Vedtægter for Dansk Kødkvæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Dansk Kødkvæg"

Transkript

1 Vedtægter for Dansk Kødkvæg 1. Formål Dansk Kødkvæg har til formål at fremme kødkvægproducenternes interesser inden for avl, fodring, produktion, økonomi, afsætning og erhvervspolitik. Desuden har Dansk Kødkvæg til formål at virke som talerør og koordinator for medlemsorganisationerne samt for udbredelsen af kødkvæg i Danmark. 2. Arbejdsopgaver I forbindelse med kødkvægproducenternes særlige interesser samarbejder Dansk Kødkvæg med landbrugets organisationer, internationale organer samt med private og offentlige instanser. Dansk Kødkvæg kan endvidere arrangere udstillinger og udarbejde generelt materiale om kødkvæg, ligesom Dansk Kødkvæg kan forestå eller deltage i andre arrangementer, som fremmer Dansk Kødkvægs formål. Dansk Kødkvæg medvirker til at sikre en god og effektiv rådgivning til kødkvægproducenterne. Dansk Kødkvæg holder et årsmøde, hvortil alle medlemmer fra de enkelte medlemsorganisationer har adgang. Tidspunktet for årsmødet, dets geografiske placering samt program fastlægges af bestyrelsen. 3. Struktur og medlemsorganisationer Dansk Kødkvæg er en landsdækkende interesseorganisation for raceforeninger og regionale foreninger indenfor kødkvæg. 3.1 Medlemsorganisationer er: Landsdækkende kødkvægsraceforeninger. Hver race kan kun repræsenteres af én forening Ammekoforeningen/kødkvægudvalget i hver af landets kvægregioner Hver medlemsorganisation har et medlem i Dansk Kødkvægs repræsentantskab. Sydjysk Kødkvæg, som dækker to regioner har to medlemmer i repræsentantskabet. Hver medlemsorganisation udpeger suverænt sin egen repræsentant til Dansk Kødkvægs repræsentantskab. Repræsentanterne kan udskiftes efter den enkelte medlemsorganisations eget valg. 1

2 3.2 Nye medlemsorganisationer kan optages i Dansk Kødkvæg efter skriftlig anmodning til sekretariatet. Anmodningen behandles på næstfølgende møde i Dansk Kødkvægs Repræsentantskab som et selvstændigt dagsordenspunkt. Anmodningen imødekommes, såfremt der er flertal for det ifølge afstemningsreglerne i punkt 4.7. Nye medlemsorganisationer erhverver samtlige medlemsrettigheder fra og med dagen efter optagelsesdatoen. Såfremt medlemskontingentet ikke er indbetalt inden 3 måneder efter påkrav, ophører medlemskabet Udmeldelse sker med 6 måneders varsel forud for 1. januar. 4. Repræsentantskabet Repræsentantskabet er Dansk Kødkvægs højeste myndighed. 4.1 Dansk Kødkvæg afholder ordinære repræsentantskabsmøder mindst to gange årligt inden udgangen af april og oktober måned. 4.2 Indkaldelse til repræsentantskabsmøder sker ved udsendelse af dagsorden senest 10 dage, før repræsentantskabsmødet afholdes. Der udsendes særskilt indkaldelse til hver enkelt repræsentant. Dagsorden for repræsentantskabsmødet indeholder mindst følgende punkter: 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent 3. Bestyrelsens beretning 4. Indkomne forslag 5. Aktuelt fra LF, Kvæg / Kvægavlsforeningen Viking 6. Aktuelt fra Landsskuet / Kødkvægskuet 7. Aktuelt fra Forum for Okse- og Kalvekød 8. Aktuelt fra brancheorganisationer, hvori Dansk Kødkvæg er repræsenteret 9. A) På mødet, som afholdes inden udgangen af oktober: Fremlæggelse af økonomisk balance, som viser Dansk Kødkvægs økonomiske stilling. Godkendelse af honorarer til bestyrelsen Fremlæggelse af budget til godkendelse. B) På mødet, som afholdes inden udgangen af april: Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 10. Valg i henhold til 5,6 og Aktivitetsplan for den kommende periode til godkendelse 12. Eventuelt 2

3 4.3 Forslag, der ønskes behandlet på et ordinært repræsentantskabsmøde, skal være indsendt skriftligt til Dansk Kødkvægs sekretariat senest henholdsvis 1. marts og 1. september. 4.4 Der kan afholdes ekstraordinære repræsentantskabsmøder efter skriftlig begæring fra mindst halvdelen af medlemsorganisationerne, et sådant møde skal afholdes senest 3 uger efter formanden har modtaget skriftlig begæring herom. 4.5 Hvis der udtrykkes mistillid mod den samlede bestyrelse eller enkeltmedlemmer af bestyrelsen på et møde i Dansk Kødkvægs repræsentantskab, behandles det umiddelbart. Udtrykkes der mistillid mod den samlede bestyrelse eller enkeltmedlemmer af bestyrelsen mellem 2 møder, behandles det på næstfølgende repræsentantskabsmøde. 4.6 Formand, næstformand og de øvrige valgte medlemmer til bestyrelsen kan afsættes af Dansk Kødkvægs repræsentantskab i en valgperiode, såfremt mindst fem medlemsorganisationer skriftligt fremsætter mistillid til vedkommende, og det godkendes af et flertal af medlemsorganisationerne. 4.7 Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt med fremmødte antal medlemmer, og beslutninger vedtages med simpelt stemmeflertal, det vil sige mindst én stemme mere end halvdelen af de afgivne gyldige stemmer. Hver repræsentant har én stemme. En repræsentant kan erstattes af en stedfortræder. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Afstemningen sker skriftligt, når blot én tilstedeværende repræsentant ønsker det. 4.8 Medlemmerne af repræsentantskabet får ingen godtgørelse for deltagelse i Dansk Kødkvægs repræsentantskabsmøder, med mindre dette sker fra den medlemsorganisation, de er valgt fra. 5. Bestyrelsen 5.1 Dansk Kødkvæg ledes af en bestyrelse på fem medlemmer. 5.2 Bestyrelsen består af tre medlemmer valgt blandt raceforeningernes repræsentanter og to medlemmer valgt blandt regionernes repræsentanter. 5.3 Der foretages valg af formand, næstformand, øvrige medlemmer af bestyrelsen samt to folkevalgte revisorer. Valget foretages i lige år, på repræsentantskabsmødet, der afholdes inden udgangen af oktober. Valget gælder for to år. 3

4 5.4 Vælges formanden blandt raceforeningernes repræsentanter, skal næstformanden vælges blandt regionernes repræsentanter. Vælges formanden blandt regionernes repræsentanter, skal næstformanden vælges blandt raceforeningernes repræsentanter. 5.5 Formand, næstformand og øvrige bestyrelsesmedlemmer kan efter eget eller basisorganisationens ønske udtræde af bestyrelsen i løbet af en valgperiode. På det efterfølgende repræsentantskabsmøde i Dansk Kødkvæg foretages suppleringsvalg af nyt (nye) bestyrelsesmedlemmer i stedet for den (de), der har ønsket at udtræde af bestyrelsen. 5.6 Bestyrelsesmøder ledes af formanden og i dennes fravær af næstformanden. 5.7 Bestyrelsen mødes efter behov, som hovedregel 4 6 gange årligt. Formanden indkalder til møder gennem sekretæren. Indkaldelsen udsendes skriftligt eller elektronisk med angivelse af dagsorden. Bestyrelsen beslutter selv sin forretningsorden. 5.8 Der kan afholdes ekstraordinære møder i bestyrelsen, hvis mindst 2 medlemmer fremsætter begæring herom til formanden. Et sådant møde afholdes snarest muligt, dog senest 3 uger efter begæring herom er fremsendt til formanden. 5.9 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når flertallet af medlemmerne, heriblandt formand eller næstformand er til stede. Beslutninger vedtages med simpelt stemmeflertal, det vil sige mindst én stemme mere end halvdelen af de afgivne stemmer. Enhver afstemning skal ske skriftligt, når blot ét medlem af bestyrelsen ønsker det Sekretæren udfærdiger referat, der udsendes til godkendelse i bestyrelsen. Efter godkendelse sendes referatet eller sammendrag heraf til medlemmerne af Dansk Kødkvægs repræsentantskab. Derudover sendes sammendraget til relevante personer og organisationer Bestyrelsen indstiller til repræsentantskabet principper og satser for honorarer, diæter og rejsegodtgørelse til formanden, næstformanden samt bestyrelses- og udvalgsmedlemmer Bestyrelsen har sekretariat i Kødkvægssektionen i Dansk Kvæg Bestyrelsen har kompetence til: 4

5 a) Udpegning af repræsentanter til landbrugets organisationer indenfor kvægsektoren og andre eksterne udvalg, hvortil Dansk Kødkvæg har udpegningsret. Undtaget er dog valg til VikingDanmarks repræsentantskab, VikingGenetics racebestyrelse og Forum for Okse- og Kalvekød. b) Nedsættelse af faste udvalg og ad-hoc udvalg. c) Udarbejdelse af forretningsorden for faste udvalg og kommissorier for ad-hoc udvalg. 6. Valg til VikingDanmark og VikingGenetics 6.1 Der vælges tre medlemmer til VikingDanmarks repræsentantskab. Valget sker indenfor rammerne af VikingDanmarks vedtægter. Valget foretages i samme år, som VikingDanmark vælger øvrige racers repræsentanter. Valget sker på repræsentantskabsmødet, der afholdes inden udgangen af oktober og gælder for to år. De tre valgte udgør VikingDanmarks kødracebestyrelse. 6.2 Medlemmer af VikingDanmark, der får insemineret eller køber sæd af Kvægavlsforeningen, er valgbare til VikingDanmarks repræsentantskab, dersom de i seneste regnskabsår har en omsætning med VikingDanmark på min. kr (2007 beløbet pristalsreguleres). Kun en person pr. bedrift er valgbar. 6.3 Hver raceforening, der er medlem af Dansk Kødkvæg, kan indstille én kandidat til valget. Der kan højst vælges én repræsentant pr. race. De opstillede kandidater behøver ikke, at være medlem af Dansk Kødkvægs repræsentantskab. Forslag til kandidater skal være Dansk Kødkvægs sekretariat i hændes senest 1. september i de år, hvor der skal foretages valg. 6.4 Først vælges to kandidater som indgår i VikingGenetics kødracebestyrelse og VikingDanmarks kødracerepræsentantskab. Derefter vælges en kandidat, som indgår i VikingDanmarks kødracerepræsentantskab. 6.5 Ved valg til VikingDanmark og VikingGenetics anvendes prioriteringsmetoden. Hver repræsentant i Dansk Kødkvægs repræsentantskab har én stemme. 5

6 6.6 Repræsentanter i VikingDanmarks kødracerepræsentantskab, som ikke har sæde i Dansk Kødvægs repræsentantskab, er tilforordnet Dansk Kødkvægs repræsentantskab. 7. Valg til Forum for Okse- og Kalvekød 7.1 Der vælges tre personer fra Dansk Kødkvægs repræsentantskab til Dansk Kvægs Forum for Okse- og Kalvekød 7.2 Valget foretages i lige år, på repræsentantskabsmødet, der afholdes inden udgangen af oktober. Valget gælder for to år. 7.3 Såfremt en af de valgte udtræder af repræsentantskabet foretages suppleringsvalg ved det efterfølgende repræsentantskabsmøde. 8. Økonomi 8.1 Dansk Kødkvægs regnskabsår er kalenderåret. 8.2 Regnskabet revideres af to folkevalgte revisorer. 8.3 Budgettet fremlægges til godkendelse på det ordinære repræsentantskabsmøde inden udgangen af oktober. Regnskabet fremlægges til godkendelse på det ordinære repræsentantskabsmøde inden udgangen af april. Regnskabet udsendes til repræsentanterne samtidig med indkaldelse til repræsentantskabsmødet i april. 8.4 Dansk Kødkvæg kan afholde udgifter til aktiviteter mv., der er omfattet af de aktiviteter, der er beskrevet under Dansk Kødkvægs indtægter stammer fra: a) Et grundkontingent pr. regional forening, svarende til besætningsbidraget fra henholdsvis dyreomsætningsbesætninger og avlsbesætninger b) Et grundkontingent pr. raceforening og et variabelt kontingent pr. aktivt medlem i raceforeningerne. 6

7 Dansk Kødkvæg opkræver et frivilligt kobidrag i dyreomsætningsbesætninger og avlsbesætninger. Provenuet af denne opkrævning udbetales til landets Kødkvægsregioner - som er medlem af Dansk Kødkvæg - efter en af Dansk Kødkvæg vedtaget fordelingsnøgle. Dansk Kødkvæg søger i videst muligt omfang at skaffe bidrag til sine aktiviteter fra organisationer, fonde mv. 9. Tegning og hæftelse 9.1 Foreningen tegnes ved underskrift af formanden. 9.2 Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, optagelse af alle former for lån samt afgivelse af kaution eller anden sikkerhedsstillelse kræves underskrift af hele bestyrelsen. 9.3 Bestyrelsen kan meddele prokura. Dansk Kødkvægs sekretær er samtidig kasserer med prokura. Der kan yderligere meddeles prokura til en person som er knyttet til sekretariatet. 9.4 Afholdelse af udgifter sker efter aftale med formand og i dennes fravær med næstformanden. 10. Ændring af vedtægterne 10.1 Vedtægterne kan ændres på et repræsentantskabsmøde. Forslag til ændringer udsendes samtidig med indbydelse til repræsentantskabsmødet Forslag til vedtægtsændringer kan fremsættes af bestyrelsen eller fra mindst 5 medlemsorganisationer, som skriftligt sender forslag til ændringer til formanden Ændringer skal vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer (ugyldige og blanke stemmer tælles ikke). Vedtagne ændringer træder i kraft med virkning fra underskrivelsesdatoen. 11. Opløsning af Dansk Kødkvæg 11.1 Opløsning eller sammenlægning af Dansk Kødkvæg med en anden/andre foreninger kan besluttes på et repræsentantskabsmøde med tilslutning af mindst 2/3 af de afgivne stemmer (ugyldige og blanke stemmer tælles ikke) Forslag om opløsning af Dansk Kødkvæg kan kun fremsættes af bestyrelsen efter godkendelse af mindst 2/3 af medlemsorganisationerne. 7

8 11.3 Ved sammenlægning overføres foreningens værdier til den nye sammenslutning. Ved Dansk Kødkvægs opløsning opgøres og fordeles aktiver eller passiver til medlemsorganisationerne i forhold til indbetalinger til Dansk Kødkvæg i det seneste afsluttede regnskabsår. De indbetalinger, som lægges til grund for fordelingen, er de indbetalinger, som er omfattet af 6, stk. 6a og 6b, for foregående kalenderår. En organisation skal have været medlem af Dansk Kødkvæg mindst et år på opløsningsdatoen for at deltage i ovennævnte fordeling. Hvis en medlemsorganisation udtræder, har den ingen krav på andel i Dansk Kødkvægs formue, man hæfter derimod forholdsmæssigt for sin andel af eventuel gæld på udtrædelsestidspunktet. Således vedtaget på mødet i Dansk Kødkvæg 22. oktober 2003 Ændringer foretaget: Repræsentantskabsmødet den 27. april 2006 vedr. 4. stk 2, punkt 8a og 8b samt 6.3. Repræsentantskabsmødet den 23. oktober 2007 vedr. 3, 4, 5 og 6 samt visse sproglige rettelser. Repræsentantskabsmødet den 30. april 2008 vedr. 5 samt visse sproglige rettelser. Repræsentantskabsmøde den 29. oktober 2009 vedr. 5. Indsættelse af ny 6 og 7 samt konsekvensrettelse af nummereringen af de efterfølgende paragraffer. Repræsentantskabsmøde den 25. oktober 2013 vedr. 4 og 6. Horsens, den 25. oktober 2013 Dirigent: Bestyrelsen: Gert Petz Henning Hansen Anni Assenbjerg Helga Dal Søren Grunnet Egil Sønderby 8

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner.

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner. Vedtægter for Syddjurs Erhvervsforening 1 Syddjurs Erhvervsforening er en medlems- og brugerdrevet forening, der er oprettet af og for de erhvervsdrivende og andre interesserede, herunder foreninger og

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Forslag til nye: Gældende

Forslag til nye: Gældende 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er DANSK ISLANDSHESTEFORENING. 1 NAVN OG HJEMSTED DANSK ISLANDSHESTEFORENING (DI) er en landsorganisation. Foreningens binavn er DANSK ISLANDSHESTE FORBUND. Dansk Islandshesteforening

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

28. februar 2008. Ændret den 18. februar 2009. 29. marts 2009/st 1 Vedtægter for Socialdemokraterne i Rudersdal

28. februar 2008. Ændret den 18. februar 2009. 29. marts 2009/st 1 Vedtægter for Socialdemokraterne i Rudersdal Vedtægter for Socialdemokratiet i Rudersdal 28. februar 2008 Ændret den 18. februar 2009 29. marts 2009/st 1 Vedtægter for Socialdemokraterne i Rudersdal Vedtægter for Socialdemokratiet i Rudersdal. 1

Læs mere

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A.

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for Bedsted Fjernvarme A.m.b.a. Indhold 1. Navn og hjemsted 2. Formål og forsyningsområde 3. Andelshavere/varmeaftagere 4. Andelshavernes hæftelse og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Side 2 af 4 1 Navn og hjemsted Kinorevuen's Venner er en forening med hjemsted i Rebild Kommune. 2 Formål Kinorevuens Venner har

Læs mere

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens.

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens. 1Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Vojens Fjernvarme a.m.b.a.. 1.2 Selskabets hjemsted er Vojens, Haderslev kommune. 2 FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE 2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg

Læs mere

Sygeforsikringen "danmark" LOKALVEDTÆGTER. Lokalafdeling Midt- og Vestjylland

Sygeforsikringen danmark LOKALVEDTÆGTER. Lokalafdeling Midt- og Vestjylland Sygeforsikringen "danmark" LOKALVEDTÆGTER Lokalafdeling Midt- og Vestjylland Lokalvedtægter for Sygeforsikringen "danmark"s lokalafdeling Midt- og Vestjylland 1. Sygeforsikringen "danmark"s lokalafdeling

Læs mere

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1 Lovhæfte 2013-2015 lovhæfte 1 INDHOLD 3 Grundlov ( 1-9) 4 Love for Det Danske Spejderkorps ( 1-51) 5 I Overordnede principper ( 1-8) 7 II Gruppen ( 9-22) 12 III Divisionen ( 23-33) Kolofon Lovhæfte Det

Læs mere

Foreningen DTUKklatrings overordnede ledelse er den årlige generalforsamlingen, som består af medlemmer med gyldigt medlemsbevis.

Foreningen DTUKklatrings overordnede ledelse er den årlige generalforsamlingen, som består af medlemmer med gyldigt medlemsbevis. VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DTUKlatring 1. Navn og tilhørsforhold Foreningens navn er: DTUKlatring Foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune 2. Formål Foreningen DTUKlatring ønsker at inspirere til og

Læs mere

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er:

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er: 1 NAVN OG HJEMSTED Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. 2 FORMÅL Forbundets formål er: a) at fremme interessen for aktiv

Læs mere

Kandidater der stiller op til valg til repræsentantskabet, bestyrelsen og PLO-K skal foretage selvdeklarering efter nedenstående

Kandidater der stiller op til valg til repræsentantskabet, bestyrelsen og PLO-K skal foretage selvdeklarering efter nedenstående PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION På PLO s repræsentantskabsmøde den 11. april 2015 fremlægger arbejdsgruppen om PLO s demokratiske funktioner nedenstående forslag til ændring af PLO s love. Selvdeklarering

Læs mere

KAP. I GENERELLE TURNERINGSBESTEMMELSER... 27 KAP. II SUPERISLIGAEN... 28 U 11 TURNERINGEN. TURNERINGSPLAN FOR U17 DM- KVALSPIL og U15 DM...

KAP. I GENERELLE TURNERINGSBESTEMMELSER... 27 KAP. II SUPERISLIGAEN... 28 U 11 TURNERINGEN. TURNERINGSPLAN FOR U17 DM- KVALSPIL og U15 DM... INDHOLDSFORTEGNELSE LOVE KAP. I UNIONEN OG DENS OPGAVER... 2 KAP. II DIU S MEDLEMMER... 3 KAP. III ÆRESMEDLEMMER... 11 KAP. IV DIU S ORGANER... 11 KAP. V REPRÆSENTANTSKABET... 11 KAP. VI BESTYRELSEN...

Læs mere

EJERAFTALE VISITSYDSJÆLLAND-MØN FAXE KOMMUNE MELLEM NÆSTVED KOMMUNE STEVNS KOMMUNE VORDINGBORG KOMMUNE

EJERAFTALE VISITSYDSJÆLLAND-MØN FAXE KOMMUNE MELLEM NÆSTVED KOMMUNE STEVNS KOMMUNE VORDINGBORG KOMMUNE Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 164329 EJERAFTALE VISITSYDSJÆLLAND-MØN MELLEM OG OG OG FAXE KOMMUNE NÆSTVED KOMMUNE STEVNS KOMMUNE

Læs mere

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder HHR projektet Slip bæltet og bliv foreningsleder Udarbejdet af: Nicoline Olsson - Tung Tran Duc - John T. Olsen - Lars Klinge Merethe L. Fuglholt - Palle Liebe Side 1 af 23 Version 1.7 FORORD... 4 KOMMISSORIUM

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Akademi

Vedtægter for Bornholms Akademi Vedtægter for Bornholms Akademi 1. Navn og hjemsted. Bornholms Akademi (herefter benævnt Akademiet) er en uafhængig selvejende institution på Bornholm. Akademiet er oprettet den 11. oktober 2001 af det

Læs mere

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde.

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre Rødby den 24. august 2007 Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre ønsker herved at søge om et støttebeløb på kr.

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

DANSK MINIGOLF UNION

DANSK MINIGOLF UNION DANSK MINIGOLF UNION Efter en del mislykkede forsøg på i fællesskab mellem KMU, JMU og FMU at afholde Danmarksmesterskab i minigolf hovedsagelig fordi de respektive bestyrelsesmedlemmer ikke kendte hinanden,

Læs mere

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet.

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet. Freja ejendomme A/S og god selskabsledelse 30. januar 2015 Anbefalinger for God selskabsledelse med relevans for Freja Ejendomme A/S foreligger fra både komiteen for god selskabsledelse nedsat af Økonomi-

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere