis er opbyggelsen og reformeringen af Tyrkiet dog hele tiden sket med militæret som garant. Ved tre kup i henholdsvis 1960, 1971 og 1980 overtog militæret styret. Hver gang trak militæret sig tilbage efter at have tjent som demokratiets guide. 12 I det sydøstlige Tyrkiet indledte PKK-guerillaen 13 i 1984 en væbnet kamp for et selvstændigt Kurdistan. Myndighederne har siden slået hårdt ned på PKK, og kampen har udviklet sig til en regulær permanent borgerkrig, der stadig blusser op med jævne mellemrum. Den tyrkiske stat har endog forfulgt deres interesser ind i Irak, hvor de har angrebet PKK baser. Efter en lidt mildere kurs overfor kurderne sidst i 90 erne er regimets krig mod PKK samtidig stilnet lidt af. I 1999 blev PKK s leder, Abdullah Öcalan, pågrebet i Kenya, og udleveret til retsforfølgelse i Tyrkiet. Abdullah Öcalan er siden blevet dømt til døden. Dommen er endnu ikke blevet eksekveret. 14 En anden vigtig Tyrkisk begivenhed er den politiske og væbnede kamp om det tidligere britiske Cypern, som blev selvstændigt i I 1974 besatte Tyrkiet og Grækenland hhv. den nordlige og sydlige del af Cypern. 15 Den Tyrkiske kontrol over floderne Eufrat og Tigris er også en vigtig del af landets historie, idet nabolandene Irak og Syrien er meget afhængige af vandet fra disse floder. I 1970érne påbegyndtes det såkaldte GAP-projekt. 16 Endelig er en udbredt overtrædelse af menneskerettighederne en del af den Tyrkiske historie. 17 For eksempel giver Tyrkiets nuværende forfatning fra 1982, borgerne en række grundlæggende rettigheder, men giver også myndighederne ret til at indskrænke disse rettigheder hvis nogen krænker statens udelelige enhed Lande i Lommeformat, Tyrkiet, p.24 9 Tyrkiet, Gamle interesser - nye problemer, p Det Nationale Sikkerhedsråd består af: Præsidenten, fire ministre, hærchefen, flådechefen, chefen for flyvevåbnet og chefen for gendarmeriet 11 Tyrkiet Mellem Europa og Mellemøsten, p Tyrkiet, Gamle interesser - nye problemer, p PKK er de tyrkiske kurderes oprørsbevægelse, der er kendt for sin væbnede kamp for et selvstændigt storkurdistan. PKK er marxistisk-leninistisk. 14 Lande i Lommeformat, Tyrkiet, p Tyrkiet, Gamle interesser - nye problemer, p. 86 og p GAP, Greater Anatoilien Project. Et dæmningsprojekt der har til formål at kunstvande det sydøstlige Tyrkiet. Projektet forventes også kunne tilvejebringe store dele af Tyrkiets energibehov. Se endvidere bilag Regular Report, From the Commission on Turkeys progress towards accension, p Lande i Lommeformat, Tyrkiet pp

9 2.2. Den fysisk-geografiske faktor Beliggenhed. 19 Tyrkiet er beliggende i to verdensdele. Langt den største del, 97%, er beliggende i Asien, området hedder Anatolien. De sidste 3% er beliggende i Europa. Området hedder Trakien og er en del af Balkanhalvøen. De to dele er adskilt af smalle stræder, nemlig Bosporusstrædet og Dardanellerne, imellem disse er Marmarahavet beliggende Størrelse og form. Tyrkiet har et areal på km². 21 Landet er rektangulært med en øst-vestlig udbredelse på ca km og nord-sydlig udbredelse på km Grænser, land- og søadgangsveje. Tyrkiet afgrænses mod vest af Ægæerhavet og Grækenland, mod nord af Sortehavet og Bulgarien, mod øst af Georgien, Armenien og Iran og endelig mod syd af Irak, Syrien og Middelhavet. 23 Tyrkiet har ca km kystlinie og 2627 km landegrænse. 24 Territorialgrænsen er 6 sømil i Ægæerhavet, og 12 i Sortehavet og Middelhavet. 25 Der er adgang til Tyrkiet over alle landegrænser og fra søvejen fra Ægæerhavet, Sortehavet og Middelhavet Nøgleområder. Tyrkiet kontrollerer Dardanellerne og Bosporusstrædet, der forbinder Sortehavet og Ægæerhavet. Floderne Eufrat og Tigris, der udspringer i Tyrkiet, er vigtige ferskvandskilder for nabolandene Syrien og Irak Klima og vejr. Klimaet er meget skiftende fra kystegnene til det indre af centralplateauet. Den nordlige kystregion har milde vintre, men somrene er køligere og regnmængden er større end ved Ægæerhavet. Kystområdet langs Ægæerhavet har typisk middelhavsklima med milde vintre og varme somre. Den mediterrane kystregion har omtrent subtropisk klima med varme, regnløse somre. Vintrene er milde med rigelig regn. Centralplateauet har udpræget fastlandsklima med varme tørre somre og kolde vintre. Det østlige højland er koldere grundet den større højde og nattemperaturen er relativ lav året rundt Fremtrædende terrænelementer. Geologisk set ligger Tyrkiet i brudlinien mellem den europæiske og afrikanske kontinentalplade. Landets terræn er derfor en sammenblanding af bjergkæder, 19 Markedsorientering Tyrkiet, p Bilag 2 indeholder kort over Tyrkiet. 21 The Statesmans Yearbook, p Markedsorientering Tyrkiet, p The Statesman s Yearbook, p CIA, The World Factbook, CIA, The World Factbook,

10 højplateauer og lavere liggende områder. Brudlinien er stadig meget aktiv og Tyrkiet er et af verdens mest jordskælvsramte områder. De højeste bjerge er beliggende i øst med Ararat bjerget (5165 m.) som det højeste. To store floder Eufrat og Tigris har deres udspring i Tyrkiet Geografiske regioner. Landets komplekse og forskelligartede struktur betyder store regionale forskelle. Landet kan opdeles i fem regioner: 27 Den nordlige kystregion: Vanskelig tilgængeligt fra det øvrige land. Endvidere kendetegnet ved en stejl og vanskelig tilgængelig kystlinie. Den ægæiske kystregion: Gunstige landbrugsforhold, let tilgængelig, naturlige havne. Det befolkningsmæssige, økonomiske og industrielle center. Den mediterrane kystregion: I den vestlige del vanskelig adgang mellem centralplateau og havet. I den østlige del er der gode adgangsforhold. Centralplateauet: Består af bakket højland adskilt af sumpe eller mudderfyldte sænkninger. Plateauet er omkranset af bjerge. Det østlige højland: En vild og uensartet egn. Landskabet er bjergrigt og ikke særligt frugtbart Den kommunikationsmæssige faktor Transport- og telekommunikationssystemer og disses tilslutninger til omverdenen. I 1998 var der km vejnet i Tyrkiet, heraf 1726 km motorvej. Der er vejforbindelser til alle nabolande, dog mangler der stadig et fuldt udbygget motorvejsnet mellem regionerne. I den østlige og sydøstlige del af landet er vejnettet ikke dækkende. 28 I 1999 var der 8607 km jernbanenet, heraf er 1524 km elektrificeret. Der er jernbaneforbindelser til Bulgarien, Syrien, Armenien og Iran. 29 Jernbanenettet er på trods af store investeringer stadig ikke særligt effektivt. Der er stadig store dele af nettet som kun består af et spor, og der er mange skarpe kurver. Specielt i den østlige og sydøstlige del af landet er jernbanenettet dårligt. 30 Handelsflåden er på 547 skibe med individuelle tonnager på mere end 1000 BRT. 31 Hovedhavnene er Istanbul, Izmir, Samsun, Mersin, Iskenderun og Trabzon. Der er 1200 km sejlbare floder. 32 Der var i lufthavne med asfaltbaner og 36 øvrige lufthavne. Der er internationale lufthavne i Istanbul, Dalaman, Ankara, Izmir, Adana og Antalya. 33 Der er 1738 km rørledning til transport af råolie, 2321 km til benzinprodukter og endelig 701 km til naturgas. 34 Nye olieledninger og naturgasledninger er under bygning. 26 Lande i Lommeformat, Tyrkiet, p Tyrkiet, Et samfund i forandring, p The Statesman s Yearbook, p CIA, The World Factbook, Jane s Sentinel, Security Assessment, Infrastructure CIA, The World Factbook, The Statesman s Yearbook, p The Statesman s Yearbook, p

11 I forhold til Danmark er der et mindre veludviklet telekommunikationssystem. Tyrkiet havde i telefonlinier pr indbyggere mod 685 i Danmark. 35 Der sker en hastig udvikling med hensyn til mobiltelefon og digital teknik. 36 Der er gode telekommunikationsforbindelser til udlandet, bl.a. er der tre fiberoptiske undersøiske kabler der giver forbindelse til Italien, Grækenland, Israel, Bulgarien, Rumænien og Rusland. Ydermere er der 12 jordbaserede satellit kommunikationsstationer. 37 Det tyrkiske telekommunikationssystem er statsejet og landsdækkende. 38 Der er to privatejede mobiltelefonselskaber der primært dækker de større byer Den sociologiske faktor Befolkningens størrelse og geografiske fordeling. I juli 2000 var befolkningen i Tyrkiet estimeret til 65,7 mio. Befolkningstilvæksten var ligeledes i 2000 estimeret til 1.27%. Cirka 1/3 af befolkningen er koncentreret i og omkring de fem største byer: 40 Istanbul mio. Hovedstaden Ankara mio. Ismir mio. Adana mio. Bursa mio Religiøse og etniske grupperinger. Der er ingen officiel statsreligion i Tyrkiet, men 99,8% af befolkningen er muslimer. De sidste 0,2% er kristne og jøder. 41 Der er officielt kun én befolkningsgruppe i Tyrkiet, da landet fra officiel side opfattes som en homogen nationalstat. Det armenske, jødiske og græske mindretal er dog garanteret visse rettigheder, men det største mindretal, kurderne, betragter staten ikke som en befolkningsgruppe. Den etniske befolkningsfordeling anslås som følger: 42 Tyrkere 81% Kurdere 17-18% Arabere 1-2 % Andre 0-1% Det officielle sprog er tyrkisk, og det anvendte alfabet er det latinske. Mindretallene taler i udbredt grad deres egne sprog: Kurdisk, arabisk, armensk og græsk CIA, The World Factbook. 35 The Worldbank Group. 36 Jane s Sentinel, Security Assessment Infrastructure CIA, The World Factbook, Planlagt privatiseret, STRATFOR.COM, 21 marts EIU Country Profile, Turkey, p tal, EIU Country Profile, Turkey. p The Statesman s Yearbook, p Lande i Lommeformat, Tyrkiet, p. 5. 9

12 Sundhed. Det offentlige sundhedssystem er bedst udviklet i de vestlige egne og de store byer. 44 Sammenlignet med danske forhold er sundhedssystemet utilstrækkeligt. I perioden brugte Tyrkiet 139 USD pr. indbygger om året mod 1943 USD i Danmark Levestandard. Gennemsnitslevealderen er 71 år (2000). 46 Der er gennem de seneste år sket en rivende social udvikling i Tyrkiet. Udviklingen er dog skæv og det sydøstlige hjørne er stadigvæk underudviklet. Industrien og væksten er koncentreret i de større byer som Istanbul, Ankara og Izmir i det vestlige Tyrkiet. Der er højere levestandard i de store byer end i den øvrige del af landet. Der er en meget ujævn personlig indkomstfordeling i Tyrkiet Oplysning og uddannelse. Den obligatoriske grundskole varer otte år og børn begynder i skolen når de er 6 år. Det er dog de færreste der gennemfører skolegangen. I det sydøstlige Tyrkiet kommer mange børn ikke i skole, fordi kampe mellem staten og kurdiske oprørsbevægelser har medført ødelagte og lukkede skoler. Sammenlignet med danske forhold er uddannelsessystemet utilstrækkeligt. I 1994 brugte Tyrkiet 3,3% af bruttonationalproduktet på uddannelsessystemet mod 8,2% i Danmark (1995 tal). 47 Der er skoler for græske og armenske mindretal, men ellers foregår al undervisning på tyrkisk. Det er forbudt at undervise på kurdisk % af befolkningen over 15 år kan læse og skrive Den økonomisk-videnskabelige faktor Fødevareproduktion, produktionsmidler og ressourcer. Siden 1950 har landbrugets andel af bruttonationalproduktet været støt faldende og udgjorde i 1999 ca. 14% af BNP. 50 Sektoren har ca. 45% af den erhvervsaktive befolkning beskæftiget. Tyrkiet er stort set selvforsynende med landbrugsprodukter. 51 Gennem GAPprojektet i sydøst skal store arealer kunstvandes, hvilket forventes at medføre en betydelig stigning i produktionen, samt vurderes at ville skabe mange hundredetusinder nye job. 52 Tyrkiets vigtigste eksportafgrøder er bomuld, tobak, hvede, frugt og nødder, hvor bomuldsdyrkningen danner grundlag for den vigtige tekstil- og beklædningsindustri. 53 Tyrkiet har adgang til fiskerifarvande i Middelhavet og Sortehavet, men erhvervet hæmmes af transportproblemer, forurening og overfiskeri. 43 CIA, The World Factbook, EIU Country Profile, Turkey, p World Health Organisation. 46 CIA, The World Factbook, The Statesman s Yearbook, p og p Lande i Lommeformat, Tyrkiet, p The Statesman s Yearbook, p Markedsprofil, Tyrkiet, p EIU Country Profile, Turkey, p Lande i lommeformat, Tyrkiet, p Lande i lommeformat, Tyrkiet, p

13 Energiproduktion og ressourcer. Tyrkiet har gode naturressourcer i form af mineraler og vandkraft, herunder ikke mindst ferskvand. Størstedelen af energiforsyningen kommer fra olie- og brunkulsfyrede kraftværker. De små oliefelter i sydøst er næsten tømte og Tyrkiets elproduktion kan ikke dække efterspørgslen. 54 Tyrkiets selvforsyningsgrad af energi er faldet fra 45% i 1994 til 33% i Dette gør Tyrkiet til storimportør af energikilder og landets importafhængighed forventes at være fortsat stigende. Tyrkiet arbejder i retning af en mere miljøbevidst prioritering af energikilder som vandkraft og naturgas, men også vind- og solenergi. 55 Tyrkiets råder over en stor ferskvandsressource, der i f.m. GAP-projektet vil kunne bidrage til energibehovet. Tyrkiet har store forekomster af krom, sten- og brunkul, kobber, jern, mangan, kviksølv, bauxit og salt Industriproduktion. Industriproduktionen bidrog i 1999 med ca. 27% af bruttonationalproduktet. Området er efter en kort stagnationsperiode i igen i vækst. I 2000 var væksten således 5,4%, især drevet af fremgang i specielt tekstil- og tøjindustrien, samt i jern- og stålindustrien. 56 Tyrkiet har også en betydelig kemisk industri og en hurtigt ekspanderende forarbejdningsindustri, der forædler landbrugsprodukter Handel. Tyrkiets udenrigshandel har siden starten af 1990érne udviklet sig markant. Eksporten androg i 1992 ca. 15 mia. USD og i 2000 ca. 27 mia. USD. Importen androg i 1992 ca. 23 mia. USD og i 2000 ca. 54 mia. USD. Udviklingen har siden 1996 vist en stagnation af eksporten og en stigning af importen. Den absolut vigtigste handelspartner er EU der andrager over 50% af såvel eksport som import. 58 Også USA, Rusland og Mellemøsten er betydende handelspartnere. Tyrkiets underskud på handelsbalancen var i 2000 på ca. 27 mia. USD, set i forhold til et underskud på ca. 14 mia. USD i Den markante forskel skyldes bl.a. stagnationen på eksporten, men også en stigning af importen som følge af forbedrede konjunkturer samt den høje oliepris og dollarkurs har haft betydelig indflydelse Arbejdskraft. Omkring 55% af Tyrkiets befolkning er erhvervsaktive mod 81% i Danmark. Forskellen skyldes især kvinderne der kun udgør 27% af den samlede arbejdsstyrke. 60 Tyrkiet har officielt en arbejdsløshed på 7,3%. Uofficielt anslås dog, at ca. 20% er arbejdsløse eller underbeskæftiget. Tallene er dog ikke 100% valide, da en stor del af befolkningen ernærer sig ved sort arbejde m.v. og således unddrager sig skat Lande i lommeformat, Tyrkiet, p Markedsprofil, Tyrkiet, p Markedsprofil, Tyrkiet, p Lande i lommeformat, Tyrkiet, p EIU, Country Profile, Turkey, p Markedsprofil, Tyrkiet, pp Markedsprofil, Tyrkiet, p Lande i lommeformat, Tyrkiet, pp

14 Tyrkiet har endvidere et meget dyrt socialt pensionssystem, der finansieres af arbejdsgivere og lønmodtagere i fællesskab Økonomisk struktur. 63 Tyrkiet har, trods gode forudsætninger for en sund økonomi, stadig store økonomiske vanskeligheder. Inflationen udgjorde i ,3% men er siden 1994 faldet markant. Senest faldt Inflationen fra ca. 65% i 1999 til godt 30% ved udgangen af Regeringens mål er at nå et etcifret inflationsniveau i løbet af Bruttonationalproduktet pr. indbygger stiger langsomt. I 1999 var det dog stadig mindre end USD, 64 hvilket er det laveste blandt OECD 65 medlemslandene. 66 Tyrkiet indgik i 1996 en toldaftale med EU, og i januar 2000 blev en 3-årig standby aftale indgået med IMF. 67 Begge aftaler har til formål at hjælpe til at bringe balance i økonomien, nedbringe inflationen og konsolidere finanssektoren, hvilket kun til en vis grad er lykkedes hidtil. Trods den Tyrkiske regerings stramme økonomiske politik, er graden af direkte udenlandske investeringer i Tyrkiet fortsat lav Den militære faktor Opgaver og koncepter for de væbnede styrker. 69 Forsvarskoncepten bygger på følgende principper: Fred hjemme, fred i verden. Yde væsentlige bidrag for at reducere international spænding og sikre en retfærdig og stabil fred. Bevare og udbygge Tyrkiets uafhængighed og integritet. Med alle midler forhindre kriser og konflikter. Deltage aktivt i det kollektive forsvarsfællesskab (NATO) og herved leve op til det nødvendige ansvar. Tyrkiets væbnede styrker skal kunne: Med kort varsel deployere et korps med op til mand til et kriseområde. Iværksætte luftmobile operationer dag og nat, idet der skal kunne transporteres op til 6 bataljoner pr. vending. Indsætte op til fire forskellige bataljonskampgrupper i fredsstøttende missioner over alt i verden. Deltage med flådefartøjer, herunder undervandsbåde, i internationale Task Forces også uden for Middelhavet, i op til sømil fra Tyrkiet. Indsætte F-16 kampfly også uden for landets grænser, om påkrævet. Deltage i redningsoperationer efter naturkatastrofer, herunder jordskælv. 62 Lande i lommeformat, Tyrkiet, p. 27 og pp Bilag 4 udviser en oversigt over Tyrkiets økonomiske struktur. 64 EIU Country Profile, Turkey, p OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development. 66 Markedsprofil, Tyrkiet, p IMF: International Monetary Fund 68 CIA, The World Factbook, Turkish Armed Forces hjemmeside, Mission og Defence policy. 12

STRATEGISK OMRÅDESTUDIE

STRATEGISK OMRÅDESTUDIE FORSVARSAKADEMIET 2000-11-27 VUT-II/L, STK 2000/2001 Kaptajn John Buur Christiansen STRATEGISK OMRÅDESTUDIE Rumænien Serbien- Montenegro Sortehavet Makedonien Tyrkiet Grækenland UKLASSIFICERET FORSVARSAKADEMIET

Læs mere

STRATEGISK LANDESTUDIE AF DEN SYRISKE ARABISKE REPUBLIK

STRATEGISK LANDESTUDIE AF DEN SYRISKE ARABISKE REPUBLIK FORSVARSAKADEMIET Fakultet for strategi og militære operationer VUT II/L-STK 2004/2005 OKTOBER 2004 STRATEGISK LANDESTUDIE AF DEN SYRISKE ARABISKE REPUBLIK På baggrund af en analyse af Syriens strategiske

Læs mere

Strategisk områdestudie Saudi-Arabien

Strategisk områdestudie Saudi-Arabien FORSVARSAKADEMIET UKLASSIFICERET VUT II/L-STK 2002/03 OKT 2002 Strategisk områdestudie Saudi-Arabien Kaptajn Tom Blankensteiner Kaptajn Finn Detlef UKLASSIFICERET FORSVARSAKADEMIET VUT II/L-STK 2002/2003

Læs mere

FORSVARSAKADEMIET NOVEMBER 2000 VUT II/L-STK

FORSVARSAKADEMIET NOVEMBER 2000 VUT II/L-STK FORSVARSAKADEMIET NOVEMBER 2000 VUT II/L-STK 2000/2001 Strategisk Områdestudie Kasakhstan KN Jan Johansen RESUMÉ. Den strategiske områdestudie for Kasakhstan indeholder en redegørelse for landets strategiske

Læs mere

STRATEGISK OMRÅDESTUDIE MAROKKO

STRATEGISK OMRÅDESTUDIE MAROKKO FORSVARSAKADEMIET Fakultet for Strategi og Militære Operationer VUT II/L-STK 2003/2004 KN J. U. B. LISE KN J. V. JAKOBSEN KL L. J. JENSEN OKTOBER 2003 STRATEGISK OMRÅDESTUDIE MAROKKO På baggrund af en

Læs mere

UKLASSIFICERET FORSVARSAKADEMIET VUT II/L-STK 2001/2002 OLG H. O. JØRGENSEN KN N. BOHSEN KL M. H. SØRENSEN OKT 2001 STRATEGISK OMRÅDESTUDIE BRASILIEN

UKLASSIFICERET FORSVARSAKADEMIET VUT II/L-STK 2001/2002 OLG H. O. JØRGENSEN KN N. BOHSEN KL M. H. SØRENSEN OKT 2001 STRATEGISK OMRÅDESTUDIE BRASILIEN FORSVARSAKADEMIET VUT II/L-STK 2001/2002 OLG H. O. JØRGENSEN KN N. BOHSEN KL M. H. SØRENSEN OKT 2001 STRATEGISK OMRÅDESTUDIE BRASILIEN UKLASSIFICERET Områdestudiens titel: På baggrund af en redegørelse

Læs mere

STRATEGISK OMRÅDESTUDIE

STRATEGISK OMRÅDESTUDIE Forsvarsakademiet Fakultet for Højere Militær Uddannelse VUT II/L-STK 2003/04 Kaptajn C.K. Christiansen Kaptajn G.D. Knudsen Kaptajnløjtnant H. Petræus Oktober 2003 VIETNAM STRATEGISK OMRÅDESTUDIE RESUME

Læs mere

FORSVARSAKADEMIET VUT II/L STK 2000/2001 KN A.A. Bang NOVEMBER 2000 STRATEGISK OMRÅDESTUDIE PAKISTAN

FORSVARSAKADEMIET VUT II/L STK 2000/2001 KN A.A. Bang NOVEMBER 2000 STRATEGISK OMRÅDESTUDIE PAKISTAN FORSVARSAKADEMIET VUT II/L STK 2000/2001 KN A.A. Bang NOVEMBER 2000 STRATEGISK OMRÅDESTUDIE PAKISTAN Resumé. Denne strategiske områdestudie behandler Pakistan og indeholder en redegørelse for Pakistans

Læs mere

STRATEGISK LANDESTUDIE NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

STRATEGISK LANDESTUDIE NEGARA BRUNEI DARUSSALAM FORSVARSAKADEMIET Fakultet for Strategi og Militære Operationer VUT II/L-STK 2004/2005 Kaptajn M.K. Gaarn Kaptajnløjtnant J.M. Nielsen OKTOBER 2004 STRATEGISK LANDESTUDIE NEGARA BRUNEI DARUSSALAM UKLASSIFICERET

Læs mere

CENTRALASIEN UKLASSIFICERET. Forsvarsakademiet Fakultet for Strategi og Militære Operationer VUT II/L-STK 2002/2003 APR 2003.

CENTRALASIEN UKLASSIFICERET. Forsvarsakademiet Fakultet for Strategi og Militære Operationer VUT II/L-STK 2002/2003 APR 2003. Forsvarsakademiet Fakultet for Strategi og Militære Operationer VUT II/L-STK 2002/2003 APR 2003 CENTRALASIEN Specialegruppe 8: Oberstleutnant i.g. Dr. F. Akaltin Kaptajnløjtnant L.P.M. Johannessen Kaptajn

Læs mere

Forsvarets Efterretningstjeneste. Efterretningsmæssig Risikovurdering 2014

Forsvarets Efterretningstjeneste. Efterretningsmæssig Risikovurdering 2014 2 3 Forsvarets Efterretningstjeneste Efterretningsmæssig Risikovurdering 2014 4 5 Forord Dette års udgave af Efterretningsmæssig Risikovurdering fra Forsvarets Efterretningstjeneste lægger vægt på Rusland

Læs mere

Efterretningsmæssig risikovurdering 2013 En aktuel vurdering af forhold i udlandet af betydning for Danmarks sikkerhed

Efterretningsmæssig risikovurdering 2013 En aktuel vurdering af forhold i udlandet af betydning for Danmarks sikkerhed Efterretningsmæssig risikovurdering 2013 En aktuel vurdering af forhold i udlandet af betydning for Danmarks sikkerhed 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 5 Hovedkonklusion 7 Cybertruslen og spionage via internettet

Læs mere

Endvidere til Oberst Lars Møller samt 15 eksemplarer til undertegnede på FAK til videre fordeling.

Endvidere til Oberst Lars Møller samt 15 eksemplarer til undertegnede på FAK til videre fordeling. Kære Børge Jeg vil bede dig sende 5 forfattereksemplarer til nedenstående: Ph.D.-stipendiat Flemming Splidsboel Hansen Københavns Universitet Østeuropainstituttet Snorresgade 17 19; 2 2300 København S

Læs mere

Det transatlantiske forhold

Det transatlantiske forhold Forsvarsakademiet VUT II 2002/2003 Specialegruppe 10 KN G. Kingo KN C. M. Møller KL J. Holm Det transatlantiske forhold We have our best chance since the rise of the nation-state in the 17th century to

Læs mere

UKLASSIFICERET. FORSVARSAKADEMIET VUT II/L STK 2001/2002 Major S. A. Hokstad Kaptajnløjtnant P. Lilholt Kaptajn A. Lundgaard OKTOBER 2001

UKLASSIFICERET. FORSVARSAKADEMIET VUT II/L STK 2001/2002 Major S. A. Hokstad Kaptajnløjtnant P. Lilholt Kaptajn A. Lundgaard OKTOBER 2001 UKLASSIFICERET FORSVARSAKADEMIET VUT II/L STK 2001/2002 Major S. A. Hokstad Kaptajnløjtnant P. Lilholt Kaptajn A. Lundgaard OKTOBER 2001 Strategisk områdestudie Kina På baggrund af en redegørelse for Kinas

Læs mere

Er Tyrkiet en del af Europa. - i kulturel og religiøs forstand?

Er Tyrkiet en del af Europa. - i kulturel og religiøs forstand? Er Tyrkiet en del af Europa - i kulturel og religiøs forstand? Skrevet af Ewelina Szyburska Solgaard & Anders Højberg Kamp Vejleder: Hans-Åke Persson December 2011 1 Resume Projektet undersøger og forholder

Læs mere

Ingen har fred længere, end hans nabo vil EU s nye naboer mod øst DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER EUROPA EFTER UDVIDELSEN

Ingen har fred længere, end hans nabo vil EU s nye naboer mod øst DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER EUROPA EFTER UDVIDELSEN DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER EUROPA EFTER UDVIDELSEN Ingen har fred længere, end hans nabo vil EU s nye naboer mod øst LARS P. POULSEN-HANSEN I forbindelse med udvidelsen af EU pr. 1.

Læs mere

DANMARKS (NYE) SIKKERHEDS- OG UDENRIGSPOLITIK

DANMARKS (NYE) SIKKERHEDS- OG UDENRIGSPOLITIK Kaptajnløjtnant Lars Holbæk Nielsen MARTS 2004 DANMARKS (NYE) SIKKERHEDS- OG UDENRIGSPOLITIK - INSTITUTIONERNE UKLASSIFICERET FORSVARSAKADEMIET Fakultetet for Strategi og Militære Operationer VUT II/L-STK

Læs mere

Årlig redegørelse 1999

Årlig redegørelse 1999 Årlig redegørelse 1999 Forsvarsministeren Årlig Redegørelse 1999 Forsvarsministeren ISBN 87-90616-00-6 ISSN 1399-4352 Udgiver: Forsvarsministeriet, Holmens Kanal 42, 1060 København K. Tlf.: 33 92 33 20

Læs mere

ET NATIONALT FORSVAR?

ET NATIONALT FORSVAR? UKLASSIFICERET FORSVARSAKADEMIET VUT II/L-STK 2000/01 ET NATIONALT FORSVAR? UKLASSIFICERET MJ L.C. Asmussen KN H. Lund UKLASSIFICERET FORSVARSAKADEMIET VUT II/L-STK 2000/01 MJ L.C. Asmussen KN H. Lund

Læs mere

FN s 66. Generalforsamling

FN s 66. Generalforsamling FN s 66. Generalforsamling 2011 Instruktion for den danske delegation Udenrigsministeriet 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning.... 5 a) Målsætninger i dansk FN-politik... 5 c) Den internationale baggrund

Læs mere

FORSÆDE: Josep BORRELL FONTELLES Formand. Åbning af mødet

FORSÆDE: Josep BORRELL FONTELLES Formand. Åbning af mødet 3-001 3-002 3-003 FORSÆDE: Josep BORRELL FONTELLES Formand 3-004 (Mødet åbnet kl. 9.05) 3-005 3-006 Åbning af mødet Bevillingsoverførsler: se protokollen Åbning af forhandlinger med Tyrkiet - Tillægsprotokol

Læs mere

Finland. Sverige Estland. Letland. Polen. Ungarn Rumænien. Bulgarien. Grækenland Tyrkiet. Cypern

Finland. Sverige Estland. Letland. Polen. Ungarn Rumænien. Bulgarien. Grækenland Tyrkiet. Cypern EU Finland De 15 nuværende medlemslande i EU Sverige Estland De 10 lande, som efter planen bliver fuldgyldige medlemmer af EU i maj 2004. Irland Danmark Letland UK Litauen De to lande, som efter planen

Læs mere

Den polske tekstilog beklædningsindustris potentialer for industriel opgradering i globale varekæder

Den polske tekstilog beklædningsindustris potentialer for industriel opgradering i globale varekæder Den polske tekstilog beklædningsindustris potentialer for industriel opgradering i globale varekæder Aalborg Universitet Geografi, 4. semester, forår 2004 F-studienævnet Aalborg Universitet Fredrik Bajers

Læs mere

1. Hvad ser Udviklingspolitisk Råd som de vigtigste erfaringer fra Danmarks samtænkte bidrag til internationale stabiliseringsindsatser de seneste år?

1. Hvad ser Udviklingspolitisk Råd som de vigtigste erfaringer fra Danmarks samtænkte bidrag til internationale stabiliseringsindsatser de seneste år? 46.H.1-6. SSP Stabiliserings- og sikkerhedspolitik 3 Til drøftelse Strategisk drøftelse af udkast til Politik for Danmarks samtænkte stabiliseringsindsatser N/A (godkendes af den interministerielle samtænkningsstyregruppe)

Læs mere

Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget 2010-11 FOU alm. del Bilag 31, URU alm. del Bilag 41 Offentligt KURS MOD 2020 DANSK UDENRIGSPOLITIK I NYT FARVAND

Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget 2010-11 FOU alm. del Bilag 31, URU alm. del Bilag 41 Offentligt KURS MOD 2020 DANSK UDENRIGSPOLITIK I NYT FARVAND Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget 2010-11 FOU alm. del Bilag 31, URU alm. del Bilag 41 Offentligt KURS MOD 2020 DANSK UDENRIGSPOLITIK I NYT FARVAND Indhold Forord: Kurs mod 2020 - Dansk udenrigspolitik

Læs mere

Illustrationer og fotos: Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet eller Forsvarets Mediecenter, med mindre andet er anført. Foto forside tv og midt:

Illustrationer og fotos: Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet eller Forsvarets Mediecenter, med mindre andet er anført. Foto forside tv og midt: STRATEGI FOR DEN DANSKE INDSATS MOD PIRATERI 2011-2014 Illustrationer og fotos: Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet eller Forsvarets Mediecenter, med mindre andet er anført. Foto forside tv og midt:

Læs mere

Anders Stig Christensen. Samfundsfag 9 GYLDENDAL

Anders Stig Christensen. Samfundsfag 9 GYLDENDAL Anders Stig Christensen Samfundsfag 9 GYLDENDAL INDHOLD Verden omkring os Magt i verden 6 Opgave: Hvis du var en stormagt 16 Spørgsmål til kapitlet 17 Velfærd i Danmark Lighed og ulighed 50 Opgave: Et

Læs mere

O O --.,----- 1. På vej mod en 'pax americana'? USAsom centrum for verdensordenen. supermagt. stormagter. små stater

O O --.,----- 1. På vej mod en 'pax americana'? USAsom centrum for verdensordenen. supermagt. stormagter. små stater 1. På vej mod en 'pax americana'? Et af de mest slående kendetegn ved verden i begyndelsen af det 21. århundrede er den enorme magtposition som USA indtager. Næppe nogen enkeltstat har i verdenshistorien

Læs mere

12 lektioner. af Pascal Fontaine. Den Europæiske Union

12 lektioner. af Pascal Fontaine. Den Europæiske Union Europa i 12 lektioner af Pascal Fontaine Den Europæiske Union Denne brochure og andre korte og klare oplysninger om EU findes online på ec.europa.eu/publications Europa-Kommissionen Generaldirektoratet

Læs mere